Uputstvo za upotrebu DIGITALNI FOTOAPARAT

DIGITALNI FOTOAPARAT VG-170 Uputstvo za upotrebu ● Hvala vam što ste se odlučili za Olympusov digitalni fotoaparat. Pre nego što počnete da ga kori...
Author: Alban Ellis
8 downloads 0 Views 2MB Size
DIGITALNI FOTOAPARAT

VG-170

Uputstvo za upotrebu

● Hvala vam što ste se odlučili za Olympusov digitalni fotoaparat. Pre nego što počnete da ga koristite, pažljivo pročitajte ova uputstva, kako bi vas služio dugo i pouzdano. Uputstvo čuvajte na sigurnom radi budućeg korišćenja. ● Savetujemo vam da pre snimanja važnih trenutaka napravite nekoliko test fotografija kako biste se navikli na svoj novi aparat. ● U cilju neprekidnog poboljšavanja kvaliteta naših proizvoda, Olympus zadržava pravo da ažurira ili promeni sadržaj informacija koje se nalaze u ovom uputstvu. Registrujte proizvod na www.olympus.eu/register-product i iskoristite dodatne Olympus pogodnosti!

Provera sadržaja kutije

ili

Digitalni fotoaparat

Traka

LI-50B Litijumjonska baterija

F-2AC USB-AC adapter

USB kabl (CB-USB7)

AV kabl (CB-AVC5)

OLYMPUS podešavanje CD-ROM

Druga dodatna oprema koja nije prikazana: garantni list Sadržaj pakovanja može da se razlikuje u zavisnosti od mesta kupovine.

Nazivi delova Jedinica fotoaparata

5 6 1 2 3

7

8 9 4

2

SR

10

1 2 3 4

Višenamenski priključak Poklopac priključka Prorez za traku Poklopac pregrade za bateriju/karticu 5 Lampica samookidača AF osvetljivač 6 Blic 7 Objektiv 8 Mikrofon 9 Zvučnik 10 Navoj za stativ

1

4

2 5 6 7 8 9

3

10

1 2 3 4 5

Dugme n Dugme zatvarača Ekran Poluga zuma Dugme R (snimanje video zapisa) 6 Lampica indikatora 7 Dugme q (prelazak sa snimanja na reprodukciju i obrnuto) 8 Dugme Q (OK) 9 Tasteri-strelice Dugme INFO (menjanje prikaza informacija) Dugme D (brisanje) 10 Dugme m

Povezivanje trake fotoaparata

Traku povucite i čvrsto zategnite da se ne olabavi.

SR

3

Ekran Prikaz u režimu snimanja 1 Režim snimanja ....str. 16, 23 2 Blic..............................str. 19

1

P 20

0.0 WB AUTO ISO AUTO

14M

19

4 NORM

Date

z

18 17 16 15 14

0:00:34

13 12 11

1/100 F2.8

23 22 21

4

SR

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stanje pripravnosti blica/ punjenje blica ............str. 49 3 Makro .........................str. 28 4 Samookidač................str. 28 5 Kompenzacija ekspozicije ................str. 29 6 Balans belog...............str. 29 7 ISO .............................str. 30 8 Snimanje slika u sekvenci .................str. 31 9 Veličina slike (fotografije)................str. 31 10 Snimanje sa zvukom (video zapisi) .......................str. 34 11 Veličina slike (video zapisi).............str. 32

12 Trajanje neprekidnog snimka (filmovi) .........str. 57

13 Ikona za snimanje video

zapisa .......................str. 17

14 Svetsko vreme............str. 42 15 Vremenska oznaka .....str. 34 16 Kompresija (fotografije)................str. 32

17 Broj slika koje mogu da

se memorišu (slike)...str. 16

18 Trenutna memorija .....str. 55 19 Provera baterije ..........str. 12 20 AF nišan .....................str. 17 21 Vrednost otvora blende .......................str. 17

22 Brzina zatvarača.........str. 17 23 Upozorenje o podrhtavanju fotoaparata

Prikaz u režimu reprodukcije 1 Provera baterije ..........str. 12 2 Prenos na Eye-Fi

● Normalni prikaz

1 234 5

6 7 10

1

7

karticu .......................str. 38

3 Zaštita.........................str. 37 4 Dodavanje zvuka ........str. 35 5 Oznake za štampu/

4/30

19 ’12/02/26 12:30

00:12/00:34

17

Slika

Video zapis

● Detaljan prikaz

1 234 5

6 7

8 9 10 11 12

4/30

10

MAGIC 1/1000 F2.8

MAGIC 1/1000 F2.8 1

ISO 100

1

2.0

WB AUTO

ISO 100

2.0

WB AUTO

14M NORM 100-0004

14M NORM 100-0004

’12/02/26 12:30

’12/02/26 12:30

18

13 14 15 16 17

broj kopija za štampanje ...... str. 47/str. 46 6 Trenutna memorija .....str. 55 7 Broj sličice/ ukupni broj slika .......str. 20 Proteklo vreme/ukupno vreme snimanja (filmovi) .....................str. 21 8 P ..........................str. 26 9 Brzina zatvarača.........str. 17 10 Režim snimanja ....str. 16, 23 11 ISO .............................str. 30 12 Vrednost otvora blende .......................str. 17 13 Kompenzacija ekspozicije ................str. 29 14 Balans belog...............str. 29 15 Broj datoteke 16 Kompresija (fotografije)................str. 32 Stepen kadriranja (filmovi) .....................str. 32 17 Datum i vreme ............str. 15 18 Veličina slike ...............str. 31 19 Jačina zvuka...............str. 40

SR

5

Podešavanja fotoaparata Upotreba direktne dugmadi Funkcijama koje se najčešće koriste može se pristupiti korišćenjem direktne dugmadi.

Dugme zuma (str. 18) Dugme zatvarača (str. 17) Dugme R (snimanje video zapisa) (str. 17) Dugme q (prebacivanje između snimanja i reprodukcije) (str. 17, 20) Dugme m (str. 9)

Tasteri-strelice Dugme F (nagore)/ Dugme INFO (promena prikaza informacija) (str. 19, 22)

Dugme H (ulevo)

Dugme I (udesno) Dugme Q G (nadole)/ Dugme D (brisanje) (str. 21)

6

SR

Vodič za upotrebu Simboli FGHI prikazani za izbor slika i podešavanja označavaju da se koriste tasteri-strelice. X Y

Back MENU M

D

Time

2012 . 02 . 26 12 : 30

Y/M/D

Sel. Image

Back MENU 4/30

14M NORM 100-0004 ‘12/02/26 12:30 Single Print

More

Vodiči za upotrebu prikazani na ekranu označavaju da može da se koristi dugme m, dugme Q ili poluga zuma. Camera Menu Reset Compression AF Mode Digital Zoom AF Illuminat. Icon Guide Date Stamp

Vodič za upotrebu

Back MENU Normal Face/iESP Off On On On

Sel. Image (1)

OK 4/30

Back MENU

Erase/Cancel MENU

SR

7

Upotreba menija Koristite meni da biste promenili podešavanja fotoaparata, kao što je režim snimanja.

Mogu da postoje meniji koji nisu dostupni u zavisnosti od drugih podešavanja ili s režima (str. 24).

Meni funkcija Tokom snimanja pritisnite dugme H kako bi se prikazao meni funkcija. Meni funkcija se koristi za biranje režima snimanja i omogućava pristup često korišćenim podešavanjima snimanja. Režim snimanja Izabrana opcija Program Auto

P

P 0.0 WB AUTO ISO AUTO

Meni funkcija

14M MENU

Snimanje

Meni podešavanja

Za izbor režima snimanja Pomoću HI izaberite režim snimanja i pritisnite dugme Q. Za izbor menija funkcija Pomoću FG izaberite meni, a pomoću HI izaberite opciju menija. Pritisnite dugme Q kako biste podesili meni funkcija.

8

SR

Meni podešavanja

Tokom snimanja ili reprodukcije pritisnite dugme m za prikaz menija podešavanja. Meni podešavanja omogućava pristup različitim podešavanjima fotoaparata kao što su opcije koje nisu navedene u meniju funkcija, opcije ekrana kao i vreme i datum.

1

4

Pritisnite dugme m. ● Prikazuje se meni podešavanja. Camera Menu

Back MENU

prethodnog ekrana.

Reset Compression AF Mode Digital Zoom AF Illuminat. Icon Guide Date Stamp

2

Normal Face/iESP Off On On On

Mogu da postoje i dodatne funkcije. »Podešavanja menija« (str. 32 do 43) Settings Menu 2

Back MENU

Pixel Mapping Bright NTSC

NTSC/PAL

Power Save

Pritisnite H da biste istakli oznake stranica. Pomoću FG izaberite željenu oznaku stranice i pritisnite I.

Oznaka stranice

Podmeni 1 Back MENU

Settings Menu 2

Pixel Mapping NTSC/PAL Power Save X World Time

3

Pomoću FG izaberite željeni podmeni 2, a zatim pritisnite dugme Q. ● Kada se izabere podešavanje, vraća se prikaz

Settings Menu 2

Back MENU

Pixel Mapping Bright NTSC Off

English ’12.02.26 12:30

NTSC/PAL Power Save X World Time

X World Time

5

On English ’12.02.26 12:30

Pritisnite dugme m da biste dovršili podešavanje.

Bright NTSC Off English ’12.02.26 12:30

Pomoću FG izaberite željeni podmeni 1, a zatim pritisnite dugme Q. Podmeni 2

Settings Menu 2

Back MENU

Pixel Mapping NTSC/PAL

Power Save X World Time

Settings Menu 2

Back MENU

Pixel Mapping Bright NTSC

Off English ’12.02.26 12:30

NTSC/PAL

Power Save

Off On

X World Time

SR

9

Indeks menija Meniji za funkcije snimanja Program Auto

P 0.0 WB AUTO ISO AUTO

14M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Back MENU

Camera Menu

0 a b c d e

Reset Compression AF Mode Digital Zoom AF Illuminat. Icon Guide Date Stamp

Normal Face/iESP Off On On On

MENU

1 Režim snimanja ....... str. 16, 23 P (Program Auto) M (iAUTO) N (DIS režim) Q (Ulepšavanje) s (Scene Mode) P (Magic Filter) ~ (Panorama) 2 Blic................................. str. 19 3 Makro ............................ str. 28 4 Samookidač................... str. 28 5 Kompenzacija ekspozicije ..................... str. 29 6 Balans belog.................. str. 29 7 ISO ................................ str. 30 8 Snimanje slika u sekvenci ..................... str. 31 9 Veličina slike .................. str. 31

10

SR

0 K (Meni za snimanje) .................. str. 32 Resetovanje Kompresija Režim AF Digitalni zum AF Illuminat. Vodič za ikone Oznaka datuma a A (Meni video zapisa) ........................... str. 32 Stepen kadriranja IS režim video zapisa R (Snimanje video zapisa sa zvukom) b q (Meni za reprodukciju).................. str. 35 Automatska reprodukcija Uređivanje Brisanje Redosled štampanja R (Zaštita) y (Okreni)

c d (Meni za

podešavanje 1) .............. str. 38 Memory Format/Format Rezervna kopija Eye-Fi kartica USB povezivanje q Power On (uključivanje) Keep K Settings Podešavanja zvuka d d (Meni za podešavanje 2) .............. str. 40 Mapiranje piksela s (Ekran) NTSC/PAL Ušteda napajanja W (Jezik) X (Datum/vreme) Svetsko vreme e d (Meni za podešavanje 3) .............. str. 43 Beauty Settings (Podešavanja za ulepšavanje)

Priprema fotoaparata Umetanje baterije i kartice

1

Uvek koristite SD/SDHC/SDXC kartice ili Eye-Fi karticu sa ovim fotoaparatom. Nemojte umetati druge tipove memorijskih kartica. »Upotreba menija« (str. 55)

2 1

2

Isključite fotoaparat pre nego što otvorite poklopac pregrade za bateriju/karticu.

Poklopac pregrade za bateriju/ karticu

Bravica za pričvršćivanje baterije

Nemojte dodirivati kontaktne površine kartice. Ovaj fotoaparat možete koristiti bez kartice tako što ćete slike skladištiti u internoj memoriji.

3

1 2

»Broj slika koje mogu da se memorišu (slike)/dužina neprekidnog snimanja (video zapisi) u internoj memoriji i na karticama« (str. 56) Prekidač za zaštitu od upisivanja

Za uklanjanje kartice

1

2

Umetnite bateriju, kao što je prikazano na slici, tako da oznaka B bude okrenuta prema bravici za pričvršćivanje baterije. Oštećenje spoljašnjosti baterije (ogrebotine itd.) može da stvori toplotu ili dovede do eksplozije. Umetnite bateriju dok istovremeno gurate bravicu za pričvršćivanje baterije u pravcu strelice. Pravo umetnite karticu dok ne nalegne na svoje mesto. Kada koristite fotoaparat, obavezno zatvorite poklopac pregrade za bateriju/karticu. Povucite bravicu za pričvršćivanje baterije u pravcu strelice da biste je oslobodili, a zatim izvadite bateriju.

Pritisnite karticu tako da gornji deo malo izađe, a zatim je uhvatite i izvucite.

Punjenje baterije pomoću isporučenog USB-AC adaptera Priloženi F-2AC USB-AC adapter (u nastavku USB-AC adapter) razlikuje se u zavisnosti od regiona gde je kupljen fotoaparat. Ako ste dobili USB-AC adapter koji se priključuje na struju, priključite ga direktno u električnu utičnicu. 11

SR

Isporučeni USB-AC adapter je dizajniran da se koristi za punjenje i reprodukciju. Nemojte fotografisati dok je AC adapter povezan sa fotoaparatom.

Lampica indikatora Lampica indikatora Uključena: Punjenje u toku Isključena: Punjenje završeno

Vodite računa da isključite utičnicu za napajanje USB-AC adaptera iz zidne utičnice kada je punjenje završeno ili je reprodukcija završena. Baterija može da se puni dok je fotoaparat povezan sa računarom. Vreme punjenja zavisi od performansi računara. (Postoje slučajevi u kojima može da traje približno 10 sati.)

Baterija nije u potpunosti napunjena u trenutku kupovine. Pre upotrebe obavezno punite bateriju dok se lampica indikatora ne isključi (približno 4 sata). Ukoliko lampica indikatora ne svetli, fotoaparat nije pravilno povezan ili baterija, fotoaparat ili USB-AC adapter ne funkcionišu na očekivan način.

Povezivanje fotoaparata Poklopac priključka

Kada treba napuniti baterije Napunite bateriju kada se prikaže dolenavedena poruka o grešci. Višenamenski priključak

Battery Empty

USB priključak (isporučen)

Utičnica

Treperi crvena lampica

ili

Podešavanje uz korišćenje isporučenog CD-a Instalacija [ib] računarskog softvera uz pomoć isporučenog CD-a dostupna je samo na Windows računarima.

Windows

1 12

SR

Umetnite priloženi CD u CD-ROM disketnu jedinicu.

● Pre početka instalacije proverite sistemske zahteve. ● Kliknite na dugme »OLYMPUS Viewer 2« ili

Windows XP ● Prikazaće se dijaloški okvir »Setup« (podešavanja). Windows Vista/Windows 7 ● Prikazaće se dijaloški okvir sa automatskim izvršavanjem. Kliknite na dijaloški okvir »OLYMPUS Setup« (OLYMPUS podešavanja).

»OLYMPUS ib« i sledite uputstva na ekranu za instalaciju softvera. OLYMPUS Viewer 2 Operativni sistem

Windows XP (Servisni paket 2 ili novija verzija)/Windows Vista/Windows 7

Procesor

Pentium 4 1,3 GHz ili bolji

RAM

1 GB ili više (preporučeno 2 GB ili više)

Slobodna memorija na čvrstom disku

1 GB ili više

Podešavanja ekrana

1024 × 768 piksela ili više Minimum 65536 boja (preporučuje se 16770000 boja)

[ib]

Ukoliko se dijaloški okvir »Setup« ne prikaže, u meniju Start izaberite »My Computer« (Windows XP) ili »Computer« (Windows Vista/Windows 7). Dvaput kliknite na ikonu za CD-ROM (OLYMPUS Setup) kako biste otvorili prozor »OLYMPUS Setup«, a zatim dvaput kliknite na »Launcher.exe«. Ako se prikaže dijaloški okvir »User Account Control« (Kontrola korisničkog naloga). kliknite na »Yes« (Da) ili »Continue« (Nastavak).

2

Registrujte svoj Olympus proizvod. ● Kliknite na dugme »Registration« (Registracija) i sledite uputstva na ekranu. Da bi bio registrovan, fotoaparat mora biti povezan sa računarom. »Povezivanje fotoaparata« (str. 12) Ukoliko se ništa ne prikaže na ekranu fotoaparata čak i nakon povezivanja fotoaparata sa računarom, to može da znači da je baterija ispražnjena. Neka fotoaparat ostane povezan sa računarom dok se baterija ne napuni, a zatim prekinite vezu između fotoaparata i računara i ponovite proceduru.

3

Instalirajte program OLYMPUS Viewer 2 i [ib] računarski softver.

Operativni sistem

Windows XP (Servisni paket 2 ili novija verzija)/Windows Vista/Windows 7

Procesor

Pentium 4 1,3 GHz ili bolji (Pentium D 3,0 GHz ili bolji potreban za video zapise)

RAM

512 MB ili više (preporučeno 1 GB ili više) (1 GB ili više potrebno za video zapise – preporučeno 2 GB ili više)

Slobodna memorija na čvrstom disku

1 GB ili više

Podešavanja ekrana

1024 × 768 piksela ili više Minimalno 65.536 boja (preporučeno 16.770.000 boja)

Grafička kartica

Minimalno 64 MB video RAM memorije sa instaliranim programom DirectX 9 ili novijom verzijom.

* Za informacije o korišćenju softvera pogledajte pomoć na mreži.

4

Instalacija uputstva za upotrebu fotoaparata. ● Kliknite na dugme »Camera Instruction Manual« (Uputstvo za upotrebu fotoaparata) i sledite uputstva na ekranu.

SR

13

Macintosh

1

Umetnite priloženi CD u CD-ROM disketnu jedinicu. ● Dvaput kliknite na CD ikonu (OLYMPUS Setup) na radnoj površini.

● Dvaput kliknite na ikonu »Setup« za prikaz dijaloškog okvira »Setup« (Podešavanja).

2

Instalacija programa OLYMPUS Viewer 2. ● Pre početka instalacije proverite sistemske zahteve.

● Kliknite na dugme »OLYMPUS Viewer 2« i sledite uputstva na ekranu za instalaciju softvera. Možete da se registrujete preko opcije »Registracija« u okviru »Pomoći« u softveru OLYMPUS Viewer 2. OLYMPUS Viewer 2 Operativni sistem

Mac OS X v10.4.11–v10.6

Procesor

Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz ili bolji

RAM

1 GB ili više (preporučeno 2 GB ili više)

Slobodna memorija na čvrstom disku

1 GB ili više

Podešavanja ekrana

1024 × 768 piksela ili više Minimalno 32.000 boja (preporučeno 16.770.000 boja)

* Iz padajuće liste za jezik mogu se izabrati drugi jezici. Za informacije o korišćenju softvera pogledajte pomoć na mreži.

14

SR

3

Kopiranje uputstva za upotrebu fotoaparata. ● Kliknite na dugme »Camera Instruction Manual« da biste otvorili fasciklu sa uputstvima za upotrebu fotoaparata. Kopirajte u računar uputstvo na svom jeziku.

Jezik, datum, vreme i vremenska zona Za menije i poruke koji se prikazuju na ekranu možete izabrati jezik. Takođe, datum i vreme koji su ovde podešeni čuvaju se u imenima datoteka slika, na odštampanim datumima i u drugim podacima.

1

3

X Y

Pritisnite dugme n da biste uključili fotoaparat. Zatim, koristite FGHI da biste izabrali svoj jezik i pritisnite dugme A. Meniji mogu da se koriste za promenu izabranog jezika. [W] (Jezik) (str. 42) Back MENU

2012 .

4

Ɋɭɫɫɤɢɣ 한국어 English Nederlands 中文(简体) Francais 中文(繁体) ýHVN\ Deutsch Hrvatski Dansk Español 6ORYHQãþLQD Norsk 0DJ\DU Português(Pt) Svenska Polski Suomi Italiano ඾ུࢊ

Pomoću FG izaberite godinu za [Y] na ekranu za podešavanje datuma i vremena. X

Back MENU

Back MENU M

D

Time

-- . -- -- : --

Y/M/D

Kao i u 2. i 3. koraku, pomoću FGHI podesite [M] (mesec), [D] (dan), [Time] (sati i minuti) i [Y/M/D] (raspored datuma), a zatim pritisnite dugme A. Za preciznije podešavanje pritisnite dugme Q kada vremenski signal dođe na 00 sekundi tokom podešavanja minuta. Meniji mogu da se koriste za promenu izabranog datuma i vremena. [X] (Datum/vreme) (str. 42)

Ekran za podešavanje jezika

2

Pritisnite I da biste sačuvali podešavanje za [Y].

5

Koristite HI da biste izabrali vremensku zonu i pritisnite dugme Q. ● Koristite FG da uključite ili isključite letnje računanje vremena ([Summer]).

Y

2012 .

M

D

Time

-- . -- -- : --

’12.02.26 12:30

Back MENU

Y/M/D Seoul Tokyo

Ekran za podešavanje datuma i vremena Summer

Meniji mogu da se koriste za promenu izabrane vremenske zone. [World Time] (str. 42)

SR

15

Snimanje, pregledanje i brisanje Snimanje sa optimalnom vrednošću otvora blende i brzinom zatvarača [Program Auto]

Prikaz trenutnog režima snimanja Program Auto

P

U ovom režimu se aktiviraju podešavanja za automatsko snimanje, dok istovremeno po potrebi mogu da se vrše izmene različitih funkcija iz menija snimanja, kao što je kompenzacija ekspozicije, balans belog itd.

0.0 WB AUTO ISO AUTO

Podrazumevana podešavanja funkcije označena su sa .

1

14M MENU

Ponovo pritisnite dugme n da biste isključili fotoaparat.

Pritisnite dugme n da biste uključili fotoaparat. [Program Auto] indikator

2

Zadržite fotoaparat i ukadrirajte snimak.

P Ekran 0.0 WB AUTO ISO AUTO

4 NORM

0:00:34

14M

Horizontalni položaj

Broj slika koje mogu da se memorišu (str. 56) Ekran (ekran u stanju pripravnosti)

Ako nije prikazan indikator [Program Auto], pritisnite H da biste prikazali meni funkcija, a zatim podesite režim snimanja na P. »Upotreba menija« (str. 8) Vertikalni položaj

Dok držite fotoaparat, pazite da ne pokrijete blic prstima ili slično.

16

SR

3

Pritisnite dugme zatvarača do pola da biste fokusirali objekat. ● Kada se objekat izoštri, ekspozicija se zaključava (prikazuju se brzina zatvarača i vrednost otvora blende) i oznaka AF nišana menja se u zeleno. ● Ukoliko oznaka AF nišana treperi crveno, fotoaparat nije uspeo da izoštri sliku. Pokušajte ponovo da fokusirate.

Snimanje video zapisa

1

Pritisnite dugme R da biste započeli sa snimanjem.

AF nišan

P REC

Svetli crveno u toku snimanja

Pritisnite napola

Za snimanje slike, lagano pritisnite dugme zatvarača do kraja, vodeći računa da fotoaparat ne podrhtava.

0:00:34

Dužina neprekidnog snimka

Vrednost otvora blende

Zvuk će takođe biti snimljen.

»Fokusiranje« (str. 51)

4

0:00

0:00:34

Trenutna dužina

1/400 F2.8

Brzina zatvarača

REC

0:00

Režim snimanja fotografije primenjuje se na video zapise (neki režimi snimanja nemaju efekta).

2

Pritisnite dugme R da biste završili sa snimanjem. Tokom snimanja zvuka može se koristiti samo digitalni zum. Za snimanje video zapisa uz optički zum, podesite [R] (snimanje zvuka u video zapisu) (str. 34) na [Off].

Pritisnite do kraja Ekran za pregled slika

Za pregled slika u toku snimanja Pritiskom na dugme q omogućava se reprodukcija slika. Za povratak na snimanje pritisnite dugme q ili pritisnite dugme zatvarača do pola.

SR

17

Upotreba zuma

Izabrana opcija [Off] (Isključeno) za [Digital Zoom]: Veličina slike

Pomeranjem poluge zuma prilagođava se opseg snimanja. W strana

14M

T strana

Opseg optičkog zumiranja

Drugo

Indikator zuma 2.3

4 NORM

0:00:34

P

5.0

P

0.0

0.0

WB AUTO ISO AUTO

WB AUTO ISO AUTO

14M

14M 4 NORM

Indikator zuma

0:00:34

Optički zum: 5× Digitalni zum: 4×

Koeficijent uvećanja se menja u zavisnosti od podešavanja koja se odnose na veličinu slike.*1

Izabrana opcija [On] (Uključeno) za [Digital Zoom]: Veličina slike

Indikator zuma

14M Opseg digitalnog zuma

Za snimanje krupnijih slika [Digital Zoom] Vrsta i količina zuma mogu da se utvrde prema izgledu indikatora zuma. Prikaz se razlikuje u zavisnosti od izabranih opcija za [Digital Zoom] (str. 33) i [Image Size] (str. 31).

Drugo

*1

Koeficijent uvećanja se menja u zavisnosti od podešavanja koja se odnose na veličinu slike.*1 Opseg digitalnog zuma

Ako je veličina slike manja od potpune rezolucije nakon dostizanja maksimalnog optičkog zuma, fotoaparat će automatski promeniti veličinu i iseći sliku na izabranu veličinu slike i uneti opseg digitalnog zuma ako je [Digital Zoom] postavljen na [On]. Fotografije snimljene kada je indikator zuma crvene boje mogu da izgledaju zrnasto.

18

SR

Upotreba blica

Promena prikaza informacija o snimanju

Funkcije blica mogu da se izaberu, tako da najbolje odgovaraju uslovima snimanja.

1

Prikaz informacija na ekranu može se promeniti tako da u potpunosti odgovara situaciji; na primer, mogu se ukloniti sve informacije sa ekrana ili se može uključiti prikaz u vidu mreže radi snimanja precizne kompozicije.

Izaberite opciju blica u meniju funkcija snimanja.

P

Flash Auto

0.0 WB AUTO ISO AUTO

1

Pritisnite F (INFO). ● Prikaz informacija o snimanju menja se po dole prikazanom redosledu svaki put kada se dugme pritisne. »Prikaz u režimu snimanja« (str. 4) Normalno

P

14M MENU 0.0 WB AUTO ISO AUTO

2

Pomoću HI izaberite podešavanje, a zatim pritisnite dugme Q da biste ga primenili. Opcija

Opis

Flash Auto

Blic se automatski uključuje pri slabom ili pozadinskom osvetljenju.

Redeye

Emituju se pripremni bljeskovi koji umanjuju pojavu crvenih očiju.

Fill In

Blic se uključuje bez obzira na trenutno osvetljenje.

Flash Off Dugi blic

4 NORM

0:00:34

Bez informacija

P

14M

Detaljno

P 0.0 WB AUTO ISO AUTO

14M

4 NORM

0:00:34

Blic se ne uključuje. Blic ima veći domet nego automatski blic (Flash Auto).

Kada je podešeno snimanje sa dugim dometom blica, opcija [Image Size] je ograničena na [n] ili manje, ISO osetljivost je fiksirana na [ISO Auto], a snimanje u sekvenci je fiksirano na [o].

SR

19

Pregled slika

Za reprodukciju snimaka sa zvukom

1

Da biste reprodukovali zvuk snimljen sa slikom, izaberite sliku i pritisnite dugme Q. Na slikama sa kojima je snimljen i zvuk prikazuje se ikona .

Pritisnite dugme q. Broj sličica/Ukupan broj slika

[R] (slike) (str. 35)

4/30

’12/02/26 12:30

Reprodukovana slika

Slike načinjene pomoću režima Q prikazuju se kao grupa. Okrenite dugme zuma na T stranu da biste reprodukovali sliku iz grupe slika.

2

4/30

Prikazuje sledeću sliku

Zadržite I za premotavanje unapred, a za premotavanje unazad zadržite H. Veličina prikaza slika može da se promeni. »Indeksni prikaz, prikaz kalendara i prikaz krupnog plana« (str. 22)

20

SR

Za reprodukciju video zapisa Izaberite video zapis i pritisnite dugme Q.

Pomoću HI izaberite sliku.

Prikazuje prethodnu sliku

U toku audio reprodukcije

Pritisnite FG da biste podesili jačinu zvuka.

Movie Play OK

’12/02/26 12:30

Video zapis

Operacije tokom reprodukcije video zapisa

Proteklo vreme/ Ukupno trajanje snimka

Stavljanje na čekanje Premotavanje unapred i unazad za po jednu sličicu

Pritisnite I ili H da biste premotali unapred ili unazad za po jednu sličicu. Zadržite I ili H za neprekidno premotavanje unapred ili unazad.

Nastavak reprodukcije

Pritisnite dugme Qza nastavak reprodukcije.

00:12/00:34

U toku reprodukcije

Pauziranje i nastavak reprodukcije

Pritisnite dugme Q za pauziranje reprodukcije. Da biste nastavili reprodukciju tokom pauziranja, premotajte unapred ili unazad i pritisnite dugme Q.

Premotavanje unapred

Pritisnite I da biste premotali unapred. Ponovo pritisnite I da biste povećali brzinu premotavanja unapred.

Premotavanje unazad

Pritisnite H da biste premotali unazad. Brzina premotavanja se povećava svaki put kada pritisnete H.

Podešavanje jačine zvuka

Pomoću FG podesite jačinu zvuka.

Pritisnite F da biste prikazali prvu sličicu i pritisnite G da biste prikazali poslednju sličicu.

Za zaustavljanje reprodukcije video zapisa Pritisnite dugme m.

Brisanje snimaka u toku reprodukcije (brisanje jednog snimka)

1

Prikažite sliku koju želite da izbrišete i pritisnite G (D). Back MENU

Erase

4/30

Erase

Operacije tokom pauziranja reprodukcije

Cancel

2

Pritisnite FG da biste izabrali [Erase] i pritisnite dugme Q. Da biste istovremeno izbrisali više slika, pogledajte odeljak »Brisanje slika [Erase]« (str. 37).

00:14/00:34

U toku pauze

SR

21

Indeksni prikaz i prikaz krupnog plana

Promena prikaza informacija o slici

Indeksni prikaz omogućava brz izbor željene slike. Prikaz krupnog plana (uvećanje do 10×) omogućava pregled detalja slike.

Podešavanja informacija o snimanju koja su prikazana na ekranu se mogu promeniti.

1

Pomerite polugu zuma.

1

Pritisnite F (INFO). ● Prikaz informacija o slici menja se po dole prikazanom redosledu svaki put kada se dugme pritisne. Normalno 10

Pojedinačni prikaz

4/30

Prikaz krupnog plana 4/30

W

Bez informacija ’12/02/26 12:30

4/30

Detaljno 4/30

10

’12/02/26 12:30

T

’12/02/26 12:30

MAGIC 1/1000 F2.8 1

W

T

Indeksni prikaz

’12/02/26 12:30

Za izbor slike u indeksnom prikazu Pomoću FGHI izaberite sliku, a zatim pritisnite dugme Q za pojedinačni prikaz izabrane slike.

Za pomeranje slike u prikazu krupnog plana Pomoću FGHI pomerajte prostor za prikaz.

22

SR

ISO 100

2.0

WB AUTO

14M NORM 100-0004

’12/02/26 12:30

Upotreba režima snimanja Za promenu režima snimanja Režim snimanja (P, M, N, Q, s, P, ~) može da se promeni korišćenjem menija funkcija. »Upotreba menija« (str. 8) Podrazumevana podešavanja funkcije označena su sa .

Smanjenje zamućenja prilikom snimanja (N režim) Ovaj režim omogućava korisniku da smanji zamućenje koje izaziva podrhtavanje fotoaparata ili pomeranje objekta.

1

Podesite režim snimanja na N.

Snimanje sa automatskim podešavanjima (režim M)

N indikator režima

Fotoaparat će automatski izabrati optimalni režim snimanja za okruženje. Fotoaparat sam određuje uslove snimanja i većinu podešavanja nije moguće menjati.

1

0.0 WB AUTO

Podesite režim snimanja na M.

14M

Ikona se menja u zavisnosti od režima snimanja za okruženje koje fotoaparat automatski izabere.

4 NORM

Snimanje sa efektima Beauty Fix (Q režim) U zavisnosti od slike, uređivanje možda neće imati efekta.

14M

1 4 NORM

0:00:34

0:00:34

Podesite režim snimanja na Q. Beauty

U nekim slučajevima fotoaparat možda neće izabrati željeni režim snimanja. 5M

Kada fotoaparat ne može da identifikuje optimalni režim, biće izabran [Program Auto].

MENU

SR

23

2

5

Pritisnite G da biste prešli na podmeni. Recommended

Izaberite [OK] ili [Beauty Fix] na ekranu za pregled, a zatim pritisnite dugme Q da biste sačuvali sliku ili je dodatno retuširali.

5M

OK

MENU

3

Beauty Fix

Pomoću HI izaberite podešavanje retuširanja, a zatim pritisnite dugme Q da biste ga primenili.

● Beauty Fix 1 Izaberite stavku za retuširanje, a zatim pritisnite dugme Q. Back MENU

Eye Color

5M

Off 4 NORM

0:00:34

Podešavanje retuširanja

● [Set 1], [Set 2] ili [Set 3] retušira sliku u skladu sa funkcijom Beauty Settings (Podešavanja za ulepšavanje). [Beauty Settings] (str. 43)

4

Usmerite fotoaparat ka objektu. Označite okvir koji se pojavljuje oko lica koje je detektovao fotoaparat, a zatim pritisnite dugme zatvarača da biste snimili sliku.

2 Pritisnite dugme Q na ekranu za pregled. ● Podešavanja za Beauty Fix moguće je memorisati.

Upotreba najboljeg režima za dato okruženje (režim s)

1

Podesite režim snimanja na s. Scene Mode

Sačuvane su i uređivana i neuređivana slika. Ukoliko sliku nije moguće retuširati, sačuvana je samo neuređivana slika.

14M

[Image Size] retuširane slike je fiksiran na [n]. Moguće je retuširanje samo lica koje je detektovao fotoaparat.

24

SR

MENU

2

Za fotografisanje pokretnih objekata kao što su kućni ljubimci ([ ([  Pet])

Pritisnite G da biste prešli na podmeni. Portrait

14M

MENU

3

Pomoću HI izaberite najbolji režim snimanja za dato okruženje i pritisnite dugme Q.

1 Pomoću HI izaberite [ Pet], a zatim pritisnite dugme Q da biste ga primenili. 2 Držite fotoaparat kako biste oznaku AF nišana postavili na objekat i pritisnite dugme Q. ● Kada fotoaparat prepozna objekat, oznaka AF nišana automatski prati kretanje objekta kako bi neprekidno bila fokusirana na njega. »Za trajno fokusiranje na pokretni objekat (AF Tracking)« (str. 33).

Za snimanje 3D slika (W režim) 1 Pomoću HI izaberite opciju [Auto] ili [Manual], a zatim pritisnite dugme Q da biste je primenili. Podmeni 1

14M

4 NORM

U režimu s optimalna podešavanja snimanja su unapred podešena za određena okruženja. Zbog toga, neka podešavanja ne mogu da se promene u nekim režimima. Opcija B Portrait/F Landscape/ G Night Scene*1/M Night+Portrait/ C Sport/N Indoor/W Candle*1/ R Self Portrait/S Sunset*1/ X Fireworks*1/V Cuisine/ d Documents/K Beach & Snow/  Pet/W 3D slika *1

Auto

Manual

Nakon snimanja prve slike, postavite fotoaparat tako da se objekat preklapa sa slikom na ekranu. Zatim ručno otpustite zatvarač.

0:00:34

Ikona koja pokazuje trenutni s režim

Opis Korisnik samo kadrira snimke tako da se oznake nišana i pokazivači preklapaju, a fotoaparat automatski otpušta zatvarač.

U zavisnosti od objekta ili situacije (ako je rastojanje između fotoaparata i objekta prekratko) slika možda neće izgledati kao trodimenzionalna.

Primena

Ugao 3D prikaza varira u zavisnosti od objekta itd.

Fotoaparat snima sliku koristeći optimalna podešavanja za date uslove okruženja.

Da biste izašli iz režima 3D snimanja bez čuvanja slike, pritisnite dugme m.

Kada je objekat taman, automatski se aktivira smanjenje šuma slike. Tada se vreme snimanja skoro udvostručuje i tokom tog procesa ne mogu da se snimaju druge slike.

[Image Size] (str. 31) je fiksirana na [0]. Koeficijent zuma je fiksiran. Fokus, ekspozicija i balans bele boje su fiksirani prilikom snimanja prve slike. Blic je fiksiran na [$Flash Off].

SR

25

Snimanje uz pomoć specijalnih efekata (režim P)

Režim snimanja

Dodajte umetnički efekat svojoj fotografiji tako što ćete izabrati željeni magični filter.

1

Magični filter

Podesite režim snimanja na P. Magic Filter

*1

0.0

Sačuvaće se dve slike, neizmenjena i slika sa primenjenim efektom.

WB AUTO

U režimu P optimalna podešavanja snimanja su unapred podešena za svaki efekat. Zbog toga, neka podešavanja ne mogu da se promene u nekim režimima.

14M MENU

2

Pritisnite G da biste prešli na podmeni.

Kreiranje panoramskih slika (režim ~)

Pop Art 9

1

2

3

Napravite slike koje mogu da se spoje tako da se napravi panoramska fotografija uz pomoć isporučenog softvera. Fokus, ekspozicija, položaj zuma (str. 18) i balans bele boje (str. 29) zaključani su na prvoj sličici.

0.0 WB AUTO

Blic (str. 19) je fiksiran na $ (Flash Off) režim.

14M MENU

3

Opcija 1 Pop Art 2 Pin Hole 3 Fish Eye 4 Drawing*1 5 Soft Focus 6 Punk 7 Sparkle 8 Watercolor 9 Reflection

1

Pomoću HI izaberite željeni efekat, a zatim pritisnite dugme Q da biste ga primenili.

Podesite režim snimanja na ~, a zatim pritisnite dugme Q. Panorama

P 0.0

1

WB AUTO

14M

0.0 WB AUTO

14M 4 NORM

0:00:34

Ikona koja pokazuje trenutni P režim

26

SR

MENU

2

Pomoću FGHI izaberite smer panovanja.

3

Pritisnite dugme zatvarača da biste snimili prvu sličicu, a zatim ukadrirajte drugu sliku. Pre prvog snimka

Set OK

Posle prvog snimka

1

2

Exit MENU

● Nakon prvog snimka, oblast prikazana u belom okviru se ponovo prikazuje na strani ekrana suprotno od smera panovanja. Ukadrirajte sledeće slike tako da se preklapaju sa slikom na ekranu.

4

Ponovite 3. korak dok se ne snimi željeni broj slika, a zatim pritisnite dugme m kada završite. Kod panoramskog snimanja moguće je napraviti najviše 10 sličica. Da biste dobili informacije o kreiranju panorama, pogledajte pomoć na mreži za isporučeni softver.

SR

27

Upotreba funkcija snimanja »Upotreba menija« (str. 8)

Blic (str. 19) i zum (str. 18) ne mogu da se podešavaju u toku super makro snimanja.

Podrazumevana podešavanja funkcije označena su sa .

Upotreba samookidača

Snimanje u krupnom planu (makro snimanje)

Kada se dugme zatvarača pritisne do kraja, slika se snima nakon kratkog odlaganja.

Ova funkcija omogućava da fotoaparat fokusira i snima objekte na malim razdaljinama.

1

1

Izaberite opciju samookidača u meniju funkcija snimanja.

Izaberite makro opciju u meniju funkcija snimanja.

P

Off

P

Y Off

12

2

0.0 WB AUTO ISO AUTO

0.0

14M

WB AUTO ISO AUTO

14M MENU

2

Pomoću HI izaberite podešavanje, a zatim pritisnite dugme Q da biste ga primenili. Opcija

Makro režim rada je isključen.

Macro

Omogućava snimanje sa udaljenosti do 20 cm*1 (60 cm*2) od objekta.

Super Macro*3

Omogućava snimanje sa udaljenosti do 5 cm od objekta.

*2 *3

2

Pomoću HI izaberite podešavanje, a zatim pritisnite dugme Q da biste ga primenili. Opcija

Kada je zum u najširem (W) položaju. Kada je zum u krajnjem telefoto (T) položaju. Zum je automatski fiksiran.

Opis

Y Off

Samookidač je isključen.

Y 12 sek.

Lampica samookidača svetli približno 10 sekundi, treperi približno 2 sekunde, a zatim se slika snima.

Y 2 sek.

Lampica samookidača treperi približno 2 sekunde, a zatim se slika snima.

Opis

Off

*1

MENU

Za isključivanje samookidača nakon što se uključi Pritisnite dugme m.

28

SR

Podešavanje osvetljenosti (kompenzacija ekspozicije)

Podešavanje prirodne šeme boja (balans belog)

Standardna osvetljenost (odgovarajuća ekspozicija) postavljena na fotoaparatu na osnovu načina snimanja (osim za M, Q i s) može da se podesi da bude tamnija ili svetlija kako bi se dobio željeni snimak.

Za prirodnije boje odaberite opciju balansa belog koji odgovara okruženju.

1

1

Izaberite opciju kompenzacije ekspozicije u meniju funkcija snimanja.

Izaberite opciju balansa belog u meniju funkcija snimanja. WB

P

WB Auto

P

Exposure Comp. ± 0.0

0.0 WB AUTO

2

1

0

2

ISO AUTO

WB AUTO ISO AUTO

MENU

1

14M

14M MENU

2

2

Pomoću HI izaberite željenu osvetljenost, a zatim pritisnite dugme Q.

Pomoću HI izaberite podešavanje, a zatim pritisnite dugme Q da biste ga primenili. Opcija

WB Auto 5

Sunny

3 Cloudy 1

Incandescent

> Fluorescent X One Touch 1 Y One Touch 2

Opis Fotoaparat automatski podešava balans belog na osnovu okruženja. Za snimanje pod vedrim nebom. Za snimanje po oblačnom vremenu. Za snimanje pod svetlošću sijalice. Za snimanje pod belim fluorescentnim osvetljenjem (kancelarije itd). Za podešavanje suptilnih tonova boje koji se ne mogu podesiti pomoću funkcija Auto, Sunny, Cloudy, Incandescent ili Fluorescent.

SR

29

Podešavanje balansa bele boje jednim dodirom 1 Izaberite opciju balansa belog u meniju funkcija. 2 Pomoću HI izaberite [X] ili [Y] i usmerite fotoaparat prema belom papiru. ● Postavite papir tako da ispuni ceo ekran i uverite se da ne postoje oblasti sa senkom. ● Podešavanje zuma na telefoto (T) se preporučuje. ● Obavite ovu proceduru na svetlu pod kojim će slike biti snimljene. 3 Pritisnite dugme m. ● Fotoaparat oslobađa zatvarač i balans bele boje se registruje. ● Registrovan balans bele boje se memoriše u fotoaparatu. Podaci neće biti obrisani prilikom isključivanja uređaja. ● Kada se [X] ili [Y], za koje je balans bele boje već registrovan, prilikom izbora u koraku 2 biće registrovan novi balans bele boje. Kada bela oblast nije dovoljno velika ili kada je boja suviše svetla, suviše tamna ili intenzivna, balans bele boje nije moguće registrovati. Vratite se na korak 2. Ili podesite drugačiji balans bele boje.

Izbor ISO osetljivosti

1

Izaberite opciju ISO podešavanja u meniju funkcija snimanja.

P

ISO Auto

0.0 ISO 1600

1/400

2

WB AUTO ISO ISO ISO AUTO 100 200

F2.8

14M MENU

Pomoću HI izaberite podešavanje, a zatim pritisnite dugme Q da biste ga primenili. Opcija

Opis

ISO Auto

Fotoaparat automatski podešava osetljivost na osnovu okruženja.

Value

ISO osetljivost se fiksira na izabranu vrednost.

Kod ISO podešavanja, iako manje vrednosti daju manju osetljivost na svetlo, oštre slike mogu da se snimaju pod potpunim osvetljenjem. Za veće vrednosti veća je i osetljivost i slike mogu da se snimaju sa većim brzinama zatvarača, čak i pod slabim osvetljenjem. Međutim, veća osetljivost dovodi do pojave šuma na slici, koja može da joj da zrnasti izgled.

30

SR

Snimanje slika u sekvenci (Drive)

Izbor veličine slike - fotografije (Image Size)

Slike se snimaju u sekvenci dok je dugme zatvarača pritisnuto.

1

1

U meniju funkcija snimanja izaberite opciju snimanja slika u sekvenci.

Izaberite opciju veličine slike u meniju funkcija snimanja.

P

14M

P

Single

0.0 WB AUTO ISO AUTO

0.0 WB AUTO ISO AUTO 2

16:9S

4

14M

14M 8 M 5 M MENU

MENU

Opcija

Opis

Single

Svaki put kada se pritisne dugme zatvarača, snima se jedna sličica.

j

Sequential

Snima se niz slika pri čemu se koriste fokus, osvetljenost (ekspozicija) i balans belog koji se beleže u prvom snimku.

c

HighSpeed1

Snimanje u sekvenci većom brzinom od [j].

d

HighSpeed2

Fotoaparat snima slike u sekvenci pri brzini od približno 14 sličica u sekundi.

Brzina snimanja zavisi od podešavanja za [Image Size/ Compression] (str. 31/str. 32).

o

*1

*1

Kada je režim podešen na [j], blic (str. 19) ne može da se podesi na opciju [Redeye]. Pored toga, kada je režim podešen na [c] ili [d], blic je fiksiran na [Flash Off]. Kada je režim podešen na [c] ili [d], opcija [Image Size] je ograničena na [3] ili manje, a ISO osetljivost je fiksirana na [ISO Auto]. Na slici snimljenoj uz pomoć [d] mogu se pojaviti vertikalne linije ako se fotoaparat usmeri ka izuzetno svetlom objektu po vedrom vremenu i slično.

2

Pomoću HI izaberite željenu veličinu slike, a zatim pritisnite dugme Q. Opcija

Opis

14M (4288×3216)

Pogodno za štampanje slika formata A3.

8M (3264×2448)

Pogodno za štampanje slika do formata A3.

5M (2560×1920)

Pogodno za štampanje slika formata A4.

3M (2048×1536)

Pogodno za štampanje slika do formata A4.

2M (1600×1200)

Pogodno za štampanje slika formata A5.

1M (1280×960)

Pogodno za štampanje slika formata razglednice.

VGA (640×480)

Pogodno za pregled slika na TV prijemniku, za slanje putem elektronske pošte ili za korišćenje na web lokacijama.

16:9S (1920×1080)

Pogodno za reprodukciju slika na TV prijemnicima sa širokim ekranom i za štampanje slika formata A5 ili 5”×7”.

SR

31

Meniji za funkcije snimanja Podrazumevana podešavanja funkcije označena su sa

.

Za informacije o upotrebi menija pogledajte odeljak »Upotreba menija« (str. 8).

Vraćanje funkcija snimanja na podrazumevana podešavanja [Reset] K (Meni za snimanje) X Reset Podmeni 2

Primena Vraća sledeće funkcije menija na podrazumevana podešavanja. Režim snimanja (str. 23) Blic (str. 19) Makro (str. 28) Samookidač (str. 28)

• • • •

Kompenzacija ekspozicije (str. 29) Balans belog (str. 29) ISO (str. 30) Snimanje slika u sekvenci (str. 31)

Yes

• • • •

No

Trenutna podešavanja se neće promeniti.

Izbor kompresije za slike [Compression] K (Meni za snimanje) X Compression Podmeni 2

Izbor kvaliteta slike za video zapise [Image Size/Frame Rate] A (meni video zapisa) X Image Size/Frame Rate

Primena

Fine

Snimanje u velikoj rezoluciji.

Normal

Snimanje u standardnoj rezoluciji.

»Broj slika koje mogu da se memorišu (slike)/dužina neprekidnog snimanja (video zapisi) u internoj memoriji i na karticama« (str. 56)

• Veličina slike (slika) (str. 31) • Funkcije menija u z (Meni za snimanje)/A (Meni za video zapise) (str. 32 do 34)

Podmeni 1

Podmeni 2 Primena 720P (1280×720)/ Izaberite kvalitet slike Veličina slike VGA (640×480)/ na osnovu veličine QVGA (320×240) slike i broja sličica u sekundi. Veći broj 30 kadrova sličica u sekundi Stepen u sekundi*1/ obezbeđuje finije kadriranja 15 kadrova video zapise. u sekundi*1 *1

sličica u sekundi »Broj slika koje mogu da se memorišu (slike)/dužina neprekidnog snimanja (video zapisi) u internoj memoriji i na karticama« (str. 57)

32

SR

Redukovanje zamućenja izazvanog podrhtavanjem fotoaparata tokom snimanja [IS Movie Mode] (video zapisi) A (Meni video zapisa) X IS Movie Mode (video zapisi) Podmeni 2

Primena

Off

Stabilizator slike je isključen. Ovo se preporučuje za snimanje kada je fotoaparat postavljen na stativ ili na neku drugu stabilnu površinu.

On

Stabilizator slike je uključen. Slike ne mogu da se stabilizuju ukoliko fotoaparat previše podrhtava.

Izbor oblasti fokusiranja [AF Mode]

Za neprekidno fokusiranje objekta koji se kreće (AF praćenje) 1 Držite fotoaparat kako biste oznaku AF nišana postavili na objekat i pritisnite dugme Q. 2 Kada fotoaparat prepozna objekat, oznaka AF nišana automatski prati kretanje objekta kako bi neprekidno bila fokusirana na njega. 3 Da biste otkazali praćenje, pritisnite dugme Q. U zavisnosti od objekata ili uslova snimanja, fotoaparat možda neće moći da zaključa fokus ili prati kretanje objekta. Ako fotoaparat ne uspe da prati kretanje objekta, oznaka AF nišana menja boju u crveno.

Snimanje pri većim uvećanjima od optičkog zuma [Digital Zoom] K (Meni za snimanje) X Digital Zoom

K (Meni za snimanje) X AF Mode

Podmeni 2

Primena

Off On

Face/iESP

Fotoaparat automatski fokusira. (Ako je lice otkriveno, prikazuje se u belom okviru*1; kada se dugme zatvarača pritisne do pola i fotoaparat može da fokusira, boja okvira se menja u zeleno*2 ako fotoaparat može da fokusira. Ukoliko se lice ne prepozna, fotoaparat bira objekat u okviru i automatski fokusira.)

Spot

Fotoaparat fokusira objekat koji se nalazi u okviru AF nišana.

AF Tracking

Fotoaparat automatski prati kretanje objekta kako bi objekat neprekidno bio u fokusu.

Podmeni 2

*1

*2

Primena Digitalni zum je onemogućen. Digitalni zum je omogućen.

Opcija [Digital Zoom] nije dostupna kada je izabrana opcija [% Super Macro] (str. 28). Izabrana opcija za [Digital Zoom] utiče na izgled indikatora zuma. »Fotografisanje slika većih formata [Digital Zoom]« (str. 18)

Kod pojedinih objekata okvir se možda neće pojaviti ili je potrebno izvesno vreme da bi se pojavio. Ukoliko okvir treperi crveno, fotoaparat ne može da fokusira. Pokušajte da ponovo pritisnete dugme zatvarača do pola.

SR

33

Snimanje zvuka prilikom snimanja video zapisa [[R R] A (meni video zapisa) X R Podmeni 2

Prikazivanje vodiča za ikone [Icon Guide] K (Meni za snimanje) X Icon Guide

Primena

Off

Zvuk se ne snima.

On

Zvuk se snima. Kada je podešeno na [On], u toku snimanja video zapisa koristi se samo digitalni zum. Za snimanje video zapisa sa optičkim zumom, podesite [R] (video zapisi) na [Off].

Podmeni 2

Primena

Off

Vodič za ikone se ne prikazuje.

On

Objašnjenje izabrane ikone biće prikazano kada se izabere meni snimanja ili ikona menija funkcija snimanja (izvesno vreme kursor treba da bude na ikoni kako bi se objašnjenje prikazalo). Program Auto

Upotreba AF osvetljivača za fokusiranje objekta u senci [AF lluminat.]

P

K (Meni za snimanje) X AF Illuminat. Podmeni 2

0.0

Primena

Off

AF osvetljivač se ne koristi.

On

Kada je dugme zatvarača pritisnuto do pola, AF osvetljivač se uključuje kako bi vam pomogao pri fokusiranju. AF osvetljivač

Vodič za ikone

WB AUTO ISO AUTO

Functions can be changed manually.

14M MENU

Utiskivanje datuma snimanja [Date Stamp] K (Meni za snimanje) X Date Stamp Podmeni 2

Primena

Off

Datum se ne utiskuje.

On

Na novim fotografijama se označava datum snimanja. [Date Stamp] nije dostupno kada sat nije podešen. »Jezik, datum, vreme i vremenska zona« (str. 15) Oznaka datuma ne može da se izbriše. [Date Stamp] nije dostupno u ~ ili 3D režimu ili tokom sekvencijalnog snimanja.

34

SR

Meniji za funkcije reprodukcije, uređivanja i štampanja Podrazumevana podešavanja funkcije označena su sa

Automatska reprodukcija slika [Slideshow] q (Meni reprodukcije) X Slideshow

Pokretanje automatske reprodukcije slika Podmeni 2

Podmeni 3

Primena

Off/On

Tip

Bira se tip efekta za Normal/Fader/ prelaz koji će da se Zoom koristi između slika. ―

Isecanje slika [P [P] q (Meni reprodukcije) X Edit X P 1 Pomoću HI izaberite sliku i pritisnite dugme Q. 2 Koristite polugu zuma da biste odabrali veličinu isecanja i FGHI da biste pomerili poziciju isecanja.

Biraju se opcije za muziku u pozadini.

BGM

Start

.

Automatska reprodukcija slika se pokreće.

1 Izaberite željeni [BGM] i [Type]. 2 Izaberite [Start] i pritisnite dugme Q.

Premotavanje pojedinačne sličice unapred/unazad Tokom reprodukcije slika, pritisnite I da biste prešli na sledeću sličicu ili H da biste se vratili na prethodnu.

Prekid automatske reprodukcije Pritisnite dugme Q ili dugme m.

Back MENU

3 Pritisnite dugme Q. ● Uređena slika se čuva kao nova slika.

Dodavanje zvuka slikama [R [R] q (Meni reprodukcije) X Edit X R 1 Pomoću HI izaberite sliku. 2 Usmerite mikrofon prema izvoru zvuka.

Promena veličine slike [[Q Q] q (Meni reprodukcije) X Edit X Q Podmeni 2 7 640 × 480  320 × 240

Primena Slika u visokoj rezoluciji se čuva kao posebna slika manje veličine za upotrebu u prilozima e-pošte i drugim aplikacijama.

1 Pomoću HI izaberite sliku. 2 Pomoću FG izaberite veličinu slike i pritisnite dugme Q.

Mikrofon

3 Pritisnite dugme Q. ● Snimanje počinje. ● Fotoaparat dodaje (snima) zvuk približno 4 sekunde dok se slika reprodukuje.

SR

35

Retuširanje lica na slikama [Beauty Fix] q (Meni reprodukcije) X Edit X Beauty Fix U zavisnosti od slike, uređivanje možda neće imati efekta. 1 Pomoću HI izaberite sliku i pritisnite dugme Q. 2 Pomoću FG izaberite stavku za retuširanje i pritisnite dugmeQ. 3 Izaberite [OK] ili [Beauty Fix] na ekranu za pregled, a zatim pritisnite dugme Q da biste sačuvali sliku ili je dodatno retuširali. ● Retuširana slika se čuva kao nova slika.

Osvetljavanje oblasti koje su tamne usled pozadinskog osvetljenja, nedovoljno svetla ili iz drugih razloga [Lighting Fix] q (meni reprodukcije) X Edit X Lighting Fix 1 Pomoću HI izaberite sliku i pritisnite dugme A. ● Uređena slika se čuva kao nova slika. U zavisnosti od slike, uređivanje možda neće imati efekta. Proces retuširanja može smanjiti rezoluciju slike.

Retuširanje crvenih očiju nastalih prilikom snimanja s blicem [Redeye Fix] OK Beauty Fix

[Image Size] retuširane slike je fiksiran na [n].

1 Izaberite stavku za retuširanje, a zatim pritisnite dugme Q. Back MENU

Eye Color

Off

2 Pritisnite dugme Q na ekranu za pregled.

SR

U zavisnosti od slike, uređivanje možda neće imati efekta. Proces retuširanja može smanjiti rezoluciju slike.

Beauty Fix

36

q (meni reprodukcije) X Edit X Redeye Fix 1 Pomoću HI izaberite sliku i pritisnite dugme A. ● Uređena slika se čuva kao nova slika.

Brisanje slika [Erase]

3 Ponovite 2 korak da biste izabrali slike za brisanje, a zatim pritisnite dugme m da biste izbrisali izabrane slike. 4 Pomoću FG izaberite [Yes] i pritisnite dugme Q. ● Slike sa oznakom R su izbrisane.

q (Meni reprodukcije) X Erase Podmeni 1 All Erase

Primena Sve slike u internoj memoriji ili na kartici biće izbrisane.

Sel. Image

Slike se pojedinačno biraju i brišu.

Brisanje

Briše se prikazana slika.

Kada brišete slike u internoj memoriji, ne stavljajte karticu u kameru.

Za brisanje svih slika [All Erase] 1 Koristite FG da biste izabrali [All Erase] i pritisnite dugme Q. 2 Pomoću FG izaberite [Yes] i pritisnite dugme Q.

Za izbor i brisanje pojedinačnih slika [Sel. Image] 1 Pomoću FG izaberite [Sel. Image] i pritisnite dugme Q. 2 Pomoću HI izaberite sliku za brisanje, a zatim pritisnite dugme Q da biste dodali oznaku R na sliku. ● Pomerite polugu zuma na W stranu da biste dobili indeksni prikaz. Slike mogu brzo da se izaberu pomoću dugmadi FGHI. Pomerite je na T stranu da biste se vratili na prikaz jedne slike. Sel. Image (1)

OK 4/30

Čuvanje podešavanja za štampanje na slici [Print Order] q (meni reprodukcije) X Print Order »Oznake za štampu (DPOF)« (str. 47)

Zaštita slika [R [R] q (meni reprodukcije) X R Zaštićene slike ne mogu da se izbrišu uz pomoć komande [Erase] (str. 21, 37), [Sel. Image] ili [All Erase] (str. 37), ali sve slike mogu da se izbrišu pomoću [Memory Format]/[Format] (str. 38). 1 Pomoću HI izaberite sliku. 2 Pritisnite dugme Q. ● Ponovo pritisnite dugme Q da biste otkazali podešavanja. 3 Ukoliko je neophodno, ponovite 1 i 2 korak da biste zaštitili ostale slike, a zatim pritisnite dugme m.

Rotacija slika [y [y] q (meni reprodukcije) X y

Oznaka R

Erase/Cancel MENU

1 Pomoću HI izaberite sliku. 2 Pritisnite dugme Q da biste okrenuli sliku. 3 Ukoliko je to potrebno, ponovite 1 i 2 korak da biste izvršili podešavanja za druge slike, a zatim pritisnite dugme m. Nove orijentacije slika čuvaju se čak i ako se fotoaparat isključi.

SR

37

Meniji za ostala podešavanja fotoaparata Podrazumevana podešavanja funkcije označena su sa

Potpuno brisanje podataka [Memory Format]/[Format] d (Meni za podešavanje 1) X Memory Format/ Format Pre formatiranja proverite da li ima važnih podataka u internoj memoriji i na kartici. Pre prve upotrebe kartice treba da se formatiraju na ovom fotoaparatu ukoliko su pre toga korišćene na drugim fotoaparatima ili računarima. Podmeni 2

Primena

Upotreba Eye-Fi kartice [Eye-Fi] d (Meni za podešavanje 1) X Eye-Fi Podmeni 2 All

Primena Automatski šalje sve slike.

Sel. Image

Automatski šalje samo odabrane slike.

Off

Komunikacija sa Eye-Fi karticom je onemogućena. Prilikom upotrebe Eye-Fi kartice pažljivo pročitajte i sledite uputstva za upotrebu Eye-Fi kartice.

Yes

Briše sve slike u internoj memoriji*1 ili na kartici (uključujući i zaštićene slike).

Koristite Eye-Fi karticu u skladu sa zakonima i propisima zemlje u kojoj se fotoaparat upotrebljava.

No

Formatiranje se otkazuje.

Na lokacijama kao što je avion, gde je komunikacija sa Eye-Fi karticom zabranjena, uklonite Eye-Fi karticu iz fotoaparata ili podesite [Eye-Fi] na [Off].

*1

Vodite računa da pre formatiranja interne memorije uklonite karticu.

Kopiranje slika iz interne memorije na karticu [Backup] d (Meni za podešavanje 1) X Backup Podmeni 2

38

.

Primena

Yes

Pravi rezervnu kopija podataka slike u internoj memoriji na kartici.

No

Otkazuje pravljenje rezervne kopije.

SR

Ovaj fotoaparat ne podržava neprekidni režim Eye-Fi kartice.

Izbor metoda za povezivanje fotoaparata sa drugim uređajima [USB Connection]

Uključivanje fotoaparata pomoću dugmeta q [[q q Power On] r (Meni za podešavanje 1) X q Power On

d (Meni za podešavanje 1) X USB Connection Podmeni 2 Podmeni 2

Primena

Auto

Kada je fotoaparat povezan sa drugim uređajem, prikazuje se ekran za izbor podešavanja.

Odlaganje

Izaberite kada prenosite slike na računar ili kada koristite isporučeni softver sa fotoaparatom povezanim sa računarom.

MTP

Izaberite kada prenosite slike na računar sa operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7 bez korišćenja isporučenog softvera.

Print

Izaberite kada se povezujete sa PictBridge kompatibilnim štampačem.

No Yes

Pritisnite i zadržite dugme q da biste uključili fotoaparata u režimu reprodukcije.

Čuvanje režima kada je fotoaparat isključen [Keep K Settings] d (Meni za podešavanje 1) X Keep K Settings Podmeni 2

Windows XP (Servisni paket 1 ili novija verzija)/Windows Vista/Windows 7

Macintosh

Mac OS X v10.3 ili noviji

Primena

Yes

Režim snimanja će biti sačuvan kada se fotoaparat isključi i ponovo aktiviran sledeći put kada se fotoaparat uključi.

No

Kada se fotoaparat uključi, režim snimanja biće podešen na P.

Sistemski zahtevi Windows

Primena Fotoaparat nije uključen. Da biste ga uključili, pritisnite dugme n.

Čak i ukoliko računar ima USB portove, ne garantuje se pravilno funkcionisanje u sledećim slučajevima. ● računari sa USB portovima ugrađenim pomoću kartice za proširenje, itd. ● računari bez fabrički instaliranog operativnog sistema i amaterski sastavljeni računari

SR

39

Izbor zvuka fotoaparata i njegove jačine [Sound Settings] d (Meni za podešavanje 1) X Sound Settings Podmeni 2

Podmeni 3

Primena

Sound Type

1/2/3

Odaberite zvuk koji stvaraju kontrole fotoaparata.

Volume

OFF (Nema zvuka) ili 5 nivoa jačine zvuka

Odaberite jačinu zvuka koji stvaraju kontrole fotoaparata.

OFF (Nema zvuka) ili 5 nivoa jačine zvuka

Podešava jačinu zvuka tokom reprodukcije slika.

q Volume

Podešavanje CCD-a i funkcije za obradu slika [Pixel Mapping] d (Meni za podešavanje 2) X Pixel Mapping Ova funkcija je fabrički podešena i podešavanje odmah nakon kupovine nije potrebno. Preporučuje se da to radite jednom godišnje. Za najbolje rezultate sačekajte najmanje jedan minut pre nego što započnete mapiranje piksela nakon snimanja ili pregledanja slika. Ukoliko je fotoaparat isključen u toku mapiranja piksela, obavezno ponovite radnju.

40

SR

Za podešavanje CCD-a i funkcije za obradu slika Pritisnite dugme Q kada se prikaže [Start] (podmeni 2). ● Fotoaparat istovremeno proverava i prilagođava CCD i funkciju za obradu slika.

Prilagođavanje osvetljenosti ekrana [s [s] d (Meni za podešavanje 2) X s Podmeni 2 Bright/Normal

Primena Bira osvetljenost ekrana zavisno od osvetljenosti okoline.

Biranje sistema video signala da odgovara TV prijemniku [NTSC/PAL] d (Meni za podešavanje 2) X NTSC/PAL Sistemi TV video signala razlikuju se u zavisnosti od države i regiona. Pre pregleda slika sa fotoaparata na TV prijemniku, izaberite video izlaz u skladu sa tipom video signala vašeg TV prijemnika. Podmeni 2

Primena

NTSC

Povezivanje fotoaparata sa TV prijemnikom u Severnoj Americi, Tajvanu, Koreji, Japanu, itd.

PAL

Povezivanje fotoaparata sa TV prijemnikom u evropskim zemljama, Kini, itd.

Fabrička podešavanja se razlikuju u zavisnosti od regiona u kom je fotoaparat kupljen.

Za reprodukciju slika sa fotoaparata na TV prijemniku 1 Pomoću fotoaparata izaberite isti sistem video signala kao na povezanom TV prijemniku ([NTSC]/[PAL]). 2 Povežite TV i fotoaparat. Poklopac priključka

AV kabl (isporučen)

Povežite fotoaparat na priključke za video ulaz TV prijemnika (žuto) i audio ulaz (belo).

Višenamenski priključak

3 Uključite TV prijemnik i promenite »INPUT« u »VIDEO (ulazni priključak povezan sa fotoaparatom)«. Za detalje o promeni ulaznog izvora TV prijemnika pogledajte uputstvo za upotrebu za TV prijemnik. 4 Pritisnite dugme q i pomoću HI izaberite sliku za reprodukciju. U zavisnosti od podešavanja TV prijemnika, prikazane slike i informacije mogu da budu isečene.

SR

41

Ušteda kapaciteta baterije između snimaka [Power Save] d (Meni za podešavanje 2) X Power Save Podmeni 2

Promena jezika prikaza na ekranu [W [W] d (Meni za podešavanje 2) X W Podmeni 2

Primena

Off

Isključuje [Power Save].

On

Kada se fotoaparat ne koristi približno 10 sekundi, ekran se automatski isključuje da bi se uštedeo kapacitet baterije.

Za povratak u stanje pripravnosti Pritisnite bilo koje dugme.

Primena Jezik menija i poruka o greškama koje se prikazuju na ekranu može da se izabere.

Languages

1 Koristite FGHI da biste izabrali svoj jezik i pritisnite dugme Q.

Podešavanje datuma i vremena [X [X] d (Meni za podešavanje 2) X X »Jezik, datum, vreme i vremenska zona« (str. 15)

Prebacivanje između vremenskih zona kod kuće i na putovanju [World Time] d (Meni za podešavanje 2) X World Time Nećete moći da izaberete vremensku zonu pomoću funkcije [World Time] ukoliko časovnik aparata nije prvo podešen pomoću [X]. Podmeni 2 Home/Alternate

Podmeni 3

z

Vreme u odredišnoj vremenskoj zoni (vreme izabrano za z u podmeniju 2).

x*1Bira se matična vremenska zona (x).

z*1, 2Izaberite odredišnu vremensku zonu (z).

*1

*2

42

Primena Vreme u matičnoj vremenskoj zoni (vremenska zona izabrana za x u podmeniju 2).

x

U oblastima u kojima se primenjuje letnje računanje vremena pomoću FG uključite opciju letnjeg računanja vremena ([Summer]). Kada izaberete vremensku zonu, fotoaparat automatski izračunava vremensku razliku između izabrane zone i matične vremenske zone (x) kako bi se prikazalo vreme u odredišnoj vremenskoj zoni (z).

SR

Registrovanje podešavanja za Beauty Fix [Beauty Settings] d (Meni za podešavanje 3) X Beauty Settings U zavisnosti od slike, uređivanje možda neće imati efekta. 1 Pomoću FG izaberite podešavanje za retuširanje i pritisnite dugme Q. 2 Pritisnite dugme zatvarača da biste napravili portretni snimak.

Take a portrait picture.

Slika nije sačuvana. 3 Izaberite stavku za retuširanje, a zatim pritisnite dugme Q. Back MENU

Eye Color

Off

4 Pritisnite dugme Q na ekranu za pregled da biste sačuvali sliku. ● Registracija je završena.

SR

43

Štampanje Direktno štampanje (PictBridge*1) Kada povežete fotoaparat sa PictBridge kompatibilnim štampačem, možete direktno da odštampate svoje slike bez korišćenja računara. Da biste utvrdili da li štampač podržava PictBridge, pogledajte uputstvo za upotrebu štampača. *1 PictBridge je standard za povezivanje digitalnih fotoaparata i štampača različitih proizvođača i za direktno štampanje slika.

2

Uključite štampač, a zatim povežite štampač sa fotoaparatom.

Otvorite poklopac priključka u smeru strelice.

Višenamenski priključak

Režimi rada štampača, veličine papira i drugi parametri koji mogu da se podešavaju fotoaparatom razlikuju se u zavisnosti od štampača koji se koristi. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za upotrebu štampača. Za detalje o dostupnim vrstama papira, umetanju papira i ugradnji kaseta sa tonerom pogledajte uputstva za upotrebu štampača.

USB kabl (isporučen) Dugme Y

Štampanje slika sa standardnim podešavanjima štampača [Easy Print]

Easy Print

Back MENU

U meniju za podešavanje, podesite [USB Connection] (str. 39) na [Print].

1

Na ekranu prikažite sliku koja treba da se štampa. »Pregled slika« (str. 20)

Easy Print Start Custom Print OK

3 4

Pritisnite dugme I da biste započeli štampanje. Da biste odštampali još jednu sliku, pomoću HI izaberite sliku, a zatim pritisnite dugme Q.

Za prekid štampanja Kada se izabrana slika prikaže na ekranu, izvucite USB kabl iz fotoaparata i štampača.

44

SR

Menjanje podešavanja štampača [Custom Print]

1 2

4

Sledite 1. i 2. korak za [Easy Print] (str. 44), a zatim pritisnite dugme Q. Pomoću FG izaberite režim za štampanje i pritisnite dugme Q. Podmeni 2

Primena

Print

Štampa se slika izabrana u 5. koraku.

All Print

Štampa sve slike koje se nalaze u internoj memoriji ili na kartici.

Multi Print

Štampa više kopija jedne slike.

All Index

Štampa indeks svih slika koje se nalaze u internoj memoriji ili na kartici.

Print Order*1

Štampa slike na osnovu oznaka za štampanje na kartici.

*1

[Print Order] je dostupno samo kada su napravljene oznake za štampu. »Oznake za štampu (DPOF)« (str. 47)

3

Pomoću FG izaberite podešavanja [Borderless] ili [Pics/Sheet] i pritisnite dugme Q. Podmeni 4

Primena

*1

Off/On

Slika se štampa sa okvirom ([Off]). Slika se štampa na celom papiru ([On]).

(Broj slika po papiru razlikuje se u zavisnosti od štampača.)

Broj slika po papiru ([Pics/Sheet]) može da se izabere samo kada je u 2. koraku izabrano [Multi Print].

*1

Dostupna podešavanja za [Borderless] razlikuju se u zavisnosti od štampača. Ako je u 3. i 4. koraku izabrano [Standard], slika se štampa na osnovu standardnih podešavanja štampača.

5 6

Pomoću HI izaberite sliku. Pritisnite F da biste napravili oznake za štampanje za trenutnu sliku. Pritisnite G da biste izvršili detaljna podešavanja štampača za trenutnu sliku.

Pomoću FG izaberite [Size] (podmeni 3) i pritisnite I. Ako se ne prikaže ekran [Printpaper], opcije [Size], [Borderless] i [Pics/Sheet] podešene su prema standardnim postavkama štampača. Printpaper Size

Standard

Back MENU Borderless

Standard

SR

45

Za izbor detaljnih podešavanja štampača 1 Pomoću FGHI izaberite podešavanje i pritisnite dugme Q. Podmeni 5