TG-3. Uputstvo za upotrebu DIGITALNI FOTOAPARAT

DIGITALNI FOTOAPARAT TG-3 Uputstvo za upotrebu Hvala vam što ste kupili Olympus digitalni fotoaparat. Pre upotrebe fotoaparata pažljivo pročitajte o...
Author: Daniela Beasley
14 downloads 0 Views 2MB Size
DIGITALNI FOTOAPARAT

TG-3 Uputstvo za upotrebu

Hvala vam što ste kupili Olympus digitalni fotoaparat. Pre upotrebe fotoaparata pažljivo pročitajte ova uputstva da biste najbolje iskoristili fotoaparat i produžili mu vek trajanja. Sačuvajte ovaj priručnik radi kasnije upotrebe. Savetujemo vam da pre snimanja važnih trenutaka napravite nekoliko test fotografija kako biste se navikli na svoj novi fotoaparat. Ilustracije ekrana i fotoaparata koje su korišćene u ovom uputstvu napravljene su u fazi projektovanja fotoaparata i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Registrujte proizvod na www.olympus.eu/register-product i iskoristite dodatne Olympus pogodnosti!

Izvadite sadržaj pakovanja Uz fotoaparat su isporučeni i sledeći dodaci. Ukoliko je bilo šta oštećeno ili nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili fotoaparat.

Digitalna kamera

Litijum-jonska baterija (LI-92B)

Kaiš

OLYMPUS CD-ROM za podešavanje

ili USB adapter za naizmeničnu struju (F-2AC)

USB kabel (CB-USB8)

Ostali dodaci koji nisu prikazani: Garantni list Sadržaj se može razlikovati zavisno od mesta kupovine.

Postavljanje trake za fotoaparat

• Povucite i zategnite traku tako da se ne razlabavljuje.

$ Beleške • Na ilustracijama i u objašnjenjima u ovom priručniku, meniji su prikazani na engleskom jeziku. Vi možete da izaberete jezik prikaza menija za ovaj fotoaparat. Dodatne informacije možete naći u odeljku »Promena jezika prikaza na ekranu« (str. 58).

2 SR

Nazivi delova

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f g

Poklopac priključka Bravica poklopca priključka Bravica za PRIČVRŠĆIVANJE Zvučnik Prorez za traku Objektiv Lampica samookidača/LED osvetljivač/AF osvetljivač Blic Stereo mikrofon GPS antena Dugme n Signalna lampica Dugme zatvarača Ručica zuma Ekran Dugme INFO (Prikaz informacija) Dugme R (snimanje video zapisa)

h i j k l m n o p q r s t

u

Birač režima rada Dugme q (Reprodukcija) Dugme A Dugme /Wi-Fi Višenamenski priključak HDMI micro priključak Navoj za stativ Poklopac pregrade za bateriju/ karticu Bravica poklopca pregrade za bateriju/karticu Taster sa strelicama Dugme F (Nagore) / F (Kompenzacija ekspozicije) Dugme I (Udesno) /# (Blic) Dugme G (Nadole) / jY (Snimanje u sekvenci/ samookidač) /  (Brisanje) Dugme H (Ulevo)

• FGHI pokazuju da treba pritisnuti strelicu na gore/dole/levo/desno.

SR 3

Pripreme za snimanje Ubacivanje i vađenje baterije i kartice

1

Pratite korake 1, 2 i 3 da biste otvorili poklopac pregrade za bateriju/ karticu. • Isključite fotoaparat pre otvaranja poklopca pregrade za bateriju/karticu.

2

Bravica poklopca odeljka za bateriju/karticu 3

1

Poklopac pretinca za bateriju/karticu

Bravica za PRIČVRŠĆIVANJE

Umetnite bateriju dok istovremeno gurate bravicu za pričvršćivanje baterije u pravcu strelice. • Umetnite bateriju kao što je prikazano na slici, tako da oznaka C bude okrenuta ka bravici za zaključavanje baterije. • Povucite rezu za blokiranje baterije u smeru strelice da biste odblokirali bateriju a zatim je izvadite.

3

Umetnite karticu pravo, tako da potpuno nalegne na svoje mesto. • Sa ovim fotoaparatom uvek koristite kartice navedene u specifikaciji. Nemojte umetati druge tipove memorijskih kartica. g »Održavanje fotoaparata« (str. 91) • Nemojte direktno dodirivati metalne delove kartice.

4 SR

2

Dugme za zaključavanje baterije

Prekidač za zaštitu od presnimavanja

Uklanjanje kartice Pritisnite karticu nadole dok ne čujete klik i kartica malo ne izađe a zatim je izvadite.

4

1

Pratite korake 1, 2 i 3 da biste zatvorili poklopac pregrade za bateriju/karticu. • Kada koristite fotoaparat, obavezno zatvorite poklopac pregrade za bateriju/ karticu.

2

1

2

3

SR 5

Punjenje baterije

1

Proverite da li se baterija nalazi u fotoaparatu, i priključite USB kabl i USB-AC adapter. • Baterija pri isporuci nije sasvim puna. Pre upotrebe obavezno napunite bateriju dok se signalna lampica ne ugasi (do 5 sati).

Povezivanje fotoaparata Utičnica sa naizmeničnom strujom Lampica pokazivača Upaljena: punjenje Ugašena: napunjena

2

Multifunkcionalni priključak

1

ili

3

USB kabl (priložen) Poklopac priključka

Za punjenje baterije u inostranstvu pogledajte poglavlje »Korišćenje punjača i USB-AC adaptera u inostranstvu« (str. 92). Nikada nemojte koristiti neki drugi kabl osim priloženog ili USB kabla koji je naznačio Olympus. To može da izazove pojavu dima i paljenje. Isporučeni USB adapter za naizmeničnu struju F-2AC (u nastavku teksta USB-AC adapter) razlikuje se u zavisnosti od regiona u kojem ste kupili fotoaparat. Ako ste dobili priključni USB-AC adapter, priključite ga direktno na AC utičnicu. Proverite da li ste isključili kabl napajanja USB-AC adaptera iz zidne utičnice kada je punjenje završeno ili je reprodukcija stigla do kraja. Pojedinosti o korišćenju baterije potražite u odeljku »Rukovanje baterijom« (str. 105). Pojedinosti o USB-AC adapteru potražite u poglavlju »USB adapter za naizmeničnu struju« (str. 107). • Ako se lampica indikatora na upali, ponovo povežite USB kabl i USB-AC adapter. • Ako je na ekranu sa zadnje strane prikazana poruka »No Connection« (uređaj nije povezan), otkačite USB kabl i podesite na opciju [Storage] u meniju [USB Connection] (str. 56) pre nego što ponovo priključite kabl.

6 SR

Kada se baterije pune Napunite bateriju kada se pojavi poruka o grešci prikazana s desne strane.

Poruka o grešci

Battery Empty

Treperi crveno

SR 7

Uključivanje fotoaparata i početno podešavanje Kada prvi put uključite fotoaparat, pojavljuje se ekran koji omogućava podešavanje jezika za menije i poruke koji se pojavljuju na ekranu i datuma i vremena. Za promenu izabranog datuma i vremena, pogledajte odeljak »Podešavanje datuma i vremena d [X]« (str. 59).

1

Pritisnite dugme n da biste uključili fotoaparat, pritisnite dugmad FGHI na tasterima-strelicama da biste izabrali jezik i pritisnite dugme A.

2

Pritisnite FG na tasterima-strelicama i izaberite godinu za [Y].

3

4

Pritisnite I na tasterimastrelicama da biste sačuvali podešavanje za [Y].

X Y

2014 .

Back MENU M

D

Time

-- . -- -- : --

X Y

2014 .

Y/M/D

Back MENU M

D

Time

-- . -- -- : --

Y/M/D

Kao i u koracima 2 i 3, pritisnite dugme FGHI na tasterima-strelicama da biste podesili [M] (mesec), [D] (dan), [Time] (časovi i minuti) i [Y/M/D] (format datuma), a zatim pritisnite dugme A. • Za precizno podešavanje vremena pritisnite dugme A kada vremenski signal pokaže 00 sekundi.

5

Pomoću HI izaberite vremensku zonu, a zatim pritisnite dugme A. • Pomoću FG uključite ili isključite letnje računanje vremena ([Summer]).

8 SR

’14.02.26 12:30

Summer

Upotreba osnovnih funkcija Snimanje fotografija

1

Pritisnite dugme n da biste uključili fotoaparat.

2

Postavite točkić za izbor režima rada u položaj P.

Nakon uključenja fotoaparata uključiće se i ekran.

U režimu P, fotoaparat automatski podešava brzinu zatvarača i vrednost otvora blende u zavisnosti od osvetljenosti objekta.

3

Ukadrirajte snimak.

4

Pritisnite dugme zatvarača do polovine da biste fokusirali.

• Kada držite fotoaparat, vodite računa da prstima ili drugim predmetima ne pokrijete blic, mikrofon ili druge važne delove.

Pritisnite do pola

Fotoaparat nije mogao da fokusira ako AF nišan treperi u crvenoj boji. Pokušajte ponovo da fokusirate. • Ukoliko fotoaparat ne može da postigne optimalnu ekspoziciju, brzina zatvarača i vrednost otvora blende biće prikazani crvenom bojom.

5

Za snimanje slike, lagano pritisnite dugme zatvarača do kraja, vodeći računa da fotoaparat ne podrhtava.

AF nišan P

1/400

F6.9

Brzina Vrednost zatvarača otvora blende

Pritisnite do pola

Pritiskanje preostale dužine dugmeta zatvarača do kraja

SR 9

Pregledanje fotografija (Reprodukcija slika) Uključite fotoaparat. Pritisnite dugme q. • Prikazuje se najnovija fotografija. • Pritisnite HI da biste izabrali sliku. Prikazuje prethodni kadar

Prikazuje sledeći kadar

4/30

’14/02/26 12:30

Fotografija q dugme

Taster sa strelicama

Indeksni prikaz • Prilikom reprodukcije pojedinačnih kadrova, pritisnite ručicu zuma u položaj W za indeksnu reprodukciju. • Uz pomoć FGHI pomerajte kursor. • Pritisnite ručicu zuma u položaj T, ili pritisnite dugme A za reprodukciju pojedinačnog kadra.

’14/02/26 12:30

Reprodukcija sa uvećanim prikazom • U reprodukciji pojedinačnih kadrova, pritisnite ručicu zuma na položaj T da biste zumirali do 10, pritisnite u položaj W da biste smanjili zum. Pritisnite dugme A da biste vratili na reprodukciju pojedinačnog kadra. • Pritisnite FGHI da biste pomerili sliku u smeru pritisnutog dugmeta.

10 SR

4/30

’14/02/26 12:30

Snimanje video zapisa

1

Pritisnite dugme R (video zapis) da biste započeli snimanje. • Video zapis se snima u podešenom režimu snimanja. Imajte na umu da efekti režima snimanja ne mogu da se Dok se postignu za neke režime. snima, svetli • Snima se i zvuk. crveno • Prilikom korišćenja fotoaparata sa CMOS senzorom slike, pokretni predmeti mogu da deluju izobličeno zbog fenomena kotrljajućeg zatvarača. To je fizički fenomen u kojem se na snimljenoj slici javlja izobličenost kada se snima objekat koji se brzo kreće ili usled podrhtavanja fotoaparata. Fenomen posebno postaje primetan kada se koristi veliko žižno rastojanje.

2

REC

REC

0:00

0:00

0:34

0:34

Vreme snimanja Dužina snimanja (str. 94)

Ponovo pritisnite dugme R (video zapis) da biste zaustavili snimanje.

SR 11

Reprodukcija video zapisa Izaberite video zapis i pritisnite dugme A.

4/30

Movie Play OK

00:12/00:34

’14/02/26 12:30

Video zapis

Tokom reprodukcije

Pritisnite dugme A da biste pauzirali reprodukciju. Pauziranje i ponovno Tokom pauze, premotavanja unapred ili unazad, pokretanje reprodukcije pritisnite dugme A da biste ponovo pokrenuli reprodukciju. Premotavanje unapred

Pritisnite I za premotavanje unapred. Ponovo pritisnite I da biste povećali brzinu premotavanja.

Premotavanje unazad

Pritisnite H za premotavanje unazad. Ponovo pritisnite H da biste povećali brzinu premotavanja.

Podešavanje jačine zvuka

Pomoću FG podesite jačinu zvuka.

Operacije dok je reprodukcija pauzirana

Proteklo vreme/Ukupno vreme snimanja

00:14/00:34

Tokom pauze Nizanje

Pomoću F prikažite prvi kadar i pritisnite G da biste prikazali poslednji kadar.

Premotavanje unapred i Pritisnite I ili H da biste premotali unapred ili unazad po jedan kadar unazad za po jedan kadar. Zadržite pritisnutim I ili H za neprekidno premotavanje unapred ili unazad. Nastavak reprodukcije Pritisnite dugme A da biste nastavili reprodukciju.

Da biste zaustavili reprodukciju video zapisa Pritisnite dugme  .

• Za reprodukciju video zapisa na računaru preporučuje se priloženi računarski softver. Kada prvi put upotrebite računarski softver, povežite fotoaparat sa računarom, a zatim pokrenite softver.

12 SR

Brisanje slika tokom reprodukcije

1

Prikažite fotografiju koju želite da izbrišete i pritisnite G (). • Da biste izbrisali video zapis, izaberite video zapis za brisanje i pritisnite G ().

Back MENU

Erase

4/30

Erase

Cancel 100-0004

2

Pritisnite FG da biste izabrali [Erase], a zatim pritisnite dugme A. • Grupisane slike se brišu kao grupa (str. 53). • Moguće je istovremeno izbrisati više slika ili sve slike (str. 53).

SR 13

Reprodukcija panoramskih fotografija i grupisanih slika Reprodukcija panoramskih fotografija Panoramske fotografije koje su kombinovane pomoću [Auto] ili [Manual] mogu se pomerati da radi pregledanja.

1

Izaberite panoramsku sliku tokom reprodukcije.

2

Pritisnite dugme A.

4/30

Replay OK

Upravljanje reprodukcijom panoramskih fotografija Zaustavljanje reprodukcije: Pritisnite dugme . Pauza: Pritisnite dugme A. Kontrola tokom pauze Pritisnite FGHI da biste pomerili sliku u smeru pritisnutog dugmeta. Pritisnite dugme zuma da biste uvećali/umanjili prikaz slike. Pritisnite dugme A da biste ponovo počeli sa pomeranjem.

14 SR

’14/02/26 12:30

Područje pregledanja

Reprodukovanje grupisanih slika Uz snimanje u sekvenci (j/c/d) (str. 33) i [p Focus BKT] (str. 21) u k (Mikroskop), snimljene slike se tokom reprodukovanja prikazuju kao grupa.

Strana T

Otvara se. • Proširite da biste pregledali kadrove neke grupe slika u indeksnom prikazu. • Ako želite da izbrišete slike iz grupisanih slika, možete da proširite grupu i brišete pojedinačne slike.

4/30

Expand Play OK

T

’14/02/26 12:30

Okvir slika snimljenih u sekvenci • Izaberite fotografiju i pritisnite dugme A da biste prikazali pojedinačne fotografije. • Pomoću HI prikažite prethodni/sledeći kadar.

A dugme  dugme

Automatski reprodukuje grupisane slike u sekvenci ili pauzira reprodukciju. Zaustavlja reprodukovanje.

SR 15

Prikaz na ekranu Prikazi na ekranu za snimanje 1 2 3 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24

4

5 6

SCN 0.0 WB AUTO ISO AUTO

880hPa 1200m

16M 4:3

z 4 NORM

Date n

G

7 8 9 10 11 12 13

0:00:34

23 2221 20 1918 17 16 1514 1/100 F6.9

36 35 34 Kada se dugme zatvarača pritisne dopola

Čitanje histograma Ako vrh ispuni preveliki deo kadra, fotografija će biti uglavnom crna.

Ako vrh ispuni preveliki deo kadra, fotografija će biti uglavnom bela. Zeleni deo pokazuje distribuciju svetla u sredini ekrana.

Prebacivanje između prikaza Prikazi se smenjuju redosledom Normalan → Detaljni → Bez informacija. → Informacije o položaju za merenje svaki put kada se pritisne dugme INFO. g [GPS Settings] (str. 63)

16 SR

Br.

Naziv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Režim snimanja Veza sa smart telefonom Geografska širina Geografska dužina Podrežim Picture Mode Blic Kompenzacija ekspozicije Balans belog ISO osetljivost o/Y Veličina slike (fotografije) Proporcija Snimanje sa smanjenjem jačine zvuka/ buke od vetra Veličina slike (video zapisi) Dužina snimanja video zapisa Ikonica za snimanje video zapisa GPS ikona Informacije o smeru Konverzioni objektiv Vremenska oznaka Kompres. Broj fotografija koje mogu da se memorišu Trenutna memorija Indikator baterije Histogram Merenje Atmosferski/hidraulični pritisak Nadmorska visina/dubina vode Stabilizacija slike Svetsko vreme Oznaka AF nišana Rasterski vodič Vrednost otvora blende Brzina zatvarača Upozorenje o podrhtavanju fotoaparata

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Nema Normalno Detaljno informacija – R R R R R – R R – R R – R R – R R – R R – R R – R R – R R R R R – R R – R R R

RR R R R R R R R

R R R R R R R R

– – – – – – – –

R

RR R – – – – – – R – R R R

R R R R R R R R R R R R R

– – – – – – – – R – R R R

SR 17

Prikaz režima reprodukcije • Normalno

• Detaljno

2345 6

1 2 3 45 6

7 8 11

4/30

10

7 8 9

10

10

4/30

880hpa

1200m

P

1/1000 F3.9 NORM

’14/02/26 12:30

ISO 100

2.0

WB AUTO

4608 3456 100-0004

26 25

’14/02/26 12:30

Fotografija

12 13 14 15 16 17 18 • Nema informacija

880hpa

1200m

P

1/1000 F3.9 NORM

ISO 100

19

2.0

WB AUTO

4608 3456 100-0004

26

26

’14/02/26 12:30

Prebacivanje između prikaza Prikazi se menjaju redosledom Normalan → Detaljan → Bez informacija, svaki put kada se pritisne dugme INFO.

18 SR

20 21 22 23 24 25

Br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv Indikator baterije Prenos podataka Eye-Fi/Wi-Fi Zaštita Dodavanje zvuka Redosled deljenja Oznake za štampu/broj slika Trenutna memorija Broj kadra/ ukupan broj slika Informacije o smeru Geografska dužina Geografska širina Kompresija/ Veličina slike (video zapisi) Brzina zatvarača Režim snimanja Atmosferski/hidraulični pritisak ISO osetljivost Vrednost otvora blende Nadmorska visina/dubina vode Histogram Kompenzacija ekspozicije Kvalitet slike Balans belog Veličina slike (fotografije) Naziv datoteke Datum i vreme snimanja Grupisane slike

Normalno

Detaljno

– R R R R R R

R R R R R R R

Nema informacija – – – – – – –

R

R– – –

R R R

– – –R– – – – – – – – – – – – R R

R R R R R R R R R R R R R R

– – – – – – – – – – – – – R

SR 19

Snimanje uz upotrebu osnovnih funkcija Korišćenje režima snimanja Izbor režima snimanja Okrenite točkić za izbor režima rada kako biste izabrali režim snimanja označen indikatorom. Nakon biranja O, ART, P ili k, izaberite podrežim. Spisak režima snimanja • Podrazumevane postavke funkcije istaknute su podlogom Režim snimanja P (Programiran automatski)

––

A (iAUTO režim)

––

k (Mikroskop)

.

Podrežim

m Microscope/o Focus Stacking/ p Focus BKT/n Microscope Control

B Portrait/e e-Portrait/F Landscape/ 1 Interval Shooting/H Hand-Held Starlight/ G Night Scene/U Night+Portrait/C Sport/ O (Program snimanja) 2 Indoor/3 Self Portrait/` Sunset/ X Fireworks/_ Cuisine/^ Documents/ g Beach & Snow/] Snapshot/ \ Wide1/[ Wide2/w Macro/s Snow/ s Panorama/E Backlight HDR A (A režim)str. 9 str. 21 str. 21

str. 22

str. 26

ART (Umetnički filter)

Pop Art/Soft Focus/Pale&Light Color/ str. 27 Grainy Film/Pin Hole/Diorama/Dramatic Tone

P (PHOTO STORY)

Standard/Speed/Fun Frames

C (Prilagođeni režim)str. 28 str. 29

• »Lista raspoloživih podešavanja u svakom režimu snimanja« (str. 100), »Lista O postavki« (str. 102), »Lista podešavanja za ART« (str. 101) • U određenim režimima snimanja fotoaparatu posle snimanja fotografije može da bude potrebno nekoliko trenutaka za obradu slike.

20 SR

A (iAUTO režim) Puni automatski režim u kome fotoaparat automatski optimizuje podešavanja za trenutni prizor. Fotoaparat obavlja sav posao, što je zgodno za početnike.

1 2

Okrenite točkić za izbor režima rada na A.

3

Pritisnite dugme zatvarača sve do kraja za slikanje.

Pritisnite dugme zatvarača do polovine da biste fokusirali. Fotoaparat nije mogao da fokusira ako AF nišan treperi u crvenoj boji. Pokušajte ponovo da fokusirate.

k (Mikroskop) Slike se mogu snimati sa maksimalne udaljenosti od 1 cm od objekta. U ovom režimu možete da snimate slike sa velikom dubinom polja, i obavljate snimanje određenog broja slika uz fokus bracket.

1 2

Rotirajte birač režima na k. Pomoću HI izaberite a podrežim i na kraju pritisnite dugme A. Podrežim

m

o

p

n

Primena

Slike se mogu snimati sa maksimalne udaljenosti od 1 cm Mikroskop od objekta. Fotoaparat snima veći broj fotografija, automatski Slaganje prebacivajući fokus na svakoj slici. One se mogu fokusa*1 ukombinovati u kompozitnu sliku velike dubine polja. Snimaju se dve slike, prvi kadar i kompozitna slika. U ovom režimu, fotoaparat snima veći broj fotografija, Focus BKT automatski prebacujući fokus na svakoj slici. Broj snimaka i koraka snimanja se podešava u [Focus BKT settings] (str. 64). Menja nivo uvećanja objekta na ekranu. Nivo uvećanja Kontrola kada je razdaljina snimanja 1 m je prikazana na ekranu. mikroskopa Možete da promenite nivo uvećanja pritiskajući dugme I.*2 Na visokim nivoima uvećanja, slika može biti zrnasta.

*1 Može doći do situacija gde nije moguće kreirati kompozitnu sliku usled drmanja fotoaparata. *2 Dostupno samo kada je režim slike [Vivid], [Natural] ili [Muted].

3

Pritisnite dugme zatvarača sve do kraja za slikanje. • Možete da snimate sa zaključanim položajem fokusa. gAFL (str. 34)

SR 21

O (program snimanja) Jedino ako izaberete podrežim koji odgovara objektu ili prizoru, možete da snimate sa odgovarajućim podešavanjima. Podrežim B Portret e e-Portret F Pejzaž 1 Interval Shooting

H Svetlost zvezda G Noćni Prizor U Noć+Portret C Sport 2 Unutrašnjost 3 Autoportret ` Zalazak Sunca X Vatromet _ Kuhinja ^ Dokumenti g Plaža I Sneg ] Snimak \ Široko 1 [ Široko 2

Primena Pogodan za slikanje portreta. Daje glatkoću tonovima i teksturi kože. Ovaj režim je pogodan kada se slike gledaju na TV prijemnicima visoke definicije. Pogodan za slikanje pejzaža. Automatski snima slike zaredom na osnovu podešenog [Start Waiting Time], [Frame] i [Interval Time]. Snimljeni kadrovi se takođe mogu snimiti u ovliku video zapisa. Prikladno za snimanje noćnih scena bez tronošca. Smanjuje zamućenost pri slikanju slabo osvetljenih prizora. Pogodan za noćne snimke uz upotrebu stativa. Pogodan za slikanje portreta u čijoj je pozadini noćni prizor. Pogodan za slikanje brzih akcija. Pogodan za slikanje portreta u zatvorenim prostorima, npr. na proslavama. Pogodan za slikanje autoportreta dok držite fotoaparat. Pogodan za slikanje zalaska sunca. Pogodan za slikanje vatrometa na noćnom nebu. Pogodan za slikanje kuhinja. Pogodan za slikanje papirnih dokumenata ili rasporeda. Pogodan za slikanje planina prekrivenih snegom, morskih prizora po suncu i drugih prizora sa dosta beline. Prikladno za snimanje plaže i portreta kraj bazena. Prikladno za snimanje ispod vode. Prikladno za snimanje ispod vode. Razdaljina fokusa je fiksirana na približno 5 m.

w Makro

Prikladno za snimanje na blizini pod vodom.

s Sneg

Prikladno za snimanje scena na snegu. Ovaj režim omogućava snimanje koristeći kontrolu lupanjem (str. 61).

22 SR

Podrežim s Panorama

E

HDR poz. osvetljen

Primena Možete da slikate i kombinujete više slika kako biste napravili sliku koja zahvata široki ugao (panoramski režim). Pogodan za prizore sa kontrastom. Ovaj režim snima više slika i stapa ih u jednu, sa odgovarajućom ekspozicijom.

1

Okrenite točkić za izbor režima rada na O.

2

Pomoću HI izaberite a podrežim i na kraju pritisnite dugme A.

Portrait

16M 4:3

• Ponovo pritisnite dugme A da bi se prikazao ekran za izbor podrežima.

MENU

• U režimu [e-Portrait] snimaju se dve slike: neizmenjena slika i druga slika na koju se primenjuju efekti [e-Portrait].

1 Snimanje u intervalima Pre nego što za slikanje izaberete opciju snimanja u intervalima O (program snimanja), podesite interval u meniju podešavanja. Prilagođavanje podešavanja

1 2 3

Kartica

Pritisnite dugme  da bi se prikazali meniji.

Settings Menu 3

Back MENU

GPS Settings Wi-Fi Settings

Pomoću H pomerite karticu stranice, a pomoću FG izaberite Meni podešavanja 3, a zatim pritisnite A.

Interval Settings Focus BKT Setting Certification

Pomoću FG izaberite [Interval Settings] i pritisnite A. Zatim pritisnite FG da biste izabrali stavku i pritisnite A. Settings Menu 3

Back MENU

Interval Settings

Back MENU

GPS Settings

Wi-Fi Settings

Interval Settings Focus BKT Setting Certification

A

Frame Start Waiting Time Interval Time Time Lapse Movie

99 00:05:00 00:00:30 Off

SR 23

4

Pomoću FG označite opciju i za njen izbor pritisnite A. Br. Kadrova

Podešava broj kadrova koji će biti snimljen u intervalu od 1 do 99 kadrova.

Vreme čekanja

Podešava vreme od pritiskanja dugmeta zatvarača do snimanja slike između 00:00:00 i 24:00:00.

Vremenski Interval

Podešava vreme intervala snimanja za sledeći i naredne kadrove između 00:00:01 i 24:00:00.

Video sa intervalom

Izaberite [On] za snimanje, pored slika snimljenih za svaki kadar, video snimka koji se generiše iz niza kadrova.

• Uzastopno pritiskajte dugme  da biste izašli iz menija. • Ovaj interval može biti duži od zadatih intervala, jer je fotoaparatu ponekad potrebno neko vreme za obradu slike. • Ako snimate video snimak proticanja vremena tokom dužeg perioda, koristite USB-AC adapter F-3AC (prodaje se zasebno). • Usled slobodnog prostora na kartici, ne možete da snimite zadat broj kadrova. • Napajanje može da se isključi tokom snimanja na intervale, ali snimanje se i dalje obavlja u skladu sa postavkom. Za poništavanje snimanja u intervalima Pritisnite dugme .

] \ [ w Snimanje pod vodom Podrežim [] Snapshot], [\ Wide1], [[ Wide2]*1, [w Macro] je preporučen za snimanje pod vodom. *1 Kada se podesi na [[ Wide2], razdaljina fokusa se automatski podešavana približno 5,0 m. • Možete da snimate sa zaključanim položajem fokusa. gAFL (str. 34)

24 SR

s Panorama Prilikom snimanja panorame, možete da izaberete metod kombinovanja snimaka koristeći podmeni. 1 Izaberite [s Panorama]. 2 Pritisnite G da biste otišli u podmeni. 3 Pomoću HI izaberite podmeni, i pritisnite dugme A za podešavanje. Podmeni

Primena

Auto

Panoramske slike automatski se kombinuju jednostavnim okretanjem fotoaparata u smeru snimanja.

Manuelno

Fotoaparat snima tri kadra snima i kombinuje ih. Korisnik kadrira snimke pomoću vodiča za kadrove i ručno otpušta okidač.

Računar

Slike koje su snimljene se kombinuju u panoramsku sliku pomoću računarskog softvera.

• Pomerajte fotoaparat kao da ga okrećete oko vertikalne ose oko centra objektiva da biste snimili bolje panoramske slike. Snimanje slika pomoću opcije [Auto] 1 Pritisnite dugme zatvarača da biste snimili prvi kadar. 2 Fotoaparat pomerite malo u smeru s SCN drugog kadra. AUTO 3 Pomerajte fotoaparat lagano tako Nišan da se pokazivač i ciljna oznaka preklapaju. Fotoaparat automatski Pokazivač oslobađa zatvarač kada se Cancel MENU Save OK pokazivač i nišan preklope. Ekran kada se • Da biste kombinovali fotografije kombinuju samo dva kadra, pritisnite sleva udesno dugme A. 4 Ponovite korak 3 da biste snimili treći kadar. Fotoaparat automatski kombinuje kadrove u jednu panoramsku sliku. • Da biste otkazali funkciju panoramskog snimanja, pritisnite dugme . • Ako se zatvarač ne oslobodi automatski, isprobajte [Manual] ili [PC].

SR 25

Snimanje fotografija sa postavkom [Manual] Uputstvo za kombinovanje kadrova 1 Pomoću FGHI naznačite sa koje strane će sledeća slika biti SCN s dodata, zatim pritisnite dugme A. MANUAL 2 Pritisnite dugme zatvarača da biste snimili prvi kadar. Ivica prvog kadra slabo se prikazuje na ekranu.

3 Komponujte sledeći snimak tako da ivica prvog kadra koja je nejasno prikazana na ekranu preklopi objekat drugog kadra i pritisnite dugme zatvarača. • Da biste kombinovali samo dva kadra, pritisnite dugme A. 4 Ponovite korak 3 da biste snimili treći kadar. Fotoaparat automatski kombinuje kadrove u jednu panoramsku sliku. Snimanje fotografija s [PC] 1 Pomoću FGHI naznačite sa koje strane će sledeća slika biti dodata, zatim pritisnite dugme A. 2 Pritisnite dugme zatvarača da biste snimili prvi kadar. Ivica prve slike se nejasno prikazuje na ekranu. 3 Komponujte sledeći snimak tako da ivica prvog kadra koja je nejasno prikazana na ekranu preklopi objekat drugog kadra i pritisnite dugme zatvarača. 4 Ponovite korak 3 dok se željeni broj kadrova ne snimi, zatim pritisnite dugme A ili dugme  kada završite. • Kod panoramskog snimanja moguće je snimiti najviše 10 kadrova. • Računarski softver kombinuje snimljene slike u jednu panoramsku sliku. • Pojedinosti o instalaciji računarskog softvera potražite u odeljku str. 82. Pogledajte priručnik za pomoć za računalni softver za detaljne upute o snimanju panoramskih fotografija.

A (A režim) Kada se podesi vrednost otvora blende, fotoaparat automatski podešava odgovarajuću brzinu zatvarača. Kada pritisnete H, možete da izmenite vrednost otvora blende pomoću FG.

26 SR

ART (umetnički filteri) Možete da snimate uz korišćenje efekata u bojama i efekata nalik posterima i slikama. Podrežim

Primena

Naglašene Boje

Ističe boje i atmosferu slike, dajući joj više svetla i živosti.

Meki Fokus

Izražava prozračnost i meke tonove, i daje slici sanjivu atmosferu.

Prigušene Boje

Izražava prijatno osećanje plutanja dajući slici prigušenije boje.

Krupno Zrno

Izražava snagu i sirovost crno-bele slike.

Kroz Ključaonicu

Izražava efekat »tunela« kakav se dobija na starinskim fotoaparatima ili fotoaparatima-igračkama, tako što redukuje perifernu osvetljenost.

Diorama

Izražava snimanje slike u nadrealnom svetu minijaturnog, uz veću zasićenost boja, jači kontrast i zamućivanjem oblasti na slici koje nisu u fokusu.

Dramatičan Ton

Poboljšava lokalni kontrast i daje sliku na kojoj je istaknuta razlika između svetlih i tamnih delova.

1 2

Okrenite točkić za izbor režima rada na ART. Pomoću HI izaberite a podrežim i na kraju pritisnite dugme A. • Ponovo pritisnite dugme A da bi se prikazao ekran za izbor podrežima.

Pop Art

1

0.0 WB AUTO

16M 4:3

MENU

SR 27

P (PHOTO STORY) Slika se prilikom snimanja ugrađuje u okvir sa planom podešenim za pravljenje željenog kolaža. To omogućava širok dijapazon fotografskog izražavanja temama ili pričama.

1

Rotirajte birač režima na P.

2

Izaberite temu pomoću FG i pritisnite I.

Tema Standard

SETUP MENU

1

Tipovi tema

P1 Standard P2 Brzi P3 Zabavni kadrovi

3

Izaberite željene stavke u temi pomoću FGHI, zatim pritisnite A.

2

3

Black/Pin-Hole

SETUP MENU

• Pritisnite dugme zatvarača do pola da biste se vratili na ekran snimanja. • Ekran će prikazati PHOTO STORY. • Pritisnite dugme A još jednom da biste prikazali ekran za biranje teme.

4

Pritisnite dugme zatvarača do kraja u režimu mirovanja da biste snimali.

0.0 WB AUTO

16M

• Pritisnite dugme I da biste promenili trenutni kadar. 4 NORM

Trenutni kadar

28 SR

5

6

Snimite svaki kadar na isti način. • Snimljene slike prikazane su u okvirima. • Pritisnite  (G) da biste otkazali sliku u prethodnom okviru i slikali ponovo. Ako ima više slika, koristite HI da biste promenili snimak za ponovno slikanje. Kada izaberete, pritisnite dugme A. • Pritisnite dugme , zatim pritisnite dugme A da biste otkazali snimljenu sliku i ponovo započeli snimanje.

Sledeći kadar 0.0 WB AUTO

16M

4 NORM

Napravljena slika

Pošto snimite sve kadrove, pritisnite A i sačuvajte sliku.

• AF režim je fiksiran na opciju [Spot]. • Sledeće operacije nisu dostupne u režimu PHOTO STORY. Snimanje filma, sekvencijalno snimanje i samookidač.

C (Prilagođeni režim) Ako sačuvate postavke snimanja u [Custom Mode Setup] (str. 56), možete da ih aktivirate i snimate koristeći sačuvane postavke snimanja.

SR 29

Korišćenje zuma Pritiskanjem polugice zuma prilagođava se raspon snimanja. Traka zuma P

3.4

0.0 WB AUTO ISO AUTO

16M 4:3

Strana W

Strana T

Veličina slika 16 M

4 NORM

00:34

Traka zuma

Optički zum

Zum visoke rezolucije*1

Ostalo *2 *1 Više informacija o zumu visoke rezolucije potražite u odeljku str. 48. *2 Zahvaljujući obradi većeg broja piksela, kvalitet slike neće opasti. Koeficijent uvećanja se menja u zavisnosti od podešavanja koja se odnose na veličinu slike.

30 SR

Upotreba opcija snimanja (podešenih direktnim dugmetom) Neke stavke nisu dostupne u nekim režimima snimanja. g »Lista raspoloživih podešavanja u svakom režimu snimanja« (str. 100)

Blic Prilikom snimanja možete da koristite blic.

1 2

Pritisnite dugme # (I) da biste prikazali opcije. Pomoću HI izaberite način rada blica i pritisnite A. #AUTO

!

Automatski blic Blic za smanjenje pojave crvenih očiju

#

Dopunski blic

$

Isključen blic

#RC

Daljin. Kontrola

#SLV

Dodatni

q

LED Uklj.

Blic se automatski uključuje pri slabom ili pozadinskom osvetljenju. Ova funkcija omogućava smanjenje pojave crvenih očiju. Blic se uključuje bez obzira na uslove osvetljenja. Blic se ne uključuje. Pojedinosti potražite u odeljku »Snimanje slika pomoću Olympus sistema bežičnih RC bliceva« (str. 95). Za snimanje fotografija se koristi sporedni blic dostupan u prodaji koji je sinhronizovan sa blicem fotoaparata. Postavka jačine blica se može podesiti. LED lampica se uključuje prilikom snimanja slike. Ovo važi za snimanje slika u krupnom planu.

• Pri korišćenju opcije [!] (blic za smanjenje pojave crvenih očiju), nakon otprilike 1 sekunde po emitovanju pripremnih bljeskova zatvarač se otpušta. Nemojte pomerati fotoaparat dok ne završite sa snimanjem. • [!](Blic za smanjenje pojave crvenih očiju) može biti neefikasan u pojedinim uslovima snimanja. • U režimu A, samo #AUTO i $ se mogu izabrati.

SR 31

Kompenzacija ekspozicije Kompenzuje osvetljenost (odgovarajuću ekspoziciju) koju podešava fotoaparat.

1

Pritisnite dugme +/- (F), a zatim pritisnite HI za kompenzaciju ekspozicije. • Za osvetljavanje slika izaberite pozitivne (»+«), a za zatamnjenje negativne (»–«) vrednosti.

Negativna (-)

32 SR

Bez kompenzacije (0)

Pozitivna (+)

Pojedinačno/U sekvenci

1 2

Pritisnite dugme jY (G) da biste prikazali direktni meni. Izaberite opciju pomoću HI i pritisnite A. o

Snima po 1 kadar kada se pritisne Snimanje pojedinačnih dugme zatvarača (normalni režim kadrova snimanja).

j

U sekvenci *1

Slike se snimaju u sekvenci do 100 kadrova pri brzini od 5 kadrova u sekundi (fps) dok se dugme zatvarača pritiska do kraja nadole.

c

Velika-brzina1 *1, 2

Slike se snimaju u sekvenci do 100 kadrova pri brzini od 15 kadrova u sekundi (fps) dok se dugme zatvarača pritiska do kraja nadole.

d

Velika-brzina2 *1, 2

Slike se snimaju u sekvenci do 100 kadrova pri brzini od 60 kadrova u sekundi (fps) dok se dugme zatvarača pritiska do kraja nadole.

*1 Snimljene fotografije se prikazuju kao grupa. *2 Broj snimljenih piksela je ograničen. • Tokom snimanja u sekvenci fokus, ekspozicija i balans belog se fiksiraju na prvom kadru. • Ukoliko pokazivač kapaciteta baterije počne da treperi tokom snimanja u sekvenci, fotoaparat zaustavlja snimanje i počinje da beleži već snimljene slike na karticu. Broj sačuvanih slika zavisi od preostalog kapaciteta baterije.

SR 33

Samookidač Podešava vreme od pritiskanja dugmeta zatvarača do snimanja fotografije.

1 2

Pritisnite dugme jY (G) da biste prikazali direktni meni. Izaberite [Y12], [Y2] ili [YC] pomoću HI pa pritisnite dugme A.

Y12

Pritisnite dugme zatvarača do pola da biste fokusirali predmet, a do kraja da biste pokrenuli Samookidač samookidač. Lampica samookidača prvo 12 sek. svetli približno 10 sekundi, pa treperi približno 2 sekunde, a zatim se snima slika.

Y2

Pritisnite dugme zatvarača do pola da biste Samookidač fokusirali predmet, a do kraja da biste pokrenuli 2 sek. samookidač. Lampica samookidača treperi približno 2 sekunde, a zatim se snima slika.

YC

Custom Self-timer

Kada izaberete ovaj režim, pritisnite dugme  da biste podesili »broj kadrova, vreme od momenta pritiska na dugme zatvarača do momenta snimanja slike i vremenski interval«. Fotografije se snimaju u skladu sa ovim podešavanjem.

• Da biste isključili aktivirani samookidač, pritisnite dugme . • Snimanje samookidačem nije automatski isključeno nakon snimanja.

AFL (Zaključavanje fokusa) Možete da zaključate položaj fokusa. Ova postavka je dostupna u režimu k (Mikroskop) i kada je O režim [] Snapshot], [\ Wide1] ili [w Macro].

1

34 SR

Pritisnite dugme A. • Fotoaparat fokusira i zaključava taj položaj. • Koristeći dugme FG napravite fino podešavanje unapred/unazad na zaključanom fokusu. • Ponovo pritisnite dugme A da biste poništili zaključavanje fokusa. • Operacija zumiranja, pritiskanje dugmeta  i druge operacije takođe oslobađaju fokus.

Oznaka za AF zaključavanje

0.0

16M

AF LOCK

4:3

4

NORM

0:34

Upotreba opcija snimanja (Podešenih preko menija funkcija) Neke stavke nisu dostupne u nekim režimima snimanja. g »Lista raspoloživih podešavanja u svakom režimu snimanja« (str. 100) Meni funkcija

P 0.0 WB AUTO ISO AUTO

16M 4:3

1 2 3 4 5 6 7 8 Meni za podešavanje (str. 41)

MENU

Meni funkcija 1 2 3 4

Kvalitet slike ......................... str. 36 Blic ....................................... str. 37 Kompenzacija ekspozicije.... str. 37 Balans belog ........................ str. 37

5 6 7 8

ISO osetljivost ...................... str. 38 o/Y................................... str. 38 Veličina slike (fotografije) ..... str. 39 Razmera .............................. str. 39

1

Pritisnite dugme H za prikaz menija funkcija.

2

Pomoću FG na tasterima-strelicama izaberite podešavanja, a pomoću HI promenite izabrana podešavanja i zatim pritisnite A.

• Za sakrivanje meni funkcija, pritisnite A.

Prikazuje naziv izabrane funkcije

Tasteri strelice (HI)

Flash Auto

Izbor

0.0 WB AUTO ISO AUTO

Tasteri strelice (FG)

16M 4:3

MENU

Funkcija

SR 35

• Podrazumevane postavke funkcije istaknute su podlogom Slike

.

Podešava opcije obrade.

h

Vivid

Proizvodi izražajne boje.

i

Natural

Proizvodi prirodne boje.

j

Muted

Proizvodi prigušene tonove.

8

Riblje Oko

Proizvodi izobličenja koja daju efekat kao kada se slika sa objektivom »riblje oko«.

7

Sjaj

Proizvodi svetlucanja koja daju efekat kao kada se slika sa unakrsnim filterom.

6

Odsjaj

Proizvodi sliku sa efektima odsjaja u ogledalu.

5

Fragmentiran

Pretvara sliku u kolaž od pločica. Ovim režimom se dobija efekat umetničkog mozaika.Naglašene Boje

Ističe boje i atmosferu slike, dajući joj više svetla i živosti.Meki Fokus

Izražava prozračnost i meke tonove, i daje slici sanjivu atmosferu.Prigušene Boje

Izražava prijatno osećanje plutanja dajući slici prigušenije boje.Krupno Zrno

Izražava snagu i sirovost crno-bele slike.Kroz Ključaonicu

Izražava efekat »tunela« kakav se dobija na starinskim fotoaparatima ili fotoaparatima-igračkama, tako što redukuje perifernu osvetljenost.Diorama

Izražava snimanje slike u nadrealnom svetu minijaturnog, uz veću zasićenost boja, jači kontrast i zamućivanjem oblasti na slici koje nisu u fokusu.Dramatičan Ton

Poboljšava lokalni kontrast i daje sliku na kojoj je istaknuta razlika između svetlih i tamnih delova.

36 SR

Blic

Podešava način okidanja blica.

_

Autoblic

Blic se aktivira automatski pri slabom svetlu ili pri pozadinskom osvetljenju.

!

Crvene Oči

Emituju se pripremni bljeskovi koji umanjuju pojavu crvenih očiju na vašim fotografijama.

#

Dopunski

Blic se aktivira bez obzira na postojeće svetlo.

$

Blic Isklj

Blic se ne uključuje.

Daljin. #RC Kontrola

Pojedinosti potražite u odeljku »Snimanje slika pomoću Olympus sistema bežičnih RC bliceva« (str. 95).

#SLV SLV Slave

Za snimanje fotografija se koristi sporedni blic dostupan u prodaji koji je sinhronizovan sa blicem fotoaparata. Postavka jačine blica se može podesiti.

q

LED Uklj.

LED lampica se uključuje prilikom snimanja slike. Ovo važi za snimanje slika u krupnom planu.

Kompenzacija ekspozicije

Kompenzuje osvetljenost (odgovarajuću ekspoziciju) koju podešava fotoaparat.

–2,0 do +2,0 vrednost

Podesite veću negativnu vrednost (–) da zatamnite sliku ili veću pozitivnu (+) vrednost da posvetlite sliku.

Balans belog

Podešava odgovarajuću kolornu šemu za svetlo date scene snimanja.

WB Automatski

Fotoaparat automatski podešava balans belog.

f

Sunčano

Pogodno za snimanje na otvorenom, pod vedrim nebom.

g

Oblačno

Pogodno za snimanje na otvorenom, pod oblačnim nebom.

h

Sijalica

Pogodno za snimanje pod svetlošću sijalice.Fluoresc.

Pogodno za snimanje pod belim fluorescentnim osvetljenjem.

Z

Podvodno

Pogodno za podvodno snimanje.

e

Za ručno podešavanje balansa belog u skladu sa Jedan dodir 1 svetlom prilikom snimanja. Postavite komad belog papira ili drugi beli predmet tako da ispuni čitav ekran i pritisnite dugme  da biste podesili balans belog. Način registrovanja balansa belog jednim dodirom Jedan dodir 2 potražite u odeljku »Registrovanje balansa belog jednim dodirom« (str. 39).

SR 37

ISO osetljivost

Podešava ISO osetljivost.

l

ISO Automatski

Fotoaparat automatski podešava osetljivost, pri čemu prioritet ima kvalitet slike.

m

Vis. Auto ISO

Fotoaparat automatski podešava osetljivost, gde prioritet ima smanjenje zamućenosti izazvane objektom u pokretu ili podrhtavanjem fotoaparata na najmanju moguću meru.

Q do # vrednost

Podesite na manju vrednost kako bi šum na slici bio manji, ili na veću vrednost da biste redukovali zamućenje. Podešava funkciju snimanja u sekvenci i vreme od kada se pritisne dugme zatvarača do momenta kada se snimi fotografija.

o/Y o

Pojedinačno

Svaki put kad se pritisne dugme okidača, snima se jedan kadar.

j

U Sekvenci

Slike se snimaju u sekvenci do 100 kadrova pri brzini od 5 kadrova u sekundi (fps) dok se dugme zatvarača pritiska do kraja nadole.

c

Vel. Brzina1

Slike se snimaju u sekvenci do 100 kadrova pri brzini od 15 kadrova u sekundi (fps) dok se dugme zatvarača pritiska do kraja nadole.

d

Vel. Brzina2

Slike se snimaju u sekvenci do 100 kadrova pri brzini od 60 kadrova u sekundi (fps) dok se dugme zatvarača pritiska do kraja nadole.

Y12

Y 12 sek.

Lampica samookidača svetli oko 10 sekundi, a zatim treperi približno 2 sekunde, nakon čega se snima slika.

Y2

Y 2 sec

Lampica samookidača treperi oko 2 sekunde, a zatim se snima fotografija.

YC

Proizvoljni samookidač

Fotografije se snimaju u skladu vrednostima koje ste zadali za »broj kadrova, vreme od momenta pritiska na dugme zatvarača do momenta snimanja slike i vremenski interval«.

38 SR

Veličina slike (fotografije)  4608×3456

Podešava broj snimljenih piksela. Podesno za štampanje fotografija formata A3.

4

3200×2400

Podesno za štampanje fotografija do formata A3.

3

1920×1440

Podesno za štampanje fotografija do formata A4.

7

640×480

Pogodno za korišćenje slika u porukama e-pošte.

Proporcija u

4:3

v

16:9

w

3:2

x

1:1

Podešava odnos horizontalne i vertikalne dimenzije slika.

Menja razmeru horizontalne i vertikalne dimenzije prilikom snimanja slika.

• U određenim režimima snimanja neke funkcije se ne mogu podesiti. g »Lista raspoloživih podešavanja u svakom režimu snimanja« (str. 100). • Primeri veličine slike kada je razmera slike 4:3.

Registrovanje balansa belog jednim dodirom Izaberite [ One Touch 1] ili [ One Touch 2], okrenite fotoaparat prema komadu belog papira ili drugom belom predmetu i pritisnite dugme .

• Fotoaparat će otpustiti zatvarač i registrovaće vrednost balansa belog. Kada je balans belog prethodno registrovan, te vrednosti se ažuriraju. • Registrovani podaci za balans belog se neće izbrisati ako isključite fotoaparat. • Izvršite ovaj postupak pri svetlu pri kome će fotografije biti snimljene. • Kada se podešavanja fotoaparata promene, balans belog mora ponovo da se registruje. • Ako nije moguće registrovati balans belog, proverite da li papir ispunjava ekran a zatim ponovite postupak.

SR 39

Korišćenje funkcija menija za podešavanje Meni podešavanja Camera Menu 1

1 2 3 4 5 6 7

Wi-Fi Start Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/ Digital Zoom

Back MENU

Normal Auto Face/iESP ESP Off

str. 50 4 Meni za reprodukciju Slideshow Uređivanje Brisanje Oznake za štampu (str. 78) q R (Zaštita) Redosled deljenja (str. 68)

str. 42 1 Meni aparata 1 Wi-Fi početak/kraj Wi-Fi (str. 65) Poništi Kompres. z Kor. Senke AF Način Rada ESP/n Digitalni Zum

str. 55 5 Meni podešavanja 1 Format memorije/Format Rezrv. Kopije Eye-Fi d Prilagođeno USB Veza q Uključeno Podeš. zvuka

str. 45 2 Meni aparata 2 Stabilizator slike (fotografije) Dodatna oprema AF Lampica z Vidi Snimak Orijentacija Unos Datuma Super-Res Zoom

6 Meni aparata 2

str. 49 3 Meni video zapisa Veličina Slike Video Stabiliz. R (Snimanje zvuka video A zapisa) Smanj. šuma vetra Nivo snimanja zvuka

str. 63 7 Meni postavki 3 GPS postavke Wi-Fi postavke Podešavanje intervala BKT fokusa d Postavke Sertifikacija

40 SR

d

str. 57

Pixel Mapping s (ekran) TV Izlaz l (Jezik) X (datum/vreme) Svetsko vreme Tough podešavanja

Korišćenje menija za podešavanje Pritisnite dugme  tokom snimanja ili reprodukcije za prikaz menija za podešavanje. Meni za podešavanja omogućava pristup raznim podešavanjima fotoaparata, kao što su funkcije snimanja i reprodukcije, podešavanje datuma i vremena kao i opcije prikaza. Neke stavke nisu dostupne u nekim režimima snimanja. g »Lista raspoloživih podešavanja u svakom režimu snimanja« (str. 100)

1

2

Pritisnite dugme .

Wi-Fi Start Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/ Digital Zoom

Normal Auto Face/iESP ESP Off

Pritisnite H da biste izabrali kartice stranice. Pomoću FG izaberite željenu karticu stranice i pritisnite I. Kartica strane Camera Menu 1 Wi-Fi Start Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/ Digital Zoom

3

Back MENU

Camera Menu 1

• Prikazuje se meni za postavljanje.

Podmeni 1 Back MENU

Back MENU

Camera Menu 1

Wi-Fi Start Normal Auto Face/iESP ESP Off

Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/ Digital Zoom

Normal Auto Face/iESP ESP Off

Pomoću FG izaberite željeni podmeni 1, a zatim pritisnite dugme A. Podmeni 2 Camera Menu 1 Wi-Fi Start Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/

Digital Zoom

4

Back MENU

Normal Auto Face/iESP ESP

Off

Pomoću FG izaberite željeni podmeni 2, a zatim pritisnite dugme A. • Kada se izabere podešavanje, prikaz se vraća na Podmeni 1. • Mogu da postoje i dodatne operacije.

5

Camera Menu 1 Wi-Fi Start Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/

Back MENU

Off On

Digital Zoom

Camera Menu 1 Wi-Fi Start Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/

Digital Zoom

Back MENU

Normal Auto Face/iESP ESP

On

Pritisnite dugme  da biste dovršili podešavanje. SR 41

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41). • Podrazumevane postavke funkcije istaknute su podlogom

.

z Meni fotoaparata 1 Vraćanje funkcija snimanja na podrazumevana podešavanja z [Reset] Podmeni 2

Primena

Da

Vraća sledeće funkcije menija na standardna podešavanja. • Podrežim za ART, O, P, i k • Picture Mode • Blic • Kompenzacija ekspozicije • Balans belog • ISO osetljivost • o/Y • Veličina slike (fotografije) • Proporcija • Meni fotoaparata 1, Meni fotoaparata 2 i Meni video zapisa • Vrednost otvora blende

Ne

Podešavanja neće biti promenjena.

Izbor kvaliteta slike za fotografije z [Compression] Podmeni 2

Primena

Niska

Snimanje u visokom kvalitetu.

Normalno

Snimanje u normalnom kvalitetu.

• »Broj slika koje mogu da se memorišu (slike) / dužina snimanja (video zapisi) u internoj memoriji i na karticama« (str. 94)

42 SR

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

Osvetljavanje objekta sa pozadinskim osvetljenjem z [Shadow Adjust] Podmeni 2 Auto

Primena Automatski je uključeno kad se izabere kompatibilni režim snimanja.

Off

Efekat se ne primjenjuje.

Uklj.

Snimajte s automatskim podešavanjem kako biste osvetlili područje koje je postalo tamnije.

• Kada se [ESP/n] podesi na [n], [Shadow Adjust] se automatski podešava na [Off].

Izbor oblasti fokusiranja z [AF Mode] Podmeni 2

Primena

Lice/iESP

Fotoaparat automatski fokusira. (Ako je otkriveno lice, prikazano je belim okvirom*1; kada se dugme zatvarača pritisne do pola i fotoaparat fokusira, okvir će postati zelen*2. Ako nije otkriveno ni jedno lice, fotoaparat bira objekat u kadru i automatski fokusira.)

U Tački

Fotoaparat se fokusira na objekat lociran AF nišanom.

AF Praćenje

Fotoaparat prati kretanje objekta snimanja i neprekidno ga automatski fokusira.

*1 Za neke objekte okvir se ne prikazuje ili je potrebno vreme da bi se prikazao. *2 Ako okvir treperi crvenom bojom, fotoaparat ne može da fokusira. Pokušajte da ponovno fokusirate objekt. Za neprekidno fokusiranje pokretnog objekta (AF praćenje) 1 Držite fotoaparat tako da poravnate AF nišan sa objektom i pritisnite dugme A. 2 Nakon što fotoaparat prepozna objekat, AF nišan automatski prati kretanje objekta i neprestano ga fokusira. 3 Da biste isključili praćenje, pritisnite dugme A. • Zavisno od objekta ili uslova snimanja, fotoaparat možda neće moći da zaključa fokus ili da prati objekat u pokretu. • Ako fotoaparat ne može da prati objekat u pokretu, AF nišan postaje crven.

SR 43

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

Izbor načina merenja osvetljenosti z [ESP/n] Podmeni 2

Primena

ESP

Snima kako bi se dobilo balansirano osvetljenje na kompletnom ekranu (Zasebno meri osvetljenje u sredini i okolnim područjima ekrana).

5 (merenje u tački)

Snima objekat u centru tokom pozadinskog osvetljenja (meri osvetljenje u centru ekrana).

• Kada se podesi na [ESP], sredina može da bude tamna ako se snima s jakim pozadinskim osvetljenjem.

Snimanje sa uvećanjem većim od optičkog zuma z [Digital Zoom] Podmeni 2

Primena

Off

Onemogućava digitalni zum.

Uklj.

Omogućava digitalni zum.

• Opcija koja se izabere za [Digital Zoom] utiče na izgled trake zuma (str. 48). • Ovo podešavanje nije dostupno kada su podešavanja uređaja [c] i [d]. • Ovo podešavanje nije dostupno ako režim slike nije [Vivid], [Natural] i [Muted].

44 SR

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

z Meni fotoaparata 2 Smanjenje zamućenja izazvanog podrhtavanjem fotoaparata prilikom snimanja z [Image Stabilizer] Podmeni 2

Primena

Off

Stabilizator slike je isključen. Preporučuje se za snimanje kada je fotoaparat učvršćen na stativ ili drugu stabilnu površinu.

Uklj.

Stabilizator slike je uključen.

• Prilikom redukovanja podrhtavanja fotoaparata mogu se čuti šumovi iz unutrašnjosti fotoaparata. • Stabilizacija slika možda neće biti moguća ukoliko je podrhtavanje fotoaparata prejako. • Kada je brzina zatvarača izuzetno spora, kao kada se slike snimaju po noći, moguće je da funkcija [Image Stabilizer] ne bude tako delotvorna.

Upotreba dodatne opreme koja se prodaje zasebno z [Accessory Settings] Podmeni 2

Podmeni 3 Off RC

Udaljeni Blic Dodatni

Off Konverzioni objektiv

PTWC-01 FCON-T01 TCON-T01

Primena Spoljni blic nije dostupan. Za snimanje slika se koristi blic kompatibilan sa Olympus bežičnim RC sistemom za blic. (Kanal: CH1, grupa: A) Za snimanje fotografija se koristi sporedni blic dostupan u prodaji koji je sinhronizovan sa blicem fotoaparata. Postavka jačine blica se može podesiti. Odaberite kada snimate fotografije bez konverzionog objektiva. Odaberite u zavisnosti od naznačenog opcionalnog konverzionog objektiva.

• »Snimanje slika pomoću Olympus sistema bežičnih RC bliceva« (str. 95) • »Upotreba konverzionog objektiva/LED vodiča« (str. 96)

SR 45

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

Korišćenje pomoćne lampe za snimanje tamnih objekata z [AF Illuminat.] Podmeni 2

Primena

Off

AF osvetljivač nije korišćen.

Uklj.

Kada se dugme zatvarača pritisne dopola, AF osvetljivač se uključuje da bi pomogao fokusiranju. AF osvetljivač

Prikazivanje slike odmah posle snimanja z [Rec View] Podmeni 2 Off

Primena Fotografija koja se snima se ne prikazuje. Ovo omogućava korisniku da se pripremi za sledeći snimak dok prati objekat na ekranu posle snimanja.

Fotografija koja se snima se prikazuje u tokom izabranog broja 0.5/1/2/3 (sec) sekundi. Ovo omogućava korisniku da nakratko pregleda sliku koju je upravo snimio.

46 SR

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

Automatsko rotiranje slike snimljene fotoaparatom u vertikalnom položaju tokom reprodukcije z [Pic Orientation] • Tokom snimanja, podešavanje [y] (str. 53) u meniju za reprodukciju q se automatski određuje. • Ova funkcija možda neće pravilno funkcionisati ako se fotoaparat prilikom snimanja okrene nagore ili nadole. Podmeni 2

Primena

Off

Informacije o vertikalnoj/horizontalnoj orijentaciji fotoaparata tokom snimanja nisu memorisane sa slikom. Slike snimljene fotoaparatom u vertikalnom položaju neće biti rotirane prilikom reprodukcije.

Uklj.

Informacije o vertikalnoj/horizontalnoj orijentaciji fotoaparata tokom snimanja memorisane su sa slikom. Slike se automatski rotiraju tokom reprodukcije.

Upisivanje datuma snimanja z [Date Stamp] Podmeni 2

Primena

Off

Nema zapisa datuma.

Uklj.

Označite nove fotografije datumom snimanja.

• Ako datum i vreme nisu podešeni, [Date Stamp] nije moguće zadati. g [X] (str. 59) • Nije moguće izbrisati vremensku oznaku. • Ne možete da podesite [Date Stamp] ako su podešavanja uređaja [j], [c] i [d], ako režim slike nije [Vivid], [Natural] i [Muted].

SR 47

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

Snimanje većih slika nego prilikom korišćenja optičkog zuma sa malim smanjenjem kvaliteta slike z [Super-Res Zoom] Podmeni 2

Primena

Off

Onemogućite zum super rezolucije.

Uklj.

Omogućite zum super rezolucije.

• [Super-Res Zoom] dostupan je samo kada je opcija [Image Size] podešena na []. • Ovo podešavanje nije dostupno kada su podešavanja uređaja [c] i [d]. • Ovo podešavanje nije dostupno ako režim slike nije [Vivid], [Natural] i [Muted]. Zum super rezolucije Uklj.

Opseg digitalnog Off

Veličina slika

Traka zuma

16 M Zum super rezolucije 16 M

Off

Opseg digitalnog

Uklj. Ostalo

*1

Uklj.

Uklj.

16 M

Zum super rezolucije Opseg digitalnog

*1 Zahvaljujući obradi većeg broja piksela, kvalitet slike neće opasti. Koeficijent uvećanja se menja u zavisnosti od podešavanja koja se odnose na veličinu slike. • Fotografije snimljene dok je traka za zumiranje prikazana u crvenoj boji mogu da izgledaju »zrnasto«.

48 SR

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

A Meni video zapisa Biranje veličine slike za video zapise A [Image Size] Podmeni 2 1080p 720p VGA (640×480) HS 120 fps*1 (640×480) HS 240 fps*1 (320×240)

Primena Izaberite kvalitet fotografije na osnovu veličine fotografije i broja fotografija u sekundi.

*1 HS: Snimajte objekte koji se brzo kreću za usporenu reprodukciju. Ovo podešavanje je dostupno kada je režim slike [Vivid], [Natural] ili [Muted]. • »Broj slika koje mogu da se memorišu (slike) / dužina snimanja (video zapisi) u internoj memoriji i na karticama« (str. 94)

Smanjenje zamućenja uzrokovanog potresanjem fotoaparata pri snimanju A [IS Movie Mode] Podmeni 2

Primena

Off

Stabilizator slike je isključen. Preporučuje se za snimanje kada je fotoaparat učvršćen na stativ ili drugu stabilnu površinu.

On

Stabilizator slike je uključen.

• Stabilizacija slika možda neće biti moguća ukoliko je podrhtavanje fotoaparata prejako.

Snimanje zvuka prilikom snimanja video zapisa A [R] Podmeni 2

Primena

Off

Zvuk se ne snima.

On

Zvuk se snima.

• Zvuk se ne snima kada se koristi [Diorama] u režimu slike ili u režimu HS video snimka.

SR 49

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

Redukuje šum vetra u zvuku snimljenom prilikom snimanja video zapisa A [Wind Noise Setting] Podmeni 2

Primena

Off

Onemogućava smanjenje šuma zbog vetra.

On

Omogućava smanjenje šuma zbog vetra.

Podešavanje glasnoće mikrofona A [Recording Volume] Podmeni 2

Primena

Normalno

Podesite jačinu zvuka na mikrofonu na Normal za generalnu upotrebu.

Nizak

Postavite jačinu zvuka na mikrofonu na Low kako se ne bi čulo pucketanje pri visokom nivou jačine zvuka mikrofona.

q Meni reprodukcije Automatska reprodukcija slika q [Slideshow] Podmeni 2

Podmeni 3

Primena

BGM

Off/ Cosmic/ Breeze/ Mellow/ Dreamy/ Urban

Bira opcije pozadinske muzike.

PočetakZapočinje automatsku reprodukciju slika.

• Tokom automatske reprodukcije slika, pritisnite I za premotavanje unapred za jedan kadar, H za povratak unazad za jedan kadar. • Pritisnite dugme  ili A da biste zaustavili automatsku reprodukciju slika.

50 SR

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

Uređivanje fotografija q [Edit] Podmeni 1

Podmeni 2

Uređivanje (slike)

Q

str. 51

P

str. 51

R

str. 52

Kor. Senke

str. 52

Crvene Oči

str. 52

y

str. 53

e-Portret

str. 53

Promena veličine slike q [Q] Ovim se snima fotografija visoke rezolucije kao odvojena fotografija manje veličine za upotrebu u prilozima e-pošte ili drugim programima. Podmeni 1 Uređivanje

Podmeni 2

Podmeni 3 3

Q

7

1 Pomoću HI izaberite sliku. 2 Pomoću FG izaberite veličinu fotografije i pritisnite dugme A. • Fotografija izmenjene veličine snima se kao odvojena fotografija.

Isecanje slike q [P] Podmeni 1 Uređivanje

Podmeni 2 P

1 Pomoću HI izaberite fotografiju i pritisnite dugme A. 2 Pomoću dugmeta zuma izaberite veličinu okvira za isecanje, a pomoću FGHI pomerajte okvir. 3 Pritisnite dugme A nakon što izaberete područje koje ćete opseći. • Uređena fotografija snima se kao odvojena fotografija.

Okvir za isecanje

Back MENU

SR 51

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

Dodavanje zvuka fotografijama q [R] Podmeni 1 Uređivanje

Podmeni 2 R Mikrofon

1 Pomoću HI izaberite sliku. 2 Usmerite mikrofon prema izvoru zvuka. 3 Pritisnite dugme A. • Snimanje počinje. • Fotoaparat dodaje (snima) zvuk tokom otprilike 4 sekunde dok se slika reprodukuje.

Za reprodukciju snimljenog zvuka Da biste reprodukovali zvuk snimljen sa slikom, izaberite sliku a zatim pritisnite dugme A. • Pritisnite FG za podešavanje jačine zvuka.

Osvetljavanje oblasti koje su tamne usled pozadinskog osvetljenja ili iz drugih razloga q [Shadow Adj] Podmeni 1 Uređivanje

Podmeni 2 Kor. Senke

1 Pomoću HI izaberite fotografiju i pritisnite dugme A. • Uređena fotografija snima se kao odvojena fotografija. • U zavisnosti od slike, uređivanje se možda neće primeniti. • Postupak retuširanja može da smanji rezoluciju slike.

Retuširanje crvenih očiju prilikom snimanja sa blicem q [Redeye Fix] Podmeni 1 Uređivanje

Podmeni 2 Crvene Oči

1 Pomoću HI izaberite fotografiju i pritisnite dugme A. • Uređena fotografija snima se kao odvojena fotografija. • U zavisnosti od slike, uređivanje se možda neće primeniti. • Postupak retuširanja može da smanji rezoluciju slike.

52 SR

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

Rotacija slika q [y] Podmeni 1 Uređivanje

Podmeni 2 y

1 Pomoću HI izaberite sliku. 2 Pritisnite dugme A da biste okrenuli fotografiju. 3 Ako je potrebno, ponovite korake 1 i 2 da biste podesili podešavanja za ostale slike, a zatim pritisnite dugme . • Nove orijentacije slika čuvaju se i kada se fotoaparat isključi.

Ujednačavanje tonova kože q [e-Portrait] Podmeni 1 Uređivanje

Podmeni 2 e-Portret

1 Pomoću HI izaberite fotografiju i pritisnite dugme A. • Neke slike nije moguće podesiti, npr. kada nije moguća detekcija lica. • Uređena fotografija snima se kao odvojena fotografija.

Brisanje slika q [Erase] Podmeni 2 Brisanje Svih

Primena Brišu se sve fotografije u unutrašnjoj memoriji ili na kartici.

Izaberite sliku Fotografije se pojedinačno biraju i brišu. Brisanje

Briše prikazanu fotografiju.

Sve slike iz grupe se brišu. Brisanje grupe Da biste izbrisali svaku sliku iz grupe, pogledajte odeljak »Reprodukcija panoramskih fotografija i grupisanih slika« (str. 14). • Kad brišete slike u internoj memoriji, ne umećite karticu u fotoaparat. • Zaštićene fotografije se ne mogu izbrisati.

SR 53

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41). Da biste pojedinačno odabrali i izbrisali slike [Sel. Image] 1 Pomoću FG izaberite [Sel. Image], pa pritisnite dugme A. 2 Pomoću FGHI izaberite sliku za R oznaka brisanje a zatim pritisnite dugme A da biste slici dodali oznaku R. • Pritisnite ručicu zuma na kraj T da biste se vratili na prikaz jedne slike.

Sel. Image (1)

OK 4/30

Erase/Cancel MENU

3 Ponovite korak 2 da biste izabrali slike za brisanje, a zatim pritisnite dugme  kako biste izabrane slike izbrisali. 4 Pomoću FG izaberite [Yes], pa pritisnite dugme A. • Brišu se fotografije sa oznakom R. Da biste izbrisali sve slike [All Erase] 1 Pomoću FG izaberite [All Erase], pa pritisnite dugme A. 2 Pomoću FG izaberite [Yes], pa pritisnite dugme A.

Zaštita slika q [R] • Zaštićene slike ne mogu da se izbrišu pomoću komandi [Erase] (str. 13, 53), [Sel. Image], [Erase Group] ili [All Erase] (str. 53), ali se sve slike brišu pomoću [Memory Format]/[Format] (str. 55). 1 Pomoću HI izaberite sliku. 2 Pritisnite dugme A. • Ponovo pritisnite dugme A da biste poništili podešavanja. 3 Ukoliko je neophodno, ponovite korake 1 i 2 da biste zaštitili ostale slike, a zatim pritisnite dugme . • Ako zaštitite grupisane slike, zaštitićete odjednom sve slike u grupi. Da biste izbrisali svaku sliku iz grupe, proširite slike. g »Reprodukcija panoramskih fotografija i grupisanih slika« (str. 14)

54 SR

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

d Meni podešavanja 1 Potpuno brisanje podataka d [Memory Format]/ d [Format] • Pre formatiranja proverite da li ima važnih podataka u internoj memoriji i na kartici. • Pre prve upotrebe, ili ako su pre toga korišćene na drugim fotoaparatima ili računarima, neophodno je da se kartice formatiraju na ovom fotoaparatu. • Obavezno izvadite karticu pre formatiranja interne memorije. Podmeni 2

Primena

Da

Potpuno briše unutrašnje podatke u unutrašnjoj memoriji ili kartici (uključujući zaštićene fotografije).

Ne

Otkazuje formatiranje.

Kopiranje slika iz interne memorije na karticu d [Backup] Podmeni 2

Primena

Da

Pravi rezervnu kopiju podataka slike iz unutrašnje memorije na kartici.

Ne

Otkazuje pravljenje rezervne kopije.

Korišćenje Eye-Fi kartice d [Eye-Fi] Podmeni 2

Primena

Sve

Prebacuje sve slike.

Izab. sliku

Prebacuje samo izabrane slike.

Isklj.

Onemogućava se Eye-Fi komunikacija.

• Kada koristite Eye-Fi karticu, pažljivo pročitajte uputstvo za Eye-Fi karticu i pridržavajte se uputstava. • Koristite Eye-Fi karticu u skladu sa zakonima i propisima u zemlji u kojoj koristite fotoaparat. • Na mestima kao što su avioni, u kojima je Eye-Fi komunikacija zabranjena, izvadite Eye-Fi karticu iz fotoaparata ili podesite [Eye-fi] na [Off]. • Ovaj fotoaparat ne podržava beskonačni režim kartice Eye-Fi.

SR 55

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

Podešavanje prilagođenog režima d [Custom Mode Setup] Podmeni 2

Primena

Podesi

Memorisanje trenutnih postavki.

Poništi

Povratak na podrazumevane postavke.

Izbor metoda za povezivanje fotoaparata sa drugim uređajima d [USB Connection] Podmeni 2

Primena

Auto

Podesite da biste izabrali način povezivanja svaki put kada fotoaparat povezujete sa drugim uređajem.

Skladištenje

Povežite fotoaparat kao čitač kartice.

MTP

Kod operativnih sistema Windows Vista/Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1, povežite fotoaparat kao prenosivi uređaj.

Štampanje

Izaberite kada povezujete fotoaparat na štampač koji je kompatibilan sa PictBridge.

• Kada koristite priloženi softver, izaberite [Storage]. • Više o načinu povezivanja na računar potražite u odeljku »Povezivanje fotoaparata sa računarom« (str. 80).

Uključivanje fotoaparata pomoću dugmeta q d [q Power On] Podmeni 2

Primena

Ne

Fotoaparat nije uključen. Za uključivanje fotoaparata pritisnite dugme n.

Da

Pritisnite i zadržite dugme q da biste fotoaparat uključili u režimu reprodukcije.

56 SR

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

Izbor zvuka fotoaparata i njegove jačine d [Sound Settings] Podmeni 2

Podmeni 3

Primena

Vrsta Zvuka

1/2/3

Odabire zvukove fotoaparata (zvukovi rada, okidača i upozorenja).

Zvuk

0/1/2/3/4/5

Odabir jačine zvuka pri radu za dugmad fotoaparata.

q Jačina zvuka

0/1/2/3/4/5

Bira jačinu zvuka pri reprodukciji slike.

d Meni podešavanja 2 Podešavanje funkcije obrade slike d [Pixel Mapping] • Ova funkcija je fabrički podešena pre isporuke i neposredno posle kupovine nisu potrebna nikakva podešavanja. Preporučuje približno jednom godišnje. • Za najbolje rezultate sačekajte najmanje jedan minut pre nego što započnete mapiranje piksela nakon snimanja ili pregledanja slika. Ako je fotoaparat bio isključen tokom mapiranja piksela, obavezno ponovite postupak. Za podešavanje funkcije za obradu slika

Pritisnite dugme A kada se prikaže [Start] (podmeni 2). • Započinje provera i prilagođavanje funkcije za obradu fotografije.

Podešavanje osvetljenosti ekrana d [s] 1 Pomoću FG podesite osvetljenost dok gledate ekran i pritisnite dugme A.

s

Back MENU

SR 57

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

Reprodukcija slika na TV prijemniku d [TV Out] Sistem TV video signala razlikuje se u zavisnosti od država ili regiona. Pre pregledanja fotografija sa fotoaparata na TV prijemniku, izaberite video izlaz prema tipu signala vašeg TV prijemnika. Podmeni 2

Podmeni 3 NTSC PAL

Povezivanje fotoaparata sa TV prijemnikom u evropskim državama, Kini itd.

480p/576p 720p 1080i

Podesite format signala na zadati prioritet. Ako se podešavanja TV prijemnika ne podudaraju, ona će automatski biti promenjena.

NTSC/PAL

HDMI Izlaz

HDMI Kontrol.

Primena Povezivanje fotoaparata sa TV prijemnikom u Severnoj Americi, Tajvanu, Koreji, Japanu itd.

Off

Rukovanje preko fotoaparata.

Uklj.

Rukovanje preko daljinskog upravljača TV prijemnika.

• Više o ovom načinu povezivanja potražite u odeljku »Pregled slika sa fotoaparata na TV prijemniku« (str. 73).

Promena jezika prikaza na ekranu d [l] Podmeni 2 Jezici

58 SR

Primena Izabran je jezik za menije i poruke o greškama prikazane na ekranu.

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

Podešavanje datuma i vremena d [X] 1 Pritisnite FG na tasterima-strelicama i izaberite godinu za [Y]. 2 Pritisnite I na tasterima-strelicama da biste sačuvali podešavanje za [Y]. 3 Kao i u koracima 1 i 2, pritisnite FGHI na tasterima-strelicama da biste podesili [M] (mesec), [D] (dan), [Time] (časovi i minuti) i [Y/M/D] (format datuma), a zatim pritisnite dugme A. • Za precizno podešavanje vremena pritisnite dugme A kada vremenski signal pokaže 00 sekundi. Da biste proverili datum i vreme

Pritisnite INFO dok je fotoaparat isključen. Trenutno vreme je prikazano tokom pribl. 30 sekundi.

Izbor lokalne i alternativne vremenske zone d [World Time] • Nećete moći da izaberete vremensku zonu pomoću funkcije [World Time] ukoliko časovnik aparata nije prvo podešen pomoću [X]. Podmeni 2 Domaće/ Drugo

Podmeni 3

Primena

x

Vreme u lokalnoj vremenskoj zoni (vremenska zona odabrana za x u podmeniju 2).

z

Vreme u vremenskoj zoni odredišta putovanja (vremenska zona odabrana za z u podmeniju 2).

x*1Izaberite lokalnu vremensku zonu (x).

z*1, 2Izaberite vremensku zonu odredišta putovanja (z).

*1 U oblastima u kojima je na snazi letnje računanje vremena, pomoću FG uključite letnje računanje vremena ([Summer]). *2 Kad izaberete vremensku zonu, fotoaparat automatski izračunava vremensku razliku između odabrane zone i lokalne vremenske zone (x) bi prikazao vreme u vremenskoj zoni odredišta putovanja (z).

SR 59

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

Podešavanje funkcija posebno za teške uslove d [Tough Settings] Prikaz trenutne visine/dubine vode (atmosferski/hidraulički tlak) [Manometer] • Očitavanja mogu imati marginu greške u zavisnosti od meteoroloških uslova. Očitavanja koristite samo za vašu referencu. Podmeni 1

Podmeni 2

Tough Manometar podešavanja

Podmeni 3

Primena

Off

Isključuje ekran manometra.

Uklj.

Prikazuje trenutnu visinu/dubinu vode (atmosferski/vodeni pritisak) na ekranu režima pripravnosti za snimanje. (–20 m do 5.000 m)

Kalibracija

Prelazi na ekran za podešavanje. Pogledajte nastavak.

• Kada se podesi na [On], ako dubina vode dostigne 12 m, pojavljuje se poruka sa opomenom za kojom sledi upozorenje da je dubina veća od 15 m. Za podešavanje ekrana za prikaz visine/dubine vode 1 Pomoću FG izaberite [Calibrate], i pritisnite dugme A. 2 Pomoću FG izaberite trenutnu visinu/dubinu vode, i pritisnite dugme A da podesite.

1200m

Podešavanje jedinica za visinu, dubinu itd. (m/ft) Podmeni 1

Podmeni 2

Tough m/ft podešavanja

60 SR

Podmeni 3

Back MENU

Calibrate

Primena

m

Prikaz u metrima.

ft

Prikaz u stopama.

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41). Upotreba fotoaparata dodirivanjem kućišta [Tap Control] Podmeni 1

Podmeni 2

Tough Kont. podešavanja Lupkanjem

Podmeni 3

Primena

Off

Poništava [Tap Control].

Uklj.

[Tap Control] je uključeno.

Kalibracija

Podešava jačinu dodira i intervale između više dodira sa svake strane kućišta fotoaparata. (gore, dole, levo, desno i pozadi)

Rukovanje tokom režima snimanja (primer: režim Picture) 1 Jednom dodirnite desnu ili levu stranu kućišta fotoaparata. • Prikazuje se ekran za izbor režima slike. 2 Dodirnite desnu ili levu stranu kućišta fotoaparata da biste odabrali funkciju. 3 Dvaput dodirnite zadnju stranu kućišta fotoaparata kako biste potvrdili odabir.

Natural

h

j 8 0.0 WB AUTO ISO AUTO

16M 4:3

MENU

Snimanje fotografija: Dvaput dodirnite zadnju stranu fotoaparata (samo za režim [s Snow] mode). • Čvrsto dodirnite fotoaparat jagodicom prsta. • Kada je fotoaparat fiksiran na primer na stativu, upotreba dodirivanjem možda neće raditi pravilno. • Da biste sprečili da vam fotoaparat padne prilikom upotrebe dodirivanjem, pričvrstite ga kaišem oko zgloba. Rukovanje tokom režima reprodukcije

Kada je prebačen u režim reprodukcije, ako dva puta dodirnite gornji deo kućišta fotoaparata, mogu se koristiti niže navedene operacije. Prikaz sledeće fotografije: Jednom dodirnite desnu stranu fotoaparata. Prikaz prethodne fotografije: Jednom dodirnite levu stranu fotoaparata. Premotavanje unapred i unazad: Nagnite fotoaparat udesno ili ulevo. Kada se dodirne Povratak na režim snimanja: Dvaput dodirnite gornju gornja strana fotoaparata stranu fotoaparata.

SR 61

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41). Za podešavanje kontrola na dodir 1 U podmeniju 3 izaberite [Calibrate] i pritisnite dugme A. 2 Izaberite deo koji želite da podesite pomoću FG i pritisnite dugme A. 3 Izaberite postavku [Str] pomoću FG i pritisnite I. 4 Izaberite postavku [Intvl] pomoću FG i pritisnite dugme A.

Back MENU

Top

Str

Intvl

Avg

Norm

• Proverite rad fotoaparata tako što ćete dodirnuti fotoaparat pošto sve podesite.

Upotreba LED iluminatora kao pomoćnog svjetla [LED Illuminator] Podmeni 1

Podmeni 2

Podmeni 3

Off Tough LED Osvetlj. podešavanja Uklj.

Primena Onemogućava LED osvetljivač. Omogućava LED osvetljivač.

Korišćenje LED osvetljivača

Pritisnite i držite pritisnuto dugme INFO dok se LED osvetljivač ne upali.

LED osvetljivač

• Ako izvodite neku radnju dok je LED osvetljivač uključen, on će svetleti približno 90 sekundi. (Do 30 sekundi kada je napajanje fotoaparata isključeno.) Za isključivanje LED osvetljivača

Pritisnite i držite pritisnuto dugme INFO sve dok se LED osvetljivač ne isključi.

62 SR

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

d Meni podešavanja 3 Snimanje informacija o lokaciji i vremenu snimanja na snimljenim fotografijama d [GPS Settings] Podmeni 2 GPS Aut. podeš. vremena. Praćenje

Podmeni 3

Primena

Off

Kada se GPS funkcija neće koristiti.

Uklj.

Kada će se GPS funkcija koristiti.

Off

Nema podešavanja sata.

Uklj.

Podešava sat pomoću GPS UTC podataka.

Off

Isključuje GPS praćenje.

Uklj.

Fotoaparat automatski snima evidenciju.

Sačuvaj A-GPS podaci –

Čuva zapisnik o putu na karticu. Omogućava vam da proverite period validnosti podataka.

• [Auto Time Adjust] se primenjuje samo kada je x (lokalna vremenska zona) odabrana za [World Time]. • Za GPS funkciju i funkciju praćenja, pogledajte »Upotreba funkcije GPS (GPS postavke)« (str. 70).

Podešavanje Wi-Fi d [Wi-Fi Settings] Podmeni 2

Primena

Podešavanja veze

Podesite režim veze. g »Povezivanje fotoaparata sa računarom i smart telefonom« (str. 65)

Privatna lozinka

Ponovo generišite lozinku.

Resetovanjh

Otkažite sve slike izabrane za deljenje.

Poništi Wi-Fi postavke

Vraćanje Wi-Fi podešavanja na podrazumevane vrednosti.

• Način rukovanja potražite u odeljku »Podešavanje bežične LAN veze (Wi-Fi Settings)« (str. 67).

SR 63

Način rukovanja potražite u odeljku (str. 41).

Podešavanje postavki intervala d [Interval Settings] Podmeni 2

Primena

Podmeni 3

Br. Kadrova

1 do 99 (kadrovi)

Vreme čekanja

00:00:00 do 24:00:00 Podešava vreme čekanja pre početka (minuti) snimanja.

Vremenski Interval

00:00:01 do 24:00:00 Podešava vreme intervala nakon početka (minuti) snimanja.

Video sa intervalom

Podešava broj kadrova za snimanje.

Off

Skladišti svaki kadar kao sliku.

Uklj.

Pored skladištenja fotografija, kreirajte video zapis od niza kadrova i sačuvajte ga.

Podešavanje snimanja fokus bracketingom d [Focus BKT Setting] Podmeni 2 Broj slika

Primena

Podmeni 3 10/20/30

Opseg fokusa Uzak/normalan/širok

Podešava broj kadrova kod bracket snimanja. Podešava interval između položaja pomerenog fokusa.

Provera oznaka sertifikata d [Certification] Prikazan je deo oznake sertifikata (u vezi sa bezbednosnim standardima itd.).

64 SR

Povezivanje fotoaparata sa računarom i smart telefonom Ako koristite bežične LAN funkcije na fotoaparatu da ga povežete sa smart telefonom preko Wi-Fi veze, možete da koristite aplikaciju smart telefona kako biste prenosili slike na vaš smart telefon i daljinski rukovali fotoaparatom. Možete i da ažurirate A-GPS podatke i uvezete i upravljate GPD zapisnikom i slikama snimljenim na fotoaparatu. Za detaljne informacije o aplikaciji za smart telefon, idite na sledeće adrese. OLYMPUS IMAGE SHARE (OI.Share): http://oishare.olympus-imaging.com/ OLYMPUS IMAGE TRACK (OI.Track): http://oitrack.olympus-imaging.com/ Pre upotrebe bežične LAN funkcije, pročitajte »Mere predostrožnosti prilikom korišćenja bežične LAN funkcije« (str. 107). Ako bežičnu LAN funkciju koristite u državama van regiona u kome je fotoaparat kupljen, postoji rizik da fotoaparat ne bude usklađen sa pravilima bežične komunikacije u toj državi. Olympus nije odgovoran za neusklađenost sa takvim pravilima. Kao i kod svake bežične komunikacije, uvek postoji rizik od eksternih smetnji. Bežična LAN antena se nalazi u rukohvatu fotoaparata. Kada je moguće, izbegavajte da pokrivate antenu rukama. Tokom bežične LAN veze, baterija se brže troši. Ako je baterija blizu pražnjenja, veza se može prekinuti tokom prenosa. Uspostavljanje veze može biti otežano ili usporeno u blizini uređaja koji stvaraju magnetna polja, statički elektricitet ili radio talase, kao što je to slučaj u blizini mikrotalasnih pećnica, bežičnog telefona.

SR 65

Mogućnosti funkcije OI.Share • Prenošenje slika na smart telefon sa fotoaparata Slike na fotoaparatu se mogu uvesti u smart telefon. Možete lako da postavite uvezene slike na društvene mreže. • Uređivanje slika Takođe možete da primenite filter ili koristite funkciju oznake datuma na slikama. • Snimanje pomoću pametnog telefona Možete da upravljate fotoaparatom daljinskim putem koristeći smart telefon. • Dodavanje geografskih oznaka slikama u fotoaparatu Možete da dodate GPS oznake slikama tako da jednostavno prenesete GPS zapisnik snimljen u vašem smart telefonu na fotoaparat. Informacije o lokaciji koje doda fotoaparat ne mogu da se promene.

Mogućnosti aplikacije OI.Track • Ažuriranje A-GPS podataka A-GPS podaci se mogu ažurirati.g »Pre upotrebe funkcije GPS (A-GPS podaci)« (str. 69) • GPS zapisnik i upravljanje slikama Možete da proverite GPS zapisnik i slike snimljene na fotoaparatu i uvesti ih i upravljati njima na vašem smart telefonu. Da bi se slike pregledavale koristeći OI.Track, podesite [Track] (str. 63) na [On] prilikom slikanja.

66 SR

Podešavanje bežične LAN veze (Wi-Fi Settings) U nastavku je opisan način podešavanja postavki veze i promena lozinke prilikom korišćenja bežične LAN funkcije na fotoaparatu. Način podešavanja konekcije 1 Izaberite [Wi-Fi Settings] u d Meniju postavki 3 (str. 41) i pritisnite A. 2 Izaberite [Connection Settings] i pritisnite I. 3 Izaberite način bežične LAN konekcije i pritisnite A. Podmeni 2

Podešavanja veze

Podmeni 3

Primena

Privatna

Povezuje se sa jednim smart telefonom (Povezivanje uz korišćenje prethodno zadate lozinke.). Moguć je prikaz svih slika sa fotoaparata.

Privremena

Povezuje se sa dva ili više smart telefona (Povezivanje uz korišćenje drugačije lozinke svaku put.). Moguć je prikaz samo slika koje su izabrane za deljenje.

Izaberi

Izaberite metod koji će se koristiti svaki put.

Off

Wi-Fi funkcija je isključena.

Izmena lozinke za privatnu vezu

Izmenite lozinku koja se koristi za [Private]. 1 Izaberite [Wi-Fi Settings] u d Meniju postavki 3 (str. 41) i pritisnite A. 2 Izaberite [Private Password] i pritisnite I. • Pritiskom na F generiše se i prikazuje drugačija lozinka. Postojeća lozinka se zamenjuje novom. Otkazivanje deljenja slika

Otkazuje odabir slika za deljenje (str. 68) kada je povezan na bežičnu LAN mrežu. 1 Izaberite [Wi-Fi Settings] u d Meniju postavki 3 (str. 41) i pritisnite A. 2 Izaberite [Reseth] i pritisnite I. 3 Izaberite [Yes] i pritisnite A. Pokretanje podešavanja bežične LAN veze

Pokretanje sadržaja opcije [Wi-Fi Settings]. 1 Izaberite [Wi-Fi Settings] u d Meniju postavki 3 (str. 41) i pritisnite A. 2 Izaberite [Reset Wi-Fi Settings] i pritisnite I. 3 Izaberite [Yes] i pritisnite A. • Lozinka se menja metodom slučajnog izbora.

SR 67

Deljenje slika preko Wi-Fi veze (Share Order) Uz pomoć [One-Time], možete da izaberete slike za deljenje unapred.

1

Izaberite [Share Order] u q meniju reprodukcije (str. 41) i pritisnite A.

2

Pomoću HI izaberite sliku za deljenje i pritisnite A da biste prikazali h.

3

Ponovite korak 2 da biste izabrali sve slike za deljenje, zatim pritisnite dugme  da prekinete [Share Order]. • h se prikazuje na slikama izabranim za deljenje. Možete podesiti redosled deljenja za najviše oko 200 kadrova.

Povezivanje sa pametnim telefonom (Wi-Fi Start) Povezuje se sa pametnim telefonom. Pokrenite OI.Share ili OI.Track aplikaciju za pametni telefon instaliranu na vašem pametnom telefonu.

1

Izaberite [Wi-Fi Start] u z Meniju fotoaparata 1 (str. 41) i pritisnite A.

2

Odaberite način povezivanja i pritisnite A.

• Ako se pritisne i zadrži dugme , takođe se započinje uspostavljanje Wi-Fi veze. • Kada je [Connection Settings] podešeno na [Off], opcija [Wi-Fi Start] nije dostupna. • U zavisnosti od podešavanja za [Connection Settings], metod povezivanja može biti drugačiji, odnosno jedan od navedenih u nastavku. Privatna veza • Podešava SSID i lozinku za pristup pomoću vašeg smart telefona. Očitava se QR šifra pomoću OI.Share, a SSID i lozinka se automatski podešavaju. Od narednog puta, isto podešavanje se automatski primenjuje prilikom povezivanja. Privremeno povezivanje • Svaki put podešava SSID i lozinku za pristup pomoću vašeg smart telefona. Očitava se QR šifra pomoću OI.Share, a SSID i lozinka se automatski podešavaju. Izaberi • Izaberite metod koji će se koristiti svaki put.

3 68 SR

Za prekidanje konekcije, pritisnite i držite  na fotoaparatu. • Dok birate režim »Remote Shutter« u aplikaciji OI.Share, pritisnite A pošto se prikaže QR šifra. • Biranje [End Wi-Fi] u z Meniju fotoaparata 1 (str. 41) i pritiskanje A takođe prekida konekciju.

Upotreba GPS funkcije Koristite GPS funkciju fotoaparata za snimanje informacije o lokaciji na slikama ili praćenje kretanja. • Geografska širina i visina su prikazane na slikama na kojima su dodate informacije o lokaciji. • Fotoaparat nema opremu za GPS navigaciju. Pre upotrebe GPS funkcije, pročitajte »GPS funkcija, elektronski kompas« (str. 107). U nekim državama i regionima, može biti nelegalno snimati informacije o lokaciji pre podnošenja zahteva vladi. Zbog toga, u određenim regionima prodaje, fotoaparat nije podešen da prikazuje informacije o lokaciji. Prilikom nošenja fotoaparata u inostranstvo, imajte na umu da neki regioni ili države možda imaju zakone koji regulišu upotrebu ove funkcije. Obavezno poštujte sve lokalne zakone. Isključite GPS kada ste u avionu ili na drugim mestima gde je upotreba GPS uređaja zabranjena. g [GPS Settings] (str. 63) Ovaj fotoaparat takođe podržava Quasi-Zenith Satellites System i GLONASS.

Pre upotrebe funkcije GPS (A-GPS podaci) U zavisnosti od statusa fotoaparata i komunikacije, može biti potrebno da prođe neko vreme za dobijanje informacija o lokaciji. Kada se koristi opcija A-GPS, vreme određivanja lokacije se može smanjiti sa nekoliko sekundi na nekoliko desetinki sekunde. A-GPS podaci se mogu ažurirati koristeći OI.Track aplikaciju za pametni telefon ili računarski softver »OLYMPUS A-GPS Utility«. • Postarajte se da je datum na fotoaparatu podešen ispravno. • Podesite fotoaparat na privatnu vezu (str. 67). • A-GPS podaci moraju se ažurirati svake 4 nedelje. Informacije o lokaciji mogu se promeniti kada istekne izvesno vreme posle ažuriranja podataka. Koristite nove A-GPS podatke ako je moguće. • Obezbeđivanje A-GPS podataka može biti prekinuto bez prethodnog obaveštenja. Ažuriranje A-GPS podataka koristeći smart telefon

Pre ažuriranja, instalirajte aplikaciju OI.Track na vašem smart telefonu. Pogledajte URL za detalje o tome kako da ažurirate A-GPS podatke. http://oitrack.olympus-imaging.com/ Povežite fotoaparat i smart telefon, prema proceduri koja je opisana u »Povezivanje sa pametnim telefonom (Wi-Fi Start)« (str. 68).

SR 69

Ažuriranje A-GPS podataka koristeći računar

Preuzmite softver OLYMPUS A-GPS Utility sa URL-a ispod i instalirajte ga na računaru. http://sdl.olympus-imaging.com/agps/ Pogledajte »Uputstvo za korišćenje OLYMPUS A-GPS Utility« na web stranici putem gornjeg URL-a za detalje o tome kako ažurirati podatke.

Upotreba funkcije GPS (GPS postavke)

1

Izaberite [GPS Settings] u d Meniju postavki 3 (str. 41) i pritisnite A.

2 3

Izaberite [GPS] i pritisnite A. Izaberite [On] i pritisnite A. • G trepće tokom merenja. Kada se merenje lokacije završi, G će se pojaviti i informacije o lokaciji će se prikazati. • Kada se merenje lokacije završi, informacije o lokaciji će biti dodate slikama u vreme snimanja.

P

i 0.0 WB AUTO ISO AUTO

16M 4:3

4 NORM

GPS

0:34

• GPS antenu nemojte pokrivati rukama ili metalnim predmetima. • Ako koristite GPS funkciju po prvi put a A-GPS nije ažuriran, ili ako funkcija nije korišćena duže vreme, može biti potrebno nekoliko minuta za okončanje merenja lokacije. • Geografska širina i visina su prikazani na ekranu za slikanje. Ako ne želite da dodate informacije o lokaciji, podesite [GPS] na [Off]. • Informacije o lokaciji se ne mogu dodavati na video snimke. • Kada je opcija [GPS] podešena na [On], baterija će se trošiti znatno brže.

70 SR

Upotreba elektronskog kompasa (Ekran za informacije o merenju lokacije) 1 Pritisnite i držite dugme INFO dok je prikazan ekran za snimanje. • Pojaviće se ekran sa informacijama o merenju lokacije.

Back MENU LOG

Latitude/Longitude

N123°56' 78'' E123°56' 78'' Barometer

1

880hpa Altitude/Water Depth

1200m 2014/02/26

2

12:30

Updated 1 min ago

Update GPS OK

3 4 5 6 7 8

Elektronski kompas 6 Atmosferski/hidraulični pritisak (str. 60) Status ažuriranja 7 Visina/dubina vode (str. 60) GPS praćenje je aktivno 8 Trenutni datum i vreme Geografska širina Geografska dužina Prikazi se smenjuju redosledom Normalan → Detaljni → Bez informacija. → Informacije o položaju za merenje svaki put kada se pritisne dugme INFO. • Pritisnite dugme A na ekranu informacija o merenju položaja da biste ažurirali informacije o položaju. • Pritiskom na dugme INFO dok se fotoaparat isključuje možete da proverite informacije o poziciji merenja.

1 2 3 4 5 •

SR 71

Korišćenje funkcije za pribavljanje informacije za prikaz praćenja kretanja (Praćenje) 1 Izaberite [GPS Settings] u d Meniju postavki 3 (str. 41) i pritisnite A. 2 Izaberite [Track] i pritisnite A. • Ovo se ne može izabrati ako se kartica fotoaparata ne ubaci. 3 Pritisnite dugme A da biste izabrali način snimanja niza informacija o položaju (zapisnički podaci). Podmeni 2

Primena

Podmeni 3 Off

Ne snimaj.

Uklj.

Fotoaparat automatski snima informacije o položaju u redovnim intervalima.

Sačuvaj

Snimite svakoga puta kada se izabere [Save] i pritisne dugme A. Ako se koristi stalno, uradite to jednom dnevno.

Praćenje

• Evidencije praćenja se memorišu u fascikli GPSLOG na memorijskoj kartici. • Praćenje se automatski završava: • Baterija je potrošena. • Fotoaparat je ostavljen tokom duže od 24 časa. • Kada je funkcija [Track] na [On], GPS prijemnik se i dalje napaja iz baterije kada se fotoaparat isključi. Pregledanje praćenog kretanja GPS zapisnika

Posle snimanja GPS evidencija praćenja, praćeno kretanje zapisnika može se prikazati korišćenjem OLYMPUS Viewer 3 ili OI.Track. • Praćeno kretanje se ne može prikazati na fotoaparatu.

72 SR

Povezivanje fotoaparata sa drugim uređajem Pregled slika sa fotoaparata na TV prijemniku Pomoću AV kabla (prodaje se zasebno) snimljene slike možete reprodukovati na TV prijemniku. Možete da reprodukujete slike visoke definicije na TV prijemniku visoke definicije tako što ćete ga povezati sa fotoaparatom pomoću HDMI kabla. Multifunkcionalni priključak

AV kabl (prodaje se zasebno: CB-AVC3) (Priključite kabl na video priključak (žuti) i na audio priključak (beli) TV prijemnika.)

HDMI kabl (Povežite sa HDMI priključkom na TV prijemniku.)

HDMI mikro priključak (tip D)

1

Koristite ovaj kabl za priključivanje fotoaparata na TV.

2

Izaberite ulazni kanal na TV prijemniku.

• Izaberite video režim fotoaparata pre nego što ga priključite preko AV kabla. g [TV Out] (str. 58)

• Kada je priključen kabl, ekran fotoaparata se isključuje. • Pritisnite dugme q kada povezujete pomoću AV kabla. • Za detaljne informacije o promeni ulaznog izvora TV prijemnika pogledajte njegovo uputstvo za korisnike. • U zavisnosti od postavki TV prijemnika, prikazane slike i informacije mogu da budu isečene.

SR 73

• Ako je fotoaparat priključen korišćenjem i A/V i HDMI kabla, prioritet će dodeliti HDMI kablu. • Ne priključujte istovremeno USB kabl i HDMI kabl. • Ako je fotoaparat priključen preko HDMI kabla, moći ćete da birate tip digitalnog video signala. Odaberite format koji se podudara sa ulaznim formatom izabranim na TV prijemniku. 1080i

Prednost ima HDMI izlaz rezolucije 1080i.

720p

Prednost ima HDMI izlaz rezolucije 720p.

480p/576p

HDMI izlaz rezolucije 480p/576p. Rezolucija od 576p se koristi kada je opcija [PAL] izabrana za [TV Out] (str. 58).

Upotreba daljinskog upravljača TV prijemnika Fotoaparatom može da se upravlja pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika kada je fotoaparat povezan sa TV prijemnikom koji podržava HDMI kontrolu.

1 2 3

Izaberite [TV Out] u d Meniju postavki 2 (str. 41) Izaberite [HDMI Control] a zatim izaberite [On]. Upravljajte fotoaparatom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika. • Fotoaparatom možete da upravljate prateći vodič za upravljanje prikazan na TV prijemniku. • Neki televizori možda ne podržavaju sve funkcije.

• Ne možete da snimate slike ili video zapise kada je HDMI kabl priključen. • Nemojte povezivati fotoaparat sa drugim uređajima sa HDMI izlazom. Time se može oštetiti fotoaparat. • HDMI izlaz se ne izvršava kada je fotoaparat preko USB-a povezan sa računarom ili štampačem.

74 SR

Štampanje slika Direktno štampanje (PictBridge) Kada USB kablom povežete fotoaparat sa PictBridge kompatibilnim štampačem, možete direktno da odštampate snimljene fotografije. Pre povezivanja, izaberite [Print] za opciju [USB Connection] (str. 56) u meniju podešavanja. Povezivanje fotoaparata Multifunkcionalni priključak Manji priključak

USB kabl • Koristite potpuno napunjenu bateriju za štampanje. • Video zapise nije moguće štampati.

USB ulaz

 Brzo štampanje

1

Pomoću HI na ekranu fotoaparata prikažite slike koje želite da odštampate.

2

Povežite fotoaparat sa štampačem pomoću priloženog USB kabla. • Ako ekran za jednostavno štampanje nije prikazan, izaberite opciju [Print] za [USB Connection] (str. 56) u meniju podešavanja, pre nego što ponovo priključite štampač.

Easy Print Start Custom Print

SR 75

3

Pritisnite I. • Kada se štampanje završi, prikazuje se ekran za izbor slike. Da biste odštampali drugu sliku, pomoću HI izaberite sliku, a zatim pritisnite A. • Da biste izašli iz režima štampanja, odvojite USB kabl od fotoaparata kada je prikazan ekran za izbor slike.

 Prilagođeno štampanje

1

Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla i uključite fotoaparat. • Kada se uključi fotoaparat, dijalog bi trebalo da se prikaže na ekranu u kojem će se tražiti da odaberete hosta. Ako se to ne desi, izaberite opciju [Print] za [USB Connection] (str. 56) u meniju podešavanja.

2

Print Mode Select

Back MENU

Print All Print Multi Print All Index Print Order

Sledite vodič za rad da biste podesili opciju štampanja.

Izbor načina štampanja Izaberite tip štampanja (način štampanja). Na raspolaganju su vam sledeći načini štampanja. Štampanje

Štampa izabrane slike.

Štampaj Sve

Štampa se po jedna kopija svih slika sačuvanih na kartici.

Štampaj Više

Štampa se više kopija jedne slike u zasebnim okvirima na jednom papiru.

Indeks Sve

Štampa se indeks svih slika sačuvanih na kartici.

Redosled Za Štampu

Slike se štampaju shodno zadatim oznakama za štampu (str. 78). Ako ne postoji nijedna slika sa oznakom za štampu, ova stavka nije dostupna.

Podešavanje papira za štampanje Ova postavka zavisi od tipa štampača. Ako je dostupna samo STANDARD postavka štampača, postavku ne možete promeniti.

76 SR

Dimenzije

Podešava veličinu papira koju štampač podržava.

Bez Margine

Podešava štampanje slike na čitavoj stranici ili unutar praznog okvira.

Pics/sheet

Podešava broj slika na jednom papiru. Prikazuje se kada izaberete [Multi Print].

Izbor slika za štampanje Izaberite slike koje želite odštampati. Izabrane slike se mogu kasnije odštampati (postavljanje oznake za štampu na pojedinačni kadar), ili se pak prikazana slika može odmah štampati.

Print

Single Print 4/30

NORM

4608 3456 100-0004 ’14/02/26 12:30

More

Print (f)

Štampa se trenutno prikazana slika. Ako postoji slika kojoj je već dodeljena [Single Print] oznaka za štampu, tada će se štampati samo ta označena slika.

Dodeljuje oznaku za štampu trenutno prikazanoj slici. Ako želite da dodelite oznaku za štampu drugim Single Print (t) slikama, nakon primene opcije [Single Print], koristite HI da biste ih izabrali. More (u)

Određuje broj kopija i druge stavke za trenutno prikazanu sliku, kao i da li sliku treba štampati ili ne. Korišćenje ove funkcije objašnjeno je u »Podešavanju podataka za štampanje« u narednom odeljku.

Podešavanje podataka za štampanje Izaberite da li želite da štampate slike sa podacima, kao što su datum i vreme ili naziv datoteke.

3