Zaproszenie do ztozenia oferty cenowej

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSK1 FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NABODOWA STUTECIA SPOJNOiCI Projekt wsp6tfinansowany ze srodkow Europ...
10 downloads 0 Views 3MB Size
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSK1 FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKA NABODOWA STUTECIA SPOJNOiCI

Projekt wsp6tfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje" ,,lnwestujemy w

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej wewne,trznej w 8 jednostkach organizacyjnych Ostrowek, dnia 03.09. 2014r Gmina Ostrowek 98-311 Ostrowek 115 tel. 43 84 15 023, fax 43 84 15 020

Zaproszenie do ztozenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej wewn^trznej w 8 jednostkach organizacyjnych na potrzeby Projektu pn ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek" W zwia.zku z realizacj^ przez Gmine, Ostrowek projektu ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek" wspotfinansowanego z budzetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Os Priorytetowa: Spoteczenstwo informacyjne - zwiekszenie innowacyjnosci gospodarki, elnclusion,

Dziatanie 8.3 Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu

zwracam sie. z prosba. o sieci

ztozenie

przez

komputerowej

Paristwa

wewne.trznej

oferty cenowej w

na

zaprojektowanie

i wykonanie

8 jednostkach

organizacyjnych

na potrzeby Projektu pn ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w

Gminie Ostrowek". realizowanego zgodnie z umowq o dofinansowanie nr POIG.08.03.0010-528/13-00 Szacunkowa wartosc zamowienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postepowania ofertowego nie majq zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowieri publicznych. ( Dz.U z 2013, poz. 907 z poz. zm) Opis przedmiotu zamowienia : przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej wewne.trznej w nizej wymienionych 8 jednostkach organizacyjnych tj:

Gmina Ostrowek Ostr6wek 115 98-311 Ostrowek

tel. 438415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl [email protected]

UNIAEUROPEJSKA

INNOWACYJNAGOSPODARKA

EUROPEJSKi FUNOUSZ

NA»OOO«A ST«*TEGIA sWiNOSci

ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspotf inansowany ze Srodkbw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ..Dotacje na tnnowacje" ..Inwestujemy w Waszq przyszlosc"

w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowku 1. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej na 6 stanowisk + montaz szafki 19 cali 6U z panelem wentylacyjnym na sprzet sieciowy + montaz sieci zasilaja_cej na 220V dla 6 stanowisk 2. Zakup i montaz 1 szt. routera o parametrach wg zat^cznika nr 1. 3. Zakup i montaz 1 szt. switcha o parametrach wg zat$cznika nr 2. 4. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pomieszczeniu terapii zaj^ciowej na 2 stanowiska. 5. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pomieszczeniu swietlicy na 3 stanowiska. 6. Skonfigurowac: pota_czenie internetowe

w Szkole Podstawowej w Janowie 1. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej na 16 stanowisk + montaz szafki 19 cali 6U z panelem wentylacyjnym na sprzet sieciowy + montaz sieci zasilaj^cej na 220V dla 16 stanowisk 2. Zakup i montaz 1 szt. routera o parametrach wg zatqcznika nr 1 3. Zakup i montaz 1 szt. switcha o parametrach wg zatqcznika nr 2 4. Nowa. siec komputerowa. wtqczyc do juz istnieja.cej i skonfigurowac pot^czenie internetowe. 5.

Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej nalezy wykonac w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiaja_cego.

w Szkole Podstawowa w Okalewie 1. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej na 11 stanowisk + montaz szafki 19 cali 6U z panelem wentylacyjnym na sprz^t sieciowy + montaz sieci zasilajqcej na 220V dla 11 stanowisk 2. Zakup i montaz 1 szt. routera o parametrach wg zatqcznika nr 1 3. Zakup i montaz 1 szt. switcha o parametrach wg zata.cznika nr 2

Gmina Ostrowek Ostrbwek 115 98-311 Ostrbwek

tel. 43 8415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl [email protected]

UNIA EUROPEJ5KA

INNOWACYJNA GOSPODARKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ

NAKODOWA SIBATECIA SPOjNOici

ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wsporfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjncgo Innowacyjna Gospodarka ..Dotacje na Innowacje" ,,lnwestujemy w Wasza_ przysztosc"

4. Nowq siec komputerowg wlqczyc do juz istniejqcej i skonfigurowac potqczenie internetowe. 5.

Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej nalezy wykonac w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiaja.cego.

w Szkole Podstawowej w Ostrowku 1. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej na 19 stanowisk + montaz szafki 19 cali 6U z panelem wentylacyjnym na sprze_t sieciowy + montaz sieci zasilajqcej na 220V dla 19 stanowisk 2. Zakup i montaz 1 szt. routera o parametrach wg zatqcznika nr 1 3. Zakup i montaz 1 szt. switcha o parametrach wg zatqcznika nr 2 4. Nowa. siec komputerowa. wta.czyc do juz istnieja.cej i skonfigurowac potqczenie internetowe. 5.

Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej nalezy wykonac w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiaja,cego.

w Szkole Podstawowej w Skrzynnie 1. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej na 13 stanowisk + montaz szafki 19 cali 6U z panelem wentylacyjnym na sprze^t sieciowy + montaz sieci zasilajqcej na 220V dla 13 stanowisk 2. Zakup i montaz 1 szt. routera o parametrach wg zatgcznika nr 1 3. Zakup i montaz 1 szt. switcha o parametrach wg zatqcznika nr 2 4. Nowg siec komputerowa. wtqczyc do juz istnieja.cej i skonfigurowac potqczenie internetowe. 5.

Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej nalezy wykonac w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiajqcego.

w bytej Szkole Podstawowej w Wielgiem

Gmina Ostrdwek Ostrowek 115 98-311 Ostrbwek

tel. 43 8415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl [email protected]

s

UNIA EUROPEJSKA

INNOWACYJNACOSPODARKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkbw Europejskiego Funduszu ROZWOJU

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ..Dotacje na Innowacje" Jnwestujemy w Waszq przysztoit"

1. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej na 11 stanowisk + montaz szafki 19 call 6U z panelem wentylacyjnym na sprz^t sieciowy + montaz sieci zasilajqcej na 220V dla 11 stanowisk 2. Zakup i montaz 1 szt. routera o parametrach wg zatqcznika nr 1 3. Zakup i montaz 1 szt. switcha o parametrach wg zatqcznika nr 2 4. Nowa. siec komputerowq wtqczyc do juz istniejqcej i skonfigurowac pota.czenie intern etowe. 5.

Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej nalezy wykonac w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiaja,cego.

w Gimnazjum w Ostrowku 1. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej na 21 stanowisk + montaz szafki 19 cali 6U z panelem wentylacyjnym na sprze.t sieciowy + montaz sieci zasilajqcej na 220V dla 21 stanowisk 2. Zakup i montaz 1 szt. routera o parametrach wg zatqcznika nr 1 3. Zakup i montaz 1 szt. switcha o parametrach wg zata.cznika nr 2 4. Nowa, siec komputerowq wta_czyc do juz istniejqcej i skonfigurowac potqczenie intern etowe. 5.

Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej nalezy wykonac w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiaja^cego.

w Gminnym Osrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrowku 1. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej na 7 stanowisk + montaz szafki 19 cali 6U z panelem wentylacyjnym na sprze,t sieciowy + montaz sieci zasilajqcej na 220V dla 7 stanowisk 2. Zakup i montaz 1 szt. routera o parametrach wg zatqcznika nr 1 3. Zakup i montaz 1 szt. switcha parametrach wg zatqcznika nr 2 4. Nowq siec komputerowa. wtqczyc do juz istniejqcej i skonfigurowac potqczenie internetowe.

Gmina Ostr6wek Ostrbwek 115 98-311 Ostrbwek

tel. 43 8415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl [email protected]

INNOWACYJNA COSPODARKA ^—

ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodk6w Europejskiego Funduszu ROZWOJU Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje" Jnwestujemy w Wasz^ przysztosc"

5.

Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej nalezy wykonac w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiajqcego.

Uwaga : Wszystkie instalacje wykonac w rynienkach montazowych. Urza.dzenia tj: szafke. sieciowa., switch, router nalezy oznakowac naklejka. wg ponizszego wzoru: P^

m

INNOWACYJNA GOSPODARKA

NAfcODCWA STkATECi* sMJNfMci

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ

WuP

ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu ROZWOJU Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ..Dotacje na Innowacje" Jnwestujemy w Waszq przyszto&c"

pn: ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek"

Cene, za catosc nalezy podac zgodnie z zatqcznikiem nr 3 ( formularz ofertowy ) Wymagany okres gwarancji na catosc zadania ( siec + urzqdzenia) - 6 lat Montaz sieci nastqpi w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajacego (istnieje mozliwosc obejrzenia pomieszczeh przed przygotowaniem oferty) Forma sktadania ofert: oferte. nalezy przygotowac zgodnie z Zatqcznikiem nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Oferte, nalezy przestac do dnia 15 wrzesnia 2014r do godz. 14*°,

- na adres pocztowy: Gmina Ostrowek, 98-311 Ostrowek 115 z dopiskiem: Oferta na ,,Zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej wewne.trznej w 8 jednostkach organizacyjnych „ na potrzeby Projektu pn wPrzeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek", (liczy sie. data wptywu), lub na adres e-mailowy: ug ostrowekOinteria.pl. w tytule wpisuja,c : Oferta na,,Zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej wewne_trznej w 8 jednostkach organizacyjnych „ na potrzeby Projektu pn ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek", (liczy si^ data wptywu}, lub faxem na nr 43 84 15 020 (liczy si$ data wptywu) ? Wszelkie pytania zwia.zane z niniejszym zaproszeniem nalezy kierowac na adres e-mail: ue ostrowek(5)interia.pl. w tytule wpisuj^c: pytanie - Oferta na,,Zaprojektowanie i Gmina Ostrdwek Ostrowek 115 98-311 Ostrowek

tel. 43 8415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl [email protected]!

UNIA EUROPEJSKA

INNOWACYJNA GOSPODARKA

f [111

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wsp6tfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ..Dotacje na Innowacje" ,,lnwestujemy w Waszq przyszto&t"

wykonanie sieci komputerowej wewne.trznej w 8 jednostkach organizacyjnych „ na potrzeby Projektu pn ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek Zamawiaja.cy nie dopuszcza sktadania ofert cze.sciowych. Zamawiaja.cy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. Zamawiaja.cy informacj^ o wyborze Wykonawcy zamiesci na stronie internetowej Gminy Ostrowek www.ostrowek.bip.gmina.pl oraz w zaktadce internetowej projektu www.ostrowekgmina.pl oraz na tablicy ogtoszeh Urze.du Gminy w Ostrowku.

Zat^czniki: 1. Zata.cznik nr 1 Parametry routera 2.

Zata,cznik nr 2 Parametry switcha

3.

Zata.cznik nr 3 formularz ofertowy

4. Zatqcznik nr 4 wzor umowy zatqcznikiem nr 1

Gmina Ostrowek Ostrowek 115 98-311 Ostrbwek

tel. 43 8415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl [email protected]

s

UNIAEUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ RO2WOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA COSPODARKA

Projekt wspotfmansowany ze srodkbw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje" .Jnwestujemy w

Zata^cznik nr 1 Parametry routera: Typ ztqcza

RJ-45

WiFi

Tak

Protokot Wi-Fi

802,lln{300Mbps)

Wbudowany modem

Nie

tqcze

Kablowe

4 portowy przetqcznik

10/100/1000Mbps

Kompatybilny wstecz

ze standardami llg and lib

Wspotdzielenie zasobow

poprzez USB

NAT i SPl

firewall z VPN pass-through

Filterowanie adresow URL

Tak

Quality of Service

Tak

Przycisk WPS

Tak

Odtqczane anteny

Tak

Zarza.dzanie

przez WWW

Wyposazony w gigabitowy interfejs WAN: 10/100/1000 Mb/s do podta,czenia do modemu DSL lub kablowego w celu obstugi Internetowego ta.cza szerokopasmowego. Urzqdzenie winno spetniac parametry wyzej wymienione lub lepsze

Gmina Ostrowek Ostrowek 115 98-311 Ostr6wek

tel. 43 8415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl [email protected]

UNIA EUROPEJSKA

INNOWACYJNA GOSPODARKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projektwspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje" Jnwestujemy w Wasza. pnyszto&t"

Zata,cznik nr 2

Parametry switcha: Liczba portow 1000

24 szt.

Mbps

Gmina Ostrowek Ostrowek 115 98-311 Ostr6wek

tel. 43 8415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl [email protected]

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKA KAKODOWA STBATEC1A SPOjNOiCl

Projekt wsportinansowany ze srodkbw Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ..Dotacje na Innowacje" ..Inwestujemy w Wasza. przysztoid"

Inne porty

4xSFP

Standardy sieciowe

• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet • IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode Auto-negotiation

Przepustowosc

56 Gbps

Trunk

Tak

Spanning Tree

802.1DSTP, 802.Iw RSTP

Zarzqdzalnosc

poprzez www

QoS

Supports IEEE 802.Ip QoS, Supports IEEE 802.1p QoS

VLAN

Montaz w szafach RACK Rozmiartablicy adresow MAC

Tagowanie 802.1QMaksymalnie 256 grup statycznych VLANMaksymalnie 4094 identyfikatorow VLANSiec zarz^dzania VLANAsymetryczna siec VLANFunkcja Auto Voice VLANGwarantowana jakosc ustug (Quality of Service - QoS) 19" Rack 2U

8K

Urza.dzenie winno spetniac parametry wyzej wymienione lub lepsze.

Zata.czniknr3

Gmina Ostrowek Ostrowek 115 98-311 Ostrowek NIP: 832-19-65-142 FORMULARZ OFERTOWY o zamowienie publiczne o wartosci do 30 tys. EURO

Gmina Ostrdwek Ostrbwek 115 98-311 Ostrowek

tel-43 8415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl [email protected] nteria.pl

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDU5Z ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKA N»»OOOW* STMTECIA SPOlWXCI

Projekt wsp6tfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje" ,,lnwestujemy w Waszq przysztosc"

W post^powaniu o udzielenie zamowienia pn. na zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej wewne.trznej w 8 jednostkach organizacyjnych na potrzeby Projektu ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkaricow Gminy Ostrowek " w ramach dziatania 8.3 ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion" osi priorytetowej 8. ,,Spoteczeristwo informacyjne-zwie_kszeni innowacyjnosci gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Dane dotycza.ce oferenta Nazwa i siedziba Oferenta:

osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiajqcym (imie, i nazwisko, stanowisko): Nrtel:

Fax:

.. E-mail:...

REGON:...

.. NIP:

2. W odpowiedzi na zaproszenie oferuje wykonac przedmiotowe zamowienie za kwote,: netto: (stownie: podatek VAT (stownie: brutto: (stownie:

w tym: Lp.

Nazwa

ilosc

1

Zaprojektowanie sieci

8

Wartosc netto razem

Wartosc brutto razem

wewn^trznej w 8 jednostkach organizacyjnych 2

Okablowanie sieciowe wraz z montazem + instalacja zasilaj^ca (elektryczna)

109 punktow

3

router

8

4

switch Szafka sieciowa z

8

5

8

osprz^tem RAZEM Gmina Ostrowek Ostrbwek 115 98-311 Ostrowek

tel-43 8415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl [email protected] nteria.pl

INNOWACYJNA GOSPODARKA ROZWOJUREGIONALNEGO

Projekt wsportinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje" ..Inwestujemy w

Termin waznosci oferty: 30 dni od ztozenia oferty

Oswiadczam, ze zapoznatam /em sie. z przedmiotem zamowienia i nie wnosze. do niego zadnych zastrzezeri. Oswiadczam, ze zapoznatam/em sie. z istotnymi dla zamawiaja.cego warunkami oferty i zobowigzuje siQ w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej okreslonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaja,cego. W przypadku wyboru naszej/mojej oferty Zobowiqzujemy/je, sie, udzielic gwarancji na caty przedmiot zamowienia ( siec + urzqdzenia ) na okres 6 lat od chwili odbioru przez Zamawiajqcego. Zobowiqzuje si^ wykonac przedmiot zamowienia do 20.10.2014r Przyste»puja_c do realizacji zamowienia b^dqcego przedmiotem zapytania ofertowego w ramach realizacji projektu ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkancow Gminy Ostrowek " - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Os Priorytetowa 8, Dziatanie 8.3 Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion; Oswiadczam(y), ze spetniamy warunki udziatu w post^powaniu dotyczqce: 1) Posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajq obowi^zek ich posiadania, 2) Posiadania wiedzy i doswiadczenia; 3) Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia; 4) Nie podlega wykluczeniu z postQpowania o udzielenie zamowienia.

Miejscowosd, data

piecz^c i podpis osoby upowaznionej

Umowa zawarta w dniu ..

pomi^dzy Gminq Ostrowek, 98-311 Ostrowek 115, NIP: 8321965142; REGON 730934690 reprezentowana. przez Pana Ryszarda Turka - Wojta Gminy Ostrowek przy kontrasygnacie Pani Anny Walaszczyk - Skarbnika Gminy zwana. dalej Zamawiajqcym, a ...

Gmina Ostrowek Ostr6wek 115 98-311 Ostr6wek

zwanym dalej Wykonawcq.

tel. 43 8415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl [email protected]

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

INNOWACYJNAGOSPODARKA NA»OOOWA STRATECIA sMiNoici

RO2WOJU REG1ONALNEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Furopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ..Dotacje na Innowacje" ,,lnwestujemy w Waszq przysztosc"

§ 1. Na podstawie zapytania ofertowego z dnia Wykonawca na potrzeby projektu ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dziatanie 8.3 Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion zobowia_zuje sie. zaprojektowac i wykonac siec komputerowq wewne.trznq w 8 jednostkach organizacyjnych § 2. 1. Zamawiaja_cy zamawia, a Wykonawca zobowi^zuje sie. zaprojektowac i wykonac siec komputerowq wewn^trzna. w 8 nizej wymienionych jednostkach organizacyjnych tj: Srodowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowku Szkole Podstawowej w Janowie Szkole Podstawowej w Okalewie Szkole Podstawowej w Ostrowku Szkole Podstawowej w Skrzynnie w bytej Szkole Podstawowej w Wielgiem Gimnazjum w Ostrowku Gminnym Osrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrowku w ramach projektu pn ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek" 2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zatqczniku nr 1 do umowy. § 3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany: do dnia 20.10.2014r § 4. 1. Wynagrodzenie za wykonanie zamowienia, o ktorym mowa w §2 wynosi netto + VAT (tj ), czyli ta_cznie brutto (stownie ztotych: }. 2. Kwota okreslona w ust.l jest cenq ryczattowq i obejmuje wykonanie catosci przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w §2 i nie moze ulec zmianie. 3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnosc Wykonawcy za prawidtowe oszacowanie wszystkich kosztow zwia_zanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia oraz obejmuje zakup urzqdzeh, materiafow oraz prac montazowych. § 5. Wynagrodzenie ptatne b^dzie przelewem, na wskazany przez Wykonawce. rachunek bankowy, w cia_gu 14 dni, od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamowienia i dostarczenia Zamawiaja^cemu prawidtowo wystawionej faktury VAT. § 6. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na przedmiot zamowienia ( siec i urzqdzenia) na okres 6 lat liczqc od daty odbioru. § 7.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu karq umowna. w przypadku: - zwtoki w wykonaniu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 za kazdy dzieri zwtoki, Gmina Ostrowek Ostrowek 115 98-311 Ostrowek

tel. 43 8415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgrnina.pl [email protected]

a

UNIA EUROPEJSKA

INNOWACYJNACOSPODARKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ

NAKOOOWA STMTEGIA spOiNoici

ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkbw Europejskiego Funduszu ROZWOJU Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ..Dotacje na Innowacje" Jnwestujemy w Waszq przyszfosc"

- zwtoki w usuniQciu wad, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 za kazdy dzieri zwtoki, - odstqpienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn obciqzaja.cych Wykonawc^ w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w §4. 2. Kare., o ktorej mowa w ust.l, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dor^czenia mu zqdania Zamawiaj^cego zaptaty takiej kary umownej. 3. Zamawiajqcy upowazniony jest do domagania sie. odszkodowania na zasadach ogolnych, jezeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. § 8. W sprawach nie unormowanych umowa. zastosowanie maja. przepisy Kodeksu Cywilnego. § 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogs bye dokonywane pod rygorem niewaznosci jedynie w formie pisemnego aneksu , z podpisami upowaznionych przedstawicieli obu stron. § 10. Do rozstrzygania sporow wyniktych na tie wykonania umowy jest Sqd wtasciwy dla siedziby Zamawiaja_cego. § 11. Umowa zostata sporza.dzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY

Zatqcznik nr 1 do umowy zawartej w dniu

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia: zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej wewn^trznej w nizej wymienionych 8 jednostkach organizacyjnych tj:

w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowku

Gmina Ostrbwek Ostrowek 115 98-311 Ostrbwek

tel. 43 8415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl [email protected]

2014r

UNIA EUROPEJSKA

INNOWACYJNA GOSPODARKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ..Dotacje na Innowacje" Jnwestujemy w Waszq przysztosc"

1. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej na 6 stanowisk + montaz szafki 19 cali 6U z panelem wentylacyjnym na sprztjt sieciowy + montaz sieci zasilaja.cej na 220V dla 6 stanowisk 2. Zakup i montaz 1 szt. routera o parametrach wg zata.cznika nr 1. 3. Zakup i montaz 1 szt. switcha o parametrach wg zatacznika nr 2. 4. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pomieszczeniu terapii zaj^ciowej na 2 stanowiska. 5. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pomieszczeniu swietlicy na 3 stanowiska. 6. Skonfigurowac potqczenie internetowe

w Szkole Podstawowej w Janowie 1. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej na 16 stanowisk + montaz szafki 19 cali 6U z panelem wentylacyjnym na sprze_t sieciowy + montaz sieci zasilaj^cej na 220V dla 16 stanowisk 2. Zakup i montaz 1 szt. routera o parametrach wg zatqcznika nr 1 3. Zakup i montaz 1 szt. switcha o parametrach wg zatacznika nr 2 4. Nowa. siec komputerowa. wt^czyc do juz istniejqcej i skonfigurowac pota_czenie internetowe. 5.

Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej nalezy wykonac w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiaj^cego.

w Szkole Podstawowa w Okalewie 1. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej na 11 stanowisk + montaz szafki 19 cali 6U z panelem wentylacyjnym na sprze_t sieciowy + montaz sieci zasilaja_cej na 220V dla 11 stanowisk 2. Zakup i montaz 1 szt. routera o parametrach wg zata_cznika nr 1 3. Zakup i montaz 1 szt. switcha o parametrach wg zatqcznika nr 2 4. Nowq siec komputerowa, wtqczyc do juz istniej^cej i skonfigurowac pota_czenie internetowe. Gmina Ostrbwek Ostrbwek 115 98-311 Ostrbwek

tel. 43 8415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl [email protected]

UNIA EUROPEJSKA

INNOWACYJNAGOSPODARKA

EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wsp6tfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje" Jnwestujemy w Waszq przysztoSt:"

5.

Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej nalezy wykonac w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiajqcego.

w Szkole Podstawowej w Ostrowku 1. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej na 19 stanowisk + montaz szafki 19 cali 6U z panelem wentylacyjnym na sprz^t sieciowy + montaz sieci zasilaja.cej na 220V dla 19 stanowisk 2. Zakup i montaz 1 szt. routera o parametrach wg zata.cznika nr 1 3. Zakup i montaz 1 szt. switcha o parametrach wg zata,cznika nr 2 4. Nowg siec komputerowa. wtqczyc do juz istniejqcej i skonfigurowac pota_czenie intern etowe. 5.

Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej nalezy wykonac w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiajqcego.

w Szkole Podstawowej w Skrzynnie 1.Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej na 13 stanowisk + montaz szafki 19 cali 6U z panelem wentylacyjnym na sprze.t sieciowy + montaz sieci zasilaj^cej na 220V dla 13 stanowisk 2. ,Zakup i montaz 1 szt. routera o parametrach wg zatqcznika nr 1 3. Zakup i montaz 1 szt. switcha o parametrach wg zat^cznika nr 2 4. Nowq siec komputerowq wtqczyc do juz istniejqcej i skonfigurowac potqczenie internetowe. 5.

Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej nalezy wykonac w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiajqcego.

w bytej Szkole Podstawowej w Wielgiem 1. Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej na 11 stanowisk + montaz szafki 19 cali 6U z panelem wentylacyjnym na sprze,t sieciowy + montaz sieci zasilaj^cej na 220V dla 11 stanowisk Gmina Ostrbwek Ostrowek 115 98-311 Ostrowek

tel. 43 8415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl [email protected]

UNI A EUROPEJSKA EUROPEjSKlFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKA

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje" ,,lnwestujemy w Wasza, przyszto&t"

2. Zakup i montaz 1 szt. routera o parametrach wg zatqcznika nr 1 3. Zakup i montaz 1 szt. switcha o parametrach wg zatqcznika nr 2 4. Now$ siec komputerow^ wtqczyc do juz istniej^cej i skonfigurowac potqczenie internetowe. 5.

Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej nalezy wykonac w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiaja^cego.

w Gimnazjum w Ostrowku 1.Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej na 21 stanowisk + montaz szafki 19 cali 6U z panelem wentylacyjnym na sprze_t sieciowy + montaz sieci zasilajqcej na 220V dla 21 stanowisk 2. Zakup i montaz 1 szt. routera o parametrach wg zatacznika nr 1 3. Zakup i montaz 1 szt. switcha o parametrach wg zatqcznika nr 2 4. Nowq siec komputerowa, wtqczyc do juz istniejqcej i skonfigurowac potqczenie internetowe. 5.

Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej nalezy wykonac w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiaja_cego.

w Gminnym Osrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrowku l.Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej na 7 stanowisk + montaz szafki 19 cali 6U z panelem wentylacyjnym na sprz^t sieciowy + montaz sieci zasilajqcej na 220V dla 7 stanowisk 2. Zakup i montaz 1 szt. routera o parametrach wg zata_cznika nr 1 3. Zakup i montaz 1 szt. switcha parametrach wg zata_cznika nr 2 4. Nowa. siec komputerowa. wtqczyc do juz istniejqcej i skonfigurowac potqczenie internetowe. 5.

Zaprojektowanie i montaz sieci komputerowej w pracowni komputerowej nalezy wykonac w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiaja^cego.

Uwaga : Gmina Ostrowek Ostrowek 115 98-311 Ostrowek

tel. 43 8415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl [email protected]

UNIA EUROPEJSKA

INNOWACYJNA GOSPODARKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ..Dotacjc na Innowacje" ,,lnwestujemy w Waszq przyszto£6"

Wszystkie instalacje be.da. wykonane w rynienkach montazowych. Oznakowanie urzqdzeh tj: szafka sieciowa, switch, router nalezy naklejka, wg ponizszego wzoru: fHlyk

INNOWACYJNA GOSPODARKA

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARODOWAST*ATEGiASP6iNOSci

ROZWOJU REGtONALNEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Dotacje na Innowacje" Jnwestujemy w IVasza. przyszto&6" pn: ..Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrowek"

Gmina Ostrowek Ostrowek 115 98-311 Ostrowek

tel. 43 8415026 fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl [email protected]