HUBUNGAN GAYA PEMBELAJARAN, MOTIVASI DAN PENCAPAIAN PELAJAR SEMESTER SATU DALAM MODUL MATEMATIK KEJURUTERAAN

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak HUBUNGAN GAYA PEMBELAJARAN, MOTIVASI DAN PENCAPAIAN PELAJAR SEMESTER SATU DALAM MODUL MATEMATIK KEJURUT...
Author: Godwin Leonard
46 downloads 10 Views 1MB Size
Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

HUBUNGAN GAYA PEMBELAJARAN, MOTIVASI DAN PENCAPAIAN PELAJAR SEMESTER SATU DALAM MODUL MATEMATIK KEJURUTERAAN

Azrul Mahfurdz Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Mukah Sarawak Saifuddin Semail Jabatan Matematik, Sains & Komputer Politeknik Sandakan Sabah

ABSTRAK Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti hubungan gaya pembelajaran, motivasi dengan pencapaian pelajar semester 1 dalam Modul Matematik Kejuruteraan. Seramai 297 orang pelajar semester 1 dari beberapa jabatan yang berbeza telah dipilih sebagai sampel. Instrumen yang digunakan adalah Inventori Pembelajaran Di Sekolah oleh Selmes (1987) yang telah mengemukakan empat gaya pembelajaran iaitu permukaan, mendalam, terancang dan gigih usaha. Data pencapaian matematik pelajar pula telah diambil daripada keputusan peperiksaan akhir semester. Data kajian dianalisis secara deskriptif dan inferensi dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Packages for Social Sciences15.0). Hasil analisis deskriptif mendapati bahawa kebanyakkan pelajar mengamalkan keempat-empat gaya pebelajaran. Bagi faktor motivasi, didapati nilai motivasi dalaman lebih tinggi berbanding motivasi luaran. Analisis kajian turut menemukan hubungan yang signifikan di antara gaya pembelajaran dan motivasi. Walaubagaimanapun didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya pembelajaran dan pencapaian pelajar.

1.0 PENGENALAN Pembangunan politeknik-politeknik di Malaysia bermula dari aspirasi negara ke arah menjadi sebuah negara perindustrian dan seterusnya meningkatkan daya saing dalam pasaran ekonomi dunia. Penubuhan Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia KPTM adalah bertujuan untuk melatih bakal pekerja separa profesional bagi menampung keperluan sumber manusia dalam jurusan teknikal, perdagangan dan perkhidmatan. Sumber tenaga kerja terlatih dalam bidang teknikal adalah suatu keperluan yang penting. Program yang ditawarkan di politeknik yang merangkumi bidang teknikal, perdagangan dan perkhidmatan sememangnya memerlukan pelajar mempunyai pengetahuan matematik yang secukupnya. Pengetahuan asas yang kuat dalam bidang matematik adalah penting dalam masyarakat kita yang menuju kearah sebuah negara maju yang berteraskan sains dan teknologi (Angela, 2001). Pembelajaran matematik dalam kurikulum politeknik haruslah dirancang supaya mencapai matlamatnya, iaitu untuk mempertingkatkan pengetahuan, ketrampilan dan minat pelajar dalam matematik. Pelajar diharapkan akan berupaya menggunakan matematik secara efektif untuk menyelesaikan masalah serta mempunyai pengetahuan yang mencukupi untuk

1

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

digunakan dalam subjek-subjek lain dan berfungsi secara produktif dalam kerjaya masa hadapan mereka. Pembelajaran matematik seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sukar dan membosankan kerana proses pembelajaran berlangsung dalam struktur bilik darjah tradisional, matematik lebih menekankan penghafalan formula dan latih tubi, kemahiran menjawab soalan peperiksaan dan pengajaran yang berpusatkan guru (Koh Lee Ling et al, 2008). Selain dari itu, menurut Salawati (1998) faktor lain yang menyebabkan kemerosotan pencapaian pelajar adalah disebabkan oleh pencapaian awal, kemahiran asas, minat, sikap, motivasi dan kemahiran menyelesaikan masalah. Oleh yang demikian, adalah penting pelbagai cara digunakan untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam matematik sehingga ke tahap yang cemerlang dan salah satu cara tersebut adalah melalui strategi pendekatan pembelajaran pelajar.

2.0 PENYATAAN MASALAH Pencapaian pelajar yang rendah dan kelemahan dalam mata pelajaran matematik haruslah ditangani dan diambil perhatian dengan lebih teliti. Ini adalah kerana, kelemahan di dalam subjek ini akan menjejaskan pembelajaran pelajar di sesebuah institusi pendidikan. Menurut Norlia et al (2006), kelemahan dalam mata pelajaran ini boleh mengakibatkan kurangnya peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan mengikuti kursus tertentu yang memerlukan pengetahuan dan kemahiran matematik tambahan. Oleh yang demikian, adalah penting pelbagai cara digunakan untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam matematik. Salah satu cara tersebut adalah melalui strategi pendekatan pembelajaran atau pun gaya pembelajaran pelajar. Pelbagai kajian telah dijalankan berkaitan gaya pembelajaran pelajar. Antaranya adalah kajian yang dijalankan oleh Mokhtar Ishak & Rohani Ahmad (2001) untuk menentukan hubungan pencapaian penyelesaian matematik dengan gaya belajar pelajar. Dalam kajian berkenaan dapatan menunjukkan gaya belajar mempengaruhi pencapaian penyelesaian matematik pelajar. Pensyarah seharusnya mengambil berat tentang cara seseorang pelajar itu belajar. Namun begitu, apa yang berlaku semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung pensyarah kurang memberi penekanan tentang gaya pembelajaran yang sesuai dan patut digunakan oleh pelajar. Oleh yang demikian, adalah penting seseorang pensyarah mengenalpasti gaya pembelajaran pelajar serta membantu mereka supaya mengamalkan gaya pembelajaran yang dapat meningkatkan pencapaian mereka. Selain daripada itu, kajian yang dijalankan oleh Norhani Bakri et al (2005) untuk mengenalpasti punca prestasi pembelajaran yang lemah di kalangan pelajar mendapati bahawa salah satu punca adalah faktor teknik belajar. Dalam kajian tersebut didapati cara pembelajaran yang tidak konsisten dan tiada inisiatif untuk berusaha sendiri dengan mencari bahan rujukan di perpustakaan merupakan faktor yang menjejaskan prestasi pembelajaran. Oleh kerana gaya pembelajaran turut memainkan peranan penting dalam pencapaian pelajar, maka satu kajian berkaitan gaya pembelajaran haruslah dibuat untuk melihat sejauh manakah ia mempengaruhi pencapaian pelajar dalam mata pelajaran matematik di politeknik.

2

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

3.0 KERANGKA KOSEPTUAL Nor Azan et al (2004) telah mengakaji kebolehan kognitif, pengetahuan yang lepas dan gaya pembelajaran memberi kesan terhadap pencapaian pelajar. Hasil kajian tersebut mendapati sifat individu seperti gaya pembelajaran boleh memberi kesan kepada hasil pencapaian pelajar. Sementara itu, hasil kajian yang diperolehi daripada Erica et al (2006) menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan gaya pembelajaran di antara pelajar lelaki dan perempuan.

GAYA PEMBELAJARAN •

PERMUKAANMENDALAMTERANCANGGIGIH USAHA

PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR

DORONGAN MOTIVASI •

DALAMANLUARAN

Rajah 1: Kerangka Konseptual Kajian Satu kerangka konseptual telah dibentuk dan diubah suai daripada model Bryant (1974) dalam kajian yang telah dibuat oleh Norlia et al (2006). Berdasarkan kerangka koseptual yang dibentuk (ditunjukkan dalam Rajah 1), gaya pembelajaran dan dorongan motivasi akan mempengaruhi pencapaian matematik pelajar.

4.0 PERSOALAN KAJIAN Tujuan kajian adalah untuk melihat hubungan antara gaya pembelajaran dengan dorongan motivasi pensyarah mempengaruhi pencapaian matematik pelajar. Kajian yang dijalankan ini juga betujuan untuk melihat perbezaan gaya pembelajaran pelajar sijil dan diploma. Secara terperinci kajian yang dijalankan adalah untuk menjawab persoalan kajian seperti berikut: i. Apakah gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar dalam mata pelajaran Matematik? ii. Apakah motivasi yang mendorong pelajar belajar? iii. Adakah terdapat hubungan antara gaya pembelajaran dan motivasi? iv. Adakah terdapat perbezaan gaya pembelajaran mengikut pencapaian?

3

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

5.0 HIPOTESIS KAJIAN Berdasarkan tujuan kajian, hipotesis telah dibina untuk melihat hubungan gaya pembelajaran, dorongan motivasi pensyarah dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Matematik iaitu: i. Tidak ada perhubungan signifikan antara motivasi dan gaya pembelajaran. ii. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan gaya pembelajaran mengikut pencapaian.

6.0 METODOLOGI 6.1 Reka bentuk kajian Kajian yang dijalankan ini adalah merupakan kajian tinjauan. Kaedah ini dipilih kerana limitasi masa yang terhad dan mempertimbangkan dari segi kos dan tenaga. Di samping dapat mengumpul jawapan responden dengan cepat, ia juga banyak digunakan dalam kajian untuk menghuraikan sikap, pendapat, kepercayaan, perasaan, kualiti perkhidmatan, produk, tingkah laku dan sebagainya. Kajian yang dijalankan ini juga hanya melibatkan kelompok yang kecil sahaja. Oleh demikian, penggunaan kaedah kajian tinjauan ini adalah bersesuaian. 6.2 Populasi dan Sampel Kajian Populasi kajian adalah seramai 1300 orang pelajar semester satu yang mengambil kursus Matematik Kejuruteraan di Politeknik Mukah Sarawak. Daripada jumlah populasi tersebut seramai 297 orang telah dipilih sebagai sampel secara rawak dalam kajian. Pemilihan jumlah sampel ini adalah berdasarkan kepada jadual penentuan saiz sampel yang telah dikemukakan oleh Krejcie dan Morgan (1970) dalam Chua Yan Piaw (2006). 6.3 Instrumen Kajian Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian untuk menjawab persoalan kajian yang telah dikemukan. Soal selidik yang diguna adalah berdasarkan Inventori Pembelajaran di sekolah oleh Selmes (1987) dalam Norlia et al (2006) yang mengemukakan empat gaya pembelajaran iaitu gaya mendalam, gaya permukaan, gaya terancang dan gaya gigih usaha. Gaya kelima, gaya dorongan telah diubah suai untuk mengukur motivasi luaran dan dalaman. Soal selidik yang dibina mempunyai enam bahagian. Susunan bahagian tersebut seperti berikut: A. B. C.

Faktor Demografi Gaya Mendalam Gaya Permukaan

D.

Gaya Terancang E. Gigih Usaha F. Motivasi

6.4 Prosedur kajian Sebelum soal selidik kajian diedarkan kepada sampel satu kajian rintis terlebih dahulu dilakukan. Seramai 30 orang telah dipilih untuk menjawab soal selidik yang dibina. Tujuan kajian rintis dijalankan adalah untuk memastikan item soalan yang digunakan bersesuaian dengan kajian, mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Nilai kebolehpercayaan diukur dengan menggunakan nilai pekali alfa dengan bantuan pakej SPSS 4

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

(Statistical Packages for Social Sciences15.0). Setelah ujian dijalankan didapati nilai Cronbach Alpha bagi setiap bahagian ialah seperti ditunjukkan dalam Jadual 1. Secara umumnya nilai tersebut agak baik dan membolehkan instrumen ini digunakan dalam kajian. Jadual 1: Nilai Cronbach Alpha Kebolehpercayaan Item Jenis Item Cronbach Alpha Gaya Permukaan 0.852 Gaya Mendalam 0.829 Gaya Terancang 0.629 Gaya Gigih Usaha 0.864 Motivasi 0.874 6.5 Penganalisaan Data Soal selidik yang telah dikutip disemak bagi memudahkan data dimasukkan dan dianalisis menggunakan perisian SPSS. Dalam kajian ini, analisis yang dilakukan melibatkan statistik diskriptif dan inferensi. Penggunaan statistik diskriptif adalah bertujuan untuk mendapatkan nilai min, peratusan, kekerapan dan sisihan piawai bagi menjawab persoalan kajian pertama dan kedua. Manakala bagi statistik inferensi pula, terdapat dua kaedah yang digunakan iaitu Ujian Kolerasi Pearson bagi menjawab persoalan kajian ketiga dan ujian - t sampel bebas untuk menjawab persoalan kajian keempat.

7.0 DAPATAN KAJIAN 7.1 Gaya Pembelajaran Diamalkan Oleh Pelajar Persoalan kajian pertama adalah untuk melihat gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar ketika belajar Matematik Kejuruteraan 1. Jadual 2 menunjukkan hasil data yang diperolehi daripada 297 sampel di mana catatan min terendah adalah gaya terancang dengan bacaan 3.04. Bagi gaya permukaan dan gaya gigih usaha mempunyai bacaan min yang sama iaitu sebanyak 3.20. Manakala bagi gaya pembelajaran mendalam pula mencatatkan bacaan tertinggi sebanyak 3.21. Jadual 2: Skor Min Dan Sisihan Piawai Mengikut Gaya Pembelajaran Gaya Pembelajaran Skor min Sisihan piawai Gaya Permukaan 3.20 0.38 Gaya Mendalam 3.21 0.40 Gaya Terancang 3.11 0.38 Gaya Gigih Usaha 3.20 0.46 Hasil analisis turut menunjukkan keseluruhannya nilai min bagi empat gaya tersebut tidak menunjukkan perbezaan yang banyak dan ini menunjukkan bahawa pelajar tidak hanya menggunakan satu gaya sahaja dalam mempelajari modul Matematik Kejuruteraan 1. 7.2 Gaya Pembelajaran Permukaan Hasil analisis setiap item, didapati kebanyakan pelajar memerlukan penerangan yang terperinci oleh pensyarah mereka tentang tugasan yang perlu dibuat. Kenyataan ini dapat dilihat melalui nilai min yang ditunjukkan, di mana item tersebut menyumbang nilai min 5

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

yang paling tinggi dalam gaya pembelajaran terancang sebanyak 3.58. Selain itu, pelajar juga dilihat memerlukan penerangan terperinci pensyarah dalam mengambil nota, perkara yang perlu ditekankan semasa membaca dan penekanan semasa ulang kaji. Bagi catatan min terendah pula, diperolehi bahawa kebanyakkan pelajar tidak menghafal nota mereka semasa mengulang kaji iaitu dengan nilai sebanyak 2.52 (lihat Jadual 3).

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Jadual 3: Min dan Sisihan Piawai Item Soalan Gaya Permukaan Item Pembelajaran Mendalam Memerlukan penerangan terperinci tentang kerja yang perlu dibuat Memerlukan penerangan terperinci apa yang perlu dicatat semasa mengambil nota Menumpukan perhatian kepada setiap fakta apabila membaca Memerlukan penerangan terperinci apa yang perlu dilakukan dalam pembacaan Mengingat kembali apa yang ditulis dalam nota Memerlukan penerangan terperinci apa yang perlu dibuat semasa mengulang kaji Membuat nota hanya tentang isi penting yang perlu dipelajari Menumpukan kepada fakta apabila mengulang kaji Menghafal semua fakta semasa mengulang kaji Menghafal semua nota semasa membaca Menulis nota yang kebanyakkan mengandungi maklumat berfakta sahaja Menyusun kebanyakkan nota secara sistematik

Min S.P 3.58 0.62 3.33 0.67 3.30 0.59 3.21 0.65 3.30 0.56 3.36 0.63 3.37 3.28 2.86 2.52 2.95 2.95

0.63 0.65 0.77 0.77 0.71 0.71

7.3 Gaya Pembelajaran Mendalam Berdasarkan Jadual 4, diperolehi nilai bacaan min terendah adalah pelajar tidak mencuba memasukkan pandangan sendiri ketika mengambil nota dengan bacaan 2.94. Secara keseluruhannya catatan menunjukkan bahawa, gaya pembelajaran dalaman yang diamalkan oleh pelajar dalam modul Matematik Kejuruteraan 1 ini hanya berada pada paras sederhana sahaja. Jadual 4: Min dan Sisihan Piawai Item Soalan Gaya Mendalam Item Pembelajaran Mendalam Bil. 1. Berbincang dengan pelajar lain tentang topik semasa mengulang kaji 2. Meringkaskan bahan penting semasa membuat nota Mengenalpasti maksud yang tersirat semasa membaca sesuatu isi 3. pelajaran 4. Merumuskan kaedah yang digunakan semasa menyelesaikan masalah 5. Meringkaskan isi pelajaran semasa mengulang kaji 6. Cuba menghubungkan pelbagai aspek semasa mengulang kaji 7. Cuba mengambil kira pelbagai aspek berhubung semasa menjawab soalan Cuba mentafsirkan pertalian antara pelbagai aspek yang ditemui semasa 8. membaca 9. Cuba bertanya kepada diri sendiri beberapa soalan daripada pembacaan 10. Cuba mencantumkan nota pelajaran daripada pelbagai sumber 11. Cuba memberi pendapat sendiri apabila berpeluang 12. Cuba memasukkan pandangan sendiri semasa mengambil nota

Min S.P 3.34 0.62 3.46 0.55 3.30 0.63 3.38 3.32 3.20 3.18

0.55 0.58 0.61 0.58

3.09 0.63 3.13 3.10 3.11 2.94

0.73 0.72 0.64 0.72

6

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

7.4 Gaya Pembelajaran Terancang Jadual 5 menunjukkan item soalan yang dikemukakan dalam gaya pembelajaran terancang. Daripada analisis didapati, secara keseluruhannya nilai min yang diperolehi dalam gaya pembelajaran ini adalah merupakan catatan min terendah berbanding gaya pembelajaran lain. Antara item yang diperhatikan rendah dalam gaya pembelajaran terancang adalah seperti pelajar tidak membaca, mengulang kaji dan membuat nota dengan cepat. Walaupun terdapat beberapa item yang mendapat nilai min yang rendah. Ini tidak memberi maksud pelajar tidak merancang pembelajaran mereka kerana masih terdapat item-item lain yang berada pada paras sederhana. Jadual 5: Min dan Sisihan Piawai Item Soalan Gaya Terancang Item Pembelajaran Terancang Bil. 1. Merangka jawapan terlebih dahulu sebelum menjawab soalan ujian 2. Memperuntukkan masa yang mencukupi untuk membuat nota sendiri 3. Membaca nota sepantas mungkin Memperuntukkan masa yang mencukupi untuk membuat nota yang 4. diperlukan 5. Mencuba membuat nota secepat mungkin 6. Mencuba membuat ulangkaji secepat mungkin Memperuntukkan masa yang mencukupi untuk membuat rujukan 7. tambahan dengan sempurna 8. Memperuntukkan masa yang mencukupi untuk mengulang kaji pelajaran Memperuntukkan masa untuk mengulangkaji pelajaran dengan gaya 9. sendiri 10. Merancang supaya ulang kaji pelajaran dapat dilaksanakan dengan teliti 11. Merancang kerja-kerja pelajaran dengan cukup sempurna

Min S.P 3.14 0.77 3.20 0.63 2.58 0.85 3.22 0.60 2.70 0.81 2.67 0.78 3.29 0.61 3.37 0.59 3.38 0.55 3.37 0.60 3.31 0.66

7.5 Gaya Pembelajaran Gigih Usaha Secara keseluruhannya min bagi gaya pembelajaran gigih usaha hanya berada pada paras sederhana sahaja. Didapati item untuk pelajar mencari kelemahan apabila prestasi pembelajaran menurun adalah merupakan nilai min tertinggi iaitu sebanyak 3.49. Data kajian turut menunjukkan bahawa kebanyakkan pelajar banyak bergantung kepada pensyarah dan tidak berdikari kerana sentiasa menunggu arahan darpada pensyarah untuk membaca dan mengulang kaji pelajaran (lihat Jadual 6). Jadual 6: Min dan Sisihan Piawai Item Soalan Gaya Gigih Usaha Item Pembelajaran Gigih usaha Bil. 1. Mencari punca kelemahan apabila prestasi menurun Menggunakan beberapa buku lain untuk membuat tugasan selain nota 2. yang diberikan pensyarah 3. Menyiapkan sesuatu tugasan secepat mungkin 4. Membuat nota sendiri apabila ada kesempatan 5. Berusaha menyelesaikan masalah matematik walaupun ia sukar 6. Membaca apa yang perlu tanpa menunggu arahan pensyarah 7. Mengulang kaji semua topik tanpa menunggu arahan pensyarah 8. Menyiapkan tugasan lebih awal dari masa yang ditetapkan oleh pensyarah 9. Membuat latihan yang banyak secara sendiri

Min S.P 3.49 0.61 3.27 0.68 3.09 3.19 3.31 3.07 3.04 3.19 3.10

0.72 0.63 0.61 0.75 0.72 0.67 0.75 7

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

10. 11. 12.

Jadual 6: Min dan Sisihan Piawai Item Soalan Gaya Gigih Usaha (Samb.) Mengulangi latihan yang telah di buat beberapa kali untuk menambah 3.31 0.67 kefahaman Menggunakan beberapa buah buku lain selain nota pensyarah sebagai 3.16 0.74 rujukan Berjumpa dengan pensyarah untuk bertanya masalah matematik yang 3.24 0.78 sukar untuk diselesaikan sendiri.

7.6 Motivasi Analisis yang dilakukan dalam kajian ini juga ingin melihat faktor motivasi di kalangan pelajar. Hasil daripada analisis didapati,nilai min motivasi dalaman lebih tinggi berbanding motivasi luaran seperti ditunjukkan dalam Jadual 7. Jadual 7: Min dan Sisihan Piawai Dorongan Motivasi Min S.P Bil. Dorongan Motivasi 1. Motivasi dalaman 3.45 0.51 2. Motivasi Luaran 3.03 0.61

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jadual 8: Min dan Sisihan Piawai Item Soalan Motivasi Item Dorongan Motivasi Dalaman Merasa gelisah apabila ketinggalan dalam pelajaran Ingin mempunyai markah yang tinggi daripada pelajar lain Merasa malu apabila tidak menunjukkan prestasi yang baik dalam pelajaran Ingin melakukan tugasan yang lebih baik daripada pelajar lain Merasa gelisah apabila ketinggalan dalam kerja-kerja akademik Luaran Ingin Pensyarah tahu dia adalah pelajar terbaik Ingin pensyarah tahu dia adalah pelajar yang boleh diharap Merasa seronok bersaing dengan pelajar lain dalam kerja-kerja akademik dan tugasan Ingin tunjuk kepada pensyarah bahawa dia telah mencuba sedaya upaya Merasa bimbang apabila pensyarah mengkritik tugasannya

Min

S.P

3.41 0.73 3.56 0.63 3.33 0.70 3.52 0.60 3.42 0.69 2.68 0.90 2.87 0.90 3.36 0.68 3.24 0.78 3.04 0.88

Daripada analisis setiap item soalan pula, diperolehi bahawa kebanyakkan pelajar bersikap ingin bersaing di antara satu sama lain seperti ditunjukkan dalam item motivasi dalaman. Pelajar dilihat inginkan markah yang lebih tinggi berbanding pelajar lain dan ingin melakukan tugasan lebih baik daripada pelajar lain mempunyai nilai min yang tinggi. Perkara yang sama turut diperoleh dalam item soalan motivasi luaran, di mana pelajar merasa seronok bersaing dengan pelajar lain dalam kerja-kerja akademik juga mencatatkan nilai min tertinggi. Namun begitu, bagi dorongan motivasi luaran terdapat juga item yang rendah iaitu ingin pensyarah mereka tahu mereka adalah pelajar terbaik dan ingin pensyarah tahu mereka adalah pelajar yang boleh diharap dengan catatan min masing-masing adalah 2.68 dan 2.87 (lihat Jadual 8).

8

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

7.7 Hubungan Gaya Pembelajaran dan Motivasi Hasil analisis kolerasi mendapati terdapat kolerasi yang sederhana kuat antara gaya pembelajaran terancang dan motivasi dalaman ( r = 0.51). Bagi pemboleh ubah yang lain didapati semuanya berada pada paras yang lemah sahaja. Kolerasi antara gaya pembelajaran dan motivasi dapat dilihat dalam Jadual 9 di bawah. Semua kolerasi tersebut signifikan pada aras p < 0.01. Jadual 9: Pekali Pearson Motivasi Dengan Gaya Pembelajaran Motivasi Gaya Dalaman Luaran Pembelajaran 1. Gaya Permukaan 0.46** 0.38** 2. Gaya Mendalam 0.43** 0.33** 3. Gaya Terancang 0.51** 0.45** 4. Gaya Gigih Usaha 0.34** 0.32** ** signifikan pada aras 0.01 7.8 Perbezaan Gaya Pembelajaran Mengikut Pencapaian Hasil ujian – t yang ditunjukkan dalam Jadual 10 mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan gaya pembelajaran permukaan, dalaman, terancang dan gigih usaha mengikut pencapaian pelajar. Dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar yang lulus dan gagal mengamalkan gaya pembelajaran yang sama. Oleh demikian, gaya pembelajaran pelajar tidak mempengaruhi pencapaian pelajar dalam Modul Matematik Kejuruteraan 1. Jadual 10: Ujian - t Gaya Pembelajaran Mengikut Pencapaian Pelajar Gaya Min t p Frekuensi Pencapaian, n Pembelajaran 0.549 0.583 Lulus 249 3.22 Permukaan Gagal 48 3.19 -0.010 0.992 Lulus 249 3.21 Dalaman Gagal 48 3.21 Lulus 249 3.17 1.122 0.263 Terancang Gagal 48 3.10 Lulus 249 3.21 0.132 0.895 Gigih Usaha Gagal 48 3.20 Nota: Signifikan pada aras p = 0.05

8.0 PERBINCANGAN Hasil kajian yang telah dilaksanakan mendapati bahawa keempat-empat gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar tidak menunjukkan perbezaan yang ketara. Secara keseluruhannya pelajar tidak hanya menggunakan satu gaya pembelajaran sahaja dalam mempelajari modul Matematik Kejuruteraan. Dapatan kajian yang diperolehi ini, disokong oleh kajian lepas yang telah dilakukan oleh Norlia et al (2006) yang turut mendapat keputusan yang sama. Bagi analisa item gaya pembelajaran, didapati kebanyakkan pelajar terlalu bergantung kepada apa yang disampaikan oleh pensyarah semata-mata, pelajar tiada 9

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

inisiatif untuk mencari bahan tambahan. Pelajar dilihat memerlukan penerangan terperinci apa yang perlu dilakukan semasa membaca, membuat tugasan dan mengulang kaji. Sikap seperti ini sudah tentulah akan merugikan pelajar itu sendiri, untuk mendapat keputusan yang cemerlang pelajar seharusnya berdikari dan berusaha gigih dalam mengusai pembelajaran dengan mencari nota-nota tambahan dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pensyarah. Selain itu, pensyarah juga harus sedar bahawa kaedah pengajaran matematik haruslah mengambil kira peralihan pelajar dari pembelajaran di sekolah ke peringkat IPT. Sebagai tambahan pelajar perlu didedahkan kepada bagaimana untuk membangunkan gaya pembelajaran sendiri oleh pelajar (Yudariah & Roselainy, 2001). Bagi analisis kolerasi yang telah dibuat untuk melihat hubungan antara gaya pembelajaran dan motivasi, keputusan menunjukkan bahawa hanya gaya pembelajaran terancang dan motivasi dalaman sahaja menunjukkan hubungan sederhana kuat. Bagi gaya lain keputusan yang diperolehi hanya menunjukkan hubungan berada pada paras lemah sahaja. Motivasi merupakan suatu perkara yang penting kepada pelajar terutama sekali kepada pelajar baru yang memasuki IPT. Peralihan kepada persekitaran pembelajaran yang baru kadang kala akan menjadikan pelajar tertekan dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran semasa. Menurut Norhani Bakri et al (2005), prestasi pembelajaran adakalanya dipengaruhi oleh faktor pergaulan, minat serta motivasi pelajar. Cara pembelajaran di peringkat IPT yang memerlukan perbincangan dan kerja kumpulan menimbulkan masalah bagi mereka yang telah biasa belajar bersendirian dan tidak suka bergaul. Oleh demikian, amat perlu pelajarpelajar ini diberikan motivasi dan didedahkan dengan gaya pembelajaran yang sesuai di IPT. Pendekatan seperti ini boleh dilakukan dengan menganjurkan program-program seperti motivasi, klinik dan bengkel. Bagi analisis yang dibuat untuk melihat adakah wujud perbezaan gaya pembelajaran bagi pelajar lulus dan gagal, keputusan menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar. Secara keseluruhan dalam kajian ini, bolehlah dinyatakan di sini bahawa gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar tidak mempengaruhi pencapaian mereka dalam modul Matematik Kejuruteraan 1.

9.0 KESIMPULAN Secara umumnya kajian yang dijalankan ini hanya melihat faktor gaya pembelajaran dan motivasi sahaja dalam mempengaruhi pencapaian pelajar. Walaupun hasil dapatan menunjukkan keputusan yang sebaliknya, sebagai seorang pensyarah adalah menjadi suatu yang penting untuk mengetahui gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajarnya, ini adalah kerana setiap pelajar sudah tentunya mengamalkan cara belajar yang berlainan di antara satu sama lain. Melalui maklumat ini sudah tentulah pensyarah akan lebih bersedia dan dapat merancang aktiviti penganjaran dengan lebih baik dan sesuai untuk pelajar-pelajarnya. Secara kesimpulannya, kajian ini telah dapat mengenalpasti gaya belajar dan tahap motivasi pelajar yang diamalkan oleh pelajar dalam mempelajari Kursus Matematik Kejuruteraan 1. Walaubagaimanapun, pengkaji tidak dapat mengenalpasti punca yang menyebabkan pelajar gagal dalam modul ini. Oleh demikian satu kaji lanjutan perlu dilakukan bagi melihat puncapunca tersebut. Antara punca lain yang boleh boleh dikaji adalah seperti pencapaian awal, sikap, latar belakang akademik, kualiti pensyarah dan kaedah pengajaran.

10

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

10.0 RUJUKAN Angela Anthonysamy. 2001. Perkembangan pemikiran matematik pada peringkat awal kanak-kanak: Satu pendekatan konstruktivsme. Prosiding seminar penyelidikan pendidikan sains & matematik Sarawak 2001. Bamidele A. Adesunloge, Oluranti Aladesanmi, Marshaleen henriques dan Chinedu Ivonye. 2008. The preferred learning among residents and faculty members of an internal medicine residency program. Journal of the national medical association. Vol 100, No 2. Chua Yan Piaw. 2006. Kaedah dan statistik penyelidikan buku 1 kaedah penyelidikan. Kuala Lumpur : McGraw – Hill (Malaysia). Chua Yan Piaw. 2006. Kaedah dan statistik penyelidikan buku 2 asas statistik penyelidikan. Kuala Lumpur : McGraw – Hill (Malaysia). Erica A. Wehrwein, Heidi L. Lujan dan Stephen E. Dicarlo. 2007. Gender differences in learning style preferences among undergraduate physiology students. Advances in physiologi education. 31 : 153 -157. Julie E. Sharp. 2001. Teaching teamwork communication with Kolb learning style theory. ASEE/IEEE Frontiers in education conference proceedings. Koh Lee Ling, Choy Sau Kam, Lai Kim Leong, Khaw Ah Hong dan Seah Ai Kuan. 2008. Kesan pembelajaran koperatif terhadap sikap dan pencapaian matematik bagi muridmurid sekolah rendah di sekitar Bandar Kuching. Jurnal penyelidikan IPBL Jilid 8 Mokhtar Ishak dan Rohani Ahmad. 2001. Hubungan pencapaian penyelesaian masalah matematik dengan gaya belajar dan faktor-faktor bekaiatan di kalangan pelajar sekolah menengah rendah. Prosiding seminar penyelidikan pendidikan sains dan matematik Sarawak 2001. Norasmah Othman dan Siti Rashidah Othman. 2006. Gaya pembelajaran Kolb dalam matapelajaran Biologi. Jurnal Teknologi 40(E) 45 - 58. Nor Azan Hj Mat Zin, Halimah Badioze Zaman dan Shahrul Azman Mohd Noah. 2004. Individual instruction : Learning styles and mathematics ability diagnostic tool. Procceding series, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Norhani Bakri, Noor Zainab Abd. Razak, Hamidah AB. Rahman dan Aminah Ahamad Khalid. 2005. Punca prestasi pembelajaran yang lemah di kalangan pelajar Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Manusia, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Jurnal Teknologi 43(E), 29 – 44. Norlia Abd Aziz, T. Subahan M, Meerah, Lilia halim dan Kamisah Osman. 2006. Hubungan antara motivasi, gaya pembelajaran dengan pencapaian matematik tambahan pelajar tingkatan 4. Jurnal Pendidikan 31 123-141. Saemah rahman dan John Arul Phillip. 2006. Hubungan antara kesadaran metakognasi, motivasi dan pencapaian akademik pelajar universiti. Jurnal Pendidikan 31 21-39. Sheri Clark, Elaine Seat dan Fred Weber. 2000. The performance of engineering students on the group embedded figures test. ASEE/IEEE Frontiers in education conference proceedings. Salawati Hamid. 1998. Hubungan minat, sikap, motivasi dan kemahiran asas dengan pencapaian pelajar dalam matematik. Latihan Ilmiah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi. Yudariah Mohd. Yusof dan Roselainy Abdul Rahman. 2001. Mathematics education at Universiti Teknologi Malaysia (UTM) : Learning from experience. Jurnal teknologi 34(E), 9-24.

11

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

PENYELARASAN KOD KUMPULAN PELAJAR JABATAN (KKPJ) DI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK

Samsudin Mohd Saleh Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Kuching Sarawak Ho Yoong Chow Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Kuching Sarawak

ABSTRAK Penggunaan sistem pengkodan untuk kumpulan pelajar jabatan yang berbeza-beza oleh setiap jabatan akademik seringkali menyebabkan kesulitan sistem pengrekodan dan pemahaman umum. Satu set Kod Kumpulan Pelajar Jabatan (KKPJ) diperkenalkan berdasarkan kepada semester pengajian, kelayakan akademik dan kes khas yang dihadapi sepanjang pengajian. Kumpulan kod pertama merupakan kod seksyen pelajar yang berkelayakan Sijil Pelajar Malaysia (SPM) atau setaraf. Kumpulan kod kedua merupakan kod sekyen bagi pelajar berkelayakan akademik yang lebih tinggi daripada SPM atau setaraf. Kumpulan kod ketiga merupakan kod yang diberi kepada kumpulan pelajar yang terlibat dalam kes-kes khas dan akan menyebabkan perlanjutan pengajian di politeknik.

1.0 PENGENALAN Politeknik Kuching Sarawak merupakan satu instititusi pendidikan yang menawarkan pelbagai program pengajian melalui enam jabatan akademik setiap semester pengajian. Walaupun setiap program mempunyai kod singkatan yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Pengajian Politeknik, namun pelajar-pelajar harus dikumpulkan ke dalam kumpulan yang berasingan mengikut semester pengajian masing-masing. Justeru itu, pelbagai jenis sistem pengkodan kumpulan pelajar di setiap jabatan telah diwujudkan. Sistem pengkodan ini digunakan untuk pelbagai tujuan di peringkat politeknik. Sistem pengkodan yang berbeza-beza bukan sahaja menyusahkan sistem pengrekodan, malah menyebabkan kesulitan dari segi pemahaman umum. Walau bagaimanapun, penyelarasan sistem pengkodan harus mempertimbangkan pelbagai jenis kes yang mungkin dihadapi oleh kumpulan pelajar seperti tangguh latihan industri, tangguh pengajian, gantung pengajian, penilaian khas dan sebagainya yang akan menyebabkan kumpulan pelajar tersebut tidak dapat menamatkan pengajian di politeknik dalam tempoh maksimum yang ditetapkan, ataupun kelayakan akademik yang berlainan yang membolehkan pelajar tamat pengajian lebih awal daripada pelajar semasa seperti program integasi.

12

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

1.1 Objektif Penyelarasan i. Kod Kumpulan Pelajar Jabatan (KKPJ) baru dicadangkan untuk penyelarasan penggunaan sistem pengkodan kumpulan pelajar di setiap jabatan akademik yang mempunyai pelajar sendiri. ii. KKPJ ini mencadangkan sistem pengkodan yang melibatkan kumpulan pelajar yang kemasukan dengan kelayakan akademik Sijil Pelajar Malaysia (SPM/SPMV) dan selain SPM/SPMV. Selain itu, kod ini juga mencadangkan pengumpulan pelajar mengikut kes khas sepanjang pengajian di Politeknik Kuching Sarawak.

2.0 CADANGAN KOD Kod yang dicadangkan menggunakan format yang mudah dibaca, mengandungi pemisah dan ringkas. Dalam setiap kod yang dicadangkan, abjad yang digunakan adalah berhuruf besar. Kandungan yang diperlukan untuk dikodkan adalah mengikut urutan berikut: “Singkatan Program diikut semester semasa, Kumpulan Pelajar (atau Kod Kelayakan Akademik Khas)Kod Kes Khas (jika ada)”. Kod tambahan mungkin diperlukan oleh jabatan-jabatan tertentu, dan harus ditambahkan selepas kod kes khas. Format penulisan minimun dan format lanjutan adalah seperti berikut: Minimum: “DDDxY”, untuk Program Diploma, dan “SSSxY” untuk Program Sijil. Lanjutan: “DDDxY-KKz” (Catatan: Huruf “x” dan “z” perlu digantikan dengan nilai angka yang berkaitan). 2.1 Bidang yang Diperlukan Singkatan Program (DDD / SSS): Kod Kumpulan Pelajar Jabatan untuk program diploma atau sijil diikuti dengan tempoh pengajian (semester) semasa. Huruf ‘x’ selepas singkatan program merujuk kepada tempoh pengajian semasa pelajar. Seksyen (Y): kumpulan pelajar, samada mengikut urutan abjab A hingga F, atau Program Khas, iaitu Program Integrasi yang diberi kod “P” (masukan ke tahap 5), “Q” (masukan ke tahap 3), atau “R” (masukan ke tahap 2); Program Secara Sambilan diberi kod “S”, dan Program-program lain diberi kod “L”. 2.2 Bidang Tambahan Kod Kes Khas (KK): kes yang menyebabkan lanjutan semester pengajian di politeknik. Mempunyai dua aksara sahaja, diikuti dengan satu nilai angka yang menunjukkan bilangan kali kes tersebut berlaku. Huruf ‘z’ selepas Kod Kes Khas merujuk kepada bilangan kali kes tersebut berlaku untuk kumpulan pelajar tersebut.

13

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

2.3 Senarai Kod yang Digunakan Jadual 1 menunjukkan kod seksyen kumpulan pelajar. Jadual 2 menunjukkan kod kelayakan akademik khas. Jadual 3 menunjukkan kod kes khas.

BIL. 1.

KOD A, B, C, D, E, F

BIL. 1.

KOD P, Q, R

2.

L

3.

S

BIL. 1.

KOD GP

2.

ML

3.

PK

BIL. 4.

KOD TD

5.

TL

6.

TP

Jadual 1: Kod Seksyen untuk Kumpulan Pelajar HURAIAN Kumpulan Pelajar: Kumpulan pelajar dalam setiap program mengikut sesi pengambilan.

CONTOH DDD1A

Jadual 2: Kod Kelayakan Akademik Khas HURAIAN CONTOH Lulusan Sijil Politeknik (Integrasi): Pelajar dengan DDD1P kelayakan sijil Politeknik dan mengikut Program Integrasi; DDD1Q P (Integrasi Tahap Semester 5), Q (Integrasi Tahap DDD1R Semester 3), and R (Integrasi Tahap Semester 2). Lulusan Lain: Pelajar dengan lulusan selain Sijil Politeknik SSS1L seperti Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), dan sijil Kolej Komuniti (telah melalui Program Foundation) Program Secara Sambilan: Pelajar yang mengambil DDD1S Program Secara Sambilan di Politeknik Malaysia. Jadual 3: Kod Kes Khas HURAIAN Gantung Pengajian: Pelajar dikenakan tindakan tatatertibgantung pengajian. Diambilkira sebagai satu semester pengajian. Mengulang Latihan industri: Mengulangi latihan industri, maksimum sekali sahaja Diambilkira sebagai satu semester pengajian. Penilaian Khas: Pelajar semester akhir yang gagal satu kursus sahaja dan diberi penilaian khas. Diambilkira sebagai satu semester pengajian

Jadual 3: Kod Kes Khas (Samb.) HURAIAN Tidak Daftar Pengajian: Pelajar yang tidak daftar semula di Politeknik dan tidak dapat dikesan. Menunggu tindakan pihak berkenaan. Tangguh Latihan Industri: Pelajar menangguh latihan industri disebabkan jumlah kredit lulus tidak mencukupi. Diambilkira sebagai satu semester pengajian Tangguh Pengajian: Pelajar memperoleh kebenaran menangguh pengajian. Tidak diambilkira sebagai satu semester pengajian.

CONTOH DDD2AGP1 DDD5AML1 DDD7APK1

CONTOH DDD2ATD1 DDD4ATL1 DDD2ATP1

14

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

2.3.1 Bidang yang diperlukan: Singkatan Program Satu sistem penomboran ditambahkan selepas setiap singkatan program yang digunakan untuk mengenalpasti tempoh pengajian (semester) yang telah dilalui oleh kumpulan tersebut di politeknik. Setiap semester, sistem penomboran tersebut akan diubahsuai untuk menunjukkan bilangan semester yang telah diikuti oleh kumpulan tersebut. Namun, nombor ini tidak semestinya sama dengan tahap semester kursus yang diambil oleh kumpulan pelajar tersebut khasnya apabila sesuatu kes khas wujud. Namun, diingatkan bahawa semester pengajian kumpulan pelajar tidak semestinya sama dengan tempoh pengajian. Semester pengajian semasa yang merujuk kepada struktur program hanya ada empat (4) semester untuk program Sijil dan enam (6) semester untuk untuk program Diploma. Sebagai contoh, untuk pelajar Program Integrasi tahap 5 yang baru mendaftar, iaitu tempoh pengajian yang pertama, KKPJ yang diberi adalah DDD1P, tetapi semester pengajian adalah Semester Lima. Contoh kes tangguh latihan industri untuk pelajar program sijil pula, KKPJ adalah SSS3A-TL1, tempoh pengajian tiga, tetapi masih semester Dua. Ketetapan ini bertujuan untuk perbandingan statistik peperiksaan yang tepat. 2.3.2 Bidang yang diperlukan: Kod Kumpulan Pelajar Setiap singkatan program harus diikuti dengan kod kumpulan pelajar (A~F) untuk pelajar masukan SPM/V atau setaraf untuk membezakan kumpulan seksyen pelajar. 2.3.3 Bidang yang Diperlukan: Kod Kelayakan Akademik Khas Kod Kelayakan Akademik Khas dibezakan mengikut jenis program yang diikuti. Kod Program Integrasi ditunjukkan dengan P untuk tahap 5, Q untuk tahap 3 dan R untuk tahap 2; Kod Program Secara Sambilan dengan kod S dan kod Program Lain-lain dengan kod L, ditambahkan selepas nombor semester semasa yang menggantikan kod seksyen. Sekiranya jabatan memutuskan untuk mewujudkan lebih daripada satu seksyen kumpulan pelajar yang berkelayakan akademik khas, sebagai contoh dua seksyen pelajar Program Integrasi tahap 5 (contoh: DDD1P), maka kumpulan pelajar tersebut dibezakan dengan penambahan kod “A” sehingga “F” selepas kod Kelayakan Akademik Khas, iaitu “DDD1PA” dan “DDD1PB”. 2.3.4 Bidang Tambahan: Kod Kes Khas Seksyen terakhir untuk Kod Kumpulan Pelajar Jabatan adalah Kod Kes Khas yang harus diikuti dengan satu nilai angka untuk menunjukkan bilangan kali kes tersebut berlaku. Satu kumpulan pelajar mungkin terlibat dalam pelbagai kes khas dan lebih daripada sekali. Sebagai contoh DDD9A-GP2-TL1 menunjukkan kumpulan pelajar ini telah dikenakan tindakan tatatertib dan digantung pengajian sebanyak dua semester, kemudian menangguh Latihan Industri. Urutan kod kes khas adalah berdasarkan kepada urutan berlaku kes tersebut dan bukan mengikut urutan abjad. Kes yang berulang pula tidak perlu dikodkan semula 15

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

kerana telah dinyatakan dalam nilai angka selepas setiap kod kes khas. (Sila rujuk Lampiran Contoh Penggunaan: Kes 9) Tiada kod untuk kes perlanjutan semester pengajian bagi kumpulan pelajar yang tidak lulus semua kursus yang diperlukan dalam tempoh yang dirancangkan. Kes tersebut dikenalpasti dengan sistem penomboran semester pengajian selepas singkatan program. 2.4 Pemisah (Separator) Setiap kod harus dipisahkan dengan satu sempang (hyphen), untuk tujuan mengelakkan kesilapan penulisan dan pembacaan.

3.0 RUMUSAN Dengan penyelerasan KKPJ di peringkat politeknik, sistem pengrekodan yang teratur dapat dilaksanakan dan justeru itu memudahkan pencarian dan rujukan pada masa hadapan. Selain itu, KKPJ yang jelas dan teratur dapat mengelakkan daripada penggunaan kod yang bercanggahan dengan kod lain yang digunapakai di peringkat politeknik yang sebenarnya merujuk kepada perkara yang berlainan. Sebagai contoh, KKPJ ini dirujuk semasa penyediaan kod Jadual Waktu Program Politeknik Kuching Sarawak untuk menentukan bilangan seksyen kursus yang harus disediakan pada sesi pengajian berikutnya, tetapi tidak menggunakan kod yang sama untuk seksyen jadual waktu yang jelas sekali merujuk kepada perkara yang

16

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

LAMPIRAN: Contoh Penggunaan Kes 1: Penangguhan Latihan Industri 1 2 JAN 09 JUL 09

5 6 7 JAN 11 JUL 11 JAN 12 SEM4 SEM1 SEM2 SEM3 SEM5 SEM6 SEM3/4 TL ( LI) DDD1A DDD2A DDD3A DDD4A-TL1 DDD5A-TL1 DDD6A-TL1 DDD7A-TL1 Nota: Pelajar dikehendaki menangguh latihan industri disebabkan jumlah jam kredit lulus yang tidak mencukupi, dan perlu menduduki semula kursus yang gagal Namum, kes sebegini lazimnya membenarkan pelajar mengambil kursus yang berSEM lebih tinggi sekiranya jam kredit yang didaftarkan tidak melebihi had yang ditetapkan. Kes 2: Penangguhan Sesi Pengajian 1 2 JAN 09 JUL 09 SEM1

SEM2

3 JAN 10

4 JUL 10

JAN 10

3 JUL 10

TP

SEM3

DDD1A DDD2A DDD3A-TP1 Nota: Sesi Jan ’10 tidak diambilkira dalam jumlah tempoh pengajian.

4 JAN 11 SEM4 ( LI) DDD4A-TP1

5 JUL 11

6 JAN 12

SEM5

SEM6

DDD5A-TP1

DDD6A-TP1

Kes 3: Penilaian Khas Untuk Pelajar Semester Akhir 1 2 3 4 5 6 7 JAN 09 JUL 09 JAN 10 JUL 10 JAN 11 JUL 11 JAN 12 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 ( LI) SEM5 SEM6 SEM5 PK DDD1A DDD2A DDD3A DDD4A DDD5A DDD6A DDD7A-PK1 Nota: Sekiranya pelajar semester akhir yang gagal satu kursus sahaja, pelajar tersebut hanya perlu menduduki semula penilaian-penilaian untuk kursus yang gagal sahaja dalam tempoh yang ditetapkan.

17

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Kes 4: Melanjut Semester Pengajian 1 2 3 4 5 6 7 JAN 09 JUL 09 JAN 10 JUL 10 JAN 11 JUL 11 JAN 12 SEM1 SEM2 SEM3 LI SEM4 ( LI) SEM5 SEM6 SEM6 LS DDD1A DDD2A DDD3A DDD4A DDD5A DDD6A DDD7A Nota: Kumpulan pelajar yang tidak dapat menamatkan pengajian dalam jumlah tempoh pengajian biasa dan perlu lanjut pengajian lagi. Namun tiada kod diperlukan kerana difahamkan pelajar yang tidak terlibat dalam kes khas lain adalah lanjut semester (LS). Kes 5: Program Integrasi (Masukan keSEM 2, Kod R) 1 2 3 4 5 JAN 09 JUL 09 JAN 10 JUL 10 JAN 11 SEM2 SEM3 SEM5 SEM6 SEM6 LS DDD1R DDD2R DDD3R DDD4R DDD5R Nota: Kod Kumpulan Pelajar Jabatan tidak menunjukkan SEM kursus yang diambil, dan tiada latihan industri.

6 JUL 11 SEM6 PK DDD6R-PK1

Kes 6: Program Secara Sambilan 1 2 3 4 5 6 7 JAN 09 JUL 09 JAN 10 JUL 10 JAN 11 JUL 11 JAN 12 PK DDD1S DDD2S DDD3S DDD4S DDD5S DDD6S DDD7S-PK1 Nota: Berdasarkan kepada turutan semester. Tidak dapat menentukan SEM kursus yang diambil disebabkan ketidakseragaman kombinasi kursus yang ditawarkan oleh setiap jabatan setiap semester. Tiada latihan industri. Kes 7: Latihan industri Dua Kali 1 2 3 4 JAN 09 JUL 09 JAN 10 JUL 10 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 ( LI) DDD1A DDD2A DDD3A DDD4A Nota: Gagal latihan industri pada sei Jul ’10 dan mengulanginya pada sesi Jan ’11.

5 JAN 11 SEM4 (ML) DDD5A-ML1

6 JUL 11 SEM5 DDD6A-ML1

7 JAN 12 SEM6 DDD7A-ML1

18

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Kes 8: Tindakan Tatatertib (Digantung Dua Sesi Pengajian) 1 2 3 4 5 6 7 8 JAN 09 JUL 09 JAN 10 JUL 10 JAN 11 JUL 11 JAN 12 JUL 12 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 ( LI) SEM5 SEM6 GP GP (2) DDD1A DDD2A DDD3A-GP1 DDD4A-GP2 DDD5A-GP2 DDD6A-GP2 DDD7A-GP2 DDD8A-GP2 Nota: Pelajar dikenakan tindakan tataterbib pada sesi Jan ’10, maka keputusan penilaian dimansuhkan pada sesi tersebut. Kemudian digantung pengajian pada sesi seterusnya, Jul ’10. Menyambung pengajian pada sesi Jan ’11. Kes 9: Kes Berulang (Tangguh Pengajian dan Tangguh Latihan Industri) 1 2 3 4 5 6 7 JAN 09 JUL 09 JAN 10 JUL 10 JAN 11 JUL 11 JAN 12 JUL 12 JAN 13 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 ( LI) SEM5 SEM6 TP SEM3/4 TL TP (2) DDD4ADDD5A-TP1DDD6ADDD7ADDD1A DDD2A DDD3A-TP1 TP1-TL1 TL1 TP2-TL1 TP2-TL1 Nota: Pelajar diluluskan untuk tangguh pengajian pada sesi Jan ’10. Kemudian tangguh latihan industri disebabakan jam kredit lulus tidak mencukupi untuk menjalankan latihan industri pada sesi Jan ’10. Pelajar mendapat kelulusan untuk tangguh pengajian lagi pada sesi Jan ’12. Menyambung pengajian pada sesi Jul ’12. Kes 10: Pelbagai Kes 1 2 JAN 09 JUL 09

JAN 10

3 JUL 10

4 JAN 11

5 JUL 11

6 7 8 9 JAN 12 JUL 12 JAN 13 JUL 13 SEM4 SEM6 LS SEM1 SEM2 SEM3 SEM5 SEM6 TP SEM3/4 TL SEM4 ( LI) (ML) (MAX) DDD6ADDD7ADDD8ADDD9ADDD2ADDD3ADDD4ADDD5ADDD1A TP1-TL1TP1-TL1TP1-TL1TP1-TL1TP1 TP1 TP1-TL1 TP1-TL1 ML1 ML1 ML1 ML1 Nota: Sekiranya sistem mengambilkira sesi Jul ’09 sebagai satu sesi pengajian, kumpulan pelajar tersebut mungkin telah digagal dan diberhentikan pada sesi Jan’13. Maka hanya sembilan semester pengajian diambilkira tetapi melibatkan 10 sesi pengajian.

19

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Catatan: 1. Setiap jadual di atas mempunyai 4 barisan data. Barisan teratas mewakil Tempoh Pengajian (Semester). Barisan kedua atas mewakil Sesi Pengajian Semasa, Barisan ketiga mewakili norma tahap semeser kursus yang seharusnya diikuti, dan Barisan keempat mewakili Kod Kumpulan Pelajar Jabatan. 2. KKPJ yang dicondongkan tulisannya (Itallic) pada Barisan ketiga menunjukkan kes khas yang ditekankan dalam contoh kes tersebut. 3. KKPJ yang dicondongkan tulisannya (Itallic) pada Barisan keempat menunjukkan kumpulan pelajar tersebut sedang menjalani latihan industri dan tidak tersenarai dalam Lembaran Markah Jabatan tersebut pada sesi pengajian semasa.

20

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

KEBERKESANAN PELAKSANAAN PROGRAM KLINIK MATEMATIK MELALUI SIKAP PELAJAR DAN PENCAPAIAN MATEMATIK

Marhana Abdul Latif Lenny Kolina Majalis Mohd Syahizan Shahabani Jeffery Abat Maramat Jabatan Matematik, Sains & Komputer Politeknik Kuching Sarawak Nur Yahzelina Hanafi Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi Politeknik Kuching Sarawak

ABSTRAK Kertas ini adalah suatu perancangan untuk meninjau keberkesanan Program Klinik Matematik terhadap sikap pelajar dan pencapaian Matematik apabila pensyarah menjalankan program Klinik Matematik dalam membantu aktiviti pengajaran dan pembelajaran matematik. Rekabentuk kajian ini berdasarkan kuasi eksperimen dengan menggunakan ujian pra-ujian pos kepada pelajar yang terlibat dengan program ini. Peserta kajian terdiri daripada 35 orang pelajar dari Program SKE1/ S6 iaitu pelajar yang gagal Kursus Matematik 1 (B 1001) samada kali pertama atau kali kedua. Ujian sikap dalam bentuk soal selidik dan ujian pencapaian matematik digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan data dan dapatan data dianalisis secara kuantitatif. Dapatan kajian akan digunakan untuk menunjukkan tahap keberkesanan program Klinik Matematik dalam meningkatkan pencapaian matematik di Politeknik Kuching Sarawak.

1.0 PENGENALAN Jabatan Matematik, Sains dan Komputer, Politeknik Kuching Sarawak adalah jabatan yang dipertanggungjawabkan ke atas Kursus Matematik, Sains Juruteknik dan Aplikasi komputer di Politeknik Kuching, Sarawak (Poliku) . Kursus Matematik, Sains dan Komputer merupakan kursus asas yang diwajibkan ke atas semua pelajar kejuruteraan Semester 1, 2 3, 4, 5 dan Semester Akhir. Terdapat 5 kursus Matematik yang dipertanggungjawabkan kepada JMSK yang di ajar kepada pelajar mengikut semester iaitu B 1001, B 2001 dan B3001, B 1009 dan B 2009, 1 kursus Sains iaitu B 1004 (Semester 1) dan 1 kursus Komputer iaitu B 1003 (Semester 1) Statistik Peperiksaan Akhir menunjukkan bahawa Matematik adalah antara kursus yang menyumbang kepada kegagalan pelajar. Selain dari itu, modul teknikal yang berkait dengan Matematik juga merupakan faktor kepada kegagalan ini. Kelemahan pelajar terhadap kursus Matematik memang sering dibincangkan oleh pelbagai pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung termasuk di Politeknik KPTM. Permasalahan tentang kelemahan pelajar dalam kursus ini sentiasa dibincangkan dalam mesyuarat Ketua-ketua Jabatan pada setiap semester. Beberapa cadangan yang dibuat dalam 21

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

mesyuarat tersebut telah pun dilaksanakan di setiap politeknik bagi mengurangkan dan mengatasi masalah kelemahan Matematik. Program Klinik Matematik adalah program yang dirancang dan dilaksanakan dengan mengenalpasti pelajar lemah matematik (tumpuan kepada kursus matematik 1- B 1001) di mana pelajar ini akan diwajibkan menghadiri kelas rawatan atau pemulihan. Klinik yang dijalankan kepada 35 pelajar SKE1/ S6 pada setiap Jumaat petang menekankan kefahaman pelajar kepada konsep matematik dan meningkatkan pengetahuan mereka yang sememangnya lemah dalam matematik. Kajian ini akan mengukur kesan pelaksanaan program ini terhadap sikap pelajar serta peningkatan pencapaian mereka dalam matematik. 1.1 Latar Belakang Masalah Kursus Matematik merupakan kursus yang memerlukan pelajar berfikir secara kreatif dan berimaginasi tinggi serta minat. Masalah memahami sesuatu konsep adalah berkait rapat dengan istilah tidak faham, tidak hafal dan tidak ingat kerana apabila konsep itu dapat dikuasai maka ia boleh menghafal dan menyimpannya dalam minda sebagai ingatan (Sulaiman Masri, 1998). Hal ini berlaku disebabkan sesetengah istilah Matematik sukar disebut (Silberman, 1979) menyebabkan pelajar sukar untuk mengingat dan menghafal. Selain daripada konsep, proses matematik juga memainkan peranan yang penting kerana menurut kajian Abu Hasaan Kassim (1998) menunjukkan bahawa ciri-ciri asas matematik termasuk nombor, simbol, formula dan persamaan . Walaubagaimanapun, pelajar yang tidak dapat membuat perkaitan di antara matematik dan aplikasi kejuruteraan akan menghadapi masalah dalam penyelesaian masalah. Menurut Selvaratnam dan Fraser (1982), penyelesaian masalah adalah satu keadaan di mana seseorang itu mempunyai satu arah yang hendak dicapai tetapi jalan penyelesaiannya menghadapi jalan buntu. Kemahiran dalam penyelesaian masalah telah menjadi objektif asas dalam pengajaran Matematik. Proses pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam bahasa inggeris juga menjadi faktor yang menyumbang kepada kegagalan kursus matematik. Sikap pelajar yang sememangnya mempunyai asas yang lemah dalam matematik akan bertambah buruk dengan tidak menyiapkan tugasan atau latihan serta peratus kehadiran ke kelas yang semakin merosot. Di atas kesedaran bahawa pemahaman konsep dalam kursus matematik adalah penting dan akan digunakan dalam aplikasi modul kejuruteraan telah mendorong pengkaji untuk melaksanakan Program Klinik Matematik serta melihat keberkesanannya terhadap sikap dan pencapaian pelajar. 1.2 Pernyataan Masalah Kajian ini bertujuan untuk mengukur sejauhmanakah keberkesanan Program Klinik Matematik melalui sikap dan pencapaian pelajar terhadap kursus matematik. Program Klinik matematik ini menumpu kepada pelajar lemah dari setiap kelas di mana mereka diwajibkan menghadiri sesi pembelajaran tambahan . Penerangan tentang konsep matematik serta latihtubi di harap dapat membantu pelajar memahami kursus matematik. Antara kelemahan dalam asas matematik yang dikenalpasti adalah; i. kelemahan dalam pengetahuan asas pelajar. ii. kelemahan dalam menulis formula matematik. 22

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

iii. kelemahan dalam menulis persamaan matematik. iv. kesukaran dalam memahami konsep matematik. v. kesukaran dalam memahami pengistilahan matematik yang digunakan dalam sesi pengajaran. vi. kekeliruan penggunaan simbol. vii. masalah pengetahuan dalam pengoperasian matematik yang terhad. Dengan pelaksanaan klinik matematik ini, diharapkan pelajar dapat mendisiplinkan diri menghadiri kuliah, menyiapkan tugasan serta meningkatkan minat mereka terhadap kursus matematik.

2.0 OBJEKTIF KAJIAN Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau keberkesanan pelaksanaan Program Klinik Matematik melalui sikap pelajar dan pencapaian matematik. 2.1 Persoalan Kajian Apakah kesan Program Klinik Matematik terhadap: i. Sikap pelajar terhadap pembelajaran matematik ii. Pencapaian pelajar dalam matematik 2.3 Kepentingan Kajian Perbincangan kajian berpotensi untuk menjadikan kursus matematik sebagai kursus yang diminati atau disenangi oleh semua pelajar politeknik melalui usaha: i. meningkatkan minat pelajar terhadap kursus matematik ii. melengkapkan pengetahuan dan pemahaman pelajar dalam matematik dan dapat diaplikasi dalam kursus kejuruteraan iii. meningkatkan prestasi pencapaian kursus matematik dalam Peperiksaan Akhir Semester

3.0 REKABENTUK KAJIAN Kajian dibuat menggunakan kaedah ujian pra-pasca dan soal selidik di mana hasil dapatan dijangka dapat mengukur keberkesanan program klinik matematik. Ujian pra-pasca diberikan kepada 35 pelajar yang mengikuti program ini manakala soal selidik juga diberikan kepada pelajar yang sama untuk melihat sikap mereka terhadap kursus matematik. Data yang diperolehi akan dianalisis secara kuantitatif statistik dan diskriptif yang menjurus kepada huraian peratus dan min . Kajian ini dijangka akan membantu dalam menambahbaik proses pengajaran dan pembelajaran matematik di Politeknik Kuching Sarawak.

23

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

3.1 Pensampelan Populasi kajian terdiri dari pelajar Politeknik Kuching Sarawak yang mengambil kursus matematik. Sampel yang dipilih adalah terdiri daripada pelajar yang pernah gagal kursus matematik dan mengulang kursus samada kali pertama atau kedua. 3.2 Instrumentasi Kajian Instrumen kajian yang digunakan ialah: i. Soal selidik: Soal selidik diberi kepada 35 sampel terdiri dari pelajar SKE1/ S6 untuk melihat reaksi dan tingkah laku pelajar secara tidak langsung mengenai sikap mereka terhdap kursus matematik. ii. Ujian Penilaian: Dua (2) set soalan diedarkan sebagai ujian penilaian iaitu ujian sebelum pelaksanaan program dan selepas pelaksanaan program klinik matematik bagi mengukur keberkesanan program tersebut. Penyemakan jawapan dan markah ujian penilaian dianalisis untuk melihat perubahan dalam pencapaian dan mengenalpasti kesilapan pelajar.

24

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

LAMPIRAN

SOAL SELIDIK SIKAP PELAJAR TERHADAP MATEMATIK DAN PROGRAM KLINIK MATEMATIK BAHAGIAN A (DEMOGRAFI RESPONDEN) (SILA TANDAKAN √ ) 1 JANTINA

* LELAKI PEREMPUAN

2 UMUR

* 18 – 20 TAHUN > 20 TAHUN

3 MENGAMBIL MODUL B 1001

* KALI PERTAMA KALI KEDUA KALI KETIGA

4 KEPUTUSAN SPM

* MATEMATIK MODEN MATEMATIK TAMBAHAN

5 JABATAN

NYATAKAN

6 KURSUS

NYATAKAN

BAHAGIAN B (PERSEPSI TERHADAP MATEMATIK) SKALA LIKERT 1 2 3 4 -

SANGAT TIDAK SETUJU TIDAK SETUJU SETUJU SANGAT SETUJU

BIL PENYATAAN 1 Saya sangat berminat belajar matematik 2

Matematik adalah kursus yang sangat sukar

3

Saya meluangkan masa yang banyak dalam mempelajari dan membuat latihan matematik

4

Saya sentiasa mengulangkaji dan merujuk sumber-

1

2

3

4

25

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

sumber lain dalam meningkatkan pengetahuan matematik saya 5

Kurikulum Matematik di politeknik berbeza samasekali dengan apa yang telah saya pelajari di sekolah dahulu

6

Kaedah pembelajaran matematik di politeknik berbeza dengan kaedah yang telah saya pelajari dahulu

7

Saya tidak suka dengan kaedah pengajaran oleh pensyarah di politeknik Saya dapati pensyarah matematik tidak berpengalaman dalam bidang tersebut

8

9

Biasanya saya faham semasa pembelajaran di dalam kelas tetapi saya tidak dapat menjawab setiap soalan yang diberi

10

Saya berminat untuk mengikuti klinik matematik

11

Klinik matematik membantu meningkatkan pengetahuan saya dalam matematik

12

Saya bersedia mengikuti apa-apa program berkaitan matematik

13

Saya pasti program klinik matematik memberi manafaat kepada pelajar lemah seperti saya

CADANGAN SAYA DALAM MENINGKATKAN PENCAPAIAN MATEMATIK DI POLITEKNIK :

Terima kasih atas kerjasama anda menjawab soalan dengan jujur.

26

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

MEMBUDAYAKAN PERISIAN SUMBER TERBUKA DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK

Zakir Hussain Ibrahim Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi Politeknik Mukah Sarawak

ABSTRAK Salah satu isu yang sering diperkatakan kesekian lamanya adalah penggunaan perisian tulen. Perisian tulen pada asasnya memerlukan kos untuk memperolehinya. Sebagai alternatif kepada kos yang perlu ditanggung oleh pengguna komputer terutamanya para akademik dan ilmuwan maka penggunaan perisian sumber terbuka adalah sebagai alternatif. Penulisan ini cuba sedikit sebanyak untuk mencadangkan kepada golongan ini tentang pilihan yang boleh mereka guna pakai.

1.0 PENGENALAN Setelah dua tahun kita berada dalam skim DH yang menitik beratkan kriteria kecemerlangan di mana salah satunya adalah menghasilkan penulisan. Masih ramai yang belum nampak hala tuju skim DH itu sendiri atau dapat merealisasikan kriteria kecemerlangan. Ada yang bergerak ke arah itu namun kekangan demi kekangan perlu dihadapi. Ada yang tengah berusaha untuk menulis sesuatu atau membuat kajian namun terlampau banyak persoalan hingga wujudnya kebuntuan. Kenapa wujudnya fenomena sedemikian? Kenapa kita sering diganggu-gugat oleh pemikiranpemikiran yang tampak membelenggukan kita hingga menjadikan kita, warga politeknik, tidak mampu untuk bersaing dengan masyarakat-masyarakat ilmuwan dalam institusi pengajian tinggi yang lain? Persoalan-persoalan inilah cuba dirungkai penulisan ini untuk memberi kesedaran terutamanya dikalangan warga politeknik yang ingin melakukan kajian mahupun membuat penulisan. Perlu ada kesedaran bahawa penggunaan perisian-perisian komputer perlu kepada keikhlasan dan rasa penuh tanggungjawab. Hakikatnya tiada siapa yang nampak perilaku kita dan kebiasaannya pihak berwajib tidak akan memeriksa komputer individu.

2.0 PERSPEKTIF ISLAM Sebagai insan yang mempunyai yang mempunyai pegangan tauhid perlu kepada satu pendekatan yang serius terhadap penggunaan perisian sumber terbuka. Ini adalah kerana salah satu tututan dalam Islam ialah berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Dalam Surah an-Nahl ayat 114 Allah SWT mewahyukan: “Oleh itu, makanlah (wahai orang-orang yang beriman) dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah, jika benar kamu hanya menyembahNya semata-mata.” 27

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Ini diperkukuhkan lagi dalam Surah al-Baqarah ayat 188 yang menegaskan: “Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).” Manakala Rasulullah saw bersabda: "Penjual dan pembeli sama-sama bebas menentukan jual beli selagi keduanya belum berpisah; jika keduanya berterus terang dan jujur, maka jual-beli mereka diberkati Allah; tetapi jika keduanya saling mendustai dan tidak berterus terang, maka berkat dalam jual beli mereka itu akan hilang.''1 Maka persoalan selanjutnya yang timbul, apakah dengan menggunakan perisian yang sumbernya adalah pasti daripada bukan yang haq menyumbang kearah kepayahan dalam membudayakan ilmu dalam institusi seperti politeknik? Apakah fenomena ini yang menyebabkan perilaku-perilaku masyarakat politeknik seperti di atas? Sekiranya inilah punca sesuatu itu berlaku maka adakah pilihan atau alternatif yang boleh kita gunakan bagi memastikan kita dapat memenuhi kriteria kecemerlangan?

3.0 KOS IMPLIKASI Salah satu pilihan yang ada adalah berhijrah daripada Microsoft Windows kepada sistem yang memberi anda kebebasan kepada anda untuk mengguna tanpa batasan-batasan seperti pembayaran ke atas lesen-lesen penggunaan. Untuk makluman pembaca, walaupun Windows memberi lesen mengguna-pakai perisian sama ada sistem pengoperasian (OS) mahupun perisian-perisian Windows lain, pengguna tidak ada hak ke atas perisian tersebut. Dengan kata lain, hak ke atas OS masih lagi hakmilik Windows dan bukan hakmilik pengguna. Sekiranya kita mempunyai lebih daripada satu komputer di rumah, kita tidak boleh memasang OS yang ada walaupun cakera padat OS tersebut ada pada kita. Ini kerana, kebiasaannya satu CD bermakna satu lesen. Maka bayangkan kos yang terpaksa ditanggung oleh pengguna untuk setiap lesen bagi setiap perisian. Contohnya: Perkara

Anggaran Harga (RM)

Sistem Pengoperasian Proprietary 500 Perisian Antivirus

150

Perisian Office Suite Edisi Pelajar 400 Jumlah Kos

1050

Walaupun pada masa kini kos untuk komputer peribadi atau komputer riba atau komputer netbook adalah murah tetapi apabila kita buat anggaran sedemikian, dapat kita lihat bahawa kos ini tidak mengizinkan untuk penjawat awam memiliki perisian tulen. Maka jalan mudah yang di ambil adalah untuk membeli perisian cetakrompak. Dari segi etika, ia adalah menjadi

1

Hadis Riwayat An-Nasa'iy dalam sunannya, Jilid 4. Hadis nombor 4310

28

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

satu kesalahan. Dari segi perundangan, ia juga merupakan satu kesalahan, seperti yang termaktub dalam Akta Cakera Optikal Tahun 20002.

4.0 MEMECAH KEBUNTUAN...LINUX ADALAH SUSAH Seringkali apabila ditanya kepada pengguna komputer kenapa tidak menggunakan linux sebagai pengganti kepada OS Windows, alasan yang dikemukakan adalah “Linux adalah susah...”. Dan kebanyakan orang akan berhenti setakat itu tanpa memberi maklum balas tentang apa yang susah mengenai linux. Adakah linux itu susah dari segi installation? Adakah linux memerlukan kita hafal arahan-arahan tertentu untuk memastikan linux dapat online? Adakah linux memerlukan seorang genius untuk faham bagaimana memasang linux dalam komputer? Tidak ada penerangan secara terperinci mengenai mengapa kebanyakan pengguna menganggap linux itu susah. Hanya berdasarkan prasangkan dan prejudis dari mulut ke mulut. Langkah awal yang boleh diambil oleh pihak politeknik untuk mempergiatkan dan mempertingkatkan penggunaan perisian sumber terbuka, adalah dengan mengadakan dan menganjurkan kursus-kursus mengenai perisian sumber terbuka. Ini boleh dilakukan dengan kerjasama pihak Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit atau MAMPU secara am. Ataupun terus berhubung dengan pihak Malaysian Public Sector Open Source Software secara khusus. Pihak ini terlibat secara langsung dengan usaha-usaha Kerajaan Malaysia untuk mengurangkan kos penggunaan perisian yang memerlukan kepada pembayaran penggunaan seperti lesen penggunaan. Pihak MAMPU mempunyai objektif berikut3: i. Mengurangkan jumlah kos pemilikan. ii. Meningkatkan kebebasan memilih penggunaan perisian iii. Meningkatkan kebolehgunaan di antara sistem iv. Meningkatkan pertumbuhan industri ICT v. Meningkatkan pertumbuhan industri OSS vi. Meningkatkan pertumbuhan komuniti pengguna dan pemaju/pembina OSS vii. Mengurangkan jurang digital Dengan usaha sama ini maka, kesedaran dan pengetahuan para akademik di politeknik akan bertambah. Sejajar dengan itu, maka golongan-golongan ini akan dapat melihat bahawa terdapat banyak kelebihan dalam penggunaan perisian sumber terbuka. Dalam kriteria kecemerlangan pensyarah politeknik diminta untuk menjalankan penulisan dan kajian. Maka apakah perisian yang boleh digunapakai sebagai alternatif kepada perisian berbayar yang tentu sekali tidak mampu dibeli oleh individu-individu penjawat awam? Terdapat banyak perisian-perisian sebagai galang ganti perisian-perisian yang berbayar. Contohnya perisian SPSS, perisian ini adalah popular dikalangan pengkaji. Perisian ini adalah mahal harganya untuk satu lesen penggunaan. Bayangkan kos yang dapat dijimatkan dengan mengguna perisian seperti PSPP untuk menggantikan SPSS.

2 3

Act 606 Optical Discs Act 2000 [Reprint - 2001] http://www.oscc.org.my/content/view/33/52/ dilayari pada 24 November, 2009

29

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Antara perisian-perisian yang boleh digunapakai di peringkat politeknik adalah perisianperisian seperti berikut: i. OpenOffice: Digunakan untuk mengganti perisian berbayar seperti Microsoft Office. ii. GNU PSPP: Perisian yang dapat digunakan untuk mengganti SPSS. iii. VYM: Perisian untuk membuat peta minda (mindmap) yang dapat membantu dalam penulisan 4.1 OpenOffice Perisian OpenOffice (Rajah 1) adalah perisian Office seperti juga Microsoft Office. Ia mempunyai perisian sebanding dengan Microsoft Office. Antaranya adalah: i. Writer – Words ii. Calc – Excel iii. Impress – Powerpoint Dari segi fungsi dan penggunaan adalah hampir serupa di antara kedua-dua perisian.

Rajah 1: Paparan OpenOffice 4.2 GNU PSPP Perisian GNU PSPP (Rajah 2) adalah pengganti kepada SPSS. Walaupun SPSS adalah satu perisian yang cukup mantap sekiranya pensyarah atau warga akademik politeknik ingin menjalankan kajian namun GNU PSPP adalah juga merupkan satu perisian yang mampu menyaingi SPSS. Cuma mungkin pada perisian GNU PSPP ada beberapa fungsi yang mungkin tidak disediakan. 4.3 VYM VYM (Rajah 3) adalah kependekan untuk View Your Mind. Perisian ini boleh kita gunakan untuk brainstorming dan membuat peta minda (mindmap). Dengan ini kita dapat membuahkan ide-ide yang boleh digunapakai dan dilihat sebagai permulaan kepada penghasilan sesuatu penulisan. 30

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Rajah 2: Paparan Utama GNU PSPP

Rajah 3: Paparan Kerja VYM

5.0 PENUTUP Terdapat banyak perisian yang boleh digunapakai oleh pensyarah-pensyarah serta ahli-ahli akademik peringkat politeknik untuk digunapakai secara percuma tanpa kekangan kos yang mahal akibat pelesenan. Dengan mengubah dan memilih untuk menggunapakai perisianperisian sumber terbuka. Namun begitu, perlu difahami bahawa perisian sumber terbuka bukan bermakna tiada syarat-syarat dan terma-terma dalam pelesenan. Masih wujud kekangan-kekangan pelesenan. Cumanya pelesenan di dalam sumber terbuka adalah kebebasan untuk memiliki perisian tersebut untuk disebar dan dikongsi bersama penggunapengguna lain. Bahkan digalakkan pengguna untuk menambahbaik perisian yang digunapakai dengan beberapa syarat yang termaktub dalam GNU4 dan GPL5. Penggunaan perisian dari sumber yang sahih dari segi cara perolehan adalah penting. Bersandarkan sumber yang sahih, maka barakah dari hasil usaha dan titik peluh itu akan 4 5

https://help.ubuntu.com/8.04/about-ubuntu/C/about-gnu.html dilayari pada 25 November, 2009 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html dilayari pada 25 November, 2009

31

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

datang. Tamsilan yang boleh dibuat dibuat adalah seperti dua orang petani yang mengusahakan dua bidang tanah yang sama keluasannya dengan cangkul yang sama dimensinya. Cuma perbezaannya adalah seorang petani menggunakan cangkul yang diperolehi dengan cara halal dan seorang petani lagi memperolehi cangkul dari hasil curian. Maka titik peluh tulang empat kerat petani pertama akan membawa barakah dalam rezeki yang dibawa pulang untuk anak dan isterinya.

Kosakata Sistem Pengoperasian – Suatu perisian untuk memastikan komputer dapat digunapakai. Antara sistem pengoperasian yang popular di pasaran adalah Windows. Sistem pengoperasian yang lain adalah seperti MacOS, Unix dan Linux serta beberapa sistem pengoperasian yang lain. Kependekan untuk sistem pengoperasian adalah OS yang membawa makna Operating System. Cakera padat – Dalam Bahasa Inggeris ia dikenali sebagai Compact Disc. Kependekan untuk media ini adalah CD. CD dalam dunia pengkomputeran bukannya untuk perisianperisian sahaja, malah CD digunapakai sebagai media storan sekunder. Hasil daripada teknologi CD, kini terdapat pelbagai storan optikal lain seperti DVD, HD DVD dan Blueray Disc. Perisian sumber terbuka – Lebih dikenali sebagai Open Source Software (OSS). Kebiasaannya perisian ini digunapakai bersama dengan OS Linux. Open Source Initiative (OSI)6 adalah satu pertubuhan yang cuba untuk mengetengahkan penggunaan perisian sumber terbuka dikalangan pengguna komputer. Online – Istilah yang sering digunapakai dewasa ini untuk menggambarkan sesuatu keadaan. Slanga yang digunapakai apabila pengguna ada pada talian adalah on9. Maksudnya secara kasar adalah berada atas talian atau mempunyai sambungan terus ke internet. SPSS –Perisian statistik kependekan bagi Statistical Package for Social Scientist. PSPP –Perisian sumber terbuka alternatif kepada SPSS. Makna-makna PSPP7 adalah Perfect Statistics Professionally Presented, Probabilities Sometimes Prevent Problems dan People Should Prefer PSPP.

6 7

http://www.opensource.org/ dilayari pada 25 November, 2009 http://www.gnu.org/software/pspp/faq.html dilayari pada 1 Disember, 2009

32

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR DI POLITEKNIK KPTM (ZON SELATAN)

Ridzman Husin @ Ibrahim Mahdzir Jamia’an Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Mukah Sarawak

ABSTRAK Kajian ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pengajaran berpusatkan pelajar di politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) zon selatan. Sampel kajian dipilih secara rawak melibatkan 235 orang pensyarah yang dikategorikan kepada dua bidang pengkhususan iaitu bidang kejuruteraan dan bidang bukan kejuruteraan daripada tiga buah politeknik zon selatan iaitu Politeknik Johor Bahru, Politeknik Merlimau dan Politeknik Port Dickson. Data-data dikumpul menggunakan instrumen soal selidik dan dianalisis menggunakan program SPSS versi 11.5. Dapatan kajian menunjukkan para pensyarah politeknik zon selatan mengimplementasikan pengajaran berpusatkan pelajar tetapi menggunakan kaedah tertentu sahaja. Tiga daripada lima kaedah yang diskopkan dalam kajian ini sering dilaksanakan dalam pengajaran berpusatkan pelajar di politeknik zon selatan iaitu kaedah amali, kaedah projek dan kaedah interaktif. Manakala pelaksanaan bagi kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL) dan kaedah lawatan pula tidak begitu popular di kalangan pensyarah-pensyarah di politeknik zon selatan. Selain itu, dapatan kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan bagi pelaksanaan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar antara pensyarah-pensyarah dari bidang kejuruteraan dan bidang bukan kejuruteraan di politeknik zon selatan. Didapati juga pelaksanaan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar yang diimplementasikan oleh pensyarah adalah berbeza di sekurang-kurangnya dua buah politeknik zon selatan kecuali di antara Politeknik Johor Bahru dengan Politeknik Port Dickson sahaja yang tidak begitu berbeza pelaksanaannya. Dari segi kekangan dalam pelaksanaan pengajaran berpusatkan pelajar pula, kekangan yang paling utama adalah dari aspek pentaksiran di mana penilaian di politeknik masih banyak menggunakan ujian kertas pensel selain daripada tugasan sampingan yang membebankan. Keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa pelaksanaan pengajaran berpusatkan pelajar di politeknik KPTM khususnya politeknik zon selatan sering diimplementasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) selaras dengan matlamat KPTM.

1.0 PENGENALAN Pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang serta dapat menyumbang kepada kesejahteraan individu, masyarakat dan negara selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pelbagai usaha telah dilakukan bagi memastikan matlamat pendidikan negara menjadi realiti. Salah satunya ialah dari segi pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang diguna pakai oleh para pendidik untuk membantu meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran pelajar. Pendekatan pengajaran yang dimaksudkan adalah pengajaran berpusatkan pelajar.

33

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Pengajaran berpusatkan pelajar adalah merupakan suasana pengajaran dan pembelajaran di mana pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Pelajar bukan setakat mendengar penerangan guru tetapi juga membuat pelbagai aktiviti seperti perbincangan, penyelesaian masalah dan lain-lain. Interaksi dua hala yang wujud di antara pelajar dengan pelajar serta pelajar dengan guru mewujudkan suasana mesra dan menyediakan keadaan konduktif bagi proses pembelajaran. Pengajaran yang dilaksanakan ini juga mengambil kira kesesuaian dengan kebolehan pelajar, minat pelajar dan penglibatan pelajar yang aktif (Esah, 2004). Kember (1997) telah menggambarkan bahawa terdapat dua strategi yang umum dalam pengajaran iaitu berpusatkan guru dan berpusatkan pelajar. Beliau juga menyatakan bahawa ilmu pengetahuan itu dibina oleh pelajar sendiri manakala pensyarah pula adalah seorang fasilitator dalam pembelajaran dan bukan setakat seorang penyampai maklumat sahaja. Ini jelas menunjukkan bahawa beliau lebih menjurus kepada strategi pengajaran berpusat pelajar. Mok Soon Sang (2004) telah menyenaraikan sebanyak 10 ciri-ciri pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar yang membezakannya dengan strategi berpusatkan pensyarah. Ciri-ciri tersebut ialah: i. Pelajar memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran, sedangkan pensyarah berperanan sebagai pemimpin yang membimbing pelajar menjalani aktiviti pembelajaran. ii. Komunikasi dan interaksi di antara pensyarah dan pelajar adalah secara 2 hala. Pensyarah menggunakan kaedah menyoal untuk membimbing pelajar supaya berfikir dan bertindak balas dengan memberi jawapan mereka. iii. Ciri kepimpinan pensyarah bersifat demokratik. Pelajar-pelajar sentiasa digalakkan memberi pendapat mereka. Pensyarah banyak menggunakan kaedah perbincangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. iv. Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran pelajar. v. Perkembangan pelajar adalah secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, sosial dan jasmani. vi. Ujian formatif adalah ditekankan dan keputusan ujian kerapkali digunakan untuk mengkaji kelemahan-kelemahan pelajar. vii. Penyampaian pensyarah ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya pelajar-pelajar memahami fakta-fakta yang disampaikan dan mereka berupaya membuat kesimpulan. viii. Peluang interaksi di antara pelajar adalah banyak dan sifat-sifat sosial yang positif seperti tolong-menolong, bekerjasama dan bertolak ansur jelas dapat dipupuk. ix. Mementingkan pengelolaan kaedah kumpulan. Perbezaan pelajar dari segi kebolehan dan minat diberikan perhatian. x. Pelajar-pelajar menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif.

2.0 PERNYATAAN MASALAH Menurut kenyataan Mohamed Rashid (2006) yang dipetik dalam teks ucapannya di Konvokesyen Politeknik Ungku Omar 2006 yang lalu, objektif kedua dalam Pelan Strategi 2005 - 2010 mereka telah menggariskan bahawa kaedah pengajaran berpusatkan pelajar perlu

34

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

diimplementasikan di sesebuah politeknik bagi menyediakan persekitaran dan sumber pembelajaran yang berkualiti. Sebaliknya, hasil daripada kajian Noorhidayah (2005) mendapati bahawa strategi pengajaran berpusatkan guru lebih kerap diamalkan dan dilaksanakan oleh pensyarah-pensyarah di politeknik. Pengajaran sebegini tidak menggalakkan pelajar-pelajar belajar secara aktif (Rashidi dan Abdul Razak, 1995) dan kadangkala tidak dapat menolong kita mencapai objektif pemikiran kritikal mahupun kreatif atau penguasaan sesuatu kemahiran psikomotor kognitif (Mok Soon Sang, 2004). Berdasarkan kepada tinjauan yang telah dijalankan di Politeknik Kulim menunjukkan bahawa sebilangan besar pensyarah masih mengamalkan kaedah ‘chalk and talk’ dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, kemudahan pengajaran yang disediakan tidak begitu sesuai untuk pelaksanaan pengajaran berpusatkan pelajar di samping bilangan pelajar untuk setiap kelas adalah terlalu ramai dan menyukarkan proses pengajaran.

3.0 KERANGKA TEORI KAJIAN Berdasarkan kerangka konsep kajian pada Rajah 1, tinjauan dibuat terhadap pelaksanaan pengajaran berpusatkan pelajar di politeknik di mana ianya melihat kepada aspek kaedah pengajaran. Lima kaedah pengajaran sahaja difokuskan untuk kajian ini iaitu kaedah amali, interaktif, pembelajaran berasaskan masalah (PBL), projek dan lawatan. Pensyarah politeknik dipilih dari dua bidang yang berbeza iaitu bidang kejuruteraan dan bukan kejuruteraan di tiga buah politeknik zon selatan iaitu Politeknik Johor Bahru, Politeknik Merlimau dan Politeknik Port Dickson. Penyelidik juga menentukan sama ada terdapat perbezaan pelaksanaan pengajaran berpusatkan pelajar antara pensyarah-pensyarah di tiga buah politeknik zon selatan serta antara pensyarah-pensyarah kejuruteraan dan bukan kejuruteraan. Selain itu, penyelidik juga mengkaji kekangan yang dihadapi pensyarah dalam mengimplementasikan pengajaran berpusatkan pelajar ini di mana dapat menyediakan maklumat kepada pihak politeknik terutama dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, penyelidik dapat membuat suatu kesimpulan dan cadangan berkaitan pelaksanaan pengajaran berpusatkan pelajar di politeknik zon selatan khususnya. 4.0 METODOLOGI 4.1 Sampel Kajian Dalam kajian ini, penyelidik menggunakan kaedah persampelan secara rawak. Ini kerana populasi kajian adalah besar selain dapat memudahkan penyelidik memilih sampel yang diperlukan. Kaedah pensampelan secara rawak merupakan cara terbaik untuk mendapatkan satu sampel yang mewakili populasi (Sulaiman, 1994). Melalui kaedah persampelan ini, setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Selain itu, kaedah persampelan ini juga sesuai digunakan untuk mengkaji populasi yang mempunyai ciri-ciri seragam. Sampel yang dipilih adalah melibatkan pensyarah-pensyarah dari jabatan-jabatan yang berbeza di tiga buah politeknik zon selatan seperti ditunjukkan dalam Jadual 1.

35

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Bidang Pengkhususan Pensyarah Politeknik Kejuruteraan PELAKSANAAN PENGAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR Kaedah Pengajaran : (i) (ii) (iii) (iv) (v)

Amali Interaktif PBL Projek Lawatan

P e r b e z a a n

Bukan Kejuruteraan

Politeknik Zon Selatan Politeknik Johor Bahru Politeknik Merlimau Politeknik Port Dickson

Kekangan

Kesimpulan & Cadangan Pelaksanaan Pengajaran Berpusatkan Pelajar di Politeknik KPTM Zon Selatan

Rajah 1: Kerangka Konsep Kajian Populasi merupakan keseluruhan fenomena yang ingin dikaji (Syed Arabi Idid, 2002). Dalam kajian ini, populasi kajian adalah terdiri daripada pensyarah-pensyarah di politeknik zon selatan. Jumlah populasi kajian adalah seperti dalam Jadual 2.

Bil.

1.

2.

Jadual 1: Pemilihan Sampel Kajian Politeknik Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Kejuruteraan Elektrik Politeknik Johor Bahru Rekabentuk & Komunikasi Visual Hospitaliti & Fesyen Matematik, Sains & Komputer Kejuruteraan Mekanikal Kejuruteraan Elektrik Kejuruteraan Awam Politeknik Merlimau Perdagangan Hospitaliti Matematik, Sains & Komputer

Sampel 15 15 40 20 5 15 15 22 15 15 6

36

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Bil.

3.

Bil. 1. 2. 3. 4.

Jadual 1: Pemilihan Sampel Kajian (Samb.) Politeknik Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Kejuruteraan Elektrik Politeknik Port Dickson Kejuruteraan Awam Perdagangan Matematik, Sains & Komputer Jumlah

Jadual 2: Populasi Kajian Politeknik Politeknik Johor Bahru, Johor Politeknik Kota, Melaka Politeknik Merlimau, Melaka Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan Jumlah

Sampel 15 15 22 30 6 271

Jumlah Pensyarah 328 83 235 271 917

4.2 Instrumentasi Dalam kajian ini, penyelidik menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian bagi mendapatkan data-data kajian. Penyelidik menggunakan ukuran kebolehpercayaan AlphaCronbach untuk menguji kebolehpercayaan item-item soal selidik. Nilai kebolehpercayaan atau Alpha-Cronbach adalah ukuran yang digunakan bagi mengukur darjah konsistensi dalam instrumen kajian (Gliem dan Gliem, 2003). Merujuk kepada Jadual 3, jelas menunjukkan kesemua item soal selidik ini mempunyai nilai koefisien kebolehpercayaan (Alpha-Cronbach) melebihi 0.6. Ini menunjukkan kebolehpercayaan item yang dibina di dalam borang soal selidik ini mempunyai kebolehpercayaan yang baik. Jadual 3: Hasil Ujian Kebolehpercayaan Item Soal Selidik Jumlah Jumlah Bil. Fokus Item Item Sampel 1. Kaedah Amali 6 10 2. Kaedah Interaktif 6 10 3. Kaedah PBL 6 10 4. Kaedah Projek 6 10 5. Kaedah Lawatan 6 10 Kaedah Pengajaran Berpusatkan Pelajar 30 10 6. (Keseluruhan) Kekangan Dalam Pelaksanaan Pengajaran 7. 10 10 Berpusatkan Pelajar Keseluruhan 40 10

(Alpha Cronbach) 0.8296 0.6777 0.9361 0.6403 0.6606 0.8659 0.9328 0.9003

4.3 Penganalisisan Data Data yang diperolehi daripada soal selidik dianalisis secara kuantitatif. Demografi responden dikaji dalam bentuk penjadualan taburan frekuensi dan peratus. Skor min telah digunakan bagi mengetahui sama ada pembelajaran berpusatkan pelajar diimplementasikan oleh 37

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

pensyarah. Ujian –T Sampel Bebas (Independent Sample T-Test) pula digunakan bagi mengetahui sama ada terdapat perbezaan pelaksanaan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar antara pensyarah-pensyarah daripada bidang kejuruteraan dengan bidang bukan kejuruteraan. Bagi mengetahui perbezaan pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar yang diimplementasikan di tiga buah politeknik tersebut, analisis Varians Satu Faktor (One Way ANOVA) digunakan. Skor min pula digunakan bagi mengetahui kekangan-kekangan yang dihadapi oleh pensyarah dalam usaha melaksanakan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar di politeknik zon selatan. Di dalam kajian ini, kesemua penganalisisan data adalah menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS).

5.0 DAPATAN KAJIAN 5.1 Pelaksanaan pengajaran berpusatkan pelajar Berdasarkan kepada hasil dapatan kajian, jumlah skor min keseluruhan bagi pelaksanaan pengajaran berpusatkan pelajar adalah berada pada tahap yang tinggi iaitu 3.95. Julat skor min adalah dalam lingkungan 3.61 hingga 4.22 manakala julat sisihan piawai pula berada dalam lingkungan 0.692 hingga 1.210. Kaedah amali menunjukkan skor min yang paling tinggi iaitu 4.22 manakala kaedah lawatan pula menunjukkan skor min yang paling rendah iaitu 3.61. Ini jelas menunjukkan bahawa hanya 3 kaedah sahaja yang biasanya dilaksanakan dalam pengajaran berpusatkan pelajar di politeknik zon selatan iaitu kaedah amali, kaedah projek dan kaedah interaktif. Selain itu, tidak ramai pensyarah-pensyarah di politeknik zon selatan yang mengimplementasikan kaedah PBLdan kaedah lawatan. Namun begitu, secara keseluruhannya, pengajaran berpusatkan pelajar telah diimplementasikankan di politeknik zon selatan tetapi dengan menggunakan kaedah tertentu sahaja. Hasil dapatan kajian telah diringkaskan dalam bentuk jadual seperti dalam Jadual 4. Jadual 4: Pelaksanaan Pengajaran Berpusatkan Pelajar Skor Sisihan Bil. Item Min Piawai 1. Kaedah Amali 4.22 0.760 2. Kaedah Interaktif 4.01 0.735 3. Kaedah PBL 3.76 0.973 4. Kaedah Projek 4.13 0.692 5. Kaedah Lawatan 3.61 1.210 Keseluruhan (Pelaksanaan Pengajaran Berpusatkan 3.95 0.669 Pelajar)

Tafsiran Min Tinggi Tinggi Sederhana Tinggi Sederhana Tinggi

5.1.1 Kaedah amali Pengajaran secara amali adalah pengajaran yang dilaksanakan secara praktikal dengan menggunakan kemahiran sendiri bagi mengesahkan suatu konsep dan teori yang telah dipelajari serta dapat membentuk sikap dan pemikiran kreatif. Hasil analisis bagi item-item untuk pelaksanaan kaedah pengajaran secara amali ditunjukkan dalam Jadual 5.

38

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Jadual 5: Kaedah Amali No. Skor Item Item Min B6 Melaksanakan P&P di bilik khas 4.09 B7 Menyediakan peralatan yang sesuai 4.17 Memberikan penerangan mengenai B8 4.32 langkah-langkah penting B9 Membuat demonstrasi (tunjuk cara) 4.23 B10 Menggalakkan pelajar bertanya 4.34 B11 Meminta pelajar menulis laporan amali 4.18 Keseluruhan (Kaedah Amali) 4.22

Sisihan Piawai 0.924 0.915

Tafsiran Min Tinggi Tinggi

0.819

Tinggi

0.853 0.824 1.015 0.760

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

5.1.2 Kaedah interaktif Pengajaran secara interaktif adalah pengajaran yang dilaksanakan melalui aktiviti perbualan, soal jawab, pertukaran pendapat / idea dan perkongsian maklumat antara pensyarah dan pelajar di mana memerlukan penglibatan aktif pelajar. Hasil analisis bagi item-item untuk pelaksanaan kaedah pengajaran secara interaktif ditunjukkan dalam Jadual 6.

No. Item B12 B13 B14 B15 B16 B17

Jadual 6: Kaedah Interaktif Skor Item Min Membentuk kumpulan kecil di dalam 3.96 kelas Mengadakan aktiviti perbualan 3.96 (pertukaran pendapat) Memberikan topik yang sesuai untuk 3.91 perbincangan (sumbang saran) Menggalakan pelajar mengeluarkan 4.11 pendapat (idea) secara bebas Mengawasi aktiviti sebagai pemerhati 4.13 (fasilitator) Membuat penilaian melalui 3.96 penglibatan aktif pelajar Keseluruhan (Kaedah Interaktif) 4.01

Sisihan Piawai

Tafsiran Min

0.949

Tinggi

0.786

Tinggi

0.911

Tinggi

0.832

Tinggi

0.787

Tinggi

0.946

Tinggi

0.735

Tinggi

Merujuk kepada Jadual 5.3, skor min keseluruhan bagi pelaksanaan kaedah pengajaran secara interaktif adalah tinggi iaitu 4.01 (s = 0.735). Julat skor min bagi setiap item berada dalam lingkungan 3.91 hingga 4.13. Kesemua item berada pada tahap tafsiran min yang tinggi. Purata yang diperolehi menunjukkan secara keseluruhannya responden mengimplementasikan kaedah pengajaran secara interaktif di politeknik. Sisihan piawai bagi setiap item adalah kurang daripada 1.000. Ini menunjukkan bahawa serakan taburan skor bagi kesemua item tidak begitu jauh dari nilai skor min dalam taburannya. 5.1.3 Kaedah PBL Pengajaran secara PBL adalah pengajaran yang dilaksanakan melibatkan penyelesaian masalah melalui penjanaan idea menggunakan pemikiran analitis dan kritis secara berkumpulan mengikut prosedur-prosedur PBL. Hasil analisis bagi item-item untuk 39

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

pelaksanaan Jadual 7.

No. Item B18 B19 B20 B21 B22 B23

kaedah

pengajaran

secara

PBL

Jadual 7: Kaedah PBL Skor Item Min Meminta pelajar membentuk 3.74 kumpulan Memberikan penerangan mengenai 3.69 prosedur melaksanakan PBL Memberikan aplikasi permasalahan 3.77 berkaitan pelajaran Menggalakkan pelajar menjana idea 3.80 secara berkumpulan Meminta pelajar memberi maklum 3.83 balas tugasan kerja kumpulan Menilai pelajar melalui hasil setiap 3.75 prosedur PBL Keseluruhan (Kaedah PBL) 3.76

ditunjukkan

dalam

Sisihan Piawai

Tafsiran Min

1.019

Sederhana

1.059

Sederhana

0.964

Sederhana

1.040

Tinggi

1.042

Tinggi

1.081

Sederhana

0.973

Sederhana

Jadual 7 menunjukkan bahawa skor min keseluruhan bagi bagi pelaksanaan kaedah pengajaran secara PBL adalah sederhana iaitu 3.76 (s = 0.973). Kesemua item menunjukkan skor min kurang daripada 4.00 di mana julat skor min bagi setiap item berada dalam lingkungan 3.69 hingga 3.83. Purata yang diperolehi menunjukkan bahawa responden jarang melaksanakan kaedah pengajaran secara PBL. 5.1.4 Kaedah Projek Pengajaran secara projek adalah pengajaran yang dilaksanakan dengan cara pelajar mengalami dan membuat sendiri di mana mereka dapat menonjolkan segala pengetahuan dan kemahiran masing-masing. Hasil analisis bagi item-item untuk pelaksanaan kaedah pengajaran secara projek ditunjukkan dalam Jadual 8. Berdasarkan kepada Jadual 8, jumlah skor min keseluruhan bagi pelaksanaan kaedah pengajaran secara projek adalah tinggi iaitu 4.13 (s = 0.692). Julat skor min bagi item pula berada dalam lingkungan 3.88 hingga 4.27. Walaupun item B24 mencatat skor min terendah, namun ia masih berada pada tahap tafsiran min yang tinggi. Item B28 mencatat skor tertinggi iaitu 4.27. Hasil daripada soal selidik ini membuktikan bahawa kaedah pengajaran secara projek memang dilaksanakan di politeknik. Jadual 8: Kaedah Projek No. Skor Item Item Min B24 Memberikan tajuk untuk pilihan pelajar 3.88 Meminta pelajar mendapatkan tajuk B25 4.06 yang sesuai Meminta pelajar menyediakan B26 4.11 ’proposal’ ringkas

Sisihan Piawai 0.914

Tafsiran Min Tinggi

0.892

Tinggi

0.870

Tinggi

40

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

No. Item B27 B28 B29

Jadual 8: Kaedah Projek (Samb.) Skor Item Min Menyelia perjalanan projek secara 4.24 berterusan Menilai hasil projek melalui 4.27 pembentangan Menilai hasil projek melalui laporan 4.25 projek Keseluruhan (Kaedah Projek) 4.13

Sisihan Piawai

Tafsiran Min

0.743

Tinggi

0.791

Tinggi

0.761

Tinggi

0.692

Tinggi

5.1.5 Kaedah Lawatan Pengajaran secara lawatan adalah pengajaran yang dilaksanakan dengan memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar di mana mereka dapat melihat sendiri keadaan sebenar mengenai perkara yang telah dipelajari. Hasil analisis bagi item-item untuk pelaksanaan kaedah pengajaran secara projek ditunjukkan dalam Jadual 9. Jadual 9: Kaedah Lawatan No. Skor Item Item Min Meminta pelajar menguruskan B30 3.56 prosedur lawatan Membimbing pelajar menguruskan B31 3.59 prosedur lawatan B32 Mengawasi perjalanan lawatan 3.63 Menggalakkan pelajar bertanya B33 3.68 semasa lawatan Meminta pelajar menceritakan B34 3.62 pengalaman daripada lawatan Menilai pelajar melalui laporan hasil B35 3.61 lawatan Keseluruhan (Kaedah Lawatan) 3.61

Sisihan Piawai

Tafsiran Min

1.247

Sederhana

1.235

Sederhana

1.242

Sederhana

1.266

Sederhana

1.277

Sederhana

1.260

Sederhana

1.210

Sederhana

Jadual 9 menunjukkan bahawa skor min keseluruhan bagi pelaksanaan kaedah pengajaran secara lawatan adalah 3.61 (s = 1.210) di mana ia berada pada tahap tafsiran min sederhana. Ini bermaksud bahawa kaedah pengajaran secara lawatan tidak begitu dilaksanakan dalam proses P&P di politeknik. 5.2 Kekangan dalam pelaksanaan pengajaran berpusatkan pelajar Jadual 10 menunjukkan bahawa skor min keseluruhan bagi kekangan dalam pelaksanaan pengajaran berpusatkan pelajar adalah berada pada tafsiran min yang sederhana iaitu 3.36 (s = 0.730). Julat skor min bagi setiap item pula berada dalam lingkungan 2.93 hingga 3.78. Terdapat dua item yang menunjukkan skor min kurang daripada 2.00 iaitu item B42 mengenai penilaian dan item B43 mengenai tugasan sampingan. Ini menunjukkan bahawa penilaian yang dijalankan di politeknik banyak menggunakan ujian kertas pensel. Selain itu, tugasan sampingan yang membebankan menjadi alasan kebanyakan pensyarahpensyarah di politeknik kurang melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar. Kadar 41

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

keseluruhan purata min yang sederhana menunjukkan bahawa responden sememangnya menghadapi pelbagai kekangan dalam melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar. Jadual 10: Kekangan Dalam Pelaksanaan Pengajaran Berpusatkan Pelajar No. Skor Sisihan Tafsiran Item Item Min Piawai Min B36 Kemudahan P&P mencukupi 3.13 1.135 Sederhana B37 Kemudahan P&P berfungsi dengan baik 3.29 1.007 Sederhana Susun atur di dalam kelas bersesuaian B38 3.38 0.979 Sederhana untuk P&P Bilangan pelajar dalam satu kelas tidak B39 3.29 1.180 Sederhana terlalu ramai Masa untuk pelaksanaan pengajaran B40 3.45 0.984 Sederhana berpusatkan pelajar mencukupi Isi pelajaran bersesuaian untuk B41 3.60 0.922 Sederhana pengajaran berpusatkan pelajar Penilaian Berterusan (PB) kurang B42 2.93 1.167 Sederhana menggunakan ujian bertulis Tugasan sampingan tidak mengganggu B43 2.98 1.441 Sederhana pelaksanaan P&P Pelajar memberikan perhatian dengan B44 3.78 0.811 Sederhana baik di dalam P&P Pelajar terlibat secara aktif di dalam B45 3.75 0.978 Sederhana P&P Keseluruhan (Kekangan) 3.36 0.730 Sederhana

6.0 KESIMPULAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN Bagi tujuan memudahkan proses perbincangan, penyelidik menggambarkan dapatan persoalan kajian secara keseluruhan seperti ditunjukkan dalam Jadual 11. Jadual 11: Dapatan Persoalan Kajian Perkara Pelaksanaan Pengajaran Berpusatkan Pelajar di Politeknik Zon Selatan

Pelaksanaan Kaedah Pengajaran Berpusatkan Pelajar di Politeknik Zon Selatan

Dapatan Kajian Pensyarah-pensyarah di politeknik zon selatan mengimplementasikan pengajaran berpusatkan pelajar tetapi menggunakan kaedah tertentu. Pensyarah sering menggunakan kaedah pengajaran secara amali dalam proses P&P di politeknik zon selatan. Kaedah pengajaran secara interaktif kerap dilaksanakan di dalam proses P&P di politeknik zon selatan. Kaedah pengajaran secara PBL kurang dilaksanakan dan kurang popular di kalangan pensyarah-pensyarah politeknik zon selatan. Ramai pensyarah di politeknik zon selatan melaksanakan kaedah pengajaran secara projek. Tidak ramai pensyarah di politeknik zon selatan melaksanakan kaedah pengajaran secara lawatan.

42

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Jadual 11: Dapatan Persoalan Kajian (Samb.) Perkara Dapatan Kajian Perbezaan Pelaksanaan Kaedah Pelaksanaan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar yang Pengajaran Berpusatkan Pelajar diimplementasikan oleh pensyarah dari bidang Antara Pensyarah-Pensyarah kejuruteraan adalah berbeza dengan pensyarah dari bidang Mengikut Bidang Pengkhususan bukan kejuruteraan. di Politeknik Zon Selatan Perbezaan Pelaksanaan Kaedah Pengajaran Berpusatkan Pelajar Antara Pensyarah-Pensyarah di Tiga Buah Politeknik Zon Selatan

Kekangan Dalam Pelaksanaan Pengajaran Berpusatkan Pelajar di Politeknik Zon Selatan

Pelaksanaan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar yang diimplementasikan oleh pensyarah-pensyarah di antara politeknik zon selatan adalah berbeza. Kecuali pelaksanaan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar yang diimplementasikan oleh pensyarah-pensyarah di Politeknik Johor Bahru tidak ada begitu berbeza dengan pelaksanaannya di Politeknik Port Dickson. Penilaian Berterusan (PB) banyak menggunakan ujian bertulis Tugasan sampingan mengganggu pelaksanaan P&P Kemudahan P&P kurang mencukupi Kemudahan P&P tidak berfungsi dengan baik Bilangan pelajar dalam satu kelas terlalu ramai Susun atur di dalam kelas kurang bersesuaian untuk P&P Masa untuk pelaksanaan pengajaran berpusatkan pelajar tidak mencukupi Isi pelajaran kurang bersesuaian untuk pengajaran berpusatkan pelajar Pelajar terlibat secara aktif di dalam P&P Pelajar memberikan perhatian dengan baik di dalam P&P

Kajian ini dilaksanakan berpandukan kepada persoalan dan objektif kajian. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa: i. Pensyarah-pensyarah di politeknik zon selatan telah melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar bagi menggantikan kaedah pengajaran secara ‘chalk and talk’ seterusnya mencapai objektif ketiga Pelan 2006 - 2010 KPTM. ii. Kaedah yang paling kerap diimplementasikan adalah kaedah amali, diikuti dengan kaedah projek dan kaedah interaktif. iii. Kaedah PBL dan kaedah lawatan kurang dilaksanakan dan kurang popular di kalangan pensyarah-pensyarah politeknik zon selatan kerana tidak ramai pensyarah yang mengimplementasikannya dalam P&P. iv. Pelaksanaan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar yang diimplementasikan oleh pensyarah dari bidang kejuruteraan adalah berbeza dengan pensyarah dari bidang bukan kejuruteraan. v. Pelaksanaan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar yang diimplementasikan oleh pensyarah-pensyarah di antara politeknik zon selatan adalah berbeza kecuali pelaksanaan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar yang diimplementasikan oleh pensyarah-pensyarah di Politeknik Johor Bahru tidak mempunyai perbezaan yang ketara dengan pelaksanaannya di Politeknik Port Dickson.

43

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

vi. Kekangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengajaran berpusatkan pelajar adalah dari aspek penilaian, Penilaian Berterusan (PB) di mana banyak menggunakan ujian bertulis. vii. Kemudahan P&P di politeknik kurang mencukupi dan ianya tidak berfungsi dengan baik. viii. Bilangan pelajar dalam satu kelas terlalu ramai dan susun atur di dalam kelasnya kurang bersesuaian untuk P&P berpusatkan pelajar ini. ix. Pensyarah menyifatkan bahawa tugasan sampingan amat membebankan dan menganggu pelaksanaan P&P berpusatkan pelajar ini. Kajian ini telah berjaya menjawab persoalan-persoalan kajian dan seterusnya mencapai objektif dan matlamat kajian iaitu untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan pengajaran berpusatkan pelajar di kalangan pensyarah-pensyarah di politeknik pada masa kini khususnya politeknik zon selatan. Kaedah pengajaran ini dilihat dapat menyediakan persekitaran dan sumber pembelajaran yang berkualiti seperti mana dikehendaki oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi sebagai mana telah mereka sasarkan dalam Pelan Strategi 2006 - 2010. Secara keseluruhannya, penyelidik dapat mengenal pasti kaedah yang diimplementasikan dalam pengajaran berpusatkan pelajar di politeknik zon selatan khususnya termasuk kekangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Seterusnya, cadangan telah dikemukakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan iaitu pihak KPTM, pihak pentadbiran politeknik dan pensyarah-pensyarah politeknik untuk sebarang tindakan yang sepatutnya. 6.1 Cadangan Kepada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Data dan maklumat kajian ini amat penting dalam memberi input kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi sebagai maklum balas bagi mencapai matlamat Pelan Strategi 2005 - 2010. Oleh yang demikian, pihak KPTM dapat menilai sejauh mana pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di politeknik. Secara keseluruhannya, KPTM juga memperoleh gambaran terhadap tahap pendidikan yang dilaksanakan di politeknik. Berikut adalah cadangan penyelidik kepada pihak KPTM: i. Pihak KPTM dicadangkan agar mewujudkan satu badan khas yang mana bertanggungjawab menilai pelaksanaan pengajaran yang diimplementasikan oleh seseorang pensyarah. ii. Pihak KPTM perlu mengadakan seminar, kolokium, ceramah atau sebagainya di peringkat kebangsaan berkaitan pengajaran berpusatkan pelajar dan terbuka kepada semua pensyarah di seluruh politeknik di Malaysia. 6.2 Cadangan Kepada Pentadbiran Politeknik Dapatan kajian ini boleh digunakan untuk penambahbaikan kaedah pengajaran yang lebih berkesan bukan sahaja di politeknik zon selatan sahaja tetapi boleh diguna pakai oleh seluruh politeknik di Malaysia. i. Dalam usaha menjadikan politeknik sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia, kualiti pengetahuan dan kemahiran guru-guru perlu dipertingkatkan. Salah satu komponen kemahiran yang menjadi aset penting yang mesti dimiliki ialah kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran sedemikian dapat membantu usaha meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran akademik. Oleh itu, setiap pensyarah perlu menguasai bidang 44

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

pedagogi. Justeru pihak politeknik perlu memastikan agar semua pensyarah mengikuti kursus, bengkel, seminar atau kolokium yang berkaitan pengajaran dan pembelajaran sekurang-kurangnya sekali setahun. ii. Pihak politeknik hanya memberikan tumpuan kepada ujian kertas pensel sahaja sebagai instrumen dominan untuk menilai pelajar. Instrumen selain kertas pensel dianggap tidak releven. Justeru penyelidik mencadangkan supaya pentaksiran di politeknik harus dipelbagaikan. Semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang boleh diberikan skor atau markah perlu dijadikan instrumen pengujian, contohnya cerapan, ujian kepantasan dan berkumpulan, pemerhatian, senarai semak, ujian pencapaian, ujian prestasi, ujian situasi, pentaksiran hasil kerja, nota buku log, rakaman pita audio dan diari pelajar. Ini akan menjurus kepada pengajaran berpusatkan pelajar. iii. Pihak pentadbiran politeknik perlu sentiasa memantau masalah-masalah yang dihadapi oleh para pensyarah sama ada dari segi kemudahan pengajaran dan pembelajaran atau pun sebagainya. 6.3 Cadangan Kepada Pensyarah Politeknik Pensyarah-pensyarah politeknik adalah merupakan golongan yang paling penting dalam mengimplementasikan pengajaran berpusatkan pelajar. Mereka juga adalah merupakan responden kepada kajian ini. Maka, para pensyarah politeknik dicadangkan seperti mana berikut: i. Pensyarah dicadangkan agar mempraktikkan dan mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran terutama pengajaran berpusatkan pelajar. ii. Pensyarah dicadangkan agar menyertai kursus, seminar, kolokium atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran berpusatkan pelajar yang dianjurkan oleh mana-mana agensi. iii. Pensyarah harus diberi motivasi agar prihatin dengan misi dan visi politeknik bagi menyediakan pelajar dengan kemahiran-kemahiran tertentu dalam menyediakan tenaga kerja separa profesional dalam bidang teknikal, perdagangan dan hospitaliti.

7.0 RUJUKAN Esah Sulaiman (2004). “Pengenalan Pedagogi.” Skudai : UTM. Kember, D. (1997). “A Reconceptualisation Of The Research Into University Academics Conceptions Of Teaching.” Learning and Instruction. 7 (3). 255-275. Mohamed Rashid Navi Bax (2006). ”Perutusan Dari Dr. Mohamed Rashid b. Navi Bax, Pengarah Bahagian Pengurusan Politeknik Malaysia.” dalam Nor Ainon Zakaria, Hafidzah Ahmad Abbas & Amrul Fazli Mohamad. ”Buletin Konvokesyen Politeknik Ungku Omar (PUO) ” Ipoh : PUO. 2. Mok Soon Sang (2004). “Ilmu Pendidikan Untuk Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI).” 3rd. ed. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. Noorhidayah Abdul Kassim (2005). “Amalan Penggunaan Pendekatan Pengajaran Oleh Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam Di Politeknik.” KUiTTHO : Tesis Sarjana Pendidikan. Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib (1995). “Pengajaran Dalam Bilik Darjah : Kaedah & Strategi.” Kajang: Masa Enterprise. 45

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Sulaiman Ngah Razali (1997). “Pedagogi : Teori dan Praktik.” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

46

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

POLYTECHNIC KUCHING STUDENTS’ FOUNDATION IN MATHEMATICS: THE CASE OF LOGARITHMS

Jeffery Abat Maramat Mathematics, Science and Computer Department Polytehnic Kuching, Sarawak

ABSTRACT The paper presents the findings of one hundred Polytechnic Kuching (POLIKU) students’ understanding when working with logarithms. A specially designed test sheet, with questions classified according to cognitive level, will be used. The data will be analyzed in detail to examine the kinds of understanding students have about the topic. Results indicate students’ disposition towards a procedural approach and reliance on rules, rather than on the meaning of concepts.

1.0 INTRODUCTION Logarithms were invented by John Napier (1550-1617), Baron of Merchiston, in Scotland nearly 400 years ago. Nowadays, information technologies such as calculators and computers have taken over this computational role. Yet logarithms remain a great tool for calculation in mathematics and science. To date, logarithms still be found in polytechnic mathematics curricula. Understanding the concept of a logarithm builds on the relationship between the additive and multiplicative structure of numbers. The importance of logarithms lies in converting an addition/subtraction into a multiplication/division of two logarithms numbers; that is, the computational power of logarithms relies on the relationship between multiplication/division and addition/subtraction. One of major obstacles to students in Mathematics Engineering 1 (B1001) is to comprehend with indices and logarithms. Their understanding of the fundamental concept of logarithms still remains in doubt. Thus, this study was conducted with the aim of examining the students’ level of understanding of indices and logarithms. The paper begins with a description of the methods and results and follows with a discussion of the implications of the findings are presented as a way of helping lectures make use of this research in a meaningful way.

2.0 OBJECTIVES This study addresses the understanding of logarithms and common difficulties which students encounter as they study this topic. The study focuses on the two main objectives: (1) To provide an account of students' understandings and misunderstandings of the concept of logarithms. (2)To investigate the possible sources of the difficulties that affects students’ understanding, and explores how it is possible to overcome or at least to reduce these 47

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

difficulties. The results indicate students’ disposition towards a procedural approach and reliance on rules, rather than on the meaning of concepts. The paper concludes with pedagogical considerations.

3.0 METHOD Participants in this research were one hundred students enrolled in the Mathematics Engineering 1 (B1001) course. Data collection relied on one main source: A Test Instrument. The test was examined to the participants upon completion of their study of the unit on logarithms. 3.1 Test Instrument A test paper, named Test of Students’ Understanding of Logarithms, consisting of 7 questions. The items were designed to explore students’ learning difficulties and errors in logarithms. Since an objective of this study was to investigate the possible sources of the difficulties that affects students’ understanding, different level of questions are produced as shown in table 1 based on a modified version of Bloom’s Taxonomy (Bloom et al., 1956): Knowledge or Computation, Understanding and Application. Table 1: Test Instrument

3.2 Participants The test instrument was given to one hundred Polytechnic students under test conditions on July 2008. The study sample comprised 30 students from diploma course and 70 from certificate courses. More students from certificate courses were selected because of their poor SPM mathematics result compared to diploma students. Analysis Process

48

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Originally, four categories were classified to analyze each of answer: “correct answer”, “not complete” and “no answer” and “incorrect answer”. The “not complete” category, which was created originally to account for solutions that were incomplete but could possibly lead to a correct answer if done fully, had to be combined with the “wrong answer” category due to a low occurrence of such responses in each item. The “no answer” category accounted for test items that were left completely blank. Finally, there were three categories available to track the objectives. In conclusion, the frequency of response for each category in a test item was computed.

4.0 FINDINGS This part analyzed the overall result obtained by students for each questions in the various levels: Basic, Proficient and Advanced. Discussion for each level of question was made to comprehend their performance. Overall Level of Understanding of Logarithms As can be seen from the table 2, the success rate for Basic test items was about 95%, but when the items became progressively more difficult, the percentages dipped to a level of about 65% for Proficient items and to a low of about 20% for Application items. Most of the students did understand the fundamental knowledge of logarithms. However, when the questions were extent to higher level of understanding, the rate exponentially decreased. 4.1 Basic Items In this level, 95% of them had grasped the fundamental knowledge of logarithms including changing the form of logarithm to index form and vice versa. Another 5% possibly came from students who are unable to differentiate between base, number and index. Table 2: Overall Performance Number of Maximum Number Correct of Correct Responses Responses

Percentage of Correct Responses

Level

Number of Question

Basic

3

300

270

90%

Proficien t

3

300

195

65%

Applicat ion

1

100

20

20%

However, a minor decrease was shown when solving question 3 with poor success rate. It rather surprising that this item turned out to be difficult especially it was thought to be straightforward x = 12 with 3x = 36 being presumably a familiar algebra equation problem. 10% of their answers were categorized as wrong answer which giving response of than the expected 12. Another 10% were giving no response.

x=

3 36

49

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Table 3: Participants’ responses: BASIC

4.2 Proficient Items The overall success rate in this category was roughly 65%, suggesting that the participants had demonstrated a reasonable understanding of the underlying concepts of logarithms beyond simply recalling the definition or the direct application of logarithmic laws. Table 4: Participants’ responses: PROFICIENT

For instance, it was encouraging to find participants doing rather well in a fairly searching question that asked for the value of x for questions 1 and 2. Averages of 63% students were capable to solve the problems using logarithm laws and find value of x as 2 (Question 1) and x as 0 (Question 1). The difficulty in this item lies on the interpretation the participants made of x, which is a logarithm of another logarithm. On the other hand, there were a few items in which the participants found far from being routine and straightforward. An example is question 2, which asked the participants to evaluate value of 3 x = 0 where most them giving response x = 1 . It does appear that many participants encountered some difficulty in relating 3 x = 0 and x = 0 . 4.3 Application Items The overall performance in this level was approximately 20%. A significant number of the participants did appear to have some difficulty with the question, with bulk of them were unable to answer the question.

50

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Table 5: Participants’ responses: APPLICATION

What makes this question interesting is that it was a combination of knowledge of logarithm laws, algebra equation problem-solving, and common logarithm. This question required well understanding in logarithms laws as in step 1 to 2 and algebra equation as in step 4 as well. It required the participants to evaluate value of x by base 10 logarithm as shown in step 6 to step 9.

7

( 2+ x )

− 7 − 12 7x

x

49 • 7 − 7 • 7 x 42 • 7

x

=0

________________Step 1

= 12

________________Step 2

= 12 12 = x 7 42 2 = x 7 7 2 = lg x lg 7 7 0.8451x = −0.5441 − 0.5441 = x 0.8451 x = −0.644

________________Step 3 ________________Step 4 ________________Step 5 ________________Step 6 ________________Step 7 ________________Step 8 ________________Step 9

Another 60% participants were also able to achieve step 3, but a serious mistake was spotted when their workings were observed closely. Their workings were found to carry the following mistake when move to step 4: 12 = x 7 42 7 = 7x 2 x x Here, 42 • 7 = 12 was wrongly apparently to be equivalent to, 12 • 7 = 42 which simplifies 7 to 2 . This part offered only the participants’ level of understanding of logarithms by analyzing their performance in the test. The analysis does confirm that students can often perform the mechanical computations with logarithms but there is not always a high level of understanding behind these calculations.

51

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

5.0 DISCUSSION The pedagogical ideas that I have unraveled from this study go far beyond the concept of logarithms. I found that some students have very weak algebra skills, while others do not understand indices. The lack of prerequisite knowledge undermines their learning process before it begins. But these questions were not a part of this study. However, several other sources directly related to the context of this study were identified. They provoked immediate difficulties in students' understanding of logarithms. I believe these relevant sources were identified in every test question. It was always important for the lectures to be consistent with the terminology used in the mathematics class. If the word "indices" is dominant in the teacher's vocabulary, the meaning of this word should be made clear to the students. Shifting from "indices" to "power" creates confusion for students, as a word "power" has dual meaning in mathematics. One of them is an “indices "; another is an “indices exponential expression". It becomes an obstacle when students change the logarithmic form into the exponential form and vise-versa. It leads students to the simple manipulation of three terms: indices, base, and power. New notations are often difficult for students, and they should therefore be firmly established at the start. In the case of the log a b notation, students often perceive log a as a variable, rather than an operator because of its resemblance to algebraic notations with which they are familiar. Thus, it is important for teachers to explain and emphasise to students that log a in the term log a b is actually an instruction (or an operator) for finding the index required on the base a to give the value b, and that log a b , when treated as a whole, is simply the index to be found. This study provides a system consists of Basic, Proficient and Application level which were used to model the students’ understanding of logarithms. The results present a description of students’ difficulties with logarithms, and also suggest possible explanations of the sources of these difficulties. As such, this study lays a foundation for future research on this topic. It presents students’ difficulties as they can be attributed to the conceptual obstacle. Among the few implications for teaching practice that were developed in this study, the focus here is on the initial introduction of the concept. Further research will investigate the feasibility and the benefits of this approach.

6.0 CONCLUSION This study explored the polytechnic students’ level of understanding of logarithms. The conclusion drawn from this study is that most students were unable to understand the concept, as they lack the prerequisite knowledge required to understand logs as numbers and therefore do not develop an operational meaning of logarithms. One of the main accomplishments of this research was the common difficulties in the students' understanding of this phenomenon were discovered. Possible sources of these difficulties were analyzed and some suggestions to deal with these difficulties were proposed.

52

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

7.0 REFERENCES Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Hill, W. H., Furst, E. J. & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: Cognitive domain. New York: Longman. Wikipedia (2009). The free encyclopedia. http://en.wikipedia.org

53

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

KESEDIAAN PROFESIONALISME PENSYARAH NOVIS DI POLITEKNIK MALAYSIA

Mohd Syafaril Jamaluddin Zamry Ahmad Mokhtar Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Mukah Sarawak Sapon Ibrahim Fakulti Pendidikan Teknik & Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

ABSTRAK Perkembangan pendidikan begitu pesat, mencabar dan canggih, memerlukan perhatian yang serius dalam kalangan pendidik. Maka tugas sebagai seorang tenaga pengajar di Politeknik Malaysia kini juga kian mencabar. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk menilai kesediaan profesionalisme pensyarah novis di Politeknik Malaysia dari pelbagai aspek dalam memperlengkapkan diri sebelum melalui proses pengesahan jawatan sebagai pensyarah sebenar. Pemilihan sampel di lima buah Politeknik Malaysia yang dipilih adalah dalam kalangan pensyarah novis yang telah berkhidmat tiga tahun dan ke bawah. Instrumen kajian yang telah digunakan ialah borang soal selidik bagi mengukur tahap kesediaan profesionalisme pensyarah novis. Data dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences for Windows (SPSS) versi 11.5 bagi mendapatkan data skor min dan peratusan. Kaedah peratusan digunakan untuk menganalisis data bagi latar belakang responden, manakala purata skor min digunakan untuk menganalisis data bagi aspek-aspek kesediaan profesionalisme pensyarah novis di samping strategi pengajaran dan pembelajaran serta sistem sokongan di politeknik. Analisis yang dijalankan menunjukkan bahawa hampir keseluruhan responden mempunyai tahap kesediaan yang tinggi sebagai seorang pensyarah novis di politeknik. Beberapa aspek masih dalam tahap sederhana dan ini dicadangkan bahawa pensyarah novis perlu mempertingkatkan aspek maklumat tentang sukatan pelajaran dan penilaian serta pengujian untuk memiliki kesediaan profesionalisme yang tinggi sebagai pensyarah.

1.0 PENDAHULUAN Ahli-ahli pendidik sangat mengutamakan kualiti dalam pendidikan. Isu kualiti dalam pendidikan kini lebih banyak dibincangkan dalam forum dan seminar. Perkembangan pendidikan begitu pesat, mencabar dan canggih, memerlukan perhatian yang serius dalam kalangan pendidik. Pelaksanaan reformasi pendidikan menuntut pensyarah terutama pensyarah novis berusaha melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran mengajar yang terkini demi mempertingkatkan keupayaan dan prestasinya dalam bidang profesion perguruan yang kian mencabar. Selain daripada bidang pengajaran yang menjadi tunggak dan inti profession perguruan, bidang pengurusan juga perlu dititikberatkan yang mana sekarang ini sudah menjadi satu keperluan kepada tenaga pengajar (Mohd Rais, 1991). Selain mengajar, tenaga pengajar juga terlibat dengan pelbagai aktiviti serta tugas lain dan ini akan menyebabkan tanggung jawab mereka semakin bertambah (Mohd Noor Affendy, 2004). 54

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Lazimnya, pensyarah baru atau novis selalu dianggap telah memiliki pengetahuan, kemahiran dan nilai di samping strategi pengurusan, pengajaran dan pembelajaran dalam memikul tanggung jawab sebagai seorang pensyarah yang cekap. Walau bagaimanapun, kekurangan pengalaman menjadi tekanan kepada pensyarah novis (Moron,1990). Mereka masih baru dan mentah (Williams, 2001) serta mudah tersinggung, tidak begitu pasti dengan tahap kemampuan mereka (Johnston dan Ryan, 1980) dan masih bersifat introspektif iaitu bersifat penilikan diri atau penelitian fikiran sendiri (Pajak dan Blase, 1982). Empat perkara utama yang perlu dititikberatkan dan yang menjadi isu mengenai pensyarah novis ialah hubungan, persediaan akademik, persekitaran kerja seperti masalah mendapatkan sokongan (Murphy, 2005 dan Mariani et al. 2006) dan ciri-ciri personaliti (Syuhada Choo Abdullah, 2001 dan Melo Patricia, 2003). Seseorang pensyarah novis itu perlu menanamkan diingatannya bahawa usaha untuk melaksanakan sesuatu program adalah untuk mengubah dan meningkatkan profesionalisme mereka sebagai seseorang pensyarah novis yang kurang berpengalaman. Usaha ini tidak akan tercapai melainkan pensyarah novis ini mempunyai semangat yang kental dan mantap untuk meningkatkan kualiti, akauntabiliti dan profesionalisme seorang pensyarah (Nor Shahima Othman, 2006). Untuk memenuhi kriteria sebagai seorang pensyarah yang profesional pelbagai cabaran perlu dihadapi sebelum dan dalam waktu berkhidmat. Latihan perguruan yang setara dan mutu latihan ditentukan oleh satu badan penilai yang berautoriti dan berpengalaman dalam profesion perguruan (Wan Mohd Rashid, 2004). Latihan mengajar yang dijalankan merupakan satu bentuk kurikulum yang berstruktur digubal secara kolektif oleh pakar-pakar pendidikan (Finch dan Crunkilton, 1992). Mohd Noor Affendy (2004), menyatakan bahawa kebanyakan tenaga pengajar memerlukan program latihan dalam aspek pengetahuan iaitu dengan meningkatkan pengetahuan kandungan dan pengetahuan am serta kemahiran mengurus seperti kemahiran mengawal kelas dan emosi serta kemahiran komunikasi. Apple (2001) menyatakan bahawa, komponen pengetahuan juga boleh dikonsepkan sebagai kepercayaan seseorang tentang pengetahuan fakta serta objek. Menurut Parkay (1998) pula, dalam menghadapi zaman moden yang mencabar, para pensyarah novis dikehendaki mempunyai berbagai-bagai kebolehan dan keistimewaan. Mereka mestilah menjadi orang yang tahu dan yakin terhadap pengetahuan dan sentiasa ingin belajar. Selain itu juga, pensyarah novis perlu menyedari hakikat bahawa dalam usaha negara menghadapi masa depan yang penuh saingan, pendidikan adalah bersifat futuristik, maka untuk itu, mereka hendaklah mempunyai kemampuan dalam menyediakan generasi muda bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang mencakupi usaha ke arah pembentukan masyarakat industri, ekonomi global, kebanjiran teknologi dan limpahan maklumat sejagat (Abdullah Ahmad Badawi, 2005). Dalam bidang teknikal pensyarah novis bukan sahaja perlu memiliki keterampilan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam kelas tetapi juga di makmal dan bengkel. Setiap pensyarah novis memiliki ciri personaliti, minat dan kebolehan yang berbeza. Selain itu, para pensyarah novis seharusnya menyedari tentang tugas dan juga tanggung jawab yang telah diserahkan kepada mereka sebagai seorang pendidik yang akan mencorakkan masa depan anak bangsa. Di samping itu, terdapat pandangan negatif sebahagian staf politeknik terhadap pensyarah novis yang dikatakan tidak mempunyai pengetahuan, kemahiran dan sikap atau nilai yang diperlukan dalam memenuhi keperluan untuk menjadi seorang pensyarah di Politeknik Malaysia (Nor Haziah Hussin, 2003). Pastinya mereka perlu memperlengkapkan diri dengan pelbagai teknik dan kemahiran mengajar untuk memastikan tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan sempurna dan lebih bermakna. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk melihat kesediaan profesionalisme pensyarah novis di Politeknik Malaysia dari pelbagai

55

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

aspek dalam memperlengkapkan diri sebelum melalui proses pengesahan jawatan sebagai pensyarah sebenar.

2.0 KERANGKA TEORI KAJIAN Kerangka teori kajian yang dibina adalah berasaskan kepada hasil-hasil kajian yang telah dijalankan. Kerangka teori kajian ini diadaptasi dan diubahsuai dari Veenman (1984) dan Heck & Walcott (1997) mengikut keperluan kajian yang dibuat (lihat Rajah 1). Untuk tujuan kajian ini, teori tersebut telah diubahsuai dan dibina semula dengan menggantikan masalah kepada kesediaan profesionalisme pensyarah novis di Politeknik Malaysia. Pada peringkat awal menjalankan tugas, pensyarah novis akan mengalami kejutan realiti (Venmann 1984). Pensyarah novis akan menghadapi pelbagai kesediaan, di samping strategi pengajaran dan pembelajaran serta sistem sokongan yang dihadapi dalam tempoh awal perkhidmatan. Setelah kesediaan profesionalisme pensyarah novis di kenal pasti, maka dapat dibuat sesuatu cadangan bagi mempertingkatkan tahap kesediaan profesionalisme pensyarah-pensyarah novis di Politeknik Malaysia.

3.0 METODOLOGI 3.1 Sampel Kajian Seramai 207 orang responden yang terdiri daripada para pensyarah novis di lima buah politeknik iaitu Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, Kulim, Kedah (PTSB), Politeknik Sultan Azlan Shah Tanjung Malim, Perak (PSAS), Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Dungun, Terengganu (PSMZA), Politeknik Merlimau, Melaka (PMM) dan Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan (PPD) telah berjaya menjawab soal selidik dengan lengkap. Responden adalah terdiri daripada 55 (26.6%) pensyarah lelaki dan 152 (73.4%) pensyarah perempuan dan daripada keseluruhan responden 39.6% (n=82) berumur 20 hingga 25 tahun, 50.7% (n=105) berumur 26 hingga 30 tahun dan 9.7% (n=20) berumur 31 hingga 35 tahun. Manakala bilangan reponden dari segi tempoh perkhidmatan pula, 55.6% (n=115) berkhidmat di antara 0-1 tahun, 21.3% (n=44) berkhidmat di antara 1-2 tahun dan 2-3 tahun serta 1.9% (n=4) yang berkhidmat di antara 3-4 tahun.

3.2 Instrumentasi Pengkaji telah memilih untuk menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Ini kerana penggunaan borang soal selidik dapat membantu pengumpulan data secara terus daripada subjek dan mendapatkan pandangan responden terhadap objektif kajian (Mohd Najib, 1999) serta memudahkan proses penganalisisan data (Manson dan Bramble, 1997). Borang soal selidik yang digunakan terbahagi kepada empat bahagian utama iaitu Bahagian A, B, C dan D yang perlu dijawab oleh pensyarah novis. Pengkaji telah merujuk penulisan Norasmah Othman et al. (2006) dan telah membuat pengubahsuaian untuk disesuaikan dengan kesediaan profesionalisme yang dihadapi oleh pensyarah novis di politeknik. Instrumen ini mempunyai 158 item yang terdiri daripada latar belakang demografi di kalangan pensyarah novis dan kesediaan pensyarah novis dalam memulakan perkhidmatan di Politeknik Malaysia. Petunjuk yang menjadi fokus utama kajian ialah merangkumi aspekaspek kesediaan profesionalisme pensyarah novis seperti kemahiran, pengetahuan, nilai dan sebagainya. 56

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

PENSYARAH NOVIS DI POLITEKNIK MALAYSIA Demografi: • Politeknik • Jantina • Umur • Taraf Perkahwinan • Kelulusan Akademik & Ikhtisas • Pengkhususan mata pelajaran yang diajar • Tempoh bertugas sebagai pensyarah Terlatih • Kategori kelas yang diajar • Bantuan/Sokongan yang diterima

• • •

Kesediaan Profesionalisme Strategi Pengajaran & Pembelajaran Sistem Sokongan

PENINGKATAN KESEDIAAN PROFESIONALISME PENSYARAH NOVIS Rajah 1: Kerangka Teori Kajian

3.3 Penganalisaan Data Data-data yang diperolehi dari borang soal selidik dimasuk dan direkodkan di dalam perisian Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 11.5. Setelah itu, data ini dianalisis secara deskriptif yang melibatkan skor min. Hasil analisis yang diperolehi ini, dipersembahkan dalam bentuk jadual yang bersesuaian. Pengkaji juga menggunakan ujian Independent t-test (Ujian-T Sampel Bebas) untuk melihat perbezaan antara aspek kesediaan profesionalisme pensyarah novis di Politeknik Malaysia mengikut perbezaan jantina. Selain itu, ujian ANOVA sehala digunakan untuk melihat perbezaan secara statistik antara kesediaan profesionalisme pensyarah novis di Politeknik Malaysia mengikut perbezaan dari segi Kelulusan Akademik Tertinggi.

57

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

4.0 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 4.1 Aspek Kesediaan Profesionalisme Pensyarah Novis di Politeknik Terdapat 10 aspek Kesediaan Profesionalisme Pensyarah Novis yang dianalisis untuk menjawab persoalan kajian yang pertama. Daripada hasil kajian ini, purata skor min keseluruhan aspek kesediaan profesionalisme pensyarah novis adalah seperti yang ditunjukkan di Jadual 1. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa pensyarah novis memang mempunyai kesediaan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai seorang tenaga pengajar di Politeknik. Profesionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bidang profesion seperti pendidikan (Mok Soon Sang, 2000) dan dalam konteks kajian ini, ciri-ciri profesionalisme merujuk kepada tahap kesediaan seseorang pensyarah baru dari aspek pengajaran dan pembelajaran, personaliti diri, penguasaan ilmu dalam sesuatu bidang dan keyakinan untuk menjadi seorang pensyarah. Jadual 1: Purata skor min keseluruhan aspek kesediaan profesionalisme pensyarah novis Bil Aspek Kesediaan PurataSkor Min 1 Maklumat Tentang Sukatan Pelajaran 3.66 2 Sumber/Resos 3.87 3 Persediaan Prapengajaran 3.74 4 Pengajaran di Kelas/Makmal 3.73 5 Pengurusan dan Pengawalan Kelas 3.83 6 Pengujian dan Penilaian 3.62 7 Hubungan Interpersonal 4.22 8 Kokurikulum 3.76 9 Polisi Politeknik, Pengurusan dan 3.78 10 Lain-lain kesediaan 3.88 Purata Keseluruhan 3.81

4.2 Kesediaan Profesionalisme Pensyarah Novis dari Segi Perbezaan Jantina Hasil dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhan kesediaan profesionalisme pensyarah novis dari segi perbezaan jantina seperti Jadual 2. Selain menggunakan analisis skor min, pengkaji juga menggunakan ujian Independent t-test (Ujian-T Sampel Bebas). Jadual 2 : Kesediaan profesionalisme pensyarah novis dari segi perbezaan jantina Skor Min Nilai P Min Aspek Kesediaan Jantina (L) t df (2 hujung) Perbezaan (P) Maklumat Tentang Sukatan 3.80 0.19 1.65 205 0.101 3.61 0.19 Pelajaran 3.83 -0.06 Sumber/Resos -0.51 205 0.610 3.89 -0.06 3.68 -0.08 Persediaan Prapengajaran -0.82 205 0.409 3.76 -0.08

58

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Jadual 2 : Kesediaan profesionalisme pensyarah novis dari segi perbezaan jantina (Samb.) Skor Min Nilai P Min Aspek Kesediaan Jantina (L) t df (2 hujung) Perbezaan (P) 3.72 -0.02 Pengajaran di Kelas/Makmal -0.18 205 0.860 3.74 -0.02 Pengurusan dan Pengawalan 3.85 0.03 0.31 205 0.759 3.82 0.03 Kelas 3.59 -0.04 Pengujian dan Penilaian -0.34 205 0.737 3.63 -0.04 4.09 -0.17 Hubungan Interpersonal -1.65 205 0.102 4.26 -0.17 3.80 0.05 Kokurikulum 0.46 205 0.649 3.75 0.05 Polisi Politeknik, Pengurusan 3.70 -0.10 -1.07 205 0.288 3.81 -0.10 dan Perkhidmatan 3.87 -0.02 Lain-lain kesediaan -0.18 205 0.854 3.89 -0.02 3.79 Purata Keseluruhan 3.82 * N (lelaki = 55; perempuan = 152); p = 0.05

4.3

Kesediaan Profesionalisme Pensyarah Novis dari Segi Perbezaan Kelulusan Akademik Tertinggi

Jadual 3 menunjukkan skor min dan hasil ujian ANOVA sehala untuk kesediaan profesionalisme pensyarah novis dari segi perbezaan kelulusan akademik tertinggi. Analisis ujian ANOVA sehala menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara semua aspek kesediaan profesionalisme pensyarah novis dari segi kelulusan Akademik Tertinggi, di mana semua aspek kesediaan profesionalisme menunjukkan nilai signifikan lebih daripada 0.05. Manakala hasil keputusan purata skor min keseluruhan bagi pensyarah novis lulusan Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana ialah 3.98, 3.78 dan 3.81 masing-masing. Jadual 3: Kesediaan profesionalisme pensyarah novis menurut perbezaan kelulusan akademik tertinggi ASPEK KESEDIAAN KELULUSAN AKADEMIK TERTINGGI Skor Min Nilai P Maklumat Tentang Sukatan Pelajaran Diploma 3.80 0.484 Ijazah Sarjana Muda 3.73 Ijazah Sarjana 3.63 Ijazah Kedoktoran 0 Sumber/Resos Diploma 3.79 0.506 Ijazah Sarjana Muda 3.80 Ijazah Sarjana 3.91 Ijazah Kedoktoran 0 Persediaan Prapengajaran Diploma 3.97 0.971 Ijazah Sarjana Muda 3.72 Ijazah Sarjana 3.73 Ijazah Kedoktoran 0

59

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Jadual 3: Kesediaan profesionalisme pensyarah novis menurut perbezaan kelulusan akademik tertinggi (Samb.) ASPEK KESEDIAAN KELULUSAN AKADEMIK TERTINGGI Skor Min Nilai P 0.952 Pengajaran di Kelas/Makmal Diploma 3.93 Ijazah Sarjana Muda 3.70 Ijazah Sarjana 3.74 Ijazah Kedoktoran 0 Pengurusan dan Pengawalan Kelas Diploma 4.13 0.715 Ijazah Sarjana Muda 3.76 Ijazah Sarjana 3.84 Ijazah Kedoktoran 0 Pengujian dan Penilaian Diploma 3.85 0.885 Ijazah Sarjana Muda 3.59 Ijazah Sarjana 3.61 Ijazah Kedoktoran 0 Hubungan Interpersonal Diploma 4.20 0.830 Ijazah Sarjana Muda 4.19 Ijazah Sarjana 4.23 Ijazah Kedoktoran 0 Kokurikulum Diploma 3.94 0.935 Ijazah Sarjana Muda 3.72 Ijazah Sarjana 3.76 Ijazah Kedoktoran 0 Polisi Politeknik, Pengurusan dan Diploma 4.04 0.928 Perkhidmatan Ijazah Sarjana Muda 3.72 Ijazah Sarjana 3.79 Ijazah Kedoktoran 0 0.893 Lain-lain kesediaan Diploma 4.13 Ijazah Sarjana Muda 3.89 Ijazah Sarjana 3.86 Ijazah Kedoktoran 0 Purata Keseluruhan Diploma 3.98 Ijazah Sarjana Muda 3.78 Ijazah Sarjana 3.81 Ijazah Kedoktoran 0 * N (Diploma = 11; Ijazah Sarjana Muda = 60; Ijazah Sarjana = 136; Ijazah Kedoktoran = 0); p = 0.05

4.4 Strategi Proses Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah Novis Hasil keputusan menunjukkan kesediaan profesionalisme pensyarah novis berdasarkan strategi proses pengajaran dan pembelajaran. Keputusan menunjukkan yang kesediaan profesionalisme pensyarah novis berkaitan dengan strategi proses pengajaran dan pembelajaran berada pada tahap tinggi kesediaannya, di mana purata keseluruhan skor min sebanyak 3.85 (N=22).

60

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

4.5 Sistem Sokongan di Politeknik Hasil dapatan kajian menunjukkan kesediaan profesionalisme pensyarah novis berdasarkan sistem sokongan di politeknik berada pada tahap tinggi kesediaannya, di mana purata keseluruhan skor min sebanyak 3.75 (N=22)

5.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya, hasil keputusan yang diperolehi adalah positif dan amat memberangsangkan. Semua aspek kesediaan profesionalisme pensyarah novis yang dikaji menunjukkan nilai skor min pada tahap yang tinggi, di mana pensyarah novis bersedia untuk menjadi seorang pensyarah novis yang baik dan cemerlang di politeknik. Walaupun begitu, aspek kesediaan dalam mendapatkan maklumat tentang sukatan pelajaran berada dalam tahap sederhana. Dapatan ini sejajar dengan Ornstein (1995) yang menyatakan bahawa selain pengetahuan pedagogi, pensyarah atau guru itu perlu juga tahu dan mempunyai maklumat tentang ilmu yang hendak diajar. Keperluan ini juga disokong oleh Clarke dan Cutler (1990) yang berpendapat pensyarah perlu mengambil masa untuk berfikir dan menyusun bahan pengajaran dengan sistematik bagi memudahkan perbincangan dan menyemak kefahaman pelajarnya. Tahap kesediaan pensyarah novis perempuan lebih tinggi berbanding dengan tahap kesediaan pensyarah novis lelaki. Keputusan ini disokong dengan kajian yang dibuat oleh Norasmah Othman et al. (2006) yang menyatakan bahawa pensyarah novis perempuan lebih memiliki tahap kesediaan yang tinggi sebagai seorang pensyarah. Purata skor min dalam strategi proses pengajaran dan pembelajaran berada pada tahap tinggi. Hasil keputusan tersebut menyangkal dapatan kajian Siti Hawa Othman et al. (2006) dan Norasmah et al. (2006) yang menyatakan bahawa golongan pensyarah novis memerlukan banyak kemahiran mengajar, terutama sekali dari segi strategi pengajaran dan pembelajaran yang dapat membantu mereka mengajar dengan baik. Tahap kesediaan profesionalisme pensyarah novis berkaitan dengan sistem sokongan di politeknik adalah berada dalam tahap yang tinggi. Hasil keputusan ini bertentangan dengan tafsiran yang dibuat oleh Mariani et al. (2006) yang menyatakan pensyarah novis menghadapi masalah mendapatkan sistem sokongan di politeknik yang mungkin berpunca daripada kelemahan kemudahan infrastruktur yang sedia ada di tempat kerja, kurangnya kerjasama daripada staf atau pensyarah berpengalaman dan kurangnya sokongan Ketua Unit, Ketua Jabatan atau Pengarah. Pada kesimpulannya, pensyarah novis perlu dibantu dan diberi tunjuk ajar bagaimana untuk membiasakan diri berkhidmat buat pertama kalinya di politeknik. Diharapkan dengan minat yang mendalam pada profesion perguruan yang wujud pada pensyarah novis, mereka perlu memiliki tahap kesediaan profesionalisme yang tinggi dalam meneruskan cita-cita dalam mendidik anak bangsa.

6.0 RUJUKAN Abdullah Ahmad Badawi (2005). “Belanjawan 2006 Bela Rakyat Berpendapatan Rendah.” [On-line]. Dicapai pada 22 Febuari 2007 di 61

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

http://www.pmo.gov.my/WebNotesApp/PMMain.nsf/0/436316245d1dcae748256efa0 02ed673?OpenDocument Apple, M.W. (2001). “Educating The Right Way.” New York: RoutledgeFalmer, Taylor and Francis Group.pp : 35 – 53. Clark, D. C. dan Cutler B. R. (1990). “Teaching An Introduction, Florida Harcourt Barce Jovannovich. Finch, C.R. dan Crunkilton, J.R. (1992). “Curriculum Development in Vocational and Technical Education.” Massachusettes: Allyn and Bacon. Pp : 7, 12. Heck, R. H. & Wolcott, L. P. (1997). “Beginning Teachers: A Statewide Study of Factors Explaining Successful Completion of the Probationary Period.” Educational Policy, 11 (1): 111-133 Johnston, J. M., and Ryan, K. (1980). “ Research on The Beginning Teacher: Implications For Teacher Education.” Columbus: Ohio State University. Manson, E.J. dan Bramble, W. .J. (1997). “Research In Education.” Kerper Boulevard, USA: Brown and Benchmark Publications. Mariani Md Noor dan Siti Rafiah Abd. Hamid (2006). “Sistem Sokongan Mengatasi Masalah Guru Novis.” dlm. “Kesediaan Profesionalisme Guru Novis: Cadangan Model Latihan.” Institut Pengajian Tinggi Awam, Bahagian Pendidikan Guru, Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru, Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru. Edisi Pertama. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Melo P. (2003). “The Novice Teacher’s Experience: Ethical Conflicts In Teaching.” W.-M. Roth Connections. 3. 175-189. Mohd Najib Abdul Ghaffar (1999). “Penyelidikan Pendidikan.” Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Mohd Noor Affendy Mohd Ali (2004). “Keperluan Latihan Tenaga Pengajar Politeknik Bagi Meningkatkan Kualiti Pendidikan Teknik Vokasional.” Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: Tesis Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional. Mohd Rais Abdul Karim (1991). “Pengurusan Tenaga dan Sumber dalam Meningkatkan Produktiviti Guru.” Jurnal Pengurusan Pendidikan. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. 1(2). Jun 1991. 10-18. Mok Soon Sang (2000). “Pendidikan di Malaysia.” Kumpulan Budiman Sdn Bhd, Kuala Lumpur: pp248. Moron, S. W. (1990). “Schools and the Beginning Teachers.” Phi Delta Kappan, 11 (70): 210-213 Murphy, J. C. (2005). “The Strunggles Ang Triumphs Of A Novice Teacher.” Kappa Delta Pi Record. 41(4). Hlm.180-184. Norasmah Othman, Zamri Mahamod, Suhaida abdul kadir, Abdul Rasid Jamian, Mohammed Sani Ibrahim dan Bhasah Abu Bakar (2006). “Masalah Profesionalisme Guru Novis.” dlm. “Kesediaan Profesionalisme Guru Novis: Cadangan Model Latihan.” Institut Pengajian Tinggi Awam, Bahagian Pendidikan Guru, Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru, Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru. Edisi Pertama. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia Nor Shahima Othman (2006). “Kajian Penilaian Terhadap Pensyarah Novis Lepasan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO).” Tesis Sarjana Pendidikan Taknik dan Vokasional. Fakulti Pendidikan Teknikal, KUiTTHO Batu Pahat. Nor Haziah Hussin (2003). “Kajian Tahap Profesionalisme Keguruan Lepasan Sarjana Pendidikan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO).” Tesis Sarjana Pendidikan Taknik dan Vokasional. Fakulti Pendidikan Teknikal, KUiTTHO Batu Pahat. Ornstein A. C. (Ed) (1995). “Theory into Practice, US: Allyn & Bacon. 62

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Pajak, E. B. dan Blase, J. J. (1982). “Teaching The Loss Of Innocence And The Psychological Development Of A Professional Self.” Educational Horizons. 61 (6). Hlm. 65-72. Parkay, F. W. (1998). “Becoming a Teacher.” Massachusettes: Allyn and Bacon. Siti Hawa Othman, Mazlen Arepin, Norasmah Othman, Zamri Mahamod & Bhasah Abu Bakar (2006). “Strategi Guru Novis Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.” dlm. “Kesediaan Profesionalisme Guru Novis: Cadangan Model Latihan.” Institut Pengajian Tinggi Awam, Bahagian Pendidikan Guru, Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru, Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru. Edisi Pertama. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Syuhada Choo Abdullah (2001). “Aktiviti Kokurikulum Latih Pelajar Berani Bersaing” Veenman, S. (1984). “Perceived Problem of Beginning Teachers.” Review of Education Research, 54 (2): 143-178. Wan Mohd Rashid Wan Ahmad (2004). “Teacher Recognition And Professionalism.” Batu Pahat: Penerbit KUiTTHO. William, D. D. (2001). “Prepairing Teachers As Inquires Through A University-Public School Partnership: Responding To The Face Of The Other.”

63

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

MENINGKATKAN KESEDIAAN PELAJAR UNTUK LATIHAN AMALI LOGIK DIGIT DI POLITEKNIK MUKAH, SARAWAK

Sudiman Suhaili Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi Politeknik Mukah Sarawak

ABSTRAK Aktiviti makmal merupakan satu kemestian dalam kursus logik digit di politeknik. Ia melatih pelajar menguasai kemahiran saintifik, khususnya melalui aktiviti amali atau eksperimen. ’Jotter book’ adalah pendekatan untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti ini. Sekaligus akan menjayakan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar (student centered) iaitu pemerolehan pengetahuan dan kemahiran adalah melalui penglibatan pelajar secara aktif.

1.0 PENGENALAN Aktiviti makmal merupakan satu kemestian dalam kursus logik digit di politeknik. Kaedah makmal adalah kaedah yang melatih pelajar menguasai kemahiran saintifik, khususnya melalui aktiviti amali atau eksperimen. Seperti mata-mata pelajaran sains yang lain, pengajaran dan pembelajaran bagi logik digit mengutamakan pendekatan inkuiri-penemuan, sama ada secara induktif ataupun secara deduktif. Melalui latihan amali, saya dapat mengaplikasikan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar (student centered) iaitu pemerolehan pengetahuan dan kemahiran adalah melalui penglibatan pelajar secara aktif. Sebanyak sepuluh aktiviti amali dijalankan sepanjang semester. Markah penuh untuk aktiviti amali adalah dua puluh lima persen daripada keseluruhan markah Penilaian Berterusan. Pada semester Julai 2009, saya mengajar tiga buah kelas bagi kursus logik digit untuk pelajar yang mengikuti program Diploma Teknologi Maklumat di Politeknik Mukah. Setiap pelajar diperuntukkan sebuah manual amali atau ‘Laboratory Manual Book’ yang mengandungi sepuluh tajuk amali dengan pernyataan teori dan langkah-langkah kerja untuk setiap amali. Amali dijalankan secara berkumpulan yang terdiri daripada dua hingga tiga orang pelajar. Saya akan membimbing pelajar dan menunjukkan demontrasi untuk mendapatkan data yang diperlukan berdasarkan panduan yang diberikan. Pelajar kemudiannya diberi masa seminggu untuk menyiapkan laporan amali. Masalah utama bagi sebahagian besar pelajar saya ialah kurangnya persediaan sebelum dan semasa menjalankan aktiviti amali. Hal ini dapat dibuktikan dengan ramai pelajar tidak dapat melaksanakan amali dengan baik. Ini mengakibatkan laporan amali yang dihantar kurang bermutu dan menjejaskan markah mereka.

64

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

2.0 REFLEKSI MASALAH Daripada tinjauan saya, pelajar tidak mengambil berat tentang latihan amali. Sebahagian besar pelajar tidak membuat persediaan untuk aktiviti amali dan hanya membaca manual ketika latihan amali hendak dimulakan. Pelajar tidak merasakan penting untuk mengulangkaji atau mengingati kembali kemahiran yang diperlukan kerana telah disediakan langkahlangkah kerja yang perlu diikuti. Pelajar tidak membaca dengan teliti dan memahami langkah-langkah kerja amali. Pelajar beranggapan bahawa latihan amali tidak memerlukan mereka berfikir dan hanya perlu melakukan amali mengikut demonstrasi yang ditunjukkan oleh pensyarah. Akibatnya pelajar tidak dapat menyesuaikan keadaan dan menyelesaikan masalah yang baharu sekiranya berlaku situasi yang tidak sama seperti dalam demonstrasi. Pelajar mengambil mudah cara merekod data yang diperolehi semasa amali. Sebilangan besar pelajar mencatatkan data di atas kertas contengan. Kemungkinan data tersebut akan hilang apabila diperlukan untuk menghasilkan laporan. Pelajar menghadapi masalah untuk menyediakan laporan amali dan sering berlaku mereka menyalin daripada rakan-rakan lain. Selain itu, penilaian laporan amali pelajar gagal mengaitkan data amali yang diperolehi dengan teori.

3.0 FOKUS KAJIAN Daripada refleksi masalah, didapati bahawa pelajar menghadapi masalah-masalah berikut semasa menjalankan latihan amali: tidak membuat persiapan sebelum amali dijalankan; tidak membaca dan memahami langkah-langkah kerja amali; tidak mahir mengenalpasti ‘intergrated circuit’ yang diperlukan untuk amali; tidak mahir membina litar logik dan mengendalikan ‘digital trainer’ semasa amali; v. tidak merekod data yang diperolehi semasa amali dengan baik; vi. tidak dapat menghasilkan laporan amali yang baik.

i. ii. iii. iv.

Bagi mengatasi masalah ini saya akan menggunakan pendekatan penyediaan ‘jotter book’. Pelajar perlu dirangsang untuk membuat persediaan, berdisiplin dan berminat untuk menjalankan latihan amali. Pelajar juga akan didedahkan dengan cara penulisan laporan yang baik dan merekod data dengan berkesan.

4.0 PERSOALAN KAJIAN i. Adakah para pelajar telah membuat persediaan yang secukupnya setiap kali sebelum memasuki makmal dan memulakan amali dengan cara menyediakan ‘jotter book’? ii. Adakah keberkesanan latihan amali akan bertambah apabila menggunakan ‘jotter book’?

65

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

5.0 OBJEKTIF KAJIAN 5.1 Objektif Am Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk meningkatkan pencapaian dalam kursus F1030 Logik Digit di Politeknik Mukah.

5.2 Objektif Khusus Objektif khusus yang diharapkan dapat dicapai di akhir kajian ini adalah: i. Pelajar menyediakan ‘jotter book’ dan membuat persiapan sebelum menjalankan latihan amali. ii. Pelajar dapat melaksanakan latihan amali dengan berkesan. iii. Pelajar dapat menghasilkan laporan amali yang baik. iv. Meningkatkan pencapaian dalam latihan amali untuk kursus F1030 Logik Digit di Politeknik Mukah.

6.0 KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran bagi kajian tindakan ini ialah 40 orang pelajar kumpulan DNS1A daripada program Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian) di Politeknik Mukah. Kumpulan sasaran ini terdiri daripada pelajar yang mempunyai latar belakang pencapaian akademik, jantina dan rekod disiplin yang berbeza.

7.0 TINDAKAN YANG DICADANGKAN 7.1 Tinjauan Awal Senarai tarikh-tarikh latihan amali diedarkan kepada pelajar. Setiap pelajar diminta untuk membuat persedian dengan membaca dan memahami manual amali sebelum memasuki makmal. Didapati semua pelajar membawa manual amali dan kertas-kertas catatan ke dalam makmal. Pada peringkat permulaan ini pelajar tidak diwajibkan untuk menyediakan ‘jotter book’. Walau bagaimanapun, pelajar diminta menyediakan draf laporan sebelum sesi amali tamat. Draf laporan ini mengandungi data daripada pemerhatian amali, jawapan kepada soalansoalan aplikasi dan kesimpulan daripada latihan amali pada hari tersebut. Di antara langkah-langkah yang telah diambil untuk mengutip data kajian adalah: i. Semasa sesi amali dijalankan, draf laporan pelajar telah dikutip secara mengejut. Pemerhatian secara berstruktur dijalankan untuk melihat keberkesanan latihan amali pada hari tersebut. ii. Temubual dijalankan kepada dua kumpulan pelajar. Kumpulan pertama adalah pelajar-pelajar yang dapat menyediakan draf laporan dengan baik. Kumpulan kedua pula adalah pelajar-pelajar yang tidak dapat menyediakan draf laporan

66

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

dengan baik selepas sesi amali berakhir. Hasil temubual penting untuk mengetahui persediaan yang digunapakai oleh pelajar sebelum memulakan amali.

7.2 Tindakan yang Dicadangkan Melalui tinjaun awal yang telah dilakukan, satu program yang dikenali sebagai “Jotter book dan Amali Berpisah Tiada” telah dilaksanakan. Cara perlaksanaan adalah seperti berikut: i. Menyediakan format kandungan ‘jotter book’ yang berkesan dan menerangkan format penulisan tersebut kepada pelajar. ii. Tidak membenarkan pelajar masuk ke dalam makmal selagi mereka tidak menyediakan ‘jotter book’ yang betul. iii. Pensyarah menyemak ‘jotter book’yang disediakan oleh pelajar berdasarkan format penulisan pada setiap kali sebelum amali dijalankan dan selepas selesai amali dijalankan. Semakan dalam bentuk pemerhatian dijalankan dari meja ke meja. iv. Pensyarah menggalakkan pelajar hanya menggunakan ‘jotter book’ sebagai rujukan ketika menjalankan amali. v. Pensyarah akan menilai hasil kerja pelajar dan mereka yang menyediakan ‘jotter book’ mengikut format yang betul dan berkesan akan diberi markah bonus serta akan mendapat peluang untuk membentangkannya di dalam kelas amali tersebut. vi. Pelajar yang telah dipilih membuat pembentangan, dan berjaya membentangkan latar belakang amali yang bakal dijalankan pada hari itu dengan baik akan diberi keistimewaan, iaitu pelajar tersebut tidak perlu membuat semula bahagian pengenalan dan kaedah kajian di dalam laporan amali yang harus dihantar. vii. ‘Jotter book’ yang telah dilengkapkan dihantar sebagai laporan amali. Pelajar dikehendaki menghantar laporan amali dalam tempoh masa seminggu selepas latihan amali tersebut.

8.0 KESIMPULAN Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mencari alternatif bagaimana hendak meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelanjaran amali modul Logik Digit. Kajian ini juga bermatlamat untuk mencari kaedah bagi memastikan semua pelajar menghantar laporan amali tepat pada masa yang ditetapkan. Setelah membuat pertimbangan, ‘jotter book’ telah dipilih sebagai instrumen kajian. Kaedah pemerhatian, soal-selidik dan temubual akan diaplikasikan bermula dari tinjauan masalah sehinggalah ke dapatan hasil kajian. Daripada hasil tinjauan masalah yang telah dilakukan, pelajar-pelajar program Diploma Teknologi Maklumat dari Politeknik Mukah telah dipilih sebagai kumpulan sasaran dan kajian ini dijalankan di dalam semester satu, bermakna kajian tindakan ini dijalankan ketika pelajar melaksanakan amali litar logik Logik Digit. Setelah kajian ini selesai, kesimpulan perlu menjawab persoalan “Adakah keberkesanan amali litar logik dapat dipertingkatkan melalui penggunaan ‘jotter book’, sekiranya pensyarah komited dan disiplin mengikuti program tersebut.

67

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

LAMPIRAN

TINJAUAN AWAL PEMERHATIAN KEBERKESANAN AMALI BERDASARKAN DRAF LAPORAN AMALI PELAJAR (% Pelajar) Bil.

Masalah

1.

Pelajar membuat draf laporan/jotter di dalam makmal semasa sesi amali dijalankan.

2.

3. 4. 5.

Pelajar menyediakan jadual untuk memasukkan data/pemerhatian di dalam draf laporan/jotter. Pelajar menggunakan draf laporan/jotter sepenuhnya ketika menjalankan amali tanpa merujuk manual. Format dan kandungan draf laporan/jotter memuaskan. Pelajar menghantar laporan amali yang baik.

Sebelum Tindakan

Selepas Tindakan (Penyediaan jotter diwajibkan)

12.5% 17.5%

5% 15% 25%

68

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

TINJAUAN AWAL SOALAN TEMUBUAL Bil.

Soalan

1.

Apakah persediaan yang anda lakukan sebelum memasuki makmal.

2.

Adakah anda menyediakan draf laporan sebelum memasuki makmal?

3.

Apakah masalah yang anda hadapi semasa hendak menyediakan draf laporan?

4. 5. 6. 7.

Adakah anda merasakan cara persediaan yang anda amalkan sekarang membantu anda semasa menjalankan amali? Mengapa anda tidak mencatat data/pemerhatian di dalam draf laporan yang telah disediakan? Tahukah anda apakah kepentingan membaca dan memahami langkah-langkah kerja amali sebelum memasuki makmal? Tahukah anda apakah kepentingan menyediakan draf laporan sebelum memasuki makmal?

69

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

FORMAT ISI KANDUNGAN JOTTER BOOK

1. Tajuk 2. Teori 3. Objektif 4. Bahan/peralatan/rajah bagi peralatan untuk amali/eksperimen yang tertentu contoh: diagram logik sambungan litar. 5. Prosedur • prosedur yang dibuat mesti mudah difahami dalam bentuk gambarajah atau carta alir. 6. Pemerhatian/Jadual pengumpulan data. 7. Tutorial/Pengolahan data (bagi eksperimen tertentu yang melibatkan pengiraan). 8. Segala maklumat tambahan berkaitan dengan eksperimen yang dijalankan.

70

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

KEBERKESANAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN LATIHAN STAF: PERSEPSI STAF AKADEMIK

Clara Ong Guat Leng Pejabat Pengarah Politeknik Kuching Sarawak Jemien Ental Mahathir Mohamad Kamin Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan Politeknik Kuching Sarawak Alan Ling Ying Leh Jabatan Matematik, Sains & Komputer Politeknik Kuching Sarawak

ABSTRAK Pada masa kini, Malaysia yakin kejayaan masa hadapan bergantung kepada mutu modal insan yang dimiliki, bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga keperibadian. Justeru, JPPKK mengamanahkan Bahagian Latihan dan Kerjaya (BLK) bagi merancang, merangka dan melaksanakan Program Peningkatan Profesionalisme untuk Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) di semua peringkat meliputi pembangunan sikap (attitude), kemahiran (skills) dan pengetahuan (knowledge) yang bersesuaian. Sehubungan itu, Agenda Pembangunan Modal Insan JPPKK dihasilkan sebagai satu inisiatif latihan, pendidikan dan pembangunan modal insan bagi memantapkan kebolehan, keupayaan dan komitmen tenaga kerja profesional JPPKK sehingga mencapai aras yang cemerlang. Walau bagaimanapun, aspek keberkesanan perlu dititikberatkan agar segala perancangan dan pelaksanaan agenda dapat mencapai sasaran. Oleh itu, satu kajian telah dibuat di Politeknik Kuching Sarawak (PKS) bagi menilai keberkesanan program-program latihan tersebut, khusus untuk mendapatkan persepsi PPPT di PKS terhadap kursus yang telah dihadiri. Sebanyak 384 borang soal selidik telah diedarkan, dengan 318 orang telah memberi respon. Daripada keputusan kajian, didapati kebanyakan pegawai bersetuju bahawa mereka telah memperoleh pengetahuan baru dan berlaku juga peningkatan pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Mereka juga berpendapat bahawa segala yang diperoleh dapat diaplikasikan semasa menjalankan tugas harian. Dapatan juga menyatakan bahawa latihan/kursus yang dihadiri pada keseluruhannya efektif. Melalui kajian ini juga, PPPT PKS bersetuju bahawa Kursus Dalam Perkhidmatan (KUDAP) yang dilaksanakan di kampus lebih berkesan dari segi transfer of training dan cost effective berbanding dengan program latihan/kursus lain. Walau bagaimanapun, kekuatan dan kelemahan setiap program tersebut telah dibincang dan di sini, dikemukakan cadangan langkah-langkah pengukuhan untuk meningkatkan kejayaan program pada masa hadapan.

1.0 PENDAHULUAN Perkembangan pesat dalam aspek teknologi maklumat dan komunikasi, ekonomi yang dinamik dan persaingan yang hebat di dunia masa kini menuntut Negara kita mengorak langkah untuk mempastikan pembangunan modal insan dan budaya prestasi tinggi menjadi 71

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

agenda utama dalam perancangan pembangunannya. Sehubungan dengan itu, bagi memenuhi aspirasi menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020, kerajaan telah merangka pelbagai inisiatif bertujuan melahirkan modal insan sektor awam yang berpengetahuan dan berkemahiran serta mengamalkan budaya prestasi tinggi. Usaha ini seterusnya dizahirkan sebagai fokus utama dalam Misi Nasional 2006 – 2020, Pendekatan Islam Hadhari, Rancangan Malaysia Kesembilan, Rancangan Malaysia Kesembilan, Pelan Induk K-Ekonomi dan Pelan Induk Perindustrian Ketiga 2006-2020 (Agenda Pembangunan Modal Insan, Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti) Seterusnya untuk mempastikan peningkatan profesionalisme dan kemahiran tenaga kerja di kalangan penjawat awam, selain memupuk budaya kerja yang cemerlang dan berinovasi, kerajaan telah merangka Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam. Melalui dasar ini, setiap anggota perkhidmatan awam di semua peringkat adalah dikehendaki mengikuti kursus sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam setahun. Keadaan ini mengkehendaki setiap jabatan kerajaan perlu merancang dan melaksanakan program latihan yang merangkumi berbagaibagai peringkat. Peringkat tersebut dimulai dengan Peringkat Pra-Penempatan untuk dikususkan untuk anggota perkhidmatan awam yang baru dilantik. Peringkat Asas pula adalah untuk anggota yang telah berkhidmat dari awal perlantikan hingga tempoh tiga tahun. Bagi Peringkat Pertengahan adalah melibatkan tempoh anggota yang telah berkhidmat antara tiga hingga sepuluh tahun. Peringkat Lanjutan adalah untuk anggota yang telah berkhidmat lebih daripada sepuluh tahun dan Peringkat Peralihan untuk anggota yang akan meninggalkan perkhidmatan dalam tempoh dua tahun sebelum bersara (Pekeliling Perkhidmatan Awam Bilangan 6 Tahun 2005 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2005, JPA).

2.0 PERANAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI (JPPKK) JPPKK berperanan mempastikan usaha menyediakan tenaga kerja separa professional yang berpengetahuan, berkemahiran dan berinovasi untuk keperluan negara dapat dipenuhi. Usaha ini memerlukan perancangan yang teliti agar peranan yang dimainkan oleh Politeknik dan Kolej Komuniti adalah selari dengan aspirasi nasional. Sehubungan dengan itu, bagi mempastikan peranan ini dapat dilakukan dengan berkesan, JPPKK telah mengorak langkah dengan memantapkan keupayaan semua Politeknik dan Kolej Komuniti ke arah pencapaian cemerlang melalui Pelan Strategik 2005-2010 dan Agenda Pembangunan Modal Insan 20082015. Kedua-dua pelan ini memberikan penekanan kepada konsep pembelajaran berterusan dan peningkatan profesionalisme berterusan sebagai keutamaannya sejajar dengan fungsinya sebagai sebuah learning organization. Sesebuah learning organization adalah sebuah organisasi yang mempunyai ciri-ciri di mana wujudnya program peningkatan profesionalisme yang terancang dan berterusan dalam organsasi tersebut. JPPKK sebagai sebuah learning organization telah menubuhkan Bahagian Latihan dan Kerjaya (BLK) yang berfungsi merancang dan melaksanakan pelbagai program latihan untuk semua staf Politeknik dan Kolej Komuniti bagi memenuhi keperluan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam.

72

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

3.0 PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONALISME Berdasarkan kepada Model Program Pembangunan Modal Insan Multikompetensi (rujuk Rajah 1) yang menunjukkan tahap kompetensi yang diperlukan dan tiga petatuju pembangunan profesionalisme (Kamaruddin, 2009), BLK telah merancang dan melaksanakan beberapa program latihan setiap tahun bagi semua warga Politeknik untuk melahirkan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) yang kompeten, berilmu pengetahuan dan berprestasi tinggi (rujuk Jadual 1).

4.0 KEBERKESANAN SESUATU PROGRAM LATIHAN Sesuatu program latihan dianggap berkesan apabila berlakunya perubahan tingkahlaku seseorang peserta di tempat kerja setelah mengikuti latihan tersebut. Pencapaian cemerlang seseorang peserta semasa kursus tidak menjamin tahap pencapaian yang sama selepas beliau kembali ke tempat kerja. Menurut Theories of Behaviourism, pembelajaran sebenarnya satu perhubungan di antara rangsangan (stimulus) dan gerakbalas (reaction), di mana pengulangan (repetition) sesuatu tindakan boleh memperkukuhkan lagi proses pembelajaran. Tindakan pengukuhan seperti memberi galakan, pujian, penghargaan yang positif dapat mendorong peserta untuk belajar. Pengulangan sesuatu tindakan adalah aktiviti yang sangat sesuai untuk memperkembangkan kemahiran seseorang (Ibrahim, 2001). Dalam perancangan dan pelaksanaan program latihan, aspek utama yang perlu dipertimbangkan adalah keberkesanan sesuatu program. Sekiranya seseorang peserta kursus dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam tugas harian di tempat kerja, maka boleh dikatakan “transfer of training” telah berlaku. Transfer of training akan menyebabkan perubahan tingkahlaku seseorang akibat peningkatan tahap pengetahuan dan kemahiran. Jadi, sesuatu program latihan boleh dikatakan berkesan apabila berlakunya transfer of training di kalangan peserta kursus selepas tamat kursus/latihan (Ibrahim, 2001).

5.0 PELAKSANAAN DAN KEBERKESANAN PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME DI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK (PKS) Program-Program Peningkatan Profesionalisme yang dilaksanakan di Politeknik Kuching Sarawak adalah terdiri daripada : i. program-program daripada Bahagian Latihan dan Kerjaya, JPPKK seperti dalam Jadual 1 ii. program-program yang dirancang oleh Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan (ULPL) di bawah Kursus Dalam Perkhidmatan (KUDAP). Jadual 2 menunjukkan status perlaksanaan program BLK di PKS untuk tahun 2009. Menurut Pegawai Latihan di ULPL, setakat ini, sejumlah RM 364,620.00 telah diperuntukkan untuk melaksanakan semua program yang dirancang oleh BLK. Jadual 3 menunjukkan status pelaksanaan program Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan, PKS. Jumlah peruntukan untuk Kursus Dalam Perkhidmatan (KUDAP) adalah sejumlah RM 20,000. Untuk tujuan perbincangan tentang keberkesanan program tersebut, hanya kursus-kursus yang dilaksanakan pada tahun 2009 dirujuk. “Pegawai” merujuk kepada PPPT (DH 29 hingga DH 54). 73

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Satu kajian mengenai keberkesanan kursus yang dilaksanakan dari 1 Januari hingga 27 Oktober 2009 telah dijalankan pada 16 hingga 27 Oktober 2009 dengan menggunakan borang soal selidik. Sebanyak 384 borang telah diedarkan kepada semua pegawai. Data kajian dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 16.0. Keputusan kajian tersebut adalah seperti dalam Jadual 4.

5.1 Program Penajaan Pasca Ijazah (Skim Hadiah Latihan Persekutuan), Penajaan Ijazah Pertama (Cuti Belajar Separuh Gaji) Dan Pengajian Tanpa Penajaan (Pendidikan Jarak Jauh) Daripada Jadual 2, bilangan pegawai yang melanjutkan pelajaran adalah sangat kurang iaitu tiga orang sahaja untuk ketiga-tiga program tersebut. Data Unit Latihan Dan Pendidikan Lanjutan tahun 2008 menunjukkan bahawa bilangan yang terlibat juga seramai tiga orang (1Pendidikan Jarak Jauh, 1-Sarjana, 1- phd). Jadi, tiada pertambahan dalam bilangan pegawai yang terlibat dalam program ini. Maklumat ini menunjukkan bahawa walaupun banyak peluang diberi kepada pegawai untuk meningkatkan lagi ilmu akademik, namun budaya pembelajaran berterusan dan usaha peningkatan ilmu akademik boleh dianggap masih kurang di kalangan mereka (Jumlah PPPT Gred 29 hingga Gred 54 di PKS ialah 389). Banyak usaha perlulah dicurahkan untuk mendorong pegawai supaya mengikuti kursus yang sesuai untuk meningkatkan lagi ilmu akademik atau mencapai tahap kelayakan akademik yang lebih tinggi.

5.2 Kursus Kepimpinan Instruksional Dan Pembangunan Andragogi (KIPA) Sasaran peserta kursus ini adalah pensyarah baru yang dilantik ke Skim Perkhidmatan Pendidikan Pengajian Tinggi di mana Program Diploma Pendidikan Lepas Ijazah (DPLI) tidak lagi diambil sebagai satu pra-syarat lantikan tetap. Sebelum tahun 2008, adalah wajib untuk pensyarah menjalani latihan pendidikan untuk pengesahan dalam jawatan tetap. Walau bagaimanapun, pendedahan kepada aspek pedagogi masih perlu diberi memandangkan tugas utama pensyarah adalah mengajar dan mereka terlibat secara langsung dalam proses pengajaran-pembelajaran di bilik kuliah. Ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki mereka menjadi kurang bermakna sekiranya mereka gagal menyampaikannya kepada pelajar (Shareeha, 2009). Sebelas daripada dua belas orang pegawai (91.7%) bersetuju bahawa program KIPA telah meningkatkan pengetahuan dan mereka boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dalam tugas harian, iaitu transfer of training telah berlaku (rujuk Jadual 4). Walaupun secara individu, program KIPA boleh meningkatkan profesionalisme pensyarah dalam pendidikan dan dianggap sebagai berkesan, bilangan pensyarah baru yang belum mengikuti kursus itu masih ramai. Menurut seorang Pegawai Latihan, seramai 126 orang masih menunggu tawaran menghadiri kursus. Daripada 126 orang, seramai 25 telah menunggu selama hampir setahun dan masih belum ditawarkan kursus. Keadaan ini amat merunsingkan kerana ia akan menjejaskan proses pengajaran - pembelajaran dan tahap motivasi pelajar serta keyakinan pelajar terhadap pensyarah sekiranya pensyarah masih menggunakan pendekatan yang lebih berpusatkan pensyarah.

5.3 Kursus Persegaran (Refresher) Skim Perkhidmatan Pengajian Tinggi membolehkan seseorang pegawai yang mendapat kenaikan pangkat untuk memilih laluan kerjaya, iaitu sama ada memikul tugas pengurusan 74

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

atau menjadi seorang pensyarah secara columnrise. Program ini dilaksanakan khas untuk mereka yang telah lama menjadi seorang pengurus dan dikehendaki memikul tugas baru sebagai seorang pensyarah selepas kenaikan pangkat. Tujuan kursus adalah untuk memantapkan lagi kebolehan dan kemahiran pedagogi serta meningkatkan profesionalisme pegawai tersebut sebagai seorang pendidik (Shareeha, 2009). Terdapat dua orang pensyarah dalam kategori ini di PKS tetapi selepas bertugas selama 5 bulan, mereka masih belum diberi Kursus Persegaran. Berdasarkan kajian tersebut, pelaksanaan kursus ini didapati agak perlahan. Oleh itu, pegawai tersebut masih kurang cekap dalam melaksanakan semula tugas sebagai seorang pensyarah selepas sekian lama terlibat dalam bidang pengurusan.

5.4 Latihan Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi (LDK) Program ini bertujuan untuk menyediakan latihan kepimpinan kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah baru ke arah merealisasikan hasrat JPPKK untuk menghasilkan kepimpinan institusi yang unggul dan berketrampilan dalam pengurusan (Shareeha, 2009). Menurut seorang Pegawai Latihan, setakat ini, Pengarah dan Timbalan Pengarah baru di PKS belum mengikuti latihan tersebut.

5.5 Program Peningkatan Kemahiran (PPK) Program ini menyediakan latihan kemahiran kepada PPPT Gred DH 29 hingga DH 44 untuk meningkatkan lagi mutu kemahiran pegawai dan keyakinan diri dalam penyampaian ilmu pengetahuan kepada pelajar. Kandungan kursus dirangka untuk memperkayakan kompetensi seseorang dalam bidang yang berkaitan sama ada reskilling atau upskilling. Diharap selepas tamat kursus, pensyarah dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang diperolehi di institusi demi memantapkan lagi proses pengajaran- pembelajaran (Setiawan, 2009). Data dari ULPL menunjukkan seramai 78 orang pegawai telah menghadiri PPK pada tahun 2009. Daripada 78 orang ini, seramai 62 telah memberi maklumbalas melalui borang soal selidik. 95.2% bersetuju bahawa program ini telah meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. 87.1% mengatakan bahawa pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi boleh diaplikasikan dalam tugas harian dan 85.5 % bersetuju bahawa PPK adalah berkesan dan memberi impak kepada mereka (rujuk Jadual 4). Pada keseluruhannya, PPK boleh dianggap sebagai berkesan, cuma pelaksanaannya perlu dikaji semula untuk memastikan bahawa pelaksanaan program ini adalah cost effective memandangkan seramai 374 PPPT Gred 29 hingga Gred 44 di PKS wajib menghadiri kursus ini di Semenanjung Malaysia atas sebab PPK telah dijadikan sebagai salah satu kriteria kecemerlangan bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi.

5.6 Career Path Competency Matrix (CPCM) Program CPCM bertujuan untuk menyediakan latihan kemahiran teknikal dan soft skill kepada PPPT Gred DH 41 hingga DH 54. CPCM juga telah dijadikan sebagai salah satu kriteria kecemerlangan bagi kenaikan pangkat. Kursus tersebut adalah lebih bersifat generik, iaitu berfokuskan kepada peningkatan softskill dan profesionalisme kerjaya PPPT mengikut gred masing-masing (Aliza, 2009). Seramai 22 orang pegawai telah menghadiri CPCM pada tahun 2009 dan 19 orang daripada mereka telah memberi respon terhadap kajian keberkesanan kursus. 94.7% mengatakan 75

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

bahawa CPCM telah meningkatkan pengetahuan atau kemahiran mereka, 84.2% boleh menggunakan ilmu pengetahuan mereka dalam tugas harian dan 78.9% berpendapat bahawa CPCM adalah efektif dan memberi impak kepada mereka. Pada keseluruhannya, CPCM boleh dikatakan berkesan dari segi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seseorang pegawai mengikut objektif setiap modul yang dilaksanakan. Tetapi, sekiranya dibandingkan dengan PPK, dari persepsi pegawai, CPCM kurang berkesan dan tidak memberi impak yang besar kepada mereka. Dari segi transfer of training, pengetahuan yang diperolehi oleh pegawai dalam CPCM adalah kurang diaplikasikan. Ini mungkin disebabkan peningkatan dalam soft skill adalah tidak begitu ketara serta pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi tidak boleh digunakan dalam masa yang singkat tetapi hanya berguna pada masa depan iaitu, bukan mengikut keperluan semasa pegawai.

5.7 Coaching And Mentoring Untuk melahirkan barisan kepimpinan yang mempunyai bakat kepimpinan yang menyerlah dan bersedia memikul tanggungjawab yang lebih berat, BLK telah memperkenalkan program Coaching and Mentoring untuk PPPT Gred DH 43 hingga DH 54. Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pegawai tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan coaching, iaitu satu proses interaktif di antara pengurus dan penyelia dalam usaha menyelesaikan masalah staf bawahan atau membangunkan mereka, dan mentoring, di mana pegawai yang berpengalaman dan berkemahiran perlu memberi khidmat nasihat dan bimbingan kepada individu lain demi mempertingkatkan keyakinan diri individu yang dibimbing (Roslina, 2009). Merujuk kepada Jadual 4, kedua-dua responden mengatakan bahawa kursus Coaching and Mentoring adalah sangat berfaedah kepada mereka, iaitu kursus itu telah meningkatkan pengetahuan mereka dalam bidang tersebut dan mereka telah banyak mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi dalam tugas harian di mana mereka perlu bersemuka dengan staf dan pelajar setiap hari. Berdasarkan maklumbalas dan persepsi positif terhadap kursus ini, maka adalah wajar untuk BLK meneruskan pelaksanaannya pada tahun yang akan datang.

5.8 Sangkutan Industri Pensyarah (SIP) Ekoran dari maklumbalas yang didapati daripada pihak industri bahawa staf Politeknik secara amnya kurang pendedahan dan pengalaman industri untuk meningkatkan kualiti pengajaran mereka khasnya dalam bidang teknikal, BLK telah merangka Program SIP untuk memberi peluang kepada mereka yang ingin mendapat pengalaman di industri dalam bidang bersesuaian dengan keperluan kursus di Politeknik. Pendedahan dari segi perkembangan teknologi, budaya kerja dan amalan industri di sektor swasta adalah amat penting bagi seseorang pegawai yang bertanggungjawab atas pembangunan modal insan negara yang berkualiti. Program ini dianggap sebagai kursus pendek selama 3 bulan di industri (Hanizah, 2009). Mengikut rekod ULPL, tiada pegawai yang mengikuti Program Sangkutan Industri Pensyarah pada tahun 2009. Hanizah (2009) melaporkan bahawa bilangan pensyarah dari PKS yang terlibat dalam SIP yang paling ramai adalah pada tahun 2007. Bilangan pensyarah yang terlibat dalam program ini adalah tidak menggalakkan. Menurut seorang Pegawai Latihan, antara faktor yang mungkin menjadi penghalang kepada penglibatan pensyarah dalam SIP adalah bidang yang dipohon kurang sesuai, budaya kecemerlangan belum mantap, masalah

76

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

keluarga, pegawai tidak biasa dengan budaya kerja di swasta dan tidak diberi pelepasan oleh Pengarah disebabkan kekurangan staf.

5.9 English Enhancement Program (EEP) Pada asalnya, EEP dilaksanakan untuk mewujudkan satu avenue untuk pegawai berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris dan pada masa yang sama bertujuan untuk meningkatkan keyakinan diri pada pegawai untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris. Mulai Julai 2008, kurikulum di Politeknik perlu disampaikan dalam Bahasa Inggeris kepada pelajar semester 1 (Christopher, 2009). Peruntukan sejumlah RM 20,000 untuk EEP baru diterima dan pihak ULPL, PKS sedang berusaha untuk melaksanakannya. Jadi, keberkesanan program ini tidak boleh dibincangkan di sini. Walau bagaimanapun, program ini adalah sangat penting kerana pegawai yang fasih dalam Bahasa Inggeris boleh mendorong pelajar berkomunikasi juga dalam Bahasa Inggeris dan secara tidak langsung, meningkatkan kebolehpasaran pelajar kerana Bahasa Inggeris adalah bahasa yang digunakan di industri.

5.10 Kolaborasi Antarabangsa Menurut Hanizah (2009), JPPKK telah menjalinkan hubungan rapat dengan beberapa industri, contohnya, Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA), Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB ), ICIMB (M) Sdn. Bhd (Perbankan dan Perakaunan), MDEC (Multimedia Development Corporation) dan Siemens Malaysia Sdn Bhd. Tujuan utama kolaborasi ini adalah untuk menggalakkan perkongsian ilmu pengetahuan bagi teknologi terkini di dalam negara dan di luar negara. Dalam program tersebut, pegawai dan pelajar Politeknik akan dilatih oleh pihak industri dalam bidang yang tertentu. Program ini adalah sangat berfaedah bukan sahaja untuk pegawai dan pelajar, tetapi juga untuk Politeknik sebagai sebuah institusi yang terlibat dalam pembangunan modal insan. Dengan cara ini, barulah Politeknik boleh memastikan kursus-kursus yang ditawarkan adalah sentiasa relevan kepada industri demi mempertingkatkan kebolehpasaran pelajar dan memperkukuhkan status politeknik sebagai sebuah pusat kecemerlangan. Mengikut data ULPL, setakat ini, tiada staf dari PKS yang terlibat dalam program ini.

5.11 Kursus Dalam Perkhidmatan (KUDAP) Dengan peruntukan sejumlah RM 20,000 yang diberi oleh BLK, ULPL, PKS bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan program latihan mengikut keperluan staf. Menurut seorang Pegawai Latihan, seramai 382 orang pegawai telah menghadiri kursus yang berkaitan dengan pengajaran-pembelajaran (Jadual 3). Jadual 5 menunjukkan keputusan kajian untuk KUDAP. Bilangan responden adalah seramai 263 orang. Didapati bahawa 99.5% mengatakan bahawa KUDAP yang berkaitan dengan pengajaran-pembelajaran telah meningkatkan pengetahuan mereka, 94.0% boleh menggunakan pengetahuan yang diperolehi dalam tugas harian iaitu transfer of training telah berlaku dan 92.5% bersetuju kursus yang dilaksanakan adalah efektif dan memberi kesan yang besar kepada mereka. Sekiranya peratusan responden yang memberi jawapan yang positif dalam setiap item dalam kajian untuk ketiga-tiga kursus iaitu, PPK, CPCM dan KUDAP dibandingkan, didapati bahawa peratusan itu adalah paling tinggi bagi KUDAP. Ini bermaksud persepsi staf PKS terhadap keberkesanan kursus yang dirancang dan dilaksanakan di bawah KUDAP adalah 77

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

lebih efektif dari segi peningkatan dalam ilmu pengetahuan dan transfer of training. Di samping itu, kursus-kursus tersebut diadakan di kampus PKS dan oleh sebab itu, lebih ramai orang boleh mengikutinya. Jadi, dari segi cost effective, KUDAP dianggap sangat berkesan.

6.0 LANGKAH-LANGKAH PENGUKUHAN UNTUK MENINGKATKAN KEJAYAAN PROGRAM 6.1 Menubuhkan Pusat Latihan dan menyediakan latihan di institusi Memandangkan seramai 126 orang pensyarah di PKS masih belum ditawarkan kursus KIPA dan terdapat kekangan kewangan, dicadangkan bahawa latihan ini diadakan di Kuching. Maka, perlaksanaan program boleh dipercepatkan dan menampung semua staf baru kerana perbelanjaan untuk setiap orang telah banyak berkurangan. Sekiranya, pensyarah baru boleh dibimbing lebih awal, maka profesionalisme pensyarah boleh dipertingkatkan lagi demi memantapkan kualiti proses pengajaran-pembelajaran. Untuk PPK, oleh kerana bilangan pegawai (DH 29 hingga DH 44) yang wajib hadir PPK adalah sangat ramai dan pada masa sekarang, terdapat kekangan kewangan, maka dicadangkan bahawa PPK juga dibuat di kampus PKS. Untuk menjayakan perlaksanaannya, dicadangkan sebuah Pusat Latihan ditubuhkan di kampus, dengan bantuan kewangan daripada JPPKK untuk menyediakan latihan kemahiran teknikal kepada staf PKS. Dengan cara ini, latihan simulasi boleh diadakan selain daripada On-The-Job Training yang boleh dilakukan di bengkel. Langkah ini adalah untuk memastikan bahawa Transfer of Training berlaku secara positif dan berkesan pada setiap individu kerana terdapat persamaan di antara apa yang dipelajari dengan keadaan sebenar di bengkel.

6.2 Menyediakan jurulatih-jurulatih di institusi dan mengurangkan kebergantungan kepada pembekal latihan luar Bagi program KIPA, masalah kekangan pelaksanaan yang dihadapi oleh Institut Aminuddin Baki seperti masalah menampung bilangan pensyarah yang ramai, boleh diatasi dengan menyediakan jurulatih-jurulatih sendiri melalui Program Training of Trainer (TOT) yang telah dirancangkan oleh BLK untuk tahun 2011 hingga 2015. Untuk itu, adalah baik sekiranya setiap institusi mempunyai jurulatih sendiri supaya program KIPA dan PPK boleh dilaksanakan dengan cepat memandangkan bilangan peserta wajib hadir adalah terlalu ramai. Bayaran Insentif perlu diberi kepada jurulatih sekiranya latihan itu berlaku di luar waktu pejabat. Untuk menjadikan PPK lebih cost effective, seorang Pegawai Latihan mencadangkan bahawa PKS boleh menggunakan kepakaran yang sedia ada di kampus atau menjemput kepakaran daripada politeknik lain sebagai jurulatih. Selain daripada itu, beliau juga mencadangkan bahawa pihak JPPKK mengeluarkan sijil kehadiran dan mengiktirafkan sijil tersebut untuk tujuan kenaikan pangkat. Pada masa sekarang, banyak peruntukan digunakan untuk menjemput orang luar dari syarikat kerana sijil yang dikeluarkan oleh mereka diberi keutamaan. Pihak industri yang telah menjalin kolaborasi dengan JPPKK dan Politeknik boleh dijemput untuk memberi latihan atau sebagai penceramah.

6.3 Memperbaiki hubungan antara pihak jurulatih dengan peserta kursus untuk memantapkan Transfer of Training Kebanyakan kursus yang diadakan melibatkan syarikat pembekal latihan. Walaupun kandungan kursus diberi kepada mereka, kelemahan mereka dalam penyampaian kursus 78

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

adalah disebabkan mereka kurang faham atau tidak tahu latar belakang peserta dan institusi. Berdasarkan kepada Theory of Humanistic, seseorang jurulatih sepatutnya membaiki hubungan mereka dengan peserta kursus. Dia dikehendaki bertindak sebagai seorang fasilitator dan pembimbing, iaitu dia perlu memahami latar belakang dan budaya kerja peserta serta masalah yang dihadapi oleh mereka. Apa yang berlaku sekarang adalah ramai jurulatih dari syarikat tidak mengaitkan kandungan kursus dengan keadaan peserta dan institusi. Mereka tidak mendorong peserta kursus untuk menghayati apa yang dipelajari dan bagaimana mengaplikasikan pengetahuan baru di tempat kerja. Oleh itu, peserta kursus merasa bahawa mereka hanya mendengar syarahan sahaja semasa kursus. Jadi, adalah menjadi peranan urusetia untuk memastikan jurulatih yang dijemput boleh membantu pegawai Politeknik meningkatkan lagi tahap profesionalisme dan kualiti kepimpinan mereka.

6.4 Menganjur kursus yang mana kemahiran/pengetahuan yang diajar boleh diaplikasikan di tempat kerja Perlaksanaan program peningkatan profesionalisme untuk pegawai PKS melibatkan satu perbelanjaan yang sangat tinggi disebabkan faktor geografi dan logistik. Oleh itu, beberapa orang responden berpendapat bahawa kursus-kursus yang ditawarkan mestilah sesuatu yang berguna kepada pegawai. Untuk menjamin keberkesanan program latihan, satu analisis keperluan bagi setiap individu perlu dibuat secara terperinci supaya kursus yang dianjurkan adalah sesuai dan diminati pegawai. Mereka juga mengatakan bahawa kursus berkaitan dengan kemahiran pedagogi dan technology updates seharusnya diberi keutamaan. Masa yang mencukupi perlu diperuntukkan untuk sesi praktikal. Kursus yang berperingkat perlu diperkenalkan untuk meningkatkan kemahiran pegawai secara berterusan. Kursus pertauliahan contohnya certified chargeman juga sangat sesuai untuk melengkapkan pegawai dengan kemahiran yang tertentu. Jadi, dicadangkan analisis keperluan pegawai dan organisasi perlu dibuat dengan terperinci supaya apa yang dipelajari dalam kursus boleh diaplikasikan di tempat kerja.

6.5 Mengkaji semula proses pendaftaran kursus dan pemilihan peserta kursus Dicadangkan cara permohonan untuk kursus tersebut dikaji semula kerana pada masa sekarang, pegawai wajib memohon bagi kursus PPK dan CPCM secara online tetapi didapati tidak terpilih untuk mengikuti kursus pada tahun yang sama. Menurut seorang pensyarah DH 41, keadaan ini boleh mengurangkan motivasi pegawai kerana beliau tidak diberitahu bila dia boleh mengikuti kursus, menyebabkan dia berada dalam keadaan kekeliruan. Jadi, sekiranya seorang pegawai telah memohon, adalah baiknya pegawai diberitahu bila dia boleh mengikuti kursus walaupun kursus ini diadakan pada tahun berikut. Beberapa orang responden mengatakan bahawa apabila mereka memilih kursus secara online, kandungan kursus secara terperinci tidak ditunjukkan, menyebabkan si pemohon itu tidak boleh menilai sama ada kursus tersebut sesuai untuk mereka atau tidak.

6.6 Mengadakan program latihan semasa cuti semester Program latihan haruslah diadakan semasa cuti semester khasnya bagi pensyarah untuk mengelakkan gangguan dalam proses pengajaran-pembelajaran. Didapati bahawa pada masa sekarang, banyak kursus diadakan semasa perkuliahan dijalankan dan kadang-kala sekumpulan pensyarah perlu meninggalkan kelas untuk menghadiri kursus. Keadaan ini boleh menjejaskan perlaksanaan pengajaran- pembelajaran dan seterusnya mengurangkan motivasi pelajar dan keyakinan mereka terhadap Politeknik. 79

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

7.0 KESIMPULAN Berdasarkan kepada persepsi pegawai terhadap keberkesanan program latihan yang telah dilaksanakan, pada keseluruhannya, perlaksanaan program peningkatan profesionalisme yang berterusan di PKS dikira berkesan walaupun tahap keberkesanan untuk setiap program adalah berlainan. Secara amnya, kebanyakan pegawai mengatakan bahawa melalui program latihan itu, pengetahuan dan kemahiran mereka telah meningkat dan ilmu baru yang diperolehi boleh digunakan semasa mereka melaksanakan tugas harian. Kandungan kursus menjadi lebih bermakna sekiranya selepas disampaikan, transfer of training berlaku dengan jayanya. Komitmen tinggi daripada pemimpin institusi dan pegawai sendiri serta sikap pegawai dalam menjayakan program latihan merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran secara berterusan di institusi. Kegigihan pihak Politeknik Kuching Sarawak dalam usaha membangunkan tenaga kerja boleh menjamin pencapaian status sebagai sebuah Pusat Kecemerlangan pada masa yang akan datang.

8.0 RUJUKAN Agenda Pembangunan Modal Insan, Peningkatan Profesionalisme Berterusan, Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti, 2007 Aliza Bt. Md Atan (2009), Career Path Competency Matrix (CPCM), Majlis Dialog Pembangunan Profesionalisme Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Pengajian pada 1113 Mac 2009 di Hotel Renaissance, Melaka Christopher Suresh Martin (2009), English Enhancement Programme, Majlis Dialog Pembangunan Profesionalisme Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Pengajian pada 1113 Mac 2009 di Hotel Renaissance, Melaka Hanizah Bt. Anaittulah (2009), Program Sangkutan Industri, Majlis Dialog Pembangunan Profesionalisme Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Pengajian pada 11-13 Mac 2009 di Hotel Renaissance, Melaka. Ibrahim Bin Mamat (2001), Effective Design and Successful Management of Training, Eastview Publications Sdn. Bhd. Kamaruddin Bin Hamzah (2009), Kertas Pembentangan, Majlis Dialog Pembangunan Profesionalisme Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Pengajian pada 11-13 Mac 2009 di Hotel Renaissance, Melaka. Perintah Am, Bab “A” hingga Bab “G”, Edisi 2009, MDC Publishers Sdn. Bhd. Setiawan Bin Hardono (2009), Program Peningkatan Kemahiran, Majlis Dialog Pembangunan Profesionalisme Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Pengajian pada 1113 Mac 2009 di Hotel Renaissance, Melaka. Shareaha Binti Din (2009), Latihan Kepimpinan Instruksional dan Pembangunan Andragogi, Majlis Dialog Pembangunan Profesionalisme Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Pengajian Tinggi pada 11-13 Mac 2009 di Hotel Renaissance, Melaka.

80

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

LAMPIRAN

Keupayaan dan Kemahiran Minimum

Mengukuhkan keupayaan yang selaras dengan cabaran-cabaran semasa dengan memfokus kepada daya kepimpinan, integriti dan jaringan kerja

Meningkatkan kemahiran sedia ada dan membentuk kemahiran baharu dalam aspek kepakaran, profesionalisme dan kepimpinan

Pembinaan keupayaan melaksanakan tugas dengan cepat dan menepati piawaian umum organisasi

Pemahaman matlamat, fungsi dan budaya organisasi

Orientasi budaya kerja perkhidmatan awam dan penerapan nilai-nilai positif

Komponen Kompetensi

Budaya Prestasi Tinggi

Gred Jawatan

Gred JUSA PENGEMBANGAN KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN

Gred 53/54

PENGUKUHAN KOMUNIKASI ICT KOMPETENSI KHUSUS KETRAMPILAN DIRI

PENDIDIKAN PROFESIONALISME KOMPETENSI UMUM

PEMBANGUNAN

Gred 51/52

Gred 47/48

Gred 43/44

PENERAPAN

PENDEDAHAN

Gred 29 hingga Gred 42

ARAS ORGANISASI

Rajah 1: Model Program Pembangunan Modal Insan Multikompetensi Catatan: Rajah di atas adalah diekstrak daripada Buku Agenda Pembangunan Modal Insan, Peningkatan Profesionalisme Berterusan, Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti

81

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Jadual 1: Program Latihan BLK yang dilaksanakan pada tahun 2009

PETATUJU

PROGRAM-PROGRAM

Penajaan Pasca Ijazah: Skim Hadiah Latihan Persekutuan (Sepenuh masa/secara 1 sambilan) Penajaan Ijazah Pertama: Pembangunan Cuti Belajar Separuh Gaji Profesionalisme Melalui Pengajian Tanpa Penajaan: Peningkatan Ilmu Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) (menyambung pengajian secara Akademik sambilan tanpa kemudahan elaun melainkan cuti tanpa rekod untuk menghadiri peperiksaan) Kursus Kepimpinan Instruksional dan Pembangunan Andragogi (KIPA) bagi PPPT baru. Ia merupakan Latihan Ikhtisas Pengajaran dan Pembelajaran jangka pendek selama 3 minggu. Kursus Persegaran (refresher) untuk mereka yang kembali mengajar selepas urusan naik pangkat dan berpindah kategori. Latihan Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi (LPK) untuk memberi ilmu dan kemahiran “memimpin organisasi” bagi 2 Pengarah dan Timbalan Pengarah baru (naik pangkat). Program Peningkatan Kemahiran (PPK) adalah kursus teknikal Pembangunan yang wajib dihadiri oleh setiap PPPT Gred DH 29 hingga DH 44 Profesionalisme Seiring bagi kategori I dan II. Kriteria kecemerlangan Career Path Competency Matrix (CPCM) yang berunsur generik dan pembangunan diri yang wajib dihadiri oleh setiap PPPT bagi semua kategori. Coaching dan Mentoring adalah kursus pendedahan kepada PPPT gred DH 43 dan ke atas untuk membolehkan mereka mengamalkannya dalam hubungan bersama pegawai-pegawai bawahan. Sangkutan Industri Pensyarah (SIP) selama tiga bulan. English Enhancement Program (EEP) yang berfokuskan kepada 3 Language Camp dan Parliamentary Debate. Kolaborasi Antarabangsa khasnya perpindahan ilmu dan teknologi Peningkatan terkini daripada negara luar. Menggalakkan lawatan Kemahiran/Kepakaran penandaarasan dan kerjasama dua hala dalam negara dan antarabangsa. Catatan: Maklumat tersebut diringkaskan daripada Majlis Dialog Pembangunan Profesionalisme Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Pengajian Tinggi pada 11-13 Mac 2009 di Hotel Renaissance, Melaka

82

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Jadual 2: Status perlaksanaan program BLK di PKS untuk tahun 2009 BILANGAN STAF JUMLAH PETATUJU PROGRAM YANG TELAH PERUNTUKAN HADIR (RM) Penajaan Pasca Ijazah: Skim Hadiah Latihan Persekutuan Sarjana-2 (cuti bergaji penuh) 1 Penajaan Ijazah Pertama: Cuti 0 Belajar Separuh Gaji Pengajian Tanpa Penajaan: 1 Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Kursus Kepimpinan Instruksional dan 12 32,000.00 Pembangunan Andragogi (KIPA) Kursus Persegaran (refresher) 2

Latihan Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi (LPK) Program Peningkatan Kemahiran (PPK) Career Path Competency Matrix (CPCM) Coaching dan Mentoring

3

Sangkutan Industri Pensyarah (SIP) English Enhancement Program (EEP) Kolaborasi Antarabangsa khasnya perpindahan ilmu dan teknologi terkini

JUMLAH

0 5,000.00 0 78

176,420.00

22

120,000.00

3

11,200.00

0

0

0

20,000

0

-

364,620.00

Jadual 3: Status perlaksanaan program Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan di PKS untuk tahun 2009 BILANGAN JUMLAH PROGRAM PESERTA PERUNTUKAN (RM) KURSUS Kursus Dalam Perkhidmatan (KUDAP): 382 • Kursus yang berkaitan dengan pengajaran & 20,000 pembelajaran 215 • Kursus yang tidak berkaitan dengan pengajaran & pembelajaran Sumber: Unit latihan Dan Pendidikan Lanjutan Politeknik Kuching Sarawak

83

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Jenis Kursus

Kursus Kepimpinan Instruksional dan Pembangunan Andragogi (KIPA) Program Peningkatan Kemahiran (PPK) Career Path Competency Matrix (CPCM)

Coaching and Mentoring

Jadual 4: Keputusan Kajian untuk program latihan BLK Pengetahuan yang diperolehi dapat Meningkatkan Responden digunakan pengetahuan dalam menjalankan tugas harian Kadar Ya Tidak Ya Tidak Bil. respon (%) (%) (%) (%) (%)

Kursus efektif dan memberi kesan/impak

Ya (%)

Tidak (%)

12 (*Jum =12)

100

91.7

8.3

91.7

8.3

91.7

8.3

62 (*Jum =78)

79.5

95.2

4.8

87.1

12.9

85.5

14.5

19 (*Jum =22)

86.4

94.7

5.3

84.2

15.8

78.9

21.1

2 (*Jum =3)

66.7

100

0

100

0

100

0

84

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Jenis kursus

Jadual 5: Keputusan Kajian untuk KUDAP Pengetahuan yang diperolehi Meningkatkan dapat Responden pengetahuan digunakan dalam menjalankan tugas harian Kadar Ya Tidak Ya Tidak Bilangan respon (%) (%) (%) (%) (%)

Kursus Dalam Perkhidmatan (KUDAP)Kursus yang 263 68.8 99.5 0.5 berkaitan (*Jum=382) dengan PengajaranPembelajaran * Merujuk kepada jumlah pegawai yang telah hadir kursus

94.0

6.0

Kursus efektif dan memberi kesan/impak

Ya (%)

Tidak (%)

92.5

7.5

85

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

KEMAMPUAN MATEMATIK DAN HUBUNGANNYA DENGAN SIKAP

Mohd Zahri Jaafar Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Mukah Sarawak Mariati Masduki Jabatan Matematik, Sains dan Komputer Politeknik Mukah Sarawak

ABSTRAK Kemampuan matematik amat memainkan peranan dalam pengajian tinggi terutamanya dalam bidang teknikal. Di politeknik masalah timbul apabila institusi terbabit berdepan dengan kelemahan pelajar dalam kursus matematik. Pensyarah dikatakan menghadapi kemurungan suasana dalam pengajaran dan pembelajaran, kekurangan kehadiran dan kemorosotan prestasi pelajar dalam kursus-kursus yang melibatkan kemahiran matematik. Kajian ini cuba meninjau kesan sikap terhadap pencapaian matematik pelajar yang melibatkan seramai 123 sampel pelajar di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Mukah Sarawak. Menggunakan korelasi Spearman Rho, dapatan menunjukkan pelajar yang positif sikapnya terhadap matematik memberi kesan yang baik dalam pencapaian matematik.

1.0 PENGENALAN Pencapaian akademik pelajar sangat mempengaruhi reputasi sesebuah institusi pengajian. Dalam pada itu, matematik adalah suatu matapelajaran yang biasanya menjadi indikator terhadap pencapaian pelajar dalam beberapa matapelajaran lain. Di politeknik terutamanya dalam bidang teknikal, kelemahan dalam kursus matematik dianggap akan menurunkan prestasi akademik pelajar dalam beberapa kursus yang memerlukan analisis secara pengiraan. Politeknik Mukah Sarawak (PMU) khususnya Jabatan Kejuruteraan Mekanikal amat menekankan keperluan kemahiran matematik dalam kebanyakan kursus yang disediakan. Kemahiran matematik mula diterapkan kepada pelajar semester satu bagi program diploma dan sijil dalam kursus Matematik Kejuruteraan 1 (B1001). Namun kebimbangan timbul apabila prestasi akademik pelajar dalam kursus ini tidak menunjukkan pencapaian yang memberangsangkan sejak kemasukan awal pelajar ke jabatan tersebut. Berdasarkan Rajah 1, dapat diperhatikan bahawa pada sesi Julai 2007 pelajar Sijil Kejuruteraan Mekanikal (SKM) berhadapan dengan masalah dalam kursus Metematik Kejuruteraan 1 (B1001) berbanding kursus lain. Daripada 87 orang pelajar, 31% daripadanya gagal dalam kursus tersebut. Secara relatifnya, walaupun terdapat peningkatan pencapaian dalam kursus Metematik Kejuruteraan 1 (B1001) di antara sesi Julai 2007 dan Januari 2008, kecemerlangan dalam kursus ini masih berada pada tahap yang membimbangkan (lihat Rajah 2 dan Rajah 3).

86

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

120 100

100

100

97.7 92.77 100 95.4 100

98.85

100 Peratus (%)

80.46 80

A1001 A1002 A1003 B1001 B1003

68.97

60

B1004

40

E1063

20

J1001 J1002 J1003

0

R1001 KURSUS

Rajah 1: Pencapaian kursus bagi program SKM sesi Julai 2007 (Sumber: Unit Peperiksaan PMU) 70 60

Bil. Pelajar

50

4 30

40 30 20

2

10

17

4 9 0 A

B1004 B1003

0

40

1 A-

11 1 B+

B1001

3

15

11 5

5 6

2 7

B

B-

C+

12

31

C

0 D

3 0 6

6 0 10

7 1 8

D-

E+

E

1 0 3 E-

0 F

Gred

Rajah 2: Analisis gred kursus matematik kejuruteraan program SKM semester satu sesi Julai 2007 (Sumber: Unit Peperiksaan PMU) Pelbagai aspek boleh mempengaruhi masalah berkenaan. Ming Chang Wu dan Greenan (2003) mendapati, kelemahan dalam matematik untuk bidang vokasional dan teknologi adalah berpunca daripada sikap negatif yang wujud dalam diri pelajar terhadap matapelajaran tersebut. Sikap negatif timbul daripada kekecewaan mereka sejak di alam persekolahan lagi. Mereka dikatakan gagal untuk mengasimilasi matematik sebagai sesuatu yang kontekstual dalam kehidupan seharian. Akhirnya minat dan motivasi untuk mempelajari matematik selalu menurun sehingga wujud stigma dalam diri bahawa “saya tidak bagus dalam matematik”. Sikap boleh didefinisikan sebagai kecenderungan untuk merespon secara positif atau secara negatif terhadap sesuatu idea, perseorangan, objek atau situasi tertentu (Ciccarelli & Meyer, 2006). Sikap dipengaruhi oleh perkembangan seseorang melalui pengalaman-pengalaman merentasi kehidupannya samada di tempat tinggal, alam persekolahan, tempat kerja dan

87

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

sebagainya. Pembentukannya boleh dipelajari dengan meneliti reaksi emosional orang lain dan seterusnya akan diterjemahkan dalam bentuk tingkahlaku.

25 20

3

6 0

15 Bil. Pelajar 10 5

0 3

15

0 3

2

6

8

3

B1004

3

B1003 B1001

15

8 7

6 2

1

A

A- B+

B

0

7

4

3

B- C+

C

0 D

6

0 0 D- E+

5 0 E

01

2 01

E-

F

Gred

Rajah 3: Analisis gred kursus matematik kejuruteraan program SKM semester satu sesi Januari 2008 (Sumber: Unit Peperiksaan PMU) Menurut Morris dan Maisto (2005), sikap secara relatifnya adalah suatu “persepaduan yang stabil antara kepercayaan, perasaan dan tingkahlaku yang cenderung terhadap sesuatu perkara” (ms. 571). Komponen kepercayaan merujuk kepada kandungan fakta, pandangan dan pengetahuan yang dimiliki individu sementara komponen perasaan merujuk kepada emosi-emosi seperti “suka”, “cinta”, “benci” terhadap sesuatu perkara. Manakala komponen tingkahlaku merujuk kepada kecenderungan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu terhadap sesuatu perkara samada untuk mendekatinya mahupun mengelaknya. Perkaitan antara sikap dan gender telah lama dibuktikan. Kajian menunjukkan bahawa sikap terhadap matematik antara lelaki dan perempuan adalah berbeza. Harnisch et. al (1986) telah melakukan kajian berimpak tinggi melibatkan pelajar di sepuluh buah negara dan mendapati lelaki lebih bersikap positif memandangkan mereka memiliki keupayaan visualisasi ruang yang tinggi yang diperlukan dalam kemahiran matematik. Baru-baru ini Meelissen dan Luyten (2008) menyokong dapatan tersebut dan mendapati pencapaian pelajar perempuan dalam matematik lebih lemah berbanding pelajar lelaki. Mereka menemui pelajar perempuan memiliki keyakinan diri yang lemah apabila mempelajari matematik.

2.0 OBJEKTIF KAJIAN Dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P), apabila pelajar meletakkan diri mereka sebagai seorang yang lemah dalam matematik, para pensyarah berhadapan dengan suasana pembelajaran yang suram, ketidakhadiran kelas yang tinggi dan penurunan prestasi pelajar. Berdasarkan kepentingan kursus matematik di politeknik dan kemunculan masalah-masalah tersebut, dengan tujuan menggalakkan peningkatan pencapaian pelajar kami percaya pemeriksaan terhadap sikap pelajar mampu menyumbang pengetahuan dan pemahaman ke

88

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

arah membantu proses P&P bagi kursus matematik di dalam politeknik. Justeru beberapa persoalan kajian dibangunkan bagi membantu menemukan objektif kajian ini iaitu: i. Adakah terdapat perbezaan pencapaian pelajar dalam kursus B1001 menurut perbezaan peringkat pengajian? ii. Adakah gender mempengaruhi pencapaian pelajar dalam kursus B1001? iii. Adakah gender mempengaruhi sikap pelajar terhadap kursus B1001? iv. Adakah terdapat perbezaan sikap terhadap kursus B1001 menurut perbezaan peringkat pengajian? v. Sejauh manakah sikap mempengaruhi pencapaian pelajar dalam B1001?

3.0 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Kaedah Kajian Bagi menentukan sikap pelajar terhadap kursus Matematik Kejuruteraan 1 (B1001), kaedah tinjauan digunakan. Data diperolehi secara kuantitatif melalui soal selidik penilaian kendiri yang diberikan kepada sampel. Keputusan akhir kursus B1001 responden yang terlibat dalam kajian ini telah diperolehi daripada Unit Peperiksaan Politeknik Mukah Sarawak dan digunakan sebagai indikator pencapaian pelajar. Keputusan kursus ini telah diterjemahkan dalam bentuk pentaksiran dengan julat ordinal daripada kategori A (cemerlang) hingga kategori E (gagal). Keputusan ini juga diselaraskan bersama-sama instrumen kajian. Melalui pelarasan ini, tiada responden yang menjawab instrumen melebihi daripada sekali.

3.2 Sampel Polpulasi adalah terdiri daripada pelajar Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Mukah Sarawak semester satu sesi Julai 2008 iaitu seramai 214 orang. Sebanyak 156 soal selidik dikendalikan pada penghujung semester dan 123 orang responden telah melengkapkan soal selidik tersebut. Bilangan ini mewakili 78.8% daripada bilangan soal selidik yang telah diedarkan. Dengan menggunakan kaedah pensampelan secara rawak berkelompok, sebahagian besar responden yang terlibat dalam kajian ini adalah lelaki (n = 110, 89.4%) manakala 10.6% adalah perempuan (n = 13). Sementara bilangan sampel mengikut peringkat pengajian kelihatan seimbang dengan 50.4% melaporkan pelajar peringkat sijil (n = 62) dan 49.6% adalah pelajar diploma (n = 61).

3.3 Instrumentasi Soal selidik penilaian kendiri telah digunakan sebagai instrumen bagi mengenalpasti sikap responden dan telah dikonstruk dengan mengambil kira komponen-komponen sikap itu sendiri – kepercayaan, perasaan dan tingkahlaku. Soal selidik berskala Likert ini berjulat antara 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju) telah dibangunkan untuk mengenal pasti sikap pelajar terhadap kursus Matematik Kejuruteraan 1.

89

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Item-item seperti “Kursus Matematik Kejuruteraan 1 bukan kursus yang menarik” (perasaan), “Saya tidak mahu mempelajari Kursus Matematik Kejuruteraan 1 lebih dari apa yang wajib diketahui” (tingkahlaku) dan “Kursus Matematik Kejuruteraan 1 adalah tidak penting dalam kehidupan seharian” (kepercayaan) adalah antara item-item yang sengaja diterbalikkan dari segi ayatnya bagi meningkatkan kebolehpercayaan instrumen. Kebolehpercayaan instrumen dengan menggunakan kaedah konsistensi dalaman menunjukkan nilai alpha Cronbach berjulat antara 0.60 hingga 0.72 bagi ketiga-tiga komponen sikap. Sementara bagi tujuan untuk menentukan kemampuan matematik responden, keputusan akhir semester sesi Julai 2008 kursus B1001 telah digunakan sebagai data untuk pencapaian pelajar.

3.4 Analisis Statistik deskriptif telah dimanipulasi untuk menerangkan taburan pencapaian pelajar dan sikap pelajar dalam kursus B1001. Manakala dua jenis ujian parametrik (ujian-T dan Anova) dan dua jenis ujian bukan parametrik (ujian Khi-Kuasa Dua dan kolerasi Spearman’s Rho) digunakan dalam kajian ini berdasarkan syarat kenormalan taburan data dan skala pengukuran data. Bagi menganalisis data, SPSS versi 12.0 telah dikendalikan.

4.0 DAPATAN 4.1 Pencapaian Kursus B1001 Daripada total sampel (n = 123) sebanyak 68% responden dianggap lulus dalam ujian yang diberikan dengan 21% responden adalah dalam kategori cemerlang. Rajah 4 menghuraikan pencapaian kursus B1001 dengan lebih terperinci. E- E 1% 7%

A 21%

E+ 5%

C 19% A11%

B+ 10%

C+ 10% B 7%

E-

E

E+

C

C+

B-

B

B+

A-

A

B9%

Rajah 4: Pencapaian dalam kursus B1001 Hasil daripada ujian Khi Kuasa Dua untuk sampel kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan pencapaian kursus B1001 yang signifikan antara pelajar sijil dan diploma (χ = 49.160, df = 9, p < 0.01). Berdasarkan nilai rasidual piawai, didapati pelajar sijil cenderung 90

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

untuk mendapat keputusan yang rendah (E, E+, C dan C+) sementara pelajar diploma dilihat lebih ramai mendapat keputusan yang cemerlang (A dan A-). Kajian ini juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian pelajar mengikut gender (χ = 14.627, df = 9, p > 0.05).

4.2 Sikap terhadap Matematik Kejuruteraan 1 Dalam kajian ini, nilai min bagi sikap pelajar terhadap B1001 yang dicatatkan dalam kumpulan yang mengandungi 123 orang pelajar ini adalah sederhana tinggi (M = 3.91 ± 0.60). Komponen “kepercayaan” dilihat sebagai penyumbang terbesar kepada sikap pelajar yang positif dengan min, M = 4.17 ± 0.57. Dua lagi komponen sikap iaitu “perasaan” dan “tingkahlaku” masing-masing mencatatkan min, M = 3.81 ± 0.74 dan M = 3.76 ± 0.60. Ujian-T menunjukkan tiada perbezaan dalam sikap yang signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan (t = -0.368, df = 121, p > 0.05). Sebaliknya ujian yang sama juga membuktikan bahawa terdapat perbezaan sikap yang signifikan secara statistik di antara pelajar sijil dan pelajar diploma (t = -2.449, df = 121, p < 0.05). Perbezaan min telah menunjukkan pelajar diploma mempunyai sikap yang lebih positif berbanding pelajar sijil. Bagi melihat hubungan di antara sikap dan pencapaian pelajar dalam B1001, ujian korelasi bagi pekali Spearman’s rho menunjukkan terdapat bukti-bukti kukuh untuk membuat kesimpulan bahawa terdapat hubungan linear yang positif antara dua perkara tersebut. Bagi sampel kajian ini (n = 123) kekuatan kolerasi adalah sederhana, r = 0.541, p < 0.01.

5.0 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN Kajian ini adalah bertujuan untuk meninjau bagaimana sikap terhadap kursus Matematik Kejuruteraan 1 mempengaruhi pencapaian pelajar. Secara kolektif, pelajar memiliki sikap yang agak positif untuk mempelajari matematik. Ini seolah-olah menterjemahkan bahawa kebanyakan pelajar Jabatan Kejuruteraan Mekanikal memiliki minat, pandangan dan kesediaan terhadap matematik. Perkara ini berpotensi untuk dimanipulasi oleh pensyarah dan pelajar sendiri bagi menjadikannya sebagai stimulasi dalam proses P&P. Tambahan pula kajian ini telah membuktikan sikap pelajar mempengaruhi pencapaian mereka dalam matematik. Dengan kata lain ketinggian sikap pelajar dalam mempelajari matematik boleh menjamin prestasi mereka. Persoalan yang timbul adalah bagaimana untuk membantu meningkatkan sikap pelajar yang lemah? Dalam kajian ini, perkara ini merujuk kepada pelajar peringkat sijil. Berdasarkan korelasi yang wujud dalam sikap dengan pencapaian pelajar, pelajar sijil didapati lebih lemah pencapaiannya lantaran sikap mereka yang negatif terhadap matematik. Menurut Morris dan Maisto (2005), sesetengah individu mempunyai kecenderungan untuk mengatasi sikapnya sendiri dengan maksud untuk berkelakuan yang sepatutnya dalam sesuatu situasi. Individu yang memiliki pemantauan kendiri yang tinggi boleh bertindak dengan baik menurut ekspektasi orang lain. Pensyarah boleh melaksanakan peneguhan kepada pelajar bagi mengubah sikap mereka seperti dendaan dan pujian. Kekerapan latih tubi, kuiz, tugasan dan seumpamanya juga boleh membantu.

91

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Peniruan personaliti dengan menjadikan pensyarah sebagai idola atau model juga membantu perkembangan sikap disamping galakan daripada ibu bapa dan rakan-rakan. Kedua-dua ini berpotensi untuk memupuk sikap yang positif dalam kalangan pelajar. Pensyarah wajar membentuk peribadi dan ruang P&P yang ceria dan kondusif dalam usaha menarik minat pelajar dalam P&P. Morris dan Maisto (2005) mendakwa, pelajar yang minat kepada pensyarahnya boleh menerima sikap pensyarah tersebut terhadap subjek yang tidak disukai oleh pelajar berkenaan, walaupun ia bertentangan dengan sikapnya sendiri (ms.572). Pelajar juga harus dikelompokkan dalam kumpulan yang memiliki kerjasama dan persaingan yang baik di antara ahli kumpulannya. Ini mungkin dapat membantu pelajar yang bersikap negatif menentang sikapnya sendiri dalam suasana persaingan. Namun perhatian harus diberikan kerana strategi kolaborasi antara pelajar boleh mengundang plagiatrisme ketika membuat tugasan. Sementara itu kajian ini tidak konsisten dengan dapatan kajian-kajian lepas. Pelajar dilihat lebih homogen dalam pencapaian dan sikap terhadap matematik menurut perbezaan gender. Ini menjelaskan keupayaan pelajar perempuan adalah setara dengan pelajar lelaki dalam matematik walaupun pelajar lelaki dilihat lebih dominan dalam kajian ini. Menurut Steel dan Ambady (2006), perubahan sikap antara lelaki dan perempuan terhadap sesebuah bidang akademik adalah tidak ketara. Berkemungkinan pemilihan bidang akademik tidak dipengaruhi oleh gender walaupun secara tradisionalnya bidang mekanikal lebih stereotaip kepada golongan lelaki. Walaubagaimanapun waspada harus diambil apabila membincangkan dapatan kajian ini. Sikap tidak boleh dijadikan sebagai indikator utama untuk meramal pencapaian matematik pelajar (Papanastasiou, 2000). Dari perspektif praktikal, data kami tidak menyediakan amaun pengaruh sikap terhadap pencapaian matematik. Tambahan pula korelasi antara sikap dan pencapaian matematik menunjukkan pada tahap sederhana. Ini menunjukkan masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan matematik pelajar. Justeru kajian lanjutan wajar dilaksanakan untuk menemukan pengaruh pencapaian matematik dan seterusnya membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar dengan cara mengatasi masalah-masalah P&P yang dihadapi oleh pensyarah dan pelajar. Adalah menarik sekiranya faktor kecerdasan minda, pengaruh ibubapa, gaya pembelajaran dan sosio-ekomoni pelajar dilihat secara bersama dalam implikasi terhadap pencapaian matematik pelajar.

6.0 RUJUKAN Ciccarelli, S., K., & Meyer, G., E. (2006). Psycology. Pearson: New Jersey. Harnisch, D., L., Steinkamp, M., W., Shiow-Ling Tsai, & Walberg, H., J. (1986). CrossNational Differences In Mathematics Attitude And Achievement Among SeventeenYear-Olds. International Journal Development, 6(4), 233-244. Meelissen, M., & Luyten, H. (2008). The Dutch gender gap in mathematics: Small for achievement, substantial for beliefs and attitudes. Studies in Educational Evaluation, 34, 82–93. Ming Chang Wu & Greenan, J., P. (2003). The Effects of a Generalizable Mathematics Skills Instructional Intervention on the Mathematics Achievement of Learners in Secondary CTE Programs. Journal of Industrial Teacher Education, 40(2). Dicapai pada 20 November 2008 dalam http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v40n2/wu.html. 92

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Morris, C., G., & Maisto., A., A. (2005). Psycology: An Introduction. Pearson: New Jersey. Papanastasiou, P. (2000). Effects on attitudes and beliefs on mathematic achievement. Studies in educational evaluation, 26, 27-42.

93

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

PENGGUNAAN SISTEM E-PEMBELAJARAN DI KALANGAN PENSYARAHPENSYARAH DI TIGA BUAH JABATAN KEJURUTERAAN POLITEKNIK MUKAH SARAWAK

Mahdzir Jamia’an Syeira Azniel Abdul Ghapar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Mukah Sarawak

ABSTRAK E-pembelajaran merupakan konsep yang mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai medium penyampaian maklumat dan proses pengajaran dan pembelajaran. Pensyarah merupakan salah satu komponen yang terlibat secara langsung dalam perlaksanaan sistem pembelajaran di institusi pengajian amnya dan politeknik khususnya. Sehubugan dengan itu, kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti cabaran-cabaran dan kekangan yang wujud dalam kalangan pensyarah politeknik khususnya di Politeknik Mukah Sarawak (PMU). Hubungan antara pengetahuan tentang e-pembelajaran dengan kekerapan penggunaannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran turut dikaji. Responden terdiri daripada pensyarah-pensyarah di Jabatan Kejuruteraan PMU. Dapatan kajian menunjukkan bahawa cabaran utama dalam penggunaan sistem e-pembelajaran adalah proses penyediaan bahan yang memerlukan kemahiran menggunakan ICT oleh setiap pensyarah. Di samping itu, kurangnya kursus kemahiran e-pembelajaran yang berkala menjadi antara penyumbang kepada cabaran kepada responden bagi menggunakan sistem epembelajaran secara optimum.

1.0 PENDAHULUAN Revolusi pendidikan yang bertunjangkan teknologi maklumat sebagai pemangkin kepada penguasaan ilmu pengetahuan telah wujud pada abad ke-21. Ledakan teknologi maklumat menjadi faktor pendorong kepada perkembangan persejagatan yang akan menjadikan dunia semakin terbuka dan tiada sempadan. Dengan perkembangan era globalisasi dan keperluan semasa dalam abad ke-21, institusi pendidikan perlu memainkan peranan dalam memberikan cabaran pendidikan kepada pelajar-pelajarnya. Cabaran ini diperlukan agar pelajar-pelajar sentiasa bersedia dengan arus perkembangan semasa. Menurut Aggarwal (2000), pendidikan pada abad ke-21 memerlukan : i. Kebebasan dan tiada kekangan dari aspek masa dan tempat untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. ii. Pendidikan yang dijalankan adalah berorentasikan teknologi untuk mencapat matlamat. iii. Pendidikan berpusatkan pelajar. Manakala pensyarah hanya berperanan sebagai pembimbing. iv. Pihak yang terlibat di dalam sistem ini mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai bahasa dan kemahiran.

94

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Dalam era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kini, berlaku beberapa perubahan dan inovasi dalam sektor pendidikan. Paradigma pembelajaran yang sedia wujud akibat inovasiinovasi ini telah mengorak langkah bagi institusi-institusi utama untuk melihat kembali proses mengaksesan maklumat dan penyampaiannya di sekolah, kolej, maktab dan universiti. Institusi pendidikan bukan lagi merupakan pengedar tunggal pengetahuan dan proses pembelajaran tidak lagi dibatas oleh ruang dan masa. Persekitaran e-pembelajaran yang sedemikian adalah berlandaskan kepada penggunaan internet. Selaras dengan perkembangan ini juga, maka persekitaran sistem e-pembelajaran lebih menjurus kepada penyampaian latihan dan pendidikan melalui internet. Perkembangan ini akan membolehkan sesebuah organisasi seperti institusi pengajian tinggi menggunakan kesempatan sepenuhnya menggunakan kemudahan sedia ada seperti teknologi desktop atau komputer peribadi, komputer riba dan rangkaian komputer. E-pembelajaran ini boleh sampai secara terus kepada komputer pelajar apabila dan di mana diperlukan. Dalam era internet, penggunaannya semakin tersebar dan kini sebahagian besar golongan pendidik menggunakan internet untuk berkomunikasi dan berkongsi maklumat. Ditambah pula dengan teknologi tanpa wayar (wireless technology), internet pada masa kini bukan sahaja dapat diakses di mana-mana, bahkan ia juga boleh dilayari pada bila-bila masa. Sifat teknologi tanpa wayar yang mobility atau mudah atur menyebabkan ia sangat sesuai dijadikan sebagai platform permudah cara dan menyokong sistem e-pembelajaran (Sabitha, 2005). Sistem e-pembelajaran merupakan salah satu cabang di dalam revolusi pendidikan pada abad ke-21. Sistem yang berasaskan teknologi maklumat ini merupakan satu asset penting dalam memenuhi keperluan pensyarah dan pelajar bagi mencorak dan menjana minda selaras dengan perkembangan dunia tanpa sempadan kini. Terdapat pelbagai idea pemikiran dan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara ini. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran (P&P) adalah melalui pembelajaran elektronik (epembelajaran). Untuk melahirkan pelajar-pelajar universiti yang berkualiti dan berketerampilan, kaedah P&P yang pelbagai haruslah diterapkan. Sistem e-pembelajaran merupakan salah satu cara pembelajaran terkini dengan pelbagai kelebihan seperti mudah dan cepat mendapatkan maklumat, fleksibel, dan sesuai dalam semua keadaan. Bagi melahirkan generasi yang bersedia dalam menerajui alaf baru, negara memerlukan perubahan dan pembaharuan dari aspek pendidikan yang bercorak konvensional kea rah pendidikan yang menggunakan alat P&P yang lebih canggih dan interaktif. Menurut Wan Mohd Zahid (1993), reformasi pendidikan perlu diwujudkan untuk memastikan pendidikan negara tidak terkebelakang daripada ledakan teknologi maklumat yang sentiasa berkembang. Pendapat ini turut disokong dengan pendapat yang diutarakan oleh Marguerita (2002), yang menyatakan bahawa pendidikan akan tetap berubah dan ia tidak akan mengambil kira apa yang akan berlaku dan bagaimana ia akan berlaku. Perubahan sistem pendidikan ini merupakan usaha bersama supaya ia seiring dengan perkembangan teknologi pada hari ini. Perkhidmatan berasaskan elektronik atau maya kini dilihat pesat membangun dari semasa ke semasa. Perkhidmatan ini meliputi bidang pendidikan, bidang korporat, bidang perniagaan dan sebagainya. Skop perkhidmatan berasaskan elektronik ini dilihat amat meluas dengan beberapa cabaran masa depan yang harus ditangani bersama. Menurut Gunasekaran, et, al (2002), cabaran-cabaran yang harus ditangani adalah;

95

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

i. Setiap negara harus menyediakan kemudahan pendidikan kepada rakyatnya. ii. Ahli perniagaan harus melatih para pekerjanya. iii. Institusi pendidikan harus menyediakan satu kerangka program yang lebih inovatif Oleh yang demikian, pensyarah seharusnya bijak menggunakan peluang yang sedia ada pada masa kini kerana kemahiran, teknik-teknik pengajaran dan pengetahuan yang cukup akan menjadikan proses P&P menggunakan sistem e-pembelajaran menjadi lebih menarik. Bagi merealisasikan matlamat ini, pensyarah terlebih dahulu haruslah dibekalkan dengan ilmu serta kemahiran yang cukup. Proses menyediakan pensyarah yang terlatih di dalam penggunaan e-pembelajaran ini pastinya terdapat kekangan dan halangan yang harus diatasi bagi meningkatkan mutu P&P.

1.1 Pernyataan Masalah Walaupun perkembangan penggunaan teknologi pendidikan di Malaysia selama lebih kurang sepuluh tahun ini boleh dikatakan agak pantas, namun terdapat beberapa isu dan masalah yang perlu difikirkan bersama. Pelbagai usaha akan digunakan bagi meningkatkan penggunaan sistem e-pembelajaran di kalangan pensyarah. Menurut Norasikin et,al (2006), bagi individu yang tidak didedahkan dengan teknologi epembelajaran, mereka mungkin merasa takut untuk mempelajarinya. Pendedahan yang meluas dalam bentuk latihan harus diberikan supaya pensyarah dapat menggunakan sistem tersebut dalam tugas mereka. Manakala kursus-kursus kemahiran lanjutan hanya dilaksanakan mengikut permintaan dari jabatan atau unit-unit di Politeknik Mukah Sarawak (PMU). Oleh itu, kursus berkaitan e-pembelajaran haruslah diadakan dengan lebih kerap dan berkala bagi memastikan pensyarah-pensyarah mahir dan sentiasa didedahkan dengan persekitaran e-pembelajaran bagi meningkatkan lagi tahap penggunaannya. Pembelajaran elektronik merupakan satu usaha pembaharuan dalam proses P&P bagi menggantikan kaedah konvensional. Walaubagaimanapun, kesediaan untuk menggantikan kaedah konvensional haruslah dikaji dengan teliti. Menurut Morgan (2001), cabaran yang harus difikirkan bersama adalah bagaimana untuk mengaplikasikan penggunaan epembelajaran secara optimum di kalangan keadaan dan situasi yang bersesuaian di samping mengekalkan pembelajaran secara konvensional. Namun begitu, terdapat cabaran-cabaran dan halangan yang harus dikenal pasti bagi memastikan ia dapat diaplikasikan dengan baik. Cabaran dan halangan kepada pensyarah-pensyarah dikaji sebagai satu usaha mengoptimumkan penggunaan sistem e-pembelajaran semasa proses P&P. Pensyarah merupakan salah satu komponen yang terlibat di dalam proses penggunaan sistem e-pembelajaran. Menurut Wai Ching Poon (2004), sikap atau karektor pensyarah merupakan salah satu elemen yang menyumbang kepada keberkesanan sistem e-pembelajaran. Sehubungan dengan itu, kajian yang akan dijalankan adalah untuk mengenal pasti cabaran dan halangan di dalam penggunaan sistem e-pembelajaran di kalangan pensyarah. Kajian yang akan dijalankan adalah untuk mengenalpasti halangan dan kekangan dalam penggunaan sistem e-pembelajaran di kalangan pensyarah-pensyarah bagi tiga buah Jabatan Kejuruteraan Politeknik Mukah Sarawak serta mengenalpasti langkah-langkah yang boleh digunakan bagi mengatasi halangan dan kekangan penggunaan sistem e-pembelajaran semasa proses P&P dijalankan. 96

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

1.2 Matlamat Kajian Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti kekangan dan halangan serta langkah-langkah yang boleh digunakan bagi mengatasi masalah penggunaan e-pembelajaran di kalangan pensyarahpensyarah Jabatan Kejuruteraan PMU. Fokus kajian tertumpu kepada dua aspek kerangka utama iaitu kekangan yang wujud dalam penggunaan e-pembelajaran dan langkah-langkah yang boleh digunakan bagi mengatasi masalah tersebut. Kajian akan dijalankan di kalangan pensyarah-pensyarah di tiga buah Jabatan Kejuruteraan PMU. Fokus kajian tertumpu kepada kumpulan pensyarah baru dan pensyarah lama bagi mengkaji signifikan secara statistik terhadap amalan penggunaan e-pembelajaran dalam proses P&P. Perincian objektif kajian adalah: i.

ii.

mengenalpasti cabaran dan kekangan yang wujud dalam penggunaan sistem epembelajaran di kalangan pensyarah-pensyarah di tiga buah Jabatan Kejuruteraan Politeknik Mukah Sarawak (PMU). mengenalpasti langkah-langkah yang boleh digunakan bagi mengatasi cabaran dan kekangan dalam penggunaan sistem e-pembelajaran di kalangan pensyarahpensyarah di tiga buah Jabatan Kejuruteraan Politeknik Mukah Sarawak (PMU).

1.3 Kepentingan Kajian yang akan dijalankan adalah untun mengenalpasti kekangan-kekangan dalam penggunaan e-pembelajaran di kalangan pensyarah di tiga buah Jabatan Kejuruteraan Politeknik Mukah Sarawak yang menyebabkan penggunaannya kurang mendapat sambutan untuk dijadikan sebagai alat bahan bantu mengajar (ABBM) dalam proses pengajaran dan pembelajaran atas talian. Kepentingan kajian ini dilihat daripada aspek pihak pentadbiran dan pensyarah itu sendiri. Cadangan langkah-langkah bagi mengatasi kekangan terhadap penggunaan sistem epembelajaran di kalangan pensyarah ini diharap dapat menjadikan penggunaan sistem epembelajaran yang lebih efektif dan interaktif selain memaksimumkan penggunaannya. Di samping itu, pensyarah yang terlibat dapat mengetahui tahap kompentensi mereka dan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi pensyarah yang berkualiti. Di samping itu, instrument yang dibina juga boleh digunakan untuk membuat penilaian kendiri dan memotivasikan diri terhadap tahap kompetensi terkini yang mereka miliki. Dari sudut pihak pentadbiran, dapatan kajian ini boleh digunakan untuk mengukur tahap keberkesanan penggunaan pembelajaran elektronik di PMU seiring dengan perubahan semasa yang menjadikan pembelajaran elektronik sebagai komponen teras proses P&P. Kajian ini diharapkan membantu pihak pentadbiran PMU terutama untuk merangka silibus pembelajran yang lebih berkesan bagi meningkatkan penggunaan e-pembelajaran di kalangan pensyarahpensyarah PMU.

2.0 SISTEM E-PEMBELAJARAN. Sistem e-pembelajaran merupakan pembelajaran berasaskan internet. Ia berfungsi untuk menyediakan pembelajaran melalui komputer. Konsep e-pembelajaran adalah untuk membuat perubahan ke atas cara mengajar dan belajar. Umum diketahui, sistem e-

97

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

pembelajaran merupakan satu kaedah terkini dalam proses P&P yang terdiri daripada lima komponen utama. Menurut Wai Ching Poon (2004), lima komponen atau faktor utama yang saling berkait rapat di antara satu dengan yang lain yang menjadikan sistem e-pembelajaran lebih berkesan adalah : i. ii. iii. iv. v.

tingkah laku pelajar, karektor atau sikap pensyarah, aplikasi teknologi yang bersikap interaktif, teknologi atau sistem, dan institusi.

Menurut Alexander (2001), pengajar atau pensyarah memainkan peranan dalam mengukur tahap keberkesanan pembelajaran elektronik. Pensyarah harus merancang dan memikirkan strategi yang paling berkesan untuk meningkatkan tahap kesedaran pelajar tentang kepentingan pembelajaran elektronik ini. Di samping itu, mereka harus merancang aktiviti yang berkesan agar matlamat dan objektif P&P tercapai. Roffe (2002) menyatakan bahawa, komponen-komponen pembelajaran elektronik ini boleh dihasilkan dalam pelbagai format iaitu satu komuniti pelajar, pakar-pakar di dalam pembelajaran elektronik dan kaedah penyampaian bahan pengajaran yang digunakan. Oleh itu, dapat dikatakan bahawa e-pembelajaran mewakili satu cara manusia berkomunikasi dan belajar secara atas talian sebagai kunci untuk proses pembelajaran yang semakin kompetatif dalam era ICT kini. Penilaian terhadap tahap penggunaan pembelajaran elektronik merupakan satu isu yang perlu dibincangkan bersama. Menurut Shirley (2001) terdapat beberapa persoalan yang perlu dibincangkan iaitu: i.

ii. iii.

Seandainya pembelajaran elektronik tidak dikira sebagai penilaian terhadap sesuatu matapelajaran, pelajar tidak akan menggunakan bahan tersebut dan tidak akan melibatkan diri di dalam proses pembelajaran elektronik, Pelajar turut tidak akan melibatkan diri sekiranya bahan yang disediakan tidak dikemaskini dan diperbaharui dari semasa ke semasa, dan, Faktor halangan dalaman iaitu kesedaran diri di kalangan pengguna-pengguna baru yang tidak berpengalaman.

Menurut Heather (2002), huruf ‘e’ yang diguna pakai untuk e-pembelajaran bukanlah merujuk kepada elektronik ataupun elektrik tetapi ianya merujuk kepada entropy, yang boleh didefinisikan sebagai: i.

Kemampuan sistem yang digunakan untuk berubah secara spontan. Semasa proses P&P berlaku, pensyarah atau pelajar yang mengikuti kelas (secara online) mudah untuk melayari laman web yang lain untuk mendapatkan bahan atau maklumat yang berkaitan dengan apa yang dipelajarinya tanpa perlu membawa peralatan pembelajaran yang digunakan di tempat lain. Secara amnya, mereka mudah untuk berubah dari satu laman web ke laman web yang lain tanpa perlu membayar kos ‘pengangkutan’ yang maksimum.

98

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

ii.

Penilaian secara rawak dan tidak terikat dengan tertib untuk menggunakan sistem. Bermaksud, sesiapa sahaja yang mengikuti kelas secara on-line bebas untuk mengikuti kelas berkenaan di mana sahaja asalkan tempat yang ingin digunakan itu dilengkapi dengan kemudahan internet.

Ramai pelajar percaya bahawa kaedah pembelajaran yang terbaik berlaku apabila wujudnya interaksi secara langsung pelajar dengan pensyarah di dalam dewan kuliah. Perkara ini melibatkan aktiviti kedua-dua pihak iaitu pengajar dengan pelajar itu sendiri. Walau bagaimanapun, persepsi ini haruslah diubah agar kita tidak ketinggalan dengan arus perkembangan teknologi yang melanda bidang pendidikan khususnya. Perubahan daripada kaedah konvensional kepada kaedah baru harus bermula dengan segera. Walau bagaimanapun, menurut Morgan (2001), interaksi di dalam bilik darjah iaitu interaksi dua hala juga penting kerana ia merupakan satu elemen yang berharga dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Terdapat waktu di mana penting untuk mengumpulkan para pelajar di dalam satu kelompok yang sama supaya mereka dapat kenal dan saling bertukartukar pandangan antara satu sama lain. Dengan ini, pembelajaran secara holistik dapat dipraktikkan dengan berkesan di mana mereka dapat belajar secara terus atau secara langsung. Peningkatan dalam penggunaan komputer dan kemahiran ICT boleh menjadi pemangkin kepada pembentukan persekitaran pembelajaran elektronik atau e-pembelajaran. Perkembangan yang pesat dan integrasi kepada keperluan tenaga kerja mahir terutamanya di dalam bidang ICT adalah disebabkan oleh kemajuan di dalam bidang pendidikan. Usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah Pusat Kecemerlangan Pendidikan akan menjadi reality dengan usaha menjadikan sistem e-pembelajaran sebagai sebahagian daripada elemen kecemerlangan tersebut.

2.1 Kaedah Pembelajaran Menggunakan Sistem e-Pembelajaran Secara umumnya, kaedah penyampaian (delivery system) menggunakan sistem epembelajaran dapat dibahagikan kepada dua kaedah iaitu komunikasi satu hala dan komunikasi dua hala (Tafiardi, 2005). Komunikasi atau interaksi antara guru dan murid memang sebaiknya melalui sistem dua hala. Dalam teknologi e-pembelajaran, ia juga boleh diklasifikasikan sebagai kominikasi dua arah dengan pentafsiran yang berbeza iaitu: i. ii.

Dilaksanakan secara langsung iaitu pensyarah memberi penerangan secara langsung kepada pelajar mendengarnya secara atas talian. Dilaksanakan secara tidak langsung seperti menggunakan platform atas talian seperti sistem Blackboard, Yahoo Group dan sebagainya.

Menurut Tafiardi lagi, terdapat beberapa karekteristik bagi sistem e-pembelajaran iaitu: i.

ii. iii.

Menggunakan teknologi atas talian. Pensyarah dengan pelajar, pelajar dengan pelajar atau pensyarah dengan pensyarah dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa dibatasi halangan atau kekangan. Memanfaatkan teknologi komputer (multimedia dan rangkaian komputer). Menggunakan bahan-bahan atau material yang bersifat kendiri (self-learning material) yang boleh diakses oleh pensyarah dan pelajar pada bila-bila masa.

99

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

iv.

Memanfaatkan sistem e-pembelajaran untuk membangunkan kurikulum, prestasi kemajuan pelajar serta perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan pendidikan.

Sistem e-pembelajaran sememangnya berkait rapat dengan internet. Penggunaan sistem epembelajaran yang optimum dapat mempengaruhi tugas pensyarah dalam proses P&P. pada zaman dahulu, proses pembelajaran didominasi oleh guru atau pensyarah atau dikenali sebagai pembelajaran berasaskan guru, kini proses P&P banyak didominasi oleh peranan guru dan buku (the era of teacher and book) dan pada masa akan datang, proses P&P akan didoninasi oleh peranan guru, buku dan teknologi (the era of teacher, book and technology). Selaras dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan, pensyarah seharusnya menyiapkan diri dengan segala kemahiran ICT agar dapat bersaing seiring dengan perkembangan teknologi.

2.2 Kebaikan dan Kelemahan Sistem e-Pembelajaran Penggunaan sistem e-pembelajaran yang efektif dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menggalakkan pelajar lebih berinovatif dan kreatif. Selain daripada penyediaan bahanbahan nota dan latihan melalui, pensyarah turut dapat menggalakkan pelajar mencari ilmu, melibatkan diri dalam perbincangan akademik serta menyumbang ilmu dalam dunia siber. Kaedah ini akan menghasilkan bukan sahaja pelajar yang akan menjadi pekerja berilmu dan cerdik ICT tetapi juga berdikari dan berani menghadapi sebarang cabaran dalam dunia era informasi komunikasi kini. Sesi pembelajaran yang tidak mengenal sempadan ini merupakan pembelajaran yang boleh mendedahkan seseorang kepada lebih banyak pengetahuan. Ia turut menggalakkan persaingan dalam membentuk individu yang berintelektual tinggi. Menurut Broadbent (2003), terdapat tujuh kebaikan e-pembelajaran kepada pensyarah. Berikut disenaraikan kebaikan yang diperolehi kepada pensyarah iaitu: i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Sistem e-pembelajaran membolehkan pensyarah membangunkan bahan-bahan menggunakan sumber World Wide Web. Membenarkan pensyarah untuk menghubungkan maklumat dalam bentuk yang lebih menarik berbanding dengan berasaskan teks sahaja. Memudahkan pensyarah untuk mendapatkan maklumat pada bila-bila masa dan tempat. Membenarkan pensyarah mempakej maklumat-maklumat yang penting untuk membolehkan pelajar mendapatkannya. Menyimpan rekod bagi perbincangan dan membernarkan rujukan semula melalui penggunaan aliran perbincangan pada papan bulletin. Menghasilkan lebih banyak kepuasan bagi pelajar melalui kualiti pencapaian pelajar. Mengurangkan kos perjalanan dan penginapan yang berkaitan dengan progam latihan.

Walau bagaimanapun, penggunaan sistem e-pembelajaran tidak terlepas daripada pelbagai kekurangan dan kelemahan. Antara kekurangannya ialah: i.

Kurangnya interaksi antara pensyarah dengan pelajar. Kurang interaksi boleh menyebabkan penyerapan nilai positif yang kurang dalam proses P&P.

100

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

ii. iii. iv. v. vi.

Kecenderungan mengabaikan aspek akademik dan sosial sebaliknya cenderung ke arah aspek perniagaan. Proses P&P cenderung kepada latihan bukannya pendidikan. Pelajar yang tidak bermotivasi tinggi cenderung gagal. Kemudahan infrastruktur internet yang tidak meluas. Kurangnya tenaga pakar dalam bidang ICT.

2.3 Kesediaan Pensyarah Dalam e-Pembelajaran Tenaga akademik yang sibuk dengan beban tugas dalam bidang masing-masing sukar mencari masa untuk mendalami teknolog e-pembelajaran yang sentiasa berubah dengan pantas. Tambahan pula pengubahsuaian dan rekabentuk semula kandungan silibus yang diajar untuk disesuakan dengan kaedah baru memerlukan masa, usaha dan komitmen yang banyak daripada pensyarah. Kaedah pembelajaran secara elektronik biasanya memerlukan penggunaan teknologi multimedia dan ini memaksa pensyarah menstruktur dan mereka bentuk semula silibus supaya aspek visual, audio, video dan animasi berkesinambungan dan dapat menarik perhatian serta kefahaman peljar mengikuti kuliah. Kebanyakan pensyarah telah selesa dengan kaedah pengajaran yang sedia ada sukar untuk menerima perubahan dan mempelajari kemahiran penyampaian pengetahuan dalam bentuk yang baru. Faktor ini berkemungkinan disebabkan oleh teknologi baru tersebut yang asing kepada mereka (Rosmah et.al,2001). Kesediaan pensyarah untuk menggunakan sistem e-pembelajaran sebagai sebahagian daripada proses P&P juga harus disulami dengan kursus dan latihan yang diberikan oleh institusi. Menurut Norasikin et.al (2006), salah satu objektif latihan ialah mengubah sikap individu terhadap sesuatu yang dianggap baru. Dalam konteks ini, sistem e-pembelajaran akan dianggap sebagai sesuatu perkara yang baru. Dengan latihan dan kursus yang diberikan, secara tidak langsung penggunaan sistem e-pembelajaran akan dianggap sebagai sesuatu perkara yang baru. Dengan latihan dan kursus yang diberikan, secara tidak langsung penggunaan sistem e-pembelajaran dapat ditingkatkan hasil latihan yang diberikan. Pendedahan yang diberikan secara meluas dalam bentuk latihan dan kursus kemahiran dapat membiasakan pensyarah dengan sistem e-pembelajaran yang disediakan oleh pihak institusi.

2.4 Kekangan Dalam Penggunaan Sistem e-Pembelajaran Keinginan untuk melakukan perubahan cara mengajar daripada kaedah konvensional kepada penggunaan e-pembelajaran di kalangan pensyarah dilihat menjadi faktor kepada perlaksanaan penggunaan e-pembelajaran yang optimum. Sikap untuk melakukan perubahan dilihat sangat sukar dilaksanakan memandangkan bebanan tugas dan kekangan masa pensyarah dengan komitmen dan tugas-tugas lain selain daripada proses P&P. Menurut kajian yang dilakukan di University of Tartu pada tahun 2005, seorang pensyarah seharusnya memperuntukkan sekurang-kurangnya sembilam jam seminggu untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Manakala bagi setiap jam kuliah, masa bagi membuat persediaan mengajar adalah sekurang-kurangnya tiga jam. Walau bagaimanapun, terdapat tugas-tugas sampingan yang mengganggu tugas pensyarah untuk proses pengajaran dan pembelajaran seperti khidmat masyarakat, tugas-tugas pentadbiran, penyelidikan dan tugas penyeliaan pelajar. Menurut Beverly (2000), perubahan daripada menggunakan kaedah konvensional iaitu pengajaran secara bersemuka (face to face) kepada kaedah terkini iaitu pengajaran berasaskan web atau e-pembelajaran memerlukan komitmen yang tinggi atau cabaran yang besar kepada 101

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

pensyarah. Pendapat ini disokong oleh Rosmah et al. (2001), dengan menyatakan bahawa kebanyakan tenaga pengajar lebih selesa dengan kaedah pengajaran yang sedia ada dan sukar untuk menerima perubahan dan mempelajari kemahiran penyampaian pengetahuan dalam bentuk baru. Ini berkemungkinan disebabkan oleh teknologi baru tersebut adalah asing kepada mereka. Tambah menyukarkan lagi keadaan, proses pengubahsuaian dan rekabentuk semula kandungan silibus dan matapelajaran yang diajar untuk disesuaikan dengan kaedah baru memerlukan masa, usaha dan komitmen yang banyak daripada pensyarah. Kaedah epembelajaran biasanya memerlukan penggunaan teknologi multimedia dan ini memaksa pensyarah mereka bentuk dan menstruktur semula silibus atau mata pelajaran yang diajar supaya aspek visual dan animasi dapat menarik perhatian serta kefahaman pelajar. Di samping itu, pensyarah juga dilihat kurang diberi latihan dan kursus pendedahan tentang penggunaan sistem e-pembelajaran bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan teknologi yang pesat memerlukan institusi akademik membuat persediaan dari segi pengetahuan, kemahiran dan kepakaran berkaitan dengan perlaksanaan sistem epembelajaran. Tambahan pula, literasi mengenai tele-pendidikan yang menggunakan internet sangat penting untuk diketahui oleh pensyarah di sesebuah institusi. Memandangkan pensyarah merupakan komponen terpenting dalam mengaplikasikan sistem e-pembelajaran di sesebuah institusi, maka wajarlah pensyarah diberi latihan dan pendedahan yang cukup berkaitan dengan sistem e-pembelajaran.

3.0 RUMUSAN Penggunaan sistem e-pembelajaran pada masa kini mula berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan negara. Penggunaannya yang semakin optimum di universiti dan institusi pengajian tinggi dilihat banyak memberi implikasi positif dalam proses P&P. terpulang kepada individu itu sendiri dalam menyediakan diri daripada pelbagai aspek bagi memastikan mereka tidak jauh ketinggalan dengan arus kemajuan dan perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan khususnya. Kesediaan pensyarah untuk menyediakan diri dalam menggunakan sistem e-pembelajaran dalam proses P&P amatlah diharapkan bagi memastikan perlaksanaan e-pembelajaran berkesan dan mencapai objektifnya.

4.0 RUJUKAN A Gunasekaran, Ronald D. Mcneil, Dennis Shaul (2002). : E-Learning: Research and Applications.”Journal of Industrial and Commercial Training, Vol.34.2. Ahmad Faizal Mohamad (2005). “Penggunaan Sistem embelajaran Blackboard dalam Pengajaran Di Kalangan Pensyarah KUITTHO.” Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: Tesis Sarjana Annil Aggarwal (2000). “Web – Based Learning And Teaching Technologies: Opportunities.” London: Idea Group Publishing Baharuddin Aris, Noraffandy Yahaya, Jamaluddin Haji Harun dan Zaidatun Tasir, (2000). Teknologi Pendidikan: Siri Modul Pembelajaran, Skudai, Johor : Universiti Teknologi Malaysia. Beverly Abey (2000). “Instructional and Cognitive Impacts Of Web-Based Educational.” London Idea Group Publishing. 102

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Broadbent, B (2003), “Championing E-Learning”.Dilayari pada 23 August 2006 di World Wide Web :http://www.e-learninghub.com/articles/learning management system.html Drs Tafiardi (2005). “Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui E-Learning.” Universitas Negeri Jakarta, Jurnal Pendidikan Penabur, No.4 / Th IV. Gareth Morgan (2001).” Thirteen “Must ask” Questions About e-Learning Products and Services.” Journal of Learning Organization. Vol 8(5). 203-210 Heather Shea-Shultz dan Forgarty (2002). “Online Learning Today: Strategies that work.” San Francisco : Bernet-Koehler Publisher, Inc. Ian Roffe (2002). “E-Learning Engagement, Enhancement, and Execution.” Journal of Quality Assurannce in Education. Vol 10 (1). 40-50 Marguerita Mcvay Lynch (2002). “ The Online Educator: A Guide To Creating The Vitual Classroom.” London and New York: Routledge Falmer. Mohd Najib Abdul Ghaffar (1999).” Penyelidikan Pendidikan. “ Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Nik Azis Nik Pa (1999). “Potensi Intelek (Edisi 2).” Selangor, Dewan Bahasa dan Pustaka. Norizah Taib, Zanariah Mahyun (2002). “E-Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknikal: Satu Tinjauan.” Jurnal Pendidikan Guru. Norasikin Fabil, Haslina Hassan, Masitoh Hashim, Ramlah Mailok, Zawawi Ismail, Chia Sen Chun (2006). “Latihan “Information Communication Technology’ (ICT): Sumbangan dalam Peningkatan Profesionalisme Perguruan.” Dilayari pada 28 Januari 2007 di World Wide Web: http://www.malaysia.net/people/rkho/pdf/morasikinUPSI.pdf Ranjit Kaur, Siok Chua Lay (2002). “ Tinjauan Penggunaan Internet Di Kalangan Guru Pelatih Institusi Bahasa Melayu Malaysia (IBMM) Ke Arah Pembelajaran Elektronik.” Dilayari pada 13 Januari 2007 di World Wide Web:http://www.malaysia.net/people/rkho/pdf/ranjit/PDF Rohana Yusuf (2003). “ Penyelidikan Sains Sosial. (1st Ed.).” Pahang:PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. Rosmah bt. Mat Isa, Rashidah bt. Arshad, Nor Liza bt. Abdullah, Rohayu bt. Abdul Ghani, (2001). “ E-Pembelajaran: Isu dan Cabaran Pelaksanaan Di Malaysia.” Selangor, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sabitha Marican (2005).” Kaedah Penyelidikan Sains Sosial.” Kuala Lumpur: Prentice Hall. Shirley Alexander (2001). “E-Learning developments and experiences.” Journal of Education and Training, Vol. 43(4/5). 240-248. Smyth, J. (1987). “Educating teachers changing the nature pedagogical knowledge.” London : The Falmer Press. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin (1993).” Wawasan Pendidikan : Agenda Pengisian .” Kuala Lumpur: Nurin Interprise. Wai – Ching Poon, Kevin Lock-Teng Low, David Gun-Fie Yong (2004).” A Study of Web Based Learning (WBL) Environment in Malaysia.” Journal of Educational Management, Vol.18(6). 347-385.

103

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

BAGAIMANA MENARIK MINAT PELAJAR CEMERLANG MENJADI PEMBIMBING RAKAN TUTOR BAGI KURSUS PERAKAUNAN AWALAN

Mohd Shah Yunus Mobil Sahran Muhammad Nazri Abd Halim Sharifah Hajiah Wan Man Jabatan Perdagangan Politeknik Kuching Sarawak

ABSTRAK Kertas ini adalah suatu perancangan bertujuan melihat kaedah untuk menarik minat pelajar cemerlang kursus perakaunan awalan bagi menyertai program rakan tutor anjuran Jabatan Perdagangan di Polteknik Kuching Sarawak. Kajian ini akan menjadikan pelajar cemerlang sebagai focus group untuk mengkaji tentang minat mereka menjadi pembimbing dalam program rakan tutor.

1.0 PENGENALAN. Perakaunan awalan adalah merupakan satu kursus yang wajib diambil oleh setiap pelajar di Jabatan Perdagangan, Politeknik Kuching Sarawak. Ia juga merupakan salah satu kursus teras dalam sukatan kursus Diploma Akauntansi, Diploma Pengajian Perniagaan, Sijil Pengajian Perniagaan dan Sijil Penyimpanan Kira. Kursus Perakaunan Awalan wajib diambil pada semester satu dan mengikut laporan peperiksaan setiap semester ia merupakan salah satu kursus yang mencatatkan peratusan kegagalan paling tinggi di Jabatan Perdagangan. Masalah ini berlaku disebabkan kebanyakan pelajar lepasan sekolah yang mendaftar di politeknik tidak mempunyai asas dalam perakaunan awalan. Kursus perakaunan adalah merupakan subjek yang penting seperti yang telah ditegaskan oleh Suhaida Abdul Kadir et al. (2006), di mana pendidikan perakaunan seharusnya diberi tumpuan dan galakan terhadap pelajar supaya cemerlang dalam aspek perakaunan kerana ia banyak memberi sumbangan kepada pembangunan ekonomi negara. Sehubungan dengan itu, mata pelajaran perakaunan dianggap sebagai satu mata pelajaran yang sukar dan hanya pelajar pandai sahaja yang dapat mengikutinya. Berikutan daripada ini, Jabatan Perdagangan dengan kerjasama Unit Kaunseling Politeknik Kuching Sarawak telah memperkenalkan Program Rakan Tutor pada Julai 2006. Tujuan program ini diadakan adalah untuk membantu para pelajar untuk memahami dan mengulangkaji kursus perakaunan awalan. Program ini dijalankan oleh pembimbing yang secara sukarela menjadi rakan tutor kepada pelajar yang mengambil kursus berkenaan.

2.0 PERNYATAAN MASALAH Setelah hampir empat tahun perlaksanaannya, Program Rakan Tutor masih belum berkesan meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir bagi kursus perakaunan awalan. Ini kerana kursus yang ditawarkan di IPT sering dikaitkan dengan bebanan kerja yang berat, 104

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

masa pertemuan yang panjang, bahan kursus yang banyak dan kurang pilihan terhadap kursus. Selain itu, keadaan semulajadi bidang ini yang terlalu teknikal dan mementingkan format serta prosedur boleh menyebabkan pelajar yang baru mengenal perakaunan berasa terancam (Rohaila Yusof et al., 2007). Walaubagaimanapun, pelbagai usaha telah dilakukan bagi memastikan semua pelajar dapat menguasai subjek perakaunan. Antaranya ialah dengan menubuhkan Program Rakan Tutor. Tetapi malangnya program tersebut tidak berjalan lancar seperti yang telah dirancang. Antara beberapa sebab yang dapat dikenalpasti adalah pelajar kurang berminat untuk menjadi peserta dan juga menjadi pembimbing kursus atau rakan tutor dalam program tersebut. Bilangan penyertaan pelajar menjadi semakin berkurangan pada setiap semester dan pada sesi Julai 2009, program ini langsung tidak mendapat sambutan daripada pelajar.

3.0 PERSOALAN KAJIAN i. Mengapa pelajar cemerlang tidak berminat untuk menjadi pembimbing atau rakan tutor? ii. Bagaimanakah untuk menarik minat pelajar cemerlang untuk menjadi pembimbing rakan tutor?

4.0 KAJIAN LEPAS Pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku hasil daripada pengalaman. Pengalaman seseorang hasil daripada pengolahan pemikiran ke atas rangsangan-rangsangan yang diterima melalui pancainderanya Atan Long (1980) di dalam Yusifa Mohd Yusof (2005). Dengan itu ia bersesuaian bagaimana pelajar dapat menerima sesuatu pembelajaran tersebut seperti yang di nyatakan oleh Keefe (1991), iaitu teori-teori pembelajaran ini memperlihatkan bahawa pembelajaran adalah bersifat kognitif, afektif dan tingkahlaku psikologi yang relatif stabil sebagai petunjuk bagaimana pelajar melihat, berinteraksi dan bertindak balas kepada suasana pembelajaran. Persepsi negatif pelajar terhadap subjek perakaunan telah menyebabkan kegagalan yang besar dalam subjek tersebut. Keadaan ini telah dibukti oleh Knechel et al. (1994) di dalam Rohaila Yusof et al. (2007), pelajar dari bidang pengurusan perniagaan mendapati kursus pengantar perakaunan sebagai kursus yang tidak disenangi dan terpaksa diharungi sebagai kursus wajib. Kebosanan terhadap proses membaca urusniaga berulang kali, kebosanan terhadap gaya pengajaran pensyarah dan kekecewaan kerana gagal melihat kepentingan ilmu perakaunan bagi pelajar bukan pengkhususan perakaunan ditambah pula dengan kursus perakaunan ini sebagai kursus yang banyak melibatkan format bernombor adalah penyebab utama mengapa pelajar tidak berminat dengan pendidikan perakaunan dan gagal di dalam peperikasaan. Selain itu, starategi pengajaran dan pembelajaran yang telah lama digunakan di dalam pendidikan perakaunan sehinggalah ke hari ini terdiri daripada pengajaran secara kuliah, latih tubi dan demonstrasi penyelesaian masalah oleh guru serta hanya berpusatkan guru sematamata sangat membosankan dan tidak menarik minat pelajar untuk mengikuti pembelajaran tersebut (Beegle & Coffee, 1991; Emore & Cress, 1989 di dalam Suhaida Abd kadir et al. (2006).

105

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Kelas bimbingan memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan pencapaian pelajar dan sesuatu mata pelajaran. Seperti hasil kajian yang diperolehi dari www.kmpk.matrik.edu.my, menunjukkan bahawa pencapaian pelajar telah menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Perubahan ini dapat dilihat apabila para pelajar menjadi lebih bersemangat untuk belajar, lebih berkeyakinan dan mampu menyelesaikan masalah tindak balas kimia dengan betul. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa kelas bimbingan kimia dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam mekanisma tindak balas kimia.

5.0 OBJEKTIF KAJIAN Kajian yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat daripada pelajar cemerlang mengenai maklumbalas mereka terhadap Program Rakan Tutor. Kajian ini juga bertujuan untuk mencari bentuk ganjaran atau kemudahan yang diberikan kepada pelajar cemerlang dan samada ia dapat menarik minat mereka untuk menjadi pembimbing atau rakan tutor tersebut. Antara objektif kajian ini adalah: i. Mengenal pasti punca pelajar cemerlang tidak mahu terlibat dengan Program Rakan Tutor. ii. Mengenal pasti kaedah untuk menarik minat pelajar cemerlang agar menyertai Program Rakan Tutor. iii. Menambah baik aktiviti program rakan tutor yang sedia ada.

6.0 KEPENTINGAN KAJIAN 6.1 Kepada pembimbing atau rakan tutor. i. Memberikan kesedaran kepada pelajar yang telah mendapat keputusan cemerlang untuk berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar yang mengambil kursus perakaunan awalan. ii. Memupuk semangat saling bantu-membantu sesama rakan dan membantu rakanrakan untuk memahami dengan lebih lanjut tentang apa yang telah mereka pelajari sewaktu kuliah.

6.2 Kepada pihak jabatan i. Memberikan maklumat kepada Unit Kaunseling dan pihak jabatan tentang bertapa pentingnya peranan pembimbing atau rakan tutor dalam menjayakan program rakan tutor. ii. Memberikan cadangan kepada pihak jabatan agar memberikan sedikit ganjaran untuk menghargai jasa yang dimainkan oleh pembimbing atau rakan tutor. iii. Memberikan maklumat atau cara untuk menarik minat pelajar terhadap program rakan tutor.

106

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

6.4 Kepada Politeknik i. Memberikan gambaran tentang pentingnya langkah-langkah dan cara untuk meningkatkan lagi keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran. ii. Agar Jabatan Pengurusan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK) mengambil kira tentang perlunya diadakan kursus, bengkel dan latihan dalaman secara intensif untuk guru-guru pemulihan bagi menyediakan kemahiran dan pengetahuan dalam menyedia, mengendalikan serta menggunakan bahan bantu mengajar dalam setiap aktiviti pembacaan dalam kelas pemulihan.

7.0 METODOLOGI KAJIAN 7.1 Reka Bentuk Kajian Kajian ini adalah kajian tindakan yang bertujuan menarik minat pelajar cemerlang untuk menjadi menjadi pembimbing atau rakan tutor. Selain itu ia bertujuan untuk melaporkan sebarang makluman yang diperolehi daripada soal selidik yang ditujukan kepada 82 orang pelajar senior yang cemerlang dalam kursus perakaunan di Jabatan Perdagangan, Politeknik Kuching Sarawak. Sebarang maklumbalas daripada pelajar cemerlang mengenai program ini sangat penting dalam meneruskan program rakan tutor ini.

7.2 Peserta Pelajar yang terlibat terdiri daripada pelajar yang telah mendapat keputusan cemerlang dalam kursus Perakaunan Awalan. Mereka dipilih berdasarkan kepada keputusan peperiksaan mereka bagi kursus Perakaunan Awalan yang pernah diduduki oleh mereka. Rekod atau data pelajar berkenaan diambil daripada Unit Peperiksaan, Politeknik Kuching Sarawak.

7.3 Instrumen Kajian Instrumen yang digunakan dalam kajian ini iaitu melalui ceramah motivasi dan borang soal selidik. Ceramah motivasi sangat berkesan untuk memberi kesedaran tentang pentingnya menjadi pembimbing atau rakan tutor serta menarik minat mereka untuk menyertai program tersebut. Borang soal selidik adalah lebih sesuai digunakan untuk mendapatkan data yang lebih tepat, di samping itu juga pelajar dapat menjawab soalan dalam keadaan yang tenang tanpa adanya unsur-unsur tekanan. Ianya juga sesuai digunakan kerana ia ia membolehkan pelajar berfikir sejenak sebelum menjawab soalan.

7.4 Analisis Data Semua borang soal selidik akan diproses menggunakan sistem komputer SPSS dan akan dianalisa dalam bentuk jadual dan peratusan. Hasil dapatan akan dibincangkan dan akan dikemukakan kepada jabatan beserta dengan cadangan-cadangan yang difikirkan sesuai.

107

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

8.0 RUMUSAN Berdasarkan dapatan daripada ke tiga-tiga objektif di atas rumusan akan dibuat setelah datadata yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah-kaedah yang disebutkan diatas. Apa yang perlu dibincangkan di dalam kajian ini adalah usaha-usaha untuk menambahbaik program rakan tutor ini setelah mengenalpasti punca-punca keengganan pelajar cemerlang untuk terlibat sama di dalam program ini. Segala cadangan akan diambilkira dan diajukan kepada pihak atasan bagi memastikan program ini terus berjalan dengan lancar di masa-masa akan datang.

9.0 RUJUKAN Laman web http://www.sabah.edu.my Norhani Bakri, Noor Zainab Abd. Razak, Hamidah Ab. Rahman (K) & Aminah Hj Ahmad Khalid, Punca Prestasi Pembelajaran Yang Lemah Di Kalangan Pelajar Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia, Jurnal Teknologi, 43(E) Dis. 2005: 29–44 © Universiti Teknologi Malaysia Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Rohaila Yusof, Faridah Karim & Norasmah Othman, Kesan Strategi Pembelajaran Pengalaman Terhadap Pembangunan Kompetensi: Perspektif Pendidikan Perakaunan, Jurnal Teknologi, 46(E) Jun 2007: 1.26 © Universiti Teknologi Malaysia Suhaida Abdul Kadir, Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, Noran Fauziah Yaakub, Habibah Elias Rohani, Ahmad Tarmizi, Jurnal Pendidikan 2006, Universiti Malaya 37, Kesan Strategi Pembelajaran Koperatif Terhadap Prestasi Pelajar Dalampendidikan Perakaunan, Universiti Putra Malaysia. Unit Peperiksaan, Politeknik Kuching Sarawak Yufiza Mohd Yusof, (2005) Gaya Pembelajaran Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Pelajar Perakaunan Kolej Matrikulasi Perak.

108

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

SECOND LANGUAGE WRITING ANXIETY

Catherine Nguoi Chui Lam General Studies Department Mukah Polytechnic of Sarawak

ABSTRACT More often than not, people overlook the impact of inherent apprehension of the writers in approaching a writing task due to the complex nature of the writing process. However, the abundance of studies on writing recently has suggested writing anxiety as one of the influential affective filters in the writing process. Thus, in view of the heavy emphasis of writing element in English modules, this study has been initiated, with the aim to explore the construct from three different aspects, i.e the level of writing anxiety, factors leading to writing anxiety as well as the difficulties faced by students when approaching a writing task in the hope that the findings from this study would help the students to overcome their fears in writing and ultimately promote language learning in the formal educational setting.

1.0 BACKGROUND OF THE STUDY Second language acquisition has been widely explored in the last few decades, resulting in a difficulty to tease out a definite factor contributing to the difficulties in learning the target language. A shift of the recent research focus from educators to learners however unearthed the significance of affective variables in the learning process. Out of which, anxiety had been identified as one of the promising factors which would impede the process of language learning and thus impact on the academic achievement. Academic writing has long posed a threat to the learners in the academic field. Nonetheless, writing is increasingly gaining its prominence especially at the tertiary level of education due to the social needs that it is expected to satisfy. Therefore, in view of the growing importance of technical writing in polytechnic, educators could not afford even the slightest means of negligence on this matter. The accumulated evidence on writing anxiety has eventually stimulated my interest to do a study on this topic. Putting aside the command of the language, writing is in reality a very complex process due to the nature of the productive skills involved. Writing could be described as an attempt to translate one’s thoughts into words as the output. A piece of writing is thus more often than not, the end-result of one’s cognition and as a less rewarding activity; writing is heavily dependent on learners’ factors. Therefore, the significance of affective filters cannot be overlooked in exploring the writing process. A review on the literature thus discovered that a lot of research has been conducted on writing anxiety, one of the affective variables identified to have an impact on the writing process (Daly, Vangelisti, & Witte, 1988, as in Daisey, 2009). As such, this study is interested to explore how this particular affective variable would affect the writing process of the learners so as to come out with any possible solution to rectify the situation. Thus, it is

109

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

deemed that this study would have a potential implication on the English teaching and learning process in the future.

1.1 Research Questions i. What is the level of writing anxiety of the target group? ii. What are the difficulties faced by the target group when they are doing the writing tasks? iii. What are the factors generating the writing anxiety of the target group?

1.2 Definition of terms The terms related to this study are defined as follows:

i. Second language learning In the context of this study, second language learning refers to the learning of English, whereby this language is predominantly described as the second language in this society though in reality, English is not necessarily the second language of the community. As for the target group of this study, English is never their second language either. This multilingual community has English as their third or even the fourth language.

ii. Writing anxiety Writing anxiety is defined as a “fear of the writing process that outweighs the projected gain from the ability to write” (Thompson, 1980, p.121, as in Kurt & Atay, 2007). In other words, it is a construct that characterizes if a person will undertake or shun writing (Daly, Vangelisti, & Witte, 1988, as in Daisey, 2009). Writing anxiety is thus considered as an influential affective filter which would forbid a person from approaching the writing task if it amounts to a certain level. The level of writing anxiety would thus determine whether a person would ultimately undertake the writing task or avoid themselves from being involved in the process. The latter normally has a discouraged experience when it comes to writing task which ultimately leads him to despise writing. ‘Writing anxiety’ and ‘writing apprehension’ may be used interchangeably because there is no clear-cut differentiation in their definitions.

2.0 LITERATURE REVIEW 2.1 Second Language Learning Second language learning is affected by a number of interrelated factors, such as the nature of linguistic input, learners’ factors and situational factors. A good understanding of the learners would thus help the educators to tailor the linguistic input according to the needs of the learners so as to enhance the effectiveness of a learning process. In exploring the learners’ factors in relation to second language learning, learners’ age, aptitude, motivation, personality, cognitive styles as well as the affective variables come into the existence. These factors would ultimately determine the extent to which a learner can excel in the second 110

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

language learning. Since the focus of this study is on affective variables, this topic would be further discussed in the next paragraph.

2.1.1 Affective variables According to Krashen and Terrell (1987), second language acquisition is affected by affective filters, i.e writers’ emotional state and attitudes towards the writing task (as in Richards & Rodgers, 2001). Three main affective variables have been identified, namely learners’ motivation, their self confidence and anxiety. Learners with a low affective filter tend to excel in second language acquisition while those with a high affective filter appear to be lagging behind of the former group. Thus, in order to help the learners with a high affective filter as to acquire the target language successfully, learning activities should be designed in a way that could reduce the level of their affective filter.

2.2 Language anxiety Second language learning and language anxiety have long been researched by the researchers in the field (MacIntyre, & Gardner, 1991, as in Kondo, 2006). Several studies conducted by MacIntyre and Gardner (1991) revealed a high correlation between the two variables (as in Kondo, 2006), suggesting language anxiety as one of the predictors of one’s success in the language learning. However, Kondo’s findings on the relationship between language anxiety and proficiency suggested a new angle to the phenomenon whereby speaking anxiety has been revealed as a poor indicator of the proficiency. That is, speakers with high proficiency level do not necessarily suffer from an insignificant level of speaking anxiety. Thus, educators should not overlook the impact of language anxiety on students with high language proficiency as well. According to MacIntyre, & Gardner (1991), there are generally two types of anxiety, namely trait anxiety and situation-specific anxiety. Trait anxiety refers to the establishment of anxious feeling in any situation whereby the latter would only be experienced at a given context, i.e at a particular time and situation. Communication apprehension, test of anxiety and fear of negative evaluation are three categories summing up the concept of language anxiety (Horwitz, et al., 1986, as in Kondo, 2006).

2.2.1 Factors generating writing anxiety A review on the studies done on writing anxiety discovered that some of the findings contradict one another, with a variety of factors claimed to be the main factors leading to writing anxiety. Generally, these factors could be divided into three main categories, i.e learners-related factors, instructor-related factors and task-related factors. Learners-related factors differ across individuals, due to the fact that as a unique entity on its own right, each individual approaches writing task in a different way and would thus has a different writing experience. The findings from the study conducted by Nor Shidrah Mat Daud, Nuraihan Mat Daud & Noor Lide Abu Kassim (2003) revealed that low level of language proficiency is a crucial factor affecting the writing process. It further claimed that poor performance was the cause for writing anxiety and not vice-versa. In other words, writing anxiety is stemmed from the low level of learners’ language proficiency. Thus, it is suggested that learners with low level of language proficiency would be very much affected

111

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

by writing anxiety in the writing process as compared to those who excel in the language study. On the other hand, Madigan, Linton, and Johnston (1996) suggested that writer’s negative self-talk as partly responsible for writing anxiety rather than his or her writing ability (as in Daisey, 2009). Contradictorily, writers’ language proficiency is not considered as an influential factor in this context. To conclude, regardless of the language proficiency, writers with high language proficiency level would also be affected by writing anxiety in the process of writing if they have a relatively low level of self-confidence. Besides, learners’ past writing experiences has also been identified as one of the main factors generating anxiety among the learners with high level of writing anxiety (Atay & Kurt, 2006). On the other hand, Clark (2003) suggested that students’ negative perception towards writing and their lack of confidence in writing as potential factors leading to learner’ anxiety in writing. Instructor-related factor has also been identified as one of the main factors contributing to learners’ writing anxiety. For example, a result-oriented instructor who puts a heavy emphasis on the evaluation and grades of the writing task would end up increasing the level of writing anxiety of the learners indirectly. (ibid). Task-related factors, such as time limit, physical setting, and the writing topic itself are also suggested to be the potential factors leading to writing anxiety (ibid). Findings from the study conducted by Atay & Kurt (2006) revealed that learners with low level of writing anxiety tend to be affected primarily by task-related factors, i.e time limit and exams as compared to those with high level of writing anxiety. The latter would be mostly affected by learnersrelated factors and instructors-related factors.

2.2.2 Ways to overcome writing anxiety Daisey (2009) conducted a study to explore ways to reduce the writing apprehension faced by Secondary Preservice Teachers across different subject areas. The introduction of “how-to” book in order to serve the purpose has been proven a success when the book has effectively sparked off the interest lying deep inside the writers and enhanced learners’ retention on the knowledge imparted. The study further validated the claim that activities promoting learners’ autonomy would enhance the learning process. When the learners are given more freedom and decisionmaking power, as in practicing their own choice and creativity in the writing tasks, their writing anxiety can be substantially decreased. This information is tremendously helpful for the educators to design writing task in the future. Three methods of writing a “how-to” book are suggested by Daisey (2009). First, the task involved must tell the readers ‘how not to do something’, in a humorous way. Since the focus here is not on the content, the learners’ worry to deliver wrong message is thus relinquished. The second method involves assigning roles to the readers whereby the writers have the total control over a particular role in a writing task and thus are expected to lead the readers into taking up a role. The third method exploits gap-filling activities to generate as many talks as possible among the learners so that they have more ideas to craft a piece of writing which in return, building up their confidence in translating their thoughts into words on the paper. 112

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

3.0 METHODOLOGY 3.1 Research Design An action research is chosen as the research design of this study because the idea to initiate this study is sparked off by the events evolving around the researcher. This study is designed as such to solve the problem that the researcher encountered as an English Lecturer at a polytechnic whereby the challenges to teach the group of Integrasi students were readily lied ahead this semester. The problem is further intensified by the heavy emphasis of curriculum on writing element in the specific module. Thus, this study aims to look into the problem and most importantly, it is hoped that this study would result in any practical outcome as to solve the problem identified.

3.2 Participants A total of 69 students will participate in this study. They were all fifth semester Diploma students taking engineering courses, i.e Civil Engineering and Electrical Engineering in Mukah Polytechnic. This group of students is currently holding Certificate qualification and they wish to extend their studies in order to get a Diploma. As compared to other fifth semester Diploma students, this group of students is far lagging behind in terms of their performance in the target language. They belong to the age group of 20-25, with at least 10 years of formal English learning experience in schools before they further their studies at tertiary level of institution. None of them is an English native speaker and most of them don’t learn English as their second language. English only comes into their list as the third or fourth language. None of them has English as their home language and English-speaking instances are generally scarce among them. Fifth semester students are chosen as the target group of the study in view of the significant emphasis of the writing element in the module taken by these students this semester, i.e A4003 English for Technical Purposes 4. Objectives outlined in the syllabus are formulated around writing and presenting information in graphs and charts as well as the four types of technical reports, i.e Incident Report, Investigative Report, Progress Report and Field Report. Thus, this study intends to explore the difficulties that the students face when it comes to writing in the target language and the potential factors leading to the problem in the hope that a list of activities could be devised based on the needs of the target group.

3.3 Research Instrument Two instruments would be used to collect data in this study, i.e the structured type of questionnaire adapted from Second Language Writing Anxiety Inventory (SLWAI) (Cheng, 2004, as in Atay & Kurt, 2006) and an open-ended questionnaire. Second Language Writing Anxiety Inventory (SLWAI) is chosen because of the suitability of the questionnaire for the target group in this study since it is developed with reference to the L2 writing anxiety. Taking into account the English proficiency level of the target group, an English/BM bilingual questionnaire would be used so as to increase the validity of the study. The questions in the questionnaire are carefully translated into BM so as not to misrepresent the meanings intended by the developer. 113

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

3.4 Data collection procedures Data from this study would be collected through Second Language Writing Anxiety Inventory (SLWAI) questionnaire and the data would then be validated by means of triangulation through an open-ended questionnaire, which is devised to provide a deeper insight into the research topic explored. A questionnaire consisting 22 structured items and a set of open-ended questions would be distributed to the target group. The open-ended questions were adapted from Atay and Kurt (2006). To be specific, the respondents were asked to (1) describe the difficulties they faced when attending to writing task (2) specify the situation and people causing the anxiety in their setting (3) explain how they overcome the anxiety, if there is any.

3.5 Data Analysis Quantitative and qualitative strategies are employed in analyzing the data collected from this study. The first part of the data analysis would focus on finding out the level of writing anxiety of the target group (first objective of this study). Information gathered from SLWAI questionnaire is analyzed by summing the ratings of the respondents. Responses from negative statements would then be reversed so that the score depicts the actual level of the writing anxiety of the target group. The score correlates with the level of writing anxiety whereby a higher score denotes a higher level of writing anxiety and vice-versa. The second part of the data analysis would focus on answering the second and the third objectives of this study, i.e identifying the difficulties and factors leading to writing anxiety of the target group. Data collected from the open-ended questionnaire would be analyzed by means of pattern coding (Miles & Huberman, 1994, as in Atay & Kurt, 2006) and tabulated for the purpose of analysis.

4.0 SUMMARY This study is conducted to look into the writing behaviour of the students, specifically their writing anxiety. Specific objectives are formulated to explore how does this particular affective variable affect students’ writing behaviour. Second Language Writing Anxiety Inventory (SLWAI) questionnaire and an open-ended questionnaire adopted from Cheng, 2004 (as in Atay & Kurt, 2006) are used to collect data in this study. The respondents of this study consist of 127 polytechnic undergraduates who are currently taking Certificate Courses in PMU. The findings of this study would offer insights into factors contributing to writing anxiety and for practical significance, the results of this study are deemed helpful for the educator to effectively tailor the teaching materials and design the learning activities according to the needs of the students so as to help them to overcome their fears in writing. Thus, the findings of this study would shed some light on ways to reduce the level of writing anxiety of the students as low level of writing anxiety is, more often than not, a catalyst to enhance the language teaching and learning in the formal educational setting. To conclude, this study is deemed to have highly significant implications on language teaching and learning in general. Further research could be carried out to look into how the teaching materials and learning activities can be designed as such to reduce the level of writing anxiety of the students and to provide a more comprehensive wrap-up of the present topic.

114

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

5.0 REFERENCES Atay, D., & Kurt, G. (2006). Asian EFL Journal: Prospective teachers and L2 writing anxiety. 8 (4). Retrieved August 26, 2009 from http://www.asian-efljournal.com/Dec_06_da&gk.php Clark, D. C. (2003). Explorations into writing anxiety: helping students their fears and focus on learning. Retrieved August 25, 2009 from http://zircon.mcli.dist.maricopa.edu/mlx/warehouse/01401-01500/01411/clark_rpt.pdf Daisey, P. (2009). The Benefit of Authoring “How-to” Books to Reduce the Writing of Secondary Preservice Teachers. Retrieved August 28, 2009 from http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/8 0/44/8e/97.pdf Kondo, Y. (2006). A study on relationship between language anxiety and proficiency: In a case of Japanese learners of English. Retrieved August 27, 2009 from http://www.paaljapan.org/resources/proceedings/PAAL10/pdfs/kondo.pdf Kurt, G., & Atay, D. (2007). The effects of peer feedback on the writing anxiety of prospective Turkish teachers of EFL. Journal of Theory and Practice in Education, 3(1). Retrieved August 25, 2009 from http://eku.comu.edu.tr/index/3/1/gkurt_datay.pdf Nor Shidrah Mat Daud, Nuraihan Mat Daud, & Noor Lide Abu Kassim (2003). Second language writing anxiety: cause or effect. Retrieved August 26, 2009 from http://www.melta.org.my/Doc/second_lang_writing_anxiety.pdf Richards, J.C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching: CUP.

115

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

PENCAPAIAN SPM DAN PERSEPSI ARAS KESUKARAN TOPIK TERHADAP PENCAPAIAN P1105 PERAKAUNAN AWALAN DI JABATAN PERDAGANGAN POLITEKNIK KUCHING SARAWAK SESI JULAI 2009

Mohd Shah Yunus Ermizam Edni Muhammad Nazri Abdul Halim Arfieen Mokhtar Jabatan Perdagangan Politeknik Kuching Sarawak Jong Lai Fook Unit Peperiksaan Politeknik Kuching Sarawak

ABSTRAK Kajian ini merupakan kajian tinjauan yang akan dilakukan terhadap pelajar-pelajar Semester I, sesi Julai 2009 bagi mengetahui pencapaian mereka dalam P1105 Perakaunan Awalan berbanding dengan pencapaian mereka dalam Prinsip Akaun semasa Sijil Pelajaran Malaysia. Lanjutan, tahap kesukaran P1105 Perakaunan Awalan, jenis jurusan dan jantina. Lanjutan daripada itu juga kajian ini juga cuba mendapatkan persepsi tahap kesukaran bagi kesepuluh topik dalam P1105 Perakaunan Awalan berdasarkan jenis jurusan dan jantina. Kajian akan dijalankan terhadap semua pelajar semester satu sesi Julai 2009.

1.0 PENGENALAN Perakaunan Awalan adalah merupakan satu kursus yang wajib diambil oleh setiap pelajar di Jabatan Perdagangan, Politeknik Kuching Sarawak. P1105 Perakaunan Awalan memperkenalkan prinsip-prinsip asas perakaunan kewangan kepada pelajar semester 1 Diploma Perakaunan, Diploma Pengajian Perniagaan, Siji Penyimpanan Kira dan Sijil Pengajian Perniagaan. Di sini pelajar akan belajar cara-cara merekodkan transaksi awal menggunakan dokumen-dokumen asas sehinggalah membuat akaun penamat seperti Imbangan Duga, Penyata Untung rugi dan Kunci Kira-Kira. Matlamat pendidikan P1105 ini adalah untuk melahirkan warga yang bukan sahaja berupaya untuk mengaplikasikan apa yang mereka telah pelajari dalam situasi dunia sebenar tetapi juga berupaya menyelesaikan masalah yang belum pernah mereka temui.

2.0 PERNYATAAN MASALAH Pada sesi Julai 2009 terdapat seramai 212 orang pelajar yang mendaftar di Jabatan Perdagangan, Politeknik Kuching Sarawak dimana jumlah pelajar Diploma Akauntansi ialah 71 orang, Diploma Pengajian Perniagaan 69 orang, Sijil Penyimpanan Kira 32 orang, dan Sijil Pengajian Perniagaan 40 orang. Pencapaian pelajar dalam P1105 Perakaunan Awalan pada sesi tersebut ialah 69 orang (A/A-), 58 orang (B+/B/B-), 62 orang(C+/C/C-), 23 orang 116

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

gagal (rujuk lampiran: Jadual 1). Berdasarkan statistik tersebut, pencapaian P1105 Perakaunan Awalan pada sesi Julai 2009 kurang memuaskan dan berbagai andaian berhubung dengan perkara tersebut diperkatakan. Tinjauan pendapat beberapa orang pensyarah menyatakan, konsep asas dan sikap pelajar terhadap subjek Prinsip adalah punca kepada pencapaian yang kurang memuaskan. Pencapaian pelajar dalam Prinsip Akaun diperingkat SPM dianggap oleh pensyarah sebagai pengukur kepada pencapaian Perakaunan Awalan di peringkat Politeknik. Mereka menyatakan fenomena ini bukan sahaja berlaku pada tahun tersebut tetapi juga berlaku tahun sebelumnya. Tinjauan pendapat pelajar secara rawak pula menyatakan P1105 Perakaunan Awalan adalah susah. Oleh itu, pandangan pensyarah dan pandangan pelajar telah digunakan oleh penyelidik sebagai asas terhadap kajian ini. Kajian ini akan cuba untuk mengenalpasti adakah pencapaian P1105 Perakaunan Awalan mempunyai hubungan dengan beberapa subjek tertentu seperti pencapaian Prinsip Akaun, Matematik Tambahan, Matematik Moden dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM dan lanjutan daripada itu juga kajian ini akan cuba mengenalpasti persepsi pelajar terhadap tahap kesukaran bagi setiap topik dalam subjek P1105 Perakaunan Awalan yang rata-rata sebahagian besar pelajar menyatakan susah.

3.0 PERSOALAN KAJIAN Kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan-persoalan berikut: i. Adakah pencapaian Prinsip Akaun di peringkat SPM mempunyai hubungan dengan pencapaian P1105 Perakaunan Awalan di Politeknik. ii. Adakah persepsi tahap kesukaran setiap topik dalam P1105 Perakaunan Awalan itu berbeza berdasarkan pencapaian P1105 Perakaunan Awalan di Politeknik. iii. Adakah wujud perbezaan pencapaian P1105 Perakaunan Awalan berdasarkan jenis jurusan dan jantina. iv. Lanjutan daripada itu juga, adakah persepsi aras kesukaran setiap topik dalam P1105 Perakaunan Awalan itu berbeza berdasarkan jenis jurusan dan jantina.

4.0 KAJIAN LEPAS Perakaunan telah hidup ribuan tahun dahulu yang mana sistem perakaunan yang pertama telah dikesan di Timur Tengah lebih kurang 7,000 tahun dahulu (Wikipedia). Dewasa ini perakaunan terus mengorak langkah apabila teknologi komputer memainkan peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu perakaunan adalah nadi kepada setiap organisasi yang mana walaupun ianya bukanlah satu jabatan yang menghasilkan pengeluaran secara hakiki tetapi adalah penyumbang utama kepada hala tuju sesebuah syarikat adakah ia mampu untuk terus mengharungi cabaran demi cabaran dalam arus globalisasi. Maka setiap individu daripada peringkat kanak-kanak hingga dewasa haruslah memperlengkapkan diri dengan perkembangan perakaunan. Namun begitu masih terdapat berbagai faktor yang telah dikenalpasti oleh penyelidik-penyelidik terdahulu yang menjadi penentu dan penghalang terhadap pencapaian P1105 Perakaunan Awalan bagi setiap umur. Kajian-kajian terdahulu mendapati faktor jantina, pengetahuan asas, sikap, faktor keluarga, guru, atribut pelajar dan kemudahan prasarana adalah penentu kepada pencapaian Matematik pelajar (Fennema 1977; Shadbolt 1976; Anneke, Adelene dan Karel 2001). Dalam kajian ini hanya bebrapa faktor sahaja yang ingin diterokai oleh penyelidik untuk dikenalpasti 117

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

berdasarkan objektif kajian yang telah dinyatakan iaitu faktor jantina, jenis jurusan, pencapaian SPM dan persepsi tahap kesukaran Matematik. Menurut Pruett (1994) mendapati bahawa jantina mempunyai impak terhadap pencapaian Matematik iaitu pelajar perempuan memperolehi pencapaian yang lebih rendah berbanding pelajar lelaki. Amin (1996) mendapati tiada perbezaan antara pencapaian pelajar lelaki dan perempuan dalam Matematik. Oleh itu faktor jantina adalah tidak konsisten terhadap pencapaian Matematik. Azmi (1991) mendapati bahawa pelajar aliran sastera lemah dalam matematik. Dapatan ini disokong oleh Foo Siet Chooi(1998) yang mendapati bahawa kelemahan pelajar aliran sastera dalam matematik disebabkan oleh sikap negatif mereka terhadap subjek tersebut dan menganggap subjek matematik sesuai untuk pelajar aliran sains. Beliau juga mendapati bahawa kemahiran dan pengetahuan asas juga penting dalam matematik.

5.0 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini ialah: i. mengenalpasti hubungan antara pencapaian Prinsip Akaun di peringkat SPM dengan pencapaian P1105 Perakaunan Awalan di peringkat Politeknik. ii. mengkaji hubungan pencapaian P1105 Perakaunan Awalan dengan persepsi pelajar terhadap tahap kesukaran setiap topik dalam P1105 Perakaunan Awalan. iii. menguji perbezaan jenis jurusan dan jantina dengan tahap pencapaian P1105 Perakaunan Awalan. iv. mengkaji perbezaan persepsi tahap kesukaran setiap topik dalam P1105 Perakaunan Awalan berdasarkan jenis jurusan dan jantina.

6.0 KEPENTINGAN KAJIAN Kepentingan kajian ini ialah: i. membantu menyediakan maklumat kelayakan minima Prinsip Akaun, Matematik, Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris yang diperlukan oleh Program di Jabatan Perdagangan Politeknik; ii. membantu pihak HEA merangka dasar tahap kesukaran soalan dan penyemakan kedalaman silibus; iii. membolehkan pensyarah bersedia dengan keupayaan sedia ada pelajar dalam pengetahuan Prinsip Akaun; iv. membantu pensyarah yang terlibat merangka startegi pengajaran yang berkesan; v. pensyarah lebih memfokuskan terhadap topik-topik yang dianggap sukar oleh pelajar.

118

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

7.0 METODOLOGI KAJIAN 7.1 Instrumen Kajian Kajian ini adalah satu kajian deskriptif. Instrumen yang digunakan ialah borang soalselidik. Borang ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu bahagian A,B dan C. bahagian A melibatkan pengumpulan maklumat berhubung dengan faktor demografik dan keputusan Prinsip Akaun, Matematik Moden, Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM dan maklumat pencapaian P1105 Perakaunan Awalan serta tahap kelulusan Bahasa Inggeris di peringkat SPM. Bahagian B terdiri dari sepuluh soalan yang berkaitan dengan persepsi tahap kesukaran bagi setiap topik berkaitan dengan faktor yang menyumbang kepada pencapaian yang baik dan faktor yang menyebabkan pencapaian yang lemah dalam P1105 Perakaunan Awalan. Bahagian C terdiri daripada soalan terbuka yang melibatkan pandangan dan cadangan terhadap kursus P1105 Perakaunan Awalan.

7.2 Persampelan Pada sesi Julai 2009 terdapat seramai 212 orang pelajar yang mendaftar dimana jumlah pelajar Diploma Akauntasi ialah 71 orang, Diploma Pengajian Perniagaan 69 orang, Sijil Penyimpanan Kira 32 orang, Siji Pengajian Perniagaan 40 orang. Cadangan responden ialah terdiri pelajar dari semester dua setiap program pada semester Januari 2010 yang mana mereka baru sahaja mengambil kursus P1105 pada semester sebelumnya.

7.3 Analisis Data Analisis data akan menggunakan SPSS, Anova dan Ujian korelasi. Ujian T dijalankan untuk menguji perbezaan pencapaian P1105 Perakaunan Awalan dan persepsi tahap kesukaran topik berdasarkan Jantina. Ujian ANOVA adalah untuk melihat perbezaan persepsi tahap kesukaran topik dan pencapaian P1105 Perakaunan Awalan berdasarkan jenis jurusan. Bagi mengukuhkan hubungan pemboleh ubah ini, maka Ujian Korelasi antara pencapaian Matematik Tambahan, Matematik Moden dan Bahasa Inggeris dan persepsi tahap kesukaran topik terhadap pencapaian P1105 Perakaunan Awalan dilakukan.

8.0 RUMUSAN Berdasarkan dapatan daripada keempat-empat objektif di atas rumusan akan dibuat setelah data-data yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah-kaedah yang disebutkan diatas. Apa yang menarik untuk dibincangkan ialah adakah benar wujudnya hubungan antara pencapaian Prinsip Akaun, Matematik Tambahan, Matematik Moden dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM dengan pencapaian P1105 Perakaunan Awalan di peringkat Politeknik? Sekiranya benar maka sesuatu harus dilakukan demi memastikan kualiti pelajar Politeknik khususnya Politeknik Kuching Sarawak sentiasa berada pada tahap yang tertinggi dan mengekalkan Politeknik 5 bintang yang telah kita perolehi baru-baru ini.

119

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

9.0 RUJUKAN Abdullah bin Othman, Persepsi Pelajar Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran Matapelajaran Sains, UUM 2002 Kembek bte Ramlee, Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) Bagi Matapelajaran Perakaunan Kewangan di Dalam Tajuk Perkongsian 1Untuk Pelajar Dip;oma Akauntansi Semester 3 diPoliteknik UngkuOmar, KUITTHO. Mior Shaharuddin bin Mior Abu Bakar, Hubungan Antara Sikap Terhadap Sains Dan Pencapaian di Dalam Matapelajaran Sains Di kalangan Pelajar-Pelajar Tingkatan Empat, UUM 2002 Mohamad Naim Jusoh, Mohd Mahyudin Nordin, Anis Turmidi, Mohd Salleh Ahmad, Kajian Pencapaian SPM dan Persepsi Aras Kesukaran Topik Terhadap Pencapaian Matematik QM016 di Kolej Matrikulasi Perlis. 2006 Noor Azulida bte Ahmad. Hubungkait Antara Pendekatan Pembelajaran dan Pencapaian Matematik Pelajar Tingkatan Empat di Daerah Sik, Kedah Darul Aman. 2003 Silibus P1105 – Perakauanan Awalan, Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Yufiza Mohd Yusof, Gaya Pembelajaran Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Pelajar Perakaunan, Kolej Matrikulasi Perak. 2005

120

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

LAMPIRAN: Jadual 1

Gred A AB+ B BC+ C Gagal Jumlah

KEPUTUSAN PENILAIAN BAGI KURSUS P1105 - PERAKAUNAN AWALAN Sesi Januari 2009 DAT % DPM % SPK % SPP % 11 36.67 2 6.06 1 4.55 0 4 13.33 1 3.03 0 1 3.23 5 16.67 4 12.12 0 2 6.45 5 16.67 4 12.12 4 18.18 1 3.23 4 13.33 7 21.21 6 27.27 6 19.35 0 3 9.09 1 4.55 3 9.68 1 3.33 10 30.30 7 31.82 13 41.94 0 2 6.06 3 13.64 5 16.13 30 100.00 33 100.00 22 100.00 31 100.00

jumlah 14 6 11 14 23 7 31 10 116

Gred A AB+ B BC+ C Gagal Jumlah

KEPUTUSAN PENILAIAN BAGI KURSUS P1105 - PERAKAUNAN AWALAN Sesi Julai 2009 DAT % DPM % SPK % SPP % 34 47.89 10 14.49 3 9.38 0 8 11.27 11 15.94 3 9.38 0 6 8.45 9 13.04 3 9.38 0 8 11.27 9 13.04 2 6.25 3 7.50 3 4.23 10 14.49 3 9.38 2 5.00 8 11.27 5 7.25 4 12.50 7 17.50 3 4.23 10 14.49 11 34.38 14 35.00 1 1.41 5 7.25 3 9.38 14 35.00 71 100.00 69 100.00 32 100.00 40 100.00

jumlah 47 22 18 22 18 24 38 23 212

121

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

SIKAP PELAJAR POLITEKNIK MUKAH SARAWAK TERHADAP KURSUS MATEMATIK KEJURUTERAAN 1

Zamry Ahmad Mokhtar Reminjus Anding Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Mukah Sarawak A. Azman Arshad Nur Ashikin Lakman Jabatan Matematik, Sains & Komputer Politeknik Mukah Sarawak

ABSTRAK Kertas ini bertujuan adalah suatu perancangan kajian untuk mengenal pasti sama ada sikap pelajar dapat memberi kesan kepada pencapaianya terhadap kursus Matematik Kejuruteraan 1 (B1001). Statistik menunjukkan 61 peratus daripada 244 pelajar Politeknik Mukah Sarawak (PMU) gagal dalam B1001 bagi sesi Januari 2009. Kajian ini hanya difokuskan kepada pelajar yang mengambil kursus B1001 di PMU. Kajian tertumpu pada tiga buah jabatan iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam (JKA), Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM) dan Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE). Pemilihan ini adalah berdasarkan penawaran kursus adalah sama untuk ketiga-tiga jabatan. Instrumen kajian yang akan digunakan ialah Modified Fennema-Sherman Attitude Scale yang mengandungi 47 item. Terdapat empat indikator yang akan digunakan iaitu mengukur keyakinan diri pelajar terhadap kursus tersebut, kegunaan isi kandungan sukatan kursus itu sendiri dalam kehidupan mereka, faktor jantina dan pandangan pelajar terhadap sikap pensyarah. Berdasarkan kepada kajian ini, dapatan yang dijangka ialah wujud hubungan di antara sikap pelajar dengan pencapaiannya dalam kursus Matematik Kejuruteraan 1. Ini adalah kerana, sikap yang positif terhadap sesuatu kursus dapat memberi rangsangan kepada pelajar dalam memperoleh pencapaian akademik pelajar yang baik.

1.0 PENGENALAN Perkembangan pesat dalam bidang sains dan teknologi menuntut kita sebagai pelajar untuk sentiasa berusaha menambah ilmu supaya tidak tercicir dalam arus zamannya. Dengan bantuan kerajaan, banyak pusat-pusat pendidikan telah dibuka atau dinaiktaraf untuk kemudahan pembelajaran rakyat di negara ini. Selain itu pihak kerajaan dan swasta juga telah menyediakan pelbagai jenis bentuk tabung pinjaman kewangan kepada para pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran mereka ke Institut Pengajian Tinggi (IPT). Persoalannya kenapa perkara sebegini berlaku?. Jawapannya, pihak kerajaan tahu bahawa asas pembentukan sesebuah institusi, tamadun atau kerajaan adalah berteraskan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu, sesebuah kelompok atau masayarat yang dibentuk tak ubah seperti sebuah tin kosong. Tidak ada nilainya. Jika tampuk pimpinan dipegang oleh masyarakat seperti ini maka kerajaan akan mudah ditipu, sentiasa bergantung kepada pihak luar. Lama kelamaan negara akan tergadai. Sehubungan itu, rakyat sebagai modal insan di negara ini perlu sentiasa menguasai ilmu. Kini, modal insan yang berkualiti adalah kemestian bukan lagi satu kelebihan. Salah satu 122

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

cabang ilmu yang penting ialah matematik. Matematik merupakan mata pelajaran penting dalam kurikulum di negara kita. Mata pelajaran ini mula diajarkan dari peringkat tadika hinggalah diperingkat kolej dan universiti. Kepentingan matematik dapat dilihat kerana kekuatan dan keutuhan sesuatu tamadun atau teknologi amat bergantung kepada matematik. Ini kerana melalui matematik penguasaan teknologi akan dapat dicapai kerana matematik dianggap sebagai teras kepada komponen teknologi. Melihatkan trend terkini dapat dilihat bahawa masyarakat kita kini amat memandang negatif terhadap corak pendidikan matematik kerana masih ramai yang beranggapan bahawa pendidikan matematik merupakan suatu cabang yang sukar. Kita tidak dapat nafikan bahawa untuk mendalami bidang matematik sememangnya memerlukan kecerdasan pemikiran yang tinggi dengan disertai dengan sikap yang mendalam terhadap mata pelajaran tersebut. Tetapi kita juga harus mengakui bahawa ia bukanlah suatu beban jika dipandang dari sudut positif. Untuk membekal modal insan yang berkualiti ke era ekonomi global yang berpaksikan pengetahuan ia memerlukan perancangan dan pelaksanaan yang mantap dari pelbagai sudut dan kerjasama yang erat daripada semua pihak. Justeru itu, kajian yang akan dilaksanakan ini akan melihat adakah terdapat hubungan di antara sikap pelajar dengan pencapainya dalam kursus matematik kejuruteraan.

2.0 PERNYATAAN MASALAH Pensyarah di Jabatan Matematik, Sains & Komputer (JMSK) sering dipersoalkan kerana pencapaian pelajar untuk Matematik Kejuruteraan 1 (B1001) didapati merosot. Statistik menunjukkan 61 peratus daripada 244 pelajar Politeknik Mukah Sarawak (PMU) gagal dalam B1001 bagi sesi Januari 2009. Kemerosotan ini dikaitkan dengan sikap pelajar yang tidak minat atau dengan mengatakan matematik itu susah semasa mempelajarinya. Kajian lepas ada menyatakan sikap pelajar terhadap kursus matematik mempunyai hubungan dengan pencapaiannya (Fitt, 1957). Kepercayaan, sikap dan kecekapan diri berkait rapat terhadap kesan pencapaian akademik (Relich & Way, 1994; Philippou, 1998; Thompson, 1992). Sikap adalah penting kerana ia berhubung dengan pencapaian matematik pelajar (Frazier-Kouassi, 1999). Kita tidak dapat mengelak untuk tidak menggunakan aplikasi matematik. Jika diteliti dengan baik, hampir kesemua kehidupan harian kita melibatkan proses matematik sebagaimana pentingnya ia digunakan sebagai syarat kemasukan ke IPT. Oleh yang demikian, satu kajian perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca kemerosotan pelajar terhadap kursus Matematik Kejuruteraan 1.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti sikap pelajar terhadap kursus Matematik Kejuruteraan 1. Objektif yang ingin dicapai dalam kajian ini ialah: i. Mengenal pasti sikap pelajar terhadap kursus Matematik Kejuruteraan 1. ii. Mengenal pasti hubungan di antara sikap pelajar dengan pencapaiannya dalam kursus Matematik Kejuruteraan 1.

123

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

4.0 PERSOALAN KAJIAN Berdasarkan objektif kajian yang telah dinyatakan, soalan kajian adalah seperti berikut: i. Apakah sikap pelajar terhadap kursus Matematik Kejuruteraan 1. ii. Adakah terdapat hubungan di antara sikap pelajar dengan pencapaiannya dalam kursus Matematik Kejuruteraan 1.

5.0 HIPOTESIS Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara sikap pelajar dengan pencapaiannya.

6.0 SKOP KAJIAN Kajian ini hanya difokuskan kepada pelajar yang mengambil kursus Matematik Kejuruteraan 1 (B1001) di PMU. Kajian tertumpu pada tiga buah jabatan iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam (JKA), Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM) dan Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE). Pemilihan ini adalah berdasarkan penawaran kursus adalah sama untuk ketiga-tiga jabatan.

7.0 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan diantara sikap pelajar dengan pencapaianya dalam kursus Matematik Kejuruteraan 1 di PMU. Kepentingan kajian ini adalah: i. Untuk mendapat maklumat dan maklum balas yang berguna kepada pihak pengurusan JMSK terhadap kekurangan dan permasalahan yang dikenal pasti supaya kursus Matematik Kejuruteraan 1 dapat diperbaiki serta dapat memenuhi objektifnya. ii. Untuk mendapat maklumat mengenai sikap pelajar terhadap kursus Matematik Kejuruteraan 1. iii. Untuk membantu para pensyarah dalam memupuk minat pelajar supaya mereka menyedari kepentingan kursus Matematik Kejuruteraan 1 ini. iv. Untuk dijadikan rujukan kepada pengkaji-pengkaji lain yang ingin melakukan kajian yang berkaitan dengan kajian ini.

8.0 BATASAN KAJIAN Batasan kajian ini terhad terhadap pelajar yang mengambil kursus Matematik Kejuruteraan 1 di PMU sahaja. Keesahan maklumat adalah bergantung kepada keikhlasan dan kejujuran responden dalam memberi jawapan di dalam borang soal selidik.

9.0 KAEDAH KAJIAN Kajian yang akan dijalankan adalah berbentuk tinjauan secara kuantitatif dengan mengambil sampel sebanyak 148 orang pelajar JKA, JKE dan JKM. Soal selidik yang dibangunkan 124

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

merujuk kepada insrumen Modified Fennema-Sherman Attitude Scale yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia. Analisis data melibatkan analisis diskriptif bagi mencari tahap yang berkaitan dan analisis inferensi menggunakan korelasi Pearson bagi melihat hubungan dua pembolehubah berkenaan. 9.1 Instrumentasi Instrumen kajian yang akan digunakan ialah Modified Fennema-Sherman Attitude Scale yang mengandungi 47 item. Item-item tersebut berdasarkan lima skala maklum balas dari A hinga E, iaitu (A) ‘sangat setuju’, (C) ‘tidak pasti’ dan (E) ‘sangat tidak setuju’. Terdapat empat indikator yang digunakan iaitu mengukur keyakinan diri pelajar terhadap kursus tersebut, kegunaan isi kandungan sukatan kursus itu sendiri dalam kehidupan mereka, faktor jantina dan pandangan pelajar terhadap sikap pensyarah. Bagi setiap satu indikator tersebut mengandungi 12 item, kecuali bagi indikator faktor jantina mengandungi 11 item. Bagi indikator yang mengandungi 12 item, enam daripadanya adalah item positif dan enam item lagi adalah item negatif. Manakala, bagi indikator faktor jantina, enam daripadanya adalah item positif dan lima item lagi adalah item negatif.

10.0 JANGKAAN DAPATAN Berdasarkan kepada kajian ini, dapatan yang dijangka ialah wujud hubungan di antara sikap pelajar dengan pencapaiannya dalam kursus Matematik Kejuruteraan 1. Ini adalah kerana, sikap yang positif terhadap sesuatu kursus dapat memberi rangsangan kepada pelajar dalam memperoleh pencapaian akademik pelajar yang baik.

11.0 KESIMPULAN Kajian ini akan memberikan kita maklumat mengenai sikap pelajar Politeknik Mukah Sarawak terhadap kursus Matematik Kejuruteraan 1. Kajian lepas ada menunjukkan konsep dan kecekapan kendiri, pendekatan pembelajaran, keyakinan diri terhadap matematik serta sikap terhadap pendidikan matematik telah menunjukkan bahawa pembolehubahpembolehubah tersebut berhubung rapat dengan pencapaian matematik (Wong, 1995; Drew & Watkins, 1998). Walaubagaimanapun fokus pengkaji adalah mengenai sikap pelajar terhadap matematik dan pengkaji menjangkakan wujudnya hubungan di antara sikap pelajar dengan pencapaiannya dalam kursus Matematik Kejuruteraan 1.

12.0 RUJUKAN Drew, P. Y., & Watkins, D. (1998). Affective variables, learning approaches and academic achievement: A causal modelling investigation with Hong Kong tertiary students. British Journal of Educational Psychology, 68, 173-188. Fitt, A. B. (1990). An experimental study of children ‘s attitude to school in Auckland, New Zealand. British Journal of Psychology, 57, him 25-30. Frazier-Koussi, S. (1999). A psychological study of mathematics attitudes and achievement among female Ivorian students. Working paper 268, Institute for Social Research, University of Michigan. 125

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Philippou, G. N.(1998). The effects of a preparatory mathematics program in changing prospective teachers’ attitudes towards mathematics. Educational Studies in Mathematics, 35, 189-206. Relich, J., Way, J., & Martin, A. (1994). Attitudes to teaching mathematics: Further development of a measurement instrument. Journal of Educational Psychology, 85(1), 41-48. Thompson, A. G. (1992). Teachers’s beliefs and conceptions: A synthesis of the research. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on Mathematics teaching and learning (pp. 127-146). Reston, VA: Macmillan. Wong, N. Y. (1995). The relationship between Hong Kong student’s perception of their mathematics classroom environment and their approaches of learning: A longitudinal study. Unpublished doctor of philosophy thesis, University of Hong Kong, Hong Kong.

126

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

PENDEKATAN GAYA PEMBELAJARAN DALAM KURSUS TEKNOLOGI BAHAN 1

Mohd Zahri Jaafar Verawaty Ismail Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Mukah Sarawak

ABSTRAK Kajian tindakan ini bertujuan untuk melihat keberkesanan strategi pengajaran dengan merangsang gaya pembelajaran pelajar dengan menggunakan Model Gaya Minda Gregorc (1982). Rencaman pelbagai teknik pengajaran berdasarkan gaya pembelajaran pelajar diaplikasikan dalam proses P&P kursus Teknologi Bahan 1 ke atas 30 orang pelajar Sijil Kejuruteraan Mekanikal semester akhir. Sikap peserta terhadap kursus ini dan strategi P&P juga akan dikenalpasti. Kajian ini mendapati pengajaran yang terlalu menumpukan kepada gaya pembelajaran pelajar tidak menjanjikan prestasi pelajar yang baik dalam kursus ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar turut dibincangkan secara ringkas.

1.0 PENGENALAN Keperluan pembelajaran pelajar bukan perkara baru yang dibincangkan dalam dunia pendidikan. Di Politeknik Mukah Sarawak (PMU) yang sedang rancak beroperasi sejak memulakan pengambilan pelajar pada Julai 2005, juga tidak terkecuali dengan menumpukan aspek kecemerlangan akademik pelajar melalui penetapan sasarannya sebanyak 80% orang pelajar melepasi tahap lulus. Pada tahun 2008, Jabatan Pengajian Potiteknik dan Kolej Komuniti telah mewajibkan penilaian akademik pelajar dilaksanakan dengan menuruti pembahagian 50% penilaian berterusan (kuiz, tutorial, tugasan, amali dan ujian) dan 50% selebihnya adalah berdasarkan peperiksaan akhir. Secara khusus, melalui perbualan peribadi kami dengan beberapa pelajar menyatakan perubahan ini mengundang kerisauan kepada mereka yang sebelum ini menjadikan amalan dengan memberatkan kebergantungan markah terhadap penilaian berterusan. Bagi memenuhi matlamat “output” yang digariskan oleh PMU, pelbagai aspek yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar perlu dilihat dengan kanta mata yang lebih luas. Beberapa kajian menunjukkan pencapaian pelajar dalam akademik tidak harus disentuh secara unilateral. Secara tradisional, antara perkara yang mempengaruhi pencapaian pelajar termasuklah motivasi (Ryan, Mims & Koestner, 1983; Makri-Botsari. 1999), sikap terhadap pembelajaran (Daly, Bell & Korinek, 1987), prestasi institusi pengajian, kecerdasan individu (Rindermann & Neubauer, 2001) dan gaya pembelajaran (Kolb, 1984). Dalam menjulang kemahiran vokasional, ada juga yang mencadangkan agar strategi koperatif, strategi kurikulum, strategi pengajaran, sokongan pihak pentadbiran, dan pembangunan profesionalisme dimantapkan secara menyeluruh (Ramlee Mustapha et al., 2003). 127

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Walaupun pembangunan akademik pelajar perlu dilihat dalam pelbagai sudut, kami cenderung untuk melihat secara mikro terhadap gaya pembelajaran pelajar. Pelajar dikatakan mengalami kesulitan untuk belajar jika tidak mengenali gaya pembelajaran mereka. Walhal menurut Rodolico (2002), sesiapa yang tidak belajar bagaimana ia belajar adalah mengundang kegagalan. Lantaran itu pelajar perlu tahu bagaimana cara mereka belajar. Tambahan pula para pelajar tidak mampu menyesuaikan gaya pembelajarannya dengan gaya pensyarahan pensyarah secara mendadak (Potter & Maccaro, 2000).

1.1 Fokus Permasalahan Sebagai pensyarah kursus Teknologi Bahan (J3022) di PMU, kami selalu mengambil berat soal penerimaan pembelajaran pelajar dalam proses P&P. Akhir-akhir ini melalui perbualan dengan beberapa pensyarah yang mengajar kursus yang sama di politeknik masing-masing, difahamkan bahawa kursus ini adalah kursus “tolakmenolak” dalam kalangan pensyarah. Apabila ditanyakan lebih lanjut, mereka katakan bahawa pengajaran kursus ini membosankan kerana banyak bersifat teori. Sedari itu kami mula merasakan bahawa pelajar kami juga sebenarnya menunjukkan rasa bosan. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan adakah gaya pengajaran kami tidak serasi dengan gaya pembelajaran pelajar? Ketidakserasian ini berpotensi untuk membuatkan para pelajar berasa bosan, ponteng kuliah, melemahkan semangat yang berkaitan dengan kursus, kurikulum dan diri mereka sendiri, dan lebih parah lagi apabila pelajar berhenti dari pengajiannya. Pensyarah juga berhadapan dengan pemarkahan pelajar yang rendah, kehadiran yang kurang, kuliah yang suram dan dalam sesetengah kes pensyarah dibenci pelajar (Felder & Silverman, 1988; Felder & Henriques, 1995). Tambahan pula, kebanyakan pengajar tidak merancang pengajaran mereka untuk disesuaikan dengan semua gaya pembelajaran (Stitt-Gohdes et al., 1999), biarpun “banyak kajian terhadap gaya telah menemui bahawa memadankan gaya pengajaran pengajar dengan gaya pembelajaran pelajar mempengaruhi prestasi di dalam suasana bilik darjah” (Miller, 2005; ms.288). Bagi mencapai keserasian gaya ini, Potter dan Maccaro (2000) mencadangkan adalah lebih baik jika para pelajar yang mengadaptasikan gaya pembelajaran kepada gaya pengajaran pensyarah. Dengan cara ini adalah lebih mudah. Begitupun, banyak cadangan yang dibangkitkan (seperti Miller, 2005; Wintegest at al., 2001; Sizoo at al., 2005; Kulinna & Cothran, 2003) supaya pensyarah wajar mempelbagaikan gaya pengajaran mereka supaya dapat memenuhi kehendak pelajar untuk belajar. Pelajar akan lebih memahami pelajaran apabila mereka melalui proses manipulasi, pemerhatian, perbincangan, penggunaan deria atau apa-apa aktiviti yang memaksimumkan penglibatan mereka di dalam proses pembelajaran.

1.2 Objektif Kajian Berdasarkan pengalaman kami merasakan para pelajar sedang mengalami situasisituasi yang dibincangkan di atas. Justeru timbul persoalan, adakah teknik pengajaran kami tidak kongruen dengan gaya pembelajaran pelajar? Oleh demikian kajian tindakan ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk melihat kesan strategi pengajaran terhadap pencapaian pelajar. Di samping itu objektif sekunder kajian ini antara lainnya adalah: 128

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

i. mengenalpasti gaya pembelajaran pelajar ii. mengenalpasti sikap pelajar terhadap pengajaran pensyarah

2.0 GAYA MINDA GREGORC Model Gaya Minda Gregorc (1982) banyak digunakan dalam kajian-kajian gaya pembelajaran (Harasym et al., 1995; Thompson et al., 2002; Fuller et al, 2000). Model ini menyatakan bahawa minda manusia mempunyai dua dimensi yang semula jadi untuk ia menerima dan menyatakan sesuatu informasi dengan cara yang cekap dan berkesan. Dua dimensi tersebut adalah kemampuan persepsi dan kemampuan pengaturan. Kemampuan persepsi adalah cara individu menerima maklumat manakala kemampuan pengaturan pula adalah berkenaan dengan cara menyusun dan menggunakan maklumat tersebut. Aliran pemerolehan jenis gaya minda adalah seperti skematik di dalam Rajah 1.

Pensyarah dan Pelajar

Kemampuan Persepsi

Concrete

Kemampuan Pengaturan

Abstract

i. ii. iii. iv.

Sequential

Random

Concrete sequential (CS) Concrete random (CR) Abstract sequential (AS) Abstract random (AR)

Rajah 1: Pembahagian saluran gaya minda [Adaptasi daripada Gregorc (1982)] Kemampuan persepsi dibahagikan kepada dua saluran iaitu kemampuan konkrit (concrete) dan kemampuan abstrak (abstract). Kemampuan concrete membolehkan seseorang mentafsirkan sesuatu maklumat yang diperoleh melalui deria seperti visual dan audio. Sebaliknya kemampuan abstract membolehkan maklumat ditafsirkan melalui penaakulan dan melibatkan gerak hati bagi memperkatakan tentang perasaan dan konsep yang subjektif. Kualiti ini berkehendakkan individu tersebut menggunakan imaginasi dan biasanya dia berurusan dengan sesuatu yang maya daripada deria fizikal. Manakala kemampuan pengaturan dibahagikan kepada berurutan (sequential) dan rawak (random). Kemampuan sequential membenarkan minda menyusun dan menyelenggara informasi dalam bentuk linear atau cara satu persatu. Individu ini menuruti sorotan logik pemikiran dan memerlukan perancangan. Sebaliknya kemampuan pengaturan random adalah kemampuan menyusun atau menyelenggara 129

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

secara bukan linear atau tiada pengaturan yang khusus. Individu ini mampu melangkau langkah sesuatu prosedur tetapi masih mampu mencapai perkara yang dihasratkan. Daripada saluran-saluran tersebut, Gregorc (1982) menyilangkan dua kontinum kemampuan minda yang berjulat daripada Concrete kepada Abstract (kemampuan persepsi) dan daripada sequential kepada random (kemampuan pengaturan). Ini menjadikan gaya minda dibahagikan kepada empat jenis gaya iaitu: (i) Concrete sequential (CS); (ii) Concrete random (CR); (iii) Abstract sequential (AS); dan (iv) Abstract random (AR). Secara ringkas, individu CS cenderung kepada dunia fizikal dan hands-on yang berstruktur, tertib dan boleh dijangka (cth: juruteknik), sementara individu AS menyukai tugas-tugas bersifat pemikiran reflektif dan korelasi yang berkeadaan intelek dan rasional (cth: ahli akademik). Bagi individu AR, mereka cenderung kepada tugas-tugas bukan fizikal dan harmoni yang menuntut ekspresi emosi dan kreativiti (cth: ahli puisi) manakala individu CR lebih berminat kepada tugas-tugas penyelidikan serta berisiko (cth: ahli seni perfileman) (Gould & Caswell, 2006). Menurut Gregorc (1982) setiap orang tidak semestinya memiliki gaya minda yang tunggal. Ada individu yang memiliki lebih daripada satu jenis gaya minda yang disebut bimodal. Individu sebegini memiliki keutamaan pembelajaran yang pelbagai di mana ia lebih fleksibel kemampuannya untuk berhubungan dengan pensyarah dan suasana pembelajaran. Secara ringkas, individu CS cenderung kepada dunia fizikal dan hands-on yang berstruktur, tertib dan boleh dijangka (cth: juruteknik), sementara individu AS menyukai tugas-tugas bersifat pemikiran reflektif dan korelasi yang berkeadaan intelek dan rasional (cth: ahli akademik). Bagi individu AR, mereka cenderung kepada tugas-tugas bukan fizikal dan harmoni yang menuntut ekspresi emosi dan kreativiti (cth: ahli puisi) manakala individu CR lebih berminat kepada tugas-tugas penyelidikan serta berisiko (cth: ahli seni perfileman) (Gould & Caswell, 2006). Menurut Gregorc (1982) setiap orang tidak semestinya memiliki gaya minda yang tunggal. Ada individu yang memiliki lebih daripada satu jenis gaya minda yang disebut bimodal. Individu sebegini memiliki keutamaan pembelajaran yang pelbagai di mana ia lebih fleksibel kemampuannya untuk berhubungan dengan pensyarah dan suasana pembelajaran.

3.0 METODOLOGI 3.1 Peserta Kajian Kajian ini melibatkan pelajar-pelajar program Sijil Kejuruteraan Mekanikal semester empat kursus Teknologi Bahan 1 (J3022) yang kami kendalikan pada sesi Julai 2009. Seramai 30 orang pelajar bersetuju untuk terlibat dalam kajian ini. Daripada total peserta, lima orang adalah pelajar mengulang kursus ini.

130

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

3.2 Kaedah Kajian Kajian tindakan ini dimulakan dengan mengedarkan kertas pra-ujian bagi kursus J3022 kepada pelajar. Kemudian pelajar akan diajar dengan strategi pengajaran yang pelbagai menurut gaya pembelajaran pelajar. Topik yang dipilih adalah Kerja-Kerja Logam dengan objektif agar di akhir pembelajaran pelajar dapat: (i) menjelaskan maksud proses kerja sejuk dan proses kerja panas; (ii) menyenaraikan jenis-jenis proses kerja sejuk dan proses kerja panas; dan (iii) menyenaraikan kebaikan dan keburukan proses kerja sejuk dan proses kerja panas. Sebelum mengakhiri sesi kajian, pelajar diberi pasca-ujian yang berkaitan dengan topik tersebut. Bentuk soalan tidak jauh berbeza dengan pra-ujian. Gaya pembelajaran pelajar turut diindentifikasi dengan menggunakan Gregorc Style Delineator (GSD) (Gregorc, 2004) sementara respon pelajar terhadap gaya pengajaran pensyarah diperolehi melalui soal selidik pada penghujung sesi kajian.

3.5 Strategi P&P Pengajaran dan pembelajaran akan dilakukan selepas pra-ujian. Rencaman teknik pengajaran menurut Model Gaya Minda Gregorc (1982) digunakan bagi merangsang pembelajaran pelajar. Terlebih dahulu nota edaran diagihkan, diikuti dengan pembentangan objektif pembelajaran bagi menarik perhatian pelajar CS. Kemudian persembahan video proses pembuatan trompet ditayangkan sebelum penerangan dibuat. Teknik ini menjadi stimulasi kepada pelajar CS dan CR kerana mereka cenderung kepada pembuktian yang konkrit. Potensi peserta AR dan CR juga dicungkil dengan set induksi tersebut memandangkan mereka gemar membuat hipotesis dengan intuisi masing-masing.. Selepas itu persoalan-persoalan seperti “Apa yang diperhatikan?”, “Bagaimana ia dilakukan?”, “Mengapa menggunakan teknik demikian?”dan “Apakah komponen atau peralatan lain yang mungkin menjalani proses yang sama?”. Si AS dijangka akan menunjukkan kelebihan analitikal ketika itu. Disamping itu gambarajah skematik yang menerangkan jenis-jenis proses dibentangkan. Ia akan diselangi dengan perbincangan-perbincangan ringkas dalam kumpulan kecil pelajar apabila beberapa persoalan dibangkitkan selepas sedikit penerangan. Kerjasama dalam kumpulan dipercayai boleh menyenangkan pelajar CR dan AR. Pada pengujung sesi P&P, peserta diminta untuk membuat beberapa kesimpulan. Keadaan ini membuka ruang kepada peserta AS untuk menunjukkan kebolehannya memindahkan pengetahuan dan idea.

3.6 Instrumentasi Pra-ujian dan pasca-ujian dibangunkan dengan memenuhi kehendak objektif-objektif pembelajaran bagi topik terbabit dengan mengadaptasi beberapa soalan peperiksaan akhir yang lalu. Ini adalah bertujuan bagi menjamin kesahan soalan-soalan yang akan diberikan kepada peserta. Sementara GSD (Gregorc, 2004) digunakan dalam kajian ini untuk mengenal pasti gaya minda peserta. Kebolehpercayaan GSD telah diuji dengan kaedah konsistensi dalaman menggunakan alpha Cronbanch dan juga kaedah kestabilan di antara 131

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

pengurusan ujian yang pertama dan kedua melalui membabitkan pekali korelasi bagi ujian pra-pasca. Gregorc (1982) melaporkan julat Alpha Cronbanch adalah di antara 0.89 dan 0.93 manakala pekali korelasi di antara ujian pertama dan ujian kedua adalah berjulat antara 0.85 ke 0.88 untuk keempat-empat gaya minda (Thompson et al., 2002). Respon pelajar terhadap gaya pengajaran pensyarah turut diambil melalui soalan terbuka dalam soal-selidik yang akan diedarkan penghujung sesi kajian ini. Soalansoalan yang ditanya adalah seperti: “Adakah kamu suka dengan teknik pengajaran yang dilaksanakan seperti tadi?”; “Perlukah teknik pengajaran seperti ini dilaksanakan oleh pensyarah selepas ini?”; dan “Apa yang kamu boleh terangkan tentang teknik pengajaran pensyarah tadi?”.

4.0 DAPATAN 4.1 Taburan Gaya Minda Gaya minda peserta dilihat bervariasi dengan kebanyakan mereka memiliki gaya minda bimodal (n = 28, 60.0%). Pemilikan gaya minda CS-AS-AR mencatatkan frekuensi yang tertinggi (n = 8, 26.7%). Tiga gaya minda dominan yang paling rendah menunjukkan frekuensi seramai seorang (3.3%) dengan masing-masing gaya minda jenis AS, CSCR dan AS-AR. Majoriti peserta (96.7%) memiliki lebih daripada satu jenis gaya minda. Ini seharusnya menjadi satu kelebihan dalam menyerap pelbagai teknik pengajaran di dalam bilik kuliah. Jadual 1 memperincikan gaya minda peserta. Jadual 1: Frekuensi taburan gaya minda pelajar Gaya Minda Gender Total Dominan Lelaki Perempuan AS 0.0 1.0 1.0 (0.0%) (9.1%) (3.3%) CS-AS 3.0 1.0 4.0 (15.8%) (9.1%) (13.3%) CS-AR 4.0 3.0 7.0 (21.1%) (27.3%) (23.3%) CS-CR 1.0 0.0 1.0 (5.3%) (0.0%) (3.3%) AS-AR 1.0 0.0 1.0 (5.3%) (0.0%) (3.3%) AS-CR 2.0 0.0 2.0 (10.5%) (0.0%) (6.7%) AR-CR 1.0 2.0 3.0 (5.3%) (18.2%) (10.0%) CS-AS-AR 6.0 2.0 8.0 (31.6%) (18.2%) (26.7%) AS-AR-CR 1.0 2.0 3.0 (5.3%) (18.2%) (10.0%) 19.0 11.0 30.0 Total (100.0%) (100.0%) (100.0%)

132

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

4.2 Prestasi P&P Prestasi peserta dinilai menurut peningkatan peratusan pencapaian ujian dengan membezakan skor antara pra-ujian dan pasca-ujian. Analisis menunjukkan min peningkatan skor adalah M = 46.1, SD = 15.2. Separuh daipada peserta (n=15) mencatatkan peningkatan kurang daripada 50%. Ini disebabkan oleh 14 orang peserta (46.7%) gagal melepasi keputusan 50% dalam pasca-ujian. Dapatan juga menunjukkan seramai lima peserta (16.7%) mengalami peningkatan skor paling banyak iaitu sebanyak 23.1. Prestasi minimum dan maksimum adalah masing-masing 19.3 dan 69.2. Daripada Rajah 2, graf dilihat cenderung kepada bentuk pencong negatif. Ini membuktikan prestasi adalah lemah.

6 5

Frekuensi

4 3 2 1

19 .3 23 . 34 1 .6 36 .6 38 .5 44 .2 46 .2 48 .0 48 .1 51 .9 52 .0 53 .8 57 .7 59 .6 59 .7 61 .5 61 .6 63 .5 65 .4 69 .2

0

Peningkatan Skor

Rajah 2: Prestasi pelajar (perbezaan pasca-ujian dan pra-ujian)

4.3 Sikap Terhadap Strategi Pengajaran Semua peserta memberi respon yang positif dengan persoalan “Adakah kamu suka dengan teknik pengajaran yang dilaksanakan sebentar tadi?”. Rata-rata mengatakan bahawa teknik pengajaran yang digunakan adalah mudah difahami. Sebahagian daripada mereka turut bersetuju teknik tersebut membuatkan mereka mudah mengingati pengajaran. Tiada perbezaan ketara respon di antara pelajar yang pernah mengulang kursus ini dan pelajar kali pertama. Tayangan video mengenai kerja-kerja logam dilihat sebagai kekuatan dalam P&P. Seorang peserta yang mengulang kursus ini menyatakan: R1 : “...senang masuk otak dan terus ingat kerana belajar dan terus uji apa yang telah dibelajar sebentar tadi.”

133

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Seperti yang dijangkakan, pelajar apabila dirangsang dengan kaedah yang sesuai berpotensi menarik minat mereka dengan menyediakan ruang pembentukan pola pemikiran ke atas topik yang dibincangkan: R2 : “Saya suka sebab ada slide gambar dan contoh bahan kerja yang ditunjukkan [pada] setiap [sub-] topik. .Ini menyebabkan saya berfikir panjang terhadap apa yang diajarkan.” R3 : “..saya suka kerana ia diberikan gambaran awal dan pengajaran melibatkan video dan contoh [adalah] mengikut kegunaan harian.” R4 : “...proses pembelajaran tadi memerlukan pelajar untuk berfikir.” Perbincangan ringkas dalam kumpulan dan cungkilan persoalan-persoalan kepada peserta nyata mampu menyediakan stimulasi bagi peserta yang memiliki gaya minda AS. Ekspresi peserta tersebut boleh dilihat melalui pernyataan berikut: R5 : “..teknik pengajaran [ini] adalah seronok kerana berada dalam kumpulan...” R6 : “...mudah faham dan senang untuk bertanya jika tidak faham.”

R7 : “..dapat memberikan maklumat serta membolehkan kami bertukar-tukar pendapat...kami dapat bekerjasama dalam kumpulan.” Teras strategi P&P yang telah dilakukan adalah dengan mempelbagaikan teknik pengajaran. Ia adalah bermotifkan stimulasi kecenderungan pelajar dalam P&P dengan memanipulasi gaya minda mereka bertujuan untuk menarik minat pelajar. Secara kolektif dapatan sikap peserta menggambarkan mereka bersetuju dengan teknik pengajaran yang digunakan.

5.0 PERBINCANGAN, IMPLIKASI & KESIMPULAN Kajian ini menunjukkan lebih daripada separuh pelajar memiliki gaya minda trimodal. Seharusnya mereka mempunyai penerimaan yang lebih meluas terhadap pengajaran. Secara keseluruhan, hal ini dibuktikan dengan peningkatan skor di antara pra-ujian dan pasca-ujian oleh semua peserta. Walaubagaimanapun peningkatan ini dilihat sebagai lemah. Ketika sikap peserta menunjukkan positif apabila aktiviti P&P dipelbagaikan menurut kecenderungan gaya pembelajaran mereka, pencapaian peserta masih lagi tidak memberangsangkan. Ini disokong oleh Rinaldi dan Gurung (2006) yang telah mendapati aktiviti yang berbeza dan memfokus kepada gaya pembelajaran yang berbeza tidak menunjukkan kesan ke atas keberkesanan dalam pembelajaran.

134

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Disebalik dapatan kajian ini kami pasti terdapat faktor lain yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam kursus ini. Kemungkinan wujud kesan daripada tahap pendidikan dan motivasi pelajar seperti yang dicadangkan oleh Brown (2003). Apabila ini berlaku, kesepadan gaya pembelajaran antara pelajar dan pensyarah tidak lagi menjamin pencapaian yang besar. Demikian juga dengan sikap pelajar terhadap teknik pengajaran pensyarah. Sikap yang positif tidak boleh dijadikan sebagai indikator yang mutlak untuk meramal pencapaian pelajar. Oleh itu keperluan untuk memahami motivasi dalam pembelajaran dan kesinambungan proses memahami pelajar adalah menjadi suatu kepentingan dalam kursus Teknologi Bahan 1 selepas ini. Di suatu aspek, kami agak setuju dengan keluhan pelajar yang menyatakan kursus teori adalah susah! Dalam kursus ini beberapa maklumat perlu disimpan dalam memori. Keupayaan memori dilihat kritikal dalam kursus ini. Sebelum pasca-ujian dilaksanakan, peserta diminta untuk membuat semakan ke atas nota dalam jangka masa yang amat terhad (10 minit). Berkemungkinan masa mengingat atau menghafal maklumat adalah tidak mencukupi. Kemampuan kecerdikan juga penting dalam menduduki kursus ini. Mereka perlu bijak untuk mengaitkan sesuatu teori kepada teori yang lain atau dengan pengalaman sendiri. Berdasarkan kajian ini, kami mencadangkan bahawa pelajar memerlukan suasana pembelajaran seperti ini secara berterusan. Adalah tidak mencukupi bagi pelajar untuk “menikmati” persekitaran pembelajaran seumpama ini bagi sesuatu topik. Eksploitasi gaya pembelajaran pelajar mungkin dipandang tradisional sifatnya. Namun kami melihat ia berpotensi untuk dimanfaatkan dalam aktiviti P&P berdasarkan ciri-ciri lazim individu. Walaupun faktor kepelbagaian tidak terhad kepada gaya pembelajaran semata-mata, kajian ini telah menyediakan bukti secara emperikal mengenai pengaruh gaya pembelajaran dan kehadiran beberapa aspek dalam meramal prestasi P&P seperti yang dibincangkan.

6.0 BATASAN KAJIAN Disebabkan kami cuba melihat kesan kepelbagaian aktiviti pengajaran terhadap pencapaian pelajar melalui saluran gaya pembelajaran, kajian ini tidak mengukur keberkesanan sesuatu aktiviti seperti paparan video, aktiviti perbincangan dan soaljawab dalam proses P&P ke atas pelajar. Kami berpendapat bahawa kehadiran persoalan-persoalan keberkesanan aktiviti tersebut secara berasingan hanya akan menimbulkan komplikasi untuk menganilisa respon peserta terhadap aktiviti yang mereka cederung. Tambahan pula kajian ini tidak dapat untuk digeneralisasikan kepada semua pelajar yang mengambil kursus ini.

7.0 RUJUKAN Brown, B. L. (2003). Teaching style vs. learning style. Myths and realities, (Dokumen ERIC No. ED 482329), 26, 2-4.

135

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Daly, J., A., Bell, R., A., & Korinek, J. (1987). Interrelationship among attitudes towards academic subject. Contemporary educational psychology, 12, 147155. Felder, R. M., & Henriques, E. R. (1995). Learning and teaching styles in foreign and second language education. Foreign Language Annals, 28(1), 21–31. Felder, R. M., & Silverman, L. K.(1988). Learning and teaching styles in engineering education. Engineering Education, 78(7), 674–681. Fuller, D., Norby, R. F., Pearce, K., & Strand, S. (2000). Internet Teaching By Style: Profiling the on-line professor. Educational Technology & Society, 3(2), 7185. Gould, T. E., & Caswell, S. V.(2006). Stylistic learning difference between undergraduate athletic training students and educators: Gregorc mind style. Journal of Athletic Training, 41(1), 109-116. Gregorc, A. F. (1982). An adult's guide to style. Columbia, CT: Gregorc Associates. Gregorc, A. F. (2004). Gregorc style delineator: A self-assessment instrument for adults. Columbia, CT: Gregorc Associates. Harasym, P. H., Leong, E. J., Lucier, G. E., & Lorscheider, F. L. (1995). Gregorc learning style and achievement in anatomy and psychology. Advance in Psychology Education, 13(1), 56-60. Kolb, D. A., (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall. Kulinna, P. H., & Cothran, D. J. (2003). Physical education teachers self-reported use and perceptions of various teaching styles. Learning and instruction,13(6), 597-609. Makri-Botsari, E. (1999). Academic Intrinsic Motivation: Developmental Differences and Relations to Perceived Scholastic Competence, Locus of Control and Achievement. Evaluation and research in education, 13(3), 157-171. Miller, L. M. (2005). Using learning styles to evaluate computer-based instruction. Computer in Human Behavior, 21, 287-306. Potter, M., & Maccaro, K. (2000). The business of teaching business. Journal of business education, 1. Dicapai pada Ogos 2006 dari http://abe.villanova.edu/proc2000/n034.pdf. Ramlee Mustapha, Ruhizan Mohd Yasin, Hamdan Mohd Ali (2003). Integrasi Akademik dan Vokasional: Rasional dan Cabaran. Jurnal pendidikan, 28, 7790. Rinaldi, C., & Gurung, R.(2006). Should teaching and learning styles match? A Journal of the the Scholarship of Teaching and Learning. Dicapai pada September 2006 dari http://www.uwosh.edu/programs/teachingforum/public_html/?module=display story&story_id=648&format=html Rindermann, H., & Neubauer, A., C. (2001). The influence of personality on three aspects of cognitive performance: processing speed, intelligence and school performance. Personality and individual differences, 30, 829-842. Rodolico, J. T. (2002). Teaching cognitive learning strategies and vocabulary testing. Hwa Kang Journal of TEFL, 8, 1-20. Dicapai pada Disember 2005 dari http://www.hkjtefl.org/2002-Rodolico-Teaching.html Rohaila Yusof, Norasimah Othman & Faridah Karim (2005). Strategi pembelajaran pengalaman berasaskan model Kolb dalam pendidikan perakaunan. Jurnal pendidikan, 31, 113-128.

136

Diges Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak

Ryan, R., M., Mims, V., & Koestner, R. (1983). Relation of reward contingency interpersonal context to intrinsic motivation: A review and test using cognitive evaluation theory. Journal of personality and social psychology, 45(4), 736750. Sizoo, S. L., Agrusa, J. F., & Iskat, W. (2005). Measuring and developing the learning strategies of adult career and vocational education students. Education, 125(4), 527-538. Stitt-Gohdes, W. L. (2001). Business education students’ perferred learning styles. Journal of Career and Technical Education, 18(1), 32-45. Thompson, D., Orr, B., Thompson, C., & Park, O., (2002). Preferred learning style of postsecondary technical institute instructors. Journal of Industrial Teacher Education, 39(4). Dicapai pada Mac 2006 dari http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v39n4/thompson.html. Thompson, D., Orr, B., Thompson, C., & Park, O., (2002). Preferred learning style of postsecondary technical institute instructors. Journal of Industrial Teacher Education, 39(4). Dicapai pada Mac 2006 dari http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v39n4/thompson.html. Wintergerst, A. C., DeCapua, A., & Itzen, R. (2001). The construct validity of one learning styles instrument. System, 29, 385-403.

137

Suggest Documents