PW - przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej 2 x DN 1000 w przyczółkach mostu Grota Roweckiego

SPIS TREŚCI

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XVI Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19 -

Nazwa Opis techniczny Podstawa opracowania Cel i zakres inwestycji Czynnik grzejny Projektowana sieć ciepłownicza Rozwiązanie techniczne Rozwiązanie techniczne systemu alarmowego Wytyczne montażu systemu alarmowego Kanalizacja dla kabli teleinformatycznych Demontaż istniejących sieci ciepłowniczych Wytyczne realizacji i eksploatacji Etapowanie realizacji Uwagi końcowe Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie Zestawienie materiałów Załączniki Wytyczne technologiczne budowy sieci ciepłowniczych wodnych o temperaturze czynnika grzejnego do 150oC i ciśnieniu roboczym 1.6 MPa Czyszczenie rurociągów o średnicy ≥ DN 450 mm Instrukcja spawania zaworów kulowych Opis systemu alarmowego Brandes Pisma i uzgodnienia Opinia ZUDP 4293/2008 Opinia ZUDP 4294/2008 Pismo SPEC S.A. nr I/ID/710/AKO/2008 z dnia 21.05.2008 Pismo SPEC S.A. nr I/ID/927/AKO/2008 z dnia 14.07.2008 Pismo SPEC S.A. nr I/ID/1334/AKO/2008 z dnia 5.11.2008 Notatka z dnia 10.02.2011 r. Pismo SPEC S.A. nr IH/HPW/MP/W-Z-PN-07-0154/sc-war/403/404-3/11 z dnia 15.03.2011 Uzgodnienie w SPEC SA projektu budowlanego Rysunki Plan zagospodarowania terenu – przyczółek warszawski Plan zagospodarowania terenu – przyczółek praski Profil trasy s.c. - przyczółek warszawski Profil trasy s.c. - przyczółek praski Przekrój kanału dla rurociągów preizolowanych 2 x DN 1000/1200 S.c. w przyczółku warszawskim - rzut , przekroje A - A , D - D S.c. w przyczółku warszawskim - przekroje B - B , C - C S.c. w przyczółku praskim - rzut , przekroje A - A , D - D S.c. w przyczółku praskim - przekroje B - B , C - C , E - E Podpora ślizgowa dla rurociągu preizolowanego DN 1000/1200 Punkt stały rurowy w przyczółku warszawskim Punkt stały rurowy w przyczółku praskim Podpora kierunkowa Schemat s.c. – przyczółek warszawski Schemat s.c. – przyczółek praski Schemat instalacji alarmowej – przyczółek warszawski Schemat instalacji alarmowej – przyczółek praski Schemat instalacji dla kabli teleinformatycznych – przyczółek warszawski Schemat instalacji dla kabli teleinformatycznych – przyczółek praski Rysunek kompensatora mieszkowego DN 1000 – BREDAN

----------------------------------------------------------------------------------------------------strona

Nr strony 8 8 8 8-9 9 9 9 10 10 10 10 11 11-12 12A 13 14 15 16 17-19 20-22 23-25 26 27 28-29 30-32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

PW - przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej 2 x DN 1000 w przyczółkach mostu Grota Roweckiego

OPIS TECHNICZNY Przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej 2 x DN 1000 w przyczółkach Mostu Grota Roweckiego I. Podstawa opracowania 1. Umowa nr U-11037/GTC, 2. Inwentaryzacja własna w terenie, 3. Projekt istniejących sieci ciepłowniczych, 4. Dane uzyskane od projektantów mostu . 5. PB przebudowy magistrali s.c. na Moście Grota Roweckiego. II. Cel i zakres inwestycji Celem opracowania jest przebudowa fragmentów magistrali sieci ciepłowniczej 2 x DN 1000 wyprowadzonej z EC – Żerań przez Most Grota Roweckiego na Żoliborz. Zakres przebudowy obejmuje sieć ciepłowniczą w przebudowywanych przyczółkach mostu po stronie warszawskiej i praskiej , oraz odcinki połączenia z istniejącymi sieciami ciepłowniczymi wynikające ze zmian lokalizacji przyczółków . Warunki przebudowy zostały określone w piśmie SPEC S.A. nr IH/HPW/MP/W-Z-PN-07-0154/scwar/403/404-3/11 z dnia 15.03.2011. III. Czynnik grzejny Czynnikiem grzejnym jest woda o temp. tz/tp=119/60 oC i ciśnieniu p = 1.6 MPa przy temp. zewn. T = -20oC . IV. Projektowana sieć ciepłownicza Projekt drogowy dostosowania trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 przewiduje przebudowę nawierzchni mostu i przeczółków po obu jego stronach . Zgodnie z w/w warunkami SPEC SA istniejąca w moście Grota Roweckiego magistrala sieci ciepłowniczej 2 x DN 1000 pozostaje bez zmian. Przebudowie ulegają fragmenty istniejacej sieci ciepłowniczej w przebudowywanych przyczółkach i odcinki połączenia z istniejącymi sieciami wynikające ze zmiany loklizacji punktów stałych rurowych . Przyczółek Warszawski Projektowany nowy przyczółek powoduje konieczność wykonania nowego punktu stałego rurowego w nowej lokalizacji i przebudowę odcinka sieci ciepłowniczej w obrębie przyczółka i do istniejącej komory AZ-5. Odcinek sieci ciepłowniczej pomiędzy komorą przyczółkową , a komorą AZ-5 zostanie wykonany w istniejącej trasie. Odcinek sieci ciepłowniczej w komorze przyczółkowej od projektowanego punktu stałego rurowego do połączenia z istniejącymi rurociągami na moście zostanie wykonany z rur stalowych z izolacją z wełny mineralnej z płaszczem z blachy ocynkowanej. Odcinek sieci ciepłowniczej w komorze przyczółkowej od projektowanego punktu stałego rurowego do połączenia z istniejącymi rurociągami w komorze AZ-5 zostanie wykonany z rur stalowych preizolowanych z instalacja alarmową Brandes ( z wyjątkiem fragmentu w komorze przyczółkowej przy punkcie stałym w miejscu projektowanego kompensatora mieszkowego i zwężki DN 1200/1000 w istniejącej dobudówce do komory AZ-5 ). Na odcinku od komory przyczółkowej istniejącej przybudówki przy komorze AZ-5 projektowana sieć ciepłownicza preizolowa na 2 x DN 1000/1200 ułożona będzie w nowym kanale ( rys. 5/19). Rurociągi preizolowane w komorze przyczółkowej i kanale zewnętrznym ułożone będą na podporach ślizgowych załączonego rysunku 6/19. W kanale dla projektowanej sieci ciepłowniczej preizolowanej ułożona będzie rura DVK 160 dla kabli teleinformatycznych . Długość projektowanej trasy sieci ciepłowniczej wynosi : - 2 x Dz 1016 x 16,0 rurociągi stalowe w przyczółku mostu - 12 m. , - 2 x Dz 1016 x 16,0/1200 rurociągi preizolowane - w przyczółku mostu 12,5 m., w kanale zewnętrznym 5,0 m Punkt stały rurowy 2 x Dz 1220x17,5 o wysokości 9,8 m.

----------------------------------------------------------------------------------------------------strona

PW - przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej 2 x DN 1000 w przyczółkach mostu Grota Roweckiego

Przyczółek Praski Projektowany nowy przyczółek powoduje konieczność wykonania nowego punktu stałego rurowego w nowej lokalizacji i przebudowę odcinka sieci ciepłowniczej w obrębie przyczółka i do połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą poza obrębem prac drogowych. Odcinek sieci ciepłowniczej pomiędzy komorą przyczółkową , a połączeniem z istniejącą siecią ciepłowniczą zostanie wykonany w trasie zbliżonej do istniejącej. Odcinek sieci ciepłowniczej w komorze przyczółkowej od projektowanego punktu stałego rurowego do połączenia z istniejącymi rurociągami na moście zostanie wykonany z rur stalowych z izolacją z wełny mineralnej z płaszczem z blachy ocynkowanej. Odcinek sieci ciepłowniczej w komorze przyczółkowej od projektowanego punktu stałego rurowego do połączenia z istniejącymi rurociągami poza komorą przyczółkową zostanie wykonany z rur stalowych preizolowanych z instalacja alarmową Brandes . Na odcinku od komory przyczółkowej do połączenia z istniejącymi rurociągami projektowana sieć ciepłownicza preizolowa na 2 x DN 1000/1200 ułożona będzie w nowym kanale ( rys. 5/19). Rurociągi preizolowane w komorze przyczółkowej i kanale zewnętrznym ułożone będą na podporach ślizgowych załączonego rysunku 8/19. W kanale dla projektowanej sieci ciepłowniczej preizolowanej ułożona będzie rura DVK 160 dla kabli teleinformatycznych . Długość projektowanej trasy sieci ciepłowniczej wynosi : - 2 x Dz 1016 x 16,0 rurociągi stalowe w przyczółku mostu - 10 m. , - 2 x Dz 1016 x 16,0/1200 rurociągi preizolowane - w przyczółku mostu 33 m., w kanale zewnętrznym 41,0 m Punkt stały rurowy 2 x Dz 1220x17,5 o wysokości 9,8 m. V. Rozwiązanie techniczne 1. Sieć ciepłowniczą zaprojektowano : - z rur stalowych Dz 1016 x 16,0z izolacją z wełny mineralnej z pokryciem z blachy w projektowanych nowych komorach przyczółkowych . Grubość izolacji na 170 mm ( rurociąg zasilający ) , 155 mm ( rurociąg powrotny ). - rur stalowych preizolowanych Dz 1016 x 16,0/1200 2 częściowo w komorach przyczółkowych i na odcinkach podzienych od komór przyczółkowych do połączenia z istniejącymi sieciami. Rurociągi preizolowane z obejmami zostaną ułożone na podporach ślizgowych wg rys. 10/19. 2. Trasa rurociągów pokazana jest na planie geodezyjnym w skali 1:500 (rys.1/9 i 2/19). 3. Do kompensacji wydłużeń termicznych pomiędzy punktem stałym rurowym w przyczółku warszawskim a komora AZ-5 zaprojektowano kompensatory mieszkowe. Po stronie praskiej występuje układ samokompensacji. Rurociągi w moście pozostają bez zmian z istniejącymi kompensatorami mieszkowymi. 4. Posadowienie projektowanych sieci ciepłowniczych dostosowano do projektowanej konstrukcji przyczółków i rzędnych stanu istniejących rurociągów. 5. Lokalizację projektowanych rurociągów w konstrukcji przyczółków pokazano na załączonych rysunkach rys. 6/19 i 7/19 – przyczółek warszawski , oraz 8/19 i 9/19 – przyczółek praski. 6. Zasuwy odcinające projektowaną sieć ciepłowniczą pozostają wg stanu istniejącego tj. w komorach AZ-2 i AZ-5 . VI. Rozwiązanie techniczne systemu alarmowego Na odcinkach połączenia projektowanych punktów stałych rurowych w przyczółkach mostu z istniejącymi sieciami po stronie warszawskiej i praskiej zaprojektowano sieć ciepłowniczą preizolowaną z instalacja alarmową Brandes. Długość projektowanej pętli pomiarowej wynosi : - po stronie warszawskiej 18,5 m z pomiarem w komorze AZ-5 , - po stronie praskiej 70,5 m z pomiarem w komorze przyczółkowej . VII. Wytyczne montażu systemu alarmowego 1. Bezwzględnie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montażu sieci ciepłowniczej i systemu alarmowego. 2. Przy montażu przestrzegać ściśle zaleceń i instrukcji firmy BRANDES. 3. Przewód pomiarowy ma kolor czerwony, przewód powrotny - zielony. 4. Należy wyrównać potencjały rurociągów zasilającego i powrotnego oraz uziemić rurociągi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------strona

PW - przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej 2 x DN 1000 w przyczółkach mostu Grota Roweckiego

VIII. Kanalizacja dla kabli teletechnicznych Zgodnie z wymogami SPEC S.A. w kanałach projektowanej sieci ciepłowniczej 2 x DN 1000 zaprojektowano rurę AROT typ DVK 160 dla kabli teleinformatycznej . W komorach przyczółkowych p odcinki rury DVK zostaną przymocowane do ścian . W rurze DVK zaprojektowano 3 rury OPTP 40/3,7. a) Rury kanalizacji wtórnej należy układać w rurze DVK w kanale dla rurociągów ciepłowniczych i komorach przyczółkowych. b) Łączenia kanalizacji należy dokonać przy użyciu złączek skręcanych MO 40. c) Po ułożeniu kanalizacji należy wykonać próbę ciśnieniową powietrzem o nadciśnieniu 0,1 MPa w ciągu 30 min. d) Minimalny promień gięcia rur OPTO 40/3.7 wynosi 800 mm (dla temp. otoczenia 20oC). e) Przejścia kanalizacji przez ściany przyczółków należy uszczelnić. f) Końce rur kanalizacji wtórnej należy zaślepić. IX. Demontaż istniejących sieci ciepłowniczych Po wykonaniu projektowanej sieci ciepłowniczej należy zdemontować istniejące punkty stałe rurowe DN 1200 w istniejących przyczółkach – dlugości 4 x 10 m, Przed wykonaniem sieci preizolowanej podziemnej należy zdemontować odcinki istniejacej sieci kanałowej 2 x DN 1000 na długości 60 m ( postronie praskiej – od przyczółka do załamania ) , oraz 30 m po stronie warszawskiej ( od przyczółka do komory AZ – 5 ). X. Wytyczne realizacji i eksploatacji Do przeglądów i eksploatacji istniejącej magistrali umieszczonej w konstrukcji przęseł mostu służą istniejące pomosty z krat stalowych oraz projektowane wózki z napędem ręcznym o udźwigu 55kN poruszające się po istniejących torach ułożonych na poprzecznicach. W trakcie eksploatacji odcinki rur DN1000/1200 długości 3-12 m mogą być transportowane wózkami z dowolnego miejsca na moście w kierunku wybranego przyczółka. Tam przy pomocy wciągarki o udźwigu 55 kN będą ładowane na samochód. Przed przyczółkiem, pod konstrukcją mostu, utwardzony teren będzie obniżony tak, by pod most mógł wjechać samochód o skrajni pionowej poniżej 3.5 m. Ze względu na ograniczony rozstaw dolnych poprzecznic konstrukcji mostu, który w sąsiedztwie przyczółków wynosi 2.5 m i ogranicza długość transportową odcinka rury, przewiduje się dodatkowe miejsce załadunku na samochód bez ograniczenia skrajni u podnóża skarpy w rejonie przyczółka warszawskiego. Wymagany jest demontaż krat pomostu w oznaczonych polach na czas wykonywania robót. Przebudowane komory przyczółkowe będą wyposażone w suwnice i wciągarki poruszające się po torach podwieszonych do stropu ,a w przypadku komory praskiej w urządzenia dodatkowe. W przyczółku i komorze praskiej poza wciągarkami poruszającymi się wzdłuż osi mostu opisanymi powyżej, w komorze, w obszarze po stronie północnej przewiduje się instalację suwnicy o udźwigu 28kN dla obsługi czterech rurociągów zlokalizowanych w polu pracy suwnicy. Druga suwnica będzie obsługiwała magistralę SC na odcinku pomiędzy magistralami SC i Wodociagową . W celu podawania odcinka rury ciepłowniczej pomiędzy polami obsługiwanymi przez dwie suwnice przewidziano dodatkową suwnicę bramową o udźwigu 28kN i wymiarach w świetle 4x4.5m poruszającą się na kołach po płycie betonowej. Po stronie południowej komory zlokalizowano platformę transportową umożliwiającą wjazd samochodu ciężarowego i odbiór odcinków rur magistrali SC podawanych wciągarką lub podnoszonych bezpośrednio z obszaru przyległego do platformy. Dostęp do komory zapewniają stalowe wrota o wymiarach 3x3.5 m i 1.6x2.7m W przyczółku i komorze warszawskiej poza wciągarkami poruszającymi się wzdłuż osi mostu opisanymi powyżej, w komorze w obszarze po stronie zachodniej przewiduje się instalacje dwóch suwnic o udźwigu 28 kN dla obsługi odcinków rurociągów prostopadłych do osi mostu i zlokalizowanych w komorze. Suwnice te poruszać się będą po torze podwieszonym do stropu. Dostęp do komory zapewniają stalowe wrota o wymiarach 1.6x2.7 m. W obu komorach będą wykonane żelbetowe pomosty w poziomie terenu i stalowe schody robocze umożliwiające zejście na poziom rurociągów. Suwnice, wciągarki, wózki transportowe, gniazda 3x380V do prac spawalniczych, pomosty dla obsługi ujęto w części budowlanej projektu mostu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------strona

PW - przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej 2 x DN 1000 w przyczółkach mostu Grota Roweckiego

XI . Etapowanie realizacji Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej musi być dostosowana do etapów przebudowy mostu i przyczółków. Wg informacji SPEC SA w okresie od 1 maja do 31 sierpnia istnieje możliwość wyłączenia z eksploatacji magistrali na moście i w przyczółkach poprzez zamknięcie zaworów odcinających w komorze AZ-2 ( po stronie praskiej ) i AZ-5 ( po stronie warszawskiej ). Projekt drogowy przewiduje w I etapie przebudowę jezdni południowej oraz wykonanie fragmentów nowych przyczółków w tej części. W pasie tym zlokalizowana jest magistrala sieci ciepłowniczej w moście i komory przyczółkowe dla sieci ciepłowniczej po obu stronach mostu. Proponuje się następujące etapowanie robót : ETAP I Wykonanie fragmentów przyczółków po stronie południowej mostu i nowej sieci ciepłowniczej 2 x DN 1000 łącznie z punktami stałymi rurowymi w nowych przyczółkach. Wykonanie nowego kanału z ułożeniem rurociągów preizolowanych pomiędzy przyczółkiem warszawskim a komorą AZ-5. Połączenie wykonanej nowej sieci ciepłowniczej we fragmencie południowym przyczółka praskiego z istniejąca siecią ciepłowniczą . Realizacja w/w prac jest możliwa w okresie od 1 maja do 31 sierpnia po wyłączeniu z eksploatacji odcinka magistrali ciepłowniczej pomiędzy komorami AZ-2 i AZ -5. ETAP II Wykonanie północnego fragmentu komory przyczółkowej po stronie praskiej z ułożeniem rurociągów preizolowanych w tej części przyczółka i w nowym kanale zewnętrznym do połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą. Realizacja w/w prac jest możliwa w okresie od 1 maja do 31 sierpnia po wyłączeniu z eksploatacji odcinka magistrali ciepłowniczej pomiędzy komorami AZ-2 i AZ -5. XII. Uwagi końcowe • Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. • Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio na rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarów w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy między projektem, a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać informację do biura projektów . • W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ( wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ( P.K.N.), - Instrukcje, wytyczne, warunki techniczne producentów i dostawców materiałów bud.- instalacyjnych - Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót.

XIII. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie Wszystkie prace związane z projektem wykonywać zgodnie z warunkami przepisów i norm w zakresie wykonywanych instalacji sanitarnych i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki nr 1263 z 20.09.2001 r.-DU nr 118. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zwany „Planem BIOZ” opracuje kierownik budowy, odpowiedzialny m.in. za organizację placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizację budowy w oparciu o projekt budowlany – wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy. Plan BIOZ powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002e. (Dz. U. Nr 151, poz.1256) i powinien zawierać: 1. Stronę tytułową zawierającą: a/ nazwę i adres obiektu, b/ imię i nazwisko /nazwę/, oraz adres Inwestora, c/ imię i nazwisko oraz adres Kierownika Budowy sporządzającego plan bioz. 2. Część opisową zawierającą: a/ zakres robót dla całego zadania,

----------------------------------------------------------------------------------------------------strona

PW - przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej 2 x DN 1000 w przyczółkach mostu Grota Roweckiego

b/ wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, c/ informację o przewidywanych zagrożeniach mogących wystąpić na budowie: - ostrzeżenie o głębokich wykopach - informacja o drogach komunikacyjnych dla mieszkańców i pracowników - uwaga na pracę maszyn budowlanych jak np. koparki - przejścia dla pieszych i ich oznakowanie - roboty wykonywane w zbliżeniu do linii elektroenergetycznych, d/ informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych: - określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia - konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń e/ wskazanie sposobów szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, f/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentów budowy, g/ lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, h/ należy wskazać sposób zachowania się ludzi w przypadku uszkodzeń uzbrojenia podziemnego (jak gazociągi, wodociągi i kable oraz linie elektroenergetyczne nadziemne), w związku z wykonywaniem robót ziemnych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi. 3. Część rysunkową opracowaną na kopii planu sytuacyjnego terenu zawierającą: a/ legendę, b/ oznaczenia czynników mogących stworzyć zagrożenie, c/ rozmieszczenie sprzętu p.poż., d/ rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,

e/ oznaczenie pasa frontu robót i placu budowy z zagospodarowaniem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------strona

PW - przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej 2 x DN 1000 w przyczółkach mostu Grota Roweckiego

XVI. Zestawienie materiałów L.p. Ilość Wyszczególnienie Materiały instalacyjne 1 4 m Rura przewodowa stalowa ze szwem Dz1420x16 P235 GH 2 45m Rura przewodowa bez szwem D2-U-Cz-A2 1420x16 R-35 3 40 m Rura przewodowa stalowa ze szwem Dz159x10 P235 GH 4 40 m Rura przewodowa stalowa ze szwem Dz60,3x5,0 P235 GH 5 6 szt. Odpowietrznik s.c. DN 50 z zaworem kulowym NAVAL 6 6 szt. Odwadniacz s.c. DN 150 z zaworem kulowym NAVAL 7 2 szt. Kompensator mieszkowy DN 1000 ∆l = 50 mm 8 2 szt. Punkt stały rurowy DN 1200 – G = 9960 kg 9 2 szt. Punkt stały rurowy DN 1200 – G = 9260 kg 10 2 szt. Zwężka zwijana symetryczna stalowa DN 1200/1000 Sieć preizolowana 1 15 szt. Zespół rurowy Rura stalowa przewodowa Dz 1016x16,0 , Rura osłonowa Dz 1200 , długość sztangi 12,0m , Instalacja alarmowa Brandes -3 pętle pomiarowe 2 2 szt. Łuk spawany 82o Rura stalowa przewodowa Dz 1016x16,0 , Rura osłonowa Dz 1200, długość 1,5x1,5 Instalacja alarmowa Brandes -3 pętle pomiarowe 3 14 szt. Złącze zgrzewane DN 1000/1200 mufa zgrzewana elektrycznie nakładki z polietylenu o wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość płaszcza 4 8 szt. Pokrywa końcowa izolacji DN 1000/1200 Rura stalowa przewodowa Dz 1016x 16,0 Rura osłonowa Dz 1200 5 8 szt Manszeta typ U – 1400/1200 ( elementy ze stali nierdzewnej ) 6 20 kpl. Obejma dla rury preizolowanej Dz 1200 7 50 m Taśma ostrzegawcza z napisem SPEC SA

1 2 3 4 5 6

1 2 3

4 5 6 7

90 szt. 90 szt. 90 szt. 6 szt. 12 szt. 24 m

130 m 4 szt

150 m 150 m 150 m 12 szt 4m 4 szt. 50 m

Instalacja alarmowa Tulejka zaciskowa BS-QU Koszulka termokurczliwa BS-SRA Podkładka dystansowa BS-AH Puszka pomiarowa BS-MD (lub PPM) Łącznik BS-RFA (lub ZPB) Kabel czterożyłowy BS-SL4 (lub ME 2019 TK4) Kanalizacja dla kabli teleinformatycznych Rura polietylenowa DVK 160 T Pokrywa E160 Rura polietylenowa typ OPTO 40 z warstwą poślizgową rowkowana - z paskiem czerwony OPTO 40 - z paskiem niebieskim OPTO 40 - z paskiem zielonym POTO 40 Pokrywa E 40 Rura przewodowa stalowa bez szwu Dz219,1x10 P235 GH Manszeta typ U – 200/360 Taśma ostrzegawcza pomarańczowa z napisem „Sieć optotelekomunikacyjna SPEC S.A.”

Nr normy PN-EN 10220:2005 PN-EN 10220:2005 PN-EN 10220:2005 PN-EN 10220:2005 C-16.6 C-16.7 Bredan Rys. 11/19 Rys. 12/19 C-16.4.1 PN-EN 253

PN-EN 253

PN-EN 489 Np. BRUGG EWELKON Np. Logstor

np.Integra Rys. 10/19

BRANDES BRANDES BRANDES BRANDES/LEVR BRANDES/LEVR BRANDES/LEVR

AROT AROT AROT

AROT PN-EN 10220:2005 np.Integra AROT

Rury przewodowe z poświadczeniem badania OBJW ZETOM

----------------------------------------------------------------------------------------------------strona