2013. strona

Samorz¹dowy Orêdownik lipiec 2013 Miasta Koœciana Nr 75 • lipiec/2013 strona Powiatu Koœciañskiego • Rok 5 1 Gminy Koœcian ISSN 1898-0899 B...
5 downloads 0 Views 5MB Size
Samorz¹dowy

Orêdownik lipiec 2013

Miasta Koœciana Nr 75lipiec/2013

strona

Powiatu KoœciañskiegoRok 5

1

Gminy Koœcian ISSN 1898-0899

Budżet Gminy Kościan w roku 2012 Radni gminy Kościan jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Henrykowi Bartoszewskiemu. Tym samym rada gminy, czyli organ stanowiący, uznała, za prawidłowe wykonanie budżetu w 2012 r. przez wójta jako organ wykonawczy. Udzielenie absolutorium poprzedzone było przedstawieniem przez Wójta Gminy Kościan Henryka Bartoszewskiego informacji o realizacji budżetu za rok 2012. Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni zaakceptowali działalność finansową wójta w ubiegłym roku, uznając ją za prawidłową. Udzielenie absolutorium oznacza jednocześnie akceptację sprawozdania z wykonania budżetu zarówno pod kątem poprawności rachunkowej, rzetelności jak i kompletności przedstawionych danych. Wójt Henryk Bartoszewski, odbierając gratulacje, podziękował radnym i pracownikom urzędu

za dotychczasową współpracę. Wyraził też nadzieję, że wspólne działanie pozwoli na realizację dalszych planów. Dochody Gminy Kościan w roku 2012 wyniosły 45.940.603,05 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca dochody gminy wyniosły 2.902,85 zł. Największy udział po stronie dochodów stanowiły dochody własne i wyniosły one 16.062.628,04 zł – tj. 34,96 %. Na dochody własne składają się m.in. podatki od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłata za wodę i ścieki, podatek rolny, podatek za środki transportowe. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie zawierają głównie środki przeznaczane na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Dotacje celowe na zadanie własne gminy obejmują wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, dofinansowanie kosztów wyżywienia dzieci i młodzieży w szkołach oraz zadania pomocy społecznej.

Wydatki w roku 2012 zamknęły się kwotą 45.959.664,56 zł. Najwięcej środków w budżecie gminy, tj. 16.309.722,03 zł zostało wydatkowanych na zadania związane z oświatą i wychowaniem – 35,48 %. Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 10.841.228,85 zł, co stanowi 23,59 % budżetu. Gmina Kościan w roku 2012 udzieliła również dotacji inwestycyjnych innym jednostkom. Otrzymały je: Powiat Kościański (budowa drogi łączącej drogę krajową nr 5 Poznań-Wrocław z miejscowością Widziszewo – 654.965 zł, przebudowa drogi powiatowej w Nacławiu – 38.573 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala – 100.000 zł, prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 5.580 zł), Gmina Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju – 74.005 zł. Ze środków budżetu Gminy w 2012 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.520.000,00zł. (mn)

miasto Koœcian

strona

2

lipiec 2013

Absolutorium dla Burmistrza Rada Miejska Kościana podczas sesji 27 czerwca br. jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium. Podstawą było sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012. Dochody w roku 2012 wyniosły 68 597 498,82 zł, w tym największy udział miały dochody własne 56,62%, tj. kwota 38 836 589,50 zł. W skład tej kwoty wchodzą do-

chody z podatków i opłat pobieranych przez miasto, z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe, dochody z majątku gminy i inne dochody własne oraz udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencja ogólna wyniosła 17 275 613,00 zł, tj. 25.18%, dotacje celowe stanowią 13,57%, a środki pochodzące z budżetu UE 4,62% dochodów ogółem.

Wydatki miasta w 2012 w zł

Dochody miasta w 2012 roku w zł Środki pochodzące z budżetu UE; 3 170 712,04 zł; 4,62% Dotacje celowe; 9 304 723,28 zł; 13,56%

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych; 9 861,00 zł; 0,01%

Subwencja ogółna; 17 275 613,00 zł; 25,18%

Wykonanie wydatków w roku 2012 to 67 011 126,06 zł, tj. 96,26% planu. Oświata i wychowanie stanowiła 43,34% wydatków, tj. 29 043 126,54 zł, pomoc społeczna wyniosła 13 275 340,39 zł, tj. 19,81%. W 2012 roku sfinansowano zakupy i prace inwestycyjne na kwotę 5 723 434,31 zł

Kultura i ochrona dzidzictwa narodowego; 2 302 709,20 zł; 3,44%

Kultura fizyczna ; 4 306 100,95 zł; 6,43%

Pozostałe działy; 3 733 937,60 zł; 5,57%

Transport i łączność; 2 148 339,89 zł; 3,21% Turystyka; 3 270 573,77 zł; 4,88%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 1 300 847,85 zł; 1,94%

Pomoc społeczna; 13 275 340,39 zł; 19,81%

Dochody własne; 38 836 589,50 zł; 56,62%

Gospodarka mieszkaniowa; 1 428 498,99 zł; 2,13%

Administracja publiczna; 6 201 650,88 zł; 9,25% Oświata i wychowanie; 29 043 126,54 zł; 43,34%

Plac zabaw i prace przy rzece Nowy plac zabaw w parku miejskim i prace przy Kościańskim Kanale Obry były tematami zorganizowanej w połowie lipca br., konferencji prasowej Burmistrza Miasta Kościana Michała Jurgi. Uczestniczył w niej również Dyrektor Oddziału Rejonowego w Lesznie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Franciszek Halec oraz Zastępca Burmistrza Miasta Kościana Maciej Kasprzak.

Miasto chce wykorzystać dogodne i malownicze położenie w rozwidleniu Kościańskiego Kanału Obry

Kościański Park Miejski im. Kajetana Morawskiego uzupełniony został o dodatkowe oświetlenie i nowoczesny ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, usytuowany na jednym ze skwerów w centralnym miejscu parku. Jego wyposażenie dostosowane jest do potrzeb dzieci w różnym wieku, a dobór urządzeń nakierowany na elementy, których w Kościanie jeszcze nie ma. Ustawiono linowe tory przeszkód, małą zjeżdżalnię, ścianki wspinaczkowe, trampolinę, sprężynową karuzelę, równoważnię, itp. Jest też pracownik, który będzie dbał o porządek i bezpieczeństwo w parku i na nowym placu zabaw. Zagospodarowanie placu zabaw kosztowało ponad 250 tys. zł. Na przyległym do parku Kościańskim Kanale Obry trwa inwestycja realizowana przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Na rzece powstaje jaz, który będzie regulował poziom wody w kanale. Może wypiętrzyć wodę do 60 cm, umożliwiając pływanie łódkami płaskodennymi i kajakami. Wskazany został także III etap inwestycji wodnych w mieście Kościanie – czyszczenie, faszynowanie, odbudowa i wzmocnienie nabrzeża Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi na odcinku ok. 4 km. Przetarg na wykonanie prac ma zostać niebawem rozstrzygnięty. Do maja przyszłego roku Zarząd Melioracji chce zrewitalizować rzekę, doprowadzając ją do odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego. Miasto deklaruje wykonanie zadań dodatkowych, przywracających dawne funkcje rzeki, by mogła być atrakcją turystyczną i wizytówką Kościana.

Dworzec w remoncie W œrodê 10 lipca 2013r. nast¹pi³o przekazanie placu budowy koœciañskiego dworca PKP. Uczestniczyli w nim Starosta Koœciañski Andrzej Jêcz oraz Burmistrz Miasta Koœciana Micha³ Jurga. Długo wyczekiwany remont dworca zakłada przebudowę budynku, w którym mieszczą się kasy i poczekalnia oraz zagospodarowanie terenów przyległych. Dla poprawienia funkcjonalności i estetyki budynku dworca ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, wymienione okna i drzwi, odnowiona będzie także elewacja. W ramach prac wymie-

nione zostanie także pokrycie dachu. Ponadto budynek wyremontowany zostanie także wewnątrz. Wymienione zostaną posadzki, zmodernizowane tynki oraz odmalowane ściany. Przebudowane zostaną instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczna, CO oraz teletechniczna. Budynek oraz teren wokół niego dostosowane zostaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przebudowane i zagospodarowane zostan¹ tak¿e tereny wokó³ dworca. Powstanie nowy skwer, miejsce na rowery oraz miejsce do bie¿¹cego utrzymania linii kolejowych.

Inwestycje oświatowe Trwają gruntowne prace modernizacyjne w kościańskich placówkach oświatowych. Obecnie inwestycje realizowane są w Samorządowym Przedszkolu nr 1 na os. Piastowskim i Zespole Szkół nr 3 przy ul. Wyzwolenia oraz w I Liceum Ogólnokształcącym przy al. Kościuszki. Remont czeka też ogrodzenie przy Zespole Szkół nr 1. Dwie placówki przechodzą termomodernizację dzięki dofinansowaniu z projektu unijnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działania 3.2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. W budynku przedszkolnym remontowana i malowana jest elewacja, wymieniana stolarka okienna i drzwiowa, modernizowana instalacja CO. Prace o wartości ok. 370 tys. zł mają zostać wykonane do końca sierpnia. W ramach tego samego projektu unijnego za blisko 190 tys. zł w Zespole Szkół nr 3 modernizowana jest instalacja CO. Kompleksowy remont przechodzi także dach liceum. Wymianę pokrycia dachowego, okien poddasza, uszkodzonych elementów więźby dachowej, opierzeń i rynien oraz instalacji odgromowej, itp. w całości finansuje samorząd. Remontowana powierzchnia dachów wynosi 2,8 tys. m 2. Inwestycja warta 1 014 tys. zł ma się zakończyć na początku września. Miasto finansuje również kompleksowe odnowienie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 1. Remontowane będą przęsła opłotowania od ul. Mickiewicza i Maya. Zadanie warte ok. 100 tys. zł ma być zrealizowane jeszcze w III kwartale.

Dotacja na „bezpieczne” zajęcia dla gimnazjum Gmina Miejska Kościan otrzymała dotację w kwocie 21.818,00 zł na zadanie „Bezpieczni w szkole i poza nią” w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach”. Z projektu przeprowadzone będą zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czterech kościańskich

szkołach gimnazjalnych. W sierpniu młodzież będzie mogła uczęszczać na półkolonie letnie, a od września do grudnia na zajęcia edukacyjne. W wakacje skorzystają z pływalni, atrakcji Nenufaru, pojadą też do parku linowego w Lesznie. Po wakacjach w gimnazjach odbędą się m.in. spotkania z pedagogami szkolnymi, pielęgniarką szkolną oraz policjantami. Projekt w 90% finansowany jest z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Remontowany jest dach zabytkowego budynku liceum w centrum miasta

powiat Koœciañski

lipiec 2013

strona

3

Konstrukcja gotowa W lipcu na dachu „pawilonu chirurgicznego” kościańskiego szpitala, przy pomocy dźwigu zamontowano metalową konstrukcję dla przyszłej sterylizatorni. Ściany sterylizatorni, której powierzchnia wyniesie ponad 400 metrów kwadratowych będą lekkie, wykończone z zewnątrz blachą i ocieplone. Blok operacyjny, który powstaje na 3

Na dachu kościańskiego szpitala zamontowano metalową konstrukcję dla przyszłej sterylizatorni.

piętrze budynku nie może działać bez nowoczesnej, sprawnie działającej sterylizatorni znajdującej się w pobliżu. W tym roku kwota przeznaczona z budżetu powiatu na szpital wynosi 2 miliony złotych. Gminy Kościan, Śmigiel i miasto Kościan wsparły szpitalne inwestycje kwotą 470 tys. złotych. Z pieniędzy tych zostaną wykonane pomieszczenia wspomnianej sterylizatorni, a także prace umożliwiające stworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego. Poza montażem konstrukcji ścian do tej pory nadbudowano szyb windowy, klatkę schodową - wyjście ewakuacyjne, a w pomieszczeniach przyszłego bloku operacyjnego wyburzono istniejące ściany działowe. Obecnie budowane są sale operacyjne, pomieszczenia pomocnicze bloku operacyjnego, m.in. sala wybudzeń, śluza, sala przygotowania pacjenta, pomieszczenia gospodarcze. W dalszej kolejności prac, do sal przyszłego bloku operacyjnego zostaną doprowadzone wszystkie instalacje. Plan prac do końca roku zakłada, że po montażu systemu napowietrzania i oddymiania klatki schodowej sale bloku zostaną otynkowane i

Ściany sterylizatorni, której powierzchnia wyniesie ponad 400 metrów kwadratowych będą lekkie, wykończone z zewnątrz blachą i ocieplone.

Nowa ścieżka rowerowa Trwa budowa ścieżki rowerowej z Racotu do Darnowa. Inwestycja pozwoli nie tylko na uzupełnienie sieci tras rowerowych w powiecie, ale przede wszystkim zapewni mieszkańcom, a głównie dzieciom bezpieczny dojazd do szkoły. W ramach inwestycji realizowanej wspólnie przez samorząd powiatu kościańskiego i Gminę Kościan powstanie w Racocie - od strony pałacu - prawie 300 metrowy chodnik. Z kolei po przeciwnej stronie jezdni chodnik zostanie naprawiony. Kawałek chodnika zostanie zbudowany także w Darnowie. Ciąg pieszo - rowerowy z Racotu do

Darnowa będzie miał tłuczniową nawierzchnię, prawie 1,5 km długości i 2 m szerokości. Po wykonaniu prac, wzdłuż ścieżki zostanie posadzona zieleń. Koszt prac wyniesie ponad 390 tys. złotych. Z budżetu Gminy Kościan na ich realizację zostanie wydatkowanych 150 tys. złotych. Ponad 240 tys. złotych będzie pochodziło z budżetu Powiatu Kościańskiego. Prace wykonuje Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAR-BIS Marcin Marszałek, Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek, Nowa Wieś. bj

Powiat Kościański przy wsparciu Gminy Kościan buduje ścieżkę rowerową z Racotu do Darnowa. Koszt realizacji inwestycji wynosi ponad 390 tys. złotych.

Wewnątrz budowane są, sale operacyjne i pomieszczenia pomocnicze bloku operacyjnego. pomalowane, a na powierzchni 800 m2 zostanie wyremontowany dach, który zostanie m.in. ocieplony. Docelowo budowany blok operacyjny będzie miał trzy sale operacyjne. W tegorocznym etapie prac zostaną wyremontowane pomieszczenia, które mają 1250 m2 powierzchni. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT sp. z o.o. z Kościana. bj

Trzecie piętro szpitala będzie powiększone o przybudówkę.

Nowa droga w Zbęchach Zakończono prace remontowo-budowlane na drodze powiatowej w Zbęchach w gminie Krzywiń. Droga została poszerzona do 6 metrów, wyłożono na niej nową warstwę wyrównawczą oraz warstwę ścieralną. Powstały także obustronne krawężniki, a z prawej strony na całej długości modernizowanego odcinka wybudowano chodnik. Ponadto powstało 120 metrów kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 370 tys. złotych. Inwestycję wsparła Gmina Krzywiń. Wykonawcą prac, wyłonionym w wyniku przetargu, było Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe PRA-MAS Sp. z o.o. z Leszna. hg

gmina Koœcian

strona

4

lipiec 2013

Jubileusze Ochotniczych Straży Pożarnych Jubileusz 100-lecia istnienia obchodzi³a Jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Choryni. Na zaproszenie komitetu organizacyjnego przybyli zaproszeni samorz¹dowcy, goœcie, druhowie z gminy Koœcian oraz z zaprzyjaŸnionej jednostki OSP Kopaszewo. W uroczystoœciach uczestniczyli licznie zebrani mieszkañcy jak i sympatycy jednostki. Odznaczono najbardziej zas³u¿onych stra¿aków, a OSP Choryñ otrzyma³a Z³oty Znak Zwi¹zku OSP RP. Stra¿acy z Choryni swoje œwiêto rozpoczêli Msz¹ Œwiêt¹ na placu przy Koœciele p.w. Katarzyny Sieneñskiej, po której pododdzia³y stra¿ackie przemaszerowa³y na plac obok remizy, gdzie nast¹pi³ uroczysty apel. Uroczystoœci rozpoczê³y siê od z³o¿enia meldunku Druhowi Henrykowi Bartoszewskiego – Prezesowi Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w Koœcianie przez dowódcê uroczystoœci dh Grzegorza Stanis³awiaka gotowoœci do rozpoczêcia uroczystoœci z okazji obchodów 100-lecia OSP Choryñ, po którym nast¹pi³o uroczyste podniesienie flagi pañstwowej i odegranie hymnu narodowego przez grupê muzyczn¹. Nastêpnie przedstawiono krótki zarys historyczny powstania jednostki, która jest najstarsz¹ na terenie Gminy Koœcian. Z kartami historii zebranych zapozna³a dh Anna Smoczyk. W tym szczególnym dniu nie mog³o zabrakn¹æ medali i odznaczeñ dla najbardziej zas³u¿onych stra¿aków z OSP w Choryñ. Z³otym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa uhonorowano druha Micha³a Piaseckiego, a Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa otrzyma³ druh Henryk Walenciak. Odznaki za wys³ugê lat oraz listy gratulacyjne otrzymali druhowie: za 65 lat - Wac³aw Borowiak, za 45 lat - Henryk Walenciak, Krzysztof Kaczmarek, Andrzej Biegañski, za 40 lat - Józef £apeta, Lech Maik; za 35 lat - Micha³ Piasecki, B³a¿ej Pra³at, Bernard Gapik; za 30 lat - W³odzimierz Majorczyk; za 25 lat - Marian Gapik, Jacek Zap³ata; za 20 lat - Arkadiusz Grycz, Józef Wittig; zaœ za wys³ugê 15 lat w szeregach stra¿y uhonorowano Marcina Gapika. Uchwa³¹ Prezydium Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Koœcianie Odznakami M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej odznaczono nastêpuj¹ce osoby: Z³ot¹ Odznak¹: Macieja Gapika, Kamila Szlechta oraz Wiktora Michalewicza; Srebrn¹ Odznak¹:

Karola Zap³atê, Dawida Ratajczaka, Dawida Kêdzierskiego oraz Kacpra Hampela. Br¹zow¹ Odznak¹: Roksanê Nowick¹, Adriana Kêdzierskiego oraz Andrzeja Matyjê. Na 100-lecie dzia³alnoœci Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Choryni, uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du G³ównego zosta³a odznaczona Z³otym Znakiem Zwi¹zku za wieloletni¹ ofiarn¹ dzia³alnoœæ w ochronie przeciwpowodziowej dla dobra spo³eczeñstwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Z okazji 100-lecia jednostki zosta³ wykonany okolicznoœciowy medal, którego fundatorami byli firma DANKO Hodowla Roœlin oraz Gmina Koœcian, a otrzymali go wszyscy druhowie i zaproszeni goœcie. Œwiêtowanie stulecia stra¿y zakoñczy³a zabawa taneczna, która trwa³a do póŸnych godzin nocnych. W dniu 29 czerwca br. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Starym Luboszu obchodzi³a Brylantowy Jubileusz 75-lecia istnienia. Z tej okazji odby³a siê uroczystoœæ, któr¹ swoj¹ obecnoœci¹ licznie zaszczycili samorz¹dowcy, stra¿acy i sympatycy. Obchody jubileuszowe rozpoczê³a uroczysta Msza Œwiêta, po której mia³ miejsce przemarsz pocztów sztandarowych oraz zaproszonych goœci prowadzony przez Zastêpcê Komendanta Gminnego Stra¿y Po¿arnych Eugeniusza Bryszaka. Po przywitaniu wszystkich zebranych przez dh Stanis³awa Sikorê krótk¹ historiê powstania Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Starym Luboszy przedstawi³a Klaudia Sikora, cz³onkini M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej. Przy okazji jubileuszu odznaczeni zostali Odznakami M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej: Z³ot¹ - Klaudia Sikora, Sebastian Kubicki, Adrian Kubicki, Maciej Olejnik, Kamil Drozda, Hubert Maækowiak; Srebrn¹ - Paulina W³odarczak, Magdalena Stasiak, Natalia Chraplak, Mi³osz Cejza, Mi³osz Wojciechowski, Marcin Adamczewski; Br¹zow¹ - Ewa Ziomek, El¿bieta Przybylska, Anna Lajszner, Roksana Sikora i Martyna Skoracka. Uhonorowano równie¿ druhów za wieloletni¹ s³u¿bê spo³eczn¹. Wœród nich Jana Stasiaka - Prezesa OSP Stary Lubosz - za 60 lat, Ryszarda Stanis³awiaka - 40 lat, Jaros³awa Mazurka - 35 lat oraz Marcina Cichockiego - 20 lat. Nastêpnie gratulacje, ¿yczenia oraz podziêkowania z³o¿yli zaproszeni goœcie. Po oficjalnej czêœci nadszed³ czas na poczêstunek i wspóln¹ zabawê. (mn)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie od stycznia br. realizuje V edycję projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Celem głównym projektu jest wspieranie nabywania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz pracujących, będących w wieku aktywności zawodowej oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Programem aktywnej integracji objęte są 24 osoby, w tym 18 kobiet oraz 6 mężczyzn z Gminy Kościan, które w ramach kontraktu socjalnego od maja br. uczestniczą w zaplanowanych dla nich formach wsparcia. W ramach projektu zrealizowano już warsztaty psychospołeczne, warsztaty doradztwa zawodowego, indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz zawodowe. W działaniach tych wzięły udział wszystkie osoby uczestniczące w projekcie. Kolejną formą wsparcia był kurs aktywizacji społecznej pn. „Zarządzanie budżetem domowym”. Z tej możliwości skorzystało 15 osób. Kurs obejmował 20 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie teoretycznej i praktycznej, podczas których uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu planowania budżetu domowego, kontrolowania wydatków, efektywnego oszczędzania a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach finansowych. Pozostałe 9 osób wybrało i uczestniczyło w kursie „ABC dobrego wyglądu”. Szkolenie składało się z bloków tematycznych obejmujących kwestie praktyczne zasad dobrego wyglądu oraz zachowania podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Następny etap projektu stanowią szkolenia i kursy zawodowe. W oparciu o własne predyspozycje uczestnicy mieli możliwość dokonania wyboru kursu, w którym chcieliby brać udział. Większość osób uczestniczyć będzie w kursie ”Przedstawiciel handlowy” oraz kursie prawa jazdy kategorii B. Zrealizowane zostaną także kursy: „Florystyczny”, „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym”, „Operator wózka widłowego” oraz „Spawanie metodą MAG”. Kursy odbywać się będą w okresie od sierpnia do listopada br. Obok działań aktywnej integracji realizowane są także działania o charakterze środowiskowym, które adresowane są do uczestników projektu oraz członków ich rodzin. Na początku lipca zorganizowany został Piknik rodzinny, podczas którego dominowały konkursy, gry i rodzinne konkurencje sportowe. Piknik pozwolił zintegrować środowisko osób objętych wsparciem w ramach projektu oraz był okazją do aktywnego spędzenia czasu wolnego rodziców z dziećmi. Planowany jest także wyjazd edukacyjno – integracyjny do wrocławskiego Zoo oraz wyjazd edukacyjno – kulturalny do kina. Wszyscy uczestnicy projektu objęci są szeroko rozumianą pracą socjalną oraz wsparciem dochodowym w postaci świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych bądź specjalnych zasiłków celowych a także pomocą w naturze. Projekt „Twoja aktywność – Twój rozwój” daje możliwość zdobycia nowych kwalifikacji uczestniczkom i uczestnikom , a także wzmacnia w pokonywaniu codziennych trudności.

Remonty drogowe Gmina Kościan podpisała umowę z firmą INTERASPHALT sp. z o.o. z Obornik Wielkopolskich, która wygrała przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni ul. Długiej w Kurzej Górze i ul. Polnej w Kiełczewie”. Zakres robót w Kiełczewie obejmuje odnowę nawierzchni bitumicznej na długości 414 m poprzez wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno, a przed wykonaniem odnowy nawierzchni czyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównanie istniejącej nawierzchni na dojazdach do mostu, remont cząstkowy głębokości do 4 cm masą mineralno-asfaltową. Zakres robót w Kurzej Górze obejmuje podobną technologię i prace na długości 271 m oraz dodatkowo regulację wysokościową 3 studzienek ściekowych i 8 studni rewizyjnych kanalizacji. Obie drogi mają być wyremontowane do końca sierpnia br., a koszt zadania opiewa na kwotę 273.578,59 zł. (md)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie

zaprasza na XIX Maraton Pływacki na dystansie 2 km

w Nowym Dębcu na J. Wonieskim, który odbędzie się w niedzielę 4 sierpnia 2013 r. o godz. 15.00. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w pomieszczeniu ratowników przy plaży głównej do godz. 14.30. W ramach zawodów prowadzona będzie klasyfikacja generalna, klasyfikacja kobiet i dziewcząt, klasyfikacja do16 lat, powyżej 40 lat, klasyfikacja powiatowa, nagroda dla najstarszego uczestnika i najlepszego z Gminy Kościan.

Racot wicemistrzem Polski W dniach 21-23 czerwca w Sierakowie Wielkopolskim odbyły się VII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. W tegorocznych mistrzostwach wystartowały 42 drużyny z całej Polski, w tym jednostka OSP Racot. Drużyny rywalizowały ze sobą w siedmiu konkurencjach. W piątkowy wieczór ochotnicy zmagali się z budową wału przeciwpowodziowego, która była pierwszą z konkurencji. Z uwagi na fakt, że jednostka z Racotu wylosowała ostatni numer startowy konkurencję tę wykonywali po północy. Zgodnie z powiedzeniem „ostatni będą pierwszymi”, w klasyfikacji generalnej jednostka z Racotu zajęła II miejsce. W sobotę druhowie zmagali się w takich konkurencjach jak: rzuty ratownicze kołem i rzutką, podejmowanie zagrożonego przez powódź do łodzi motorowej, wyścig łodzi wiosłowych oraz holowanie łodzi wiosłowej łodzią motorową. W ostatni dzień zawodów drużyny podejmowały tonącego z wody do łodzi wiosłowej, a także odbywali slalom łodziami motorowymi. Podczas trzech dni walki z przeciwnikami OSP Racot reprezentowało 5 strażaków specjalizujących się w ratownictwie wodnym: Grzegorz Stanisławiak – trener, Piotr Chraplak, Norbert Chraplak, Mariusz Jakubowski oraz nowicjusz drużyny Miłosz Mądry. (mn)

miasto Koœcian

lipiec 2013

strona

5

Burmistrz Miasta Kościana zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan 1. Nieruchomości gruntowe obejmujące niżej wymienione działki zlokalizowane w Kościanie pomiędzy ulicami Sosnową i Modrzewiową przeznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana pod tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze ekstensywnym. Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy działki przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej. L.p.

Położenie działki

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ul. Sosnowa ul. Sosnowa ul. Sosnowa w rejonie ul. Modrzewiowej w rejonie ul. Modrzewiowej w rejonie ul. Modrzewiowej w rejonie ul. Modrzewiowej w rejonie ul. Modrzewiowej

Numer działki 2972/64 2972/65 2972/66 2972/67 2972/69 2972/71 2972/75 2972/80

Powierzchnia działki w m2 294 292 199 200 194 183 147 286

Cena wywoławcza netto w zł 26 460,00 26 280,00 17 910,00 18 000,00 17 460,00 16 470,00 13 230,00 25 740,00

Wadium w zł 2 700,00 2 700,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 700,00 1 400,00 2 600,00

Przetarg odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2013r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego do dnia 02 sierpnia 2013r. 2. Nieruchomości gruntowe obejmujące działki o numerach geodezyjnych: 1894/6 zapisaną w Księdze Wieczystej PO1K/00035332/9, 1845/2 zapisaną w Księdze Wieczystej PO1K/00039695/9 i 1846/1 zapisaną w Księdze Wieczystej PO1K/00029610/7 o łącznej powierzchni 0.60.84 ha, zabudowane budynkami biurowo – magazynowymi i zbiornikiem przeciwpożarowym, położone w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2, przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej z dopuszczeniem przemysłu nieuciążliwego. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2013r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23. Cena wywoławcza: 3 250 000,00 zł Wysokość wadium: 325 000,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 08 sierpnia 2013r. 3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działki o numerze geodezyjnym: 394, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 o łącznej powierzchni 1.43.69 ha, zapisana w Księdze Wieczystej PO1K/00053570/1, zlokalizowana w Sierakowie na terenie gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5 Poznań – Wrocław, przeznaczona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy usługowej i tereny parkingów oraz zieleni urządzonej. Przetarg odbędzie się w dniu 04 września 2013r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23. Cena wywoławcza: 799 000,00 zł Wysokość wadium: 79 900,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2013r. 4. Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę o numerze geodezyjnym 1747/25 o powierzchni 0.06.55 ha, zapisana w Księdze Wieczystej PO1K/00000214/2, położona w Kościanie przy ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 6, zabudowana budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej określonej na 289,55 m2, przeznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe i tereny usług. Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2013r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23. Cena wywoławcza: 450 000,00 zł Wysokość wadium: 45 000,00 zł. Pełna treść ogłoszeń o przetargach została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Kościana oraz zamieszczona na stronie internetowej miasta pod adresem www.koscian.pl. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego Kościana pod numerem telefonu (65) 512 11 11 wew. 304.

Drużyna ochotników z Kościana zdobyła złoty medal w Międzynarodowych Zawodach OSP we Francji Autor zdjęć: Piotr Hegyi

Złoto dla strażaków ochotników z Kościana Kościańscy strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan wywalczyli złoty medal w Międzynarodowych Zawodach OSP we Francji. Zwyciężyli w kategorii wiekowej 30+ wg regulaminu CTIF (grupa B). W olimpiadzie strażackiej we Francji wzięły udział zespoły ochotników strażaków z całej Europy. Jest ona rozgrywana w systemie obowiązującym w zachodniej części starego kontynentu. Strażacy musieli wykonać ćwiczenia bojowe oraz pokonać sztafetę pożarniczą w jak najkrótszym czasie. Zmieścili się w limicie, który dał im, wraz z 10 innymi zespołami, złoto. Sukces jest tym większy, że średnia wieku w kościańskiej drużynie OSP to ponad 50 lat. Na olimpiadę strażacką do Francji pojechali: Bogdan Berliński, Włodzimierz Matelski, Mieczysław Sikora, Dariusz Tadeusz, Marek Markiewicz, Jerzy Szendzina, Jacek Melcer, Waldemar Ciesielski, Kazimierz Szymański, Tomasz Żak. Trener kościańskich strażaków Prezes OSP Kościan Henryk Kazimierz Mocek podkreśla, że złoto OSP Kościan to efekt wielu lat systematycznych treningów. Złoty medal OSP Kościan na tegorocznej olimpiadzie to wspaniały prezent tuż przed jubileuszem 140-lecia powstania OSP Kościan, którego obchody za rok.

Święto Wojska Polskiego Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kościana Piotrem Ruszkiewiczem zapraszają mieszkańców w czwartek 15 sierpnia 2013r. na obchody Święta Wojska Polskiego oraz 93. rocznicy „Cudu nad Wisłą”. O godz. 12.00 na starym cmentarzu parafialnym przy pomniku Obrońców Ojczyzny odbędzie się uroczystość upamiętnienia rodaków poległych za ojczyznę.

Piknik Historyczny Muzeum Regionalne w Kościanie zaprasza w niedzielę 18 sierpnia br. w godzinach od 14.00 do 18.00 na Piknik Historyczny poświęcony uzbrojeniu II RP. Podczas pikniku na Wałach Żegockiego/od ul. Strzeleckiej będzie można zobaczyć czołg Renault FT 17, samochód pancerny, stanowiska dział p.panc i p.plot, kuchnię polową, stanowiska granatnika i rkm piechoty. Kościańskie muzeum zaprezentuje również własne zbiory militariów z okresu II RP. Dodatkowo wszyscy chętni będą mogli poćwiczyć na treningowym torze szermierczym wykonanym wg regulaminów piechoty wojska polskiego z okresu II RP. Prezentacji sprzętu militarnego towarzyszyć będą rekonstruktorzy w mundurach z epoki.

Imprezy kulturalne III MOTOPIKNIK Kościan 2013 W ostatnią niedzielę wakacji 25.08.2013r. w godz. 15.0019.00 zapraszamy na parking przy krytej pływalni, ul. Nacławska 84, na III MOTOPIKNIK Kościan 2013. Na imprezie, organizowanej wspólnie z kościańską Grupą Motocyklową „Stop Śmierci”, nie zabraknie atrakcji dla fanów motoryzacji. Będą pokazy samochodowe i motocyklowe, konkurencje i prezentacje ratownictwa drogowego oraz udzielania pierwszej

pomocy. Znajdą się też atrakcje dla najmłodszych, pojazdy, trampoliny i inne, tak aby całe rodziny mile spędziły czas. Patronat Honorowy nad MOTOPIKNIKIEM objął Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., który w trakcie trwania imprezy będzie udzielał informacji nt. unijnej inicjatywy JEREMIE skierowanej do przedsiębiorców MSP oraz osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Zapraszamy na: 2.08.2013r. (piątek) godz. 21.00 Kino Letnie - „Palacz zwłok”, park KOK, wstęp wolny, 16.08.2013r. (piątek) godz. 19.00 Koncert „Rap nas łączy”, sala KOK, wstęp płatny 5zł, 17.08.2013r. (sobota) godz. 19.00 Kawiarnia „Pod Ratuszem” Koncert Duetu TANGREEN Tomasz Drabina – akordeon i Mariusz Pliniewicz – skrzypce, Rynek, wstęp wolny, 30.08.2013r. (piątek) godz. 20.00 Kino Letnie – Noc Filmów, park KOK, wstęp wolny. 31.08.2013r. (sobota) godz. 19.30 Widowisko historyczne „…i poszli w kraj świata…” wg „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, Cichowo-Soplicowo, wstęp wolny. Szczegóły na stronie www.kok.koscian.pl.

powiat Koœciañski

strona

6

lipiec 2013

Kolejne dotacje przyznane

Remont ulicy Mickiewicz w Kościanie jest wspólną inwestycją Powiatu Kościańskiego i Urzędu Miasta Kościana. Koszt inwestycji to 700 tys. złotych.

Remontują Mickiewicza Trwają prace remontowo-modernizacyjne na ulicy Mickiewicza w Kościanie. Remont przewidziany jest na odcinku od ulicy Bączkowskiego do Sierakowskiego. Inwestycja realizowana jest wspólnie przez Powiat Kościański i Miasto Kościan. W ramach remontu na jezdni wyłożona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, wymienione zostaną krawęż-

niki oraz chodniki. Przed Zespołem Szkół nr 1 powstanie wyniesione przejście dla pieszych oraz zamontowane zostaną nowe barierki bezpieczeństwa. Wykonawcę prac wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego. Zostało nim Przedsiębiorstwo UsługowoBudowlane INFRAKOM Sp. z o.o. z Wolsztyna. Koszt całej inwestycji wyniesie blisko 700 tys. złotych. hg

Jest asfalt Na remontowanym odcinku drogi powiatowej z Kościana przez Spytkówki do Starego Gołębina ułożono już nowy asfalt. Remontowany odcinek ma prawie 16 km długości. Prace rozpoczęto od odtworzenia rowów, usunięcia krzewów. W ramach inwestycji m.in. w Spytkówkach i Starym Gołębinie wybudowano nowe chodniki. W ostatnim czasie ułożono nową nawierzchnię na odcinku drogi z Kościana do Nowego Lubosza. Wcześniej wykonano te prace w Spytkówkach i Starym Gołębinie. Ostatni etap prac to przebudowa skrzyżowania dróg Stary Lubosz - Stary Gołębin, gdzie powstanie rondo.

Całkowity koszt inwestycji to 5 805 355,46 zł brutto. Z budżetu powiatu na inwestycje zostanie przeznaczone ponad 2,2 miliona złotych. Dotacja z budżetu państwa wyniesie niespełna 3 miliony złotych. Ponad 665 tys. złotych to dotacje z budżetów samorządów lokalnych, przy czym ta główna dotacja w wysokości ponad 444 tys. złotych to dotacja ze strony budżetu gminy Kościan. Miasto Kościan wesprze powiat kwotą ponad 41 tys. złotych, a gmina Czempiń udzieli wsparcia w wysokości ponad 180 tys. złotych. Prace wykonuje firma Colas Polska Sp. z o.o. bj

- Są różne możliwości wsparcia osób bezrobotnych, ale ta, która pozwala na otwarcie własnej działalności gospodarczej jest w naszej ocenie najbardziej efektywna powiedział Andrzej Jęcz, Starosta Kościański na spotkaniu z osobami, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W piątek, 12 lipca 2013 roku Starosta Kościański kolejny już raz wręczył umowy na dotacje dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Tym razem dotacje otrzymało 12 młodych przedsiębiorców. Przyznane wsparcie wynosiło od 15 900 złotych do 20 000 złotych. Środki będą przeznaczone na prowadzenie m.in. kwiaciarni, zakładu kosmetycznego, komisu z artykułami dziecięcymi, biura projektowego, czy firm zajmujących się usługami ogólnobudowlanymi. Od 2004 roku z tej formy aktywizacji skorzystało już około 1300 osób. Wręczono 700 dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz 600 na doposażenie nowego stanowiska pracy. Na 1300 nowych miejsc pracy przeznaczono od 2004 roku około 20 mln złotych. Najważniejsze jest to - podkreśla Starosta Kościański Andrzej Jęcz - że ponad trzy czwarte osób, które otrzymało wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej nadal tą działalność prowadzi. Od lutego do końca czerwca liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie zmalała. Mieliśmy już ponad 3 tysiące zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiecie kościańskim, a w tej chwili jest ich około 2600 - powiedział starosta. - Czyli powstało około 400-500 nowych miejsc pracy. Starosta ocenia, że sprzyjają temu prowadzone działania aktywizujące lokalny rynek pracy, właśnie udzielane osobom indywidualnym dotacje, także dotacje na doposażenie nowego stanowiska pracy oraz organizowane prace społecznie użyteczne. Podsumowując na spotkaniu działania podejmowane przez władze powiatu na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, starosta docenił także rolę staży. Dla mnie osobiście - mówił starosta - jak i dla pracujących w Urzędzie Pracy największą trudnością jest, jak ktoś młody, kto kończy szkołę, obojętnie, czy to będzie szkoła zawodowa, czy technikum, czy wyższe studia, ma wejść na rynek pracy i zaczyna życie dorosłe od przyjścia do Urzędu Pracy i zarejestrowania się - powiedział starosta Andrzej Jęcz. - Tego byśmy chcieli uniknąć, dlatego właśnie dla młodych ludzi będziemy nadal organizowali, wspierające start zawodowy, staże. W lutym 2013 roku stopa bezrobocia w powiecie kościańskim wynosiła 10,9%, w maju wskaźnik ten wyniósł już 9,9%, natomiast w lipcu 9,5%. Warto zaznaczyć, że stopa bezrobocia w powiecie kościańskim nie tylko systematycznie spada, ale jest także niższa od stopy bezrobocia w Wielkopolsce oraz w Polsce. hg

Komunikat Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu zaprasza chorych na stwardnienie rozsianie na spotkanie z neurologiem dr. Jackiem Wenclem w ramach „Białej akcji… ”. Chorzy mogą wziąć udział w badaniach w ramach kwalifikacji do programu leczniczego. Prosimy o zabranie wyników potwierdzających postać rzutowo - remisyjną SM. Konsultacje odbędą się 27 sierpnia 2013 roku o godzinie 15.00 w Zespole Szkół nr 4, ul. 27 stycznia 1 w Kościanie. Zapisy na konsultacje prowadzone są przez KTSR i UM pod numerem telefonu 609 891 999. bj

Z rąk Starosty Kościańskiego Andrzeja Jęcza w lipcu 12 osób otrzymało dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Od 2004 roku z tej formy aktywizacji skorzystało już około 1300 osób.

powiat Koœciañski

lipiec 2013

strona

7

BURMISTRZ MIASTA KOŚCIANA

zaprasza do udziału w czwartym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż opisanej niżej działki położonej w Kościanie przy ul. Południowej przeznaczonej pod działalność gospodarczą handel, usługi i przemysł nieuciążliwy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/484/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.08.2002r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2002r. Nr 130, poz. 3578). L.p.

Numer działki

Powierzchnia działki w m˛

Oznaczenie według księgi wieczystej

Cena wywoławcza w zł

Wysokość wadiumw zł

3941/25

1004

PO1K/00036098/3

75 000,00

7 500,00

1.

1. Pierwszy nieograniczony przetarg ustny odbył się w dniu 12 grudnia 2012r., drugi w dniu 05 marca 2013r., a trzeci w dniu 15 maja 2013r. 2. Do ceny sprzedaży zostanie doliczona 23% stawka podatku od towarów i usług. 3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Kościana przy Al. Kościuszki 22 w dniu 07 sierpnia 2013r. o godzinie 9şş w pokoju nr 23. 4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego Kościana numer 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 w Banku Spółdzielczym w Kościanie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 02 sierpnia 2013r., przy czym za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego. 5. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego Kościana pod numerem telefonu (65) 512 11 11 wew. 304.

W organizowanym w lipcu przez kościańską Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną projekcie „Mądry i lubiany” brały udział dzieci z Gminy Śmigiel.

Zajęcia miały pomóc dzieciom w rozwijaniu umiejętności społecznych, współdziałania w grupie i komunikacji.

Mądry i lubiany

STAROSTA KOŚCIAŃSKI zaprasza do udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż opisanej niżej działki położonej w Kościanie przy ul. Południowej przeznaczonej pod działalność gospodarczą handel, usługi i przemysł nieuciążliwy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/484/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.08.2002 roku (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2002 roku, Nr 130, poz. 3578). Lp Nr działki

Pow.w m

2

Oznaczenie księgi wieczystej

1. 3943/3

1161

P01K/00052714/6

Cena wywoławcza w zł

Wysokość wadiumw zł

87 075,00

17 000,00

1. Pierwszy przetarg odbył się dnia 12 grudnia 2012 roku, a drugi dnia 15 maja 2013 roku. 2. Do ceny zbycia doliczone zostanie 23% podatku od towaru i usług. 3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy Alei Tadeusza Kościuszki nr 22 sala nr 120 dnia 07 sierpnia 2013 roku o godz. 1000. 4. Wadium wpłacać przelewem na konto tut. Starostwa w Banku Spółdzielczym w Kościanie Nr 30 8666 0004 0108 1155 2000 0006 najpóźniej pięć dni przed wyznaczonym terminem przy czym za prawidłowo wpłacone wadium uznaje się wadium, które wpłynęło na rachunek Starostwa do dnia 02 sierpnia 2013 roku. 5. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie przy Alei Tadeusza Kościuszki nr 22, pok. 22 tel. (65) 511-08-84 wew. 23.

Już piąty rok z rzędu - w drugim tygodniu lipca - zdolne dzieci z powiatu kościańskiego brały udział w zajęciach integrujących, realizowanych przez pedagog Justynę Kram oraz psycholog Grażynę Majchrzycką w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kościanie. W tym roku w zajęciach uczestniczyło dwadzieścioro dwoje dzieci z gminy Śmigiel. Program „Mądry i lubiany” stworzony został z myślą o dzieciach zdolnych, ale często nieśmiałych, mających trudności z nawiązywaniem relacji rówieśniczych. Adresowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Jego głównym założeniem jest rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych dzieci zdolnych, a w szczególności poprawienie umiejętności komunikacji i współdziałania w grupie oraz rozbudzenie umiejętności rozpoznawania uczuć rówieśników. Program opiera się na uświadamianiu sobie przez dziecko pozytywnego obrazu własnej osoby, uczy lepszego prezentowania siebie, jak również rozbudza umiejętność empatii - mówi Grażyna Majchrzycka, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie. - W ramach zajęć kładłyśmy nacisk na pracę w grupach, co zachęcało dzieci do współdziałania, dostrzegania wokół siebie kolegów i docenienia wartości wspólnej pracy i zabawy. Poza tym starałyśmy się uwrażliwić dzieci na innych. Trzeba jasno zaznaczyć - podkreśla dyrektor Poradni - że nie są to zajęcia, które stymulują rozwój intelektualny. Skupiamy się na rozwoju emocjonalnym i społecznym. W trakcie zajęć dzieci miały możliwość zapoznania się z różnymi technikami rozwiązywania problemów oraz poznały kilka sposobów radzenia sobie z nowymi sytuacjami społecznymi. Poza tym dzieci wykonywały prace plastyczne, grały w gry integracyjne oraz rysowały muzykę. Po tygodniu zajęć, zauważyliśmy, że dzieci chętniej sobie pomagają, dzielą się - mówi Grażyna Majchrzycka. Chętniej ze sobą współpracują. Widać integrację w grupie. Rodzice są zadowoleni z efektów naszej pracy. Dzieci w zajęciach uczestniczyły z dużą przyjemnością i zaangażowaniem, o czym świadczyła frekwencja dzieci na zajęciach. Grupa dzieci z gminy Śmigiel była piątą grupą biorącą udział w programie. We wcześniejszych latach program objął dzieci z gmin Czempiń, Kościan, Krzywiń oraz Miasta Kościana. hg

powiat Koœciañski

strona

8

lipiec 2013

Festyn z Dezyderym Chłapowskim Drugi rok z rzędu Starosta Kościański zaprasza mieszkańców powiatu na festyn historyczny pt. „Dezydery Chłapowski – żołnierz, rolnik, patriota”, który w sobotę 7 września odbędzie się na racockim hipodromie i w całości poświecony będzie wybitnemu synowi Ziemi Kościańskiej – generałowi Dezyderemu Chłapowskiemu. W ramach festynu historycznego przygotowaliśmy dla Państwa inscenizację epizodu z bitwy o Tczew z 1807 roku, gdzie 19-letni Dezydery stoczył swój pierwszy bój. W inscenizacji tej weźmie udział ponad 100 żołnierzy piechoty i kawalerii z Grup Rekonstrukcji historycznej z całej Polski. Podczas inscenizacji nie zabraknie huku dział oraz efektownych wybuchów pirotechnicznych. Po bitwie każdy z uczestników festynu będzie mógł skosztować tradycyjnego gulaszu przygotowanego według staropolskiej receptury przez Teatr Kulinarny Krzysztofa Górskiego. Wśród atrakcji będzie także pokaz woltyżerki konnej w wykonaniu „Apolinarski Group” oraz wystawa sprzętu wojskowego. Na tym nie koniec atrakcji, o godzinie 21.00 na racockim hipodromie wystąpi gwiazda wieczoru, kultowy zespół ARMIA. Koncert poprzedzi występ zespołu MOKROFON. Zapraszamy wszystkich chętnych. Impreza realizowana jest w ramach Projektu z „Napoleonem do Wielkopolski”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Patronem honorowym imprezy jest Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Generał Dezydery Chłapowski urodził się w Turwi w 1788 roku, już jako nastolatek dał się poznać jako ambitny i uzdolniony adept sztuki wojennej, zapatrzony w ideały króla Karola XII. W 1806 roku jako przyboczny w gwardii honorowej, krzyknął podczas trudnej przeprawy do Napoleona „Polak przejdzie wszędzie” i

w ten sposób zyskał sobie jego szacunek i sympatię, która zaowocowała, tym, że kolejnych sześć lat spędził u jego boku. Służył, najpierw jako jego osobisty oficer ordynansowy, a od 1811 roku jako szef kompanii najpiękniejszego pułku kawaleryjskiego w Europie – 1. Pułku Szwoleżerów Gwardii. Walczył w kampaniach 1807 roku, później w kampanii hiszpańskiej, austriackiej, rosyjskiej i saskiej. W trakcie tej ostatniej dość niespodziewanie złożył dymisję i odszedł z wojska. Przyczyną takiej decyzji był fakt, że dowiedział się, iż Napoleon postanowił oddać Carowi Aleksandrowi I Królestwo Polskie w zamian za pokój. Przez kolejne lata Chłapowski nie próżnował i nie wspominał dawnych lat chwały. Zawieszając na szczycie swojej siedziby zegar z mozołem rozpoczął okres odbudowy zadłużonego przez ojca majątku. W ciągu kolejnych 15 lat, udało mu się spłacić nie tylko ogromne długi, ale również z upadającej Turwi i Rąbinia stworzyć wzorcowe i wyjątkowe w skali kraju gospodarstwa rolne. Nadszedł rok 1830 w Królestwie Polskim wybuchło Powstanie Listopadowe, a Chłapowski jako żołnierz bez namysłu przywdział mundur i udał się do Warszawy. Wraz z korpusem wyruszył na Litwę. Jego rola w powstaniu na litewskiej ziemi jest różnie oceniana przez historyków. Powstaniem dowodził nieudolny generał Giełgud, a pomysły Chłapowskiego nie były realizowane. Już będąc w pruskiej niewoli Chłapowski otrzymuje nominację na głównodowodzącego wojsk powstańczych. Przez kolejnych kilkadziesiąt lat Chłapowski swoją ciężką i uczciwą pracą, jako rolnik i społecznik zyskał sobie ogromny szacunek i uznanie nie tylko w Wielkopolsce, ale na wszystkich ziemiach dawniejszej Rzeczypospolitej. Jego nazwisko wymawiano z atencją i w wielu kwestiach nie wyobrażano sobie działań bez poznania jego zdania. Wspierał i finansował wiele przedsięwzięć społecznych, publicystycznych oraz charytatywnych. Jego śmierć i pogrzeb w 1879, był wielką

Apteki w powiecie Poniżej przedstawiamy przyjęty przez Radę Powiatu Kościańskiego 14 listopada 2012 roku harmonogramu dyżurów aptek w sierpniu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne. 1. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 1 sierpnia 2013 2. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 2 sierpnia 2013 3. Apteka Dbam o Zdrowie Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 3 sierpnia 2013 4. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 4 sierpnia 2013 5. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c 5 sierpnia 2013 6. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 6 sierpnia 2013 7. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a 7 sierpnia 2013 8. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 8 sierpnia 2013 9. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 9 sierpnia 2013 10. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 10 sierpnia 2013 11. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 11 sierpnia 2013 12. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 12 sierpnia 2013 13. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15 13 sierpnia 2013 14. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 14 sierpnia 2013 15. Pharmakon Kościan, os. Jagiellońskie 51 a 15 sierpnia 2013 16. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 16 sierpnia 2013 17. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 17 sierpnia 2013 18. Apteka Dbam o Zdrowie Kościan, ul. Śmigielska 53 (na terenie marketu Tesco) 18 sierpnia 2013 19. Apteka Kaufland Kościan, al.. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 19 sierpnia 2013 20. Arnika Kościan, os. Jagiellońskie 82 c 20 sierpnia 2013 21. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 21 sierpnia 2013 22. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 22 sierpnia 2013 23. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 23 sierpnia 2013 24. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 24 sierpnia 2013 25. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 25 sierpnia 2013 26. Apteka Nacławska Kościan, ul. Nacławska 10/1 26 sierpnia 2013 27. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 27 sierpnia 2013 28. Eskulap Kościan, al.. Kościuszki 15 28 sierpnia 2013 29. św. Łukasz Kościan, ul. Szkolna 54 29 sierpnia 2013 30. Na Deptaku Kościan, ul. Wrocławska 22 30 sierpnia 2013 31. Grodzka Kościan, ul. Rynek 28 31 sierpnia 2013 Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie miasta Kościana.

Zapraszamy na festyn historyczny „Dezydery Chłapowski – żołnierz, rolnik, patriota” - Racot 7 września 2013 roku. manifestacją polskości w Wielkopolsce, w jego opisie czytamy: „[..]żegnaliśmy ze smutkiem tym większym, iż każdy z nas czuł dobrze, że z nim zamyka się jeden piękny a rycerski okres dziejów naszych, że zniknie bodaj ostatni przedstawiciel całego pokolenia, do którego niestety obecnie niewiele jest podobnem, i że zmarły jenerał był jednym z tych coraz rzadszych dziś mężów, na których patrząc, każdy czuł w sercu iż: Jeszcze Polska nie zginęła, póki tacy ludzie żyją [..]”. bd

Inwestycje dla uczniów W internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie trwa remont. - Nasz internat cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów - mówi Arleta Adamczak - Puk, dyrektor szkoły. - Może w nim mieszkać 50 osób. Środki pochodzące z budżetu Powiatu Kościańskiego pozwalają nam na przeprowadzenie remontu. Na uczniów, którzy zamieszkają w internacie od nowego roku szkolnego będą czekały zmodernizowane łazienki. Będzie wymieniona cała armatura, płytki i instalacje. W ramach remontu zostanie odświeżony korytarz, gdzie zostanie ułożona nowa wykładzina. Koszt prac wyniesie 130 tys. złotych. bj

Poza modernizacją łazienek remontowany jest korytarz. Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Kościanie, Urząd Gminy w Kościanie. Redaktor naczelna Jolanta Napierała. Wydawnictwo AGA w Kościanie, ul. Wrocławska 6. Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158. Nakład 8 tys. egz. Powiat: 65 512 08 25; e-mail: [email protected]; Internet: www.powiatkoscian.pl Miasto: 65 512 11 11; e-mail:[email protected]; Internet: www.koscian.pl Gmina: 65 512 10 01; [email protected]; Internet: gminakoscian.pl