Rok I, semestr zimowy (I)

Instytut Zdrowia Publicznego, PWSZ w ysie Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia niestacjonarne w systemie ECTS od 01-go października 2012 roku Rok I, ...
3 downloads 0 Views 109KB Size
Instytut Zdrowia Publicznego, PWSZ w ysie Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia niestacjonarne w systemie ECTS od 01-go października 2012 roku

Rok I, semestr zimowy (I) Lp.

Nazwa przedmiotu

A. Przedmioty ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki B. Przedmioty podstawowe 2. Podstawy ekonomii 3. Podstawy socjologii 4. Podstawy psychologii 5. 6. 7.

Podstawy ochrony środowiska Podstawy demografii Nauka o człowieku

C. Przedmioty kierunkowe 8. Propedeutyka zdrowia publicznego 9.

10.

11.

Podstawy epidemiologii

Podstawy żywienia człowieka Kwalifikowana pierwsza pomoc

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Rodzaj zaliczenia*

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru

Punkty ECTS

wykład

30

zaliczenie

nie

2

wykład wykład wykład seminarium wykład

9 9 18 9 9

zaliczenie zaliczenie egzamin zaliczenie zaliczenie

tak nie nie nie tak

2 2

wykład wykład ćwiczenia praktyczne

18 18 18

zaliczenie egzamin zaliczenie

nie tak tak

wykład

9

zaliczenie

tak

seminarium

18

zaliczenie

tak

wykład ćwiczenia tablicowe wykład

18 18

egzamin zaliczenie

nie nie

9

zaliczenie

nie

ćwiczenia tablicowe wykład

9

zaliczenie

nie

18

zaliczenie

tak

18

zaliczenie

tak

ćwiczenia praktyczne

4 1 2 4

3

4

2

4

Razem: 30 punktów ECTS

Instytut Zdrowia Publicznego, PWSZ w ysie Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia niestacjonarne w systemie ECTS

Rok I, semestr letni (II)

Lp.

Nazwa przedmiotu

A. Przedmioty ogólne 1. Język obcy (do wyboru) 2.

Technologie informacyjne

3.

Etykieta w życiu publicznym B. Przedmioty podstawowe 4. Propedeutyka medycyny C. Przedmioty kierunkowe 5. Propedeutyka zdrowia publicznego 6.

7.

8.

Podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Ekonomia i finanse

Podstawy nadzoru sanitarnoepidemiologicznego D. Przedmioty specjalnościowe 9. Praktyka zawodowa wakacyjna

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Rodzaj zaliczenia

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia w tym semestrze

Punkty ECTS

ćwiczenia praktyczne wykład ćwiczenia praktyczne wykład

30

zaliczenie

tak

1

15 15

zaliczenie zaliczenie

tak tak

2

15

zaliczenie

tak

1

wykład seminarium

27 27

zaliczenie zaliczenie

tak tak

5

wykład

18

egzamin

tak

5

seminarium

18

zaliczenie

tak

wykład seminarium

18 18

zaliczenie zaliczenie

tak tak

4

wykład

18

egzamin

nie

5

ćwiczenia tablicowe wykład

18

zaliczenie

nie

18

egzamin

nie

seminarium

18

zaliczenie

nie

zaliczenie

tak

3 tygodnie (120 godzin)

Razem Objaśnienia: * -wszystkie rodzaje zaliczeń kończą się wystawieniem oceny

4

3

30 punktów ECTS

Instytut Zdrowia Publicznego, PWSZ w ysie Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia niestacjonarne w systemie ECTS

Rok II, semestr zimowy (III)

Lp.

Nazwa przedmiotu

A. Przedmioty ogólne 1. Język obcy (do wyboru) B. Przedmioty podstawowe 3. Podstawy biostatystyki

4.

Propedeutyka medycyny

C. Przedmioty kierunkowe 5. Podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 6. Organizacja i zarządzanie

7. 8. 9.

Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej Podstawy zdrowia środowiskowego

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Rodzaj zaliczenia*

Przedmiot Punkty obowiązkowy do ECTS zaliczenia w tym semestrze

ćwiczenia praktyczne

30

zaliczenie

tak

1

wykład Ćwiczenia praktyczne wykład seminarium

9 9

zaliczenie zaliczenie

nie nie

3

18 18

egzamin zaliczenie

tak tak

5

wyklad

18

egzamin

tak

5

seminarium

18

zaliczenie

tak

wykład ćwiczenia tablicowe wykład

18 18

zaliczenie zaliczenie

tak tak

5

18

zaliczenie

tak

3

seminarium wykład

9 9

zaliczenie zaliczenie

tak tak

4

seminarium wykład ćwiczenia tablicowe

9 18 18

zaliczenie egzamin zaliczenie

tak nie nie

4

Razem: 30 punktów ECTS Objaśnienia: * -wszystkie rodzaje zaliczeń kończą się wystawieniem oceny

Instytut Zdrowia Publicznego, PWSZ w ysie Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie ECTS

Rok II semestr letni (IV)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

A. Przedmioty ogólne 1. Język obcy (do wyboru)

ćwiczenia 30 praktyczne 2. Wychowanie fizyczne ćwiczenia 9 praktyczne 3. Komunikacja społeczna wykład 15 4. Ochrona własności intelektualnej wykład 15 5. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia wykład 9 B. Przedmioty podstawowe 6. Podstawy prawa wykład 9 C. Przedmioty kierunkowe 7. Organizacja i zarządzanie wykład 18 ćwiczenia 18 tablicowe 8. Podstawy ubezpieczeń wykład 18 społecznych i zdrowotnych seminarium 9 9. Podstawy polityki społecznej i wykład 18 zdrowotnej seminarium 18 10. Problemy zdrowia w skali wykład 18 międzynarodowej seminarium 18 11. Ratownictwo medyczne wykład 9 seminarium 9 D. Przedmioty specjalnościowe 12. Praktyka zawodowa wakacyjna 3 tygodnie (120 godzin)

Rodzaj zaliczenia*

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia w tym semestrze

Punkty ECTS

zaliczenie

tak

1

zaliczenie

nie

1

zaliczenie zaliczenie zaliczenie

nie nie nie

2 1 1

zaliczenie

nie

1

egzamin zaliczenie

tak tak

5

egzamin zaliczenie egzamin zaliczenie egzamin zaliczenie zaliczenie zaliczenie

tak tak tak tak nie nie nie nie

4

zaliczenie

tak

4 4 3

3

Razem: 30 punktów ECTS Objaśnienia: * -wszystkie rodzaje zaliczeń kończą się wystawieniem oceny

Instytut Zdrowia Publicznego, PWSZ w ysie Kierunek: Zdrowie Publiczne – specjalność: Aktywizacja osób starszych - studia stacjonarne w systemie ECTS

Rok III, semestr zimowy (V) Lp.

Nazwa przedmiotu

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Rodzaj zaliczenia*

A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Język obcy (do wyboru) ćwiczenia 30 egzamin prakyczne 2. Wychowanie fizyczne ćwiczenia 9 zaliczenie prakyczne B. Przedmioty podstawowe - obligatoryjne C. Przedmioty kierunkowe – obligatoryjne D. Przedmioty specjalnościowe – obligatoryjne dla wybranej specjalności 2. Podstawy pielęgniarstwa wykład 18 egzamin geriatrycznego ćwiczenia 18 zaliczenie praktyczne 3. Aktywność ruchowa osób wykład 18 zaliczenie starszych seminarium 18 zaliczenie 4. Podstawy geriatrii wykład 27 egzamin seminarium 27 zaliczenie 5. Podstawy neurologii wykład 18 zaliczenie seminarium 18 zaliczenie 6. Instytucje pomocy społecznej wykład 18 zaliczenie 7.

Psychospołeczne problemy osób starszych

8.

Seminarium licencjackie

seminarium wykład ćwiczenia tablicowe seminarium

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia w tym semestrze

Punkty ECTS

tak

2

tak

1

tak tak

4

tak tak tak tak tak tak tak

4 5 5 4

18 18 9

zaliczenie zaliczenie zaliczenie

tak tak tak

3

9

zaliczenie

tak

2

Razem: 30 punktów ECTS Objaśnienia: * -wszystkie rodzaje zaliczeń kończą się wystawieniem oceny

Instytut Zdrowia Publicznego, PWSZ w ysie Kierunek: Zdrowie Publiczne – specjalność: Aktywizacja osób starszych - studia stacjonarne w systemie ECTS

Rok III, semestr letni (VI) Lp.

Nazwa przedmiotu

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Rodzaj zaliczenia*

A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne B. Przedmioty podstawowe - obligatoryjne C. Przedmioty kierunkowe – obligatoryjne D. Przedmioty specjalnościowe – obligatoryjne dla wybranej specjalności 1. Prowadzenie działalności wykład 27 egzamin edukacyjnej osób seminarium 18 zaliczenie starszych 2. Promocja zdrowia i wykład 27 egzamin edukacja zdrowotna osób seminarium 18 zaliczenie starszych 3. Żywienie osób starszych wykład 18 zaliczenie ćwiczenia 18 zaliczenie tablicowe 4. Psychospołeczne wykład 18 egzamin problemy osób starszych ćwiczenia 9 zaliczenie tablicowe 5. Wsparcie w sytuacjach wykład 18 zaliczenie kryzysowych seminarium 9 zaliczenie 6. 7.

Zdrowie psychiczne osób starszych Praca dyplomowa

wykład seminarium

18 9

egzamin zaliczenie egzamin dyplomowy

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia w tym semestrze

Punkty ECTS

tak

5

tak tak tak

5

tak tak

3

tak tak

4

tak

2

tak tak tak tak

3 8

Razem: 30 punktów ECTS Objaśnienia: * -wszystkie rodzaje zaliczeń kończą się wystawieniem oceny

Instytut Zdrowia Publicznego, PWSZ w ysie Kierunek: Zdrowie Publiczne – specjalność: Organizacja pomocy społecznej - studia niestacjonarne w systemie ECTS

Rok III, semestr zimowy (V) Lp.

Nazwa przedmiotu

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Rodzaj zaliczenia*

A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Język obcy (do wyboru) ćwiczenia 30 egzamin prakyczne 2. Wychowanie fizyczne ćwiczenia 9 ćwiczenia prakyczne praktyczne B. Przedmioty podstawowe - obligatoryjne C. Przedmioty kierunkowe – obligatoryjne D. Przedmioty specjalnościowe – obligatoryjne dla wybranej specjalności 2. Prawo w opiece społecznej wykład 9 zaliczenie 3. Pedagogika społeczna wykład 18 egzamin seminarium 9 zaliczenie 4. Promocja zdrowia i edukacja wykład 27 zaliczenie zdrowotna w opiece społecznej seminarium 18 zaliczenie 5. Profilaktyka chorób wykład 18 zaliczenie społecznych seminarium 9 zaliczenie 6. Organizacja i prowadzenie wykład 9 zaliczenie domu opieki społecznej ćwiczenia 9 zaliczenie prakyczne 7. Rehabilitacja osób wykład 18 zaliczenie niepełnosprawnych ćwiczenia 18 zaliczenie prakyczne 8. Patologie społeczne wykład 18 egzamin seminarium 18 zaliczenie 9. Podstawy geriatrii wykład 18 zaliczenie ćwiczenia 9 zaliczenie prakyczne 10. Seminarium licencjackie seminarium 9 zaliczenie

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia w tym semestrze

Punkty ECTS

tak

2

tak

1

tak tak tak tak tak tak tak tak

1 3 4 3 3

tak tak tak

4

tak tak tak tak

4

tak

2

3

Razem: 30 punktów ECTS Objaśnienia: * -wszystkie rodzaje zaliczeń kończą się wystawieniem oceny

Instytut Zdrowia Publicznego, PWSZ w ysie Kierunek: Zdrowie Publiczne – specjalność: Organizacja pomocy społecznej - studia niestacjonarne w systemie ECTS

Rok III, semestr letni (VI) Lp.

Nazwa przedmiotu

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Rodzaj zaliczenia*

A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne B. Przedmioty podstawowe - obligatoryjne C. Przedmioty kierunkowe – obligatoryjne D. Przedmioty specjalnościowe – obligatoryjne dla wybranej specjalności 1. Promocja zdrowia i wykład 27 egzamin edukacja zdrowotna w seminarium 18 zaliczenie opiece społecznej 2. Profilaktyka chorób wykład 9 egzamin społecznych seminarium 9 zaliczenie 3.

4.

5.

6. 7.

Organizacja i prowadzenie domu opieki społecznej Opieka paliatywna

Ekonomika i finansowanie pomocy społecznej

wykład ćwiczenia praktyczne wykład ćwiczenia praktyczne wykład

ćwiczenia tablicowe Wsparcie w sytuacjach wykład kryzysowych seminarium Praca dyplomowa

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia w tym semestrze

Punkty ECTS

tak

5

tak tak tak

3

18 18

egzamin zaliczenie

tak tak

4

18 18

zaliczenie zaliczenie

tak tak

3

18

egzamin

tak

4

18

zaliczenie

tak

18 18

zaliczenie zaliczenie egzamin dyplomowy

tak tak tak

3 8

Razem: 30 punktów ECTS Objaśnienia: * -wszystkie rodzaje zaliczeń kończą się wystawieniem oceny

Instytut Zdrowia Publicznego, PWSZ w ysie Kierunek: Zdrowie Publiczne – specjalność: Promocja zdrowia - studia niestacjonarne w systemie ECTS

Rok III, semestr zimowy (V) Lp.

Nazwa przedmiotu

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Rodzaj zaliczenia*

A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Język obcy (do wyboru) ćwiczenia 30 egzamin praktyczne 2. Wychowanie fizyczne ćwiczenia 9 ćwiczenia prakyczne praktyczne B. Przedmioty podstawowe - obligatoryjne C. Przedmioty kierunkowe – obligatoryjne D. Przedmioty specjalnościowe – obligatoryjne dla wybranej specjalności 3. Terapia zajęciowa wykład 18 egzamin ćwiczenia 18 zaliczenie praktyczne 4. Promocja aktywności wykład 18 zaliczenie ruchowej ćwiczenia 18 zaliczenie praktyczne 5. Programy zdrowotne i ich wykład 27 egzamin konstruowanie seminarium 27 zaliczenie 6. Zdrowie psychiczne wykład 18 zaliczenie ćwiczenia 18 zaliczenie tablicowe 7. Organizacje pozarządowe w wykład 18 zaliczenie promocji zdrowia seminarium 18 zaliczenie 8. Psychospołeczne problemy wykład 18 zaliczenie osób chorych i ćwiczenia 9 zaliczenie niepełnosprawnych tablicowe 9. Seminarium licencjackie seminarium 9 zaliczenie

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia w tym semestrze

Punkty ECTS

tak

2 tak

1

tak tak

4

tak tak

4

tak tak tak tak

5

tak tak tak

4

5

3

tak tak

2

Razem: 30 punktów ECTS

Objaśnienia: * -wszystkie rodzaje zaliczeń kończą się wystawieniem oceny

Instytut Zdrowia Publicznego, PWSZ w ysie Kierunek: Zdrowie Publiczne – specjalność: Promocja zdrowia - studia stacjonarne w systemie ECTS

Rok III, semestr letni (VI) Lp.

Nazwa przedmiotu

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Rodzaj zaliczenia*

A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne B. Przedmioty podstawowe - obligatoryjne C. Przedmioty kierunkowe – obligatoryjne D. Przedmioty specjalnościowe – obligatoryjne dla wybranej specjalności 1. Profilaktyka uzależnień wykład 27 egzamin 3.

Choroby społeczne i cywilizacyjne

4.

Żywienie w profilaktyce i chorobie

5.

Psychospołeczne problemy osób chorych i niepełnosprawnych Międzynarodowe działania dla promocji zdrowia Opieka zdrowotna nad rodziną Praca dyplomowa

6.

7. 8.

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia w tym semestrze

Punkty ECTS

tak

5 5

seminarium wykład seminarium

18 27 18

zaliczenie egzamin zaliczenie

tak tak tak

wykład ćwiczenia tablicowe wykład ćwiczenia tablicowe wykład

18 18

zaliczenie zaliczenie

tak tak

3

18 9

egzamin zaliczenie

tak tak

4

18

zaliczenie

tak

2

seminarium

9

zaliczenie

tak

wykład seminarium

18 9

egzamin zaliczenie egzamin dyplomowy

tak tak tak

3 8

Razem: 30 punktów ECTS

Objaśnienia: * -wszystkie rodzaje zaliczeń kończą się wystawieniem oceny