Yalan haber yaprlmasr ve kiginin haysiyet ve qerefine yiinelik bir saldrrrda bulunulmast durumunda cevap ve diizeltme hakkr tantnmaktadrr'

Adr Soyadr: No: CEVAP ANAHTARI KiTLE iI-ETi$iIT,TMEVZU ATI 2.SINIF V iZE SORULARI 1- Cevapve diizeltmehakkr hangi hallerdetanrnrr?(l0) bir saldrrrd...
Author: Meryem Yağcı
9 downloads 0 Views 204KB Size
Adr Soyadr: No:

CEVAP ANAHTARI

KiTLE iI-ETi$iIT,TMEVZU ATI 2.SINIF V iZE SORULARI 1- Cevapve diizeltmehakkr hangi hallerdetanrnrr?(l0)

bir saldrrrda bulunulmast Yalan haber yaprlmasr ve kiginin haysiyet ve qerefineyiinelik durumunda cevap ve diizeltme hakkr tantnmaktadrr'

tane verilmesi 2- Mevkuteninnegrinitakip eden gahgmagiinundehangi kurumlarakagar

gerekir?(10)

- Yayrnrn yaprldrlr yerin "cumhuriyet Baqsavcrh[rna" iki tane' - Resmi ilanrn kontrolii igin "Basrn llan Kurumunun" qubesibulunan yerlerde kurum qubesineyoksa da valitiklere iki tane gazeteteslim edilmelidir.

bulunmastntistedipi 3- igverengazeteciningerefve gdhretinezararverebilecekmahiyettebir fiil ve hakarette olur?(10) ne Getirmezse mr? zorunda haldegazetecibu fiili yerine getirmek

Hayrr, igveren gazetecinin$eref ve qiihretine z^rar verebilecek mahiyette bir fiil ve hakarettebulunmasrnristedi[i halde gazetecibu fiili yerine getirmek zorunda defildir. istenen fiilin yaprlmamasl iqverenegazeteciyiiqten grkarma yetkisi vermez. Iqten grkarrrsa da gazetecinintazminatrnr iider.

4-ilk defa san basrnkartr almak igin normal gartlardabeklemes0relerinasrldrr?(20)

itetiqim Fakiiltesi mezunlarr 12 ay, Difer faktilte mezunlan 18 aY, 6n Lisans mezunlarr24 aY ve Lise mezunlan 28 ay beklemestiresinetabidirler.

zorunlu defterlernelerdir'(10) 5- Resmi ilan alabilmek igin tutulmast

-

icmal varakasr Kafrt Ambar ve Stok Defteri Basliudefteri Abone defteri BaYi ve iade defteri

sorumluluk kime yaytnlanan yan veyahaber' karikatiir' resimden 6-Sorumlu miidiiriin nzaslna aykrn olarak aittir?(10puan)

Yayrmlatana

Genelhatlan 7-Vasrflrgazetelerdeiqerik (miinderecat)nasrlolmahdrr?

ile yanmz'(|5 puan)

yiiziilgiimiiniin kendi kategorisi igin Gazetedeyer alan ilan, reklam ve hazrr kahpra.n geqmemesive her sayfastnrnyayrn belirlenmiqolan urgu.iy0ziilgiimiiniin iigte birini yerinde dizilip, bastlmast gerekir' "iq.rigi" iigte'biri kendi kategorisine giire yerel habcrlere ay.lmaSdtr' Yazr ve metinlerdeonpuntodanbiiyiikharfkullanilmamaltdtr.

8- Gazetecien az [!ry feshedebilir.(5)

her zaman evvel igvereneyaztlt ihbardabulunmak suretiylei9 aktini

iqin bekleme g- Basm ilan kurumunun gubesibulunmayanyerlerdebulunanmevkutelerinilan alabilmeleri stiLreleribagvurulanndansonra 18 aV " drr'(5)

l0- RTUK kag 0Yedenolulu.(5)

9 iiyeden oluqur.

BaqanlarNedret Qallar

ANAHTAR

YAPIMIViZESORULARI PROGRAM RADYODA 1-Dinamikmikrofon|arIgeki|gizerekan|atlnlz.(40) sesinmeydana Bir manyetikalan igerisinde $eritlimikrofontiplerindendir. igaretlermeydanagelir' ile elektriksel geridegarpmasr getirdifititregimlerin k u l l a n r l rD r .a h ad a y a n l k vl re D i n a m i km i k r o f o n l arra d y oy a y r n l a r r n dsar k h k l a iki ti.irtlvardtr. bobinlive geritliolmaki.izere ucuzdur.Bu mikrofonlarrn Bobinli dinamik mikrofonlardadiyaframrnarkastndabirde bobinli tel t i t r e g i miil e b u l u n m a k t a d rBr o. b i nb i r m a n y e t i ka l a ni g e r i s i n daes l l t d t rD. i y a f r a m aktmteldeedilir.$eritli endtiksiyon bobindetitregirve manyetikalanigerisinde ise bobininyerini gerit almrgtrr.$erit manyetikalan igerisinde mikrofonlarda Gelensesingiddetiile gerit,one ve arkayahareketettifiindekrigtikbir asrlrdrr. voltaj elektrik enerjisi elde edilir. $eritli mikrofonlarrnigine ayrlca bir yerlegti rilmigtir. transformator KuEop\or

rrlya'tel

"

Oa+*{cc\"\-:

5 rrlrln, L,p

2- Sesitanrmlayrnrz.(10) olugturdufiubir dizi olugur. Titregimlerin Ses,mekaniktitregimlerden d a l g a n r nk u l a k z a r t n d a o l u g t u r d u f u h a r e k e t v e b u n u n b e y i n d e . i f i e rb i r d e y i g l eh,a v am o l e k r ] l l e r i nbi ni r b a s t n g a l g r l a n m aisl er s e so l u g u rD sesmeydanagelir. altrndabir noktadandifiernoktayahareketiyle 3- Frekansnedir.(10) frekansdenir. yaptrfttitregimlere Sesinsaniyede

4- Amaglartnagiire programtiirleriniyazrnrz'(10) - H a b ep r rogramlart -Efritimve kiilti,irProgramlart -Mtizikve eflenceProgramlarr -Reklamlar 5- Programlnkonusunubelirlerkenneleridikkatealmallyrz?(10 ) -Radyo d i n l e y i c i s i noi nz e l l i k l eiryi i b i l i n m e l i d i r . - K o n un u ny a y t nk ur um u n u ni l k e l e r i n ey ,a y r nd t i z e n l e m e l e r iunyeg un l u f u n a bakrlmalldtr. - p r o g r a mk o n u s u n uany n tk a n a l d ya a d a d i f e r k a n a l l a r doal u po l m a d r f i r n a bakrlmahdrr. - Y e t e r lm i a t e r y a l ionl u po l m a d r f r nbaa k r l m a l l d r r . 5- Fonmiizif,ive gegigmiizifinitanrmlayarakkargtlagttrrntz.(20) iginsesinaltrndaverilen ve vurgulamak Fonmrizi[isozrinetkisinigtiglendirmek mtiziktir. birdenfazlakonusuoldufundakonular Gegigmrizifii;bir sozprogramrnrn a t i z i kk u l l a n r l a b i lBi ru. a r a s r n d tae, k k o n uo l d u f u n d ad a p a r a g r a f l a r a s t n dm mtizik,konuyauygunolaraksegilir.Fonsozrinaltrndadevamederken,gegi$ mrizifiaralardagirer.

Adr Soyadr: No:

crr j t i'-i .^:-*/ $:.^ s\'\v-v--a\'2rr. \n.' VrF\ "'^.r.\ !>in Ve--,'.r't\o;Au"-:r.\& V5,\!:\"n'\"''n'^-'.-s-\d\\i , r- i-:i 7 3,,--^*. "to.\

Jlti \oo-.: l.*\n\-.^-L-- j*+t>a. 5oL.,,.,.-c* ,'.,'.,-L'-o-\f, t.^\e^.i V-.,-''-.) o\o-.-fc u€ r''i\U5, 3.^'.".. FU*.

.\*A.i}..g\.o. \

.

\.-,t\.&,vt---i

"*',,r,-

2-

=- e-L\i,.'\-

oor\c-\o."w.o.

Se

p\

.^-L;\ i . .

'fanrmada ti2il) kuilrnrleruytintemve tekrrikicri.vazrnrz.

A'-L eL j>c.r"-..\

To

yr,v.o.-

''.

r'\"^,.t\ .

.t\1

-1]-*.t..'.'r

\'z\

€ ,.'{

'7-1"Q\.-- S *'oo."r.

r

(\'

>\' i

farklan\"a.zirN.=.(2n) 3- Halklalligkiierve rekiamarasrndalti

€ rUL-..---f

:,.g- J--

{\.'..^ Cr"rr6ro,!r.^

,\ _*\

i\.

t.,t ^=k'^ -**t.'2, o.}o.",,\,*,^, +

*b

t I \.. + Mq A\ *" &-. n1

v\?.

+

i:t€,

1,.-^..\ ,n

pre )LS^,

o**t.Lo-

.\a\\1,*-

-r

-

eoL

nlL.^*

f-\z--',. + +

|

;X:.f::::"'il,.,^^**

\2i\.J--

.,\ oJ=ilt ' ' ,