fax (12) , kom

Jednostka projektowa: Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 K TEMAT: ...
13 downloads 2 Views 717KB Size
Jednostka projektowa:

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301

K TEMAT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO „OLSZÓWKA” O SANATORIUM UZDROWISKOWE ORAZ LECZNICZY BASEN UZDROWISKOWYSOLANKOWY WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (BUDOWA PRZYŁĄCZY: WODNO- KANALIZACYJNY, SOLANKI, PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO, BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ WLZ) NA DZIAŁCE NR 3983, 3984, 3957/2, 3958/2, 3978 OBRĘB RABKA, PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 8 W RABCE-ZDROJU, STREFA A OCHRONY UZDROWISKOWEJ.

INWESTOR:

UZDROWISKO RABKA S.A. UL. ORKANA 49 34-700 RABKA - ZDRÓJ

BRANŻA:

KONSTRUKCJA

FAZA:

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

PROJEKTANT:

dr inż. Przemysław Ruchała upr. MAP/0042/POOK/05

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Maciej Kwolek Upr. PDK/0004/POOK/14

KRAKÓW, maj 2015

Kraków

E k s p e r t yz a t e c h n i c z n a s t a n u b u d yn k u .

1.

PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA .................................................................................................................... 3

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA .................................................................................................................................. 3

3.

OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW ..................................................................................... 4

4.

ZALECENIA I WNIOSKI ............................................................................................................................................ 5

strona 2 / stron 5

Kraków

E k s p e r t yz a t e c h n i c z n a s t a n u b u d yn k u .

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest Ekspertyza stanu technicznego Szpitala Uzdrowiskowego „Olszówka” Celem ekspertyzy jest stwierdzenie jego stanu bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania po wybudowaniu nowego budynku oraz łącznika łączącego nowy segment z obecnie użytkowanym

2. PODSTAWA OPRACOWANIA Merytoryczną podstawę opracowania stanowią:  Projekt architektoniczny wykonany w Biurze Architektonicznym TEKTONIKAARCHITEKCI  Wizja lokalna.  Dokumentacja zdjęciowa. 

„Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny.” Opracowane przez firmę Global Geologia w Maju 2015rEkspertyza techniczna szpitala uzdrowiskowego „Olszówka” pod nazwą: „Określenie możliwości wykonania nadbudowy, przebudowy, i rozbudowy, szpitala uzdrowiskowego „Olszówka” opracowana przez mgr inż. Piotra Kulig w kwietniu 2014r.ponadto wykorzystano normy i przepisy, a w szczególności:

PN-82/B-02001 Obc. budowli. Obciążenia stałe, PN-82/B-02003 Obc. budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. PN-80/B-02010 Obc. budowli. Obciążenie śniegiem. PN-77/B-02011 Obc. w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. PN-B-03264 : 2002 Konstr. betonowe , żelbetowe i sprężone. Oblicz. statyczne i projektowanie. PN-B-03002 ;1999 Konstr. murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

strona 3 / stron 5

Kraków

E k s p e r t yz a t e c h n i c z n a s t a n u b u d yn k u .

3. OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

Budynek będący przedmiotem ekspertyzy został wybudowany w XX wieku. W połowie lat 90 XX wieku została przeprowadzona modernizacja oraz nadbudowa istniejącego budynku jak również dobudowano nowy fragment obiektu. Cały istniejący budynek jest podpiwniczony oraz posiadają po trzy kondygnacje nadziemne. Układ nośny stanowią ściany murowane, uzupełnieniem konstrukcji nośnej są słupy oraz belki. Budynek posiada stropy o różnej konstrukcji częściowo prefabrykowane typu FERT 60 (w części „starej”) a częściowo wylewane na mokro (w części dobudowywanej). Jednak ze względu na brak szczegółowej dokumentacji oraz braku możliwości wykonania odkrywek (obiekt w ciągłym użytkowaniu) nie można jednoznacznie wskazać gdzie i w jakim zakresie zostały zastosowane poszczególne rodzaje stropów. Posadowienie budynku wykonano za pomocą ław oraz stup fundamentowych. Budynek przykrywa więźba drewniana o konstrukcji kleszczowo płatwiowej ze stolcem podwójnym.

Zdjęcie .1 Widok na budynek od strony ulicy Słowackiego.

W takcie wizji lokalnej nie stwierdzono zarysowań ani pęknięć ścian mogących świadczyć o niekorzystnych zjawiskach w gruncie (ruchy mas ziemnych, niekorzystne podziemne cieki wodne) jak również nierównomierne osiadanie budynku.

strona 4 / stron 5

Kraków

E k s p e r t yz a t e c h n i c z n a s t a n u b u d yn k u .

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że budynek jest w dobrym stanie technicznym. W celu zachowania niepogorszonego stanu budynku i przydatności do użytkowania po budowie budynku w jego sąsiedztwie, oraz dobudowie przewiązki łączącej istniejący budynek z nowo budowanym należy postępować zgodnie z zaleceniami.

4. ZALECENIA I WNIOSKI

Budowany budynek w sąsiedztwie będzie na tyle oddalony że nie będzie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania. Zarówno istniejący budynek nie będzie oddziaływał na nowo budowany jak również nowo budowany nie będzie oddziaływał na istniejący obiekt w sposób niekorzystny. Jedynie w trakcie wznoszenie budynku ze względu na wykonywanie głębokiego wykopu może wystąpić niebezpieczeństwo odprężenia gruntu w poziomie posadowienia. W związku z powyższym aby do tego nie doszło wykopu nie wolno wykonywać w okresach długotrwałych opadów atmosferycznych lub w trakcie roztopów wiosennych. W przypadku podjęcia decyzji o wykonywaniu budynku w okresie j.w. należy się liczyć z koniecznością wykonywania specjalistycznego zabezpieczania wykopu ze względu na to że nawodnione grunty spoiste maja gorsze parametry wytrzymałościowe. Aby łącznik projektowany celem połącznia nowego budynku z istniejącym obiektem nie wypływał niekorzystnie na istniejący budynek należy: 1) Wykonać niezależny układ konstrukcyjny. Nowo dobudowywaną niezależna ścianę należy oddylatować przekładka z wełny gr min. 5cm 2) Celem zmniejszenia wpływów wywołanych termiką łącznik należy wykonać również jako oddylatowany od nowo projektowanego budynku. Aby nie wystąpiło nierównomierne osiadanie po obu stronach dylatacji zaleca się posadowienie na wspólnym fundamencie. 3) Posadowienie przewiązki na styku istniejącym budynkiem należy wykonać na tym samym poziomie. Nie dopuszcza się wzajemne opieranie się fundamentów. Po wykonaniu budowy nowego budynku oraz przewiązki istniejący budynek jak również nowo wybudowany budynek oraz przewiązka będą mogły być bezpiecznie użytkowane KRAKÓW

2015-05-05

strona 5 / stron 5