Temel Sabitler ve Birimler 8

Işığın boşluktaki hızı: c=299792458 m/s ~3x10 m/s -34

Planck sabiti: h= 6.62606957(29)x10

Js

İndirgenmiş Planck sabiti ħ = h/2π -19

Elektron yükü : e=1.602176565(35)x10

C -3

İnce yapı sabiti (fine-structure constant): α= 7.2973525698(24) x 10 = 1/137.035999074(44) -19

1eV = 1.60218x10

J : 1 Volt potansiyel farkı altında elektronun kazandığı/

kaybettiği enerji miktarı. 1

Temel Sabitler ve Birimler Femto

f

10-15

Nano

n

10-9

Mili

m

10-3

Mega

M

106

Tera

T

Piko

Mikro Kilo

Giga

Peta

p µ

K G

P 2

10-12 10-6

10-3 109

1012

1015

Temel Sabitler ve Birimler barn (b): bir alan ölçüsüdür ve yüksek enerji fiziğinde sıkça kullanılmaktadır. 1 barn = 10

−28

fermi —>10

-15

m = 10 2

cm

−24

m

Angstrom (Å) —>10

-10

m 3

2

Temel Parçacıklar Temel parçacıkları nasıl sınıflandırırım? Hangi fiziksel özelliklere, hangi miktarlarda sahipler? Bu parçacıklar arası etkileşimler nelerdir? Kaç temel parçacık var?

4

Temel Parçacıklar Temel parçacıkları nasıl sınıflandırırım? Temel parçacıkları sınıflandırmak için birçok farklı yöntem önerilebilecek olsa da en belirgin ayrımlardan biri bu parçacıkların spinleri kaynaklıdır! Nasıl ki dünyanın hem güneşin etrafında döndüğü için bir yörüngesel açısal momentumu (L) hem de kendi etrafında döndüğü için bir spin açısal momentumu (S) varsa, benzer bir durum temel parçacıklar için de geçerlidir. Ancak aradaki en büyük fark, temel parçacıklar noktasal (veya bilinen daha küçük alt bileşenleri olmayan) kabul edildiği için kendi etraflarında dönüşlerinin tanımlı olmamasıdır. Buna rağmen yörüngesel açısal momentumun yanında bir iç (intrinsic) açısal momentuma da sahip olabilmektedirler. Bu değer de parçacığın spini olarak adlandırılmaktadır. 5

Temel Parçacıklar SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİ: Spin istatistiğine göre Fermionik (yarı-tamsayı spinler) (Fermi-Dirac İstatistiği) Leptonlar Kuarklar Bozonik (tamsayı spinler) (Bose-Einstein İstatistiği & Higgs Mechanism) Higgs Bozonu: Skalar, 0 spinli bozon! Ayar (Gauge) Bozonları

6

Temel Parçacıklar Fermionlar Yarı-tamsayı spine sahip parçacıklardır. (S=1/2, 3/2, …) İki eş fermionik parçacık, kuantum ilkelerine göre aynı kuantum durumlarına sahip olamazlar.

Bu ilke Pauli dışarlama ilkesi olarak da bilinmektedir (Pauli exclusion principle). Bunun sonucu olarak da aynı konumda iki eş fermion bulunamamaktadır. Bu yüzden iki elektron çekirdeğin etrafında dönerken eğer aynı yörüngede iseler farklı spin izdüşümlerine sahip olmalıdırlar. En temel (noktasal) fermionik parçacıklar leptonlar ve kuarklardır.

7

Temel Parçacıklar Bozonlar Tam sayı spinlere sahiptirler (S=0, 1, 2, …). Aracılar (Mediators) olarak da

adlandırılmaktadırlar. Çünkü temel parçacıklar arası etkileşimi sağlayan parçacıklar bunlardır. Günlük hayatımızda en iyi bildiğimiz bozon foton olup, elektromanyetik

etkileşimin taşıyıcısıdır. Güçlü etkileşimin taşıyıcısı gluon iken, zayıf etkileşime ise W ve Z bozonları aracılık etmektedir.

Not: Görme olayını da fotonlar sayesinde sağlamaktayız. Ancak bu optik bölge sadece ~400-700 nm (mavi-kırmızı) dalgaboyu aralığı gibi dar bir bölgeyi kapsamaktadır.

8

Temel Parçacıklar O zaman temel parçacıkları 3 ana başlık altında inceleyebiliriz: Leptonlar Kuarklar Bozonlar

9

Temel Parçacıklar Leptonlar Toplamda, antileptonlar da dahil olmak üzere, 12 tane lepton vardır. En çok bilineni elektron! (Nötrinolar haricindeki En hafif lepton!)

10

STANDART MODEL leptonlar Aile No

Parçacık S (spin) Q (yük)

SUc(3) (renk)

1

-

e

1/2

-e

renksiz

1

νe

1/2

0

renksiz

2

µ

-

1/2

-e

renksiz

2

νµ

1/2

0

renksiz

3

τ

-

1/2

-e

renksiz

3

ντ

1/2

0

renksiz

11

STANDART MODEL leptonlar Aile No

Parçacık S (spin) Q (yük)

SUc(3) (renk)

1

-

e

1/2

-e

renksiz

1

νe

1/2

0

renksiz

2

µ

-

1/2

-e

renksiz

2

νµ

1/2

0

renksiz

3

τ

-

1/2

-e

renksiz

3

ντ

1/2

0

renksiz

Sırasıyla: elektron, elektron nötrino, müon, müon nötrino, tau, tau nötrino. Diğer leptonlar ise bu leptonların anti parçacıklarıdır. 12

Temel Parçacıklar (Kuarklar) Toplamda 36 tane kuark var (antikuarklar ve farklı renkteki kuarklar da dahil olmak üzere) Elektrik yükün yanı sıra renk yüküne de sahipler! Bir kuark ve onun anti renk yüküne sahip bir antikuarkın birleşimi ile mezonlar oluşurken: Kuark + Antikuark —> Mezon 3 farklı renkteki kuarkın birleşmesi ile oluşan yapılara da baryonlar denmektedir: Kuark + Kuark + Kuark —> Baryon Not: (Bilinen en hafif baryonlar proton ve nötron!) Henüz herhangi bir deneyde bir kuark tek başına gözlenebilmiş değil!!! Bu yüzden keşifleri deneysel olarak ancak dolaylı yollarla yapılabilmiştir.

13

STANDART MODEL kuarklar Aile No

Parçacık S (spin) Q (yük)

SUc(3) (renk)

1

d

1/2

-e/3

3

1

u

1/2

+2e/3

3

2

s

1/2

-e/3

3

2

c

1/2

+2e/3

3

3

b

1/2

-e/3

3

3

t

1/2

+2e/3

3

14

STANDART MODEL kuarklar Aile No

Parçacık S (spin) Q (yük)

SUc(3) (renk)

1

d

1/2

-e/3

3

1

u

1/2

+2e/3

3

2

s

1/2

-e/3

3

2

c

1/2

+2e/3

3

3

b

1/2

-e/3

3

3

t

1/2

+2e/3

3

Sırasıyla: down, up, strange, charm, bottom, top kuarklar. Diğer kuarklar ise bu kuarkların anti parçacıklarıdır. 15

Temel Parçacıklar (Aracılar/Bozonlar)

Kuvvet taşıyıcıları! (Temel etkileşimler) Tam sayı kuantum spin değerleri!

16

Temel Parçacıklar bozonlar Aile No

Parçacık S (spin) Q (yük)

SUc(3) (renk)

-

+

W

1

+e

renksiz

-

W-

1

-e

renksiz

-

Z

1

0

renksiz

-

γ

1

0

renksiz

-

g

1

0

8

-

H

0

0

renksiz

17

Temel Parçacıklar bozonlar Aile No

Parçacık S (spin) Q (yük)

SUc(3) (renk)

-

+

W

1

+e

renksiz

-

W-

1

-e

renksiz

-

Z

1

0

renksiz

-

γ

1

0

renksiz

-

g

1

0

8

-

H

0

0

renksiz

Sırasıyla: W+ , W- , Z, foton, gluon, Higgs 18

Temel Parçacıklar Son olarak, bilinen temel parçacık sayısı? Leptonlar 12 ( 6 lepton 6 antilepton ) Kuarklar 36 ( (6 kuark +6 antikuark) x 3renk ) Ara Bozonlar 12 ( 8 renkli gluon ve diğer ara bozonlar ) Higgs 1 Yani toplamda 61 tane keşfi yapılmış temel (daha alt bileşeni bilinmeyen) parçacık bulunmaktadır.

19

Temel Parçacıklar SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİ: Kütle hiyerarşisine göre 1. Aile 2. Aile 3. Aile

20

Temel Parçacıklar

Parçacık

leptonlar ve kuarklar Kütle (MeV/c2)

Keşif Tarihi

electron neutrino (νe)

small but non-zero

1956

muon neutrino (νµ)

small but non-zero

tau neutrino (ντ)

small but non-zero

2000

2.30

1968

electron (e-) muon (µ-) tau (τ-)

down quark (d) up quark (u)

strange quark (s) charm quark (c)

bottom quark (b) top quark (t)

511 x 10-3 106

1.78 x 103 4.80

95.0

1.29 x 103

4.18 x 103 173 x 103

21

1897

1936

1962 1975

1968

1968

1974 1977

1995

Temel Parçacıklar

Parçacık

leptonlar ve kuarklar Kütle (MeV/c2)

Keşif Tarihi

electron neutrino (νe)

small but non-zero

1956

muon neutrino (νµ)

small but non-zero

tau neutrino (ντ)

small but non-zero

2000

2.30

1968

electron (e-) muon (µ-) tau (τ-)

down quark (d) up quark (u)

strange quark (s) charm quark (c)

bottom quark (b) top quark (t)

511 x 10-3 106

1.78 x 103 4.80

95.0

1.29 x 103

4.18 x 103 173 x 103

1897

1936

1962 1975

1968

1968

1974 1977

1995

Not: Parçacıkların kütlesi arttıkça keşifleri zorlaşmaktadır. Çünkü çarpıştırıcılardaki gerekli enerji miktarları artmaktadır! 22

Temel Parçacıklar

SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİ: Kütle hiyerarşisine göre

Bir parçacığın kütlesi ne kadar fazla ise yarı-ömrü veya kararlılığı da o kadar azdır. Parçacığın kütlesi

yükseldikçe daha küçük parçacıklara bozunma olasılığı da artmaktadır. Ayrıca yüksek kütleli parçacıkların

keşfi de zorlaşmaktadır. Örnek olarak 125 GeV’lik kütleye sahip Higgs’in keşfi teorik önerisinden

yaklaşık 45 yıl sonra gerçekleştirilebilmiştir. En ağır leptonun ve kuarkın keşifleri ise türdeşlerinden onlarca yıl sonra gerçekleşebilmiştir. Temel parçacıklar da kütle ölçeklerine göre sınıflandırılmaktadırlar.

Not: Önceki slaytlarda da not düşüldüğü gibi, bilinen en hafif leptonlar nötrinolar ve elektron iken bilinen en hafif baryonlar da proton ve nötrondur. Çekirdek ve elektronlardan oluşan atom sistemi bu yüzden diğer yapılara oranla daha kararlı bir yapıya sahiptir ve yine bu yüzden biz ve çevremizdeki çoğu madde atomlardan oluşmaktadır.

23

Temel Parçacıklar Elektrik yükü (Charge) ? Spin ? Renk yükü (Color) ? Aile (Nesil) ? Anti-madde ? 24

Temel Parçacıklar Yük (Charge) ? Bildiğimiz elektrik yükü ile aynı Spin ? Açısal momentum kaynaklı Not: Noktasal parçacıklar dönemez! Buradaki spin terimi bildiğimiz spinden biraz daha farklı!

Renk (Color) ? Bildiğimiz renkten tamamen farklı. Parçacıkların spin gibi bir iç özelliğidir: Kuark + Kuark + Kuark —> Baryon (toplam renk yükü: 0!) Kuark

Kuark +

—> Mezon (meson) (toplam renk yükü: 0!)

Aile (Nesil) ? Kütle hiyerarşisi Anti-madde ? Aynı kütle ve spin, zıt kuantum sayıları! 25

Temel Parçacıklar Bozonlar

Parçacık

Kütle (MeV/c2)

W- boson (W-)

80.4 x 103

W+ boson (W+) Z boson (Z)

photon (γ) gluon (g)

Higgs (H)

80.4 x 103

91.2 x 103

Keşif Tarihi 1983

1983

1983

0

~1900?

125 x 103

2012

0

26

1978

Temel Parçacıklar Bozonlar

Parçacık

Kütle (MeV/c2)

Keşif Tarihi

W- boson (W-)

80.4 x 103

1983

W+ boson (W+) Z boson (Z)

photon (γ) gluon (g)

Higgs (H)

graviton (G)

80.4 x 103

1983

91.2 x 103

1983

0?

1978

0

125 x 103 0?

?

2012 -

Not: Graviton henüz keşfedilmemiş bir parçacık olup sadece öngörülmektedir.

Standart modelin dışında bir parçacıktır ve gravitasyon etkileşimine aracılık ettiği düşünülmektedir. 27

Temel Etkileşimler

28

Temel Etkileşimler Atomaltı seviyede, Higgs mekanizması da dahil edildiğinde, bilinen 5 çeşit etkileşim bulunmaktadır:

Elektromanyetik (Quantum Electro-dynamics QED) Zayıf Etkileşim Kuvvetli Etkileşim (Quantum Chromodynamic QCD) Kütle-çekim Higgs 29

Temel Etkileşimler Bu etkileşimlerin taşıyıcı bozonları: Elektromanyetik (foton (γ) ) Zayıf Etkileşim (W, Z bozonları) Kuvvetli Etkileşim (gluon (g)) Kütle-çekim (graviton (G)) Higgs (H) 30

Temel Etkileşimler Atomaltı seviyede bilinen 5 çeşit etkileşim bulunmaktadır: Elektromanyetik (Quantum Electro-dynamics QED) Zayıf Etkileşim Kuvvetli Etkileşim (Quantum Chromodynamic QCD) Kütle-çekim Higgs? Not: Hala çok zayıf olmasından (veya çok küçük mesafelerde etkili olabilmesinden) dolayı henüz bilmediğimiz başka etkileşimler de olabilir!

31

Temel Etkileşimler

Zayıf Etkileşim: Zayıf etkileşim, ismini günümüzde inceleme yapabildiğimiz en küçük mesafelerde etkisinin diğer etkileşimlere oranla az olmasından alıyor.

Örneğin, 10-18 m için elektromanyetik etkileşime yakın bir etkideyken, 1 fm’de (10-15 m) artık ölçülemeyecek kadar az bir etkiye sahip oluyor.

Aşağıdaki diyagramlar, elektromanyetik ve zayıf etkileşimlerin taşıyıcıları olan

foton, W ve Z bozonlarının elektron ve pozitrona (antielektrona) geçişini gösteriyor. Not: Ok yönleri, maddenin parçacık mı / antiparçacık mı olduğunu belirtiyor. Bu örnekte sağdan sola yönelmiş oklar antiparçacığı temsil ediyor.

Ör: Hangisi yanlış çizilmiştir? 32

Temel Etkileşimler Bazı parçacıklar (diğer lepton ve kuarkları da temsilen) ve hangi etkileşimlerden etkilendikleri:

Elektromagnetik

Zayıf

Kuvvetli

Kütleçekim

νe

-

+

-

+

e

+

+

-

+

u

+

+

+

+

d

+

+

+

+

33

Temel Etkileşimler Elementlerin bir bağ yaparak birleşik oluşturduğu gibi, temel parçacıklar da yeni birleşik denilebilecek yapılar oluşturabilirler. Örnek: proton: 3 farklı renkte kuark ve bu kuarklar arası güçlü kuvvet etkileşiminden oluşur. Bu güçlü etkileşimin taşıyıcı bozonu gluondur.

34

Temel Etkileşimler örnekler: p ( u u d): Bir proton iki yukarı ve bir aşağı kuarktan oluşur. Bu 3 kuarktan her biri farklı bir renktedir. n ( u d d): Benzer şekilde bir nötron ise iki aşağı kuark ve bir yukarı kuarktan oluşmaktadır. Yine her bir kuark farklı renkte olmalıdır.

π+ : pion+ (pi mezon+) ise bir yukarı kuark ve bir aşağı anti-kuarktan oluşmaktadır. 3 kuarktan oluşan renksiz parçacıklar baryon, kuark ve antikuark çiftlerinden oluşan parçacıklar ise mezondur.

Mezonlar ve baryonlar gibi kuarkların güçlü bağ ile bağlanması sonucu oluşan yapıların genel adları ise hadrondur. Not: Baryon, mezon ve lepton adlandırmaları latincede sırasıyla ağır, orta ve hafif anlamlarını taşımaktadırlar; ancak tau leptonun keşfi ve kuarkların daha iyi anlaşılmasından sonra bu tür bir adlandırmanın parçacıkların fiziksel özelliklerini doğru yansıtmayacakları farkedilse de, isimlerinde bir değişiklik yapılmamıştır.

35

Temel Etkileşimler Kuantum sayılarının korunumu

-Elektrik yükünün korunumu Bir etkileşimden önceki ve o etkileşimden sonraki parçacıkların toplam elektrik yükleri korunmaktadır.

-Sıfır renk yükü Sıfırdan farklı renk yüküne sahip bir parçacık serbest halde bulunamaz (hapis hipotezi). Ayrıca baryon, mezon gibi bileşikler de sıfır renk yüküne sahip olmak durumundadır.

-Baryon/Lepton sayılarının korunumu (Standart modelde neredeyse tüm etkileşmelerde) Bir etkileşimden önceki ve o etkileşimden sonraki parçacıkların toplam baryon ve lepton sayıları da korunmaktadır. Her bir kuarkın baryon sayısı 1/3 her bir antikuarkın baryon sayısı ise -1/3’tür. Baryon kavramı kuark kavramından önce tanımlandığı için kuark sayısının yerine baryon sayısı terimi yer almaktadır. Günümüzde kuarkların varlığı bilinse de hala tek başına bir kuark gözlenememiştir.

Her bir leptonun ‘lepton sayısı’ 1 iken her bir antileptonun ‘lepton sayısı’ -1’dir. Örnek: Bir antinötron ile bir nötronun elektrik yükleri sıfırken bunları birbirinden ayıran şey nedir? -Antinötron antikuarklardan oluşurken, nötron ise kuarklardan oluşmaktadır. Dolayısıyla nötronun baryon sayısı +1 iken, bu sayı antinötron için -1’dir

36

Temel Etkileşimler π

0

Örnek: Şekildeki diyagramda bir proton (uud), dışarıdan gelen serbest bir elektron ile foton aracalığıyla etkileşerek çıkışta: bir yukarı kuark ve bir yukarı antikuark (diyagramın üst çıkışında) ve verir. Bir yukarı ve yukarı anti kuark pi mezon oluştururken, iki yukarı ve bir aşağı kuark ise bir protonu oluşturur. Dikkat edilirse, kuarkların güçlü etkileşimin aracısı gluon bağları koparılabilse bile diyagramın çıkışında tek başlarına değil bir mezon veya baryonun içerisinde bulunacak şekilde gözlenirler. Detektörlerde ise bu şekilde tespit edilen parçacıklar kümesine jet denmektedir. Kuarkların keşfi ise bu yüzden dolaylı olarak jetlerin detektörde bıraktığı izler sayesinde olmuştur. Kuantum kromodinamikte bu olay hapis hipotezi olarak adalandırılmaktadır.

proton

ayrıca iki yukarı kuark ve bir aşağı kuark (diyagramın alt çıkışında)

n o t pro

e- p—>e- p π

0

37

Temel Etkileşimler Enerji ve momentumun korunumu Bütün atomaltı etkileşimlerde de tıpkı makroskobik seviyede olduğu gibi toplam enerji ve momentum korunmaktadır.

38

STANDART MODEL (1978-?)

39

Standart Model Nedir? Standart Model: maddenin temel yapı-taşları arasındaki etkileşimi, gravitasyon haricindeki temel kuvvetlerin çatısı altında açıklamaya çalışmaktadır. Temel parçacıklar & Temel etkileşimler!

Varsaydığı bütün parçacıklar günümüzde keşfedilmiştir. Deneyler ve teori arasında büyük bir uyum vardır. Ancak hala yolun sonunda değiliz! 40

Sheldon Lee Glashow Abdus Salam

Steven Weinberg

The Nobel Prize in Physics 1979

Theory of the unified weak and electromagnetic interaction between elementary particles 41

Sheldon Lee Glashow Abdus Salam

Steven Weinberg

nobelprize.org sitesinden kısa bir çeviri ( http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1979/ ): Modern fiziğe göre elektromanyetik etkileşim doğadaki temel etkileşimlerden birisidir. Çekirdeklerin beta

bozunumuna neden olan zayıf etkileşim de bu temel etkileşimlerin içinde yer almaktadır. Sheldon Glashow, Abdus Salam and Steven Weinberg’in teorik katkılarıyla, bu iki etkileşim birleştirilmiş ve elektrozayıf

(electroweak) etkileşim adını almıştır. Teorinin öngördüğü ve temel parçacıkları arasında belirli etkileşimleri sağlayan zayıf nötr akımlar (weak neutral currents) daha sonra deneylerle de doğrulanmıştır. 42

Tesir Kesiti (Cross Section) Tesir Kesiti: Bir parçacığın, başka bir hedef parçacıkla etkileşime girme ihtimalinin bir ölçüsüdür.

43

Tesir Kesiti (Cross Section) Soldaki topun sağdakini (sabit olanı) vurma olasılığı ve bu

çarpışmadan dolayı ilerleme doğrultusunun ne kadar etkilendiği?

44

Tesir Kesiti (Cross Section) Parçacığın ilerleme doğrultusu ile, hedef arasındaki en kısa mesafe etki parametresi (b) olarak tanımlanmaktadır.

b

45

Tesir Kesiti (Cross Section) Soldaki topun başlangıçtaki ilerleme doğrultusu ile saçılmaya uğradıktan sonraki ilerleme doğrultusu arasındaki açı ise saçılma açısıdır.

Saçılma Açısı

46

Tesir Kesiti (Cross Section) Soldaki topun sağdakini vurma olasılığı?

47

Tesir Kesiti (Cross Section) Bilardo topunun boyutu arttığı zaman çarpışma olasılığı da artar.

48

Tesir Kesiti (Cross Section) Bu durum temel parçacıklar için farklıdır. Çünkü bu parçacıkların bilardo topu örneğindeki gibi kesin sınırları yoktur. Ancak iki parçacık arasındaki mesafe ile ters

orantılı bir potansiyel farkları mevcuttur (ör: elektrik potansiyel). Bu da şekilde görüldüğü gibi bir saçılmaya sebep olur.

49

Tesir Kesiti (Cross Section) Rutherford Deneyi

Tesir Kesiti (Cross Section) Sol tarafta gönderilen parçacığın dσ=b db dφ

kadar bir

diferansiyel kesitten geçtiğini varsayalım. Saçılmadan dolayı ise bir dΩΩ=sinθ dθ dφ diferansiyel katı açı ile ortamı terkeder.

51

Tesir Kesiti (Cross Section) Diferansiyel tesir kesiti, D, bu iki diferansiyel alan arasındaki oran ile ifade edilmektedir: D(θ)=dσ/dΩΩ=(b/sinθ) (db/dθ) Dikkat edilirse D, saçılma açısı θ’ya bağlı bir fonksiyondur. θ ise parçacığın ne kadar kolay/zor saçılabildiği ile ilişkilidir. θ açısı b mesafesine (etki parametresine), etkileşimin türüne, gelen parçacığın kütlesine ve hızına

bağlıdır. Ancak parçacıklar için b mesafesini ayarlamak mümkün değildir. Kütle ve hız ise doğrudan parçacığın

enerjisi ile ilişkili olduğuna göre saçılma açısının, dolayısıyla da diferansiyel tesir kesitinin parçacığın enerjisi ile (veya momentumuyla) ilişkili olduğunu söyleyebiliriz.

52

Tesir Kesiti (Cross Section) Toplam tesir kesiti ise aşağıdaki eşitlikle bulunabilir:

53

Tesir Kesiti (Cross Section) Parçacık çarpıştırıcılarında elde edilen tesir kesitleri m veya cm 2

cinsinden oldukça küçük değerler aldığından (~10

2

cm ) barn

-24

2

denilen başka bir birim kullanılır. 1 barn = 10

−28

m = 10 2

cm

−24

2

Örnek vermek gerekirse Cern’de bulunan büyük hadron çarpıştırıcısında 7 TeV lik proton-proton çarpımının tesir kesiti yaklaşık olarak 110 mbarn kadardır.