, strona internetowa:

PN-12/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, st...
5 downloads 1 Views 411KB Size
PN-12/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), zwaną dalej ustawą. 3. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 55500000-5 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 60140000-1 Nieregularny Transport osób 30172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą Zorganizowanie kompleksowej usługi wyjazdów edukacyjnych/warsztatów na potrzeby realizacji projektu pn. „Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II”. Projekt „Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priotytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Oferty częściowe i podwykonawcy: Nie dopuszcza się częściowego składania ofert. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców. 5. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Nie przewiduje się. 6. Oferty wariantowe: Nie dopuszcza się ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia zrealizowania przedmiotu umowy, jednakże nie dłużej niż do 30.06.2014 r. 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez wykonawców: 8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy: 8.1.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 8.1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (czyli w okresie od 13.03.2011 do 13.03.2014), a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na organizacji wyjazdów turystycznych, o łącznej wartości min. 50 000,00 zł brutto w odniesieniu do 1 roku wybranego z okresu ostatnich 3 lat. Przez organizację wyjazdów turystycznych zamawiający uznaje działalność w zakresie organizowania lub pośredniczenia w organizowaniu imprez turystycznych oraz działalność agentów turystycznych, w rozumieniu ustawy z 29.08.1997 o usługach turystycznych. Usługa turystyczna musi składać się z co najmniej dwóch rodzajów usług - przewodnickiej, hotelarskiej, transportowej, gastronomicznej, kulturalnej, dydaktyczno-oświatowej, szkoleniowej. 8.1.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym; 8.1.4. dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 8.1.5. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia; 8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy. Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną. 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.1.2. Wykonawca musi złożyć wykaz usług polegających na organizacji wyjazdów turystycznych, o łącznej wartości min. 50 000,00 zł brutto w odniesieniu do roku, wybranego z okresu ostatnich 3 lat wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody czy usługi zostały wykonane należycie (wg załącznika Nr 3 do siwz). Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

rzecz którego usługa wskazana przez wykonawcę w wykazie usług, została wcześnie wykonana, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 9.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca winien złożyć: 9.2.1. oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 2) 9.3. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2) 9.4. Wykonawca, wraz z ofertą, składa informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy (wg załącznika nr 2a). Dokumenty są składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język Polski. 10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie. Na żądanie wykonawców lub zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania faksu. Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 siwz, korespondencję elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail [email protected] Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną. Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją „żądaj potwierdzenia przeczytania” dla wszystkich wysyłanych wiadomości., konsekwencje niedbałego, nieczytelnego lub błędnego podania adresu przez wykonawcę w swojej ofercie obciążają wyłącznie wykonawcę. 3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający jak i wykonawca mają prawo przekazywać korespondencję przy użyciu dowolnego środka (faks, mail, pisemnie), wskazanego przez zamawiającego w siwz, a przez wykonawcę w ofercie. Osoba upoważniona: Aleksandra Czech. 11. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. W treści przelewu bankowego lub gwarancji należy zamieścić informację o numerze postępowania i nazwie postępowania. O ile wnoszący wadium nie jest podmiotem, który składa ofertę należy w treści przelewu lub gwarancji wskazać na rzecz kogo wadium zostaje wniesione. W przypadku braku możliwości ustalenia, w czyim imieniu zostało wniesione wadium lub jakiego postępowania dotyczy, skutkować to będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 12. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert

-

13. Sposób przygotowania oferty: Oferta winna składać się z : - formularza oferty (zał. Nr 1 do siwz) - informacji o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (zał. Nr 4 do siwz). Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (zał. Nr 2 do siwz) - dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 siwz. - informację o przynależności do grupy kapitałowej (zał. Nr 2a do siwz). 4

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik. W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego. Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo, z dokładnością do 1 grosza. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron. Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta PN-12/2014 Zorganizowanie kompleksowej usługi wyjazdów edukacyjnych/warsztatów na potrzeby realizacji projektu pn. „Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II”. Nie otwierać przed 13.03.2014 r. godz. 14:00.” Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 , pokój nr 1, nie później niż do dnia 13.03.2014 r. do godz. 13:00 w przypadku przesyłek pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2014 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. 34. 15. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową brutto za wykonanie zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zamówienia. Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona z złotych polskich (PLN) do dwóch miejsc po przecinku. 16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 5

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Punktacja wg wzoru: CN --------------- x 100 =...............punktów CO * wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty badanej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy. Jednocześnie wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa. W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób lub po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego do siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a, 3a cyt. ustawy umowa może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 cyt. ustawy. Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki pocztowej. Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną. 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19. Wzór umowy: Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, Warszawa, a kopię przekazuje Zamawiającemu. Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 6

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. 21. Postanowienia końcowe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.

7

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FORMULARZ

PN – 12/2014 Załącznik nr 1

OFERTY

Wykonawca ……........................................................................................................................ ................................................................................................................................................... Adres, adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej)

NIP: ................................ REGON: ............................. Fax

......................................,

Telefon

................................

Adres

e-mail

…………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie zamówienia Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 55500000-5 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 60140000-1 Nieregularny Transport osób 30172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą Zorganizowanie kompleksowej usługi wyjazdów edukacyjnych/warsztatów na potrzeby realizacji projektu pn. „Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II”. za poniższą kwotę ryczałtową: brutto: …………………… zł słownie: ……………………………………..………………………………………………. zł

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

................................................. miejscowość i data

……………………………………

pieczątka i podpis wykonawcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

PN-12/2014 Załącznik nr 2

Wykonawca ........................................................................................................... ................................................................................................................................. Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 55500000-5 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 60140000-1 Nieregularny Transport osób 30172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą Zorganizowanie kompleksowej usługi wyjazdów edukacyjnych/warsztatów na potrzeby realizacji projektu pn. „Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II”. 1. Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 2. Brak przesłanek do wykluczenia mnie z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.

................................................. miejscowość i data

…………………………………… pieczątka i podpis wykonawcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PN-12/2014 Załącznik nr 2a INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

(*) Wykonawca

.....................................................................................................……..........

......................................................................................................…………........................... Adres

oświadcza, że niżej wymienione podmioty należą do tej samej grupy kapitałowej: 1. …………………………………………………………. 2. .….…………………………………………………….. 3. …………………………………………………………..

(*) Wykonawca

......................................................................….......................................

.........................................................................................................................…….......... Adres

oświadcza, że nie należy do grupy kapitałowej.

…………..………………………… pieczątka i podpis wykonawcy

(*) Niepotrzebne wykreślić

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PN – 12/2014 Załącznik nr 3

Wykaz

usług polegających na organizacji wyjazdów turystycznych, o łącznej wartości min. 50 000,00 zł brutto w odniesieniu do 1 roku, wybranego z okresu ostatnich 3 lat

Lp.

Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana

Przedmiot usługi

Wartość usługi brutto

Data wykonania

……………………………………. pieczątka i podpis wykonawcy

*do powyższego wykazu należy dołączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. ** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PN-12/2014 Załącznik nr 4

Informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom Lp.

Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom

OŚWIADCZENIE 1.

W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiazań wynikajacych z tyt. gwarancji i rękojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny będzie wobec zamawiajacego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

2. Generalny wykonawca będzie przeprowadzał we własnym zakresie wszelkie rozliczenia finansowe świadczeń realizowanych przez podwykonawców w ramach umowy.

................................................. miejscowość i data

..…………...…………………… pieczątka i podpis wykonawcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UMOWA zawarta w dniu .................. w Mikołowie pomiędzy 1. Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 (NIP: 6351805347), reprezentowaną przez: dr inż. Marka Balcera - Burmistrza Mikołowa zwaną dalej Zamawiającym a ..................................................................................................................................... NIP............................................................................................................................... REGON........................................................... zwanym dalej Wykonawcą § 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie kompleksowej usługi wyjazdów edukacyjnych i warsztatów na potrzeby realizacji projektu pn. „Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II”. Projekt „Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. §2 Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji przedmiotu umowy określa niniejsza umowa oraz stanowiące integralną jej cześć: opis przedmiotu zamówienia i oferta Wykonawcy. §3 1. Wykonawca lub jego podwykonawca zobowiązuje się ponosić całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie uczestników projektu (uczniów w wieku szkolnym) powierzonych jego opiece podczas wyjazdów edukacyjnych. 2. Wykonawca lub jego podwykonawca zobowiązuje się iż w przypadku wystąpienia zdarzeń narażających życie i zdrowie uczniów powierzonych jego opiece niezwłocznie poinformuje o zdarzeniu Dyrektora szkoły oraz Koordynatora projektu lub odpowiednią instytucję właściwą dla ww. zdarzeń. §4 1. Wykonawca lub jego podwykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków i ich transportu zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), a także z aktami wykonawczymi do w/w ustawy. 2. Wykonawca lub jego podwykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi dokumentami zezwoleniami, opiniami, decyzjami właściwych organów sanitarnych na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz dysponuje pojazdami przystosowanymi do transportu żywności. 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Wykonawca lub jego podwykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie/opinie stacji sanitarno - epidemiologicznej potwierdzające, że pomieszczenia Wykonawcy/podwykonawcy spełniają wymogi do świadczenia usług gastronomicznych (np. catering, przygotowanie posiłków, dystrybucja). 4. Wykonawca lub jego podwykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie/opinie stacji sanitarno - epidemiologicznej potwierdzająca, że środki transportowe Wykonawcy/podwykonawcy spełniają wymogi odnośnie transportu żywności. §5 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i solidnego zabezpieczenia przewozu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, czystość pojazdu oraz terminowość realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie może odwołać żadnego kursu. W przypadku awarii środka transportu lub innych przyczyn Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego środka transportu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tym związanych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie spowodowane przy wykonaniu usług przewozowych zarówno wśród przewożonych osób, jak i osób trzecich. Wykonawca lub jego podwykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi dokumentami zezwoleniami, licencjami, właściwych organów w zakresie krajowego transportu drogowego. Okres ważności licencji nie może się kończyć przed dniem 30 czerwca 2014 roku. Wykonawca lub jego podwykonawca oświadcza, że posiada polisę OC i NW lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów drogowych. §6

1.

2.

W okresie od 7-14 dni przed zaplanowanym wyjazdem edukacyjnym Zamawiający przedstawi zapotrzebowanie na wyjazd Wykonawcy. W przypadku gdy termin wymaga wcześniejszej rezerwacji z dłuższym okresem oczekiwania Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyjeździe z odpowiednim wyprzedzeniem. W terminie do 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi kalkulacje dotyczące kosztu usługi z rozbiciem dla poszczególnych wyjazdów i uzyska akceptację Zamawiającego. Łączna kwota przypisana poszczególnym wyjazdom nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej o której mowa w § 9 pkt.1. §7 1. Umowę zawiera się na okres od dnia zawarcia umowy do dnia zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2, jednakże nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2014 r. §8

1. 2. 3. 4. 5.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zasadami wiedzy profesjonalnej, sprawdzonego warsztatu pracy. Wykonawca wyraża zgodę na kontrole doraźne Zamawiającego w każdym momencie trwania umowy w miejscu realizacji usług. Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że posiada zasoby do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że usługi, o których mowa w § 1 i 2 odpowiadają warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi przepisami i normami polskimi.

2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.

2. 3.

4. 5.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości brutto ……. zł (słownie: ………. złotych 00/100). Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 będzie niezmienne do końca trwania umowy. Wykonawca wystawi fakturę po obustronnym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego dla każdego z zadań po każdym z wyjazdów edukacyjnych lub cyklów wyjazdów. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu, o którym mowa w pkt. 3 nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie w siedzibie Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia. § 10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do połączenia wyjazdów z poszczególnej szkoły lub szkół, jeśli Zamawiający wyrazi zainteresowanie taką forma wyjazdu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów i kar umownych. Przewidywana liczba osób przewożonych może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości przewożonych osób maksymalnie o 3 osoby bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Istnieje możliwość nakładania się wyjazdów w kilku szkołach podstawowych w tym samym czasie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zorganizowania wyjazdu/ów jednocześnie we wszystkich szkołach podstawowych, w których takie nałożenie wystąpi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy wyjazdu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wyjazdu. Zmiana ta wymaga zgody Wykonawcy. § 11 Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne za: a) niezrealizowanie usługi w danym dniu z winy Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 9 pkt. 1 umowy. b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 9 pkt. 1 umowy. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci na jego rzecz 20% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 9 pkt. 1 umowy. Jeżeli w trakcie realizacji usługi Zamawiający stwierdzi, że usługa: a) nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia, lub b) dostarczone produkty/usługi nie odpowiadają ilości i jakości produktom wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zaś Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tego tytułu karę umowną w wysokości 20% całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w § 9 pkt. 1 umowy. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 12 1. Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób: a) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie, b) w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności przelewem na konto podwykonawcy wskazane w cesji wierzytelności, c) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach. Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się w następujący sposób: jako pierwsze potrącenie wzajemnych należności wymienione w pkt a., następnie z cesji wierzytelności, o której mowa w pkt b. a po niej płatność, o której mowa w pkt c. 2. Przeniesienie wierzytelności w trybie art. 509 K.C. wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. § 13 Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wezwania i wyznaczania dodatkowego terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 i 2, w przypadku nieterminowego wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę, a także w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze. § 14 1.

Do współpracy przy realizacji umowy upoważnia się:

a) b)

ze strony Zamawiającego: Panią Aleksandrę Czech - Koordynator Projektu ze strony Wykonawcy: ……………………….. § 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. § 16 Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego. § 17 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego. Zamawiający

Wykonawca

4

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr A Opis Przedmiotu Zamówienia na potrzeby realizacji projektu pn. „Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II” Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kompleksowej usługi wyjazdów edukacyjnych/warsztatów w terminie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2014 roku, w skład których wchodzą: Wyjazdy edukacyjne: I. Uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie im. Polskich Olimpijczyków, ul. Ks. Bpa. Bandurskiego 1, 43- 190 Mikołów Kierunki wyjazdów: Chorzów, Uniwersytet Rozwoju - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 kierownik - autobus – suchy prowiant – bilety wstępu na prelekcję edukacyjną „Jak poznaję świat – tajemnice zmysłu wzroku i równowagi” – wyjazd ok. 8 godzin Katowice, Muzeum Śląskie - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 opiekun + 1 kierownik - autobus – suchy prowiant – bilety wstępu na warsztaty „Zabawa z obrazami” – wyjazd ok. 8 godzin Tyniec, Benedyktyński Instytut Kultury „Chronić dobro” - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 kierownik - autobus – suchy prowiant – bilety wstępu na warsztaty edukacyjne i plastyczne „Tynieckie opowieści” – wyjazd ok. 8 godzin Bielsko – Biała, Studio Filmów Rysunkowych - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 kierownik - autobus – suchy prowiant – bilety wstępu – wyjazd ok. 8 godzin Katowice, Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego - 3 wyjazdy x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 kierownik - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu na lekcję teatralną – wyjazd ok. 8 godzin Teatr Lalek - 3 wyjazdy x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 kierownik - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu na spektakl teatralny pt. „Zielony wędrowiec” – wyjazd ok. 8 godzin - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 kierownik - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu na spektakl teatralny pt. „Złoty klucz” – wyjazd ok. 8 godzin Teatr muzyczny - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 kierownik autobus – suchy prowiant - bilety wstępu na spektakl pt. „Dziadek do orzechów” – wyjazd ok. 8 godzin Katowice, Sala koncertowa Filharmonii Śląskiej - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 kierownik - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu na koncerty z okazji Dnia Dziecka w wykonaniu Śląskiej Orkiestry Kameralnej – wyjazd ok. 8 godzin Kraków, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 kierownik - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu na Koncerty dla dzieci – wyjazd ok. 8 godzin Chorzów, Śląski Ogród Zoologiczny – 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 kierownik - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu do zoo i do mini zoo + przewodnik wyjazd ok. 8 godzin Park Rozrywki - 2 wyjazdy x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 kierownik autobus – suchy prowiant - bilety wstępu - pakiet dla grup - wyjazd ok. 8 godzin 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miechów, Zakład Produkcyjny DECORA - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 kierownik - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu - wyjazd ok. 8 godzin II. Uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie, ul. Katowicka 122, 43 – 190 Mikołów. Kierunki wyjazdów: Chorzów, Górnośląski Park Etnograficzny - 1 wyjazd x 20 uczestników + 2 prowadzących zajęcia - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu + przewodnik + bilety na warsztaty tradycyjnego rzemiosła ludowego - wyjazd ok. 7 godzin Ochaby, Dream Park - 1 wyjazd x 42 uczestników + 4 prowadzących zajęcia - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu pakiet max atrakcje bez limitu - wyjazd ok. 7 godzin Ustroń, Leśny Park Niespodzianek - 1 wyjazd x 42 uczestników + 4 prowadzących zajęcia autobus – suchy prowiant - bilety wstępu - wyjazd ok. 7 godzin Pszczyna, Muzeum Zamkowe, Warsztaty dziennikarskie - 1 wyjazd x 42 uczestników + 4 prowadzących zajęcia - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu: Wnętrza XIX i XX w. + Zbrojownia + przewodnik, bilety wstępu na warsztaty dziennikarskie – wyjazd ok. 8 godzin Katowice, TVS Silesia - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 opiekun autobus – suchy prowiant - wyjazd ok. 4 godziny Koszęcin, Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 opiekun - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu: zwiedzanie siedziby Zespołu + warsztaty tańca ludowego i narodowego - wyjazd ok.8 godzin. Katowice, Filharmonia Śląska - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 opiekun - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu na Koncert Młodej Filharmonii - wyjazd ok. 5 - 6 godzin. III. Uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie, ul. Katowicka 24, 43 – 190 Mikołów Kierunki wyjazdów: Ustroń, Leśny Park Niespodzianek - 2 wyjazdy x 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu - wyjazd ok. 7 godzin Pszczyna, Muzeum Zamkowe - 1 wyjazd x 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia autobus – suchy prowiant - bilety wstępu: Wnętrza XIX i XX w. + Zbrojownia + Gabinet Miniatur + Daisy von Plessen + zajęcia edukacyjne i lekcję tematyczną + przewodnik wyjazd ok. 8 godzin Chorzów, Planetarium Śląskie, Górnośląski Park Etnograficzny - 1 wyjazd x 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu - wyjazd ok. 8 godzin - Planetarium – bilety wstępu na seans dydaktyczny (temat do uzgodnienia) oraz do obserwatorium astronomicznego, - Górnośląski Park Etnograficzny - bilety wstępu na warsztaty „Z kompasem przez regiony Górnego Śląska”. Radzionków, Muzeum Chleba – 1 wyjazd x 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia – autobus – suchy prowiant – bilety wstępu na zwiedzanie zorganizowane (Historia chleba + Lekcja w dawnej klasie szkolnej) – wyjazd ok. 4 – 5 godzin Ochaby, Dream Park 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- 1 wyjazd x 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia – autobus – suchy prowiant – bilety wstępu pakiet moje odkrycia + lekcja edukacyjna „Najciekawsze historie powstania zabytków architektury” + oceanarium - wyjazd ok. 7 godzin - 1 wyjazd x 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia – autobus – suchy prowiant – bilety wstępu - pakiet moje odkrycia + namiot małego odkrywcy i warsztaty paleontologiczne + oceanarium prehistoryczne - wyjazd ok. 7 godzin Bielsko – Biała, Studio Filmów Rysunkowych - 1 wyjazd x 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia – autobus – suchy prowiant – bilety wstępu - wyjazd ok. 7 godzin Pszczyna, Pokazowa Zagroda Żubrów, Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej - 1 wyjazd x 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia – autobus – suchy prowiant – bilety wstępu (Skansen, Zagroda) + lekcja przyrodnicza (Zagroda) + przewodnik (Skansen, Zagroda) wyjazd ok. 7 godzin Chorzów, Planetarium Śląskie, kino - 1 wyjazd x 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia – autobus – suchy prowiant – bilety wstępu - wyjazd ok. 6 - 7 godzin - Planetarium Śląskie – bilety wstępu na seans dydaktyczny (temat do uzgodnienia) i do obserwatorium astronomicznego, - kino – bilety wstępu na seans w technologii 2D. IV. Uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie, ul. Gliwicka 299, 43 – 190 Mikołów Kierunki wyjazdów: Gliwice, Izba Tradycji Wiejska Chata - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia – autobus – suchy prowiant – bilety wstępu na warsztaty pt. „Jak to z garnkiem było…?” + opłata dodatkowa za materiały na warsztaty - wyjazd ok. 6 - 7 godzin - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia – autobus – suchy prowiant – bilety wstępu na warsztaty pt. „Plastyka obrzędowa i zwyczaje Świąt Wielkanocnych – zdobnictwo jaj” + opłata dodatkowa za materiały na warsztaty - wyjazd ok. 6 - 7 godzin Radzionków, Muzeum Chleba – 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia – autobus – suchy prowiant – bilety wstępu na zwiedzanie zorganizowane (Historia chleba + Lekcja w dawnej klasie szkolnej) – wyjazd ok. 4 – 5 godzin Pszczyna, Pokazowa Zagroda Żubrów - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia – autobus – suchy prowiant – bilety wstępu + lekcja przyrodnicza + przewodnik - wyjazd ok. 7 godzin Ustroń, Leśny Park Niespodzianek - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia autobus – suchy prowiant - bilety wstępu - wyjazd ok. 7 godzin Wyjazd edukacyjny na warsztaty teatralne - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu - wyjazd ok. 7 - 8 godzin Warsztaty teatralne z aktorem na terenie szkoły – 1 x 20 uczestników + 2 prowadzących zajęcia - suchy prowiant – opłata za warsztaty - ok. 5 godzin Warsztaty - lekcje robotów na terenie szkoły - 1 x 15 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - suchy prowiant – opłata za warsztaty - ok. 5 godzin V. Uczestnicy ze Szkoły Podstawowej Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie, ul. Zamkowa 1, 43 – 190 Mikołów Kierunki wyjazdów: 3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ochaby, Dream Park - 1 wyjazd x 20 uczestników + 2 prowadzących zajęcia – autobus – suchy prowiant – bilety wstępu pakiet moje odkrycia + lekcja edukacyjna + oceanarium wyjazd ok. 7 godzin Jaworzno, Wioska Indiańska – 1 wyjazd x 20 uczestników + 2 prowadzących zajęcia – autobus – obiad – bilety wstępu + przewodnik – wyjazd ok. 4 – 5 godzin Kuźnica Stara, „Czarodziejska Zagroda” Pracownia Ceramiki i Sztuk Wszelakich - 1 wyjazd x 20 uczestników + 2 prowadzących zajęcia – autobus – bilety wstępu na warsztaty ceramiczne + rozpalanie ogniska – wyjazd ok. 4 – 5 godzin Krasiejów, Jura Park - 1 wyjazd x 20 uczestników + 2 prowadzących zajęcia – autobus – obiad - bilety wstępu + warsztaty + przewodnik – wyjazd ok. 6 – 7 godzin VI. Uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie, ul. Szkolna 1, 43 – 190 Mikołów Kierunki wyjazdów: Teatr Lalek - 1 wyjazd x 20 uczestników + 2 prowadzących zajęcia - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu na spektakl teatralny (tytuł do uzgodnienia) – wyjazd ok. 8 godzin Gliwice, Izba Tradycji Wiejska Chata - 1 wyjazd x 20 uczestników + 2 prowadzących zajęcia – autobus – ognisko – bilety wstępu na warsztaty (tytuł do uzgodnienia) + opłata dodatkowa za materiały na warsztaty - wyjazd ok. 6 - 7 godzin Chorzów, Śląski Ogród Zoologiczny – 1 wyjazd x 20 uczestników + 2 prowadzących zajęcia - autobus – suchy prowiant - bilety wstępu do zoo i do mini zoo + przewodnik wyjazd ok. 8 godzin Katowice – Pyrzowice - wyjazd edukacyjny na lotnisko – 1 wyjazd x 20 uczestników + 2 prowadzących zajęcia - autobus – suchy prowiant - wyjazd ok. 6 godzin Kino - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - autobus – suchy prowiant – bilety wstępu na seans (tytuł do uzgodnienia) - wyjazd ok. 6 godzin Zabrze, Kopalnia Guido - 1 wyjazd x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia – autobus – suchy prowiant – bilety wstępu na poziom 170 z ofertą edukacyjną dotyczącą odkrywania kopalnianych podziemi – wyjazd ok. 6 – 7 godzin Dodatkowo: - 2 wyjazdy bez wskazania miejsca docelowego, wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu 100 km od Mikołowa, maksymalnie dla 30 osób, biletami wstępu o wartości do 50 zł. Słownik pojęć: Uczestnik - dzieci biorące udział w projekcie, w wieku szkolnym, którym przysługują zniżki. Prowadzący zajęcia - osoba dorosła, prowadząca zajęcia w ramach projektu „Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA – etap II”. Zapewnia Zamawiający. Opiekun – dodatkowa osoba do zapewnienia bezpieczeństwa i opieki uczestników wyjazdu, pełnoletnia, niekarana, dająca należytą rękojmię wywiązania się z opieki nad dziećmi, spełniająca wymagania określone w przepisach szczegółowych. Zapewnia Wykonawca. Kierownik – osoba posiadająca uprawnienia kierownika wycieczki. Zapewnia Wykonawca. Przewodnik – osoba z odpowiednimi kwalifikacjami do oprowadzania grup w miejscu wyjazdu, omówienie i prezentacja miejsca zwiedzania. Zapewnia Wykonawca. Autobus - przewóz osób na trasie tam – powrót, pojazd adekwatny do ilości osób, spełniający wymagania określone w przepisach szczegółowych, w przypadku awarii Wykonawca jest 4

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zobowiązany zapewnić pojazd zastępczy w możliwym jak najkrótszym czasie (koszty, straty wynikające z tego tytułu ponosi Wykonawca, w przypadku gdy wyjazd staje się bezcelowy (np. przepadła rezerwacja, bilety itd.) Wykonawca w innym terminie ustalonym z Zamawiającym na swój koszt ponawia wyjazd. Bilet wstępu – umożliwia wejście na odwiedzany obiekt, widowisko, seans filmowy lub teatralny, musical, wykład, warsztaty, bilety na dane wydarzenie do ustalenia z Zamawiającym (przy wycenie należy przyjąć stawki uśrednione rynkowe). Zapewnia Wykonawca. Suchy prowiant - nie mniej niż 2 bułki (nie mniej niż 50 g, wielozbożowa), w tym jedna z masłem, szynką, pomidorem, sałatą, druga z masłem, z serem żółtym, sałatą i ogórkiem zielonym, napój w kartonie ze słomką (nie mniej niż 200 ml/osoba, zawartość soku z owoców nie mniej niż 20 %), owoc (jabłko, banan), batonik, woda mineralna niegazowana (nie mniej niż 500 ml/os.). Zapewnia Wykonawca. Teatr lalek - wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu nie więcej niż 50 km od Mikołowa Kino – wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu nie więcej niż 30 km od Mikołowa Wyjazd edukacyjny na warsztaty teatralne - wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania wyjazdu edukacyjnego na warsztaty teatralne, do zapewnienia biletów wstępu/opłaty za warsztaty, warsztaty w pomieszczeniu zamkniętym, wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu nie więcej niż 100 km od Mikołowa, czas trwania warsztatów – nie mniej niż 5 godzin zegarowych. Warsztaty teatralne z aktorem na terenie szkoły - wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania warsztatów teatralnych z aktorem na terenie szkoły, do zapewnienia opłaty za warsztaty, czas trwania warsztatów – nie mniej niż 5 godzin zegarowych. Warsztaty powinny być prowadzone przez osobę posiadającą ukończone studia wyższe na kierunku aktorstwo. Warsztaty - lekcje robotów na terenie szkoły - wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania warsztatów z robotyki/konstruowana robotów ma terenie szkoły, do zapewnienia opłaty za warsztaty prowadzone metodą edukacyjną robo kids bądź równoważną, czas trwania warsztatów – nie mniej niż 5 godzin zegarowych. Obiad - w skład zestawu wchodzi ciepły, regenerujący posiłek, dwudaniowy (zupa + drugie danie) z napojem, do wyboru: zestaw wegetariański lub mięsny. Przy określaniu kosztów posiłku należy przyjąć następujące parytety (ilość na jedna osobę): - zupa - min. 250 ml - drugie danie mięsne - min. 500 g (porcja mięsa, surówka/warzywa, dodatki ziemniaczane lub zboża) - drugie danie wegetariańskie- min. 500 g (bez mięsa, dopuszczona ryba). Przy określaniu kosztów napojów należy przyjąć następujące parytety: - woda mineralna- min. 200 ml/osoba lub sok owocowy- min. 200ml/osoba, zawartość soku z owoców min. 75%. Na 3 dni przed wyjazdem Zamawiający przedstawi zapotrzebowanie na posiłek mięsny lub wegetariański. Obiad powinien odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych w miejscu wyjazdu lub okolicy w lokalu gastronomicznym, przy stolikach. Wyklucza się serwowanie posiłków na terenie stacji benzynowych, w namiotach. Zapewnia Wykonawca. Ognisko - wykonawca jest zobowiązany zapewnić drewno w ilości umożliwiającej utrzymanie ognia przez min. 1,5 h, zapewnienia nie mniej niż 2 kiełbas/uczestnik, kiełbasa wieprzowa o zawartości mięsa nie mniej niż 60%, waga kiełbasy nie mniej niż 80 g., typu śląska, pieczywo pszenno – żytnie (nie tost) nie mniej niż 100 g/uczestnik (ok. 4 5

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

kromki/uczestnik), napój w kartonie – różne smaki (nie mniej niż 200 ml/osoba, zawartość soku z owoców nie mniej niż 20 %), woda mineralna, herbata, ketchup, musztarda łagodna – bez ograniczeń ilościowych, kije metalowe do pieczenia kiełbasy na ognisku z drewnianym uchwytem uniemożliwiającym poparzenie w ilości odpowiadającej ilości uczestników, talerzyki plastikowe płytkie, średnica talerzyka nie mniej niż 20 cm., komplet sztućców plastykowych (nóż, widelec), kubek plastikowy na napoje (pojemność nie mniej niż 0,2 l), ognisko w bezpiecznym miejscu, zadaszonym, przeznaczonym specjalnie do tego celu, z ławkami oraz stolikami. Zapewnia Wykonawca. Informacje dodatkowe: Terminy wyjazdów edukacyjnych - od poniedziałku do niedzieli w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2014 łącznie z dniami wolnymi od szkoły oraz dniami świątecznymi. W okresie od 7-14 dni przed wyjazdem Zamawiający przedstawi zapotrzebowanie na wyjazd. W przypadku gdy termin wymaga wcześniejszej rezerwacji z dłuższym okresem oczekiwania Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyjeździe z odpowiednim wyprzedzeniem. Ubezpieczenie - Wykonawca zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w kwocie gwarantowanej nie mniej niż 50 tys./osoba na czas trwania wyjazdu. Czas wyjazdu edukacyjnego - podany czas ma charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do połączenia wyjazdów z poszczególnej szkoły lub szkół, jeśli wyrazi zainteresowanie taką formą wyjazdu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów i kar umownych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wyjazdu. Zmiana ta wymaga zgody Wykonawcy. Istnieje możliwość nakładania się wyjazdów w kilku szkołach podstawowych w tym samym czasie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zorganizowania wyjazdu/ów jednocześnie we wszystkich szkołach podstawowych, w których takie nałożenie wystąpi.

6

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego