ARTEL Artur Perkowski 15-666 Białystok ul. Szarych Szeregów 3/23 NIP 722–147–71–93, REGON 200124925 tel. kom. 505–376–101

PROJEKT BUDOWLANY Temat:

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV dla oświetlenia terenu w rejonie al. Legionów i ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży

Miejscowość:

Łomża – dz. 22823, 22837/5, 22790/26, 22835

Województwo: Podlaskie Branża:

Elektryczna

Rejon Energetyczny:

Łomża

INWESTOR:

Miasto Łomża Urząd Miejski w Łomży ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Autor projektu: mgr inż. Artur Perkowski

Białystok, 17.11.2014r.

SPIS ZAWARTOŚCI

1.

Strona tytułowa

str. 1

2.

Spis zawartości

str. 2

3.

Opis do projektu zagospodarowania

str. 3-4

4.

Opis techniczny

str. 5-8

5.

Protokół z narady koordynacyjnej

str. 9-10

6.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

str. 11-14

7.

Projekt zagospodarowania terenu

str. 15-16

8.

Informacja BIOZ

str. 17-18

9.

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych

str. 19-20

10.

Zaświadczenia o członkostwie w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

str. 21

11. Oświadczenie projektanta

str. 22

Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznych kablowych linii nn 0,4kV dla oświetlenia terenu w rejonie al. Legionów i ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży wykonany na zlecenie Inwestora – Urzędu Miejskiego w Łomży. Projektowana budowa położona jest na działkach o numerach geodezyjnych 10428/28, 22823, 22837/5, 22790/26, 22835 w obrębie Łomża, na które uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zakres niniejszego opracowania obejmuje: budowę linii kablowej linii nn 0,4kV oświetlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x35mm2 o łącznej długości 1250m, montaż słupów oświetlenia ulicznego typu ORION P wysokości 7m lub 10m z wysięgnikiem pojedynczym lub podwójnym o wysięgu wysięgnika 1,5m – 30szt. oraz montaż szafki oświetleniowej SO i wykonanie zasilania szafki oświetleniowej. Niniejsze opracowanie dotyczy działek położonych poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 677, t.j. 22823, 22837/5, 22790/26, 22835. Na działkę 10428/28 (al. Legionów) wniosek o pozwolenia na budowę zostanie złożony do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu Obecnie teren objęty inwestycją jest oświetlony lampami zamocowanymi na istniejącej napowietrznej linii nn 0,4kV. Na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. został opracowany projekt demontażu napowietrznej linii nn 0,4kV i budowy kablowej linii nn 0,4kV komunalnej. Budowana linia oświetlenia ulicznego zlokalizowana będzie w pasach drogowych al. Legionów (droga wojewódzka nr 677), ul. Marii Skłodowskiej Curie (ulica miejska) oraz na działkach miejskich w Łomży. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych urządzeń znajdują się drogi miejska i wojewódzka o nawierzchniach asfaltowych, elektroenergetyczne linie SN 15kV i nn 0,4kV, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, telekomunikacyjna i inne. 3. Projektowane zagospodarowanie terenu Projekt obejmuje budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35mm2. Obwody zasilające oświetlenia ulicznego zaprojektowano z dwóch szafek: z istniejącej szafki oświetlenia ulicznego nr 006 oraz z projektowanej szafki oświetlenia ulicznego. W projektowanych słupach oświetleniowych nr 4 i 7 należy wykonać podział sieci oświetleniowej. Projektowane linie kablowe oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej układać w rurze osłonowej DVK 75 i SRS 110 układanej w wykopie otwartym lub w rurze osłonowej SRS 110 układanej metodą przecisku w przypadku przejść poprzecznych pod drogami i chodnikami. Długości, rodzaj przepustu oraz lokalizacje ułożenia rur pokazano w projekcie zagospodarowania terenu oraz schemacie zasilania. Należy zastosować rurę koloru niebieskiego. Końce rur osłonowych należy uszczelnić za pomocą przepustów typu EK 186. Wykop należy wykonać na głębokość 0,9m i szerokość 0,4m. Na dnie wykopu należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4 zasypać 10cm warstwą gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni a następnie 10cm warstwą piasku. Po ułożeniu kabli zamocować na nich tabliczki opisowe, wykonać 10cm warstwę nasypki z piasku, następnie nasypać 25-30cm warstwę rodzimego gruntu, ułożyć ostrzegawczą

folię niebieską, po czym zasypać rów do końca zagęszczając grunt warstwami. Przy przejściu poprzecznym przez drogę rury osłonowe SRS układać tak, aby górna krawędź rur znajdowała się na głębokości minimum 1m od górnej powierzchni drogi. Na kablu należy umieścić tabliczki identyfikacyjne z następującymi informacjami: typ kabla, długość, kierunek ułożenia, rok budowy oraz właściciela. Tabliczki identyfikacyjne należy zaczepić na kablu co 10m w rowie kablowym, przy rurze osłonowej kabla, w złączach słupowych oraz szafce oświetleniowej. Dodatkowo w słupach podziałowych na kablu rezerwowym należy zaczepić tabliczkę z napisem „kabel rezerwowy”. Zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane typu ORION PS o wysokości 7m i 10m z wysięgnikiem pojedynczym o wysięgu wysięgnika 1,5m o kącie nachylenia 10° oraz typu ORION PD o wysokości 7m i 10m z wysięgnikiem podwójnym o wysięgu wysięgnika 1,5m o kącie nachylenia 10°. Słup posadowić na fundamencie F-100/43 (dla słupów 7m) oraz na fundamencie F-120/43 (dla słupów 10m). Fundament należy zabezpieczyć roztworem gruntującym typu Abizol. Wnęki projektowanych słupów należy wyposażyć w złącze bezpiecznikowe typu IZK-4-01 z wkładkami DO1/E14, dwa złącza fazowe typu IZK-4-02 oraz złącze zerowe typu IZK-4-03 dla słupów z wysięgnikami pojedynczymi. Natomiast dla słupów z wysięgnikami podwójnymi w dwa złącza bezpiecznikowe typu IZK-4-01 z wkładkami DO1/E14, złącze fazowe typu IZK-4-02 oraz złącze zerowe typu IZK-4-03. Zasilanie projektowanych opraw oświetleniowych ze złącza bezpiecznikowego wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2. Zaprojektowano oprawy oświetlenia ulicznego typu AMBAR 2 z źródłem światła MASTER SON-T PIA Plus 100W/E40 oraz MASTER SON-T PIA Plus 70W/E27. 4. Warunki i wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego W/w zamierzenie nie wpływa ujemnie ani nie zmienia istniejącego zagospodarowania działek sąsiednich, nie koliduje z funkcją i zagospodarowaniem terenu. 5. Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków Teren, przez który przebiega inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego Nie dotyczy. 7. Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi przebywających w jej otoczeniu. Obszar oddziaływania projektowanej sieci elektroenergetycznej zamyka się w obrębie działek objętych wnioskiem. Projektowana sieć nie wpływa ujemnie ani nie zmienia istniejącego zagospodarowania działek sąsiednich, nie przebiega przez strefę ochrony konserwatorskiej. 8. Inne uzupełniające dane Na trasie projektowanych linii nie występuje wycinka drzew.

Opis techniczny 1.

Wstęp Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kablowego oświetlenia

ulicznego w rejonie al. Legionów i ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży wykonany na zlecenie Inwestora – Miasta Łomża, Urząd Miejski w Łomży. 2.

Podstawa opracowania

a)

umowa z Inwestorem,

b) inwentaryzacja w terenie, c)

obowiązujące przepisy i normy.

3.

Stan istniejący Obecnie teren objęty inwestycją jest oświetlony lampami zamocowanymi na istniejącej

napowietrznej linii nn 0,4kV. Na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. został opracowany projekt demontażu napowietrznej linii nn 0,4kV i budowy kablowej linii nn 0,4kV komunalnej. 4.

Zakres opracowania

a)

budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35mm ,

2

b) montaż słupów oświetlenia ulicznego typu ORION PS o wysokości 7m lub 10m z wysięgnikiem pojedynczym o wysięgu wysięgnika 1,5m oraz słupów oświetlenia ulicznego typu ORION PD o wysokości 7m lub 10m z wysięgnikiem podwójnym o wysięgu wysięgnika 1,5m, c)

montaż szafki oświetleniowej SO i wykonanie zasilania szafki oświetleniowej.

5.

Zasilanie projektowanej szafki oświetleniowej SO Zasilanie projektowanej szafki oświetleniowej należy wykonać kablem YAKXS 2

4x35mm z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZK-3+TL nr 4526.

6.

Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego Projekt obejmuje budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 2

4x35mm . Obwody zasilające oświetlenia ulicznego zaprojektowano z dwóch szafek: z istniejącej szafki oświetlenia ulicznego nr 006 oraz z projektowanej szafki oświetlenia ulicznego. W projektowanych słupach oświetleniowych nr 4 i 7 należy wykonać podział sieci

oświetleniowej. W tym celu w słupach podziałowych końce kabli rezerwowych należy zabezpieczyć mufą końcową. Należy zwrócić uwagę aby bezpieczne odizolować kabel rezerwowy od konstrukcji słupa oraz od kabla zasilającego. Projektowane linie kablowe oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej układać: a) w rurze osłonowej DVK 75 i SRS 110 układanej w wykopie otwartym, b) w rurze osłonowej SRS 110 układanej metodą przecisku w przypadku przejść poprzecznych pod drogami i chodnikami. Długości, rodzaj przepustu oraz lokalizacje ułożenia rur pokazano w projekcie zagospodarowania terenu oraz schemacie zasilania. Należy zastosować rurę koloru niebieskiego. Końce rur osłonowych należy uszczelnić za pomocą przepustów typu EK 186. Wykop należy wykonać na głębokość 0,9m i szerokość 0,4m. Na dnie wykopu należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4 zasypać 10cm warstwą gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni a następnie 10cm warstwą piasku. Po ułożeniu kabli zamocować na nich tabliczki opisowe, wykonać 10cm warstwę nasypki z piasku, następnie nasypać 25-30cm warstwę rodzimego gruntu, ułożyć ostrzegawczą folię niebieską, po czym zasypać rów do końca zagęszczając grunt warstwami. Przy przejściu poprzecznym przez drogę rury osłonowe SRS układać tak, aby górna krawędź rur znajdowała się na głębokości minimum 1m od górnej powierzchni drogi. Końce kabli w projektowanej szafce oświetleniowej

SO,

w złączach słupowych

zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą palczatek AK4 6-35. Na kablu należy umieścić tabliczki identyfikacyjne z następującymi informacjami: typ kabla, długość, kierunek ułożenia, rok budowy oraz właściciela. Tabliczki identyfikacyjne należy zaczepić na kablu co 10m w rowie kablowym, przy rurze osłonowej kabla, w złączach słupowych oraz szafce oświetleniowej. Dodatkowo w słupach podziałowych na kablu rezerwowym należy zaczepić tabliczkę z napisem „kabel rezerwowy”.

7.

Projektowane słupy i oprawy oświetleniowe Zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane typu ORION PS o wysokości 7m i 10m z

wysięgnikiem pojedynczym o wysięgu wysięgnika 1,5m o kącie nachylenia 10° oraz typu ORION PD o wysokości 7m i 10m z wysięgnikiem podwójnym o wysięgu wysięgnika 1,5m o kącie nachylenia 10°. Słup posadowić na fundamencie F-100/43 (dla słupów 7m) oraz na fundamencie F-120/43 (dla słupów 10m). Fundament należy zabezpieczyć roztworem gruntującym typu Abizol. 2

Wnęki projektowanych słupów należy wyposażyć w złącze bezpiecznikowe typu IZK-4-01 z wkładkami DO1/E14, dwa złącza fazowe typu IZK-4-02 oraz złącze zerowe typu IZK-4-03 dla słupów z wysięgnikami pojedynczymi. Natomiast dla słupów z wysięgnikami podwójnymi w dwa złącza bezpiecznikowe typu IZK-4-01 z wkładkami DO1/E14, złącze fazowe typu IZK-4-02 oraz złącze zerowe typu IZK-4-03 Zasilanie projektowanych opraw oświetleniowych ze złącza bezpiecznikowego wykonać 2

przewodem YDY 3x2,5mm . Zaprojektowano oprawy oświetlenia ulicznego typu AMBAR 2 z źródłem

światła

MASTER SON-T PIA Plus 100W/E40 oraz MASTER SON-T PIA Plus 70W/E27. 8.

Projektowana szafka oświetlenia ulicznego SO Projektowaną szafkę oświetlenia ulicznego SO należy wykonać wg schematu

przedstawionego w projekcie i wytycznych określonych przez Inwestora. Obudowy

szafki

SO

powinny

być

lakierowane,

wykonane

z

tworzywa

termoutwardzalnego odpornego na działanie promieni UV. Drzwiczki wyposażyć w zamkniecie na zamek typu MASTER KEY. Szafkę SO wyposażyć w listwy zaciskowe umożliwiające rozgałęzienia obwodów, połączenia pomiędzy poszczególnymi aparatami w złączu wykonać za pomocą przewodów typu LgY. Jako sterowanie oświetlenia ulicznego zaprojektowano programator astronomiczny typu CPA 6.0. 9.

Ochrona przeciwporażeniowa, uziemienie Jako ochronę przeciwporażeniową zaprojektowano szybkie samoczynne wyłączenie

zasilania w układzie TN-C. Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo – głębinowe z wykorzystaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraz prętów miedzianych typu „Galmar”. Uziemienie powierzchniowe wykonać układając w wykopie kablowym na całej długości trasy bednarkę na głębokości 80cm na dnie rowu. Projektowane uziemienie przysypać 10 cm warstwą gruntu rodzimego następnie wykonać 10cm warstwę podsypki z piasku. Uziemienie pionowe wykonanć z prętów Galmar przy projektowanych słupach nr 4, 12, 16, 22 i 30 oraz przy projektowanej i istniejącej szafce oświetlenia ulicznego SO. Wartość wspólnego uziemienia nie powinna przekroczyć R