PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI PREZYDENT MIASTA ODZI, Urz d Miasta odzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 ód , dzia aj c w imieniu Miasta odzi zapra...
Author: Emilia Mucha
4 downloads 0 Views 58KB Size
PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI PREZYDENT MIASTA ODZI, Urz d Miasta odzi, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 ód , dzia aj c w imieniu Miasta odzi zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia udzia ów spó ki Miejskie Przedsi biorstwo Oczyszczania – ód Sp. z o.o. z siedzib w odzi Prezydent Miasta odzi, dzia aj c w imieniu Miasta odzi, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym, art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegó owego trybu zbywania akcji Skarbu Pa stwa i uchwa y Nr XLV/846/12 Rady Miejskiej w odzi z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie okre lenia zasad zbywania przez Prezydenta Miasta odzi akcji lub udzia ów Miasta odzi w nast puj cych spó kach prawa handlowego: ódzki Fundusz Por cze Kredytowych Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci , Aqua Park ód Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci , Miejskie Przedsi biorstwo Oczyszczania – ód Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci , ódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa" Spó ka Akcyjna, ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spó ka Akcyjna, zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia pakietu 1 000 (s ownie: jednego tysi ca) udzia ów o warto ci nominalnej 7 454,28 (s ownie: siedmiu tysi cy czterystu pi dziesi ciu czterech i dwudziestu o miu setnych) otych ka dy, które stanowi 100% kapita u zak adowego spó ki dzia aj cej pod firm Miejskie Przedsi biorstwo Oczyszczania – ód Sp. z o.o. z siedzib w odzi, ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 ód , zwanej dalej „Spó ”, wpisanej do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego, prowadzonego przez S d Rejonowy dla odzi- ródmie cia w odzi, XX Wydzia Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem 0000024375. Kapita zak adowy Spó ki wynosi 7 454 280 (s ownie: siedem milionów czterysta pi dziesi t cztery tysi ce dwie cie osiemdziesi t) z otych i dzieli si na 1 000 (s ownie: jeden tysi c) równych i niepodzielnych udzia ów o warto ci nominalnej 7 454,28 (s ownie: siedem tysi cy czterysta pi dziesi t cztery i dwadzie cia osiem setnych) z otych ka dy. Na dzie niniejszego og oszenia 100% udzia ów Spó ki jest w asno ci Miasta odzi. Przedmiotem podstawowej dzia alno ci Spó ki jest: dzia alno zwi zana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzysk surowców. Potencjalni Inwestorzy, w terminie od nast pnego dnia roboczego po dniu publikacji og oszenia do dnia bezpo rednio poprzedzaj cego dzie sk adania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udzia ów Spó ki, po przedstawieniu dokumentów umo liwiaj cych identyfikacj Potencjalnego Inwestora, tj. aktualnego (wystawionego nie wcze niej ni w ci gu trzech miesi cy od momentu przed enia) odpisu z rejestru przedsi biorców KRS albo innego, w ciwego dla danego podmiotu, potwierdzenia prowadzenia dzia alno ci gospodarczej odzwierciedlaj cych aktualn reprezentacj Potencjalnego Inwestora, a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna nieb ca przedsi biorc – kserokopii dokumentu potwierdzaj cego to samo , a tak e ewentualnego pe nomocnictwa oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowi zanie do zachowania poufno ci”, b mog y

odebra „Memorandum informacyjne o Spó ce”, zawieraj ce informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spó ki. Zg oszenie zamiaru odbioru Memorandum Informacyjnego o Spó ce nale y kierowa do: F5 Konsulting Sp. z o.o., ul. Sk adowa 5, 61-897 Pozna , tel. +48 61 853 67 18, faks +48 61 853 02 95, osoba do kontaktu: Katarzyna Kaszubowska, e-mail: [email protected], która jest doradc Miasta odzi w procesie sprzeda y udzia ów Spó ki. Przed z eniem odpowiedzi na zaproszenie zainteresowani zobowi zani s do zapoznania si z „Procedur zbycia udzia ów spó ki w trybie negocjacji podj tych na podstawie publicznego zaproszenia” oraz z „Regulaminem pracy Zespo u ds. negocjacji”. Dokumenty s dost pne w Biuletynie Informacji Publicznej Urz du Miasta odzi (pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl). Odpowied na publiczne zaproszenie do negocjacji (oferta wst pna) powinna zawiera nast puj ce informacje i dokumenty: 1.

Prezentacja Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum) 1.1. Firma, siedziba i adres spó ki Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum); imi i nazwisko w przypadku osoby fizycznej nieprowadz cej dzia alno ci gospodarczej. 1.2. Aktualny odpis z rejestru przedsi biorców/handlowego (wystawiony nie wcze niej, ni w ci gu 3 miesi cy przed up ywem terminu sk adania odpowiedzi); dla podmiotów zagranicznych odpowiednie dokumenty korporacyjne (wraz z t umaczeniem na j zyk polski przez t umacza przysi ego); w przypadku Potencjalnego Inwestora b cego osob fizyczn – kserokopia dokumentu potwierdzaj cego to samo . 1.3. Nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz e-maile osób do dalszego kontaktu, umocowanych do dzia ania w imieniu Potencjalnego Inwestora, wraz z dokumentem potwierdzaj cym mo liwo reprezentowania Potencjalnego Inwestora przez te osoby lub pe nomocnictwo do dzia ania w imieniu Potencjalnego Inwestora. 1.4. Statut lub umowa spó ki (w przypadku podmiotów zagranicznych statut winien by przed ony w wersji oryginalnej wraz z t umaczeniem przysi ym na j zyk polski). 1.5. Informacje o strukturze w asno ciowej firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum) oraz charakterystyka jego akcjonariuszy/udzia owców. 1.6. Dane na temat dzia alno ci firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum) ze szczególnym uwzgl dnieniem bran y i dzia alno ci na terenie Polski. 1.7. Kopia rocznego sprawozdania finansowego Potencjalnego Inwestora (a tak e jego podmiotu/podmiotów dominuj cych bezpo rednio lub po rednio) za dwa ostatnie lata obrotowe wraz z opini bieg ego rewidenta (Potencjalni Inwestorzy, których

sprawozdania finansowe nie podlegaj badaniu, sk adaj odpowiednio F-01) oraz aktualne zestawienia finansowe za trzy kwarta y bie cego roku (bilans, rachunek zysków i strat). Osoby zagraniczne sk adaj w ciwe dokumenty finansowe; osoby fizyczne – kopi zeznania PIT za ostatnie dwa lata. 1.8. Orygina pe nomocnictwa, w formie przewidzianej prawem, do reprezentowania Konsorcjum, je eli Konsorcjum reprezentuje ustanowiony pe nomocnik. 1.9.

wiadczenie Potencjalnego Inwestora, e zapozna si z warunkami okre lonymi w og oszeniu oraz w „Procedurze zbycia udzia ów Spó ki w trybie negocjacji podj tych na podstawie publicznego zaproszenia” i przyjmuje te warunki bez zastrze .

W przypadku, gdy odpowied na publiczne zaproszenie do negocjacji jest sk adana przez kilka podmiotów wyst puj cych wspólnie, informacje w punkcie 1. Prezentacja Potencjalnego Inwestora, powinny by podane dla ka dego z podmiotów, które wspólnie sk adaj odpowied . 2.

Istotne elementy planowanej transakcji 2.1.

wiadczenie Potencjalnego Inwestora o zamiarze nabycia 100% udzia ów Spó ki.

2.2. Proponowana cena netto w z otych polskich za jeden udzia (przy czym cena ta powinna by jednoznacznie okre lona kwotowo, bez podawania przedzia u warto ci i nie powinna by obarczona adnymi uwarunkowaniami) i warto wszystkich udzia ów, jakie zamierza naby Potencjalny Inwestor. 2.3. Okre lenie róde finansowania zakupu udzia ów. rodki pieni ne na ten cel powinny pochodzi ze róde zewn trznych w stosunku do Spó ki, nie mog by zabezpieczone na aktywach Spó ki (w tym papierach warto ciowych posiadanych przez Spó ). 2.4. Termin i forma zap aty za nabywane od Miasta odzi udzia y – Miasto ód akceptuje jedynie jednorazow p atno za udzia y p atne przelewem na konto Miasta odzi przed podpisaniem umowy zbycia udzia ów. 2.5. Deklaracja Potencjalnego Inwestora odno nie okresu niezbywania nabytych udzia ów Spó ki. 2.6. Deklarowany przez Inwestora poziom nak adów inwestycyjnych, harmonogram realizacji zobowi za oraz ocena ich wp ywu na dzia alno Spó ki. 2.7.

ród a finansowania nak adów inwestycyjnych, w tym wysoko deklarowanego podwy szenia kapita u zak adowego (w przypadku je li jest planowane) i okres, w jakim ma by dokonane to podwy szenie. rodki pieni ne na ten cel powinny pochodzi ze róde zewn trznych w stosunku do Spó ki, nie mog by zabezpieczone na aktywach Spó ki (w tym papierach warto ciowych posiadanych przez Spó ).

2.8. Zarys biznes planu dla Spó ki na okres do roku 2015, obejmuj cego strategi w ównych dziedzinach dzia alno ci Spó ki w aliansie z Potencjalnym Inwestorem.

2.9. Propozycje dotycz ce tzw. pakietu socjalnego dla pracowników, obejmuj cego m.in. zagadnienia utrzymania poziomu zatrudnienia, ewentualnych rozwi za acowych i socjalnych. 2.10. Proponowane zmiany (je eli istniej takie organizacyjnej lub systemie zarz dzania Spó .

zamierzenia),

w

strukturze

2.11. Opis ewentualnych zagro wynikaj cych z konkurencyjno ci dzia alno ci Spó ki i Potencjalnego Inwestora (jego podmiotów stowarzyszonych lub podmiotu dominuj cego) oraz propozycje dzia niweluj cych te zagro enia. 2.12. Sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowi za . 2.13. Dokument (opinia bankowa lub inny odpowiedni dokument) potwierdzaj cy wiarygodno i mo liwo ci finansowe Potencjalnego Inwestora. 2.14. Istotne za

enia maj ce wp yw na wysoko

oferowanej ceny.

2.15. Inne kwestie, istotne z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora. 2.16. Termin wa no ci odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie mo e by krótszy, ni 180 dni od daty z enia). W przypadku podania przedzia u kwotowego w odniesieniu do nak adów inwestycyjnych lub wk adu kapita owego do Spó ki (podwy szenia kapita u) do porównania z onych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji brana b dzie ni sza z kwot. Nie b natomiast brane pod uwag kwoty odwo uj ce si do propozycji innych Potencjalnych Inwestorów. Uwaga: w przypadku, gdy Inwestor jest cz ci koncernu (grupy kapita owej) lub podmiotem zale nym, Prezydent Miasta odzi oczekuje przedstawienia podstawowych danych o dzia alno ci koncernu (grupy). W przypadku oferentów b cych podmiotami zagranicznymi przedk adane dokumenty sporz dzone w j zyku obcym winny by przet umaczone na j zyk polski przez t umacza przysi ego. Dokumenty urz dowe, w rozumieniu Konwencji znosz cej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urz dowych sporz dzonej w Hadze dnia 5 pa dziernika 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), sporz dzone na podstawie prawa obowi zuj cego w pa stwie b cym stron tej Konwencji, winny mie dodatkowo do czone apostille. Dokumenty urz dowe, w rozumieniu Konwencji znosz cej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urz dowych, sporz dzone na podstawie prawa obowi zuj cego w pa stwie nieb cym stron tej Konwencji, winny zosta przed one po uprzedniej legalizacji. Wydanie apostille lub sporz dzenie legalizacji nie jest wymagane w zakresie, w którym umowa dwustronna lub wielostronna, któr jest zwi zana Rzeczpospolita Polska, znios a lub upro ci a legalizacj lub zwolni a z legalizacji dokumenty w sprawach obj tych zakresem tych umów. Przedmiotem negocjacji b dzie w szczególno ci cena za zbywany pakiet udzia ów Spó ki, a tak e inne zobowi zania pozacenowe, m.in.: zobowi zania inwestycyjne, w tym wysoko deklarowanego podwy szenia kapita u zak adowego, zobowi zania zwi zane z ochron interesów pracowników, sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowi za .

Prezydent Miasta odzi akceptuje jedynie jednorazow p atno za udzia y przelewem na konto Miasta odzi, która nast pi przed podpisaniem umowy sprzeda y udzia ów Spó ki. Warunkiem zawarcia umowy zbycia udzia ów b dzie podpisanie przez Potencjalnego Inwestora pakietu socjalnego z przedstawicielami pracowników Spó ki oraz uzyskanie zgody Rady Miejskiej w odzi na kapita owe wyj cie Miasta odzi ze Spó ki. Odpowied na zaproszenie do negocjacji powinna zosta przygotowana w j zyku polskim, wydrukowana z numerami stron oraz podpisana i parafowana na ka dej stronie przez osoby upowa nione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora. W przypadku oferty wst pnej onej przez konsorcjum, powinna by ona podpisana przez upowa nionych reprezentantów ka dego z cz onków konsorcjum. Odpowied na zaproszenie do negocjacji powinna zosta z ona w Biurze Nadzoru W cicielskiego w Departamencie Architektury i Rozwoju, Urz d Miasta odzi, 90-926 ód , ul. Piotrkowska 104, pokój 265a, w dwóch egzemplarzach w zapiecz towanej kopercie, przekazana osobi cie lub przez kuriera. Na kopercie nale y umie ci napis: „Odpowied na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udzia ów spó ki Miejskie Przedsi biorstwo Oczyszczania – ód Sp. z o.o. z siedzib w odzi – NIE OTWIERA " oraz dane umo liwiaj ce identyfikacje Potencjalnego Inwestora. Termin sk adania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udzia ów Spó ki up ywa w dniu 30 listopada 2012 r. o godzinie 14:00. Decyduje data wp ywu do Biura Nadzoru W cicielskiego w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz du Miasta odzi. Odpowiedzi z

one po terminie nie b

rozpatrywane.

Potencjalni Inwestorzy, którzy z odpowied na publiczne zaproszenie do negocjacji zostan poinformowani przez Prezydenta Miasta odzi w formie pisemnej w ci gu 20 dni od dnia up ywu terminu sk adania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji o wyniku rozpatrzenia z onej odpowiedzi. Prezydent Miasta odzi zastrzega sobie prawo do dania dodatkowych informacji i wyja nie od Potencjalnych Inwestorów, którzy z odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji. Prezydent Miasta odzi w szczególno ci zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odst pienia od negocjacji bez podania przyczyny; przed enia terminu, w którym mo na zapozna si z Memorandum informacyjnym o Spó ce; przed enia terminu sk adania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, oraz przed enia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji, odst pienia od zawarcia umowy zbycia udzia ów, w szczególno ci w przypadku gdy Rada Miejska w odzi nie wyrazi zgody na kapita owe wyj cie Miasta odzi ze Spó ki lub gdy Potencjalny Inwestor nie podpisze pakietu socjalnego z przedstawicielami pracowników Spó ki. Prezydent Miasta odzi nie ponosi i nie zwraca adnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów zainteresowanych nabyciem udzia ów w zwi zku ze z eniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia udzia ów Spó ki.