Strona 296 System kategorii 5. Strona 299 System kategorii 6. Strona 302. Strona 304. Strona 305. Strona 306. Strona 307. Strona 311

Okablowanie Informationstechnologie strukturalne Strona 296 System kategorii 5 Strona 299 System kategorii 6 Strona 302 Akcesoria do gniazd i ka...
Author: Alicja Maj
11 downloads 0 Views 617KB Size
Okablowanie Informationstechnologie strukturalne

Strona 296

System kategorii 5

Strona 299

System kategorii 6

Strona 302

Akcesoria do gniazd i kanały elektroinstalacyjne

Strona 304

System telefoniczny

Strona 305

System [email protected]

Strona 306

Urządzenia testujące

Strona 307

System światłowodowy

Strona 311

Urządzenia aktywne

Strona 313

Szafy 19"

Strona 320

System SOHO 10"

295

System Kupferverkabelung kategorii 5 (5E)

System Kupferverkabelung kategorii 5 (5E)

Uwaga: Zgodnie z najnowsz¹ norm¹ EN 50173-1 2003 w nomenklaturze standardu nie ma ju¿ kat. 5E. Nowa kategoria 5 (2003 rok) dotyczy wszystkich wymagañ co do parametrów dla kategorii 5E z 2002 roku. Wszystkie elementy systemu dla kategorii 5 podane w tym katalogu odnosz¹ siê do nowej kategorii 5 z 2003 roku. Jednak¿e jeszcze wœród instalatorów funkcjonuje w nomenklaturze pojêcie klasy 5E, dlatego te¿ w naszym katalogu u¿ywamy dwóch oznaczeñ - kat. 5 oraz kat. 5E.

[ System kategorii 5 (5E) modularny ] [ Gniazda HSE RJ45 kat. 5 (5E) modularne ] Z Dane techniczne Gniazda HSE RJ45 modularne typu keystone odpowiadaj¹ nowym normom ISO / IEC 11801: Ed. 2.0 i EN 50173-1 2003 dla klasy D okablowania. Modu³owe gniazda produkowane s¹ w dwóch wykonaniach: • modularne 50x50 mm - zestaw zawiera 2 modu³y keystone, p³ytkê centraln¹ 50x50 mm, metalow¹ ramkê do monta¿u podtynkowego oraz zaœlepkê na 3 modu³y keystone • mosaic 45x45 mm - zestaw zawiera 2 modu³y keystone, p³ytkê centraln¹ 45x45 mm Keystone’y zarabiane s¹ bez u¿ycia narzêdzi. Gniazda modularne 50x50 mm maj¹ mo¿liwoœæ monta¿u 3 modu³y keyston RJ45.

[ System kategorii 5 (5E) LSA ] 6012

[ Gniazda HSE RJ45 kat. 5 (5E) ] Z Dane techniczne Gniazda HSE wykonane w standardzie LSA odpowiadaj¹ najnowszym normom ISO / IEC 11801: Ed. 2.0 i EN 50173-1 2003 dla klasy D okablowania. Gniazdo wyposa¿one jest w dwa porty RJ45. Obudowa gniazda jest wykonana z masywnego odlewu ciœnieniowego. Konstrukcja gniazda umo¿liwia krótki czas monta¿u. Gniazda dostarczane s¹ w³¹cznie z ramkami 80x80. Mo¿liwoœæ terminowania kabli wg TIA 568A i B. Gniazda podtynkowe do monta¿u: w œcianie pod tynkiem, kana³ach instalacyjnych, puszkach natynkowych.

certyfikat GHMT

itcat6_1.eps

certyfikat GHMT

itcat5_2.eps

Opis

Opak.

Nr katalogowy

Gniazdo podtynkowe, 2xRJ45, STP, kat.5, LSA, kolor be¿owy Gniazdo podtynkowe, 2xRJ45, STP, kat.5,LSA, kolor bia³y

1 1

HSEDG2UB5F HSEDG2UW5F

Gniazdo podtynkowe, 2xRJ45, UTP, kat.5, LSA, kolor be¿owy Gniazdo podtynkowe, 2xRJ45, UTP, kat.5,LSA, kolor bia³y

1 1

HSEDU2UB5F HSEDGUUW5F

it_jacks2.eps

Opis

6012

[ Puszki natynkowe ] Z Dane techniczne • Puszka do nadtynkowego monta¿u gniazd podtynkowych. • Umo¿liwia zachowanie odpowiedniego zapasu kabla.

HSEDG2UBDA

Gniazdo 50x50, 2xRJ45, STP, kat.5, z modu³ami keystone, bia³e

HSEDG2UWDA

Gniazdo mosaic, 2xRJ45, STP, kat.5, z modu³ami keystone, be¿owe Gniazdo mosaic, 2xRJ45, STP, kat.5, z modu³ami keystone, bia³e

HSEDG2MBDA HSEDG2MWDA

Gniazdo 50x50, 2xRJ45, UTP, kat.5, z modu³ami keystone, be¿owe Gniazdo 50x50, 2xRJ45, UTP, kat.5, z modu³ami keystone, bia³e

HSEDU2UBDA HSEDU2UWDA

Gniazdo mosaic 45x45mm, 2xRJ45, UTP, kat.5, z modu³ami keystone, be¿owe Gniazdo mosaic 45x45mm, 2xRJ45, UTP, kat.5, z modu³ami keystone, bia³e Ramka 80x80 mm do gniazd 50x50 mm, kolor be¿owy Ramka 80x80 mm do gniazd 50x50 mm, kolor bia³y

HSEDU2MBDA HSEDU2MWDA HSEDR80B-A HSEDR80W-A

Gniazda nie zawieraj¹ ramek 80 x 80 mm.

it121005.eps

Opis

Opak.

Nr katalogowy

Puszka natynkowa do gniazd podtynkowych - be¿owa, g³. 32 mm Puszka natynkowa do gniazd podtynkowych - bia³a, g³. 32 mm

1 1

HSEAP80B-F HSEAP80W-F

Puszka natynkowa do gniazd z modu³ami keystone - bia³a, g³. 42 mm

1

HSEAP842W-F

[ Panele krosowe HSE 24xRJ45 do modułów typu keystone ] Z Dane techniczne Modularne panele krosowe systemu HSE mo¿na indywidualnie konfigurowaæ do ka¿dego rozwi¹zania. Sk³adaj¹ siê one z dwóch niezale¿nych elementów: modu³ów keystone oraz obudowy panela krosowego. Panele nie s¹ skompletowane i nale¿y je wyposa¿yæ w odpowiedni¹ iloœæ modu³ów keystone. Modu³y HSE RJ45 typu keystone odpowiadaj¹ nowym normom ISO / IEC 11801: Ed. 2.0 i EN 50173-1 2003 dla klasy D okablowania.

NowoϾ

[ Panele krosowe HSE kat. 5 (5E) LSA ] Z Dane techniczne Panele krosowe HSE / LSA odpowiadaj¹ nowym normom ISO / IEC 11801: Ed. 2.0 i EN 50173-1 2003 dla klasy D okablowania. Panele krosowe wyposa¿one s¹ w 24 porty RJ45. Wysokoœæ 1U. Obudowa wykonana z blachy malowana jest w kolorze szarym. Panele krosowe HSE posiadaj¹ certyfikat GHMT wed³ug nowej normy dla kat. 5.

it_jacks2.eps

HSERU245GF.eps

Opis

Panel krosowy 24xRJ45, STP, kat. 5, LSA, 1U Panel krosowy 24xRJ45, UTP, kat. 5, LSA, 1U

certyfikat GHMT

hserl16lga.eps

certyfikat GHMT

IT131154.eps

296

Nr katalogowy

Gniazdo 50x50, 2xRJ45, STP, kat.5, z modu³ami keystone, be¿owe

hsemrj5uka.eps

Opis Opak.

Nr katalogowy

1 1

HSERG245GF HSERU245GF

Opak.

Nr katalogowy

Panel krosowy 24xRJ45, pusty do z³¹cz typu keystone

1

HSERL24LGA

Modu³ keystone 1xRJ45, STP, kat.5, terminowanie bez narzêdzi Modu³ keystone 1xRJ45, UTP, kat. 5, terminowanie bez narzêdzi

1 1

HSEMRJ5GKA HSEMRJUWA

297

System Kupferverkabelung kategorii 5 (5E)

System kategorii Kupferverkabelung 5 (5E) / System kategorii 6

[ System kategorii 5 (5E) modularny CEV ]

[ Kabel instalacyjny UTP, FTP i S-FTP kat. 5 (5E) ] Z Dane techniczne Kabel instalacyjny do okablowania poziomego (pierwotnego) i pionowego (wtórnego), przystosowany do wszystkich powszechnie u¿ywanych zastosowañ kategorii 5 w systemach: 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI, ATM. Kabel systemu HSE spe³nia nastêpuj¹ce aktualne normy: ISO / IEC 11801 Ed. 2.0 i EN 50173-1 2003

[ Moduły keystone HSE kat. 5 (5E) modularne CEV ]

hsemrj5uka.EPS

it_jacks2.eps

Z Dane techniczne Modu³y RJ 45 typu keystone s¹ przeznaczone do monta¿u w panelach krosowych HSER0240GF i ramkach HSED02UW1F prostych oraz HSED02UW2F k¹towych. Modu³y tak¿e idealnie nadaj¹ siê do monta¿u we wszystkich typach ramek i p³ytek przeznaczonych do modu³ów typu keystone. Modu³y odpowiadaj¹ normom ISO/IEC 11801 Ed 2.0 2003 i EN50173 -1 2003 oraz PN-EN 50173-1:2002 + AC:2003 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Modu³y RJ 45 przystosowane s¹ do aplikacji: 100Base-T, 155 Mbps ATM, Token Ring, 1000Base -T, 1000Base - TX Modu³ keystone UTP kat. 5 jest w wykonaniu "toolless" ( zarabianie bez u¿ycia narzêdzi), certyfikat GHMT modu³y STP posiadaj¹ z³¹cze typu LSA. Wszystkie modu³y posiadaj¹ kodownie kolorów dla T568-A i T568-B. Dla modu³ów keystone kat. 5 UTP i STP wystawione s¹ przez GHMT certyfikaty dla kategorii 5 wg EN50173-1 2003 oraz dla klasy D wraz z kablem VTP i STP. Przyk³adowa konfiguracja z ramkami Merten: ME461592 - p³ytka mocuj¹ca do modu³ów keystone; ME461518 - p³ytka centralna, bia³a; ME 397118 - ramka 80x80 bia³a.

Opis

Opak.

Nr katalogowy

hsekf424pb.eps

hseks424pb.eps

hseku242hb.eps

Opis

Nr katalogowy

Kabel 4x2x0,5 FTP, kat.5, izolacja PVC Kabel 4x2x0,5 FTP, kat.5, izolacja LSOH Kabel 4x2x0,5 S-FTP, kat.5, izolacja PVC

HSEKF424PG HSEKF424H0 HSEKS424PB

Kabel 4x2x0,5 S-FTP, kat.5, izolacja LSOH Kabel 4x2x0,5 UTP, kat.5, izolacja PVC

HSEKS424H0 HSEKU424PB

Kabel 4x2x0,5 UTP, kat.5, izolacja LSOH

HSEKU424HB

Kable mog¹ byc dostarczane w odcinkach 305, 500 lub 1000 m.

Modu³ keystone 1x RJ45, UTP, kat. 5, terminowanie bez narzêdzi

1

HSEMRT5UWF

NowoϾ

Modu³ keystone 1x RJ45, STP, kat. 5, terminowanie narzêdziem

1

HSEMRJ5GWF

NowoϾ

[ System kategorii 6: STP/LSA ] [ Gniazda HSE RJ45 kat. 6 STP/LSA ]

[ Panele krosowe, 24 x RJ45, CEV, do modułów typu keystone ] Z Dane techniczne Modu³owy panel krosowy systemu Schrack NET HSE jest przeznaczony do monta¿u gniazd typu keystone. Panel wraz z modu³ami keystone odpowiada nowym normom ISO/IEC 11801: Ed. 2.0 i EN 50173-1 2003 dla klasy okablowania D/E. Panele nie s¹ wyposa¿one i nale¿y je uzupe³niæ odpowiedni¹ liczb¹ modu³ów typu keystone.

certyfikat GHMT

1_2.eps

Opis

Modu³owy panel krosowy niewyposa¿ony, 24 x RJ45, 1U, CEV

Opak.

Nr katalogowy

1

HSER0240GF

itcat5_2.eps

Z Dane techniczne Kable krosowe systemu HSE wykonane s¹ w kolorach: szary, czarny, zielony, ¿ó³ty, niebieski czerwony. Kable krosowe wykonane s¹ zgodnie z norm¹ EN 50173-1 2003. Zapewniona jest wysoka jakoœæ kabli i wytrzyma³oœæ mechaniczna dziêki zalanej os³onie wtyku RJ 45. W kodzie numeru katalogowego ostania litera oznacza kolor izolacji i os³ony wtyków: G - szary, S - czarny, U - zielony, Y- ¿ó³ty, B - niebieski, R - czerwony. W celu wyboru odpowiedniego koloru nale¿y dodaæ wybran¹ literê. itcat5_1.eps

Opis

298

Program Merten: M-ARC ME298019+ME485119

NowoϾ

[ Kable krosowe RJ45 kat. 5 (5E) ]

itcat6_3.eps

itcat6_4.eps

Program ELSO: EL206534+EL204104+ ramka dystansowa

Z Dane techniczne Gniazda HSE wykonane w standardzie LSA odpowiadaj¹ najnowszym normom ISO / IEC 11801: Ed. 2.0 i EN 50173-1 2003 dla klasy E okablowania. Gniazdo wyposa¿one jest w dwa porty RJ45. posiadaj¹ mo¿liwoœæ terminowania kabli wg TIA 568A i B. Gniazda kategorii 6 posiadaj¹ certyfikat Instytutu Certyfikacji GHMT. Gniazda podtynkowe kategorii 6 STP mog¹ byæ dowolnie konfigurowane z ró¿nymi ramkami 80x80mm z kolekcji Merten i ELSO. Do monta¿u: w œcianie pod tynkiem, kana³ach instalacyjnych, puszkach natynkowych. Opis

Nr katalogowy

Gniazdo 2xRJ45, STP, kat.6, LSA, kolor bia³y bez ramek 80x80 mm

HSEDG2UW6F

[ Panele krosowe HSE kategorii 6 STP/LSA ] Z Dane techniczne Panele krosowe HSE / LSA odpowiadaj¹ nowym normom ISO / IEC 11801: Ed. 2.0 i EN 50173-1 2003 dla klasy E okablowania. Panele krosowe wyposa¿one s¹ w 24 porty ekranowane. Panele krosowe HSE posiadaj¹ certyfikat GHMT wed³ug nowej normy kat. 6. Panele krosowe Schrack kategorii 6 / LSA w po³¹czeniu z instalacyjnym kablem HSEKP423HB SCHRACK i gniazdem HSEDG2UW6Z posiadaj¹ certyfikat Instytutu Certyfikacji GHMT.

Nr katalogowy

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, d³. 0,5 m, kolor szary Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, d³. 1 m, kolor szary

H5GLG00K5G H5GLG01K0G

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, d³. 2 m, kolor szary Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, d³. 3 m, kolor szary

H5GLG02K0G H5GLG03K0G

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, d³. 5 m, kolor szary Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, d³. 7 m, kolor szary

H5GLG05K0G H5GLG07K0G

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, d³. 10 m, kolor szary Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, d³. 0,5 m, kolor szary Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, d³. 1 m, kolor szary Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, d³. 2 m, kolor szary

H5GLG10K0G H5ULG00K5G H5ULG01K0G H5ULG02K0G

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, d³. 3 m, kolor szary Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, d³. 5 m, kolor szary Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, d³. 7 m, kolor szary

H5ULG03K0G H5ULG05K0G H5ULG07K0G

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, d³. 10 m, kolor szary

H5ULG10K0G

certyfikat GHMT

hserg246gzgrau.eps

Opis

Panel krosowy 24xRJ45, STP, kat. 6, LSA, 1U

Nr katalogowy

HSERG246GF

299

Kupferverkabelung System kategorii 6

Kupferverkabelung System kategorii 6

[ System kategorii 6 modularny ]

[ System kategorii 6 modularny CEV ]

[ Gniazda HSE RJ45 kat.6 modularne ]

[ Moduły keystone HSE kat. 6 modularne CEV ]

itcat6_1.eps

Z Dane techniczne Gniazda HSE RJ45 modularne typu keystone odpowiadaj¹ nowym normom ISO / IEC 11801: Ed. 2.0 i EN 50173-1 2003 dla klasy E okablowania. Modu³owe gniazda produkowane s¹ w dwóch wykonaniach: • modularne 50x50 mm - zestaw zawiera 2 keystone’y, p³ytkê centraln¹ 50x50 mm, metalow¹ ramkê do monta¿u podtynkowego oraz zaœlepkê na 3 keystone • mosaic 45x45 mm - zestaw zawiera 2 keystone’y, p³ytkê centraln¹ 45x45 mm Keystone’y kat. 6 s¹ zarabiane przy u¿yciu specjalnego narzêdzia instalacyjnego. Gniazda modularne 50x50 mm maj¹ mo¿liwoœæ monta¿u 3 keystona RJ45.

it_jacks2.eps

NOWOή

Z Dane techniczne Modu³y RJ 45 typu keystone s¹ przeznaczone do monta¿u w panelach krosowych HSER0240GF i ramkach HSED02UW1F prostych i HSED02UW2F k¹towych. Modu³y tak¿e idealnie nadaj¹ siê do monta¿u we wszystkich typach ramek i p³ytek przeznaczonych do modu³ów typu keystone. Modu³y odpowiadaj¹ normom ISO/IEC 11801 Ed 2.0 2003 i EN50173 -1 2003 oraz PN-EN 50173-1:2002 +AC:2003 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Modu³y RJ 45 przystosowane s¹ do aplikacji: 100Base-T, 155 Mbps ATM, Token Ring, 1000Base-T, 1000Base-TX Wszystkie modu³y posiadaj¹ kodownie kolorów dla T568-A i T568-B. Dla modu³ów keystone kat.6 UTP i STP wystawione s¹ przez GHMT Link certyfikaty dla klasy E : dla modu³u STP z kablem HSEKP423HC, dla modu³u UTP z kablem HSEKU423PB

Modu³y keystone HSE kat. 6 modularne CEV.eps

Przyk³adowa konfiguracja z ramkami Merten: ME461592 - p³ytka mocuj¹ca do modu³ów keystone; ME461518 - p³ytka centralna, bia³a; ME 397118 - ramka 80x80 bia³a. certyfikat GHMT

certyfikat GHMT

Opis

Nr katalogowy

Gniazdo 50x50, 2xRJ45, STP, kat.6, z modu³ami keystone, be¿owe Gniazdo 50x50, 2xRJ45, STP, kat.6, z modu³ami keystone, bia³e

HSEDG2UBEA HSEDG2UWEA

Gniazdo mosaic 45x45, 2xRJ45, STP, kat.6, z modu³ami keystone, be¿owe

Opak.

HSEDG2MWEA HSEDU2UBEA

Gniazdo 50x50, 2xRJ45, UTP, kat.6, z modu³ami keystone, bia³e Gniazdo mosaic 45x45, 2xRJ45, UTP, kat.6, z modu³ami keystone, be¿owe Gniazdo mosaic 45x45, 2xRJ45, UTP, kat.6, z modu³ami keystone, bia³e Ramka 80x80 mm do gniazd 50x50mm, kolor be¿owy

HSEDU2UWEA HSEDU2MBEA HSEDU2MWEA HSEDR80B-A HSEDR80W-A

Gniazda nie zawieraj¹ ramek 80 x 80 mm

Nr katalogowy

Modu³ keystone 1x RJ45, UTP, kat. 6

1

HSEMRJ6UWF

NowoϾ

Modu³ keystone 1x RJ45, STP, kat. 6

1

HSEMRJ6GWF

NowoϾ

[ Panel krosowe, 24xRJ45, CEV, do modułów typu keystone ]

NOWOή

Z Dane techniczne Modu³owy panel krosowy systemu Schrack NET HSE jest przeznaczony do monta¿u gniazd typu keystone. Odpowiadaj¹ nowym normom ISO/IEC 11801: Ed. 2.0 i EN 50173-1 2003 dla klasy okablowania D/E. Panele nie s¹ wyposa¿ony i nale¿y je uzupe³niæ odpowiedni¹ liczb¹ modu³ów typu keystone.

HSEDG2MBEA

Gniazdo mosaic 45x45, 2xRJ45, STP, kat.6, z modu³ami keystone, bia³e Gniazdo 50x50, 2xRJ45, UTP, kat.6, z modu³ami keystone, be¿owe

Ramka 80x80 mm do gniazd 50x50mm, kolor bia³y

Opis

1_2.eps

Opis

Modu³owy panel krosowy niewyposa¿ony, 24 x RJ45, 1U, CEV

Opak.

Nr katalogowy

1

HSER0240GF

NowoϾ

[ Panele krosowe 24xRJ45 do modułów typu keystone ]

Z Dane techniczne Ramki 2xRJ45, do modu³ów keystone kat. 5 i 6 s¹ uzupe³nieniem oferty systemu okablowania strukturalnego Schrack NET HSE. Mo¿e byæ wykorzystana z modu³ami keystone kat. 5 lub 6 zarówno UTP jak i STP. Ramka jest montowana uniwersalnie, zarówno natynkowo i podtynkowo oraz idealnie nadaje siê do monta¿u w kana³ach naœciennych lub do zabudowy w puszkach podtynkowych. P³ytka centralna ramki wielkoœci 50x50 mm mo¿e byæ montowana w kombinacjach z wybranymi programami ramek 80x80 bêd¹cymi w ofercie Schrack (Elso, Merten) jak równie¿ z ramkami innych producentów.

certyfikat GHMT hserl16lga.eps

it_jacks2.eps

ramka1.eps

300

NOWOή

[ Ramki 2xRJ45, do modułów typu keystone kat. 5 i 6 ]

Z Dane techniczne Modularne panele krosowe systemu HSE mo¿na indywidualnie konfigurowaæ do ka¿dego rozwi¹zania. Sk³adaj¹ siê one z dwóch niezale¿nych elementów: modu³ów keystone oraz obudowy panela krosowego. Gniazda HSE RJ45 modularne typu keystone odpowiadaj¹ nowym normom ISO / IEC 11801:Ed. 2.0 i EN 50173-1 2003 dla klasy E okablowania.

Opis

Nr katalogowy

Panel krosowy 24xRJ45, pusty do modu³ów typu keystone Modu³ keystone 1xRJ45, STP, kat.6, terminowanie narzêdziem Modu³ keystone 1xRJ45, UTP, kat.6, terminowanie narzêdziem

HSERL24LGA HSEMRJ6GKA HSEMRJ6UWA

ramka2.eps

Opis

Nr katalogowy

Ramka k¹towa 2xRJ45 80x80 do modu³ów keystone RAL 9010 Ramka prosta 2xRJ45 80x80 do modu³ów keystone RAL 9010

HSED02UW2F HSED02UW1F

NowoϾ NowoϾ

Zaœlepka do HSED02UW1F

HSEMRZ01WF

NowoϾ

301

System kategorii 6

Kanały elektroinstalacyjne

[ Kabel krosowy High-Performance kategorii 6 ]

[ Akcesoria do gniazd RJ 45 ]

Z Dane techniczne Kable krosowe STP RJ45 wykonane s¹ z kabla - typu linka KERPEN ML727-flex 600MHz oraz z³¹czy wtykowych STEWART 39 kat. 6. Kable krosowe STP systemu HSE na parach: 1,2 i 7,8 posiadaj¹ elektryczne parametry dla kategorii 7. Dziêki temu nasze kable krosowe maj¹ zachowan¹ bardzo du¿¹ rezerwê dla kategorii 6. Kable krosowe UTP RJ45 wykonane s¹ z kabla - typu linka Brand Rex, który w tym zakresie posiada niezbêdn¹ rezerwê parametrów elektrycznych oraz z³¹czy RJ45 STEWART 39 kat. 6. Kable krosowe UTP maj¹ zachowan¹ bardzo du¿¹ rezerwê dla kategorii 6. itcat6_2.eps

Opis

Nr katalogowy

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, STP, d³. 0,5 m, kolor czarny

H6GLG00K5S

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, STP, d³. 1 m, kolor czarny Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, STP, d³. 2 m, kolor czarny

H6GLG01K0S H6GLG02K0S

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, STP, d³. 3 m, kolor czarny

H6GLG03K0S

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, STP, d³. 5 m, kolor czarny Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, STP, d³. 7 m, kolor czarny

H6GLG05K0S H6GLG07K0S

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, STP, d³. 10 m, kolor czarny Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, UTP, d³. 0,5 m, kolor czarny

H6GLG10K0S H6USG00K5S

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, UTP, d³. 1 m, kolor czarny Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, UTP, d³. 2 m, kolor czarny

H6USG01K0S H6USG02K0S

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, UTP, d³. 3 m, kolor czarny Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, UTP, d³. 5 m, kolor czarny Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, UTP, d³. 7 m, kolor czarny

H6USG03K0S H6USG05K0S H6USG07K0S

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, UTP, d³. 10 m, kolor czarny

H6USG10K0S

Z Dane techniczne Gniazda RJ 45 typu mosaic systemu HSE mog¹ byæ montowane w korytkach, w instalacji podtynkowej, w instalacji natynkowej. W celu monta¿u gniazd RJ 45 w instalacjach podtynkowych lub natynkowych stosuje siê ca³¹ gamê akcesoriów: suporty, ramki, puszki podtynkowe, ramki do koryt i inne. Dziêki szerokiej gamie akcesoriów gniazda RJ 45 systemu HSE mo¿na ³¹czyæ z gniazdami elektrycznymi w zestawy do 6 modu³ów w systemie mosaic. Gniazda elektryczne typu mosaic s¹ w wykonaniu: bia³ym lub czerwonym z kluczem. Dodatkowe p³ytki centralne do gniazd typu keystone o wymiarze 45x45 mm lub 22,5x45 mm z zapadkami lub bez, umo¿liwiaj¹ tworzenie dowolnych zestawów gniazd RJ 45 z gniazdami elektrycznymi. W takim przypadku elementem decyduj¹cym o rodzaju gniazda jest modu³ RJ 45, który mo¿e byæ kategorii 5 lub 6 w wykonaniu UTP lub STP.

Opis

Nr katalogowy

Puszka natynkowa do gniazd mosaic 2 x RJ45, RAL 9010 Puszka natynkowa do gniazd mosaic 4 x RJ45, RAL 9010

ITPLOBU-2B ITPLOBU-4B

Puszka natynkowa do gniazd mosaic 6 x RJ45, RAL 9010 Ramka do obudowy 2 x RJ45 (mosaic), z suportem RAL 9010

ITPLOBU-6B ITPLRAM-2B

Ramka do obudowy 4 x RJ45 (mosaic), z suportem RAL 9010 Ramka do obudowy 6 x RJ45 (mosaic), z suportem RAL 9010

ITPLRAM-4B ITPLRAM-6B

Gniazdo 230V w standardzie 45x45 z uziemieniem (bia³e) Gniazdo 230V w standardzie 45x45 z blokad¹ (czerwone, b-cz) Zwalniacz blokady gniazd 230V

ITPLGN001 ITPLGNB01 ITPLZGNB

Puszka podtynkowa do gniazd mosaic 2 x RJ45 (do œcian gips-karton)

ITPL2E45

Puszka podtynkowa do gniazd mosaic 4 x RJ45 (do œcian gips-karton) Puszka podtynkowa do gniazd mosaic 6 x RJ45 (do œcian gips-karton)

ITPL4E45 ITPL6E45

Zaœlepka mosaic 22,5x45, RAL 9010 Zaœlepka mosaic 45x45, RAL 9010 Wk³ad 25x50 mm do monta¿u 1 x RJ45 typu keystone

ITPLZAS-2E22 ITPLZAS-2E23 ITPL004660

Wk³ad 25x50 mm do monta¿u 2 x RJ45 typu keystone Zaœlepka 25x50 mm

ITPL004670 ITPL004680

Wk³ad 25x50 mm do monta¿u 1 x RJ45 typu keystone - z klapk¹ antykurzow¹ Wk³ad 22,5x45 mm do monta¿u 1 x RJ45 typu keystone - z klapk¹ antykurzow¹

ITPL004800 ITPL024120

Wk³ad 45x45 mm do monta¿u 1 x RJ45 typu keystone

ITPL026530

Wk³ad 45x45 mm do monta¿u 1 x RJ45 typu keystone - z klapk¹ antykurzow¹ Wk³ad 45x45 mm do monta¿u 2 x RJ45 typu keystone

ITPL024130 ITPL026520

Wk³ad 45x45 mm do monta¿u 1 x SC duplex

ITPL026480

[ Kabel instalacyjny miedziany kat. 6 ] [ Kanały do szybkiego montażu i kanały podparapetowe ] Opis

Kana³ instalacyjny bia³y o wymiarze 90x40 mm

certyfikat GHMT hsekf423pb.eps

hsekp423hb.eps

hb7812e000.eps

Z Dane techniczne Kabel kategorii 6 znajduje zastosowanie do okablowania poziomego (pierwotnego), pionowego Backbone i jest przystosowany do wszystkich powszechnie u¿ywanych zastosowañ kategorii 6 w systemach: 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI, ATM. Kabel systemu HSE spe³nia nastêpuj¹ce aktualne normy: ISO / IEC 11801 Ed. 2.0 i EN 50173-1 2003. Opis

Nr katalogowy

Kabel UTP kat. 6. izolacja PVC

HSEKU423PB

Kabel UTP kat. 6. izolacja LSOH Kabel SSTP (PiMF) kat. 6. izolacja LSOH Kabel SSTP (PiMF) kat. 7, izolacja LSOH

HSEKU423HB HSEKP423HC HSEKP423HB

Z Dane techniczne Do wszystkich typów gniazd systemu HSE. 0-0346859-1.eps

Opis

Nr katalogowy

Narzêdzia instalacyjne LSA

HSET00L01F

Nó¿ do gniazd 110 dla HSET00L01F

HSET00L02F

EM90x40BI

Kana³ instalacyjny bia³y o wymiarze 90x40 mm z przegrod¹ Kana³ instalacyjny bia³y o wymiarze 90x60 mm Kana³ instalacyjny bia³y o wymiarze 110x60 mm Kana³ instalacyjny bia³y o wymiarze 130x60 mm

EM90x40PBI EM90x60BI EM110x60BI EM130x60BI

Kana³ przypod³ogowy bia³y o wymiarze 80x25 mm - z dwiema przegrodami Uchwyt dwumodu³owy z ramk¹ do szybkiego monta¿u do EM90x40, 90x60 Uchwyt czteromodu³owy z ramk¹ do szybkiego monta¿u do EM90x40, 90x60 Uchwyt szeœciomodu³owy z ramk¹ do szybkiego monta¿u do EM90x40, 90x60

EM80x25BI EMUCH90-2 EMUCH90-4 EMUCH90-6

Uchwyt dwumodu³owy z ramk¹ do szybkiego monta¿u do EM110x60

EMUCH110-2

Uchwyt czteromodu³owy z ramk¹ do szybkiego monta¿u do EM110x60 Uchwyt szeœciomodu³owy z ramk¹ do szybkiego monta¿u do EM110x60 Pokrywa maskuj¹ca dwumodu³owa do EM90x40, 90x60

EMUCH110-4 EMUCH110-6 EMPM-902E

do monta¿u osprzêtu w standardzie 45x45 mm

Z Dane techniczne Kana³y wykonane z wysokiej jakoœci PCV. Kana³y umo¿liwiaj¹ monta¿ ró¿nego rodzaju osprzêtu w standardzie mosaic 45x45 oraz w standardzie 50x50. Kana³y wykonane s¹ zgodnie z PN-IEC 1084-1 oraz posiadaj¹ znak bezpieczeñstwa "B". Dostêpne w kolorach: bia³e i szare. Kana³y s¹ w odcinkach 2 m.

[ Narzędzia instalacyjne ]

302

NowoϾ

Nr katalogowy

Pokrywa maskuj¹ca czteromodu³owa do EM90x40, 90x60 do monta¿u osprzêtu w standardzie 45x45 mm Pokrywa maskuj¹ca szeœciomodu³owa do EM90x40, 90x60

EMPM-904E EMPM-906E

do monta¿u osprzêtu w standardzie 45x45 mm Pokrywa maskuj¹ca dwumodu³owa (jednokrotana) do EM130x60 do monta¿u osprzêtu w standardzie 45x45 mm i 60 mm

EMPM130-1

Pokrywa maskuj¹ca czteromodu³owa (dwukrotna) do EM130x60 do monta¿u osprzêtu w standardzie 45x45 mm i 60 mm

EMPM130-2

Pokr. maskuj¹ca trzykrotna do EM130x60 do mont. osprzêtu w standardzie i 60 mm EMPM130-3 Przegroda szara do EM90X40 EMP90-40 Przegroda szara do EM90X60 EMP60-90 Przegroda szara do EM110X60, 130x60 Inne kana³y i akcesoria dostêpne s¹ na zapytanie.

EMP60-130

303

System telefoniczny kategorii 3

[email protected] System

[ System telefoniczny kategorii 3 ]

6015

[ [email protected] SYSTEM ] 6012

[ Gniazda telefoniczne HSE 2 x RJ45 UTP ]

Z Dane techniczne Gniazdo wyposa¿one jest w dwa porty RJ45. Gniazda dostarczane s¹ w³¹cznie z ramkami 80x80. Mo¿liwoœæ terminowania kabli wg TIA 568A i B. Gniazda podtynkowe do monta¿u: w œcianie, kana³ach, puszkach natynkowych.

hhdc100600.eps

Opis

Gniazdo telefoniczne 2xRJ45, kat.3, UTP, podtynkowe

Opak.

Nr katalogowy

1

HSEDU2UW3F

6013

[ Telefoniczne panele krosowe HSE UTP 25- i 50-portowe ]

Z Dane techniczne Telefoniczne panele krosowe firmy Schrack standardowo wyposa¿one s¹ w 6 pinowe porty RJ45. Rozwi¹zanie to daje mo¿liwoœæ przesy³u sygna³u na parach 3,6 / 4,5 / oraz 1,2. Rozwi¹zanie 50-portowe mieœci siê w wysokoœci 1U.

IT131130.eps

itbk_005.eps

System [email protected] jest przeznaczony dla pod³¹czenia zewnêtrznych mediów do mieszkañ, domów i ma³ych biur. System idealnie nadaje siê do: instalacji telefonicznych, Internetu, sieci komputerowej, systemów Audio/Video, inteligentnych instalacji, systemów nag³oœnienia, itp. System tworz¹ zarówno elementy pasywne jak i elementy aktywne. Elementami pasywnymi s¹: kable instalacyjne typu skrêtka, kable krosowe, modu³owo zbudowane porty krosowe oraz gniazda RJ45 montowane podtynkowo lub natynkowo. Modu³owe porty krosowe s¹ w wykonaniu UTP i STP. Modu³ nieekranowany UTP zalecany jest do stosowania w instalacjach telefonicznych i komputerowych, natomiast modu³ ekranowany STP ma uniwersalne zastosowanie tzn. do instalacji telefonicznych, komputerowych, telewizji kablowej, inetrnetu i innych. W sk³ad systemu wchodz¹ trzy rodzaje kabli: • kabel OmniMedia - 4 parowy ekranowany kabel typu skrêtka, w którym dodatkowo jedna para jest ekranowana - do zastosowania w instalacjach telefonicznych i komputerowych (ewentualnie instalacje TV) • kabel koncentryczny - do bezpoœredniego pod³¹czenia sygna³u TV, VIDEO z gniazda RJ45 do odbiornika

Opis Opak.

Nr katalogowy

Panel krosowy 25xRJ45, kat. 3, 6-pinowy (1,2/3,6/4,5)

1

HSERU25SGF

Panel krosowy 50xRJ45, kat. 3, 6-pinowy (1,2/3,6/4,5)

1

HSERU50SGF

[ Telefoniczne kable krosowe RJ45 - RJ45 UTP ] Z Dane techniczne Nieekranowane kable krosowe RJ45 - RJ45 s¹ w wykonaniu 2 parowym. Mog¹ byæ stosowane do telefonów analogowych, jak i cyfrowych.

IT111005.eps

Opis

D³ugoœæ

Nr katalogowy

1m 2m 3m

H5R5M401K0 H5R5M402K0 H5R5M403K0

Kabel telefoniczny, ISDN, RJ45-RJ45, UTP

5m

H5R5M405K0

Kabel telefoniczny, ISDN, RJ45-RJ45, UTP

10 m

H5R5M410K0

Kabel telefoniczny, ISDN, RJ45-RJ45, UTP Kabel telefoniczny, ISDN, RJ45-RJ45, UTP Kabel telefoniczny, ISDN, RJ45-RJ45, UTP

6128

[ Telefoniczne kable krosowe RJ45 - RJ11 UTP ] Z Dane techniczne Nieekranowane kable krosowe RJ45 - RJ41 s¹ w wykonaniu 2 parowym. Mog¹ byæ stosowane do telefonów analogowych, jak i cyfrowych. Opis

304

wallout_1.eps

IT131135.eps

Opis

IT115001.eps

itbk_005-var1.eps

Z System okablowania do mieszkañ, domów i ma³ych biur

hsedu2uw3f.eps

D³ugoœæ

Nr katalogowy

Kabel telefoniczny, ISDN, RJ45-RJ11, UTP

1m

H5R1M401K0

Kabel telefoniczny, ISDN, RJ45-RJ11, UTP

2m

H5R1M402K0

Kabel telefoniczny, ISDN, RJ45-RJ11, UTP

3m

H5R1M403K0

Kabel telefoniczny, ISDN, RJ45-RJ11, UTP

5m

H5R1M405K0

Kabel telefoniczny, ISDN, RJ45-RJ11, UTP

10 m

H5R1M410K0

Nr katalogowy

Modu³ 1xRJ45, kat. 5, STP, do monta¿u na szynie TS35

HHDC100200

Modu³ 1xRJ45, kat. 5, UTP, do monta¿u na szynie TS35 Keyston 1xRJ45, STP, kat. 5 do modu³u TS35

HHDC100100 HHCP100200

Keyston 1xRJ45, UTP, kat. 5 do modu³u TS35

HHCP100100

Modu³ do monta¿u na szynie TS35 bez modu³u keystone Modu³ wy³¹cznika z lampk¹ 240VAC / 16A

HHPE100100 HHPE100200

Zasilacz do 4 urz¹dzeñ aktywnych 4x5V / 4A

HHPS100100

Kabel zasilajacy do zasilacza Rozdzielacz telefoniczny 4 x RJ45, do monta¿u na szynie TS35 Switch 4 portowy, CATV-VIDEO, 1x coaxial + 4 x coaxial, TS35

HHPE100401 HHET100100 HHEV100100

Switch 4 portowy, CATV-VIDEO, 1x coaxial + 4 x RJ45, TS35

HHEV100200

Switch Gateway do Internetu, 4 x RJ45, monta¿ szyna TS35

HHEL100200

W sk³ad systemu [email protected] wchodzi tak¿e ca³a gama urz¹dzeñ aktywnych montowanych na szynie TS35 w mieszkaniowych rozdzielniach elektrycznych obok innych aparatów: • Rozdzielacz telefoniczny 4 x RJ45, do monta¿u na szynie TS35 • Switch 4 portowy, CATV-VIDEO, 1x coaxial + 4 x coaxial, monta¿ szyna TS35 • Switch 4 portowy, CATV-VIDEO, 1x coaxial + 4 x RJ45, monta¿ szyna TS35 • Switch Gateway do internetu, 4 x RJ45, monta¿ szyna TS35 • Switch Ethernet, 5 x RJ45, 10/100Mbit/s, monta¿ szyna TS35 • Router DSL z 4 portowym switche'm Do realizacji sieci komputerowej mo¿emy wykorzystaæ dwa rodzaje prze³¹czników: Internet Gateway Switch oraz 5-portowy switch 10/100 Mbit/s. Ka¿dy ze switch'y mo¿e byæ ³¹czony z innym poprzez port "up-link" umo¿liwiaj¹c tworzenie wiêkszych instalacji komputerowych. Switche do instalacji komputerowej posiadaj¹ funkcje "autosensing" czyli automatycznie dobieraj¹ szybkoœæ pracy do komputera 10 lub 100 Mbit/s. Innym urz¹dzeniem tak¿e montowanym na szynie TS35 obok innych aparatów elektrycznych jest rozdzielacz telefoniczny. Dziêki temu urz¹dzeniu jest mo¿liwoœæ rozdzia³u sygna³u telefonicznego na wiele gniazd RJ45. Za pomoc¹ systemu [email protected] zosta³ stworzony uniwersalny multimedialny system, ³atwy do instalacji i nie wymagaj¹cy od u¿ytkownika ¿adnej specjalistycznej wiedzy na temat sieci. Dodatkowo ca³y system mo¿e byæ zamontowany w rozdzielni elektrycznej obok innych aparatów elektrycznych.

305

[email protected] System / Urządzenia testujące

Opis

Uniwersalne kable światłowodowe

Nr katalogowy

Switch Ethernet, 5 x RJ45, 10/100Mbit/s, monta¿ szyna TS35 Modu³ 1xRJ45, kat. 5, STP, do pod³¹czenia tylnego, monta¿ szyna TS35

HHEL100100 HHDC100800

Modu³ 1xRJ45, kat. 5, UTP, do pod³¹czenia tylnego, monta¿ szyna TS35 Zaœlepka 9 mm do szaf

HHDC100600 HHHE109004

Balun CATV-VIDEO / RJ45 z regulacj¹, pin 7/8 Balun CATV-VIDEO / RJ45 bez regulacji, pin 7/9

HHAC100100 HHAC100200

Kabel OMNI-MEDIA do systemu [email protected] Kabel koncentryczny 75 Ohm Wtyk do kabla koncentrycznego

HHKP100300 HHKX100200 HHCX100200

Uniwersalny kabel krosowy RJ45-RJ45, STP, d³. 45 cm Uniwersalny kabel krosowy RJ45-RJ45, STP, d³. 60 cm

HHPC100245 HHPC100260

Uniwersalny kabel krosowy RJ45-RJ45, STP, d³. 75 cm Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 5, UTP, d³. 1,5 m

HHPC100275 HHPC100401

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 5, UTP, d³. 3 m

HHPC100403

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 5, UTP, d³. 5 m Kabel krosowy RJ45-RJ11, kat. 3, UTP, d³. 1,5 m

HHPC100405 HHPC100501

Kabel krosowy RJ45-RJ11, kat. 3, UTP, d³. 3 m Kabel krosowy RJ45-RJ11, kat. 3 UTP, d³. 5 m

HHPC100503 HHPC100505

Narzêdzie instalacyjne do gniazd [email protected]

Z Opis techniczny U¿ywane do instalacji zewnêtrznych i wewnêtrznych okablowania strukturalnego lub sieciach telekomunikacyjnych, telewizji kablowej lub broadcast. Idealne do instalacji w rurkach i kana³ach kablowych. Przystosowane tak¿e do uk³adania bezpoœrednio w ziemi.

Budowa kabli (w oparciu o DIN VDE 0888): 1. W³ókno optyczne w pow³oce pierwotnej: 250 ± 15mm 2. Centralna tuba wype³niona ¿elem wodnym (nie wyp³ywaj¹cym i nie zawieraj¹cym silikonu) z max. 12 lub 24 w³óknami Kolejnoœæ kolorystyczna w³ókien: 1-12: czerwony - naturalny - ¿ó³ty - niebieski - zielony - fioletowy - br¹zowy czarny - pomarañczowy - turkusowy - ró¿owy i bia³y 13-24: czerwony - naturalny - ¿ó³ty - niebieski - zielony - fioletowy - br¹zowy szary - pomarañczowy - turkusowy - ró¿owy i bia³y z czarnymi paskami. 3. Wzmocnione szkliwem w³ókna aramidowe jako elementy odci¹¿aj¹ce rozci¹ganie i zabezpieczaj¹ce d³ugotrwale przed wod¹ i chroni¹ce przed gryzoniami.

HHTA100100

Narzêdzie instalacyjne do kabli koncentrycznych Gniazdo mosaic 2xRJ45, kat. 5, STP, do systemu [email protected]

HHTA100500 HHWA100200

Gniazdo mosaic 22,5x45, 1xRJ45, kat. 5, STP, do systemu [email protected] Zaœlepka do gniazd mosaic

HHWA130200 HHWA139000

Ramka uniwerslana 80x80 do gniazd mosaic, do systemu [email protected] Rozdzielnia Modu³ 2000, natynkowa 4x33 modu³y

HHWA101000 IL108312

Rozdzielnia Modu³ 2000, natynkowa 2x21 modu³y

[ Uniwersalne kable światłowodowe zewnętrzne i wewnętrzne z niemetalicznym środkiem przeciw gryzoniom ]

4. Czarna zewnêtrzna pow³oka odporna na promienie UV, nie zawieraj¹ca halogenu (FRNC/LSNH). W³ókna: 50/125 µm: parametry lepsze ni¿ klasa OM2 dziêki temu kabel gwarantuje w oknie 850 nm transmisjê Gigabit Ethernetu na odcinku minimum 750 m (wymogi stawiane przez IEEE 802.3z mówi¹ o d³ugoœci tylko 550 m), a w oknie 1300 nm jest gwarantowana poprawna transmisja na odcinku 2000 m (wymogi stawiane przez IEEE 802.3z mówi¹ o d³ugoœci tylko 550 m). 62,5/125 µm: lepszy ni¿ OM1 dziêki temu kabel gwarantuje w oknie 850 nm transmisje Gigabit Ethernetu na odcinku minimum 500 m (wymogi stawiane przez IEEE 802.3z mówi¹ o d³ugoœci tylko 275 m), a w oknie 1300 nm jest gwarantowana poprawna transmisja na odcinku 1000 m (wymogi stawiane przez IEEE 802.3z mówi¹ o d³ugoœci tylko 550 m) 9/125 µm: typowe t³umienie 0,35 dB w oknie 1310 nm i 0,21 dB w oknie 1550 nm.

IL108207

Inne typy szaf dla systemu [email protected] dostêpne s¹ w rozdziale I “Rozdzielnie Modu³ 2000”.

[ Urządzenia testujące ]

Z W³aœciwoœci Kable tego typu nie zawieraj¹ halogenu (= FRNC i LSNH) s¹ odporne na wodê i dlatego te¿ przystosowane zarówno do zastosowania zewnêtrznego jak i wewnêtrznego. Nie zawieraj¹ czêœci metalowych mog¹cych przewodziæ pr¹d i dziêki temu s¹ ca³kowicie odporne na wy³adowania elektryczne. Instalacja dziêki temu jest korzystniejsza cenowo. Trwa³oœæ > 30 lat. Uwaga: podane obok typy kabli s¹ czêœci¹ bogatej oferty kabli œwiat³owodowych. Inne typy kabli dostêpne na www.schrack.com.

kabeltest2.eps

Opis

Z W³aœciwoœci testerów • 2 urz¹dzenia w jednym - do sieci LAN i ISDN • £atwa obs³uga i interpretacja najczêstszych b³êdów okablowania: zwarcia, zamiany ¿y³ i przerwania ¿y³ (HSETEST01F) • Wskazanie b³êdu dla pojedyñczej ¿y³y (HSETEST01F) • Automatyczny przebieg testu i powtarzanie wskazania b³êdu do przerwania przez u¿ytkownika (HSETEST01F i HSETEST02F) • Mo¿liwoœæ testowania kabli UTP i STP (HSETEST01F i HSETEST02F) • Mocowanie baterii z zabezpieczeniem biegunowym (HSETEST01F i HSETEST02F)

Opis

Cyfrowy tester okablowania: pomiar ci¹g³oœci, skrzy¿owania, przekrosu, pod³¹czenie ekranu Tester ci¹g³oœci i kolejnoœci par

306

Nr katalogowy

HSETEST01F HSETEST02F

Uniw. kabel œwiat³. wielomodowy 4x50/125, LSOH, antygryzoñ Uniw. kabel œwiat³. wielomodowy 8x50/125, LSOH, antygryzoñ Uniw. kabel œwiat³. wielomodowy 12x50/125, LSOH, antygryzoñ

Nr katalogowy

HVSAIBH045 HVSAIBH085 HVSAIBH125

Uniw. kabel œwiat³. wielomodowy 16x50/125, LSOH, antygryzoñ

HVSAIBH165

Uniw. kabel œwiat³. wielomodowy 24x50/125, LSOH, antygryzoñ Uniw. kabel œwiat³. wielomodowy 4x62,5/125, LSOH, antygryzoñ Uniw. kabel œwiat³. wielomodowy 8x62,5/125, LSOH, antygryzoñ

HVSAIBH245 HVSAIBH046 HVSAIBH086

Uniw. kabel œwiat³. wielomodowy 12x62,5/125, LSOH, antygryzoñ

HVSAIBH126

Uniw. kabel œwiat³. wielomodowy 16x62,5/125, LSOH, antygryzoñ Uniw. kabel œwiat³. wielomodowy 24x62,5/125, LSOH, antygryzoñ Uniw. kabel œwiat³. wielomodowy 4x9/125, LSOH, antygryzoñ Uniw. kabel œwiat³. wielomodowy 8x9/125, LSOH, antygryzoñ

HVSAIBH166 HVSAIBH246 HVSAIBH049 HVSAIBH089

Uniw. kabel œwiat³. wielomodowy 12x9/125, LSOH, antygryzoñ Uniw. kabel œwiat³. wielomodowy 16x9/125, LSOH, antygryzoñ Uniw. kabel œwiat³. wielomodowy 24x9/125, LSOH, antygryzoñ

HVSAIBH129 HVSAIBH169 HVSAIBH249

307

Światłowodowe panele krosowe 6231

[ Światłowodowe panele krosowe ]

it_hvsls129cg.eps

Z Dane techniczne Œwiat³owodowe panele krosowe wykonane s¹ z blachy, malowanej farb¹ proszkow¹. Wysokoœæ 1 U. Panel sk³ada siê z czêœci sta³ej montowanej do ramy 19" oraz czêœci wysuwnej do której mo¿na montowaæ adaptery w konfiguracjach: 24 x ST lub 12x FC lub adaptery 12 x SC-Duplex. Dziêki 19" bocznym k¹townikom mo¿na ustawiaæ g³êbokoœæ jego monta¿u w szafie. Panele w zale¿noœci od liczby u¿ytych w³ókien, posiadaj¹ jedn¹ wzglêdnie dwie kasety œwiat³owodowe z elementami os³aniaj¹cymi spaw w³ókna. Panele posiadaj¹ tak¿e d³awik PG16 do wprowadzenia kabla œwiat³owodowego. Ponadto panele w zestawie posiadaj¹ odpowiedni¹ iloœæ pigtaili odpowiadaj¹ce iloœci adapterów.

it_hvsls165tg.eps

Opis

Światłowodowe kable krosowe duplex

Nr katalogowy

Opis

Nr katalogowy

19" œwiat³. panel kros. 4xST 50/125, z pigtailami

HVSLS045TG

19" œwiat³. panel kros. 4xSC 62,5/125, z pigtailami

HVSLS046CG

19" œwiat³. panel kros. 8xST 50/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 12xST 50/125, z pigtailami

HVSLS085TG HVSLS125TG

19" œwiat³. panel kros. 8xSC 62,5/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 12xSC 62,5/125, z pigtailami

HVSLS086CG HVSLS126CG

19" œwiat³. panel kros. 16xST 50/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 24xST 50/125, z pigtailami

HVSLS165TG HVSLS245TG

19" œwiat³. panel kros. 16xSC 62,5/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 24xSC 62,5/125, z pigtailami

HVSLS166CG HVSLS246CG

19" œwiat³. panel kros. 4xSC 50/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 8xSC 50/125, z pigtailami

HVSLS045CG HVSLS085CG

19" œwiat³. panel kros. 4xFC 9/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 8xFC 9/125, z pigtailami

HVSLS049FG HVSLS089FG

19" œwiat³. panel kros. 12xSC 50/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 16xSC 50/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 24xSC 50/125, z pigtailami

HVSLS125CG HVSLS165CG HVSLS245CG

19" œwiat³. panel kros. 12xFC 9/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 16xFC 9/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 24xFC 9/125, z pigtailami

HVSLS129FG HVSLS169FG HVSLS249FG

19" œwiat³. panel kros. 4xFC 50/125, z pigtailami

HVSLS045FG

19" œwiat³. panel kros. 4xSC 9/125, z pigtailami

HVSLS049CG

19" œwiat³. panel kros. 8xFC 50/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 12xFC 50/125, z pigtailami

HVSLS085FG HVSLS125FG

19" œwiat³. panel kros. 8xSC 9/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 12xSC 9/125, z pigtailami

HVSLS089CG HVSLS129CG

19" œwiat³. panel kros. 16xFC 50/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 24xFC 50/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 4xST 62,5/125, z pigtailami

HVSLS165FG HVSLS245FG HVSLS046TG

19" œwiat³. panel kros. 16xSC 9/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 24xSC 9/125, z pigtailami

HVSLS169CG HVSLS249CG

19" œwiat³. panel kros. 8xST 62,5/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 12xST 62,5/125, z pigtailami 19" œwiat³. panel kros. 16xST 62,5/125, z pigtailami

HVSLS086TG HVSLS126TG HVSLS166TG

19" œwiat³. panel kros. 24xST 62,5/125, z pigtailami

HVSLS246TG

Uwaga: Dostêpne s¹ tak¿e pojedyñcze elementy: panel 19", adaptery œwiat³owodowe, kasety œwiat³owodowe itp.

6422

[ Światłowodowe kable krosowe duplex ]

lwlpatchfeld.eps

lwl25cc002.eps

lwl25tc002.eps

Z Dane techniczne • Budowa kabla: kabel typu Zipcord z p³aszczem LSOH • Mo¿liwe w³ókna: wielomodowe 50/125 µm i 62,5/125 µm, jednomodowe 9/125 µm • Dostarczany jest ze wszystkimi dostêpnymi ogólnie wtykami (m. in. FDDI, E2000, MU, Escon, ... ) w dowolnych kombinacjach

• Wtyki kabli krosowych mog¹ byæ silikonowe w standardach APC, UPC. • Na specjalne zamówienie kable krosowe mog¹ posiadaæ wtyki z po³¹czeniem APC lub HRL (High Return Loss) • Ferrule wtyków wykonane s¹ z wysokiej jakoœci ceramiki • Kabel krosowy w wykonaniu simplex (jedno w³ókno) lub w wykonaniu duplex na specjalne zamówienie równie¿ mo¿e byæ w podwójnym p³aszczu

Opis

Wskazówki: Klucz tworzenia numeru katalogowego dla œwiat³owodowego kabla krosowego.

d³ugoœæ w metrach T - wtyk ST C - wtyk SC F - wtyk FC/PC R - wtyk MTRJ bez pinów J - wtyk MTRJ z pinami L - wtyk LC M - wtyk FDDI (Mic) 2 - wtyk E2000/PC 8- wtyk E2000/8APC 4 - wtyk SC/8APC 5 - wtyk FC/8APC U - wtyk MU E - wtyk Escon, RSD D - wtyk DIN V - wtyk Volition

Nr katalogowy

Œwiat³. kabel kros. ST/ST duplex, 50/125, d³ugoœæ 1 m

HLP25TT01F

Œwiat³. kabel kros. ST/ST duplex, 50/125, d³ugoœæ 2 m

HLP25TT02F

Œwiat³. kabel kros. ST/ST duplex, 50/125, d³ugoœæ 3 m Œwiat³. kabel kros. ST/ST duplex, 50/125, d³ugoœæ 5 m

HLP25TT03F HLP25TT05F

Œwiat³. kabel kros. ST/ST duplex, 50/125, d³ugoœæ 10 m Œwiat³. kabel kros. ST/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 1 m

HLP25TT10F HLP25TC01F

Œwiat³. kabel kros. ST/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 2 m

HLP25TC02F

Œwiat³. kabel kros. ST/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 3 m Œwiat³. kabel kros. ST/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 5 m

HLP25TC03F HLP25TC05F

Œwiat³. kabel kros. ST/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 10 m Œwiat³. kabel kros. SC/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 1 m

HLP25TC10F HLP25CC01F

Œwiat³. kabel kros. SC/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 2 m Œwiat³. kabel kros. SC/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 3 m

HLP25CC02F HLP25CC03F

Œwiat³. kabel kros. SC/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 5 m Œwiat³. kabel kros. SC/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 10 m Œwiat³. kabel kros. LC/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 1 m Œwiat³. kabel kros. LC/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 2 m

HLP25CC05F HLP25CC10F HLP25LC01F HLP25LC02F

Œwiat³. kabel kros. LC/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 3 m

HLP25LC03F

5 - 50,0/125mm wielomodowy 6 - 62,5/125mm wielomodowy 9 - 9/125mm jednomodowy

Œwiat³. kabel kros. LC/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 5 m Œwiat³. kabel kros. LC/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 10 m Œwiat³. kabel kros. MTRJF/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 1 m

HLP25LC05F HLP25LC10F HLP25RC01F

1 - simplex 2 - duplex

Œwiat³. kabel kros. MTRJF/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 2 m Œwiat³. kabel kros. MTRJF/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 3 m

HLP25RC02F HLP25RC03F

Œwiat³. kabel kros. MTRJF/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 5 m Œwiat³. kabel kros. MTRJF/SC duplex, 50/125, d³ugoœæ 10 m

HLP25RC05F HLP25RC10F

Inne typy kabli krosowych z w³óknem 62,5/125 i 9/125 dostêpne na www.schrack.com

308

309

Kable światłowodowe

Przełączniki

[ Kable światłowodowe z dowolnymi wtykami ]

hlpsutt165.eps

[ Przełączniki niezarządzalne ]

Z Dane techniczne Oferujemy mo¿liwoœæ zamówienia zakoñczonego wtykami kabla œwiat³owodowego o odpowiedniej d³ugoœci i z odpowiednimi wtykami wg projektu. Mo¿liwe rodzaje kabli: • kabel uniwersalny z niemetaliczn¹ ochron¹ przed gryzoniami (wy³¹cznie do zastosowañ wewnêtrznych); • kabel zewnêtrzny z niemetaliczn¹ ochrona przed gryzoniami (do zastosowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych); • kabel wewnêtrzny breakout (do zastosowañ wewnêtrznych bez ochrony przed gryzoniami) Mo¿liwe w³ókna: wielomodowe 50/125 µm, 62,5/125 µm lub jednomodowe 9/125 µm Mo¿liwe wtyki: • wszystkie dostêpne na rynku wtyki jak np.: ST, SC, FC/PC, LC, MTRJ, ... Kabel standardowo posiada z jednej strony ochronê wtyków, z drugiej strony os³onê w³ókna o wytrzyma³oœci na rozci¹ganie maks. 600 N. Do œwiat³owodu do³¹czany jest protokó³ pomiarowy! Z Wskazówka Konfekcjonowany kabel œwiat³owodowy nie powinien byæ pod³¹czony bezpoœrednio do urz¹dzeñ aktywnych. Do zakoñczenia kabla w punkcie dystrybucyjnym polecamy zastosowanie œwiat³owodowych paneli krosowych i po³¹czenie do urz¹dzeñ aktywnych za pomoc¹ œwiat³owodowych kabli krosowych.

[ Panel krosowy do zakończonego złączami kabla światłowodowego ]

it131l02.eps

6232

it131l03.eps

Z Dane techniczne Do rozszycia gotowego kabla œwiat³owodowego w szafie 19", potrzebny jest panel krosowy z odpowiedni¹ liczb¹ pasuj¹cych adapterów (ST, FC lub SC-Duplex). Zarobiony wtykami kabel œwiat³owodowy mo¿e byæ przymocowany za pomoc¹ specjalnych wypustów znajduj¹cych siê z ty³u w panelu. Z Wskazówka Do po³¹czenia do komponentów aktywnych konieczny jest œwiat³owodowy kabel krosowy. Opis

qes 36008.eps

Opis

HVTLP04MTG

19" œwiat³. panel kros. 8xST, do kabli Brekout, wys. 1U 19" œwiat³. panel kros. 12xST, do kabli Brekout, wys. 1U 19" œwiat³. panel kros. 16xST, do kabli Brekout, wys. 1U 19" œwiat³. panel kros. 24xST, do kabli Brekout, wys. 1U

HVTLP08MTG HVTLP12MTG HVTLP16MTG HVTLP24MTG

19" œwiat³. panel kros. 4xSC, do kabli Brekaut, wys. 1U

HVTLP04MCG

19" œwiat³. panel kros. 8xSC, do kabli Brekaut, wys. 1U 19" œwiat³. panel kros. 12xSC, do kabli Brekaut, wys. 1U 19" œwiat³. panel kros. 16xSC, do kabli Brekaut, wys. 1U

HVTLP08MCG HVTLP12MCG HVTLP16MCG

19" œwiat³. panel kros. 24xSC, do kabli Brekaut, wys. 1U

HVTLP24MCG

Wykonanie 19”

RJ45 10/ 100/1000

Port œwiat³owodowy 100

Uplink Slot

Opak. Nr katalogowy

-

8

-

-

-

1

16-portowy Ethernet Switch niezarz¹dzalny

tak

16

-

-

-

1

QES47016

24-portowy Ethernet Switch niezarz¹dzalny 24 + 2-portowy Ethernet Switch niezarz¹dzalny

tak tak

24 24

2

-

2 x slot pusty

1 1

QES47024 QEU5280GP

24-portowy Ethernet Switch niezarz¹dzalny z konsol¹ NetView 24 + 2-portowy Ethernet Switch niezarz¹dzalny

tak

24

-

-

-

1

QEU7240FS

z konsol¹ NetView 8-portowy Gigabit Switch niezarz¹dzalny

tak tak

24 -

2 8

-

2 x slot pusty -

1 1

QEU7280GS QEU5086GP

5-portowy Ethernet Switch niezarz¹dzalny 5 + 1-portowy Ethernet Switch niezarz¹dzalny 8-portowy Ethernet Switch niezarz¹dzalny

-

5 5 8

-

1 x SC wielomodowy -

-

1 1 1

QETFS705LE QETFS705SC QETFS708LE

8-portowy Ethernet Switch niezarz¹dzalny 8 + 1-portowy Ethernet Switch niezarz¹dzalny

tak tak

8 8

-

1 x SC wielomodowy

-

1 1

QETFS708 QETFS709

12 + 1-portowy Ethernet Switch niezarz¹dzalny 16-portowy Ethernet Switch niezarz¹dzalny

tak tak

12 16

-

1 x SC wielomodowy -

-

1 1

QETFS713SC QETFS716

16 + 1-portowy Ethernet Switch niezarz¹dzalny 24-portowy Ethernet Switch niezarz¹dzalny Inne typy na zapytanie.

QES36008

tak

16

-

1 x SC wielomodowy

-

1

QETFS717SC

tak

24

-

-

-

1

QETFS724

[ Przełączniki zarządzalne ]

vcnet-gf.eps

Z Dane techniczne Prze³¹czniki zarzadz¹lne s¹ aktywnymi elementami ³¹cz¹cymi pojedyncze komponenty jak PC, drukarki sieciowe, routery internetowe, serwery, itp. Zarz¹dzalna seria prze³¹czników firmy Schrack wyró¿nia siê najprostsz¹ instalacj¹. Prze³¹czniki rozpoznaj¹ automatycznie wszystkie wpiête do sieci urz¹dzenia i samodzielnie wybieraj¹ optymaln¹ prêdkoœæ. Nie potrzebna jest przy tym ¿adna zewnêtrzna ingerencja. Dziêki oprogramowaniu Management, na ¿yczenie mo¿na ustawiæ ¿¹dane parametry lub nadzorowaæ parametry prze³¹cznika. Do przesy³ania danych na wiêksze odleg³oœci (wiêcej ni¿ 100 km wykorzystywane s¹ prze³¹czniki ze œwiat³owodowymi portami typu "uplink"). W celu usprawnienia przysz³ych rozszerzeñ polecamy zastosowanie prze³¹czników stakowalnych, które umo¿liwiaj¹ rozbudowê sieci.

Opis

310

RJ45 10/ 100

8-portowy Ethernet Switch niezarz¹dzalny

Nr katalogowy

19" œwiat³. panel kros. 4xST, do kabli Brekout, wys. 1U

Z Dane techniczne Prze³¹czniki s¹ aktywnymi elementami ³¹cz¹cymi pojedyñcze komponenty jak komputery PC, drukarki sieciowe, routery internetowe, serwery, itp. Niezarz¹dzalna seria prze³¹czników firmy Schrack wyró¿nia siê najprostsz¹ instalacj¹. Prze³¹czniki rozpoznaj¹ automatycznie wszystkie wpiête do sieci urz¹dzenia i samodzielnie wybieraj¹ optymaln¹ dla nich prêdkoœæ 10, 100 lub 1000 Mbit/s. Nie potrzebna jest przy tym ¿adna zewnêtrzna ingerencja. Do przesy³ania danych na wiêksze odleg³oœci (wiêcej ni¿ 100 m) wykorzystywane s¹ prze³¹czniki ze œwiat³owodowymi portami typu "uplink". Oprogramowanie NetView zintegrowane z niektórymi modelami umo¿liwia ³atwy nadzór najwa¿niejszych parametrów jak obci¹¿enie sieci, status portów lub tez statystykê portów.

Wykonanie 19” RJ45 10/ RJ45 10/ 100 100/1000

Port œwiat³owodowy 100

Uplink Slot

Opak. Nr katalogowy

24-portowy Ethernet Switch zarz¹dzalny

tak

24

-

-

2 x slot pusty

1

QEU7340GM

24-portowy Ethernet Switch zarz¹dzalny 24-portowy Ethernet Switch zarz¹dzalny

tak tak

24 24

-

-

2 x GBIC-slot pusty

1 1

QET8024 QET8024GB

24 + 2-portowy Ethernet Switch zarz¹dzalny 24 + 2-portowy Ethernet Switch zarz¹dzalny 48 + 2-portowy Ethernet Switch zarz¹dzalny 24 portowy Ethernet switch zarz. w 3 warstwie

tak tak tak tak

24 24 48 24

2 2 -

1 1 1 1

QET8026FC QET8326GB QET8350GB QETRP24

tak tak

-

10 -

1 1

QET9410GB QET9816GB

10 portowy Ethernet switch zarz¹dzalny 16 portowy Ethernet switch zarz¹dzalny Inne typy na zapytanie.

2 x SC wielomod. 2 x GBIC-slot pusty 2 x GBIC-slot pusty, 1 slot pusty 2 x slot pusty -

2 x GBIC-slot pusty 16 x GBIC-slot pusty

311

Medienkonwertery

Szafy 19" wolnostojące

[ Wyposażenie dodatkowe przełączników ] Opis

Nr katalogowy

Modu³ Uplink, œwiat³owodowy SC MM, 1000Mbit/s, 550 m (50/125) - do switcha QEU5280GP/QEU7240FS Modu³ Uplink, œwiat³owodowy SC SM, 1000Mbit/s, 10 km (9/125) - do switcha QEU5280GP/QEU7240FS Modu³ Uplink, 1000Mbit/s, 100 m - do switcha QEU7340GM

QEU72SX QEU72LX10 QEU73GT

Modu³ Uplink, œwiat³owodowy SC MM, 1000Mbit/s, 550 m (50/125) - do switcha QEU7340GM Modu³ Uplink, œwiat³owodowy SC SM, 1000Mbit/s, 10 km (9/125) - do switcha QEU7340GM

QEU73SX QEU73LX10

Modu³ Uplink, œwiat³owodowy SC SM, 1000Mbit/s, 2 km do switcha QEU7340GM GIBIC z portem RJ45, 1000Mbit/s, 100 m, do switcha QET8326GB/QET8326GB/QET8350GB/QET9410GB/QET9816GB

QEU73FX QETG8TP

Z Dane techniczne Szafy wolnostoj¹ce pozwalaj¹ na realizacjê wiêkszych punktów dystrybucyjnych w sieciach teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. W zale¿noœci od koniecznoœci monta¿u sprzêtu aktywnego i pasywnego mog¹ one mieæ ró¿ne wymiary: • wysokoœæ - 15, 18, 22, 27, 32, 37, 42 i 45 U • szerokoœæ - 600 lub 800 mm • g³êbokoœæ - 600, 800, 900 i 1000 mm

GIBIC œwiat³. SC MM, 1000Mbit/s, 550 m (50/125), do switcha QET8326GB/QET8326GB/QET8350GB/QET9410GB/QET9816GB QETG8SX GIBIC œwiat³. SC SM, 1000Mbit/s, 10 km (9/125), do switcha QET8326GB/QET8326GB/QET8350GB/QET9410GB/QET9816GB QETG8LX10 GIBIC œwiat³. SC SM, 1000Mbit/s, 25 km (9/125), do switcha QET8326GB/QET8326GB/QET8350GB/QET9410GB/QET9816GB QETG8LX25 GIBIC œwiat³. SC SM, 1000Mbit/s, 40 km (9/125), do switcha QET8326GB/QET8326GB/QET8350GB/QET9410GB/QET9816GB

QETG8LX40

GIBIC œwiat³. SC SM, 1000Mbit/s, 70 km (9/125), do switcha QET8326GB/QET8326GB/QET8350GB/QET9410GB/QET9816GB

QETG8LX75

Inne modu³y i GBIC na zapytanie.

MM - do œwiat³owodowego kabla wielomodowego SM - do œwiat³owodowego kabla jednomodowego leerohnewand4c.eps

[ Wolnostojące szafy 19", szerokość 600 mm, głębokość 600 mm ]

[ Mediakonwertery ]

WysokoϾ U (1U = 44,45mm) 15U kompletna 18U kompletna

qesm2am2c2.eps

Z Dane techniczne Mediakonwerter s³u¿y do po³¹czenia dwóch dowolnych sieci poprzez kabel œwiat³owodowy. Mediakonwerter powoduje zamianê sygna³u przesy³anego kablem miedziany na u¿yteczny sygna³ dla kabla œwiat³owodowego i odwrotnie. Urz¹dzenie to nie powoduje wzmocnienia sygna³u. Mog¹ zostaæ u¿yte maksymalnie 2 konwertery w sieci. Klasyczny przypadek zastosowania: prze³¹cznik z portami RJ45 zostaje przy³¹czony za pomoc¹ miedzianych kabli krosowych (zalecenia: maks. d³ugoœæ kabla 3 m) do mediakonwertera który z drugiej strony posiada pod³¹czony kabel œwiat³owodowy. Wówczas sygna³ jest przesy³any poprzez odcinek kabla œwiat³owodowego do prze³¹cznika z portem œwiat³owodowym lub poprzez drugi mediakonwerter i krosowy kabel miedziany do prze³¹cznika z portem RJ45. Uwaga: w celu odpowiedniego ustalenia typu mediakonwertera musz¹ byæ znane: typ portów œwiat³owodowych (ST, SC, MTRJ...), rodzaj kabla œwiat³owodowego (jednomodowy lub wielomodowy), szybkoœæ transmisji (10,100 lub 1000 Mbit/s). Opis typ

Port 1 szybkoϾ (Mbps)

Port 2 - œwiat³owodowy typ szybkoœæ (Mbps)

Medienkonwerter Ethernet RJ45 RJ45 10/100 Autosensing LWL ST 100 port œwiat³. ST wielomodowy 2 km Medienkonwerter Ethernet RJ45 RJ45 10/100 Autosensing LWL SC 100 port œwiat³. SC wielomodowy 2 km Medienkonwerter Ethernet RJ45 RJ45 10 LWL ST 10 port œwiat³. ST wielomodowy 2 km Medienkonwerter Ethernet RJ45 RJ45 10 LWL SC 10 port œwiat³. SC wielomodowy 2 km Medienkonwerter Ethernet RJ45 RJ45 100 LWL ST 100 port œwiat³. ST wielomodowy 2 km Medienkonwerter Ethernet RJ45 RJ45 100 LWL SC 100 port œwiat³. SC wielomodowy 2 km Medienkonwerter Ethernet RJ45 RJ45 100 LWL ST 100 port œwiat³. SC jednomodowy 15 km Medienkonwerter Ethernet RJ45 RJ45 100 LWL ST 100 port œwiat³. SC jednomodowy 40 km Medienkonwerter Ethernet RJ45 RJ45 1000 LWL SC 1000 port œwiat³. SC wielomodowy 550m (50/125) Medienkonwerter Ethernet SC Multi1000 SC 1000 port œwiat³. SC - port œwiat³. SC mode 550m (50/125) jednomodowy 10 km

312

Standardowe obudowy wolnostoj¹ce s¹ wyposa¿one w: • przedni¹ ramê 19" z galwanizowanej stali z mo¿liwoœci¹ regulacji g³êbokoœci co 25 mm (seria DS posiada 2 wsporniki 19") • otwory do samowentylacji w czêœci górnej i dolnej obudowy orazw œcianach bocznych • drzwi przeszklone ze szk³a bezpieczeñstwa, z zamkiem i r¹czk¹ obrotow¹ • tyln¹ œcianê pe³n¹ z zamkiem • œciany boczne do szybkiego demonta¿u z zamkiem • specjalne otwory do monta¿u wentylatorów w dachu • 4 otwory do wprowadzenia kabli - 2 w czêœci górnej i 2 w czêœci dolnej szafy UWAGA: W ofercie firmy znajdziecie Pañstwo dwa wykonania szaf: DS oraz DVBK - o dostêpnoœæ poszczególnych typów i szczegó³y proszê pytaæ Przedstawiciela Handlowego.

leermitwandglas4c.eps

qesm2am2c.eps

6017

[ Nowa seria szaf telekomunikacyjnych 19" ]

Opak.

Nr katalogowy

1

QESM2AM2T

1

QESM2AM2C

1

QETMC13

1

QETMC14

1

QETMC101

1

QETMC102

1

QETMC103

1

QETMC103LH

1

QETMC1004

1

QETMC1001

Wymiary DS

Seria DVBK

Seria DS

(szer. x g³. x wys.) 600x600x770 600x600x900

Nr katalogowy -

Nr katalogowy DS15606L DS18606L

22U kompletna

600x600x1080

-

DS22606L

24U kompletna 27U kompletna

600x600x1250 600x600x1300

DVBK126624 -

DS27606L

32U kompletna 33U kompletna 37U kompletna

600x600x1525 600x600x1610 600x600x1750

DVBK126633 -

DS32606L DS37606L

42U kompletna 45U kompletna

600x600x1970 600x600x2105

DVBK126642 DVBK126645

DS42606L DS45606L

[ Wolnostojące szafy 19", szerokość 600 mm, głębokość 800 mm ] Wysokoœæ U (1U = 44,45mm)

Wymiary DS (szer. x g³. x wys.)

Seria DVBK Nr katalogowy

Seria DS Nr katalogowy

15U kompletna 18U kompletna 22U kompletna 24U kompletna

600x600x770 600x600x900 600x600x1080 600x600x1250

DVBK126824

DS15608L DS18608L DS22608L -

27U kompletna

600x600x1300

-

DS27608L

32U kompletna 33U kompletna 37U kompletna

600x600x1525 600x600x1610 600x600x1750

DVBK126833 -

DS32608L DS37608L

42U kompletna

600x600x1970

DVBK126842

DS42608L

45U kompletna

600x600x2105

DVBK126845

DS45608L

313

Szafy 19" wolnostojące

Szafy naścienne

[ Wolnostojące szafy 19", szerokość 800 mm, głębokość 600 mm ] Wysokoœæ U

Wymiary DS

Seria DS

(szer. x g³. x wys.) 800x600x770

Nr katalogowy DS15806L

18U kompletna 22U kompletna

800x600x900 800x600x1080

DS18806L DS22806L

27U kompletna 32U kompletna 37U kompletna 42U kompletna

800x600x1300 800x600x1525 800x600x1750 800x600x1970

DS27806L DS32806L DS37806L DS42806L

45U kompletna

800x600x2105

DS45806L

(1U = 44,45mm) 15U kompletna

dw614006.eps

WysokoϾ U

[ Wolnostojące szafy 19" szerokość 800 mm, głębokość 800 mm ] Wysokoœæ U

Wymiary DS

Seria DVBK

Seria DS

(szer. x g³. x wys.)

Nr katalogowy

Nr katalogowy

15U kompletna 18U kompletna

800x800x770 800x800x900

-

DS15808L DS18808L

22U kompletna 24U kompletna

800x800x1080 800x800x1250

DVBK128824

DS22808L -

27U kompletna

800x800x1300

-

DS27808L

32U kompletna 33U kompletna

800x800x1525 800x800x1610

DVBK128833 -

DS32808L

37U kompletna 42U kompletna

800x800x1750 800x800x1970

DVBK128842

DS37808L DS42808L

45U kompletna

800x800x2105

DVBK128845

DS45808L

(1U = 44,45mm)

[ Wolnostojące szafy 19" szerokość 800 mm, głębokość 900 i 1000 mm ] Wymiary DS

Seria DVBK

Seria DS

(szer. x g³. x wys.) 600x900x1970

Nr katalogowy -

Nr katalogowy DS42609L

42U kompletna 42U kompletna 42U kompletna

600x1000x1970 800x900x1970 800x1000x1970

-

DS42601L DS42809L DS42801L

42U kompletna

800x1000x2010

DVBK128142

-

45U kompletna 45U kompletna 45U kompletna

600x1000x2105 800x1000x2105 800x1000x2010

DVBK128145

DS45601L DS45801L -

(1U = 44,45mm) 42U kompletna

[ Wolnostojące szafy 19" z perforowanymi przednimi drzwiami ] Zwiêkszaj¹ ch³odzenie zabudowanych komponentów dziêki lepszej cyrkulacji powietrza Wysokoœæ U

Wymiary DS

Seria DVBK

Seria DS

(szer. x g³. x wys.)

Nr katalogowy

Nr katalogowy

42U kompletna 42U kompletna 42U kompletna 42U kompletna

600x900x1970 600x1000x1970 800x800x1970 800x900x1970

DTBK428080 -

DT42609L DT42601L DT42808L DT42809L

42U kompletna

800x1000x1970

DTBK428010

DT42801L

(1U = 44,45mm)

314

Z Dane techniczne: • Konstrukcja samonoœna, 2 wsporniki 19", maskownica szczotkowa i 3 maskownice zaœlepiaj¹ce otwory kablowe • Materia³ monta¿owy i szyna uziemiaj¹ca - tylko seria DW • Dostêpne wysokoœci: 4 (tylko wykonanie DW), 6, 9, 12, 15 ,18 oraz 21U (tylko DVBK) z regulowanymi na g³êbokoœæ wspornikami 19" • G³êbokoœæ 395 mm (wykonanie DW) i 400 mm (wykonanie DVBK) • Drzwi zabezpieczaj¹ce z wielowarstwowego bezpiecznego szk³a ³¹cznie z zamkiem i 2 kluczami - na zamówienie mo¿liwoœæ monta¿u drzwi blaszanych • Kolor jasnoszary RAL 7035 • Inne kolory dostêpne na specjalne zamówienie np.: ciemnoszary RAL 7032, czarny RAL 9005, bia³y RAL 9003, niebieski RAL 5015 Jako opcje szaf naœciennych proponujemy szafy jednoczêœciowe wykonane bez œciany tylnej - seria light. Wymiary DS

Ciê¿ar

Seria DVBK

Seria DVBK Light

Seria DW

(1U = 44,45mm) 4U jednoczêœciowa

(szer. x g³. x wys.) 600x395x280

kg 17,5

Nr katalogowy -

Nr katalogowy -

Nr katalogowy DW046040

kompletna 6U jednoczêœciowa

600x395x370

20,0

DVBK604006

DVBK605006

DW066040

9U jednoczêœciowa kompletna

600x395x500

24,0

DVBK604009

DVBK605009

DW096040

9U jednoczêœciowa kompletna

600x395x635

28,0

DVBK604012

DVBK605012

DW126040

15U jednoczêœciowa

600x395x770

31,5

DVBK604015

DVBK605015

DW156040

kompletna 18U jednoczêœciowa

600x395x900

35,0

DVBK604018

DVBK605018

DW186040

kompletna 21U jednoczêœciowa

600x395x900

35,0

DVBK604021

DVBK605021

-

kompletna

kompletna

6016

[ Szafy naścienne - dwuczęściowe ]

Obszar zastosowania: szafy serwerowe WysokoϾ U

6016

[ Szafy naścienne - jednoczęściowe ]

dw615215.eps

Wysokoœæ U (1U = 44,45mm) 6U dwuczêœciowa kompletna 9U dwuczêœciowa kompletna 12U dwuczêœciowa kompletna 15U dwuczêœciowa kompletna 18U dwuczêœciowa kompletna 21U dwuczêœciowa kompletna

Z Wykonanie bazowe: • Konstrukcja samonoœna, 2 wsporniki 19", maskownica szczotkowa i 3 maskownica zaœlepiaj¹ce otwory kablowe • Materia³ monta¿owy i szyna uziemiaj¹ca - tylko seria DW • Dostêpne wysokoœci: 4 (tylko wykonanie DW), 6, 9, 12, 15 ,18 oraz 21U (tylko DVBK) z regulowanymi na g³êbokoœæ wspornikami 19" • G³êbokoœæ 515 mm (wykonanie DW) i 500 mm (wykonanie DVBK) • Drzwi zabezpieczaj¹ce z wielowarstwowego bezpiecznego szk³a ³¹cznie z zamkiem i 2 kluczami - na zamówienie mo¿liwoœæ monta¿u drzwi blaszanych • Kolor jasnoszary RAL 7035 • Inne kolory dostêpne na specjalne zamówienie np.: ciemnoszary RAL 7032, czarny RAL 9005, bia³y RAL 9003, niebieski RAL 5015. Jako opcje szaf naœciennych proponujemy szafy dwuczêœciowe wykonane bez œciany tylnej - seria light. Wymiary DS (szer. x g³. x wys.) 600x515x370

Ciê¿ar kg 26,5

Seria DVBK Nr katalogowy DVBK604206

Seria DVBK Light Nr katalogowy DVBK605206

Seria DW Nr katalogowy DW06605D

600x515x500

31,0

DVBK604209

DVBK605209

DW09605D

600x515x635

36,0

DVBK604212

DVBK605212

DW12605D

600x515x770

40,5

DVBK604215

DVBK605215

DW15605D

600x515x900

45,0

DVBK604218

DVBK605218

DW18605D

600x515x1036

49,5

DVBK604221

DVBK605221

-

315

Ramy 19" montażowe

Akcesoria do szaf 19"

[ Ramy montażowe 19" ]

iu070137.eps

Z Dane techniczne Ramy monta¿owe 19" dostêpne s¹ w nastêpuj¹cych wysokoœciach: • 1297 mm (27 U), • 1519 mm (32 U), • 1741 mm (37 U), • 1963 mm (42 U) • 2097 mm (45 U) Z Zastosowanie Ramy monta¿owe 19" maj¹ zastosowanie w instalacjach w specjalnie chronionym otoczeniu. Otoczenie musi byæ zabezpieczone przed py³em, jeœli to mo¿liwe klimatyzowane i obowi¹zkowo chronione przed wtargniêciem nieupowa¿nionych osób. Ramy mog¹ byæ równie dobrze wykorzystane na targach lub w pomieszczeniach wystawowych.

Opis

6019

[ Półki stałe do szaf 19" ]

WysokoϾ mm

Seria DVBK Nr katalogowy

Z Dane techniczne • Materia³: stal, malowana farb¹ proszkow¹ RAL 7035 • Maksymalne obci¹¿enie 25 kg, 65 kg lub 150 kg • Wysokoœæ 44/45 mm, szerokoœæ 483/445 mm • W zestawie ze œrubkami • Pó³ki od g³êbokoœci 250 mm mog¹ byæ mocowane 4-punktowo Wskazówki: Polecamy monta¿ czteropunktowy w celu osi¹gniêcia wiêkszej stabilnoœci.

G³êbokoœæ mm

Opak.

Nr katalogowy

Seria IU Nr katalogowy

Pó³ka sta³a 19” 1 U, obci¹¿enie do 25 kg Pó³ka sta³a 19” 1 U, obci¹¿enie do 35 kg

150 250

1 1

DFS14815 DFS14825

Pó³ka sta³a 19” 1 U, obci¹¿enie do 45 kg Pó³ka sta³a 19” 1 U, obci¹¿enie do 45 kg

350 450

1 1

DFL14835 DFS14845

Pó³ka sta³a 19” 1 U, obci¹¿enie do 45 kg Pó³ka sta³a 19” 1 U, obci¹¿enie do 45 kg

550 650

1 1

DFS14855 DFS14865

Pó³ka sta³a 19” 1 U, obci¹¿enie do 45 kg Pó³ka sta³a 19” 1 U, obci¹¿enie do 150 kg Pó³ka sta³a 19” 1 U, obci¹¿enie do 150 kg

750 450 550

1 1 1

DFS14875 DFSS4845 DFSS4855

Pó³ka sta³a 19” 1 U, obci¹¿enie do 150 kg

650

1

DFSS4865

27 U pojedyncza - simplex

1297

-

IU070127

32 U pojedyncza - simplex 37 U pojedyncza - simplex

1519 1741

DVBKRM321 -

IU070132 IU070137

42 U pojedyncza - simplex 45 U pojedyncza - simplex

1963 2097

DVBKRM421 -

IU070142 IU070145

27 U podwójna - duplex

1297

-

IU070227

32 U podwójna - duplex 37 U podwójna - duplex

1519 1741

DVBKRM322 -

IU070232 IU070237

42 U podwójna - duplex 45 U podwójna - duplex

1963 2097

DVBKRM422 -

IU070242 IU070246

Opis

[ Półki wysuwne do szaf 19" ]

[ Wyposażenie dodatkowe do szaf 19” ] 6019

[ Cokoły do szaf wolnostających ]

6019

Z Dane techniczne • Monta¿ frontowy i boczny na profilach 19" • Materia³: stal o gruboœci 1,5 mm, malowana farb¹ proszkow¹ RAL 7035 • Maksymalne obci¹¿enie 20 kg • W zestawie ze œrubkami

Z Dane techniczne • Materia³: stal o gruboœci 1,5 mm, malowane farb¹ proszkow¹ RAL 7035 • Zdejmowane p³yty frontowe, tylne i boczne • Z boku otwory s³u¿¹ce do prowadzenia kabli miêdzy ³¹czonymi szafami • Wysokoœæ 120 mm dla wykonania DS i 100 mm dla wykonania DVBK UWAGA: Coko³y s¹ w dwóch wykonaniach do szafy typu DS i DVBK 87j64966.eps Sockel.eps

Opis

Seria DVBK Nr katalogowy

Seria DS Nr katalogowy

Cokó³ do szafy o podstawie 600x600 Cokó³ do szafy o podstawie 600x800

Wysokoœæ (szer. x g³. x wys.)

600x560x100 600x760x100

DVBKSO6610 DVBKSO6810

-

Cokó³ do szafy o podstawie 800x800 Cokó³ do szafy o podstawie 800x1000

800x760x100 800x960x100

DVBKSO8810 DVBKSO8110

-

600x120 800x120 -

-

DSOFI600 DSOFI800 DSOT1260

-

-

DSOT1280 DSOT1290 DSOT1210 DSOF1260

Filtr do coko³u o szerokoœci 600 mm Filtr do coko³u o szerokoœci 800 mm Cokó³ cz. boczna do szafy DS. g³. 600 mm Cokó³ cz. boczna do szafy DS. g³. 800 mm Cokó³ cz. boczna do szafy DS. g³. 900 mm Cokó³ cz. boczna do szafy DS. g³. 1000 mm Cokó³ cz. frontowa pe³na do szafy DS. szer. 600 mm

316

Cokó³ cz. frontowa pe³na do szafy DS. szer. 800 mm

-

-

DSOF1280

Cokó³ cz. frontowa perforowana do szafy DS. szer. 600 mm Cokó³ cz. frontowa perforowana do szafy DS. szer. 800 mm

-

-

DSOF1261 DSOF1281

Cokó³ cz. frontowa ze szczotk¹ do szafy DS. szer. 600 mm Cokó³ cz. frontowa ze szczotk¹ do szafy DS. szer. 800 mm

-

-

DSOF1262 DSOF1282

Cokó³ cz. frontowa perforowana z filtrem do szafy DS. szer. 600 mm Cokó³ cz. frontowa perforowana z filtrem do szafy DS. szer. 800 mm Zestaw stabilizacyjny do szaf DS

-

-

DSOF1263 DSOF1283 DSOS1200

Drzwi tylne pe³ne do szafy DS42U, szer. 600 mm Drzwi tylne pe³ne do szafy DS42U, szer. 800 mm

-

-

DSRT4260 DSRT4280

Inne wysokoœci drzwi tylnych na zapytanie.

Opis

G³êbokoœæ w mm

Opak.

Nr katalogowy

Pó³ka wysuwna 19", 1U, obci¹¿enie 20 kg, mocowanie 4 pkt.

350

1

DFA14835

Pó³ka wysuwna 19", 1U, obci¹¿enie 20 kg, mocowanie 4 pkt. Pó³ka wysuwna 19", 1U, obci¹¿enie 20 kg, mocowanie 4 pkt. Pó³ka wysuwna 19", 1U, obci¹¿enie 20 kg, mocowanie 4 pkt.

450 550 650

1 1 1

DFA14845 DFA14855 DFA14865

6019

[ Półka na klawiaturę 19" ] Z Dane techniczne • Materia³: stal o gruboœci 1,5 mm, malowana farb¹ proszkow¹ RAL 7035 • Maksymalne obci¹¿enie 25 kg • Monta¿ bezpoœrednio na przednich 19" profilach sta³ych • Wyci¹gana podk³adka na mysz • Zamykana, w komplecie 2 klucze • W zestawie ze œrubkami

7n5b5138.eps

Opis

Pó³ka wysuwna z podk³adk¹ pod mysz Klawiatura PS/2

G³êbokoœæ w mm

Opak.

371,5

1

Nr katalogowy

DFK24837

-

1

HDFKTAS01

317

Akcesoria do szaf 19"

Akcesoria do szaf 19" 6019

[ Maskownice frontowe 19" do aparatów modułowych ] Z Dane techniczne • Maskownica stalowa do aparatów modu³owych i z szyn¹ TS35 • Malowana farb¹ proszkow¹ RAL 7035 • Wyposa¿ona w p³ytkê umo¿liwiaj¹c¹ szybki monta¿ • W zestawie ze œrubkami • Mo¿liwoœæ zamontowania 22 modu³ów o szerokoœci 18 mm

6019

[ Wentylatory dachowe do szaf wolnostojących ] typ DS - widok dachu

typ DS - montaż wentylatorów

Z Dane techniczne dla szaf serii DS: • W zestawie z termostatem i wy³¹cznikiem wentylatora • Montowane w 19" rastrze dachu lub pod³ogi • Malowany farb¹ proszkow¹ RAL 7035 • W zestawie ze œrubkami

87j64955.eps

Opis

G³êbokoœæ w mm

Opak.

Nr katalogowy

133,35

1

DAB34810

Maskownica do aparatów 19" 3U

6019

[ Maskownice do szaf 19" ]

87j64980.eps

87j64981.eps

typ DVBK - widok dachu

typ DVBK - montaż wentylatorów

Z Dane techniczne dla szaf serii DVBK: • Zestaw 2 lub 4 wentylatorów z termostatem i wy³¹cznikiem • Wydajnoœæ 320 m3/h dla dwuwentylatorowego i 640 m3/h dla czterowentylatorowego • Regulacja termostatem w zakresie 0-60°C • Podœwietlany wy³¹cznik termostatu • Z zabezpieczeniem antyprzepiêciowym • W zestawie ze œrubkami

Z Dane techniczne • Do bezpoœredniego monta¿u na profilu 19" • Gruboœæ 1,5 mm • Malowany farb¹ proszkow¹ RAL 7035 • W zestawie ze œrubkami

87j64963.eps

Opis

19’’ maskownica RAL 7035 19’’ maskownica RAL 7035 19’’ maskownica RAL 7035 19’’ maskownica RAL 7035 19’’ maskownica RAL 7035 19’’ maskownica RAL 7035

WysokoϾ

Opak.

Nr katalogowy

1U 2U 3U 4U 5U 6U

1 1 1 1 1 1

DBO14801 DBO14802 DBO14803 DBO14804 DBO14805 DBO14806

Opis

Seria DS Nr katalogowy

2U 4U 4U 4U -

DVBKPRAK2W1 DVBKPRAK4W1

DBK24800 DLT44801 DLT44802 DLT44803 -

Maskownica dachowa ze szczotk¹ 19” wentylator dachowy z termostatem i 1 wentylatorem 35 W 19” wentylator dachowy z termostatem i 2 wentylatorami 70 W 19” wentylator dachowy z termostatem i 3 wentylatorami 105 W Wentylator dachowy z termostatem i 2 wentylatorami Wentylator dachowy z termostatem i 4 wentylatorami

Z Dane techniczne • Do bezpoœredniego monta¿u na profilu 19" • Gruboœæ blachy 1,5 mm • Malowane farb¹ proszkow¹ RAL 7035 • W zestawie ze œrubkami

Maskownica 19“ z 2 szczotkami Maskownica 19“ z 2 otworami bez szczotki

Seria DVBK Nr katalogowy

6019

[ Maskownice kablowe 19" ]

Opis

Wys. rastra dachu

6019

[ Pionowy organizer kabli do szaf 19" ]

WysokoϾ

Opak.

Nr katalogowy

1U 1U

1 1

DBB14802 DBB14820

Z Dane techniczne • Uchwyty do kabli wykonane z okr¹g³ych prêtów • Do poziomego prowadzenie kabla • Ró¿ne wymiary na ro¿ne wi¹zki kabli

6019

[ Organizery kablowe 19" ]

7n5b5156.eps

Z Dane techniczne • Do mocowania bezpoœredniego na profilu 19" • Gruboœæ blachy 1,5 mm • Malowany farb¹ proszkow¹ RAL 7035 • W zestawie ze œrubkami

Opis

Organizer pionowy 40x40 mm Organizer pionowy 40x80 mm Organizer pionowy 80x80 mm Wewnêtrzny uchwyt kablowy

WysokoϾ

Opak.

Nr katalogowy

1U 1U 1U 1U

1 1 1 1

DBKO4040 DBKO4080 DBKO8080 DVBK691669

7n5b5153.eps

Opis

318

Organizer z 5 mocnymi uchwytami z polamidu Organizer z 5 uchwytami z tworzywa Organizer z 5 uchwytami z metalu Rynna kablowa z przepustem Rynna kablowa bez przepustu

WysokoϾ

Opak.

Nr katalogowy

1U 1U 1U 1U 1U

1 1 1 1 1

DBS14805 DBK14805 DVBK699995 DVBK698002 DVBK698001

319

Akcesoria do szaf 19" / System 10" SOHO 6019

[ Listwy zasilające 19" ] Z Dane techniczne • Przeznaczone do monta¿u w szafach 19" • D³ugoœæ kabla zasilaj¹cego 1,5 m

steckleiste.eps

Opis

WysokoϾ

Opak.

Nr katalogowy

1U 1U 1U 1U 1U

1 1 1 1 1

IU070109 IU070107-B IU070113 IU070112 IUPL70105

8x230V, gniazda Schuko 7x230V , gniazda Schuko z wy³¹cznikiem 7x230V , gniazda Schuko z filtrem 6x230V , gniazda Schuko z wy³¹cznikiem LS-FI 5x230V, gniazda z bolcem, z filtrem i wy³¹cznikiem

6019

[ Lampa do szaf 19" ] Z Dane techniczne • Lampa wystêpuje bez kabli • Kabel zasilaj¹cy i wtyczkê nale¿y zamówiæ osobno Z Przyk³ad zamówienia: DV 900330 19" lampa + DV 900331 wtyczka + DV 900200/DV 900300 d³ugoœæ kabla 2 lub 3 m

7n5b5150.eps

Opis

WysokoϾ

Opak.

Nr katalogowy

1U 1U 2U 1U d³. = 2 m d³. = 3 m

1 1 1 1 1 1 1

DVBK698021 DVBK698020 DBL148IR DV900330 DV900331 DV900200 DV900300

Lampa 19", jarzeniowa 40W, bez kabla Lampa 19", halogenowa 2x20W, bez kabla z wy³¹cznikiem krañcowym Lampa 19" z wy³¹cznikiem krañcowym, bez kabla Lampa 19" bez wy³¹cznika krañcowego, bez kabla Wtyczka do lampy 19" Kabel do lampy 19" Kabel do lampy 19"

[ System 10” SOHO ]

Z Zastosowanie: System SCHRACK 10" SOHO (Small Office Home Office) jest najmniejszym systemem do zastosowania w domu, biurze czy szkole. System ten sk³ada siê z szafy 10" oraz przystosowanych do niej paneli krosowych do systemu miedzianego i œwiat³owodowego. W tej kombinacji szafka mo¿e byæ wyposa¿ona urz¹dzeniami aktywnymi wed³ug najnowszych standardów i rozwi¹zaniami mo¿liwie oszczêdzaj¹cymi miejsce. Opis

Wymiary (szer. x wys. x g³.)

Szafka 10", 7U, RAL 7035 Szafka 10", 7U, z drzwiami pe³nymi Szafka 10", 6U, z drzwiami pe³nymi i dwoma zamkami Panel krosowy pusty, 10", do modu³ów keystone 8 x RJ45 Panel krosowy pusty, 10", do gniazd 12 x ST Panel krosowy pusty, 10", do gniazd 8 x SC duplex

320

300x245x356 300x245x356 300x320x356 -

Opak.

Ciê¿ar kg

Nr katalogowy

1 1 1 1 1 1

-

DVBK691801 DVBK691811 DVBK691812 DVBK691810 DVBK376901 DVBK376903