Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego

Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1.

Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967

2.

Kształcenie zdalne. - Toruń : nakładem autorki, 1995

3.

Pisma pedagogiczne / Elżbieta Zawacka ; pod red. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego, Hanny Solarczyk-Szwec. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2009

4.

Przeszkody i niepowodzenia w studiach nauczycieli pracujących / pod red. Elżbiety Zawackiej - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Zakład Pedagogiki, 1974

Fragmenty z wydawnictw zbiorowych 5.

Efektywność pracy oświatowej uniwersytetów powszechnych // W: Kształcenie ustawiczne : problematyka krakowskiej konferencji naukowej w dniach 7 i 8 maja 1971 r. : zbiór materiałów, referatów, komunikatów : praca zbiorowa / pod red. Amelii Dubielowej. - [Kraków] : [s.n.], 1973. S. 334-336

6.

Kształcenie korespondencyjne // W: Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych / pod red. Kazimierza Wojciechowskiego ; przy współpr. Czesława Maziarza i Jadwigi Nowak. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. S. 111-113

7.

Miejsce kształcenia na odległość w edukacji permanentnej // W: Szkoła i edukacja permanentna / pod red. Maksymiliana Maciaszka, Jerzego Wołczyka, Ryszarda Wroczyńskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. S. 311-313

8.

Poradnictwo indywidualne w kształceniu korespondencyjnym // W: Konsultacje w szkole korespondencyjnej / praca zbiorowa pod red. Czesława Maziarza. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1963. S. 63-86

9.

Przeszkody i niepowodzenia w studiach nauczycieli pracujących // W: Przeszkody i niepowodzenia w studiach nauczycieli pracujących. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Zakład Pedagogiki, 1974. S. 9-[182]

10. Wstęp // W: Przeszkody i niepowodzenia w studiach nauczycieli pracujących. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Zakład Pedagogiki, 1974. S. 3-7 11. Zjazd lub zjazd oświatowy // W: Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych / pod red. Kazimierza Wojciechowskiego ; przy współpr. Czesława Maziarza i Jadwigi Nowak. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. S. 425-426

Artykuły z wydawnictw ciągłych 12. Badania nad samokształceniem dorosłej ludności miejskiej we Francji // Oświata Dorosłych. - 1961, nr 5, s. 303-305 13. Czym jest podręcznik w kształceniu korespondencyjnym // Biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej - Człowiek w pracy i w osiedlu. - 1974, nr 2, s. 9-26 14. Informacja o czasopiśmie „Epistolodidaktika” (rocznik 1971 i 1972) // Biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej - Człowiek w pracy i w osiedlu. - 1974, nr 2, s. 97-99 15. Informacja o działalności ośrodków koordynujących wysiłki w zakresie ulepszania studiów zaocznych // Biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej - Człowiek w pracy i w osiedlu. - 1973, nr 2, s. 103-104 16. Informacja o działalności Sekcji Oświaty Dorosłych Oddziału Gdańskiego TWWP w 1973 roku // Biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej - Człowiek w pracy i w osiedlu. - 1974, nr 2, s. 121 17. Informowanie studentów zaocznych o przebiegu studiów jako forma pracy dydaktyczno-wychowawczej wyższej uczelni NRD : (na przykładzie zajęć wstępnych w punkcie konsultacyjnym Pädagogische Hochschule w Poczdamie, zlokalizowanym w Magdeburgu) // Biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej - Człowiek w pracy i w osiedlu. - 1973, nr 2, s. 99-104 18. Kolegia wiejskie w Anglii // Oświata Dorosłych. - 1958, nr 1, s. 47-48 19. Komunikat z badań nad przeszkodami utrudniającymi nauczycielom wyższe studia zaoczne // Biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej - Człowiek w pracy i w osiedlu. - 1973, nr 2, s. 117-118 20. Kształcenie korespondencyjne // Oświata Dorosłych. - 1979, nr 7, s. 352-356 21. Kształcenie korespondencyjne i zaoczne w NRD // Biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej - Człowiek w pracy i w osiedlu. - 1973, nr 2, s. 88 22. Kształcenie korespondencyjne na świecie (w świetle obrad międzynarodowej konferencji w Sztokholmie) // Oświata Dorosłych. - 1967, nr 7, s. 378-380

23. Kształcenie korespondencyjne w Kanadzie // Oświata Dorosłych. - 1971, nr 9, s. 556-559 24. Kształcenie korespondencyjne w krajach trzeciego świata // Biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej - Człowiek w pracy i w osiedlu. - 1974, nr 2, s. 87-96 25. Kształcenie korespondencyjne w Norwegii // Oświata Dorosłych. - 1962, nr 2, s. 110-112 26. Kształcenie korespondencyjne w szkołach młodzieżowych. [Na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Szwecji] // Nowa Szkoła. - 1971, nr 2, s. 54-57 27. Kształcenie korespondencyjne w Szwecji // Oświata Dorosłych. - 1961, nr 4, s. 242-243 28. Kształcenie korespondencyjne, jego odmiany metodyczne // Oświata Dorosłych. - 1966, nr 2, s. 57-65 29. Kształcenie korespondencyjne. Mała encyklopedia oświatowa // Oświata Dorosłych. - 1979, nr 7, s. 352-356 30. Kształcenie na odległość a edukacja permanentna // Przegląd Pedagogiczny. - 1973, nr 4, s. 98-119 31. Kształcenie zdalne w krajach skandynawskich // Oświata Dorosłych. - 1976, nr 2, s. 242-245 32. Międzynarodowa Rada Kształcenia Korespondencyjnego // Oświata Dorosłych. - 1971, nr 7, s. 432-433 33. Międzyuczelniana konferencja naukowa na temat przeszkód występujących w studiowaniu zaocznym // Życie Szkoły Wyższej. - 1974, nr 10, s. 123-125 34. Międzyuczelniana konferencja naukowa środowiska gdańskiego na temat przeszkód występujących w studiowaniu zaocznym i ich przezwyciężaniu // Biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej - Człowiek w pracy i w osiedlu. - 1975, nr 2, s. 196-198 35. Niepowodzenia w nauczycielskich studiach zaocznych // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Psychologia, Historia Wychowania. - 1973, z. 1, s. 5-31 36. O działalności gdańskiego ośrodka pedagogiki dorosłych // Biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej - Człowiek w pracy i w osiedlu. - 1974, nr 1, s. 93-97 37. O kształceniu pracowników kulturalno-oświatowych // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Psychologia, Historia Wychowania. - 1974, z. 3, s. 109-131

38. O metodyce i metodach pracy kulturalno-oświatowej // Oświata Dorosłych. - 1973, nr 1, s. 12-15 39. O potrzebie zmiany dotychczasowej definicji oświaty dorosłych. Oświata dorosłych a samokształcenie // Biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej - Człowiek w pracy i w osiedlu. - 1969, nr 2, s. 75-81 40. O pracy kulturalno-oświatowej ludzi morza // Oświata Dorosłych. - 1966, nr 6, s. 312-313 41. Oświata zawodowa we Francji // Oświata Dorosłych. - 1969, nr 7, s. 434-435 42. Placówki kształcenia korespondencyjnego // Oświata Dorosłych. - 1966, nr 7, s. 351-354 43. Płynność elementu uczniowskiego w liceum korespondencyjnym // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1967, nr 1, s. [167]-179 44. Powszechny Uniwersytet Korespondencyjny Morski powstanie w Gdańsku // Oświata Dorosłych. - 1966, nr 5, s. 254 45. Rozwój kształcenia korespondencyjnego Humanistyczne. – 1967, z. 2, s. 33-66

w

Polsce

//

Gdańskie

Zeszyty

46. Sprawozdanie z działalności Sekcji Oświaty Dorosłych przy gdańskim oddziale z TWWP za rok 1972 // Biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej - Człowiek w pracy i w osiedlu. - 1973, nr 2, s. 119 47. Szwedzka oświata robotnicza // Oświata Dorosłych. - 1961, nr 3, s. 175 48. Środki masowego przekazu w oświacie dorosłych // Oświata Dorosłych. - 1967, nr 1, s. 40-41 49. Światowe tendencje rozwojowe kształcenia korespondencyjnego // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - 1972, nr 2, s. 135-140 50. Uwagi o swoistych formach pracy dydaktyczno-wychowawczej korespondencyjnym // Oświata Dorosłych. - 1963, nr 2, s. 76-79

w

liceum

51. Uwagi o terminologii samokształcenia // Oświata Dorosłych. - 1959, nr 5, s. 282-285 52. Współczesne tendencje metodyczne kształcenia na odległość // Biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej - Człowiek w pracy i w osiedlu. - 1973, nr 2, s. 9-28

Recenzje 53. Kształcenie dorosłych a środowisko rodzinne / Olga Czerniawska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Rec. Elżbieta Zawacka // Oświata Dorosłych. - 1972, nr 1, s. 53-55

54. On the methodes of teaching by correspondence / Börie Holmberg. - Lund : C. W. K. Gleerup, 1960. Rec. O metodach kształcenia korespondencyjnego / Elżbieta Zawacka // Oświata

Dorosłych. - 1963, nr 10, s. 543-546 55. Television et Education - marzec 1967. Kwartalnik Stowarzyszenia „Culture et Television” Rec. Oddziaływanie kulturalne telewizji francuskiej / Elżbieta Zawacka // Oświata Dorosłych. - 1968, nr 6, s. 366-369 56. Proces samokształcenia / Czesław Maziarz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966.

Rec. Pomoc w doskonaleniu zawodowym nauczyciela / Elżbieta Zawacka // Życie Szkoły. - 1967, nr 6, s. 44-45 57. Přehled hlavní problematíky korespondencniho wzdélání dospélych. - Praha, 1970. Rec. Elżbieta Zawacka // Oświata Dorosłych. - 1972, nr 9, s. 562

Bibliografia przedmiotowa Wydawnictwa zwarte 58. Elżbieta Zawacka „Zo” : portret akademicki / Ryszard Borowicz, Hanna Kostyło, Władysława Szulakiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009 59. Elżbieta Zawacka, 1909-2009 : praca zbiorowa / pod red. Anny Frąckowiak [et al.]. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - BIP, 2009 60. Prof. dr hab. gen. bryg. Elżbieta Zawacka (1909-2009) : materiały do biografii / pod. Red. Katarzyny Minczykowskiej. - Toruń : Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej , 2010 61. Świadkowie dziejów : relacje rejestrowane dla Telewizji Polskiej. T. 2 / oprac. Maciej Wojdyński. - Warszawa : Maciej Wojtyński, 2010

Fragmenty z wydawnictw zbiorowych

62. Elżbieta Magdalena Zawacka [1909-2009] : żołnierz, pedagog, historyk // W: Seniorki polskiej andragogiki / [red. nauk.] Anna Frąckowiak. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, [2012]. S. 152-174 63. Listy Elżbiety Zawackiej do Ryszarda Wroczyńskiego (1957-1958, 1961) / Wiesław Theiss // W: Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku : ciągłość i zmiana : zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu 80 urodzin / pod red. Romualda Grzybowskiego, Krzysztofa Jakubiaka,

Mariusza Brodnickiego, Tomasza Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 177-204 64. Zawacka Elżbieta // W: Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1984 : materiały do biografii / pod red. Sławomira Kalembki. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1987. S. 378-379

Artykuły z wydawnictw ciągłych 65. Elżbieta Magdalena Zawacka (1909-2009): drogi życia i dzieło / Tomasz Maliszewski // Edukacja Otwarta. - 2009, nr 1, s. 43-62 66. Elżbieta Zawacka jako teoretyk systemu edukacji na odległość / Józef Półturzycki // Płockie Studia Dydaktyczne. - 2010, T. 22, s. 25-39 67. Habilitacja dr Elżbiety Zawackiej / AC // Oświata Dorosłych. - 1972, nr 9, s. 562 68. Podręcznik w kształceniu na odległość : wskazania Elżbiety Zawackiej / Renata Góralska // Płockie Studia Dydaktyczne. - 2010, T. 22, s. 159-167 69. Spór o Elżbietę Zawacką : żołnierza i pedagoga / Józef Półturzycki // Rocznik Andragogiczny. - 2014, T. 21, s. 317-331 70. Z Torunia do Sichelberga : okres pracy nauczycielskiej Elżbiety Zawackiej w Sierpcu / Norbert Woźniak // Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego. - 2014, nr 3, s. 10-15

Recenzje 71. Elżbieta Zawacka, 1909-2009 : praca zbiorowa. - Radom, 2009. ; Pisma pedagogiczne / Elżbieta Zawacka. - Radom, 2009. Rec. [Elżbieta Zawacka, 1909-2009 ; Pisma pedagogiczne - recenzje] / Jarosław Horowski // Płockie Studia Dydaktyczne. - 2010, T. 22, s. 239-247 72. Elżbieta Zawacka "Zelma", "Sulica", "Zo" / Katarzyna Minczykowska. - Toruń, 2007. Rec. [Elżbieta Zawacka "Zelma", "Sulica", "Zo" - recenzja] / Katarzyna Kącka // Rocznik Toruński. - 2008, T. 35, s. 226-230 73. Elżbieta Zawacka "Zo" : portret akademicki / Ryszard Borowicz, Hanna ZielińskaKostyło, Władysława Szulakiewicz. - Toruń, 2009. Rec. [Elżbieta Zawacka "Zo" - recenzja] / Alina Matlakiewicz // Płockie Studia Dydaktyczne. - 2010, T. 22, s. 249-254 74. Elżbieta Zawacka "Zo" : portret akademicki / Ryszard Borowicz, Hanna Kostyło, Władysława Szulakiewicz. - Toruń, 2009.

Rec. [Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa - recenzja] / Alina Matlakiewicz // Rocznik Andragogiczny. - 2009, s. 510-515 75. Kształcenie zdalne / Elżbieta Zawacka. - Toruń : nakładem autorki, 1995. Rec. Alina Matlakiewicz // Rocznik Andragogiczny. - 1995/1996, s. 351-353 76. Kształcenie korespondencyjne / Elżbieta Zawacka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.

Rec. Czesław Maziarz // Oświata Dorosłych. - 1968, nr 6, s. 362-363 77. Przeszkody i niepowodzenia w studiach nauczycieli pracujących / Red. Elżbieta Zawacka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Zakład Pedagogiki, 1974.

Rec. Józef Zalewski // Nauczyciel i Wychowanie. - 1974, nr 5, s. 101-105 Rec. Aleksander Zandecki // Ruch Pedagogiczny. - 1974, nr 6, s. 863-866