rok Janusza Korczaka wi ta wielkanocne Z ycia szko y Bezpieczni w sieci

MIECHNIJ SI Kasia wraca uradowana ze szko y i mówi: - Mamo, dzisiaj tylko ja zg osi am si do odpowiedzi. - A o co pyta nauczyciel? - Kto nie odrobi za...
0 downloads 2 Views 2MB Size
MIECHNIJ SI Kasia wraca uradowana ze szko y i mówi: - Mamo, dzisiaj tylko ja zg osi am si do odpowiedzi. - A o co pyta nauczyciel? - Kto nie odrobi zadania domowego.

www.zslisewo.lcs.net.pl Lekcja biologii. - Czy wiecie dzieci. Jaki ptak nie buduje gniazd? – pyta nauczyciel - Tak! Kuku ka! – odpowiada jeden z uczniów. - A dlaczego? – dopytuje si nauczyciel. - Bo mieszka w zegarach!

___________________________________________________________ . Nauczyciel pyta Jasia: - Jaki insekt potrzebuje najmniej po ywienia? - Mól, panie profesorze. On wygryza dziury!

Student do kolegi: - Mia em ju trzy lekcje angielskiego. - No i jak ci idzie? - wietnie! Mog ju rozmawia z Anglikiem, który wzi trzy lekcje polskiego!

Zosia modli si przed snem: - Spraw Panie Bo e, aby Kalifornia le a w Afryce. - Ale Zosiu, co ty wygadujesz! – wo a zaskoczona mama. - Bo widzisz mamusiu, ja tak napisa am na klasówce z geografii. Krystian Piotrowski

2012 rok Janusza Korczaka Wiosna ju … wi ta wielkanocne Z ycia szko y Bezpieczni w sieci Jak si uczy …. …dla ka dego…co dobrego _________________________________________________________

____________________________________________________________ Gazetk redaguj uczniowie ko a redakcyjnego.

prawdziwe nazwisko brzmia o Henryk Goldszmit.

Pochodzi

JANUSZ KORCZAK W tym roku mija 70 rocznica tragicznej mierci Janusza Korczaka w Treblince, a tak e 100 rocznica utworzenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej (obecnie Jaktorowskiej) w Warszawie. Dlatego, dzi ki staraniom Rzecznika Praw Dziecka, Sejm ustanowi rok 2012 rokiem Janusza Korczaka. Janusz Korczak urodzi si 22 lipca 1878 roku w Warszawie. Jego

z rodziny zamo nego adwokata pochodzenia ydowskiego, która od dawna wros a w polsk tradycj i kultur . Korczak , student medycyny, zarabia na utrzymanie rodziny korepetycjami. Wiele czasu sp dza z dzie mi z robotniczych dzielnic Warszawy, ucz c je i opiekuj c si nimi. Gdy ju by lekarzem pediatr , w dzieci cym szpitalu zyska rozg os jako lekarz lecz cy biednych. Wkrótce zapragn by nie tylko lekarzem , ale tak e wychowawc – rze biarzem dzieci cej duszy. Ca e swoje ycie zwi za z dzie mi osieroconymi. Gdy mia 34 lata dzi ki jego staraniom i przy jego wspó udziale , powsta Dom Sierot przy ulicy Krochmalnej 92 w Warszawie, którego by dyrektorem i wychowawc . Dom Sierot sta si warsztatem samodzielnej pracy i bada Korczaka. Tam wypracowa swój system wychowawczy, a wieczorami i

nocami pisa dzie a pedagogiczne i powie ci . Wspó pracowa te z radiem i jako "Stary Doktor" wyg asza pogadanki o wychowaniu. Kiedy wybuch a wojna, Korczak nie opu ci dzieci – przygarnia te zgubione w czasie dzia wojennych, chroni Dom Sierot, przez radio opowiada bajki, koi dzieci ce l ki. Gdy hitlerowcy utworzyli w Warszawie getto dla ydów i tam przeniesiono Dom Sierot, przez prawie dwa lata z wielkim po wi ceniem zdobywa dla swych wychowanków jedzenie, opa i leki. Dzieci ufa y mu bezgranicznie. Nie opu ci ich, mimo e móg mie bezpieczne schronienie poza gettem. 22 lipca 1942 roku hitlerowcy rozpocz li likwidacj getta – ydów wywo ono do obozu zag ady w Treblince. Stary Doktor wierzy , e okrutny los ominie "jego" dzieci. Tak si jednak nie sta o i 6 sierpnia 1942 roku Janusz Korczak, "poszed razem z dzie mi z sieroci ca w ich ostatni drog ..."

W Polsce wi to kobiet zacz to obchodzi dopiero po drugiej wojnie wiatowej. Zwyczajowo w tym dniu m czy ni wr czali kobietom upominki. W okresie PRL w zak adach pracy sk adano im yczenia i wr czano prezenty (rajstopy, myd o, kaw ) i pojedynczy tulipan lub go dzik. Dzie ten jednak sta si raczej narz dziem socjalistycznej propagandy, ni dowodem szacunku dla pi knej p ci. Centralne obchody Mi dzynarodowego Dnia Kobiet zosta y w Polsce zlikwidowane w 1993 r., definitywnie znios a je Pani Premier Hanna Suchocka. Jednak cz kobiet nie zgadza si z t decyzj . Porozumienie 8 marca

wznowi o spotkania kobiet i uroczyste mianifestacje zwane Manifami. Ostatnich kilka charakteryzuje si powrotem do tradycji Dnia Kobiet jako czasu dyskusji na temat praw, potrzeb oraz problemów p ci pi knej. Natomiast prywatnie panowie wci jeszcze obdarowuj panie kwiatkami, cho i ten zwyczaj wydaje si , e powoli zanika.

Aforyzmy wiat bez kobiet by by jak ogród bez kwiatów. (Pierre de Brantome)

My rz dzimy wiatem, a nami kobiety. (Ignacy Krasicki)

Prawdziwy m czyzna uszanuje ka kobiet . (Jaochim Murat)

Kobieta jest arcydzie em wszech wiata. (Gotthold Lessing)

8 marca - wi to Kobiet, wi c yczenia sk adam Tobie. Du o zdrowia, pomy lno ci oraz ca y czas rado ci. Ma o smutku oraz ez, przyjmij dzi yczenia te.

Kobieta to coctail zalet i wad. (Maurycy Dekobra)

owo kobieta w ró nych zykach wiata: po niemiecku: Frau po angielsku: Woman po czesku: Žena po s owacku: Žena po francusku: Femme po w osku: Donna po hiszpa sku: Mujer po portugalsku: Mulher po szwedzku: Kvinna po norwesku: Kvinne po du sku: Kvinde po holendersku: Vrouw po w giersku: po fi sku: Nainen po rumu sku: Femeie

Marzec wyj grosik srebrny, Teraz b dzie mu potrzebny. Do kwiaciarni marzec pobieg , Kupi bukiet na Dzie Kobiet.

Z bukietem ró nie mog przyj by z Ci yczenia Lecz w s owach Tych my li niech si spe ni Twe marzenia Du o sukcesów oraz rado ci Du o u miechów i spe nienia marze moc s odyczy w Dniu Kobiet, yczy Ci...

Kto bardzo Ci kocha Nie powiem Ci kto I my li o Tobie nie powiem Ci co… W my lach ca uje nie powiem Ci jak… Lecz cierpi i czuje e Ciebie wci brak Kto bardzo Ci bliski Nie powiem Ci kto Chcia by Ci wyzna nie powiem Ci co… Lecz serce Ci powie Za rok lub dwa e ten kto Ci kocha To w nie ja! Ilona Zió ek

Wiosna - jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje si umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosn c redni dobow oraz umiarkowan ilo ci opadu atmosferycznego. wiat ro lin i zwierz t przechodzi okres budzenia si do ycia, a nast pnie rozpoczyna si pierwsza faza okresu rozmna ania, czyli dobieranie partnerów i zap odnienie u zwierz t, a u ro lin kwitnienie i zawi zywanie zal ków. Ptaki przylatuj z ciep ych krajów. Na drzewach pojawiaj si li cie. WYWO YWANIE WIOSNY Po utopieniu Marzanny przychodzi a kolej na wywo ywanie wiosny. Zwyczaj ten zachowa si ównie u wschodnich owian jako "zaklinanie" lub "hukanie" wiosny. Wielkorusini zaklinanie

wiosny zaczynali ju 1 marca. Tego dnia dzieci i dziewcz ta wychodzi y na dachy, wzgórza i piewaj c prosi y wiosn o askawe przybycie i przyniesienie darów. Rytua ten powtarzano przez ca y marzec, a czasami jeszcze ej. Czekano na znak wiadcz cy o tym, e pro by i zabiegi ludu zosta y dostrze one. Tym znakiem by pierwszy wiosenny grzmot. Wierzono, e otwiera on ziemi . Nadej cie wiosny zwiastowa o te pojawienie si pewnych gatunków ptaków, zwykle skowronka, jaskó ki, bociana lub kuku ki. Mia y one przynosi klucze, którymi wiosna otwiera a ziemi , aby ta mog a wypu ci ro linno . Ledwo Marzanna pop yn a z zim do morza, a ju wnoszono do wsi kolorowy, zielony gaik - maik. By a to ga sosny lub wierku, pi knie przystrojona wst kami i ozdobami z papieru, czasami z lalk umieszczon u szczytu. Gaik symbol wiosny - w drowa od chaty do chaty z radosnym piewem. Od kilkudziesi ciu lat obrz d powitania wiosny

jest ju przede wszystkim zabaw dzieci i m odzie y, czon z pocz tkiem kalendarzowej wiosny. Uczniowie og osili pierwszy dzie wiosny "Dniem Wagarowicza", w którym to w radosnych nastrojach i wymy lnych strojach, wr cz karnawa owych, wi tuj dzie bez szko y. Mog w wodzie utopi nie tylko kuk Marzanny, ale przy okazji równie niedole i smutki uczniowskie.

A wiosna przysz a pieszo. Ju kwiaty z ni si piesz , ju trawy przed ni rosn i szumi : Witaj wiosno!

Dzisiaj rano niespodzianie Zapuka a do mych drzwi. Wcze niej ni oczekiwa em Przysz y te cieplejsze dni. Zdj em z niej zmokni te palto, Posadzi em vis a vis, Zapachnia o, zaja nia o. Wiosna, wiosna, Ach, to ty!

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr, Wiosna - znów nam uby o lat, Wiosna, wiosna w ko o, rozkwit y bzy. piewa skowronek nad nami, Drzewa strzeli y kami. Wszystko kwitnie w ko o, i ja, i Ty. Dominika Smoli ska

RADY NIE OD PARADY Jak si uczy czyli tu przed sprawdzianem kompetencji

Kiedy atwiej zapami tujemy? - gdy jeste my nastawieni na zapami tanie i uwaga jest skoncentrowana na uczeniu si ; - gdy powtarzamy; - gdy interesujemy si tym, co chcemy zapami ta ; - gdy rozumiemy informacj ; - gdy mo emy powi za now informacj z wcze niej znan . Jak lepiej i szybciej zapami tywa informacje? - uk ada rymowanki (np.„-uje si nie kreskuje”); -stosowa punkty zaczepienia, tzw. „haki pami ciowe”; - g no czyta ; - notowa .

Co robi , aby lepiej rozumie informacje? - czyta po cichu i w skupieniu; - przedstawi tekst za pomoc rysunku; poprosi nauczyciela, rodzica, starsze rodze stwo lub koleg o wyt umaczenie niezrozumia ych informacji. Jak notowa , by nauczy si w sposób ciekawy i skuteczny? Sporz dzaj notatki w formie mapy my lowej! Jak opracowa map my li?

4. Od g ównego s owa lub obrazka wyprowad promienie rozga ziaj ce si . Wzd linii g ównych i rozga zie wpisuj s owa – klucze, porz dkuj c je wed ug hierarchii wa no ci – od centrum (najwa niejsze) do obrze y (najmniej wa ne). Hierarchi oznaczaj te , stosuj c ró nej grubo ci linie (im grubsza, tym wa niejsza). Na ka dej linii pisz tylko jedno s owo – klucz. Staraj si utrzyma linie w poziomie, by atwo by o odczyta napisane na nich s owa.

TO ATWE! 1.

Pisz

wszystkie

s owa

DRUKOWANYMI LITERAMI. 2. U ywaj ró nych kolorów do kre lenia linii i pisania ów. Pos uguj si obrazkami i asnymi symbolami. Aby powi za my li, cz linie ze sob za pomoc strza ek, linii krzywych, itp. 3. Na rodku kartki napisz najwa niejsz informacj : owo – klucz (zamiast tego mo esz wykona kolorowy rysunek, symbolizuj cy podstawowy problem notatki).

5. Nie zastanawiaj si , jak rozmie ci poszczególne elementy. Zapisuj wszystko, co Ci si nasuwa w zwi zku z przedmiotem notatki.

YCZYMY PO AMIANIA PIÓRA!

,,BEZPIECZNI W SIECI"

Internet to narz dzie przydatne do nauki, pracy i zabawy. Nie zawsze bywa jednak odpowiednio u ywane Warto wiedzie , jakie zagro enia mo emy napotka korzystaj c z Internetu i jak poradzi sobie, gdy na nie trafimy. Co mo e zagrozi Twojemu bezpiecze stwu ?

policja mo e go znale . Mo esz tak e skontaktowa si z helpline.org.pl. 3. Nie ujawniaj swoich prywatnych danych ani danych kolegów lub kole anek. Odmawiaj takim pro bom. 4. Je li zdarzy Ci si napotka w Internecie szkodliwe tre ci, które Ci zawstydz lub przestrasz , nie obawiaj si powiedzie o tym rodzicom lub zaufanej osobie doros ej. Nie ma w tym Twojej winy, mo esz trafi na nie przypadkiem. Osoba doros a skontaktuje si z dy urnet.pl, aby tre ci te zosta y usuni te i nikomu ju nie zagra y. 5. Wirusy i inne z liwe programy mog zniszczy pliki na Twoim komputerze. Uaktualniaj baz antywirusów, korzystaj tylko ze znanych stron internetowych i no ników /p yt, dysków przeno nych/.

1. Pami taj, e w Internecie oszukiwa jest atwiej ni w prawdziwym yciu. Nie wierz we wszystko, co us yszysz od osób, które znasz tylko w Internecie, nie spotykaj si z nimi. Osoba, która udaje Twojego rówie nika, mo e by kim doros ym !

6. Spam, to wiadomo ci e-mail, na które nie czeka i nie s Ci potrzebne. Mog zawiera szkodliwe tre ci i wirusy, dlatego nie otwieraj ich i usuwaj.

2. Je li zdarzy Ci si , e internetowy kontakt sprawia Ci przykro , powiedz o tym rodzicom lub zaufanej osobie doros ej. W Internecie ka dy zostawia lady, po których

7. Wymy laj has a, których nie dzie mo na atwo odgadn . Nie podawaj ich nikomu. Uchroni Ci to przed wykorzystaniem twojego komputera bez Twojej wiedzy.

KOLOROWANKA DLA NAJM ODSZYCH

KRZY ÓWKA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rozpoczyna si 21 marca. Zjada orzechy. Najs ynniejszy czarodziej: Harry ................ . ona Odyseusza. Minos by .............. wyspy Krety. Wiosna, .............., jesie , zima. Warzywo wykorzystywane w Halloween. drzejsze od kury. Pierwszy miesi c w roku

“WIELKANOCNE ZWYCZAJE”

Kiedy , gdy wasi pradziadowie i wasze prababcie byli m odzi, wi ta Wielkanocy obchodzono bardzo uroczy cie. Czekano na nie d ugo, prawie dwa miesi ce. Ten czas i dzi nazywa si Wielkim Postem. Nie urz dza si ta ców, nie zaprasza si go ci na przyj cia, nie je si dobrych rzeczy. Kiedy w czasie postu ludzie jedli i pili naprawd niewiele, za to w wi ta jedli bardzo du o i smacznieniektórych a brzuchy bola y! W ostatnim tygodniu przed wi tami, który nazywa si Wielkim Tygodniem, szykowano szynki, kie basy, wielkie baby, strucle z makiem i cukrowe mazurki. W Niedziele Wielkanocn wszyscy, tak samo jak dzi , gromadzili si przy pi knie nakrytym stole, na którym sta baranek z cukru albo z mas a i zaczynali je niadanie

od podzielenia si jajkiem. Jam my licie, sk d wzi si ten zwyczaj? Jajko to bardzo tajemnicza i cudowna rzeczprzypomina ludziom, e jest wiosna, e ziemia budzi si z zimowego snu. Od bardzo dawna, w wielu ró nych miejscach na wiecie ludzie wiosn jaja malowali. W naszym kraju jajka by y zdobione na ró ny sposóbmalowane, skrobane, oklejane. Kolorow pisank mo na by o da ukochanej osobie np. na znak, e si j bardzo lubi. Bardzo du o pisanek dostawa y dzieci i gra y pó niej “w bitki”. Chcesz zagra ? Uderz swoj pisank w pisank kolegi. Wygrywa ten, czyje jajko si nie st ucze. Najweselszy by poniedzia ek Wielkanocny, dzie mingusa, czyli lany poniedzia ek. Na wsi ch opcy wylewali na dziewczyny ca e wiadra wody, wolno im by o tak e bi je po nogach zielonymi, uj cymi ga zkami. Od k pieli mo na by o si wykupi , p ac c kolorowymi pisankami. Tak zap at nazywano dyngusem. Po po udniu ch opcy przebierali si za u anów i chodzili od domu do domu z wózkiem, na którym sta baranek z drewna. piewali piosenki, na przyk ad takie:

“Do izby nas pu cie, bo my po mingusie. A dajcie, co macie da , Bo nam tutaj zimno sta , Krótkie mamy ko uszki, To nam pomarzn brzuszki.”

rozpoczyna si od dzielenia si domowników wi conym jajkiem oraz sk adania sobie ycze . Pokarmy wi ci si w Wielk Sobot , a do ko cio a przynosz je zazwyczaj dzieci i odzie . Jak przygotowa

Czasami zamiast baranka przebiera cy nosili koguta zrobionego z piór, gliny albo ciasta. Wtedy piewali inn piosenk :

“Lato idzie, zima schodzi, oj, nas kogutek boso chodzi. A z cie si po grosowi, Kupcie, kupcie buciny kogutowi !!!” WIELKANOC, WI TA, PYSZNE POTRAWY... ALE CZY WARTO TYLKO SI OBJADA ?

wi cenie pokarmów W tradycji chrze cija skiej, a szczególnie w Polsce, wielkanocny uroczysty posi ek

wi conk ?

W godzinach rannych i popo udniowych przygotowujemy pokarmy do po wi cenia na stó wielkanocny. W ró nych regionach kraju ró na jest zawarto koszyka ze wi conk . Zawsze jednak powinien znajdowa si tam podstawowy zestaw produktów. Niew tpliwie nale y do nich chleb. Ma on przypomina “Chleb ywy, który zst pi z nieba”, czyli Zmartwychwsta ego Chrystusa. Nast pnym obowi zkowym pokarmem s jajka i ewentualnie pisankisymbole ycia i rado ci. Baranek wielkanocny i w dliny nawi zuj do scen biblijnych, poprzedzaj cych wyj cie Izraelitów z niewoli egipskiej. Sól, pieprz i chrzan maj symbolizowa biblijne gorzkie zio a. Ponadto stanowi symbol ochrony przed zepsuciem. Mo na do po wi cenia przynie jeszcze inne pokarmy: owoce ziemi i wytwory pracy ludzkiej- jako

zapowied uczty niebieskiej w Królestwie Zmartwychwsta ego Odkupiciela. Koszyczki ze wi conk przybieramy zieleni . Oprócz ceremonii wi cenia pokarmów, podczas pobytu w ko ciele nie mo na zapomnie o krótkiej chocia by adoracji Naj wi tszego Sakramentu przy Grobie Pa skim. Kraszanki i pisanki Na ziemiach polskich pisanki cz sto nazywane by y kraszankami. Zwyczaj malowania jaj na Wielkanoc uwa amy niemal za rodzinny, a tymczasem rodowód jego si ga czasów staro ytnych. Wzmianki na ten temat mamy ju w dzie ach Owidiusza, Pliniusza Starszego czy Jurenala. Do Polski zwyczaj ten zosta przyniesiony ju w kilkadziesi t lat po wprowadzeniu chrze cija stwa. Malowaniem jaj zajmowa y si przewa nie dziewcz ta. U ywa y barwników naturalnych jak; upiny cebuli, kora dzikiej jab oni, p atki malwy, kora olszyny itp.

Z YCIA SZKO Y

Kategoria wiekowa klasy I – III GIMNZAJUM

KONKURS MATEMATYCZNY „Zdrowie w liczbach i zadaniach” ROZSTRZYGNI TY

I MIEJSCE Patryk G owacki kl. II

Kategoria wiekowa klasy I – III SP

II MIEJSCE Anna Ziemi ska kl. II

I MIEJSCE Oliwia Drapa a kl.II

III MIEJSCE Sylwia Tobolska kl. II

ównym punktem zabawy choinkowej by a oczywi cie dyskoteka. Cztery godziny tanecznego szale stwa na pewno by o dobrym odreagowaniem napi cia, jakie wi kszo ci uczniom towarzyszy o w ostatnich tygodniach I semestru.

II MIEJSCE ej ochowski kl. II III MIEJSCE Alicja Szabra ska kl. II

CHOINKA SZKOLNA AKADEMIA SZKOLNA Kategoria wiekowa klasy IV – VISP I MIEJSCE Izabela Fal cka kl. VI II MIEJSCE Dariusz Piotrowski kl. VI III MIEJSCE Katarzyna Wi ckowska kl. V

Tradycyjnie, jak co roku, w czasie karnawa u, bawili my si na szkolnej choince. Impreza rozpocz a si o godz. 16:00 i trwa a do godz. 20:00.

Rok 2012 zosta ustanowiony Rokiem Janusza Korczaka. W tym roku przypadaj dwie wa ne rocznice zwi zane ze Starym Doktorem – 70 rocznica mierci pedagoga oraz 100 rocznica za enia przed doktora Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie.

Dnia 23 lutego 2012 roku uczniowie III gimnazjum pod opiek p. Krystyny Wojciechowskiej przybli yli nam posta Janusza Korczaka na akademii szkolnej.

Wizyta w zak adzie „RECKITT BENCKISER” Dnia 7 lutego 2012 r. uczniowie ko a chemicznego klas gimnazjalnych byli z wizyt w Nowym Dworze Mazowieckim w zak adzie produkcji rodków chemicznych „RECKITT BENCKISER”

RB (Reckitt Benckiser) jest wiatowym liderem w produkcji detergentów i rodków czysto ci oraz wiod firm w dziedzinie rodków higieny osobistej i leków bez recepty. Fabryka Reckitt Benckiser w Nowym Dworze Mazowieckim jest jedn z najwi kszych fabryk RB na wiecie.

Konkurs plastyczny „Jak cz owiek mo e pomóc zwierz tom przetrwa zim ?” rozstrzygni ty

Na zorganizowany przez Stowarzyszenie Arcelin Kluczewo konkurs dla uczniów szkól podstawowych w gminie sk (cz ciowo równie spoza gminy) wp yn o a 96 prac. Ich tematem by a pomoc niesiona zim przez ludzi zwierz tom, szczególnie ich dokarmianie. Konkurs rozstrzygni ty zosta w dwóch kategoriach wiekowychdla dzieci w wieku 7-9 lat i 10-12 lat.

Dzieci g ównie ze szkó w Arcelinie, Lisewo, Siedlin, w pi tek, 2 marca otrzyma y nagrody i wyró nienia za najlepsze, zdaniem powo anej przez stowarzyszenie komisji konkursowej, prace. Wr czyli je m.in. prezes stowarzyszenia Adam Zieli ski, wójt gminy sk Aleksander Jaros awski i wicestarosta Andrzej Stopla. Z okazji wr czenia nagród w arceli skiej szkole, nauczyciele i uczniowie przygotowali wystaw prac nades anych na konkurs.

Zwyci zcami konkursu zostali uczniowie naszej szko y !!!

FINA POWIATOWEGO TURNIEJU MINI PI KI SIATKOWEJ CH OPCÓW Kl. IV – VI – SARBIEWO 13.02.2012

Reprezentacja

MISTRZÓW

POWIATU:

Chrz szczewski P., Kwiatkowski Olszewski B.,Gwiazdowski Kurkowski K., Kornatowski Kosewski J. , ukaszewski Mro kiewicz M., Soko owski opiekun El bieta ochowska

K., D., D., D. Sz.,

FINA REJONU CIECHANÓW W MINI PI CE SIATKOWEJ BIE 15.02.2012 Dominika Bili ska kl. III SP

ukasz Zakrzewski kl. V SP

Reprezentacja naszej szko y zdoby a III MIEJSCE W REJONIE

PIERWSZY DZIE WIOSNY W NASZEJ SZKOLE

Pierwszego dnia wiosny o godzinie 8.15 wszyscy uczniowie szko y w Lisewie pojechali na wycieczk do Pa acu Kultury i Nauki w Warszawie .Uczniowie zostali podzieli a si na trzy grypy I-III , IV-VI szko a podstawowa oraz I-III gimnazjum . Najpierw zwiedzali my Muzeum Ewolucji. Misj Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN jest przyjazna popularyzacja wiedzy o ewolucji ycia na Ziemi. Uczniowie zapoznali si z eksponatami w ramach specjalnej lekcji muzealnej któr prowadzi a pani przewodnik.

Nauki „od stóp do g ów”. Pani przewodnik opowiedzia a nam histori powstawania budowli i oprowadzi a nas po ró nych salach. Zobaczyli my mi dzy innymi sal Marmurow , sal Trojki, sal S odowskiej, sal Warszawsk ( w sali tej obraduj radni miasta Warszawy), sal Rudniewa (architekta Pa acu Kultury). Dowiedzieli my si , e wie owiec zosta wzniesiony jako „ Dar narodów radzieckich dla narodu polskiego”. Zwiedzanie zako czyli my na wysoko ci 114 metrów na XXX pi trze Pa acu na tarasie widokowym gdzie podziwiali my panoram Warszawy.

W MUZEUM TECHNIKI W WARSZAWIE 24.02.2012r odby a si wycieczka do Warszawy. Uczestniczy o w niej 43 uczniów klas 1 – 3 gimnazjum. Uczniowie byli podzieleni na 2 grupy. Pierwsza grupa zwiedza a Muzeum Techniki i bra a udzia w wyk adzie „Lekcja fizyki na weso o”.

Druga grupa bra a udzia w do wiadczeniu „Radon w powietrzu” na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

„WIOSNA, WIOSNA…

ACH TO TY…” Dnia 26 marca 2012 r. uczniowie ko a teatralnego pod opiek p. El biety ochowskiej i p. Marzeny Kunickiej wystawili przedstawienie…o pi knej porze roku jak jest wiosna. Uczniowie przygotowali piosenki o wio nie… oraz wprowadzili nas w nastrój wiosenny. Ch tni uczniowie poprzebierani za Wiosn wzi li udzia w wyborach najpi kniejszej Wiosny.

Lisewo, 23 marzec 2012 Otwarcie kompleksu boisk wykonanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Nast pnym punktem naszej wycieczki by o zwiedzanie Pa acu Kultury i

W drodze powrotnej udali my si do McDonald’s, gdzie zjedli my posi ek. Wszyscy wrócili my pe ni mi ych wra oko o godziny 17.00. Alicja Antoniak, Aleksandra Kowalczyk

Katarzyna Soko owska

Suggest Documents