%bit tIP BEBKA

Gee

• 6 • BURSA • BOYOK*EHIR ' • BELEDIYESI

klllea

Dos Est*r MeEk KaIkinma Awns,

Bursa Bilim ye Teknoloji Merkezi "Bilim $enligl'35" Proje Yartfma Kitapg 61 ye prtnamesi

Bu Ozet Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Bilim 5enligi'15 Proje Yansmasina katilacak Ogrencilere ye mucitlere yardimci olmak amaciyla hazirlanmistir. Proje yahsmasi yapan Ogrenci ve mucitlerin basvuruda bulunmadan Once bu rehberi bastan sona dikkatle okumalan kendileri igin yok yararh olacaktir. Ulkemiz genelinde duzenlenen bilim senligi proje yansmasma katilacaklann, yalismalannm her asamasinda benzer sekilde davranmalan ve konulan ilkelere uymalan, her seyden Once kendilerine kolaylik saglayacak ve yalismalannm en iyi sekilde degerlendirilmesini mumkun lolacaktir. Temel egitim, orta Ogretim, mesleki egitim Ogrencilerine, yuksekogrenim ogrencilerine, mucitlere yemelik proje yansmarruzm temel amaci insanlannza bilimi sevdirmek, bu konuda bir farkmdalik yaratmak, ahskanhk kazanchrmak ve analitik dOsOnce yapisina sahip insanlar yetismesine katio saglamakhr. Bursa Bilim Senligi'13 ana konsepti "Tasarim ve Inovasyon" olarak belirlenmistir. Proje yansmasma basvuru yapacak olan projelerin de bu konsept dahilinde yahsmalanni yOrlitmeleri beklenmektedir. TUrkiye'nin 2023 vizyonu dogrultusunda bilim toplumu olusturmak Caere toplumun turn kesimlerinin bilime olan ilgisini arttirmak ye bilimi sokaga indirmek amaci ile geryeklestirdigimiz Bursa Bilim 5enligi'nde siz degerli bilim severleri projeleri ile aramizda gormek istiyoruz. Turn Bilim Severlere Basanlar Dileriz. Bursa Bilim Senligi Ekibi

. • .

ar 'Am

• BURSA •

• BIMIK*EHIR BELEOIYESI

BEIIKA

1.) Yansmanm Konsepti

Tasanm velnovasyon 2.) Yansmanm Amaci

Ulkemize bilimi sevdirmek, bu konuda bir farkindalik yaratmak, aliskanlik kazandirmak ve analitik du Once yapisina sahip gelecegin bilim insanlarinin yetismesine katki saglayarak ogrencilerde arastirma, bulus yapma heyecani olusturmak. 3.) Yansmanm Hedefi

• • • • • • • •

Ogrencileri ve mucitleri bilim ye teknoloji alanlarinda uretkenlige tesvik etmek, Ogrencilerin gizli kalmis yeteneklerinin desteklenerek gelistirilmesine ortam hazirlamak, Ogrencilerin, galismalarinda bilimsel dOsiince, yOntem ve teknikleri kullanarak bilgi ve beceri kazanmalanni saglamak, Ulkenin gelecegini yonlendirecek, bilimsel alanlarda azgOn ve farkli dOsOnceler ortaya koyabilen, Oz gO yeni gelismis bireyler yetistirilmesine katkida bulunmak, ilgi ve yetenekler dogrultusunda takim galismalannin gelistirilmesiyle birlikte Olkemize yeni mucitler kazandirmak, Proje hazirlama, gelistirme, olusturma y e uygulama deneyimlerini ogrencilere ye mucitlere kazandirmak, Gelecegin bilim insane olma potansiyeline sahip olan katilimcilarin kesfedilmesi ve var olan yeteneklerinin gelistirilmesi amaclanmak, $enlikte finale kalan katlllmcilar arasmdan bilim merkezi formatina uygun projelerin belirlenerek Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinde sergilemek,

4.) Katilun & Basvuru Kosullan

3 Basvurular bireysel veya grup olarak yapilabilir. Grup olarak basvuru yapan ogrenciler aynca bireysel olarak basvuru yapamaz. Grup basvurulannda &WI grup temsilcisine verilir. 3 Proje sahipleri, projelerini gonderirken bu projelerin OzgUn ye kendilerine alt oldugunu ye bu sartname hukumlerini aynen kabul ettiklerini yazilu olarak bildirmek zorundadirlar. 3 Yansmaya girecek olan projelerin Bursa Bilim $enligi Proje Yarismasmda degerlendirmeye alinabilmesi igin Tasanm ye ino yasyon konsepti kapsaminda; • Hayati Kolaylastiran Tasanmlar • Akilli Uygulamalar • Mobil Uygulamalar • inoyatif Endustriyel Tasanmlar • Ergonomi • Yenilenebilir Enerji, Geri DOnOsOm ve Cevre • Gelecegin Ev Aletleri • GOvenlik ye Emniyet Tasanmi • Mekanik Fonksiyonellik Yukandaki konulardan birine veya birkagina girmeleri gerekir. 5.) Hedef Kitle

Temel Egitim, Orta Ogretim, Mesleki Egitim Ogrencileri, YOksek Ogrenim Ogrencileri, Mucitler, Bllinirn"

4• • •

g • BURSA • BUTUIWIR

• MEDIUM

LSVJA

tm

BEBKA Bursa bbbefili !Deli( Kakinma Ajansi

6.) Katdun / Bawuru YOntemi • Basvurusu yapilan projelerin yansma basvuru formunda belirtilen kosullara uygun olarak hazirlanmasi gerekmektedir. •

Yansma basvurulan yansma takvimine Ore Internet sitesi Uzerinden yapilacaktir. Basvuru icin bklayiniz.Basvuru esnasinda doldurulmasi gereken belgeler sunlardir; 3 Online basvuru formu 3 Taahhutname 3 Proje ile alakali 4 dakikayi gecmeyecek video veya aciklayia gizim ye fotograf. Her proje qrubu icatlanylo ilqili poster ye prototip hazirlamak zorundadir. Prototipi olmayan projeler on eleme sofhasinda proje yarismasindan elenecektir.

7.) Degerlendirme aekli / 014utleri Yansmaya katilan projelerin formats uygunlugunun kontrol edilmesi; (Degerlendirme Komisyonu) Proje Milt= kitapciginda yer alan kriterler dogrultusunda Proje Bas y uru Formunun doldurulmasi gerekmektedir. Yansmacilann basvurusunu yaptigi projelerin kitapcikta yer alan kriterlere uygunlugu proje Degerlendirme Komisyonu tarafmdan degerlendirilecektir. Finale kalan projelerin belirlenmesi; (Degerlendirme Kurulu) Projeler, asagida belirtilen kriterler dogrultusunda degerlendirildikten sonra finale kalacaktir. Finale kalan projeler 8-9-10 Mayis 2015 tarihlerinde Bursa Merinos Parkrnda gergeklesecek olan Bursa Bilim 5enligrride sergilenmeye hak kazanacaktir. • • • • • • • • • •

Yenilikgilik SOrdilirfilebilirlik Yaygin Etki (Fayda) Gelistirmeye Prototip Dzgilin Deger Anlasllabilirlik ve Butunluk Etik Degerlere Uygunluk

Degerlendirme sonucu dereceye giren projelerin

(Yansma furls!)

Bursa Bilim 5enligi Proje Yansmasi kapsaminda finale kalan projeler arasmdan senlik sliresince alanda Jun degerlendirmesi ve www.bursabtm.orq web sitesi Ozerinden halk oylamasi ile dereceye girenler belirlenecektir.

%t•ktm

•• • • BUYUKWIIR •• g• BURSA • BELEDITESI

BEBKA

Buss Esktypint Bilffik IP Kalk ' Enna Alansi YarismaJOrisi: Senlik alaninda projelerde yapacaklan incelemeler sonucu gene! degeriendirmeye %80 etki edecek sekilde puanlamada bulunacaktir.

Halk Oylamasi: Senlik alaninda sergilenecek projeler www.bursabtm.orq web-sitesi uzerinden %20 etki edecek sekilde balk oylamasina sunulacaktir. 8.) Basvuru, Degerlendirme ye Ockillendirme Takvimi

14 Ekim'14

Proje yansmasi basvurulannin acilmasi

275ubar15

Proje yansmasi basvurulannm sonlanchnlmast Toplananagiojele ri n Forniata LlyguillugunUn Kontrol Edilrng On Elerne Komisyonu

Mart'15

F near — Universite Katmil eimcilan Mucitl elierlenai listiernindirlam Kurulu Degerle

Milli Egitim Mudurlugu'ne bagb Finalistlerinin BelirlenMett( Proje Sergisk Merinos AKKM 8-9 aNgan ) Degerlendirme Kurulu

Finalist Projelerin Senlik Alaninda Sergilenmesi Web Site Uzerinden Halk Oylamasi Yapilmasi Yansma JOrisi Oylama Sonucu Dereceye Giren Projelerin

Mayss'15

10 Maya

Degerlendirme Komisyonu: • • • •

Bursa BUyliksehir Belediyesi Temsilcileri Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Temsilcileri BEBKA Temsilcileri Bursa II Milli Egitim Mudiirlugu Temsilcileri

Degerlendirme Kurulu: • • • • • • • • •

Bursa BUyOksehir Belediyesi Temsilcileri Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Temsilcileri BEBKA Temsilcileri Bursa II Milli Egitim MOdUrliiga Temsilcileri Bursa Bilim, Sanayi ve Teknoloji II MUdiirliigu Temsilcileri Akademisyenler is Adamlan ve Sanayiciler Kentin Kanaat Onderleri GazetecilerSektörlinde lider is adami, sanayici, alaninda duayen akademisyen ve kamu sektoranden karar. vericiler.

Yansma Knish

'P

tthi • BURSA : BertuErEisi

II IS

er

•kitm

bBEBKA Bursa Eskyelis Bdeok Kai kInma Ajansi

9.) Othillendirme Degerlendirme sonucunda odule layik gOrOlen projelere asagidaki miktarlarda OdUlverilecektir. Kategoriler; • • • o o o

Temel Egitim Okullan Projeleri Orta Ogretim Okullan Projeleri Mesleki Egitim Okullan Projeleri Birincilik Oc1010 ikincilik Odulu Chi:manic Odulu

• o o o

Yiiksek Ogrenim Kurumlan Projeleri Birincilik OcI010 : 6.000 TL kincilik Odiilu : 4.000 TL : 3.000 TL OciincOlOk Odulu

• o o o

Mucitler Birincilik Odin ikincilik OcOnclilOk Oc1010

: 5.000 TL : 3.000 TL : 2.000 TL

: 10.000 TL : 7.000 TL : 5.000 TL

10.)Diger HUldimler • Basvuru formunda istenilen bilgiler eksiksiz olarak doldurulmak zorunludur. • Basvuruda bulunan proje eger bir icat ise, Turk patent EnstitOsU i nde (TPE) marka tescili, faydali model gibi hOldimlerce korunmaya almmissa belirtilmek zorunludur. Bu konuda ortaya cikabilecek her thrill hukuki, cazai, adli ve mali sorumluluk basvuru sahibine aittir. • Basvuruda bulunacak turn tasanmlar, bilimsel etik kurallarina (kopya, cant olmayacak Bilimsel Etik Kurallanna uygun olmayan projeler degerlendirme sekilde) uygun birakilacaktir. •

Yarismada dereceye giren proje sahipleri alacaklan birincilik, ikincilik ve disinda projesinin Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinde etkinlik tarihinden itibaren 1 yil sOresince sergilenmesini kabul eder ve Bursa BOyliksehir Belediyesi'nden ekstra bir telif Ucreti ya da baska bir ucret talep etmeyecegini yansmaya katilmakla kabul etmis sayilir. 8-9-10 Mayis tarihleri arasmda $enlik sliresince finale kalan; o Milli Egitime bagli okullardan gelen katilimcilar icin ogle yemegi, o YOksekOgrenim kurumlanndan gelen katilimcilar icin ogle yemegi ve sehir disi katilimcilar 'gin konaklama ve ulasim, katilimcilar icin konaklama, o Mucit katilimalar igin ogle yemegi ye sehir o Projelerin senlik alanina ulasimi ile ilgili masraflar katilimciya aittir. Degerlendirme kurulu, degerlendirme surecinde belirlenen kategorilerde OdOlverme ya da Odulu iptal etme hakkini kendinde sakli tutar.

• BURSA IrE11%,:t• nhtm

BEBKA

Bursa Ekkikehaleek xaikinma akansi

Ogrencilerin veya mucitlerin kendi urettikleri fikri uygulama asamasmda universitelerden ya da arastirma kurumlanndan destek almalan dogaldir; ancak, bu destek, bilgi alma ya da laboratuvarlardaki cihaz veya gesitli araglann Ogrencilerin bir universitede yurutulmekte olan bir arastirmaya katilip burada yaptigi calismalan proje olarak sunmasi bu yansmanm ruhuna ve var olus nedenine aykindir.

BURSA BILIM SENUdi EKIBI iLETiSiM BiLG1LERi Web sitesi:www.bursabtm.org e-posta:[email protected] Yansma ve Organizasyon: Bursa Bilim ye Teknoloji Merkezi / 0(224) 250 50 63 Yetkili Kisi lletisim: Burak Topkaya — Samet Tuna Adres: Albnova Mah. Fuar Caddesi No:23 Bursa / Turkiye