Opracowanie publikacji

GUS – Departament Przedsiębiorstw

Preparation of the publication

CSO – Enterprises Department

Kierujący Supervisor

Aneta Płatek – Zastępca Dyrektora Departamentu Deputy Director of the Department

Zespół: Team

Jacek Kotowski, Dominik Dąbrowski, Elżbieta Pabijanek

Projekt okładki

Lidia Motrenko-Makuch

Cover design

Druk i oprawa

Zakład Wydawnictw Statystycznych

Printing and binding

Statistical Publishing Establishment Warszawa, al. Niepodległości 208

ISSN 1895 – 698X

Publikacja dostępna na stronie internetowej – www.stat.gov.pl Publication available on the Internet Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie źródła. When publishing CSO data please indicate the source.

3 PRZEDMOWA Przedstawiamy kolejną edycję publikacji, w której prezentowane są informacje dotyczące przedsiębiorstw niefinansowych, niezależnie od ich wielkości mierzonej liczbą pracujących. Opracowanie przygotowano na podstawie wyników pełnych badań podmiotów o liczbie pracujących

10

i

więcej

osób

oraz

reprezentacyjnego

badania

mikroprzedsiębiorstw

(do 9 pracujących). Uwzględnienie informacji pozyskiwanych w ramach powyższych badań, również od jednostek najmniejszych prowadzących uproszczoną ewidencję księgową, pozwoliło na spójną prezentację danych na temat wielkości i struktury pełnej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych aktywnych w roku 2012, z wyszczególnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W niniejszej publikacji przedstawiono m.in. dane o uzyskanych przez podmioty wynikach finansowych, posiadanych przez nie środkach trwałych, a także o pracujących i zatrudnieniu oraz działalności inwestycyjnej. Wybrane informacje zaprezentowano według formy własności i formy prawnej, rodzaju działalności oraz klasy wielkości określonej liczbą pracujących, a także w podziale terytorialnym na poziomie wojewódzkim oraz według miejsc prowadzenia działalności (jednostek lokalnych). Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej. Całość poprzedzona jest uwagami metodycznymi, zawierającymi opis zakresu badania oraz definicje stosowanych pojęć.

Zastępca Dyrektora Departamentu Przedsiębiorstw Aneta Płatek

Warszawa, styczeń 2014 r.

4 PREFACE We present the next edition of publication containing the aggregated information on the activity carried out by non-financial enterprises in Poland, irrespective of their size, measured with the number of persons employed. This publication was prepared on the basis of the results of exhaustive surveys on enterprises with 10 and more persons employed and a sample survey on microenterprises (with up to 9 persons employed). Information obtained in the above studies, including the smallest units with simplified accounting records, allowed full presentation of data on the size and structure of the entire group of non-financial enterprises conducting activity in the year 2012, including small and medium enterprises (SME). This study provides data on the obtained by enterprises financial results, possessed fixed assets, persons employed and employment as well as on the investment activity. Chosen data are defined by the form of ownership and by the legal form, kind of the activity, size class of enterprises – specified by persons employed – as well as by the territorial division at the voivodship level and place of conducting activity (local units). The publication is divided into two parts: analytical one and tables. They are preceded by methodological notes on the scope of survey and definitions of the terms applied herein.

Deputy Director of the Enterprises Department Aneta Płatek

Warsaw, January 2014

5

SPIS TREŚCI

Strona

Przedmowa ....................................................................................................................

3

I. Uwagi metodyczne ....................................................................................................

9

1. Wprowadzenie ............................................................................................................

9

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania ............................................................

10

3. Objaśnienia podstawowych pojęć ..............................................................................

11

II. Wyniki badań – synteza ..........................................................................................

22

1. Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą ...............................

22

2. Pracujący, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenia ..................................................

24

3. Wyniki finansowe przedsiębiorstw ............................................................................

26

Przychody ................................................................................................................

26

Koszty .....................................................................................................................

28

Wskaźniki poziomu kosztów ..................................................................................

29

Wynagrodzenia .......................................................................................................

29

4. Nakłady inwestycyjne i środki trwałe ........................................................................

30

Nakłady inwestycyjne .............................................................................................

30

Środki trwałe ...........................................................................................................

31

5. Podstawowe dane w przekroju terytorialnym ............................................................

33

Według siedziby przedsiębiorstwa ..........................................................................

33

Według jednostek lokalnych ...................................................................................

38

6. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) .......................................................

40

CONTENTS

Page

Preface ...........................................................................................................................

4

I. Methodological notes .................................................................................................

16

1. Introduction ...........................................................................................................

16

2. Scope and content of the survey ............................................................................

17

3. Definitions of basic terms ......................................................................................

18

II. Results of surveys – synthesis ..................................................................................

44

1. Number of enterprises conducting economic activity ...........................................

44

2. Persons employed, employment, and average wages and salaries .......................

44

3. Financial results of enterprises .............................................................................

45

4. Investment outlays and fixed assets .......................................................................

45

5. Basic regional data ...............................................................................................

46

6. Small and medium enterprises sector (SME) ........................................................

47

6 TABELE Tables

Liczba przedsiębiorstw według form prawnych i klas wielkości w 2012 r. ........... Number of enterprises by legal form and by size class in 2012

Liczba jednostek lokalnych (bez jednostek lokalnych poza granicami kraju) oraz liczba przedsiębiorstw według województw w 2012 r. ............................. Local units (without local units abroad) and number of enterprises by voivodship in 2012

Tabela Strona Table Page 1 23

2 38

WYKRESY Charts Wykres Strona Chart Page Przedsiębiorstwa i przychody według przeważającego rodzaju działalności w 2012 r. .............................................................................................. Enterprises by principal activity in 2012

1 22

Liczba przedsiębiorstw i pracujących w 2012 r. .................................................. The number of enterprises and persons employed in 2012

2 24

Przychody na 1 podmiot według przeważającego rodzaju działalności w 2012 r. ................3 26 Revenues per 1 entity in mln zl by principal activity in 2012 Wynik finansowy w latach 2010-2012 ...................................................................................4 36 Financial result in 2010-2012 Nakłady inwestycyjne liczone według siedziby przedsiębiorstwa w 2012 r. ........................5 37 Investment outlays in enterprises by headquarters in 2012 Liczba przedsiębiorstw oraz liczba jednostek lokalnych według województw w 2012 r. .................................................................................................................................6 39 Number of enterprises and local units by voivodship in 2012 Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według klas wielkości w 2012 r. ........... Basic information on enterprises by size class in 2012

7 40

Liczba pracujących według przeważającego rodzaju działalności oraz klas wielkości przedsiębiorstw w 2012 r. ................................................................... Number of persons employed by principal activity and size class of enterprises in 2012

8 41

Przychody ogółem według przeważającego rodzaju działalności oraz klas wielkości przedsiębiorstw w 2012 r. ....................................................................... Total reveniues by principal activity and size class of enterprises in 2012

9 42

7 TABLICE Tables Numer Strona Number Page Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według form prawnych i klas wielkości w 2012 r. ............................................................................................................... Basic information on enterprises by legal form and by size class in 2012

1 49

Struktura podstawowych danych o przedsiębiorstwach według form prawnych i klas wielkości w 2012 r. ..................................................................................... The structure of basic information on enterprises by legal form and by size class in 2012

2 51

Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według klas wielkości w latach 2010 – 2012 ............................................................................................ Basic information on enterprises by size class in 2010 – 2012

3 52

Przedsiębiorstwa według lat prowadzenia działalności i klas wielkości w 2012 r. ............................................................................................................... Enterprises by years of conducting activity and by size class in 2012

4 53

Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według przeważającego rodzaju działalności i klas wielkości w 2012 r. ................................................................. Basic information on enterprises by principal activity and by size class in 2012

5 54

Zmiany rodzaju prowadzonej działalności przedsiębiorstw w oparciu o dane rejestrowe i wyniki badania w 2012 r. ................................................................. Changes of the type of activity conducted by enterprises, based on register data and survey results in 2012

6 58

Nakłady inwestycyjne według przeważającego rodzaju działalności i klas wielkości przedsiębiorstw w 2012 r. ...................................................................................... Investment outlays by principal activity and by size class of enterprises in 2012

7 60

Struktura przedsiębiorstw inwestujących według wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych, przeważającego rodzaju działalności i klas wielkości w 2012 r. ............................................................................................................... The structure of investing enterprises by principal activity, by the value of investment outlays, and by size class in 2012

8 62

Wartość brutto, netto i stopień zużycia środków trwałych według przeważającego rodzaju działalności i klas wielkości przedsiębiorstw w 2012 r. .................. Gross and net values of fixed assets and degree of consumption by principal activity and by size class of enterprises in 2012

9 66

Struktura wartości brutto środków trwałych według przeważającego rodzaju działalności i klas wielkości przedsiębiorstw w 2012 r. ...................................... Structure of gross fixed assets by principal activity and by size class in 2012

10 70

8

Numer Strona Number Page Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według klas wielkości i województw w 2012 r. ........................................................................................ Basic information on enterprises by size class and by voivodship in 2012

11 72

Przedsiębiorstwa i pracujący według przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstw i województw w 2012 r. ............................................................. Enterprises and persons employed by type of principal activity and by voivodship in 2012

12 76

Struktura przedsiębiorstw i pracujących według przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstw i województw w 2012 r. ......................................... The structure of enterprises and persons employed by principal activity and by voivodship in 2012

13 80

Przychody i koszty według przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstw i województw w 2012 r. ....................................................................................... Revenues and costs by principal activity and by voivodship in 2012

14 82

Nakłady inwestycyjne według klas wielkości przedsiębiorstw i województw w 2012 r. ............................................................................................................... Investment outlays by size class of enterprises and by voivodship in 2012

15 86

Nakłady inwestycyjne według przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstw i województw w 2012 r. ............................................................. Investment outlays by principal activity of enterprises and by voivodship in 2012

16 88

Podstawowe dane o jednostkach lokalnych według klas wielkości i województw w 2012 r. (bez jednostek lokalnych poza granicami kraju) ...................................... Basic information on local units by voivodship and size class in 2012 (without local units abroad)

17 92

Podstawowe dane o jednostkach lokalnych według przeważającego rodzaju działalności i województw w 2012 r. (bez jednostek lokalnych poza granicami kraju) ... Basic information on local units by type of principal activity and by voivodship in 2012 (without local units abroad)

18 94

Podstawowe dane finansowe o jednostkach lokalnych według przeważającego rodzaju działalności i województw w 2012 r. (bez jednostek lokalnych poza granicami kraju) ......................................................................................................... Basic financial information on local units by type of principal activity and by voivodship in 2012 (without local units abroad)

19 96

Podstawowe dane o jednostkach lokalnych według województw w 2012 r. (bez jednostek lokalnych poza granicami kraju) .............................................................. Basic information on local units by voivodship in 2012 (without local units abroad)

20 98

9

I. UWAGI METODYCZNE 1. Wprowadzenie Główny Urząd Statystyczny prowadzi szereg badań, w których zbierane są dane o przedsiębiorstwach prowadzących w kolejnych latach działalność gospodarczą. Poszczególnymi badaniami – zależnie od ich celu – obejmowane są różne grupy podmiotów, według określonych kryteriów, w tym wielkości jednostki, formy własności, formy prawnej, rodzaju prowadzonej działalności, typu ewidencji księgowej. Największa zbiorowość obejmowana jest rocznymi badaniami działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Dane liczbowe, które wykorzystano do scharakteryzowania działalności badanych podmiotów pozyskane zostały z reprezentacyjnego badania mikroprzedsiębiorstw (tj. podmiotów, w których pracuje do 9 osób) i dwóch pełnych badań pozostałych jednostek obejmowanych danym badaniem w zależności od prowadzonej działalności. W niniejszym opracowaniu przedstawiono zbiorczą informację o wszystkich przedsiębiorstwach prowadzących działalność w 2012 r., niezależnie od tego, którym z powyższych badań były objęte. W szczególności, w publikacji wykorzystano wyniki pozyskane za rok 2012 z pełnych badań przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób realizowanych na sprawozdaniach: SP – Roczna ankieta przedsiębiorstw; F-02 – Statystyczne sprawozdanie finansowe; oraz reprezentacyjnego badania mikroprzedsiębiorstw prowadzonego na sprawozdaniu: SP-3 – Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Badania te były zrealizowane przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. z 2011 r., nr 173, poz. 1030 z późniejszymi zmianami). Dane przedstawione w opracowaniu obejmują podstawowe informacje przekazywane na sprawozdaniach statystycznych przez wszystkie badane podmioty, w tym przez jednostki najmniejsze, zobowiązane do prowadzenia uproszczonej ewidencji księgowej. Pozwala to na spójną prezentację danych dla pełnej zbiorowości przedsiębiorstw aktywnych w 2012 r., jej struktury według wybranych kryteriów i wyników uzyskanych z prowadzonej działalności. Z uwagi na zawężoną listę uwzględnianych cech, w niniejszej publikacji możliwe było dokonanie imputacji danych dla podmiotów, które nie złożyły rocznych sprawozdań statystycznych. Ponadto, w opracowaniu uwzględnione zostały również te podmioty, które prowadziły działalność w ciągu 2012 r., ale na koniec tego roku były już nieaktywne.

10

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania Przedstawiona w publikacji zbiorowość obejmuje osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które prowadziły działalność gospodarczą w Polsce w roku 2012. Jeśli w opracowaniu jest mowa o zbiorowości osób fizycznych, należy przez to rozumieć, że prezentowana jest ona łącznie z osobami, które działały w ramach spółek zawiązanych na podstawie umowy sporządzonej w oparciu o kodeks cywilny (spółki cywilne). Umownie przyjęto też, że zbiorowość jednostek mających osobowość prawną (osoby prawne) prezentowana jest łącznie z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Na potrzeby niniejszej publikacji dokonano dodatkowego grupowania w stosunku do obowiązujących przekrojów klasyfikacyjnych, ujmując pod pojęciem „Przemysł” sekcje: B+C+D+E. Przedsiębiorstwo niefinansowe określono jako podmiot zaklasyfikowany (niezależnie od liczby pracujących w nich osób) do następujących sekcji według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007): 

Przemysł (sekcje B, C, D, E);Przetwórstwo przemysłowe (sekcje C);Budownictwo (sekcja F);Handel i naprawa pojazdów (sekcja G);Transport i gospodarka magazynowa (sekcja H);Zakwaterowanie i gastronomia (sekcja I);Informacja i komunikacja (sekcja J);Obsługa rynku nieruchomości (sekcja L);Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M);Administrowanie i działalność wspierająca (sekcja N – bez podklasy 81.30.Z);Edukacja (sekcja P);Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q – bez podklasy 86.10.Z);Kultura i rekreacja (sekcja R);Pozostała działalność usługowa (sekcja S – bez działu 94). Dane prezentowane w publikacji nie obejmują jednostek prowadzących działalność

zaklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 do sekcji A (Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), K (Działalność finansowa i ubezpieczeniowa) oraz O (Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne).

11 W badanej zbiorowości wyodrębniono małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Zgodnie z obowiązującymi definicjami, do pierwszej z tych grup zaliczono jednostki o liczbie pracujących do 49 osób (z wyodrębnieniem mikroprzedsiębiorstw, w których pracuje do 9 osób), do drugiej – jednostki o liczbie pracujących od 50 do 249 osób, a do trzeciej – jednostki o liczbie pracujących powyżej 249 osób. W ostatniej części publikacji, omawiana zbiorowość przedsiębiorstw zaprezentowana została w przekrojach terytorialnych na poziomie wojewódzkim. W tej części przedstawiono także wybrane dane o tzw. jednostkach lokalnych przedsiębiorstw. Prezentowane dane ujęto w następujących blokach tematycznych: 

liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą i ich struktura według wybranych kryteriów;pracujący, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenia;wyniki finansowe;nakłady inwestycyjne i środki trwałe;podstawowe dane według województw;podstawowe dane według jednostek lokalnych.

3. Objaśnienia podstawowych pojęć Do pracujących zalicza się: 

osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego;pracodawców i pracujących na własny rachunek łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin;osoby wykonujące pracę nakładczą;agentów;członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

12 Do zatrudnionych zalicza się: 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania z wyjątkiem osób:

wykonujących pracę nakładczą,zatrudnionych poza granicami kraju,przebywających na urlopach wychowawczych,pozostających na urlopach rehabilitacyjnych;

zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, finansowanych z funduszu pracy;osoby przebywające za granicą na podstawie delegacji służbowej;osoby młodociane pracujące na podstawie umowy o pracę, a nie o naukę zawodu;osoby pracujące w przedsiębiorstwach w formie zorganizowanych grup roboczych, tj. uczestników OHP (z wyjątkiem odbywających naukę zawodu), żołnierzy, skazanych, junaków obrony cywilnej, junaków straży przemysłowej i pożarnej, osoby odbywające w przedsiębiorstwach zastępczą służbę poborowych. Przeciętną liczbę zatrudnionych w roku oblicza się jako sumę przeciętnego zatrudnienia

w poszczególnych miesiącach podzieloną przez 12 (bez względu na to, czy przedsiębiorstwo funkcjonowało przez cały rok, czy też nie), natomiast przeciętne zatrudnienie w miesiącu obliczane jest na podstawie sumy stanów dziennych, tj. w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca, podzielonej przez dwa, po uprzednim przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych. Przeliczenia osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty dokonuje się według godzin pracy ustalonych w umowie o pracę, w stosunku do obowiązującej normy. Wynagrodzenia brutto obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy, niezależnie od źródeł ich finansowania oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne obejmują wynagrodzenia brutto przypadające na jednego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznego użytkowania dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu), budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego),

13 urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, inne środki trwałe (narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, inwentarz żywy). Środki trwałe w bilansie ujmowane są w wartości netto. Nakłady na środki trwałe to poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady na nabycie (w tym również zakup środków trwałych niewymagających montażu lub instalacji) bądź wytworzenie dla własnych potrzeb nowych środków trwałych, nakłady na środki trwałe w budowie (niezakończone, tj. na przyszłe środki trwałe), na ulepszenia własnych środków trwałych, na ulepszenia w obcych środkach trwałych oraz inne nakłady związane z budową środka trwałego – wraz z kosztami ponoszonymi przy ich nabyciu, tj. kosztami transportu, załadunku, ubezpieczenia w drodze, ceł, itp. Podziału nakładów na środki trwałe (w tym również nakładów na budowy rozpoczęte, a niezakończone) na grupy i rodzaje dokonano zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. W niniejszej publikacji zaprezentowano nakłady na środki trwałe w podziale na podstawowe zbiorcze grupy rodzajowe środków trwałych obejmujące: budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2), maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (grupy 3-6 i 8), środki transportu (grupa 7). Wartość produkcji to obrót lub przychód ze sprzedaży towarów i świadczenia usług, powiększony lub pomniejszony o zmiany stanu zapasów produktów gotowych, produktów w toku oraz towarów i usług zakupionych w celu odsprzedaży pomniejszony o zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży (wyłącznie w odniesieniu do towarów i usług sprzedanych w trakcie okresu sprawozdawczego, z wyłączeniem kosztów przechowywania i transportu towarów zakupionych w celu odsprzedaży), powiększony o produkcję skapitalizowaną, powiększony o inne (z działalności operacyjnej i nadzwyczajne) dochody (z wyłączeniem dotacji). Dochody i wydatki zaklasyfikowane jako finansowe lub jako przychody z odsetek i dywidend w sprawozdaniu finansowym spółki są wyłączone z wartości produkcji. Zakupy towarów i usług dokonane w celu odsprzedaży obejmują zakupy usług nabytych w celu świadczenia ich osobom trzecim w tym samym stanie. Przychody ogółem obejmują: 

przychody netto ze sprzedaży w kraju i na eksport wytworzonych przez jednostkę produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów oraz usług), a także opakowań, wyposażenia i usług obcych, jeżeli są one fakturowane odbiorcom łącznie z produktami;przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, tj. nabytych w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym rzeczowych aktywów obrotowych oraz produktów wytworzonych przez jednostkę, jeśli sprzedawane są one w sieci własnych sklepów obok towarów obcej produkcji. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport obejmują wewnątrzwspólnotową dostawę do krajów członkowskich UE oraz eksport do krajów poza unijnych;

14 

pozostałe przychody operacyjne, tj. przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa), otrzymane nieodpłatnie – w tym w drodze darowizny – aktywa

(środki

pieniężne),

odszkodowania,

rozwiązane

rezerwy,

korekty odpisów

aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, przychody z działalności socjalnej, przychody z najmu lub dzierżawy środków trwałych albo inwestycji w nieruchomości i prawa; 

przychody finansowe, tj. kwoty należne z tytułu dywidend i udziałów w zysku, odsetki od udzielanych pożyczek, odsetki od lokat terminowych, odsetki za zwłokę, zysk ze zbycia inwestycji (sprzedaży), zmniejszenia odpisów aktualizacyjnych wartości inwestycji wobec całkowitego lub częściowego ustania przyczyn powodujących trwałą utratę ich wartości, nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi;zyski nadzwyczajne, tj. zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Koszty ogółem obejmują:koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów związany z podstawową działalnością operacyjną, do którego zaliczono wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty ogółem (koszty działalności operacyjnej) pomniejszone o koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę stanu produktów;pozostałe koszty operacyjne, tj. koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności: stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i środków trwałych w budowie, amortyzację oddanych w dzierżawę lub najem środków trwałych i środków trwałych w budowie, nieplanowane odpisy amortyzacyjne (odpisy z tytułu trwałej utraty wartości), poniesione kary, grzywny, odszkodowania, odpisane w części lub całość wierzytelności w związku z postępowaniem upadłościowym, układowym i naprawczym, utworzone rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązanie (straty z transakcji gospodarczych w toku), odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych, koszty utrzymania obiektów działalności socjalnej, darowizny lub nieodpłatnie przekazane aktywa trwałe;koszty finansowe, tj. m.in. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od wyemitowanych przez jednostkę obligacji, odsetki za zwłokę, stratę ze zbycia inwestycji, odpisy z tytułu aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi;

15 

straty nadzwyczajne, tj. straty powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Wynik finansowy brutto (zysk lub strata) to nadwyżka przychodów ogółem nad kosztami

ogółem lub odwrotnie. Wskaźnik poziomu kosztów to relacja kosztów ogółem do przychodów ogółem wyrażona w procentach. Wskaźnik rentowności obrotu brutto to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów ogółem. Wartość dodana to wartość produkcji pomniejszona o całkowite koszty zakupu towarów i usług. Jednostka lokalna to przedsiębiorstwo lub jego część (np. warsztat, fabryka, magazyn, biuro, kopalnia lub skład) znajdujący się w miejscu geograficznie określonym. W tym lub z tego miejsca prowadzona jest działalność gospodarcza, na rzecz której – poza określonymi wyjątkami – pracuje jedna lub więcej osób (nawet w niepełnym wymiarze czasu pracy) dla jednego i tego samego przedsiębiorstwa. W tego typu formach zorganizowania przedsiębiorstwa może być prowadzona działalność gospodarcza związana z wytwarzaniem wyrobów i świadczeniem usług sprzedawanych na zewnątrz przedsiębiorstwa, a także działalność pomocnicza na rzecz przedsiębiorstwa.

Dane w tablicach 1-16 prezentowane są według siedziby przedsiębiorstwa, a informacje o jednostkach lokalnych zawarte w tablicach 17-20 – według siedziby jednostki lokalnej. Ze względu na elektroniczne przetwarzanie danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości „ogółem”.

16

I. METHODOLOGICAL NOTES 1. Introduction The Central Statistical Office carries out several surveys to collect the data on enterprises conducting economic activity in subsequent years. Depending on the purpose, individual surveys cover various groups of entities, selected by specified criteria, including size, form of ownership, legal form, type of activity conducted, and type of accounting books. The most numerous group is regularly covered by annual surveys on business activity of enterprises. The data used for describing the activity of the surveyed economic entities were derived from a sample survey on the entities regarded as microenterprises (with up to 9 persons employed), as well as from two exhaustive surveys on remaining entities (depending on the type of activity). This made it possible to provide, within the framework of this study, aggregated information on all enterprises operating in 2012, irrespective of the survey by which they were covered. These were exhaustive surveys on enterprises with 10 or more persons employed, carried out on SP report – an annual questionnaire on enterprises for 2012, and on F-02 report – a statistical financial report for 2012, and a sample survey on micro-enterprises (with up to 9 persons employed), carried out on SP-3 questionnaire – a report on economic activity of enterprises for 2012, which served as the primary reference for this publication. The surveys listed above were carried out by the Central Statistical Office, pursuant to the Council of Ministers Regulation of 22 July 2011 on the Programme of Statistical Surveys of Official Statistics for 2012 (Journal of Laws 2011 No. 173, item 1030 with subsequent amendments). The information presented in this study covers a selected set of basic data provided through the statistical reports by all surveyed entities, including the smallest entities obliged to keep simplified accounting books. This allows for a consistent presentation of the results for a complete group of enterprises operating in 2012, and its structure by selected criteria, as well as the results on the activity conducted. Due to limited scope of features taken into account, this publication has allowed for the data on enterprises which did not submit annual statistical surveys to be imputed as well. What is more, this study has taken into consideration the entities which had conducted economic activity in 2012 but were no longer active at the end of the year.

17

2. Scope and content of the survey The group of entities presented in this publication comprises legal persons, entities without legal personality, and natural persons, which conducted economic activity in Poland in 2012. Whenever in the publication the term group of natural persons appears, it should be understood as including also the persons operating within companies or partnerships established on the basis of agreements drawn up in accordance with the Polish Civil Code (civil companies or partnerships). It has been further assumed that the group of entities with legal personality (legal persons) is to be presented together with any organisational units thereof, which do not have legal personality. The data by type of principal activity of enterprises were compiled for individual PKD 2007 (NACE ver. 2.0) sections. As regards the binding classification sections, the term Industry was introduced, including the following sections: B+C+D+E. The data presented herein cover all entities, irrespective of the number of persons employed, classified to the following sections of the Polish Classification of Activity PKD 2007 (NACE ver. 2.0): 

industry (sections B, C, D and E);manufacturing (section C);construction (section F);trade and repair of vehicles (section G);transportation and storage (section H);accommodation and food service activities (section I);information and communication (section J );real estate activities (section L);professional, scientific and technical activities (section M);administrative and support service activities (section N without class 81.30);education (section P);human health and social work activities (section Q without class 86.10);arts and recreation (section R);other service activities (section S without division 94).

The data presented in this publication do not include units classified according to the Polish Classification of Activities 2007 to section A (Agriculture, forestry and fishing), K (Financial and insurance activities) and O (Public administration and defense; compulsory social security). The surveyed group was divided into small, medium, and large enterprises. In accordance with the binding definitions, the first of these groups covered entities with up to 49 persons employed

18 (within which the microentities with up to 9 persons employed were recognised as a separate group), the second one covered entities with 50 to 249 persons employed, while entities with more than 249 persons employed were classified to the third group. In the last part of this publication, the group of entities was presented by territorial division at the voivodship level. The last part also provides selected data on the so-called local units of enterprises. In the publication, the data are presented in the following thematic blocks: 

number of enterprises conducting economic activity and their structure by selected criteria;persons employed, employment, and average wages and salaries;financial results;investments and fixed assets;basic data by voivodship;basic data by local units.

3. Definitions of basic terms Persons employed include: 

paid employees hired on the basis of a labour contract or service relation;employers and own-account workers including contributing family members;persons engaged in outworks;agents;members of agricultural production co-operatives. Paid employees include:persons hired on the basis of an employment agreement, posting, election, or appointment, not including: 

outworkers,persons hired outside the country,persons on child-care leaves,persons on rehabilitation leaves;persons hired to perform intervention works and public works, financed from the labour fund;persons staying abroad on business trips;juveniles working on the basis of employment agreements, and not as part of job occupational training;

19 

persons working in enterprises in the form of organised labour groups, i.e. Voluntary Labour Corps participants (not including persons undergoing job occupational training), soldiers, convicts, civil defence and industrial guard volunteers, persons doing supplementary military service in enterprises. The average annual number of paid employees is calculated as the total average employment

in individual months, divided by 12 (whether an enterprise operated for the whole year or not), while the average monthly employment in enterprises in calculated on the basis of the daily sums, i.e. in the first and the last day of each month, divided by two, after converting part-time employees into full-time employees. This conversion is done on the basis of the number of working hours specified in employment agreements, in relation to the standard number of hours in force. Gross wages and salaries cover any monetary payments paid out to employees or to other natural persons, which constitute part of expenses incurred by employers in respect of the work performed, irrespective of the source of financing thereof, and regardless of the form of employment contracts, or other legal relations, or legal actions, which form the basis for performing the work. Average monthly wages and salaries cover gross wages and salaries per paid employee hired on the basis of an employment agreement. Fixed assets are tangible fixed assets and equivalents, with a lifetime exceeding one year, complete, fit for use and assigned to an entity. In particularly covering: land (including perpetual usufruct right), buildings, dwellings and civil engineering premises (including co-operative right to residential dwelling and co-operative right to utilitarian premises), technical equipment and machinery, transport equipment, other fixed assets (tools, movables, equipment, livestock). In the financial balance, the fixed assets are produced in the net value. Outlays on fixed assets are the incurred in the reporting period outlays on the purchase (including purchase of the fixed assets not requiring assembly or installation), or production of new fixed assets for own needs, the outlays on the fixed assets under construction (not completed, i.e. for the future fixed assets), for improvements of own fixed assets, for improvements in outside fixed assets and other outlays related to the construction of fixed assets – along with expenses incurred while purchasing them, i.e. costs of transport, loading, insurance, customs, etc. The division of outlays for the fixed assets (including outlays on constructions started and not completed) into groups and types was made in accordance with the Polish Classification of Fixed Assets. In this publication, there are presented outlays on fixed assets as divided into the basic collective type groups of fixed assets covering: buildings, dwellings and civil engineering premises (groups 1-2), machines, technical equipment and tools (groups 3-6 and 8), and means of transport (group 7).

20 Production value is defined as turnover or revenue from sales of goods and rendering of services, plus or minus the changes in stocks of finished products, work in progress and goods and services purchased for resale, minus the purchases of goods and services for resale (only for the goods and services sold during the reporting period and excluding the costs of storage and transport of the goods purchased for resale), plus capitalised production, plus other (operating and extraordinary) income (excluding subsidies). Income and expenditure classified as financial or as revenue in the form of interests and dividends in company accounts is excluded from production value. Included in purchases of goods and services for resale are the purchases of services purchased in order to be rendered to third parties in the same condition. Revenues in total cover:  net revenues from the domestic sale and export sale products manufactured by an entity (finished goods, semi-finished products and services), as well as packages, equipment and outside services, if they are invoiced to the receivers along with products;  net revenues from the sale of goods and materials, i.e. purchased for re-sale in the unaltered form the tangible current assets and products manufactured by an entity, if they are sold within the chain of own stores next to the products of outside manufacture. Revenues from the sale of products, goods and materials designated for intra-community delivery to the member states of the European Union and export outside the European Union;  other operating revenues, i.e. revenues related indirectly to the operational activity of an entity, in particular: profit from the sale of non-financial fixed assets (fixed assets, fixed assets under construction, intangible assets, investments in the real estate and rights), assets (cash) received free of charge, including donated assets, as well as damages, reversed provisions, adjustments of the depreciation value for non-financial assets, income from social activities, income from the rent or lease of the fixed assets or investments in the real estate and rights;  financial revenues, i.e. amounts due in respect of dividends and share in profits, interest on loans granted, interest on term deposits, default interest, profit from the sale of investments, reduction of depreciation write-offs relating to investments due to the fact that the reasons resulting in the permanent loss of their value have ceased to exist (whether partially or totally), surplus of foreign exchange gains over losses;  extraordinary profits, ie profits arising from unforeseeable events, beyond the operating activities of the entity and not related to the general risk.

21 Costs in total cover:  cost of the sale of products, goods and materials related to the basic operating activity, including the value of sold goods and materials and total costs (total operating cost) decreased by the costs of generating benefits for the needs of the entity and corrected by the change in product inventories;  other operating costs, i.e. costs related indirectly to the operational activity of the entity, and in particular: loss on the sale of the non-financial fixed assets and fixed assets under construction, depreciation of leased or rented fixed assets and fixed assets under construction, unplanned write-offs (write-offs by virtue of permanent loss of value), penalties, fines, indemnities paid, partially or fully written off liabilities related to bankruptcy, composition, restructuring proceedings, provisions made for future certain liabilities or liabilities, which are likely to occur (loss on current business transactions in progress), write-offs updating the value of non-financial assets, costs of maintaining premises required for social activity, donations or total fixed assets received free of charge;

 financial costs, i.e. among others, interest from received bank credits and loans, interest and discount on bonds issued by the entity, default interest, loss on the sale of investments, writeoffs updating the value of investment, the surplus of foreign exchange losses over gains;

 extraordinary losses, i.e. losses arising from unforeseeable events, beyond the operating activities of the entity and not related to general risk. Gross financial result (loss or profit) is the excess of total revenues over total costs or conversely. Cost level indicator is the relation of the costs of revenues acquisition from total activity to revenues from total activity. Return on equity is the relation of the net financial result to the value of the equity (fund). The value added is the value of output less total costs of goods and services purchased. The local unit is an enterprise or part thereof (e.g. a workshop, factory, warehouse, office, mine or depot) situated in a geographically identified place. At or from this place economic activity is carried out for which - save for certain exceptions - one or more persons work (even if only parttime) for one and the same enterprise. The data in Tables 1-16 is presented by registered office of enterprises, and the information on local units are to be found in Tables 17-20 – presented by the seat of local units. As the tables were calculated electronically, in some cases the total sums of elements may slightly differ from the given “totals”.

22

II. WYNIKI BADAŃ - SYNTEZA 1. Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą W 2012 r. w Polsce prowadziło działalność gospodarczą 1 795 tys. przedsiębiorstw niefinansowych1 wobec 1 785 tys. przedsiębiorstw w 2011 r., co oznacza wzrost o 0,6%. Podobnie jak w latach poprzednich, wśród wszystkich przedsiębiorstw dominowały jednostki małe, stanowiąc 98,9% całej populacji (mikroprzedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób – 95,8%). Udział jednostek średnich i dużych, stanowił odpowiednio 0,9% i 0,2% wszystkich przedsiębiorstw. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności największy odsetek przedsiębiorstw prowadziło działalność handlową (28,6%). Wśród tych podmiotów 99,3% to przedsiębiorstwa małe (jednostki do 9 osób pracujących – 96,1%), 0,6% – średnie, a 0,1% – duże. Działalność budowlaną prowadziło 13,0% łącznej liczby przedsiębiorstw, działalność profesjonalną, naukową i techniczną – 11,8%, przemysłową – 10,4%. W każdym rodzaju działalności dominowały przedsiębiorstwa małe, przy czym najwyższy ich udział odnotowano w pozostałej działalności usługowej (99,9%). Wykres 1. Przedsiębiorstwa i przychody według przeważającego rodzaju działalności w 2012 r.

1

Dane prezentowane w publikacji nie obejmują jednostek zaklasyfikowanych według PKD 2007 do sekcji A (Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), K (Działalność finansowa i ubezpieczeniowa), O (Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne).

23 W stosunku do roku 2011 najwyższy spadek liczby jednostek zanotowano w sekcji związanej z kulturą i rekreacją (o 13,1%). Na taką różnicę w liczbie jednostek wpłynęła zmiana liczby jednostek małych (spadek w skali roku o 13,9%). Największy przyrost liczby jednostek nastąpił w działalności związanej z informacją i komunikacją (o 9,8%) oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 8,5%). Tabela 1. Liczba przedsiębiorstw według form prawnych i klas wielkości w 2012 r. Liczba przedsiębiorstw ogółem małe w tym mikro średnie duże

ogółem 1 794 943 1 776 258 1 719 187 15 484 3 201

osoby fizyczne 1 643 288 1 640 896 1 612 900 2 290 102

osoby prawne 151 655 135 362 106 287 13 194 3 099

Ze względu na podstawową formę prawną badanych jednostek 91,6% podmiotów należało do osób fizycznych. Osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej stanowiły 8,4%. Zbiorowość osób fizycznych to niemal w całości (99,9%) jednostki małe, w zdecydowanej większości mikroprzedsiębiorstwa (98,2%). Wśród osób prawnych małe przedsiębiorstwa stanowiły 89,3% (70,1% to najmniejsze podmioty), a jednostki średnie – 8,7%. Struktura przedsiębiorstw według lat prowadzenia działalności nie odbiegała w sposób znaczący od odnotowanej rok wcześniej. Firmy najmłodsze, które powstały w 2012 r., a więc te, które prowadziły w momencie badania działalność gospodarczą nie dłużej niż rok, stanowiły 10,8% wszystkich podmiotów. Z punktu widzenia wielkości przedsiębiorstw, w grupie nowych podmiotów dominowały jednostki małe (99,9%), w tym mikroprzedsiębiorstwa (99,5%). Do grupy przedsiębiorstw działających ponad 5 lat należało 65,0% wszystkich jednostek aktywnych. W grupie tej, odsetek małych, był także znaczący i wyniósł odpowiednio 98,5% (w tym mikro – 94,1%). Zaobserwowano, że przedsiębiorstwa niejednokrotnie zmieniały profil pierwotnie podjętej działalności, co pozwalało im na utrzymanie się bądź wzmocnienie swej pozycji na rynku. W największym stopniu dotyczyło to jednostek związanych z dostawą wody; gospodarowaniem ściekami i odpadami, przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę oraz związanych z kulturą i rekreacją. Najbardziej stabilną sytuację, co do rodzaju prowadzonej działalności, wykazywały podmioty zajmujące się opieką zdrowotną i pomocą społeczną.

24

2. Pracujący, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenia W podmiotach objętych badaniem według stanu na 31 grudnia 2012 r. pracowało 8 937,4 tys. osób, co oznacza spadek o 1,0% w skali roku. W przedsiębiorstwach małych pracowało 4 663,4 tys. osób, tj. 52,2% wszystkich pracujących w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych (w tym w mikroprzedsiębiorstwach 3 459,5, tj. 38,7%), w średnich 1 602,4 tys. osób, tj. 17,9%, a w dużych 2 671,5 tys. osób (29,9%). Ze względu na formę prawną, w podmiotach osób fizycznych pracowało 42,4% ogólnej liczby pracujących. Pozostałe 57,6% to pracujący w przedsiębiorstwach osób prawnych. Podobnie jak w latach poprzednich, 93,4% pracujących w podmiotach osób fizycznych to pracujący w jednostkach małych (79,7% – w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 9 osób), 5,4% – w jednostkach średnich, a 1,2% – w jednostkach dużych. Struktura osób pracujących w poszczególnych klasach wielkości podmiotów należących do osób prawnych jest odwrotnie proporcjonalna do obserwowanej w populacji osób fizycznych. Ponad połowa pracujących w przedsiębiorstwach osób prawnych (51,0%) to zatrudnieni w jednostkach dużych, 27,1% – w podmiotach średnich, a 21,9% – w małych (8,6% w mikroprzedsiębiorstwach). Wykres 2. Liczba przedsiębiorstw i pracujących w 2012 r.

25 W

2012

r.

najwięcej

osób

pracowało

w

przedsiębiorstwach

przemysłowych

(31,2% pracujących sektora przedsiębiorstw niefinansowych) oraz w handlu i naprawach (24,6%), a także w budownictwie (9,7%) oraz transporcie (8,1%). Najmniej – w działalności związanej z kulturą i rekreacją oraz edukacją (odpowiednio 0,8% i 1,0%). Liczba pracujących w przedsiębiorstwach wyróżnionych według lat prowadzenia przez nie działalności była także zróżnicowana. W przedsiębiorstwach najmłodszych, powstałych w 2012 r., pracowało 3,6% ogółu pracujących, w firmach działających od 2 do 4 lat – 11,4%. Zdecydowana większość pracujących (85,0%) była związana z jednostkami działającymi na rynku ponad 5 lat. W badanych przedsiębiorstwach przeciętna liczba zatrudnionych w 2012 r. wyniosła 6 546,0 tys. osób (wobec 6 595,8 tys. osób w 2011 r.). Podmioty osób fizycznych zatrudniały ponad ¼ ogółu zatrudnionych. Podobnie jak w ubiegłych latach, najwięcej osób zatrudnionych było w przemyśle – 38,7% oraz handlu i naprawach pojazdów samochodowych – 22,3%, (w 2011 r. odpowiednio 38,8% i 22,4%). Przeciętna liczba zatrudnionych na 1 podmiot w badanej zbiorowości wyniosła 3,6 osoby i była zróżnicowana w zależności od formy prawnej podmiotu oraz rodzaju prowadzonej przez niego działalności. Najwyższe przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na 1 podmiot zaobserwowano w przemyśle (13,6 osoby), najniższe w edukacji i pozostałej działalności usługowej (0,6 i 0,7 osoby na 1 podmiot). W 2012 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto na 1 zatrudnionego w badanych jednostkach wyniosło 3 628 zł, co oznacza wzrost w skali roku o 4,2%. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w firmach prowadzących działalność w sekcji informacja i komunikacja (6 516 zł), natomiast najniższe – w sekcji pozostała działalność usługowa (2 361 zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego było wyraźnie zróżnicowane w zależności od klasy wielkości przedsiębiorstwa. W grupie przedsiębiorstw małych przeciętna płaca brutto wynosiła 2 704 zł (w tym 2 172 zł w mikroprzedsiębiorstwach) i wahała się od 1 972 zł (w działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią) do 4 703 zł (w działalności związanej z informacją i komunikacją). W przedsiębiorstwach średnich przeciętna płaca brutto ukształtowała się na poziomie 3 706 zł i była najniższa w działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią – 2 983 zł, a najwyższa w informacji i komunikacji – 6 955 zł. W przedsiębiorstwach dużych kształtowała się średnio na poziomie 4 430 zł.

26

3. Wyniki finansowe przedsiębiorstw Przychody W 2012 r. przychody ogółem badanych przedsiębiorstw ukształtowały się na poziomie 3 763,9 mld zł (tj. o 2,7% wyższym niż w roku poprzednim). Z punktu widzenia formy prawnej 19,6% przychodów wszystkich badanych jednostek wypracowały osoby fizyczne, natomiast 80,4% – osoby prawne. Ze względu na rodzaj działalności, największy odsetek przychodów przypadał na przedsiębiorstwa przemysłowe (40,0%) oraz handlowe (36,4%). Pozostałą część przychodów generowały głównie przedsiębiorstwa budowlane (6,7%) oraz transportowe (4,7%). Wykres 3. Przychody na 1 podmiot według przeważającego rodzaju działalności w 2012 r.

Przychody na 1 pracującego i na 1 podmiot kształtowały się na różnym poziomie w zależności od prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności. Przeciętne przychody na 1 pracującego dla całej zbiorowości wyniosły 421,1 tys. zł, a dla podmiotów handlowych oraz przemysłowych osiągnęły wyższy poziom (odpowiednio: 624,0 tys. zł i 539,5 tys. zł). Przychody na 1 pracującego poniżej 100 tys. zł zanotowały przedsiębiorstwa w pozostałej działalności usługowej (56,9 tys. zł) oraz edukacji (95,0 tys. zł).

27 Przeciętne przychody na 1 podmiot w 2012 r. wyniosły 2 096,9 tys. zł, a najwyższy ich poziom zanotowano w przedsiębiorstwach przemysłowych – 8 082,3 tys. zł, najniższy natomiast w jednostkach zajmujących się pozostałą działalnością usługową oraz edukacją (odpowiednio: 100,5 tys. zł i 171,4 tys. zł). Przychody przedsiębiorstw małych wyniosły 1 317,1 mld zł, co stanowiło 35,0% przychodów wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych (przychody mikroprzedsiębiorstw – 762,4 mld zł, czyli 20,3%). Połowę przychodów uzyskanych przez małe przedsiębiorstwa zrealizowały firmy handlowe (50,8%). Przeciętne przychody uzyskane przez 1 podmiot w grupie małych jednostek wyniosły 741,5 tys. zł (w mikroprzedsiębiorstwach – 443,5 tys. zł). Analizując tą grupę jednostek według rodzajów działalności, najwyższy poziom przychodów na 1 podmiot zaobserwowano dla przedsiębiorstw związanych z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (1 313,1 tys. zł), przemysłem (1 115,5 tys. zł) oraz z obsługą rynku nieruchomości (983,5 tys. zł.) Najniższe przychody na 1 podmiot zanotowano w pozostałej działalności usługowej (100,5 tys. zł) oraz edukacji (171,4 tys. zł). Przychody

na

1

pracującego

dla

podmiotów

małych

wyniosły

282,4

tys.(dla mikroprzedsiębiorstw – 220,4 tys. zł). Według rodzaju działalności najwyższy poziom przychodów na 1 pracującego odnotowano dla jednostek handlowych (459,9 tys. zł) oraz obsługi rynku nieruchomości (329,4 tys. zł), najniższy zaś w działalności związanej z pozostałą działalnością usługową (56,9 tys. zł) oraz edukacją (95,0 tys. zł). Przedsiębiorstwa średnie wypracowały przychody w wysokości 762,4 mld zł, tj. 20,3% przychodów ogółem całej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych. Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności, w grupie przedsiębiorstw średnich największe przychody uzyskały podmioty handlowe (39,4%) i przemysłowe (38,1%), najniższe – jednostki zajmujące się edukacją i pozostałą działalnością usługową (po 0,1%). Dla przedsiębiorstw średnich, przy przeciętnych przychodach na 1 podmiot wynoszących 49 542,6 tys. zł, najwyższy ich poziom odnotowano w handlu (97 019,7 tys. zł), najniższy – dla jednostek zajmujących się edukacją (13 322,7 tys. zł). Przychody w przeliczeniu na 1 pracującego ukształtowały się w tej grupie przedsiębiorstw na poziomie 478,7 tys. zł, przy czym w handlu i naprawie pojazdów samochodowych osiągnęły wartość 1 015,6 tys. zł, a dla przedsiębiorstw z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej wyniosły 139,6 tys. zł. W 2012 r. przeciętne przychody dużych przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1 podmiot wyniosły 524 744,2 tys. zł. Przy przeciętnych przychodach na 1 pracującego w podmiotach dużych

28 wynoszących 628,8 tys. zł, najwyższy ich poziom według przeważającego rodzaju działalności odnotowano w działalności związanej z handlem i naprawami (900,0 tys. zł) oraz przemysłem (799,0 tys. zł). Koszty W 2012 r. koszty uzyskania przychodów ogółem wyniosły 3 542,2 mld zł, co oznacza wzrost o 3,4% w skali roku. W zdecydowanej większości były to koszty poniesione przez przedsiębiorstwa osób prawnych (82,0%), pozostałe 18,0% kosztów generowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Z punktu widzenia rodzaju prowadzonej działalności, najwyższy odsetek kosztów poniosły przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe (odpowiednio: 39,9% i 37,4%). Przeciętnie koszty w przeliczeniu na 1 podmiot kształtowały się na poziomie 1 973,4 tys. zł, natomiast w przeliczeniu na 1 pracującego – 396,3 tys. zł. Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności, najwyższy poziom kosztów w przeliczeniu na 1 pracującego odnotowano dla jednostek handlowych (603,5 tys. zł), zaś w przeliczeniu na 1 podmiot – dla przedsiębiorstw przemysłowych (7 595,3 tys. zł). Najniższe koszty zarówno na 1 pracującego jak i na 1 podmiot, poniosły podmioty związane z pozostałą działalnością usługową (odpowiednio 55,2 tys. zł i 105,2 tys. zł). Rozpatrując koszty z punktu widzenia klasy wielkości przedsiębiorstwa, w 2012 r. podmioty małe poniosły 1 197,8 mld zł kosztów, w tym mikroprzedsiębiorstwa – 674,5 mld zł. Najwyższy odsetek kosztów ogółem zarówno w grupie przedsiębiorstw małych jak i mikroprzedsiębiorstw, przypadało na jednostki handlowe – odpowiednio: 53,3% i 54,7%. Przeciętne koszty w przeliczeniu na 1 podmiot dla przedsiębiorstw małych wyniosły 674,3 tys. zł (w tym dla mikroprzedsiębiorstw 392,4 tys. zł), zaś na 1 pracującego 256,9 tys. zł (dla mikroprzedsiębiorstw – 195,0 tys. zł). Najwyższe przeciętne koszty zaobserwowano w grupie przedsiębiorstw zajmujących się handlem i naprawą pojazdów samochodowych (odpowiednio: 1 251,9 tys. zł i 438,5 tys. zł). Dla grupy mikroprzedsiębiorstw najwyższe koszty, zarówno na 1 podmiot jak i na 1 pracującego, zanotowano w działalności handlowej (odpowiednio: 749,0 tys. zł i 332,2 tys. zł). Najniższe koszty przypadające na 1 podmiot i na 1 pracującego, zarówno w grupie przedsiębiorstw małych jak i mikroprzedsiębiorstw, wykazały firmy prowadzące pozostałą działalnością usługową (odpowiednio: na 1 podmiot 79,4 tys. zł i 68,7 tys. zł, a na 1 pracującego 44,9 tys. zł i 40,8 tys. zł). Koszty uzyskania przychodów ogółem przedsiębiorstw średnich wyniosły 736,5 mld zł, co oznacza spadek o 0,3% w skali roku. Najwyższy wskaźnik poziomu kosztów przedsiębiorstw średnich zaobserwowano w handlu oraz przemyśle (odpowiednio: 40,2% i 37,7%).

29 W grupie przedsiębiorstw średnich koszty w przeliczeniu na 1 podmiot wyniosły 47 563,1 tys. zł, zaś w przeliczeniu na 1 pracującego – 459,6 tys. zł i w obu przypadkach były najwyższe w handlu (odpowiednio: 94 925,6 tys. zł i 993,7 tys. zł). Koszty poniesione przez podmioty duże stanowiły 45,4% ogólnej wartości kosztów wszystkich badanych przedsiębiorstw i wyniosły 1 607,9 mld zł (co oznacza wzrost o 5,7% w stosunku do roku 2011). Najwyższe koszty w tej grupie poniosły przedsiębiorstwa przemysłowe (59,5%), najniższe – jednostki zajmujące się edukacją (poniżej 0,1%). Przeciętne koszty w przeliczeniu na 1 podmiot dla dużych przedsiębiorstw wyniosły 502 307,5 tys. zł, zaś na 1 pracującego – 601,9 tys. Najwyższy ich poziom w przeliczeniu na 1 podmiot i 1 pracującego odnotowano dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem i naprawą pojazdów samochodowych (922 886,0 tys. zł i 883,2 tys. zł). Najniższe wartości kosztów przypadających na 1 podmiot i 1 pracującego zaobserwowano w administrowaniu i działalności wspierającej (66,4 tys. zł i 80,5 tys. zł). Wskaźnik poziomu kosztów W 2012 r. relacja ponoszonych przez przedsiębiorstwa kosztów do osiągniętych przychodów ukształtowała się na poziomie 94,1% (w 2011 r. – 93,4%). Najwyższy wskaźnik wykazały przedsiębiorstwa związane z kulturą i rekreacją oraz handlem i naprawami pojazdów samochodowych (odpowiednio: 97,6% oraz 96,7%), najniższy – jednostki związane z opieką zdrowotną i pomocą społeczną (74,6%). Zróżnicowanie wskaźnika poziomu kosztów obserwowano w zależności od klasy wielkości przedsiębiorstwa.

W

jednostkach

małych

wskaźnik

ten

wyniósł

91,0%

(w

tym

dla

mikroprzedsiębiorstw – 88,5%), w średnich ukształtował się na poziomie 96,0%, a w podmiotach dużych – 95,7%. Wynagrodzenia Udział wynagrodzeń w kosztach w 2012 r. wyniósł 8,0% i był najwyższy w działalności związanej z administrowaniem i działalnością wspierającą (25,3%) oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (22,2%), najniższy – w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (4,0%). W grupie podmiotów małych udział wynagrodzeń w kosztach wyniósł przeciętnie 6,5%. Najwyższy udział wynagrodzeń w kosztach odnotowano dla podmiotów prowadzących działalność związaną z kulturą i rekreacją oraz opieką zdrowotną i pomocą społeczną (po 15,6%), najniższy – w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (3,6%).

30 Dla mikroprzedsiębiorstw udział wynagrodzeń w kosztach wyniósł 4,9%. Najwyższy odnotowano w pozostałej działalności usługowej (13,1%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (10,7%), najniższy – dla firm zajmujących się handlem i naprawą pojazdów samochodowych (3,0%). W podmiotach średnich udział wynagrodzeń w kosztach wyniósł 9,4%. Najwyższy wskaźnik odnotowano w edukacji (36,5%) i opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (31,4%), najniższy zaś w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (4,4%). Udział wynagrodzeń w kosztach przedsiębiorstw dużych ukształtował się na poziomie 8,6%. Najwyższy udział zanotowano w firmach związanych z edukacją (48,2%) oraz administrowaniem i działalnością wspierającą (43,7%), a najniższy w działalności handlowej i naprawie pojazdów samochodowych (4,3%) oraz kulturze i rekreacji (7,4%).

4. Nakłady inwestycyjne i środki trwałe Nakłady inwestycyjne Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez badane przedsiębiorstwa wyniosła 154 852,9 mln zł, w tym na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących 138 652,6 mln zł, tj. 89,5% łącznej wartości nakładów (w 2011 r. – odpowiednio: 161 240,1 mln zł i 144 702,4 mln zł). Blisko połowę (49,7%) nakładów ogółem poniosły firmy prowadzące działalność przemysłową, 14,4% – firmy handlowe, a 10,5% – transportowe. W nakładach inwestycyjnych na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących dominowały nakłady do 10 mln zł (99,4% przedsiębiorstw). Nakłady powyżej 10 mln zł, ale nieprzekraczające 50 mln zł poniosło 0,4% przedsiębiorstw. W 2012 r. niemal wszystkie (99,9%) jednostki małe ponoszące nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących nie przekroczyły poziomu inwestycji 10 mln zł. Struktura nakładów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw średnich była zbliżona do struktury inwestycji w grupie przedsiębiorstw małych (tj. o liczbie pracujących poniżej 49 osób). Wśród dużych przedsiębiorstw zanotowano większe zróżnicowanie wysokości nakładów inwestycyjnych poniesionych na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących. Przedsiębiorstwa duże w 61,1% zainwestowały swoje środki w inwestycje o wartości nieprzekraczającej 10 mln zł, od 10 mln do 50 mln zł inwestowało 20,9% przedsiębiorstw tej grupy, a 4,0% firm poniosło nakłady o wartości powyżej 100 mln zł. Udział nakładów inwestycyjnych w przychodach uzyskanych przez przedsiębiorstwa w 2012 r. wyniósł 4,1%, z czego 3,7% stanowiła wartość nakładów inwestycyjnych na nowe środki trwałe, a 0,4% na używane. Największy udział nakładów inwestycyjnych w przychodach zaobserwowano

31 w działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości – 13,2% (w tym na nowe środki trwałe 10,0%), najniższy w handlu i naprawach – 1,6% (na nowe – 1,4%). W 2012 r. nakłady poniesione przez podmioty małe wyniosły 41 701,8 mln zł, co stanowiło 26,9% wartości ogółem. Struktura nakładów inwestycyjnych małych podmiotów kształtowała się bardzo podobnie jak w latach poprzednich: 80,7% stanowiły nakłady na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących, a 19,3% – na zakup używanych środków trwałych. Dla mikroprzedsiębiorstw odsetek nakładów na zakup nowych środków wyniósł 82,2%, a na zakup używanych środków trwałych – 17,8%. Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez podmioty średnie wyniosła 32 786,5 mln zł, co stanowiło 21,2% wartości nakładów inwestycyjnych ogółu przedsiębiorstw. W 88,8% nakłady te przeznaczone były na zakup nowych obiektów majątkowych. Spośród przedsiębiorstw średnich 96,5% poniosło nakłady inwestycyjne w wysokości do 10 mln zł. Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych przez najmniej liczną zbiorowość podmiotów, tj. jednostki duże wyniosła 80 364,5 mln zł i stanowiła ponad połowę (51,9%) nakładów poniesionych przez ogół przedsiębiorstw. Największy udział przedsiębiorstw dużych inwestujących powyżej 100 mln zł obserwuje się w działalności związanej z informacją i komunikacją (10,1%). W działalności dotyczącej edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, kultury i rekreacji oraz pozostałej działalności usługowej nie odnotowano nakładów inwestycyjnych powyżej 100 mln zł. Przedsiębiorstwa duże, podobnie jak i pozostałe grupy podmiotów, inwestowały głównie w nowe obiekty majątkowe – 94,5%. Wartość tych nakładów w 2012 roku wyniosła 75 917,5 mln zł. W nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących najwięcej inwestowały jednostki transportowe (69,1%) oraz przemysłowe (66,3%). Najwyższy poziom nakładów inwestycyjnych na 1 podmiot i 1 pracującego zaobserwowano w przedsiębiorstwach dużych (odpowiednio: 25 106,1 tys. zł oraz 30,1 tys. zł). Łącznie podmioty małe i średnie zanotowały 41,6 tys. zł nakładów inwestycyjnych na 1 podmiot i 11,9 tys. zł na 1 pracującego. Środki trwałe Wartość brutto środków trwałych posiadanych przez badane przedsiębiorstwa niefinansowe na koniec 2012 r. była wyższa niż przed rokiem o 6,1% i wyniosła 1 639,1 mld zł. Podobnie jak w 2011 r., blisko połowę (49,1%) tej wartości stanowiły budynki i lokale. Najmniejszy udział w strukturze wartości brutto środków trwałych miały środki transportu – 9,6%.

32 Najwyższy odsetek środków trwałych należał do przedsiębiorstw przemysłowych (53,9%), które dysponowały też największym odsetkiem maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi (68,5%) oraz budynków i lokali (48,4%), natomiast środki transportu w 36,9% stanowiły własność firm transportowych. W 2012 r. stopień zużycia środków trwałych oszacowano na poziomie 45,4%. Wyższy od przeciętnego stopień zużycia środków trwałych odnotowano dla maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi (60,3%) oraz środków transportu (54,8%), niższy – dla budynków i lokali (31,1%). Środki trwałe podmiotów małych stanowiły 23,1% wartości brutto środków trwałych ogółu przedsiębiorstw niefinansowych (mikroprzedsiębiorstw – 12,6%). Budynki i lokale stanowiły pozycję dominującą w ogólnej wartości brutto środków trwałych, jakimi dysponowały zarówno jednostki małe (56,8%), jak i mikroprzedsiębiorstwa (52,5%). Stopień zużycia środków trwałych dla ogółu małych podmiotów ukształtował się na poziomie 39,2% (dla mikroprzedsiębiorstw – 39,4%). Dla maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi wyniósł 59,5%, a dla budynków i lokali – 24,3% (dla mikroprzedsiębiorstw odpowiednio: 59,5% i 22,6%). Wartość środków trwałych należących do podmiotów średnich była niższa od zanotowanej dla jednostek małych i stanowiła 19,2% łącznej wartości środków trwałych przedsiębiorstw niefinansowych. W grupie jednostek średnich 51,5% środków trwałych należało do przedsiębiorstw przemysłowych. Dominującą grupą środków trwałych w tej zbiorowości były budynki i lokale (52,6% ogólnej wartości brutto środków trwałych przedsiębiorstw średnich). Maszyny, urządzenia i narzędzia oraz środki transportu stanowiły odpowiednio 37,3% oraz 10,1% ogólnej wartości środków trwałych. Stopień zużycia środków trwałych w grupie podmiotów średnich wyniósł 43,8%. Wyższy od przeciętnego stopień zużycia środków trwałych odnotowano dla maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi oraz dla środków transportu (odpowiednio: 59,3% i 53,9%). Środki trwałe należące do podmiotów dużych stanowiły najwyższy odsetek środków trwałych ogółu badanych przedsiębiorstw niefinansowych i wyniosły 57,7%. Podobnie jak w latach poprzednich, środki trwałe w zdecydowanej większości należały do podmiotów prowadzących działalność przemysłową (67,8%). Dla podmiotów o liczbie pracujących powyżej 249 osób największą grupę środków trwałych stanowiły maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (44,8% ogólnej wartości brutto środków trwałych tej grupy podmiotów), najmniejszą – środki transportu (5,3%). W grupie dużych przedsiębiorstw odnotowano najwyższy stopień zużycia środków trwałych (48,5%). Najwyższy stopień zużycia – podobnie jak w roku poprzednim – odnotowano dla maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi (60,7%), najniższy – dla budynków i lokali (34,6%).

33

5. Podstawowe dane w przekroju terytorialnym Według siedziby przedsiębiorstwa W tej części publikacji zostały zaprezentowane podstawowe informacje w układzie regionalnym według siedziby danego przedsiębiorstwa. W szczególności zostały omówione charakterystyki liczone metodą przedsiębiorstw i dotyczące między innymi liczby pracujących, przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń, przychodów i kosztów poniesionych przez jednostki, a także nakładów inwestycyjnych. Z ogólnej liczby 1 795 tys. przedsiębiorstw w 2012 r., największa liczba podmiotów miała swoją siedzibę w województwie mazowieckim (306,0 tys., tj. 17,1% łącznej liczby jednostek) i śląskim (210,6 tys., tj. 11,7%). Najmniej jednostek miało swoją siedzibę w województwach: opolskim, podlaskim i lubuskim – 124,9 tys. jednostek. Zbliżone do ogólnego zróżnicowanie terytorialne lokalizacji przedsiębiorstw odnotowano w grupach jednostek małych (w tym mikroprzedsiębiorstw) i średnich. Wśród jednostek dużych dominacja województw mazowieckiego i śląskiego była bardziej znacząca – na terenie tych województw siedzibę miało odpowiednio 24,0% i 13,4% wszystkich przedsiębiorstw tej grupy. W województwach mazowieckim i śląskim miało siedzibę najwięcej przedsiębiorstw prowadzących każdy z uwzględnianych w opracowaniu rodzajów działalności. Mając na uwadze wielkość województw określaną liczbą mieszkańców, struktura przedsiębiorstw w 2012 r. w układzie regionalnym kształtowała się następująco: największą liczbę przedsiębiorstw według siedziby w przeliczeniu na 1000 mieszkańców zaobserwowano w województwach: mazowieckim (57,7), wielkopolskim (53,0), zachodniopomorskim (52,2) oraz pomorskim (50,7), najmniejszą zaś w województwach: podkarpackim (33,1), lubelskim (35,2) i podlaskim (36,0). Jak wspomniano wcześniej, w końcu 2012 r. w badanych przedsiębiorstwach pracowało 8 937,4 tys. osób. Najwięcej pracujących odnotowano w przedsiębiorstwach mających siedzibę w województwie mazowieckim (21,5%) i śląskim (13,2%). W kolejnych trzech województwach: wielkopolskim,

małopolskim

i

dolnośląskim

pracowało łącznie 27% osób pracujących

w przedsiębiorstwach niefinansowych. Najmniej osób pracowało w przedsiębiorstwach mających siedzibę w województwach: opolskim, podlaskim, lubuskim, świętokrzyskim (od 1,9% do 2,3%). Województwa: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, małopolskie i dolnośląskie były dominujące pod względem liczby pracujących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W województwie mazowieckim w 2012 r. w badanych przedsiębiorstwach pracowało 361,8 osoby na 1000 mieszkańców, a w województwie wielkopolskim – 274,6 osoby. Najmniej pracujących

34 w sektorze przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców odnotowano w województwie podlaskim – 145,8 osoby oraz lubelskim – 152,3 osoby. W 2012 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w przeliczeniu na 1 zatrudnionego było w poszczególnych województwach zróżnicowane. Najwyższe płace uzyskali zatrudnieni w województwach: mazowieckim (4 610,7 zł) i śląskim (3 902,7 zł), najniższe – w województwach: warmińsko-mazurskim (2 754,6 zł) i podkarpackim (2 871,1 zł). Z punktu widzenia klas wielkości podmiotów, wysokość płac rosła we wszystkich województwach wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw – najwyższe wynagrodzenie otrzymywali zatrudnieni w przedsiębiorstwach dużych, najniższe zaś w mikroprzedsiębiorstwach. Wyjątkiem było województwo mazowieckie, w którym przeciętne wynagrodzenie w jednostkach średnich było najwyższe i wynosiło 5 145,8 zł, a w podmiotach dużych było o ponad 180 zł niższe. Między poszczególnymi województwami obserwuje się również duże zróżnicowanie w zakresie przychodów na 1 podmiot i na 1 pracującego. Najwyższe przychody na 1 podmiot (wyższe od przeciętnych w kraju, które ukształtowały się na poziomie 2 096,9 tys. zł) osiągnęły przedsiębiorstwa działające na terenie województwa mazowieckiego – 3 806,7 tys. zł, a w dalszej kolejności wielkopolskiego – 2 173,4 tys. zł i śląskiego – 2 157,8 tys. zł, najniższe – w województwie zachodniopomorskim – 1124,6 tys. zł. Przychody w przeliczeniu na 1 pracującego w 2012 r. były najniższe w województwie warmińsko-mazurskim (275,4 tys. zł), najwyższe natomiast w województwie mazowieckim (607,2 tys. zł). Duże zróżnicowanie przychodów na 1 podmiot i na 1 pracującego odnotowano również w przedsiębiorstwach poszczególnych klas wielkości. We wszystkich województwach przychody uzyskiwane na 1 przedsiębiorstwo i 1 pracującego rosły znacząco wraz ze wzrostem wielkości jednostki. Wyłącznie w województwie mazowieckim to jednostki średnie wykazały najwyższy przychód na 1 pracującego (776,4 tys. zł). Analizując badaną zbiorowość ze względu na klasę wielkości zaobserwowano duże zróżnicowanie poziomu przychodów w przeliczeniu na 1 pracującego i 1 podmiot. W jednostkach małych najwyższy przychód na 1 pracującego osiągnęły jednostki z województwa mazowieckiego – odpowiednio: 405,4 tys. zł (w tym dla mikroprzedsiębiorstw 289,4 tys. zł). Natomiast najniższe przychody na 1 pracującego wśród jednostek małych wykazały jednostki z województwa podkarpackiego – 218,4 tys. zł (w tym dla mikroprzedsiębiorstw 171,0 tys. zł). Wśród jednostek średnich w województwie mazowieckim zanotowano najwyższy poziom przychodów na 1 pracującego – 776,4 tys. zł. Natomiast w województwie warmińsko-mazurskim zanotowano najniższe przychody w przeliczeniu na 1 pracującego – 315,4 tys. zł.

35 W zbiorowości jednostek małych najwyższy przychód na 1 podmiot osiągnęły jednostki z województwa mazowieckiego – 1 046,7 tys. zł (w tym dla mikroprzedsiębiorstw 586,5 tys. zł), Najniższe przychody na 1 podmiot wśród jednostek małych wykazały podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego593,5

tys.

zł.

Wartość

przychodów

na

1

podmiot

dla

mikroprzedsiębiorstw była najniższa w województwie podkarpackim – 336,5 tys. zł. W jednostkach średnich zanotowano najwyższy przychód na 1 podmiot w województwie mazowieckim – 82 518,1 tys. zł, a najniższy w województwie warmińsko-mazurskim (31 413,8 tys. zł). Między poszczególnymi województwami odnotowano też duże zróżnicowanie w poziomie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa w przeliczeniu na 1 podmiot i na 1 pracującego ogółem. Najwyższe koszty na 1 podmiot, podobnie jak w przypadku przychodów, osiągnęły przedsiębiorstwa mające swą siedzibę na terenie województwa mazowieckiego (3 625,4 tys. zł), najniższe zaś w województwie zachodniopomorskim (1 042,8 tys. zł). Koszty w przeliczeniu na 1 pracującego kształtowały się od 255,9 tys. zł w województwie warmińsko-mazurskim do 578,3 tys. zł w województwie mazowieckim. We wszystkich klasach wielkości koszty w przeliczeniu na 1 podmiot były najniższe w województwie warmińsko-mazurskim, najwyższe zaś w województwie mazowieckim. W klasie jednostek małych koszty na 1 podmiot kształtowały się od 524,1 tys. zł do 968,0 tys. zł. W jednostkach średnich od 30 659,6 tys. zł do 79 284,5 tys. zł. W klasie jednostek dużych od 246 609,3 tys. zł do 787 094,7 tys. zł. W przeliczeniu na 1 pracującego koszty w grupie jednostek małych były najwyższe w województwie mazowieckim (375,0 tys. zł, w tym dla mikroprzedsiębiorstw – 264,9 tys. zł). Najniższe koszty na 1 pracującego wśród jednostek małych odnotowano w województwie podkarpackim – 197,9 tys. zł (wśród mikroprzedsiębiorstw – 149,8 tys. zł). W klasie jednostek średnich najwyższe koszty na 1 pracującego odnotowano w województwie mazowieckim (745,9 tys. zł). W dużych przedsiębiorstwach najwyższe koszty na 1 pracującego poniosły jednostki z województwa pomorskiego (1 190,7 tys. zł). Wynik finansowy uzyskiwany przez analizowane przedsiębiorstwa kształtował się różnie w zależności od województwa. W 2012 r. najwyższy udział w wyniku finansowym ogółu przedsiębiorstw utrzymały podmioty mające siedzibę w województwie mazowieckim (55,5 mln zł, tj. 25,0% udziału), przy czym w skali roku nastąpił 3,1% spadek łącznego zysku jednostek z tego województwa. Analizując zbiorowość przedsiębiorstw niefinansowych pod kątem osiągniętego wyniku finansowego przypadającego na 1 podmiot, najwyższy poziom tego wskaźnika obserwowano

36 w województwie mazowieckim (181,3 tys. zł), pomorskim (138,7 tys. zł) oraz dolnośląskim (137,2 tys. zł). Natomiast najniższy w województwach: zachodniopomorskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim (odpowiednio: 81,8 tys. zł, 83,5 tys. zł oraz 85,9 tys. zł). Wykres 4. Wynik finansowy w latach 2010-2012.

Udział kosztów w przychodach ogółu przedsiębiorstw był najwyższy dla jednostek z województwa mazowieckiego (95,2%) i śląskiego (94,9%), najniższy dla firm z województwa lubuskiego (92,2%). Wśród przedsiębiorstw małych, najwyższy udział odnotowano w województwie mazowieckim (92,5%), a najniższy w warmińsko-mazurskim (88,3%). W przedsiębiorstwach do 9 pracujących udział ten był najwyższy w województwie mazowieckim (91,5%), a najniższy w warmińsko-mazurskim

(84,6%).

Wśród

jednostek

średnich

wskaźnik

był

najwyższy

w województwie dolnośląskim (98,1) i lubelskim (97,8%), natomiast najniższy – w kujawskopomorskim (93,6%). Udział kosztów w przychodach wśród podmiotów dużych ukształtował się w przedziale od 91,8% w województwie dolnośląskim do 98,1% w podlaskim.

37 W 2012 r. najwyższe nakłady inwestycyjne poniosły przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województw: mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Łączna kwota inwestycji dokonanych przez te podmioty wyniosła 80,3 mld zł, co stanowiło 51,8% nakładów inwestycyjnych ogółem (w tym 28,9% poniesiono w województwie mazowieckim). Natomiast najniższe nakłady inwestycyjne wykazały przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie lubuskim (2,2 mld zł), warmińsko-mazurskim (2,3 mld zł), opolskim (2,3 mld zł) i podlaskim (2,6 mld zł), co łącznie stanowiło 6,1% nakładów inwestycyjnych ogółu przedsiębiorstw niefinansowych. Najwyższe wartości nakładów inwestycyjnych, w każdej z obserwowanych klas wielkości przedsiębiorstw, zanotowano w województwie mazowieckim. Szczególną dominację tego województwa obserwowano wśród przedsiębiorstw dużych (34,5% nakładów wszystkich jednostek tej klasy). Spośród podmiotów małych, jednostki zlokalizowane w województwie mazowieckim poniosły 20,6% nakładów inwestycyjnych, a ze zbiorowości przedsiębiorstw średnich – 25,8%. Wykres 5. Nakłady inwestycyjne liczone według siedziby przedsiębiorstwa w 2012 r.

38 Według jednostek lokalnych Przedsiębiorstwa mogą prowadzić działalność poza województwem, w którym mają swoją siedzibę. Z uwagi na powyższe, informacje o jednostkach lokalnych, czyli geograficznie określonych miejscach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, pozwalają na prezentację rzeczywistej struktury wyników sektora przedsiębiorstw niefinansowych. Tabela 2. Liczba jednostek lokalnych (bez jednostek lokalnych poza granicami kraju) oraz liczba przedsiębiorstw według województw w 2012 r. Wyszczególnienie Polska Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

Liczba jednostek lokalnych 1 869 783 151 449 90 344 80 057 46 360 126 069 170 049 321 197 37 843 73 471 45 030 120 001 217 451 50 099 54 874 193 054 92 435

Liczba przedsiębiorstw 1 794 943 145 106 87 043 76 196 45 142 121 334 163 176 305 998 36 548 70 430 43 197 116 185 210 639 47 492 52 847 183 667 89 943

Z badań wynika, że 1 795 tys. przedsiębiorstw niefinansowych prowadziło działalność w 1 870 tys. jednostkach lokalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, jednostki lokalne to w 95,8% podmioty małe (92,0% jednostki o liczbie pracujących do 9 osób). Do klasy podmiotów średnich należało 2,3% całej zbiorowości jednostek lokalnych, a do dużych – 1,9%. W województwie mazowieckim znajdowało się 17,2% ogółu wszystkich jednostek lokalnych. Najmniej jednostek lokalnych było zlokalizowanych w województwach opolskim (2,0%), podlaskim (2,4%) i lubuskim (2,5%).

39 Wykres 6. Liczba przedsiębiorstw oraz liczba jednostek lokalnych według województw w 2012 r.

Uwzględniając

rzeczywistą

lokalizację

działalności

przedsiębiorstw

niefinansowych

obserwowano odmienną strukturę pracujących i przychodów według województw niż stosując metodę przedsiębiorstw. W większości województw liczba pracujących według siedziby przedsiębiorstwa była wyższa niż według jednostek lokalnych, z wyjątkiem województwa mazowieckiego, w którym po uwzględnieniu rzeczywistego rozmieszczenia działalności zanotowano zmniejszenie liczby pracujących o 269,5 tys. osób. Analizując przychody ogółem według metody jednostek lokalnych były one wyższe niż według siedziby przedsiębiorstwa w 10 województwach, w największym stopniu w województwach: opolskim (o 15,4%), dolnośląskim (o 15,0%) i lubuskim (o 13,8%). Wartościowo największą różnicę zanotowano w województwie dolnośląskim (39,0 mld zł).

40 W pozostałych 6 województwach przychody ogółem liczone metodą jednostek lokalnych były niższe w stosunku do wartości według siedziby przedsiębiorstwa. Najwyższą różnicę zaobserwowano w województwie mazowieckim (o 14,2%, tj. 165,0 mld zł). W województwie mazowieckim wartość nakładów inwestycyjnych na nowe środki trwałe i ulepszenie istniejących liczona metodą jednostek lokalnych była niższa o 14,6% (6,0 mln zł) niż według siedziby przedsiębiorstwa. W województwie lubuskim wartość ta była wyższa o 61,2% (1,2 mln zł). Ogólna struktura nakładów inwestycyjnych na nowe środki trwałe i ulepszenie istniejących według jednostek lokalnych kształtowała się podobnie jak liczona metodą siedziby przedsiębiorstwa.

Najwyższe

wartości

zaobserwowano

w

województwie

mazowieckim

(25,3% wartości ogółem), śląskim (13,4%) oraz wielkopolskim (9,9%).

6. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) W 2012 r. działało 1 792 tys. przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących do 249 osób, tj. należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i stanowiły one 99,8% ogółu przedsiębiorstw niefinansowych. Ze względu na podstawową formę prawną 91,7% jednostek MŚP należało do osób fizycznych. Osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej stanowiły 8,3% sektora MŚP.

Wykres 7. Podstawowe dane o przedsiębiorstwach według klas wielkości w 2012 r.

41 Przedsiębiorstwa z sektora MŚP najczęściej prowadziły działalność handlową (28,6% ogółu tej grupy przedsiębiorstw) oraz budowlaną (13,0%), a rzadziej działalność profesjonalną, naukową i techniczną oraz przemysłową (odpowiednio: 11,7% oraz 10,3%). Największy odsetek podmiotów sektora MŚP miał swoją siedzibę w województwie mazowieckim (305,2 tys., tj. 17,0% łącznej liczby jednostek MŚP) i śląskim (210,2 tys., tj. 11,7%). Najmniej jednostek należących do MŚP miało swoją siedzibę w województwach: opolskim, podlaskim i lubuskim – łącznie 124,7 tys. podmiotów. Wykres 8. Liczba pracujących według przeważającego rodzaju działalności oraz klas wielkości przedsiębiorstw w 2012 r.

W podmiotach małych i średnich według stanu na 31 grudnia 2012 r. pracowało 6 265,9 tys. osób, co stanowiło 70,1% ogółu pracujących w przedsiębiorstwach niefinansowych, z czego w jednostkach małych 52,2% (w tym w mikroprzedsiębiorstwach 38,7%), a w średnich 17,9%. Najwięcej osób pracowało w przedsiębiorstwach handlowych (28,0% pracujących sektora małych i średnich przedsiębiorstw niefinansowych) oraz w przemyśle (24,3%), a także w budownictwie (12,1%). Najmniej – w działalności związanej z kulturą i rekreacją oraz edukacją (odpowiednio 1,0% i 1,4%). Największą liczbę pracujących odnotowano w przedsiębiorstwach z sektora MŚP mających siedzibę w województwie mazowieckim (11,9%) i śląskim (8,9%). Kolejne 19,1% to osoby pracujące w przedsiębiorstwach mających siedzibę w trzech województwach: wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim. Najmniej osób pracowało w przedsiębiorstwach mających siedzibę w województwach: opolskim, podlaskim, lubuskim, świętokrzyskim (od 1,5% do 1,9%). W 2012 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto na 1 zatrudnionego w sektorze MŚP wyniosło 3 100 zł. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w firmach prowadzących działalność związaną z informacją i komunikacją (5 621 zł) oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (4 278 zł), natomiast najniższe – w pozostałej działalności usługowej (2 127 zł).

42 Wykres 9. Przychody ogółem według przeważającego rodzaju działalności oraz klas wielkości przedsiębiorstw w 2012 r.

Przychody przedsiębiorstw z sektora MŚP ukształtowały się w 2012 r. na poziomie 2 084,2 mld zł (tj. 55,4% ogółu przychodów wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych). Udziały podmiotów małych (w tym mikroprzedsiębiorstw) oraz średnich w generowaniu przychodów wyniosły odpowiednio: małe – 35,0% (w tym mikroprzedsiębiorstwa – 20,3%), średnie – 20,4%. Z punktu widzenia formy prawnej 34,8% przychodów tej grupy jednostek wypracowały osoby fizyczne, natomiast 65,2% – osoby prawne. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, największy odsetek przychodów generowanych przez sektor MŚP przypadał na przedsiębiorstwa handlowe (46,6%) oraz przemysłowe (23,5%). Pozostałą część przychodów generowały głównie przedsiębiorstwa budowlane (9,3%) oraz transportowe (5,4%). Przeciętne przychody na 1 podmiot dla jednostek należących do sektora MŚP ukształtowały się w 2012 r. na poziomie 1 163,2 tys. zł, a najwyższy ich poziom zanotowano w przedsiębiorstwach przemysłowych – 2 656,3 tys. zł, najniższy natomiast w jednostkach zajmujących się pozostałą działalnością usługową oraz edukacją – 111,8 tys. zł. Najwyższy przychód na 1 podmiot zaobserwowano w jednostkach województwa mazowieckiego – 1 763,1 tys. zł, najniższe zaś w województwie zachodniopomorskim – 862,3 tys. zł. Udział wynagrodzeń w kosztach przedsiębiorstw z sektora MŚP w 2012 r. wyniósł 7,6%. Najwyższy był w działalności związanej z opieką zdrowotną i pomocą społeczną (18,8%) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (18,6%), natomiast najniższy – w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (3,9%). Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP wyniosła 74 488,4 mln zł, w tym na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących

43 62 735,0 mln zł. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową poniosły 16,7% nakładów ogółem małych i średnich przedsiębiorstw niefinansowych, a jednostki handlowe – 9,0%. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP poniosły łącznie 48,1% inwestycji całej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych. Udział nakładów inwestycyjnych w przychodach uzyskanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w 2012 r. wyniósł 3,6%, z czego 3,0% stanowiła wartość nakładów inwestycyjnych na nowe środki trwałe, a 0,6% na używane. Największy udział nakładów inwestycyjnych w przychodach zaobserwowano w działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości – 13,8% (w tym na nowe środki trwałe 10,3%), najniższy w handlu i naprawach – 1,4% (na nowe – 1,2%). W 2012 r. najwyższe nakłady inwestycyjne wśród sektora MŚP poniosły przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województw: mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Łączna kwota inwestycji dokonanych przez te podmioty wyniosła 32,9 mld zł, co stanowiło 21,3% nakładów inwestycyjnych całej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych (w tym 11,0% poniesiono w województwie mazowieckim).

44

II. RESULTS OF SURVEYS – SYNTHESIS 1. Number of enterprises conducting economic activity In 2012 in Poland, 1 795 thous. non-financial enterprises conducted activity, which is an increase of 0.6% compared to 1 785 thous. enterprises in 2011. As in previous years, the small units dominated among all enterprises, representing 99.0% of the total population (microenterprises employing up to 9 persons – 95.8%). The share of medium and large units accounted for 0.9% and 0.2% of all enterprises. Due to the basic legal form of entities, 91.6% of the units surveyed belonged to natural persons. Analysis of the surveyed population due to the nature of the activity indicates that the largest percentage of enterprises conducted trade and repair of motor vehicles activity (28.6%). The results of survey show that enterprises often change the activities originally undertaken, which allows them to maintain and strengthen their position in the market. Mainly it concerned entities classified in sections: water supply, sewerage, waste management and remediation activities; electricity, gas, steam and air conditioning; and arts and recreation. The most stable situation, due to conducted activity, showed entities engaged in human health and social work activities.

2. Persons employed, employment, and average wages and salaries The units covered by the survey employed 8 937.4 thous. persons, which is 1.0% increase in the number of persons employed compared to 2011. Due to the legal form entities of natural persons employed 42.4% of the total number of persons employed. The remaining 57.6% are persons employed in legal persons enterprises. In the surveyed period majority of persons employed worked in industrial enterprises (31.2%), trade and repairs (24.6%), construction (9.7%) and transportation and storage (8.1%). In 2012, the average gross monthly wages and salaries per one paid employee amounted to 3 628 zl, which represents an increase on an annual basis by 4.2%. The highest salary was recorded in entities which conduct activity in the information and communication (6 516 zl) and professional, scientific and technical activity (4 740 zl), while the lowest – in the activities of other service activities (2 361 zl).

45

3. Financial results of enterprises In 2012, the total revenues of the surveyed enterprises amounted to 3 763.9 bn zl (2.7% higher than in the previous year). With the average revenues per 1 person employed in the total population amounting to 421.1 thous. zl, the highest level was recorded in the entities conducting activity in the field of trade and repair of motor vehicles (624.0 thous. zl) and industry (539.5 thous. zl). Average revenues per 1 entity amounted in 2012 to 2 096.9 thous. zl, and its highest level was recorded in the industrial enterprises – 8 082.3 thous. zl. Total costs of obtaining revenues from total activity amounted to 3 542.2 bn zl, which compared to 2011 indicates an increase of 3.4%. From the point of view of the conducted business activity, the highest percentage of costs incurred by industrial and trade and repair enterprises (respectively 39.9% and 37.4%). In 2012, the average costs per 1 entity amounted to 1 973.4 thous. zl, and per 1 person employed – 396.3 thous. zl. The ratio of costs, incurred by the enterprises to their revenues, amounted to 94.1% in 2012 (93.4% in 2011). Depending on the size class of the entity different cost level indicators of the overall activity are observed. In small enterprises this ratio was 91.0% (of which microenterprises – 88.5%), in the medium – 96.0%, and in large entities – 95.7%.

4. Investment outlays and fixed assets The value of investment outlays made by the surveyed companies in 2012 amounted to 154 852.9 mln zl, in which 138 652.6 mln zl was made on new fixed assets and improvement of existing, i.e. 89.5% of total investments (in 2011 – respectively: 161 240.1 mln zl and 144 702.4 mln zl). In 2012, the investment structure of small entities, was very similar to previous years: 80.7% accounted for investments in new fixed assets and improvement of existing assets, and 19.3% – for the purchase of second-hand fixed assets. In microenterprises expenditures for the purchase of new fixed assets amounted to 82.2%, and the purchase of second-hand fixed assets – 17.8%. The expenditures incurred by small entities amounted to 41 701.8 mln zl, which accounted for 26.9% of total value. The value of investments made by medium entities was 32 786.5 mln zl, representing 21.2% of the total investment outlays of all enterprises. Investment outlays incurred by the least numerous population of entities, i.e. large units, amounted to 80 364.5 mln zl and accounted for nearly half (51.9%) of the investment outlays incurred by all companies. The gross value of fixed assets held by non-financial enterprises surveyed in 2012 was higher than in the previous year by 6.1% and amounted to 1 639.1 bn zl. The highest percentage of fixed

46 assets belonged to the industrial enterprises (53.9%), which also disposed the largest percentage of machinery, technical equipment and tools (68.5%), and buildings and structures (48.4%). Transport equipment in 36,9% was owned by transport enterprises. Fixed assets of small entities accounted for 23.1% of gross value of the total fixed assets of non-financial enterprises (microenterprises – 12.6%). The value of fixed assets belonging to medium-sized entities was only slightly lower than the value of small entities, which amounted to 19.2% of the total value of fixed assets of the surveyed population. Fixed assets of large entities accounted for the highest percentage of fixed assets of all enterprises, and amounted to 57.7%. In this group of enterprises was reported the highest degree of consumption of fixed assets (48.5%).

5. Basic regional data From the total number of 1 795 thous. enterprises in 2012, the largest number of entities in the regional arrangement had its headquarters in the Mazowieckie voivodship (306.0 thous., i.e. 17.1% of the total number of units). Majority of persons employed was recorded in enterprises established in Mazowieckie (21.5%) and Slaskie (13.2%) voivodship. Highest revenues per 1 entity (higher than the average in the country, which was 2 096.9 thous. zl) earned enterprises operating in the Mazowieckie voivodship – 3 806.7 thous. zl. The highest costs per 1 entity, as in the case of revenues, obtained enterprises with head offices in the Mazowieckie voivodship (3 625.4 thous. zl). Cost level indicator was the highest for Mazowieckie voivodship entities (95.2%) and Slaskie voivodship (94.9%), and the lowest for enteprises from Lubuskie voivodship (92.2%). During described period, the highest investment outlays incurred enterprises that had headquarters in Mazowieckie, Slaskie and Wielkopolskie voivodships. The total amount of investments made by these entities amounted to 80.3 bn zl, which represents 51.8% of total investment outlays (including 28.9% incurred in the Mazowieckie voivodship). The research carried out also allows to determine the actual location of the activity of the enterprises by identifying their local units. Considering the territorial structure of the persons employed should be borne in mind that the activities of the enterprises could be, in many cases, located outside the voivodship in which the entity has its headquarter. In Mazowieckie voivodship number of persons employed calculated according to the local units was lower by 269.5 thous. than calculated according to the headquarter of the enterprise. This means that in this voivodship worked, in fact, 18.5% of all the surveyed units’ persons employed.

47

6. Small and medium enterprises sector (SME) In 2012 in Poland conducted activity 1 792 thous. of small and medium non-financial enterprises (entities with a number of persons employed up to 249 persons). They represented 99.8% of the whole population of the non-financial enterprises. The largest percentage of SME conducted activity in the field of trade and repair of motor vehicles (28.6%) and construction (13.0%). Basic data on enterprises by size class in 2012

The biggest percentage of SME had their headquarter in Mazowieckie voivodship (305.2 thous., i.e. 17.0% of all SME) and Slaskie voivodship (210.2 thous., i.e. 11.7%). In voivodships: Opolskie, Podlaskie and Lubuskie the least number of entities were recorded (124,7 thous. enterprises). In small and medium enterprises number of persons employed amounted to 6 265.9 thous. persons, which accounted for 70.1% persons employed in non-financial enterprises in total, of which 52.2% in small entities (microenterprises – 38.7%) and medium –17.9%. Total revenues of SME in 2012 amounted to 2 084.2 bn zl (i.e. 55.4% of total revenues of all non-financial enterprises). Share of small and medium enterprises in generating revenues amounted

48 respectively: small – 35.0% (microenterprises – 20.3%), medium – 20.4%. Legal persons that were small and medium enterprises incurred 65.2% of total revenues, the rest belonged to natural persons. The biggest share of revenues of SME according to kind of activity was recorded in trade (46.6%), industry (23.5%) and construction (9.3%). Investment outlays of SME amounted to 74 488.4 mln zl. Industrial enterprises incurred 16.7% of total investment outlays of non-financial SME. Second largest share of investment outlays was incurred by trade enterprises – 9.0%. Entities of SME sector incurred 48.1% investment outlays of all non-financial enterprises population.

49 TABL. 1. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWACH WEDŁUG FORM PRAWNYCH I KLAS WIELKOŚCI W 2012 R. Basic information on enterprises by legal form and by size class in 2012 WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION a - ogółem total b - osoby fizyczne natural persons c - osoby prawne legal persons

Przedsiębiorstwa

ogółem total

0-49 pracujących 0-49 persons employed

Enterprises

w tym: 0-9 pracujących of which: 0-9 persons employed

250 i więcej pracujących 250 and more persons empoyed

50-249 pracujących 50-249 persons employed

Liczba przedsiębiorstw ............................. a Number of enterprises b c

1 794 943 1 643 288 151 655

1 776 258 1 640 896 135 362

1 719 187 1 612 900 106 287

15 484 2 290 13 194

3 201 102 3 099

Liczba jednostek lokalnych ....................... a Number of local units b c

1 869 783 1 651 220 218 563

1 791 262 1 644 535 146 727

1 719 687 1 613 093 106 594

42 445 5 913 36 532

36 076 772 35 304

Liczba przedsiębiorstw prowadzących: Number of enterprises which keep: księgę rachunkową ............................... a books of account b c

177 532 25 877 151 655

159 183 23 821 135 362

122 357 16 070 106 287

15 150 1 956 13 194

3 199 100 3 099

podatkową księgę przychodów i rozchodów ..................... a tax books of revenues and b expenditures c

1 195 181 1 195 181 -

1 194 845 1 194 845 -

1 174 609 1 174 609 -

336 336 -

-

ewidencję przychodów ......................... a revenue account b c

337 648 337 648 -

337 648 337 648 -

337 639 337 639 -

-

-

kartę podatkową ................................... a tax card b c

84 581 84 581 -

84 581 84 581 -

84 581 84 581 -

-

-

Liczba pracujących (stan w dniu 31 XII) .................................. a Number of persons employed b (as of 31 XII) c

8 937 353 3 785 331 5 152 022

4 663 434 3 537 103 1 126 331

3 459 475 3 018 605 440 870

1 602 448 204 145 1 398 303

2 671 471 44 083 2 627 388

Przeciętna liczba zatrudnionych ............... a Average number of paid employees b c

6 545 968 1 678 973 4 866 995

2 386 803 1 446 003 940 799

1 269 813 983 382 286 431

1 559 168 192 979 1 366 189

2 599 998 39 991 2 560 007

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 1 zatrudnionego w zł ...................................................... a Average monthly gross wages and b salaries per 1 paid employee in zl c

3 628 2 033 4 179

2 704 1 989 3 804

2 172 1 831 3 344

3 706 2 266 3 910

4 430 2 504 4 460

Nakłady inwestycyjne ogółem w mln zł ............................................... a Total investment outlays in mln zl b c

154 853 20 987 133 866

41 702 17 907 23 794

24 370 13 562 10 809

32 787 2 538 30 248

80 365 542 79 823

50 TABL. 1. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWACH WEDŁUG FORM PRAWNYCH I KLAS WIELKOŚCI W 2012 R. (dok.) Basic information on enterprises by legal form and by size class in 2012 (cont.) WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION a - ogółem total b - osoby fizyczne natural persons c - osoby prawne legal persons Nakłady inwestycyjne na nowe środki trwałe i modernizację w mln zł ............................................... a Investment outlays on new fixed b assets and improvement c of existing in mln zl

Przedsiębiorstwa

ogółem total

0-49 pracujących 0-49 persons employed

Enterprises

w tym: 0-9 pracujących of which: 0-9 persons employed

50-249 pracujących 50-249 persons employed

250 i więcej pracujących persons empoyed

138 653 16 906 121 746

33 637 14 436 19 201

20 026 11 393 8 633

29 098 1 996 27 102

75 918 474 75 444

16 200 4 081 12 119

8 065 3 471 4 594

4 344 2 169 2 175

3 689 542 3 146

4 447 68 4 379

Wartość brutto środków trwałych w mln zł (stan w dniu 31 XII) ............................. a Gross value of fixed assets b in mln zl (as of 31 XII) c

1 639 160 162 410 1 476 751

378 795 139 671 239 124

205 994 106 527 99 467

314 399 18 933 295 466

945 967 3 806 942 161

Przychody ogółem w mln zł ...................... a Total revenues in mln zl b c

3 763 883 735 878 3 028 005

1 317 059 664 096 652 963

762 443 520 996 241 447

767 118 61 273 705 845

1 679 706 10 509 1 669 197

Koszty ogółem w mln zł ........................... a Total costs in mln zl b c

3 542 163 637 222 2 904 941

1 197 810 570 384 627 426

674 543 439 467 235 076

736 467 56 865 679 602

1 607 886 9 974 1 597 913

Wskaźnik poziomu kosztów w % ............. a Cost level indicator in % b c

94,1 86,6 95,9

90,9 85,9 96,1

88,5 84,4 97,4

96,0 92,8 96,3

95,7 94,9 95,7

Zysk brutto w mln zł (podmiotów osiągających dodatni wynik finansowy).... a Gross profit in mln zl (units with b positive financial result) c

275 752 105 806 169 946

145 453 100 640 44 813

106 332 87 740 18 592

40 097 4 622 35 475

90 203 544 89 658

Wskaźnik rentowności obrotu brutto w % ........................................... a Gross turnover profitability b rate in % c

5,9 13,4 4,1

9,1 14,1 3,9

11,5 15,6 2,6

4,0 7,2 3,7

4,3 5,1 4,3

Wartość dodana w mln zł .......................... a Value added in mln zl b c

859 045 188 781 670 265

310 126 174 294 135 832

211 110 144 572 66 538

149 196 12 186 137 010

399 724 2 301 397 423

Wartość produkcji w mln zł ...................... a Production value in mln zl b c

2 749 045 656 156 2 092 890

1 053 164 609 560 443 604

749 202 514 982 234 220

482 437 38 741 443 696

1 213 444 7 855 1 205 589

Nakłady inwestycyjne na zakup używanych środków trwałych w mln zł ............................................... a Investment outlays on purchasing b of second-hand fixed assets c in mln zl

51 TABL. 2. STRUKTURA PODSTAWOWYCH DANYCH O PRZEDSIĘBIORSTWACH WEDŁUG FORM PRAWNYCH I KLAS WIELKOŚCI W 2012 R. The structure of basic information on enterprises by legal form and by size class in 2012 WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION a - ogółem total b - osoby fizyczne natural persons c - osoby prawne legal persons

Przedsiębiorstwa

ogółem total

0-49 pracujących 0-49 persons emplyed

Enterprises

w tym: 0-9 pracujących of which: 0-9 persons employed w%

50-249 pracujących 50-249 persons employed

250 i więcej pracujących 250 and more persons empoyed

in %

Liczba przedsiębiorstw ....................... a Number of enterprises b c

100,0 100,0 100,0

99,0 99,9 89,3

95,8 98,2 70,1

0,9 0,1 8,7

0,2 0,0 2,0

Liczba jednostek lokalnych ................. a Number of local units b c Liczba pracujących (stan w dniu 31 XII) ....................... a Number of persons employed b (as of 31 XII) c

100,0 100,0 100,0

95,8 99,6 67,1

92,0 97,7 48,8

2,3 0,4 16,7

1,9 0,0 16,2

100,0 100,0 100,0

52,2 93,4 21,9

38,7 79,7 8,6

17,9 5,4 27,1

29,9 1,2 51,0

Przeciętna liczba zatrudnionych .......... a Average number of paid employees b c

100,0 100,0 100,0

36,5 86,1 19,3

19,4 58,6 5,9

23,8 11,5 28,1

39,7 2,4 52,6

Nakłady inwestycyjne ogółem ............ a Total investment outlays b c Wartość brutto środków trwałych (stan w dniu 31 XII) ....................... a Gross value of fixed assets b (as of 31 XII) c

100,0 100,0 100,0

26,9 85,3 17,8

15,7 64,6 8,1

21,2 12,1 22,6

51,9 2,6 59,6

100,0 100,0 100,0

23,1 86,0 16,2

12,6 65,6 6,7

19,2 11,7 20,0

57,7 2,3 63,8

Przychody ogółem .............................. a Total revenues b c

100,0 100,0 100,0

35,0 90,2 21,6

20,3 70,8 8,0

20,4 8,3 23,3

44,6 1,4 55,1

Koszty ogółem .................................... a Total costs b c

100,0 100,0 100,0

33,8 89,5 21,6

19,0 69,0 8,1

20,8 8,9 23,4

45,4 1,6 55,0

Wynik finansowy brutto ...................... a Gross financial result b c

100,0 100,0 100,0

53,8 95,0 20,8

39,6 82,6 5,2

13,8 4,5 21,3

32,4 0,5 57,9

Wartość produkcji ............................... a Production value b c

100,0 100,0 100,0

38,3 92,9 21,2

27,3 78,5 11,2

17,5 5,9 21,2

44,1 1,2 57,6

52 TABL. 3. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWACH WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI W LATACH 2010-2012 Basic information on enterprises by size class in 2010-2012 WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION a - 2010 r. b - 2011 r. c - 2012 r.

Przedsiębiorstwa

ogółem total

0-49 pracujących 0-49 persons emplyed

Enterprises

w tym: 0-9 pracujących of which: 0-9 persons

50-249 pracujących 50-249 persons employed

250 i więcej pracujących 250 and more persons empoyed

Liczba przedsiębiorstw .............................. a Number of enterprises b c Liczba pracujących (stan w dniu 31 XII) ............................. a Number of persons employed b (as of 31 XII) c

1 726 663 1 784 603 1 794 943

1 707 655 1 765 597 1 776 258

1 655 064 1 710 598 1 719 187

15 841 15 817 15 484

3 167 3 189 3 201

8 859 053 9 028 536 8 937 353

4 542 554 4 690 122 4 663 434

3 399 096 3 508 557 3 459 475

1 649 103 1 646 415 1 602 448

2 667 396 2 691 999 2 671 471

Przeciętna liczba zatrudnionych ................ a Average number of paid employees b c Przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 1 zatrudnionego w zł ....................... a Average monthly gross wages and b c salaries per 1 paid employee in zl

6 495 266 6 595 759 6 545 968

2 334 809 2 398 175 2 386 803

1 282 217 1 303 034 1 269 813

1 584 703 1 592 734 1 559 168

2 575 755 2 604 850 2 599 998

3 300 3 481 3 628

2 472 2 583 2 704

2 006 2 059 2 172

3 363 3 568 3 706

4 012 4 255 4 430

Nakłady inwestycyjne ogółem w mln zł ................................................ a Total investment outlays in mln zl b c

141 939 161 240 154 853

41 725 47 039 41 702

24 848 28 282 24 370

29 598 33 785 32 787

70 616 80 416 80 365

Przychody ogółem w mln zł ...................... a Total revenues in mln zl b c

3 297 338 3 666 385 3 763 883

1 168 851 1 280 766 1 317 059

719 908 760 896 762 443

689 085 769 494 767 118

1 439 402 1 616 124 1 679 706

Koszty ogółem w mln zł ............................ a Total costs in mln zl b c Zysk brutto w mln zł (dla podmiotów osiągających dodatni wynik finansowy) .... a Gross profit in mln zl (for units with b positive financial result) c

3 046 287 3 425 473 3 542 163

1 038 326 1 165 694 1 197 810

618 234 664 613 674 543

649 552 738 419 736 467

1 358 409 1 521 361 1 607 886

291 117 298 488 275 752

155 350 150 544 145 453

121 102 114 066 106 332

46 357 41 229 40 097

89 410 106 715 90 203

Wartość dodana w mln zł .......................... a Value added in mln zl b c

830 807 862 864 859 045

303 582 309 288 310 126

213 651 214 615 211 110

146 310 147 070 149 196

380 914 406 507 399 724

Wartość produkcji w mln zł ...................... a Production value in mln zl b c

2 454 793 2 708 963 2 749 045

958 084 1 046 396 1 053 164

703 093 753 962 749 202

438 840 477 153 482 437

1 057 869 1 185 414 1 213 444

53 TABL. 4. PRZEDSIĘBIORSTWA WEDŁUG LAT PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI W 2012 R. Enterprises by years of conducting activity and by size class in 2012 WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION

Przedsiębiorstwa

a - ogółem total b - 1 rok i mniej up to 1 year c - 2 - 4 lata 2 - 4 years d - 5 i więcej lat 5 or more years

ogółem total

Liczba przedsiębiorstw ................................ a

0-49 pracujących 0-49 persons emplyed

Enterprises

w tym: 0-9 pracujących of which: 0-9 persons employed

50-249 pracujących 50-249 persons employed

250 i więcej pracujących 250 and more persons empoyed

d

1 794 943 193 243 434 367 1 167 333

1 776 258 193 063 433 181 1 150 014

1 719 187 192 356 427 965 1 098 866

15 484 153 985 14 346

3 201 27 201 2 973

Liczba pracujących (stan w dniu 31 XII) ............................... a Number of persons employed b (as of 31 XII) c d

8 937 353 322 770 1 020 143 7 594 440

4 663 434 288 463 797 343 3 577 628

3 459 475 274 123 692 969 2 492 383

1 602 448 14 556 100 607 1 487 285

2 671 471 19 751 122 193 2 529 527

6 545 968 56 468 467 191 6 022 309

2 386 803 37 045 262 473 2 087 285

1 269 813 27 521 166 880 1 075 412

1 559 168 9 870 93 345 1 455 953

2 599 998 9 553 111 374 2 479 071

285 016 1 684 18 095 265 236

77 452 998 8 523 67 932

33 100 677 4 663 27 759

69 347 340 4 027 64 980

138 216 346 5 545 132 325

3 628 2 486 3 228 3 670

2 704 2 245 2 706 2 712

2 172 2 051 2 329 2 151

3 706 2 875 3 595 3 719

4 430 3 018 4 149 4 448

3 763 883 33 986 301 147 3 428 750

1 317 059 28 099 196 505 1 092 455

762 443 25 378 146 191 590 874

767 118 3 824 38 928 724 366

1 679 706 2 063 65 714 1 611 929

3 542 163 31 286 284 628 3 226 249

1 197 810 25 684 181 628 990 497

674 543 23 037 132 615 518 890

736 467 3 727 38 271 694 469

1 607 886 1 875 64 729 1 541 283

275 752 4 970 28 155 242 627

145 453 4 536 23 754 117 163

106 332 4 359 21 112 80 861

40 097 198 1 756 38 143

90 203 237 2 644 87 321

Number of enterprises

b c

Przeciętna liczba zatrudnionych .................. a Average number of paid employees

b c d

Wynagrodzenie brutto wypłacone zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w mln zł ..................................... a Wages and salaries of paid employees

b

on the basis of labour contract

c

in mln zl

d

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 1 zatrudnionego w zł ......................... a Average monthly gross wages and

b

salaries per 1 paid employee

c

in zl

d

Przychody ogółem w mln zł ........................ a Total revenues in mln zl

b c d

Koszty ogółem w mln zł .............................. a Total costs in mln zl

b c d

Zysk brutto w mln zł (podmiotów osiągających dodatni wynik finansowy)....... a Gross profit in mln zl (units with

b

positive financial result)

c d

54 TABL. 5. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWACH WEDŁUG PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU Basic information on enterprises by principal activity and by size class in 2012

Lp. No.

Ogółem Total

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION a - ogółem total b - 0-49 pracujących 0-49 persons employed c - w tym 0-9 pracujących of which 0-9 persons employed d - 50-249 pracujących 50-249 persons employed e - 250 i więcej pracujących 250 and more persons employed

1 O G Ó Ł E M ............................................... 2 TOTAL 3 4 5 Sekcja B + C + D + E 6 Przemysł ........................................................ 7 Section B + C + D + E 8 Industry 9 10 w tym: of which: Sekcja C Przetwórstwo 11 przemysłowe ............................................ 12 Section C 13 Manufacturing 14 15 Sekcja F 16 Budownictwo ................................................ 17 Section F 18 Construction 19 20 Sekcja G 21 Handel i naprawa poj. samoch. ..................... 22 Section G 23 Trade and repair of motor 24 vehicles 25 Sekcja H Transport i gospodarka 26 magazynowa .................................................. 27 Section H 28 Transportation and storage 29 30 Sekcja I 31 Zakwaterowanie i gastronomia ..................... 32 Section I 33 Accomodation and food service 34 activities 35 Sekcja J 36 Informacja i komunikacja ............................. 37 Section J 38 Information and communication 39 40

przeciętne pracujący stan w zatrudnienie na liczba przedsiępodstawie dniu 31 XII biorstw umowy persons number of  o pracę employed enterprises (as of 31 XII) average number of employees

przeciętne wynagrodzenie wynagrodzenia miesięczne na brutto w tys. zł 1 zatrudnionego wages and average monthly salaries in wages and thous. zl salaries per 1 paid employee

a b c d e

1 794 943 1 776 258 1 719 187 15 484 3 201

8 937 353 4 663 434 3 459 475 1 602 448 2 671 471

6 545 968 2 386 803 1 269 813 1 559 168 2 599 998

285 016 031 77 452 400 33 099 633 69 347 413 138 216 218

3 628 2 704 2 172 3 706 4 430

a b c d e

186 223 177 599 161 458 6 950 1 674

2 789 684 765 151 399 037 754 356 1 270 177

2 533 045 528 896 189 448 736 746 1 267 403

117 443 317 16 783 564 4 771 674 29 344 263 71 315 490

3 864 2 644 2 099 3 319 4 689

a b c d e

174 754 167 141 152 337 6 108 1 505

2 346 862 709 480 376 071 665 744 971 638

2 100 894 487 327 178 855 649 165 964 401

88 048 158 15 054 451 4 437 873 25 139 860 47 853 848

3 492 2 574 2 068 3 227 4 135

a b c d e

233 721 232 061 224 208 1 498 162

870 168 611 819 452 496 144 765 113 584

594 998 339 144 186 886 146 231 109 622

24 464 253 10 225 078 4 472 713 6 635 930 7 603 245

3 426 2 512 1 994 3 782 5 780

a b c d e

513 237 509 698 492 967 3 115 424

2 195 774 1 455 183 1 111 607 297 560 443 031

1 460 139 758 518 439 393 288 414 413 206

53 063 796 23 077 411 11 078 518 13 081 553 16 904 832

3 028 2 535 2 101 3 780 3 409

a b c d e

141 748 140 747 137 467 803 198

726 374 330 216 263 222 83 738 312 420

549 471 159 774 96 982 82 478 307 219

21 974 341 4 328 779 2 236 218 3 265 655 14 379 906

3 333 2 258 1 922 3 300 3 901

a b c d e

49 452 49 130 47 085 280 42

236 516 174 439 134 578 27 562 34 515

146 329 91 086 55 782 25 034 30 209

4 170 725 2 155 448 1 158 899 896 101 1 119 176

2 375 1 972 1 731 2 983 3 087

a b c d e

65 804 65 306 63 876 398 100

280 726 138 253 107 911 41 476 100 997

196 389 57 138 28 645 39 316 99 935

15 356 183 3 224 510 1 086 036 3 281 479 8 850 194

6 516 4 703 3 159 6 955 7 380

55 DZIAŁALNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI W 2012 R. W przeliczeniu na 1 podmiot Per 1 entity przeciętne pracujący stan zatrudnienie w dniu 31 XII na podstawie number of  umowy persons  o pracę employed average (as of 31 XII) number of employees

wynagrodzenia brutto w tys. zł wages and salaries in thous. zl

Przychody Revenues

ogółem total

Koszty Costs

na 1 podmiot per 1 enterprise

ogółem total

w mln zł

in mln zl

na 1 podmiot per 1 enterprise

Wskaźnik poziomu kosztów w% Cost level indicator in %

Lp. No.

5,0 2,6 2,0 103,5 834,6

3,6 1,3 0,7 100,7 812,2

158,8 43,6 19,3 4 478,6 43 179,1

3 763 883 1 317 059 762 443 767 118 1 679 706

2,1 0,7 0,4 49,5 524,7

3 542 163 1 197 810 674 543 736 467 1 607 886

2,0 0,7 0,4 47,6 502,3

94,1 90,9 88,5 96,0 95,7

1 2 3 4 5

15,0 4,3 2,5 108,5 758,8

13,6 3,0 1,2 106,0 757,1

630,7 94,5 29,6 4 222,2 42 601,8

1 505 108 198 114 73 584 292 098 1 014 896

8,1 1,1 0,5 42,0 606,3

1 414 414 180 570 63 377 277 298 956 546

7,6 1,0 0,4 39,9 571,4

94,0 91,1 86,1 94,9 94,3

6 7 8 9 10

13,4 4,2 2,5 109,0 645,6

12,0 2,9 1,2 106,3 640,8

503,8 90,1 29,1 4 115,9 31 796,6

1 190 765 164 375 65 574 245 574 780 815

6,8 1,0 0,4 40,2 518,8

1 127 634 148 075 55 928 232 340 747 220

6,5 0,9 0,4 38,0 496,5

94,7 90,1 85,3 94,6 95,7

11 12 13 14 15

3,7 2,6 2,0 96,6 701,1

2,5 1,5 0,8 97,6 676,7

104,7 44,1 19,9 4 429,9 46 933,6

251 110 138 600 86 616 54 838 57 672

1,1 0,6 0,4 36,6 356,0

236 608 122 942 75 468 53 080 60 586

1,0 0,5 0,3 35,4 374,0

94,2 88,7 87,1 96,8 105,1

16 17 18 19 20

4,3 2,9 2,3 95,5 1 044,9

2,8 1,5 0,9 92,6 974,5

103,4 45,3 22,5 4 199,5 39 869,9

1 370 226 669 263 390 660 302 216 398 747

2,7 1,3 0,8 97,0 940,4

1 325 065 638 068 369 254 295 693 391 304

2,6 1,3 0,7 94,9 922,9

96,7 95,3 94,5 97,8 98,1

21 22 23 24 25

5,1 2,3 1,9 104,3 1 577,9

3,9 1,1 0,7 102,7 1 551,6

155,0 30,8 16,3 4 066,8 72 625,8

177 442 81 158 51 885 31 608 64 675

1,3 0,6 0,4 39,4 326,6

165 988 73 068 45 632 29 668 63 252

1,2 0,5 0,3 36,9 319,5

93,5 90,0 87,9 93,9 97,8

26 27 28 29 30

4,8 3,6 2,9 98,4 821,8

3,0 1,9 1,2 89,4 719,3

84,3 43,9 24,6 3 200,4 26 647,0

27 680 17 592 11 829 4 671 5 417

0,6 0,4 0,3 16,7 129,0

25 463 16 183 10 823 4 219 5 060

0,5 0,3 0,2 15,1 120,5

92,0 92,0 91,5 90,3 93,4

31 32 33 34 35

4,3 2,1 1,7 104,2 1 010,0

3,0 0,9 0,4 98,8 999,4

233,4 49,4 17,0 8 244,9 88 501,9

122 300 31 768 19 422 15 901 74 630

1,9 0,5 0,3 40,0 746,3

110 455 27 400 15 644 14 777 68 279

1,7 0,4 0,2 37,1 682,8

90,3 86,2 80,5 92,9 91,5

36 37 38 39 40

56 TABL. 5. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWACH WEDŁUG PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU Basic information on enterprises by principal activity and by size class in 2012 (cont.)

Lp. No.

Ogółem Total

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION a - ogółem total b - 0-49 pracujących 0-49 persons employed c - w tym 0-9 pracujących of which 0-9 persons employed d - 50-249 pracujących 50-249 persons employed e - 250 i więcej pracujących 250 and more persons employed

przeciętne pracujący stan w zatrudnienie na liczba przedsiędniu 31 XII podstawie biorstw persons umowy number of  employed o pracę enterprises (as of 31 XII) average number of employees

przeciętne wynagrodzenie wynagrodzenia miesięczne na brutto w tys. zł 1 zatrudnionego wages and average monthly salaries in wages and thous. zl salaries per 1 paid employee

Sekcja L 1 Obsługa rynku nieruchomości ....................... a 2 Section L

b

3 Real estate activities

c

4

d

5

e

41 715 41 231 39 631 444 40

172 794 113 822 78 619 43 616 15 356

118 384 60 794 27 827 42 389 15 201

5 587 066 2 678 228 997 219 2 127 171 781 667

3 933 3 671 2 986 4 182 4 285

211 487 210 699 207 759 626 162

579 042 416 504 359 892 67 396 95 142

313 345 157 733 105 570 64 864 90 748

17 824 578 6 446 854 3 361 648 4 979 422 6 398 302

4 740 3 406 2 654 6 397 5 876

56 072 55 167 53 519 641 264

427 394 139 972 104 706 69 738 217 684

340 219 74 261 41 468 65 271 200 687

13 279 329 2 929 716 1 380 326 2 699 052 7 650 561

3 253 3 288 2 774 3 446 3 177

46 041 45 987 45 277 52 2

87 859 82 948 68 965 4 030 #

30 173 25 620 13 641 3 705 #

1 322 994 950 881 416 407 237 921 #

3 654 3 093 2 544 5 352 #

147 021 146 592 144 729 333 96

333 735 249 097 211 081 34 992 49 646

155 382 75 134 42 352 32 829 47 419

6 528 924 2 806 244 1 234 974 1 479 630 2 243 049

3 502 3 112 2 430 3 756 3 942

16 925 16 609 16 201 291 25

74 471 35 028 24 260 27 494 11 949

53 287 15 255 5 236 26 328 11 704

2 447 651 810 522 142 126 1 103 509 533 621

3 828 4 428 2 262 3 493 3 799

85 496 85 431 85 009 53 12

162 815 151 001 143 100 5 725 #

54 808 43 449 36 583 5 562 #

1 552 875 1 035 165 762 875 215 726 #

2 361 1 985 1 738 3 232 #

Sekcja M Działalność profesjonalna, 6 naukowa i techniczna .................................... a 7 Section M

b

8 Professional, scientific and

c

9 technical activities 10

d e

Sekcja N Administrowanie 11 i działalność wspierająca ............................... a 12 Section N

b

13 Administrative and support

c

14 service activities

d

15

e Sekcja P

16 Edukacja ........................................................ a 17 Section P

b

18 Education

c

19

d

20

e Sekcja Q Opieka zdrowotna

21 i pomoc społeczna ......................................... a 22 Section Q

b

23 Human health and social work

c

24 activities

d

25

e Sekcja R

26 Kultura i rekreacja ......................................... a 27 Section R

b

28 Arts and recreation

c

29

d

30

e Sekcja S (działy 95, 96) Pozostała działalność

31 usługowa ....................................................... a 32 Section S (divisions 95,96)

b

33 Other service activities

c

34

d

35

e

57 DZIAŁALNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI W 2012 R. (dok.) W przeliczeniu na 1 podmiot Per 1 entity przeciętne pracujący stan zatrudnienie w dniu 31 XII na podstawie number of  umowy persons  o pracę employed average (as of 31 XII) number of employees

Przychody Revenues

wynagrodzenia brutto w tys. zł wages and salaries in thous. zl

ogółem total

Koszty Costs

na 1 podmiot per 1 enterprise

ogółem total

w mln zł

in mln zl

na 1 podmiot per 1 enterprise

Wskaźnik poziomu kosztów w% Cost level indicator in %

Lp. No.

4,1 2,8 2,0 98,2 383,9

2,8 1,5 0,7 95,5 380,0

133,9 65,0 25,2 4 790,9 19 541,7

60 009 37 491 23 628 16 377 6 141

1,4 0,9 0,6 36,9 153,5

55 081 33 805 20 653 15 803 5 473

1,3 0,8 0,5 35,6 136,8

91,8 90,2 87,4 96,5 89,1

1

2,7 2,0 1,7 107,7 587,3

1,5 0,7 0,5 103,6 560,2

84,3 30,6 16,2 7 954,3 39 495,7

114 514 66 979 47 060 24 539 22 996

0,5 0,3 0,2 39,2 141,9

93 433 47 296 32 033 21 768 24 369

0,4 0,2 0,2 34,8 150,4

81,6 70,6 68,1 88,7 106,0

6

7,6 2,5 2,0 108,8 824,6

6,1 1,3 0,8 101,8 760,2

236,8 53,1 25,8 4 210,7 28 979,4

58 176 26 025 18 383 13 640 18 511

1,0 0,5 0,3 21,3 70,1

52 581 22 316 15 394 12 742 17 523

0,9 0,4 0,3 19,9 66,4

90,4 85,7 83,7 93,4 94,7

11

1,9 1,8 1,5 77,5 #

0,7 0,6 0,3 71,2 #

28,7 20,7 9,2 4 575,4 #

8 854 7 884 6 158 693 #

0,2 0,2 0,1 13,3 #

7 079 6 150 4 627 651 #

0,2 0,1 0,1 12,5 #

80,0 78,0 75,1 94,0 #

16

2,3 1,7 1,5 105,1 517,1

1,1 0,5 0,3 98,6 493,9

44,4 19,1 8,5 4 443,3 23 365,1

39 517 27 811 22 314 4 885 6 821

0,3 0,2 0,2 14,7 71,1

29 462 18 032 13 192 4 717 6 713

0,2 0,1 0,1 14,2 69,9

74,6 64,8 59,1 96,6 98,4

21

4,4 2,1 1,5 94,5 478,0

3,1 0,9 0,3 90,5 468,2

144,6 48,8 8,8 3 792,1 21 344,8

17 977 5 788 3 347 4 684 7 505

1,1 0,3 0,2 16,1 300,2

17 542 5 194 2 604 5 121 7 227

1,0 0,3 0,2 17,6 289,1

97,6 89,7 77,8 109,3 96,3

26

1,9 1,8 1,7 108,0 #

0,6 0,5 0,4 104,9 #

18,2 12,1 9,0 4 070,3 #

10 969 8 585 7 557 968 #

0,1 0,1 0,1 18,3 #

8 992 6 787 5 842 929 #

0,1 0,1 0,1 17,5 #

82,0 79,0 77,3 96,1 #

31

2 3 4 5

7 8 9 10

12 13 14 15

17 18 19 20

22 23 24 25

27 28 29 30

32 33 34 35

58

Rodzaj działalności Kind of activity z badania wg rejestru surveyed registered

Sekcja B Górnictwo i wydobywanie ......... Section B Mining and quarrying

Ogółem Total

TABL. 6. ZMIANY RODZAJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W OPARCIU O DANE REJESTROWE I WYNIKI BADANIA W 2012 R. Changes of the type of activity conducted by enterprises, based on register data and survey results in 2012 według sekcji w % by sections in % B

C

100,0 91,0

D

E

F

G

H

I

Q

R

S

3,0

1,4

0,0

-

0,1

1,9

0,1

-

0,0

-

0,1

0,1

0,0

1,6

3,8

0,3

0,2

0,5

0,4

0,9

0,4

0,1

0,0

0,1

1,0

0,3 87,1

-

0,5

1,5

0,1

0,6

0,5

0,7

5,5

2,4

0,4

-

-

0,3

2,2

3,6

0,2

0,2

-

0,8

0,4

1,1

-

-

0,3

0,2

0,1 94,6

1,1

0,4

0,4

0,2

0,8

1,1

0,3

0,0

-

0,0

0,2

0,8

0,3

0,3

0,5

0,6

0,3

0,1

0,0

0,0

0,5

0,0

0,1

0,2

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,2

0,6 92,0

0,3

1,0

0,6

0,4

0,1

0,2

0,5

0,2

100,0

0,0

100,0

-

0,9

- 90,0

100,0

-

0,7

-

100,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,8 95,1

100,0

-

0,1

-

0,1

0,5

1,6 96,8

100,0

-

0,6

-

-

0,1

3,4

Sekcja I Zakwaterowanie i gastronomia .. Section I Accomodation and food service activities

P

1,4

Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę .......... Section D Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa .............................. Section H Transportation and storage

N

0,7

0,0 90,5

Sekcja G Handel i naprawa poj. samoch. .. Section G Trade and repair of motor vehicles

M

-

100,0

Sekcja F Budownictwo ............................ Section F Construction

L

0,4

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe .............................. Section C Manufacturing

Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja .............................. Section E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

J

59 TABL. 6. ZMIANY RODZAJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W OPARCIU O DANE REJESTROWE I WYNIKI BADANIA W 2012 R. (dok.) Changes of the type of activity conducted by enterprises, based on register data and survey results in 2012 (cont.)

Sekcja J Informacja i komunikacja .......... Section J Information and communication

Sekcja L Obsługa rynku nieruchomości .... Section L Real estate activities Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ................. Section M Professional, scientific and technical activities Sekcja N Administrowanie i działalność wspierająca ............

według sekcji w % by sections in %

Ogółem Total

Rodzaj działalności Kind of activity z badania wg rejestru surveyed registered

B

C

100,0

0,0

0,3

-

100,0

-

0,3

100,0

0,0

100,0

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

P

Q

R

S

-

0,4

0,9

0,1

0,1 94,2

0,1

2,1

0,2

0,4

0,1

0,1

0,9

0,1

-

0,6

1,8

0,0

0,4

- 95,4

1,1

0,2

0,0

0,0

0,2

0,0

0,3

-

0,0

0,5

1,1

0,1

0,1

0,3

0,3 96,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,4

-

0,3

-

0,2

0,9

1,6

0,4

0,2

0,1

0,4

1,3 93,5

0,2

0,1

0,2

0,6

100,0

-

0,0

-

-

0,0

1,2

0,2

0,0

0,4

0,2

1,0

0,4 95,5

0,5

0,1

0,3

100,0

-

0,0

-

-

0,0

0,3

0,0

0,0

-

0,1

0,2

0,1

0,2 98,9

0,0

0,1

100,0

-

1,4

-

-

0,7

1,5

-

1,4

1,0

0,2

1,0

0,0

1,8

0,0 89,4

1,8

100,0

-

0,4

-

0,1

0,4

2,1

0,2

0,2

0,3

0,1

0,2

0,3

0,0

Section N Administrative and support service activities

Sekcja P Edukacja .................................... Section P Education Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ...................... Section Q Human health and social work activities

Sekcja R Kultura i rekreacja ..................... Section R Arts and recreation Sekcja S (działy 95, 96) Pozostała działalność usługowa ................................... Section S (divisions 95,96) Other service activities

-

0,0 95,6

60 TABL. 7. NAKŁADY INWESTYCYJNE WEDŁUG PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W 2012 R. Investment outlays by principal activity and by size class of enterprises in 2012 Nakłady inwestycyjne Investment outlays

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION

z tego na: in which:

a - ogółem total b - 0-49 pracujących 0-49 persons employed c - w tym 0-9 pracujących of which 0-9 persons employed d - 50-249 pracujących 50-249 persons employed e - 250 i więcej pracujących 250 and more persons employed

nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących new fixed assets and improvement of existing

ogółem total

w tys. zł O G Ó Ł E M .............................. a TOTAL b

ogółem total

in thous. zl

nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących new fixed assets and improvement of existing w%

zakup używanych środków trwałych purchase of second-hand fixed assets

in %

138 652 557 33 637 165 20 026 171 29 097 880 75 917 512

16 200 307 8 064 651 4 344 131 3 688 657 4 446 999

100,0 26,9 15,7 21,2 51,9

100,0 24,3 14,4 21,0 54,7

100,0 49,7 26,8 22,8 27,5

76 889 453 9 104 030 4 020 309 16 782 809 51 002 614

72 010 755 7 597 238 3 443 470 15 334 325 49 079 192

4 878 698 1 506 792 576 839 1 448 484 1 923 422

100,0 11,8 5,2 21,8 66,4

100,0 10,6 4,8 21,3 68,1

100,0 30,9 11,8 29,7 39,4

43 446 157 6 295 064 2 689 291 11 799 133 25 351 960

39 476 351 5 121 237 2 287 058 10 577 713 23 777 401

3 969 806 1 173 827 402 233 1 221 420 1 574 559

100,0 14,5 6,2 27,2 58,3

100,0 13,0 5,8 26,8 60,2

100,0 29,6 10,1 30,8 39,6

d e

7 789 471 4 418 439 2 745 157 2 250 479 1 120 553

6 113 404 3 419 114 2 239 204 1 752 804 941 486

1 676 067 999 325 505 953 497 675 179 067

100,0 56,7 35,2 28,9 14,4

100,0 55,9 36,6 28,7 15,4

100,0 59,6 30,2 29,7 10,7

a b c d e

22 333 688 9 335 558 4 938 254 4 657 183 8 340 947

18 514 510 7 480 003 4 192 398 3 777 634 7 256 873

3 819 178 1 855 555 745 856 879 549 1 084 074

100,0 41,8 22,1 20,9 37,3

100,0 40,4 22,6 20,4 39,2

100,0 48,6 19,5 23,0 28,4

d e

16 186 744 2 973 320 1 704 714 2 585 120 10 628 304

14 283 541 2 073 918 1 273 016 2 200 169 10 009 454

1 903 203 899 402 431 698 384 951 618 850

100,0 18,4 10,5 16,0 65,6

100,0 14,5 8,9 15,4 70,1

100,0 47,3 22,7 20,2 32,5

a b c d e

3 004 181 1 916 009 1 383 755 490 538 597 634

2 650 439 1 727 366 1 294 766 463 305 459 768

353 742 188 643 88 989 27 233 137 866

100,0 63,8 46,1 16,3 19,9

100,0 65,2 48,9 17,5 17,3

100,0 53,3 25,2 7,7 39,0

7 339 270 1 095 347 579 522 1 169 871 5 074 052

6 936 143 989 200 512 446 1 122 544 4 824 399

403 127 106 147 67 076 47 327 249 653

100,0 14,9 7,9 15,9 69,2

100,0 14,3 7,4 16,2 69,5

100,0 26,3 16,6 11,7 62,0

Sekcja B + C + D + E Przemysł ....................................... a Section B + C + D + E b Industry c

d e w tym: of which: Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe ............................ a Section C b Manufacturing c

d e Sekcja F Budownictwo ............................... a Section F b Construction c

Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa ................................. a Section H b Transportation and storage c

Sekcja I Zakwaterowanie i gastronomia ..... Section I Accomodation and food service activities

zakup używanych środków trwałych purchase of second-hand fixed assets

154 852 864 41 701 816 24 370 302 32 786 537 80 364 511

c d e

Sekcja G Handel i naprawa poj. samoch. ..... Section G Trade and repair of motor vehicles

z tego na: in which:

Sekcja J Informacja i komunikacja ............. a Section J b Information and communication c

d e

61 TABL. 7. NAKŁADY INWESTYCYJNE WEDŁUG PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W 2012 R. (dok.). Investment outlays by principal activity and by size class of enterprises in 2012 (cont.) Nakłady inwestycyjne Investment outlays

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION

z tego na: in which:

a - ogółem total b - 0-49 pracujących 0-49 persons employed c - w tym 0-9 pracujących of which 0-9 persons employed d - 50-249 pracujących 50-249 persons employed e - 250 i więcej pracujących 250 and more persons employed

nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących new fixed assets and improvement of existing

ogółem total

w tys. zł Sekcja L Obsługa rynku nieruchomości ....... a Section L b Real estate activities c

Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna .................... Section M Professional, scientific and technical activities Sekcja N Administrowanie i działalność wspierająca .............. Section N Administrative and support service activities

zakup używanych środków trwałych purchase of second-hand fixed assets

ogółem total

in thous. zl

nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących new fixed assets and improvement of existing w%

zakup używanych środków trwałych purchase of second-hand fixed assets

in %

d e

7 895 085 6 345 220 4 688 937 1 065 453 484 412

6 006 805 4 641 352 3 258 961 928 594 436 859

1 888 280 1 703 868 1 429 976 136 859 47 553

100,0 80,4 59,4 13,5 6,1

100,0 77,2 54,3 15,5 7,3

100,0 90,3 75,7 7,2 2,5

a b c d e

4 911 283 2 199 366 1 314 833 943 647 1 768 270

4 431 364 1 874 402 1 081 283 862 185 1 694 777

479 919 324 964 233 550 81 462 73 493

100,0 44,8 26,8 19,2 36,0

100,0 42,3 24,4 19,5 38,2

100,0 67,7 48,7 17,0 15,3

a b c d e

3 409 847 1 171 219 662 955 1 681 779 556 849

3 097 272 1 013 636 582 976 1 592 370 491 266

312 575 157 583 79 979 89 409 65 583

100,0 34,3 19,4 49,4 16,3

100,0 32,7 18,8 51,4 15,9

100,0 50,4 25,6 28,6 21,0

d e

294 500 267 371 171 102 24 137 #

258 404 233 911 149 716 21 501 #

36 096 33 460 21 386 2 636 #

100,0 90,8 58,1 8,2 #

100,0 90,5 57,9 8,3 #

100,0 92,7 59,2 7,3 #

a b c d e

2 805 327 1 952 016 1 523 720 386 284 467 027

2 535 169 1 757 901 1 423 062 333 299 443 969

270 158 194 115 100 658 52 985 23 058

100,0 69,6 54,3 13,8 16,6

100,0 69,4 56,1 13,1 17,5

100,0 71,9 37,3 19,6 8,5

1 514 765 564 927 366 345 718 407 231 431

1 400 195 525 468 341 549 679 250 195 477

114 570 39 459 24 796 39 157 35 954

100,0 37,3 24,2 47,4 15,3

100,0 37,5 24,4 48,5 14,0

100,0 34,4 21,6 34,2 31,4

479 250 358 994 270 699 30 830 #

414 556 303 656 233 324 29 900 #

64 694 55 338 37 375 930 #

100,0 74,9 56,5 6,4 #

100,0 73,3 56,3 7,2 #

100,0 85,6 57,8 1,4 #

Sekcja P Edukacja ....................................... a Section P b Education c

Sekcja Q i pomoc społeczna ........................ Section Q Human health and social work activities

z tego na: in which:

Sekcja R Kultura i rekreacja ........................ a Section R b Arts and recreation c

d e Sekcja S (działy 95, 96) Pozostała działalność usługowa ...................................... a Section S (divisions 95,96) b Other service activities c

d e

62 TABL. 8. STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW INWESTUJĄCYCH WEDŁUG WYSOKOŚCI PONIESIONYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH, PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI W 2012 R. The structure of investing enterprises by principal activity, by the value of investment outlays, and by size class in 2012

WYSZCZEGÓLNIENIE

a - według liczby przedsiębiorstw inwestujących b - według wartości nakładów

Ogółem Total

Nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących w tys. zł Investment outlays on new fixed assets and improvement of existing in thous. zl do to 10000

10001-50000 50001-100000 w% OGÓŁEM

O G Ó Ł E M .................................. a b Sekcja B + C + D + E Przemysł ........................................... a b w tym: Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe ............................... a b Sekcja F Budownictwo ................................... a b Sekcja G Handel i naprawa poj. samoch. ........ a b Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa .................................... a b Sekcja I Zakwaterowanie i gastronomia ........ a b Sekcja J Informacja i komunikacja ................ a b Sekcja L Obsługa rynku nieruchomości ......... a b Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ....................... a b Sekcja N Administrowanie i działalność wspierająca .................. a b Sekcja P Edukacja .......................................... a b Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ............................ a b Sekcja R Kultura i rekreacja ........................... a b Sekcja S (działy 95, 96) Pozostała działalność usługowa ....... a b

powyżej more than 100000

in %

SPECIFICATION

a - by number of investing enterprises b - by value of investment outlays

TOTAL

100,0 100,0

99,4 33,6

0,4 18,4

0,1 9,4

0,1 T O T A L 38,6

100,0 100,0

98,0 23,2

1,6 20,6

0,2 9,6

0,2 Industry 46,6

Section B + C + D + E

100,0 100,0

98,3 35,3

1,4 28,6

0,2 12,2

100,0 100,0

99,9 60,2

0,1 13,8

0,0 8,4

0,1 23,9

of which: Section C Manufacturing Section F

100,0 100,0

99,8 52,0

0,2 16,2

0,0 10,6

100,0 100,0

99,5 20,5

0,3 10,8

0,1 9,1

0,0 Construction 17,6 Section G Trade and repair of motor 0,0 vehicles

21,2 Section H

100,0 100,0

99,8 70,1

0,2 14,0

0,0 9,5

100,0 100,0

99,5 17,4

0,3 13,6

0,1 8,6

100,0 100,0

99,3 71,9

0,6 17,4

0,1 8,6

0,1 Transportation and storage 59,6 Section I Accomodation and food 0,0 service activities

6,4 Section J

0,1 Information and communication 60,4 Section L

100,0 100,0

99,8 47,3

0,2 24,5

0,0 8,0

100,0 100,0

99,5 35,9

0,3 17,9

0,1 12,7

100,0 100,0

100,0 93,1

0,0 6,9

0,0 0,0

0,0 Real estate activities 2,1 Section M Professional, scientific and 0,0 technical activities

20,2 Section N Administrative and support 0,1 service activities

33,5 Section P

100,0 100,0

99,8 69,7

0,2 30,3

0,0 0,0

100,0 100,0

99,4 54,2

0,5 27,7

0,1 18,1

100,0 100,0

100,0 82,3

0,0 17,7

0,0 0,0

0,0 Education 0,0 Section Q Human health and social work 0,0 activities

0,0 Section R

0,0 Arts and recreation 0,0 Section S (divisions 95,96)

0,0 Other service activities 0,0

63 TABL. 8. STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW INWESTUJĄCYCH WEDŁUG WYSOKOŚCI PONIESIONYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH, PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI W 2012 R. (cd.) The structure of investing enterprises by principal activity, by the value of investment outlays, and by size class in 2012 (cont.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

a - według liczby przedsiębiorstw inwestujących b - według wartości nakładów

Ogółem Total

Nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących w tys. zł Investment outlays on new fixed assets and improvement of existing in thous. zl do to 10000

10001-50000 50001-100000 w% MAŁE

R A Z E M ...................................... a b Sekcja B + C + D + E Przemysł ........................................... a b w tym: Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe ............................... a b Sekcja F Budownictwo ................................... a b Sekcja G Handel i naprawa poj. samoch. ........ a b Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa .................................... a b Sekcja I Zakwaterowanie i gastronomia ........ a b Sekcja J Informacja i komunikacja ................ a b Sekcja L Obsługa rynku nieruchomości ......... a b Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ....................... a b Sekcja N Administrowanie i działalność wspierająca .................. a b Sekcja P Edukacja .......................................... a b Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ............................ a b Sekcja R Kultura i rekreacja ........................... a b Sekcja S (działy 95, 96) Pozostała działalność usługowa ....... a b

powyżej more than 100000

in %

SPECIFICATION

a - by number of investing enterprises b - by value of investment outlays

SMALL

100,0 100,0

99,9 78,2

0,1 11,0

0,0 5,8

100,0 100,0

99,8 71,0

0,2 14,5

0,0 2,6

0,0 T O T A L 5,0 Section B + C + D + E

100,0 100,0

99,9 85,1

0,1 12,2

0,0 0,0

100,0 100,0

99,9 77,5

0,1 7,4

0,0 1,9

0,0 Industry 11,9

0,0 2,7

of which: Section C Manufacturing Section F

100,0 100,0

100,0 80,0

0,0 7,0

0,0 13,0

100,0 100,0

100,0 86,1

0,0 4,2

0,0 4,6

0,0 Construction 13,2 Section G Trade and repair of motor 0,0 vehicles

0,0 Section H

0,0 Transportation and storage 5,1 Section I Accomodation and food 0,0 service activities

100,0 100,0

99,9 90,4

0,1 9,6

0,0 0,0

100,0 100,0

100,0 76,2

0,0 15,9

0,0 7,9

0,0 Information and communication 0,0

100,0 100,0

99,7 83,7

0,3 10,6

0,0 5,7

0,0 Real estate activities 0,0

0,0 Section J

Section L

100,0 100,0

100,0 70,6

0,0 10,6

0,0 7,7

100,0 100,0

99,9 72,7

0,1 20,2

0,0 7,1

100,0 100,0

100,0 92,4

0,0 7,6

0,0 0,0

Section M Professional, scientific and 0,0 technical activities

11,1 Section N Administrative and support 0,0 service activities

0,0 Section P

0,0 Education 0,0 Section Q Human health and social work 0,0 activities

100,0 100,0

99,9 76,8

0,1 23,2

0,0 0,0

100,0 100,0

99,8 73,6

0,2 16,9

0,0 9,5

0,0 Arts and recreation 0,0

100,0 100,0

100,0 94,7

0,0 5,3

0,0 0,0

0,0 Other service activities 0,0

0,0 Section R

Section S (divisions 95,96)

64 TABL. 8. STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW INWESTUJĄCYCH WEDŁUG WYSOKOŚCI PONIESIONYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH, PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI W 2012 R. (cd.) The structure of investing enterprises by principal activity, by the value of investment outlays, and by size class in 2012 (cont.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

a - według liczby przedsiębiorstw inwestujących b - według wartości nakładów

Ogółem Total

Nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących w tys. zł Investment outlays on new fixed assets and improvement of existing in thous. zl do to 10000

10001-50000 50001-100000 w% ŚREDNIE

R A Z E M ...................................... a b Sekcja B + C + D + E Przemysł ........................................... a b w tym: Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe ............................... a b Sekcja F Budownictwo ................................... a b Sekcja G Handel i naprawa poj. samoch. ........ a b Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa .................................... a b Sekcja I Zakwaterowanie i gastronomia ........ a b Sekcja J Informacja i komunikacja ................ a b Sekcja L Obsługa rynku nieruchomości ......... a b Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ....................... a b Sekcja N Administrowanie i działalność wspierająca .................. a b Sekcja P Edukacja .......................................... a b Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ............................ a b Sekcja R Kultura i rekreacja ........................... a b Sekcja S (działy 95, 96) Pozostała działalność usługowa ....... a b

powyżej more than 100000

in %

SPECIFICATION

a - by number of investing enterprises b - by value of investment outlays

MEDIUM

100,0 100,0

96,5 48,4

3,0 25,9

0,3 8,3

0,2 T O T A L 17,4

100,0 100,0

95,6 50,1

4,1 30,5

0,2 5,6

0,1 Industry 13,8

Section B + C + D + E

100,0 100,0

96,9 58,2

2,9 26,3

0,1 3,8

100,0 100,0

98,8 42,0

0,8 10,9

0,2 11,6

0,1 11,7

of which: Section C Manufacturing Section F

100,0 100,0

98,3 71,0

1,7 22,8

0,0 1,4

100,0 100,0

95,3 37,9

3,9 21,7

0,4 12,4

0,2 Construction 35,5 Section G Trade and repair of motor 0,0 vehicles

4,8 Section H

100,0 100,0

96,7 44,9

2,5 21,1

0,8 34,0

100,0 100,0

95,5 24,7

3,2 17,1

0,5 13,9

100,0 100,0

94,3 40,7

5,0 38,8

0,7 20,5

0,4 Transportation and storage 28,0 Section I Accomodation and food 0,0 service activities

0,0 Section J

0,8 Information and communication 44,3 Section L

100,0 100,0

97,3 58,5

2,3 26,0

0,4 15,5

100,0 100,0

95,7 10,9

2,0 12,1

0,8 11,9

100,0 100,0

100,0 100,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 Real estate activities 0,0 Section M Professional, scientific and 0,0 technical activities

0,0 Section N Administrative and support 1,5 service activities

65,1 Section P

100,0 100,0

97,7 68,2

2,3 31,8

0,0 0,0

100,0 100,0

97,6 47,3

1,5 22,7

0,9 30,0

100,0 100,0

100,0 100,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 Education 0,0 Section Q Human health and social work 0,0 activities

0,0 Section R

0,0 Arts and recreation 0,0 Section S (divisions 95,96)

0,0 Other service activities 0,0

65 TABL. 8. STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW INWESTUJĄCYCH WEDŁUG WYSOKOŚCI PONIESIONYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH, PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI W 2012 R. (dok.) The structure of investing enterprises by principal activity, by the value of investment outlays, and by size class in 2012 (cont.)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - według liczby przedsiębiorstw inwestujących b - według wartości nakładów

Ogółem Total

Nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących w tys. zł Investment outlays on new fixed assets and improvement of existing in thous. zl do to 10000

10001-50000 50001-100000 w% DUŻE

R A Z E M....................................... a b Sekcja B + C + D + E Przemysł............................................ a b w tym: Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe................................ a b Sekcja F Budownictwo.................................... a b Sekcja G Handel i naprawa poj. samoch.......... a b Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa..................................... a b Sekcja I Zakwaterowanie i gastronomia......... a b Sekcja J Informacja i komunikacja................. a b Sekcja L Obsługa rynku nieruchomości.......... a b Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna........................ a b Sekcja N Administrowanie i działalność wspierająca................... a b Sekcja P Edukacja........................................... a b Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna............................. a b Sekcja R Kultura i rekreacja............................ a b Sekcja S (działy 95, 96) Pozostała działalność usługowa........ a b

powyżej more than 100000

in %

SPECIFICATION

a - by number of investing enterprises b - by value of investment outlays

LARGE

100,0 100,0

71,1 8,2

20,9 18,7

4,0 11,5

4,0 T O T A L 61,6

100,0 100,0

64,4 7,4

25,5 18,5

5,1 12,0

5,0 Industry 62,1

Section B + C + D + E

100,0 100,0

67,8 14,3

24,8 33,2

4,2 18,5

100,0 100,0

87,2 31,5

10,9 42,3

1,9 26,2

3,2 33,9

of which: Section C Manufacturing Section F

100,0 100,0

77,5 13,3

16,7 22,2

3,1 12,8

100,0 100,0

62,6 3,2

23,7 9,8

6,6 9,4

0,0 Construction 0,0 Section G Trade and repair of motor 2,7 vehicles

51,7 Section H

100,0 100,0

83,0 19,2

12,2 23,5

2,4 20,7

100,0 100,0

60,6 3,7

23,2 12,4

6,1 7,5

100,0 100,0

75,0 13,2

20,0 43,9

2,5 14,2

7,1 Transportation and storage 77,6 Section I Accomodation and food 2,4 service activities

36,6 Section J

10,1 Information and communication 76,4 Section L

100,0 100,0

77,0 15,9

19,7 39,1

0,7 4,4

100,0 100,0

95,9 41,3

3,2 31,9

0,9 26,8

100,0 100,0

100,0 100,0

0,0 0,0

0,0 0,0

2,5 Real estate activities 28,7 Section M Professional, scientific and 2,6 technical activities

40,6 Section N Administrative and support 0,0 service activities

0,0 Section P

0,0 Education 0,0 Section Q Human health and social work 0,0 activities

100,0 100,0

86,3 42,7

13,7 57,3

0,0 0,0

100,0 100,0

75,9 26,2

24,1 73,8

0,0 0,0

0,0 Arts and recreation 0,0

100,0 100,0

75,0 29,2

25,0 70,8

0,0 0,0

0,0 Other service activities 0,0

0,0 Section R

Section S (divisions 95,96)

66 TABL. 9. WARTOŚĆ BRUTTO, NETTO I STOPIEŃ ZUŻYCIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG

Gross and net values of fixed assets and degree of consumption by principal activity and

Lp. No.

1 O G Ó Ł E M ........................................ 2 TOTAL 3 4 5 Sekcja B + C + D + E 6 Przemysł ................................................ 7 Section B + C + D + E 8 Industry 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Wartość brutto (bieżące ceny ewidencyjne) w tys. zł Gross value (current prices) in thous. zl w tym: of which:

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION a - ogółem total b - 0-49 pracujących 0-49 persons employed c - w tym 0-9 pracujących of which 0-9 persons employed d - 50-249 pracujących 50-249 persons employed e - 250 i więcej pracujących 250 and more persons employed

ogółem total

budynki i lokale buildings and structures

maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia machinery, technical equipment and tools

środki transportu transport equipment

a b c d e

1 639 160 320 378 794 919 205 993 551 314 398 671 945 966 730

804 754 469 215 100 036 108 122 577 165 401 052 424 253 381

676 280 086 88 029 873 42 318 824 117 114 064 471 136 149

157 761 281 75 565 281 55 505 460 31 797 416 50 398 584

a b c d e

884 199 648 80 591 247 30 714 333 161 908 686 641 699 715

389 868 745 34 725 892 12 531 776 72 684 297 282 458 556

463 375 057 36 139 997 12 922 033 80 519 922 346 715 138

30 824 618 9 708 754 5 253 890 8 685 013 12 430 851

514 984 190 59 499 667 22 745 532 109 592 370 345 892 153

172 547 530 22 140 761 7 996 853 38 434 520 111 972 249

319 897 914 28 913 657 10 037 466 64 829 709 226 154 548

22 478 773 8 432 557 4 705 037 6 312 120 7 734 096

66 811 191 43 954 441 26 086 802 12 866 139 9 990 611

33 906 955 27 726 362 17 192 824 3 452 888 2 727 705

20 206 433 8 203 874 3 774 546 6 417 742 5 584 817

12 629 841 8 008 003 5 116 558 2 991 213 1 630 625

171 240 998 74 883 999 42 670 061 33 830 442 62 526 557

87 553 561 33 852 097 15 839 167 17 965 659 35 735 805

52 967 453 18 621 443 10 286 070 10 524 741 23 821 269

30 665 232 22 379 612 16 527 836 5 321 331 2 964 289

136 009 204 28 840 852 17 443 092 14 708 747 92 459 605

62 185 086 7 252 126 1 357 195 4 731 976 50 200 984

15 575 552 2 305 189 1 178 534 2 013 661 11 256 702

58 241 637 19 281 879 14 905 788 7 960 159 30 999 599

28 493 691 13 963 469 7 861 196 7 523 101 7 007 121

22 386 300 10 907 112 5 955 286 5 983 509 5 495 679

5 224 363 2 277 093 1 317 734 1 477 336 1 469 934

876 007 776 006 586 133 60 899 39 102

107 897 836 9 657 329 6 244 421 6 842 121 91 398 386

27 501 194 3 129 124 1 978 300 1 831 501 22 540 569

77 720 419 4 929 089 2 908 730 4 719 269 68 072 061

2 673 839 1 597 568 1 356 828 291 350 784 921

w tym: of which: Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe ..................................... a Section C b Manufacturing c d e Sekcja F Budownictwo ......................................... a Section F b Construction c d e Sekcja G Handel i naprawa poj. samoch. .............. a Section G b Trade and repair of motor c vehicles d e Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa .......................................... a Section H b Transportation and storage c d e Sekcja I Zakwaterowanie i gastronomia .............. a Section I b Accomodation and food service c activities d e Sekcja J Informacja i komunikacja ...................... a Section J b Information and communication c d e

67 PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU DZIAŁAŁNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W 2012 R.

by size class of enterprises in 2012 Wartość netto (bieżące ceny ewidencyjne) w tys. zł Net value (current prices) in thous. zl w tym: of which:

ogółem total

budynki i lokale buildings and structures

maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia machinery, technical equipment and tools

Stopień zużycia w % Degree of consumption in % w tym: of which:

środki transportu transport equipment

ogółem total

budynki i lokale buildings and structures

maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia machinery, technical equipment and tools

środki transportu transport equipment

Lp. No.

894 472 988 230 437 086 124 825 080 176 780 555 487 255 347

554 550 213 162 815 113 83 639 677 114 430 326 277 304 774

268 350 026 35 626 774 17 124 353 47 625 318 185 097 934

71 277 446 31 910 539 24 028 781 14 649 846 24 717 061

45,4 39,2 39,4 43,8 48,5

31,1 24,3 22,6 30,8 34,6

60,3 59,5 59,5 59,3 60,7

54,8 57,8 56,7 53,9 51,0

1 2 3 4 5

472 531 485 44 772 620 17 248 383 88 378 802 339 380 063

262 838 410 25 369 551 9 058 599 51 443 285 186 025 574

197 528 059 15 473 880 5 938 965 33 656 679 148 397 500

12 071 195 3 915 199 2 246 216 3 260 055 4 895 941

46,6 44,4 43,8 45,4 47,1

32,6 26,9 27,7 29,2 34,1

57,4 57,2 54,0 58,2 57,2

60,8 59,7 57,2 62,5 60,6

6 7 8 9 10

257 506 431 31 353 846 12 211 080 57 538 255 168 614 330

120 309 624 16 364 573 5 917 566 28 335 050 75 610 001

128 326 868 11 567 916 4 277 488 26 750 766 90 008 186

8 813 982 3 410 609 2 011 790 2 436 992 2 966 381

50,0 47,3 46,3 47,5 51,3

30,3 26,1 26,0 26,3 32,5

59,9 60,0 57,4 58,7 60,2

60,8 59,6 57,2 61,4 61,6

11 12 13 14 15

42 435 504 31 320 103 19 193 021 5 762 611 5 352 790

29 355 015 24 528 391 15 132 686 2 631 190 2 195 434

7 938 000 3 364 174 1 684 805 2 155 975 2 417 851

5 075 342 3 412 151 2 373 438 971 150 692 041

36,5 28,7 26,4 55,2 46,4

13,4 11,5 12,0 23,8 19,5

60,7 59,0 55,4 66,4 56,7

59,8 57,4 53,6 67,5 57,6

16 17 18 19 20

96 396 237 41 106 541 22 371 981 19 489 286 35 800 410

62 499 957 24 515 647 11 467 715 12 973 417 25 010 893

21 111 546 7 503 076 4 131 544 4 098 609 9 509 861

12 735 562 9 062 505 6 761 238 2 398 569 1 274 488

43,7 45,1 47,6 42,4 42,7

28,6 27,6 27,6 27,8 30,0

60,1 59,7 59,8 61,1 60,1

58,5 59,5 59,1 54,9 57,0

21 22 23 24 25

76 851 297 14 900 795 8 239 643 8 139 958 53 810 544

42 467 551 5 457 819 1 065 961 3 556 721 33 453 011

5 271 107 894 477 454 330 897 023 3 479 607

29 107 196 8 547 652 6 718 588 3 683 263 16 876 281

43,5 48,3 52,8 44,7 41,8

31,7 24,7 21,5 24,8 33,4

66,2 61,2 61,4 55,5 69,1

50,0 55,7 54,9 53,7 45,6

26 27 28 29 30

18 715 165 9 822 286 5 458 930 5 242 847 3 650 032

16 231 022 8 494 962 4 582 268 4 705 788 3 030 272

2 076 140 956 871 584 065 514 499 604 770

401 100 367 313 290 672 21 203 12 584

34,3 29,7 30,6 30,3 47,9

27,5 22,1 23,1 21,4 44,9

60,3 58,0 55,7 65,2 58,9

54,2 52,7 50,4 65,2 67,8

31 32 33 34 35

36 405 342 4 876 930 3 041 281 3 493 979 28 034 433

15 312 586 2 276 042 1 429 396 1 257 574 11 778 970

19 912 047 1 807 803 919 769 2 103 289 16 000 955

1 178 497 791 709 691 725 133 115 253 673

66,3 49,5 51,3 48,9 69,3

44,3 27,3 27,7 31,3 47,7

74,4 63,3 68,4 55,4 76,5

55,9 50,4 49,0 54,3 67,7

36 37 38 39 40

68 TABL. 9. WARTOŚĆ BRUTTO, NETTO I STOPIEŃ ZUŻYCIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG

Gross and net values of fixed assets and degree of consumption by principal activity and

Lp. No.

Wartość brutto (bieżące ceny ewidencyjne) w tys. zł Gross value (current prices) in thous. zl w tym: of which:

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION a - ogółem total b - 0-49 pracujących 0-49 persons employed c - w tym 0-9 pracujących of which 0-9 persons employed d - 50-249 pracujących 50-249 persons employed e - 250 i więcej pracujących 250 and more persons employed

Sekcja L 1 Obsługa rynku nieruchomości ............... 2 Section L 3 Real estate activities 4 5 Sekcja M Działalność profesjonalna, 6 naukowa i techniczna ............................. 7 Section M 8 Professional, scientific and 9 technical activities 10 Sekcja N Administrowanie 11 i działalność wspierająca ....................... 12 Section N 13 Administrative and support 14 service activities 15 Sekcja P 16 Edukacja ................................................ 17 Section P 18 Education 19 20 Sekcja Q Opieka zdrowotna 21 i pomoc społeczna .................................. 22 Section Q 23 Human health and social work 24 activities 25 Sekcja R 26 Kultura i rekreacja ................................. 27 Section R 28 Arts and recreation 29 30 Sekcja S (działy 95, 96) Pozostała działalność 31 usługowa ................................................ 32 Section S (divisions 95,96) 33 Other service activities 34 35

ogółem total

budynki i lokale buildings and structures

maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia machinery, technical equipment and tools

środki transportu transport equipment

a b c d e

148 236 484 83 583 853 44 073 350 50 259 904 14 392 727

143 219 002 81 336 420 43 383 099 48 315 244 13 567 338

3 979 635 1 518 669 200 422 1 705 468 755 498

1 016 355 711 896 479 539 234 568 69 891

a b c d e

36 869 251 15 825 386 12 357 928 7 332 918 13 710 947

14 780 939 6 521 449 4 610 384 2 614 462 5 645 028

15 894 334 4 440 055 3 296 041 4 127 171 7 327 108

6 150 266 4 858 146 4 450 114 578 427 713 693

a b c d e

20 583 566 7 608 249 4 600 581 7 653 066 5 322 251

4 669 977 2 084 568 1 254 570 866 731 1 718 678

6 330 719 1 952 182 913 720 1 330 578 3 047 959

9 567 163 3 568 264 2 429 226 5 443 353 555 546

a b c d e

2 830 389 2 543 303 1 945 552 235 565 #

1 036 190 878 080 463 649 128 225 #

557 149 453 497 333 836 83 288 #

1 236 995 1 211 672 1 148 067 24 051 #

a b c d e

18 301 764 10 966 108 8 334 661 3 313 732 4 021 924

7 235 895 3 123 965 1 770 488 1 808 201 2 303 729

8 198 682 5 143 774 3 958 007 1 438 464 1 616 444

2 864 631 2 697 405 2 605 302 65 516 101 710

a b c d e

14 316 169 4 007 702 1 777 123 7 387 344 2 921 123

8 845 883 2 379 644 851 362 4 742 072 1 724 167

4 980 414 1 295 787 653 777 2 538 218 1 146 409

479 436 329 766 271 829 99 123 50 547

a b c d e

3 370 129 2 368 981 1 884 451 536 906 #

1 564 742 1 183 197 934 477 276 287 #

1 269 876 749 224 575 374 218 206 #

535 261 436 310 374 350 42 413 #

69 PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU DZIAŁAŁNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W 2012 R. (dok.)

by size class in 2012 (cont.) Wartość netto (bieżące ceny ewidencyjne) w tys. zł Net value (current prices) in thous. zl w tym: of which:

ogółem total

budynki i lokale buildings and structures

maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia machinery, technical equipment and tools

Stopień zużycia w % Degree of consumption in % w tym: of which:

środki transportu transport equipment

ogółem total

budynki i lokale buildings and structures

maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia machinery, technical equipment and tools

środki transportu transport equipment

Lp. No.

99 818 452 60 509 282 33 558 361 30 639 413 8 669 757

98 233 719 59 671 576 33 278 193 30 131 588 8 430 555

1 172 785 538 547 78 720 415 380 218 858

393 624 285 371 194 238 87 909 20 344

32,7 27,6 23,9 39,0 39,8

31,4 26,6 23,3 37,6 37,9

70,5 64,5 60,7 75,6 71,0

61,3 59,9 59,5 62,5 70,9

1 2 3 4 5

17 717 349 8 961 574 6 896 623 3 215 452 5 540 323

9 990 122 5 190 159 3 694 193 1 740 090 3 059 873

4 829 551 1 513 764 1 113 376 1 180 791 2 134 996

2 871 846 2 252 317 2 088 067 290 978 328 551

51,9 43,4 44,2 56,2 59,6

32,4 20,4 19,9 33,4 45,8

69,6 65,9 66,2 71,4 70,9

53,3 53,6 53,1 49,7 54,0

6 7 8 9 10

10 980 652 3 393 799 1 737 534 5 060 584 2 526 269

3 482 945 1 615 298 976 740 662 228 1 205 419

2 471 642 745 623 231 097 672 085 1 053 934

5 011 369 1 030 636 527 625 3 713 885 266 848

46,7 55,4 62,2 33,9 52,5

25,4 22,5 22,1 23,6 29,9

61,0 61,8 74,7 49,5 65,4

47,6 71,1 78,3 31,8 52,0

11 12 13 14 15

1 510 260 1 350 797 963 086 132 846 #

758 534 649 709 324 926 87 194 #

171 051 137 557 100 961 29 035 #

580 620 563 477 537 199 16 616 #

46,6 46,9 50,5 43,6 #

26,8 26,0 29,9 32,0 #

69,3 69,7 69,8 65,1 #

53,1 53,5 53,2 30,9 #

16 17 18 19 20

10 012 716 5 514 750 4 001 884 2 014 806 2 483 160

5 483 748 2 367 796 1 348 814 1 368 343 1 747 609

3 100 452 1 796 928 1 341 524 615 229 688 295

1 426 340 1 349 442 1 311 062 29 683 47 215

45,3 49,7 52,0 39,2 38,3

24,2 24,2 23,8 24,3 24,1

62,2 65,1 66,1 57,2 57,4

50,2 50,0 49,7 54,7 53,6

21 22 23 24 25

9 024 068 2 425 617 931 659 4 865 399 1 733 052

6 683 338 1 757 940 551 467 3 648 461 1 276 937

2 141 143 516 082 253 470 1 183 288 441 773

190 230 149 157 126 632 26 731 14 342

37,0 39,5 47,6 34,1 40,7

24,4 26,1 35,2 23,1 25,9

57,0 60,2 61,2 53,4 61,5

60,3 54,8 53,4 73,0 71,6

26 27 28 29 30

2 074 461 1 481 992 1 182 694 344 572 #

1 213 266 920 223 728 719 224 447 #

626 503 377 992 291 727 103 436 #

234 525 183 610 162 081 16 689 #

38,4 37,4 37,2 35,8 #

22,5 22,2 22,0 18,8 #

50,7 49,5 49,3 52,6 #

56,2 57,9 56,7 60,7 #

31 32 33 34 35

70 TABL. 10. STRUKTURA WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W 2012 R. Structure of gross value of fixed assets by principal activity and by size class in 2012 W tym: Of which:

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION a - ogółem total b - 0-49 pracujących 0-49 persons employed c - w tym 0-9 pracujących of which 0-9 persons employed d - 50-249 pracujących 50-249 persons employed e - 250 i więcej pracujących 250 and more persons employed O G Ó Ł E M ......................................... a TOTAL b c d e Sekcja B + C + D + E Przemysł ................................................. a Section B + C + D + E b Industry c d e w tym of which: Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe ...................................... a Section C b Manufacturing c d e Sekcja F Budownictwo .......................................... a Section F b Construction c d e Sekcja G Handel i naprawa poj. samoch. ................ a Section G b Trade and repair of motor c vehicles d e Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa ............................................ a Section H b Transportation and storage c d e Sekcja I Zakwaterowanie i gastronomia ................ a Section I b Accomodation and food service c activities d e Sekcja J Informacja i komunikacja ........................ a Section J b Information and communication c d e

Ogółem Total

budynki i lokale buildings and structures

w%

maszyny, urządzenia techniczne środki transportu i narzędzia transport equipment machinery, technical equipment and tools

in %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

49,1 56,8 52,5 52,6 44,8

41,3 23,2 20,5 37,3 49,8

9,6 19,9 26,9 10,1 5,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

44,1 43,1 40,8 44,9 44,0

52,4 44,9 42,1 49,7 54,0

3,5 12,0 17,1 5,4 1,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

33,5 37,2 35,2 35,1 32,4

62,1 48,6 44,1 59,1 65,4

4,4 14,2 20,7 5,8 2,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

50,8 63,1 65,9 26,8 27,3

30,2 18,7 14,5 49,9 55,9

18,9 18,2 19,6 23,2 16,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

51,1 45,2 37,1 53,1 57,2

30,9 24,9 24,1 31,1 38,1

17,9 29,9 38,7 15,7 4,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

45,7 25,1 7,8 32,2 54,3

11,5 8,0 6,8 13,7 12,2

42,8 66,9 85,4 54,1 33,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

78,6 78,1 75,7 79,5 78,4

18,3 16,3 16,8 19,6 21,0

3,1 5,6 7,5 0,8 0,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

25,5 32,4 31,7 26,8 24,7

72,0 51,0 46,6 68,9 74,4

2,5 16,5 21,7 4,3 0,9

71 TABL. 10. STRUKTURA WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI I KLAS WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W 2012 R. (dok.) Structure of gross value of fixed assets by principal activity and by size class in 2012 (cont.) W tym: Of which:

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION a - ogółem total b - 0-49 pracujących 0-49 persons employed c - w tym 0-9 pracujących of which 0-9 persons employed d - 50-249 pracujących 50-249 persons employed e - 250 i więcej pracujących 250 and more persons employed Sekcja L Obsługa rynku nieruchomości ................. a Section L b Real estate activities c d e Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna .............................. a Section M b Professional, scientific and c technical activities d e Sekcja N Administrowanie i działalność wspierająca ......................... a Section N b Administrative and support c service activities d e Sekcja P Edukacja ................................................. a Section P b Education c d e Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ................................... a Section Q b Human health and social work c activities d e Sekcja R Kultura i rekreacja ................................... a Section R b Arts and recreation c d e Sekcja S (działy 95, 96) Pozostała działalność usługowa ................................................. a Section S (divisions 95,96) b Other service activities c d e

Ogółem Total

budynki i lokale buildings and structures

w%

maszyny, urządzenia techniczne środki transportu i narzędzia transport equipment machinery, technical equipment and tools

in %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

96,6 97,3 98,4 96,1 94,3

2,7 1,8 0,5 3,4 5,2

0,7 0,9 1,1 0,5 0,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

40,1 41,2 37,3 35,7 41,2

43,1 28,1 26,7 56,3 53,4

16,7 30,7 36,0 7,9 5,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

22,7 27,4 27,3 11,3 32,3

30,8 25,7 19,9 17,4 57,3

46,5 46,9 52,8 71,1 10,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

36,6 34,5 23,8 54,4 58,0

19,7 17,8 17,2 35,4 39,5

43,7 47,6 59,0 10,2 2,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

39,5 28,5 21,2 54,6 57,3

44,8 46,9 47,5 43,4 40,2

15,7 24,6 31,3 2,0 2,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

61,8 59,4 47,9 64,2 59,0

34,8 32,3 36,8 34,4 39,2

3,3 8,2 15,3 1,3 1,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

46,4 49,9 49,6 51,5 22,7

37,7 31,6 30,5 40,6 65,1

15,9 18,4 19,9 7,9 12,2

72 TABL. 11. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWACH WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI Basic information on enterprises by size class and by voivodship in 2012 WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS

Lp. No.

Pracujący (stan w dniu 31 XII) Persons employed (as of 31 XII)

Przedsiębiorstwa Enterprises

a - ogółem total b - 0-49 pracujących 0-49 persons employed c - w tym 0-9 pracujących of which 0-9 persons employed d - 50-249 pracujących 50-249 persons employed e - 250 i więcej pracujących 250 and more persons employed

ogółem total

na 1000 mieszkańców per 1000 inhabitants

ogółem total

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w zł na 1000 Average monthly mieszkańców gross wages and per 1000 salaries in zl inhabitants

1 O G Ó Ł E M ................................... 2 TOTAL 3 4 5

a b c d e

1 794 943 1 776 258 1 719 187 15 484 3 201

46,6 46,1 44,6 0,4 0,1

8 937 353 4 663 434 3 459 475 1 602 448 2 671 471

231,9 121,0 89,8 41,6 69,3

3 628 2 704 2 172 3 706 4 430

6 Dolnośląskie ...................................... 7 8 9 10

a b c d e

145 106 143 646 139 474 1 164 296

49,8 49,3 47,9 0,4 0,1

718 182 358 697 271 440 119 318 240 167

246,4 123,1 93,1 40,9 82,4

3 611 2 824 2 245 3 712 4 173

11 Kujawsko-pomorskie ........................ 12 13 14 15

a b c d e

87 043 86 069 83 217 818 156

41,5 41,1 39,7 0,4 0,1

399 579 226 640 163 484 88 147 84 792

190,6 108,1 78,0 42,0 40,4

2 941 2 435 2 029 3 130 3 475

16 Lubelskie ........................................... 17 18 19 20

a b c d e

76 196 75 525 73 151 590 81

35,2 34,9 33,8 0,3 0,0

329 815 193 103 143 969 58 969 77 743

152,3 89,2 66,5 27,2 35,9

3 052 2 282 1 949 3 036 4 083

21 Lubuskie ............................................ 22 23 24 25

a b c d e

45 142 44 686 43 242 391 65

44,1 43,7 42,3 0,4 0,1

194 575 115 810 84 841 41 536 37 229

190,1 113,2 82,9 40,6 36,4

2 871 2 366 2 030 3 130 3 394

26 Łódzkie ............................................. 27 28 29 30

a b c d e

121 334 120 182 116 392 977 175

48,1 47,6 46,1 0,4 0,1

547 169 312 647 233 297 98 163 136 359

216,7 123,8 92,4 38,9 54,0

3 209 2 384 2 015 3 117 4 253

31 Małopolskie ...................................... 32 33 34 35

a b c d e

163 176 161 605 156 239 1 330 241

48,6 48,2 46,6 0,4 0,1

746 753 418 258 305 500 136 309 192 186

222,6 124,7 91,1 40,6 57,3

3 352 2 581 2 045 3 557 4 083

36 Mazowieckie ..................................... 37 38 39 40

a b c d e

305 998 302 547 293 790 2 684 767

57,7 57,1 55,4 0,5 0,1

1 918 311 781 093 595 290 285 274 851 944

361,8 147,3 112,3 53,8 160,7

4 611 3 521 2 653 5 146 4 960

41 Opolskie ............................................ 42 43 44 45

a b c d e

36 548 36 148 34 828 341 59

36,2 35,8 34,5 0,3 0,1

167 819 100 665 73 176 35 876 31 278

166,1 99,6 72,4 35,5 31,0

3 245 2 476 2 137 3 508 4 291

73 PODMIOTÓW I WOJEWÓDZTW W 2012 R.

Przychody Revenues

ogółem total

Koszty Costs

na 1 podmiot per 1 enterprise

w mln zł

ogółem total

na 1 podmiot per 1 enterprise

Wskaźnik poziomu kosztów w % Lp. Cost level indicator No. in %

in mln zl

3 763 883 1 317 059 762 443 767 118 1 679 706

2,1 0,7 0,4 49,5 524,7

3 542 163 1 197 810 674 543 736 467 1 607 886

2,0 0,7 0,4 47,6 502,3

94,1 90,9 88,5 96,0 95,7

1 2 3 4 5

260 396 89 118 56 582 48 886 122 392

1,8 0,6 0,4 42,0 413,5

240 491 80 149 49 375 47 954 112 389

1,7 0,6 0,4 41,2 379,7

92,4 89,9 87,3 98,1 91,8

6 7 8 9 10

147 991 62 440 38 107 34 394 51 158

1,7 0,7 0,5 42,0 327,9

137 872 56 491 33 374 32 180 49 202

1,6 0,7 0,4 39,3 315,4

93,2 90,5 87,6 93,6 96,2

11 12 13 14 15

105 551 48 426 28 906 22 543 34 582

1,4 0,6 0,4 38,2 426,9

97 954 43 837 25 251 22 058 32 059

1,3 0,6 0,3 37,4 395,8

92,8 90,5 87,4 97,8 92,7

16 17 18 19 20

58 830 27 439 16 323 13 776 17 614

1,3 0,6 0,4 35,2 271,0

54 215 24 316 13 845 13 101 16 798

1,2 0,5 0,3 33,5 258,4

92,2 88,6 84,8 95,1 95,4

21 22 23 24 25

180 874 75 385 46 019 36 431 69 057

1,5 0,6 0,4 37,3 394,6

167 174 67 744 40 018 35 085 64 346

1,4 0,6 0,3 35,9 367,7

92,4 89,9 87,0 96,3 93,2

26 27 28 29 30

279 465 104 501 59 677 69 532 105 432

1,7 0,6 0,4 52,3 437,5

261 680 95 000 52 650 65 836 100 844

1,6 0,6 0,3 49,5 418,4

93,6 90,9 88,2 94,7 95,6

31 32 33 34 35

1 164 843 316 687 172 306 221 479 626 678

3,8 1,0 0,6 82,5 817,1

1 109 377 292 876 157 670 212 800 603 702

3,6 1,0 0,5 79,3 787,1

95,2 92,5 91,5 96,1 96,3

36 37 38 39 40

56 513 24 825 14 328 16 092 15 595

1,5 0,7 0,4 47,2 264,3

53 187 22 590 12 695 15 731 14 866

1,5 0,6 0,4 46,1 252,0

94,1 91,0 88,6 97,8 95,3

41 42 43 44 45

74 TABL. 11. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWACH WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI Basic information on enterprises by size class and by voivodship in 2012 (cont.) WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS

Lp. No.

Pracujący (stan w dniu 31 XII) Persons employed (as of 31 XII)

Przedsiębiorstwa Enterprises

a - ogółem total b - 0-49 pracujących 0-49 persons employed c - w tym 0-9 pracujących of which 0-9 persons employed d - 50-249 pracujących 50-249 persons employed e - 250 i więcej pracujących 250 and more persons employed

ogółem total

na 1000 mieszkańców per 1000 inhabitants

ogółem total

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w zł na 1000 Average monthly mieszkańców gross wages and per 1000 salaries in zl inhabitants

1 Podkarpackie ..................................... 2 3 4 5

a b c d e

70 430 69 553 66 796 740 137

33,1 32,7 31,4 0,3 0,1

354 206 188 999 131 477 79 109 86 098

166,3 88,7 61,7 37,1 40,4

2 877 2 247 1 896 2 890 3 614

6 Podlaskie ........................................... 7 8 9 10

a b c d e

43 197 42 792 41 439 344 61

36,0 35,7 34,6 0,3 0,1

174 721 108 309 79 280 33 364 33 048

145,8 90,4 66,1 27,8 27,6

2 910 2 378 2 008 3 103 3 629

11 Pomorskie ......................................... 12 13 14 15

a b c d e

116 185 115 034 111 484 972 179

50,7 50,2 48,7 0,4 0,1

489 464 294 674 220 241 99 926 94 864

213,7 128,7 96,2 43,6 41,4

3 576 2 837 2 234 3 785 4 517

16 Śląskie ............................................... 17 18 19 20

a b c d e

210 639 208 214 200 416 1 997 428

45,6 45,1 43,4 0,4 0,1

1 180 319 587 834 425 657 208 126 384 359

255,7 127,4 92,2 45,1 83,3

3 903 2 653 2 061 3 601 5 059

21 Świętokrzyskie .................................. 22 23 24 25

a b c d e

47 492 47 039 45 468 380 73

37,3 36,9 35,7 0,3 0,1

205 886 125 420 92 667 40 220 40 246

161,6 98,4 72,7 31,6 31,6

2 980 2 262 1 859 3 298 3 826

26 Warmińsko-mazurskie ...................... 27 28 29 30

a b c d e

52 847 52 304 50 582 471 72

36,4 36,1 34,9 0,3 0,0

232 932 137 761 101 083 46 906 48 265

160,6 95,0 69,7 32,3 33,3

2 755 2 253 1 878 2 976 3 370

31 Wielkopolskie ................................... 32 33 34 35

a b c d e

183 667 181 626 175 677 1 713 328

53,0 52,5 50,7 0,5 0,1

950 804 498 201 370 869 173 563 279 040

274,6 143,9 107,1 50,1 80,6

3 213 2 567 2 112 3 400 3 719

36 Zachodniopomorskie ......................... 37 38 39 40

a b c d e

89 943 89 288 86 992 572 83

52,2 51,9 50,5 0,3 0,0

326 816 215 321 167 202 57 642 53 853

189,9 125,1 97,1 33,5 31,3

3 096 2 578 2 102 3 541 3 641

75 PODMIOTÓW I WOJEWÓDZTW W 2012 R. (dok.)

Przychody Revenues

ogółem total

Koszty Costs

na 1 podmiot per 1 enterprise

w mln zł

ogółem total

na 1 podmiot per 1 enterprise

Wskaźnik poziomu kosztów w % Lp. Cost level indicator No. in %

in mln zl

114 039 41 285 22 477 27 689 45 065

1,6 0,6 0,3 37,4 328,9

107 219 37 398 19 698 26 950 42 871

1,5 0,5 0,3 36,4 312,9

94,0 90,6 87,6 97,3 95,1

1 2 3 4 5

63 858 30 799 18 680 13 901 19 158

1,5 0,7 0,5 40,4 314,1

60 251 27 902 16 402 13 559 18 790

1,4 0,7 0,4 39,4 308,0

94,4 90,6 87,8 97,5 98,1

6 7 8 9 10

242 116 80 619 46 768 43 787 117 710

2,1 0,7 0,4 45,0 657,6

226 006 71 791 39 974 41 260 112 955

1,9 0,6 0,4 42,4 631,0

93,3 89,0 85,5 94,2 96,0

11 12 13 14 15

454 519 158 867 90 068 93 608 202 044

2,2 0,8 0,4 46,9 472,1

431 219 146 307 81 037 90 481 194 430

2,0 0,7 0,4 45,3 454,3

94,9 92,1 90,0 96,7 96,2

16 17 18 19 20

70 405 30 128 19 201 14 108 26 170

1,5 0,6 0,4 37,1 358,5

65 656 26 714 16 442 13 615 25 327

1,4 0,6 0,4 35,8 346,9

93,3 88,7 85,6 96,5 96,8

21 22 23 24 25

64 151 31 041 19 223 14 796 18 314

1,2 0,6 0,4 31,4 254,4

59 610 27 413 16 269 14 441 17 756

1,1 0,5 0,3 30,7 246,6

92,9 88,3 84,6 97,6 97,0

26 27 28 29 30

399 182 139 192 79 549 74 914 185 075

2,2 0,8 0,5 43,7 564,3

376 463 126 591 70 285 71 160 178 712

2,0 0,7 0,4 41,5 544,9

94,3 90,9 88,4 95,0 96,6

31 32 33 34 35

101 151 56 308 34 228 21 180 23 663

1,1 0,6 0,4 37,0 285,1

93 789 50 691 29 557 20 257 22 840

1,0 0,6 0,3 35,4 275,2

92,7 90,0 86,4 95,6 96,5

36 37 38 39 40

76 TABL. 12. PRZEDSIĘBIORSTWA I PRACUJĄCY WEDŁUG PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU Enterprises and persons employed by type of principal activity and by voivodship in 2012 WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS

Z tego: In which: przemysł industry

a - przedsiębiorstwa ogółem enterprises in total Lp. b - pracujący ogółem No. persons employed in total c - pracujący na 1 przedsiębiorstwo persons employed per 1 enterprise 1 2 3

Ogółem Total razem total

O G Ó Ł E M ............... a 1 794 943 186 223 TOTAL b 8 937 353 2 789 684 c 5,0 15,0

handel i naprawa poj. samoch. trade and repair

transport i gospodarka magazynowa transportation and storage

233 721 513 237 870 168 2 195 774 3,7 4,3

141 748 726 374 5,1

w tym budownictwo przetwórstwo construction przemysłowe of which manufacturing

174 754 2 346 862 13,4

5

Dolnośląskie ................. a b 6 c

145 106 718 182 4,9

13 245 230 896 17,4

12 199 192 460 15,8

20 567 66 077 3,2

39 967 166 551 4,2

10 686 35 547 3,3

Kujawsko-pomorskie .... a b 9 c

87 043 399 579 4,6

9 146 139 049 15,2

8 450 129 295 15,3

11 032 41 863 3,8

25 926 102 095 3,9

6 914 23 464 3,4

10 Lubelskie ...................... a

76 196 329 815 4,3

7 213 102 606 14,2

6 738 77 590 11,5

9 576 42 010 4,4

25 571 90 969 3,6

6 652 23 441 3,5

45 142 194 575 4,3

4 149 71 243 17,2

3 852 66 359 17,2

6 097 17 689 2,9

14 431 42 950 3,0

3 786 14 118 3,7

121 334 547 169 4,5

16 498 198 838 12,1

15 711 167 219 10,6

12 794 41 910 3,3

40 047 133 993 3,3

9 730 33 969 3,5

163 176 746 753 4,6

17 364 210 656 12,1

16 647 179 019 10,8

23 994 88 199 3,7

43 879 199 048 4,5

12 907 40 590 3,1

305 998 1 918 311 6,3

25 745 365 793 14,2

23 786 312 957 13,2

32 725 156 281 4,8

79 515 463 544 5,8

25 604 303 970 11,9

36 548 167 819 4,6

4 135 62 154 15,0

3 895 56 985 14,6

5 616 19 662 3,5

10 086 36 091 3,6

1 929 9 733 5,0

4

7 8

11 12

b c

13 Lubuskie ....................... a 14 15

b c

16 Łódzkie ......................... a 17 18

b c

19 Małopolskie .................. a 20 21

b c

22 Mazowieckie ................. a 23 24

b c

25 Opolskie ........................ a 26 27

b c

77 DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I WOJEWÓDZTW W 2012 R. Z tego: In which: administrodziałalność wanie profesjonalna, zakwaterowa- informacja obsługa rynku i działalność naukowa nie i gastrono- i komunikacja nieruchomowspierająca i techniczna mia information ści administraprofessional, accomodaand real estate tive and scientific and tion and communicaactivities support technical food service tion service activities activities

edukacja education

opieka zdrowotna i pomoc społeczna human health and social work activities

kultura i rekreacja arts and recreation

pozostała Lp. działalność No. usługowa other service activities

49 452 236 516 4,8

65 804 280 726 4,3

41 715 172 794 4,1

211 487 579 042 2,7

56 072 427 394 7,6

46 041 87 859 1,9

147 021 333 735 2,3

16 925 74 471 4,4

85 496 1 162 815 2 1,9 3

4 493 26 293 5,9

5 579 17 420 3,1

3 810 14 483 3,8

18 706 45 307 2,4

4 311 58 627 13,6

3 727 7 100 1,9

11 771 31 611 2,7

1 487 6 415 4,3

6 757 4 11 855 5 1,8 6

1 892 8 174 4,3

2 156 5 384 2,5

1 436 6 904 4,8

8 759 19 988 2,3

2 705 16 567 6,1

2 225 4 425 2,0

9 731 19 475 2,0

1 002 3 296 3,3

4 119 7 8 897 8 2,2 9

2 022 7 220 3,6

1 980 5 838 2,9

1 396 6 271 4,5

7 755 17 699 2,3

1 725 5 859 3,4

1 863 3 955 2,1

6 649 15 196 2,3

680 2 946 4,3

3 114 10 5 804 11 1,9 12

1 298 4 932 3,8

1 002 2 573 2,6

913 3 717 4,1

4 550 9 556 2,1

1 330 12 958 9,7

804 1 409 1,8

3 732 8 332 2,2

274 603 2,2

2 774 13 4 496 14 1,6 15

2 689 12 985 4,8

3 421 10 394 3,0

2 443 11 348 4,6

11 721 28 067 2,4

2 953 34 148 11,6

2 877 5 138 1,8

9 002 20 848 2,3

1 075 4 788 4,5

6 085 16 10 742 17 1,8 18

6 200 26 523 4,3

5 982 27 164 4,5

3 905 13 401 3,4

19 212 51 643 2,7

4 568 30 659 6,7

3 463 7 055 2,0

12 469 29 352 2,4

1 824 9 227 5,1

7 408 19 13 237 20 1,8 21

7 122 51 774 7,3

19 428 126 897 6,5

8 699 37 854 4,4

46 639 183 898 3,9

12 701 114 332 9,0

10 298 19 962 1,9

21 906 51 105 2,3

2 644 13 947 5,3

12 972 22 28 954 23 2,2 24

1 278 4 958 3,9

928 1 856 2,0

739 2 835 3,8

4 131 9 749 2,4

1 277 6 698 5,2

927 1 431 1,5

3 015 7 059 2,3

359 1 686 4,7

2 129 25 3 907 26 1,8 27

78 TABL. 12. PRZEDSIĘBIORSTWA I PRACUJĄCY WEDŁUG PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU Enterprises and persons employed by type of principal activity and by voivodship in 2012 (cont.) WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS

Z tego: In which: przemysł industry

a - przedsiębiorstwa ogółem enterprises in total Lp. b - pracujący ogółem No. persons employed in total c - pracujący na 1 przedsiębiorstwo persons employed per 1 enterprise

Ogółem Total razem total

w tym budownictwo przetwórstwo construction przemysłowe of which manufacturing

transport handel i gospodarka i naprawa magazynowa poj. samoch. transportatrade and tion repair and storage

1 2 3

Podkarpackie ................ a b c

70 430 354 206 5,0

8 167 131 915 16,2

7 739 121 173 15,7

9 906 36 076 3,6

21 556 92 923 4,3

5 951 19 139 3,2

4 5 6

Podlaskie ...................... a b c

43 197 174 721 4,0

3 979 53 796 13,5

3 725 48 736 13,1

5 650 19 469 3,4

12 921 49 335 3,8

3 895 11 338 2,9

Pomorskie ..................... a b 9 c

116 185 489 464 4,2

14 133 148 507 10,5

13 434 132 003 9,8

17 396 56 408 3,2

27 894 110 173 3,9

9 402 35 548 3,8

10 Śląskie .......................... a

210 639 1 180 319 5,6

22 701 492 981 21,7

21 422 336 143 15,7

26 119 116 707 4,5

63 405 236 647 3,7

16 774 65 889 3,9

47 492 205 886 4,3

5 470 70 508 12,9

5 148 62 543 12,1

7 129 24 740 3,5

16 460 58 533 3,6

3 469 12 930 3,7

52 847 232 932 4,4

5 633 87 549 15,5

5 162 79 939 15,5

7 276 25 001 3,4

15 433 52 480 3,4

3 543 10 617 3,0

183 667 950 804 5,2

20 043 324 028 16,2

18 783 293 906 15,6

24 831 84 326 3,4

53 303 280 349 5,3

13 436 61 846 4,6

89 943 326 816 3,6

8 601 99 166 11,5

8 060 90 535 11,2

13 013 33 750 2,6

22 842 80 092 3,5

7 070 24 237 3,4

7

8

11 12

b c

13 Świętokrzyskie .............. a 14 15

b c

16 Warmińsko-mazurskie .. a 17 18

b c

19 Wielkopolskie ............... a 20 21

b c

22 Zachodniopomorskie .... a 23 24

b c

79 DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I WOJEWÓDZTW W 2012 R. (dok.)

012 (cont.) Z tego: In which:

administrodziałalność wanie zakwaterowa informacja profesjonalna, obsługa rynku i działalność nie i komunikacja naukowa nieruchomowspierająca i gastronomia information i techniczna ści administraaccomodaand professional, real estate tive and tion and communicascientific and activities support food service tion technical service activities activities

edukacja education

ochrona zdrowia i opieka społeczna health and social work

kultura i rekreacja arts and recreation

pozostała Lp. działalność No. usługowa other service activities

1 664 7 706 4,6

1 985 10 036 5,1

1 153 5 316 4,6

6 780 14 280 2,1

1 439 12 153 8,4

1 435 2 490 1,7

6 309 13 527 2,1

425 2 592 6,1

3 661 1 6 053 2 1,7 3

908 3 907 4,3

1 170 2 829 2,4

897 3 730 4,2

4 453 9 124 2,0

1 140 5 918 5,2

955 1 770 1,9

4 337 7 744 1,8

343 1 952 5,7

2 550 4 3 809 5 1,5 6

3 729 14 556 3,9

4 078 14 737 3,6

3 370 13 596 4,0

13 395 29 789 2,2

3 558 20 219 5,7

3 031 6 716 2,2

9 792 24 266 2,5

1 324 4 092 3,1

5 082 7 10 857 8 2,1 9

6 641 26 246 4,0

7 168 23 097 3,2

4 579 22 939 5,0

23 417 64 644 2,8

6 109 47 327 7,7

5 494 9 678 1,8

15 566 43 403 2,8

2 282 11 228 4,9

10 384 10 19 533 11 1,9 12

1 205 4 669 3,9

1 016 2 090 2,1

480 2 721 5,7

4 592 10 230 2,2

862 4 832 5,6

802 1 586 2,0

3 504 7 939 2,3

350 1 348 3,8

2 153 13 3 760 14 1,7 15

1 237 5 802 4,7

1 250 2 800 2,2

1 181 4 466 3,8

5 207 11 364 2,2

1 585 14 053 8,9

1 205 2 484 2,1

5 893 10 238 1,7

495 1 370 2,8

2 912 16 4 708 17 1,6 18

4 054 18 079 4,5

6 294 20 756 3,3

4 206 15 475 3,7

22 588 54 542 2,4

6 483 31 345 4,8

4 400 8 372 1,9

13 978 28 168 2,0

1 440 5 796 4,0

8 611 19 17 721 20 2,1 21

3 021 12 691 4,2

2 368 6 855 2,9

2 507 7 737 3,1

9 583 19 161 2,0

3 326 11 698 3,5

2 535 4 289 1,7

9 367 15 472 1,7

922 3 184 3,5

4 788 22 8 484 23 1,8 24

80 TABL. 13. STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW I PRACUJĄCYCH WEDŁUG PRZEWAŻAJĄCEGO The structure of enterprises and persons employed by principal activity and by voivodship in 2012 Z tego: In which:

WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS

Lp. a - przedsiębiorstwa No. ogółem enterprises in total b - pracujący ogółem persons employed in total

przemysł industry Ogółem Total razem total

transport handel i gospodarka i naprawa w tym budownictwo magazynowa poj. samoch. przetwórstwo construction transportatrade and przemysłowe tion repair of which and storage manufacturing

1 2

O G Ó Ł E M ................. a TOTAL b

100,0 100,0

10,4 31,2

9,7 26,3

13,0 9,7

28,6 24,6

7,9 8,1

3 4

Dolnośląskie ................... a b

100,0 100,0

9,1 32,2

8,4 26,8

14,2 9,2

27,5 23,2

7,4 4,9

5 6

Kujawsko-pomorskie ...... a b

100,0 100,0

10,5 34,8

9,7 32,4

12,7 10,5

29,8 25,6

7,9 5,9

7 8

Lubelskie ........................ a b

100,0 100,0

9,5 31,1

8,8 23,5

12,6 12,7

33,6 27,6

8,7 7,1

9 Lubuskie ......................... a 10 b

100,0 100,0

9,2 36,6

8,5 34,1

13,5 9,1

32,0 22,1

8,4 7,3

11 Łódzkie ........................... a 12 b

100,0 100,0

13,6 36,3

12,9 30,6

10,5 7,7

33,0 24,5

8,0 6,2

13 Małopolskie .................... a 14 b

100,0 100,0

10,6 28,2

10,2 24,0

14,7 11,8

26,9 26,7

7,9 5,4

15 Mazowieckie ................... a 16 b

100,0 100,0

8,4 19,1

7,8 16,3

10,7 8,1

26,0 24,2

8,4 15,8

17 Opolskie .......................... a 18 b

100,0 100,0

11,3 37,0

10,7 34,0

15,4 11,7

27,6 21,5

5,3 5,8

19 Podkarpackie .................. a 20 b

100,0 100,0

11,6 37,2

11,0 34,2

14,1 10,2

30,6 26,2

8,4 5,4

21 Podlaskie ......................... a 22 b

100,0 100,0

9,2 30,8

8,6 27,9

13,1 11,1

29,9 28,2

9,0 6,5

23 Pomorskie ....................... a 24 b

100,0 100,0

12,2 30,3

11,6 27,0

15,0 11,5

24,0 22,5

8,1 7,3

25 Śląskie ............................. a 26 b

100,0 100,0

10,8 41,8

10,2 28,5

12,4 9,9

30,1 20,0

8,0 5,6

27 Świętokrzyskie ................ a 28 b

100,0 100,0

11,5 34,2

10,8 30,4

15,0 12,0

34,7 28,4

7,3 6,3

29 Warmińsko-mazurskie .... a 30 b

100,0 100,0

10,7 37,6

9,8 34,3

13,8 10,7

29,2 22,5

6,7 4,6

31 Wielkopolskie ................. a 32 b

100,0 100,0

10,9 34,1

10,2 30,9

13,5 8,9

29,0 29,5

7,3 6,5

33 Zachodniopomorskie ....... a 34 b

100,0 100,0

9,6 30,3

9,0 27,7

14,5 10,3

25,4 24,5

7,9 7,4

81 RODZAJU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I WOJEWÓDZTW W 2012 R. Z tego: In which: zakwateroinformacja wanie obsługa rynku i komunikacja i gastronomia nieruchomoinformation accomodaści and tion real estate communicaand food activities tion service

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna professional, scientific and technical activities

administrowanie i działalność wspierająca administrative and support service activities

edukacja education

opieka zdrowotna i pomoc społeczna human health and social work activities

kultura i rekreacja arts and recreation

pozostała Lp. działalność No. usługowa other service activities

2,8 2,6

3,7 3,1

2,3 1,9

11,8 6,5

3,1 4,8

2,6 1,0

8,2 3,7

0,9 0,8

4,8 1,8

1 2

3,1 3,7

3,8 2,4

2,6 2,0

12,9 6,3

3,0 8,2

2,6 1,0

8,1 4,4

1,0 0,9

4,7 1,7

3 4

2,2 2,0

2,5 1,3

1,6 1,7

10,1 5,0

3,1 4,1

2,6 1,1

11,2 4,9

1,2 0,8

4,7 2,2

5 6

2,7 2,2

2,6 1,8

1,8 1,9

10,2 5,4

2,3 1,8

2,4 1,2

8,7 4,6

0,9 0,9

4,1 1,8

7 8

2,9 2,5

2,2 1,3

2,0 1,9

10,1 4,9

2,9 6,7

1,8 0,7

8,3 4,3

0,6 0,3

6,1 9 2,3 10

2,2 2,4

2,8 1,9

2,0 2,1

9,7 5,1

2,4 6,2

2,4 0,9

7,4 3,8

0,9 0,9

5,0 11 2,0 12

3,8 3,6

3,7 3,6

2,4 1,8

11,8 6,9

2,8 4,1

2,1 0,9

7,6 3,9

1,1 1,2

4,5 13 1,8 14

2,3 2,7

6,3 6,6

2,8 2,0

15,2 9,6

4,2 6,0

3,4 1,0

7,2 2,7

0,9 0,7

4,2 15 1,5 16

3,5 3,0

2,5 1,1

2,0 1,7

11,3 5,8

3,5 4,0

2,5 0,9

8,2 4,2

1,0 1,0

5,8 17 2,3 18

2,4 2,2

2,8 2,8

1,6 1,5

9,6 4,0

2,0 3,4

2,0 0,7

9,0 3,8

0,6 0,7

5,2 19 1,7 20

2,1 2,2

2,7 1,6

2,1 2,1

10,3 5,2

2,6 3,4

2,2 1,0

10,0 4,4

0,8 1,1

5,9 21 2,2 22

3,2 3,0

3,5 3,0

2,9 2,8

11,5 6,1

3,1 4,1

2,6 1,4

8,4 5,0

1,1 0,8

4,4 23 2,2 24

3,2 2,2

3,4 2,0

2,2 1,9

11,1 5,5

2,9 4,0

2,6 0,8

7,4 3,7

1,1 1,0

4,9 25 1,7 26

2,5 2,3

2,1 1,0

1,0 1,3

9,7 5,0

1,8 2,3

1,7 0,8

7,4 3,9

0,7 0,7

4,5 27 1,8 28

2,3 2,5

2,4 1,2

2,2 1,9

9,9 4,9

3,0 6,0

2,3 1,1

11,2 4,4

0,9 0,6

5,5 29 2,0 30

2,2 1,9

3,4 2,2

2,3 1,6

12,3 5,7

3,5 3,3

2,4 0,9

7,6 3,0

0,8 0,6

4,7 31 1,9 32

3,4 3,9

2,6 2,1

2,8 2,4

10,7 5,9

3,7 3,6

2,8 1,3

10,4 4,7

1,0 1,0

5,3 33 2,6 34

82 TABL.14. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI Revenues and costs by principal activity and by voivodship in 2012 Z tego: In which:

WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS

Lp. No.

a - przychody ogółem total revenues b - koszty ogółem total costs c - wskaźnik poziomu kosztów w % cost level indicator in %

przemysł industry Ogółem Total razem total

w tym przetwórstwo przemysłowe of which manufacturing

w mln zł

budownictwo construction

handel i naprawa poj. samoch. trade and repair

transport i gospodarka magazynowa transportation and storage

in mln zl

1 O G Ó Ł E M ............... a 2 TOTAL b 3 c

3 763 883 3 542 163 106,3

1 505 108 1 414 414 106,4

1 190 765 1 127 634 105,6

251 110 236 608 106,1

1 370 226 1 325 065 103,4

177 442 165 988 106,9

4 Dolnośląskie ................. a 5 b 6 c

260 396 240 491 108,3

119 653 107 669 111,1

89 237 84 121 106,1

17 236 16 399 105,1

86 009 83 159 103,4

7 915 7 348 107,7

7 Kujawsko-pomorskie .... a 8 b 9 c

147 991 137 872 107,3

54 827 50 768 108,0

52 375 48 511 108,0

8 835 7 907 111,7

68 140 65 624 103,8

5 198 4 707 110,4

10 Lubelskie ...................... a 11 b 12 c

105 551 97 954 107,8

38 039 34 899 109,0

27 963 26 302 106,3

8 074 7 177 112,5

46 382 44 926 103,2

5 148 4 728 108,9

13 Lubuskie ....................... a 14 b 15 c

58 830 54 215 108,5

27 726 26 211 105,8

26 278 24 920 105,4

4 685 3 971 118,0

16 660 15 845 105,1

3 766 3 458 108,9

16 Łódzkie ......................... a 17 b 18 c

180 874 167 174 108,2

80 922 75 067 107,8

61 063 57 356 106,5

9 456 8 085 117,0

65 663 62 728 104,7

7 399 6 891 107,4

19 Małopolskie .................. a 20 b 21 c

279 465 261 680 106,8

98 095 90 621 108,2

72 677 67 193 108,2

22 598 20 957 107,8

120 201 117 014 102,7

9 629 8 789 109,6

22 Mazowieckie ................. a 23 b 24 c

1 164 843 1 109 377 105,0

377 929 359 934 105,0

290 584 278 542 104,3

77 708 77 029 100,9

413 108 402 937 102,5

72 579 68 852 105,4

25 Opolskie ........................ a 26 b 27 c

56 513 53 187 106,3

24 219 22 945 105,6

22 909 21 701 105,6

3 588 3 287 109,1

19 224 18 403 104,5

3 170 3 052 103,8

83 PRZEDSIĘBIORSTW I WOJEWÓDZTW W 2012 R.

Z tego: In which: działalność zakwateroinformacja profesjonalna, obsługa rynku wanie i komunikacja naukowa nieruchomoi gastronomia information i techniczna ści accomodation and professional, real estate and food communicascientific and activities service tion technical activities

administrowanie i działalność wspierająca administrative and support service activities

w mln zł

edukacja education

opieka zdrowotna i pomoc społeczna human health and social work activities

kultura i rekreacja arts and recreation

pozostała Lp. działalność No. usługowa other service activities

in mln zl

27 680 25 463 108,7

122 300 110 455 110,7

60 009 55 081 108,9

114 514 93 433 122,6

58 176 52 581 110,6

8 854 7 079 125,1

39 517 29 462 134,1

17 977 17 542 102,5

10 969 1 8 992 2 122,0 3

3 213 3 039 105,7

4 234 3 776 112,2

4 090 3 979 102,8

5 757 4 411 130,5

6 605 5 993 110,2

590 473 124,7

3 728 3 003 124,1

642 674 95,3

723 4 569 5 127,2 6

763 706 108,1

820 687 119,3

2 331 2 066 112,8

2 277 1 719 132,4

1 313 1 118 117,4

291 214 136,1

2 228 1 482 150,3

360 322 111,9

609 7 552 8 110,4 9

810 747 108,4

909 719 126,3

1 442 1 265 114,0

1 825 1 291 141,3

687 558 123,2

370 294 126,0

1 503 990 151,8

148 176 84,5

213 10 184 11 116,0 12

607 581 104,3

345 265 130,0

892 749 119,0

1 292 904 143,0

1 474 1 287 114,5

113 87 130,3

1 020 667 152,8

59 53 111,2

192 13 137 14 139,7 15

1 181 1 102 107,2

1 786 1 483 120,4

4 016 3 175 126,5

3 031 2 185 138,7

3 735 3 462 107,9

521 461 113,0

2 157 1 566 137,8

437 521 84,0

569 16 448 17 127,1 18

2 853 2 565 111,2

6 225 5 504 113,1

2 826 2 315 122,1

7 898 6 015 131,3

3 072 2 876 106,8

573 471 121,7

3 211 2 516 127,6

1 154 1 139 101,3

1 130 19 897 20 125,9 21

8 242 7 436 110,8

88 997 81 629 109,0

19 531 20 000 97,7

59 027 48 135 122,6

23 097 21 303 108,4

3 029 2 380 127,3

7 337 6 189 118,6

11 316 10 994 102,9

2 942 22 2 558 23 115,0 24

433 404 107,1

197 172 114,5

704 628 112,1

1 635 1 371 119,2

1 867 1 773 105,3

116 82 140,1

701 479 146,5

442 440 100,5

218 25 150 26 145,0 27

84 TABL.14. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI Revenues and costs by principal activity and by voivodship in 2012 (cont.) Z tego: In which:

WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS

Lp. No.

a - przychody ogółem total revenues b - koszty ogółem total costs c - wskaźnik poziomu kosztów w % cost level indicator in %

przemysł industry Ogółem Total razem total

w tym przetwórstwo przemysłowe of which manufacturing

w mln zł

budownictwo construction

handel i naprawa poj. samoch. trade and repair

transport i gospodarka magazynowa transportation and storage

in mln zl

1 Podkarpackie ................ a 2 b 3 c

114 039 107 219 106,4

54 252 51 390 105,6

38 482 36 024 106,8

7 963 7 314 108,9

39 454 38 087 103,6

3 577 3 402 105,1

4 Podlaskie ....................... a 5 b 6 c

63 858 60 251 106,0

22 265 21 649 102,8

20 540 20 040 102,5

5 856 5 500 106,5

27 388 26 379 103,8

2 671 2 391 111,7

7 Pomorskie ..................... a 8 b 9 c

242 116 226 006 107,1

111 809 105 322 106,2

92 138 86 978 105,9

15 256 13 215 115,4

78 610 76 396 102,9

12 136 10 930 111,0

10 Śląskie .......................... a 11 b 12 c

454 519 431 219 105,4

247 538 235 342 105,2

176 179 168 408 104,6

29 831 29 464 101,2

128 854 123 926 104,0

14 398 13 701 105,1

13 Świętokrzyskie .............. a 14 b 15 c

70 405 65 656 107,2

27 534 25 829 106,6

22 329 21 069 106,0

6 260 5 642 111,0

28 196 27 256 103,4

3 105 2 929 106,0

16 Warmińsko-mazurskie .. a 17 b 18 c

64 151 59 610 107,6

30 653 29 270 104,7

28 957 27 673 104,6

4 876 4 137 117,9

20 813 19 823 105,0

2 010 1 876 107,2

19 Wielkopolskie ............... a 20 b 21 c

399 182 376 463 106,0

153 288 143 212 107,0

134 929 126 586 106,6

20 985 19 776 106,1

173 462 166 020 104,5

17 054 15 845 107,6

22 Zachodniopomorskie .... a 23 b 24 c

101 151 93 789 107,8

36 357 34 284 106,0

34 126 32 211 105,9

7 904 6 748 117,1

38 061 36 542 104,2

7 685 7 089 108,4

85 PRZEDSIĘBIORSTW I WOJEWÓDZTW W 2012 R. (dok.)

Z tego: In which: działalność zakwateroinformacja profesjonalna, obsługa rynku wanie i komunikacja naukowa nieruchomoi gastronomia information i techniczna ści accomodation and professional, real estate and food communicascientific and activities service tion technical activities

administrowanie i działalność wspierająca administrative and support service activities

w mln zł

edukacja education

opieka zdrowotna i pomoc społeczna human health and social work activities

kultura i rekreacja arts and recreation

pozostała Lp. działalność No. usługowa other service activities

in mln zl

665 639 104,2

2 269 1 768 128,3

1 296 1 103 117,5

1 592 1 270 125,3

977 730 133,8

242 202 120,1

1 246 866 144,0

80 108 74,8

425 1 341 2 124,5 3

402 371 108,2

1 452 1 064 136,5

999 898 111,2

1 029 665 154,7

539 478 112,8

152 115 132,2

845 499 169,5

106 127 83,3

153 4 114 5 134,4 6

1 671 1 531 109,2

5 055 4 484 112,7

5 541 4 589 120,7

4 301 3 147 136,7

2 591 2 292 113,0

595 488 122,0

3 193 2 387 133,8

396 402 98,6

961 7 823 8 116,7 9

2 368 2 207 107,3

4 044 3 354 120,6

6 393 5 750 111,2

8 342 6 750 123,6

4 919 4 281 114,9

924 748 123,6

4 739 3 638 130,2

1 246 1 338 93,2

922 10 718 11 128,3 12

515 507 101,7

438 379 115,7

1 625 1 127 144,2

1 031 717 143,7

489 363 134,6

227 189 119,8

761 540 140,9

98 73 135,1

126 13 105 14 120,6 15

597 571 104,5

321 265 121,2

950 835 113,7

1 622 1 092 148,5

678 601 112,8

191 146 130,1

1 062 657 161,6

102 112 90,8

277 16 223 17 124,1 18

1 878 1 772 106,0

4 134 3 931 105,2

5 344 4 681 114,2

11 787 12 190 96,7

4 540 4 158 109,2

613 499 122,9

3 863 2 713 142,4

1 197 849 140,9

1 037 19 818 20 126,8 21

1 481 1 283 115,5

1 074 975 110,2

2 029 1 921 105,6

2 070 1 568 132,0

1 594 1 309 121,8

309 231 133,5

1 922 1 270 151,4

192 216 89,2

471 22 354 23 133,1 24

86 TABL. 15. NAKŁADY INWESTYCYJNE WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I WOJEWÓDZTW W 2012 R. Investment outlays by size class of enterprises and by voivodship in 2012 Nakłady inwestycyjne Investment outlays

WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS

z tego na: in which:

a - ogółem total b - 0-49 pracujących 0-49 persons employed c - w tym 0-9 pracujących of which 0-9 persons employed d - 50-249 pracujących 50-249 persons employed e - 250 i więcej pracujących 250 and more persons employed

nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących new fixed assets and improvement of existing

ogółem total

w tys. zł O G Ó Ł E M ............................ a TOTAL b c d e

Dolnośląskie ............................... a b c d e

Kujawsko-pomorskie ................. a b c d e

Lubelskie .................................... a b c d e

Lubuskie ..................................... a b c d e

Łódzkie ....................................... a b c d e

Małopolskie ................................ a b c d e

Mazowieckie .............................. a b c d e

Opolskie ...................................... a b c d e

z tego na: in which:

zakup używanych środków trwałych purchase of second-hand fixed assets

ogółem total

in thous. zl

nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących new fixed assets and improvement of existing w%

zakup używanych środków trwałych purchase of second-hand fixed assets

in %

154 852 864 41 701 816 24 370 302 32 786 537 80 364 511

138 652 557 33 637 165 20 026 171 29 097 880 75 917 512

16200307 8064651 4344131 3688657 4446999

100,0 26,9 15,7 21,2 51,9

100,0 24,3 14,4 21,0 54,7

100,0 49,8 26,8 22,8 27,4

11 751 703 3 153 461 1 696 218 2 609 589 5 988 653

10 651 909 2 655 844 1 457 851 2 391 160 5 604 905

1099794 497617 238367 218429 383748

100,0 26,8 14,4 22,2 51,0

100,0 24,9 13,7 22,4 52,7

100,0 45,2 21,7 19,9 34,9

4 404 104 1 872 371 978 968 1 242 256 1 289 477

3 788 176 1 496 737 838 507 1 083 746 1 207 693

615928 375634 140461 158510 81784

100,0 42,5 22,2 28,2 29,3

100,0 39,5 22,1 28,6 31,9

100,0 61,0 22,8 25,7 13,3

5 410 097 1 429 676 807 747 1 046 647 2 933 774

4 943 921 1 138 284 649 443 929 566 2 876 071

466176 291392 158304 117081 57703

100,0 26,4 14,9 19,3 54,3

100,0 23,0 13,1 18,8 58,2

100,0 62,5 34,0 25,1 12,4

2 236 330 1 042 891 754 491 544 041 649 398

1 932 767 842 446 632 533 489 117 601 204

303563 200445 121958 54924 48194

100,0 46,7 33,7 24,3 29,0

100,0 43,6 32,7 25,3 31,1

100,0 66,0 40,2 18,1 15,9

8 942 798 2 562 336 1 482 223 1 679 732 4 700 730

8 146 033 2 074 614 1 274 798 1 469 838 4 601 581

796765 487722 207425 209894 99149

100,0 28,7 16,6 18,8 52,5

100,0 25,5 15,6 18,0 56,5

100,0 61,3 26,0 26,3 12,4

12 075 563 3 438 543 1 893 569 2 259 485 6 377 535

10 743 508 2 776 360 1 612 490 1 916 773 6 050 375

1332055 662183 281079 342712 327160

100,0 28,5 15,7 18,7 52,8

100,0 25,8 15,0 17,8 56,4

100,0 49,7 21,1 25,7 24,6

44 743 437 8 589 544 5 514 775 8 465 820 27 688 073

40 993 672 6 998 391 4 460 278 7 752 534 26 242 747

3749765 1591153 1054497 713286 1445326

100,0 19,2 12,3 18,9 61,9

100,0 17,1 10,9 18,9 64,0

100,0 42,5 28,1 19,0 38,5

2 342 369 692 597 327 794 819 280 830 492

1 865 069 537 968 265 597 722 135 604 966

477300 154629 62197 97145 225526

100,0 29,6 14,0 35,0 35,4

100,0 28,8 14,2 38,8 32,4

100,0 32,4 13,0 20,4 47,2

87 TABL. 15. NAKŁADY INWESTYCYJNE WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I WOJEWÓDZTW W 2012 R. (dok.) Investment outlays by size class of enterprises and by voivodship in 2012 (cont). Nakłady inwestycyjne Investment outlays

WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS

z tego na: in which:

a - ogółem total b - 0-49 pracujących 0-49 persons employed c - w tym 0-9 pracujących of which 0-9 persons employed d - 50-249 pracujących 50-249 persons employed e - 250 i więcej pracujących 250 and more persons employed

nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących new fixed assets and improvement of existing

ogółem total

w tys. zł Podkarpackie .............................. a b c d e

Podlaskie .................................... a b c d e

Pomorskie ................................... a b c d e

Śląskie ........................................ a b c d e

Świętokrzyskie ........................... a b c d e

Warmińsko-mazurskie ................ a b c d e

Wielkopolskie ............................. a b c d e

Zachodniopomorskie .................. a b c d e

z tego na: in which:

zakup używanych środków trwałych purchase of second-hand fixed assets

ogółem total

in thous. zl

nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących new fixed assets and improvement of existing w%

zakup używanych środków trwałych purchase of second-hand fixed assets

in %

4 733 282 1 464 687 627 491 1 225 863 2 042 732

4082482 1149856 498856 1077686 1854940

650 800 314 831 128 635 148 177 187 792

100,0 30,9 13,3 25,9 43,2

100,0 28,2 12,2 26,4 45,4

100,0 48,3 19,8 22,8 28,9

2 549 259 1 058 190 495 671 637 527 853 542

2158452 812263 366115 557102 789087

390 807 245 927 129 556 80 425 64 455

100,0 41,5 19,4 25,0 33,5

100,0 37,6 17,0 25,8 36,6

100,0 62,9 33,2 20,6 16,5

9 552 403 3 581 105 2 230 970 2 247 846 3 723 452

8489497 3033974 1971332 1939182 3516341

1 062 906 547 131 259 638 308 664 207 111

100,0 37,5 23,4 23,5 39,0

100,0 35,7 23,2 22,8 41,5

100,0 51,5 24,4 29,0 19,5

20 295 087 4 887 356 2 782 486 3 840 688 11 567 043

17963079 3577838 1906533 3311563 11073678

2 332 008 1 309 518 875 953 529 125 493 365

100,0 24,1 13,7 18,9 57,0

100,0 19,9 10,6 18,4 61,7

100,0 56,1 37,6 22,7 21,2

3 607 745 1 455 978 1 102 667 731 138 1 420 629

3234617 1249870 977953 627326 1357421

373 128 206 108 124 714 103 812 63 208

100,0 40,3 30,6 20,3 39,4

100,0 38,6 30,2 19,4 42,0

100,0 55,3 33,4 27,8 16,9

2 291 553 910 485 484 176 682 140 698 928

2009568 766568 425003 598780 644220

281 985 143 917 59 173 83 360 54 708

100,0 39,7 21,1 29,8 30,5

100,0 38,1 21,1 29,8 32,1

100,0 51,0 21,0 29,6 19,4

15 241 096 3 958 889 2 262 069 3 170 879 8 111 328

13622347 3282025 1956393 2785201 7555121

1 618 749 676 864 305 676 385 678 556 207

100,0 26,0 14,8 20,8 53,2

100,0 24,1 14,4 20,4 55,5

100,0 41,8 18,9 23,8 34,4

4 676 038 1 603 707 928 987 1 583 606 1 488 725

4027460 1244127 732489 1446171 1337162

648 578 359 580 196 498 137 435 151 563

100,0 34,3 19,9 33,9 31,8

100,0 30,9 18,2 35,9 33,2

100,0 55,4 30,3 21,2 23,4

88 TABL. 16. NAKŁADY INWESTYCYJNE WEDŁUG PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI Investment outlays by principal activity of enterprises and by voivodship in 2012 WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS

Z tego: In which: przemysł industry

a - ogółem total b - nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie Lp. istniejących No. new fixed assets and improvement of existing c - zakup używanych środków trwałych purchase of secondhand fixed assets

Ogółem Total razem total

handel w tym i naprawa przetwórstwo budownictwo poj. samoch. przemysłowe construction trade and of which repair manufacturing w tys. zł

1 2 3

O G Ó Ł E M ................ a TOTAL b

4 5 6

Dolnośląskie ................... a

7 8 9

Kujawsko-pomorskie ..... a

10 11 12

Lubelskie ........................ a

13 14 15

Lubuskie ........................ a

16 17 18

Łódzkie .......................... a

19 20 21

Małopolskie ................... a

22 23 24

Mazowieckie .................. a

25

Opolskie ......................... a

26 27

b c

c

b c

b c

b c

b c

b c

b c

b c

transport i gospodarka magazynowa transportation and storage

in thous. zl

154 852 864 138 652 557 16 200 307

76 889 453 72 010 755 4 878 698

43 446 157 39 476 351 3 969 806

7 789 471 6 113 404 1 676 067

22 333 688 18 514 510 3 819 178

16 186 744 14 283 541 1 903 203

11 751 703 10 651 909 1 099 794

6 845 247 6 380 743 464 504

4 012 094 3 602 847 409 247

694 156 568 081 126 075

1 181 749 977 781 203 968

461 388 378 333 83 055

4 404 104 3 788 176 615 928

2 358 659 2 137 603 221 056

1 858 963 1 681 273 177 690

322 375 277 450 44 925

821 482 639 496 181 986

212 338 156 603 55 735

5 410 097 4 943 921 466 176

3 299 185 3 182 049 117 136

1 075 038 994 005 81 033

223 835 158 851 64 984

533 636 432 810 100 826

662 990 572 326 90 664

2 236 330 1 932 767 303 563

1 114 460 996 192 118 268

861 270 774 835 86 435

57 044 44 279 12 765

400 690 347 844 52 846

119 068 89 453 29 615

8 942 798 8 146 033 796 765

5 895 873 5 621 833 274 040

2 737 935 2 504 555 233 380

301 988 243 017 58 971

1 117 985 895 011 222 974

368 159 291 113 77 046

12 075 563 10 743 508 1 332 055

6 439 873 5 996 458 443 415

3 381 729 3 028 376 353 353

663 505 496 497 167 008

2 197 579 1 880 174 317 405

617 918 478 586 139 332

44 743 437 40 993 672 3 749 765

13 800 334 13 116 891 683 443

7 951 087 7 384 055 567 032

1 959 774 1 722 526 237 248

6 605 241 5 796 274 808 967

9 602 944 9 045 852 557 092

2 342 369 1 865 069 477 300

1 682 701 1 398 107 284 594

1 373 843 1 105 015 268 828

60 457 43 708 16 749

247 462 177 698 69 764

144 037 81 957 62 080

89 PRZEDSIĘBIORSTW I WOJEWÓDZTW W 2012 R.

Z tego: In which: działalność administrowazakwaterowa- informacja profesjonalna, nie i działalnie i gastro- i komunikacja obsługa rynku naukowa ność wspieranomia information nieruchomości i techniczna jąca accomodation and professional, administrative real estate and food communicascientific and and support activities service tion technical service activities activities w tys. zł

edukacja education

opieka zdrowotna i pomoc społeczna human health and social work activities

pozostała działalność kultura i rekreacja usługowa other arts and service recreation activities

Lp. No.

in thous. zl

3 004 181 2 650 439 353 742

7 339 270 6 936 143 403 127

7 895 085 6 006 805 1 888 280

4 911 283 4 431 364 479 919

3 409 847 3 097 272 312 575

294 500 258 404 36 096

2 805 327 2 535 169 270 158

1 514 765 1 400 195 114 570

479 250 414 556 64 694

1 2 3

256 896 243 320 13 576

168 393 161 486 6 907

575 884 492 010 83 874

316 519 281 099 35 420

293 747 274 999 18 748

29 886 26 745 3 141

649 557 604 302 45 255

174 509 172 755 1 754

103 772 90 255 13 517

4 5 6

48 280 35 953 12 327

81 287 75 861 5 426

190 551 141 887 48 664

120 852 112 549 8 303

72 443 57 962 14 481

3 715 3 242 473

119 582 102 801 16 781

26 485 22 359 4 126

26 055 24 410 1 645

7 8 9

111 728 105 708 6 020

69 238 65 765 3 473

193 939 159 027 34 912

120 378 95 011 25 367

47 510 35 405 12 105

21 846 19 560 2 286

67 566 62 507 5 059

39 464 38 623 841

18 782 16 279 2 503

10 11 12

32 882 29 350 3 532

11 139 10 591 548

377 706 305 284 72 422

36 815 29 790 7 025

45 095 41 307 3 788

1 639 1 168 471

26 916 25 432 1 484

9 402 9 373 29

3 474 2 704 770

13 14 15

61 710 54 187 7 523

214 599 207 538 7 061

515 786 437 544 78 242

136 213 108 125 28 088

114 440 94 772 19 668

21 708 19 387 2 321

144 719 127 141 17 578

38 952 37 285 1 667

10 666 9 080 1 586

16 17 18

272 223 243 273 28 950

309 758 284 761 24 997

422 505 342 363 80 142

438 444 405 250 33 194

139 312 97 284 42 028

12 250 9 255 2 995

304 374 268 382 35 992

230 090 217 093 12 997

27 732 24 132 3 600

19 20 21

1 264 690 1 072 634 192 056

5 183 763 4 923 749 260 014

1 605 609 949 386 656 223

2 321 412 2 148 352 173 060

1 521 069 1 450 413 70 656

51 713 46 221 5 492

460 391 431 492 28 899

287 276 225 417 61 859

79 221 64 465 14 756

22 23 24

63 809 59 702 4 107

5 085 4 811 274

22 188 13 697 8 491

33 020 28 473 4 547

24 358 19 114 5 244

4 880 4 229 651

12 019 8 541 3 478

26 827 14 916 11 911

15 526 10 116 5 410

25 26 27

90 TABL. 16. NAKŁADY INWESTYCYJNE WEDŁUG PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI Investment outlays by principal activity of enterprises and by voivodship in 2012 (cont.) WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS

Z tego: In which: przemysł industry

a - ogółem total b - nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie Lp. istniejących No. new fixed assets and improvement of existing c - zakup używanych środków trwałych purchase of secondhand fixed assets

Ogółem Total razem total

handel w tym i naprawa przetwórstwo budownictwo poj. samoch. przemysłowe construction trade and of which repair manufacturing w tys. zł

1 2 3

Podkarpackie .................. a

4 5 6

Podlaskie ........................ a

7 8 9

Pomorskie ...................... a

10 11 12

Śląskie ............................ a

13 14 15

Świętokrzyskie ............... a

16 17 18

Warmińsko-mazurskie ... a

19 20 21

Wielkopolskie ................ a

22 23 24

Zachodniopomorskie ...... a

b c

b c

b c

b c

b c

b c

b c

b c

transport i gospodarka magazynowa transportation and storage

in thous. zl

4 733 282 4 082 482 650 800

2 846 939 2 556 767 290 172

2 342 533 2 087 283 255 250

228 675 160 174 68 501

719 031 579 652 139 379

252 967 170 305 82 662

2 549 259 2 158 452 390 807

1 404 823 1 266 067 138 756

1 017 341 914 852 102 489

208 658 147 931 60 727

421 630 322 768 98 862

144 819 104 963 39 856

9 552 403 8 489 497 1 062 906

4 011 110 3 717 653 293 457

1 853 725 1 613 255 240 470

519 011 336 481 182 530

1 097 023 848 968 248 055

770 454 638 090 132 364

20 295 087 17 963 079 2 332 008

13 385 207 12 715 869 669 338

6 119 603 5 590 873 528 730

1 058 823 778 112 280 711

1 888 932 1 497 586 391 346

977 835 717 978 259 857

3 607 745 3 234 617 373 128

2 464 570 2 291 678 172 892

993 667 902 520 91 147

240 599 203 441 37 158

370 615 288 430 82 185

146 435 110 022 36 413

2 291 553 2 009 568 281 985

1 403 101 1 262 625 140 476

958 597 862 166 96 431

80 838 58 904 21 934

320 244 254 242 66 002

80 890 61 988 18 902

15 241 096 13 622 347 1 618 749

7 557 844 7 134 512 423 332

5 523 060 5 171 115 351 945

889 010 695 657 193 353

3 671 811 3 038 410 633 401

1 111 615 945 375 166 240

4 676 038 4 027 460 648 578

2 379 527 2 235 708 143 819

1 385 672 1 259 326 126 346

280 723 178 295 102 428

738 578 537 366 201 212

512 887 440 597 72 290

91 PRZEDSIĘBIORSTW I WOJEWÓDZTW W 2012 R. (dok.)

Z tego: In which: działalność administrowaprofesjonalna, nie i działalzakwaterowa- informacja naukowa ność wspieranie i gastro- i komunikacja obsługa rynku jąca nomia information nieruchomości i techniczna real estate professional, administrative accomodation and activities scientific and and support and food communicatechnical service service tion activities activities w tys. zł

edukacja education

opieka zdrowotna i pomoc społeczna human health and social work activities

pozostała kultura działalność i rekreacja usługowa arts and other recreation service activities

Lp. No.

in thous. zl

105 672 99 676 5 996

119 743 116 178 3 565

132 426 98 346 34 080

146 283 137 374 8 909

40 504 30 694 9 810

12 799 10 711 2 088

83 961 79 866 4 095

33 121 32 549 572

11 161 10 190 971

1 2 3

64 457 58 850 5 607

9 740 7 905 1 835

134 293 122 032 12 261

39 158 23 817 15 341

47 320 34 700 12 620

3 958 3 061 897

39 786 37 730 2 056

17 618 16 520 1 098

12 999 12 108 891

4 5 6

230 521 210 449 20 072

455 147 434 986 20 161

1 537 551 1 423 270 114 281

221 245 203 614 17 631

420 084 398 994 21 090

15 048 12 765 2 283

117 767 111 853 5 914

108 825 106 165 2 660

48 617 46 209 2 408

7 8 9

161 922 141 591 20 331

247 260 233 244 14 016

1 179 120 621 492 557 628

436 994 371 255 65 739

238 011 211 350 26 661

25 084 21 035 4 049

314 752 288 079 26 673

358 279 346 629 11 650

22 868 18 859 4 009

10 11 12

57 300 51 083 6 217

5 046 4 264 782

80 428 71 489 8 939

70 000 56 628 13 372

70 642 67 806 2 836

7 368 5 956 1 412

43 097 35 923 7 174

17 105 17 005 100

34 540 30 892 3 648

13 14 15

28 526 26 499 2 027

19 025 17 263 1 762

213 255 200 337 12 918

45 438 39 047 6 391

18 280 12 705 5 575

5 994 5 657 337

40 294 37 466 2 828

21 870 21 071 799

13 798 11 764 2 034

16 17 18

70 851 63 709 7 142

385 377 335 266 50 111

548 456 490 168 58 288

350 030 318 517 31 513

258 536 224 702 33 834

61 381 56 786 4 595

199 288 186 851 12 437

106 889 104 603 2 286

30 008 27 791 2 217

19 20 21

172 714 154 455 18 259

54 670 52 475 2 195

165 388 138 473 26 915

78 482 72 463 6 019

58 496 45 065 13 431

15 231 12 626 2 605

181 258 126 803 54 455

18 053 17 832 221

20 031 15 302 4 729

22 23 24

92 TABL. 17. PODSTAWOWE DANE O JEDNOSTKACH LOKALNYCH WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI I WOJEWÓDZTW W 2012 R. (bez jednostek lokalnych poza granicami kraju) Basic information on local units by voivodship and size class in 2012 (without local units abroad) WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS a - ogółem total b - 0-49 pracujących 0-49 persons employed c - w tym 0-9 pracujących of which 0-9 persons employed d - 50-249 pracujących 50-249 persons employed e - 250 i więcej pracujących 250 and more persons employed

Liczba jednostek lokalnych Number of local units

O G Ó Ł E M ............................. a TOTAL b c d e

Dolnośląskie ................................ a b c d e

Kujawsko-pomorskie ................... a b c d e

Lubelskie ..................................... a b c d e

Lubuskie ...................................... a b c d e

Łódzkie ........................................ a b c d e

Małopolskie ................................. a b c d e

Mazowieckie ................................ a b c d e

Pracujący stan w dniu 31 XII Persons employed (as of 31 XII)

Wynagrodzenie brutto w tys. zł Wages and salaries in thous. zl

Przychody w mln zł Revenues in mln zl

Nakłady inwestycyjne na nowe obiekty oraz ulepszenie istniejących w tys. zł Investment outlays on new fixed assets and improvement of existing in thous. zl

1 869 783 1 791 262 1 719 687 42 445 36 076

8 914 584 4 669 414 3 462 217 1 597 583 2 647 587

267 502 217 74 595 212 33 156 567 64 000 949 128 906 056

3 661 801 1 294 869 762 109 735 155 1 631 777

138 588 203 33 636 867 20 026 171 29 093 894 75 857 442

151 449 144 630 139 501 3 149 3 670

744 189 359 163 271 539 122 334 262 692

23 115 183 5 719 356 2 542 571 4 970 724 12 425 104

299 394 87 950 56 567 49 859 161 584

12 153 221 2 654 809 1 457 851 2 624 501 6 873 911

90 344 86 854 83 218 2 227 1 263

421 022 226 860 163 485 89 211 104 951

10 657 843 3 391 135 1 462 434 3 108 562 4 158 146

156 228 61 799 38 079 33 964 60 465

4 946 775 1 561 404 838 507 1 438 376 1 946 995

80 057 76 581 73 194 2 325 1 151

337 889 193 204 144 043 61 532 83 153

8 034 207 2 549 851 1 187 971 2 066 977 3 417 379

102 995 47 559 28 918 23 790 31 646

4 240 596 1 104 728 649 443 1 026 113 2 109 755

46 360 45 038 43 253 863 459

209 557 115 991 84 908 42 929 50 637

5 322 350 1 642 377 734 337 1 496 329 2 183 644

66 934 27 224 16 328 14 339 25 371

3 115 362 844 770 632 533 520 779 1 749 813

126 069 121 138 116 372 2 845 2 086

575 213 313 237 233 335 102 754 159 222

14 927 412 4 330 412 2 012 774 3 562 280 7 034 719

193 099 74 844 45 962 39 390 78 866

8 500 582 2 080 536 1 274 798 1 682 181 4 737 865

170 049 163 205 156 442 3 896 2 948

767 423 419 641 306 601 134 247 213 535

20 764 101 6 231 474 2 638 848 5 046 996 9 485 631

270 202 103 479 60 015 62 191 104 531

9 394 662 2 767 326 1 612 490 1 969 992 4 657 344

321 197 304 669 293 879 7 096 9 432

1 648 812 779 459 595 777 260 030 609 323

66 216 903 16 273 523 7 316 770 14 541 714 35 401 666

999 840 304 332 171 418 192 256 503 252

34 997 531 6 954 568 4 460 278 7 013 687 21 029 276

93 TABL. 17. PODSTAWOWE DANE O JEDNOSTKACH LOKALNYCH WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI I WOJEWÓDZTW W 2012 R. (bez jednostek lokalnych poza granicami kraju) (dok.) Basic information on local units by voivodship and size class in 2012 (without local units abroad) (cont.) WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS a - ogółem total b - 0-49 pracujących 0-49 persons employed c - w tym 0-9 pracujących of which 0-9 persons employed d - 50-249 pracujących 50-249 persons employed e - 250 i więcej pracujących 250 and more persons employed

Liczba jednostek lokalnych Number of local units

Opolskie ....................................... a b c d e

Podkarpackie ............................... a b c d e

Podlaskie ..................................... a b c d e

Pomorskie .................................... a b c d e

Śląskie ......................................... a b c d e

Świętokrzyskie ............................ a b c d e

Warmińsko-mazurskie ................. a b c d e

Wielkopolskie .............................. a b c d e

Zachodniopomorskie ................... a b c d e

Pracujący stan w dniu 31 XII Persons employed (as of 31 XII)

Wynagrodzenie brutto w tys. zł Wages and salaries in thous. zl

Przychody w mln zł Revenues in mln zl

Nakłady inwestycyjne na nowe obiekty oraz ulepszenie istniejących w tys. zł Investment outlays on new fixed assets and improvement of existing in thous. zl

37 843 36 520 34 828 902 421

179 835 100 635 73 176 36 848 42 352

4 924 094 1 605 507 766 082 1 426 064 1 892 523

65 211 24 265 14 274 16 152 24 795

2 477 549 538 999 265 597 728 292 1 210 258

73 471 70 393 66 818 2 117 961

374 826 189 804 131 737 79 483 105 539

9 486 265 2 694 977 1 107 850 2 539 199 4 252 089

109 690 40 763 22 526 27 953 40 974

5 541 847 1 158 084 498 856 1 122 868 3 260 895

45 030 43 325 41 439 1 134 571

185 626 108 523 79 287 34 220 42 883

4 414 672 1 525 419 682 922 1 200 663 1 688 590

68 421 30 471 18 632 13 770 24 181

2 403 304 818 655 366 115 581 131 1 003 518

120 001 115 945 111 485 2 527 1 529

510 913 295 071 220 288 100 637 115 205

14 499 123 4 762 894 2 075 518 4 114 257 5 621 972

245 818 79 398 46 705 44 746 121 675

7 831 678 2 996 041 1 971 332 1 852 633 2 983 004

217 451 209 658 200 435 4 987 2 806

1 205 967 588 622 425 792 209 683 407 662

39 925 443 9 278 686 3 876 382 8 126 590 22 520 166

453 424 157 307 90 019 90 909 205 208

18 561 521 3 585 846 1 906 533 3 181 368 11 794 307

50 099 47 427 45 471 1 098 1 574

219 008 125 476 92 668 41 848 51 684

5 491 282 1 698 488 772 019 1 520 518 2 272 275

72 263 29 903 19 189 14 582 27 777

3 409 634 1 267 918 977 953 639 259 1 502 457

54 874 52 908 50 584 1 403 563

248 445 138 468 101 124 49 392 60 585

5 889 507 1 925 197 857 708 1 651 097 2 313 213

71 286 31 087 19 235 16 406 23 793

2 554 908 776 706 425 003 645 573 1 132 629

193 054 183 068 175 771 4 365 5 621

949 505 499 717 371 232 173 007 276 781

25 914 339 7 882 228 3 655 581 6 410 466 11 621 645

380 732 137 435 79 817 72 635 170 662

13 737 148 3 278 015 1 956 393 2 597 048 7 862 085

92 435 89 903 86 997 1 511 1 021

336 352 215 541 167 223 59 428 61 383

7 919 495 3 083 689 1 466 801 2 218 513 2 617 293

106 264 57 053 34 424 22 212 26 998

4 721 885 1 248 462 732 489 1 470 093 2 003 330

94 TABL. 18. PODSTAWOWE DANE O JEDNOSTKACH LOKALNYCH WEDŁUG PRZEWAŻAJĄCEGO RODZAJU (bez jednostek lokalnych poza granicami kraju) Basic information on local units by type of principal activity and by voivodship in 2012 (withou local units abroad) WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS

Z tego: In which: przemysł industry Ogółem Total

Lp. a - jednostki lokalne ogółem No. local units in total b - pracujący ogółem persons employed in total

razem total

w tym przetwórstwo przemysłowe of which manufacturing

budownictwo construction

handel i naprawa poj. samoch. trade and repair

transport i gospodarka magazynowa transportation and storage

zakwaterowanie i gastronomia accomodation and food service

2

O G Ó Ł E M ................... a TOTAL b

1 869 783 8 914 584

199 081 2 734 208

185 589 2 315 843

234 602 863 289

561 932 2 208 953

143 463 713 171

51 772 238 601

3

Dolnośląskie ...................... a

4

b

151 449 744 189

14 621 244 421

13 360 203 143

20 624 66 464

43 757 169 689

10 832 44 442

4 760 22 140

5

Kujawsko-pomorskie ........ a

6

b

90 344 421 022

9 864 146 387

9 074 134 408

11 087 42 931

27 898 104 029

6 983 28 474

2 000 8 971

7

Lubelskie ........................... a

8

b

80 057 337 889

8 084 98 171

7 519 82 146

9 623 43 257

27 908 91 198

6 770 28 402

2 081 7 687

9

Lubuskie ............................ a

10

b

46 360 209 557

4 375 79 148

4 000 71 133

6 114 18 469

15 156 47 874

3 830 16 320

1 340 5 557

126 069 575 213

17 507 202 606

16 637 176 773

12 833 42 877

43 022 141 480

9 834 44 374

2 779 12 887

170 049 767 423

18 282 202 709

17 407 175 278

24 101 86 914

48 429 202 279

13 012 50 524

6 467 29 212

321 197 1 648 812

27 076 285 985

24 964 250 032

32 847 139 804

91 124 447 164

25 826 199 819

7 524 41 416

37 843 179 835

4 520 70 675

4 189 63 027

5 635 17 906

10 703 36 369

1 956 12 307

1 334 5 686

73 471 374 826

8 636 144 946

8 103 131 106

9 957 39 838

23 585 92 925

6 033 23 957

1 736 8 582

45 030 185 626

4 365 58 498

4 057 52 304

5 667 19 273

14 025 49 788

3 972 14 198

958 4 436

120 001 510 913

14 802 149 338

13 995 135 229

17 449 57 214

30 147 116 613

9 550 42 485

3 884 16 553

217 451 1 205 967

24 295 478 289

22 756 325 334

26 208 115 686

66 919 247 511

16 983 77 180

6 966 28 938

50 099 219 008

5 898 75 822

5 529 64 867

7 162 25 828

18 333 58 370

3 515 15 707

1 255 5 118

54 874 248 445

6 123 89 913

5 540 81 304

7 318 25 691

16 562 56 408

3 602 14 798

1 300 6 847

193 054 949 505

21 492 310 465

19 991 285 302

24 923 86 778

60 116 265 070

13 602 70 786

4 228 20 569

92 435 336 352

9 141 96 836

8 466 84 457

13 054 34 359

24 247 82 185

7 163 29 400

3 161 14 001

1

11 Łódzkie ............................. a 12

b

13 Małopolskie ...................... a 14

b

15 Mazowieckie ..................... a 16

b

17 Opolskie ............................ a 18

b

19 Podkarpackie ..................... a 20

b

21 Podlaskie ........................... a 22

b

23 Pomorskie ......................... a 24

b

25 Śląskie ............................... a 26

b

27 Świętokrzyskie .................. a 28

b

29 Warmińsko-mazurskie ...... a 30

b

31 Wielkopolskie ................... a 32

b

33 Zachodniopomorskie ......... a 34

b

95 DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I WOJEWÓDZTW W 2012 R.

Z tego: In which: działalność administrowainformacja profesjonalna, nie i komunikacja obsługa rynku naukowa i działalność information nieruchomości i techniczna wspierająca real estate and professional, administrative activities communicascientific and and support tion technical service activities activities

edukacja education

opieka zdrowotna i pomoc społeczna human health and social work activities

kultura i rekreacja arts and recreation

pozostała Lp. działalność pozostałe No. usługowa sekcje other service other sections activities

66 918 271 941

44 205 183 413

212 261 590 068

57 729 442 882

46 294 88 241

147 809 336 841

17 731 74 436

85 873 164 200

112 4 339

1

5 648 20 411

3 971 15 454

18 778 46 686

4 462 58 575

3 738 7 160

11 875 29 810

1 565 6 482

6 807 12 262

11 193

3

2 187 5 974

1 538 7 388

8 797 20 427

2 816 19 274

2 233 4 468

9 766 20 198

1 041 3 564

4 131 8 896

3 43

5

2 006 6 701

1 592 6 849

7 827 18 861

1 783 8 175

1 876 3 959

6 672 15 626

704 3 108

3 125 5 853

6 41

7

1 024 2 945

944 4 022

4 558 9 217

1 374 10 599

807 1 422

3 751 8 839

296 701

2 783 4 314

6 9 131 10

3 463 11 284

2 615 12 033

11 766 28 510

3 061 36 565

2 888 4 590

9 051 21 708

1 143 5 121

6 105 10 852

3 11 325 12

6 107 30 300

4 305 15 402

19 292 58 162

4 697 32 169

3 491 7 149

12 531 29 756

1 899 9 500

7 430 13 276

6 13 72 14

19 892 104 809

9 077 38 842

46 761 182 100

12 891 96 899

10 337 20 256

22 030 49 007

2 751 11 153

13 049 29 601

12 15 1 957 16

942 2 129

784 2 888

4 157 9 809

1 323 7 481

934 1 460

3 036 7 375

378 1 756

2 139 3 948

3 17 46 18

2 011 6 290

1 265 5 786

6 801 14 127

1 517 12 859

1 445 2 574

6 357 14 011

449 2 734

3 677 6 129

3 19 68 20

1 192 3 147

960 4 063

4 472 9 322

1 187 7 171

964 1 759

4 349 8 016

358 2 060

2 557 3 841

5 21 54 22

4 126 16 164

3 509 12 582

13 452 29 580

3 697 23 690

3 049 6 778

9 859 24 872

1 363 4 369

5 106 10 608

7 23 67 24

7 235 26 061

4 927 24 911

23 517 65 748

6 312 55 483

5 526 9 667

15 666 44 813

2 440 11 050

10 447 20 062

11 25 568 26

1 030 2 527

517 2 868

4 606 10 690

919 6 875

813 1 627

3 528 8 281

366 1 474

2 157 3 821

0 27 0 28

1 282 3 382

1 251 4 743

5 229 11 694

1 652 15 603

1 209 2 505

5 904 10 439

515 1 635

2 924 4 741

6 29 46 30

6 377 22 905

4 394 16 849

22 668 56 396

6 630 39 012

4 431 8 528

14 029 28 139

1 508 6 320

8 633 17 346

23 31 341 32

2 397 6 912

2 555 8 732

9 582 18 738

3 408 12 451

2 553 4 340

9 405 15 951

956 3 408

4 806 8 652

7 33 387 34

2

4

6

8

96 TABL. 19. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE O JEDNOSTKACH LOKALNYCH WEDŁUG PRZEWAŻAJĄCEGO (bez jednostek lokalnych poza granicami kraju) Basic financial information on local units by type of principal activity and by voivodship in 2012 (without local units abroad) WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS

Z tego: In which: przemysł industry

Lp. No.

a - wynagrodzenie brutto w mln zł wages and salaries in mln zl b - przychody w mln zł revenues in mln zl

Ogółem Total razem total

1 O G Ó Ł E M .................... a 2 TOTAL

b

3 Dolnośląskie ....................... a 4

b

5 Kujawsko-pomorskie ......... a 6

b

7 Lubelskie ............................ a 8

b

9 Lubuskie ............................ a 10

b

11 Łódzkie .............................. a 12

b

13 Małopolskie ....................... a 14

b

15 Mazowieckie ...................... a 16

b

17 Opolskie ............................. a 18

b

19 Podkarpackie ...................... a 20

b

21 Podlaskie ............................ a 22

b

23 Pomorskie .......................... a 24

b

25 Śląskie ................................ a 26

b

27 Świętokrzyskie ................... a 28

b

29 Warmińsko-mazurskie........ a 30

b

31 Wielkopolskie .................... a 32

b

33 Zachodniopomorskie........... a 34

b

w tym przetwórstwo przemysłowe of which manufacturing

budownictwo construction

handel i naprawa poj. samoch. trade and repair

transport i gospodarka magazynowa transportation and storage

zakwaterowanie i gastronomia accomodation and food service

267 502 3 661 801

108 888 1 435 997

82 280 1 155 563

22 172 240 760

51 878 1 377 973

20 940 167 992

3 966 26 731

23 115 299 394

11 208 153 971

8 030 129 048

1 679 16 247

3 692 91 200

1 078 7 989

380 2 544

10 658 156 228

5 065 56 637

4 513 52 639

991 9 305

2 087 72 248

671 5 789

137 876

8 034 102 995

3 367 35 199

2 505 27 262

1 017 8 208

1 584 45 826

643 5 125

94 717

5 322 66 934

2 944 32 301

2 521 28 349

338 4 063

829 19 719

373 3 802

75 640

14 927 193 099

7 238 84 401

5 448 66 444

979 10 408

2 748 71 313

1 048 8 764

192 1 236

20 764 270 202

7 481 94 848

5 895 72 459

1 961 22 062

4 271 112 215

1 184 10 450

479 3 195

66 217 999 840

12 534 289 968

10 295 225 881

5 011 66 982

16 053 397 151

8 071 57 078

932 6 072

4 924 65 211

2 736 32 459

2 302 28 645

414 3 378

706 19 334

322 3 172

73 507

9 486 109 690

4 969 45 011

4 259 38 871

982 9 486

1 714 41 921

496 3 817

116 721

4 415 68 421

1 973 26 148

1 679 22 266

445 5 255

985 27 916

309 2 818

69 467

14 499 245 818

5 661 110 100

4 853 92 833

1 310 14 993

2 610 84 200

1 410 12 863

276 1 953

39 925 453 424

23 101 229 700

12 349 161 296

3 099 28 951

5 100 142 351

2 044 16 174

400 2 688

5 491 72 263

2 770 30 774

2 184 21 982

628 6 604

981 25 569

359 3 190

72 502

5 890 71 286

3 087 32 773

2 702 30 241

554 4 919

966 24 153

328 2 193

125 745

25 914 380 732

11 400 146 390

10 086 127 217

2 083 22 008

6 039 159 919

1 835 16 706

300 2 206

7 919 106 264

3 354 35 317

2 658 30 130

681 7 892

1 512 42 938

768 8 062

245 1 661

97 RODZAJU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I WOJEWÓDZTW W 2012 R.

ts abroad) Z tego: In which:

informacja i komunikacja information and communication

obsługa rynku nieruchomości real estate activities

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna professional, scientific and technical activities

administrowanie i działalność wspierająca administrative and support service activities

edukacja education

opieka zdrowotna i pomoc społeczna human health and social work activities

kultura i rekreacja arts and recreation

pozostała działalność usługowa other service activities

pozostałe sekcje other sections

Lp. No.

13 870 109 158

5 964 56 987

18 007 109 825

11 044 57 317

1 080 8 393

5 792 39 047

2 118 17 467

1 565 11 548

218 1 2 607 2

963 5 418

463 3 934

1 195 6 662

1 547 5 298

79 564

549 3 628

173 1 138

101 776

9 3 24 4

168 1 202

217 2 325

352 2 294

424 1 488

45 286

318 2 330

87 817

95 606

2 5 26 6

235 1 408

193 1 391

324 1 880

171 796

55 330

232 1 534

80 334

38 216

1 7 30 8

96 578

103 854

163 1 302

195 827

18 104

138 1 080

19 283

28 173

3 9 1 208 10

404 1 936

344 4 040

534 3 039

831 3 551

50 284

348 2 278

138 1 244

64 579

9 11 27 12

1 357 6 295

407 3 222

1 890 8 566

720 2 993

81 565

540 3 150

266 1 356

122 1 263

5 13 23 14

7 385 70 491

1 671 17 626

8 911 52 744

3 206 23 016

350 3 027

1 011 6 519

434 5 124

529 3 348

120 15 693 16

50 419

87 684

155 1 646

175 1 923

10 119

116 781

50 550

29 220

2 17 18 18

186 2 378

187 1 374

240 1 671

257 1 042

26 237

202 1 312

70 276

39 434

2 19 11 20

82 1 684

114 1 018

126 1 037

122 602

20 147

84 873

63 273

21 157

1 21 27 22

833 4 508

378 4 435

636 4 171

613 3 114

87 577

468 3 221

120 798

93 870

4 23 14 24

930 4 968

801 6 336

1 662 8 623

1 278 5 153

87 877

959 4 658

291 1 807

140 986

35 25 153 26

69 652

99 1 643

154 1 283

136 605

21 215

146 809

37 283

19 135

0 27 0 28

89 803

127 952

179 1 619

218 726

30 180

113 1 099

41 801

31 278

2 29 43 30

773 5 056

526 5 079

1 237 11 292

906 4 744

82 587

399 3 760

162 1 786

160 1 011

12 31 188 32

250 1 364

248 2 075

248 1 996

243 1 438

40 293

171 2 016

90 597

59 495

11 33 121 34

98 TABL. 20. PODSTAWOWE DANE O JEDNOSTKACH LOKALNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2012 R. (bez jednostek lokalnych poza granicami kraju) Basic information on local units by voivodship in 2012 (without local units abroad)

WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS

Liczba jednostek lokalnych Number of local units

Pracujący stan w dniu 31 XII Persons employed (as of 31 XII)

Przeciętne Przeciętne wynagrodzenie zatrudnienie na miesięczne brutto podstawie w zł umowy o pracę Average monthly Average paid gross wages and employment salaries in zl

Przychody w mln zł Revenues in mln zl

O G Ó Ł E M .....................

1 869 783

8 914 584

6 520 825

267 502 217

3 661 801

Dolnośląskie ........................

151 449

744 189

547 543

23 115 183

299 394

Kujawsko-pomorskie ...........

90 344

421 022

309 832

10 657 843

156 228

Lubelskie .............................

80 057

337 889

233 087

8 034 207

102 995

Lubuskie ..............................

46 360

209 557

151 387

5 322 350

66 934

Łódzkie ................................

126 069

575 213

410 708

14 927 412

193 099

Małopolskie .........................

170 049

767 423

548 987

20 764 101

270 202

Mazowieckie ........................

321 197

1 648 812

1 249 640

66 216 903

999 840

Opolskie ..............................

37 843

179 835

132 948

4 924 094

65 211

Podkarpackie .......................

73 471

374 826

284 323

9 486 265

109 690

Podlaskie .............................

45 030

185 626

130 074

4 414 672

68 421

Pomorskie ............................

120 001

510 913

358 331

14 499 123

245 818

Śląskie .................................

217 451

1 205 967

912 624

39 925 443

453 424

Świętokrzyskie .....................

50 099

219 008

158 508

5 491 282

72 263

Warmińsko-mazurskie .........

54 874

248 445

176 236

5 889 507

71 286

Wielkopolskie ......................

193 054

949 505

696 120

25 914 339

380 732

Zachodniopomorskie ...........

92 435

336 352

220 477

7 919 495

106 264

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W PUBLIKACJI SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED IN THE PUBLICATION Znaki umowne Symbols Kreska (-) Zera: (0,0) Znak x Znak #

“W tym” „Of which” Skróty Abbreviations tys. mln mld bn PKD

– zjawisko nie wystąpiło. magnitude zero. – zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. magnitude not zero, but less than 0,05 of a unit. – wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe. not applicable. – oznacza, że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej. data may be published due to the necessity of maintaining statistical confidentiality in accordance with the Law on Official Statistics. – oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy. indicates than not all elements of the sum are given.

= tysiąc thousand = milion million = miliard billion = Polska Klasyfikacja Działalności Polish Classification of Activity (NACE)

Skróty i pełne nazwy według PKD 2007 stosowane w publikacji Skrót

Pełna nazwa

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Handel i naprawa poj. samoch.

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

Zakwaterowanie i gastronomia

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Obsługa rynku nieruchomości

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Administrowanie i działalność wspierająca

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Kultura i rekreacja

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Abbreviations and full names according PKD 2007 used in the publication Abbreviation

Full name

Trade and repair of motor vehicles

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Arts and recreation

Arts, entertainment and recreation