Dokumentował/a:

imię i nazwisko studenta

Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji 01.1 Język publikacji 02. Autor/autorzy publikacji (pole obowiązkowe; w przypadku dwóch i więcej autorów pole powtarzalne – 02.1; 02.2; 02.3....) 03. Liczba autorów (pole obowiązkowe) 04. Tytuł publikacji (pole obowiązkowe) 04.1 Tytuł publikacji w j. angielskim (pole obowiązkowe) 05. Źródło recenzowane (pole wykorzystywane jeżeli w polu 01 wpisujemy recenzja) 06. Nazwa czasopisma (pole obowiązkowe) 07. Rok publikacji (pole obowiązkowe) 08. Tom/Rocznik (pole nie jest wykorzystywane w przypadku kiedy dane wydaw. ciągłe nie uwzględnia tej numeracji) 09. Numer/zeszyt (pole nie jest wykorzystywane w przypadku kiedy dane wydaw. ciągłe nie uwzględnia tej numeracji) 10. Strony od-do (pole obowiązkowe) 10.1 Adres strony WWW (pole obowiązkowe) 11. Afiliacja autora/autorów Typ instytucji (pole obowiązkowe; w przypadku dwóch i więcej autorów pole powtarzalne – 11.1; 11.2; 11.3....)

12. Afiliacja autora/autorów Nazwa i siedziba instytucji macierzystej (pole obowiązkowe; w przypadku dwóch i więcej autorów pole powtarzalne – 12.1; 12.2; 12.3....)

artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad Nazwa języka, np. polski Nazwisko/imiona/(rodzaj odpowiedzialności) – jeśli inny niż autor, np.: Kowalski/Cyprian Damian Nowak-Janowa/Ewa/(oprac.) Jeśli tekst jest w formie wywiadu to jako autora traktujemy osobę przeprowadzającą wywiad. Nazwiska osób udzielających wywiadu wpisujemy jako słowa kluczowe. Cyfry arabskie Jak w oryginale (nie używać wersalików) Jak w oryginale – angielska wersja może znajdować się przy tytule właściwym, przy abstrakcie w języku angielskim, w angielskojęzycznej wersji spisu treści (nie używać wersalików) Opis bibliograficzny dok. recenzowanego (pierwszy stopień szczegółowości opisu wg normy PN-N-01152) Tytuł czasopisma (tytuł kluczowy na podstawie bazy ISSN) Czterocyfrowy Cyfry arabskie, podwójną numerację łączymy łącznikiem (-)

Cyfry arabskie; jeżeli występuje dodatkowe oznaczenie literowe, piszemy bez spacji, np.: C17, podwójne numery łączymy łącznikiem (-) Bez spacji z łącznikiem (-) Dotyczy artykułów z EBIBu UW (uniwersytet)//PT (politechnika)//AM (akademia medyczna, uniwersytet medyczny)//AE (akademia ekonomiczna, uniwersytet ekonomiczny)//SP (szkoła pedagogiczna, uniwersytet pedagogiczny)//IU (inne uczelnie)//BN (Biblioteka Narodowa)//PAN (placówka PAN)//JBR (jednostka badawczo rozwojowa – np. Główny Instytut Górnictwa, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Centralny Instytut Ochrony Pracy; wykaz jbr dostępny pod adresem http://www.forumakad.pl/jbr.html)//SB (samodzielna biblioteka)//SO (samodzielny ośrodek informacji)//INN (inne instytucje) Bierzemy pod uwagę pierwsze miejsce zatrudnienia autora. Jeśli autor jest emerytem to pole zostaje puste, a w uwagach wpisujemy „emeryt” (można dodać miasto zamieszkania emeryta). Jednostka nadrzędna/jednostka podrzędna/miasto/kod kraju (jeśli inny niż Polska), np. Uniwersytet Śląski/Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej/Katowice; Śląski Uniwersytet Medyczny/Biblioteka Główna/Katowice; Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie/Filia Bory/Jaworzno. Pisownia jak w oryginale (źródle cytującym). 1

13. Liczba instytucji (pole obowiązkowe) 14. Symbol klasyfikacji tematycznej (pole obowiązkowe) 15. Słowa kluczowe (pole obowiązkowe) 15.1 Słowa kluczowe w j. angielskim (pole obowiązkowe)

16. Liczba cytowań (pole obowiązkowe)

17. Abstrakt (pole obowiązkowe)

17.1 Abstrakt w j. angielskim (pole obowiązkowe) Uwagi:

Kod trzyliterowy wg normy PN-ISO 3166:1999 Kody nazw krajów; w przypadku miast w USA po przecinku skrót nazwy stanu (np. Medford,NJ/USA). Bierzemy pod uwagę pierwsze miejsce zatrudnienia autora. Jeśli autor jest emerytem to pole zostaje puste. Cyfry arabskie Jeśli autor nie ma podanej afiliacji (np. w przypadku autorów emerytowanych), w polu „liczba instytucji” wpisujemy 0. Jeden symbol Zgodnie z „Instrukcją indeksowania za pomocą słów kluczowych”. Słowa kluczowe rozpoczynamy od wielkiej litery i oddzielamy od siebie dwoma ukośnikami (//). Zgodnie z „Instrukcją indeksowania za pomocą słów kluczowych”. Przekładu słów kluczowych wymienionych w polu 15 dokonujemy przy użyciu słowników i norm terminologicznych (m.in.: Tomaszczyk J.: Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Katowice 2009. Dostępny w wersji elektronicznej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej: http://www.sbc.org.pl/dlibra/ docmetadata?id=16671; PN-ISO 5127:2005 Informacja i dokumentacja. Terminologia). Słowa kluczowe rozpoczynamy od wielkiej litery i oddzielamy od siebie dwoma ukośnikami (//). Cyfry arabskie Jeśli brak cytowań wpisujemy 0. W przypadku recenzji powołanie się w przypisach na publikację recenzowaną (lub jej fragment) NIE jest traktowane jako cytowanie. Analiza omawiająca, wskazująca lub abstrakt strukturalny. Jeśli w źródle zamieszczone jest streszczenie autorskie, to je przejmujemy (jeżeli jest ono bardzo krótkie, można je rozwinąć do postaci analizy omawiającej). W przypadku recenzji NIE opracowuje się pełnego abstraktu; można podać krótką informację, czy jest to omówienie publikacji czy recenzja (sensu stricto, czyli tekst zawierający oprócz omówienia także opinię o opisywanej publikacji), ewentualnie jak oceniony jest recenzowany tekst. Przejmujemy z publikacji (jeśli brak abstraktu w języku angielskim, pole zostaje puste).

Źródła cytowane: dane zaczerpnięte z bibliografii załącznikowej, ew. z przypisów artykułu cytującego

2

Źródła cytowane WC wydawnictwo ciągłe lub artykuł z wydaw. ciągłego 18. Liczba porządkowa (poz. cytowanej) (pole obowiązkowe) 19. Typ cytowanego dokumentu (pole obowiązkowe) 20. Rodzaj nośnika (pole obowiązkowe) 22. Autor/autorzy publikacji (pole obowiązkowe; w przypadku dwóch i więcej autorów pole powtarzalne – 22.1; 22.2; 22.3....) 23. Rok publikacji wydawnictwa ciągłego (pole obowiązkowe) 24. Tytuł wydawnictwa ciągłego (pole obowiązkowe)

24.1 Tytuł publikacji (pole nie jest wykorzystywane, jeśli cytowany jest cały zeszyt wydaw. ciągłego) 25. Tom/rocznik wydawnictwa ciągłego (pole nie jest wykorzystywane, jeśli dane wydaw. ciągłe nie uwzględnia tej numeracji) 26. Numer/zeszyt wydawnictwa ciągłego (pole nie jest wykorzystywane, jeśli dane wydaw. ciągłe nie uwzględnia tej numeracji) 27. Strony (publikacji, od-do) (pole wykorzystywane, jeśli wykorzystujemy pole 22.1) 30. Lokalizacja (pole wykorzystywane, jeśli cytowany jest dok. elektroniczny dostępny online – w polu 20. wpisujemy E) 30.1 Dzienna data dostępu (pole wykorzystywane, jeśli cytowany jest dok. elektroniczny dostępny online – w polu 20. wpisujemy E)

WC (wydawnictwo ciągłe lub artykuł z wydaw. ciągłego) D (tradycyjny) E (elektroniczny) Nazwisko/inicjały imion/(rodzaj odpowiedzialności) – jeśli inny niż autor, np.: Kowalski/CD Kowalska-Janowska/I/(red.) Czterocyfrowy tytuł kluczowy/skrót/ISSN/typ wydaw. ciągłego/język/kraj Wszystkie dane przejmujemy za bazą ISSN, łącznie z uwzględnieniem pisowni małymi i dużymi literami, np.: Przegląd Humanistyczny/Prz. Hum./0033-2194/ periodical/polski/Polska (nie używać wersalików) Tytuł publikacji (jak w oryginale) Cyfry arabskie, podwójną numeracje łączymy łącznikiem (-) Cyfry arabskie, podwójną numeracje łączymy łącznikiem (-)

Cyfry arabskie. Podajemy adres dostępu (zamieszczony w cytowaniu).

Data w formacie rrrr-mm-dd podana przez autora. Jeśli autor nie podał daty pole zostaje puste, sprawdzamy, czy dana strona jest dostępna, a jeśli tak, to datę odwiedzin wpisujemy do uwag.

Uwagi: Wpisujemy ew. zmianę adresu łącznie z dzienną datą odwiedzin.

3

Źródła cytowane

WZ wydawnictwo zwarte 18. Liczba porządkowa (poz. cytowanej) (pole obowiązkowe) 19. Typ cytowanego dokumentu (pole obowiązkowe) 20. Rodzaj nośnika (pole obowiązkowe) 22. Autor/autorzy wydawnictwa zwartego (pole obowiązkowe; w przypadku dwóch i więcej autorów pole powtarzalne – 22.1; 22.2; 22.3....) 23. Rok wydania wydawnictwa zwartego (pole obowiązkowe) 24. Tytuł wydawnictwa zwartego (pole obowiązkowe) 29. Miejsce wydania wydawnictwa zwartego (pole obowiązkowe)

30. Lokalizacja (pole wykorzystywane, jeśli cytowany jest dok. elektroniczny dostępny online – w polu 20. wpisujemy E) 30.1 Dzienna data dostępu (pole wykorzystywane, jeśli cytowany jest dok. elektroniczny dostępny online – w polu 20. wpisujemy E) 31. ISBN wydawnictwa zwartego

WZ (wydawnictwo zwarte – książka, broszura, wydawnictwo poszytowe, luźnokartkowe, skoroszytowe) D (tradycyjny) E (elektroniczny) Nazwisko/inicjały imion/(rodzaj odpowiedzialności) – jeśli inny niż autor, np.: Kowalski/CD Kowalska-Janowska/I/(red.) Czterocyfrowy. Jeśli w źródle podano br i w żaden sposób nie uda się ustalić daty wydania, piszemy w nawiasie kwadratowym [br]. Tytuł Jak w oryginale (nie używać wersalików) miasto/kod kraju (jeśli inny niż Polska) Pisownia jak w oryginale. Kod trzyliterowy wg normy PN-ISO 3166:1999 Kody nazw krajów, w przypadku miast w USA po przecinku skrót nazwy stanu (np. Medford,NJ/USA). Dwa lub więcej miejsc wydania oddzielamy dwiema kreskami ukośnymi (//), np. Moskwa/RUS//Warszawa lub Berlin/DEU//Oslo/NOR. Jeśli w źródle podano bm i w żaden sposób nie uda się ustalić miejsca wydania, piszemy w nawiasie kwadratowym [bm]. Podajemy adres dostępu (zamieszczony w cytowaniu).

Data w formacie rrrr-mm-dd podana przez autora. Jeśli autor nie podał daty pole zostaje puste, sprawdzamy, czy dana strona jest dostępna, a jeśli tak, to datę odwiedzin wpisujemy do uwag. Jeśli podane są dwa numery ISBN oddzielamy je dwoma kreskami ukośnymi (//)

Uwagi: Wpisujemy ew. zmianę adresu łącznie z dzienną datą odwiedzin. Przy starych drukach obowiązkowo podajemy: miejsce druku, nazwę drukarni i datę druku.

4

Źródła cytowane RK rozdział w książce 18. Liczba porządkowa (poz. cytowanej) (pole obowiązkowe) 19. Typ cytowanego dokumentu (pole obowiązkowe) 20. Rodzaj nośnika (pole obowiązkowe) 22. Autor/autorzy rozdziału (pole obowiązkowe; w przypadku dwóch i więcej autorów pole powtarzalne – 22.1; 22.2; 22.3....) 23. Rok wydania książki (pole obowiązkowe) 24. Tytuł książki (pole obowiązkowe) 24.1 Tytuł publikacji (rozdziału) (pole obowiązkowe) 27. Strony (rozdziału, od-do) (pole obowiązkowe) 29. Miejsce wydania książki (pole obowiązkowe)

30. Lokalizacja (pole wykorzystywane, jeśli cytowany jest dok. elektroniczny dostępny online – w polu 20. wpisujemy E) 30.1 Dzienna data dostępu) (pole wykorzystywane, jeśli cytowany jest dok. elektroniczny dostępny online – w polu 20. wpisujemy E) 31. ISBN wydawnictwa zwartego (książki)

RK (rozdział w książce, odrębna praca w wydawnictwie zbiorowym) D (tradycyjny) E (elektroniczny) Nazwisko/inicjały imion/(rodzaj odpowiedzialności) – jeśli inny niż autor, np.: Kowalski/CD Kowalska-Janowska/I/(red.) Czterocyfrowy. Jeśli w źródle podano br i w żaden sposób nie uda się ustalić daty wydania, piszemy w nawiasie kwadratowym [br]. Jak w oryginale

Jak w oryginale (nie używać wersalików) Cyfry arabskie miasto/kod kraju (jeśli inny niż Polska) Pisownia jak w oryginale, w przypadku miast w USA po przecinku skrót nazwy stanu (np. Medford,NJ/USA). Kod trzyliterowy wg normy PN-ISO 3166:1999 Kody nazw krajów. Dwa lub więcej miejsc wydania oddzielamy dwoma kreskami ukośnymi (//), np. Moskwa/RUS//Warszawa lub Berlin/DEU//Oslo/NOR. Jeśli w źródle podano bm i w żaden sposób nie uda się ustalić miejsca wydania, piszemy w nawiasie kwadratowym [bm]. Podajemy adres dostępu (zamieszczony w cytowaniu).

Data w formacie rrrr-mm-dd podana przez autora. Jeśli autor nie podał daty pole zostaje puste, sprawdzamy, czy dana strona jest dostępna, a jeśli tak, to datę odwiedzin wpisujemy do uwag. Jeśli podane są dwa numery ISBN oddzielamy je dwoma kreskami ukośnymi (//)

Uwagi: Wpisujemy ew. zmianę adresu łącznie z dzienną datą odwiedzin.

5

Źródła cytowane:

IN inne: normy, patenty, dokumenty legislacyjne, inne dokumenty

18. Liczba porządkowa (poz. cytowanej) (pole obowiązkowe) 19. Typ cytowanego dokumentu (pole obowiązkowe) 20. Rodzaj nośnika (pole obowiązkowe) 21. Rodzaj dokumentu (pole obowiązkowe) 22. Autor/autorzy (pole obowiązkowe; w przypadku dwóch i więcej autorów pole powtarzalne – 22.1; 22.2; 22.3....) 23. Rok wydania dokumentu lub wydaw. ciągłego (pole obowiązkowe) 24. Tytuł dokumentu lub tytuł wydaw. ciągłego (pole obowiązkowe) 24.1 Tytuł publikacji (pole wykorzystywane przede wszystkim w przypadku dok. opublikowanych w wydaw. ciągłych (np. legislacyjnych), ale także np. w serwisach internetowych lub blogach, które mają własny tytuł jako całość) 25. Tom/rocznik dot. wydaw. ciągłych (pole nie jest wykorzystywane, jeśli dane wydaw. nie uwzględnia tej numeracji) 26. Numer/zeszyt dot. wydaw. ciągłych (pole nie jest wykorzystywane, jeśli dane wydaw. nie uwzględnia tej numeracji) 27. Strony (od-do) (pole wykorzystywane w przypadku dok. publikowanych w wydaw. ciągłych, pole nie jest obowiązkowe w przypadku cytowanych ustaw – patrz pole 28) 28. Pozycja (pole wykorzystywane w przypadku dok. legislacyjnych, np. ustaw) 29. Miejsce wydania dokumentu (nie dot. dokumentów publikowanych w wydawnictwach ciągłych)

IN (typ dokumentu inny niż WC, WZ, RK, MK, SL) D (tradycyjny) E (elektroniczny) N (norma) P (patent) L (dok. legislacyjny) I (inne) A (archiwalia i rękopisy) K (kartografia) Nazwisko/inicjały imion/(rodzaj odpowiedzialności) – jeśli inny niż autor, np.: Kowalski/CD Kowalska-Janowska/I/(red.) Czterocyfrowy. Jeśli w źródle podano br i w żaden sposób nie uda się ustalić daty wydania, piszemy w nawiasie kwadratowym [br]. Tyt. dokumentu – jak w oryginale Tyt. wydaw. ciągłego – tytuł kluczowy/skrót/ISSN/typ wydaw./język/kraj. Wszystkie dane przejmujemy za bazą ISSN, łącznie z pisownią małymi i dużymi literami. Jak w oryginale (nie używać wersalików) Przy K po tytule podajemy określnik, np. [Mapa], [Plan] i skalę dokumentu

Cyfry arabskie, podwójną numerację łączymy łącznikiem (-) Cyfry arabskie, podwójną numerację łączymy łącznikiem (-)

Cyfry arabskie

Cyfry arabskie miasto/kod kraju (jeśli inny niż Polska). Pisownia jak w oryginale, w przypadku miast w USA po przecinku skrót nazwy stanu (np. Medford,NJ/USA). Kod trzyliterowy wg normy PN-ISO 3166:1999 Kody nazw krajów. Dwa lub więcej miejsc wydania oddzielamy dwoma kreskami ukośnymi (//), np. Moskwa/RUS//Warszawa lub Berlin/DEU//Oslo/NOR. Jeśli w źródle podano bm i w żaden sposób nie uda się ustalić miejsca wydania, piszemy w nawiasie kwadratowym [bm]. Jeśli akt prawny uchwalono za granicą, a przetłumaczono i wydanow Polsce, przy polu „kraj” piszemy Polska. W uwagach umieszczamy dane dotyczące miejsca uchwalenia. Podajemy adres dostępu (zamieszczony w cytowaniu)

30. Lokalizacja (pole wykorzystywane, jeśli cytowany jest dok. elektroniczny dostępny online – w polu 20. wpisujemy E) 30.1 Dzienna data dostępu (podana przez autora) Data w formacie rrrr-mm-dd podana przez autora. (pole wykorzystywane, jeśli cytowany Jeśli autor nie podał daty pole zostaje puste, sprawdzamy, jest dok. elektroniczny dostępny online czy dana strona jest dostępna, a jeśli tak, to datę odwiedzin – w polu 20. wpisujemy E) wpisujemy do uwag. Uwagi: Wpisujemy ew. zmianę adresu łącznie z dzienną datą odwiedzin. Przy archiwaliach przejmuje się nazwę instytucji przechowującej rękopis i jego sygnaturę. 6

Źródła cytowane MK materiały konferencyjne (całość lub referat w materiałach konferencyjnych) 18. Liczba porządkowa (poz. cytowanej) (pole obowiązkowe) 19. Typ cytowanego dokumentu (pole obowiązkowe) 20. Rodzaj nośnika (pole obowiązkowe) 22. Autor/autorzy referatu (pole obowiązkowe; w przypadku dwóch i więcej autorów pole powtarzalne – 22.1; 22.2; 22.3....) 23. Rok wydania materiałów konferencyjnych (pole obowiązkowe) 24. Tytuł materiałów konferencyjnych (pole obowiązkowe) 24.1 Tytuł referatu (pole wykorzystywane w przypadku cytowania pojedynczego referatu) 27. Strony (referatu, od-do) (pole wykorzystywane w przypadku cytowania pojedynczego referatu) 29. Miejsce wydania mat. konferencyjnych (pole obowiązkowe)

30. Lokalizacja (pole wykorzystywane, jeśli cytowany jest dok. elektroniczny dostępny online – w polu 20. wpisujemy E) 30.1 Dzienna data dostępu (pole wykorzystywane, jeśli cytowany jest dok. elektroniczny dostępny online – w polu 20. wpisujemy E) 31. ISBN wydawnictwa zwartego (materiałów konferencyjnych) 32. Nazwa konferencji (pole obowiązkowe) 33. Rok odbycia konferencji (pole obowiązkowe) 34. Miejsce konferencji (pole obowiązkowe)

MK (materiały konferencyjne – całość lub referat w materiałach konferencyjnych) D (tradycyjny) E (elektroniczny) Nazwisko/inicjały imion/(rodzaj odpowiedzialności) – jeśli inny niż autor, np.: Kowalski/CD Kowalska-Janowska/I/(red.) W przypadku cytowania całości materiałów konferencyjnych podajemy red. lub Anon Czterocyfrowy. Jeśli w źródle podano br i w żaden sposób nie uda się ustalić daty wydania, piszemy w nawiasie kwadratowym [br]. Tytuł publikacji – materiałów konferencyjnych Jak w oryginale (nie używać wersalików) Jak w oryginale (nie używać wersalików)

Cyfry arabskie miasto/kod kraju (jeśli inny niż Polska) Pisownia jak w oryginale. Kod trzyliterowy wg normy PNISO 3166:1999 Kody nazw krajów, w przypadku miast w USA po przecinku skrót nazwy stanu (np.Medford,NJ/USA). Dwa lub więcej miejsc wydania oddzielamy dwiema kreskami ukośnymi (//), np. Moskwa/RUS//Warszawa lub Berlin/DEU//Oslo/NOR. Jeśli w źródle podano bm i w żaden sposób nie uda się ustalić miejsca wydania, piszemy w nawiasie kwadratowym [bm]. Podajemy adres dostępu (zamieszczony w cytowaniu).

Data w formacie rrrr-mm-dd podana przez autora. Jeśli autor nie podał daty pole zostaje puste, sprawdzamy, czy dana strona jest dostępna, a jeśli tak, to datę odwiedzin wpisujemy do uwag. Jeśli podane są dwa numery ISBN oddzielamy je dwoma kreskami ukośnymi (//) Jak w oryginale Czterocyfrowy

miasto/kod kraju (jeśli inny niż Polska) Pisownia jak w oryginale. Kod trzyliterowy wg normy PN-ISO 3166:1999 Kody nazw krajów, w przypadku miast w USA po przecinku skrót nazwy stanu (np. Medford,NJ/USA). Dwa lub więcej miejsc konferencji oddzielamy dwiema kreskami ukośnymi (//). Uwagi: Wpisujemy ew. zmianę adresu łącznie z dzienną datą odwiedzin.

7

Źródła cytowane SL szara literatura (m.in. materiały w druku) 18. Liczba porządkowa (poz. cytowanej) (pole obowiązkowe) 19. Typ cytowanego dokumentu (pole obowiązkowe) 20. Rodzaj nośnika (pole obowiązkowe) 22. Autor/autorzy dokumentu (pole obowiązkowe; w przypadku dwóch i więcej autorów pole powtarzalne – 22.1; 22.2; 22.3....) 23. Rok powstania dokumentu (pole obowiązkowe) 24. Tytuł dokumentu (pole obowiązkowe) 29. Miejsce powstania dokumentu (pole obowiązkowe)

30. Lokalizacja (pole wykorzystywane, jeśli cytowany jest dok. elektroniczny dostępny online – w polu 20. wpisujemy E) 30.1 Dzienna data dostępu (podana przez autora) (pole wykorzystywane, jeśli cytowany jest dok. elektroniczny dostępny online – w polu 20. wpisujemy E)

SL (szara literatura – m. in. materiały w druku, prace nieopublikowane) D (tradycyjny) E (elektroniczny) Nazwisko/inicjały imion/(rodzaj odpowiedzialności) – jeśli inny niż autor, np.: Kowalski/CD Kowalska-Janowska/I/(red.) Czterocyfrowy. Jeśli w źródle podano br i w żaden sposób nie uda się ustalić tej daty, piszemy w nawiasie kwadratowym [br]. Jak w oryginale (nie używać wersalików). jedn. nadrzędna/jedn. podrzędna/miasto/kod kraju (jeśli inny niż Polska) Pisownia jak w oryginale. Kod trzyliterowy wg normy PN-ISO 3166:1999 Kody nazw krajów, w przypadku miast w USA po przecinku skrót nazwy stanu (np. Medford,NJ/USA). Jeśli w źródle nie podano miejsca powstania i w żaden sposób nie uda się go ustalić, piszemy w nawiasie kwadratowym [bm]. Podajemy adres dostępu (zamieszczony w cytowaniu).

Data w formacie rrrr-mm-dd podana przez autora. Jeśli autor nie podał daty pole zostaje puste, sprawdzamy, czy dana strona jest dostępna, a jeśli tak, to datę odwiedzin wpisujemy do uwag.

Uwagi: Wpisujemy ew. zmianę adresu łącznie z dzienną datą odwiedzin.

8