K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği

T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek

programlar tarafından finanse edilmektedir.

ALASHİA

TERRACOTTA

SANAT

Kapsamında teknik destek verilmektedir.

TOPLULUĞU

DERNEĞİ.

“Turizm

Potansiyelinin

Geliştirilmesi“ programı kapsamında sağlanan mali destek ile için bir yapım işi’ni sonuçlandırmayı planlamaktadır. Tarihi Lefkoşa Surlariçi bölgesinde turizm potansiyelinin geliştirilmesine katkıda bulunmak için oluşturulacak guest house ve cafenin tadilatı gerçekleştirilecektir. Genel Amaç Kuzey Kıbrısta’ki turizm potansiyelinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Mal temin işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. b) Adresi: Köroğlu sokak P.K. 8A Lefkoşa / K.K.T.C. c) Telefon numarası : 0090 392 227704 d) Faks numarası: 0090 392 87883 e) Elektronik posta adresi: [email protected] f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İlan konusu işin; a)

Projenin Adı:

“Kültürel Mirasın Alashia Cafe yolu ile yaşatılması” projesi kapsamında

gerçekleşecek yapım işleri; b)

Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: Yapım işleri; bahçe düzenlenmesi, duvar

tamiri, bar dolap ve rafların tamiri, yatak odası ve salon restorasyonu, tuvalet ve duşların tamiri boyası, pencere camlıkları pancur tamir ve boya yapımı ) İşin/Gerçekleştirileceği yer: Alashia Terracotta Sanat Topluluğu binası(Köroğlu sokak 8a

c) lefkoşa). d)

Son teklif verme tarihi ve saati : 27.07.2015 (15:00 )

Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)İsteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50’si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi)

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a)

Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına

giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b)

İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c)

Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d)

Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e)

(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci

dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f)

(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g)

Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa

olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h)

Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan

yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../201... İmza Teklif Veren

Teknik Şartname Standart Formu (Sözleşme makamı tarafından doldurulacaktır) [Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; teknik özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ilana çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa hizmet alımı ve yapım işlerinde kullanılacak malzeme standartlarını,

metraj

cetvelleri,

çalışacak

personelin

yeterlilikleri

gibi

ilave

maddeler

eklenebilecektir.] İLAN NUMARASI: KKTC- - YAPIM İŞİ LOT 4 İHALE 4 İLAN NUMARASI: KKTC- - YAPIM İŞİ LOT 4- İHALE 4

1.GenelTanım; Tarihi Lefkoşa Surlariçi bölgesinde turizme dönük bir tesisin oluşturulması; bölgeye ait tarihi ve kültürel dokuya uygun olan ve tarihi dokusu korunarak yaklaşık 150 yıllık bir binanın restore, tadil ve dekore edilmesi ile turizme dönük konaklama tesisi oluşturulmasıdır. Bu bağlamda, Lefkoşa surlariçi bölgesinde tarihi dokuyla uyumlu turistik konaklama tesisinin restorasyonu gerçekleştirilecektir, Bahçe Düzenlemesi yapılacaktır. 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

A

B

C

Sıra No

Teknik Özellikler

Miktar

A

B

C

Sıra No

Teknik Özellikler

Miktar

Bahçe düzenlenmesi 1 5.2Gerekli temizlik, yıkım ve gereksiz malzemelerin bahçe dışına taşınmasıBahçe açık atölye alanı zemine şap dökülerek temiz bir alan oluşturulması.Bahçede zemine zarar veren zangalak ağaçlarının kesilmesi temizliğiBahçede bulunan ağaçların budama işleri yaptırtılarak yabani otların temizliğiBahçede bulunan açık atölye hazırlığı, duvarlarının tamiri , ışık alma durumu korunarak sandwiç panel kaplanması. Bahçe garaj tavanında bulunan kanserojen amyant malzeme lamarinalar çıkartılıp sökülüp atılacak ve

Ön

sandwiç panelle kaplanacak

bahçe,Bahçe sabit mobilyalarının tamir ve onarımı

arkaBar alanı pergolaların tamir ve onarımı

bahçeBahçedeki çardak tamiri, çatı izolasyonu profillerin kaplanması ve tavanın iyileştirilmesi gerekirse uzatılması.Bahçe bar duvarının kapatılması tavan izolasyonu yapılmasıBahçe bar önü çatlakları tamiri ve zemine epoksi dökülerek estetik görünüm ve kullanım kolaylığı sağlanmasıBahçe cafe mutfağının LTB nin uyguladığı mutfak standartları doğrultusunda hijyen koşulları dikkate alınarak düzenlenmesi.

A

B

C

Sıra No

Teknik Özellikler

Miktar

2

Duvar tamiri  Girişteki merdiveni saran duvarın yıkımı ,tamiri ve korkuluk yapılması

1

5.3Giriş Camlık duvarların iyileştirilmesi ve zeminde çukur kazılarak temelin sağlamlaştırılması ve duvarların yeniden çatlamaması için önlem alınması

adet

camlık giriş duvarı 1 adetGiriş demir kapıya bağlı duvarın eksik taşlarının örülmesi ve dokusu korunarak sarı taş tozuyla sıva yapılması

bahçe garajGaraj duvarlarının taşıyıcı profil ve camlık duvarlarının sağlamlaştırılması

duvarı,Bahçedeki Eksik ve çatlak sarı taş duvarların tamiri

1Bodrum Giriş duvarının Su basman tamiriEvin dış duvarları sarı taşlara izolasyon malzemesi sürülerek nemi ve rutubet için önlem alınması.

adet

atölye duvarı 1

adet

garaj duvarı Mekan dış cephe duvarlar ı, bahçe duvarlar ı

3 5.5

Bar dolap ve Raflar

* Bar dolaplarının ve raflarının tamiri, boyanması, ahşap malzemeye teak koruyucu sürülerek iyileştirme 1 * Bar profillerin ahşapla kaplanması *Bar çatı torba kumaşla kaplanması * bar banko mermerlerinin temizlenip parlatılması

A

B

C

Sıra No

Teknik Özellikler

Miktar

Yatak odası 1   

4 5.6

Salona açılan kapı bölme ile kapatılmalı. Dam tahtaları tamiratı yapılmalı Zemin plastik mevcut kaplama sökülerek mermer doğal dokusu, yer mermerleri korunarak , çıkartılamayan kısmı ahşap kaplama olmalı.  Duvardaki çatlaklıklar giderilerek izolasyon malzemesi sürülecek ve rutubetler tamir edilerek yalıtma ve boyama yapılacak.  Alçı sıva işleri , Boya işleri 1.sınıf boyama ile boyanacaktır. Yatak odası 2 restorasyon    

Çöken zemin tamiri mermerler korunmalı. Deforme alan ahşapla kaplanmalı Tavan temizlenip tamiri yapılmalı Duvardaki çatlak tamir edilip, sıva ve alçı işleri yapılmalı yatak odası altında bulunan Su basman tamiri yapılmalı

54m2

Yatak odası bodrum kat  Tavanlardaki malzeme sökülerek mertekler temizlenip koruyucu sürülmeli  Zemin Kıbrıs mermeri tamir edilip parlatılarak onarılmalı  Duvarlar alçı sıva işleri yapılmalı izole malzeme sü tamir edilip sıva işleri, alçı yapılmalı.  Bahçeye bakan pencere korkulukları temizlenip eksik kısım tamamlanmalı, camı değiştrilereki çift cam takılmalı  Binanın hazırlığı ve gereksiz malzemelerin bina dışına taşınması

5

Salon restorasyon 

5.7      

Salon duvarları kağıt kaplama yerler restorasyon mantığıyla sabitlenip üzerine polyester sürülmeli. Yıkık olan alçı panla kaplanıp boyanmalı. Salondaki zemin plastik kaplama çıkarılıp atılmalı ve mermer doku 40 m2 meydana çıkartılarak deforme olan yerlere ahşap döşeme yapılmalı. Salon koridoru tavanı tamir edilmeli, geçiş kapısı sökülerek .meremerleri temizlenip bakımı yapılmalı. Salon koridoru duvarında 2 kapalı bölme oluşturmalı Yatak odası 1 e bakan ara kapatılıp bölme elde edilmeli Salon çatı kiremitler kontrol edilerek kırıklar değiştirilmeli Salon koridorundan bodruma inen merdivenler tamir edilerek boyanmalı

A

B

C

Sıra No

Teknik Özellikler

Miktar

6 5.8

Tuvalet duş tamirat boya • tüm tuvalet ve duşların Seramiklerinin tamiri ve döşenmesi 1. Sınıf işçilikle usulüne uygun olarak yapılacaktır. 6 tuvalet •Tuvaletler yeni takılarak su tesisatları yapılmalı • mutfak Su giderleri iyileştirilip gider bağlantıları yapılmalı

3 duş

• Yatak odası 1 Duş kabini ve tuvalet yapılmalı, cam bölme ile ayrılması sağlanmalı. 

Süit oda kurna ve tuvalet yeni takılmalı 8

7

Pencere camlıkları ve pancur tamir ve boyama 

5.9   

kapı

Bütün kapı ve kasaların tamiratı yapılmalı, macunlama, astar ve yağlı 6 adet boyama yapılmalı. pencere Bütün dış panjur temizleme, macunlama ve astar boyama yapılmalı Giriş kapısı sağlamlaştırılmalı demir işleri ve demir korkuluğu yapılmalı 6 adet Camlık ön giriş kapısı yenilenmeli pancur

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler 4. Garanti Koşulları: İki yıl her şartta malzeme ve işçilik için garanti temin edilecektir. 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri İki yıl süre ile malzeme ve işçilik garantisi, bakım ve onarım hizmetleri temin edilecektir.Sorun oluştuktan sonra 24 saat içimde çözümü saglanacaktır. 4. Gerekli Yedek Parçalar Malzeme ve işçilikten doğabilecek yedek parça gereksinimleri iki yıl süreyle garanti kapsamında karşılanacaktır. 5. Kullanım Kılavuzu 6. Teslim süresi Sözleşme imzalanmasını müteakip 2 aydır. 7. Diğer Hususlar;

adet

Teknik ve Mali Teklif Formu (İstekliler tarafından doldurulacaktır)

İlan Numarası : … … … … … … … … … İsteklinin adı

:………………………

A

C

D

E

F

Sıra

Miktar

Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil)

Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)

Toplam*

No 1 2 3 4

Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile) * Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz.

İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

(TL)