O P I S T E C H N I C Z N Y D O P R O J E K T U A R C H I T E K T O N I C Z N O B U D O W L A N E G O - W Y K O N A W C Z E G O

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY REMONTU OGRODZENIA WOKÓŁ CMENTARZA POWSTAŃCÓW WARSZAWY W POWSINIE PRZY UL. PRZYCZÓŁKOWEJ 25 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT...
Author: Jadwiga Chmiel
0 downloads 3 Views 87KB Size
PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY REMONTU OGRODZENIA WOKÓŁ CMENTARZA POWSTAŃCÓW WARSZAWY W POWSINIE PRZY UL. PRZYCZÓŁKOWEJ 25

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO

1. DANE OGÓLNE

1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany remontu ogrodzenia wokół Cmentarza Powstańców Warszawy w Powsinie przy ul. Przyczółkowej 25 na działce o nr ew. 28/2 z obrębu 1-06-85, uszczegółowiony dla potrzeb wykonawstwa budowlanego

1.2 Inwestor Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Cmentarzy Komunalnych, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa, tel. (22) 277 40 00, e-mail: [email protected]

1.3 Jednostka projektowa Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04 – 158 Warszawa, tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20, e-mail: [email protected];

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY Ogrodzenie Cmentarza składa się z niskiego muru otaczającego teren i połoŜonego bezpośrednio za nim Ŝywopłotu. Projektem remontu objęta jest murowana część ogrodzenia. Nie zmienia się funkcji uŜytkowych murowanego ogrodzenia, pozostanie ono fizycznym oddzieleniem, które określa jednoznacznie granice Cmentarza, pozostawiając moŜliwość wejścia w główną alejkę.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE Całkowita długość remontowanego ogrodzenia po obrysie zewnętrznym wynosi 211,08 m. Kubatura nadziemnej części ogrodzenia, poddawanej remontowi, wynosi ok. 41 m3. Powierzchnia zabudowy remontowanego muru ogrodzenia wynosi: 68,02 m2

3

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY REMONTU OGRODZENIA WOKÓŁ CMENTARZA POWSTAŃCÓW WARSZAWY W POWSINIE PRZY UL. PRZYCZÓŁKOWEJ 25

4. UKŁAD FUNKCJONALNY Mur zwieńczony stalową koronką stanowi fizyczną barierę odgradzającą teren Cmentarza od zewnętrza. Projektowany remont nie wprowadza zmian funkcjonalnych w tym zakresie. Cmentarz ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 42 x 65 m, krótszym bokiem przylegającego do chodnika ulicy Przyczółkowej. Ogrodzenie jest istotnym elementem kompozycji zachowanym w stanie pierwotnym, z oryginalnego materiału. Na całym prawie obwodzie jest jednolite i składa się z otaczającego cmentarz niskiego muru ze stalowym zwieńczeniem i Ŝywopłotu rosnącego bezpośrednio za murem na terenie cmentarza. Mur pokryty obustronnie tynkiem ma grubość ok. 32 cm, jest wykonany z zalanego w szalunku zaprawą cementowo – wapienną gruzu ceglanego i jest obustronnie otynkowany i przykryty czapką nadwieszoną poza obrys muru. Mur zachowuje na całym obwodzie ten sam poziom czapki; wobec wzajemnie zróŜnicowanego w granicach kilkunastu – kilkudziesięciu centymetrów poziomu terenu zewnętrznego i wewnętrznego mur zapewnił moŜliwość ukształtowania poziomu terenu wewnątrz Cmentarza w sposób podporządkowany kompozycji niezaleŜnie od zmiennego poziomu terenu w bezpośrednim zewnętrznym otoczeniu. Mur jest na tyle niski, Ŝe w Ŝadnym widoku z wnętrza i od zewnątrz nie stanowi bariery optycznej; jego wysokość względem niŜej połoŜonego poziomu terenu nie przekracza w Ŝadnym miejscu 70cm. Zwieńczony jest przebiegającą ok. 30 cm nad czapką poziomą wiązka trzech gładkich prętów o średnicy 14 mm kaŜdy, podpartą co ok. 1,3 m podpórką z zagiętego jak odwrócona litera V pojedynczego pręta średnicy 22 mm, którego wolne końce są zagłębione w czapce wieńczącej mur na głębokość ok. 15 cm. Mur otacza cały cmentarz, jedynie na środku krótszego boku w miejscu wejścia w alejkę stanowiącą oś kompozycji na szerokości 3 m jest przerwany i z obu stron skierowany prostopadle do wnętrza cmentarza jako boczne oflankowanie stopni zejściowych. Mur jest cokołem ogrodzenia, którego górną partię stanowi Ŝywopłot, rosnący bezpośrednio za murem wewnątrz cmentarza na prawie całym obwodzie. śywopłot posadzono pierwotnie jako dwa rzędy krzewów z przesunięciem wzajemnym roślin w rzędach o połowę odległości – pierwotny kompletny układ krzewów jest jeszcze miejscami widoczny. Widoczne są równieŜ dokonywane w przeszłości uzupełnienia (część roślin jest młodsza) i miejscowe ubytki. śywopłot jest uformowany jako ściana wyrastająca ok. 2 m nad czapkę muru, widać, Ŝe jest systematycznie strzyŜony. Poza luką na szerokości alei wejściowej, w Ŝywopłocie są dwie leŜące naprzeciw siebie kilkumetrowe przerwy zaplanowane w pierwotnej kompozycji w miejscach, gdzie poprzeczny do alei nasyp ziemny kończy się stromymi umocnionymi kamieniami skarpami przy dłuŜszych bokach muru otaczającego cmentarz.

4

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY REMONTU OGRODZENIA WOKÓŁ CMENTARZA POWSTAŃCÓW WARSZAWY W POWSINIE PRZY UL. PRZYCZÓŁKOWEJ 25

5. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE I POSADOWIENIE OBIEKTÓW Ogólna charakterystyka warunków gruntowo-wodnych Ogrodzenie Cmentarza zostało zrealizowane pod koniec lat czterdziestych XX w. Stan techniczny niskiego muru, którego remont jest przedmiotem projektu, świadczy o jego prawidłowym posadowieniu w gruncie i braku negatywnego oddziaływania środowiska gruntowego i wodnego na istniejącą budowlę. Kategoria geotechniczna obiektu Projektowany obiekt, ze względu na konstrukcję oraz proste warunki gruntowo-wodne naleŜy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

6. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH Stan muru ogrodzenia jest miejscami zły w jego nadziemnej części. Linie płaszczyzny muru nie są odkształcone ani zakłócone w sposób, który mógłby świadczyć o destrukcji niewidocznej nad poziomem ziemi podziemnej części muru, która najprawdopodobniej posadowiona jest prawidłowo, ok. 1 m poniŜej poziomu terenu, poniŜej strefy przemarzania gruntu. Uszkodzenia muru obejmują w największym stopniu odcinki leŜące powyŜej poziomu terenu po południowej i zachodniej stronie. W lepszym stanie jest mur po północnej i wschodniej stronie, przy czym mur po stronie wschodniej został prawdopodobnie uszkodzony przez napór boczny przy zagęszczaniu podbudowy chodnika ulicy Przyczółkowej i z tego względu nad poziomem niŜej połoŜonego wewnętrznego terenu równieŜ został zakwalifikowany do rozbiórki. Konstrukcja czapki wieńczącej mur na odcinku północnym jest inna niŜ na pozostałych – jest ona szersza, nadwieszona po ok. 10 cm poza obie płaszczyzny pionowe muru, betonowa, zbrojona gładkimi prętami stalowymi o średnicy 6 mm. Czapka ma tu przekrój poprzeczny ok. 50 x 8 ÷ 10 cm i w całym przekroju jest betonowa. Na pozostałych odcinkach czapka jest nadwieszona poza pionowe płaszczyzny muru po 2 - 3 cm na kaŜdą stronę, jest uformowana z zaprawy i stanowi jedynie pogrubienie wyprawy wokół cegieł wieńczących, nie jest zbrojona stalą. Tynk na płaszczyznach muru jest szary, gładki. Czapka ma podobny naturalny kolor zaprawy cementowej zacieranej ręcznie podczas wiązania. Projektowany remont ogrodzenia polega na moŜliwie wiernym odtworzeniu jego pierwotnego stanu przy uŜyciu materiałów i technologii podobnych jak pierwotnie uŜyte, przy pozostawieniu wszystkich zachowanych w dostatecznie dobrym stanie elementów. Planuje się zachowanie w całości i bez ingerencji wszystkich odcinków muru poniŜej poziomu przyległego doń gruntu i odcinków nadziemnych na odcinku północnym zachowanych w dobrym stanie, zachowanie stalowego zwieńczenia w całości oraz zachowanie w całości i bez ingerencji wszystkich krzewów Ŝywopłotu. W związku z tym projektuje się na cały 5

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY REMONTU OGRODZENIA WOKÓŁ CMENTARZA POWSTAŃCÓW WARSZAWY W POWSINIE PRZY UL. PRZYCZÓŁKOWEJ 25

czas robót wykonanie i utrzymanie obudowy ochronnej od strony Ŝywopłotu na wysokość 2,5 m na konstrukcji stalowej ustawionej na gruncie bez pogrąŜania w gruncie (płozy, zastrzały), pas dolny z płyty OSB gr. 18 mm na wysokość 1,25 m, pas górny z siatki stalowej na wysokości od 1,25 do 2,50 m: 2 x (64 + 40,5 + 1,5) mb. Przestrzeń pomiędzy obudową ochronną a murem naleŜy zabezpieczyć pasem folii izolacyjnej z PCV grubości 2mm, folię po robotach rozbiórkowych uprzątnąć i wymienić na nową przed robotami odtworzeniowymi. Projektuje się usunięcie czapki muru na całej długości oraz usunięcie na odcinku północnym fragmentów muru ceglanego w strefach spękanych, do granicy prawidłowego związania i usunięcie całych nadziemnych odcinków muru po stronie południowej, zachodniej i wschodniej, a takŜe usunięcie tynku na pozostawianych nadziemnych płaszczyznach muru północnego. Będzie się to wiązać z odsłonięciem zakotwień stalowych prętów wieńczących, które naleŜy pozostawić do ponownego zamocowania w odtwarzanych partiach muru.

7. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE Projektuje się odtworzenie rozebranych nadziemnych partii muru z pełnej cegły ceramicznej mrozoodpornej klasy 15 formatu 29 x 9 x 9 cm z dowiązaniem do części zachowanych. Nie projektuje się ponownego wykonania nadziemnej partii muru z gruzu ceglanego zalanego zaprawą ze względu na rozrośnięty w bezpośrednim sąsiedztwie Ŝywopłot i intensywne zagospodarowanie przyległego skweru, co utrudniałoby szalowanie. Uznano, Ŝe uŜycie całych cegieł i zaprawy cementowo - wapiennej marki 10 jest w istniejącej sytuacji dopuszczalne z konserwatorskiego punktu widzenia ze względu na toŜsamość materiałów i zachowanie wyglądu zewnętrznego, który w stanie istniejącym nie ujawnia tworzywa. Murowanie naleŜy rozmierzyć do poziomu spodu czapki który przed rozebraniem naleŜy zainwentaryzować i zachować jako płaszczyznę odniesienia. Pod pierwsze warstwy cegieł naleŜy wykonać podlewkę z zaprawy cementowo – wapiennej marki 10 do poziomów umoŜliwiających rozpoczęcie murowania poszczególnych warstw. Dwie spoiny poziome – zgodnie z rysunkiem przekroju – na całej długości zbroić dwoma ocynkowanymi bednarkami stalowymi o przekroju 40x4 mm. Zbrojenia bednarką nie projektuje się wzdłuŜ północnego odcinka muru, który poniŜej czapki będzie rozbierany jedynie miejscowo w miejscach widocznych pionowych pęknięć. Do spoin naleŜy uŜyć zaprawy cementowo – wapiennej marki 10. Na wszystkich odcinkach projektuje się zakończyć mur poniŜej czapki warstwą cegieł ułoŜonych podłuŜnie, rozsuniętych na 11 cm dla zagłębienia rdzenia czapki. W szalunku drewnianym naleŜy wykonać zacieraną ręcznie na gładko czapkę betonową o szerokości 40 cm, zbrojoną przeciwskurczowo prętami stalowymi zgodnie z rysunkową częścią projektu. Przed zalaniem czapki naleŜy w niej zabe6

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY REMONTU OGRODZENIA WOKÓŁ CMENTARZA POWSTAŃCÓW WARSZAWY W POWSINIE PRZY UL. PRZYCZÓŁKOWEJ 25

tonować zdemontowaną wcześniej koronkę z wiązki prętów stalowych. Pręty koronki i pręty jej podstawy naleŜy poddać konserwacji w następujący sposób: pręty oczyścić mechanicznie z uŜyciem narzędzi ręcznych i papieru ściernego z przylegających resztek zaprawy i warstwy korozji. Następnie doczyścić ręcznie (wypolerować) pastą polerską. Dospawać do wiązki prętów poziomych wsporniki kotwiące. Nie spawać pomiędzy sobą czołowo odcinków koronki (jest wykonana z odcinków długości 6-metrowej i z odcinków o długościach wynikowych ze względu na rozmiary całości). Miejsca spawów ponownie oczyścić i wypolerować pastą polerską. Na tak przygotowane odcinki nanieść pędzlem grunt na bazie Ŝywic poliuretanowych. Następnie pomalować czarną matową farbą poliuretanową do metali do zastosowań zewnętrznych. Po zabetonowaniu w czapce spawać na miejscu czołowo do siebie odcinki poziomej wiązki z prętów, spawy oczyścić i wypolerować spoiny, w miejscach uszkodzonych osunąć powłokę malarską, ponownie zagruntować i pomalować. Na koronkę wieńczącą zaprojektowano dospawanie 4 szt dodatkowego elementu, pierwotnie nie występującego – Symbolu Polski Walczącej, wykonanego jako wyrób kowalstwa artystycznego. Lokalizację tego elementu, jego wygląd i sposób zabezpieczenia antykorozyjnego przedstawiono na załączonym rysunku. Dospawanie naleŜy wykonać przez obustronnie obejmujący dolne punkty podstawy znaku odcinek pręta kwadratowego równoległy do prętów wieńczących koronki. Po dospawaniu w miejscach uszkodzonych osunąć powłokę malarską, ponownie zagruntować i pomalować. Widoczne nad terenem płaszczyzny muru projektuje się pokryć dwuwarstwowym, zacieranym na gładko tynkiem cementowo - wapiennym kat II. Nie przewiduje się stosowania materiałów izolacyjnych pod wyprawą tynkarską ani na jej powierzchni. Dla zabezpieczenia tynku przed zalewaniem nadmiarem wód opadowych na całej długości czapki będzie ona nadwieszona 4 cm poza obrys otynkowanego muru i wyposaŜona w kapinos, który naleŜy uformować przy szalowaniu. W strefie wejściowej Cmentarza projektuje się w ramach remontu ogrodzenia: remont stopni zejściowych (obecnie z zapadniętych płyt chodnikowych i obrzeŜy chodnikowych) – projektuje się zastąpienie obrzeŜy nowymi o wyŜszym przekroju posadowionymi na podłoŜu z chudego betonu i warstwy zagęszczonego kruszywa. Projektuje się ustawienie na ławach betonowych nowych oporników prostokątnych o przekroju poprzecznym 30 x 8 cm i wypełnienie stopni istniejącymi tam obecnie płytami chodnikowymi. Projektuje się całkowity demontaŜ – usuniecie stalowych ram blokujących moŜliwość wjazdu, ustawionych w formie bariery uniemoŜliwiającej zwykłe przejście na wprost i wypełnienie podłoŜa po usunięciu bariery nawierzchnią Ŝwirowo – ziemną taką jak istniejąca nawierzchnia alei. 7

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY REMONTU OGRODZENIA WOKÓŁ CMENTARZA POWSTAŃCÓW WARSZAWY W POWSINIE PRZY UL. PRZYCZÓŁKOWEJ 25

Projektuje się równieŜ wewnątrz Cmentarza, bezpośrednio przy wejściu, po prawej stronie dla wchodzących, tablicę informacyjną z granitu Impala (kolor grafitowy) z wykutym napisem i symbolem graficznym, posadowioną na cokole z tego samego granitu i na fundamencie Ŝelbetowym – usytuowanie, format, czcionka, treść napisu według załączonego rysunku nr 5. Tablica z granitu IMPALA drobnoziarnistego grafitowego o wymiarach: 1,20 x 1,20 x 0,10 m = 0,144 m3; 3 płaszczyzny polerowane: 1,20 x 0,1, jedna płaszczyzna 1,20 x 1,20, łącznie 1,8 m2; płaszczyzny szlifowane: 1 szt 1,20 x 1,20, 1 szt. 1,20 x 0,10, łącznie 1,54 m2; krawędzie fazowane 5 x 5 mm: 8 x 1,20 m + 4 x 0,10 m = 10,0 m2; wykucie liter o wysokości 8 cm czcionką z szeryfami: ilość liter 30; wykucie znaku graficznego wysokości 19 cm, sztuk 1; głębokość kucia i rozmieszczenie wg rysunku nr 5. Blok cokołowy tablicy z takiego samego jak tablica granitu IMPALA: wymiar zewnętrzny przed Ŝłobieniem 0,25 x 0,5 x 1,1 m = 0,1375 m3, z tego bloku naleŜy wyciąć monolityczną kształtkę przez usunięcie części materiału. Wykończona kształtka powinna mieć ma powierzchnie szlifowane: 2 x (0,5 x 1,1) + (0,25 x 1,1) + (0,25 x 5) – 2 x (0,16 x 0,30); krawędzie fazowane 5 x 5 mm długość: 3 x 1,1 + 2 x (0,16 + 0,5 + 0,25 + 0,20) m; krawędzie fazowane 2 x 2 m: 2 x 1,1 m; w kształtce naleŜy wywiercić przed montaŜem otwory na kotwy o średnicy 14 mm: 4 x 0,20 m + 2 x 0,16 m + 2 x 0,15 = 1,42 mb. Osadzenie bloku cokołowego na fundamencie i tablicy na bloku cokołowym projektuje się przez wiercenie w betonie otworów na kotwy o średnicy 14 mm: 4 x 0,20 mb; osadzenie chemiczne prętów gładkich ze stali nierdzewnej w kamieniu i betonie: 6 x 0,36 mb + 2 x 0,18 mb; podlewkę samopoziomującą gr. 0,03 m na powierzchni 0,35 x 1,25; klej na bazie cementu na powierzchni 0,30 x 1,0 m; Poziome otwory przelotowe w bloku cokołowym maskowane przez korki kamienne zaślepiające z granitu IMPALA drobnoziarnistego (walec średnicy 13 mm, długości 30 mm sztuk 2 z wklejeniem). Fundament Ŝelbetowy zagłębiony na 1,00 m. w stosunku do poziomu terenu, naleŜy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 5 na podlewce z chudego betonu i warstwie papy asfaltowej izolacyjnej układanej na sucho. Rodzaj betonu i zbrojenie fundamentu podano na rysunku. Blok fundamentowy po rozszalowaniu pokryć jednowarstwową przeciwwilgociową izolacją powłokową.

8. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Niniejszy projekt remontu nie obejmuje zmiany stanu istniejącego w tym zakresie.

8

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY REMONTU OGRODZENIA WOKÓŁ CMENTARZA POWSTAŃCÓW WARSZAWY W POWSINIE PRZY UL. PRZYCZÓŁKOWEJ 25

9. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WYPOSAśENIA INSTALACYJNEGO Niniejszy projekt nie obejmuje wyposaŜenia instalacyjnego. Ogrodzenie nie posiada takiego wyposaŜenia ani nie jest związane z Ŝadnymi instalacjami.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Niniejszy projekt nie obejmuje obiektu, dla którego byłoby wymagane sporządzenie charakterystyki energetycznej.

11. CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU OBIEKTU NA ŚRODOWISKO Realizacja planowanego przedsięwzięcia przy umiejętnym wykonaniu robót nie będzie powodowała powstania szkód w środowisku. Wykonawca powinien przestrzegać wymagań określonych w Ustawie o odpadach, zobowiązującej do posiadania programu gospodarki odpadami w przypadku przekroczenia określonych ilości odpadów.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Niniejszy projekt nie wymaga ustalenia warunków ochrony przeciwpoŜarowej ani nie wpływa na warunki ochrony przeciwpoŜarowej w otoczeniu remontowanego ogrodzenia.

Warszawa, lipiec 2015r.

Projektant

9

Suggest Documents