Uputstvo za upotrebu DIGITALNI FOTOAPARAT XZ-2

DIGITALNI FOTOAPARAT X Z-2 Uputstvo za upotrebu Hvala vam što ste kupili Olympus digitalni fotoaparat. Pre nego što počnete da koristite svoj novi ...
12 downloads 0 Views 2MB Size
DIGITALNI FOTOAPARAT

X Z-2

Uputstvo za upotrebu

Hvala vam što ste kupili Olympus digitalni fotoaparat. Pre nego što počnete da koristite svoj novi fotoaparat, pažljivo pročitajte ova uputstva kako biste dobili optimalni učinak i duži vek trajanja. Čuvajte ovo uputstvo na sigurnom mestu za kasniji pregled ili podsećanje. Savetujemo vam da pre snimanja važnih trenutaka napravite nekoliko test fotografija kako biste se navikli na svoj novi fotoaparat. Slike LCD ekrana i ilustracije fotoaparata koje su korišćene u ovom uputstvu napravljene su u fazi projektovanja fotoaparata i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Sadržaj ovog uputstva odnosi se na verziju 1.0 upravljačkog softvera ovog fotoaparata. Sadržaj uputstva će biti izmenjen dodavanjem i/ili modifikovanjem funkcija pri ažuriranju upravljačkog softvera fotoaparata. Aktuelne informacije možete pronaći na Olympusovoj web stranici. Registrujte proizvod na www.olympus.eu/register-product i iskoristite dodatne Olympus pogodnosti!

1

Pripreme za snimanje Nazivi delova

1

Fotoaparat 9 0

a

Pripreme za snimanje

1

4

2

b

3 4 c

5 6 7 8

h

g

d e

f

Dugme zatvarača......................str. 9, 43 Točkić za izbor režima rada ............str. 8 Ručica zuma ............... str. 10, 11, 29, 89 Prorez za traku ...............................str. 4 Kontrolni točkić* (j) ........str. 29, str. 89 Zavrtanj za pričvršćivanje rukohvata Dugme Fn2 ...................................str. 65 Ručica ...........................................str. 43 Lampica samookidača/AF osvetljivač ...........................................str. 27/str. 59 0 Poklopac priključka za blic

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 SR

i

a b c d e f g h i

Ugrađeni blic ...........................str. 10, 24 Stereo mikrofon Objektiv Navoj za stativ Poklopac pregrade za bateriju/ karticu .............................................str. 5 Bravica pregrade za bateriju/ karticu .............................................str. 5 Poklopac priključka Višenamenski priključak ...str. 66, 71, 74 HDMI mikro priključak (tip D) ........str. 66

* U ovom uputstvu za upotrebu, ikona j predstavlja operacije izvršene uz upotrebu kontrolnog prstena.

8

9 0 a

1 2 3

1

67

Pripreme za snimanje

4 5

b

Dugme F (nagore)/F (kompenzacija ekspozicije) dugme (str. 23)

H (ulevo)/ P (AF nišan) dugme (str. 26)

I (udesno)/# (blic) dugme (str. 24) Sekundarni točkić za izbor podešavanja* (j) (str. 11, 16–18, 29–30)

Q dugme (str. 12, 29, 30)

• Okrenite ga da biste odabrali željenu opciju.

G (nadole)/jY/D (Snimanje u sekvenci/samookidač/Brisanje) dugme (str. 27/str. 12) 1 Prekidač blica ...............................str. 10 2 Priključak za dodatnu opremu 3 Ekran (osetljiv na dodir) ......................................str. 8, 13, 28, 33 4 Dugme q (Reprodukcija)........ str. 11, 29 5 Dugme Fn1 .............................str. 29, 65 6 Dugme MENU .............................str. 46

7 Dugme INFO (prikaz informacija) ....................................str. 14, 28, 67, 69 8 »Hot shoe« spojnica .....................str. 86 9 Dugme ON/OFF ............................str. 7 0 Signalna lampica ............................str. 6 a Dugme R (video zapis)..........str. 10, 29 b Tasteri strelice .................................str. 7

* U ovom uputstvu za upotrebu, ikona j predstavlja operacije izvršene uz upotrebu sekundarnog točkića za izbor podešavanja.

Korišćenje ekrana Možete podesiti ugao ekrana.

1

2

SR 3

Izvadite sadržaj pakovanja Uz fotoaparat su isporučeni i sledeći dodaci. Ukoliko je bilo šta oštećeno ili nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili fotoaparat.

1 Pripreme za snimanje

Fotoaparat

Poklopac objektiva i traka poklopca objektiva

Traka

USB kabl CB-USB8 ili

• CD ROM sa računarskim programom • Uputstvo za upotrebu • Garantni list

Litijum-jonska baterija LI-90B

USB adapter za naizmeničnu struju F-2AC

Pričvršćivanje trake fotoaparata i poklopca objektiva

1

2

3

4

5

• Na isti način pričvrstite traku na drugi prorez. • Povucite i zategnite traku tako da se ne razlabavljuje. Oznake koje se koriste u ovom uputstvu U ovom uputstvu se koriste i sledeći simboli:

#

Pažnja

Upozorava na radnje koje apsolutno treba izbeći. Važne informacije o faktorima koji mogu da prouzrokuju kvar na fotoaparatu ili probleme u radu.

$

Napomene

Ukazuje na napomenu prilikom korišćenja fotoaparata.

%

Saveti

Korisne informacije i napomene za postizanje optimalnog rada sa fotoaparatom.

g

4 SR

Stranice koje sadrže opis detalja ili relevantne informacije.

Umetanje i vađenje baterije i kartice

1

Počnite od koraka 1 i 2 da biste otvorili poklopac pregrade za bateriju/karticu.

Poklopac pregrade za bateriju/ karticu

• Isključite fotoaparat pre otvaranja poklopca pregrade za bateriju/karticu.

2

1 Bravica pregrade za bateriju/karticu

2

Umetnite bateriju povlačeći rezu za blokiranje baterije u smeru strelice. • Umetnite bateriju kao što je prikazano sa oznakom l okrenutom prema rezi za blokiranje baterije. Spoljno oštećenje baterije (ogrebotine, itd.) može da izazove zagrevanje ili eksploziju baterije. • Povucite rezu za blokiranje baterije u smeru strelice da biste odblokirali bateriju a zatim je izvadite.

3

Gurnite karticu pravo dok ne nalegne u svoje ležište.

Pripreme za snimanje

1

Reza za blokiranje baterije Prekidač za zaštitu od upisivanja podataka

• Sa ovim fotoaparatom uvek koristite SD/SDHC/ SDXC kartice ili Eye-Fi karticu. Nemojte umetati druge tipove memorijskih kartica. »Kartice kompatibilne sa fotoaparatom« (str. 83) • Nemojte direktno dodirivati metalne delove kartice.

Vađenje kartice Pritisnite karticu dok se ne čuje klik i kartica malo izađe a zatim je izvadite.

4

Počnite od koraka 1 i 2 da biste zatvorili poklopac pregrade za bateriju/karticu. • Kada koristite fotoaparat, obavezno zatvorite poklopac pregrade za bateriju/karticu.

1 2

SR 5

Punjenje baterije Priključite USB kabl i USB adapter za naizmeničnu struju u fotoaparat i napunite bateriju. • Baterija nije potpuno napunjena prilikom isporuke. Pre upotrebe obavezno napunite bateriju dok se signalna lampica ne ugasi (do 5 sata).

Povezivanje fotoaparata

1

Utičnica sa naizmeničnom strujom

Pripreme za snimanje

Višenamenski priključak USB kabl (isporučen)

Signalna lampica Signalna lampica Upaljena: punjenje Ugašena: napunjena

Kada se baterije pune Napunite bateriju kada se pojavi niže prikazana poruka o grešci.

Treperi u crvenoj boji

Battery Empty

Poruka o grešci

• Priloženi USB adapter za naizmeničnu struju F-2AC (ovde se pominje samo kao USB-AC adapter) se razlikuje u zavisnosti od regiona u kojem ste kupili fotoaparat. Ako ste dobili USB adapter za naizmeničnu struju sa utikačem, priključite ga direktno u utičnicu sa naizmeničnom strujom. • Isporučeni USB-AC adapter namenjen je samo za punjenje baterije. Ne snimajte fotografi je dok je USB-AC adapter spojen na fotoaparat. • Obavezno izvucite utikač USB adapter za naizmeničnu struju iz zidne utičnice kada se punjenje baterije ili reprodukcija završe. • Detalje o bateriji potražite u odeljku »Mere predostrožnosti prilikom rukovanja baterijom« (str. 95). Detalje o USB adapteru za naizmeničnu struju potražite u odeljku »USB adapter za naizmeničnu struju.« (str. 96). • Ako signalna lampica ne svetli, proverite povezanost USB kabla i USB adaptera za naizmeničnu struju. • Baterija može da se puni dok je fotoaparat priključen na računar putem USB priključka. Trajanje punjenja se razlikuje u zavisnosti od performansi računara. (Moguće je da u nekim slučajevima traje i približno 10 sati.)

6 SR

Uključivanje fotoaparata i početno podešavanje Kada prvi put uključite fotoaparat, pojavljuje se ekran koji omogučava podešavanje jezika za menije i poruke koje se prikazuju na ekranu i datuma i vremena.

1

Pošto pomoću dugmeta ON/OFF uključite fotoaparat, izaberite jezik pomoću FGHI i pritisnite dugme A.

2

Pomoću FG izaberite godinu za [Y].

M

D

Time Y/M/D

Cancel

Pritisnite I da biste sačuvali postavku za [Y].

X Y

M

D

Time

2012

Y/M/D

Pripreme za snimanje

Y 2012

3

1

X

Cancel

4

Kao u 2. i 3. koraku, pomoćuFGHIpodesite [M] (mesec), [D] (dan), [Time] (sate i minute) i [Y/M/D] (format datuma) a zatim pritisnite dugme A. • Za precizno podešavanje vremen, pritisnite dugme A kada signal vremenski pokaže 00 sekundi.

5

Pomoću HI izaberite vremensku zonu [x] a zatim pritisnite dugme A. • Pomoću FG uključite ili isključite letnje računanje vremena ([Summer]).

’12.10.26 12:30

Seoul Tokyo

Summer

Rad fotoaparata u režimu mirovanja Ako se tokom podešenog vremena ne obavi nijedna operacija, fotoaparat ulazi u režim »spavanja« (pripravnosti). U ovom režimu se ekran isključuje i sve radnje se otkazuju. Fotoaparat se ponovo aktivira pritiskom na bilo koje dugme (dugme zatvarača, dugme q, itd.). Fotoaparat će se automatski isključiti ako tokom 5 minuta ostane u režimu mirovanja. Pre upotrebe, ponovo uključite fotoaparat.

SR 7

Snimanje Izbor režima snimanja

1

Izaberite režim snimanja pomoću točkića za izbor režima rada.

Pripreme za snimanje

A P A

Indikator

Točkić za izbor režima rada

Puni automatski režim u kome fotoaparat automatski optimizuje podešavanja za trenutni prizor. Fotoaparat obavlja sav posao, što je zgodno za početnike. Vrednost otvora blende i brzina zatvarača se automatski podešavaju radi optimalnih rezultata. Kontrolišete vrednost otvora blende. Možete da izoštrite ili ublažite detalje u pozadini.

S

Kontrolišete brzinu zatvarača. Možete da izrazite pokrete objekata koji se kreću ili da zamrznete pokrete bez ikakvog zamućenja.

M

Kontrolišete vrednost otvora blende i brzinu zatvarača. Za snimanje vatrometa ili drugih tamnih prizora možete koristiti dugu ekspoziciju.

C1 C2 SCN ART

Postavke snimanja možete da memorišete unapred a zatim ih brzo izaberete prilikom snimanja. Izaberite program snimanja u skladu sa objektom. Izaberite umetnički filter.

Snimanje fotografija Za početak, pokušajte da slikate u potpuno automatskom režimu.

1

Postavite točkić za izbor režima rada u položaj A.

■ Ekran

ISO osetljivost

Dostupno vreme snimanja

ISO-A

200

LN HD

125 F5.6

Brzina zatvarača

8 SR

01:02:03

38

Vrednost otvora blende

Broj slika koje mogu da se memorišu

2

Ukadrirajte snimak. • Kada držite fotoaparat, vodite računa da prstima ili drugim predmetima ne pokrijete blic, mikrofon ili druge važne delove.

1

3

Vertikalni položaj

Podesite fokus. • Lagano pritisnite dugme zatvarača do prvog položaja (pritisnite dugme zatvarača do pola). AF nišan

Pripreme za snimanje

Horizontalni položaj

Pritisnite dugme zatvarača do pola. 125 F5.6

Brzina Vrednost otvora zatvarača blende

• Prikazane su brzina zatvarača i vrednost otvora blende, koje je fotoaparat automatski podesio.

Pritiskanje dugmeta zatvarača do pola i do kraja Dugme zatvarača se može naći u dva položaja. Lagano pritiskanje dugmeta zatvarača dok ga ne dovedete do prvog položaja i zadržavanje na tom položaju se zove »pritiskanje dugmeta zatvarača do pola«, a pritiskanje do kraja dok ga ne dovedete do drugog položaja se zove »pritiskanje dugmeta zatvarača do kraja (ili preostale dužine dugmeta zatvarača do kraja)«. Pritiskanje do pola

4

Pritiskanje preostale dužine dugmeta zatvarača do kraja

Otpustite zatvarač. • Pritisnite dugme zatvarača do kraja (potpuno). • Zatvarač se zvučno oglašava i slika je snimljena. • Snimljena slika će biti prikazana na ekranu.

$ Napomene • Za snimanje fotografija možete koristiti i ekran osetljiv na dodir. g »Korišćenje ekrana osetljivog na dodir« (str. 33)

SR 9

Korišćenje zuma Okretanjem ručice zuma podešava se opseg snimanja.

Strana W

Strana T

1 Pripreme za snimanje

Snimanje video zapisa

1 2

Postavite točkić za izbor režima rada u položaj A. Pritisnite dugme R da biste započeli snimanje.

Dugme R

3

Ponovo pritisnite dugme R da biste završili sa snimanjem.

R

00:00:00

00:02:18

Prikazano tokom snimanja

10 SR

Vreme snimanja

Pregledanje fotografija i video zapisa.

1

Pritisnite dugme q. • Prikazuje se najnovija fotografija. • Pritisnite HI ili okrenite sekundarni točkić za izbor podešavanja da biste izabrali sliku.

Prikazuje prethodni kadar

Prikazuje sledeći kadar L N 100-0020 2012.10.26 12:30

20

Slika

P HD

2012.10.26 12:30

Pripreme za snimanje

Dugme q

1

Tasteri strelice/Sekundarni točkić za izbor podešavanja

WB AUTO

100-0004 4

Video zapis

Indeksni prikaz • Prilikom reprodukcije pojedinačnih kadrova, okrenite ručicu zuma u položaj W za indeksnu reprodukciju.

2012.10.26 12:30

21

Indeksni prikaz

Reprodukcija sa uvećanim prikazom • Prilikom reprodukcije pojedinačnih kadrova, okrenite ručicu zuma u položaj T da biste zumirali do 14×; okrenite je u položaj W da biste se vratili na reprodukciju pojedinačnih kadrova. • Takođe možete da koristite kontrolni točkić za promenu stepena uvećanja.

2x

SR 11

Reprodukcija video zapisa Izaberite video zapis i pritisnite dugme Q kako bi se prikazao meni za reprodukciju. Izaberite [Movie Play] i pritisnite dugme Q da biste započeli reprodukciju.

Movie

Movie Play

• Da biste prekinuli reprodukciju video zapisa, pritisnite MENU.

1

L Erase Set

Back

Pripreme za snimanje

Jačina zvuka Jačina zvuka se može prilagoditi pritiskom na dugme F ili G tokom reprodukcije pojedinačnih kadrova i video zapisa. 00:00:02/00:00:14

Izbor slika Izaberite više slika koje želite da zaštitite ili obrišete. Pritisnite dugme R da biste izabrali tekuću sliku. Izabrane slike su označene sa v. Da biste uklonili v i poništili izbor slike, ponovo pritisnite dugme R. Izaberite više slika i pritisnite Q. Možete da zaštitite ili izbrišete više izabranih slika.

2012.10.26 12:30

21

Brisanje slika Prikažite sliku koju želite da izbrišete i pritisnite G (D). Izaberite [Yes] i pritisnite Q. Takođe možete da izaberete više slika koje želite da obrišete, g »Izbor slika« (str. 12) Erase

Yes No Back

12 SR

Set

2

Osnove fotografisanja Osnovne operacije snimanja

Snimanje 1 2 3 4 5 678 9 0 a b c A

1

IS 1

j S-AF ISO

+2.0

-3

C1 AEL

q

p

o

HD

01:02:03

125 F5.6 +2.0 r

+7

1023

n

h i j k

2

T

IS 1

S-AF ISO

400

4:3

LN

P

d e f g

400

u t s

B W

R

C -3.0

P

0

125 F5.6 +2.0

+3.0

D 01:02:03

1023

m l

1 Indikator upisivanja podataka na karticu ......................................str. 84 2 RC režim .......................................str. 86 3 Digitalni telekonverter ...................str. 65 4 Podešavanje ND filtera .................str. 65 5 Konverzioni objektiv ......................str. 53 6 Svetsko vreme ..............................str. 57 7 Detekcija lica I......................str. 42, 44 8 Zvuk video zapisa .........................str. 12 9 dZaključavanje ...........................str. 59 0 Upozorenje na unutrašnju temperaturu fotoaparata m......................str. 79 a Snimanje u sekvenci/ samookidač...................................str. 27 b Razmera .......................................str. 39 c Blic ................................................str. 24 (lampica treperi: punjenje u toku) d Stabilizator slike ............................str. 36 e Umetnički filter ..............................str. 19 Program snimanja.........................str. 20 Kvalitet slike ..................................str. 37 f Balans belog .................................str. 38 g Ponovno pozivanje vodiča uživo ............................. str. 22, 33 h Format snimanja (slike) ................str. 40 i Format snimanja (video zapisi) .....str. 41 j Dostupno vreme snimanja k Broj slika koje je moguće memorisati ....................................str. 85 l Trenutna memorija........................str. 84

m Kontrola tona ................................str. 23 n Gore: Kontrolisanje jačine blica ................................str. 41 Dole: Indikator kompenzacije ekspozicije......................str. 23 o Vrednost kompenzacije ekspozicije ....................................str. 23 p Vrednost otvora blende...........str. 15–18 q Brzina zatvarača .....................str. 15–18 r AE zaključavanje u ...................str. 42 s Režim snimanja ..................str. 8, 15–18 t Podešavanje C režima rada .........str. 48 u Režim ekrana osetljivog na dodir ... str. 33 v Kontrolisanje jačine blica ..............str. 41 w ISO osetljivost ...............................str. 44 x AF režim .......................................str. 43 y Način merenja...............................str. 42 z Režim blica ...................................str. 24 A Indikator baterije 7 Svetli (zeleno): Spremna za upotrebu (prikazano u trajanju od oko deset sekundi po uključenju fotoaparata) 8 Svetli (zeleno): Baterija je skoro prazna 9 Treperi (crveno): Bateriju treba napuniti B Traka zuma ...................................str. 10 C Funkcija kontrolnog točkića ..........str. 89 D Histogram .....................................str. 14

Osnove fotografisanja

z y x w v

ND

RC

SR 13

Prikaz informacija na ekranu Pritisnite dugme INFO da biste odabrali informacije koje će se prikazivati prilikom snimanja. INFO ISO

INFO 200

LN

LN

HD

P

2

INFO

ISO

200

125 F5.6

0.0

01:02:03

38

Uključen prikaz informacija

HD

P

125 F5.6

0.0

01:02:03

Prikaz histograma

38

Samo slika

Osnove fotografisanja

Prikaz histograma Prikazuje histogram na kome se vidi raspodela osvetljenja na slici. Horizontalna osa ukazuje na osvetljenost, a vertikalna na broj piksela svake osvetljenosti na slici. Oblasti iznad gornje granice pri snimanju se prikazuju u crvenoj boji, one ispod donje granice u plavoj, a oblast merena pomoću merenja u tački u zelenoj boji.

Zaključavanje fokusa Ako fotoaparat ne može da fokusira odabrani objekat, izaberite prikaz jednog nišana i upotrebite funkciju zaključavanja fokusa kako biste fokusirali drugi objekat na približno istoj udaljenosti.

1

U [S-AF] režimu, postavite AF nišan iznad objekta i pritisnite dugme zatvarača do pola. • Proverite da li je oznaka AF nišana postala zelena. • Fokus će se zaključati dok je dugme zatvarača pritisnuto do pola.

2

Dok dugme zatvarača držite pritisnuto do pola, ponovo napravite kompoziciju fotografije i pritisnite dugme zatvarača do kraja. • Nemojte menjati rastojanje između fotoaparata i objekta dok pritiskate dugme zatvarača do pola.

% Saveti • Ako fotoaparat ne može da se fokusira na željeni objekat čak ni primenom zaključavanja fokusa, upotrebite P (AF nišan). g »Biranje nišana fokusa (AF nišan)« (str. 26)

14 SR

Korišćenje režima snimanja Fotografije po principu »usmeri i snimaj« (programski režim P) U režimu P fotoaparat automatski podešava brzinu zatvarača i vrednost otvora blende u zavisnosti od osvetljenosti objekta. Postavite točkić za izbor režima rada u položaj P.

2 ISO

400

HD

• Na ekranu se prikazuju brzina zatvarača i otvor blende izabrani na fotoaparatu. • Ukoliko fotoaparat ne može da postigne optimalnu ekspoziciju, brzina zatvarača i vrednost otvora blende će zatreperiti. Primer prikaza upozorenja (trepćući)

60" F1.8 2000

F8

Status

Osnove fotografisanja

LN 01:02:03 P 125 F5.6 0.0 Režim 38 snimanja Brzina zatvarača Vrednost otvora blende

Šta treba uraditi

Objekat je suviše taman.

• Koristite blic.

Objekat je suviše svetao.

• Prekoračen je opseg merenja fotoaparata. Podesite [ND Filter Setting] (str. 35) na [On].

Promena programa (%) U P režimu možete da koristite kontrolni točkić za promenu kombinacije vrednosti otvora blende i brzine zatvarača a da zadržite odgovarajuću ekspoziciju. »s« se tokom promene programa prikazuje pored režima snimanja. Da biste otkazali promenu programa, okrećite kontrolni točkić unazad dok »s« ne nestane sa ekrana. • Promena programa nije moguća kada koristite blic.

ISO

400

LN HD

Ps

125 250 F5.6

0.0

01:02:03

38

Promena programa

SR 15

Izbor otvora blende (režim prioriteta blende A) U režimu A birate vrednost otvora blende i omogućavate fotoaparatu da automatski podesi brzinu zatvarača radi optimalne ekspozicije. Okrenite točkić za izbor režima rada u položaj A. • Vrednost blende možete da podesite pomoću kontrolnog točkića a kompenzaciju ekspozicije sekundarnim točkićem za izbor podešavanja. • Veće vrednosti otvora blende (manji F-brojevi) smanjuju dubinsku oštrinu (oblast ispred ili iza tačke fokusiranja koja izgleda kao da je u fokusu) i ublažavaju detalje pozadine. Manje vrednosti otvora blende (veći F-brojevi) povećavaju dubinsku oštrinu.

2

ISO

400

LN HD

A

125 F5.6 +0.0

01:02:03

38

Osnove fotografisanja

Vrednost otvora blende

Manja vrednost blende F2F5.6F8.0 Veća vrednost blende • Ukoliko fotoaparat ne može da postigne optimalnu ekspoziciju, prikaz brzina zatvarača će treperiti na ekranu. Primer prikaza upozorenja (trepćući)

60" F5.6

2000 F5.6

16 SR

Status

Šta treba uraditi

Objekat je nedovoljno eksponiran.

• Smanjite vrednost otvora blende.

Objekat je previše eksponiran.

• Povećajte vrednost otvora blende. • Ako upozorenje ne nestane sa ekrana, to znači da je prekoračen opseg merenja fotoaparata. Podesite [ND Filter Setting] (str. 35) na [On].

Biranje brzine zatvarača (režim prioriteta zatvarača S) U režimu S birate brzinu zatvarača i omogućavate fotoaparatu da automatski podesi vrednost otvora blende radi optimalne ekspozicije. Okrenite točkić za izbor režima rada u položaj S. • Brzinu zatvarača možete da podesite pomoću kontrolnog točkića a kompenzaciju ekspozicije sekundarnim točkićem za izbor podešavanja. • Velika brzina zatvarača može zabeležiti prizor brze akcije bez ikakvog zamućenja. Mala brzina zatvarača će proizvesti zamućenu sliku brze akcije. Zamućenje stvara utisak dinamičnog pokreta.

ISO

400

LN HD

S

125 F5.6 +0.0

01:02:03

Manja brzina zatvarača 2″1″15601004001000 Veća brzina zatvarača • Ukoliko fotoaparat ne može da postigne optimalnu ekspoziciju, prikaz vrednosti otvora blende će treperiti na ekranu. Primer prikaza upozorenja (trepćući)

2000 F1.8

125

F8

Status

Šta treba uraditi

Objekat je nedovoljno eksponiran.

• Podesite brzinu zatvarača na manju vrednost.

Objekat je previše eksponiran.

• Podesite brzinu zatvarača na veću vrednost. • Ako upozorenje ne nestane sa ekrana, to znači da je prekoračen opseg merenja fotoaparata. Podesite [ND Filter Setting] (str. 35) na [On].

2 Osnove fotografisanja

Brzina zatvarača

38

SR 17

Izbor vrednosti otvora blende i brzine zatvarača (ručni režim M) U režimu M birate i vrednost otvora blende i brzinu zatvarača. Pri brzini BULB zatvarač ostaje otvoren sve dok je dugme zatvarača pritisnuto. Postavite točkić za izbor režima na M, brzinu zatvarača podesite kontrolnim točkićem a vrednost blende sekundarnim točkićem za izbor podešavanja. • Brzina zatvarača se može podesiti na 1/2000–60 sek. ili [BULB]. • Funkcije dodeljene kontrolnom točkiću i sekundarnom točkiću za izbor podešavanja možete da izmenite. g »Dial Function« (str. 89)

2

# Pažnja • Kompenzacija ekspozicije nije dostupna u režimu M.

Osnove fotografisanja

Biranje trenutka kada će se ekspozicija završiti (»bulb«)

Sliku možete snimiti sa vremenom bulb ekspozicije, tokom koga je zatvarač otvoren sve dok držite pritisnuto dugme zatvarača. Podesite kraj ekspozicije tako da odgovara objektu. Koristiti za snimanje noćnih pejzaža i vatrometa. U režimu M, brzinu zatvarača podesite na [BULB].

# Pažnja • Maksimalno 16 minuta (podrazumevana vrednost) • Maksimalno trajanje ekspozicije kod »bulb« snimanja zavisi od ISO osetljivosti. • Za smanjenje podrhtavanja fotoaparata za »bulb« snimanje, preporučuje se da se fotoaparat montira na stabilni stativ ili da se koristi daljinski kabl (prodaje se posebno). • U toku dugih ekspozicija sledeće opcije nisu dostupne: snimanje u sekvenci/snimanje pomoću samookidača/AE bracket snimanje/stabilizator slike/bracketing blica

Šum na slikama Tokom snimanja sa malom brzinom zatvarača na ekranu se može pojaviti šum. Do ovih pojava dolazi kada u delovima senzora za sliku, koji pod normalnim okolnostima nisu izloženi svetlosti, dođe do generisanja struje koja vodi porastu temperature u senzoru ili u njegovom strujnom kolu. Isto se može desiti tokom snimanja sa visokom vrednošću ISO postavke u sredini izloženoj visokoj temperaturi. Da se bi umanjio ovaj šum, fotoaparat aktivira funkciju za redukciju šuma. g [Noise Reduct.] (str. 61)

18 SR

Korišćenje umetničkih filtera

1

Okrenite točkić za izbor režima rada u položaj ART. • Prikazaće se meni umetničkih filtera. Izaberite filter pomoću FG i pritisnite Q.

ART

1

Pop Art

1

7

Exit

Set

 Vrste umetničkih filtera

2

Pop Art Soft Focus Pale&Light Color Light Tone Grainy Film Pin Hole

s t u v Y

Diorama Cross Process Gentle Sepia Dramatic Tone Key Line

Snimite sliku. • Da biste izabrali drugo podešavanje, pritisnite dugme Q kako bi se prikazao meni umetničkih filtera.

Umetnički efekti

2 Osnove fotografisanja

j k l m n o

Umetnički filteri se mogu menjati, a efekti se mogu dodavati. Pritiskom na I u okviru menija umetničkih filtera prikazaće se dodatne opcije. Izmena filtera Opcija I predstavlja originalni filter, dok opcija II i ostale opcije dodaju efekte kojima se menja originalni filter. Dodavanje efekata* Soft focus (meki fokus), pin-hole (ključaonica), frames (kadrovi), white edges (bele ivice), starlight (zvezdana svetlost) * Dostupnost efekata zavisi od izabranog filtera.

# Pažnja • Ako je za kvalitet slike trenutno izabran format [RAW], kvalitet slike će automatski biti podešen na [YN+RAW]. Umetnički filter će biti primenjen samo na primerak u JPEG formatu. • U zavisnosti od objekta, gradacije tonova mogu da budu neuglađene, efekti manje primetni, a slika može da postane »zrnasta«. • U prikazu slike uživo ili tokom snimanja video zapisa može se desiti da se pojedini efekti ne vide. • Reprodukcija se može razlikovati u zavisnosti od filtera, efekata ili primenjenih podešavanja kvaliteta video zapisa.

SR 19

Snimanje u programu snimanja

1

Okrenite točkić za izbor režima rada u položaj SCN. • Prikazaće se meni programa snimanja. Izaberite program snimanja pomoću FG. • Pritisnite Q ili pritisnite dugme zatvarača do pola da biste izmenili prikaz slike uživo. Pritisnite Q da biste se vratili na prikaz menija programa snimanja.

SCN

1

R

Exit

2

Portrait

Set

 Vrste programa snimanja

Osnove fotografisanja

O P L J G U R T

2

Portrait e-Portrait Landscape Sport Night Scene Night+Portrait Sunset Documents

s ( 0 g Y X Z

Panorama (str. 21) Fireworks Višestruka Ekspozicija Beach & Snow Underwater Wide Underwater Macro Backlight HDR

Snimite sliku. • Da biste izabrali drugo podešavanje, pritisnite dugme Q kako bi se prikazao meni programa snimanja.

# Pažnja • U režimu [e-Portrait] snimaju se dve slike: neizmenjena slika i druga slika na koju se primenjuju efekti [e-Portrait]. Neizmenjena slika se snima pomoću opcije koja je trenutno izabrana za kvalitet slike, a izmenjeni primerak pri postavkama za kvalitet slike u JPEG formatu (X kvaliteta (2560 × 1920)). • Efekti nekih programa snimanja nisu primenljivi prilikom snimanja video zapisa.

20 SR

Snimanje slika za panoramsku sliku

Ukoliko ste instalirali obezbeđene računarske programe, možete ih koristiti za spajanje slika kako biste dobili panoramski prikaz. g »Instalacija softvera« (str. 74)

Okrenite točkić za izbor režima rada u položaj SCN.

2 3 4

Izaberite [Panorama] i pritisnite Q.

2

Izaberite pravac spajanja pomoću FGHI. Snimite sliku koristeći ivice za kadriranje snimka.

ISO

200

• Vrednosti fokusa, ekspozicije i ostalih podešavanja biće fiksno određene na prvom snimku.

5

Osnove fotografisanja

1

M

125 F5.6

38

Snimite preostale slike kadrirajući svaki snimak tako da se njegove ivice preklapaju sa ivicama prethodne slike.

ISO

200

M

125 F5.6

38

[2]

Exit

[3]

Exit

• Panoramska slika može da sadrži najviše 10 slika. Nakon desetog snimka biće prikazan znak upozorenja (g).

6

Nakon što snimite poslednji snimak, pritisnite Q kako biste završili seriju.

# Pažnja • Tokom panoramskog snimanja, slika prethodno snimljena u svrhu pozicioniranja neće biti prikazana. Ako pri snimanju kao vodič koristite okvire ili druge oznake prikazane na slici, podesite kompoziciju tako da se ivice preklapajućih slika preklapaju sa okvirima.

$ Napomene • Ako pre snimanja prvog kadra pritisnete Q, na ekranu će biti prikazan meni za izbor programa snimanja. Ako tokom snimanja pritisnete Q, tekuće panoramsko snimanje će biti završeno i odmah možete preći na sledeću sekvencu.

SR 21

Korišćenje opcija snimanja Korišćenje vodiča uživo

1 2

2

Postavite točkić za izbor režima rada u položaj A. Stavka vodiča

Nakon što pritisnete Q da bi se prikazao vodič uživo, označite stavku pomoću dugmadi FG u sklopu tastera strelice i pritisnite Q kako biste je izabrali.

Change Color Saturation

Osnove fotografisanja

Cancel

3

Izaberite željeni nivo pritiskom dugmadi sa strelicama FG. • Ako izaberete [Shooting Tips], označite stavku i pritisnite Q da biste videli opis. • Pritisnite dugme zatvarača do pola ili pritisnite Q da biste sačuvali postavku. • Efekat izabranog nivoa se može videti na ekranu. Ako izaberete [Blur Background] ili [Express Motions], ponovo će biti postavljen standardni prikaz, ali na konačnoj fotografiji će se videti izabrani efekat.

4

Traka nivoa Clear & Vivid

0

Flat & Muted

Cancel

Set

Snimite sliku. • Pritisnite dugme zatvarača da biste snimili sliku. • Da biste izbrisali vodič uživo iz prikaza, pritisnite dugme MENU.

# Pažnja • Ako je za kvalitet slike trenutno izabran format [RAW], kvalitet slike će automatski biti podešen na [YN+RAW]. • Druge postavke vodiča uživo osim [Blur Background] i [Express Motions] nisu primenljive u RAW formatu. • Na nekim nivoima podešavanja vodiča uživo slike mogu izgledati zrnasto. • Promene nivoa podešavanja vodiča uživo možda neće biti vidljive na ekranu. • Blic se ne može koristiti sa vodičem uživo. • Promene opcija vodiča uživo poništavaju prethodne promene. • Ako izaberete podešavanja vodiča uživo koja premašuju ograničenja merača ekspozicije fotoaparata, to može dovesti do slika koje su previše ili premalo eksponirane.

% Saveti • U režimima različitim od A, pomoću kontrole uživo možete vršiti detaljnija podešavanja. g »Korišćenje kontrole uživo« (str. 35)

22 SR

Kontrolisanje ekspozicije (kompenzacija ekspozicije) Okrenite pomoćni kontrolni točkić kako biste podesili ekspoziciju. Za osvetljavanje slika izaberite pozitivne (»+«), a za zatamnjenje negativne (»–«) vrednosti. Ekspozicija može da se podesi u rasponu od ±3EV.

Negativna (-)

Bez kompenzacije (0)

2

Pozitivna (+)

• Kompenzacija ekspozicije nije dostupna u režimima A, M, ili SCN (izuzev delimično).

Promena osvetljenosti svetlih tačaka i senki Da biste prikazali dijalog za kontrolu tona, pritisnite dugme F (F), a zatim dugme INFO. Nivo tona možete izabrati pomoću HI. Izaberite »nisko« da biste zatamnili senke ili »visoko« da biste posvetlili svetle tačke. INFO

INFO

0 Kompenzacija ekspozicije

Nivo tona: nizak

IS 1

j ISO

200

LN

INFO +1

0

0

P

125 F5.6 +2.0

HD

01:02:03

Osnove fotografisanja

# Pažnja

1234

Nivo tona: visok

SR 23

Upotreba blica (fotografisanje pomoću blica)

1 2 3

2

Pomerite prekidač blica da biste podigli blic. Pritisnite dugme # (I) da biste prikazali opcije. Upotrebite HI da biste odabrali način rada blica i pritisnite Q. • Raspoložive opcije i redosled po kojem su prikazane razlikovaće se u zavisnosti od režima snimanja. g »Načini rada blica koji se mogu podesiti u režimu snimanja« (str. 25) AUTO

Osnove fotografisanja

!

Blic za smanjenje pojave crvenih očiju

#

Dopunski blic

$

Isključen blic Blic za sporu sinhronizaciju/ smanjenje pojave crvenih očiju

!SLOW

4

Automatski blic

Blic se automatski uključuje pri slabom ili pozadinskom osvetljenju. Ova funkcija omogućava smanjenje pojave crvenih očiju. Blic se uključuje bez obzira na uslove osvetljenja. Blic se ne uključuje. Kombinuje sporu sinhronizaciju i smanjenje pojave crvenih očiju.

#SLOW

Spora sinhronizacija

Male brzine zatvarača koriste se za osvetljenje slabo osvetljenih pozadina.

#FULL, #1/4 itd.

Ručno

Za korisnike kojima više odgovara ručno upravljanje podešavanjima.

Pritisnite dugme zatvarača do kraja.

# Pažnja • Pri korišćenju opcije [! (blic za smanjenje pojave crvenih očiju)], nakon otprilike 1 sekunde po emitovanju pripremnih bljeskova zatvarač se otpušta. Nemojte pomerati fotoaparat dok ne završite sa snimanjem. • [! (Blic za smanjenje pojave crvenih očiju)] može biti neefikasan u pojedinim uslovima snimanja.

24 SR

Načini rada blica koji se mogu podesiti u režimu snimanja Režim snimanja

Glavna kontrolna tabla

Način rada blica

Uslovi za paljenje blica

#AUTO

Automatski blic

Automatski se aktivira u mraku/uslovima pozadinskog osvetljenja

#

Automatski blic (redukcija crvenih očiju) Dopunski blic

$

Isključen blic

k

! SLOW

Spora sinhronizacija (redukcija crvenih očiju)

#SLOW

Spora sinhronizacija

Automatski se aktivira u mraku/uslovima pozadinskog osvetljenja

#AUTO

Automatski blic

! P/A

#

$

Isključen blic

!

Automatski se aktivira u mraku/uslovima pozadinskog osvetljenja Pali se uvek k

•  #AUTO, $ može da bude podešen u režimu A. Minimalni opseg

Objekti će možda bacati senke preko objekata koji su blizu fotoaparatu, što može dovesti do efekta vinjetiranja ili mogu da budu previše svetle čak i pri minimalnom izlazu.

2 Osnove fotografisanja

S/M

Automatski blic (redukcija crvenih očiju) Dopunski blic

Pali se uvek

• Koristite opcionalne jedinice blica izvan fotoaparata da biste sprečili efekat vinjetiranja. Da biste sprečili preveliku ekspoziciju fotografija, izaberite režim A ili M i odaberite visoki f-broj ili smanjite ISO osetljivost.

SR 25

Biranje nišana fokusa (AF nišan) Odaberite koji od 35 ili 25 nišana autofokusa će se koristiti za automatsko fokusiranje.

1 2

2 Osnove fotografisanja 26 SR

Pritisnite dugme P (H) da biste prikazali AF nišan. Uz pomoć FGHI izaberite prikaz jednog nišana i pozicionirajte AF nišan. • Režim »Svi nišani« se vraća ako sklonite kursor sa ekrana. • Možete da birate neki od sledećih 5 tipova nišana. Pritisnite dugme INFO i koristite FG. Svi nišani Fotoaparat automatski bira neki od kompletnog skupa nišana fokusa.

Jedan nišan Ručno izaberite nišan fokusa.

Svi nišani 7 x 5

Pojedinačni nišan 7 x 5

Svi nišani 5 x 5

Pojedinačni nišan 5 x 5

Grupa nišana Fotoaparat automatski bira neki iz izabrane grupe nišana fokusa.

Snimanje u sekvenci/korišćenje samookidača Fotoaparat će snimati fotografije u sekvenci dok je dugme zatvarača pritisnuto do kraja. Kao drugo rešenje, za snimanje autoportreta ili grupnih portreta, odnosno smanjivanje podrhtavanja kada se fotoaparat montira na stativ ili na drugi način fiksira, može se koristiti samookidač.

1 2

Pritisnite dugme jY (G) da biste prikazali direktni meni. Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q. Snimanje pojedinačnih kadrova

Snima po 1 kadar kada se pritisne dugme zatvarača (normalni režim snimanja).

j

Snimanje u sekvenci

Fotografije se snimaju brzinom od približno 5 kadrova u sekundi (fps) dok je dugme zatvarača pritisnuto do kraja ([S-AF] ili [MF] izabrano za [AF Mode], str. 43).

O

Velika brzina

Fotografije se snimaju brzinom od približno 15 kadrova u sekundi (fps) dok je dugme zatvarača pritisnuto do kraja ([S-AF] ili [MF] izabrano za [AF Mode], str. 43).

7

BKT

Dok je dugme prekidača pritisnuto do kraja, fotografije se snimaju uz automatsku promenu postavki za svaki kadar (»bracket« fotografija).

Y12 sek.

Samookidač 12 sek.

Pritisnite dugme zatvarača do pola da biste fokusirali predmet, a do kraja da biste pokrenuli samookidač. Lampica samookidača prvo svetli približno 10 sekundi, pa treperi približno 2 sekunde, a zatim se snima slika.

Y2 sek.

Samookidač 2 sek.

Pritisnite dugme zatvarača do pola da biste fokusirali predmet, a do kraja da biste pokrenuli samookidač. Lampica samookidača treperi približno 2 sekunde, a zatim se snima slika.

2 Osnove fotografisanja

o

$ Napomene • Da biste isključili samookidač, pritisnite dugme jY. • Tokom snimanja u sekvenci fokus, ekspozicija i balans belog se fiksiraju na prvom kadru (tokom [S-AF], [MF]). • Funkcija »bracketing« je dostupna samo kada se izabere [Bracketing] (str. 51).

# Pažnja • Ukoliko pokazivač kapaciteta baterije počne da treperi tokom snimanja u sekvenci, fotoaparat zaustavlja snimanje i počinje da beleži već snimljene slike na karticu. Broj sačuvanih slika zavisi od preostalog kapaciteta baterije. • Za snimanje samookidačem, pričvrstite fotoaparat na stativ. • Ukoliko stojite ispred fotoaparata kako biste pritisnuli dugme zatvarača do pola dok koristite samookidač, fotografija će možda biti izvan fokusa.

SR 27

Osnovne operacije reprodukcije Prikaz na ekranu tokom reprodukcije Uprošćeni prikaz 1

Opšti prikaz

2 3

456

c

d

fg

e

×10

×10 125

P

2

+2.0

F5.6 24mm +1.0

WB AUTO

A+4

G+4

Osnove fotografisanja

ISO 400

Adobe iNatural

3968×2976 4:3

b

L N 100-0015

2012.10.26 12:30

SD

a 0

15

7 8

L N 100-0015

4:3

2012.10.26 12:30

9

s

1 Indikator baterije .............................str. 6 2 Eye-Fi otpremanje završeno .........str. 64 3 Oznaka za štampu Broj kopija .....................................str. 70 4 Snimanje zvuka ............................str. 31 5 Zaštita ...........................................str. 31 6 Slika odabrana ..............................str. 12 7 Broj datoteke.................................str. 62 8 Broj kadra 9 Uređaj za skladištenje...................str. 83 0 Format snimanja ...........................str. 62 a Razmera .......................................str. 39 b Datum i vreme ................................str. 7 c Granica zasnovana na razmeri .....str. 54 d AF nišan........................................str. 26

1/8

e f g h i j k l m n o p q r s

SD

15

rqp o

Režim snimanja ..................str. 8, 15–18 Kompenzacija ekspozicije.............str. 23 Brzina zatvarača .....................str. 15–18 Vrednost otvora blende...........str. 15–18 Žižna daljina..................................str. 10 Kontrolisanje jačine blica ..............str. 41 Kompenzacija balansa belog ........str. 90 Kolorni prostor ..............................str. 61 Kvalitet slike ..................................str. 37 Stepen kompresije ..................str. 40, 62 Broj piksela .................str. 40–41, 62, 85 ISO osetljivost ...............................str. 44 Balans belog .................................str. 38 Način merenja...............................str. 42 Histogram ...............................str. 14, 60

Prikaz informacija tokom reprodukcije Pritiskom na dugme INFO mogu da se izaberu informacije koje se prikazuju tokom reprodukcije. ×10

INFO

×10

INFO

125

P

+2.0

F5.6 45mm ±0.0

WB AUTO

A±10 G±10 ISO 400 Adobe iNatural 3968×2976

4:3

L N 100-0015

2012.10.26 12:30

Samo slika

28 SR

h i j k l m n

Uprošćeni prikaz

15

4:3

1/8

L N 100-0015

2012.10.26 12:30

Opšti prikaz

15

INFO

Opcije reprodukcije Pritisnite dugme q da biste videli slike u punom kadru. Da biste napustili režim snimanja, pritisnite dugme zatvarača do pola. Indeksni prikaz

W

W

2012.10.26 12:30

2

20

L N 100-0020 20

Reprodukcija pojedinačnih slika

T

2012.10.26 12:30

20

T

4 kadra

2012.10.26 12:30

21

9 kadrova, 25 kadrova Indeksni prikaz

Uvećanje reprodukcije (reprodukcija uvećanog prikaza) W

L N 100-0020 2012.10.26 12:30

20

T

Osnove fotografisanja

2012.10.26 12:30

2x

Reprodukcija pojedinačnih slika

Reprodukcija sa uvećanim prikazom

Sekundarni točkić za izbor podešavanja (j) Prethodno (l)/sledeće (m) Reprodukcija pojedinačnih kadrova: sledeći (I)/prethodni (H) Tasteri strelice reprodukcija uvećanog prikaza: pomeranje položaja krupnog plana (FGHI) indeksna reprodukcija: izbor slika INFO Prikazuje podatke o slici R (Dugme za snimanje Izbor slika (str. 12) video zapisa) D (G) Q Kontrolni točkić (j) Fn1

Brisanje slika (str. 12) Prikaz menija Uvećanje/umanjenje prikaza Zaštita slika

SR 29

Korišćenje opcija reprodukcije Pritisnite Q tokom reprodukcije da biste prikazali meni sa jednostavnim opcijama koje možete koristiti u režimu reprodukcije. JPEG H Play JPEG Edit R Rotate L

2

Back

Set

Osnove fotografisanja

Kadar fotografije RAW

JPEG

RAW+JPEG

Kadar video zapisa

JPEG Edit g str. 54

RAW Data Edit g str. 54

Movie Play

Audio playback

0 (Protect)

R (Audio recording)

Rotate

Slideshow

< (Print reservation)

Erase

Izvršavanje operacija nad kadrom video zapisa (Movie Play) Pauziraj ili nastavi reprodukciju. • Dok je reprodukcija pauzirana, možete izvršavati sledeće operacije. HI ili sekundarni točkić Prethodno/sledeće Pritisnite i držite HI da biste nastavili operaciju. za izbor podešavanja Prikazivanje prvog kadra. F

Q

G

Prikazivanje poslednjeg kadra.

H/I

Premotavanje video zapisa unapred ili unazad.

F/G

Podešavanje jačine zvuka.

# Pažnja • Preporučujemo korišćenje priloženog softvera radi reprodukcije video zapisa na računaru. Pre prvog pokretanja softvera povežite fotoaparat sa računarom.

30 SR

Zaštita slika

Zaštitite slike od nehotičnog brisanja. Prikažite sliku koju želite da zaštitite i pritisnite dugme Fn1; na slici će se pojaviti ikona 0 (zaštita). Ponovo pritisnite dugme Fn1 da biste uklonili zaštitu. Takođe, možete da zaštitite više izabranih slika. g »Izbor slika« (str. 12)

4:3

L N 100-0020

2012.10.26 12:30

20

# Pažnja • Formatiranjem kartice se brišu sve slike, čak i zaštićene.

2

Snimanje zvuka

1

JPEG

Prikažite sliku kojoj želite da dodate snimak zvuka i pritisnite Q.

H Play JPEG Edit

• Snimanje zvuka nije dostupno za zaštićene slike. • Snimanje zvuka je dostupno i u meniju za reprodukciju.

2

Izaberite [R] i pritisnite Q.

3

Izaberite [R Start] i pritisnite Q da biste započeli snimanje.

R Rotate L Back R

• Da biste u nekom trenutku zaustavili snimanje, pritisnite Q.

4

Set

• Da biste izašli bez dodavanja zvuka, izaberite [No].

Pritisnite Q da biste završili sa snimanjem.

Osnove fotografisanja

Dodajte zvučni zapis (do 4sek.) trenutnoj fotografiji.

No

R Start Erase

Back

Set

• Slike sa snimljenim zvukom označene su ikonom H. • Da biste izbrisali snimak, izaberite [Erase] u koraku 2.

Rotiranje

Izaberite da li ćete rotirati fotografije.

1 2 3

Reprodukujte sliku i pritisnite Q. Izaberite [Rotate] i pritisnite Q. Pritisnite F da biste zarotirali sliku u smeru suprotnom od kazaljke na satu, odnosno G da biste je zarotirali u smeru kazaljke na satu; slika se rotira svakim pritiskom dugmeta. • Pritisnite Q da biste sačuvali podešavanja i izađite. • Zarotirana slika je sačuvana u trenutnom smeru. • Video zapisi i zaštićene slike ne mogu se rotirati.

SR 31

Automatska reprodukcija slika

Ova funkcija uzastopno prikazuje slike sačuvane na kartici.

1

JPEG

Pritisnite Q tokom reprodukcije i izaberite opciju automatske reprodukcije slika.

H Play JPEG Edit R Rotate L Back

2

2

Prilagodite podešavanja Start

Osnove fotografisanja

BGM Effect Slide Slide Interval Movie Interval

3

32 SR

Set

Pokrenite automatsku reprodukciju. Slike se prikazuju redom, počevši od trenutne slike. Podesite BGM (5 tipova) ili isključite BGM [Off]. Izaberite prelaz između kadrova. Podesite koji će se tip automatske reprodukcije slika aktivirati. Izaberite vreme trajanja prikaza svakog slajda 2-10 sekundi. Izaberite [Full] da biste automatskom reprodukcijom obuhvatili video zapise u punom trajanju, odnosno [Short] da biste obuhvatili samo deo početka svakog video zapisa.

Izaberite [Start] i pritisnite Q. • Počinje automatska reprodukcija slika. • Da biste zaustavili automatsku reprodukciju slika, pritisnite Q.

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir Ekran je osetljiv na dodir i omogućava kontrolu fotoaparata na taj način.

Vodiči uživo Kartica

Ekran osetljiv na dodir se može koristiti sa vodičem uživo.

1

Dodirnite karticu i otklizajte prstom ulevo da biste prikazali vodiče uživo.

2

ISO-A

200

• Lagano dodirnite i izaberite stavke.

HD

Uz pomoć prsta pozicionirajte klizače.

125 F5.6

01:02:03

125 F5.6

01:02:03

38

• Pritisnite dugme MENU da biste zatvorili ekran vodiča uživo.

Režim snimanja Lagano dodirujući ekran, možete da fokusirate i snimate. Lagano dodirnite da biste prošli kroz podešavanja ekrana osetljivog na dodir. Operacije ekrana osetljivog na dodir su onemogućene. Lagano dodirnite objekat kako biste ga fokusirali i automatski otpustili zatvarač. Lagano dodirnite da bi se prikazao okvir fokusa. Ekran osetljiv na dodir možete koristiti za izbor položaja i veličine okvira fokusa. Fotografije mogu biti načinjene pritiskom na dugme zatvarača.

Osnove fotografisanja

2

LN

ISO

200

LN HD

P

0.0

30

Režim reprodukcije Uz pomoć ekrana osetljivog na dodir prelistavajte slike ili ih uvećavajte i smanjujte.  Reprodukcije punog kadra Razgledanje dodatnih slika • Pomerite prst ulevo da biste pregledali starije sličice, ili udesno da biste pregledali novije sličice.

SR 33

Uvećanje reprodukcije • Dodirnite % da biste uvećali ekran. Dodirnite $ više puta da biste se vratili na reprodukciju pojedinačnih kadrova. • Prstom pomerajte ekran kada je slika uvećana. • Lagano dodirnite F za prikaz indeksne reprodukcije.

2

10x

 Indeksna reprodukcija

Osnove fotografisanja

Sledeća strana/prethodna strana • Pomerite prst nagore da biste videli sledeću stranu, a nadole da biste videli prethodnu stranu. • Uz pomoć t ili u izaberite broj slika koje će biti prikazane. • Radi reprodukcije pojedinačne slike, lagano dodirujte u sve dok se trenutna slika ne prikaže u punom kadru.

2012.10.26 12:30

Pregled slika • Lagano dodirnite sliku da biste je pogledali u punom okviru.

Prilagođavanje podešavanja Podešavanja se mogu vršiti na glavnoj kontrolnoj tabli. g »Upotreba glavne kontrolne table« (str. 68)

1

Prikažite glavnu kontrolnu tablu. • Pritisnite Q da biste prikazali kursor.

ISO ISO AUTO

WB AUTO

i

NORM

AUTO

Off ND Off

4:3 mall Super Fine +RAW

P

2 3

Lagano dodirnite željenu stavku. • Na taj način će ta stavka biti označena.

38

WB ISO AUTO

Okrenite kontrolni točkić da biste izabrali opciju. • Neke funkcije se menjaju dodirivanjem ekrana.

125 F5.6

WB AUTO

NORM

AUTO

Off 4:3 mall Super Fine +RAW

P

i

ND Off

125 F5.6

38

# Pažnja • U sledećim situacijama, operacije sa ekranom osetljivim na dodir nisu dostupne. Snimanje video zapisa/panorame/e-portreta/bulb fotografije/dijalog za podešavanje balansa belog jednim dodirom/kada su dugmad ili točkići u upotrebi • U režimu samookidača, tajmer može da se pokrene laganim dodirom ekrana. Ponovo lagano dodirnite da biste zaustavili tajmer. • Ekran nemojte dodirivati noktima ili drugim oštrim predmetima. • Rukavice ili zaštite za ekran mogu ometati rad ekrana osetljivog na dodir.

% Saveti • Deaktiviranje ekrana osetljivog na dodir. [Touch Screen Settings] g »Režim snimanja« (str. 33)

34 SR

3

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata Korišćenje kontrole uživo

Kontrola uživo se može koristiti za prilagođavanje podešavanja u režimima P, S, A i M. Ukoliko koristite kontrolu uživo, imaćete mogućnost da pregledate efekte različitih podešavanja na ekranu. Dostupno je prilagođeno podešavanje koje omogućava korišćenje kontrole uživo u drugim režimima (str. 60). IS OFF

3

i WB WB AUTO AUTO

Funkcije

WB Auto

P

AUTO AUTO

HD

Podešavanja

W

 Dostupna podešavanja Stabilizator slike..................................str. 36 Kvalitet slike........................................str. 37 Balans belog .......................................str. 38 Snimanje u sekvenci/samookidač ......str. 27 Razmera .............................................str. 39 Format snimanja .................................str. 40 Način rada blica ..................................str. 24

Kontrolisanje jačine blica ....................str. 41 Način merenja ....................................str. 42 AF režim rada .....................................str. 43 ISO osetljivost.....................................str. 44 Detekcija lica ......................................str. 44 Podešavanje ND filtera

1

Pritisnite Q da bi se prikazala kontrola uživo.

2

Pomoću FG u sklopu tastera strelice izaberite postavke, pomoću HI izmenite izabranu postavku i pritisnite Q.

• Da biste sakrili kontrolu uživo, ponovo pritisnite Q.

• Izabrana podešavanja automatski stupaju na snagu ukoliko ne koristite fotoaparat u periodu od otprilike 8 sekundi.

Kursor

Prikazuje naziv izabrane funkcije

IS OFF

i WB WB AUTO AUTO

4:3

Tasteri strelice

LF WB Auto

Kursor

P

AUTO AUTO

HD

W

Tasteri strelice

# Pažnja • Neke stavke nisu dostupne u nekim režimima snimanja.

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

4:3

LF

% Saveti • Za naprednije opcije ili prilagođavanje fotoaparata, koristite menije za podešavanja. g »Korišćenje menija« (str. 46)

SR 35

Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata (stabilizator slike) Možete da smanjite podrhtavanje fotoaparata do koga dolazi kada se snima u slabo osvetljenim situacijama ili sa velikim uvećanjem.

1

Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku stabilizatora slike pomoću FG.

i WB AUTO

4:3

LF Auto

HD

P

3

2

Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

Slika

OFF

IS Off

Stabilizator slike je isključen.

IS1

Auto

Stabilizator slike je uključen.

IS2

Vertical IS

Stabilizacija slike primenjuje se samo na vertikalno (Y) podrhtavanje fotoaparata. Koristite ovu funkciju kada horizontalno pomerate fotoaparat.

IS3

Horizontal IS

Stabilizacija slike primenjuje se samo na horizontalno (Z) podrhtavanje fotoaparata. Koristite ovu funkciju kada horizontalno pomerate fotoaparat držeći ga u smeru portreta.

# Pažnja

36 SR

• Stabilizator slike ne može da ispravi preterano podrhtavanje fotoaparata ili podrhtavanje do koga dolazi kada je brzina zatvarača podešena na najmanju vrednost. U tim slučajevima, preporučuje se da koristite stativ. • Kada koristite stativ, podesite [Image Stabilizer] na [Off].

Opcije obrade (kvalitet slike) Izaberite kvalitet slike i podesite pojedinačno kontrast, oštrinu i druge parametre. Promene svakog kvaliteta slike se zasebno čuvaju.

1

Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku kvaliteta slike pomoću FG.

IS OFF

j WB AUTO

4:3

LF Muted

P

2 h

Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q. Vivid

Stvara živopisne boje.

Natural

Stvara prirodne boje.

Muted

Stvara prigušene tonove.

Z

Portrait

Stvara divne nijanse kože.

J

Monotone

Stvara crni i beli ton.

j Pop Art k Soft Focus l Pale&Light Color m Light Tone n Grainy Film o Pin Hole s Diorama t Cross Process u Gentle Sepia v Dramatic Tone Y Key Tone

Izaberite umetnički filter i željeni efekat.

3 Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

i j

HD

h i j Z J j k

SR 37

Podešavanje boje (balansa belog) Balans belog (WB) obezbeđuje da beli objekti snimljeni fotoaparatom budu beli na slikama. U većini slučajeva prikladno je koristiti vrednost [AUTO], ali kada vrednost [AUTO] ne da željene rezultate ili želite da namerno pojačate boje na slikama, možete izabrati i druge vrednosti u zavisnosti od svetlosnog izvora.

1 2

Prikažite kontrolu uživo i izaberite balans belog pomoću FG.

IS OFF

i WB WB AUTO AUTO

Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.

4:3

LF WB Auto

3 Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata 38 SR

P

Temperatura boje

WB način Automatski balans belog

Programirani balans belog

Uslovi osvetljenja

k

5

5300 K

N

7500 K

O

6000 K

1

3000 K

Za snimanje pod svetlošću sijalice

>

4000 K

Za objekte osvetljene fluorescentnom svetlošću

k 5500 K Temperatura Kalibracija boje balansa podešena belog jednim P/Q kalibracijom dodirom balansa (str. 39) belog jednim dodirom. CWB

2000 K– 14000 K

HD

W

Koristi se za većinu osvetljenja (kada postoji uokvireno belo područje na monitoru). Ovaj način je pogodan za opštu upotrebu. Za snimanje na otvorenom prostoru po vedrom danu ili za snimanje crvenih nijansi zalaska sunca i boja vatrometa Za snimanje u senci, na otvorenom, po vedrom danu Za snimanje na otvorenom prostoru po oblačnom danu

AUTO

W n

Prilagođeni balans belog

AUTO AUTO

Za snimanje pod vodom Za snimanje uz upotrebu blica Izaberite kada se beli ili sivi objekat može koristiti za merenje balansa belog, a da je pri tom pod mešanim osvetljenjem ili osvetljen nepoznatim tipom blica ili nekim drugim svetlosnim izvorom. Nakon što pritisnete dugme INFO, izaberite temperaturu boje pomoću dugmadi HI, a zatim pritisnite Q.

Kalibracija balansa belog jednim dodirom Izmerite balans belog tako što ćete ukadrirati parče papira ili neki drugi beli objekat pod osvetljenjem koje će se koristiti na krajnjoj fotografiji. Ova funkcija je korisna kada snimate subjekt pod prirodnim osvetljenjem, kao i pod drugim izvorima svetlosti različitih temperatura boje.

1 2

Izaberite [P] ili [Q] (balana belog jednim dodirom 1 ili 2). Okrenite fotoaparat prema praznom listu papira (belom ili sivom) a zatim pritisnite dugme INFO. • Ukadrirajte objekat tako da ispunjava ekran i da ne bude osenčen. • Pojavljuje se ekran za kalibraciju balansa belog jednim dodirom.

3

Izaberite [Yes] i pritisnite Q.

% Saveti • Ukoliko je objekat previše svetao ili taman, odnosno vidljivo zamrljan, prikazaće se poruka [WB NG Retry] i vrednost neće biti registrovana. Rešite problem i ponovite postupak počevši od koraka 1.

Podešavanje razmere slike Pri snimanju slika možete menjati razmeru (odnos horizontalne i vertikalne vrednosti). U zavisnosti od toga šta želite, razmeru možete podesiti na [4:3] (standardna), [16:9], [3:2] ili [1:1].

1 2

Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku razmere pomoću FG. Izaberite razmeru pomoću HI i pritisnite Q.

# Pažnja • Slike u JPEG formatu se izrezuju do izabrane razmere; međutim, slike u RAW formatu se ne izrezuju već se čuvaju uz informacije o izabranoj razmeri. • Kada se slike u RAW formatu reprodukuju, izabrana razmera se prikazuje u svakom kadru.

3 Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

• Nova vrednost će biti sačuvana kao programirana opcija balansa belog. • Nova vrednost se čuva sve dok se ponovo ne izmeri balans belog jednim dodirom. Podaci se ne brišu isključivanjem fotoaparata.

SR 39

Kvalitet slike (format snimanja) Izaberite kvalitet slike za fotografije i video zapise shodno njihovoj nameni, npr. retuširanje na računaru ili prikaz na Webu.

1 2

Prikažite kontrolu uživo i pomoću FG izaberite format snimanja fotografija ili video zapisa.

IS OFF

i WB AUTO

Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.

4:3

3968x2976

P

RAW L F

LN

MN

HD

SN

Format snimanja

3

 Formati snimanja (slike) 

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

Izaberite neki od RAW i JPEG režima (YF, YN, XN i WN). Izaberite opciju RAW+JPEG da biste pri svakom snimku snimili i sliku u RAW i sliku u JPEG formatu. JPEG formati kombinuju veličinu slike (Y, X i W) i stepen kompresije (SF, F, N i B). Dostupne opcije se mogu izabrati pomoću opcije [K Set] u korisničkim menijima.

40 SR

Veličina slike Ime Y (Veliki) X (Srednji)

W (Mali)

Broj piksela 3968×2976* 3200×2400 2560×1920* 1920×1440 1600×1200 1280×960* 1024×768 640×480

Stepen kompresije SF (Super fina) YSF

F (Fina)

N (Normalna)

B (Osnovna)

YF*

YN*

YB

XSF

XF

XN*

XB

WSF

WF

WN*

WB

Primena

Izaberite za format štampanja Za slike malog formata i slike za Web

* Podrazumevano

Podaci o slici u RAW formatu Ovaj format (oznaka tipa datoteke ».ORF«) sadrži neobrađene podatke o slici radi kasnije obrade. Podaci o slici u RAW formatu se ne mogu videti pomoću drugih fotoaparata ni programa, niti se slike u RAW formatu mogu izabrati za štampanje. Pomoću ovog fotoaparata moguće je kreirati JPEG kopije RAW slika. g »Uređivanje slika« (str. 54)

 Formati snimanja (video zapisi)  Format snimanja Full HD HD 

Broj piksela 1920×1080 1280×720

Brzina u kadrovima 30p 30p

Format datoteke

Primena Za gledanje na TV ekranu.

MOV*1

• U zavisnosti od tipa kartice koja se koristi, snimanje može da se završi pre nego što se dostigne maksimalna dužina. *1 Pojedinačne datoteke mogu biti velike do 4 GB ili trajati najviše do 29 minuta.

Prilagođavanje emitovanja blica (kontrolisanje jačine blica) Emitovanje blica se može podesiti ako smatrate da je objekat previše ili nedovoljno eksponiran, iako je ekspozicija u preostalom delu kadra ispravna.

2

Odaberite vrednost kompenzacije pomoću HI i pritisnite Q.

3 S-AF ISO AUTO

0.0

OFF

0.0

P

0

# Pažnja • Ova funkcija je nedostupna kada je način rada blica na elektronskom blicu postavljen na MANUAL (ručni način rada). • Ako je emisija svetlosti prilagođena na elektronskom blicu, ona će biti kombinovana sa podešavanjem intenziteta blica na fotoaparatu.

R

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

1

Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku jačine blica pomoću FG.

SR 41

Izbor načina na koji fotoaparat meri osvetljenost (merenje) Izaberite kako će fotoaparat meriti osvetljenost objekta.

1

Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku merenja pomoću FG.

2

Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.

S-AF ISO AUTO

OFF

R

ESP

P

3 Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

p

ESP merenje

H

Merenje proseka sa težištem u centru

I

Merenje u tački

Merenje u tački – kontrola svetlih tačaka Merenje u tački – ISH kontrola senke IHI

3

42 SR

HI

SH

Fotoaparat optimizuje ekspoziciju za trenutni prizor ili (ako je opcija različita od [Off] izabrana za [I Face Priority]) za objekat portreta. Ovaj sistem merenja se preporučuje za opštu upotrebu. Ovaj način merenja predstavlja prosečno merenje između subjekta i pozadinskog osvetljenja, pomerajući težište merenja više ka subjektu u centru. Izaberite ovu opciju za merenje male oblasti dok je fotoaparat usmeren ka objektu čiju osvetljenost želite da merite. Ekspozicija će biti podešena u skladu sa osvetljenošću u merenoj tački. Povećava ekspoziciju merenja u tački. Obezbeđuje da će svetli objekti biti svetli i na slici. Smanjuje ekspoziciju merenja u tački. Obezbeđuje da će tamni objekti biti tamni i na slici.

Pritisnite dugme zatvarača do pola. • Pod uobičajenim okolnostima, fotoaparat će početi merenje kada se dugme zatvarača pritisne do pola i zaključati ekspoziciju sve dok je ono u tom položaju.

Biranje načina fokusiranja (AF režim) Izaberite metod fokusiranja (način fokusiranja).

1

Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku AF režima rada pomoću FG.

2

Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.

S-AF S-AF S-AF ISO AUTO

• Izabrani AF režim se prikazuje na ekranu.

S-AF (pojedinačni AF)

C-AF (neprekidni AF)

C-AF+TR (AF praćenje)

MF (ručno fokusiranje)

S-AF S-AF

C-AF

C-AF TR

MF

Fotoaparat vrši fokusiranje samo jednom dok je dugme zatvarača pritisnuto do pola. Kada se fokus zaključa, čuće se zvučni signal, a oznaka AF potvrde i oznaka AF nišana će zasvetleti. Ovaj režim je pogodan za snimanje subjekata u mirovanju ili subjekata sa ograničenim kretanjem. Možete da fokusirate sa udaljenosti od 1 cm od objekta snimanja. Fotoaparat ponavlja fokusiranje sve dok je dugme zatvarača pritisnuto do pola. Kada objekat bude u fokusu, oznaka AF potvrde će zasvetleti na ekranu i čuće se zvučni signal kada fokus bude zaključan prvi put. Čak i ako se subjekat pomeri, ili ako promenite kompoziciju slike, fotoaparat i dalje nastoji da fokusira sliku. Pritisnite dugme zatvarača do pola da biste izvršili fokusiranje; fotoaparat prati trenutni objekat i stalno ga fokusira sve dok je dugme zatvarača u tom položaju. • Ukoliko fotoaparat ne može više da prati objekat, AF nišan će se prikazati u crvenoj boji. Otpustite dugme zatvarača, a zatim ponovo ukadrirajte objekat i pritisnite dugme zatvarača do pola. Ova funkcija vam omogućava da ručno fokusirate bilo koji subjekat. Pritisnite dugme Q na duže, zatim fokusirajte objekat pomoću sekundarnog točkića za izbor podešavanja ili FG.

# Pažnja • Blic (str. 24) i zum (str. 10) su nedostupni prilikom fotografisanja u super makro režimu. Zum se podešava automatski. • Fotoaparat možda neće moći da izvrši fokusiranje ako je objekat slabo osvetljen, nejasan zbog magle ili dima, odnosno ako nema kontrasta.

$ Napomene • Pošto izaberete [MF] u odeljku [ Lever Function] i aktivirate ručicu u režimu pripravnosti za snimanje, možete da fokusirate objekat snimanja pomoću kontrolnog točkića.

3 Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

Super Macro

R

Single AF

P

SR 43

ISO osetljivost Povećavanjem ISO osetljivosti povećavate šum (zrnatost) ali omogućavate snimanje fotografija pri slabom osvetljenju. Podešenost koja se preporučuje u većini situacija je [AUTO], čime se ISO osetljivost podešava u skladu sa uslovima snimanja.

1 2

Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku ISO osetljivosti pomoću FG. Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite Q.

AUTO

Osetljivost se podešava automatski u skladu sa uslovima snimanja.

100–12800

Osetljivost se podešava na izabranu vrednost.

3

AF sa detekcijom lica/AF sa detekcijom zenice

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

1

Prikažite kontrolu uživo i izaberite stavku detekcije lica pomoću FG.

2

Pomoću HI izaberite opciju i pritisnite Q.

Fotoaparat detektuje lica i podešava fokus i digitalno ESP merenje.

S-AF ISO AUTO

R

Face Priority On

P

i

iR

iL

J

Detekcija lica isključena.

Detekcija lica isključena.

I

Detekcija lica uključena.

Detekcija lica uključena.

Detekcija lica i očiju uključena. Detekcija lica i desnog oka uključena. Detekcija lica i levog oka uključena.

Sistem autofokusa bira zenicu oka najbližu fotoaparatu za AF detekciju lica. Sistem autofokusa bira zenicu oka s desne strane lica za AF detekciju lica. Sistem autofokusa bira zenicu oka s leve strane lica za AF detekciju lica.

K L M

3 4

Usmerite fotoaparat ka objektu. • Ukoliko se detektuje neko lice, na njega će ukazivati beli okvir.

Pritisnite dugme zatvarača do pola da biste fokusirali objekat.

i

ISO

200

LN HD

P

125 F5.6

0.0

01:02:03

0.0

01:02:03

• Kada fotoaparat fokusira lice u belom okviru, taj okvir će postati zelen. • Ukoliko fotoaparat može da detektuje oči objekta, preko izabranog oka biće prikazan zeleni okvir. (detekcija zenice AF)

1023

i

ISO

200

LN HD

P

44 SR

125 F5.6

1023

5

Pritisnite dugme zatvarača do kraja da biste snimili sliku.

# Pažnja • Detekcija lica se primenjuje samo na prvi snimak u svakoj sekvenci napravljen tokom snimanja u sekvenci. • U zavisnosti od objekta, fotoaparat možda neće moći da pravilno detektuje lice. • Kod svih načina merenja osim kod [p (ESP merenje)] fotoaparat će meriti ekspoziciju za izabrani položaj.

$ Napomene • Detekcija lica je dostupna i u režimu [MF]. Lica koje je detektovao fotoaparat će biti uokvirena belim okvirima a fotoaparat će izmeriti ekspoziciju za taj položaj.

3 Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata SR 45

Korišćenje menija Meniji sadrže opcije snimanja i reprodukcije kojih nema na prikazu kontrole uživo i omogućavaju vam da prilagodite podešavanja fotoaparata radi lakšeg korišćenja. W

Preliminarne i osnovne opcije snimanja

X

Napredne opcije snimanja

q

Opcije reprodukcije i retuširanja

c

Prilagođavanje podešavanja fotoaparata (str. 58)

d

3

1

Podešavanje fotoaparata (npr. datum i jezik)

Pritisnite dugme MENU da biste prikazali menije. Shooting Menu 1

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

1

Kartica

2

c

Vodič

Card Setup Backup Reset/C Mode Setup Picture Mode D Image Aspect

Set

Back

Pritisnite dugme MENU za vraćanje na prethodni ekran

2 3

Pritisnite dugme Q da biste potvrdili podešavanje

Upotrebite FG da biste izabrali karticu i pritisnite Q. Izaberite stavku pomoću FG i pritisnite Q da bi se prikazale opcije za izabranu stavku. Funkcija

Prikazano je trenutno podešavanje

Shooting Menu 2 1 2

c Back

4

j 4:3

Image Stabilizer Bracketing w # RC Mode # Sync 1

Shooting Menu 2 IS1 0.0 Off # Sync 1 Off Set

Q

1 2

c Back

Image Stabilizer Bracketing w # RC Mode # Sync 1

Off Off IS1 IS2 0.0 IS3 Off # Sync 1 Off Set

Pomoću FG označite željenu opciju i pritisnite Q da biste je izabrali. • Pritiskajte uzastopno dugme MENU da biste izašli iz menija.

$ Napomene

46 SR

• Detaljnije informacije o funkcijama koje se mogu zadati preko menija potražite u odeljku »Pregled menija« (str. 88). • Vodič se prikazuje nakon približno 2 sekunde po izboru željene opcije. Pritisnite INFO da biste prikazali ili sakrili vodiče.

 Meni za snimanje 1/Meni za snimanje 2 Shooting Menu 1 1 2

c

Card Setup Backup Reset/C Mode Setup Picture Mode D Image Aspect

Back

W

Set

X

Stabilizator slike (str. 36) Bracketing (str. 51) w (str. 41) # RC režim (str. 52) # Sync (str. 52) 1 (Konverzioni objektiv) (str. 53)

3

Potpuno brisanje podataka (Card Setup/Memory Setup) Svi podaci sačuvani na kartici, uključujući i zaštićene slike, će tokom formatiranja biti izbrisani. Uverite se da nema slika koje želite da zadržite u memoriji. • Kartice formatirane na računaru ili drugom fotoaparatu moraju pre upotrebe biti formatirane na ovom fotoaparatu. • Obavezno izvadite karticu pre formatiranja interne memorije.

1 2 3

Card Setup

Izaberite [Card Setup] u meniju snimanja W (str. 88). Izaberite [Format].

All Erase Format

Izaberite [Yes] i pritisnite Q. • Formatiranje je izvršeno.

Back

Kopiranje slika iz interne memorije na karticu (Backup) Pravi rezervne kopije slika iz interne memorije na kartici.

1 2

Izaberite [Backup] u meniju snimanja W (str. 88). Izaberite [Yes]. • Da biste otkazali [Backup], izaberite [No].

Set

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

Podešavanja kartice (str. 47) Rezervna kopija (str. 47) Resetovanje/Podešavanje C režima rada (str. 48) Kvalitet slike (str. 37) K (str. 40) Razmera slike (str. 39)

j 4:3

SR 47

Vraćanje podrazumevanih ili prilagođenih postavki (Reset/C Mode Setup) Podešavanja fotoaparata se lako mogu vratiti na jednu od dve unapred podešene kombinacije postavki. Upotreba unapred prilagođenih podešavanja

Vratite podrazumevana podešavanja.

1 2

Izaberite [Reset/C Mode Setup] u meniju za snimanje W.

3

Izaberite [Yes] i pritisnite Q.

3

Izaberite [Reset] i pritisnite Q.

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

• Označite [Reset] i pritisnite I da biste izabrali vrstu resetovanja. Ako želite da resetujete sva podešavanja osim datuma, jezika i još nekih, označite [Full] i pritisnite Q. g »Pregled menija« (str. 88)

Reset/C Mode Setup Reset Custom Mode 1 Custom Mode 2

Back

Basic Set Set

Set

Čuvanje [C Mode Setup]

Vratite unapred izabrana podešavanja za režim P, A, S ili M. Režim snimanja se ne menja. Moguće je sačuvati najviše 2 skupa unapred izabranih podešavanja.

1 2 3

Prilagodite podešavanja kako biste ih sačuvali. Izaberite [Reset/C Mode Setup] u meniju za snimanje W. Izaberite željeno odredište ([Custom Mode 1]–[Custom Mode 2]) i pritisnite I. • [Set] će se pojaviti pored odredišta ([Custom Mode 1]–[Custom Mode 2]) na kojima su podešavanja već sačuvana. Ponovnim izborom opcije [Set] upisuju se nova podešavanja umesto već registrovanih. • Da biste otkazali registraciju, izaberite [Reset].

4

Izaberite [Set] i pritisnite Q. • Funkcije koje mogu da se sačuvaju u [C Mode Setup].g »Pregled menija« (str. 88)

Pozivanje registrovanih postavki

Postavite točkić za izbor režima rada na C1 ili C2 i moći ćete da pozivate postavke registrovane u opcijama [Custom Mode 1] ili [Custom Mode 2].

48 SR

Opcije obrade (kvalitet slike) Izaberite kvalitet slike i podesite pojedinačno kontrast, oštrinu i druge parametre. Promene svakog kvaliteta slike se zasebno čuvaju.

1

Odaberite [Picture Mode] z meniju za snimanje W.

Shooting Menu 1 1 2

c

Card Setup Backup Reset/C Mode Setup Picture Mode D Image Aspect

Back

2

Vivid

Stvara živopisne boje.

i

Natural

Stvara prirodne boje.

j

Muted

Stvara prigušene tonove.

Z

Portrait

Stvara divne nijanse kože.

J

Monotone

Stvara crni i beli ton.

j Pop Art k Soft Focus l Pale&Light Color m Light Tone n Grainy Film o Pin Hole s Diorama t Cross Process u Gentle Sepia v Dramatic Tone Y Key Line

Izaberite umetnički filter i željeni efekat.

Set

3 Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

h

Izaberite opciju pomoću FG i pritisnite Q.

j 4:3

SR 49

3

3

Pritisnite I da biste prikazali podešavanja za izabranu opciju.

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

h-Z

J

Contrast

Isticanje razlike između svetlog i tamnog

Sharpness

Izoštrenost slike

Saturation

Zasićenost bojek

Gradation

Podesite ton (gradaciju).

kkAuto

Deli sliku u detaljna područja i za svako područje zasebno podešava osvetljenost. Ovo je efikasno kod slika na kojima postoje područja sa velikim kontrastom gde su bela polja suviše svetla, a crna suviše tamna.

Normal

Način [Normal] je pogodan za opštu upotrebu.

High Key

Gradacija za svetao objekat.

Low Key B&W Filter (Monotone)

Gradacija za taman objekat. Pravi crno-belu sliku. Filtrirana boja je posvetljena, dok je komplementarna boja zatamnjena.

N:Neutral

Pravi uobičajenu crno-belu sliku.

Ye:Yellow

Proizvodi jasno definisan beli oblak sa prirodno plavim nebom.

Or:Orange

Neznatno naglašava boje plavog neba i zalaska sunca.

R:Red

Snažno naglašava boje plavog neba i živost porumenelog lišća.

G:Green Pict. Tone (Monotone)

Snažno naglašava boje crvenih usana i zelenog lišća. Boji crno-belu sliku.

N:Neutral

Pravi uobičajenu crno-belu sliku.

S:Sepia

Sepija

B:Blue

Plavičasto

P:Purple

Purpurno

G:Green

Zelenkasto

# Pažnja • Promene kontrasta utiču samo na podešavanje [Normal].

Kvalitet slike (format snimanja) Odaberite kvalitet slike. Kvalitet slike možete odvojeno birati za fotografije i za video zapise. To je isto kao [K] stavka na [Live Control].

50 SR

• Možete da menjate kombinaciju veličine JPEG slike i stepena kompresije, kao i [X] i [W] broj piksela. [K set], [Pixel Count] g »Formati snimanja (slike)« (str. 40)

Različita podešavanja serije fotografija (bracketing) »Bracketing« se odnosi na različita automatska podešavanja serije fotografija ili serije slika koje »zadržavaju« tekuću vrednost. Bracketing je dostupan u režimima P, A, S i M.

1

Izaberite [Bracketing] u meniju za snimanje X.

Shooting Menu 2 Image Stabilizer Bracketing w # RC Mode # Sync 1

1 2

c

IS1 0.0 Off # Sync 1

Off Set

Back

2

Izaberite tip bracketing-a. •  Bracketing je dostupna kada se ne ekranu pritisne dugme jY (G) i izabere [BKT].

Bracketing

Back

Set

AE BKT (AE bracketing) Fotoaparat menja ekspoziciju u koracima od 0.3EV, 0.7EV ili 1.0EV na tri snimka. Fotoaparat nastavlja da pravi snimke sledećim redosledom dok je dugme zatvarača pritisnuto do kraja: bez izmene, negativna, pozitivna. Broj snimaka: 2 ili 3

Bracketing -Off A-- G-2f 0.3EV 2f 0.7EV -2f 1.0EV -3f 0.3EV -3f 0.7EV 3f 1.0EV

AE BKT WB BKT FL BKT ISO BKT ART BKT

Back

Set

• Fotoaparat menja ekspoziciju tako što menja i vrednost otvora blende i brzinu zatvarača (režim  P), samo brzinu zatvarača (režimi A i M) ili samo vrednost otvora blende (režim S). • Fotoaparat vrši bracketing vrednosti koja je trenutno izabrana za kompenzaciju ekspozicije. WB BKT (WB bracketing) Od jednog snimka se automatski prave tri slike sa različitim balansima belog (podešene u naznačenim smerovima boja) počevši od vrednosti koja je trenutno izabrana za balans belog.

WB BKT

Back

A-B

G-M

3f 4Step

3f 4Step

Set

• Balans belog se može menjati za 2, 4 ili 6 koraka i na A–B (žuto–plava) i na G–M (zeleno–magenta) osi. • Fotoaparat vrši bracketing vrednosti koja je trenutno izabrana za kompenzaciju balansa belog. • Ukoliko na kartici nema dovoljno memorije za izabrani broj kadrova, tokom WB bracketinga neće biti snimljena nijedna slika.

3 Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

-A-- G-----

AE BKT WB BKT FL BKT ISO BKT ART BKT

SR 51

FL BKT (FL bracketing) Fotoaparat menja nivo blica na tri snimka (bez izmene na prvom, negativna na drugom i pozitivna na trećem snimku). Svi snimci se snimaju dok je dugme zatvarača pritisnuto.

Bracketing -Off A-- G-3f 0.3EV 3f 0.7EV -3f 1.0EV ---

AE BKT WB BKT FL BKT ISO BKT ART BKT

Back

Set

ISO BKT (ISO bracketing)

3 Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

Bracketing Fotoaparat menja osetljivost u koracima od 0.3EV, 0.7EV ili -AE BKT Off 1.0EV na tri snimka (bez izmene na prvom, negativna na drugom A-- G-WB BKT 3f 0.3EV FL BKT 3f 0.7EV -i pozitivna na trećem snimku) vršeći bracketing trenutnog ISO BKT 3f 1.0EV -podešavanja osetljivosti (ili ,ukoliko je izabrana automatska -ART BKT osetljivost, optimalnog podešavanja osetljivosti), pri čemu ne menja brzinu zatvarača i vrednost otvora blende. Kod snimanja Back Set pojedinačnih kadrova, svaki put kada se pritisne dugme zatvarača, snima se jedan snimak; kod snimanja u sekvenci, svi snimci se snimaju dok je dugme zatvarača pritisnuto. •  Bracketing se vrši bez obzira na gornju granicu podešenu funkcijom [ISO-Auto Set]. g »Prilagođavanje podešavanja fotoaparata« (str. 58)

ART BKT (ART bracketing) ART BKT

Svaki put kada se zatvarač otpusti fotoaparat načini više snimaka, svaki sa različitim podešavanjem umetničkog filtera. Bracketing umetničkog filtera možete nezavisno uključivati ili isključivati za svaki režim slike. • Snimanje može potrajati neko vreme.

Pop Art Soft Focus Pale&Light Color Light Tone Grainy Film Pin Hole Diorama Back

Set

Fotografije pomoću bežičnog blica sa daljinskim upravljačem (# RC Mode) Ugrađeni blic i spoljni blic koji nude režim daljinskog upravljanja i predviđeni su za upotrebu sa ovim fotoaparatom mogu da se koriste za fotografisanje pomoću bežičnog blica. g »Fotografije pomoću bežičnog blica sa daljinskim upravljačem« (str. 86)

Podešavanje vremena paljenja blica (# Sync) Možete da podesite vreme paljenja blica. Kod [# Sync 1], blic se pali kada se otvori zatvarač, dok se kod [# Sync 2] blic pali neposredno pre zatvaranja zatvarača, čime se stvara prostiranje svetlosti iza pokretnih izvora svetlosti.

52 SR

Fotografisanje sa konverzionim objektivom (1) Off TCON-17

Izaberite kada fotografišete bez konverzionog objektiva. Izaberite kada fotografišete bez naznačenog opcionalnog konverzionog objektiva.

# Pažnja • Kada se pričvrsti konverzioni objektiv, svetlost iz ugrađenog blica može da prouzrokuje efekat vinjetiranja u kojem se na slikama pojavljuju senke iz konverzionog objektiva. • Kada se pričvrsti konverzioni objektiv, moguće je da fotoaparatu bude potrebno više vremena za fokusiranje. • Za pričvršćivanje konverzionog objektiva na fotoaparat potreban je adapter konverzionog objektiva CLA-12 (prodaje se posebno).

3 Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata SR 53

 Meni reprodukcije Playback Menu 1 2

c

L Edit < Reset Protect Connection to Smartphone

Back

L (str. 32) R (str. 54) Uređivanje (str. 54)

3

Off

Set

< (str. 70) Reset zaštita (str. 55) Priključivanje na Smartphone (str. 56)

Prikazivanje zakrenutih slika (R)

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

Kada je ova opcija podešena na [On], fotografije snimljene fotoaparatom okrenutim u orijentaciju portreta biće automatski rotirane i prikazane u orijentaciji portreta.

Uređivanje slika Snimljene slike se mogu urediti i sačuvati kao nove slike.

1 2

Izaberite [Edit] u meniju reprodukcije q i pritisnite Q.

3

Izaberite [RAW Data Edit] ili [JPEG Edit] i pritisnite Q.

54 SR

Pomoću HI odaberite sliku koju želite da uredite i pritisnite Q. • Ako je slika u RAW formatu, prikazaće se [RAW Data Edit], a ako je u JPEG formatu, prikazaće se [JPEG Edit]. Ako je slika snimljena u RAW+JPEG formatu, istovremeno će se prikazati [RAW Data Edit] i [JPEG Edit]. Odaberite meni za sliku koju želite da uredite.

RAW Data Edit

Kreirajte JPEG kopiju RAW slike uređene u skladu s podešavanjima. Uređivanje je obavljeno sa trenutnim postavkama. Podesite fotoaparat pre uređivanja. Izaberite između sledećih opcija: [Shadow Adj]: Posvetljavanje tamnog objekta u uslovima pozadinskog osvetljenja. [Redeye Fix]: Smanjenje pojave crvenih očiju tokom snimanja pomoću blica. [P]: Uz pomoć pomoćnog kontrolnog točkića izaberite veličinu odsečka i FGHI da biste postavili odsečak.

JPEG Edit O

Set

[Aspect]: Menja razmeru slika sa 4:3 (standardna) na [3:2], [16:9] ili [1:1]. Nakon što promenite razmeru, pomoću FGHI definišite položaj odsecanja. [Q]: Transformiše veličinu datoteke slike u 1280 × 960, 640 × 480 ili 320 × 240. Slike čija razmera nije 4:3 (standardna) ne možete da uređujete. [e-Portrait]: Omogućava da koža izgleda glatko i prozračno. Ukoliko detekcija lica ne bude uspešna, možda nećete moći da izvršite kompenzaciju u zavisnosti od slike.

4

Kad dovršite podešavanja, pritisnite Q.

5

Izaberite [Yes] i pritisnite Q.

• Podešavanja će biti primenjena na sliku.

• Uređena slika je sačuvana.

# Pažnja • Video zapise nije moguće uređivati. • Na pojedinim fotografijama nije moguće ispraviti efekat crvenih očiju. • Uređivanje slike u JPEG formatu nije moguće u sledećim slučajevima: Kad je slika obrađena na računaru, kad nema dovoljno prostora na memorijskoj kartici, kada je slika snimljena drugim fotoaparatom • Pri promeni veličine slike ([Q]) ne možete izabrati veći broj piksela od originalno snimljenih. • [P] i [Aspect] se jedino mogu koristiti za uređivanje slika čija je razmera 4:3 (standardna).

Poništavanje svih zaštita Ova funkcija vam omogućava da odjednom otkažete zaštitu za nekoliko slika.

1 2

Izaberite opciju [Reset Protect] u q (reprodukcija) meniju. Izaberite [Yes] i pritisnite Q.

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

Snimanje zvuka Dodajte zvučni zapis (do 4 sek.) trenutnoj fotografiji. Ovo je ista funkcija kao [R] tokom reprodukcije. (str. 31)

3

SR 55

Korišćenje opcije povezivanja na Smartphone (Connection to Smartphone) Pomoću FlashAir kartica dostupnih na tržištu slike možete da pregledate direktno na pametnom telefonu ili PC računaru koji ima pristup bežičnoj mreži, ili da ih prebacujete sa fotoaparata na pametan telefon ili na PC računar povezan na bežičnu mrežu. FlashAir koje su podešene pomoću nekog drugog fotoaparata ili uređaja treba formatirati pre korišćenja. g »Korišćenje kartice« (str. 83) Podešavanje veze

3 Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

1 2 3

Izaberite [Connection to Smartphone] u meniju reprodukcije q i pritisnite Q.

4

Unesite lozinku i pritisnite Q.

Izaberite [Connection Settings] i pritisnite Q. Unesite [SSID Setting] i pritisnite Q. • Naziv koji ste uneli postaje ID naziv FlashAir kartice, koji će služiti za identifikaciju te kartice među uređajima koji se povezuju. • Ovo je lozinka koja će se koristiti za povezivanje sa drugog uređaja. Unesite lozinku dužine od 8 do 63 znakova. • Na ekranu se pojavljuje poruka »Initial setting completed«, čime je podešavanje završeno.

Povezivanje

1 2

3

Izaberite [Connection to Smartphone] u meniju reprodukcije q i pritisnite Q. Izaberite način povezivanja i pritisnite Q. • [Private Connection]: povezivanje će se svaki put vršiti pomoću iste, unapred podešene lozinke. • [One-Time Connection]: povezivanje uz pomoć lozinke koja važi samo za to jedno povezivanje. Unesite lozinku i pritisnite Q.

Odaberite FlashAir karticu fotoaparata kao pristupnu tačku korišćenjem uređaja koji treba povezati, a zatim uspostavite vezu. • U uputstvu za upotrebu konkretnog uređaja potražite opis načina povezivanja sa pristupnom tačkom. • Kada se od vas zatraži da unesete lozinku, unesite onu koju ste podesili na fotoaparatu.

4

Na uređaju sa kojim se povezujete otvorite Internet pregledač, pa unesite http://FlashAir/u traku adrese. • Fotoaparat se neće automatski isključivati sve dok je veza uspostavljena.

Prekidanje veze

1

Izaberite [Break connection] iz menija [Connection to Smartphone] u meniju reprodukcije q i pritisnite Q.

Promena podešavanja Odaberite [Connection Settings] sa [Connection to Smartphone], pa zatim podesite stavke [SSID Setting] i [Password Setting].

56 SR

 Meni podešavanja Setup Menu

Koristite Meni podešavanja za podešavanje osnovnih funkcija fotoaparata.

1 2

X World Time W

--.--.-- --:-z English j±0 k±0 2sec No

Rec View

c q Power On Firmware Back

Opcija

Set

Opis

g

X (Podešavanje datuma/ vremena)

Podešavanje sata na fotoaparatu

World Time

Možete da podesite vreme kod kuće i na odredištu i da menjate prikaz datuma i vremena.

W (Promena jezika prikaza na ekranu)

Možete promeniti jezik prikaza na ekranu, pri čemu poruke o grešci neće biti prikazane na engleskom već na izabranom jeziku.

i (Podešavanje osvetljenosti ekrana)

Možete da podesite osvetljenost i temperaturu boje monitora. Podešavanje temperature boje odraziće se samo na prikaz na monitoru tokom reprodukcije. Koristite HI da biste označili j (temperatura boje) ili k (osvetljenost) i FG za podešavanje vrednosti. Pritisnite dugme INFO za prebacivanje između prikaza boja [Natural] i [Vivid] na ekranu.

3 7

89j -5

k +2

— Vivid F Natural Back

Set

Odaberite da li će se slike prikazivati odmah nakon snimanja i koliko dugo. Ova opcija je korisna kada želite da proverite sliku koju ste upravo snimili. Ako tokom provere slike pritisnete dugme zatvarača do pola, možete odmah nastaviti sa snimanjem. [1sec]–[20sec]: Bira trajanje prikaza svake slike u sekundama. Može se podesiti u jedinicama od 1 sekunde. Slika koja se beleži na kartici nije prikazana. [Off]: [Autoq]: Prikazuje sliku koja se snima, a zatim se prebacuje u režim reprodukcije. Ovo je korisno kada želite da obrišete sliku koju ste prethodno označili.q Power On

[Yes]: Ako držite pritisnuto q, fotoaparat se uključuje i pokreće u režimu reprodukcije. [No]: Fotoaparat se ne uključuje. Pritisnite dugme n da biste uključili fotoaparat.

89

Firmware

Prikazaće se verzija upravljačkog softvera proizvoda. Pri traženju obaveštenja o vašem fotoaparatu ili dodatnoj opremi, ili kada želite da preuzmete program, morate navesti koju verziju svakog od proizvoda koristite.Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

Rec View

1) Pomoću FG izaberite godinu za [Y]. 2)  Pritisnite I da biste sačuvali postavku za [Y]. 3)  Kao u 1. i 2. koraku, pomoću FGHI podesite [M] (mesec), [D] (dan), [Time] (sate i minute) i [Y/M/D] (format datuma) a zatim pritisnite dugme A. • Za precizno podešavanje vremen, pritisnite dugme A kada signal vremenski pokaže 00 sekundi.

SR 57

Prilagođavanje podešavanja fotoaparata Podešavanja fotoaparata mogu se prilagođavati preko korisničkog menija i menija dodatne opreme. Korisnički meni c služi za fino prilagođavanje podešavanja fotoaparata. Korisnički meni

3 Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata 58 SR

R S T U V W X Y Z b

AF/MF (str. 59) Button/Dial/Lever (str. 59) Connection/Sound (str. 60) Display (str. 60) Exp/p/ISO (str. 61) # Custom (str. 61) K/Color/WB (str. 61) Record (str. 62) Movie (str. 63) K Utility (str. 64)

C. Connection/Sound HDMI Video Out 8 Volume USB Mode

Back

3 3 Auto

Set

 Korisnički meni MENU

R AF/MF Opcija AF Mode AF Area P Set Home AF Illuminat. I Face Priority MF Assist

Opis

MENU

Button Function

c

Opis Odaberite funkciju dodeljenu izabranom dugmetu.

Ufunkcija

Off, AEL, Preview, k, P Home, Digital Tele-converter, Conversion Lens, ND Filter Setting

Vfunkcija

IS Mode, Picture Mode, SCN, ART, WB, j/Y, Aspect, K Image Quality, n Image Quality, #, w, Metering, AF Mode, ISO, I Face Priority, ND Filter Setting Izaberite funkcije koje će imati glavni i sekundarni točkić za izbor podešavanja. Možete da izaberete neku od funkcija kontrolnog točkića [MF], [Zoom] ili [MF/Zoom] dok je funkcija ručice aktivirana. Odaberite smer okretanja točkića prilikom podešavanja brzine zatvarača ili otvora blende ili prilikom pomeranja kursora.

Dial Function Lever Function Dial Direction dLock

Izaberite [On] da biste onemogućili I, G i sekundsrni točkić za izbor podešavanja u režimu fotografisanja. Takođe možete da onemogućite [dLock] tako što ćete pritisnuti dugme Fn1 dok držite pritisnuto dugme Fn2 u režimu fotografisanja.

R g 43 26 — — 44 —

S g — 65 65 89 89 893 Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

Izaberite AF režim. Izaberite režim AF nišana. Izaberite položaj AF nišana koji će biti sačuvan kao osnovni položaj. Dok birate osnovni položaj, na ekranu izbora AF nišana se pojavljuje p. Izaberite opciju [Off] da biste onemogućili AF osvetljivač. Fotoaparat će prilikom fokusiranja davati prioritet licima ili zenicama ljudi čije portrete snimate. Izaberite [On] da biste automatski uvećali sliku radi preciznog fokusiranja kada se kontrolni točkić okreće u režimu ručnog fokusa.

S Dugme/točkić/ručica Opcija

c

SR 59

Opcija HDMI

Video Out 8 (zvučni signal)

3

Volume

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

USB Mode

Opis

Displayed Grid KControl Settings

Histogram Settings Live View Boost

Sleep

60 SR

66 — 12, 30

c

MENU OpisU g

Odaberite informacije koje se prikazuju kada se pritisne dugme INFO. [q Info]: Odaberite informacije koje se prikazuju u reprodukciji preko celog ekrana. [LV-Info]: Odaberite informacije koje se prikazuju kada je fotoaparat u režimu snimanja. [G Settings]: Odaberite informacije koje se prikazuju u indeksu i reprodukciji kalendara. Da biste izabrali vodič za kadriranje iz [w], [x], [y] ili [X], izaberite [Displayed Grid]. Odaberite kontrole koje se prikazuju u svakom režimu snimanja.

69

69

Režim snimanja Kontrole

Picture Mode Settings

56, 66, 67

Izaberite režim za povezivanje fotoaparata sa računarom ili štampačem. Odaberite [Auto] da biste prikazali opcije USB režima svaki put kada se fotoaparat poveže.

Opcija

T g

[HDMI Out]: Izbor formata digitalnog video signala za povezivanje sa TV prijemnikom pomoću HDMI kabla. [HDMI Control]: Izaberite [On] da biste omogućili rad fotoaparata pomoću daljinskih upravljača za TV koji podržavaju HDMI kontrolu. Izaberite video standard ([NTSC] ili [PAL]) koji se koristi u vašoj zemlji ili regionu. Možete da podesite jačinu zvučnih signala koji se emituju kada se fokus zaključa. Da biste isključili zvuk, podesite ovu opciju na 0. Podešavanje jačine zvuka reprodukcije.

U Displej G/Info Settings

c

MENU

T Povezivanje/Zvuk

Live Control (str. 35)

P/A/ ART SCN S/M On/Off On/Off On/Off On/Off

SCP (str. 68)

On/Off On/Off On/Off On/Off

Live Guide (str. 22)

A

On/OffArt Menu

On/OffScene MenuOn/Off

Prikazuje samo izabrani režim slike u slučajevima kada se za izbor režima slike koristi kontrola uživo ili glavna kontrolna tabla. [Highlight]: Odaberite donju granicu za prikaz istaknutih delova. [Shadow]: Odaberite gornju granicu za prikaz senke. Ako je izabrana opcija [On], prioritet će biti da slike budu jasno vidljive; a efekti kompenzacije ekspozicije i druge postavke neće biti vidljive na monitoru. Fotoaparat će ući u režim spavanja (uštede energije) ako nisu obavljene operacije za izabrani period. Fotoaparat će se ponovo aktivirati tako što ćete pritisnuti dugme zatvarača do pola.

67

— 69 —MENU

V Exp/p/ISO Opcija Metering P+Metering Noise Reduct.

ISO ISO-Auto Set

Bulb Timer

Opis Izaberite način merenja u zavisnosti od prizora. Ako se izabere [On], ekspozicija se meri pomoću izabranog AF nišana. Ova funkcija redukuje šum koji se stvara tokom duge ekspozicije. [Auto]: Smanjenje šuma se obavlja samo pri malim brzinama zatvarača. [On]: Redukcija šuma se vrši na svakom snimku. [Off]: Redukcija šuma je isključena. • Smanjenje šuma zahteva oko dvaput više vremena nego što je potrebno za snimanje slike. • Redukcija šuma se automatski isključuje tokom snimanja u sekvenci. • Ova funkcija može biti neefikasna pri pojedinim uslovima snimanja ili pri snimanju nekih objekata. Izaberite količinu redukcije šuma koja će se vršiti pri visokoj ISO osetljivosti. Podesite ISO osetljivost. Izaberite gornju granicu i podrazumevanu vrednost koje će se koristiti za ISO osetljivost kada se za [ISO] izabere [Auto]. [High Limit]: Izaberite gornju granicu koja će se koristiti kada se izabere automatska ISO osetljivost. [Default]: Izaberite podrazumevanu vrednost koja će se koristiti kada se izabere automatska ISO osetljivost. Možete zadati maksimalno vreme za »bulb« snimanje. MENU

W #Custom Opcija # Slow Limit w+F

Opcija

W Keep Warm Color #+WB Color Space

g 42 26

18

— 4418

W g

Izaberite najmanju dostupnu brzinu zatvarača kada se koristi blic. Kada je podešeno na [On], biće dodato vrednosti kompenzacije ekspozicije i obaviće se kontrola intenziteta blica. MENU

X K/Color/WB WB All >

c

Opis

V

Opis Izaberite režim balansa belog. [All Set]: Koristite istu kompenzaciju balansa belog u svim režimima osim u [CWB]. [All Reset]: Podesite kompenzaciju balansa belog na 0 u svim režimima osim u [CWB]. Izaberite [Off] da biste eliminisali »tople« boje na slikama snimljenim pod svetlošću obične sijalice.

c

24 —

X g 38 —

3 Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

Noise Filter

cPodesite balans belog za korišćenje s blicem.Možete da izaberete način prikazivanja boja na ekranu ili štampaču.SR 61

Opcija K Set

c

MENU

X K/Color/WB Opis

X g

Za format snimanja JPEG fotografija možete izabrati neku od četiri kombinacije veličine slike i stepena kompresije. Fotoaparat za svaku kombinaciju nudi tri veličine i četiri stepena kompresije. Menjanje formata snimanja JPEG fotografija D Set

1) Koristite HI da biste izabrali kombinaciju ([K1]– [K4]) i koristite FG da biste promenili.

3

1

Y SF

X

F

3

W N

Pixel Count

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

Broj piksela

40, 50, 85

4

W SF

F Set

Back

2) Pritisnite Q. Pixel Count

2

Stepen kompresije

Odaberite broj piksela za [X]- i [W]- veličine slike. 1) Izaberite [Pixel Count] u c korisničkom meniju na kartici X. Pixel Count

2) Izaberite [Xiddle] ili [Wmall] i pritisnite I.

Xiddle Wmall

3200×2400 1280×960

40

3) Izaberite broj piksela i pritisnite Q. Back

MENU

Y Snimanje Opcija File Name

Edit Filename

dpi Settings

62 SR

Set

c

Opis [Auto]: Čak i kada je umetnuta nova kartica, fotoaparat nastavlja sistem brojčanog označavanja datoteka sa prethodne kartice. Brojčano označavanje datoteka se nastavlja počevši od poslednjeg korišćenog broja ili najvećeg broja koji je dostupan na kartici. [Reset]: Kada umetnete novu karticu, fascikle se obeležavaju brojevima koji počinju od 100, a nazivi datoteka brojevima koji počinju od 0001. Ako se umetne kartica sa slikama, brojevi datoteka počinju od broja koji sledi najveći broj datoteke na kartici. Odaberite nazive datoteka sa slikama tako što ćete urediti deo imena datoteke označenog sivom bojom. sRGB: Pmdd0000.jpg Pmdd AdobeRGB: _mdd0000.jpg mdd Izaberite rezoluciju štampanja.

Y g— —

MENU

Y Snimanje Opcija Copyright Settings*

c

Opis

Y g

Dodajte imena fotografa i vlasnika autorskih prava na nove fotografije. Imena mogu da budu duga najviše 63 znaka. [Copyright Info.]: Izaberite [On] da biste uključili imena fotografa i vlasnika autorskih prava u Exif podacima za nove fotografe. [Artist Name]: Unesite ime fotografa. [Copyright Name]: Unesite ime vlasnika autorskog prava. 1)  Označite znak 2 i pritisnite Q da biste dodali istaknuti znak u ime 1. Artist Name

05/63ABCDE ! 0 1 A P Q a b o p

@

” 2 B R c q

# 3 C S d r

$ 4 D T e s

% 5 E U f t

& 6 F V g u

’ 7 G W h v

( 8 H X i w

) 9 I Y j x

: J Z k y

+ ; K [ l z

, < L ] m {

Cancel

= M _ n }

. / > ? N O Delete END

Set

2

* OLYMPUS ne prihvata odgovornost za štete nastale usled nesporazuma oko korišćenja [Copyright Settings]. Koristite na sopstvenu odgovornost. MENU

Z Movie Opcija Movie R Wind Noise Reduction

Opis Izaberite [Off] da biste snimali video zapise bez zvuka. Tokom snimanja se umanjuje šum nastao usled vetra.

c

Z g — —

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

• Da biste izbrisali znak, pritisnite dugme INFO da biste postavili kursor u područje za ime 1 i označite znak. Pošto ste ga izabrali, pritisnite dugme INFO da biste vratili kursor u područje 2 i pritisnite [Delete].

3

1

2) Ponovite 1.korak da biste dovršili ime, a zatim označite [END] i pritisnite Q.

SR 63

MENU

b K Utility Opcija Pixel Mapping Exposure Shift

3 Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata 64 SR

Level Adjust

Touch Screen Settings Eye-Fi* m/ft

EVF Adjust

c

Opis Funkcija mapiranja piksela omogućava da fotoaparat proveri i prilagodi uređaj za snimanje slika i funkcije obrade slike. Podesite optimalnu ekspoziciju zasebno za svaki način merenja. • Ovo smanjuje broj opcija kompenzacija ekspozicije dostupnih u izabranom smeru. • Efekti nisu vidljivi na ekranu. Da biste izveli uobičajeno podešavanje ekspozicije, izvršite kompenzaciju ekspozicije (str. 23). Podesite ugao virtuelnog horizonta. [Reset]: Vraćanje na podrazumevanu fabričku vrednost ugla. [Adjust]: Postavite virtuelni horizont pod uglom pod kojim se fotoaparat trenutno nalazi. Aktivirajte ekran osetljiv na dodir. Izaberite [Off] da biste onemogućili ekran osetljiv na dodir. Omogućite ili onemogućite otpremanje prilikom korišćenja Eye-Fi kartice. Kada je [AF Mode] (str. 43) podešen na [MF], kao jedinicu dužine koja se prikazuje na ekranu možete da izaberete metre ili stope. EVF Adjust Podesite osvetljenost j k i temperaturu boje -5 +2 elektronskog tražila (prodaje se zasebno). Izabrana temperatura boje takođe se koristi na ekranu tokom reprodukcije. Koristite HI da Back Set biste izabrali temperaturu boje (j) ili svetlinu (k) i koristite FG da biste odabrali između vrednosti [+7] i [–7].

b g 83

33 84 —* Koristite u skladu sa lokalnim propisima. Tokom letova avionom i na drugim mestima na kojima je upotreba bežičnih uređaja zabranjena, izvadite Eye-Fi karticu iz fotoaparata ili izaberite opciju [Off] za [Eye-Fi]. Ovaj fotoaparat ne podržava »beskrajan« Eye-Fi režim.

 U Funkcija  MENU

c

S

[Button Function]

[U Function]

Sledeće funkcije se mogu dodeliti dugmetu Fn1. AEL

Pritisnite ovo dugme da biste zaključali ekspoziciju.

Preview (elektronski)

Otvor blende je zaustavljen na izabranoj vrednosti sve dok je dugme pritisnuto.

k

Fotoaparat meri balans belog dok je dugme pritisnuto (str. 39).

P Home

Pritiskom na dugme biće izabran položaj AF nišana koji je sačuvan korišćenjem opcije [P Set Home] (str. 59). Osnovni položaj AF nišana označen je ikonom p. Pritisnite dugme ponovo da biste se vratili u režim AF nišana. Ukoliko je fotoaparat isključen kada se bira osnovni položaj, osnovni položaj će biti poništen. Pritisnite dugme da biste uključili ili isključili digitalni zum.

Konverzioni objektiv

Podešava pričvršćeni konverzioni objektiv.

ND Filter Setting

Podesite ND filter.

Off

Dugmetu nije dodeljena nijedna funkcija.

 V Function  MENU c S [Button Function] [V Function] Dugmetu Fn2 možete da dodelite koliko god želite sledećih funkcija. Stavite oznake u polja za potvrdu za funkcije koje želite da dodelite. Funkcije koje ste dodoeliti se menjaju svaki put kad pritisnete dugme Fn2. Vrednost može da se menja pomoću kontrolnog točkića. Kada izmenite funkcije tako što okrenete kontrolni točkić dok držite pritisnuto dugme Fn2, vrednost može da izmeni okretanjem kontrolnim točkića nakon što ste otpustili dugme Fn2. Da biste izmenili vrednost, okrenite kontrolni točkić nakon što otpustite dugme Fn2. IS Mode

Prilagodite podešavanja stabilizacije slike.

Picture mode

Podesite dovršavanje ili umetničke filtere za sliku.

SCN

Možete da promenite program snimanja.

ART

Možete da promenite umetnički filter.

WB

Podesite balans belog.

j/Y

Odaberite opciju snimanja u sekvenci ili samookidača.

Aspect

Podesite razmeru.

K Image Quality

Podesite kvalitet slike za fotografije.

n Image Quality

Podesite kvalitet slike za video zapise.

#

Izaberite režim blica.

w

Podesite emitovanje blica.

Metering

Podesite način ekspozicije.

AF Mode

Podesite način autofokusa.

ISO I Face priority

Podesite ISO osetljivost.

ND Filter Setting

Podesite ND filter.

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

Digital Tele-converter

3

Podesite detekciju lica

SR 65

Pregled slika sa fotoaparata na TV prijemniku Pomoću AV kabla (prodaje se zasebno) snimljene slike možete reprodukovati na TV prijemniku. Možete da reprodukujete slike visoke definicije na TV prijemniku visoke definicije tako što ćete ga povezati sa fotoaparatom pomoću HDMI kabla (prodaje se zasebno).

Višenamenski priključak

AV kabl (prodaje se zasebno: CB-AVC3) (Ukopčajte u utičnicu za TV video ulaz (žuta) i utičnicu za audio ulaz (bela).)

3 Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

HDMI kabl (prodaje se zasebno: CB-HD1) (Povežite sa HDMI priključkom na TV prijemniku.) HDMI mikro priključak (tip D)

1

Koristite ovaj kabl za priključivanje fotoaparata na TV.

2

Izaberite ulazni kanal na TV-u.

• Podesite postavke TV-a pre nego što priključite fotoaparat. • Izaberite video režim fotoaparata pre nego što ga priključite preko AV kabla. [Video Out] (str. 60) • Kada je priključen kabl, ekran fotoaparata se isključuje. • Pritisnite dugme q kada povezujete pomoću AV kabla.

# Pažnja

66 SR

• Za detalje o promeni izvora za ulaz na TV prijemniku pogledajte uputstvo za upotrebu TV prijemnika. • U zavisnosti od podešavanja TV prijemnika prikazane slike i informacije će možda biti izrezane. • Ako je fotoaparat priključen korišćenjem i A/V i HDMI kabla, prioritet će dodeliti HDMI kablu. • Ako je fotoaparat priključen preko HDMI kabla, moći ćete da birate tip digitalnog video signala. Odaberite format koji se podudara sa ulaznim formatom izabranim na TV prijemniku. 1080i

Prednost ima HDMI izlaz rezolucije 1080i.

720p

Prednost ima HDMI izlaz rezolucije 720p.

480p/576p

HDMI izlaz rezolucije 480p/576p. Rezolucija 576p se koristi kada je opcija [PAL] izabrana za [Video Out] (str. 60).

• Ne možete da snimate slike ili video zapise kada je HDMI kabl priključen. • Nemojte povezivati fotoaparat sa drugim uređajima sa HDMI izlazom. Time se može oštetiti fotoaparat. • HDMI izlaz se ne izvršava kada je fotoaparat preko USB-a povezan sa računarom ili štampačem.

Upotreba daljinskog upravljača TV prijemnika Fotoaparatom može da se upravlja pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika kada je fotoaparat povezan sa TV prijemnikom koji podržava HDMI kontrolu.

1 2 3

Odaberite [HDMI] u c korisničkom meniju, kartica U. Izaberite [HDMI Control] a potom izaberite [On]. Upravljajte fotoaparatom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika. • Fotoaparatom možete da upravljate prateći vodič za upravljanje prikazan na TV prijemniku. • Tokom reprodukcije pojedinačnih kadrova, možete da omogućite ili sakrijete prikaz informacija tako što ćete pritisnuti dugme »Red« (crveno) i prikazati ili sakriti indeksni prikaz tako što ćete pritisnuti dugme »Green« (zeleno). • Neki televizori možda ne podržavaju sve funkcije.

Odaberite kontrole koje se prikazuju u svakom režimu snimanja. A INFO

Change Color Saturation

IS OFF

INFO

i

ISO AUTO

4:3

AUTO

P

Cancel

Vodič uživo

HD

AUTO AUTO

WB AUTO

NORM Off 4:3 mall Super Fine +RAW

LF WB Auto

INFO

Metering

WB WB AUTO AUTO

P

W

Kontrola uživo

ND Off

125 F5.6

36

Glavna kontrolna tabla

P/A/S/M IS OFF

INFO

i

ISO AUTO

4:3

AUTO

P

HD

AUTO AUTO

WB AUTO

NORM Off 4:3 mall Super Fine +RAW

LF WB Auto

INFO

Metering

WB WB AUTO AUTO

P

W

Kontrola uživo

ND Off

125 F5.6

36

Glavna kontrolna tabla

ART/SCN Meni umetničkih filtera ART

1

INFO

Pop Art

1

IS OFF

i SCN

1

INFO

ISO AUTO

Set

NORM Off 4:3 mall Super Fine +RAW

LF WB Auto

WB AUTO

AUTO

4:3

7

Exit

INFO

Metering

WB WB AUTO AUTO

Portrait

HD

ND Off

R

Exit

Set

Meni programa snimanja

P

AUTO AUTO

Kontrola uživo

W

P

125 F5.6

36

Glavna kontrolna tabla

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

Izbor prikaza na kontrolnoj tabli (K Control Settings)

3

SR 67

Upotreba glavne kontrolne table Termin »glavna kontrolna tabla« odnosi se na doleprikazani ekran, koji navodi podešavanja snimanja zajedno sa opcijama koje su trenutno izabrane za svako od njih. Podešavanje ovih opcija vrši se uz pomoć tastera sa strelicama ili direktno na ekranu osetljivom na dodir. 1

6

ISO ISO AUTO

2

i

WB AUTO

3 4

3

7 NORM

5

ND Off

4:3 mall Super Fine +RAW

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

P

125 F5.6 +2.0 e

d

c

b

8 9

Off

38

a 0

 Podešavanja koja se mogu izmeniti pomoću glavne kontrolne table 1 Trenutno izabrana opcija 2 ISO osetljivost ...............................str. 44 3 Snimanje u sekvenci/ samookidač...................................str. 27 4 Način rada blica ............................str. 24 5 Kontrolisanje jačine blica ..............str. 41 6 Balans belog .................................str. 38 Kompenzacija balansa belog ........str. 90 7 Kvalitet slike ..................................str. 37 8 Izoštrenost N ...............................str. 50 Kontrast J ...................................str. 50 Zasićenost T ..............................str. 50

1

9 0 a b c d e f

Nakon prikazivanja glavne kontrolne table, izaberite željenu postavku koristeći FGHI i pritisnite Q.

Gradacija z .................................str. 50 Crno-beli filter x ..........................str. 50 Nijansa slike y ............................str. 50 Kolorni prostor ..............................str. 61 Detekcija lica.................................str. 44 Način merenja...............................str. 42 Razmera .......................................str. 39 Format snimanja ...........................str. 40 AF režim .......................................str. 43 AF nišan........................................str. 26 Stabilizator slike ............................str. 36 Podešavanje ND filtera .................str. 35 ISO

Kursor

• Postavke takođe možete da izaberete pomoću sekundarnog točkića za izbor podešavanja.

2

68 SR

i

WB AUTO

NORM

AUTO

Off ND Off

4:3 mall Super Fine +RAW

P

125 F5.6

38

Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite dugme INFO. • Ponovite korake 1 i 2 prema potrebi. • Izabrana podešavanja automatski stupaju na snagu ukoliko ne koristite fotoaparat u periodu od nekoliko sekundi.

3

ISO AUTO

ISO-A

200

P

AUTO

100

125

160

200

250

320

Pritisnite dugme zatvarača do pola da biste se vratili u režim snimanja.

Dodavanje prikaza sa informacijama (G/Info Settings)  Prikazi informacija o snimanju Koristite [LV-Info] da biste dodali sledeće prikaze informacija o snimanju. Dodati prikazi pojavljivaće se na ekranu prilikom uzastopnih pritisaka na dugme INFO tokom snimanja. Takođe možete odabrati da se na ekranu ne pojavljuju podrazumevani prikazi. g »Prilagođavanje podešavanja fotoaparata« (str. 60)

ISO

ISO

200

200

3

LN HD

P

125 F5.6

01:02:03

0.0

38

P

125 F5.6

Prikaz libele

Prikaz svetle tačke i senke Oblasti iznad gornje granice osvetljenosti za sliku se prikazuju u crvenoj, a one ispod donje granice u plavoj boji. g [Histogram Settings] (str. 60) Prikazivanje vodiča za nivo Prikazuje nakrenutost fotoaparata. Nakrenutost se prikazuje vertikalnom trakom a nivo horizontalnom. Koristite prikaz vodiča za nivo kao svoj ciljni nivo.

 Prikazi informacija o reprodukciji Koristite [q Info] da biste dodali sledeće prikaze informacija o reprodukciji. Dodati prikazi pojavljivaće se na ekranu prilikom uzastopnih pritisaka na dugme INFO tokom reprodukcije. Takođe možete odabrati da se na ekranu ne pojavljuju podrazumevani prikazi. ×10

2012.10.26 12:30

15

Prikaz histograma

15

Shadow Highlight

Prikaz svetle tačke i senke

Da biste pregledali više slika, u toku reprodukcije punog kadra pritisnite dugme G. W

W

2012.10.26 12:30

20

L N 100-0020 2012.10.26 12:30

Reprodukcija pojedinačnih slika

20

T

2012.10.26 12:30

4 kadra

20

T 2012.10.26 12:30

9 kadrova, 25 kadrova

21

Često korišćene opcije/Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

Prikaz svetle tačke i senke

0.0

Indeksni prikaz

SR 69

4

Štampanje slika Oznaka za štampu (DPOF)

Na memorijskoj kartici možete sačuvati digitalne »redoslede štampanja« listanjem slika za štampu i brojem kopija za svaku sliku. Potom slike možete odštampati u štamparskoj radnji koja podržava DPOF ili ih možete sami odštampati direktnim povezivanjem fotoaparata na DPOF štampač. Za pravljenje redosleda štampanja neophodna vam je memorijska kartica.

Pravljenje redosleda štampanja

4 Štampanje slika

1 2

Pritisnite Q tokom reprodukcije i izaberite [