Induktive Sensoren. Czujniki indukcyjne

Inductive sensors Czujniki indukcyjne Indukcyjne czujniki zbliżeniowe umożliwiają bezkontaktową detekcję metalowych obiektów. Zasada działania opiera...
Author: Jan Lipiński
1 downloads 1 Views 3MB Size
Inductive sensors

Czujniki indukcyjne Indukcyjne czujniki zbliżeniowe umożliwiają bezkontaktową detekcję metalowych obiektów. Zasada działania opiera się na interakcji związanej z wejściem obiektu w zmienne pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. W standardowym czujniku pole to wytwarzane jest w obwodzie rezonansowym LC z cewką z rdzeniem ferrytowym. Współczynnik korekcji 1 Czujniki indukcyjne uprox®+ firmy TURCK zbudowane są w oparciu o innowacyjną i opatentowaną technologię kilku cewek, które zastępują tradycyjnie uzwojoną cewkę. Dzięki niepowtarzalnemu wykonaniu nowe czujniki uprox®+ posiadają unikalne i ważne dla uzytkownika zalety: • Większy zakres detekcji: czujniki uprox®+ zapewniają współczynnik korekcji 1 oraz największy zakres detekcji. •

Maksimum wydajności przy maksymalnej standaryzacji w konstruowanych systemach: Jeden czujnik uprox®+ jest w stanie zastąpić wiele „tradycyjnych” czujników.

• Maksymalna pewność, dzięki prostej i bezpiecznej instalacji. • Najwyższa elastyczność w kształtowaniu obudowy dla wymogów indywidualnych aplikacji. Począwszy od etapu konstruowania poprzez procesy wytwarzania i produkcji, jak również uwzględniając procesy obsługi i utrzymania ruchu, czujniki uprox®+ umożliwiają wysoką optymalizację procesów oraz oszczędność kosztów.

Wysoka dostępność Ze względu na swój zapobiegający uszkodzeniom sposób instalacji, wysoką odporność na pola magnetyczne i EMC, jak również stopnie ochrony IP68 i IP69K, nowa seria czujników uprox®+ zapewnia bardzo wysoki stopień pewności pracy nawet w ciężkich warunkach przemysłowych. Czujniki uprox®+ są w stanie sprostać szczególnie ciężkim warunkom spotykanym w przemyśle maszynowym oraz spożywczym. Efektywna standaryzacja Inwestycja w zoptymalizowaną w przemyślany sposób linię produktów szybko się zwraca: Tam gdzie wcześniej trzeba by używć szerokiej gamy różnych czujników indukcyjnych, pojawia się tylko kilka typów czujnika uprox®+. W ten sposób unika się problemów z podtrzymywaniem stanów magazynowych rozlicznych typów urządzeń oraz zabezpiecza się możliwość szybkiej wymiany w razie konieczności. Procesy utrzymania ruchu są znacząco upraszczane, z czym wiążą się znaczące oszczędności. Najwyższa elastyczność Ze względu na bardzo wysoką elastyczność w doborze kształtu obudowy oraz zwiększony zakres detekcji, nowe czujniki uprox®+ posiadają znacznie większe mechaniczne tolerancje niż tradycyjne czujniki. Czujniki uprox®+ oferują największą swobodę w procesie planowania przy minimalnym wysiłku podczas ich instalacji ze względu na możliwość montażu poniżej powierzchni montażowej czujników powierzchniowych oraz możliwość cześciowej zabudowy czujników niepowierzchniowych.

Inductive proximity switches are designed for wear-free and non-contact detection of metal objects. For this they use a highfrequency electro-magnetic AC field that interacts with the target. On conventional inductive sensors this field is generated by an LC resonant circuit with a ferrite core coil. Factor 1 redefined Inductive uprox®+ sensors from TURCK are based on an innovative, patented multi-coil system which replaces the conventional wound coils. As a result the new uprox®+ sensors achieve a unique level of performance which provides the user with decisive advantages: • Highest switching distance: uprox®+ sensors offer factor 1 and the highest switching distance. • Maximum efficiency due to extensive standardisation in system construction: A uprox®+ Sensor replaces many “conventional” sensor types. • Maximum operational safety through simple and safe mounting. • Maximum housing flexibility for application-optimised solutions. Ranging from the construction to the purchasing and manufacturing fields, and extending up to operating and maintenance staff – uprox®+ sensors provide the prerequisites to optimise the process right from the outset and to save costs.

Czujniki indukcyjne

Inductive Sensors

10 /0106

Induktive Sensoren

Hans Turck GmbH & Co.KG • Witzlebenstraße 7 • D–45472 Mülheim an der Ruhr • Tel. +49 208 4952-0 • Fax +49 208 4952-264 • www.turck.com

High system availability Due to their protected method of installation, the high immunity to magnetic fields and EMC as well as degrees of protection from IP68 to IP69K, the new uprox®+ sensors provide an extremely high degree of operational reliability in harsh manufacturing environments. uprox®+ sensors can withstand the particularly harsh conditions of the mechanical engineering and food producing and processing fields. Efficient standardisation An intelligently streamlined product line quickly pays dividends: The entire field of applications can be covered with just a few uprox®+ sensors. As a result material bottlenecks are avoided and fast replacement of devices is assured, maintenance is simplified and the associated process costs are reduced significantly. Highest possible level of flexibility Owing to their extremely flexible mounting options and their high switching distance, the new uprox®+ sensors accept much higher mechanical tolerances than conventional standard sensors. Regardless of if it is recessed mounting with flush mounted devices or partial embedding with non-flush mountable devices – uprox®+ offers the highest level of planning freedom with the minimum of mounting effort.

Induktive Näherungsschalter erfassen berührungslos und verschleißfrei me­tal­­­­­­li­­­sche Objekte. Dazu benutzen sie ein hoch­­fre­quen­tes elektromagnetisches Wechselfeld, das mit dem Erfassungs­objekt in Wechselwirkung tritt. Bei her­ kömmlichen induktiven Sensoren wird dieses Feld von einem LC-Resonanz­kreis mit einer Ferritkern-Spule erzeugt. Faktor 1 neu definiert Induktive uprox®+ Sensoren von TURCK basieren auf einem neuartigen, patentierten Multispulensystem, das die herkömmlichen gewickelten Spulen ersetzt. Dadurch erreichen die neuen uprox®+ Sensoren eine einzigartige Performance und damit entscheidende Pluspunkte für den Anwender: • Höchster Schaltabstand: uprox®+ Sensoren bieten Faktor 1 und den größten Schaltabstand. •

Höchste Effizienz bei der Anlagenkonstruktion durch weit reichende Standardisierung: Ein uprox®+ Sensor ersetzt verschiedene „herkömmliche“ Sensortypen.

hohen Magnetfeld- und EMV-Festigkeit sowie Schutzarten von IP68 bis IP69K bieten die neuen uprox®+ Sensoren auch in rauer Produktionsumgebung enorme Betriebssicherheit. Auch den besonders harten Bedingungen des Maschinenbaus und der Lebensmittelbranche halten uprox®+ Sensoren sicher stand. Effiziente Standardisierung Eine gezielte Variantenreduzierung zahlt sich aus: Mit wenigen uprox®+ Sensoren lässt sich die gesamte Applikationsbreite abdecken. Dadurch werden Materialengpässe vermieden, ein schneller Austausch von Geräten gesichert, die Wartung erleichtert und Prozesskosten deutlich reduziert. Größtmögliche Flexibilität Dank ihrer äußerst flexiblen Einbaumöglichkeiten und ihres hohen Schaltabstandes erlauben die neuen uprox®+ Sensoren weitaus größere mechanische Toleranzen als herkömmliche Standardsensoren. Ob überbündiger Einbau bei bündigen Geräten oder teilbündiger Einbau bei nichtbündigen Geräten – uprox®+ bietet maximale Planungsfreiheit bei minimalem Montageaufwand.

• Höchste Betriebssicherheit von Anfang an durch einfachen und sicheren Einbau. • Höchste Flexibilität bei der Gehäuse- form ermöglicht applikationsoptimierte Lösungen. Von der Konstruktion über den Einkauf und die Produktion bis hin zum Betreiber und Instandhalter – uprox®+ Sensoren schaffen die Voraussetzungen, um Prozesse von Anfang an zu optimieren und so gezielt Kosten einzusparen. Hohe Anlagenverfügbarkeit Aufgrund ihres geschützten Einbaus, der

8 = Preferowany typ, dostępny w krótkim czasie/Preferred solution, available at short notice/Vorzugstypen, kurzfristig lieferbar Hans Turck GmbH & Co.KG • Witzlebenstraße 7 • D–45472 Mülheim an der Ruhr • Tel. +49 208 4952-0 • Fax +49 208 4952-264 • www.turck.com

11 /0106

Czujniki/Sensors/ Sensortechnik

Induktive Sensoren

¬£mwjnjjwH£[email protected]ªmwP wH£@žj§PPw–z”– wH£nžj§PPw–z”Pw

*,n”P– HPž[email protected]w Pw–jw_”,w_Pw

&ªm²@jP

jsPw–jzw–œz£–jw_–žªoP

[email protected]ª@g,”,nžP”ªi –žª@¬wP P,ž£”P–

6sP––£w_Pwœ,£Zz”s

P”ns,oP

@g,ož,6–ž,wHžw

£–_,w_

&ªsj,”ªœ!ª€z6£Hz¨ª

;ss