Araqtrrma ve Uygulama Merkezi Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarr

Uygunsuzlukve Diizeltici Faaliyet Bildirim Formu/ TURK AKREDITASYON KURUMU It{onConformityand CorrectiveAction Declaration Form Dosya No I File No: ...
Author: Zeki KarakoƧ
11 downloads 0 Views 2MB Size
Uygunsuzlukve Diizeltici Faaliyet Bildirim Formu/ TURK AKREDITASYON KURUMU

It{onConformityand CorrectiveAction Declaration Form

Dosya No I File No:

DenetimNolAssessment No; 4597-4598

AB-0100-KI AB-0584-T

';::;::: ,l/rr

MERSiNUXivnnSirnSi ileri TeknotojiEgitim/

UDK Adr-Tantmt I Name-Identitvof the CABI

Araqtrrma ve Uygulama Merkezi Deneyve KalibrasyonLaboratuvarr Denetim Tarihi lAssessment date;

Ilgili Standard veya Kilavuz Dokiiman/ relatedstandardor guide

TS EN ISO/IEC 1702522012

21 BKIM 2OI3

Denetim sonucunda agafrda detaylarr verilmiq toplam bulgu adedi: Tolalnumberoffindingsis

ToplamOnemliUygunsuzluk/ Total Numher ol imnortant non-conformitu

A

|

,1

Adet

det

Toplam kiigiik Uygunsuzluk/ Tofnl

Nrrmher

nf minnr

nnn-nnnfnr

Adet r

Bulgunun Ag*lamasr / desuiption of thefinding Esasalrnan gart (iirn: standard maddesi)/Relatedrequirement(i.e. standardclause,etc.):

(TS EN 17025:2005Madde4.1.3)

Laboratuvann Yonetim Sistemi, kurulu tesislerin drqrndaveya ba[lantrh olan gezicive gegicitesislerdeyaprlangahgmalarrdakapsadrfrbeyanedilmemigtir.

Uygunsuzluk Srnrfi / non conformity class:

Onemli / Importanl

Denetginin Adr ve imzast I Assessor'sname and signatu

Kuruluq Yetkilisinin Adr ve Imzasr / authorizedperson's name and signature

Kiigiik / mtnor

X

Takip Denetimi gerekli mi?/1s fo II ow-up assessment needed?

rTn)

Faaliyetin Tamamlanaca[rTarih / completion date of CA

Not: Bu sayfa sadecebag denetgitarafindan doldurulacaktrr. Note:Thispageis filled out only by the leadassessor

F701-018/Rev.0310207

EveI/Yes

Hayr/ No

X

Uygunsuzlukve Diizeltici Faaliyet Bitdirim Formu/ Non ConformiQ and CorrectiveAction Declqration Form

TURK AKREDITASYON KURUMU

DosyaNo I FiteNo:

Denetim N oI Assessment Num.ber

-K I AB-0584-T AB-0100

4597- 4598

Bulgu no: .^

|

Findi"ngno 2l

/?--

Esasafrnan gart (iirn: standard maddesi)/Relatedrequirement(i.e. standardclause,etc.);

ISO/IEC TS EN 17025Madde 4.8

Miiqteri cilgiimsonuglartnaqikayetetmesidurumundaizlenecekyonteminprosediirdeagrkbir gekildedetaylandrrrlmadr[rtespit edilmiqtir.

UygunsuzlukSrnrfi/ non conformity class:

On Imp

| I

DenetgininAdr ve imzasrI Assessor's nameandsignature:

Kuruluq Yetkilisinin Adr ve imzast I authorizedperson's name and signature

"

Kiigiik/ mtnor

Takip Denetimi gerekli mi?lls fo II ow-up assessment needed?

KurufuqYetkifisininAdrvei Authorizedperson's nqmeqnd

2^ MJ@q{

Faaliyetin Tamamlanaca[rTarih / completion date of CA

Not: Bu sayfa denetim ekibi i.iyeleritarafindan doldururabilir.

F701-018/Rev.0310207

Evet/Yes

Haylr/No

-

'

X

Uygunsuzlukve Diizeltici Faaliyet Bildirim Formu/ Ir'lonConformity and Corrective Action Declaration Form

DosyaNo I FiteNo:

Denetim No / AssessmentNumber

AB-0100-K/ AB-0584-T

4s97- 4s98

Balgu no: Finding no.

Bulgunun Agrklamasl I desuiption of the.finding

I

Esasaltnan qart (iirn: standard maddesi)/Relatedrequirement(i.e. standardclause,etc.);

ISO/IEC TS EN 17025Madde 4.3

Drg Kaynakh DokrimanlarListesi (MEU.MR..LS-001/Rev.O1), laboratuvar tarafrndan kullanrlan tiim drq kaynaklarr igermemektedir(Euramet,Ttirkak Rehber doktimanlarr,TS EN ISO 17025(2010versiyonugoriinmekte)).

Uygunsuzluk Srnlfi /

Onemli,/

Takip Denetimi gerekli mi?/1s fo II ow-up qssessment needed?

DenetgininAdr ve imzasrI Hi Assessor's nameandsignaturei

Authorizedp erson's name

KurulugYetkilisininAdr ve imzasrI peyson'snameandsignature authorized

Faaliyetin Tamamlanacafr Tarih / completion date of CA

KurulugYetkilisininAdr ve

Not: Bu sayfa denetim ekibi iiyeleri tarafindan doldurulabilir. F701-018/Rev.0310207

Hayrr/No I X

Uygunsuzlukve Diizeltici Faaliyet Bildirim Formv/ rUnx nxnnniusyoN

It{onConformity and Corrective Action Declaration Form

KURUMU DosyaNo I FiteNo:

Denetim N oI AssessmentNumber

4s97- 4s98

AB-0100-KtAB-0584-T

Balgu no: Finding no.

Bufgunun Agrklamasl I descriptionof thefinding Esasafrnan gart (iirn: standard maddesi)/Relatedrequirement(i.e. standardclause,etc.);

ISO/IEC TS EN 17025Madde 4.9

Uygun olmayankalibrasyoniginin meydanagrkmasrdurumundayapimasrgerekeniglemler Prosedtirde(Uygun OlmayanHizmetin Kontrolii Prosedi.iriiMEU.MR.PR.004)tarif edilmemiqtir.Tespit edilen uygunsuzlu[un dahacinceyaprlmrgolan kalibrasyonsonuglanna etkisinin olup olmadr[r ve yaprlacakdi.izelticifaaliyetlerkonusundaizlenecekpolitikanrn net olarakbelirlenmedi[i goriilmiiqtiir.

Uygunsuzluk Srnfi / non conformity class:

Onemli,/ Important

Kiigtik/

Takip Denetimi gerekli mi?/1s Evet/Yes foll ow-up qssessment needed?

KurulugYetkilisininAdr ve imzasrI

DenetgininAdr ve imzasrI Hi Assessor's nameandsign.ature:

-Authorized person's name

Kurufug Yetkilisinin Adl ve imzast I authorizedperson's nqme and signature

Faaliyetin Tamamlanacafr Tarih / completion date of CA

Not: Bu sayfa denetim ekibi tiyeleri tarafindandoldurulabilir.

F701-018/Rev.0310207

f7d,

uygunsuzlukve DtizelticiFaaliyetBildirim Formu/ Non ConformiQ and Corrective Action Declaration Form

TURK AKREDiTASYoN KURUMU Dosya No / File No:

Denetim N o/ Assessment Number

4597- 4598

AB-0100-KtAB-0584-T

Bulga no:

,-- I Findingno >/lT ,,,

Esas alrnan gart (iirn: standard maddesi)/Relatedrequirement(i.e. standardclause,etc.):

ISO/IEC TS EN 17025Madde 4.7

Miiqteri Anketlerinin ahnmadr[rtespit edilmiqtir.

Uygunsuzluk Srnfi / non conformity class:

Onemli / Important A

DenetgininAdr ve imzaslI H Assessor's nameandsignature:

Kiigiik/ X minor 1

Takip Denetimi gerekli mi?lIs fo ll ow-up assessment needed?

Evet/Yes

ffi4rtrx

Kuruluq YetkilisininA

Authorizedperson's nt::no

Yaprlacak Diizeltici Faaliyet I CorrectiveAction to be concluctecl

Kurufuq Yetkilisinin Adr ve imzasr I authorizedperson's name and signature

Faaliyetin Tamamlanaca[rTarih / completion date of CA

Not: Bu sayfa denetim ekibi iiyeleri tarafindan doldurulabilir.

F701-018/Rev.0310207

HayflNo

,ffiM

X

Uygunsuzlukve Diizeltici Faaliyet Bildirim Formu/ Non Conformity and CowectiveAction Declaration Form

rUnx lrnnnir.LsYoN KURUMU

Dosya No I FileNo :

Denetim N oIAssessmentNumber

AB-0100-K/ AB-0584-T

4597- 4598

Bulgu no: Finding no.

Bulgunun AgrklamasrI descriptiono/'the.finding Esasafrnan gart (iirn: standard maddesi)/Relatedrequirement(i.e. standardclause,etc.):

ISO/IECTS EN 17025Madde 4.12

TURKAK GozetimDenetimlerindedenetgilertarafindantespit edilen COZI-EV bulgularrna dair dizeltici veya onleyici faaliyetlerkapsamrndaiglemyaprlmadr[rve kayrtlanrun tutulmadr[r gori.ilmiiqtiir.

Uygunsuzluk Srnrfi /

dnemli /

DenetgininAdr ve imzasrI H1 Assessor's nameandsignature:

Takip Denetimi gerekli mi?/Is fo ll ow-up assessment needed?

EvetlYes

"KuruluqYetkilisininAdr ve ImzasrI

Diizeltici Faalivet lYorreCttueAction to be conducted

Kurulug Yetkilisinin Adr ve Imzasr / authorizedperson's name and signature

Faaliyetin Tamamlanacafr Tarih / completion date of CA

Not: Bu sayfa denetim ekibi iiyeleri tarafindan doldurulabilir.

F701-018/Rev.0310207

Uygunsuzlukve Diizeltici Faaliyet Bildirim Formv/ Non Conformitv and Corrective Action Declaration Form

rUnx nrnnoiusYoN KURUMU

DosyaNo I Filewo :

Number Denetim Nol Assessment

4597

AB-0100-K

Bulgunun AgrklamasrI descriptionof the.finding Esasalrnan gart (iirn: standard maddesi)/Relatedrequirement(i.e. standardclause,etc.):

ISO/IEC TS EN 17025Madde 5.4

BasrngKalibrasyonubeyanedilen olgiim belirsizli[i bi.itgelerikalibratorlerinyeni kalibrasyon sonuglarmauygun olarak grincellenmemiqtir(MEU.MR .69-OSl t00 Olgtim Belirsizlifi Raporu).

Uygunsuzluk Smrfi / non conformity class:

Onemli / Important

A

DenetgininAdr ve imzasrI Hi Assessor's nameandsignature:

Kiigiik/ mtnor ,

Takip Denetimi gerekli mi?lls fo ll ow-up assessment needed?

EvetlYes

Kurulug Yetkilisinin Auth.orized person'sn

tf Yaprlacak Diizeltici naafiyet Corre:ctit,eAction ta be condtrcted

Kuruluq Yetkilisinin Adr ve Imzasr / authorizedperson's name and signature

Faaliyetin TamamlanacafrTarih / completion date of CA

Not: Bu sayfa denetim ekibi tiyeleri tarafindan doldurulabilir.

F701-018/Rev.0310207

Haylr/No

X

Uygunsuzlukve Diizeltici Faaliyet Bildirim Formu/ rUm.tKRnnirA,sYoN

Non Conformityand CorrectiveAction Declqration Form

KURUMU Number Denetim N oI Assessment

Dosya No I File No:

4597

AB-0100-K

Bulgu no:

a72 /

Findingno SllT

Bufgunun AqrklamastI clescriptionof thefinding

I

Esasalrnan gart (iirn: standard maddesi)/Relatedrequirem.ent(i.e. standardclattse,etc.):

ISO/IEC TS EN 17025Madde 5.10

Mi.iqterilereverilen KalibrasyonSertifikalarr: - Uygulanan Metot (DKD, EURAMET vb), - Belirsizlik beyanlarr(di.iqi.ik belirsizlik verilmiq), - Kullarulan basmgmalzemesi, - Sonuglarmyorumlanmasmdahatave belirsizliklerin dikkate almtp ahnmadt[t, - Tiirkak Logosu verilmemiqtir Agrklanmamrqtr.

Uygunsuzluk Slnrfi / non conformity class:

Onemli / Important

X

Hikmet T DenetgininAdr ve imzasr/ Ass,essor's nameandsignature:

KurulugYetkilisininAdr ve lmzasrI person.'snameandsignature authorized

Kiigiik/ minor

Takip Denetimigerekli mi?lIs Evet/Yes fol Iow-up assesstnentneeded?

X

^ffiu4 y:;:::,J";n:; Tttrturff,

Faaliyetin Tamamlanaca$rTarih / completion date of CA

Not: Bu sayfa denetim ekibi iiyeleri tarafindan doldurulabilir.

F701-018/Rev.0310207

Haylr/No

Uygunsuzlukve Diizeltici Faaliyet Bildirim Formv/ lVon CoforrniQ and CorrectiveAction Declaration Form

rUnx nxRnnir,rsYoN KURUMU

Denetim N oI AssessmentNumber

'7llT !,r:?{,::'

BungununAgrklarnasrI descriptionof the.finding Esasalrnan gart (iirn: standard maddesi)/Relatedrequiremenl(i.e. standardclause.etc.), 5.lA

1. Sertifikalarda,kalibrasyondakullanrlanreferanscihaz bilgilerin yanhggirildifii gonilmtiqttir. (A13C002ve A13C003nolu sertifikalar) 2. Sertifikalarda,kalibrasyondakullanrlan referans cihazlarrnsapmadeferlerinin yanhg hesaplandrfr goriilrniiqttir.(A13C002 ve A13C003 nolu sertifikalar) 3. Sertifikalarda,kapsamdabelirtilen belirsizktendahadriqiikbelirsizlik verildifi gonilmugttir. (A1 3C003nolu sertifika)

UygunsuzlukSrnlfr/ non conformity class'.

Onemli,/ Important

Adr ve irnzasr/ Ali Denetqinin Assessor's namean.dsignature'.

X

Kiigiik / mtnor

Takip Denetirnigerekli mi?/1s EvetlYes Jbll ow-up assessment needed?

KurulusYetn