GENEL YETENEK SINAVI. A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) III. ve V. E) IV. ve V

GENEL YETENEK SINAVI 1) 7) “Hikâyelerinde hayali tasvirlere asla yer vermez.” cümlesindeki alt› çizili sözcü¤ün cümleye katt›¤› anlam afla¤›dakilerde...
Author: Guest
3 downloads 0 Views 204KB Size
GENEL YETENEK SINAVI 1)

7)

“Hikâyelerinde hayali tasvirlere asla yer vermez.” cümlesindeki alt› çizili sözcü¤ün cümleye katt›¤› anlam afla¤›dakilerden hangisinde yoktur? A) B) C) D) E)

Yap›tlar›nda toplumsal konulardan hiç bahsetmez. Sanatç›, gereksiz ayr›nt›lara kesinlikle girmez. ‹nand›¤› do¤rular› mutlaka bir gün yazacakt›r. Sürekli çal›fl›r, hiçbir zaman yorgunluk hissetmez. Yabanc› sözcüklerden kaç›n›r, özentili anlat›m› sevmez.

(I) Yazar, elli y›ldan beri e¤itimci, denetçi görevlerinin yan›nda yazarl›¤›n› sürdürmüfl. (II) Yaz›lar›nda, konular›n› ele almada ayr›nt›n›n içine düflmemifl. (III) ‹nceleme yaz›lar›n› olabildi¤ince söz azl›¤› içinde ama eksiksiz vermede örnek bir yol izlemifl. (IV) Kentler, kentlerde yaflayan insanlar gibi konular da kimi yaz›larda yer alm›fl. (V) ‹çeri¤i ile, kurgusu ile örnek, özellikli bir yap›t. Yukar›daki cümlelerin hangilerinde öznel bir de¤erlendirme söz konusu de¤ildir? A) I. ve II.

B) I. ve IV. D) III. ve V.

2)

Bakan bir gün Darphane’ye gelir ve bir ilkokul müfettifli gibi parma¤›n› sa¤a sola sürüp toz arar. Sonra da “Buras› çok kirli.” der. Darphane yöneticisi Cemal Süreya: “Çok hakl›s›n›z Say›n Bakan, flimdi kirlendi buras›.” karfl›l›¤›n› yap›flt›r›r. Bu parçada Cemal Süreyya’n›n konuflmas›nda geçen “buras› flimdi kirlendi.” sözünün kullan›l›fl›ndan do¤an anlam özelli¤i afla¤›dakilerden hangisinde en uygun biçimde belirtilmektedir? A) B) C) D) E)

3)

Bir gerçe¤in kabullenildi¤ini vurgulama Anlat›lmak isteneni, alayl› bir biçimde anlatma Gerçek neden yerine baflka bir neden gösterme Bir durumu abartarak anlatma Bir gerçe¤i bilmezlikten gelerek anlatma

5)

B) II.

C) III.

D) IV.

C) III.

D) IV.

E) V.

A) Yazar›n roman ve hikâyeyi çocuklar için yazmas›, onu genellikle gözlemcilikten ve dili tam olarak kullanmaktan uzaklaflt›r›yor. B) Masallardan, halk hikâyelerinden de beslenen çocuk edebiyat›, çocuklara bin y›llar›n de¤erlerini de aktarma hizmeti görüyor. C) Ço¤u yazar, çocuklar için yazarken büyüklere göre yazsa gözetece¤i estetik kayg›lar› gözetmiyor. D) Çocuklar için özel edebiyat yap›tlar› üretmek, çocuklar› evrensel kültürden uzak tutup bir fanusa kapatmak anlam›na geliyor. E) Çocuk kitaplar›n›n çok sat›lmas›, yazarlar›, bunlar› özensiz, çabuk ve fazla hafif yazmaya yöneltiyor.

E) V. 11) Yirmi befl odal› bir flato yapt›r›p on y›l yaflad› orada ve say›s›z roman yazd›. (I) Ne var ki ünü de milyarlar› da yaln›zl›ktan kurtaramad› onu. (II) Kar›s› bir kalp kriziyle ayr›lm›flt› ondan, dört çocu¤unun her biri bir yana da¤›lm›flt›. (III) Yaln›zl›¤›yla üç dört y›l yaflad›. (IV) Sonunda flatosunu da arabalar›n› da satt›, nispeten küçük bir apartman dairesine yerleflti. (V) Düflüncenin ak›fl›na göre “O koca flatoda alt› arabas› ve dokuz hizmetçisiyle yapayaln›z kalm›flt›.” cümlesinin yukar›daki parçada numaralanm›fl yerlerden hangisinin sonuna getirilmesi uygun olur?

Afla¤›dakilerden hangisinde insana özgü nitelikler do¤aya aktar›lm›flt›r? A) B) C) D) E)

Afla¤›dakilerin hangisinde ikinci cümle, birinci cümlede kullan›lan deyimin anlam›n› içermez?

10) Çocuk okuyucu hedeflenerek yaz›lan kitaplarla ilgili olarak afla¤›da verilen cümlelerden hangisi, ötekilerden farkl› bir görüflü dile getirmektedir?

(I) Geçenlerde öylesine elime ald›¤›m roman› okuyunca çok be¤endim. (II) Romanda kahramanlar›n yaflant›s› flu anda bizlerin yaflant›s›na öyle benziyor ki... (III) Son zamanlarda genç yazarlar›n yay›mlad›¤› romanlar aras›nda okudu¤um en baflar›l› romand› bu. (IV) Sanatç›n›n flimdiye kadar yazd›¤› romanlar aras›nda en güzeli diyebilece¤im bir roman. (V) Bu roman›n, yazar›n di¤er romanlar›na benzemeyen yönlerini ele alan bir yaz› yazmay› düflünüyorum. Bu parçada numaralanm›fl cümlelerin hangisinde yazar bir tasar›dan söz etmifltir? B) II.

Afla¤›daki dizelerin hangisinde “uyar›” anlam› vard›r?

A) ‹flyerinde istedi¤i gibi at oynat›yor. Ortal›¤› bofl buldu, diledi¤i gibi davran›yor. B) Ö¤retmenlikte sen giderken ben geliyordum. Bu ifli senden daha iyi bilirim. C) Yard›mc›s› gelmeyince ifl bafla düfltü. Bütün iflleri tek bafl›na yapmak zorunda kald›. D) Genç, bu kentte sudan ç›km›fl bal›¤a dönmüfltü. Bulundu¤u ortama ›s›namam›flt›, yabanc›l›k çekiyordu. E) Bu iflte de oyuna gelmiflti. Sürekli yanl›fl yap›p itibar›n› kaybetti.

(I) Bir yabanc› dil bilmek, özellikle de ‹ngilizce, bir oyuncuya çok fley kat›yor ve öncelikle çevirmene mahkûm olmuyorsunuz. (II) Bir oyunu kendi dilinde okumak gibisi yok. (III) Önünüzde sonsuz kap›lar aç›l›yor. (IV) Bu yüzden bütün büyük oyuncular›n birkaç dili birden ustal›kla kulland›¤›n› san›yordum. (V) Ama yine de dil bilmeyenleri elefltirmek olanaks›z bu e¤itim koflullar›nda. Bu parçada numaralanm›fl cümlelerin hangisinde gerçekleflmemifl bir beklenti vard›r?

A) I.

6)

9)

hiç istemeden çok k›sa zamanda, aniden insanlar›n flaflk›n bak›fllar› alt›nda olmaz denecek bir zamanda hayretler içinde

A) I.

E) IV. ve V.

A) Yeni bir engeli çi¤ner aflar›z Ümide kap›l›p böyle yaflar›z B) Bir sabah söyledi son sözlerini Yumdu dünyaya ela gözlerini C) Ömrüm helak ettim senin peflinde Yüz bin çile vard›r her bir iflinde D) Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde Sonra seni kaybetmek hemen her yerde E) Güzelli¤e kanma, hayalden vazgeç Yalanc› rüyalardan sak›n ha sak›n

O tatl› sesli, iyi yürekli sanatç›y› kaflla göz aras›nda yitiriverdik; art›k yok. Bu cümlede alt› çizili sözün yerine afla¤›dakilerin hangisi getirilirse cümlenin anlam› de¤iflmez? A) B) C) D) E)

4)

8)

C) II. ve III.

Sözleri ve bak›fllar›yla kas›p kavurdu ortal›¤›. Ülkemizin e¤itimde yeterli olmad›¤›n› kabul etmeliyiz. Karlar içine gömülmüfl çocuklar, tarlalardaki çiçekler gibiydi. Bu gece ay ‹stanbullu, hepimiz gibi Bo¤az’› seyrederken. Yavafl yavafl çöken akflam karanl›¤› Beyo¤lu’na baflka bir güzellik kat›yor.

A) I.

3

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

12) “Halktan uzak kalmak flairlerimize öyle pahal›ya mâl olmufl ki bugün hiçbiri kendi milletiyle tercümans›z konuflam›yor.” cümlesiyle afla¤›dakilerden hangisi anlamca yak›nd›r?

18) (I) Yaflamaya al›flmak kolay de¤il. (II) Yaflam› sürdürmek için bir sürü koflul var. (III) Bu koflullar› bilmek yetmiyor, uymak da gerekiyor. (IV) Eninde sonunda yaflam serüveni bir kurallar toplam›na dönüflüyor. (V) Bu kurallar büyük ölçüde yaflant›m›z›n s›n›rlar›n› oluflturuyor. Yukar›daki numaralanm›fl cümlelerin hangisinde bir anlat›m bozuklu¤u vard›r?

A) Halk›m›z, flairlerimizin dilini ve ustal›¤›n› kavrayamayacak kadar geri kalm›flt›r. B) fiairler, ‹stanbul d›fl›na ç›kmadan Anadolu insan›n› anlamaya çal›flm›fllard›r. C) Halk, eserlerinde kendisini dile getirmeyen sanatç›lar› hofl karfl›lamaz. D) fiairlerimiz, halk›n diliyle fliir yazmad›klar› için halktan uzak kalm›fllard›r. E) fiairlerimiz, Anadolu halk›n› tan›ma yoluna gitmemifllerdir.

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

19) Afla¤›daki cümlelerin hangisinde bir anlat›m bozuklu¤u vard›r? 13) Afla¤›daki cümlelerin hangisinde bir yaz›m yanl›fl› vard›r? A) B) C) D) E)

A) B) C) D) E)

Otlar sabah›n çi¤ damlalar›yla serinler. Geceler onun önünde bir okyanus gibi aç›l›rd›. fiark›lar›na efllik ederdim ve uzakdan a¤lard›m. Gözlerim gözlerine de¤ince ölece¤imi zannederdim. O iyi niyetli krala ettiklerimizin hesab›n› zor veririz.

20) Birden bana döndü ( ) sordu ( ) “Ben gördüm ( ) ama sen görmedin ha ( )” Ne diyeyim bilmem ki... Yukar›da parantezle gösterilen yerlere getirilecek noktlama iflaretleri hangi seçenekte do¤ruolarak verilmifltir?

14) (I) Oyuncaklar üzerine felsefi bir deneme yazmay› düflünüyorum. (II) Akl›m› pek kurcal›yor bu konu. (III) Ama ciddi ve uzun bir haz›rl›¤a giriflmeden cesaret edemiyorum konuyu ele almaya. (IV) Bugün için çocuklar› e¤lendiren kitaplardan söz açmakla yetinece¤im yine. (V) Hani bundan söz etmek bile pek kolay de¤il. (VI) Yine de bu, oyuncaklardan daha tan›d›k bana. Bu parçada I. cümlede sözü edilen tasar›n›n gerçekleflme koflulu, numaralanm›fl cümlelerden hangisinde verilmifltir? A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

A) (.) (;) (;) (?)

B) II.

C) III.

D) IV.

B) II. ve III. D) IV. ve V.

21) Sanat yaflam›m›zda dayan›flman›n bir gerçek olarak öne ç›k›fl› baflka bir yönden kötü sonuçlar do¤uruyor. (I) Sanat çarfl›s›n›n minik esnaf› ifline gelmeyen bir ürünü bir kay›rma ürünüymüfl gibi gösterip karal›yor. (II) Dergi yöneticilerine mektup yaz›l›yor, dedikodu makineleri çal›flt›r›l›yor. (III) Yazarl›¤›m boyunca çeflitli konularda yaz›lar yazd›m, yazd›klar›m› karalayanlar oldu. (IV) Varl›k’taki yaz›m için söylenenler etkisiz kalmad›. (V) Yeditepe’de yay›mlanacak yaz›m için de konuflacaklar, bunu biliyorum. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf kaç numaral› cümleyle bafllar?

E) V.

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

22) Afla¤›daki cümlelerden hangisinde somutlamaya baflvurulmufltur? A) Halka yak›nlaflma sürecinin h›zlanmas›yla birlikte, halk› ayd›n›n düzeyine getirme de¤il de ayd›n› halk›n bilgi birikimine yöneltme ortaya ç›kt›. B) Ço¤u insana göre ayd›n dedi¤in, neyin neden oldu¤unu bir gerekçe bulup aç›klayan kiflidir; üstelik o s›rada da kimseleri k›zd›rmaz. C) Çok say›da insanla do¤rudan do¤ruya iliflki kuran, onlar› bir an önce bilinçlendirme derdindeki gazeteci, genellikle yazardan say›lm›yor bile. D) Gün ›fl›¤›n›n gidifli, da¤lar› nas›l menekfle rengi bir siluet haline sokuyorsa iç huzurun gidifli de insan›, bir umutsuzluk fonu önündeki siluete çeviriyordu. E) Kumsallarda dans ederken deniz geceye, gece de denize kar›flm›fl gibidir ve onlar›n içinde insan bütün dertlerinden uzaklafl›r.

C) III. ve IV. E) I. ve III.

17) Aslen tiyatro e¤itimi alan Alman yazar Birgit Brandanu, ilk roman› “Kadefl Galibi”nde gerçek Hitit metinlerinden yola ç›k›larak tarihsel olaylar› bir detektiflik kurgusunda anlat›yor. Bu cümledeki anlat›m bozuklu¤u afla¤›daki de¤iflikliklerden hangisiyle giderilebilir? A) B) C) D) E)

C) (;) (:) (.) (!) E) (,) (:) (;) (!)

E) VI.

16) I. At›n›n solu¤u mu duydu¤um bu mevsimde II. Karadeniz k›y›s›nda gül yank›s› m› III. Telafll› bir haberci gö¤üsü gibi IV. ‹nip kalkan dalgalar›n ardarda V. Çizdi¤i kemer boflluklar›ndan Numaralanm›fl dizelerin hangilerinde yaz›m yanl›fl› yap›lm›flt›r? A) I. ve II.

B) (,) (.) (;) (?) D) (.) (:) (.) (!)

15) (I) Ömer, yaflam›n güçlü¤ünü düflündü¤ünden çocuk sahibi olmak istemiyor. (II) “Dünyaya gelmemifl olan, ne kadar mutlu!” diyor. (III) Söyledi¤i, insanlar› etkiliyor. (IV) Görüldü¤ü gibi, ikisinin çocuk sahibi olmak istemeyifllerinin nedenleri farkl›. (V) Kar›s› ihtirasl› oldu¤u, Ömer de ihtirass›z oldu¤u için bundan uzak duruyor. Bu parçada numaralanm›fl cümlelerden hangisinde virgülün kald›r›lmas› cümlenin anlam›n› de¤ifltirir? A) I.

Bu elbise tam istedi¤im gibi dikilmifl. Mutlaka sana bu ifli geç vermesinin bir nedeni olabilir. San›yorum bu s›nav sorular›n› ben haz›rlayaca¤›m. Önümüzdeki aylarda mutlaka tatile ç›kaca¤›m, dedi. D›flar›da bugün ›l›k bir bahar havas› var.

23) Afla¤›daki cümlelerin hangisinde bir anlat›m bozuklu¤u vard›r? A) Bu sebepten vatandan ayr›lmak daha da zor geliyordu. B) Çocuklarla ilgili yapt›¤› ifller konusunda da, çok baflar›l›d›r. C) On y›ldan fazla bir süredir, antropoloji, psikoloji, teoloji okuyordum. D) ‹lgimi çeken tarihi yap›larrdan biri de M›s›r ülkesindeki piramitler oldu. E) “Onun, bana ev ifllerinde yard›m etmesinde ne sak›nca var?” diye sordu.

“yazar” sözcü¤ü cümleden at›larak “ç›kar›larak” yerine “ç›karak” sözcü¤ü getirilerek “tarihsel olaylar›” sözü cümleden ç›kar›larak “gerçek” sözcü¤ü cümleden ç›kar›larak “alan” yerine “gören” sözcü¤ü getirilerek

4

24) Günboyu ne çok fleyin yan›ndan geçip gidiyoruz. Burnumuzun dibindeki nice fleyi görmüyor, onlarla hiç karfl›laflm›yoruz. Bizi bizden, bizi baflkalar›ndan ve da¤ gibi birikimlerden uzaklaflt›ran ne çok yol var önümüzde. Ne kadar çok fley geçmiflin sand›klar›na kilitlenmifltir, ne kadar fazlas› gelece¤e ertelenmifl. Bu parçada yazar›n as›l yak›nd›¤› afla¤›dakilerden hangisidir?

29) Birtak›m sanatç›lar›n, yazarlar›n birbirlerine sokulup bir çevre kurmalar› yaz›lar›n›, yarg›lar›n› dostluklara, sevgilere açmalar› ›s›namad›¤›m ifllerden. Elefltirinin bafllad›¤› yerde dostluklar, adam kay›rmalar sona ermelidir, bence. Her dedi¤ine kafa sallayan kiflilerden, yapt›¤› her ifli be¤enenlerden ürkmeli insano¤lu. Hele sanat alan›nda dostluk kavram›n› çamura bulayan o gibi kimseleri düflmanlar›m›zla bir tutmam›z gerekir. Bu parçada vurgulanmak istenen düflünce afla¤›dakilerden hangisidir?

A) ‹nsanlar› hor görüp sadece kendi do¤rular›m›zla hayata bakmam›zdan B) Yapmay› planlad›¤›m›z ço¤u fleyi fark›nda olal›m olmayal›m hep erteledi¤imizden C) Elimizdekilerin de¤erini bilmeden, hiçbir fleyi fark›nda olmadan yaflad›¤›m›zdan D) Günümüz insan›n›n birbirinden kopuk oluflundan E) Hayata at gözlükleriyle bakan, ön yarg›l› insanlar oldu¤umuzdan

A) B) C) D) E)

30) “Kara Bibik”in yazar›ndan bafllay›p ustam›z Yakup Kadri’yi de içine katarak, bugüne de¤in gelen bütün köy romanc›lar›; dostlar›m Yaflar Kemal, Fakir Bayburt, Talip Apayd›n ve baflkalar›; bütün denemeciler ve yazarlar; anlat›mda olsun, sorunlar› görme ve yorumlamada olsun, hiçbirimiz büyük bir köylü sanatç› olan Umman Nene’nin eline su bile dökemeyiz. Bu parçada as›l anlat›lmak istenen afla¤›dakilerden hangisidir?

25) Bilmem, hiç düflünmedim! ‹lle de bir yere koymam da gerekmiyor. Pop müzik kulvar›nda oldu¤umu san›yorum. Bir müzik türü için özel çal›flmad›m; ama deneysel ifller yapma hevesimi de hiç törpülemedim. fiark›lar›m› olufltururken popüler olma kayg›m olmasa da ortaya ç›kan albümler yüksek tirajlara ulaflt›¤›na göre yapt›¤›m ifle “pop” demek do¤rudur. Bu sözler afla¤›daki sorulardan hangisine karfl›l›k söylenmifl olabilir? A) B) C) D) E)

A) B) C) D) E)

Sizce sizin müzi¤iniz ne tür müzik say›labilir? Müzikte yeni aç›l›mlar› denedi¤iniz oldu mu? Popüler olma kayg›s› m› sizi popa yöneltiyor? Yüksek tirajlara ulaflt›¤›m›z için mi yapt›¤›n›z müzi¤e pop diyorsunuz? fiark›larda sözlerin de melodi kadar önemli oldu¤una inan›yor musunuz?

31)

26) Yeni bir y›l› bu geceyar›s› gülerek, e¤lenerek karfl›layaca¤›z. Kendim için demiyorum bunu. Y›lbafllar›nda bir yere gitmem ben. Gülüp e¤lenmek için bir istek de duymad›m hiç. Kimi kand›r›yoruz bu zoraki gülüflmelerle? Herkes ancak kendini kand›r›r yeryüzünde. Her yeni y›l bize mutluluk, esenlik getirecek san›s›yla... Bu parça düflüncenin ak›fl›na göre afla¤›dakilerden hangisiyle sürdürülemez? A) B) C) D) E)

‹nsanlar›n elefltiride gerçek düflüncelerini saklamas› gerekti¤i Sanatta dostluklar›n gelip geçici oldu¤u Elefltirinin nesnel yap›lmas› gereken bir ifl oldu¤u Ç›kara dayanan dostluklar›n insana zarar verdi¤i Elefltirmenin fazla dostu olmamas› gerekti¤i

Edebiyat›m›zda köyü anlatan birçok usta yazar oldu¤u Umman Nene’nin de ünlü yazarlar kadar baflar›l› oldu¤u Ancak usta yazarlar›n köyü ve köylüyü gerçekçi yans›tt›¤› ‹yi köy roman› yazmak için araflt›rmac› ve gözlemci olmak gerekti¤i Umman Nene’nin köyü ve köylüyü tan›nm›fl yazarlardan iyi anlatt›¤›

–2 3 . –2 –4 . –2 2 – –2 2

3

. –2

A) –4

kendimizi rahatlat›r›z. çevremizi, kendimizi aldat›r›z. gelecekten çok fley bekleriz. mutlu olmaya çal›fl›r›z. umutsuzlu¤u elden b›rakmay›z.

–3

B) –

iflleminin sonucu kaçt›r?

R

C)

V

D)

R

E) 4

a

32) 2 = 29 b

3 = 38 ve c

5 = 52 oldu¤una göre, afla¤›daki s›ralamalardan hangisi do¤rudur? 27) Sanatç›m›z, k›l› k›rk yaran, yaman bir gözlemci. Yap›tlar›nda iktisat ve tar›mdan e¤itime kadar köyün bütün sorunlar›n› hem de ilerici bir tutumla ele alm›fl; insanlar›n› elefltirmifl, s›ras›na göre övmüfl, s›ras›na göre yermifl. Çevrenin gelenek ve göreneklerini, günlük hayat›n girdisini ç›kt›s›n› ve baflkalar›n›n duygusal dünyalar›n› inceden inceye önümüze sermifl. Bu parçadan söz konusu sanatç›yla ilgili afla¤›dakilerden hangisi ç›kar›lamaz? A) B) C) D) E)

A) b < a < c

B) c < a < b D) c < b < a

E) a < b < c

33) 43! – 43 say›s›n›n sondan dört basama¤›n›n toplam› kaçt›r?

Yap›tlar›nda ayd›n bir bak›fl aç›s› tak›nd›¤› Yaflad›¤› sosyal hayat› ayr›nt›lar›yla anlatt›¤› Yurdumuzun yetifltirdi¤i say›l› büyük sanatç›lardan oldu¤u Köylünün s›k›nt›lar›na duyarl› davrand›¤› Ürünlerini ortaya koyarken tek tarafl› davranmad›¤›

A) 10

B) 20

C) 30

4

34)

28) Bu kitap pek çok öykü ve roman›yla yak›ndan tan›d›¤›m›z Burhan Günel’in daha önceden yay›mlanm›fl iki öykü kitab›n› bir araya getiriyor. Bu yüzden kitap iki bölümden olufluyor. Birinci bölüm “Yine Bir Gülnihal” yedi öyküden olufluyor. Bunlar gurbet öyküleri. ‹kinci bölüm “Karanfil ve Hançer”. Befl öykülük bu bölümde ise baflkald›r› ve aflk anlat›l›yor. Bu parçada afla¤›dakilerden hangisine de¤inilmemifltir? A) B) C) D) E)

C) b < c < a

x+ x+ x+ ... – 3 3 3 .... = A) 12

B) 20

32 :

4

C) 30

35) Farklar› 24 olan iki say›n›n toplamlar›n›n

Kitab›n yazar›n›n öykü d›fl›ndaki türlerde de yazd›¤›na Kitab›n, daha önceden yay›mlanm›fl öykülerden olufltu¤una Öykülerin içeriklerinin neler oldu¤una Yazar›n öykülerinde kulland›¤› anlat›m özelliklerine Öykülerde bireysel konulara da yer verildi¤ine

D) 40

32 : ...

E) 50

ise x kaçt›r? D) 42

E) 56

T s›, büyük say›n›n d unun 1 fazlas›-

na eflittir. Bu say›lar›n toplam› kaçt›r? A) 45

5

B) 52

C) 58

D) 66

E) 72

+

43) “‹dil matematik soru bankas›n› her gün eflit say›da soru çözerek 25 günde bitirmektedir. E¤er günde 20 soru fazla çözseydi kitap 20 günde bitecekti. Bu kitap kaç sorudan oluflmaktad›r?” Bu problemin çözümünü veren denklem afla¤›dakilerden hangisidir?

36) a, b Œ N olmak üzere (2a + b + 2) ve (5b + a + 2) aralar›nda asal iki say› olmak üzere OKEK(2a + b + 2, 5b + a + 2) = 300 ise a . b kaçt›r? A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

A) 25x = 20(x + 20)

E) 12

B)

x20 D) 25(x – 20) = 20x

x

= 20

C)

25

x

x

=

25

+ 20

20

E) 20 x = 25 (x + 20)

2 37) 3a – 3 : a – 1 ifadesinin en sade biçim afla¤›dakilerden hangisidir? 2 2a – 4 a – a – 2

A)

5a

B)

2

3

C)

3a + 1

2

D) 1

4

E)

P

a ü su ile doludur. Depodaki suyun h i kullan›ld›ktan sonra depoya 6 lt su doldurulursa deponun Q ü dolu oluyor. Deponun tamam› kaç lt

44) Bir su deposunun

su al›r? 38) x = 4 + √5 ve y = 4 – √5 ise A) 80

39)

B) 64

C) 48

3x + 1 = 0 x–1 1–x A)

r

2

2

x + 2xy + y ifadesinin de¤eri kaçt›r? D) 25

A) 80

2

C) 1

D)

C) 100

D) 120

E) 140

E) 16

45) Sar› ve k›rm›z› renkli bilyeler bulunan bir kutuda sar› bilyelerin say›s› 3 kat art›r›l›r ve k›rm›z› bilyelerin say›s› yar›s› kadar azalt›l›rsa, kutuda kalan k›rm›z› bilyelerin say›s› sar› bilyelerin say›s›na eflit oluyor. Bafllang›çtaki k›rm›z› bilyelerin say›s› sar› bilyelerin say›s›n›n kaç kat›d›r?

denklemini sa¤layan x kaçt›r?

B) 2

B) 90

a

E)

A) 5

Q

B) 6

C) 7

D) 7,5

E) 8

46) ‹ki kardeflin yafllar› fark› 2 dir. Baban›n yafl› iki o¤lunun yafllar› toplam›ndan 10 fazlad›r. Baba ile büyük o¤lunun yafllar› fark› 24 ise, büyük çocuk kaç yafl›ndad›r?

2

40) (3x –6) + (4y + 12) = 0 denklemini sa¤layan x ve y de¤erlerinin çarp›m› kaçt›r?

A) 14 A) –2

B) –3

C) –4

D) –5

ise x + y toplam› en çok kaçt›r?

A) 120 A) –18

42)

B) –15

★ a

a

b

c

d

e

e

a

b

c

d

b

a

b

c

d

e

c

b

c

d

e

a

d

c

d

e

a

b

e

d

e

a

b

c

C) –12

D) –6

C) 18

D) 20

E) 25

47) A ve B den ayn› anda birbirine do¤ru yola ç›kan iki araç C noktas›nda 2 saat sonra karfl›lafl›yor. H›zlar› fark› 30 km/sa oldu¤una göre, |AC| – |BC| kaç km dir?

41) x, y Œ Z olmak üzere 4 < x – y < 16 ve x – y = –2 2x

B) 16

E) –6

B) 80

C) 60

D) 30

E) 15

E) –5

g ünü tek bafl›na 12 saatte, Serra ise ayn› iflin yar›s›n› tek bafl›na 24 saatte bitirebiliyor. ‹kisi birlikte bu iflin a ünü kaç saatte bitirebilir?

48) Nuray bir iflin

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

E) 10

A = {a, b, c, d, e} kümesi üzerinde tan›mlanan ★ ifllemi tablo ile belirtilmifltir. –1

Buna göre (d ★ x )

★ ( b ★ c) = a ise x afla¤›dakilerden hangisidir? 49) %35 i dolu olan bir benzin deposuna 13 litre benzin ilave edilince bofl k›sm›n % 40 › doldu¤una göre bafllang›çtaki benzin miktar› kaç litredir?

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e A) 15,5

6

B) 16

C) 16,5

D) 17

E) 17,5

50) Bir s›n›ftaki ö¤rencilerin %64 ü erkektir. K›zlar›n % 75 i matematik dersinden baflar›l› oldu¤una göre matematik dersinden baflar›s›z olan k›zlar›n say›s› s›n›ftaki ö¤rencilerin say›s›n›n yüzde kaç›d›r? A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

56) Sisli Parçal› bulutlu

E) 9

Grafikte, bir ilin 30 günlük hava durumu gösterilmektedir. Buna göre, kaç gün karl› veya parçal› bulutlu geçmifltir?

Karl›

36°

108°

Ya¤murlu

51) Bir mal›n

R i %30 kâr ile kalan› da %10 zarar ile

A) 12

B) 14

C) 16

D) 18

E) 20

sat›l›yor.

Buna göre, bu sat›fl sonundaki kâr-zarar durumu afla¤›dakilerden hangisidir? 57) A) %10 zarar

B) % 2 zarar D) %10 kâr

fieker (gr)

C) %2 kâr

B

E) Ne kâr ne zarar 4

A

2

6

52) A bankas›na y›ll›k %60 tan 4 ay faize verilen para, B bankas›na y›ll›k %75 ten 4 ay faize verilseydi 15 YTL fazla faiz geliri elde edilecekti. Buna göre, faize verilen para kaç YTL dir? A) 200

B) 300

C) 400

D) 500

Su ve flekerden oluflan A ve B kar›fl›mlar›ndaki su ve fleker miktarlar› yukar›daki grafikte verilmifltir. A ve B den birer kilo al›n›p kar›flt›r›ld›¤›nda oluflan kar›fl›m›n fleker oran› yüzde kaç olur?

E) 600

A) 25

53)

Su (gr)

8

B) 30

C) 35

D) 40

E) 45

A

D 6√2 B

2 C

x

58. - 60. sorular› afla¤›daki grafi¤e göre cevaplay›n›z.

fiekildeki ABC dik üçgeninde; |AB| = |AD|, |BD| = 6√2 cm ve |CD| = 2 cm ise, |BC| = x kaç cm dir?

M

K 30°

A) 8

B) 10

C) 12

D) 14

S

E) 15

80°

Y

Yukar›daki grafik bir binada kullan›lan boyalar›n oran›n› göstermektedir. K: K›rm›z› M: Mavi 54)

D

fiekilde ABCD paralelkenar, BKC üçgen |AB| = 4|AK| ve

C

D

F

K

A) 160

58) Binan›n yüzde kaç› mavi ile boyanm›flt›r?

2

A( BFA) = 16 cm ise, paralelkenar›n alan› kaç

B) 164

A) 15

C) 25

D) 30

E) 50

cm dir?

C) 172

D) 196

59) Kullan›lan k›rm›z› boyan›n di¤er boyalara oran› kaçt›r?

E) 212

A)

55)

B) 20

2

B

A

S: Sar› Y: Yeflil

b

B)

h

C)

n

D)

i

E)

o

y

60) Yeflil boyadan toplam 5 kilo kullan›ld›¤›na göre binan›n boyanmas›nda toplam kaç kilo boya kullan›lm›flt›r? A) 20

B) 22,5

C) 25

D) 27,5

x

0 d2

d1

GENEL YETENEK TEST‹ B‹TT‹. d : 3x + 4y = 24 ve 1

A) 22

B) 36

d : x + 4y = 4 ise, 2

C) 38

2

GENEL KÜLTÜR TEST‹NE GEÇ‹N‹Z.

taral› alan kaç br dir? D) 44

E) 46

7

E) 30

GENEL KÜLTÜR SINAVI 1)

9)

I. Çin bask›s› II. Nüfus art›fl› III. Dini inanc› yayma iste¤i Yukar›dakilerden hangileri Türk göçlerinin nedenleri aras›nda gösterilebilir?

I. Arnavutluk II. Yunanistan III. Bulgaristan Yukar›daki devletlerden hangileri XX. yüzy›lda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmifltir? A) Yaln›z I

A) Yaln›z I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

2)

3)

B) Yurtluk

B) Melik

E) I, II ve III

10) Erzurum Kongresi’nde “ulusal iradenin saltanat ve hilafet makam›n› kurtaraca¤›” karar› al›nm›flt›r. Bu karar›n al›nmas›n›n temel amac› afla¤›dakilerden hangisidir?

C) Vak›f

D) Mülk

E) Has arazi

A) B) C) D) E)

Türk - ‹slam devletlerinde hükümdar çocuklar›n›n e¤itiminden sorumlu kiflilerin ald›¤› unvan afla¤›dakilerden hangisidir? A) Sultan

4)

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

Türk - ‹slam devletlerinde askerlere maafl karfl›l›¤›nda verilen toprak afla¤›dakilerden hangisidir? A) ‹kta

B) I ve II

C) Vezir

11) I. Temsil Heyeti II. Anadolu ve Rumeli Müdaafa-i Hukuk Cemiyeti III. ‹rade-i Milliye gazetesi Yukar›dakilerden hangilerinin oluflturulmas›nda Sivas Kongresi etkili olmufltur?

D) Emr-i Dad E) Atabey

Afla¤›dakilerden hangisi Lale Devri’ne ait ünlü mimari eserdir? A) Sultan Ahmet Camii C) Selimiye Camii

‹slam ülkelerinin deste¤ini kazanmak ‹stanbul Hükümeti’yle ortak kararlar almak Padiflah›n gücünden yararlanmak ‹mparatorluk yap›s›n› bu yolla korumak Kamuoyunun tepkisini azaltmak

A) Yaln›z II

B) III. Ahmet Çeflmesi D) Alman Çeflmesi

B) I ve II D) II ve III

C) I ve III E) I, II ve III

E) Süleymaniye Külliyesi

5)

A) Yaln›z III

B) I ve II D) II ve III

6)

A) Sivas

C) I ve III

A) B) C) D) E)

Merkezi otoritenin zay›flamas› Dirlik sisteminin bozulmas› Saltanat Yasas›’n›n uygulanmas› Toplumda adaletsizli¤in yayg›nlaflmas› Vergi miktar›n›n artmas›

‹htilal meclisi olma Devrimlere öncelik verme Güçler birli¤i esas›n› uygulama Meclis Hükümeti sistemiyle çal›flma Ulusal mücadeleyi tek elden sürdürme

14) Kurtulufl Savafl› s›ras›nda imzalanan Moskova ve Kars antlaflmalar›n›n ortak özelli¤i afla¤›dakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

Osmanl› Devleti’nde gelir - gider dengesini oluflturarak ilk denk bütçeyi oluflturan devlet adam› afla¤›dakilerden hangisidir?

Rusya taraf›ndan imzalanmas› Rusya’n›n kapitülasyonlar›n kald›r›lmas›n› kabul etmesi Ermeni sorununa yol açmas› Türkiye’nin do¤u s›n›r›n› çizmesi I. ‹nönü Savafl› sonunda imzalanmas›

15) San Remo Konferans›’nda afla¤›daki antlaflmalardan hangisinin esaslar› tespit edilmifltir?

Afla¤›dakilerden hangisi Tanzimat Ferman›’n›n özelliklerinden biri de¤ildir? A) B) C) D) E)

C) Ankara E) Amasya

13) Afla¤›dakilerden hangisi I. TBMM’nin özellikleri aras›nda yer almaz?

E) I, II ve III

A) Tarhuncu Ahmet Pafla B) Çandarl› Halil Pafla C) Kuyucu Murat Pafla D) Sokollu Mehmet Pafla E) Alemdar Mustafa Pafla

8)

B) Erzurum D) ‹stanbul

Afla¤›dakilerden hangisi XVII. yüzy›ldan itibaren Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda artan isyanlar›n nedenlerinden biri de¤ildir? A) B) C) D) E)

7)

12) Misak-› Milli kararlar›n›n al›nd›¤› yer afla¤›dakilerden hangisidir?

I. Sedefkar Mehmet A¤a taraf›ndan infla edilmifltir. II. ‹znik çinileri ile süslenmifltir. III. ‹stanbul’da yer alan en seçkin dini mimari örneklerinden biridir. Yukar›dakilerden hangileri Sultan Ahmet Camii’nin özellikleri aras›nda yer al›r?

Yasa gücünün üstünlü¤ünü kabul etmesi Hukuk devleti anlay›fl›n› savunmas› Eflitlik ve adalet kavramlar›n›n üzerinde durmas› Padiflah›n yetkilerini k›s›tlamas› Halka devlet yönetiminde söz vermesi

A) B) C) D) E)

8

Sevr Bar›fl Antlaflmas›’n›n Lozan Bar›fl Antlaflmas›’n›n Gümrü Antlaflmas›’n›n Mudanya Ateflkes Antlaflmas›’n›n Ankara Antlaflmas›’n›n

24) I. Saltanat›n kald›r›lmas› II. Halifeli¤in kald›r›lmas› III. Sonbahar Bunal›m›’n›n yaflanmas› durumlar›ndan hangileri Cumhuriyet’in ilan›na ortam haz›rlam›flt›r?

16) Sakarya Savafl›’ndan sonra imzalanan Ankara Antlaflmas›’n›n, I. Fransa’n›n TBMM’yi resmen tan›mas› II. Hatay’da özel bir yönetim kurularak Frans›z mandas›na b›rak›lmas› III. Çukurova bölgesindeki Frans›z askerlerinin bölgeden çekilmesi kararlar›ndan hangileri Misak-› Milli’ye ayk›r›d›r?

A) Yaln›z I A) Yaln›z I

B) Yaln›z II D) II ve III

C) I ve III

C) I ve III E) I, II ve III

E) I, II ve III 25) I. “Devletin dini ‹slam’d›r.” maddesinin anayasadan ç›kar›lmas› II. Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi III. Halifeli¤in kald›r›lmas› geliflmelerinin kronolojik s›ras› afla¤›dakilerden hangisidir?

17) Lozan Bar›fl Antlaflmas›’nda TBMM’nin en baflar›l› oldu¤u konu afla¤›dakilerden hangisidir? A) Bo¤azlar

B) I ve II D) II ve III

B) Irak s›n›r› D) Suriye s›n›r›

C) Kapitülasyonlar A) I, II, III

E) Patrikhane

B) II, I, III D) III, I, II

C) II, III, I E) III, II, I

18) Saltanat›n kald›r›lmas›yla yaflanan devlet baflkanl›¤› ve devletin rejimi sorunlar› afla¤›dakilerden hangisinin ard›ndan sonra çözüme kavuflmufltur? A) B) C) D) E)

26) I. Ekonomide devletçili¤i savunmas› II. devrimlerin gerçeklefltirilmesine öncelik vermesi III. Cumhuriyet’in ilan›ndan önce kurulmas› Yukar›dakilerden hangileri Halk F›rkas›’yla ilgilidir?

Medeni Kanun’un kabuluyle Çok partili siyasi hayata geçiflle Cumhuriyetin ilan›yla CHP’nin kurulmas›yla Halifeli¤in kald›r›lmas›yla

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II D) II ve III

C) I ve II E) I, II ve III

19) Afla¤›dakilerden hangisinin ilk kez Atatürk döneminde gerçeklefltirildi¤i söylenemez? A) B) C) D) E)

27) Teflvik-i Sanayi Kanunu’nun baflar›s›z olmas› afla¤›dakilerden hangisinin ortaya ç›kmas›na neden olmufltur?

‹lkö¤retimin zorunlu hale getirilmesi Millet mekteplerinin aç›lmas› Kad›nlara seçme - seçilme hakk›n›n verilmesi Cumhuriyet döneminin ilk siyasi partilerinin kurulmas› Laik e¤itimin temellerinin at›lmas›

A) B) C) D) E)

I. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›n›n Medeni Kanun’un Tar›m Kredi Kooperatiflerinin Toprak Reformu projesinin Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun

20) fieyh Sait ayaklanmas› afla¤›daki sorunlar›n hangisinin çözümünde olumsuz bir etkiye sahip olmufltur? A) Nüfus de¤iflimi

B) Musul D) Hatay

28) Erkan-› Harbiye Vekaleti’nin kald›r›lmas›n›n, I. ordunun siyasetten ayr›lmas› II. laik devletin temellerinin at›lmas› III. Genel Kurmay Baflkanl›¤›’n›n kurulmas› geliflmelerinden hangilerine katk›s› olmufltur?

C) Bo¤azlar E) Kapitülasyonlar

21) 1929 y›l›nda ithalat mallar›ndan al›nan gümrük tarifeleri yükseltilmifltir. Bu uygulamayla, I. yerli üretimin rekabet gücünü art›rmak II. ulusal ekonomiyi güçlendirmek III. ithal mallar›n kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmak amaçlar›ndan hangilerine ulafl›lmak istenmifltir? A) Yaln›z I

B) Yaln›z II D) I ve II

A) Yaln›z II

B) Yaln›z III D) I ve III

E) II ve III

29) Atatürk Dönemi’nde yabanc› okullarla ilgili konularda özellikle afla¤›daki ülkelerden hangisiyle sorun yaflanm›flt›r?

C) Yaln›z III E) I, II ve III

A) Yunanistan

B) Fransa D) Almanya

22) Harf Devrimi’nin yap›lmas›, I. kitap say›s›n›n ço¤almas› II. okur yazar oran›n›n artmas› III. ulusal kültürün geliflmesi sonuçlar›ndan hangilerine neden olmufltur? A) Yaln›z I

E) Avusturya

C) I ve II A) Yaln›z I

E) II ve III

B) Yaln›z II D) I ve II

23) Cumhuriyet Dönemi’nde, I. Latin alfabesinin kabul edilmesi II. Türk Tarih Kurumu’nun kurulmas› III. Miladi Takvim’in kabul edilmesi yeniliklerinden hangileri evrensel nitelik tafl›maktad›r? A) Yaln›z I

B) Yaln›z II

C) I ve II

C) ‹talya

30) I. Irak s›n›r› II. Suriye s›n›r› III. Kafkas s›n›r› Yukar›dakilerden hangileri Lozan Antlaflmas› sonras›nda d›fl politika süreci içerisinde belirlenmifltir?

B) Yaln›z II D) I ve III

C) I ve II

D) I ve III

C) Yaln›z III E) II ve III

31) Türkiye’de afla¤›daki etkinliklerden hangisinin ülke ekonomisine katk›s› en azd›r? A) Tar›m

B) Ormanc›l›k D) Sanayi

E) I, II ve III

9

C) Hayvanc›l›k E) Turizm

32) Türkiye ile ilgili afla¤›daki özelliklerden hangisi, ülkenin matematik konumu ile aç›klanabilir?

38)

I II

A) B) C) D) E)

IV

Karadeniz Bölgesi’nde k›y› ile iç kesimler aras›ndaki ulafl›m›n zor olmas› Kuzeyden esen rüzgârlar›n s›cakl›¤› düflürmesi ‹ç kesimlerde deniz etkisinin görülmemesi Tar›m alanlar›n›n bir k›sm›nda makineli tar›m yap›lmas› Yol yap›m giderlerinin genelde yüksek olmas›

III V

Türkiye’nin jeolojik yap›s› göz önüne al›nd›¤›nda, yukar›daki haritada numaralanm›fl yörelerin hangisinde fliddetli yer sars›nt›lar› daha fazla görülür? 33) 20

A) I

17,5 20

20

B) II

C) III

25

22,5

30 27,5

39) Do¤u Karadeniz Bölümü’nde heyelân olaylar›n›n daha çok ilkbahar mevsiminde görülmesinde; I. kar erimelerinin etkili olmas› II. bitki örtüsünün zengin olmas› III. topra¤›n suyla doygun hale gelmesi gibi etkenlerden hangileri rol oynar?

25

Yukar›daki Türkiye’nin y›ll›k s›cakl›k farklar›n›n da¤›l›m›n› gösteren haritadan yararlan›larak yap›lan aç›klamalardan hangisi yanl›flt›r?

A) Yaln›z I K›y›lardaki s›cakl›k fark› iç kesimlerden azd›r. K›y›lardan iç k›s›mlara gidildikçe s›cakl›k farklar› artar. Do¤u Anadolu’da yükselti karasall›¤› art›rm›flt›r. Güneyden kuzeye gidildikçe s›cakl›k farklar› artm›flt›r. S›cakl›k farklar›n›n en az oldu¤u yer Karadeniz k›yalar›d›r.

B) Yaln›z III D) I ve III

A) Bat› Karadeniz

A) Do¤u Karadeniz

B) Orta K›z›l›rmak D) Ergene

B) Y›ld›z Da¤lar›

C) K›y› Ege E) Konya

41) Ekili-dikili arazi oran› en fazla olan bölge Marmara Bölgesi olmas›na karfl›n, bölgenin fizyolojik nüfus yo¤unlu¤u fazlad›r. Bu durumun ortaya ç›kmas› Marmara Bölgesi’nin hangi özelli¤inden kaynaklan›r?

C) Dicle E) Yukar› F›rat

C) III

A) B) C) D) E)

D) IV

Yüzölçümünün küçük olmas›ndan ‹klim çeflitlili¤inin fazla olmas›ndan Ulafl›m a¤›n›n s›k olmas›ndan Kuzeyden gelen rüzgârlara aç›k olmas›ndan Nüfusunun fazla olmas›ndan

42) Türkiye’de iç bölge ovalar›n›n yüksekte yer almalar›nda; I. aktif fay hatlar›n›n bulunmas› II. epirojenez sonucu yükselmeleri III. akarsu a¤›n›n s›k olmas› IV. buzul etkisinin olmas› gibi özelliklerden hangileri etkili olmufltur?

E) V

36)

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II D) I ve III

I IV III

43) Türkiye’nin tar›msal etkinliklerinde tümüyle makineleflmeye geçilememifl olmas›nda afla¤›dakilerden hangisinin etkisi yoktur?

V

B) I ve III D) III ve V

C) Yaln›z IV E) II ve IV

II

A) B) C) D) E)

Yukar›daki Türkiye haritas›nda numaralanm›fl yörelerin hangilerinde, konutlarda kullan›lan yap› malzemeleri do¤al koflullardan daha az etkilenir? A) I ve II

E) II ve III

D) Hakkari

35) I. ‹skenderun II. Ere¤li III. Batman IV. Antalya V. Seydiflehir Yukar›da d›flar›dan göç alan baz› kentler verilmifltir. Bu kentlerden hangisi farkl› bir nedenden dolay› göç al›r? B) II

C) I ve II

40) Türkiye’de rüzgâr afl›nd›rmas›n›n afla¤›daki bölümlerin hangisinde daha etkili olmas› beklenir?

34) Türkiye’de da¤›n›k yerleflmelere yüzey flekillerinin engebeli oldu¤u ve sulama sorununun olmad›¤› bölgelerde rastlanmaktad›r. Buna göre afla¤›daki bölümlerin hangisinde da¤›n›k yerleflme daha yayg›nd›r?

A) I

E) V

22,5

20

A) B) C) D) E)

D) IV

C) II ve IV

Baz› yörelerde tar›m arazilerinin da¤›n›k ve parçal› olmas›n›n Makine fiyatlar›n›n baz› üreticilerin al›m gücünden yüksek olmas›n›n Makineli tar›m›n verimi düflürmesinin Baz› yörelerde ucuz ifl gücü olanaklar› bulunmas›n›n Engebeli arazinin yayg›n olmas›n›n

E) IV ve V 44)

37) Türkiye’de kapl›ca ve ›l›ca olarak adland›r›lan su kaynaklar›n›n yayg›n olarak bulunmas›; I. fay hatlar›n›n genifl yer tutmas› II. akarsu afl›nd›rma flekillerinin yayg›n olmas› III. deprem kufla¤›nda bulunmas› IV. dalga biriktirme flekillerinin bulunmas› gibi özelliklerden hangilerinin varl›¤›na kan›t oluflturmaz? A) Yaln›z I

B) Yaln›z II D) II ve III

Yukar›daki Türkiye haritas›nda bafll›ca üretim alanlar› gösterilen tar›m ürünü afla¤›dakilerden hangisidir?

C) I ve II E) II ve IV

A) Pamuk

10

B) Zeytin

C) Tütün

D) Turunçgil

E) Pirinç

45) Afla¤›da dört madenin ç›kar›ld›¤› ve ifllendi¤i yerler verilmifltir. Ç›kar›ld›¤› Yer

‹fllendi¤i Yer

Küre

Samsun

Susurluk

Band›rma

Akseki

Seydiflehir

Divri¤i

Karabük

53) Afla¤›da verilenlerden hangisi TBMM’nin görevleri aras›nda bulunmaz? A) Yabanc› silahl› kuvvetlerin Türkiye’de konuflland›r›lmas›na izin vermek B) Mahkemelerce verilip kesinleflen ölüm cezalar›n›n yerine getirilmesine karar vermek C) Para bas›lmas›na bir kanun ç›kararak karar vermek D) Ola¤anüstü hal ilan›n› onaylamak E) Uluslararas› antlaflmalar›n onaylanmas›n› kanunla uygun bulmak

Buna göre afla¤›dakilerden hangisi bu madenlerden biri de¤ildir? A) Bak›r

B) Boksit

C) Demir

D) Bor

E) Krom 54) 1982 Anayas›’na göre temel haklar›n s›n›rlanmas›yla ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r? A) B) C) D)

S›n›rlama anayasaya ayk›r› olamaz. S›n›rlama hakk›n özüne dokunamaz S›n›rlaman›n kanunla olmas› flart de¤ildir. Milletleraras› hukuk ancak yabanc›lar›n haklar›n›n s›n›rlanmas›nda do¤rudan kaynak olarak gösterilmifltir. E) S›n›rlaman›n ölçüsüz olamayaca¤› 2001 Anayasa de¤iflikli¤iyle getirilmifltir.

46) Antalya Bölümü’nde afla¤›dakilerden hangisinin geliflmesi turizm faaliyetlerinin yo¤un olmas›na ba¤l› de¤ildir? A) Ulafl›m

B) Haberleflme

C) Tar›m

D) Ticaret

E) ‹nflaat

47) I. Tütün II. F›nd›k III. Pirinç IV. Antepf›st›¤› V. ‹ncir Yukar›da verilenlerden hangileri Türkiye’nin d›flsat›m yapt›¤› tar›m ürünleri aras›nda yer almaz? A) Yaln›z I

B) Yaln›z III

C) I ve II

D) III ve V

55) Anayasan›n üstünlü¤ü ilk kez hangi anayasada tam anlam› ile sa¤lanm›flt›r? A) 1876

A) B) C) D) E)

Da¤lar›n güney yamaçlar›n›n kuzey yamaçlar›ndan s›cak olmas› K›y›lardaki bitki örtüsünün, iç kesimlerden yayg›n olmas› Güney k›y›lar›n›n, kuzey k›y›lar›ndan s›cak olmas› K›fl mevsiminde cephesel ya¤›fllar›n yayg›n olmas› Cisimlerin gölge yönlerinin kuzey sektörünü göstermesi

B) Sözlü soru C) Gensoru E) Meclis Soruflturmas›

B) Bakanlar Kurulu

D) Baflbakan

B) Üniversite D) Köy

C) Bakanl›klar E) Belediye

58) Belediye Baflkan›n›n görevinden al›nmas›nda nihai karar› verme yetkisi afla¤›dakilerden hangisine aittir? A) Cumhurbaflkan›na B) Dan›fltaya D) ‹çiflleri Bakan›na

50) Genel Kurmay Baflkan› görev ve yetkilerinden dolay› afla¤›dakilerden hangisine karfl› sorumludur? A) Cumhurbaflkan›

E) 1982

57) Afla¤›daki kurulufllardan hangisinin kamu tüzel kiflili¤i Anayasada belirtilmemifltir?

49) TBMM’nin sahip oldu¤u hükümeti denetleme araçlar›ndan hangisi, Bakanlar Kurulunun veya bir bakan›n düflürülmesiyle sonuçlanabilir?

D) Soru

D) 1961

Mecliste 2/3’ten fazla bir ço¤unlukla kabul edildi¤inde Mecliste 3/4 ço¤unlukla kabul edildi¤inde Mecliste 1/2 ço¤unlukla kabul edildi¤inde Mecliste 3/5 veya daha fazla, 2/3’ten az ço¤unlukla kabul edildi¤inde Mecliste 4/5 ço¤unlukta kabul edildi¤inde

A) ‹l Özel ‹daresi

A) Meclis Araflt›rmas›

C) 1924

56) 1982 Anayasas›’na göre Cumhurbaflkan› anayasa de¤iflikliklerini afla¤›daki koflullardan hangisinde halk oyuna sunmak zorundad›r?

E) IV ve V

48) Afla¤›dakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun sonuçlar›ndan biridir? A) B) C) D) E)

B) 1921

C) Yarg›taya E) Adalet Bakan›na

C) Milli Savunma Bakan›

E) ‹çiflleri Bakan› 59) Türkiye’de bankac›l›k alan›n› denetleyen kurum afla¤›dakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

51) Afla¤›dakilerden hangisi bir anayasan›n kat› anayasa oldu¤unun göstergelerinden biri de¤ildir? A) B) C) D) E)

De¤ifliklik teklifinin kabulü için farkl› bir say› aranmas› De¤ifliklik teklifine onay aflamas›n›n eklenmesi Anayasa Mahkemesi’ne iptal davas› aç›lamamas› De¤ifliklik yeter say›s›n›n normal kanunlardan farkl› olmas› De¤ifliklik teklifinin görüflülmesinde farkl› bir usul izlenmesi

Merkez Bankas› Hazine Müsteflarl›¤› Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu Bankalararas› Kurul Sermaye Piyasas›

60) Türkiye’de iç hukuk yollar›n› tüketen bir kifli olumsuz karardan ne zaman sonra A‹HM’ye baflvurabilir? A) 6 ay

B) 8 ay

C) 9 ay

D) 10 ay

52) Afla¤›dakilerden hangisi 1982 Anayasas›’nda yer alan siyasi hak ve ödevlerden biridir? A) E¤itim ve ö¤retim hakk› B) Sendika kurma hakk› C) Özel hayat›n gizlili¤i D) Seçme ve seçilme hakk› E) Çal›flma hakk›

TEST B‹TT‹. CEVAPLARINIZI KONTROL ED‹N‹Z.

11

E) 12 ay

KPSS DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ??????

GENEL YETENEK 1- E

21- C

41- E

2- B

22- D

3- B

23- C

4- D 5- E

GENEL KÜLTÜR 41- E

1- B

21- D

42- C

2- A

22- C

42- B

43- B

3- E

23- D

43- C

24- C

44- B

4- B

24- C

44- A

25- A

45- E

5- E

25- D

45- E

6- D

26- E

46- B

6- C

26- E

46- C

7- B

27- C

47- C

7- A

27- A

47- B

8- E

28- D

48- C

8- E

28- D

48- B

9- E

29- C

49- E

9- C

29- B

49- C

10- B

30- E

50- E

10- E

30- D

50- D

11- C

31- C

51- E

11- E

31- B

51- C

12- D

32- A

52- B

12- D

32- B

52- D

13- C

33- D

53- C

13- B

33- D

53- B

14- B

34- E

54- B

14- D

34- A

54- C

15- C

35- A

55- C

15- A

35- D

55- D

16- C

36- D

56- B

16- B

36- B

56- D

17- B

37- A

57- A

17- C

37- E

57- C

18- C

38- B

58- A

18- C

38- B

58- B

19- B

39- B

59- D

19- A

39- D

59- C

20- E

40- E

60- B

20- B

40- E

60- A