fax kom

Projektant: ul. Św. Wincentego 114 / U11 03-291 Warszawa tel./fax 22 301-84-41 kom. 504-318-925 [email protected] www.grw.com.pl Nazwa Projek...
Author: Gabriela Maj
3 downloads 2 Views 243KB Size
Projektant:

ul. Św. Wincentego 114 / U11 03-291 Warszawa tel./fax 22 301-84-41 kom. 504-318-925 [email protected] www.grw.com.pl

Nazwa Projektu:

DOBUDOWA WINDY WEWNĘTRZNEJ DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH Inwestor:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W PUŁAWACH AL. CZARTORYSKICH 21 24-100 PUŁAWY Adres Projektu:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W PUŁAWACH AL. CZARTORYSKICH 21 24-100 PUŁAWY Nr ew. działek:

1312/3, 1312/4 Obręb:

0001 Miasto Puławy Faza:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Tom:

II / cz. 1 Projektował:

inż. Andrzej Siwek LUB/0073/POOE/11 Data i podpis: 20.12.2013

Sprawdził:

inż. Andrzej Majewski LUB/0090/POOE/06 Data i podpis: 20.12.2013

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

SPIS TOMÓW

I.

ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJE I / cz. 1 ARCHITEKTURA I / cz. 2 KONSTRUKCJA I / cz. 3 KOSZTORYS INWESTORSKI I / cz. 4 KOSZTORYS OFERTOWY I / cz. 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

II.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE II / cz. 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE II / cz. 2 KOSZTORYS INWESTORSKI II / cz. 3 KOSZTORYS OFERTOWY II / cz. 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

3

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

TOM II CZĘŚĆ 1 / INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY Dokumenty formalno-prawne Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres projektu. 3. Inwentaryzacja. 4. Opis zastosowanych rozwiązań projektowych. 4.1.

Wymiana wyłącznika przeciwpożarowego.

4.2.

Tablica główna TG.

4.3.

Tablica T-1.

4.4.

Tablica T-2.

4.5.

Zasilanie windy osobowej.

4.6.

Instalacja oddymiania drogi ewakuacyjnej.

4.7.

Instalacja oświetleniowa.

4.8.

Instalacja gniazd wtyczkowych.

4.9.

Instalacja teletechniczna.

4.10. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 4.11. Ochrona przeciwprzepięciowa. 4.12. Instalacja odgromowa. 4.13. Zalecenia końcowe. 5. Obliczenia 6. Informacja BIOZ 7. Zestawienie materiałów Załącznik: schemat zasilania napędu i oświetlenia dźwigu hydraulicznego – GMV-Polska Część rysunkowa: Rys. E-01 Schemat ideowy zasilania. Inwentaryzacja Rys. E-02 Tablica główna TG – widok. Inwentaryzacja Rys. E-03 Piwnica. Inwentaryzacja Rys. E-04 Parter. Inwentaryzacja Rys. E-05 Pietro. Inwentaryzacja

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

4

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

Rys. E-06 Schemat ideowy zasilania. Stan projektowany Rys. E-07 Schemat ideowy tablicy T-1. Stan projektowany Rys. E-08 Tablica T-1. Widok i rozmieszczenie Rys. E-09 Schemat ideowy tablicy T-2. Stan projektowany Rys. E-10 Tablica T-2. Widok i rozmieszczenie Rys. E-11 Tablica główna TG – widok. Stan projektowany Rys. E-12 Parter. Plan instalacji SAP Rys. E-13 Schemat połączeń instalacji oddymiania Rys. E-14 Piwnica. Plan instalacji elektrycznej Rys. E-15 Parter. Plan instalacji elektrycznej Rys. E-16 Piętro. Plan instalacji elektrycznej Rys. E-17 Rzut dachu. Plan instalacji odgromowej

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

5

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20, ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409) – oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy:

DOBUDOWA WINDY WEWNĘTRZNEJ DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

……………………………………….. /sprawdzający/

…………………………………………. /projektant/

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

6

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania. Podstawa opracowania: - zlecenie Inwestora, - uzgodnienia z Inwestorem, - inwentaryzacja stanu istniejącego wykonana przez projektanta, - dostępna dokumentacja techniczna, - DTR dźwigu i urządzeń oddymiania, - przepisy i normy

2. Przedmiot i zakres projektu. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego układu zasilania windy do przewozu osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie do aktualnych wymagań przeciwpożarowych budynku przedszkola integracyjnego w Puławach przy Al. Czartoryskich 21. Projekt obejmuje swym zakresem: -

wymianę wyłącznika przeciwpożarowego,

-

wymianę tablic: głównej i piętrowych wraz z wyposażeniem,

-

instalację elektryczną wewnętrzną budynku /z wyłączeniem części zmodernizowanej/,

-

instalację nadzoru i oddymiania klatki schodowej,

-

przedmiar robót, kosztorys inwestorski i ofertowy,

-

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Inwentaryzacja Budynek przedszkola murowany, wolnostojący, ściany docieplone. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i częściowe podpiwniczenie. Zasilanie budynku przyłączem napowietrznym. We wnęce na zewnętrznej ścianie zlokalizowany wyłącznik przeciwpożarowy. Od wyłącznika przeciwpożarowego do tablicy głównej kabel zasilający ułożony na tynku w rurce ochronnej PCV. Instalacja elektryczna wewnętrzna wykonana pod tynkiem, zasilana z tablic

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

7

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

elektrycznych zlokalizowanych na parterze i piętrze. W piwnicy w pomieszczeniu węzła cieplnego zlokalizowana tablica elektryczna /żeliwna/ zasilająca urządzenia tam zainstalowane. Tablice TG, TK-1 i TK-2 zmodernizowane, przystosowane do zabudowy aparatury modułowej. Instalacja elektryczna w zapleczu socjalnym i kuchennym zmodernizowana nie objęta zakresem opracowania. Układ sieci TN. Środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym – w części zmodernizowanej samoczynne wyłączenie zasilania oraz wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, w części nie zmodernizowanej - zerowanie. W piwnicy na ścianach i suficie ułożona bednarka 25x3mm połączona z istniejącym uziemieniem budynku.

4. Opis zastosowanych rozwiązań projektowych

4.1. Wymiana wyłącznika przeciwpożarowego Istniejący wyłącznik przeciwpożarowy wraz z drzwiczkami rewizyjnymi zdemontować. W jego miejsce projektuje się zabudowanie nowego wyłącznika przeciwpożarowego typu N4-125A wyposażonego w cewkę wybijakową wzrostową, uruchamianą przyciskiem typu ROP-A-M-2-E-XY zabudowanym w przedsionku wejścia głównego do przedszkola. Od przycisku ROP-A-M-2-E-XY do zacisków wyłącznika przeciwpożarowego ułożyć kabel sterowniczy typu HDGs 3x2,5mm2 FE180/PH90 systemu podtrzymania funkcji. Kabel układać na ścianie w piwnicy i kanale ciepłowniczym na uchwytach systemu podtrzymania funkcji. Projektowany wyłącznik przeciwpożarowy zabudować w skrzynce z tworzywa termoutwardzalnego WP . Pod projektowaną skrzynkę WP powiększyć istniejącą wnękę w ścianie zewnętrznej. Po zabudowaniu projektowanej skrzynki WP uzupełnić warstwę tynku mineralnego, kolor dobrać do istniejącej elewacji.

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

8

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

4.2. Tablica główna TG. Projektuje się wymianę tablicy głównej TG /parter/na nową umożliwiającą zabudowanie dwóch liczników energii elektrycznej oraz wyposażenia elektrycznego wg schematu E-06. Rozłączniki przelicznikowe przystosowane do plombowania. Tablica TG w wersji wnękowej, drzwi metalowe z zamkiem na klucz energetyczny /np. dwupiórkowy, trójkątny itp./. Wykorzystać istniejące wyposażenie z demontowanej tablicy TG. Projektuje się wymianę przewodów zasilających do tablic piętrowych: do tablicy T-1 /parter/ YDY 5x16mm2 do tablicy T-2 /piętro/ YDY 5x4mm2 do tablicy TWC /węzeł cieplny/ YDYp 5x2,5mm2 oraz rozłącznika na zasilaniu do tablicy T-1 na nowy typu R303-50A, Przewody do tablic piętrowych ułożyć p/t w rurkach instalacyjnych PCV, do tablicy TWC na ścianie pod tynkiem. W tablicy TG projektuje się rozdział instalacji elektrycznej na część przedszkolną i węzła cieplnego wraz z odrębnym opomiarowaniem zużycia energii elektrycznej.

4.3. Tablica T-1 Projektuje się wymianę istniejącej wnękowej tablicy T-1 3x12 na nową typu 4x12. Z tablicy T-1 zasilić instalację elektryczną parteru /bez zaplecza socjalnego/ oraz nowoprojektowane odpływy: - zasilanie szafy sterowniczej windy osobowej /szafa sterownicza w zakresie dostawcy windy/. - zasilanie centrali oddymiania drogi ewakuacyjnej. Wyposażenie tablicy wg schematów E-07 i E-08

4.4. Tablica T-2 Projektuje się wymianę istniejącej wnękowej tablicy T-2 na nową typu RW 3x12. Z tablicy T-2 zasilić instalację elektryczną piętra /bez zaplecza kuchennego/. Wyposażenie tablicy wg schematu E-09 i E-10

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

9

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

4.5. Zasilanie windy osobowej Do zasilania maszynowni i oświetlenia windy z tablicy T-1 projektuje się przewody : - zasilanie maszynowni – YDY 5x6mm2, - zasilanie oświetlenia windy – YDY 3x2,5mm2 Zgodnie z zaleceniami dostawcy windy, projektuje się odrębne zasilanie do maszynowni i do oświetlenia windy. Przewody zasilające szafę sterowniczą windy z tablicy T-1 wprowadzić do piwnicy w rurkach ułożonych p/t, w piwnicy na projektowane korytko K50. Do szafy sterowniczej przewody wprowadzić w rurkach ochronnych PCV na zaciski kablowe układu zasilania maszynowni i oświetlenia windy. Od istniejącej bednarki uziemienia w pom. przyłączy do szafy sterowniczej windy osobowej projektuje się ułożenie przewodu typu LgYżo 1x35mm2 – uziemienie szafy. Przewód układać w korytku K50 razem z przewodami zasilającymi szafę sterowniczą. Dla potrzeb zasilania szafy sterowniczej windy osobowej projektuje się zabudowanie na ścianie w piwnicy korytka kablowego K50 typu KPJ50H40. Korytko mocować na wspornikach systemu montażu koryt. Od kanału ciepłowniczego do szybu windy projektuje się wykonanie przepustu – rura PCV A110 – pod kable techniczne windy. Z centrali oddymiania do szafy sterowniczej windy projektuje się ułożenie kabla sterowniczego HDGs 2x1 FE180/PH90 – awaryjny zjazd windy na parter i otwarcie drzwi.

4.6. Instalacja oddymiania drogi ewakuacyjnej Na korytarzu ewakuacyjnym na ścianie, projektuje się zabudowanie centrali oddymiania typu UCS 6000. Centralę zasilić z tablicy T-1 przewodem YDYp 3x1,5mm2 ułożonym p/t. Centrala współpracuje z czujkami typu DOT zabudowanymi na suficie w gniazdach typu G40 w pomieszczeniach sąsiadujących z korytarzem ewakuacyjnym i na korytarzu oraz ręcznymi przyciskami oddymiania typu PO zabudowanymi na ścianach.

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

10

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

Z centrali wysterowane są napędy siłowników: - napęd okna oddymiającego typu KA 34/1000-BSY+Set KA-BSY+zestaw 24V KA-BS083-VFiS, zestaw konsol RE-KA-DF do montażu nakładkowego, - napęd drzwi napowietrzających typu DDS54/500, 24V DC z elektrozamkiem typu eff-143.13, 24V DC + blacha zaczepowa typu 23c. Do czujek DOT ułożyć przewód typu YnTKSY 2x2x0,8, do przycisków PO ułożyć przewód YnTKSY 3x2x0,8. Do zasilania napędów siłowników okna oddymiającego i drzwi napowietrzających z elektrozamkiem projektuje się przewód odporny na działanie ognia i podwyższonej temperatury typu HDGs 3x2,5mm2 FE180/PH90 systemu podtrzymania funkcji. Przewody instalacji oddymiania układać pod tynkiem. Warianty zadziałania elementów systemu oddymiania 1.

wariant zadziałania czujek DOT – tryb DOT, równoważna suma pracy detektorów dymu i ciepła w klasie A1,

2.

wariant wysterowania centrali oddymiania UCS-6000: uzależnić zadziałanie od czujek i przycisków oddymiania.

3.

zadziałanie centrali oddymiania spowoduje sygnał do windy – sprowadzając ją na parter i pozostawienie jako otwartej.

Do drzwi wewnętrznych oddzieleń przeciwpożarowych projektuje sie chwytaki elektromagnatyczne przypodłogowe typu CSA 1369 i ścienne typu CSA 13050. Chwytaki wyposażone w przyciski zwalniające. Sterowanie chwytaków - przerwa prądowa. Zasilanie chwytaków drzwiowych napięciem 24V DC z centrali oddymiania UCS, centrala rozbudowana o dodatkowy moduł MGL60. Do chwytaków elektromagnatycznych drzwiowych ułożyć przewód typu YnTKSY 2x2x0,8. Projektuje się funkcję przewietrzania klatki schodowej ewakuacyjnej wykorzystując elementy układu oddymiania. W tym celu na piętrze zabudować przycisk sterowania przewietrzania typu LT-84-U-SD, 24V DC i połączyć go z centralką oddymiania UCS przewodem YnTKSY 2x2x0,8.

4.7. Instalacja oświetleniowa Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego oprawami do świetlówek T8 36W i 18W, oraz świetlówek kompaktowych 18W.

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

11

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

W pomieszczeniach socjalnych i technicznych oprawy o stopniu szczelności min. IP44. Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oprawami na świetlówki kompaktowe 18W. Oprawy awaryjne wyposażone w wewnętrzne akumulatory o czasie podtrzymania 3 godz., przystosowane do pracy sieciowo-awaryjnej /na jasno/ oraz do pracy awaryjnej /na ciemno/. Wyposażone w funkcję autotestu. Oświetlenie ewakuacyjne załączy się automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego (nie później niż 2sek.). Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niż 1 lx przy powierzchni podłogi w osi drogi ewakuacyjnej. Przy urządzeniach przeciwpożarowych tj. hydrantach, gaśnicach, przyciskach oddymiania natężenie oświetlenia awaryjnego wynosi minimum 5lx. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego będą też zamontowane po zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych ( od strony zewnętrznej budynku). Oprawy ewakuacyjne bez piktogramów. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy ewakuacyjne zabudować na suficie i na ścianach na wys. ok. +2,0m. Instalację oświetleniową zasilić z tablic T-1 i T-2, wykonać przewodami typu YDYp 450/750V 3x1,5mm2 i 4x1,5mm2. Przewody układać pod tynkiem. W instalacji oświetleniowej projektuje się zastosowanie osprzętu pod tynkowego serii Optima Polo. Wysokość montażu osprzętu wg załączonych schematów oraz w uzgodnieniu z Inwestorem na etapie robót elektromontażowych.

4.8. Instalacja gniazd wtyczkowych Projektuje się wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230V ogólnych i komputerowych DATA. Instalację gniazd wtyczkowych zasilić z tablic T-1 i T-2, wykonać przewodem typu YDYp 450/750V 3x2,5mm2. Przewody układać pod tynkiem. Zastosować osprzęt pod tynkowy serii Optima Polo. Wysokość montażu osprzętu wg załączonych schematów oraz w uzgodnieniu z Inwestorem na etapie robót elektromontażowych.

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

12

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

4.9. Instalacja teletechniczna Nad drzwiami wejściowymi do przedszkola zabudowano szafy teletechniczne do których podłączono gniazda teletechniczne w pom. dyrektora. Na korytarzu kable teletechniczne prowadzone w kanałach PCV ułożonych na tynku. Projektuje się ułożenie pod tynkiem rur na przewody teletechniczne od kanału PCV do gniazd teletechnicznych w pom. dyrektora i kancelarii. Instalację telefoniczną wykonać przewodem YTKSY 3x2x0,5, instalację komputerową wykonać przewodem UTP 4x2x0,5 Zastosować osprzęt zespolony Optima Polo: gniazdo telefoniczne typu RJ12-6pin oraz komputerowe typu RJ45 kat.5E. Wysokość montażu osprzętu wg załączonych schematów oraz w uzgodnieniu z Inwestorem na etapie robót elektromontażowych.

4.10. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym Ochronę od porażeń prądem elektrycznym projektowanej instalacji elektrycznej zrealizowano wg wymagań normy PN-HD 60364-4-41. Układ sieci: TN. Ochronę podstawową zrealizowano przez izolowanie części czynnych. Ochronę przy uszkodzeniu zrealizowano przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania za pomocą wyłączników instalacyjnych zlokalizowanych w tablicach piętrowych oraz wkładek topikowych zlokalizowanych w tablicy głównej TG. Dodatkowo zastosowano wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o prądach różnicowych: - 0,3A – na zasilaniu tablic piętrowych, - 0,03A – na obwodach odpływowych. Projektuje się kable z oddzielną żyłą ochronną PE. Przewód PE łączyć do zacisków ochronnych urządzeń elektrycznych wykonanych w I klasie ochronności. Projektuje się dodatkowe uziemienie szafy sterowniczej windy osobowej. Instalacja c.o. i c.w.u objęta istniejącymi połączeniami wyrównawczymi.

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

13

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

4.11. Ochrona przeciwprzepięciowa W tablicy TG projektuje się wymianę ograniczników przepięć na nowe kl. B+C. Ograniczniki dobezpieczyć wkładkami topikowymi WT00/gG-80A.

4.12. Instalacja odgromowa i uziemienie Nad projektowanym szybem windy projektuje się instalację odgromową. Instalację odgromową – zwody poziome - wykonać drutem stalowym ocynkowanym fi8. Drut układać na wspornikach klejonych do poszycia dachu. Projektowany zwód poziomy połączyć z istniejącymi zwodami na istniejącym dachu. Do instalacji odgromowej przyłączyć blaszaną obróbkę szybu windy. Wysokość ułożenia projektowanego zwodu dopasować do części istniejącej instalacji odgromowej. Wsporniki kleić lepikiem lub silikonem. Projektuje się odtworzenie uziomu otokowego w miejscu posadowienia fundamentu pod szyb windy. Uziom wykonać bednarką ocynkowaną Fe/Zn 25x4. Projektowany uziom układać w wykopie kablowym, głębokość ułożenia min. 0,6m – dostosować do głębokości ułożenia części istniejącej uziomu otokowego. Odległość od fundamentów 1 m. Połączenia uziomu spawać. Miejsca spawane zabezpieczyć lakierem asfaltowym.

4.13. Zalecenia końcowe Prace montażowe wykonać przy trwale wyłączonym napięciu. Po zakończeniu robót montażowych wykonać próby i pomiary pomontażowe. Protokóły z pomiarów i prób przekazać Inwestorowi. Wszystkie używane narzędzia i sprzęt powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aktualne badania. W trakcie realizacji robót przestrzegać ogólnych przepisów bhp i ppoż. Pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonywania tego rodzaju prac. Prace związane z wykonaniem instalacji oddymiania drogi ewakuacyjnej powierzyć pracownikom mającym przeszkolenie dostawcy urządzeń przeciwpożarowych.

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

14

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

Wykonawca winien wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie brygady do prac elektromontażowych. Wymiana wyłącznika przeciwpożarowego wymaga wyłączenia linii napowietrznej zasilającej budynek przedszkola – konieczność uzgodnienia wyłączenia z PGE Dystrybucja S.A. o. Lublin, RE Puławy ul. Sieroszewskiego 6, 24-100 Puławy. Dodatkowy licznik energii elektrycznej dostarcza Zakład Energetyczny.

Uwaga: Wszystkie materiały zawarte w opracowaniu są przykładowe. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów o parametrach co najmniej równoważnych niż przytoczone w opracowaniu.

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

15

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

5. Obliczenia Bilans mocy: Dane techniczne silnika elektrycznego dźwigu osobowego: Moc – Pn = 9,5kW Prąd – In = 21,9A Napięcie – Un = 3x400V Przewód zasilający maszynownię windy: YDY 5x6mm2 – Iobc = 44A wg. PN-IEC 60364-5-523:2001- tablica 52-C4 –„ B2” Dane techniczne oświetlenia dźwigu osobowego: Moc – Pn = 0,5kW Prąd – In = 2,5A Napięcie – Un = 230V Przewód zasilający oświetlenie windy: YDY 3x2,5mm2 – Iobc = 25A wg. PN-IEC 60364-5-523:2001- tablica 52-C4 –„ B2” Pz= 30kW + Pw = 30kW+10kW=40kW Po=Pz x kj = 40kW x 0,85 = 34kW Io= Po/1,73x0,4x0,9 = 55A Istniejący wlz – 5x LgY 1x25mm2 - Iobc=89A wg. PN-IEC 60364-5-523:2001- tablica 52-C3 –„ B1” Współczynników nie uwzględniono. Istniejący przewód wlz oraz projektowane przewody zasilania maszynowni i oświetlenia dźwigu osobowego spełniają warunki na długotrwałe obciążenie znamionowe. Pz – moc zainstalowana Po – moc obliczeniowa Pn – moc znamionowa Pw – moc zainstalowana dźwigu osobowego Io – prąd obliczeniowy Iobc – prąd obciążenia długotrwałego kj – współczynnik jednoczesności, przyjęto 0,85

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

16

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

Obliczenie spadku napięcia dla przewodu wlz: Po=34000W, 5x LgY 1x25mm2 l=32m

∆U % =

100 xPxl = 0,49% < ∆U dop % = 2% γxSxU 2

Obliczony spadek napięcia mieści się w dopuszczalnych granicach. Sprawdzenie skuteczności ochrony dla nowoprojektowanych obwodów: Dla tablicy TG przyjęto: Z=0,5Ω Zasilanie maszynowni dźwigu osobowego: Kabel YDY 5x6mm2 l=23m 2xR1 =0,137Ω X1 = pominięto Z=0,637Ω 1,25Z=1,25 x 0,637Ω = 0,796 Ω Zabezpieczenie obwodu maszynowni dźwigu osobowego: wyłącznik nadprądowy i ochronny różnicowoprądowy ∆Ib= 0,3A. 1,25Z x (5∆Ib) ≤Uo= 0,796 Ω x 1,5A = 1,2V ≤ 230V – ochrona skuteczna. Oświetlenie dźwigu osobowego: Przewód YDY 3x2,5mm2 l=23m 2xR3 =0,33Ω X3 = pominięto Z=0,83Ω 1,25Z=1,25 x 0,83Ω = 1,04 Ω Zabezpieczenie obwodu oświetlenia dźwigu osobowego: wyłącznik nadprądowy i ochronny różnicowoprądowy ∆Ib= 0,03A. 1,25Z x (5∆Ib) ≤Uo= 1,04 Ω x 0,15A = 0,16V ≤ 230V – ochrona skuteczna. Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami po zakończeniu robót montażowych.

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

17

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

Obliczenie natężenia oświetlenia. Oświetlenie podstawowe dobrano wg normy PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Zestawienie obliczeń w tabeli. Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano wg normy PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Natężenie oświetlenia wyliczono z wzoru: E śr =

Φxη Sxk

Φ – strumień świetlny opraw oświetleniowych (lm) η – sprawność S - powierzchnia hali (m2) k - współczynnik zapasu (1,3) W opracowaniu przyjęto: - dla opraw 2x36W – 5500lm - dla opraw 2x18W – 1800lm - dla opraw 1x18W – 900lm - dla opraw 18W - 800lm Wartość natężenia oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej wg PN-EN 1838 – 1lx Wartość obliczona oświetlenia ewakuacyjnego: od 2,7 do 43lx Oświetlenie dróg ewakuacyjnych. Parter: - korytarz – 21lx - hall – 35lx - sala 112 – 6,8lx - sala 117 – 6,8lx Piętro: - hol – 21lx - sala 205/210/211 – 6,8lx - klatka schodowa – 43lx

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

18

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

Zestawienie obliczeń natężenia oświetlenia podstawowego PIWNICA Nr pom.

Nazwa pomieszczenia

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013

Korytarz Węzeł co Mag. kartofli Mag. kartofli Mag. kartofli Skł. sprzętu Magazyn Przyłącza Pom. technicz. Pom. technicz. Pom. gospod. Pom. gospod. WC

101 102 103 104 112 113 114 115 117 118 119

Wiatrołap Hall Szatnia Korytarz Sala zajęć I Umywalnia/wc Magazyn Umywalnia/wc Sala zajęć II Gab. dyrektora Kancelaria

201 205 206 207 208 210 211 212 213

Hol Sala zajęć III Umywalnia/wc Magazyn Umywalnia/wc Sala zajęć IV Sala zajęć ruchow. Pok. pedagoga Pok. lekarza

Natężenie oświetlenia [lx] wg PN-EN 12464-1

Natężenie oświetlenia [lx] Obliczone

100 200 100 100 100 100 100 200 100 100 100 100 200 PARTER 100 100 200 100 300 200 100 200 300 500 500 PIĘTRO 100 300 200 100 200 300 300 500 500

110 264 125 187 187 129 109 297 158 177 167 192 281

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

298 243 262 118 340 207 108 207 340 591 536 163 340 207 104 207 340 338 571 570

19

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

5. Informacja BIOZ sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1)

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zamierzenie budowlane polega na budowie windy do przewozu osób niepełnosprawnych, instalacji elektrycznej wewnętrznej i oddymiania drogi ewakuacyjnej w budynku Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Puławach. Na zakres robót składają się: • wykonanie instalacji wyłącznika przeciwpożarowego • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej • wykonanie instalacji alarmu i sterowania oddymiania

2)

Wykaz istniejących obiektów budowlanych •

3)

Wskazanie elementów zagospodarowania dziatki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi • • • •

4)

budynek przedszkola

strefa pracy żurawia i pompy do podawania betonu wykop fundamentowy magazyn materiałów budowlanych wjazd na teren budowy

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia • • • • •

upadek ludzi i przedmiotów z wysokości w trakcie wykonywania robót instalacyjnych zaprószenie oczu przy robotach instalacyjnych porażenie i oparzenie prądem elektrycznym przy robotach instalacyjnych hałas, wibracja przy obsłudze elektronarzędzi kolizje drogowe, potracenia, najechania przy dostawie materiałów

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych •

pracowników należy szkolić i instruować zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych w tym: o

Dz. U. 2013 nr 0 poz. 492 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych -

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

20

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

o

Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

o

Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

-

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. • •

wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej, prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy - usuwanie zbędnych materiałów i elementów z przejść, zabezpieczenie drożności dróg, wyjść i przejść, - wygrodzenie obszaru prac i wyznaczenie stref niebezpiecznych, - stosowanie atestowanych urządzeń do transportu pionowego (drabiny, rusztowania) - bieżąca kontrola sprawności sprzętu budowlanego, - punkt przeciwpożarowy, podręczne środki przeciwpożarowe, - wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy, - umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadamianie właścicieli sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej o zaistnieniu uszkodzenia sieci

7)

Ochrona środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powstałe podczas prac odpady należy przekazać do utylizacji do odpowiedniego podmiotu zajmującego się ich przetwarzaniem (zakłady utylizacji) lub autoryzowanym skupem (skupy metali, tworzyw). Przez odpady należy rozumieć typowe, powstające podczas prowadzenia prac branży elektrycznej odpady: - ścinki tworzyw sztucznych wszelkiego rodzaju, - złom metali i ich pochodne, - świetlówki wszelkiego rodzaju i inne źródła światła, - baterie i akumulatory, - rozpuszczalniki i rozcieńczalniki wszelkich rodzajów, - farby i bitumy, - karton, papier i elementy opakowań, - inne zakwalifikowane jako odpad.

8)

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca ma obowiązek przestrzegać i stosować przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

21

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

6. Zestawienie materiałów L.p. Nazwa i typ materiału

Producent/dostawca

Ilość

1.

Tablica WP –wyłącznik pożarowy

2.

Złącze p.poż, IP44, daszek płaski, płyta montażowa, SUP-EL zamek dwupiórkowy lub patentowy

1 szt.

3.

Rozłącznik N4-125A

Eaton

1 szt.

4.

Wyzwalacz wzrostowy NZN1-XA 208-250AC/DC

Eaton

1 szt.

5

Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6/3

Eaton

1 szt.

6.

Automatyczny przełącznik faz PPZRAZF100

Schrack

1 szt.

7.

Tablica TG Eaton

1 kpl.

8. 9.

Tablica wnękowa, drzwi metalowe na zamek energetyczny, IP30, osłony aparatury rozdzielczej i modułowej, deski pod liczniki 3~, wymiary 1000x600mm /wys x szer/

10.

Rozłącznik XLP00

ABB

1 szt.

11.

Rozłącznik R303-50A-3P + wkładki topik. 50A

Legrand

1 szt.

12.

Wkładka topikowa WT00/gG-80A

Eti

3 szt.

13.

Wkładka topikowa WT00/gG-6A

Eti

3 szt.

14.

Ogranicznik przepięć SP-B+C/3+1

Eaton

1 szt.

15.

Tablica T-1

16.

Rozdzielnia wnękowa RW 4x12, drzwi metalowe, zamek

Legrand

1 szt.

17.

Rozłącznik IS63/4

Eaton

1 szt.

18.

Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-63/4/03-A

Eaton

1 szt.

19.

Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003-A

Eaton

1 szt.

20.

Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003-A

Eaton

2 szt.

21.

Wyłącznik różnicowonadprądowy CKN-16/1N/B/003-A

Eaton

1 szt.

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

22

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

L.p. Nazwa i typ materiału Wyłącznik różnicowonadprądowy 22. CKN-10/1N/B/003-A

Producent/dostawca

Ilość

Eaton

1 szt.

23.

Wyłącznik instalacyjny CLS6-D40/3

Eaton

1 szt.

24.

Wyłącznik instalacyjny CLS6-C16

Eaton

1 szt.

25.

Wyłącznik instalacyjny CLS6-B16/3

Eaton

1 szt.

26.

Wyłącznik instalacyjny CLS6-B20/3

Eaton

1 szt.

27.

Wyłącznik instalacyjny CLS6-B16

Eaton

8 szt.

28.

Wyłącznik instalacyjny CLS6-B20

Eaton

1 szt.

29.

Wyłącznik instalacyjny CLS6-B10

Eaton

2 szt.

30.

Tablica T-2

31.

Rozdzielnia wnękowa RW 3x12, drzwi metalowe, zamek

Legrand

1 szt.

32.

Rozłącznik IS40/4

Eaton

1 szt.

33.

Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/4/03-A

Eaton

1 szt.

34.

Wyłącznik instalacyjny CLS6-B16

Eaton

6 szt.

35.

Wyłącznik instalacyjny CLS6-B20

Eaton

1 szt.

36.

Wyłącznik instalacyjny CLS6-B10

Eaton

3 szt.

37.

Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003-A

Eaton

1 szt.

38.

Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003-A

Eaton

1 szt.

39.

Instalacja oświetleniowa Polam_Rem

6 szt.

Polam_Rem

3 szt.

Polam_Rem

4 szt.

40. 41. 42.

Oprawa świetlówkowa TLP47-2360-E /kompletna + świetlówki 36W/ Oprawa świetlówkowa TLP47-2180-E /kompletna + świetlówki 18W/ Oprawa świetlówkowa TLP47-1180-E /kompletna + świetlówki 18W/

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

23

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

L.p. Nazwa i typ materiału Oprawa świetlówkowa DAP21-2360-E 43. /kompletna + świetlówki 36W/ Oprawa świetlówkowa ELP23-2360-E 44. /kompletna + świetlówki 36W/ Oprawa świetlówkowa ELP23-2180-E 45. /kompletna + świetlówki 18W/ Oprawa plafoniera DAP30-2180 46. /kompletna + świetlówka 18W/ Oprawa ewakuacyjna awaryjno-sieciowa 47. HE-3-SA-AT-18 /+świetlówka kompaktowa 18W/ Oprawa ewakuacyjna ciemna 48. HE-3-SE-AT-18 /+świetlówka kompaktowa 18W/ Oprawa ewakuacyjna awaryjno-sieciowa, IP65 49. H-3-SA-AT-18 /+świetlówka kompaktowa 18W/ Oprawa ewakuacyjna ciemna, IP65 50. H-3-SE-AT-18 /+świetlówka kompaktowa 18W/

Producent/dostawca

Ilość

Polam_Rem

9 szt.

Polam_Rem

50 szt.

Polam_Rem

7 szt.

Polam_Rem

11 szt.

Awex

5 szt.

Awex

35 szt.

Awex

3 szt.

Awex

2 szt.

51.

Łącznik jednobiegunowy świecznikowy, p/t

Optima POLO

11 szt.

52.

Łącznik schodowy, p/t

Optima POLO

18 szt.

53.

Łącznik jednobiegunowy, p/t

Optima POLO

24 szt.

54.

Instalacja gniazd wtyczkowych Optima POLO

9 szt.

Optima POLO

25 szt.

Optima POLO

4 szt.

Optima POLO

1 szt.

Optima POLO

2 szt.

55. 56. 57. 58.

Gniazdo 230V/16A z bolcem ochronnym, z przesłoną styków Gniazdo 230V/16A z bolcem ochronnym, podwójne, z przesłoną styków Gniazdo 230V/16A z bolcem ochronnym, DATA Gniazdo 230V/16A z bolcem ochronnym, z uchylną osłoną

59.

Gniazdo teleinformatyczne RJ12-6pin/RJ45kat.5E

60.

Instalacja oddymiania

61.

Uniwersalna centrala sterująca UCS-6000/8A, z akumulatorem i dodatkowym modułem MGL60

Polon-Alfa

1 szt.

62.

Przycisk oddymiania PO-63

Polon-Alfa

4 szt.

63.

Czujka dwusensorowa DOT-40

Polon-Alfa

14 szt.

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

24

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

L.p. Nazwa i typ materiału

Producent/dostawca

Ilość

64.

Gniazdo G-40

Polon-Alfa

14 szt.

65.

Przycisk przewietrzania LT-84-U-SD, 24V DC

D+H

1 szt.

66. 67. 68. 69.

Elektrozamek drzwiowy eff-143.13 + blacha zaczepowa typu 23c, 24V DC Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy typu CSA 1369, 24V DC, z przyciskiem zwalniającym Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy typu CSA 13050, 24V DC, z przyciskiem zwalniającym

Assa Abloy

1 kpl.

D+H

3 szt.

D+H

1 szt.

Zwora płytkowa TZW

D+H

4 szt.

70. 71.

Instalacja odgromowa

72.

Płaskownik ocynkowany 25x4 /bednarka/

-

15 kg

73.

Uchwyt rynnowy 10011

AH Kraków

2 szt.

74.

Uchwyt przyklejany 12201

AH Kraków

2 szt.

75.

Drut stalowy ocynkowany fi8

-

5 kg

76.

Złącze uniwersalne 16011

AH Kraków

2 szt.

77.

Kable i przewody

78.

YDY 5x6mm2, 450/750V

Telefonika

23 m

79.

YDYp 5x2,5mm2, 450/750V

Telefonika

35 m

80.

YDYp 3x2,5mm2, 450/750V

Telefonika

250 m

81.

YDYp 4x1,5mm2, 450/750V

Telefonika

150 m

82.

YDYp 3x1,5mm2, 450/750V

Telefonika

550 m

83.

YDY 5x4mm2, 450/750V

Telefonika

10 m

84.

YDY 5x16mm2, 450/750V

Telefonika

3m

85.

Kabel komputerowy UTP 4x2x0,5

Telefonika

50 m

86.

Kabel telefoniczny YTKSY 3x2x0,5

Telefonika

50 m

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

25

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY AL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH

L.p. Nazwa i typ materiału

Producent/dostawca

Ilość

87.

Kabel HDGs 2x1 FE180/PH90

Bitner

15 m

88.

Kabel HDGs 3x2,5 FE180/PH90

Bitner

120 m

89.

Kabel YnTKSY 3x2x0,8

Bitner

90 m

90.

Kabel YnTKSY 2x2x0,8

Bitner

250 m

91.

Przewód LgYżo 1x35mm2

-

15 m

92.

Przewód LgYżo 1x10mm2

-

3m

93.

Pozostałe

94.

Przycisk ROP-A-M-2-E-XY

Promet Sosnowiec

1 szt.

95.

Korytko KPJ50H40

Baks

15 m

96.

Wsporniki do montażu koryt

Baks

15 szt.

97.

Uchwyty systemu podtrzymania funkcji

Baks

100 szt.

98.

Rurka instalacyjna RL 37, RL28, RL18

Elplast

36m

99.

Rurka karbowana miękka fi18

-

90m

100. Przycisk dzwonaka IP44

Optima Polo

1 szt.

101. Dzwonek DNS-212M -230V/50Hz

Zamel

1 szt.

102. Ramki systemu POLO, jednokrotne, wielokrotne

Optima POLO

Wg potrzeb

-

Wg potrzeb

-

Wg potrzeb

105. Rura PCV A110

Arot

3m

106. Puszka systemu podtrzymania funkcji WKE2, E90

Baks

2 szt.

107. Przewód Bit LiHH 3x0,75

Bitner

5m

Tynk mineralny, farba ekewacyjna, pianka montażowa Materiały pomocnicze /śruby, podkładki, lepik, 104. silikon, puszki pod osprzęt p/t, lakier asfaltowy itp./ 103.

108. 109. 110.

GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

26