A N E K S D O P R O J E K T U B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O

EGZ. NR 1 ______________________________________________________ UNIMETAL Sp. z o.o. ul. Kujańska 10 77 – 400 Złotów tel. +48 67 263 – 30 – 80 tel. +...
3 downloads 1 Views 135KB Size
EGZ. NR 1 ______________________________________________________ UNIMETAL Sp. z o.o. ul. Kujańska 10 77 – 400 Złotów

tel. +48 67 263 – 30 – 80 tel. +48 67 263 – 22 – 71 fax +48 67 263 – 26 – 37

www.unimetal.pl

NIP: 7671447269

______________________________________________________

ANEKS

DO

PROJEKTU

BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO OBIEKT:

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

LOKALIZACJA:

Odział Przewozów STAOLWA R-4 ul. Stalowa 77, Praga Północ, 03-429 Warszawa działka nr ew. 9

INWESTOR:

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. ul. Włościańska 52, 01 – 710 Warszawa

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSKP

BRANŻA:

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, SANITARNA, DROGOWA

FAZA DOKUMENTACJI:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, DROGOWA, SANITARNA

PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Leszek Lasota nr upr. bud. WP-OIA/OKKU/UpB/27/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA:

mgr inż. Przemysław Kazulek nr upr. bud. WKP/0059/POOK/09 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZIŁA KONSTRUKCJA:

inż. Waleria Augustyniak nr upr. bud. 1/PW/98 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń

PROJEKTOWAŁA DROGOWA:

inż. Waleria Augustyniak nr upr. bud. 1/PW/98 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń

PROJEKTOWAŁ SANITARNA:

mgr inż. Tomasz Przewoźny nr upr. bud. WKP/0149/POOS/2004 w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń

OPRACOWAŁ:

inż. Marek Gluba w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

PIŁA, GRUDZIEŃ 2014r.

Obiekt: Lokalizacja: Inwestor:

PRZEBUDOWA OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW – STALOWA R-4 ODZIAŁ PRZEWOZÓW STALOWA R-4, UL. STALOWA 77, PRAGA PÓŁNOC, 03-429 WARSZAWA MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O.

UL. WŁOŚCIAŃSKA 52 01 – 710 WARSZAWA

AN E K S D O PR O J E K TU

- OPIS TECHNICZNY

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I.

Strona tytułowa ……………………………………………………………………………….…………………………..………………..

1

II.

Spis zawartości opracowania …………………….………………………………………..………………………...……………….….

2

III.

Oświadczenie projektantów ………….…………………………………………………..………………………………………….……

3

IV.

Opis techniczny – zakres zmian ……………………………………………………………....………………………..…………..….

4

V.

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadcz. o przynależności do izby ………………………………………………

7

VI.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: BRANŻA ARCHITEKTURA / DROGOWA Nr rys. Z-01

skala PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU …………………………..……………………………………..……

1 : 500

A-01

RZUT PARETERU ……….………………………………………………………………………………………..……

1 : 50

A-02

PRZEKRÓJ

A – A ……………………………………………………………………………………………………...

1 : 50

A-03

PRZEKRÓJ

B – B ……………….……………...……………………………………………………………………..

1 : 50

A-04

ELEWACJE ……………………………………………………………………………………………………………….

1 : 50

A-05

ZESTAWIENIE STOLARKI …………..…………………………………………..………………………………….…

1 : 50

A-06

ZESTAWIENIE BRAM WJAZDOWYCH ……………………………………………………………………………….

1 : 50

D-01

PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ………………………………………………………………………...

1 : 50

BRANŻA KONSTRUKCJA Nr rys.

skala

K-01

RZUT FUNDAMENTÓW KANAŁU …………………….….…..……..…………………………………………….…

1 : 50

K-02

RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA ………………………………………………………………………………...

1 : 50

K-03

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ KANAŁ K-1 Quantum 5000…..………….…………………………………...

1 : 20

K-04

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ KANAŁ K-2 Quantum 3000 .………………………………………………….

1 : 20

K-05

F-1 FUNDAMENT SZ.-16 ………..………………………….……………………………………………..…………...

1 : 20

K-06

F-2 FUNDAMENT RHE-30/6S …………………………………………………………………………………………..

1 : 20

K-07

F-3 FUNDAMENT TUZ-1/L …………………………………………………………………………………………..…

1 : 20

K-08

F-4 FUNDAMENT UNC-8 ………………………………………………………………………………………………..

1 : 20

K-09

F-5 FUNDAMENT RHE-30 ………………………………………………………………………………………………

1 : 20

K-10

F-6 FUNDAMENT SZ-16 ………………………………………………………………………………………………..

1 : 20

K-11

F-7 WNĘKA ZASILACZA HYDRAULICZNEGO ………………………………………………………………………

1 : 20

K-12

SCHODY STALOWE DO KANAŁU ……………………………………………………………………………………

1 : 20

K-13

ŚCIANA ŻELBETOWA Sz-1 …………………………………………………………………………………………….

1 : 20

K-14

ŚCIANA ŻELBETOWA Sz-2 …………………………………………………………………………………………….

1 : 20

K-15

ŚCIANA ŻELBETOWA Sz-5 …………………………………………………………………………………………….

1 : 20

K-16

ŚCIANA ŻELBETOWA Sz-6 …………………………………………………………………………………………….

1 : 20

BRANŻA SANITARNA S-01

RZUT PARETRU – ODWODNIENIE LINIOWE ……………………………………………………………………….

1 : 50

2

Obiekt: Lokalizacja: Inwestor:

PRZEBUDOWA OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW – STALOWA R-4 ODZIAŁ PRZEWOZÓW STALOWA R-4, UL. STALOWA 77, PRAGA PÓŁNOC, 03-429 WARSZAWA MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O.

UL. WŁOŚCIAŃSKA 52 01 – 710 WARSZAWA

AN E K S D O PR O J E K TU

- OPIS TECHNICZNY

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - ze zmianami z 2010r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ) my niżej podpisani projektanci oświadczamy, że ANEKS do projektu budowlano - wykonawczego dla potrzeb przebudowy istniejącego budynku Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, zlokalizowanego w Oddziale Przewozów STALOWA R-4, ul. Stalowa 77, dz. Praga Północ, 03-429 Warszawa, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANT: Architektura mgr inż. arch. Leszek Lasota nr upr. bud. WP-OIA/OKKU/UpB/27/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

…………………………………………………………..

Konstrukcja / Drogowa mgr inż. Przemysław Kazulek nr upr. bud. WKP/0059/POOK/09 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń

…………………………………………………………..

inż. Waleria Augustyniak nr upr. bud. 1/PW/98 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń

…………………………………………………………..

Sanitarna mgr inż. Tomasz Przewoźny nr upr. bud. WKP/0149/POOS/2014 w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń

…………………………………………………………..

Piła, GRUDZIEŃ 2014r.

3

Obiekt: Lokalizacja: Inwestor:

PRZEBUDOWA OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW – STALOWA R-4 ODZIAŁ PRZEWOZÓW STALOWA R-4, UL. STALOWA 77, PRAGA PÓŁNOC, 03-429 WARSZAWA MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O.

UL. WŁOŚCIAŃSKA 52 01 – 710 WARSZAWA

AN E K S D O PR O J E K TU

- OPIS TECHNICZNY

I OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY. 1.

Podstawa opracowania: 1.3. Umowa z Inwestorem. 1.4. Projekt pierwotny budowlany przedmiotowej inwestycji.

2.

Przedmiot, ogólna charakterystyka i cel opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek – Stacja Kontroli Pojazdów usługowy wraz z zagospodarowaniem działki nr ew. 9 na terenie Oddziału Przewozów STAOLWA R-4 ul. Stalowa 77, Praga Północ, 03-429 Warszawa Teren lokalizacji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który określa podstawowe parametry projektowanej zabudowy. Zaprojektowany budynek jest obecnie w fazie realizacji, która odbywa się na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę, wydanego dla projektu budowlanego. Celem opracowania jest wprowadzenie i zatwierdzenie zmian do projektu budowlanego, wprowadzonych na życzenie Inwestora po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wprowadza się następujące nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, zgodnie z art. 36a ustawy – Prawo budowlane: 1. Zmiana projektu zagospodarowania terenu w zakresie rozwiązania nawierzchni terenu: zmiana polegająca na regulacji nawierzchni utwardzonych przy wjazdach i wyjazdach do SKP zgodnie z rys. nr Z-01. 2. Przeprojektowanie wjazdu na min. 2 metrach przed obecną bramą, stosowne spadki w celu dopasowania do istniejącej nawierzchni, a także wyjazdu z powodu zastosowania innych bram. 3. Zmiana konstrukcji obrzeży kanałów. 4. Zmiana odwodnienia stanowiska kontrolnego a także usunięcie z powierzchni roboczej wlotów do kanałów. 5. Zmiana rodzaju szafek na odzież. 6. Wygłuszenie przegrody pomiędzy halą napraw a OSP. 7. Zmianę bram na segmentowe o wys. 4,2m z prześwietleniem, w dwóch z nich dodatkowo przewiduje się drzwi do przechodzenia. 8. Ocieplenie futryn i nadproży bram za pomocą cienkiej warstwy styropianu ekstradowanego. 9. Wypłaszczenie i odwodnienie wjazdów i wyjazdów. 10. Zmiana wysokości okna w pomieszczeniu biurowym. 11. Zamiana drzwi do biura na antywłamaniowe z przeszkleniem. 12. Zmiana materiału posadzki z wyodrębnieniem innym kolorem krawędzi ławy pomiarowej. Ława – ciemnoszara, pozostała nawierzchnia jasnoszara. 13. Wykonanie na ścianach hali płytek szkliwionych w odcieniu jasnożółtym. 14. Zmiana kolejności rozmieszczenia urządzeń w liniach diagnostycznych, uwzględniające specyfikę badań wykonywanych przez Zamawiającego: Płyta zbieżności pierwsza w odległości 6 m od bramy wjazdowej. 15. Uwzględnienie układu wagowego i dociążacza. 16. Wykonanie dodatkowych zejść po schodkach do kanału od strony wjazdu.

3.

Charakterystyka wielkości inwestycji: W związku z planowanymi zmianami objętymi w niniejszym Aneksie bilans terenu nie ulega zmianom.

4.

Dane parametryczne budynku W związku z planowanymi zmianami objętymi w niniejszym Aneksie dane parametryczne budynku nie ulegną zmianie

4

Obiekt: Lokalizacja: Inwestor:

PRZEBUDOWA OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW – STALOWA R-4 ODZIAŁ PRZEWOZÓW STALOWA R-4, UL. STALOWA 77, PRAGA PÓŁNOC, 03-429 WARSZAWA MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O.

UL. WŁOŚCIAŃSKA 52 01 – 710 WARSZAWA

AN E K S D O PR O J E K TU

5.

Projektowane zagospodarowanie terenu. 5.1. Obiekty budowlane Aneks do projektu nie wprowadza żadnych zmian istotnych w przedmiotowym zakresie, poza wymienionymi w p. 2 niniejszego opracowania – regulacja nawierzchni. 5.2.

6.

- OPIS TECHNICZNY

Komunikacja, drogi i utwardzenia: 5.2.1. Stan Istniejący Stan istniejący dróg komunikacyjnych nie ulegnie zmianom 5.2.2. Projektowane zagospodarowanie Aneks do projektu wprowadza jedynie regulację wjazdów i wyjazdów do przedmiotowego budynku SKP. 5.2.3. Rozwiązania projektowe utwardzeń, komunikacji W związku z regulacją nawierzchni przy wjazdach i wyjazdach budynku SKP przewiduje się zerwanie istniejących płyt betonowych i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie, wg rysunku D-01. W związku ze zmianą wysokościową należy uwzględnić ewentualną regulację istniejących studzienek. 5.2.4. Zieleń i mała architektura Aneks do projektu nie wprowadza zmian istotnych w przedmiotowym zakresie.

Charakterystyka rozwiązań architektoniczno- budowlanych. 6.1. Forma architektoniczna Aneks do projektu nie wprowadza żadnych zmian istotnych w przedmiotowym zakresie. 6.2. Rozwiązania funkcjonalne Aneks do projektu nie wprowadza żadnych zmian istotnych w przedmiotowym zakresie. Jedynie doprojektowuje się schody stalowe, jako zejście do kanałów od strony wjazdu. 6.3. Układ konstrukcyjny, kategoria geotechniczna i warunki posadowienia Aneks do projektu nie wprowadza żadnych zmian istotnych w przedmiotowym zakresie. 16.4. Wyposażenie instalacyjne. Aneks do projektu nie wprowadza żadnych zmian istotnych w przedmiotowym zakresie. 16.5. Charakterystyka ogólna Aneks do projektu nie wprowadza żadnych zmian istotnych w przedmiotowym zakresie. 16.6. Wentylacja grawitacyjna. Aneks do projektu nie wprowadza żadnych zmian istotnych w przedmiotowym zakresie. 16.7. Charakterystyka energetyczna budynku. Projekt zamienny nie wprowadza żadnych zmian istotnych w przedmiotowym zakresie. 16.8. Charakterystyka ekologiczna. Projekt zamienny nie wprowadza żadnych zmian istotnych w przedmiotowym zakresie. 16.9. Ochrona ppoż. Aneks do projektu nie wprowadza żadnych zmian istotnych w przedmiotowym zakresie.

7.

Roboty budowlane Roboty budowlane wymienione w punkcie 2 należy wykonać zgodnie z rysunkami, które stanowią integralną część niniejszej dokumentacji.

5

Obiekt: Lokalizacja: Inwestor:

PRZEBUDOWA OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW – STALOWA R-4 ODZIAŁ PRZEWOZÓW STALOWA R-4, UL. STALOWA 77, PRAGA PÓŁNOC, 03-429 WARSZAWA MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O.

UL. WŁOŚCIAŃSKA 52 01 – 710 WARSZAWA

AN E K S D O PR O J E K TU

- OPIS TECHNICZNY

8.

Informacja BIOZ Aneks do projektu nie wprowadza żadnych zmian istotnych w przedmiotowym zakresie.

9.

Uwagi końcowe Uwaga: wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robót, przepisami BHP i sztuką budowlaną. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadające znak bezpieczeństwa. Wymienione w opisie nazwy handlowe firm , preparatów i materiałów budowlanych mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, po uzgodnieniu z projektantem.

Opracował: inż. Marek Gluba

6