TMSF Faaliyet Raporu 2004

Ocak-Mart 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu TMSF Faaliyet Raporu 2004 II TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FA...
Author: Nuray Açık
3 downloads 0 Views 2MB Size
Ocak-Mart 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu

TMSF Faaliyet Raporu 2004

II

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ.............................................................….…..3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...............................................................3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER...........................................3 1.3. DİĞER İŞLEMLER...................................................................................................................................5 2- ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ................................................................................................6 2.1. BANKA ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ..........................................................................................6 2.2. FON ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER .............................................6 2.2.1 Devir Alınan Alacaklar.....................................................................................................................6 2.2.2. Tahsilat Bilgileri.................................................................................................................................6 2.2.3. Borç Yeniden Yapılandırma Çalışmaları.......................................................................................7 2.2.4. Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler.............................................................................8 2.2.5.

Hakim Ortaklar Dışında 6183 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapılan Kredi Dosyaları.........................................................................................................................................13

2.2.6. Alacak Satış Projesi ile İlgili Faaliyetler........................................................................................13 2.3. ELDEN ÇIKARILACAK GAYRİMENKUL, MENKUL VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN FAALİYETLER .....................................................................................................................................13 2.3.1. Gayrimenkuller ...............................................................................................................................13 2.3.2. Menkuller..........................................................................................................................................15 2.3.3. İştirakler ...........................................................................................................................................15 2.4.

HAKLARINDA İFLAS KARARI VERİLEN VE TASFİYESİ DEVAM EDEN BANKALAR............................................................................................................................................16 2.4.1. Mülga 3182 Sayılı Bankalar Kanununa Göre 1994 Yılında Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar.....................16 2.4.2. Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Göre Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar......................................17

2.5.

TAKİP VE DAVA BİLGİLERİ ..........................................................................................................18

3- ULUSLARARASI FAALİYETLER.............................................................................................20 4- DİĞER FAALİYETLER.............................................................................................................22 5- BÜTÇE........................................................................................................................................23

1

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 KISALTMALAR Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

TMSF - Fon

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

BDDK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TCMB

Egebank A.Ş.

Egebank

Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş.

Yurtbank

Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş.

Yaşarbank

Bank Kapital T.A.Ş.

Bank Kapital

Ulusalbank T.A.Ş.

Ulusalbank

Interbank A.Ş.

Interbank

Eskişehir Bankası T.A.Ş.

Esbank

İktisat Bankası T.A.Ş.

İktisat Bankası

Kentbank A.Ş.

Kentbank

Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş.

EGS Bank

Etibank A.Ş.

Etibank

Toprakbank A.Ş.

Toprakbank

Bank Ekspres A.Ş.

Bank Ekspres

Demirbank T.A.Ş.

Demirbank

Sümerbank A.Ş.

Sümerbank

Sitebank A.Ş.

Sitebank

Milli Aydın Bankası T.A.Ş.

Tarişbank

Türk Ticaret Bankası A.Ş.

Türkbank

Kıbrıs Kredi Bankası Ltd.

Kıbrıs Kredi Bankası

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.

İmar Bankası

Bayındırbank A.Ş.

Bayındırbank

Pamukbank T.A.Ş.

Pamukbank

Bileşik Fon Bankası A.Ş.

Birleşik Fon Bankası

Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş.

TYT Bank

Müflis Marmara Bankası A.Ş.

Marmara Bank

Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş.

Impexbank

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi

FYYS 2

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ 5411 sayılı Bankacılık Kanununda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna, mevduat sigortacılığı, çözümleme ve tasfiye fonksiyonlarının yanı sıra, sigortaya tabi olacak tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının kapsam ve tutarı ile risk esaslı sigorta priminin tarifesinin, tahsil zamanının, şeklinin ve diğer hususların belirlenmesi yetki ve görevleri de verilmiştir. Mevcut durumda, Fon nezdinde mevduat sigortacılığı ve risk izleme fonksiyonlarını yürütülmesine ilişkin ayrı bir yapılanma bulunmadığından, Fon bünyesinde söz konusu fonksiyonları yürütmek üzere kurulacak “Sigorta ve Risk İzleme Dairesi”nin organizasyon yapısının, iş akışlarının ve personel profilinin tanımlanmasına yönelik bir yöntem, takvim, takım ve eylem planı belirlenmesi amacıyla bir proje uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu dairenin kuruluşuna ilişkin çalışmalar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğinin 25.03.2006 tarih ve 26119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile tamamlanmıştır. Ayrıca, BDDK ile Fon arasında Eşgüdüm Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları İle Bilgi Paylaşımı ve İşbirliğine ilişkin protokol imzalanmıştır. 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ 2006 yılı Ocak- Mart dönemi içerisinde Aralık 2005 dönemine ilişkin olarak toplam 71.855.507.- YTL, 15.945.679.-USD ve 11.682.706.-EUR tutarında YTL ve döviz sigorta prim geliri tahsil edilmiştir. Söz konusu primlerin bankalara göre dağılımı ve prim matrahlarını oluşturan sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Banka Kamu Bankaları Özel Bankalar Yabancı Bankalar Katılım Bankaları Toplam Genel Toplam(YTL karşılığı)

Döviz Cinsi YTL USD EUR YTL USD EUR YTL USD EUR YTL USD EUR YTL USD EUR

Prim Matrahı (Sigorta Kapsamındaki Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonları) 25.641.293.118 2.551.344.300 3.597.570.553 24.043.579.435 7.972.068.472 4.498.402.035 1.303.553.549 643.230.655 206.799.951 2.416.609.751 598.697.012 396.588.213 53.405.035.853 11.765.340.439 8.699.360.752

YTL

83.304.892.177

Sigorta Primi Tutarı 33.961.536 3.412.041 4.831.541 33.973.922 11.134.461 6.146.264 859.420 618.481 190.987 3.060.629 780.696 513.913 71.855.507 15.945.679 11.682.706 112.204.603

* YTL karşılığının hesaplanmasında 31.03.2006 tarihli TCMB alış kuru kullanılmıştır.

1.2. MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER İmar Bankası 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; İmar Bankası’nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı 03.07.2003 tarihinden geriye doğru son bir ay içinde DİBS kaynağıyla açılan 102.290.294,41 YTL tutarındaki hesaplar ile bu kaynaktan gerçekleşmeyen 3

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 EFT/Havale tutarı olan 1.635.476,07 YTL’lik tutar toplamı 103.925.770,48 YTL’nin ödenmesi gerçekleştirilmiştir. Hakkında iflas kararı verilen İmar Bankası ile ilgili olarak; sigorta kapsamında hak sahiplerine ödenmek üzere, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye, 2006 yılı ilk üç aylık döneminde DİBS kaynaklı hesaplar da dahil olmak üzere aşağıda belirtilen aktarımlar yapılmış olup; 31.03.2006 tarihi itibarıyla aktarım yapılan toplam mudi sayısı, toplam aktarım tutarı, stopaj toplamı ve Fondan yapılan toplam kaynak çıkışı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Etaplar 2004 ve 2005 aktarılan ( 12 Etap toplamı) 13.Etap (04.01.2006)

Tas.Mev. Öd. Tutar (YTL)

Mudi Sayısı

Stopaj Toplamı Kaynak Toplamı (YTL) (YTL)

384.367

7.938.563.245

29.931.095

7.968.494.340

3.791

103.388.726

73.603

103.462.329

14.Etap (24.02.2006)

40

933.508

49

933.557

15.Etap (16.03.2006)

60

784.126

3.068

787.194

388.258

8.043.669.605

30.007.815

8.073.677.420

Genel Toplam

31.03.2006 tarihi itibarıyla, sigorta kapsamında ödemeye konu, 2.023 hesap ve 48 adet gerçekleşmeyen EFT/Havale olmak üzere toplam 11.420.588 YTL mevduat kalmış olup, hesap sahiplerinin başvuruları beklenmektedir. Ayrıca, 5021 sayılı Kanun ve 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddelerine istinaden TMSF’ce sigorta kapsamında ödeme yapılmayan off-shore kaynaklı hesaplara ilişkin olarak, 5021 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 4969 sayılı Kanununun Geçici 2 inci maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasının son paragrafının ilgili bölümü, Anayasa Mahkemesinin 23.06.2005 tarih ve 25854 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/25 sayılı ve 04.05.2005 tarihli Kararı uyarınca iptal edilmiştir. İptal kararı sonrasında, konu hakkındaki idari süreç devam etmektedir. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Kapsamında TMSF Tarafından Yapılan Ödemeler Marmara Bank, TYT Bank ve Impexbank’ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununa göre 1994 yılında kaldırılmış ve iflaslarına karar verilmiştir. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında TMSF tarafından söz konusu banka mudilerine yapılan ödemelerin büyük bir kısmı tamamlanmış olmakla beraber mudi başvuruları üzerine ödeme yapılmaktadır. 2006 yılı Ocak – Mart dönemi içerisinde ve 31.03.2006 tarihine kadar yapılan ödemelere ilişkin tablo aşağıdadır.

Ödeme Yapılan Kişi Sayısı Banka Adı Marmara Bank

01.01.200631.03.2006 1

31.03.2006 583

Ödenen Tutar (YTL) 01.01.200631.03.2006 31.03.2006 29.356 2.797.700

TYT Bank

0

2.709

0

8.138.719

Impexbank Toplam

1 2

4.009 7.301

3.673 33.029

17.454.828 28.391.247

4

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 1.3. DİĞER İŞLEMLER •

Banka hisselerinin devralınmasında Fona yatırılması gereken %1 oranındaki hisse devir payları ile ilgili olarak; 2006 yılının ilk üç aylık döneminde 3 bankaya ilişkin olarak 6.515.194.-YTL tutarında hisse devir payı gelir kaydedilmiştir.01.01.2006 – 31.03.2006 tarihleri arasında ilgili bankalardan 422.500.000-YTL tutarında idari para cezası tahsilatı sağlanmıştır. İlgili mevzuat gereğince tahsil edilen idari para cezalarından 54.250.000.-YTL’lik tutar Maliye Bakanlığı’na devredilmiştir.01.01.2006 – 31.03.2006 tarihleri arasında ilgili bankalardan toplam 14.983,50 YTL tutarında Zorunlu Karşılık ve Umumi Disponibilite Cezai Faizi tahsil edilmiştir.Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 10/4 üncü Maddesi gereğince, bankalar nezdinde en son talep, işlem veya mudiin herhangi bir şekilde yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayarak zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların Fona devredilmesi ile ilgili olarak; 2006 yılının ilk üç aylık döneminde Fon tarafından toplam 5.975.910.-YTL tutarında zamanaşımına uğramış kıymet geliri kaydedilmiştir. 2006 yılında Fona devredilen kıymetlerin para cinslerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır. YTL EUR USD AUD GBP DKK

2.108.450,66 1.211.304,90 1.140.039,40 8.190,67 81.060,25 48.306,73

5

SEK CHF JPY CAD SAR NOK

57.730,68 136.842,15 272.460,00 616,05 7.642,27 35.396,53

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 2- ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ 2.1. BANKA ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Birleşik Fon Bankası Birleşik Fon Bankası, Fon Yönetim Kurulu’nun 23.01.2002 tarih ve 55 sayılı Kararı gereğince faaliyetlerini Fon bünyesinde bir geçiş bankası olarak sürdürmektedir. Bu çerçevede yürütülen faaliyetler ile, 31.12.2005-31.03.2006 döneminde Bankanın aktif büyüklüğü, 1.858.478 bin YTL’den 1.887.784 bin YTL’ye, özkaynak tutarı 1.532.008 bin YTL’den 1.560.692 bin YTL’ye, likit değerleri ise 986.486 bin YTL’den 1.073.921 bin YTL’ye yükselmiş olup, Bankanın 31.12.2005 itibariyle likit değerlerinin toplam aktifi içersindeki payı % 53 iken, 31.03.2006 itibariyle bu oran % 57’ye ulaşmıştır. 54.649 bin YTL’lik mevduat rakamı ise yapılan ödemeler sonucu 48.921 bin YTL’ye gerilemiştir. Türk Ticaret Bankası Fonun Kurumsal Gelişim Planında, Bankanın tasfiyesinin 31.10.2007 tarihi itibariyle tamamlanması hedeflendiğinden, Banka tarafından bu hedefe paralel stratejik amaçlar, hedefler ve alt faaliyetler belirlenerek bir Tasfiye Planı hazırlanmıştır. Söz konusu Tasfiye Planı, Banka Yönetim Kurulunda kabul edilmiş ve uygulamaya geçilmiştir. Bankanın enflasyon düzeltmesi yapılmış mali tabloları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, 31.12.2005- 31.03.2006 döneminde Bankanın aktif büyüklüğü 306 milyon YTL’den 316 milyon YTL’ye, özkaynakları 70 milyon YTL’den 82 milyon YTL’ye, likit değerleri ise 193 milyon YTL’den 206 milyon YTL’ye yükselmiştir. 2.2. FON ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER 2.2.1 Devir Alınan Alacaklar 01.01.2006-31.03.2006 döneminde yapılan temlik alımları ve/veya iadeleri sonucunda yönetimi ve denetimi Fona devredilen bankalardan devir ve temlik alınan kredi dosya tutarı 531 bin YTL ve dosya sayısı 19 adet artmıştır. 31.03.2006 tarihi itibariyle devir ve temlik alınan alacakların muhasebe bakiyesi (banka bilançolarında kayıtlı rakam) toplamı 7.293.111.-bin YTL’ye ve 206.464 adete ulaşmıştır. Devir temlik alınan alacak kayıtlarının adet olarak % 0.7’si banka eski hakim ortakları, %8.0 diğer kurumsal alacaklar ve % 91.1’i bireysel alacaklar; muhasebe bakiyesi olarak ise %70.6’sı banka eski hakim ortakları, %27.4’ü diğer kurumsal alacaklar ve % 2’si bireysel alacaklardan oluşmaktadır. 2.2.2. Tahsilat Bilgileri 01.01.2006 – 31.03.2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen tahsilat rakamları aşağıdaki gibidir: 01.01.2006 – 31.03.2006 Tahsilatlar (milyon USD) Tahsilat Türü Nakdi Tahsilat Ayni Tahsilat -Menkul, gayrimenkul ve hisse -Diğer Toplam

Hakim Ortaklar 501,0 60,0 60,0 561,0 6

Kurumsal 32,1 1,1 1,1 33,2

Bireysel 1,9 0,1 0,1 2,0

Toplam 535,0 61,2 61,2 596,2

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 2006 yılının birinci çeyreğinde yapılan tahsilatlar, 31.12.2005 tarihi itibarıyla Fon bünyesinde gerçekleştirilen kümülatif tahsilatlar ile karşılaştırıldığında hakim ortak alacaklarından sağlanan tahsilatlar %15,3 diğer kurumsal alacaklardan yapılan tahsilatlar % 4 ve bireysel alacaklardan yapılan tahsilatlar ise %2,1 oranında artmıştır. 31.03.2006 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen kümülatif tahsilat tutarları ise aşağıdaki gibidir; 31.03.2006 Tarihi İtibarıyla Kümülatif Tahsilatlar **(milyon USD) 1-Hakim Ortaklardan - Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalanan Hakim Ortaklardan - Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalamamış Hakim Ortaklardan 2-Kurumsal Borçlulardan 3-Bireysel Borçlulardan Toplam

Fon Bankasında* Fon Bünyesinde **175,9 4.233,5

Toplam 4.409,4

109,7

2.608,0

2.717,7

66,2

1.625,5

1.691,7

175,9

855,7 96,5 5.185,7

855,7 96,5 5.361,6

(*)Bankalara Fon tarafından el konulmasından, dosyaların Tahsilat Dairelerince devir ve temlik alınmasına kadar geçen sürede, banka eski hakim ortaklarından yapılan tahsilat tutarını göstermektedir. (**) Bu tablo, fiilen tahsil edilen rakamlar dikkate alınarak hesaplanmıştır, satışı yapılmış olup henüz devir işlemleri gerçekleştirilmemiş varlıkların satış bedelleri tahsilat rakamları içerisinde gösterilmemektedir.

31.03.2006 Tarihi İtibarıyla Toplam Tahsilat (milyon USD- %)

Ocak-Mart Dönemi Tahsilatı

4.765,4 89%

Önceki Dönemler Toplam Tahsilat 596,2 11%

2.2.3. Borç Yeniden Yapılandırma Çalışmaları 01.01.2006 - 31.03.2006 döneminde imzalanan yeni borç geri ödeme sözleşmesi adedi ve tutarları aşağıda belirtilmiştir. İmzalanan Geri Ödeme Sözleşmeleri Hakim Ortaklar ve bağlantılı firmalar Diğer Kurumsal Borçlular Toplam

Adet 5 26 29

Bin USD 1.601.774 11.426 1.613.200

* 10.04.2006 tarihinde Korkmaz Yiğit Grubu ve 09.05.2006 tarihinde Erol Aksoy Grubu ile imzalanan geri ödeme sözleşmeleri tabloya dahil edilmiştir.

7

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 2006 yılının birinci üç aylık döneminde, Hakim ortaklar ve bağlantılı firmalar ile ilgili olarak 3 adet geri ödeme sözleşmesi imzalanmıştır. Aynı dönem içerisinde takip edilmekte olan 26 adet borçlu firma/grup ile Fona olan borçların tasfiyesine yönelik olarak toplam 11,4 milyon USD tutarında geri ödeme sözleşmesi imzalanmıştır. 2.2.4. Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler 2.2.4.1. Fon Bankalarına Olan Borçlarının Tasfiyesine Yönelik Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalamış Banka Hakim Ortakları Hakkındaki Gelişmeler Bank Kapital Ceylan Grubu ile TMSF ve Alacaklı Kuruluşlar arasında 30.04.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 02.05.2003 tarihinde imzalanan FYYS’nin yürürlüğü devam etmektedir. Ancak protokol hükümlerinin yerine getirilmesi ile ilgili bazı sorunların çözümü için çalışmalar sürdürülmektedir. 2006 yılının birinci üç aylık döneminde Gruptan 204.117.-USD tahsil edilmiştir. 31.03.2006 tarihi itibarıyla Gruptan tahsil edilen kümülatif tahsilat tutarı 78.910.739.-USD’ye ulaşmıştır. Etibank Medya Grubu firmalarının Fona olan borçlarının tahsiline yönelik olarak nihai borç tasfiye protokolü mahiyetini taşımayan ve 17.11.2003 tarihinde imzalanan anlaşmanın yürürlük şartlarının ve bazı edimlerinin gecikmeli olarak yerine getirilmesi ve bazı edimlerinin ise hiç yerine getirilmemesi üzerine Medya Grubu şirketlerinden Satel Sabah Televizyon Prodüksiyon A.Ş. ve Bilgin Yayıncılık A.Ş. ile Merkez Grubu şirketleri ve TMSF arasında, daha önce bir kısım Merkez Grubu şirketlerine lisans sözleşmeleri kapsamında kullandırılan mal, hak ve varlıkların Merkez Grubu tarafından protokolde mutabık kalınan şekil ve şartlarda edinilebilmesine yönelik yeni bir protokol 03.05.2005 tarihi itibarıyla imza altına alınmıştır. 17.11.2003 tarihli protokolün bazı maddelerinin değiştirilmiş şekliyle yürürlüğünün devam edeceğini öngören 03.05.2005 tarihli protokol doğrultusunda tahsilatlar gerçekleştirilmektedir. Etibank hakim ortakları ile bağlantılı üçüncü şahıs borçlularının Fona olan borçlarının tasfiyesine yönelik olarak imzalanan protokollerin edim ve ödemelerinin izlenmesine devam edilmiş olup, bu kategoride yer alan iki firmanın Fona olan borçlarının tasfiyesine yönelik olarak 14.02.2006 tarihinde protokol imzalanmıştır. Medya Grubu ve Etibank kredi borçlusu firmalardan haczedilen muhtelif menkul malların satışlarına devam edilmiştir. Medya Grubu borçlarına mahsuben 31.03.2006 tarihine kadar toplam 117.355.446.-USD tahsilat sağlanmış olup, bu tahsilatın 3.695.254.-USD’si 2006 yılının Ocak, Şubat ve Mart döneminde gerçekleştirilmiştir. Yaşarbank Banka eski hakim ortağı Yaşar Grubu firmalarıyla 23.12.2005 tarihinde, 09.08.2002 tarihli protokolde yer almayan Fon alacaklarının dahil edildiği ek protokol imzalanmıştır. 214.163.278.USD borç üzerinden imzalanan ek protokole Hedef Ziraat Ticaret ve Sanayi A.Ş. firmasının müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzaları alınmış olup, ayrıca Fon lehine 80.000.000.EUR tutarında ilave ipotek tesis edilmiştir. 2006 yılının birinci üç aylık döneminde Gruptan 3.734.093.-USD tutarında nakit tahsilat sağlanmış, böylece banka risklerinin Fona devir ve temlik edildiği 10.08.2001 tarihinden 8

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 31.03.2006 tarihine kadarki süre içerisinde, yapılan görüşmeler ve protokol kapsamında Gruptan sağlanan toplam tahsilat 75.433.557.-USD’ye ulaşmıştır. Fon Bankasında yapılan 48.712.317.-USD tutarındaki tahsilatta ilave edildiğinde Gruptan sağlanan toplam tahsilat 124.145.874.-USD’ye ulaşmaktadır. Sümerbank Garipoğlu Grubu ile 12.08.2004 tarihinde protokol imzalanmış olup, ödemeler 2004 yılında başlamıştır. Söz konusu protokole taraf olup imzalamayan şirket ve kefillerin 6183 sayılı Kanun kapsamında takiplerine devam edilmektedir. Garipoğlu Grubu şirketlerinden, Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-a maddesi kapsamında yönetim ve denetimi Fona devredilmiş olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin hisseleri 27.03.2006 tarihi itibarıyla Fon tarafından devralınmıştır. Protokol kapsamında Ortadoğu Antalya Liman İşletmelerinin satış hazırlıklarına başlanmıştır. Garipoğlu Grubundan 01.01.2006–31.03.2006 döneminde 5.371.972.-USD nakit, 44.000.000.-USD hisse devri nedeniyle ayni tahsilat sağlanmış olup, Fona devir tarihinden 31.03.2006 tarihine kadar gerçekleştirilen tahsilat tutarı 85.505.645.-USD’ye ulaşmıştır. İnterbank Nergis Grubu ile imzalanan protokol kapsamındaki edimlerin takibi devam etmekte olup, Yeşilşehir projesi kapsamında bitmiş dairelerin satışı, yarım kalmış dairelerin tamamlanması, diğer arsalar üzerinde inşaatların yapılması konusunda Nergis İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile yüklenici firma arasında sözleşme yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Nergis Grubuna dahil olmayan Bis Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.’deki hakim ortakların eşlerine ait hisselerin rehni, Çağlar ile Şankaya ailelerine ait üzerlerinde Vergi Dairesi ve SSK hacizleri bulunan gayrimenkullerin TMSF’ye devri ve diğer gayrimenkullerin ipotek alınması çalışmaları sürmektedir. Borçlular aleyhine açılmış davalardan Yargıtay’da temyiz incelemesinde bulunanlar dışındakilerin kesinleşmesi sağlanmış, Yargıtay’da davası görülenler için de icra dosyalarına borçluların itirazdan feragatleri alınmıştır. Gruba dahil faal firmaların Denetim Kurulları ile bir kısım şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Fon tarafından atamalar yapılmıştır. Nergis Grubundan; 01.01.2006-31.03.2006 döneminde 18.856.120,59 USD tahsilat sağlanmıştır. Nergis Grubundan, Bankanın Fona devrinden 31.03.2006 tarihine kadar yapılan tahsilat toplamı; 108.184.776,26 USD’lik kısmı protokolden sonra olmak üzere 127.883.646,58 USD seviyesine ulaşmıştır. Toprakbank Toprak Grubunun TMSF’ye olan borçlarının tasfiyesi hakkında 18.12.2004 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, Grup tarafından borca mahsuben Fona devredilecek ve teminat olarak Fon lehine ipotek tesisi gerçekleştirilecek gayrimenkullerle ilgili işlemlere devam edilmektedir. Ayrıca borç protokolünün ilgili maddeleri hükmünce, 17.03.2006 tarihinde Sakarya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, Toprak Seniteri ve Tur. İşl. San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Toprak Polyester İplik Fabrikasında bulunan menkullerin, 19-20.03.2006 tarihlerinde Kars/Sarıkamış adresinde yine Toprak Seniteri ve Tur. İşl. San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Sarıkamış Dağ Otelinde bulunan menkul malların haczi gerçekleştirilmiştir. Bankanın Fona devir tarihinden 31.03.2006 tarihine kadar yapılan tahsilatların toplamı 25.355.111,29 USD’dir. Söz konusu tahsilatın, 689.463,38 USD’lik kısmı, 2006 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilmiştir. 9

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Esbank TMSF ile Esbank hakim ortağı Zeytinoğlu Grubu arasında; Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak imzalanan protokol kapsamında teminat tesisine ilişkin işlemlere devam edilmektedir. Zeytinoğlu Grubu ve Fon iştiraklerinden 01.01.2006- 31.03.2006 döneminde tahsil edilen 381.778.-USD tutarı dahil, 31.03.2006 tarihi itibari ile sağlanan tahsilat tutarı 56.096.474.-USD’ye ulaşmıştır. Bank Ekspres Borçlu grup ve firmalardan olan alacaklar ile ilgili olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında açılan takiplere devam edilmektedir. Diğer taraftan, Korkmaz Yiğit Grubu borçlarının tasfiyesine yönelik olarak 554.876.859.USD üzerinden 10.04.2006 tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol hükümlerinin gerektiği teminatlandırma ve proje çalışmaları devam etmektedir. Korkmaz Yiğit Grubundan 01.01.2006 – 31.03.2006 döneminde 37.608.-USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, 31.03.2006 itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı 17.382.915.USD’ye ulaşmıştır. İktisat Bankası Erol Aksoy ve bağlantılı firmalarla ilgili olarak yasal takip işlemleri devam etmekte olup, Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak 09.05.2006 tarihinde protokol imzalanmıştır. Öte yandan Fon iştiraki Kablonet İletişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ve İnteraktif Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan protokoller yürürlüktedir. İktisat Bankası hakim ortaklarının Emek Hayat Sigorta A.Ş.’de bulunan toplam %99,992 oranındaki hisselerin 21.02.2006 tarihinde yapılan satış neticesinde GEM Global Eguities Management S.A.’a 1.500.000.-YTL’ye ihale edilmiştir. 5020 sayılı Kanunla değişik Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-b maddesinin uygulanması suretiyle Aks Radyo ve Yay. San. Tic. A.Ş.’ye ait Show Radyo’nun Aks Radyo ve Yay. San. Tic. A.Ş.’nin Fona olan borçlarına mahsuben Fon adına tesciline karar verilen Show Radyo’nun tescil işlemleri yapılmıştır. 01.01.2006 ile 31.03.2006 itibarıyla 2.957.565.-USD tahsilat sağlanmış olup, toplam tahsilat rakamı 135.245.673.-USD’ye ulaşmıştır. Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalanmamış Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler; Yurtbank Balkaner Grubu riskleri ile ilgili olarak 2004 ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre hukuksal takip devam etmektedir. Balkaner Grubu içinde yer alan Tekmar Grubu ile 15.12.2005 tarihli Fon Kurulu kararına istinaden 69.327.098.-USD’lik borç tutarı için protokol imzalanmıştır. Öte yandan 6183 sayılı Kanun kapsamında Balkaner Grubuna ait silahlar 09.03.2006 tarihinde satılmıştır. Balkaner Grubu firmalarından Derby Lastik Fabrikası A.Ş.’nin marka ve menkullerinin değerlendirilebilmesi amaçlı “Derby Lastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün satışı hususunda çalışmalar devam etmektedir. 10

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Balkaner Grubundan 01.01.2006 – 31.03.2006 döneminde 3.394.415.-USD tutarında nakit, gayrimenkul alımı nedeniyle 14.700.622.-USD ayni tahsilat sağlanmış olup, 31.03.2006 itibarıyla toplam tahsilat tutarı 52.794.972.-USD’ye ulaşmıştır. Egebank Banka hakim ortakları ve toplam 105 adet gerçek ve tüzel kişi ve bağlantılı kefiller hakkında kredi borçlarından dolayı 6183 sayılı Kanuna göre başlatılan takipler devam etmektedir. Hakim ortak ve kredi borçlularına ait gayrimenkullerin satılması için gerekli çalışmalar sürmektedir. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-a Maddesi gereğince, yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınmış Demirel Grubuna dahil 19 adet şirketin birleşme ve tasfiyesi için başlatılan çalışmalara devam edilmiştir. Murat Demirel Grubundan 01.01.2006 – 31.03.2006 döneminde 196.105 USD nakdi tahsilat sağlanmış olup, 31.03.2006 itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat 44.373.076.-USD tutara ulaşmıştır. Kentbank 2004 sayılı Kanun uyarınca yapılan takipler ile banka hakim ortakları ve Grup firmaları aleyhine 6183 sayılı Kanun uyarınca başlatılan takipler devam etmektedir. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Süzer Grubu hakkında açılmış nitelikli zimmet suçundan dava devam etmektedir. Süzer Grubundan 01.01.2006 – 31.03.2006 döneminde 921.453.-USD tahsilat sağlanmış olup, 31.03.2006 itibarıyla toplam tahsilat 15.256.340.-USD’ye ulaşmıştır. Egsbank Alacaklarımızın tahsilini teminen 6183 ve 2004 sayılı Kanunlar kapsamında açılmış takip ve davalar devam etmektedir. 2006 yılının birinci üç aylık döneminde 382.238.-USD tahsilat sağlanmıştır. 31.03.2006 tarihi itibarıyla toplam tahsilat 6.157.667.- USD’ye ulaşmıştır.

Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. Tasfiye Halinde Ticaret Factoring Hizmetleri A.Ş.’nin aktifinde kayıtlı bulunan tüm alacakları, şirketin tek alacaklısı olan TMSF tarafından 27.01.2006 tarihinde 1.-YTL iz bedelle kesin temlik yolu ile devir ve temlik alınmış olup 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsilinin yapılması, yapılacak tahsilatın firma borcuna mahsup edilmesi kararı verilmiştir. Tasfiye Halinde Titaş Mak. San. ve Tic. A.Ş. firmasının Ticaret Finansal Kiralama A.Ş.’deki %0,433 oranında ve nominal 260.-YTL tutarındaki hissesine satış izni verilmiş olup, şirket hissesine düşen tutarın Fonun hesabına yatırılmasına müteakip Fon haczinin kaldırılması uygun görülmüştür. İmar Bankası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03.07.2003 tarih ve 1085 sayılı Kararıyla bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan ve yönetim ve denetimi Fona geçen İmar Bankası nezdinde Fon tarafından yapılan incelemeler neticesinde, banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabi tasarruf mevduatı tutarı ile gerçek tasarruf mevduatı 11

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 tutarı arasında tespit edilen farkın 4969 sayılı Kanunun Geçici 2’nci maddesi hükümleri çerçevesinde sorumlularından tahsilini teminen gerçek ve tüzel kişiler hakkında ihtiyati tedbir kararları alınarak uygulanmış, suç duyurularında bulunulmuş ve akabinde Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 ve 15’inci maddeleri ile 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca söz konusu alacağın takip ve tahsili işlemleri başlatılmıştır. Hazine alacağının ödenmesinden müteselsil sorumlu bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Türkiye çapında mal varlığı araştırması yapılarak tespit edilen tüm mal, hak ve alacakları haczedilmiş ve 6183 sayılı Kanunun 77 ve 78’inci maddeleri gereğince haczedilen menkullerin yine aynı Kanunun 85 ve devamı maddeleri gereğince satışları yapılmıştır. 2006 yılının ilk 3 aylık döneminde yapılan ihaleler ile ihaleler sonucunda sağlanan tahsilatlara ilişkin detay bilgiler ve diğer çalışmalar aşağıda belirtilmektedir. a) Ticari ve İktisadi Bütünlük Satışları •

Uzan Grubuna ait Ergani Çimento San. Tic. A.Ş. ve Betonsan Beton ve Çimento San. İşl.ve Tic. A.Ş.’nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Ergani Çimento Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi 04.01.2006 tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün 120.750.000.-USD ihale bedeli tahsil edilmiş ve devir ve teslim anlaşması imzalanmıştır.Uzan Grubuna ait Şanlıurfa Çimento San. Tic. A.Ş.’nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Şanlıurfa Çimento Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi 19.01.2006 tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün 158.500.000.- USD ihale bedeli tahsil edilmiş ve devir ve teslim anlaşması imzalanmıştır.Uzan Grubuna ait Van Çimento San. Tic. A.Ş.’nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Van Çimento Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi 26.01.2006 tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün 54.000.000.- USD ihale bedeli tahsil edilmiş ve devir ve teslim anlaşması imzalanmıştır.Uzan Grubuna ait Ladik Çimento San. T.A.Ş. ve Merkez Kağıt Torba San. Ve Tic. A.Ş.’nin mal, hak varlıklarından oluşturulan Ladik Çimento Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi 31.01.2006 tarihinde onaylanmış, aynı gün 140.000.000.- USD ihale bedeli tahsil edilmiş ve devir ve teslim anlaşması imzalanmıştır.Uzan Grubuna ait İnter Televizyon Servisleri A.Ş. ve İstanbul Melodi FM Radyo Yayıncılık A.Ş.’nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Rock FM ve Radyo Alaturka Ticari ve İktisadi Bütünlüklerinin ihaleleri 16.02.2006 tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış ve aynı gün toplam 540.000.-USD ihale bedeli tahsil edilmiştir.Uzan Grubuna ait Ulusal Basın Yayıncılık Tic. A.Ş.’nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Star Gazetesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün 8.000.000.-USD bedel üzerinden vadeli olarak gerçekleştirilen ihalesi 21.03.2006 tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, peşinat bedeli 1.600.000.-USD tahsil edilmiş, bakiye bedele ilişkin teminat mektubu alınmıştır.

b) Yayın Lisansı, Marka, Hak, Menkul ve Gayrimenkul Satışları ve İadeler •

2006 yılının birinci üç aylık döneminin muhtelif tarihlerinde düzenlenen ihaleler ile Gruba ait şirketlerin Yayın Lisansı ve Markaları 1.012.000.-YTL, hakları 282.200.-YTL ve 16.000.-USD, menkulleri 3.966.335.-YTL, gayrimenkulleri 4.074.450.- YTL bedellerle ihale edilmiştir.

12TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Uzan Grubu borçlarından dolayı haczedilen Frequency isimli yat 10.12.2004 tarihinde Finesse Management Ltd.Şti.’ne 32.000.000.-YTL bedelle ihale edilmiş, ihale bedeli ilgili hesaplara yatırılmış idi. Ancak, Frequency yatı hakkında Cayman Mahkemelerinde devam eden dava nedeniyle temiz sicil verilip yatın alıcı adına tescili gerçekleştirilemediğinden, ihale alıcısı yatı almaktan vazgeçmiş ve ihale bedeli olarak tahsil edilen tutar alıcıya iade edilmiştir.

Yukarıda detayları verilen ihalelerden sağlanan tahsilatlar ve yapılan iade tutarları da dikkate alındığında Gruptan 31.03.2006 tarihi itibari ile sağlanan tahsilatların USD karşılığı toplamı 1.408.824.971.-USD’ye ulaşmıştır. 2.2.5. Hakim Ortaklar Dışında 6183 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapılan Kredi Dosyaları Haklarında borçlarını süresinde ödememeleri nedeni ile, 6183 sayılı Kanun gereğince takip başlatılan borçluların her türlü mal, hak ve alacaklarına, 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre ihtiyati haciz onayı alınarak, aynı Kanunun 62, 64 ve 79 uncu maddeleri gereğince haciz konulmak suretiyle takip işlemlerine devam edilmektedir. Yapılan bu uygulama ile Fon alacaklarının tahsilinde artış sağlanmıştır. Son üç aylık dönem içinde yapılan hacizler ve protokoller vasıtasıyla 737.064.-YTL ve 1.415.160.-USD tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. 2.2.6. Alacak Satış Projesi ile İlgili Faaliyetler İkinci Alacak Satış İhalesi ile Lehman Brothers International (Europe)-Finansbank A.Ş.-Fiba Holding A.Ş. Konsorsiyumu (“Alıcı”) tarafından kurulan RCT Varlık Yönetim A.Ş.’ye Satış Portföyündeki Kredi Dosyalarının fiziki devir teslim ve alacak temlik çalışmalarına 24 Ocak 2006 tarihinde başlanmıştır. Satış Portföyü’ndeki 10.155 adet Kredi Dosyası, 24 Ocak 2006 - 31 Mart 2006 tarihleri arasındaki dönemde RCT Varlık Yönetim A.Ş.’ye fiziken devredilmiş olup, Kredi Dosyalarının fiziki devir teslim ve temlik işlemleri Alıcı ile Kurumumuz arasında 23 Eylül 2005 tarihinde imzalanan Hasılat Paylaşımlı Alacak Satış Vaadi Sözleşmesi’nde düzenlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Fiziki devir ve teslim işlemlerinin yanı sıra, henüz temlik edilmemiş Kredi Dosyalarının takip ve tahsil işlemlerine TMSF bünyesinde devam edilmiş ve Satış Portföyü’ndeki RCT Varlık Yönetim A.Ş.’ye temlik edilen Kredi Dosyalarının borçluları hakkında önceden konulmuş yurtdışı çıkış yasaklarının kaldırılması işlemleri de yapılmıştır. 2.3. ELDEN ÇIKARILACAK GAYRİMENKUL, MENKUL VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN FAALİYETLER 2.3.1. Gayrimenkuller 31.12.2005 tarihi itibarıyla Fon adına kayıtlı gayrimenkul portföyünde yer alan 4.918 adet gayrimenkule ilave olarak Ocak - Mart dönemi içerisinde Tahsilat Dairelerince alacaklardan dolayı edinilen 19 adet gayrimenkulün kayıtlara alınması ile gayrimenkul sayısı 4.937’ye yükselmiştir. 31.03.2006 tarihi itibarıyla gayrimenkul portföyünde bulunan gayrimenkullere ait devir alınan birim, bağımsız bölüm sayıları ve kayıtlı değerlerini gösterir tablo aşağıda verilmiştir.

13

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Bankalar

Adet

Sümerbank Demirbank İktisat Bankası Etibank Kentbank EGS Bank Bank Ekspres Sitebank Toprakbank Tarişbank Pamukbank Tahsilat* Diğer Toplam

Kayıtlı Değer (YTL )

1.363 89 124 483 357 139 11 9 677 145 480 1.047 13 4.937

44.352.721,76 38.224.413,87 4.190.814,89 62.857.570,48 45.639.381,95 21.054.749,26 422.481,32 113.393,65 14.370.961,77 16.163.553,22 56.485.290,98 283.278.986,46 247.690,07 587.402.009,68

* Alacağa mahsuben Fon tarafından edinilen gayrimenkulleri içermektedir.

Ocak-Mart dönemi içinde satışına karar verilen 248 adet taşınmaza ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ocak- Mart Döneminde Satışına Karar Verilen Taşınmazlar İhale Şekli

Adet

Kayıtlı Değer (YTL)

Satış Bedeli (YTL)

21.498.513,86 36.623,63 2.288.198,42 3.500.000,00 27.323.335,91

36.241.764,50 40.790,00 2.702.500,00 7.308.270,00 46.293.324,50

232 2 13 1 248

Müzayede Vefa Hakkı Kapalı Zarf Açık Artırma FYYS Toplam

Satış kararı alınarak Ocak- Mart dönemi içerisinde gerçekleştirilen satışlara ait genel bilgiler ile gayrimenkul satışlarına ait tahsilat bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Gayrimenkul Satış ve Tahsilatları Peşin Satış

31.12.2005 itibarıyla devir Ocak-Mart Satış-Tahsilatları Ocak-Mart Satış İptalleri Önceki Vadeler Toplam

Vadeli Satış

Toplam Satış

Vadeye Bağlanan Tutar (bin YTL)

Adet

Tutar (bin YTL)

Adet

Tutar (bin YTL)

Adet

Tutar (bin YTL)

Tahsilat Tutarı (bin YTL)

2.788

377.938

665

137.699

3.453

515.637

456.846

49.791

223

35.245

8

10.104

231

45.349

37.937

7.412

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-5.255

3.011

413.183

673

147.803

3.684

560.986

509.038

51.948

* Söz konusu vadeli satışların 47 adedi 50.572.635.-YTL bedelle satış vaadi sözleşmesi kapsamında satılmış olup, henüz aktif çıkışları gerçekleştirilmemiştir. ** Tahsilat Dairesi Başkanlığınca alacaklardan dolayı edinilen 607 adet gayrimenkule ilişkin 178.026.912,38 YTL ve 18.243,09 YTL faiz ile birlikte toplam 178.045.155,47 YTL’lik satış bedeli gayrimenkul satışları içinde yer almaktadır. Söz konusu satışların 17 adedi 20.810.390.-YTL bedelle satış vaadi sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmiş olup, henüz aktif çıkışları yapılmamıştır. 14

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Ayrıca 01.01.2006 - 31.03.2006 döneminde 95.329,84 YTL, 97.500.- USD kira geliri elde edilmiştir. 2.3.2. Menkuller 01.01.2006- 31.03.2006 dönemi içerisinde satışı yapılan taşıtlar ve menkullere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Satışa Sunulan

   

Kayıtlı Değer (YTL)

Adet

Kara Taşıtları Hava Taşıtları Deniz Taşıtları Tablo ve Antikalar Toplam

Satışı Gerçekleştirilen

5 5

Kayıtlı Değer (YTL)

Adet

89.951 89.951

4 4

Satış Bedeli (YTL)

79.560 79.560

60.250 60.250

2.3.3. İştirakler Satışı Tamamlanan İştirakler Fon Kurulunun 20.10.2005 tarihli kararı ile, Kapital Factoring A.Ş.'ye 8.550.000 YTL bedelle devrine karar verilen , Fon’un %95,10 oranında maliki olduğu Pamuk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hisselerinin satış bedeli olarak 8.550.000,00 YTL ve özkaynak farkı olarak 273.874,51 YTL olmak üzere toplam 8.823.874,51 YTL, satış sözleşmesi kapsamında 20.03.2006 tarihinde peşin olarak tahsil edilerek, satışı tamamlanmıştır. Fon Kurulunun 16.02.2006 tarihli kararı ile, Fonun maliki olduğu toplam 5.011.547,14 YTL nominal değerli 50.115.471 adet ve % 8.35 oranındaki Takasbank A.Ş. hisselerinden, 3.129.421,43 YTL nominal değerli kısmının 13.143.570.-YTL bedelle İMKB’ye devredilmesine karar verilmiş olup, söz konusu hisse devir işlemi 24.02.2006 tarihinde tamamlanarak satış bedeli aynı gün tahsil edilmiştir. Satış Kararı Alınan İştirakler 2006 yılının birinci üç aylık döneminde, Çamlıca Turizm Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin satışına karar verilmiş olup, devir işlemleri devam etmektedir. Söz konusu işleme ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Satış Kararı Alınan İştirakler Devralınan Banka/Grup Ceylan Grubu

Şirket Unvanı Çamlıca Turizm Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.

Şirket Ödenmiş Sermayesi (YTL)

TMSF Hisse Oranı

Devir Alınma Tarihi

Satış Kararı Tarih ve Sayısı

Toplam Satış Bedeli (YTL)

50.000

%51,00

16.03.2004

TMSF 23.03.2006/129

7.700.050 (Peşin)

Devralınan İştirak Hisseleri Birleşik Fon Bankası A.Ş. nezdinde bulunan Medya Holding A.Ş.’ye ait şirketin % 7,1580 hissesine karşılık gelen 2.219.113 adet hisse senedi 10.02.2006 tarihli Fon Kurulu kararına istinaden devralınmıştır.

15

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Sümerbank A.Ş. hakim ortağı Garipoğlu Grubu borcuna mahsuben Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin % 99.9920 oranındaki hissesi 58.995.200 YTL bedelle Fon Kurulunun 02.03.2006 tarih 84 sayılı kararı ile devralınmıştır. Müflis ve Tasfiye Halinde İştirakler 10’u tasfiye halinde 8’i müflis durumda olan toplam 18 adet iştirakin tasfiye ve iflasa ilişkin faaliyetlerinin takip ve denetimi devam etmektedir. 2.4. HAKLARINDA İFLAS KARARI VERİLEN VE TASFİYESİ DEVAM EDEN BANKALAR 2.4.1. Mülga 3182 Sayılı Bankalar Kanununa Göre 1994 Yılında Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun geçici 3 üncü maddesi kapsamında TMSF tarafından 31.03.2006 tarihi itibariyle yapılan ödemeler ile müflis bankalarca TMSF’ye ödenen tutarlara ilişkin tablo aşağıdadır. Ödeme Yapılan Kişi Sayısı

Banka Adı

31.03.2006

Marmara Bank

Müflis Masalar Tarafından Fona Ödenen (YTL)

Ödenen Tutar (YTL)

01.01.200631.03.2006

01.01.200631.03.2006

31.03.2006

01.01.200631.03.2006

31.03.2006

Kalan Fon Alacağı (YTL) 31.03.2006

583

1

2.797.700

29.356

2.754.528

0

43.172

TYT Bank

2.709

0

8.138.719

0

0

0

8.138.719

Impexbank

4.009

1 17.454.828

3.673 17.451.154

0

3.673

Toplam

7.301

2 28.391.247

33.029 20.205.682

0

8.185.564

Alacak kayıtlarından yapılan ödemeler TMSF (Faiz) ( YTL)

TMSF ( YTL) Banka Adı 31.03.2006

Marmara Bank TYT Bank Impexbank Toplam

5.428.921 2.087.417 17.451.154 24.967.492

01.01.200631.03.2006

31.03.2006

0 5.917.382 0 0 16.270.981 0 22.188.363

1-5. Sıra ( YTL)

01.01.200631.03.2006

0 2.449.801 2.449.801

31.03.2006

3.119.873 1.086.446 5.736.332 9.942.651

6. Sıra ( YTL)

01.01.200631.03.2006

31.03.2006

0 25.153.463 0 4.984.824 0 20.795.058 0 50.933.345

01.01.200631.03.2006

Toplam 31.03.2006

2.386.806 39.619.639 10.413 8.158.687 543 60.253.525 2.397.762 108.031.851

01.01.200631.03.2006

2.386.806 10.413 2.450.344 4.847.563

2006 yılı birinci üç aylık dönem içinde yapılan tahsilat ve reddiyatlara ilişkin tablo aşağıdadır;

16

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006

Tahsilatlar Marmara Bank

Mevduattan Elde Edilen Faiz Gelirleri Y TL USD EUR Kira Gelirleri Kredi Anapara ve Faizleri YTL USD EUR Diğer Gayrinakdi Kredi Tahsilatı (YTL) Menkul/ Gayrimenkul Satış Tah. (YTL) Teminat Mektubu Koms. Tah. (YTL) İştirak Geliri (YTL) Diğer Tahsilatlar (YTL) TOPLAM YTL USD EUR

TYT Bank

Impexbank

329.847,23 24.605,16 65.106,56 0

134.423.15 0 14.438.17 0

27.210,69 48.980,72 5.283,04 4.317,38

94.484,78 0 496.831,00 20.823,12 973.571,15 9.122,00 12.619,40 54.625,44

158.730.22 0 0 0 0 0

70.927,85 769.143,88 0

91.78

583,65

1.495.093,12 24.605,16 561.937,56

293.245.15 0 14.438.17

104.286,29 818.124,60 5.283,04

0 1.246,72

Ödeme (Reddiyat) Tutarları Marmara Bank

TYT Bank

Impexbank

36.540,18 4.317,38

10.852.94 0

30.660,58 7.995

1.639.213,40 61,47 9.765,83 9.438,82 2.348,85 1.993.301,60

14.618.14 0 3.017.94 2.063.58 10.038.35

23.748,82 1.827,12 788,10 6.804,55 3.269 2.450.324,98

YTL USD

3.685.160,23

37.573.01

2.522.802,93

EUR

9.765,83

Personel ve Avukat Giderleri Kira Ödemeleri Sigorta Primleri, Vergiler, KKDF, SSDF Y TL USD EUR Mahkeme, Avans, Bilirkişi, vs Diğer Muhtelif Ödemeler İflas Alacaklılarına Yapılan Ödemeler TOPLAM

61,47

1.827,12 3.017.94

788,10

2.4.2. Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Göre Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar Müflis Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. 2006 yılı ilk üç aylık döneminde 18.750.-YTL’si kredilerden olmak üzere toplam 19.530.YTL. tahsilat yapılmıştır. 31.03.2006 tarihi itibarıyla 7 adet dava dosyası, 16 adet icra takibi dosyası ve 15 adet Banka aleyhine başlatılan takip olmak üzere toplam 38 adet derdest dosya mevcuttur. Müflis T. İmar Bankası T.A.Ş. Bankanın 08.06.2005 tarihli iflas kararı üzerine, 13.07.2005 tarihinde alacak kayıt taleplerinin kabulüne başlanmış olup, 31.03.2006 tarihi itibarıyla iflas masasına 11.638 adet başvuru ulaşmıştır. Başvuruların incelenmesini müteakip, sıra cetveli oluşturulacaktır. 17

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu-2006 2.5. TAKİP VE DAVA BİLGİLERİ KREDİ DIŞI DAVALAR Alacak

İlgili Bankalar

Davacı

Tazminat

Davalı Davacı

Demirbank

28

36

Yaşarbank

30

86

Sümerbank

31

132

9

Ulusalbank

1

73

1

Bank Kapital

2

15

1

Yurt Bank

42

657

1

Davalı Davacı

27

272

Davalı Davacı

Sitebank

5

5

Bayındırbank

4

6

1

4

6

Interbank

1

2

Etibank

11

34

903.398

6

27

49

16

86

73

227

125

175

1.664.407

4

26

41

99

58

165

235

241

159

4.403.915

2

4

6

75

31

50

286.669

2

27

18

2

23

56

57

22

1.361.094

16

2

37

29

96

688

318

466

2.239.444

12

2

21

3

11

13

87

61

130

423

280

273

2

3

2

4

5

1

95

21

4

21

18.647

18.668

1

7

9

13

17

17

13

2.382.855

5.000 USD

2

4

6

12

14

4

51.468

1

0

1

1

5

52

330

301

81

51.522.094

2

1

5

3

3

40

28

88

65

7

0

37

4

6

14

13

31

14

12

15

12

75

2

1

20

318

20

8

6

16

4

5

2

8

Kentbank

5

4

2

4

Toprakbank

1

6

Impexbank

13

3

Egsbank

1

1

Iktisat Bankasi

1

50

Pamukbank

1

25

1

Diğer

5

45

217

20.043

4

2

3

5

14.502 5.901.543

219.024 USD

1.790.296 USD 29.290 DEM

21.720

14

7

110.449

67.673

689.193

28

22

31.723

43.348 EUR

2.783.140 69.170.887

995.794

38

5

674.564

8.368 USD

1.602.878

115.900

11.416.875

DEM

EUR

2.355.301

YTL

Diğer

89.325 80.805 230.870 USD 209.513 DEM

1

38

21.845

380.615

9.568 USD

3.465.449

1.428

6

4

189.188

57.222

1.083.591 USD 58.115 DEM 15.055 USD

14.932.317

851.100

2

1

45.835

19.968

864.350 USD

33.614.717

74.000

100

22.000

3 7.735.875

1.400.842

7.476 1.349.721

1.480.653

1

1

6.106

707 USD

88.922

9

276.565 USD

3.412.051

7

62.452

987.748

1

7.259

51

2.259

969.883

25.200

1.060

4

498

14

23

10.541

148.229

89.852

90.100

5

2.423

21

29

6

93.009

50.959

20

39

49

10

72.087

161.535

38

15

52

43

24

81.903

1

13

4

1.259

4.891.538

Diğer

58.206

49.782

17

274.349

580 1.048.053.298

112.490 USD

3.479.240

115.000 189.004.687

184.264

13.940

2

79.367 USD

202.920

1.836

1

17

40.209 14.710

5.561

2.117.153

53.763

8

4

14

12

6

5

2

39

3

94

69

28

6.548

12

23

6

7

8

67

63

12

57.134

22.701.400 USD

887.956

30.000

2

5

44

44

26

51

120

115

56

8.816.692

13.733 USD

42.956.249

25.855

37

90

710

478

542

909

21.385

20.728

1.566

79.935.274

27.091.779 USD 87.405 DEM

18

YTL

5.152.671

26

* Dava dilekçesinde belirtilen "dava miktarı" olup fazlaya ilişkin tutulan haklar ile faiz ve masraflar dahil edilmemiştir. ** İcra takibine konu miktar olup faiz ve masraflar dahil edilmemiştir.

Aleyhe

Aleyhe

USD

3

177

Lehe

Lehe

YTL

3

2

Takip Miktarları (**)

Takip Dosyaları Davalı

USD/DEM

73

Esbank

TOPLAM

Davacı YTL

197

30

Marmarabank

Karar

126

1 1

Derdest

144

2

8

Davalı

73

Park Yatırım Bankası Tarişbank

Davacı

Toplam Dava Tutarları (*)

51

18.548

İmar Bankası

Davaları Son Durumu

12

1

Türkbank

Davalı

Toplam Dava Sayısı

61

9 4

Sair Davalar

5

1

Bank Ekspres Egebank

4

İş Davaları

1.174.544.446 78.857.779

1

48.228 9.770.970 192.760.930

18.710

1

12.154

1

151.014

7

2

227.217

153

102

3.054.332

154.019 43.348 EUR 87.735 USD

1.135.055 230.870 USD

209.513 DEM

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu-2006

Banka Eski Hakim Ortakları / Yöneticileri İle İlgili Davalar ve İcra Takipleri Davalar

Şahsi İflas

Alacak

Sorumluluk/ İade-i Tazmin

Lehe

Bank Ekspres (K.Yiğit) Bank Kapital (Ceylan) Bayındırbank (Bayındır) Demirbank (Cıngıllıoğlu) EGS Bank (EGS) Egebank (M. Demirel) Esbank (Zeytinoğlu) Etibank (Medya) İktisat Bankası (E.Aksoy)

Sair Davalar

Ceza Davaları

Lehe

Aleyhe

Müşteki/ Müdahil

Toplam Dava Tutarları (*)

4969 S.K. Kapsamında Alınan Tedbirler

7

53

21

4

3

125.375.685

15

2

6

53

4

25

6

618.838.851

7

3

3

28

2

2

254.141.791

8

7

4

14

17

12

14

13

3

5

3

23

8

5

7

18

15

6

5

6

8

2

8

6

2

2

20

21

Davaların Son Durumu

Lehe YTL

1

Interbank (Nergis) Kentbank (Süzer)

Aleyhe

İtirazın İptali/ Kaldırılması (***)

İcra Takipleri

1.817.978.714

USD

Aleyhe Diğer

USD/DEM/YTL

350.023.410

1.400.850

62.835.788

39

30

50

13

1.387.614.167

48.543.261

63

11

8

10

1.220.363.858

4.050.000

4.141.211 DEM 23.660.133 EUR 33.270.700 JPY 2.948.515 DEM 11.468.140 CHF

57

12

10

14

4.981.839.717

22.793.376

11.864.672 EUR 136.786 DEM

26

18

35

12

3.515.850.758

574.994.017

321.209.647 DEM

73

32

17

22

3.344.452.866

245.665.489

19

20

60

1

711.130.599

13.406.532

11

5

32

12

88.778.903

57.741.378

Derdest

Karar

21

5

19

6183 S.K. Göre Aleyhe Açılan Davalar Dava Sayısı

2004 Sayılı Kanuna Göre İcra Takipleri

Lehe

Aleyhe

Lehe YTL

USD

DEM

73

218.278.080

467.390.962

9.052.003

92

70

256.532.817

39.047.339

7.602.089

11

34

38

151.566.744

13.500.232

2

13

8

26.039.180

138.095.693

61

17

31

528.440.721

62.835.788

4.141.212

361.816.580

58.189.396

1.635.393

90

1.082.614.499

94.988.319

1.250.000

5

7

Aleyhe EURO

Diğer

USD / YTL

45.969.416 CHF

11.013.416 JPY

23.660.133

33.270.700 JPY

4 30.720.752 YTL 10.044.457 USD

104

14

89

107

22

221

75

1.018.446.261

42.634.827

110

27

53

33

196.033.736

17.393.778

13

142

1.080.859.908

272.148.828

130.893.418

11.487.426

278.494 GBP

1.518.702 YTL 1.000.000 USD

68

50

24

302.092.514

46.472.711

5.242.921

15.856.608

515.028.782 JPY

21.855.000 YTL

48

12

11

88.778.903

3

160.375 467.000.966

138.202.260

4.385.214 YTL

103.034.581 DEM 6.680.582 EUR 278.494 GBP 255.756 DEM 2.045.167 EUR

192 8

68

94 65

25

20.721.925 YTL 560.827 USD

75

18

7.893.898

553.412 FRF

11.864.672

3.676.470 USD 2.869.879 YTL

Tarişbank Pamukbank (Çukurova) Sitebank (Sürmeli) Sümerbank (Garipoğlu) Toprakbank (Toprak)

2 4

7

6

21

Türkbank Ulusalbank (Cıngıllıoğlu) Yaşarbank (Yaşar) Yurtbank (A.Balkaner)

1 16

2

56

41

1

4

3

12

3

16

1

542.199.833

51.530.484

21

22

1.877.687.931

4.125.354

11

4

3.196.488

15.400.000 DEM

108.278 USD

1

1

4

5

67

9

15

1

1

642.738.389

17

5

474.819.364

1.004 1

92

129

77

24

11

13.000.000 USD

1

Diğer

21 67

26.947.109 YTL

1

İmar Bankası

Toplam

136.715.620

12

20.635.847

11.533 DEM 7.563.490 YTL 628.000 USD

10.904.809

1

574

217

1341

162

382.472 YTL

21.754.628.343

1.457.745.786

447.138.030 DEM 44.250.554 EUR 11.468.140 CHF 33.270.700 JPY 278.494 GBP

93.372.739 YTL 24.780.735 USD

* İtirazın iptali davaları dışındaki dava dilekçesinde belirtilen "dava miktarı" olup fazlaya ilişkin tutulan haklar ve faiz oranlarındaki değişkenlikler dahil edilmemiştir. ** İcra takibine giriş miktarı olup faiz oranlarındaki değişiklikler dahil edilmemiştir. *** İtirazın iptali/kaldırılması dava tutarları, davaya konu icra takip tutarında belirtildiğinden sadece dava sayısı verilmiştir.

19

122 3

11 29

24

83

2

119.855.230

2

28.074.116

24

31.330.568

12.053.124

7

5.484.336

7.486.766

136.874 USD

1 4

1

36

71

170

42

2

40.247.957

113.204.201

829

765

776

47

5.536.652.525

1.852.442.930

10.601.610 1.119.404 YTL

1.031 2

1724

298.019.296

81.364.347

45.969.416 CHF 559.312.898 JPY 553.412 FRF 278.494 GBP

24.711.208 YTL 4.374.171 USD

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 3- ULUSLARARASI FAALİYETLER TMSF’nin uluslararası kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği hedefine ulaşma çabalarına yönelik çalışmalara 2006 yılının ilk üç aylık döneminde de devam edilmiştir. IADI Çalışmaları IADI - MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Bölgesel Komitesi’nin Kazablanka ve Rabat’ta gerçekleştirilen ikinci toplantısına Fon tarafından katılım sağlanmıştır. Toplantıda; ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Mevduat sigortacılığı tekniği ve politikaları açısından değişik ülke tecrübeleri paylaşılmış, Faizsiz bankacılık ve mevduat sigortacılığı konusunda uluslararası bir konferans hazırlığı planlanmış, MENA üyeleri arasında ikili ve çoklu iletişim kanalları kurulması kararlaştırılmış, Mevduat sigortacılığı sistemi olan bölge ülkelerine destek verilmesi, IADI ve MENA üyeliğine teşvik edilmeleri ve mevduat sigortacılığı sistemi olmayanlarla iletişime geçilerek sistemi kurmaya davet edilmeleri planlanmış, Bankacılık krizlerinin yerel etkilerinin analiz edilerek bir daha tekrarlanmaması için alınabilecek tedbirler ve bu tecrübeler paylaşılmıştır.

AB Çalışmaları AB Katılım Süreci çalışmaları kapsamında; ƒ

21.01.2006 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunum Serbestisi ile Sermayenin Serbest Dolaşımı konulu müzakere başlıkları hakkında Brüksel’de yapılan tarama toplantıları” konulu bilgilendirme toplantısına Kurumumuzu temsilen katılım gerçekleştirilmiştir.

ƒ

08 Şubat 2006 tarihinde İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen “Müzakere Sürecinin Olmazsa Olmaz Aracı Düzenleyici Etki Analizleri” konulu seminere Kurumumuzu temsilen katılım sağlanmıştır.

ƒ

Fon bünyesinde “Avrupa Birliği Çalışma Grubu” oluşturulmuş, 20 Mart 2006 tarihinde Ankara’da Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Sn. Ali BABACAN tarafından ABGS’de düzenlenen 9. Fasıl Bilgilendirme Toplantısı’na katılım sağlanmıştır.

ƒ

Dünya Bankası tarafından organize edilen ve 28.03.2006 tarihinde Ankara’da yapılan "AB müzakerelerini yürütmek için benimsenecek idari yapılar" konulu seminere katılım sağlanmıştır. Seminerde AB’ye en son katılan üye devletlerin eski baş müzakerecileri tarafından AB’ye katılım sürecinde kendi ülkelerinin benimsediği / uyguladığı idari yapılanmalar hakkında bilgi verilmiştir.

ƒ

Ayrıca, 29.03.2006 - 31.03.2006 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen Mali Hizmetler konulu 9. Fasıl Tanıtıcı Tarama Toplantısı’na katılım sağlanmış, toplantıda AB Komisyonu tarafından 9. Fasıl ile ilgili olarak AB Müktesebatına uyum çerçevesinde Türkiye’den beklenenler hakkında bilgi verilmiştir.

20

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Diğer Uluslararası Çalışmalar ƒ

Rusya Mevduat Sigortası kuruluşu olan DIA, 31.01.2006 tarihinde Kurumumuzun çözümleme tecrübelerinden faydalanmak üzere ziyaret talebinde bulunmuştur. Söz konusu ziyarete yönelik hazırlıkları yürütecek çalışma grubu oluşturulmuş olup, program taslağı hazırlanarak Rus meslektaşlarımız ile program üzerinde mutabakat sağlanmıştır.

ƒ

FSAP (Financial Sector Assessment Program); Mali Sektörün Değerlendirilmesi Programı kapsamında, TMSF’yi ilgilendiren yasal çerçeve ve mevduat bilgileriyle ilgili sorular cevaplandırılmıştır.

21

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 4- DİĞER FAALİYETLER Fonun 2006/10169 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliği 25.03.2006 tarih ve 26119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 01.01.2006 – 31.03.2006 tarihleri arasında Fonun diğer önemli işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: •

Bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılmasının finansmanı çerçevesinde Fona ikrazen ihraç edilen Özel Tertip DİBS’lerden doğan Hazine Müsteşarlığı’na olan borç ile ilgili olarak; Fon tarafından yapılan ödemelere 2006 yılının ilk üç aylık döneminde de devam edilmiş, 22.03.2006 tarihinde 134.140.000.-YTL ve 100.000.000.-USD tutarında (toplam USD karşılığı 200.000.000.-USD) ödeme gerçekleştirilmiştir.İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında 20-21-22 Şubat 2001 tarihlerinde yaşanan şiddetli ekonomik dalgalanmalar sebebiyle yükümlülüklerini gecikmeli olarak yerine getiren TMSF bünyesindeki bankalardan fazla kullanım faizi olarak tahsil edilen tutarın alacaklı kurumlara ödendikten sonra kalan ve Takasbank A.Ş. bünyesinde bulunan 1.208.306,86.YTL’lik bakiye kısmı 20.02.2006 tarihinde 12.046.925,09.-YTL olarak Fona iade edilmiştir.Hisseleri 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca cebr-i icra satışına konu olan bir bankanın satışın kesinleşmesi tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde başka bir bankayla birleşmesi veya başka bir bankaya devredilmesi halinde ve satışı yapılan banka hisselerinin %51 oranını aşması durumunda; 5411 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükmü uyarınca yürürlükte bulunan 27.06.2001 tarih ve 24445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmelik’in 18 inci maddesinin (b) bendi hükmünün aynı Kanunun 63 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükümleri doğrultusunda uygulanmaması yönünde alınan Fon Kurulu Kararı 05.04.2006 tarih ve 26130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

22

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 5- BÜTÇE 2006 yılı gider bütçesinde toplam 54.600.000.-YTL ödenek öngörülmüş, birinci üç aylık dönemde söz konusu ödenekten 7.356.710,32 YTL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu tutar toplam bütçe ödeneğinin % 13,47’sine tekabül etmektedir. Ödeneklerin ve harcamaların ana kalemler itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ödenek Türü

Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2006 Ödeneği (YTL)

Ödenekteki Payı (%)

Ocak-Mart Gerçekleşme (YTL)

26.695.000

48,89

4.283.399

2.005.000

3,67

762.041

22.370.000

40,97

2.292.323

Cari Transferler

1.630.000

2,99

0

Sermaye Giderleri

1.900.000

3,48

18.947

54.600.000

100,00

7.356.710

Toplam

23