BIBLIOGRAFIA GRUNWALDZKA

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. EMILII SUKERTOWEJ-BIEDRAWINY w OLSZTYNIE ANITA ROMULEWICZ ANNA WYSOCKA SYLWIA BIAŁECKA BIBLIOGRAFIA GRUNWALDZKA ...
37 downloads 2 Views 628KB Size
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. EMILII SUKERTOWEJ-BIEDRAWINY w OLSZTYNIE

ANITA ROMULEWICZ ANNA WYSOCKA SYLWIA BIAŁECKA

BIBLIOGRAFIA GRUNWALDZKA za lata 1990-2010

OLSZTYN 2010

Korekta Anna Rau Anna Wysocka Tłumaczenie Sylwia Białecka Projekt okładki Iwona Bolińska-Walendzik Koordynator projektu Anita Romulewicz Opracowanie techniczne Krzysztof Tkacz

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt objęty patronatem Sekretarza Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego.

Konsultacja naukowa Romuald Odoj ISBN 978-83-924572-8-2 Wydawca Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny 10-117 Olsztyn, ul. 1-go Maja 5. Tel. (89) 527 28 74 http://www.wbp.olsztyn.pl e-mail: [email protected] Druk i oprawa „Gutgraf” Zakład Poligraficzny Marian Świniarski Olsztyn

Rok 2010 jest szczególnym dla Polski, a zwłaszcza dla Warmii i Mazur. W tym czasie świętujemy 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. Pamięć o Grunwaldzie, jako symbolu narodowym, miejscu uświetnionym chwałą i wyzwalającym ducha patriotyzmu oraz umiłowania Ojczyzny, była na Warmii i Mazurach przez wieki pielęgnowana, choć czasem wykorzystywana do koniunkturalnych, politycznych celów. Stała się też istotnym elementem tradycji ludowej, tworząc tak zwaną tradycję grunwaldzką. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, jako instytucja kultury statutowo powołana do dokumentowania i szerzenia kultury i piśmiennictwa regionalnego, od wielu lat podejmuje działania służące kształtowaniu świadomości historycznej w tym zakresie. W roku jubileuszowym również promowaliśmy tradycję bitwy w aspekcie zarówno historycznym jak i współczesnym. Jednym z tych działań jest niniejsza publikacja, wydana w ramach realizacji projektu „Na stronach ksiąg i Internetu - Bitwa pod Grunwaldem przez wieki”. Mając świadomość, że nam, podobnie jak twórcom poprzednich bibliografii tematycznych, też pewnie nie udało się stworzyć dzieła kompletnego, zachęcam czytelników do uważnej lektury i twórczego wykorzystania prezentowanych materiałów bibliograficznych.

Andrzej Marcinkiewicz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

SPIS TREŚCI WSTĘP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VORWORT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII . . . . . .

7 9 11

1. Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. Historia 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

. . . . . . . . . . . Źródła . . . . . . . Opracowania naukowe Publicystyka . . . . Nauki pomocnicze . .

3. Archeologia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i popularnonaukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

14 14 15 27 31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4. Tradycja . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Zagadnienia ogólne . . . . . 4.2. Obchody . . . . . . . . . . 4.2.1. Przygotowania . . . 4.2.2. Realizacja . . . . . 4.3. Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej 4.4. Turystyka . . . . . . . . . . 4.5. Edukacja . . . . . . . . . . 4.6. Inne . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

36 36 43 43 51 64 66 67 72

5. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 5.1. Teksty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 5.2. Opracowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 6. Sztuka . 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.

. . . . . . Malarstwo Rzeźba . . Pomniki . Muzyka . . Film . . . Fotografia Wystawy .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

INDEKS ALFABETYCZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

79 79 82 82 87 87 89 89 93

WSTĘP „Bibliografia grunwaldzka” ma charakter przedmiotowy. Rejestruje piśmiennictwo na temat bitwy grunwaldzkiej oraz tradycji z nią związanej, opublikowane w latach 1990-2010 na terenie całego kraju oraz za granicą. Źródłem informacji były bibliografie polskie (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, Bibliografia Historii Polskiej, Polonica Zagraniczne, Bibliografia Historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz Krajów Regionu Bałtyku, Bibliografia Warmii i Mazur), bibliografie narodowe zagraniczne (m.in. angielska, amerykańska, czeska, litewska, niemiecka, rosyjska, ukraińska, węgierska) oraz Europeana, a także tematyczne portale internetowe. Zakres formalny bibliografii obejmuje wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism, rozprawy z prac zbiorowych oraz rozdziały i fragmenty. Publikacja stanowi kontynuację wydanych w 1990 r. ostatnich pełnych zestawień na ten temat: „Bibliografii Grunwaldzkiej” Waldemara Mierzwy (Olsztyn, „Dom Książki”) oraz „Bibliografii bitwy pod Grunwaldem i jej tradycji” w opracowaniu Henryka Baranowskiego i Ireneusza Czarcińskiego, pod redakcją Mariana Biskupa (Toruń, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk). W niniejszej publikacji nie uwzględniono materiałów wydanych przed 1990 rokiem, których nie ujęto w powyższych pracach. Zostaną one zaprezentowane w formie zestawienia bibliograficznego w czasopiśmie „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”, wydawanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. „Bibliografia grunwaldzka” zawiera 1153 numerowanych pozycji bibliograficznych, w tym także część zbiorowych, usystematyzowanych alfabetycznie w obrębie działów tematycznych: bibliografie, historia, archeologia, tradycja, literatura oraz sztuka. Bibliografia zaopatrzona jest w indeks alfabetyczny, który zawiera w takim układzie nazwiska i kryptonimy autorów, współautorów, opracowujących, tłumaczy, autorów przedmów i wstępów, redaktorów, ilustratorów, recenzentów i rozmówców, oraz tytuły dzieł anonimowych i zbiorowych. Liczby odsyłają do numerów pozycji w zrębie głównym bibliografii.

VORWORT „Bibliografia Grunwaldzka” registriert die Titel, die einen sachlichen Bezug zur Tannenberg-Schlacht haben und sowohl die Schlacht als auch ihre Tradition betreffen. Erfasst wurden die Materialien, die in den Jahren 1990-2010 in Polen und im Ausland erschienen sind. Zur Erstellung der Bibliographie wurden polnische bibliographische Quellen (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, Bibliografia Historii Polskiej, Polonica Zagraniczne, Bibliografia Historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz Krajów Regionu Bałtyku, Bibliografia Warmii i Mazur), ausl¨ andische Nationalbibliographien (u.a. englische, amerikanische, tschechische, litauische, deutsche, russische, ukrainische, ungarische), Europeana, sowie andere Internet-Fachportale benutzt. Die Bibliographie verzeichnet B¨ ucher, Aufs¨ atze aus Zeitschriften und Sammelwerken, einzelne Kapitel und Abschnitte. „Bibliografia Grunwaldzka” ist die Fortsetzung der 1990 erschienenen „Bibliografia Grunwaldzka” von Waldemar Mierzwa (Olsztyn, Dom Książki) und „Bibliografia bitwy pod Grunwaldem i jej tradycji”, bearbeitet von Henryk Baranowski und Ireneusz Czarciński, herausgegeben von Marian Biskup (Toruń, Institut f¨ ur Geschichte der Polnischen Akademie der Wissenschaften). Die vor 1990 erschienenen Titel, die in den fr¨ uheren Ver¨ offentlichungen nicht erfasst wurden, wurden in der vorliegenden Bibliographie nicht ber¨ ucksichtigt. Alle Erg¨ anzungen erscheinen als ein zus¨ atzliches Material in „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”, der elektronischen Zeitschrift der Woiwodschafts-Bibliothek in Olsztyn. „Bibliografia Grunwaldzka” enth¨ alt 1153 Eintr¨ age, darunter auch Sammeltitel, die in sechs Sachgebiete gegliedert wurden: Bibliographien, Geschichte, Arch¨ aologie, Tradition, Literatur und Kunst. Innerhalb der Sachgebiete wurden die Eintr¨ age alphabetisch geordnet. Die Bibliographie wurde mit einem alphabetischen Register versehen, der die Namen und Deck¨ namen von Autoren, Mitarbeitern, Bearbeitern, Ubersetzern, Vorwortautoren, Redaktoren, Illustratoren, Rezensenten und Gespr¨ achsf¨ uhrern und Titel der anonymen Texte und Sammelwerke zusammentr¨ agt. Die Zahlen im Register bezeichnen die Nummer der bibliographischen Eintr¨ age.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII

ang. — angielski aut. — autor bibliogr. — bibliografia Bd. — tom ca — około cm — centymetr comment. — komentarz cop. — copyright cz. — część częśc. — częściowo dod. — dodatek dot. — dotyczy ed. — wydanie Engl. — angielski err. — errata et al. — i inni faks. — faksymile fot. — fotografia fr. — francuski fragm. — fragment gł. — głównie graf. — grafika hrsg. — wydany, redaktor hudoż. — ilustrator i ins. — i inni il. — ilustracja, ilustrator im. — imienia inf. — informacja ist. — historyczna jęz. — język k. — karta kolor. — kolorowy kom. red. — komitet redakcyjny koment. — komentarz ks. — księga Lib. — księga łac. — łacina m. — mapa m.in. — między innymi Mitarb. — współpraca nauk. — naukowy nawiąz. — nawiązanie niem. — niemiecki niezm. — niezmienione

No — numer nr — numer odp. — odpowiedź okł. — okładka omów. — omówienie oprac. — opracowanie, opracował oprac. graf. — opracowanie graficzne oryg. — oryginał pl. — plan pol. — polski polem. — polemika Poln. — polski popr. — poprawiony portr. — portret posł. — posłowie powiększ. — powiększone pr. zbior. — praca zbiorowa prof. — profesor przedm. — przedmowa przekł. — przekład przeł. — przełożył przetł. — przetłumaczył przygot. — przygotował r. — rok R. — rocznik rec. — recenzja, recenzent red. — redakcja, redaktor red. nauk. — redaktor naukowy repr. — reprint reprod. — reprodukcja reż. — reżyser ros. — rosyjski rozdz. — rozdział rozm. — rozmawiał równol. — równoległy rys. — rysunek s. — strona s.a. — bez roku s.l. — bez miejsca streszcz. — streszczenie św. — święty t. — tom, tomy tab. — tabela tabl. — tablica 11

WYKAZ SKRÓTÓW

Tl. — część transl. — tłumaczenie tł. — tłumacz, tłumaczenie tyt. — tytuł u.a. — i inni uzup. — uzupełniony ¨ Ubers. — tłumaczenie Verf. — redaktor vol. — wolumen Vyd. — wydawnictwo Vyp. — zeszyt w. — wiek; wiersz

wg — według właśc. — właściwie woj. — województwo wyd. — wydanie wykr. — wykres z. — zeszyt zbior. — zbiorowy zdj. — zdjęcia złoż. — złożony zm. — zmieniony zob. — zobacz

1. BIBLIOGRAFIE

1. BARANOWSKI, Henryk: Bibliografia bitwy pod Grunwaldem i jej tradycji / Henryk Baranowski, Ireneusz Czarciński ; pod red. Mariana Biskupa ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. – Toruń : IH PAN, 1990. – 152 s. ; 23 cm. Indeks. Rec.: Dwie bibliografie bitwy grunwaldzkiej i jej tradycji / Marek Adamczewski // Studia Grunwaldzkie. – T. 2 (1992), s. 96. Rec.: Dwie bibliografie grunwaldzkie / Wiesław Bieńkowski // Studia Grunwaldzkie. – T. 2 (1992), s. 100. Rec.: Dubicki, Tadeusz; Kuczyński, Krzysztof A. // Studia Historica Slavo-Germanica. – T. 18 (1991/1992), s. 209-210. Rec.: Ekdahl, Sven // Zeitschrift f¨ ur Ostmitteleuropa-Forschung. – T. 45 (1996), H. 1, s. 118-119.

2. MIERZWA, Waldemar: Bibliografia grunwaldzka / Waldemar Mierzwa. – Olsztyn : „Dom Książki”, 1990. – 152 s., [16] s. faks. ; 20 cm. Rec.: Baranowski, Henryk // Zapiski Historyczne. – 1991, z. 2/3, s. 127-130. Rec.: „Bibliografia grunwaldzka” / leś // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 115, s. 5. Rec.: Dwie bibliografie bitwy grunwaldzkiej i jej tradycji / Marek Adamczewski // Studia Grunwaldzkie. – T. 2 (1992), s. 96-99. Rec.: Dwie bibliografie grunwaldzkie / Wiesław Bieńkowski // Studia Grunwaldzkie. – T. 2 (1992), s. 100. Rec.: Bibliografia grunwaldzka / Dariusz Maciak // Przegląd Humanistyczny. – 1992, nr 1, s. 183-184. Rec.: Ekdahl, Sven // Zeitschrift f¨ ur Ostmitteleuropa-Forschung. – T. 45 (1996), z. 1, s. 118-119.

13

2. HISTORIA

2.1. Źródła BISKUP, Marian : Das Echo der Tannenbergschlacht und der Belagerung Marienburgs im deutschen Zweig des Deutschen Ordens im Sommer 1410 = poz. 21 3. DŁUGOSZ, Jan: Banderia Prutenorum / Jan Długosz ; [wstęp Krzysztof Stopka ; tł. wstępu Guy Russell Torr ; tł. Banderiów z oryg. Aleksandra Golik-Prus, Andrzej Obrębski ; red. Zdzisław Pietrzyk]. – Proszówki ; Kraków ; Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 2009. – 95 s., [60] k. tabl. : il. ; 34 cm + Teka: [12] k. tabl. – (Skarby Kultury i Literatury Polskiej) Tekst w jęz. pol., ang., łac.; tekst pol. tł. z łac., tekst ang. tł. z pol. ISBN 978-83-88383-44-1 Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków. Banderia Prutenorum reprodukcje wg oryginału przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Pozostałe reprodukcje ze zbiorów: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4. DŁUGOSZ, Jan: Bitwa grunwaldzka : (z historii Polski) / Jan Długosz ; oprac. Jan Dąbrowski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2003. – LXXVI, [2], 166, [1] s. ; 20 cm. – (Skarby Biblioteki Narodowej) Bibliogr. ISBN 83-04-04632-6 („Ossolineum”) ISBN 83-7316-258-5 (kolekcja, De Agostini) Rec.: (ej) // Nowa Myśl Polska. – 2003, nr 32, s. 10. Toż: Bitwa grunwaldzka / Jan Długosz ; red. nauk. Stanisław Sierpowski ; wstęp Hanna Krzyżostaniak ; przypisy Jan Dąbrowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Foka ; Kraków : przy współpr. Marketing Room Poland, cop. 2010. – XII, 114, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Źródeł Historii Polski) (Kroniki Polskie ; 3). – Bibliogr. s. XII. – ISBN 978-83-7668-021-7 (Foka, t. 3)

5. DŁUGOSZ, Jan: Bitwa pod Grunwaldem (Rok 1410) / Jan Długosz // W: W stulecie „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza / pod red. Lecha Ludorowskiego, Haliny Ludorowskiej. – Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2000. – S. 3-19. 6. DŁUGOSZ, Jan: Bitwa straszna Polaków z Krzyżakami : ilustracje scen bitewnych odtworzonych na podstawie opisu Jana Długosza / Jan Długosz ; wybór i przekł. [z łac.] Jerzy Sikorski ; oprac. graf. Marcin Łabaj ; zdj. Witold Mierzejewski. – Olsztyn : Agencja WIT Witold Mierzejewski, 2010. – 93, [3] s. : fot. ; 22 x 24 cm. 14

Oryginalna wersja pt.: „Spotkanie się i bitwa straszna Polaków z Krzyżakami” ISBN 978-83-62067-20-6 Omów.: bs // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 10.

7. DŁUGOSZ, Jan: Grunwald 1410 : proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = muˇsio apraˇsymas pagal Janą Dlugoˇsą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugo¯sqa k¨ ore uru¯sma˜ n tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d’apres Jan ˆ Długosz = opisanie bitvy po Anu Dlugoˇsu = opis ˆ bitvi za Anom Dlugoˇsem / [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski ; moderator editionem ducens Anna Westfeld ; imagines Edward Ratuszyński ; elaboratio vexillorum Jakub Kozioł ; auct. translationum Witold Boćwiński et al.]. – Olsztyn : Pracownia Wydawnicza „ElSet”, 2010. – 371, [1] s. : il. ; 29 cm. Równol. tekst łac. i przekł. ang., czes., fr., krymsko-tatarski, lit., niem., pol., ros., ukr. ISBN 978-83-61602-78-1

8. DŁUGOSZ, Jan: Historia Polonica : [fragmenty o bitwie pod Grunwaldem] / Jan Długosz ; tł. z łac. Karol Mecherzyński // W: Dzieje Polski w malarstwie i poezji / Janusz Wałek. – [Wyd. 2 popr.]. – Warszawa : „Interpress”, 1991. – S. 44-48. ISBN 83-223-2584-3

9. DŁUGOSZ, Jan: Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Lib. 10-11, 1404-1412 / [consilium ed. C. Baczkowski et al. ; textum recensuit Danuta Turkowska ; comment. confecit Christophorus Baczkowski, Franciscus Sikora]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. – 351, [1] s., [2] k. tabl. : err. ; 26 cm. ISBN 83-01-12399-0

10. DŁUGOSZ, Jan: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 10, ks. 11, 1406-1412 / [kom. red. Stanisław Gawęda et al. ; oprac. tekstu łac. Danuta Turkowska, Maria Kowalczyk ; przekł. na jęz. pol. Julia Mrukówna ; red. i koment. Józef Garbacik, Krystyna Pieradzka]. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 269, [3] s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm. Indeksy. ISBN 978-83-01-16074-6

Poz. 11-21

EKDAHL, Sven : Jono Dlugoˇso „Prus¸ u veliavos” –ˇ zalgirio m¯ uˇsio ˇsaltinis = poz. 276 11. Grunwald 1410 : wybór tekstów źródłowych. T. 1 : Narodziny idei krucjatowej / tł. i oprac. Jan Powierski ; tł., uzup. i red. Janusz Trupinda. – Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2005. – 206 s. ; 24 cm. ISBN 83-86206-89-6 Wyprawy krzyżowe na ziemiach pruskich i nadbałtyckich. Tom omawia genezę idei, przedstawia narodziny ideologii krucjatowej, omawia przedsięwzięcia krucjatowe do momentu przybycia Krzyżaków do Prus. Tom drugi ma zawierać teksty dot. bitwy grunwaldzkiej, jej przebiegu i znaczenia.

12. JAN Z WIŚLICY: Pr¯ us¸ u karas = Bellum prutenum / Jonas Vislicietis. – Vilnius : Mintis, 1997. – XLIV, 158, [5] s., [8] k. tabl. : il. ; 19 cm. – (Bibliotheca Baltica-Lithuania) Bibliogr. s. XXVI. Indeks. ISBN 5-417-00753-6

13. PETRUS DE DUSBURG: O bitwie panów pruskich z Polakami, Litwinami, Rusinami itd. / Petrus de Dusburg // W: Kronika Ziemi Pruskiej / Piotr z Dusburga ; przetł. Sławomir Wyszomirski ; wstępem i koment. historycznym opatrzył Jarosław Wenta. – Wyd. 2 przejrz. i popr. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. – S. 247. ISBN 83-231-1744-6 Toż: Kronika Ziemi Pruskiej / Piotr z Dusburga ; wyd., wstępem i przypisami opatrzyli Jarosław Wenta i Sławomir Wyszomirski ; Polska Akademia Umiejętności. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2007. – S. 247. – (Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 = Monumenta Poloniae Historica. Series 2 ; t. 13). – ISBN 978-83-601-8363-2

14. Das Soldbuch des Deutschen Ordens 1410/1411 : die Abrechungen f¨ ur die Soldtruppen / wyd. Sven Ekdahl. Cz. I : Text mit Anhang und Erl¨ auterungen. – K¨ oln ; Wien : B¨ ohlau Verlag, 1988. – VIII, 206 s. – (Ver¨ offentlichungen aus den Archiven Preussicher Kulturbesitz ; t.23/I) Rec.: M.D. // Przegląd Historyczny. – 1989, nr 3, s. 620-621. Rec.: Schmidtchen, Volker // Nordost-Archiv. – T. 23, Z. 87 (1990), s. 93-95. Rec.: Sikorski, Jerzy // Rocznik Olsztyński. – T. 17 (1997), s. 429-431. Księga żołdu zakonu krzyżackiego z 1410/1411 r. w okresie Wielkiej Wojny z Polską (1409-1411).

2.2. Opracowania naukowe i popularnonaukowe 15. AUDOIN-ROUZEAU, Stephane: 1410 Grunwald / Stephane Audoin-Rouzeau // W:

Wielkie bitwy / Stephane Audoin-Rouzeau ; redakcja merytoryczna Mirosław Nagielski ; [red. Przemysław Skrzypczyk ; tł. Piotr Wrzosek]. – Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2008. – S. 76-77. – (Larousse) ISBN 978-83-7575-540-4

16. BENNINGHOVEN, Friedrich: Zur Lebensf¨ uhrung und Finanzkraft der Kulmer Oberschicht in der Zeit der Schlacht von Tannenberg : der Nachlass des Franczke Hartmann 1411-1424 / Friedrich Benninghoven // Archiv f¨ ur Diplomatik. – Bd. 46 (2000), s. 293-323. 17. BESALA, Jerzy: Grunwald 1410-2010 / Jerzy Besala // Wiedza i Życie. – 2010, nr 7, s. 32-36, il. – (Wielkie bitwy) 18. BIAŁUŃSKI, Grzegorz: Bitwa pod Grunwaldem w 1410 r. (w polskim ujęciu) i narodziny jej mitu / Grzegorz Białuński // Masovia. – T. 4 (2001), s. 31-42. Streszcz. niem.

19. BICZKOWSKI, Mirosław: Bitwa pod Grunwaldem – najsłynniejszą bitwą w historii Polski / Mirosław Biczkowski // W: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona : w 100. rocznicę urodzin (1906-2006) : przewodnik sesji terenowych : Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego Toruń, 13-17 września 2006 r. / red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Toruński [etc.]. – Toruń : Oficyna Wydawnicza Turpress, 2006. – S. 105-110, m. 20. BISKUP, Marian: Akt nadania administracji prepozytury w kaplicy na Polu Grunwaldzkim przez Zygmunta Starego w roku 1520 / Marian Biskup // Studia Grunwaldzkie. – T. 2 (1992), s. 93-95. 21. BISKUP, Marian: Das Echo der Tannenbergschlacht und der Belagerung Marienburgs im deutschen Zweig des Deutschen Ordens im Sommer 1410 / Marian Biskup // W: Beitr¨ age zur Geschichte des Deutschen Ordens / hrsg. von Udo Arnold. Bd. 2. – Marburg : N.G. Elvert Verlag, 1993. – S. 116-123. – (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 49 ; Ver¨ offentlichungen der internationalen historischen Komission zur Erforschung des Deutschen Ordens ; Bd. 5) Echa bitwy pod Grunwaldem i oblężenia Malborka w Zakonie Krzyżackim na ziemiach Rzeszy Niemieckiej. Zawiera źródła: listy Heinricha von Plauena do rycerstwa niemieckiego i Konrada von Eglofsteina (mistrza Zakonu w Rzeszy Niemieckiej) oraz list Konrada von Eglofsteina do dostojników Zakonu w Rzeszy.

15

Poz. 22-36

22. BISKUP, Marian: Der „große Krieg” in den Jahren 1409-1411 : der Sieg Polen-Litauens bei Grunwald/Tannenberg / Marian Biskup // W: Die Geschichte des Deutschen Ordens in Preußen : Wirtschaft, Gesellschaft, Staat, Ideologie / Marian Biskup, Gerard Labuda ; aus dem Poln. von J¨ urgen Heyde und Ulrich Kodur. – Osnabr¨ uck : Fibre, 2000. – S. 394-398. 23. BISKUP, Marian: Grunwaldzka bitwa : geneza, przebieg, znaczenie, tradycja / Marian Biskup. – Warszawa : „Interpress”, 1991. – 211, [1] s., [40] s. tabl., [2] k. m. złoż. : faks., fot., portr. ; 20 cm. – (Panorama Dziejów Polski – Fakty i Mity) Bibliogr. Rec.: Nowakowski, Andrzej // Studia Grunwaldzkie. – T. 3 (1994), s. 135-138.

24. BISKUP, Marian: Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim (1308-1521) / Marian Biskup. – Gdańsk : „Marpress”, 1993. – 358 s., [18] s. tabl. : il., m. ; 24 cm. Bibliogr. – Indeks. Rec.: Nowakowski, Andrzej // Zapiski Historyczne. – 1996, z. 1, s. 123-127. Z treści: „Wielka wojna” Polski i Litwy z Zakonem (1409-1411).

25. BOOCKMANN, Hartmut: Tannenberg, Schlacht bei (15. Juli 1410) / H[artmut] Boockmann // W: Lexikon des Mittelalters, T. 8, Stadt (Byzantinisches Reich) bis Werl. – M¨ unchen ; LexMA-Verlag, 1997. – S. 458-459. 26. BRZUSTOWICZ, Grzegorz Jacek: O udziale księcia szczecińskiego Kazimierza V w Bitwie pod Grunwaldem / Grzegorz Jacek Brzustowicz // Przegląd Zachodniopomorski. – 2006, nr 3, s. 21-45, il., wykr. 27. BUDYKO, Michail Ivanoviˇ c: Grjunval’dskaˆ a bitva / Michail Ivanoviˇ c Budyko // W: Zagadki istorii : literaturno-istoriˇ ceskie `esse / Michail Ivanoviˇ c Budyko. – Sankt-Peterburg : Nauka, 1995. – S. 179-187. 28. BUNAR, Piotr: 1409-1411 Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim / Piotr Bunar, Stanisław A. Sroka // W: Wojny, bitwy i potyczki w średniowiecznej Polsce / Piotr Bunar, Stanisław A. Sroka. – Kraków : Universitas, 1996. – S. 77-80. ˇ 29. CAROPKA, Vitak: Udzel vojska VKL ˇ u Grunval’dskaj bitve / Vitak Caropka // Belaˇ ruski Gistaryˇ cny Casopis. – 2000, No 2, s. 14-22. 30. CHAZBIJEWICZ, Selim: Chan Dżelaleddin i Tatarzy w bitwie pod Grunwaldem / 16

2. Historia

Selim Chazbijewicz // Przegląd Tatarski. – 2010, nr 2, s. 6-9. 31. CHRISTIANSEN, Eric: Grunwald i później (1409-1414) / Eric Christiansen // W: Krucjaty północne / Eric Christiansen ; przekł. z ang. Janusz Szczepański. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2009. – S. 293-298. – (Historia) Bibliogr. s. 334-346, 356-358. – Indeksy. ISBN 978-83-7510-358-8 Rec.: Sakralizacja wojny / Jan Drabina // Nowe Książki. – 2010, nr 6, s. 29.

32. CZACHAROWSKI, Antoni: Musste es zur Schlacht bei Tannenberg kommen? / Antoni Czacharowski // W: Das Preussenland als Forschungsaufgabe : eine europ¨ aische Region in ihren geschichten Bez¨ ugen : Festschrift f¨ ur Udo Arnold zum 60. Geburstag, gewidmet von den Mitgliedern der Historischen Kommission f¨ ur ost- und westpreussische Landesforschung / hrsg. v Bernhart J¨ ahnig und Georg Michels. – L¨ uneburg : Verl. Nordostdt. Kulturwerk, 2000. – S. 51-59. – (Einzelschriften der Historischen Kommission f¨ ur ost- und westpreussische Landesforschung ; Bd. 20) 33. CZACHAROWSKI, Antoni: Die Opposition des Rittertums im Kulmer Land zur Zeit der Tannenbergschlacht / Antoni Czacharowski // W: B¨ urgertum und Rittertum im Sp¨ atmittelalter : Festgabe zu seinem siebzigsten Geburtstag / Antoni Czacharowski. – Toruń : Wydawnictwo UMK, 2001. – S. 73-89. ISBN 83-231-1304-1

34. CZACHAROWSKI, Antoni: Toruń w epoce grunwaldzkiej (kwestie polityki zewnętrznej) / Antoni Czacharowski // W: Studia z archeologii, historii i historii architektury. – Toruń : Wydawnictwo UMK, 2003. – S. 231-236. – (Archaeologia Historica Polona ; T. 13) Streszcz. w jęz. ang. ISBN 83-231-1536-2

35. DEMBSKI, Heinz: Tannenberg in Ostpreussen : ein Ordensritterdorf und seine Geschichte / Heinz Dembski. – Heidenheim an der Brenz : Verlag Tannenberg Eber, [1995]. – 200 s. : il. ; 21 cm. – (Gedichte und Zitate aus Ostpreussen ; Bd. 4) ISBN 3-929635-03-8 Grunwald – wieś krzyżacka i jej historia.

36. DESCHNER, Karlheinz: Tannenberg oder der Anfang vom Ende / Karlheinz Deschner // W: Kriminalgeschichte des Christentums / Karlheinz Deschner. Bd. 8: Das 15. und 16. Jahrhundert : vom Exil der P¨ apste in Avignon

Poz. 37-50

bis zum Augsburger Religionsfrieden. – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2004. – S. 252-256.

Ekdahl // Studia Grunwaldzkie. – T. 3 (1994), s. 61-118, il. Streszcz. w jęz. niem.

37. DOWGIAŁO, Karol: Prawdy i mity bitwy grunwaldzkiej / Karol Dowgiało // W: Per aspera ad astra : materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 3, Historia Polski średniowiecznej / [red. nacz. Adam Świątek ; red. Marta Adamczyk et al.]. – Kraków : Koło Naukowe Historyków Studentów UJ ; AT Group, 2008. – S. 17-34. ISBN 978-83-61026-24-2 (AT Group)

38. DVOICHENKO-MARKOV, Demetrius: The battle of Tannenberg (Gr¨ unwald) [!] in 1410 / Demetrius Dvoichenko-Markov // W: Von Cr´ ecy bis Moh´ acs : Kriegswesen im sp¨ aten Mittelalter (1346-1526) : acta : [XXII. Kongreß der Internationalen Kommission f¨ ur Milit¨ argeschichte ; Wien, 9. – 13. September 1996]. – Wien : Heeresgeschichtliches Museum, 1997. – S. 299-305. – (International Commission of Military History. Actes ; 22) Tekst niem., ang., fr., hiszp.

39. DYMEK, Benon: Mazowsze a Grunwald / Benon Dymek // Rocznik Żyrardowski. – T. 1 (2002), s. 99-112. 40. EKDAHL, Sven: Die „Flucht der Litauer” in der Schlacht bei Tannenberg / Sven Ekdahl // Jahrestagung / Litauisches Kulturinstitut. – (1998 [1999]), s. 145-168, il., faks. 41. EKDAHL, Sven: Heliga Birgitta, Slaget vid Tannenberg och grundandet av klostret „Triumphus Mariae” i Lublin / Sven Ekdahl // W: Skandinavien och Polen : M¨ oten, relationer och ¨ omsesidig p˚ averkan / red. Barbara T¨ ornquist-Plewa. – Lund : Centre for Languages and Literature, Lund Universitet, 2007. – S. 1-23. – (Slavica Lundensia ; 23) Streszcz. w jęz. pol. s. 19-21: Święta Brygida, bitwa pod Grunwaldem i ufundowanie klasztoru „Triumphus Mariae” w Lublinie Toż: St. Brigitta of Sweden, the battle of Tannenberg (Grunwald) and the foundation of the monastery : Triumphus Mariae in Lublin / Sven Ekdahl // W: Między Śląskiem a Wiedniem : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin prof. dr. hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego / pod red. Aleksandra Kozłowskiego, Małgorzaty Znyk. – Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008. – S. 287-301. – ISBN 978-83-919691-9-9

ˇ 42. EKDAHL, Sven: Kur butu Zalgirio m¯ uˇsio? / Sven Ekdahl ; rozm. Milda Augulyte // Tiesa. – 1991, nr 10, s. 4-7. 43. EKDAHL, Sven: Pobojowisko grunwaldzkie i okolica w XV i XVI stuleciu / Sven

Zawiera aneks źródłowy.

44. EKDAHL, Sven: Tannenberg, Battle of (1410) / Sven Ekdahl // W: The Crusades : An Encyklopedia, Vol. 4, Q-Z. – Santa Barbara, California : AV Murray, 2006. – S. 1145-1146. 45. EKDAHL, Sven: Ulrich von Jungingen (26.VI.1407-15.VII.1410) / Sven Ekdahl // W: Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190-1994 / red. Udo Arnold. – Marburg/Lahn : Herder Institut, 1998. – S. 106-114, Abb. – (Quellen und Studien zur geschichte des Deutschen Ordens; 40) 46. EKDAHL, Sven: Vertr¨ age des Deutschen Ordens mit S¨ oldnerf¨ uhrern aus den ersten Jahrzehnten nach Grunwald / Sven Ekdahl // Quaestiones Medii Aevi Novae. – Vol. 11 (2006), s. 51-95. ˇ 47. EKDAHL, Sven: Zalgiris : ˇsiandienos ˇ zvilgsnis : trys paskaitos Viniuje / Sven Ekdahl ; sud. Vydas Dolinskas ; oprac. Marius Daˇskus ; tł. Dariusz Baronas ; Il. Vida Kuraite. – Vilnius : Baltos Lankos, 1999. – 70, [2] s. : il. Bibliogr. Indeksy. ISBN 9955-00-006-6 ˇ Treść: „Lietuvi¸ u pabegimas” Zalgiris muˇ syje, s. 13-34. ˇ – „Lietuvi¸ u pabegimas” Zalgiris muˇ syje, s. 35-43. – Vokieˇi¸ u ordino karo ˇ zirgai Prusijoje, s. 44-63.

EKDAHL, Sven : Grunwald 1410 = poz. 275 48. Ekspansja niemieckich zakonów rycerskich w strefie Bałtyku od XIII do połowy XVI wieku : materiały z konferencji historyków radzieckich i polskich w Toruniu w r. 1988 / pod red. Mariana Biskupa ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Zakład Historii Pomorza. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1990. – 200, [2] s. : 24 cm. Bibliogr. s. 120, 125-126. ISBN 83-85196-64-1 Z treści: Biskup, Marian: Wielka wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim (1409-1411) w świetle najnowszych badań.

49. FONT, M´ arta: A n´ emet lovagrend alkonya / M´ arta Font. – P´ ecs : University Press, 1997. – 149 s. : il. ISBN 963-641-455-6 Rec.: Kosztolnyik, Z.J. // The Catholic Historical Review. – T. 85 (1999), s. 679-680.

50. GAL, Marianna: Grunwald 1410 : przewodnik dla dzieci i rodziców / Marianna Gal ; il. Ewa Brykowska-Liniecka. – Warszawa : Veda 17

Poz. 51-62

Agencja Wydawnicza, 2010. – 86 s., 1 k. tabl. złoż. luzem : il. (gł. kolor.) ; 22 x 25 cm. – (Polska na 6) ISBN 978-83-61932-07-9

51. GOMAZAR, Bogusław: Bitwa pod Grunwaldem / Bogusław Gomazar ; il. Paweł Mitura. – Wrocław : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 26 s. : il. kolor. ; 29 cm. ISBN 83-03-02900-2

52. GÓRSKI, Karol: Wielka bitwa pod Grunwaldem (15 lipca 1410 r.) / Karol Górski // W: Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego / Karol Górski. – Malbork : Muzeum Zamkowe ; Bydgoszcz : „Excalibur”, 2003. – S. 71-74. ISBN 83-86206-67-5 (MZ) ISBN 83-916078-3-6

53. Grjunval’dskaˆ a bitva 1410 god // W: Voennaˆ a encyklopediˆ a : v 8 t., [T.] 2 : Vaviloniˆ a-Gjujs / red. Pavel C. Graˇ cev [et al.]. – Moskva : Voenizdat, 1994. – S. 527-528. – (Boennaˆ a encyklopediˆ a) ISBN 5-203-00299-1

54. Grjunval’dskaˆ a bitva 1410 god // W: Sto vielikij [!] bitv / avtorskij kollektiv A. B. Agraˇsenkov [et al.] ; red. A. H. Mˆ aˇ cin. – Moskva : „Veˇ ce”, 2002. – S. 157-161. – (Sto vielikih bitv) ISBN 5-9533-0493-5

55. Grunwald : przewodnik historyczny a w nim historia prawdziwa zmagań Królestwa Polskiego z Krzyżakami, jako też sławnej klęski grunwaldzkiej, którą Władysław, król Polski, tymże Krzyżakom zadał Roku Pańskiego 1410 / pod red. Jana Gancewskiego, [materiały zebrał i przygot. zespół red. Pracowni Wydawniczej „ElSet” i Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie]. – Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2010. – 111, [1] s. : il. ; 21 cm + pl. 40 x 67 cm., złoż. 20 x 11 cm. Bibliogr. s. 108-109. ISBN 978-83-61602-68-2 Ukazał się z dod.: Grunwald : informator praktyczny o historycznym bitwy znaczeniu, jakie imprezy w programie jubileuszu wiktorii grunwaldzkiej ułożono, gdzie pytać i szukać aktualnych o tym informacji, jak do miejsc ważnych dotrzeć i co na polach grunwaldzkich obejrzeć należy, gdzie przenocować, gdy przyjdzie ochota pozostać tu dłużej i co w okolicach warto zobaczyć, gdy bitewny zgiełk zamilknie. Treść: Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, s. 7-13. – Krzyżacy na ziemiach pruskich, s. 15-25. – Konflikty polsko-krzyżackie przed Wielką Wojną, s. 27-29. – Ku Wielkiej Wojnie, s. 31-37. – Wielka Wojna z Zakonem i skutki konfliktu, s. 39-53. – Konflikty z zakonem krzyżackim po

18

2. Historia

Grunwaldzie do roku 1454, s. 55-61. – Wojna trzynastoletnia (1454-1466). II pokój toruński, s. 63-69. – Stosunki polsko-krzyżackie do panowania Fryderyka Saskiego, s. 71-75. – Upadek zakonu krzyżackiego w Prusach, s. 77-87. – Etos grunwaldzki XV-XXI wiek, s. 89-105. – Bibliografia, s. 108-109.

56. Grunwald // W: Wielka encyklopedia PWN. [T.] 10, Gazy cieplarniane-guna / [red. nacz. Jan Wojnowski]. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2002. – S. 495 : il., m. Bibliogr. ISBN 83-01-13673-1

57. Grunwald : walka 600-lecia / Liliana Sonik [et al. ; il. Jan Bajtlik]. – [Warszawa] : Narodowe Centrum Kultury : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, [2010]. – 122 s. : il. ; 24 cm. U dołu s. przedtyt.: pod patronatem Piotra Żuchowskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Książka wydana w ramach obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. ISBN 978-83-61587-28-6 Treść: Zenderowski, Radosław: Od unii personalnej do Unii Europejskiej. – Samsonowicz, Henryk: Przemówienie prof. Henryka Samsonowicza na uroczystej inauguracji obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. – Patlewicz, Sławomir: Bitwa pod Grunwaldem na tle wielkich bitew średniowiecznych. – Dudek, Antoni: Grunwald w PRL. – Koehler, Krzysztof: Bogurodzica. – Wróbel, Jan: Od bohatera do gangstera. – Samsonowicz, Henryk: Bitwa pod Grunwaldem. Znaczenie dla Polski, dla Kościoła, dla Europy. – Sonik, Liliana: Emancypacja peryferii. – Kowalski, Jacek: Widoki rycerza grunwaldzkiego. – Trupinda, Janusz: Czy warto odgrzebywać Krzyżaka?

58. Grunwald 1410 : mała historia wielkiej bitwy. – Kraków : Fundacja „Grunwald”, 2005. – 14 s. ; il. ISBN 83-922542-0-1

59. Grunwald 1410-2010 / tekst Radosław Bugowski ; zdjęcia Dawid Kozłowski, Oleksandr Lysov. – [Elbląg] : Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, [2010]. – 35 s. : il. ; 24 cm. 60. Grunwald 1410 // W: Bitwy epoki średniowiecza 1000-1500 : od Hastings do Konstantynopola / Kelly DeVries [et. al. ; tł. Krzysztof Kurek]. – Warszawa : Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA, 2008. – S. 168-175. ISBN 978-83-60192-64-1

ˇ 61. GUDAVICIUS, Edvardas: Grunwald and Vytautas’risk : what happend after the battle of Grunwald? / Edvardas Gudaviˇ cius // Vilius. – T. 3 (1995), s. 167-178. ˇ 62. GUDAVICIUS, Edvardas: Kelios paˇ stabos apie lietuvi¸ u taktiką Zalgirio m¯ uˇsyje / Edvardas Gaudaviˇ cius // Karo Archyvas. – T. 13 (1992), s. 34-42.

Poz. 63-74

Uwagi o taktyce Litwinów w bitwie pod Grunwaldem.

ˇ ˇ 63. GUDAVICIUS, Edvardas: Zalgirio operacija it Vytauto rizika / Edvardas Gaudaˇ viˇ cius // Naujasis Zadinys. – 1992, nr 5, s. 24-28. Udział księcia Witolda w bitwie pod Grunwaldem.

64. HAFTKA, Mieczysław: Pod murami Malborka : lato 1410 / Mieczysław Haftka. – Gdańsk : Wydawnictwo „Marpress”, 2010. – 151, [5] s., [8] s. tabl. kolor., [2] k. złoż. : il., fot., faks., rys. ; 21 cm. ISBN 978-83-7528-056-2 Analiza sytuacji militarnej i politycznej po bitwie pod Grunwaldem. Kampania wojenna Zakonu Krzyżackiego w 1410 r.

65. HASHOLD, Jean-Philippe: „Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano Bogurodzicę?”, czyli duchowa rywalizacja między Krzyżakami a Polakami / Jean-Philippe Hashold ; z fr. tł. Joanna Leszek // Pamiętnik Literacki. – [2005], z. 2, s. 43-49.

70. JÓŹWIAK, Sławomir: Szpiedzy a bitwa pod Grunwaldem / Sławomir Jóźwiak // W: Na tropie średniowiecznych szpiegów : wywiad i kontrwywiad w polsko-litewsko-krzyżackich stosunkach politycznych w XIV i pierwszej połowie XV wieku / Sławomir Jóźwiak. – Inowrocław : Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2005. – S. 29-40. ISBN 83-89390-24-8

71. JÓŹWIAK, Sławomir: Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411 / Sławomir Jóźwiak [et al.]. – Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2010. – 846 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-60518-33-5

ˇ ˇ 72. JUCAS, Meˇ cislovas: Zalgirio m¯ uˇsis / Meˇ cislovas Juˇ cas. – Vilnius : Mokslas, 1990. – 174, [2] s. : [16] il., portr. ; 21 cm Bibliogr. Indeksy. ISBN 5-420-00242-6

66. ISELT, Gerald: Tannenberg 1410 : die Niederlage des Deutschen Ritterordens ; die Belagerung der Marienburg 1410 / Gerald Iselt ; Il., Bildmaterial und Layout: Rolf Fuhrmann. – Berlin : Zeughaus-Verlag, 2008. – 59 s. : il., m. ; 26 cm. – (Heere & Waffen ; 7) ISBN 978-3-938447-37-6 Z treści: Die Schlacht bei Tannenberg, s. 14-20. – Das Deutschordensheer, s. 21. – Das verb¨ undete Heer, s. 21-27. – Die wahrscheinliche Schlachtaufstellung der beiden Heeres, s. 28-39.

67. JAKUBOWSKA, Barbara: Grunwald i stosunki polsko-niemieckie / Barbara Jakubowska // W: Ruch ludowy wobec przeszłości narodowej (do 1939 r.) / Barbara Jakubowska ; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. – Warszawa : Wydawnictwo TRIO, 1995. – S. 76-81. – (Rozprawy Naukowe Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku) Bibliogr. s. 210-[216]. ISBN 83-85660-20-8

68. JAWORSKI, Rafał: Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 / Rafał Jaworski // W: Zwycięstwa oręża polskiego / [edytor Bogdan Borucki, red. prowadzący Justyna Mrowiec]. – Warszawa : Wydawnictwo RM : Muzeum Wojska Polskiego, 2009. – S. 22-30, il. kolor. Nazwa aut. na s. [204]. ISBN 978-83-7243-733-4

69. JAWORSKI, Rafał: Wojna Pana Długosza / Rafał Jaworski // Mówią Wieki. – 2010, nr 2 (Wydanie Specjalne), s. 36-42, il. Przebieg wojny i bitwy pod Grunwaldem.

Rec.: Kosman, Marceli // Zapiski Historyczne. – 1992, z. 2/3, s. 139-140. Rec.: Rabikauskas, Paulius // Zeitschrift f¨ ur Ostmitteleuropa-Forschung. – 1995, z. 4, s. 601-602. ˇ Toż: Zalgirio m¯ uˇ sis / Meˇ cislovas Juˇ cas. – [Wyd. 2 Pataisytas ir papild. leid.]. – Vilnius : Baltos Lankos, cop. 1999. – 327, [1] s. : il. kolor., m. ; 22 cm. – Bibliogr. Indeks. – Streszcz. w jęz. niem. – ISBN 9986-861-95-0 Toż: The Battle of Gr¨ unwald [!] / Meˇ cislovas Juˇ cas ; transl. Albina Strunge. – Vilnius : National Museum Lithuanian Art Museum, 2009. – 128 s. : il. – Bibliogr. Indeks. – ISBN 978-609-95074-5-3 Toż: Grunwald 1410 / Meˇ cislovas Juˇ cas ; tł. Jan Jurkiewicz. – Kraków : Avalon, 2010. – 264 s. : il. ; 16 cm. – ISBN 978-83-60448-12-0 Zawiera analizę bitwy grunwaldzkiej w 1410 r. – przyczyny wybuchu wojny, przygotowania do bitwy, przebieg, zakończenie i konsekwencje.

73. Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV wieku : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork 2-3 IX 2004 / pod red. Janusza Trupindy ; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2006. – 317, [3] s. Streszcz. w jęz. pol., niem. ISBN 83-86206-94-2 Z treści: Jóźwiak, Sławomir: Informacje o charakterze wywiadowczym w korespondencji urzędników krzyżackich w okresie wielkiej wojny (1409-1411), s. 145-157. – Militzer, Klaus: Der Wandel in der Begr¨ undung der Existenz des Deutschen Ordens und seiner Selbstrechtfertigung vor und nach der Schlacht bei Tannenberg, s. 179-190.

74. KONECZNY, Feliks: Teoria Grunwaldu / Feliks Koneczny. – Warszawa : „Milla”, 1999. – 27 s. ; 20 cm. ISBN 83-88160-02-8

19

Poz. 75-91

75. KONOPLENKO, Andrej Anatol’evi: K voprosu o takti eskom sodeˇ zanii grjunval’dskoj bitvy / Andrej Anatol’evi Konoplenko // Voprosy Istorii Slavjan. – Vol. 16 (2004), s. 135-146. 76. KOSMAN, Marceli: Krzyżacy w historii i legendzie wieków : w 600 rocznicę grunwaldzkiej wiktorii / Marceli Kosman. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2010. – 250 s. ; 21 cm. ISBN 978-83-61201-63-2 Dzieje Zakonu Krzyżackiego i powstanie państwa w Prusach. Mitologia krzyżacka w XIX i XX wieku. M.in. nt. bitwy grunwaldzkiej.

77. KOSSERT, Andreas: Die Schlacht von 1410 / Andreas Kossert // W: Ostpreußen : Geschichte und Mythos / Andreas Kossert. – M¨ unchen : Siedler, 2005. – S. 40-51. Toż. wyd. w jęz. pol.: Bitwa 1410 roku / Andreas Kossert // W: Prusy Wschodnie : historia i mit / Andreas Kossert ; przełożyła Barbara Ostrowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. – S. 34-45.

78. KOWALEWSKI, Krzysztof: Grunwald 1410 : nieostatnie słowo rycerskiej jazdy / Krzysztof Kowalewski // Mówią Wieki. – 2010, nr 7, s. 14-18, il. Udział rycerzy i piechoty w bitwie pod Grunwaldem. Strategia średniowiecznej bitwy.

` C, ˇ Aljeksandr: T` 79. KRAUCEVI eutonski ord` en : ad Erusal`ıma da Grunval’da / Aljeksandr Krauc` eviˇ c. – M`ınsk : Navuka i T` echnika, 1993. – 44, [4] s., [16] s. tabl. : il., rys., m. 80. KRAWCZYK, Maciej: Starcie młodszych synów / Maciej Krawczyk // Mówią Wieki. – 2010, nr 2 (Wydanie Specjalne), s. 48-53, il. Władysław Jagiełło i Ulrich von Jungingen.

81. KRAWCZYŃSKI, Mieczysław: Grunwald w tradycji sieradzkiej / Mieczysław Krawczyński ; oprac. Andrzej Ruszkowski // Na Sieradzkich Szlakach. – 2000, nr 4, s. 26-27.

2. Historia

Przegląd Polityczny. – Nr 100 (2010), s. 69-77, il. Nt. bitwy pod Grunwaldem.

84. KRZYŻANIAKOWA, Jadwiga: Poglądy Jana Długosza na Zakon Krzyżacki i jego stosunki z Polską / Jadwiga Krzyżaniakowa // Studia Grunwaldzkie. – T. 2 (1992), s. 7-37. M.in. dot. bitwy pod Grunwaldem.

85. KRZYŻANIAKOWA, Jadwiga: Władysław II Jagiełło / Jadwiga Krzyżaniakowa, Jerzy Ochmański. – Wrocław : Ossolineum, 2010. – 372 s. ; 21 cm. ISBN 978-83-04-04778-0 Monografia. M.in. nt. bitwy grunwaldzkiej, s. 202-209.

86. KUCZYŃSKI, Stefan Maria: O miejscu zgonu wielkiego mistrza [Ulryka von Jungingena] i kilku sprawach innych / Stefan M[aria] Kuczyński // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 1997, nr 3, s. 332-339. Przedruk z Komunikatów Mazursko-Warmińskich. – 1960, nr 2, s. 153-161.

87. KUKIEL, Marian: Przykład operacji i bitwy Grunwald / Marian Kukiel // W: Zarys historji [!] wojskowości w Polsce / Marian Kukiel. – Poznań : Wydawnictwo Kupisz, 2006. – S. 13-20. Przedr. fotoofs., oryg.: Wyd. 3 zm. i powiększ. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1929.

88. KUPISZ, Dariusz: Udział rycerzy z ziemi radomskiej w bitwie pod Grunwaldem / Dariusz Kupisz // Oświata Radomska. – 1994, nr 4/5, s. 23-26. 89. KUSZTELSKI, Błażej: Grunwald 1410 / Błażej Kusztelski ; il. Danuta Kurasz. – Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P Henryk Gościański, Konrad Prętnicki, 2010. – 63 s.: il. (gł. kolor.) ; 29 cm. ISBN 978-83-7272-216-4 Wydawnictwo dla dzieci.

Udział rycerstwa sieradzkiego w bitwie.

ˇ ´ 82. KRIV ANEK, Arnoˇ st: Jan Sokol – królewski rycerz z Lamberku / Arnoˇst Kˇriv´ anek // Przegląd Historyczno-Wojskowy. – 2002, nr 2, s. 111-116. Polem.: Jan Sokol (Sokół) z Lamberku oraz udział Czechów i Morawian w wielkiej wojnie z Zakonem Krzyżackim 1409-1411 / Stefan Chojnecki // Przegląd Historyczno-Wojskowy. – 2002, nr 2, s. 116-123. Dowódca czwartej chorągwi św. Jerzego w bitwie pod Grunwaldem.

83. KRZEMIŃSKI, Adam: Cóż powiedzieć o Grunwaldzie / Adam Krzemiński // 20

90. KWIATKOWSKI, Krzysztof: Pierwsze wrażenia w Prusach po porażce Zakonu Niemieckiego w bitwie pod Grunwaldem / Krzysztof Kwiatkowski // Zapiski Historyczne. – 2010, z. 2, s. 47-66. Streszcz. w jęz. niem., ang.

91. KWIATKOWSKI, Stefan: O zapomnianym programie ideowym kaplicy grunwaldzkiej w latach 1410-1414 / Stefan Kwiatkowski // Studia Grunwaldzkie. – T. 1 (1991), s. 57-63. Streszcz. w jęz. niem.

Poz. 92-106

92. LEŚNIOWSKI, Henryk: Największa bitwa średniowiecznej Europy : spacerkiem po grunwaldzkim pobojowisku / Henryk Leśniowski // Sport i Turystyka. – 2004, nr 7, s. 22-24, il. Bitwa oraz stan obecny miejsca.

93. LEŚNIOWSKI, Henryk: Tajemnice grunwaldzkiego pobojowiska / Henryk Leśniowski, Romuald Odoj. – Wyd. 2 (rozsz.). – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe ; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2010. – 128 s., [8] s. tabl. kolor. : il., fot., faks. ; 21 cm. – (Biblioteka Olsztyńska ; nr 57) Wyd. 1 pt.: Tajemnice grunwaldzkiego pola, 1985. ISBN 978-83-60839-37-9 Omów.: bs // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 10. Dot. historii bitwy grunwaldzkiej, badań archeologicznych na polach grunwaldzkich, pomników oraz pamiątek. Zawiera kalendarium bitwy.

ˇ 94. MASTEIKA, Romas: Zalgirio muˇsis / Romas Masteika. – Vilnius : RaMastas, 1999. – 55 s. : il. 95. MIELCARZ, Jan: Ziemia Człuchowska w dobie Grunwaldu / Jan Mielcarz // Szkice Człuchowskie. – T. 1 (1990), z. 1, s. 10-25. 96. MIKOŁAJCZAK, Witold: Bitwa pod Grunwaldem 1410 / [tekst Witold Mikołajczak ; konsultacja merytoryczna oraz dobór ikonografii Tomasz Specyał]. – Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2010. – 64 s. : il. ; 31 cm. ISBN 978-83-7674-041-6

97. MIKOŁAJCZAK, Witold: Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku / Witold Mikołajczak // W: Wojny polsko-krzyżackie / Witold Mikołajczak. – Zakrzewo : Replika, 2009. – S. 106-123. ISBN 978-83-60383-14-8

98. MIKOŁAJCZAK, Witold: Grunwald 1410 : bitwa, która przeszła do legendy / Witold Mikołajczak. – Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2010. – 219, [1] s., [20] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. Bibliogr. s. 218. ISBN 978-83-7674-038-6

99. MIKOŁAJCZAK, Witold: Grunwald 1410 : krok od klęski / Witold Mikołajczak. – Szamotuły : Witold Mikołajczak ; Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2007. – 122, [11] s. : il., faks., rys., tabl. kolor. ; 21 cm. Bibliogr. Indeksy. ISBN 978-83-60383-09-4

100. MIKUŁA, Wojciech S: Grunwald – 1410 / Wojciech S. Mikuła // Wojsko i Wychowanie. – 1996, nr 7, s. 60-63. 101. MILITZER, Klaus: Bitwa pod Grunwaldem i jej bezpośrednie skutki / Klaus Militzer // W: Historia zakonu krzyżackiego / Klaus Militzer ; przekład Ewa Marszał, Jerzy Zakrzewski. – Kraków : Wydawnictwa WAM, 2007. – S. 207-212. – (Biblioteka Historii Kościoła) ISBN 978-83-7318-862-4 Tyt. oryg.: Die Geschichte des Deutschen Ordens.

102. MILITZER, Klaus: Das Problem der zwei Schwerter in der Schlacht bei Tannenberg / Klaus Militzer // W: Rechtsverst¨ adnis und Konfliktbew¨ altigung : gerichtliche und aussergerichtliche Strategen im Mittelalter. – K¨ oln [u.a.] : B¨ ulau, 2007. – S. 379-389. ISBN 9780-3-412-20046-6

103. MILITZER, Klaus: Die Schlacht bei Tannenberg und ihre unmittelbaren Folgen / Klaus Militzer // W: Die Geschichte des Deutschen Ordens / Klaus Militzer. – Stuttgart : Kohlhammer, 2005. – S. 143-146. ISBN 3-17-018069-X

104. MIŚKIEWICZ, Benon: Militarne tradycje polsko-litewskie spod Grunwaldu / Benon Miśkiewicz // W: Kultura polityczna w Polsce. T. 6. Litwa w polskiej tradycji i kulturze politycznej. Cz. 1 / pod red. Marcelego Kosmana. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. – S. 25-35. ISBN 978-83-60677-00-1

105. MOSINGIEWICZ, Krzysztof: Chorągwie rodowe i ich dowódcy w bitwie pod Grunwaldem / Krzysztof Mosingiewicz // W: Prace z dziejów państwa i zakonu krzyżackiego / pod red. Antoniego Czacharowskiego. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1984. – S. 107-126. – (Colloquia Torunensia Historica. Ordines Militares ; 3) Streszcz. w jęz. niem. Rec.: Łojko, Jerzy // Studia Źródłoznawcze. – [T.] 32/33 (1990), s. 240-241.

106. NADOLSKI, Andrzej: Grunwald : problemy wybrane / Andrzej Nadolski. – Olsztyn : OBN, 1990. – 242, [2] s., [1] k. tabl. złoż. : m., pl., rys., wykr. ; 24 cm. – (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ISSN 0585-3893 ; 115) Bibliogr. s. 233-245. – Streszcz. w jęz. niem. Rec.: Nowy obraz bitwy / (hl) // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 172, s. 3.

21

Poz. 107-115

Rec.: Biskup, Marian // Przegląd Historyczny. – 1991, z. 3/4, s. 521-526. Rec.: Grunwald – problemy wybrane / Jerzy Sikorski // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 1994, nr 2/3, s. 347-357.

2. Historia

111. NITECKI, Józef: Krzyżacy a współczesność / Józef Nitecki // Dziś. – 2000, nr 2, s. 89-96, il. – (Grzechy Kościoła)

112. NOWAKOWSKI, Andrzej: O pewnym grunwaldzkim epizodzie / Andrzej Nowakowski // W: Arma et ollae : studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nadolskiemu w 70 rocznicę urodzin i 45 rocznicę pracy naukowej, sesja naukowa, Łódź 7-8 maja 1992 r. / [red. Marian Głosek et al.] ; Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Łodzi. – Łódź : 107. NADOLSKI, Andrzej: Grunwald 1410 / SNAP. Oddział, 1992. – S. 137-145. Andrzej Nadolski. – Warszawa : „Bellona”, 1993. – 148, [4] s., [8] s. tabl., [2] k. złoż. m. : il. (w tym 113. OCHMAŃSKI, Jerzy: Litwin [Wojkolor.), fot., rys. ; 20 cm. – (Historyczne Bitwy) ciech] Moniwid pod Grunwaldem / Jerzy Bibliogr. Ochmański // W: Pax et Bellum / pod red. Karola Olejnika. – Poznań : Wydawnictwo NaukoISBN 83-11-08200-6 we UAM, 1993. – S. 167-173. Rec.: Niezapomniany Grunwald / T.B. // Mówią Toż: Grunwald : problemy wybrane / Andrzej Nadolski ; posł. Witold Świętosławski. – Wyd. 2. – Wodzisław Śląski : Wydawnictwo Templum Dariusz Drożdż; Łódź : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2010. – 274 s., mapa [1] k. złoż., [8] s. tabl., : il. kolor. ; 24 cm. – (Klasyka Polskiej Mediewistyki). – Bibliogr. s. 257-267. Indeks. – Streszcz. w jęz. niem. – ISBN 978-83-9292-18-6-8

Wieki. – 2010, nr 8, s. 53. Toż: Grunwald 1410 / Andrzej Nadolski. – [Wyd. 2]. – Warszawa : „Bellona”, 1996. – 148, [4] s., [8] s. tabl., [2] k. złoż. m. : il. (w tym kolor.), fot., rys. ; 20 cm. – ISBN 83-11-08620-6 Toż: Grunwald 1410 / Andrzej Nadolski. – Wyd. 3. – Warszawa : „Bellona”, 1999. – 142, [2] s.; [6] s. tabl.; il., m. ; 24 cm. – ISBN 83-11-08620-6 Toż: Grunwald 1410 / Andrzej Nadolski. – [Wyd. 4]. – Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2003. – 142, [2] s., [8] s. tabl., [2] k. m. złoż. ; 20 cm. – ISBN 83-11-09658-9 Toż: Grunwald 1410 / Andrzej Nadolski. – Wyd. 2 [właśc. 5]. – Warszawa : „Bellona”, 2008. – 142 s., [4] s. m. złoż., [8] s. tabl. : il.; 20 cm. – ISBN 978-83-11-11153-0 Toż: Grunwald 1410 / Andrzej Nadolski. – [Wyd. 6]. – Warszawa : „Bellona”, 2010. – 142 s. ; il. (w tym kolor.), fot., rys. ; 20 cm. – ISBN 978-83-11-11896-6

108. NADOLSKI, Andrzej: Grunwaldzkie i pogrunwaldzkie losy Mistrza Ulryka / Andrzej Nadolski // W: Kultura średniowieczna i staropolska : studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej / [kom. red. Danuta Gawinowa et al.]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. – S. 477-487. 109. NADOLSKI, Andrzej: Remarques sur l’art militaire de l’Ordre Teutonicque aux tempos de la bataille de Grunwald (Tannenberg) / Andrzej Nadolski // W: Das Kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter / hrsg. v. Zenon Hubert Nowak. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1991. – S. 19-27. – (Colloquia Torunensia. Ordines Militares ; 6) 110. NEUGEBAUER, Manfred: Die Schlacht bei Tannenberg (1410) / Manfred Neugebauer // W: Große illustrierte Geschichte von Ostpreußen / Manfred Neugebauer. – Augsburg : Weltbild, 2009. – S. 86-87. 22

114. OŻÓG, Krzysztof: Trudne sąsiedztwo : zmagania Polski z Zakonem Krzyżackim : 600-lecie Bitwy pod Grunwaldem / Krzysztof Ożóg // W: Chwała Grunwaldu / fot. Adam Bujak ; tekst główny Krzysztof Ożóg ; red., opisy, kompozycja Leszek Sosnowski. – Kraków : Biały Kruk, 2010. – S. 8-19. Bibliogr. s. 296. ISBN 978-83-7553-085-8 Toż. w jęz. ang.: The glory of Grunwald / tłum. Piotr Krasnowski, Benjamin Koschalka. – ISBN 978-83-755. Toż. w jęz. niem.: Der Ruhm Tannenbergs / tłum. Adam Sosnowski. – ISBN 978-83-7553-087-2. Treść: Narodziny Zakonu Krzyżackiego i jego władztwa w Prusach; Polityka zakonu krzyżackiego wobec Polski oraz Litwy po zawarciu unii i wybuch wojny; Przygotowania dyplomatyczne i militarne do kampanii wojennej roku 1410; Kampania wojenna roku 1410 i bitwa pod Grunwaldem; Po „wielkim pobiciu” armii krzyżackiej; Narodziny tradycji grunwaldzkiej.

115. PARAVICINI, Werner: Die Preußenreisen des europ¨ aischen Adels. Teil 1 / Werner Paravicini. – Sigmaringen : Jan Thorbecke Verlag, 1989. – 396 s., 47 tabl. – (Beihefte der Francia ; t. 17/1) ISBN 3-7995-7317-8 Rec.: Biskup, Marian// Zapiski Historyczne. – 1991, z. 4, s. 152-155. Rec.: Ekdahl, Sven // Jahrb¨ ucher f¨ ur Geschichte Osteuropas. Neue Folge. – T. 39 (1991), s. 448-450. Rec.: Sarnowsky, J¨ urgen // Historisches Jahrbuch. – T. 111 (1991), s. 244-245. Rec.: Housley, Norman// The English Historical Review. – T. 108 (1993), s. 177-178. Rec.: Kaminsky, Howard// Speculum. – T. 68 (1993), s. 855-856. Rec.: Raffler, Marlies // Zeitschrift der Savigny-Stiftung f¨ ur Rechtsgeschichte / Germ. Abt. – T. 110 (1993), s. 610-612. Rec.: Cauchies, Jean-Marie // Revue Belge de Phililogie et d’Histoire. – T. 73 (1995), s. 491-494.

Poz. 116-131

Prusy Krzyżackie. M.in. dot. bitwy pod Grunwaldem.

116. PILAT, Zbigniew: Grunwald or Tannenberg / Pilat Zbigniew // W: Encyclopedia of the Middle Ages / ed. by Andr´ e Vauchez ; english translation by Adrian Walford. Tl. 1. – Cambridge : Clarke [et al.], 2000. – S. 643. 117. PIWOWARCZYK, Dariusz: Mszczuj ze Skrzyńska – pogromca wielkiego mistrza? / Dariusz Piwowarczyk // Mówią Wieki. – 2001, nr 1, s. 24-30, il. Polem.: Kilka słów o rzekomym pogromcy Ulryka von Jungingen / Karol Ginter // Mówią Wieki. – 2001, nr 3, s. 23-25. Odp.: Piwowarczyk, D[ariusz] // Mówią Wieki. – 2001, nr 3, s. 26. Dot. bitwy pod Grunwaldem.

118. PIZUŃSKI, Paweł: Bitwa pod Grunwaldem / Paweł Pizuński // W: Rycerstwo polskie : narodziny, rody rycerskie, obyczaje i codzienność, czyny / Paweł Pizuński. – Skaryszewy : Wydawnictwo Arenga, 2010. – S. 54. ISBN 978-83-922985-3-3

119. PIZUŃSKI, Paweł: Grunwald, czyli „wielkie pobicie” / Paweł Pizuński // W: Krzyżacy : państwo, życie codzienne, armia / Paweł Pizuński. – Skaryszewy : Wydawnictwo Arenga, 2010. – S. 40-42, il. ISBN 978-83-922985-2-6

120. PIZUŃSKI, Paweł: Leksykon Grunwaldzkich Tajemnic / Paweł Pizuński // Focus. – 2006, nr 7, s. 9, il. 121. PIZUŃSKI, Paweł: Poczet wielkich mistrzów krzyżackich / Paweł Pizuński. – Gdańsk : „Arenga”, 2003. – 272 s. : portr., rys. ; 21 cm. ISBN 83-909057-7-9 Z treści: Ulryk von Jungingen (1407-1410), s. 121-126. – Henryk von Plauen (1410-1413), s. 127-132.

122. PIZUŃSKI, Paweł: Tajemnice Grunwaldu / Paweł Pizuński ; [il. Marek Wdziękoński]. – [Skaryszewy] : Wydawnictwo Arenga, [2004]. – 79 s. : il. ; 20 cm. Indeks. ISBN 83-909057-3-6

123. PIZUŃSKI, Paweł: Trzeba ściąć Marquarda / Paweł Pizuński // W: Sekretne sprawy Krzyżaków / Paweł Pizuński. – Skaryszewy : Wydawnictwo Arenga, [2003]. – S. 134-144. ISBN 83-909057-1-X Toż: Trzeba ściąć Marquarda / Paweł Pizuński // W: Sekretne sprawy Krzyżaków / Paweł Pizuński. – Wyd. 2. – Gdańsk : Wydawnictwo Arenga, 2005. – ISBN 83-922985-0-0

Dot. Marquarda von Salzbach, komtura Pokarmina, jednego z jeńców, straconego po bitwie.

124. POHLE, J¨ urgen: Der lange Weg in den „Großen Krieg” : die Schlacht bei Tannenberg (1410) und ihre Ursachen / J¨ urgen Pohle // W: Os reinos ib´ ericos na idade m´ edia : livro de homenagem ao Professor Doutor Humberto Carlos Baquero Moreno / coord. de Lui’s Ad˜ ao da Fonseca [et al.]. – Porto : Civiliza¸c˜ ao, 2003. – S. 751-763. 125. POTKOWSKI, Edward: Grunwald 1410 / Edward Potkowski. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994. – 72 s. : il. (w tym kolor), faks., fot., m., pl., portr., rys. ; 27 cm. – (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego ; I-11) Bibliogr. ISBN 83-03-03641-6

126. PRIETZEL, Malte: Die Schlacht bei Tannenberg 1410 / Malte Prietzel // W: Krieg im Mittelalter / Malte Prietzel. – Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006. – S. 181-187. 127. PROCHASKA, Antoni: Wielka wojna (1410) / Antoni Prochaska // W: Dzieje Witolda Wielkiego Księcia Litwy / Antoni Prochaska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2008. – S. 132-144. – (Bestsellery z Przeszłości) Wyd. na podst. edycji z 1914 roku. – Indeks. ISBN 978-83-242-0881-4

128. PRZEDPEŁSKI, Marian: Marsz Władysława Jagiełły przez Mazowsze Płockie pod Grunwald 3-9 lipca 1410 r. / Marian Przedpełski // Bieżuńskie Zeszyty Historyczne. – 1993, nr 1, s. 33-44, il. 129. PTAK, Jan: Działania zbrojne Polski i Litwy przeciwko państwu krzyżackiemu w Prusach jesienią 1330 roku / Jan Ptak // Studia Grunwaldzkie. – T. 1 (1991), s. 34-51. Streszcz. w jęz. niem. Przygotowania do bitwy 1410 r.

130. PTAK, Jan: Grunwald / Jan Ptak // W: Encyklopedia Katolicka. T. 6, Graal-ignorancja / pod red. Jana Walkusza – red. nacz. [et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Lublin : KUL ; TNKUL, 1993. – S. 215-216. Bibliogr.

131. PTAK, Jan: Wojny z Polską i Litwą w latach 1409-1435 / Jan Ptak // W: Wojskowość średniowiecznej Warmii / Jan Ptak. – 23

Poz. 132-145

Olsztyn : OBN, 1997. – S. 191-204. – (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN 0585-3893 ; 172) ISBN 83-87643-00-9 M.in. o udziale wojsk warmińskich w bitwie pod Grunwaldem.

132. RAZIN, Evgenij A: Boj pri Grjunval’de w 1410 g. / Evgenij A. Razin // W: Istorija voennogo iskusstva VI-XVI v. / Evgenij A. Razin. – St. Petersburg : Izdatel’stvo Poligon, 1994. – S. 483-489. ISBN 5-89173-040

133. REITEMEIER, Arnd: England, Preussen und Polen nach der Schlacht von Tannenberg 1410 : Anteilnahme, Kritik, Vermittlungst¨ atigkeit / Arnd Reitemeier // Zapiski Historyczne. – 1998, z. 1, s. 17-42. Streszcz. w jęz. pol. Anglia, Prusy i Polska po bitwie pod Grunwaldem 1410 r. Udział, krytyka, mediacja.

134. RENDINA, Claudio: La battaglia di Tannenberg / Claudio Rendina // W: Il grande libro degli ordini cavallereschi : epopea e storia ; [il mito dei nobili cavalieri rivissuto nelle imprese, nelle avventure e negli amori di sovrani, principi e soldati, in Europa e negli altri continenti] / Claudio Rendina ; rassegna araldico-cavalleresca di Filippo Maria Berardi. – Roma : Newton Compton, 2006. – S. 189-191. 135. RODZEWICZ, Wiesław: Pasłęk po bitwie grunwaldzkiej / Wiesław Rodzewicz, Józef Włodarski // W: Pasłęk : spotkania z historią i legendą / Wiesław Rodzewicz, Józef Włodarski. – Pasłęk : Parafia św. Józefa, 1996. – S. 19-26. ISBN 83-904466-1-8

136. RODZINKA, Karol: Głębokie – wieś rycerzy spod Grunwaldu / Karol Rodzinka. – Krosno : „Roksana”, 1999. – 316 s. : faks., fot., m., portr. ; 21 cm. Rec.: Ponikło, Tomasz // Studia Historyczne. – 2000, z. 3, s. 542-544. Głębokie, wieś obecnie w powiecie Krosno, woj. podkarpackie.

137. ROMAŃSKI, Romuald: Grunwald 1410 : początek końca zakonu krzyżackiego / Romuald Romański // W: Największe bitwy w historii / Nigel Cawthorne ; tł. Sławomir Patlewicz. – Warszawa : Bellona, 2008. – S. 49-54, il. ISBN 978-83-11-11082-3

24

2. Historia

138. ROZWADOWSKI, Piotr: Tajemnice Krzyżaków : skarby i tajemnice / Piotr Rozwadowski // Mówią Wieki. – 2001, nr 10, s. 28, il. M.in. krótko nt. przebiegu bitwy pod Grunwaldem.

ˇ Genadz’ M: Rusiny 139. SAGANOVIC, pad Grunvaldam/Dubroˇ unaj u 1410 g. / Genadz’ M. Saganoviˇ c // Belaruski Gistaryˇ cny Agljad. – [Vyp.] 11 (2004), s. 26-39. 140. SCHENK, Frithjof Benjamin: Tannenberg/Grunwald / Frithjof Benjamin Schenk // W: Deutsche Erinnerungsorte [Bd.] 1. – M¨ unchen : C.H. Beck, 2001. – S. 438-454. 141. SIKORA, Franciszek: Uwagi o przygotowaniach rycerzy małopolskich do wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim / Franciszek Sikora // W: Venerabiles, nobiles et honesti : studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej : prace ofiarowane profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej / red. nauk. Andrzej Radzimiński, Anna Supruniuk, Jan Wroniszewski. – Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika, 1997. – S. 247-259. ISBN 83-231-0880-3

142. SIKORSKI, Jerzy: Bohaterowie Grunwaldu / Jerzy Sikorski. – Olsztyn : Wydawnictwo Littera, 2010. – 350 s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s. 345-346. ISBN 978-83-89775-17-7

ˇ si a bitva u ´ ´ Anna: Cesˇ 143. SKYBOV A, Grunvaldu / Anna Sk´ ybov´ a // W: Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X-XVII w.) / pod red. Wojciecha Iwańczaka i Ryszarda Gładkiewicza ; Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Komisja Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych PAN, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego ; Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, 2004. – S. 57-64. ISBN 83-88430-00-9

144. SROKA, Stanisław A: Sokół Jan (Jasiek) z Lamberku h. Koziegłowy (zm. 1410), dowódca czeskich wojsk zaciężnych w bitwie pod Grunwaldem / Stanisław A. Sroka // W: Polski Słownik Biograficzny, T. 40 z. 1 [og. zb.] 164. – Warszawa ; Kraków : PAN, 2000. – S. 226-227. 145. STANNY, Paweł: Kurzętnik 1410 : bitwa, której nie było / Paweł Stanny. – Toruń :

Poz. 146-156

Bank Spółdzielczy Brodnica, 2006. – 104 s. : il., faks., fot., m., portr., rys. ; 21 cm. Bibliogr. s. 91-93. – Indeks. – Streszcz. w jęz. ang., niem. ISBN 83-920367-7-8 Częściowo zbeletryzowana historia działań wojennych wojsk polsko-litewskich i krzyżackich w 1410 r. na terenie Pomorza oraz Warmii i Mazur (m.in. Lidzbark Warmiński, Grunwald, Ostróda, Działdowo, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie).

146. STOKOWSKI, Marek: Krzyżacy – ich państwo i zamki / Marek Stokowski. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002. – 47, [1] s. : il. (gł. kolor.), m. kolor. ; 28 cm. – (Czytam i Wiem) Tyt. okł.: Krzyżacy. Na okł. podtyt.: co skłoniło niemieckich rycerzy-zakonników do przybycia nad dolną Wisłę?, jak powstało państwo mnichów i jak było zorganizowane?, dlaczego Krzyżacy ponieśli klęskę pod Grunwaldem? ISBN 83-7023-924-2

147. STOKOWSKI, Marek: Wielka wojna 1409-1411 / Marek Stokowski // W: Krzyżacy / Marek Stokowski ; oprac. graf. Agnieszka M. Spiechowicz-Jędrys. – Kraków : Wydawnictwo Turystyczne, 2008. – S. 36-39. ISBN 978-83-606581-7-8

148. SUKERTOWA-BIEDRAWINA, Emilia: Na Szlaku Jagiełłowym : powiat działdowski a król Władysław Jagiełło : w 500-tną rocznicę śmierci króla / Emilja Sukertowa-Biedrawina. – Działdowo : Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, 2010. – 24 s. ; 21 cm. Tyt. okł.: Wznowienie według wydania Muzeum Mazurskiego w Działdowie z 1934 roku w 600-tną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. ISBN 978-83-92785-6-9 Reprint, oryg.: Działdowo : nakł. Muzeum Mazurskiego, 1934.

ˇ ˇ 149. SURAUZIUS, Antanas: Zalgiris – Grunwald – Tanneneberg / Antanas Surauˇ zius // Auˇsra. – Z. 19 (1998), s. 25-27. 150. SURWIŁO, Jerzy: Od Grunwaldu do Lipolbatu / Jerzy Surwiło. – Wilno : Margi Raˇstai, 2001. – 183, [1] s. : faks., fot. ; 25 cm. ISBN 9986-09-233-7

151. SZYBKOWSKI, Sobiesław: Świadkowie przywileju wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z 28 X 1409 roku : z badań nad prokrzyżacką orientacją wśród szlachty dobrzyńskiej w okresie wojny 1409-1411 / Sobiesław Szybkowski // Zapiski Historyczne. – 2010, z. 2, s. 23-46. Streszcz. w jęz. ang., niem. Zawiera aneks źródłowy.

152. ŚLIWIŃSKI, Błażej: O tzw. chorągwi gniewskiej w bitwie pod Grunwaldem / Błażej

Śliwiński // W: Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci / pod red. Błażeja Śliwińskiego. – Gdańsk : Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna ; Koszalin : „Miscellanea”, 1997. – S. 285-293. – (Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza ; nr 4) ISBN 83-86670-86-X

153. Tannenberg, 1410 // W: Die grossen Schlachten des Mittelalters / verf. von Kelly DeVries [et al.] ; aus dem Engl. u ¨ bers. von Karin Schuler. – Stuttgart : Theiss, 2007. – S. 168-176. 154. TURNBULL, Stephen Richard: Tannenberg 1410 : disaster for the Teutonic Knights / Stephen R. Turnbull ; il. Richard Hook. – Oxford : Osprey, 2003. – 96 s. : il., m.; 26 cm. – (Campaign ; 122) Bibliogr. ISBN 978-1841-76561-7 Toż: Tannenberg 1410 : disaster for the Teutonic Knights / Stephen R. Turnbull ; il. Richard Hook. – Westport, CT : Greenwood, 2005. – 96 s. : il., m. ; 26 cm. – (Praeger illustrated military history series). – ISBN 0-275-98860-0 Toż: Tannenberg 1410 : disaster for the Teutonic Knights / Stephen R. Turnbull ; il. Richard Hook. – Oxford [u.a.] : Osprey Publ., 2005. – 96 s. : il., m. ; 26 cm. – (Campaign; 122). – ISBN 1-84176-561-9 Toż w jęz. czes.: Grunwald – Tannenberg 1410 : ˇ adu nˇ osudn´ a poraˇ zka R´ emeck´ ych ryt´ıˇ r˚ u / Stephen Richard Turnbull ; il. Richard Hook ; pˇ rel. Jan Syka. – Praha : Grada Publ., 2008. – 96 s. : faks., fot., il., m., reprod. ; 25 cm. – (V´ aleˇ cn´ a Taˇ zen´ı). – Bibliogr. s. 94. – ISBN 978-80-247-2376-1

155. URBAN, William L: The Battle of Tannenberg / William [L.] Urban // W: The Teutonic Knights : a military history / William Urban. – London [u.a.] : Greenhill [u.a.], 2003. – S. 195-221. ISBN 1-85367-535-0 Toż: Bitwa pod Grunwaldem / William L. Urban // W: Krzyżacy : historia działań militarnych / William L. Urban ; z ang. przeł. Eugeniusz Możejko. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, cop. 2005. – S. 260-292. – ISBN 83-05-13365-6 Toż: Bitwa pod Grunwaldem / William L. Urban // W: Krzyżacy : historia działań militarnych / William L. Urban. – Wyd. 2. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, cop. 2007. – S. 260-292. – ISBN 978-83-05-13494-1

156. URBAN, William L: Tannenberg and after : Lithuania, Poland and the Teutonic Order in search of immortality / William L. Urban. – Chicago : Lithuanian Research and Studies Center, 1999. – XXXII, 500 s. : il., m. ; 26 cm. Bibliogr. s. XI-XVII. ISBN 0-929700-25-2 Rec.: Guzman, Gregory // Journal of Baltic Studies. – Vol. 32 (2001), no. 3, s. 317-319. Rec.: Brt¨ uggemann, Karsten // Hansische Geschichtsbl¨ atter. – Bd. 119 (2001), s. 312.

25

Poz. 157-168

Rec.: Knoll, W. // The Catholic Historical Review. – T. 90 (2004), s. 536-537. ˇ Toż: Zalgiris ir kas po jo : Lietuva, Lenkija ir Vokieˇ ci¸ u ordinas – nemirtingumo beieˇ skant / William [L.] Urban. – Vilnius : Mokslo ir encikl. leidybos inst., 2004. – 543, [1] s. : il., m., pl. + [2] s. tabl. – Bibliogr. s. 18-22.

157. VELIKO, Aleksandr: Grjunwal’dskaja bitva 1410 / Aleksandr Veliko, Michail Martinovi´ c. – Minsk : Belorusskaia Pravoslavnaja Cerkov, 2010. – 80 s. : il. ISBN 978-985-511-289-2

158. Voennoe iskusstvo v bojne slavian c Tevtonskim ordenom // W: Istorija voennogo iskusstva v ramkah politiˇ ceskoj istorii, T. 3 : Srednevekov’e = Das mittelalter / Gans Del’brjuk. – Wyd. 2. – Sankt-Peterburg : Nauka, 2008. – S. 478-501. – (Istoriˇ ceskaˆ a biblioteka) ISBN 978-5-02-6333-8

159. WASILEWSKI, Tadeusz: Uwagi o liczebności, składzie etnicznym i uzbrojeniu litewskiego pospolitego ruszenia konnego w latach 1410-1529 / Tadeusz Wasilewski // Studia Grunwaldzkie. – T. 1 (1991), s. 52-56. Streszcz. w jęz. niem. M.in. udział w bitwie pod Grunwaldem.

160. WENTA, Jarosław: O dwóch mieczach z bitwy grunwaldzkiej / Jarosław Wenta // W: „Balticum” : studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII-XVII wieku ofiarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Zenona Huberta Nowaka. – Toruń : Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1992. – S. 381-388. 161. WIELOPOLSKI, Wiesław: Pogrom Teutonów / Wiesław Wielopolski. – [Pisz] : [nakł. aut.], 2010. – 96 s. : faks., il. ; 21 cm. Historia bitwy pod Grunwaldem.

162. WŁADZIŃSKI, Jan: Grunwald a Kościół Panny Maryi w Lublinie : 1410-1910 / oprac. J. Władziński. – Lublin : Ośrodek Usług Edukacyjnych WSSP, 2010. – [2], 47, [3] s. ; 21 cm. ISBN 978-83-60594-56-8 Przedr. fotooffsetowy, oryg.: Lublin : druk M. Kossakowskiej, 1910

163. WOJCIECHOWSKI, Jacek Wojciech: O Marcinie ze Sławska, zapomnianym rycerzu w 600-letnią rocznicę bitwy pod Grunwaldem / Jacek Wojciech Wojciechowski. – Konin : „Arkada” Jacek Wojciechowski, 2010. – 141 s. : il. ; 22 cm. Bibliogr. s. 128-131. Indeks

26

2. Historia

164. WRÓBEL, Dariusz: Więź narodowa w propagandzie polskiej okresu Grunwaldu : przyczynek do dziejów ideologii państwowej w pierwszej połowie XV wieku / Dariusz Wróbel // Nasze Historie. – [T.] 7 (2002) [dr. 2005], s. 117-139. 165. WYROZUMSKA, Bożena: W sprawie dywersji węgierskiej w Polsce w czasie wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim / Bożena Wyrozumska // Studia Grunwaldzkie. – T. 1 (1991), s. 150-152. Streszcz. w jęz. niem.

166. Z rodzinnych stron Mikołaja Zyndrama wodza z pod [!] Grunwaldu : Stary Sącz, Gołkowice, Jazowsko, Maszkowice, Łącko, Czerniec i Zabrzeż / [pod red. Jadwigi Jastrzębskiej]. – Łącko : Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej, 2007. – 90, [1] s. : il. ; 21 cm. Bibliogr. s. 90. Zyndram z Maszkowic – miecznik krakowski, oboźny pod Grunwaldem.

167. ZAJĄCZKOWSKI, Bogusław Jerzy: Armoriał czyli Poczet herbów, zbrojb, klejnotów zacnych polskich rodów rycerskich i szlacheckich Wielkiego Księstwa Litewskiego / Bogusław Jerzy Zajączkowski. – Pelplin : Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, 2005. – 391, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm. Indeksy. 83-7380-3-2-5 Współwyd.: Grunwald 1410, 15 lipca : bitwa, jej skutki polityczne i religijne w Polsce i w Europie : z dziejów oręża polskiego / Bogusław Jerzy Zajączkowski.

ˇ 168. Zalgirio laiku Lietuva ir jos kaimyˇ nai / [sudarytojai Ruta Cepaite, Alvydas Nikˇ zentaitis] ; red. Ruta Dakeviˇ ciute. – Vilnius : „Academija”, 1993. – 250, [1] s. : fot., pl., reprod., rys. ; 20 cm. – (Acta Historica Universitatis Klaipedensis ; 1) Streszcz. w jęz. ang., niem. Rec.: Kosman, Marceli // Zapiski Historyczne. – 1995, z. 1, s. 123-124. ˇ Z treści: Ekdahl, Sven: Zalgirio muˇ sis ir jo Ordino gyvenimui, s. 9-33. – Ekdahl, Sven: Die Schlacht von Tannenberg und ihre Bedeutung in der Geschichte des Ordensstaates, s. 34-64. – Baturas, Romas: Lietuˇ viˇ skos taktikos reikˇ sme Zalgirio muˇ syje, s. 65-76. – Miˇ litzer, Klaus: Zalgirio muˇ sio padariniai Vokieˇ ciu ordinui, s. 78-93. – Militzer, Klaus: Auswirkungen der Schlacht bei Tannenberg auf den Deutschen Orden, s. 94-112. ˇ – Ochmański, Jerzy: Manivydas – Zalgirio muˇ sio dalyvis, s. 113-122. – Gudaviˇ cius, Edvardas: Bychovco ˇ kroniko pasakojimas apie Zalgirio muˇ si, s. 123-135. ˇ – Ulˇ cinaite, Eugenija: Zalgirio muˇ sio apraˇ symas Jono Vislicieˇ cio poemoje „Prusu karas”, s. 138-151. – ˇ Sidlauskas, Rimantas: Letuviu kovos su kryˇ ziuocˇ ciais jezuitu teatre, s. 152-162. – Bogdanoviˇ cius, Vacys: ˇ Vyduno istoriosofija in Zalgirio muˇ sio vertimas joje, s. 163-170. – Nikˇ zentaitis Alvydas: Lietuvos Didˇ ziosios Kunigaikˇ styses pagrindines uˇ zsienio politikos kryptys

Poz. 169-187

XIV a. viel. – XV a. vid, s. 170-177. – Kiaupa, Zigmanˇ tas: „Sviesaus atminomo Didˇ ziojo Kumigaikˇ sˇ cia Vytauto laikai” Lietuvos prekyboje, s. 178-188. – Aleksiejunas, Vytautas: Vytauto Didˇ ziosios Kunigaikˇ stystes piˇ nigine sistema, s. 207-214. – Cepaite, Ruta: Gotiknis kursyvas Vytauto raˇ stineje, s. 240-249. Tom artykułów poświęconych bitwie pod Grunwaldem oraz Litwie w czasach Grunwaldu.

169. ZIEGLER, Uwe: Die Schlacht von Tannenberg / Uwe Ziegler // W: Kreuz und Schwert : die Geschichte des Deutschen Ordens / Uwe Ziegler. – K¨ oln [u.a.] : B¨ ohlau, 2003. – S. 162-173. 170. ZYGNER, Leszek: Grunwald / Leszek Zygner // W: Monarchia Jagiellonów 1399-1586 / red. nauk. t. Marek Derwich. – Warszawa : „Horyzont” ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2003. – S. 10-15. ISBN 83-7311-565-X („Horyzont”) ISBN 83-7384-018-4

171. ŻNIŃSKI, Ignacy: Opowieść Ignacego Żnińskiego o bitwie pod Grunwaldem = The tale by Ignacy Żniński on the Battle of Grunwald / Ignacy Żniński ; [wstęp Tadeusz Marcinkowski]. – Goleniów : Instytut Haptenologii : staraniem aut., 2003. – [3], 72, [4] s. : il. ; 21 cm. Wykaz publikacji Tadeusza Marcinkowskiego. ISBN 83-89259-10-9 Reprint. Oryg.: Żniński, Ignacy: Krzyżacy w 500-letnią rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem. – Herne : Bolesław Lenartowski, 1910.

172. ŻYGULSKI, Zdzisław: Czołg z kopytami : Victoria 1410 widziana z kulbaki / Zdzisław Żygulski ; rozm. Leszek Mazan // Przekrój. – 2000, nr 29, s. 9-11, il. Toż : Angora. – 2000, nr 30, s. 9.

2.3. Publicystyka 173. (ACH): Bitva pod Grunvaldasem / (ach) // Słowo. – 1996, nr 140, s. 10. Rola wojsk litewskich w bitwie.

174. BACZKOWSKI, Krzysztof: Mogliśmy przegrać : Grunwald 1410 / Krzysztof Baczkowski ; rozm. Krzysztof Różycki // Angora. – 2010, nr 29, s. 16-17, il. 175. BAŁDOWSKI, Jan: Przed Grunwaldem : powtórka z historii / Jan Bałdowski // Gazeta Olsztyńska. – 1998, nr 130, s. 6 ; nr 131, s. 6 ; nr 133, s. 23 ; nr 135, s. 6 ; nr 136, s. 6, il. W nrze 136 tytuł „Bitwa”.

176. BŁAUT, Sławomir: Największa bitwa polskiego średniowiecza / Sławomir Błaut // Niedziela (A). – 2010, nr 28, s. 28-29.

177. BOGACKI, Michał: Zbroja w cenie dobrego samochodu / Michał Bogacki ; rozm. Sylwia Śmigiel // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 154, s. 27, il. Uzbrojenie rycerza w dobie bitwy pod Grunwaldem.

178. BRZOSTEK, Marian: Dzieje kaplicy na pobojowisku grunwaldzkim / Marian Brzostek // Głos Ostródy. – 2000, nr 13, s. 7, il. 179. BRZOSTEK, Marian: Historyczna wieś Grunwald / Marian Brzostek // Głos Ostródy. – 2000, nr 14, s. 8, il. 180. BRZOZOWSKI, Stanisław: Krzyżacy : menedżerowie z misją chrystianizacji / Stanisław Brzozowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 170, s. 14, il. Sesja naukowa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie poświęcona Krzyżakom. Fragmenty wystąpień: Stanisława Achremczyka, Kazimierza Brakonieckiego, Mirosława Garnca, Małgorzaty Jackiewicz-Garniec, Jerzego Sikorskiego.

181. BRZOZOWSKI, Stanisław: W Zielonym Lesie / Stanisław Brzozowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 28. 182. CHŁOSTA, Jan: O tradycjach Grunwaldu / Jan Chłosta // Gazeta Olsztyńska. – 1989, nr 278, s. 5. – (Zanotowane w archiwum) 183. CIECHANOWSKI, Jan: Grunwald był ważnym, chociaż niewykorzystanym zwycięstwem / Jan Ciechanowski ; rozm. przepr. Agaton Koziński // Polska (Metrop. Warsz.). – 2010, nr 149, dod. Forum, s. I-II. 184. Czy to radomski rycerz zabił von Jungingena? / oprac. Jarosław Daszkiewicz // Życie Radomskie. – 1996, nr 169, s. II. 185. DARMOCHWAŁ, Tomasz: Grunwald / Tomasz Darmochwał // Twój Urlop’94. – [T. 2] (1993), s. 31, il. Bitwa pod Grunwaldem; pomnik.

186. DĄBROWSKI, Andrzej: Jak urządzono bitwę pod Grunwaldem : poradnik użytkownika : wersja 1410 / Andrzej Dąbrowski, współpraca Olga Woźniak ; ilustracje trust // Przekrój. – 2010, nr 28, s. 36-39, il. Przygotowania militarne i logistyczne do bitwy.

187. DĄBROWSKI, Jan: Polski król modlił się w Ostródzie w kościele Dominika Savio : jak doszło do rozkwitu i upadku Zakonu Krzyżackiego / Jan Dąbrowski // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 7, dod. Gazeta Ostródzka, nr 2, s. 9, il. 27

Poz. 188-208

Dot. związku Ostródy z bitwą pod Grunwaldem w 1410 r.

188. GANCEWSKI, Jan: Na bitwę Jagiełłę było stać / Jan Gancewski ; rozm. Stanisław Brzozowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 165, s. 2, il. Koszty bitwy pod Grunwaldem.

189. GANCEWSKI, Jan: Propagandowy mit : wokół historii / Jan Gancewski ; rozm. Krzysztof Kozłowski // Gość Niedzielny. – 2010, nr 22, dod. Posłaniec Warmiński, nr 22, s. III, il. Wizerunek Zakonu Krzyżackiego w historiografii oraz znaczenie bitwy pod Grunwaldem.

190. Gdzie uderzą Polacy? : szach Wielkiemu Mistrzowi // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 3. Przygotowania do bitwy.

191. Historia bitwy pod Grunwaldem // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 146, dod. Jedziemy na Grunwald, s. 2, il. 192. HŁADASZ, J: Dwa Nagie Miecze : szlakiem wielkich bitew / J. Hładasz // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 161, dod. Goniec Bartoszycki, nr 28, s. 7. 193. JABŁOŃSKA, Ewa: Historia bitwy pod Grunwaldem / Ewa Jabłońska // Super Express. – 2010, nr 161, dod. 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, s. 2-3, il. 194. JABŁOŃSKA, Ewa: Jak Krzyżacy rośli w potęgę / Ewa Jabłońska // Super Express. – 2010, nr 161, dod. 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, s. 6, il.

2. Historia

Przygotowania do bitwy.

199. JER: Bitwy po bitwie / jer // Gazeta Olsztyńska. – 1997, nr 136, s. 14. Bitwa pod Grunwaldem w historiografii.

200. JERMAKOWICZ, Stanisław: Bitwa pod Gr¨ unfeldem? : historia nauczycielką życia / Stanisław Jermakowicz // Gazeta Olsztyńska. – 1991, nr 178, s. 3. Rozważania nt. nazwy miejscowości Grunwald, miejsca bitwy.

201. JEZIERSKI, Krzysztof Winicjusz: Grunwaldzkie pole / Krzysztof Winicjusz Jezierski // W : Nie tylko w okolicach Olsztyna / Krzysztof Winicjusz Jezierski; [oprac. graf. i il. Krzysztof Winicjusz Jezierski]. – Olsztyn : MAL-ART-GRAF Jezierski, [2003]. – S. 109-114. ISBN 83-910881-4-6 Stan obecny oraz bitwa w 1410 r.

202. Kajdany dla Polaków, wino na ucztę : w zdobytym obozie // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 6. Bitwa pod Grunwaldem.

203. KĘDRACKI, Janusz: Droga do zwycięstwa / Janusz Kędracki // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 161, dod. Świętokrzyska Moc, s. 1, il. Przygotowania Jagiełły do wojny z Zakonem w 1410 r. – pielgrzymka do klasztoru na Łysej Górze.

204. KĘDRACKI, Janusz: Dzielny w boju, słodki w mowie / Janusz Kędracki // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 161, dod. Świętokrzyska Moc, s. 3, il. Zawisza Czarny, m.in. nt. udziału w bitwie pod Grunwaldem.

Dot. m.in. podboju Prus.

195. JABŁOŃSKA, Ewa: Wodzowie wielkiej bitwy / Ewa Jabłońska // Super Express. – 2010, nr 161, dod. 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, s. 8, il. 196. JAK: Dobiesław ruszył na mistrza, Zbigniew ratował króla / JAK // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 161, dod. Świętokrzyska Moc, s. 2, il. Udział w bitwie pod Grunwaldem rycerzy Dobiesława i Zbigniewa z Oleśnicy.

197. JANUSZAJTIS, Andrzej: Gdańszczanie i Grunwald / Andrzej Januszajtis // Gazeta Wyborcza – Trójmiasto. – 2010, nr 164, dod. Śledź te strony, s. 14. 198. Jedynym ratunkiem – pokonać wroga! // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 3. 28

205. KĘDRACKI, Janusz: Jak nasi zwyciężyli w bitwie pod Grunwaldem / Janusz Kędracki // Gazeta Wyborcza – Kielce. – 2010, nr 44, s. 1. 206. KĘDRACKI, Janusz: Pokonał wielkiego mistrza / Janusz Kędracki // Gazeta Wyborcza – Kielce. – 2010, nr 130, s. 5. Mszczuj ze Skrzynna.

207. KĘDRACKI, Janusz: Spod Grunwaldu na Malbork / Janusz Kędracki // Gazeta Wyborcza – Kielce. – 2010, nr 136, s. 6. Dobiesław z Oleśnicy.

208. KĘDRACKI, Janusz: Szli w pierwszym szeregu / Janusz Kędracki // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 161, dod. Świętokrzyska Moc, s. 2, il.

Poz. 209-228

Udział rycerstwa z dawnego województwa sandomierskiego, m.in. Mikołaja Trąby, w bitwie pod Grunwaldem.

209. KOWALEWSKI, Krzysztof: Pod Grunwaldem / Krzysztof Kowalewski // Polityka. – 2010, nr 4 (Wydanie Specjalne), s. 102-106, il. 210. KRAWCZYK, Jarosław: Z piernikami na Grunwald / Jarosław Krawczyk ; rozm. Robert Mazurek // Rzeczpospolita. – 2010, nr 153, dod. Plus Minus, nr 24, s. P2-P3, il., m. – (Rozmowa Mazurka) Rozmowa z redaktorem naczelnym miesięcznika „Mówią Wieki” nt. przygotowań i przebiegu bitwy pod Grunwaldem oraz tradycji grunwaldzkiej.

211. KRZEMIŃSKI, Adam: Nagie miecze na lemiesze / Adam Krzemiński // Polityka. – 2010, nr 2, s. 60-63, il. Interpretacja skutków bitwy.

212. KUCHARCZAK, Przemysław: Krzyżak na łopatkach / Przemysław Kucharczak // Gość Niedzielny. – 2010, nr 27, s. 36-39, il. Bitwa pod Grunwaldem.

213. KURS, Tomasz: Prawda i fałsz pod Grunwaldem / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 164, dod. Olsztyn, s. 9, il. Dot. przebiegu bitwy.

214. KUŹNIEWSKI, Bogumił: Grunwald 1410 r. / Bogumił Kuźniewski // Albo. – 2000, nr 7, s. 4-5. – (Coś z historii) 215. KWIATKOWSKI, Krzysztof: Kto zabił Ulricha von Jungingena? / Krzysztof Kwiatkowski ; rozm. Stanisław Brzozowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 72, s. 12, il. Wypowiedzi historyka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

216. LEŚNIOWSKI, Henryk: Grunwaldzka wiktoria : kartka z kalendarza / Henryk Leśniowski // Gazeta Olsztyńska. – 1997, nr 136, s. 2. 217. LEŚNIOWSKI, Henryk: Mój Grunwald : gawędy i artykuły / Henryk Leśniowski. – Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet ; Chorągiew Warmińsko-Mazurska, 2010. – 167, [1] s. ; 21 cm. ISBN 978-83-61602-71-2 Materiały publikowane na łamach „Gazety Olsztyńskiej”, „Dziennika Pojezierza” oraz „Gazety Grunwaldzkiej”.

218. LEŚNIOWSKI, Henryk: „Niechaj cię uwiecznię” / Henryk Leśniowski // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 25, s. 1, 5.

Losy mieczy grunwaldzkich podarowanych Jagielle przez Krzyżaków.

219. LEWANDOWSKI, Janusz: W kryzysie jak pod Grunwaldem Polska dowiodła swej siły / Janusz Lewandowski ; rozm. przepr. Agaton Koziński // Polska (Metrop. Warsz.). – 2010, nr 153, s. 10-11. 220. ŁOJEK, Jerzy: Grunwald : kalendarz historyczny / Jerzy Łojek // Nowy Świat. – 1992, nr 21, s. 6. 221. MAROŃ, Jerzy: Polacy i Litwini świadomie wycięli całą elitę państwa krzyżackiego / Jerzy Maroń ; rozm. przepr. Hanna Wieczorek, Tomasz Targański. // Polska (Metrop. Warsz.). – 2010, nr 154, dod. Puls Polski, s. 4. 222. MATAŁOWSKA, Anna: Pod Grunwaldem / Anna Matałowska // Polityka. – 1998, nr 30, s. 64-65, il. 223. MIERZYŃSKI, Sebastian: Co było z tym Grunwaldem? : opowiem Ci o bitwie, opisanej tysiąc razy : a i tak ma tajemnice! / Sebastian Mierzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 110, dod. Reporter, nr 177, s. 19. – (Dzieje ; 2) 224. MIERZYŃSKI, Sebastian: Grunwald – 15 lipca 1410 : największe bitwy tysiąclecia na Warmii i Mazurach / Sebastian Mierzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2000, nr 37, s. 12-13, il., m. Opis bitwy, król i wielki mistrz, dowódcy, rycerze.

225. MIERZYŃSKI, Sebastian: Grunwaldzki kocioł : największa bitwa średniowiecznej Europy / Sebastian Mierzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2001, nr 163, dod. Sobota Reporterów, s. 3r, il. Przyczyny bitwy pod Grunwaldem.

226. MIERZYŃSKI, Sebastian: Którędy na Grunwald? / Sebastian Mierzyński // Przegląd Warmiński. – 2010, nr 6, s. 4, il. – (Warmińska gawęda z historyjką) 227. MIERZYŃSKI, Sebastian: Widowisko Grunwald 2002 / Sebastian Mierzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 162, dod. Gazeta na Lato, nr 18, s. 2b-3b, il. Przebieg bitwy w 1410 r.

¨ 228. MOLLER, Steffen: Tannenberg / Steffen M¨ oller // W: Viva Polonia : als deutscher Gastarbeiter in Polen / Steffen M¨ oller. – Frankfurt am Main : Scherz, 2008. – S. 303-307. 29

Poz. 229-249

229. MORAWSKI, Wojciech: Krzyżackie biuro turystyczne : rozmowa z prof. Wojciechem Morawskim, kierownikiem Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH / rozm. Paweł Rożyński // Dziennik Gazeta Prawna. – 2010, nr 137, s. A11-A12. Toż. Angora. – 2010, nr 30, s. 28-29. Dot. kosztów bitwy pod Grunwaldem oraz finansów Polski okresu wojen polsko-krzyżackich.

2. Historia

239. PLISIECKI, Piotr: Z „Bogurodzicą” do zwycięstwa / Piotr Plisiecki // Nasz Dziennik (Wyd. 2). – 2010, nr 163, s. 10-11. 240. PODLIPNIAK, Paweł: Bitwa z radomskimi akcentami / Paweł Podlipniak // Biuletyn NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. – Nr 438 (1999), s. 4-5. Udział Mszczuja ze Skrzynna w bitwie.

230. Największa bitwa średniowiecza // Super Express. – 1999, nr 163, dod. Grunwald 1999, s. [3-4], il.

241. PODLIPNIAK, Paweł: Kto ubił mistrza? / Paweł Podlipniak // Gazeta Wyborcza. – 1996, nr 68, dod. Gazeta w Radomiu, s. 4.

231. NAWROCKI, Krzysztof: Władysław Jagiełło w Żarnowie w drodze pod Grunwald / Krzysztof Narocki // Ziemia Odrowążów. – 2010, nr 3, s. 24, il.

242. POVILIUNAS, Virgilius: Pod Grunwaldem Witold sześć razy zmieniał konia / Virgilius Poviliunas ; rozm. Stanisław Brzozowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 117, s. 19, il.

Na podstawie tekstu Jana Długosza.

232. Nie dla zemsty i łupów tę wojnę prowadzimy // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 6. Przyczyny wojny z Zakonem Krzyżackim. Bitwa pod Grunwaldem.

Rozmowa z dyrektorem muzeum w Trokach o udziale Litwinów w bitwie pod Grunwaldem oraz obchodach 600-lecia bitwy.

243. Rozdano już trofea i łupy wojenne // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 6. Bitwa pod Grunwaldem.

233. ODOJ, Romuald: Naga prawda o Grunwaldzie / Romuald Odoj ; rozm. Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 14, il.

244. Rozgromiliśmy Krzyżaków // Super Express. – 2010, nr 161, dod. 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, s. 4-5, il.

Rozmowa na temat hipotez dotyczących przebiegu bitwy pod Grunwaldem.

Przebieg bitwy pod Grunwaldem, plany, uzbrojenie, straty.

234. ONICHIMOWSKI, Filip: Grunwald a inne bitwy rycerskie Europy / Filip Onichimowski // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 164, dod. Olsztyn, s. 4, il.

245. RYBA, Mieczysław: Znaczenie Grunwaldu / Mieczysław Ryba // Nasz Dziennik. – 2004, nr 164, s. 11, il.

235. ONICHIMOWSKI, Filip: Sztuka wojenna w czasach Grunwaldu / Filip Onichimowski // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 164, dod. Olsztyn, s. 5, il.

246. RYMSZA, Barbara: Most zwycięstwa / Barbara Rymsza // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 159, s. 10-11, il.

236. OŻÓG, Krzysztof: Bitwa jak Sąd Boży / Krzysztof Ożóg ; rozm. Maciej M¨ uller // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 29, s. 3-5, il. Dot. historii bitwy pod Grunwaldem oraz wojny polsko-krzyżackiej 1409-1411.

237. PALOCHA, Bartosz: Pobiliśmy Krzyżaków / Bartosz Palocha // Super Express. – 2007, nr 162, s. 16, il., m. Przebieg bitwy pod Grunwaldem.

Bitwa 1410 r.

Dot. historii wojny polsko-krzyżackiej 1409-1411. Rekonstrukcja mostu zbudowanego pod Czerwińskiem z okazji obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

247. SAMSONOWICZ, Henryk: Ostatnia wielka bitwa rycerskiej Europy / Henryk Samsonowicz // Polityka. – 2010, nr 4 (Wydanie Specjalne), s. 10-17, il. 248. Sekrety Warmii i Mazur // Głos. – 1990, nr 5/6, s. 11. Bitwa pod Grunwaldem.

238. PIETRZAK, Jan: Sieradzanie pod Grunwaldem / Jan Pietrzak // Echo. – 1999, nr 29, s. 1, 6, il.

249. SKROBEK, Marcin: Rzemiosło wojenne / Marcin Skrobek // Polityka. – 2010, nr 4 (Wydanie Specjalne), s. 88-95, il.

Udział sieradzan w bitwie. Obelisk upamiętniający 550. rocznicę udziału w bitwie.

Armia polska, litewska i krzyżacka, uzbrojenie i taktyka wojenna.

30

Poz. 250-267

250. STERNAL, Karolina: Palili, łupili, zabijali. A poza tym wynaleźli centralne ogrzewanie / Karolina Sternal // Polska (Metrop. Warsz.). – 2010, nr 153, s. 21. Dot. Krzyżaków oraz bitwy pod Grunwaldem.

251. STOMMA, Ludwik: Jagiełło pod Grunwaldem / Ludwik Stomma // W: Królów polskich przypadki / Ludwik Stomma. – Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1993. – S. 76-81. Toż: Jagiełło pod Grunwaldem : królów polskich przypadki / Ludwik Stomma. – Portr. // Polityka. – 1993, nr 28, s. 25. Polem.: Długosz i Stomma nie lubią Jagiełły : „Jagiełło pod Grunwaldem” / Marian Głosek // Polityka. – 1993, nr 33, s. 23. Odp.: Smak, zapach, kolor / Marian Turski // Polityka. – 1993, nr 33, s. 23.

252. STOMMA, Ludwik: Jagiełło pod Grunwaldem / Ludwik Stomma // Polityka. – 2010, nr 29, s. 97, il. Dot. zabiegów dyplomatycznych przed bitwą oraz samej bitwy.

253. SZANIAWSKI, Józef: Grunwald polem chwały? : Polska między historią a geopolityką / Józef Szaniawski // Nasz Dziennik. – 2010, nr 162, s. 16. Dot. historii bitwy i jej następstw.

254. SZANIAWSKI, Józef: Wawel – Święty Krzyż – Toruń – Grunwald : Polska między historią a geopolityką / Józef Szaniawski // Nasz Dziennik. – 2010, nr 121, s. 16, il. Bitwa pod Grunwaldem i jej znaczenie dla historii Polski.

255. SZAREK, Jarosław: Grunwaldzka wiktoria / Jarosław Szarek // Źródło. – 2010, nr 28, s. 8-9. 256. SZEWCZYK, Krzysztof: Bitwa pod Grunwaldem? – 1410! / Krzysztof Szewczyk // Gazeta Polska. – 2009, nr 28, s. 18. 257. SZWEDA, Adam: Dyplomacja i propaganda / Adam Szweda // Polityka. – 2010, nr 4 (Wydanie Specjalne), s. 83-87, il. Dot. również okresu wojny Polski z Zakonem i bitwy pod Grunwaldem.

258. SZWEDA, Adam: Pod Grunwaldem Jagiełło nie musiał sięgać po miecz / Adam Szweda ; rozm. Stanisław Brzozowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 134, s. 17, il. Rozmowa z pracownikiem naukowym UMK w Toruniu nt. udziału i roli Władysława Jagiełły w bitwie.

259. ŚWIĘCH, Zbigniew: Dwa krzyżackie miecze spod Grunwaldu / Zbigniew Święch // W: Skarby tysiąca lat / Zbigniew Święch. – Kraków : Wydawnictwo Wawelskie, 1992. – S. 83-92. Toż: Dwa krzyżackie miecze / Zbigniew Święch // Gazeta Olsztyńska. – 1998, nr 133, s. 5. Toż: Wyd. 8. – Kraków : Wydawnictwo im. Warneńczyka, 2006.

260. TARNOWSKI, Andrew: Grunwald / Andrew Tarnowski // W: Rdzawe szable, blade kości... : jak zostałem mazurskim chłopem / Andrew Tarnowski ; przełożył Jarosław Skowroński. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010. – S. 177-191. Bitwa pod Grunwaldem.

261. W pierwszą rocznicę // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 8. Kraków w pierwszą rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

262. Walczył mężnie // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 7. Ulrich von Jungingen, wielki mistrz krzyżacki.

263. ZDRADA, Jerzy: Siła Grunwaldu / Jerzy Zdrada ; rozm. Stanisław Brzozowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 140, s. 20, il. Rozmowa z profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego o uroczystościach grunwaldzkich w 1910 r. w Krakowie, na terenach polskich pod zaborami oraz za granicą.

2.4. Nauki pomocnicze 264. BABIK, Zbigniew: Gr¨ unfelde – Grynwałd – Grywałd – Grunwald / Zbigniew Babik // Język Polski. – 2002, nr 2, s. 129-131. Bibliogr. Etymologia nazwy.

265. BIAŁECKA, Sylwia: Niemieckojęzyczne źródła wiedzy o bitwie pod Grunwaldem : przegląd publikacji drukowanych i zasobów internetowych / Sylwia Białecka // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. – 2010, zeszyt specjalny, s. 73-82. 266. BISKUP, Marian: Pod Grunwaldem czy Gr¨ unfeldem? (o nazwie miejsca bitwy z 1410 roku) : przeglądy-polemiki-propozycje / Marian Biskup // Kwartalnik Historyczny. – 1991, nr 3, s. 99-101. 267. BISKUP, Marian: Stan badań nad bitwą grunwaldzką / Marian Biskup // Studia Grunwaldzkie. – T. 1 (1991), s. 11-23. Streszcz. w jęz. niem.

31

Poz. 268-282

268. Bitwa pod Grunwaldem // Przegląd Filatelistyczny. – 2010, nr 8, s. 370, il. Znaczek litewski wyemitowany z okazji 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

269. BŁAZIAK, Maria: „De magna strage” kazaniem bernardyńskim czy uniwersyteckim? / Maria Błaziak // Studia Źródłoznawcze. – T. 36 (1997), s. 65-71. Streszcz. w jęz. niem. Kazanie dot. bitwy grunwaldzkiej i królowej Jadwigi.

270. BŁAZIAK, Maria: Miscellanea grunwaldzkie / Maria Błaziak // W: Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej : średniowiecze – początek czasów nowożytnych / pod red. Urszuli Borkowskiej. – Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1996. – S. 216-232. Streszcz. ang. Materiały z seminarium zorg. w Lublinie w dniach 17-18 V 1994 r.

271. BUES, Almut: Trzecia Rzesza i Jagiellonowie / Almut Bues ; przeł. Michał Czajkowski // Mówią Wieki. – 2010, nr 2 (Wydanie Specjalne), s. 100-104, il. Znaczki pocztowe o tematyce grunwaldzkiej wydane w II RP i III Rzeszy.

2. Historia

276. EKDAHL, Sven: Jono Dlugoˇso „Prus¸ u veliavos” – ˇ zalgirio m¯ uˇsio ˇsaltinis / Sven Ekdahl ; [tł. Jurate Kibirkˇstyte, Alvydas Nikˇ zentaitis]. – Vilnius : Viltis, 1992. – 279, [3] s. : il. Bibliogr. s. 271-[280]. ISBN 5-89942-624-1

277. EKDAHL, Sven: Das Problem der Entmythologisierung der nationalen Geschichtsschreibung u ¨ ber die Schlacht bei Tannenberg / Sven Ekdahl // Jahrestagung / Litauisches Kulturinstitut. – (1998 [1999]), s. 169-180. 278. GĘDEK, Marek: Wielka wojna z Krzyżakami w latach 1409-1411 / Marek Gędek // W: Atlas historyczny wojen polskich : kartograficzny zapis dziejów polskiej sztuki wojennej w nowym ujęciu : kampanie, bitwy i powstania polskie od Mieszka I do 1945 roku na 110 barwnych mapach / Marek Gędek. – Warszawa : Bellona, cop. 2009. – S. 47, m. kolor. ISBN 978-83-11-11642-9

279. Grunwald w portfelu // Nasz Olsztyniak. – Nr 729 (2010), dod. Marsz na Grunwald, s. 9, il. Moneta Narodowego Banku Polskiego, upamiętniająca bitwę pod Grunwaldem.

280. GRZEŚKOWIAK, Grzegorz: Odˇ 272. BUKALSKA, Patrycja: Zalgiris, wspól- znaka Grunwaldzka / Grzegorz Grześkowiak // ne zwycięstwo / Patrycja Bukalska // Tygodnik Odkrywca. – 2010, nr 7, s. 44-46, il. Powszechny. – 2010, nr 29, s. 6. Felieton dot. historiografii litewskiej nt. bitwy pod Grunwaldem oraz obecności strony litewskiej na obchodach rocznic bitwy.

273. CHURSKI, Zygmunt: Krajobraz pól grunwaldzkich w początkach XV wieku / Zygmunt Churski // Studia Grunwaldzkie. – T. 3 (1994), s. 15-31, il., rys., tab., wykr., m. Streszcz. w jęz. niem.

274. CZAJA, Roman: Krzyżacy pod lupą badaczy / Roman Czaja // Polityka. – 2010, nr 4 (Wydanie Specjalne), s. 120-122, il. Dot. również bitwy pod Grunwaldem w historiografii polskiej i niemieckiej w XIX i XX w.

275. EKDAHL, Sven: Grunwald 1410 : studia nad tradycją i źródłami / Sven Ekdahl ; tł. Maciej Dorna. – Kraków : Avalon, 2010. – 349 s., [24] s. tabl.: il., m., pl. ; 24 cm. Zawiera aneks. – Na s. przytyt. i 4 s. okł.: „Grunwald 1410-2010” ISBN 978-83-60448-13-7 Część pierwsza zawiera rozdziały poświęcone źródłom do bitwy grunwaldzkiej. Część druga zawiera cztery studia monograficzne poświęcone wybranym zagadnieniom oraz edycję kilku źródeł. Tyt. oryg.: Die Schlacht bei Tannenberg 1410 : Quellenkritische Untersuchungen.

32

Nawiąz.: O Odznace Grunwaldzkiej raz jeszcze... / Jacek Kościński // Odkrywca. – 2010, nr 9, s. 47-50, il. Idea ustanowienia, opis.

281. JASIŃSKI, Janusz: Gr¨ unfelde – Grunwald i Tannenberg : z tradycji nazwy i bitwy w wiekach XV-XIX / Janusz Jasiński // W: Grunwald, „Rota”, Nowowiejski : konferencja naukowa Olsztyn, 14 czerwca 2010 r. / red. Jan Chłosta, Janusz Jasiński, Zenona Rondomańska. – Olsztyn : Agencja WIT Witold Mierzejewski, 2010. – S. 45-58. ISBN 978-83-926917-1-6

JER : Bitwy po bitwie = poz. 199 JERMAKOWICZ, Stanisław Gr¨ unfeldem? = poz. 200

:

Bitwa

pod

282. KLEIN, Andrzej: Banderia Apud Grunwald. [Cz.] 2 : Chorągwie krzyżackie pod Grunwaldem = Teutonic Banners Grunwald / Andrzej Klein, Piotr Nowakowski. – Łódź : „Alexander”, 2000. – 117, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm. Bibliogr. – Tekst równol. pol., ang. ISBN 83-912234-1-3 (cz. 2)

Poz. 283-296

283. KLEIN, Andrzej: Banderia Apud Grunwald. [Cz.] 1 : Chorągwie polskie pod Grunwaldem / Andrzej Klein, Nicholas Sekunda, Konrad A. Czernielewski. – Łódź : „Alexander”, 2000. – 127, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm. Bibliogr. – Tekst równol. pol., ang. ISBN 83-912334-0-5 (cz. 1)

284. KOWAL, Kazimierz: Dzieje oręża polskiego w medalierstwie / Kazimierz Kowal, Zdzisław Sawicki. – Warszawa : „Pantera Books” ; WNT, 2008. – 399, [4] s. : il.(w tym kolor.) ; 25 cm. Bibliogr. s. 398. Indeks ISBN 978-83-204-3431-6 Z treści: Grunwald, s. 43. – 550. rocznica bitwy pod Grunwaldem, s. 44.

285. KWIATKOWSKI, Stefan: Śpiewy grunwaldzkie : dlaczego rycerstwo Władysława Jagiełły miałoby śpiewać Bogurodzicę podczas kampanii w Prusach w 1410 roku? / Stefan Kwiatkowski // Przegląd Zachodniopomorski. – 2006, nr 4, s. 107-118. Badania nad autentycznością przekazów historycznych dot. bitwy pod Grunwaldem.

¨ ıK, Azep: ˆ 286. LES` B`ıtva pad Grunwal’dam u ap`ısan’n`ı kron`ık`ı Byhaˇ uca, Dlugoˇsa, Bel’skaga ˆ `ı `ınˇs. / Azep L¨ es`ık // Spadˇ cyna. – 1996, No 4, s. 142-163. Przedruk z 1922 r. Toż: B`ıtva pad Grunwal’dam u ap`ısan’n`ı kron`ık`ı Byˆ haˇ uca, Dlugoˇ sa, Bel’skaga `ı `ınˇ s. / Azep L¨ es`ık // W: 1921-1930 : zbor tvoraˇ u. – M`ınsk : NARB ; Vyd. I. P. Log`ınaˇ u, 2003. – S. 58-70. – ISBN 985-6372-31-3

287. MAZUR, Aleksander: Order Krzyża Grunwaldu : monografia historyczna / Aleksander Mazur. – Warszawa : Stowarzyszenie Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu, 2005. – 474 s., [12] s. tabl. kolor., [1] k. tabl. : il. ; 30 cm. Bibliogr. s. 469-473 ISBN 83-922191-04 Wyd. 1, 1988.

ODOJ, Romuald : Bitwa grunwaldzka i jej tajemnice = poz. 311 288. PIWOCKA, Magdalena: Chorągwie grunwaldzkie – znaki pamięci / Magdalena Piwocka // Rzeczpospolita. – 2010, nr 151, dod. Wawel, s. 4, il. Rekonstrukcja w pracowni konserwacji tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu sztandarów przedstawionych w „Banderia Prutenorum”.

289. PIWOCKA, Magdalena: Grunwaldzkie chorągwie / Magdalena Piwocka // Spotkania z Zabytkami. – 2010, nr 5/6, dod. Spotkania pod Grunwaldem, s. 33-36, il.

Repliki chorągwi krzyżackich zdobytych pod Grunwaldem, wykonane na Wawelu w 1937 r., 1962 r. oraz 2008-2009 r.

290. PIWOCKA, Magdalena: Odtworzone chorągwie w Zamku Królewskim na Wawelu / Magdalena Piwocka ; [fot. Stanisław Michta, Anna Stankiewicz]. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2010. – 126, [1] s. : il. ; 21 cm. 291. POTKOWSKI, Edward: Johannes Voigt i początki nowoczesnej historiografii Grunwaldu / Edward Potkowski // Studia Grunwaldzkie. – T. 3 (1994), s. 33-60. Streszcz. w jęz. niem.

292. POTKOWSKI, Edward: Monarsze dary książkowe w polskim średniowieczu – pogrunwaldzkie dary Jagiełły / Edward Potkowski // W: Ojczyzna bliższa i dalsza : studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Jacka Chrobaczyńskiego, Andrzeja Jureczki i Michała Śliwy. – Kraków : „Secesja”, 1993. – S. 359-373. ISBN 83-85483-08-X Toż: Monarsze dary książkowe w polskim średniowieczu – pogrunwaldzkie dary Jagiełły / Edward Potkowski // W: Książka i pismo w średniowieczu : studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej / Edward Potkowski. – Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. – S. 181-198. – ISBN 83-89709-85-6 Toż: Nach der Schlacht von Tannenberg : Schenkungen des K¨ onigs Wladyslaw Jagiello an die polnischen Kirchen // W: Mittelalterliche Kultur und Literatur im Deutschordensstaat in Preussen : Leben und Nachleben : [interdisziplin¨ ares Symposion u ¨ ber die Kultur und Literatur im Deutschordensstaat in Preußen, 22. bis 26. September 2004, Kwidzyn] / hrsg. Jarosław Wenta, Sieglinde Hartmann und Gisela Vollmann-Profe. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. – S. 157-172. – (Sacra Bella Septentrionalia; 1). – ISBN 978-83-231-2299-9

293. PP: Medal i książka dla dzieci w rocznicę Grunwaldu / PP // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 141, dod. Olsztyn, s. 2, il. Medal Skarbnicy Polskiej upamiętniający bitwę. Publikacja wydawnictwa Veda z okazji 600-lecia bitwy.

294. Regulamin Regionalnej Grunwaldzkiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK „Grunwald 1410-2010” // Przegląd Turystyczny. – Nr 72 (2010), s. 9, il. ˇ Genadz’ M: Grun295. SAGANOVIC, wal’d u belaruskaj gistaryjagrafii / Genadz’ [M.] Saganoviˇ c // Belaruski Gistaryˇ cny Agljad. – [Vyp.] 9 (2002), sˇs. 1/2, s. 152-168. 296. SWANSTON, Malcolm: Bitwa pod Grunwaldem / Malcolm Swanston // W: Bitwy i kampanie : historia w mapach / Malcolm Swanston ; przekł. z jęz. ang. Paweł Dobrosielski. – Warszawa : Bellona, cop. 2009. – S. 77. 33

Poz. 297-300

Indeks. ISBN 978-83-11-11510-1

297. TARGOWSKI, Michał: Grunwald – starcie polsko-litewskie / Michał Targowski // Mówią Wieki. – 2010, nr 2 (Wydanie Specjalne), s. 43-47, il. Bitwa w historiografii polskiej i litewskiej.

298. TYCHEK, Waldemar: Bitwa pod Grunwaldem w zasobach Internetu / Waldemar Tychek // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. – 2010, zeszyt specjalny, s. 83-95, il. Bibliogr. Dot. bitwy oraz obchodów rocznicowych.

34

2. Historia

299. VENCLOVA, Tomasz: Zakochani w Matejce / Tomasz Venclova ; rozm. Patrycja Bukalska // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 29, s. 6, il. Rozm. nt. historiografii litewskiej dot. bitwy pod Grunwaldem oraz popularności obrazu Matejki.

300. VOLLMANN-PROFE, Gisela: Vom historiographischen Umgang mit Niederlagen : die Schlacht von Tannenberg in preußischen Chroniken des 15. Jahrhunderts / Gisela Vollmann-Profe // W: Vom vielfachen Schriftsinn im Mittelalter : Festschrift f¨ ur Dietrich Schmidtke / Freimut L¨ oser, Ralf G. P¨ asler [Hrsg.]. – Hamburg : Kovaˇ c, 2005. – S. 607-622. ISBN 3-8300-1815-0

3. ARCHEOLOGIA

301. Archeolodzy na tropie // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 14, il. 302. DREJ, Szymon: Archeolog pod Grunwaldem / Szymon Drej // Mówią Wieki. – 2010, nr 2 (Wydanie Specjalne), s. 54-59, il. 303. GAŁĄZKA, Dariusz: Bitwa pod Grunwaldem w 1410 r. – oczami geologa / Dariusz Gałązka, Leszek Marks // Przegląd Geologiczny. – 2007, nr 1, s. 26-28. Bibliogr.

304. (HL): Groty strzał, ułamek miecza : pole bitwy czy cmentarz / (hl) // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 182, s. 3, il. Badania archeologiczne mogił w Łogdowie oraz w rejonie kaplicy na Polach Grunwaldzkich.

LEŚNIOWSKI, Henryk : Tajemnice grunwaldzkiego pobojowiska = poz. 93 305. ŁUCZAK, Bogdan: Ludzkie szczątki kostne z Pól Grunwaldu / Bogdan Łuczak // Studia Grunwaldzkie. – T. 1 (1991), s. 106-144, il. Streszcz. w jęz. niem.

306. MIELCZAREK, Mariusz: Badania archeologiczne na Polach Grunwaldu w latach 1988-1990 / Mariusz Mielczarek, Andrzej Nadolski, Andrzej Nowakowski, Romuald Odoj // Studia Grunwaldzkie. – T. 2 (1992), s. 77-92, il., rys., m. Streszcz. w jęz. niem.

307. MIELCZAREK, Mariusz: Monety znalezione na Polach Grunwaldu : materiały z badań archeologicznych Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z lat 1980-1990 / Mariusz Mielczarek // Studia Grunwaldzkie. – T. 3 (1994), s. 119-133, il., tab. Streszcz. w jęz. niem.

308. MIELCZAREK, Mariusz: Monety znalezione na Polach Grunwaldu w latach

1980-1985 : (badania Zakładu Archeologii Polski Środkowej IHKM PAN) / Mariusz Mielczarek // Studia Grunwaldzkie. – T. 1 (1991), s. 145-149, il. Streszcz. w jęz. niem.

309. NADOLSKI, Andrzej: Stan archeologicznych badań Pól Grunwaldu (do roku 1988) / Andrzej Nadolski // Studia Grunwaldzkie. – T. 1 (1991), s. 24-33. Streszcz. w jęz. niem.

310. NOWAKOWSKI, Andrzej: Badania archeologiczne na Polach Grunwaldu w latach 1980-1985 / Andrzej Nowakowski, Mariusz Mielczarek, Zdzisława Wawrzonowska // Studia Grunwaldzkie. – T. 1 (1991), s. 77-105, il., m. Streszcz. w jęz. niem.

311. ODOJ, Romuald: Bitwa grunwaldzka i jej tajemnice : (o źródłach pisanych i archeologicznych) / Romuald Odoj // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. – 2010, zeszyt specjalny, s. 29-42. Rys.

312. ULATOWSKI, Stanisław R: Badają pozostałości warowni nad Welem i Drwęcą : młyn nie stoi na fundamentach bratiańskiego zamku / Stanisław R. Ulatowski // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 213, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 36, s. 4, il. Badania weryfikacyjne dawnego zamku krzyżackiego w Bratianie, prowadzone pod przewodnictwem dr. Kazimierza Grążawskiego, w ramach „Programu Grunwaldzkiego”.

313. WOLSKI, Krzysztof: Bitwa pod Grunwaldem 15 VII 1410 / Krzysztof Wolski // W: Polskie pola bitew w świetle archeologii : średniowiecze i okres wczesnonowożytny / Krzysztof Wolski. – Racibórz : Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, 2008. – S. 57-109. ISBN 978-83-89802-70-5

35

4. TRADYCJA

4.1. Zagadnienia ogólne 314. ACHREMCZYK, Stanisław: Grunwaldzka tradycja / Stanisław Achremczyk // W: Pamięć i historia : (Olsztyn, Kaliningrad, Kłajpeda) / pod red. nauk. Tomasza Chrzanowskiego. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe ; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2009. – S. 7-27. – (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN 0585-3893 ; nr 249) ISBN 978-83-60839-32-4

315. ADAMCZYK, Mieczysław: Negacja tradycji grunwaldzkiej w prasie robotniczej Królestwa Polskiego do 1918 roku / Mieczysław Adamczyk // Studia Kieleckie. – 1992, nr 4, s. 53-63. BIAŁUŃSKI, Grzegorz : Bitwa pod Grunwaldem w 1410 r. (w polskim ujęciu) i narodziny jej mitu = poz. 18 316. BOCZKOWSKI, Krzysztof: Grunwald w tradycji i historiografii narodowej polskiej / Krzysztof Boczkowski ; Polska Akademia Uniejętności. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2010. – 24 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. Na s. przytyt.: 600 lat tradycji Grunwaldu ISBN 978-83-7676-046-9

317. BRZOSTEK, Błażej: Po nowym Grunwaldzie / Błażej Brzostek // Mówią Wieki. – 2010, nr 2 (Wydanie Specjalne), s. 106-111, il. Wykorzystanie bitwy pod Grunwaldem w propagandzie antyniemieckiej po 1945 r.

318. DABROWSKI, Patrice M: Teutons versus Slars? : commemorating the Battle of Grunwald / Patrice M. Dabrowski // W: Commemorations and the shaping of modern Poland / Patrice M. Dabrowski. – Bloomington : Indiana University Press, 2004. – S. 159-183. ISBN 0253344298 ISBN 978 0253344298

DROZDOWSKI, Marian Marek : Grunwald w legendzie literackiej i tradycji politycznej = poz. 939

320. EKDAHL, Sven: Tannenberg/Grunwald – ein politisches Symbol in Deutschland und Polen / Sven Ekdahl // W: Deutscher Orden 1190-1990 / beitrage von Martin Armgart [et al.] ; hrsg. v. Udo Arnold. – L¨ uneburg : Inst. Nordostdt. Kulturwerk, 1997. – S. 241-302. – (Tagungsberichte der Historischen Kommission f¨ ur ost- und westpreussische Landesforschung ; Bd. 11) 321. FRAS, Zbigniew: Grunwald w prasie polskiej drugiej połowy XIX wieku / Zbigniew Fras // Studia Grunwaldzkie. – T. 2 (1992), s. 38-52. Streszcz. w jęz. niem.

322. GANCEWSKI, Jan: Tradycje historyczne i kulturowe średniowiecznych Prus (przede wszystkim krzyżackich) w XIX i XX wieku : historiograficzny przyczynek do studiów nad dziejami tradycji pruskiej / Jan Gancewski // Mrągowskie Studia Humanistyczne. – T. 3 (2001), s. 32-38. Streszcz. w jęz. niem. M.in. dot. bitwy pod Grunwaldem.

323. GINIEWICZ, Marek: Towar na medal : żegluga i rycerze wypromują region / Marek Giniewicz // Gazeta Olsztyńska (Wydanie Pojezierze). – 2004, nr 220, s. 6, il. Żegluga Ostródzko-Elbląska i inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem – najlepsze produkty turystyczne Warmii i Mazur wybrane przez Polską Organizację Turystyczną.

324. GRAJEWSKI, Andrzej: Długie trwanie bitwy / Andrzej Grajewski // Gość Niedzielny. – 2010, nr 27, s. 40-41, il. Bitwa pod Grunwaldem w historiografii oraz świadomości Polaków, Litwinów, Rosjan i Niemców.

Grunwald = poz. 57 325. HAMPEL, Józef: Autorzy i wydawcy publikacji „grunwaldzkich” dla ludu w Galicji : próba charakterystyki i motywacji ideowo-politycznych / Józef Hampel // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. Z. 181 : Prace Historyczne. – [T.] 18 (1997), s. 71-84.

Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem = poz. 963 319. EKDAHL, Sven: Tannenberg/Grunwald – ein politisches Symbol in Deutschland und Po326. JANICKI, Marek A: Bitwa pod len / Sven Ekdahl // Journal of Baltic Studies. Grunwaldem w tradycji staropolskiej : propaganda i pamięć zbiorowa / Marek A. Janicki // – Vol. 22 (1991), no 4, s. 272-324. 36

Poz. 327-335

Mówią Wieki. – 2010, nr 2 (Wydanie Specjalne), s. 71-75, il. Dot. również tekstów literackich i pieśni.

327. JASIŃSKI, Grzegorz: Marcina Gerssa opis bitwy pod Grunwaldem / Grzegorz Jasiński // Studia Grunwaldzkie. – T. 1 (1991), s. 153-172, il.

KOSSERT, Andreas : Die Schlacht von 1410 = poz. 77 334. KOSTRZEWA, Julian: Bitwa wciąż trwa / Julian Kostrzewa // Niedziela (A). – 2010, nr 29, s. 10-11. Obecność tradycji grunwaldzkiej w literaturze, sztuce i filmie.

Streszcz. w jęz. niem. Zawiera tekst Marcina Gerssa: Kilka słów o Krzyżakach, s. 162-163. – O batalii pod Stębarkiem (Tannenberg) między Krzyżakami i Polakami dnia 15 lipca 1410 roku i oblężeniu zamku malborskiego przez Polaków, s. 163-171.

JASIŃSKI, Janusz : Gr¨ unfelde – Grunwald i Tannenberg = poz. 281 328. KACA, Mieczysław: Rycerze Bogurodzicy : (1) Grunwald na polu Powały z Taczowa / Mieczysław Kaca // Tygodnik Radomski. – 2008, nr 9, s. 8, il. Projekt „Rycerze Bogurodzicy” w Taczowie, gm. Zakrzew.

329. KATARZYŃSKI, Władysław: Grunwaldzki kamień / Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. – 1993, nr 137, s. 3, il. Bitwa w świadomości mieszkańców Grunwaldu.

330. KĄKOLEWSKI, Igor: Polska czarna legenda zakonu krzyżackiego / Igor Kąkolewski // Mówią Wieki. – 2010, nr 2 (Wydanie Specjalne), s. 76-81, il. Dot. również ideologicznego wykorzystania bitwy pod Grunwaldem w tradycji polskiej i niemieckiej.

331. KECK-SZAJBEL, Mark Aaron: Contagious, Incurable or Deconstructed? : the Myth of Grunwald/Tannenberg in Polish and German Collective Identity / Mark Aaron Keck-Szajbel // ISEEES Newsletter Spring. – 2008, nr 14, s. 11-17. 332. KOŁODZIEJCZYK, Arkadiusz: Tradycja grunwaldzka – problemy metodologiczne badań, ich programy i dotychczasowe wyniki : środowiska historyczne II Rzeczypospolitej / Arkadiusz Kołodziejczyk // Kwartalnik Historyczny. – 1991, nr 1, s. 123-124. 333. KONOPKA, Hanna: Grunwald w podręcznikach historii Polski wydanych w Królestwie Polskim w latach 1880-1905 / Hanna Konopka // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Warszawski Białystok. Prace Historyczne. – T. 10 (1991), s. 17-30, tab. KOSMAN, Marceli : Krzyżacy w historii i legendzie wieków = poz. 76

KRAWCZYK, Jarosław : Z piernikami na Grunwald = poz. 210 KRAWCZYŃSKI, Mieczysław : Grunwald w tradycji sieradzkiej = poz. 81 335. KROCKOW, Christian von: Tannenberg und Grunwald / Christian Graf von Krockow // W: Begegnung mit Ostpreußen / Christian Graf von Krockow, Mitarb.: Alexander-Pascal Graf von Bellenhaus. – Stuttgart : Deutsche Verlag-Anstalt., 1994. – S. 82-93. ISBN 3-421-06671-X Rec.: Journalistische Ann¨ aherung an ein schwieriges Thema : Ostpreussen / Barbara Mai // Nordost-Archiv. Neue Folge. – T. 3 (1994), s. 585-591. Rec.: Wolski, Rafał // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 1995, nr 3, s. 319-322. Liczne fragm. dotyczą miejscowości Grunwald. Toż: Tannenberg und Grunwald / Christian Graf von Krockow // W: Begegnung mit Ostpreußen / Christian Graf von Krockow, Mitarb.: Alexander-Pascal Graf von Bellenhaus. – Wyd. 2. – M¨ unchen : Dt. Taschenbuch-Verlag, 1994. – S. 88-101. – ISBN 978-423-106671-8 Toż: Tannenberg und Grunwald / Christian Graf von Krockow // W: Begegnung mit Ostpreußen / Christian Graf von Krockow, Mitarb.: Alexander-Pascal Graf von Bellenhaus. – Wyd. 3. – M¨ unchen : Dt. Taschenbuch-Verlag, 1995. – S. 88-101. – ISBN 3-423-30493-6 Toż: Tannenberg und Grunwald / Christian Graf von Krockow // W: Begegnung mit Ostpreußen / Christian Graf von Krockow, Mitarb.: Alexander-Pascal Graf von Bellenhaus. – Wyd. 4. – M¨ unchen : Dt. Taschenbuch-Verlag, 1996. – S. 88-101. – ISBN 3-423-30493-6 Toż: Tannenberg und Grunwald / Christian Graf von Krockow // W: Begegnung mit Ostpreußen / Christian Graf von Krockow, Mitarb.: Alexander-Pascal Graf von Bellenhaus. – Wyd. 6 niezm. – M¨ unchen : Saur, 2003. – S. 82-93. – ISBN 3-598-80046-0 Toż: Tannenberg und Grunwald / Christian Graf von Krockow // W: Begegnung mit Ostpreußen / Christian Graf von Krockow, Mitarb.: Alexander-Pascal Graf von Bellenhaus. – Wyd. 7 niezm. – M¨ unchen : Dt. Taschenbuch-Verlag, 2004. – S. 82-93. – ISBN 3-423-30493-6 Toż: Tannenberg und Grunwald / Christian Graf von Krockow // W: Begegnung mit Ostpreußen / Christian Graf von Krockow, Mitarb.: Alexander-Pascal Graf von Bellenhaus. – Wyd. 8 niezm. – W¨ urzburg : Rautenberg im Verlag-Haus W¨ urzburg, 2008. – S. 82-93. – ISBN 978-3-8003-3144-4 Toż: Tannenberg und Grunwald / Christian Graf von Krockow // W: Begegnung mit Ostpreußen / Christian Graf von Krockow, Mitarb.: Alexander-Pascal Graf von Bellenhaus. – Wyd. 9. – M¨ unchen : St¨ urtz, 2010. – ISBN 978-3-8003-3144-4

37

Poz. 336-350

336. KRZEMIŃSKI, Adam: Bitwa o mit / Adam Krzemiński // Forum. – 2010, nr 28, s. 48-54, il. Historia bitwy oraz jej wpływ na świadomość narodową Polaków i Niemców. Tłumaczenie artykułu opublikowanego w „Die Zeit” 01.07.2010 r. Zawiera również przedruki ze źródeł internetowych: Czesi po obu stronach, Anty-Grunwald.

337. KRZEMIŃSKI, Adam: Winnetou pod Grunwaldem : od stu lat Polacy i Niemcy zupełnie odmiennie przedstawiają historię Krzyżaków : esej / Adam Krzemiński // Polityka. – 2000, nr 32, s. 80-82, il. Zakon Krzyżacki i bitwa pod Grunwaldem w historii i literaturze.

338. KWIATKOWSKI, Krzysztof: Grunwald a sprawa polska w latach 1910-1916 / Krzysztof Kwiatkowski // Realia i Co Dalej... – 2010, nr 3, s. 183-193. 339. LEWANDOWSKA, Izabela: Grunwald 1410 – Tannenberg 1914 w historycznej świadomości młodzieży z Warmii i Mazur / Izabela Lewandowska // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. – 2010, zeszyt specjalny, s. 16-28, tab. 340. Mare Balticum : Begegnungen zu Heimat, Geschichte, Kultur an der Ostsee / hrsg. v. Dietmar Albrecht. – M¨ unchen : Martin Meidenbauer, 2005. – 184 s. : il. – (Colloquia Baltica ; 1) ˇ Z treści: Nikˇ zentaitis, Alvydas: Zalgiris: zur Bedeutung und Funktionsweise eines litauischen Nationalmythos, s. 98-109. – Traba, Robert: Grunwald: konstruktion und Dekonstruktion eines nationalen Mythos: ¨ Uberlegungen auf der Grundlage einer semantischen Analyse polnischer Feierlichkeiten anl¨ asslich der Jahres-tage der Schlacht bei Grunwald/Tannenberg im 20. Jahrhundert, s. 110-132. – Jockheck, Lars: Ein Nationalmythos in Eastman Color: die Schlacht bei Tannenberg 1410 im polnischen Monumentalfilm „Die Kreuzritter” von Aleksander Ford, s. 133-168.

341. MATERNICKI, Jerzy: Tradycja grunwaldzka jako przedmiot badań historycznych / Jerzy Maternicki // Studia Grunwaldzkie. – T. 2 (1992), s. 63-72. Streszcz. w jęz. niem.

342. MAYR, Walter: Kahlschlag rund um Tannenberg : Ostpreußen heute, Schauplatz einer Geschichte des Verlierens / Walter Mayr // W: Die Erfindung der Deutschen : wie wir wurden, was wir sind / [Hrsg.] Klaus Wiegrefe, Dietmar Pieper. – M¨ unchen : Deutsche Verlagsanstalt, 2007. – S. 290-300. ISBN 978-3-421-04318-4 Grunwald a tożsamość narodowa Niemców.

38

4. Tradycja

343. Metodologiczne problemy badań nad dziejami myśli historycznej : materiały z konferencji naukowej w Krynicy w 1989 r. / pod red. Jerzego Maternickiego ; Uniwersytet Warszawski. Zakład Historii Historiografii i Dydaktyki Historii. – Warszawa : UW. ZHHiDH, 1990. – 188 s. ; 21 cm. Z treści: Leczyk, Marian; Kaźmirski, Jerzy: Metodologiczne aspekty tradycji grunwaldzkiej i jej renesans w historiografii polskiej w XIX w. – Maternicki, Jerzy: Tradycja grunwaldzka jako przedmiot badań historycznych.

344. MICHALSKI, Maciej: Tradycja czy tradycje grunwaldzkie : analiza treści / Maciej Michalski // W: Cognitioni gestorum : studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi / red. Dariusz A. Sikorski, Andrzej M. Wyrwa. – Poznań ; Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2006. – S. 611-626 ; il. MIŚKIEWICZ, Benon : Militarne tradycje polsko-litewskie spod Grunwaldu = poz. 104 345. MK: Grunwald w pamięci Polaków / MK // Przegląd. – 2010, nr 28, s. 48, il. 346. MOLIK, Witold: „Noch ist Polen nicht verloren” / Witold Molik // W: Mythen der Nationen : ein europ¨ aisches Panorama / hrsg. von Monika Flacke. – M¨ unchen [u.a.] : Koehler & Amelang, 2001. – S. 295-320. Z treści: Die Schlacht bei Grunwald/Tannenberg (1410).

347. Na obrzeżach polityki : praca zbiorowa. Cz. 7 / pod red. Marcelego Kosmana ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. – 282 s. ; 24 cm. Bibliogr. w przypisach. ISBN 978-83-60677-62-9 ISBN 978-83-87704-62-9 Z treści: Kosman, Marceli: Krajobraz po bitwie (1410-15 VII-2010).

348. NECIO, Jerzy: Kod Grunwaldu / Jerzy Necio // Debata. – 2010, nr 6, s. 28-31, il. ˇ 349. NIKZENTAITIS, Alvydas: Bitwa pod Grunwaldem w ocenie społeczeństwa litewskiego XV-XVI stulecia / Alvydas Nikzentaitis // Studia Grunwaldzkie. – T. 3 (1994), s. 7-14. Streszcz. w jęz. niem.

ˇ 350. NIKZENTAITIS, Alvydas: Litewski ˇ Zalgiris, polski Grunwald: dwa toposy narodowe w kontekście analizy porównawczej / Alvyˇ das Nikˇ zentaitis, Zivil´ e Mikailien´ e ; tłum. z jęz.

Poz. 351-363

litewskiego Regina Jakubenas // Zapiski Historyczne. – 2010, z. 2, s. 7-20. Streszcz. w jęz. niem. i ang. Dot. Polski i Litwy w XV-XX wieku.

ˇ ˇ 351. NIKZENTAITIS, Alvydas: Zalgirio muˇsio vertininmas XV-XVIa : lietuvos vivuomend’je / Alvydas Nikˇ zentatis // Lietuvos Ist. Metraˇtis. – [M. 20] (1990) [druk] 1992, s. 5-13.

(Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; nr 20) . – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2871) Historiografia polska i niemiecka.

358. RADZIWIŁŁOWICZ, Dariusz: Grunwaldzkie dylematy / Dariusz Radziwiłłowicz // Wojsko i Wychowanie. – 1993, nr 7, s. 35-37.

Streszcz. w jęz. niem. Ocena bitwy grunwaldzkiej w XV-XVI wieku na Litwie.

352. ODZIEMKOWSKI, Janusz: Problem badawczy „Grunwald” i jego realizacja w latach 1987-1988 / Janusz Odziemkowski // Studia Grunwaldzkie. – T. 1 (1991), s. 189-194. Streszcz. w jęz. niem. Resortowy Program Badań Podstawowych „Grunwald”, nadzorowany przez Polską Akademię Nauk. Udział placówek naukowych.

353. OŻÓG, Krzysztof: 15 lipca był pierwszym świętem narodowym / Krzysztof Ożóg ; rozm. przepr. Piotr Czartoryski-Sziler // Nasz Dziennik (Wyd. 2). – 2010, nr 163, s. 12-13. OŻÓG, Krzysztof : Trudne sąsiedztwo = poz. 114 354. PETER, Tadeusz: Działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Ostródzkiej „Grunwald” w latach 1971-1990 / Tadeusz Peter // Ostródzki Museion. – 2001, z. 2, s. 14-17, il. 355. PETRAUSKAS, Rimvydas: Die drei Namen der Schlacht : Erinnerungsketten um ˇ Tannenberg/Grunwald/Zalgiris / Rimvydas Petrauskas, Darius Stali˜ unas // W: Verflochtene Erinnerungen : Polen und seine Nachbarn im 19. und 20. Jahrhundert / hrsg. von Martin Aust, Krzysztof Ruchniewicz und Stefan Troebst. – K¨ oln : B¨ ohlau, 2009. – S. 119-136. – (Visuelle Geschichtskultur ; 3) 356. PIĘCIAK, Wojciech: Grunwald 600 lat później / Wojciech Pięciak // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 29, s. 3, il. Felieton dot. obchodów bitwy grunwaldzkiej oraz znaczenia mitu grunwaldzkiego w kształtowaniu świadomości narodowej.

357. PRZYBYŁA, Piotr: Pod Grunwaldem i pod (pre-)tekstem : narodowa instrumentalizacja bitwy pod Grunwaldem w polskim i niemieckim dyskursie historycznym „długiego” XIX wieku / Piotr Przybyła // W: Opowiedziany naród : literatura polska i niemiecka wobec nacjonalizmów XIX wieku / pod red. Izabeli Surynt i Marka Zybury. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. – S. 155-183. –

359. RADZIWIŁŁOWICZ, Dariusz: Legenda Tannenbergu i Grunwaldu w polskiej i niemieckiej publicystyce okresu międzywojennego / Dariusz Radziwiłłowicz // W: Ziemie północno-wschodnie w działaniach militarnych i dyplomatycznych w latach 1914-1946 : (materiały z sympozjum zorganizowanego przez 1 Mazurską Brygadę Artylerii, Oddział Oświatowo-Wychowawczy WOW, Kuratorium Oświaty w Suwałkach, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, 05-07.06.1995 r.) / Dowództwo Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Oddział Oświatowo-Wychowawczy. – Warszawa : WOW, 1995. – S. 91-103. Bibliogr.

360. RADZIWIŁŁOWICZ, Dariusz: Miejsce tradycji grunwaldzkiej w świadomości politycznej obozu narodowego w latach II wojny światowej / Dariusz Radziwiłłowicz // W: Tradycje niepodległościowe na północnym Mazowszu / red. Wiesław Leszek Ząbek. – Warszawa : Muzeum Niepodległości, 1994. – S. 52-60. 361. RADZIWIŁŁOWICZ, Dariusz: Propagandowe wykorzystanie bitew pod Tannenbergiem i Grunwaldem w polityce Polski i Niemiec w latach 1918-1945 / Dariusz Radziwiłłowicz // W: „Mazurskie rany” Węgobork w obliczu I wojny światowej : materiały z konferencji Węgorzewo-Kalskie Nowiny, 9 czerwca 2004 r. / Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna”, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. – Węgorzewo : Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, 2004. – S. 54-62. – (Studia Angerburgica, ISSN 1426-2134 ; T. 10) Bibliogr.

362. RADZIWIŁŁOWICZ, Dariusz: Tradycja grunwaldzka w działalności SN [Stronnictwa Narodowego] w latach II wojny światowej / Dariusz Radziwiłłowicz // Wojsko i Wychowanie. – 1991, nr 11, s. 55-59. 363. RADZIWIŁŁOWICZ, Dariusz: Tradycja grunwaldzka w polskiej myśli politycznej w latach 1918-1921. [Cz. 1-2] / Dariusz Radziwiłłowicz // Wojsko i Wychowanie. – 1995, nr 7, s. 53-56; nr 8, s. 45-47. 39

Poz. 364-376

4. Tradycja

364. RADZIWIŁŁOWICZ, Dariusz: Tradycja grunwaldzka w świadomości politycznej społeczeństwa polskiego w latach 1910-1945 / Dariusz Radziwiłłowicz. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003. – 262 s., [1] k. tabl. złoż. kolor. : il., m. ; 24 cm.

369. SAMSONOWICZ, Henryk: O micie Grunwaldu : relacja z wykładu wygłoszonego 28 maja w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk z okazji 600-lecia bitwy / Henryk Samsonowicz ; oprac. E.Cz. // Realia i Co Dalej... – 2010, nr 3, s. 179-182.

Bibliogr. s. 233-244. Indeksy – Streszcz. niem.

370. SAMSONOWICZ, Henryk: Pamięć i mity / Henryk Samsonowicz // Polityka. – 2010, nr 4 (Wydanie Specjalne), s. 123-129, il.

ISBN 83-7299-199-5

365. RADZIWIŁŁOWICZ, Dariusz: Tradycja grunwaldzka w świadomości społeczeństwa polskiego przełomu XIX i XX wieku / Dariusz Radziwiłłowicz // W: Między irredentą a kolaboracją : Polacy w czas zaborów wobec obcych władz i systemów politycznych / red. Sławomir Kalembka, Norbert Kasparek. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. – S. 117-139. ISBN 83-7299-032-8

366. RADZIWIŁŁOWICZ, Dariusz: Upowszechnianie tradycji grunwaldzkiej w społeczeństwie polskim w końcu XX wieku / Dariusz Radziwiłłowicz // W: Vademecum dydaktyczno-wychowawcze. [Cz.] 4 / red. nauk. Mirosław Kaliński, Janusz Tomiło ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy. – Warszawa : „Elipsa”, 2000. – S. 296-306. ISBN 83-7151-367-4

367. RADZIWIŁŁOWICZ, Dariusz: Wykorzystanie tradycji grunwaldzkiej przez polskie ugrupowania polityczne w walce o granice niepodległej Rzeczypospolitej w latach 1918-1920 / Dariusz Radziwiłłowicz // W: Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu – symbole dziejowe = Der Deutsche Orden im Geschichte, Ideologie und Wirkung – historische Symbole / pr. zbior. pod red. nauk. Jana Gancewskiego. – Olsztyn : Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych ; Agencja Wydawnicza „Remix”, 2010. – S. 157-207. Tekst równol. pol., niem. ISBN 978-83-87031-30-5

368. ROGOWSKA, Barbara: Propagandowe wykorzystanie rocznicy bitwy pod Grunwaldem / Barbara Rogowska // W: W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu / red. Kazimierz Dziubka [et al.]. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – S. 373-378. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2366) ISBN 83-229-2229-9 W l. 1945-1950.

40

Bitwa pod Grunwaldem w tradycji polskiej, niemieckiej i litewskiej.

371. SAMSONOWICZ, Henryk: Po bankiecie zapraszamy na rzeź : 600 lat po Grunwaldzie / Henryk Samsonowicz ; rozm. przepr. Włodzimierz Kalicki // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 163, dod. Duży Format nr 27, s. 5-7. 372. SAMSONOWICZ, Henryk: Umieranie wychodzi nam najlepiej / Henryk Samsonowicz ; rozm. Grzegorz Miecugow // Przekrój. – 2010, nr 31, s. 22-25, portr. Rozmowa z historykiem mediewistą. M.in. dot. mitu Grunwaldu.

373. SAMSONOWICZ, Henryk: Weszliśmy do pierwszej ligi / Henryk Samsonowicz ; rozm. Mirosław Skowron // Super Express. – 2010, nr 163, s. 5, il. Znaczenie bitwy pod Grunwaldem w historii i świadomości narodowej Polski i Litwy.

SCHENK, Frithjof Benjamin : Tannenberg/Grunwald = poz. 140 374. SIKORSKI, Jerzy: Grunwald w pamięci Polaków / [tekst Jerzy Sikorski ; zdjęcia Wacław Kapusto] ; Społeczny Komitet Grunwaldzki. – [Olsztyn] : Biuro Funduszu Grunwaldzkiego, [1991]. – [32] s. : fot. kolor. ; 24 cm 375. SKROBOT, Wiesław: Grunwald 1410-2010 – pejzaż mentalny / Wiesław Skrobot // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. – 2010, zeszyt specjalny, s. 7-15. Bibliogr.

SKROBOT, Wiesław : Grunwald 1410 – pamięć i zapamiętywanie = poz. 507 376. STANDARA, Bernard Jacek: Przed grunwaldzkim głazem : o pewnej inspirującej wycieczce / Bernard Jacek Standara // Gazeta Olsztyńska (Wydanie Pojezierze). – 2005, nr 35, dod. Głos Lubawski, nr 6, s. 14, il. Wycieczka Teofila Ruczyńskiego na pola grunwaldzkie w 1911 r.

Poz. 377-388

377. SUTOWICZ, Anna: Mit Grunwaldzki – między dumą narodową a manipulacją / Anna Sutowicz // Nasz Głos. – 2010, nr 7/8, s. 22-24, il. Zwycięstwo grunwaldzkie oraz rozwój mitu grunwaldzkiego od XIX wieku.

378. SZANIAWSKI, Józef: Grunwald : pole chwały / Józef Szaniawski; przedm. Tadeusz Płoski. – Warszawa : Exlibris, 2010. – 301, [3] s., [4] s. k. złoż. : il., fot., faks., rys. ; 24 cm. Narodowe wydanie jubileuszowe, Grunwald, 500. rocznica wiekopomnego zwycięstwa 15 lipca 1410 – Książka została wydana w 2010 roku w formatach 24 i 33 cm. ISBN 978-83-7634-052-4 ISBN 978-83-7634-044-9 Treść: Płoski, Tadeusz: Grunwald – sprawiedliwe zwycięstwo, s. 9-30. – Zamiast wstępu. Punkt krytyczny Grunwald. – Zwycięstwo pod Grunwaldem. Geneza-okoliczności-konsekwencje. – Kalendarium. Dzieje stosunków polsko-krzyżackich 1226-1525. – Sąd Boży – Grunwald – wizja literacka i malarska Henryka Sienkiewicza i Jana Matejki. – Państwo krzyżackie – potęga, agresja, pycha (fragment II tomu „Krzyżaków” H. Sienkiewicza. – Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. – Grunwald – wojna, bitwa, zwycięstwo (fragment II tomu „Krzyżaków” H. Sienkiewicza). Historia bitwy pod Grunwaldem oraz tradycja grunwaldzka w sztuce i literaturze.

379. SZANIAWSKI, Józef: Grunwald – pole chwały / Józef Szaniawski // Nasza Polska. – 2010, nr 28, s. 1, 10-11. 380. SZLANTA, Piotr: Niemieckie odkrywanie Grunwaldu w XIX i XX wieku / Piotr Szlanta // Mówią Wieki. – 2010, nr 2 (Wydanie Specjalne), s. 87-91, il. 381. SZOSTKIEWICZ, Adam: Krzyżem i mieczem : jak rozgromienie Krzyżaków w bitwie grunwaldzkiej nabrało siły mitu narodowego / Adam Szostkiewicz // Polityka. – 2010, nr 29, s. 29-31, il. 382. SZYBKOWSKI, Sobiesław: Jarand nie Jurand / Sobiesław Szybkowski ; rozm. Stanisław Brzozowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 18, s. 19, il. Rozmowa nt. bitwy oraz jej mitologizacji na obrazie Jana Matejki, w powieści Henryka Sienkiewicza i filmie „Krzyżacy”.

383. TEREHIN, Stanislav F: Slavnye otvagoj na vojne : o 580-letiju Grjunval’d. bitvy (1410-1990 gg.) / Stanislav F. Terehin. – Minsk : [b.i.], 1991. – 77, [1] s. ; 17 cm. 384. TRABA, Robert: Grunwald (Tannenberg) w niemieckiej publicystyce prowincji Prusy Wschodnie na przełomie XIX i XX wieku / Robert Traba // Studia Grunwaldzkie. – T. 2 (1992), s. 53-62.

Streszcz. w jęz. niem.

385. TRABA, Robert: Konstrukcja i proces dekonstrukcji narodowego mitu : rozważania na podstawie analizy semantycznej polskich obchodów rocznic grunwaldzkich w XX wieku / Robert Traba // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 1999, nr 4, s. 515-531. Aneks: Wniosek Wydziału Propagandy i Agitacji Komitetu Centralnego PZPR i Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie, skierowany do Sekretariatu KC PZPR „w sprawie obchodu 550. Rocznicy bitwy pod Grunwaldem”. – Dyrektywa Wydziału Propagandy i Agitacji KC PZPR „w sprawie obchodów Święta Odrodzenia w 1960 r. i 550. Rocznicy bitwy pod Grunwaldem”, określająca rolę Frontu Jedności Narodu.

386. TRABA, Robert: Konstrukcja i proces dekonstrukcji narodowego mitu : rozważania na podstawie analizy semantycznej polskich rocznic grunwaldzkich w XX wieku / Robert Traba // W: Nacionalizmas ir emocijos : (Lietuva ir Lenkija XIX-XX a.) / sud. Vlada Sirutaviˇ cius, Darius Stali¯ unas. – Vilnius : Liet. Ist. Inst., 2001. – S. 146-161. 387. TRABA, Robert: Próby państwowej monopolizacji pamięci : Tannenberg 1927 (-1935) – Grunwald 1960 / Robert Traba // W: Polska-Niemcy-Europa : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Holzera / [kom. red. Edmund Wnuk-Lipiński (przewod. kom.) et al. ; red. Piotr Buras et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2000. – S. 485-501. ISBN 83-87893-90-0 („Rytm”) Symboliczny wymiar znaczenia dla Polaków i Niemców pomników upamiętniających bitwę pod Grunwaldem w 1410 r. i bitwę pod Tannenbergiem w 1914 r. Treść: Mechanizm kreacji narodowego symbolu. – Punkt kulminacyjny: odsłonięcie pomników. – Skutki państwowego zawłaszczania pamięci. Toż: Próby państwowej monopolizacji pamięci : Tannenberg 1927 (-1935) – Grunwald 1960 / Robert Traba // W: Kraina tysiąca granic : szkice o historii i pamięci / Robert Traba. – Olsztyn : „Borussia”, 2003. – S. 163-178. – (Biblioteka Borussi ; 25). – ISBN 83-89233-05-2

388. Tradycja grunwaldzka : pr. zbior. [Cz. 1] / pod red. Jerzego Maternickiego ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. – Warszawa : COMSNP, 1989. – 269, [1] s. : wykr. ; 21 cm. – (Prace Sekcji Historii Politycznej Polski Odrodzonej ; t. 21) Treść : Maternicki, Jerzy: Wstęp. – Swat, Tadeusz: Grunwald w tradycji i pieśni ludowej Warmii i Mazur 1772-1939. (Zarys problematyki). – Górczyński, Wit; Stępnik, Andrzej: Obraz stosunków polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich w podręcznikach historii Polski doby Oświecenia. – Wójcik-Łagan, Hanna: Stosunki polsko-krzyżackie i polsko-niemieckie w podręcznikach Tadeusza Korzona i Władysława Smoleńskiego. – Radziwiłłowicz, Dariusz: Rola tradycji grunwaldzkiej

41

Poz. 389-392

w kształtowaniu dążeń niepodległościowych społeczeństwa polskiego na przełomie XIX i XX wieku. (Zarys problematyki). – Krawczak, Tadeusz: Kościół katolicki wobec obchodów grunwaldzkich i tradycji grunwaldzkiej. (Zarys problematyki). – Jakubowska, Barbara: Stosunki polsko-krzyżackie i polsko-niemieckie w wybranych podręcznikach historii dla szkoły powszechnej (1918-1939). – Lulewicz, Henryk: Tradycja grunwaldzka w wychowawczej działalności czasopisma „Wiarus”. – Odziemkowski, Janusz: Tradycja grunwaldzka w działalności wychowawczej kapelanów wojskowych II Rzeczypospolitej. – Mańkowski, Zygmunt; Pomorski, Jan; Przemyski, Andrzej: Grunwald i stosunki polsko-krzyżackie w świadomości kandydatów na studia historyczne. – Wojakowski, Józef: Obraz bitwy pod Grunwaldem i Zakonu Krzyżackiego w dziełach Guillaume’a Eugene’a Josepha de Wala. – Tanty, Mieczysław: Średniowieczne podboje niemieckie i germanizacja Słowian w rosyjskiej historiografii słowianofilskiej. – Giza, Antoni: Neoslawiści wobec obchodów grunwaldzkich w Krakowie w 1910 r.

389. Tradycja grunwaldzka : pr. zbior. Cz. 2 / pod red. Jerzego Maternickiego ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski. Zakład Historii, Historiografii i Dydaktyki Historii. – Warszawa : UW, 1990. – 348 s. ; 21 cm Rec.: Temat wyeksploatowany? / Andrzej Staniszewski [Cz. 2-4] // Gazeta Olsztyńska. – 1991, nr 133, s. 4. Treść: Maternicki, J[erzy]: Wstęp. – Hampel, Józef: Grunwald i stosunki polsko-niemieckie w krakowskich i lwowskich publikacjach historycznych dla ludu 1848-1914. (Zarys problematyki). – Żaliński, Henryk: Grunwald i problematyka niemiecka w krakowskich kalendarzach (1848-1914). – Brynkus, Józef: Stosunki polsko-krzyżackie i bitwa grunwaldzka w galicyjskich podręcznikach historii (1867-1914). – Konopka, Hanna: Problematyka grunwaldzka w podręcznikach historii Polski wydanych w Królestwie Polskim w latach 1880-1905. – Kołodziejczyk, Arkadiusz: Tradycje walki z naporem pruskim i zwycięstwo grunwaldzkie na łamach warszawskiej „Prawdy” 1881-1915. – Wic, Władysław: Stosunek Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska do obchodów grunwaldzkich. – Dzięgielewski, Jan: Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w obchodach pięćsetnej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. – Kaczorowski, Andrzej W.: Tradycja grunwaldzka w działalności polskiego skautingu. – Lulewicz, Henryk: Tradycja grunwaldzka na łamach prasy wojskowej w okresie międzywojennym. – Odziemkowski, Janusz: Tradycja grunwaldzka i stosunki polsko-niemieckie w programach wychowawczych Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego i Wojskowego Instytutu Naukowo-Oświatowego. – Leczyk, Marian; Radziwiłłowicz, Dariusz: Wpływ tradycji grunwaldzkiej na kształtowanie postaw patriotycznych społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym na podstawie prasy narodowo-demokratycznej Polski Zachodniej. – Książek, Jarosław: Idea grunwaldzka w publicystyce i działalności „młodych” narodowców.

390. Tradycja grunwaldzka : pr. zbior. Cz. 5 / pod red. Jerzego Maternickiego ; Uniwersytet Warszawski. Zakład Historii, Historiografii i Dydaktyki Historii. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1990. – 289 s. ; 21 cm. Treść: Lipski, Andrzej: Kościół katolicki a tradycja grunwaldzka w czasach Zygmunta III Wazy. – Skowronek, Jerzy: Grunwald oraz problemy krzyżackie i niemieckie w polskiej myśli politycznej i kulturze epoki powstań narodowych. – Majorek, Czesław: Obraz stosunków polsko-krzyżackich i bitwy pod Grunwaldem

42

4. Tradycja

w galicyjskich szkołach ludowych (1867-1918). – Żaliński, Henryk: Grunwald i polityka niemiecka w galicyjskich kalendarzach dla ludu (1848-1918). – Kołodziejczyk, Arkadiusz: Obraz zwycięstwa grunwaldzkiego w prasie konserwatystów Królestwa Polskiego. – Pastuszka, Stefan Józef; Szaflik, Józef Ryszard; Turkowski, Romuald: Chłopi i ruch ludowy w obchodach grunwaldzkich przed 1914 r. – Kaczorowski Andrzej: Związek Polskich Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” a tradycja grunwaldzka. – Radziwiłłowicz, Dariusz: Rola tradycji grunwaldzkiej w działalności wychowawczej niektórych polskich organizacji zbrojnych w latach pierwszej wojny światowej. – Jakubowska, Barbara: Stosunki polsko-niemieckie i polsko-krzyżackie w syntezach historycznych II Rzeczypospolitej. – Potkowski, Edward: August von Kotzebue – oświeceniowa historia Zakonu Krzyżackiego. – Tanty, Mieczysław: Grunwald w ocenie rosyjskiej historiografii słowianofilskiej.

391. Tradycja grunwaldzka : pr. zbior. Cz. 3 / pod red. Jerzego Maternickiego ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski. Zakład Historii, Historiografii i Dydaktyki Historii. – Warszawa : UW, 1990. – 287, [1] s. ; 21 cm Rec.: Temat wyeksploatowany? / Andrzej Staniszewski [Cz. 2-4] // Gazeta Olsztyńska. – 1991, nr 133, s. 4. Treść: Górczyński, Wit; Stępnik, Andrzej: Grunwald, stosunki polsko-niemieckie i polsko-krzyżackie w polskich syntezach historycznych doby Oświecenia. – Rusinowa, Izabela: Romantycy, Lelewel a bitwa pod Grunwaldem. – Górczyński, W[it]: Problematyka stosunków polsko-niemieckich i polsko-krzyżackich w szkolnych podręcznikach historii okresu międzypowstaniowego (1831-1863). – Fras, Zbigniew: Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem w 1902 roku wśród wychodźstwa polskiego w Niemczech i Austrii. – Chojnacki, Wojciech: Wydawnictwa Polonii amerykańskiej i europejskiej poświęcone problematyce grunwaldzkiej i stosunkom polsko-niemieckim (do 1939 r.). – Maternicki, J[erzy]: Tradycja grunwaldzka w „Dziejach Polski” Wacława Sobieskiego. – Konopka, H[anna]: Tradycja grunwaldzka w podręcznikach historii dla gimnazjum niższego (1918-1932). – Kołodziejczyk, A[rkadiusz]: Tradycje walki z naporem germańskim w publicystyce i działalności Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” 1928-1939. – Radziwiłłowicz, D[ariusz]: Problem tradycji grunwaldzkiej w publicystyce lewicowej w latach drugiej wojny światowej. – Śliwa, Michał: Socjaliści krakowscy wobec tradycji grunwaldzkiej podczas drugiej wojny światowej. Sprawa uratowania fragmentów rzeźby pomnika grunwaldzkiego w Krakowie. – Myśliński, Kazimierz: Stosunki polsko-niemieckie i polsko-krzyżackie w dobie Grunwaldu w oświetleniu historiografii niemieckiej XIX w. – Śladkowski, Wiesław: Konflikt polsko-krzyżacki we francuskich opracowaniach historii Polski pierwszej połowy XIX w. – Wojakowski, Józef: Zagadnienie Grunwaldu i Krzyżaków w twórczości naukowej Ernesta Lavissa. – Giza, Antoni: Bitwa pod Grunwaldem 1410 r. w opinii słoweńskiej.

392. Tradycja grunwaldzka : pr. zbior. Cz. 4 / pod red. Jerzego Maternickiego ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski. Zakład Historii, Historiografii i Dydaktyki Historii. – Warszawa : UW, 1990. – 242 s. ; 21 cm Rec.: Temat wyeksploatowany? / Andrzej Staniszewski [Cz. 2-4] // Gazeta Olsztyńska. – 1991, nr 133, s. 4. Treść: Maternicki, J[erzy]: Grunwald, Niemcy i świat słowiański w syntezie dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego. – Jaśkiewicz, Leszek: Grunwald i Krzyżacy

Poz. 393-404

w dziewiętnastowiecznych syntezach dziejów Rosji. – Fortuna, Marian; Marmon, Wacław: Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego wobec uroczystości grunwaldzkich 1902 roku w Krakowie. – Giza, A[ntoni]: Tradycja grunwaldzka w opinii czeskiej 1906-1910. – Wic, W[ładysław]: Młodzi socjaliści galicyjscy wobec tradycji grunwaldzkiej. – Odziemkowski, Janusz: Tradycja gruwaldzka i stosunki polsko-niemieckie i polsko-rosyjskie w dziejach w wychowaniu żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. – Książek, J[arosław]: Problematyka grunwaldzka w polskiej prasie socjalistycznej lat 1937-1939. – Śliwa, M[ichał]: Socjaliści i komuniści polscy wobec idei grunwaldzkiej w czasie II wojny światowej. – Śliwa, M[ichał]: Idea grunwaldzka na łamach krakowskiego „Naprzodu” w latach 1945-1948. – Cesarz, Elżbieta; Maternicki, J[erzy]: Związek Młodzieży Polskiej Grunwald. Oblicze ideowo-polityczne organizacji i jej stosunek do tradycji narodowych w okresie II wojny światowej. – Kołodziejczyk, A[rkadiusz]: Tradycja grunwaldzka w publicystyce i działalności Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” w latach 1944-1948.

393. Tradycje kulturowe i historyczne ziem pruskich : krajobraz grunwaldzki w dziejach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków : wokół mitów i rzeczywistości / pod red. Jana Gancewskiego ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Olsztynie. – Olsztyn : Pracownia Wydawnicza „ElSet”, 2009. – 229, [3] s., [1] k. tabl., [3] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Biblioteka „Mrągowskich Studiów Humanistycznych”. Historia ; nr 1) Indeks. – Tekst częśc. niem. Streszcz. niem., pol. przy pracach. ISBN 978-83-61602-61-3 Z treści: Arnold, Udo: Tannenberg/Grunwald als politisches Symbol im 19./20. Jahrhundert, s. 7-18. – Ekdahl, Sven: Aufmarsch und Aufstellung der Heere bei Tannenberg/Grunwald (1410). Eine kritische Analyse, s. 31-104. – Gancewska, Iwona: Ilustracja i narracja bitwy grunwaldzkiej w nauczaniu szkolnym po II wojnie światowej w Polsce do 1999 roku, s. 105-114. – Gancewski, Jan: Po bitwie grunwaldzkiej – klęska czy kontynuacja w krzyżackiej gospodarce korporacyjnej? Rozważania i uwagi historyczne na tle sytuacji ogólnoeuropejskiej, s. 115-128. – Grzegorz, Maksymilian: Możliwości mobilizacyjne rycerstwa pomorskiego (z udziałem pomorsko-pruskiego) w dobie Grunwaldu, s. 135-142. – Hoffmann, Mirosław J.: Z historii badań archeologicznych w rejonie pól grunwaldzkich, s. 143-152. – Kasparek, Norbert: O bitwie pod Grunwaldem w pierwszej połowie XIX wieku, s. 153-164. – Olesen, Jens E.: Die Folgen der Schlacht von Tannenberg 1410 aus nordeurop¨ aischer Sicht, s. 197-208.

394. TROJNACKA, Małgorzata: Echa bitwy pod Grunwaldem na łamach prasy lubelskiej XX stulecia / Małgorzata Trojnacka, Maciej Sobieraj // Rocznik Chełmiński. – T. 9 (2003), s. 101-131. 395. WALCZAK, Eugeniusz: Grunwald i tradycja grunwaldzka w działalności Kościoła w diecezji Płockiej / Eugeniusz Walczak // Kultura Ludowa Mazowsza. – T. 5 (2002), s. 5-21.

396. ŻYWIECKI, Jan: „Wichurą dziejów stargany” : 585 lat temu i dziś / Jan Żywiecki // Olsztyńskie Impulsy. – 1995, nr 7, s. 4-5. Tradycja grunwaldzka.

4.2. Obchody 4.2.1. Przygotowania 397. BCL: Bitwę znów czas zacząć : Dni Grunwaldu 11-13 lipca 2008 / bcl // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 161, dod. Gazeta Ostródzka, nr 28, s. 4, il. Dot. rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem.

BCL : Pod Grunwaldem przygotowania = poz. 1012 398. BEŁZA, Marta: Którędy na Grunwald? : czy na 600-leciu wielkiej bitwy będą tylko Polacy / Marta Bełza // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 20, dod. Olsztyn, s. 2, il. 399. BEŁZA, Marta: Po kawałku bitwy dla każdego / Marta Bełza // Gazeta Wyborcza. – 2009, nr 237, dod. Olsztyn, s. 4, il. Przygotowania do obchodów Roku Grunwaldzkiego; opis konferencji inaugurującej.

400. BIAŁUS, Adam: Łucznicy i konnica rusza pod Grunwald : Białystok zaprasza na rekonstrukcję / Adam Białus // Nasz Dziennik. – 2010, nr 156, s. 6, il. Zaproszenie na rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem w Białymstoku.

401. BILIŃSKI, Lucjan: Próba stworzenia prawno-organizacyjnych ram obchodów 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem / Lucjan Biliński // Bibliotekarz. – 2010, nr 3, s. 27-28. 402. BOGUSZEWSKI, Marcin: Pod Grunwaldem wędrują kamienie : w 586 rocznicę bitwy stanie obelisk 584 i 585 rocznicy / Marcin Boguszewski // Gazeta Warmii i Mazur. – 1996, nr 160, s. 1, il. 403. BORKOWSKI, Radosław: Wyruszają na wielką bitwę : dlaczego przeciwko wojskom Jagiełły? / Radosław Borkowski // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 160, dod. Nasza Gazeta Nidzicka, nr 22, s. 7, il. Udział nidzickich rycerzy w obchodach rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

404. BRZOZOWSKI, Andrzej: Na bitwę czas wyruszyć : Grunwald 2006 / Andrzej Brzozowski // Super Express. – 2006, nr 163, dod. Weekend Olsztyn, s. 2-3, il. 43

Poz. 405-421

Dot. inscenizacji bitwy z 1410 r. na polach grunwaldzkich.

405. BRZOZOWSKI, Stanisław: Litwini też szykują się na Grunwald : wizyta trójki profesorów, czyli o rocznicy, spuściźnie i Tatarach / Stanisław Brzozowski // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 271, s. 5, il. Przygotowania do obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem, seminarium z udziałem historyków litewskich w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie.

406. BRZOZOWSKI, Stanisław: Na bitwę z własnym namiotem : sześćset lat temu pod Grunwaldem takiego tłoku nie było / Stanisław Brzozowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 162, s. 3, il. Organizacja obchodów rocznicy bitwy – baza noclegowa.

4. Tradycja

412. CHADAJ-LAMCHO, Barbara: Zakuci w zbroje : przed inscenizacją Wielkiej Bitwy / Barbara Chadaj-Lamcho // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 164, s. 3, il. Obchody 2005 r.

413. CHMIELIŃSKI, Zenon: Rozmowa z Zenonem Chmielińskim, kierownikiem Biura Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego / rozm. Mariola Platte // Ziemia Ostródzka. – 1989, nr 4, s. 8-11, il. 414. CZS: Zwycięstwo mamy w kieszeni : w sobotę inscenizacja z okazji 594 rocznicy bitwy pod Grunwaldem / czs // Gazeta Olsztyńska (Wydanie Pojezierze). – 2004, nr 165, dod. Głos Lubawski, nr 29, s. 13, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Zapowiedź.

407. CHADAJ-LAMCHO, Barbara: Duńczycy też będą pod Grunwaldem : powiat nawiązał współpracę z Bornholmem / Barbara Chadaj-Lamcho // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 202, dod. Gazeta Ostródzka, nr 35, s. 4, il.

415. DORACZYŃSKA, Barbara: Przed bitwą / Barbara Doraczyńska // Tygodnik Solidarność. – 2010, nr 29, s. 30-31, il.

Toż: Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 202, dod. Gazeta Morąska, nr 34, s. 5.

416. Duńczycy też będą pod Grunwaldem : powiat ostródzki nawiązał współpracę z Bornholmem // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 202, dod. Gazeta Morąska, nr 34, s. 5, il.

408. CHADAJ-LAMCHO, Barbara: Jak przed wiekami, przyjmą na jedną noc wielkiego mistrza : trwają przygotowania do imprez z okazji sześćsetlecia zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem / Barbara Chadaj-Lamcho // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 45, s. 4, il. W Ostródzie.

409. CHADAJ-LAMCHO, Barbara: Upał jest straszny, ale bić się trzeba : Krzyżacy ruszyli wczoraj na Grunwald / Barbara Chadaj-Lamcho // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 4, il. Przygotowania Bractwa Rycerzy Gwiazdy Zarannej Ostródzkiego Zamku do udziału w inscenizacji bitwy.

410. CHADAJ-LAMCHO, Barbara: Walczyć będą dzielnie : nawet 80 tysięcy widzów może obejrzeć inscenizację wielkiej bitwy / Barbara Chadaj-Lamcho // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 158, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. 2a-3a, il. Dot. inscenizacji bitwy z 1410 r. na polach grunwaldzkich.

411. CHADAJ-LAMCHO, Barbara: Wielki mistrz spocznie na zamku : historyczna bitwa miała swój ciąg dalszy / Barbara Chadaj-Lamcho // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 165, s. 5, il. Obchody grunwaldzkie oraz inscenizacja zdobycia zamku w Ostródzie.

44

Dot. inscenizacji bitwy grunwaldzkiej. Koszty rekonstrukcji zbroi i broni.

417. DYTKOWSKI, Jacek: Inscenizacja to za mało / Jacek Dytkowski // Nasz Dziennik. – 2009, nr 157, s. 1, 3, il. Dot. obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

418. ENGELGARD, Jan: Grunwaldzka tradycja i jej prześmiewcy / Jan Engelgard // Myśl Polska. – 2010, nr 31/32, s. 8. 419. FIEDOROWICZ-RAZMUS, Katarzyna: O Grunwaldzie w Krakowie / Katarzyna Fiedorowicz-Razmus ; współpraca Przemysław Walaszczyk // Kraków.pl. – 2010, nr 13, s. 23, il. 420. GODLEWSKI, Adrian: Renowacja Pól Grunwaldzkich / Adrian Godlewski // Rozmaitości Ostródzkie. – 2009, nr 2, s. 7, il. Dot. akceptacji projektu „Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”.

421. GOSS, Mariusz: Pod Grunwald z mieczem, niewiastą i napitkiem : bractwa rycerskie energicznie przygotowują się do bitwy, która za pół roku złamie potęgę zakonu krzyżackiego / Mariusz Goss // Rzeczpospolita. – 2010, nr 19, s. A8, il.

Poz. 422-440

422. GOSS, Mariusz: Wielka bitwa, oblężenie Malborka i odświeżeni „Krzyżacy” / Mariusz Goss // Rzeczpospolita. – 2010, nr 19, s. A8, il. 423. GÓRECKI, Krzysztof: Już zjeżdżają się pod Grunwald / Krzysztof Górecki ; Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 162, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. 2a, il. Dot. przygotowań do inscenizacji bitwy.

424. GREJCIUN, Wojciech: Grunwald bez wstydu / Wojciech Grejciun // Gazeta Wyborcza. – 2009, nr 47, dod. Olsztyn, s. 1, il. Dot. przygotowań do obchodów oraz inscenizacji bitwy pod Grunwaldem w 2010 r.

Grunwald = poz. 55 425. Grunwald coraz bliżej // Echo Dnia Radomskie. – 2010, nr 62, dod. Echo Zakrzewa, nr 7, s. 3, il. Przygotowania do 600-lecia bitwy pod Grunwaldem w Taczewie, gm. Zakrzew.

426. Grunwald - tu się płaci : za parking, namiot, jedzenie, napoje i pamiątki // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 164, dod. Olsztyn, s. 8, il. Organizacja obchodów 600. rocznicy bitwy.

427. Haftowany Grunwald rozsławi Łódzkie // Ziemia Łódzka. – 2010, nr luty/marzec, s. 16. Prezentacja fragm. kopii obrazu Jana Matejki, wyhaftowanej przez kobiety z woj. łódzkiego z okazji rocznicy bitwy.

428. JEŻOWSKA-OLSZEWSKA, Dorota: Harcerze świętują potrójnie / Dorota Jeżowska-Olszewska ; rozm. Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 162, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. 4a, il. Udział Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP w obchodach rocznicy bitwy.

429. JJP: Wcześniej pod Grunwaldem / JJP // Nowe Życie Olsztyna. – Nr 43 (2008), s. 14, il. Zapowiedź obchodów w 2008 r.

430. JONOWSKA, Grażyna: Jest nowa szkoła, przybyło też dróg i mostów : przygotowują się do 600-lecia bitwy pod Grunwaldem / Grażyna Jonowska // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 296, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 53, s. 3, il. 431. KACPRZYK, Henryk: Grunwald przerósł nasze marzenia / Henryk Kacprzyk ; rozm. Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 162, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. 3a, il.

Dot. przygotowań do inscenizacji bitwy.

432. KACPRZYK, Henryk: Inwestycje za ponad 50 milionów : nasza rozmowa / Henryk Kacprzyk ; rozm. Marek Giniewicz // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 36, dod. Gazeta Ostródzka, nr 6, s. 7. Wywiad z wójtem gminy Grunwald.

433. KACPRZYK, Henryk: Szukajmy rozrywki, a nie prawdy historycznej : z roku na rok rośnie liczba turystów oglądających bitwę / Henryk Kacprzyk ; rozm. Dominika Studniak // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 165, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. IV, il. Rozm. z wójtem gminy Grunwald nt. organizacji obchodów bitwy grunwaldzkiej.

434. KACPRZYK, Henryk: Waleczna gmina : Grunwald / Henryk Kacprzyk ; rozm. Barbara Chadaj-Lamcho // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 163, s. 22, il. Nt. inscenizacji bitwy z 1410 r. na polach grunwaldzkich.

435. KACPRZYK, Henryk: Więcej i sprawniej : rozmowa z Henrykiem Kacprzykiem, wójtem gminy Grunwald // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 158, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. 4a, il. Atrakcje obchodów rocznicowych bitwy na polach grunwaldzkich.

436. KACPRZYK, Henryk: Zawsze wygrywa Jagiełło : wielkie przedsięwzięcie / Henryk Kacprzyk // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 161, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. 4b, il. Rozmowa z wójtem gminy Grunwald nt. inscenizacji bitwy.

437. Kalendarium działań okołogrunwaldzkich w ramach obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem w 2010 r. // Przegląd Turystyczny. – Nr 72 (2010), s. 8, il. 438. KAMIENIECKI, Mariusz: Modernizacja Pól Grunwaldzkich / Mariusz Kamieniecki // Nasz Dziennik. – 2009, nr 36, s. 4, il. Przygotowania do obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

439. KAPUŚCIŃSKI, Marcin: Grunwald gotowy na turystów / Marcin Kapuściński // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 157, dod. Olsztyn, s. 4, il. Inwestycje w Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku.

440. KATARZYŃSKI, Władysław: Chce Paderewskim uczcić Grunwald : miał być biskup 45

Poz. 441-458

warmiński, a wyszedł fundator pomnika [grunwaldzkiego w Krakowie] / Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 83, s. 5, il. Bolesław Marschall z Reszla, autor popiersia Ignacego Paderewskiego, przygotowanego z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

441. KATARZYŃSKI, Władysław: Co to się dziś pod Grunwaldem wyrabia : największym atutem gminy są historyczne pola / Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2000 nr 165, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. 2, il. Przygotowania gminy Grunwald przed obchodami rocznicy bitwy.

442. KATARZYŃSKI, Władysław: Jagody i sztylety : każda impreza w regionie to okazja do zrobienia biznesu / Władysław Katarzyński // Dziennik Elbląski. – 2006, nr 161, s. 7, il. Nt. inscenizacji bitwy z 1410 r. na polach grunwaldzkich.

443. KATARZYŃSKI, Władysław: Jak dojechać i jak wrócić z bitewnych pól : jutro o godzinie 14 inscenizacja wielkiego starcia / Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 162, s. 4, il. Organizacja i program imprezy.

444. KATARZYŃSKI, Władysław: Komandosi pod Grunwaldem / Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. – 1995 nr 127 s. 3. Polem.: „Komandosi pod Grunwaldem” : śladem publikacji / Henryk Leśniowski // Gazeta Olsztyńska. – 1995, nr 134, s. 3. Obchody rocznicy Bitwy Grunwaldzkiej.

445. KATARZYŃSKI, Władysław: Trzech krzyżackich łuczników : Konwent św. Piotra powalczy pod Grunwaldem / Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 144, s. 9, il.

4. Tradycja

Przygotowanie bazy noclegowej w Stębarku dla turystów, uczestników inscenizacji bitwy grunwaldzkiej.

449. KRYSZAŁOWICZ, Lech: Bitwa pod Olsztynkiem? : kto wygra tę zaciętą walkę / Lech Kryszałowicz // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 8, s. 5, il. Pomysł przeniesienia inscenizacji bitwy pod Grunwaldem do Olsztynka.

450. KUC, Monika: 600 lat wiktorii pod Grunwaldem / Monika Kuc, Justyna Nowicka // Rzeczpospolita. – 2010, nr 82, s. A16, il. Dot. planowanych uroczystości z okazji rocznicy bitwy.

451. KURAŚ, Bartłomiej: Małopolska wysyła pod Grunwald precelki / Bartłomiej Kuraś // Gazeta Wyborcza. – 2009, nr 278, dod. Olsztyn, s. 5, il. Propozycja udziału woj. małopolskiego w obchodach 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

452. KURS, Tomasz: Bij Krzyżaka! Czyli Grunwald 2010 / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 164, dod. Olsztyn, s. 8, il. Organizacja inscenizacji bitwy.

453. KURS, Tomasz: Grunwald czeka na deszcz / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 128, dod. Olsztyn, s. 4. Stan przygotowań miejsca bitwy do uroczystości rocznicowych.

454. KURS, Tomasz: Grunwald – obejdzie się bez wstydu / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2009, nr 9, dod. Olsztyn, s. 4, il. Dot. przygotowań do obchodów rocznicy bitwy.

455. KURS, Tomasz: Na Grunwald / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 161, s. 3, il.

Przygotowania łuczników bractwa rycerskiego z Olsztynka do inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.

Planowane obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

446. KATARZYŃSKI, Władysław: Zbroją się w Grunwaldzie : coraz bliżej do wielkiej bitwy / Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 153, s. 4, il.

456. KURS, Tomasz: Pod znakiem Grunwaldu i Kopernika / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2008, nr 303, dod. Olsztyn, s. 4, il.

447. Końcowe odliczanie przed starciem : ostatnie przygotowania przed obchodami 600-lecia wielkiej bitwy pod Grunwaldem w obiektywie Marcina Tchórza // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, dod. Gazeta Ostródzka, nr 28, s. 7, il. Fotoreportaż.

448. KOWALEWSKI, Mariusz: Turystyczne żniwa pod Grunwaldem / Mariusz Kowalewski // Rzeczpospolita. – 2010, nr 165, s. A6, il. 46

Plany na 2009 r. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

457. KURS, Tomasz: Ponad tysiąc rycerzy przyjechało walczyć pod Grunwaldem / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2007, nr 163, dod. Olsztyn, s. 1, il. Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem w czasie obchodów Dni Grunwaldu.

458. KURS, Tomasz: Pożegnanie z Grunwaldem / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2008, nr 127, dod. Olsztyn, s. 1, il.

Poz. 459-476

Brak środków na modernizację pól grunwaldzkich. Przygotowania do 600. rocznicy bitwy.

459. Litwin wystąpi w roli księcia Witolda / oprac. MZG // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 12, il. Donatas Mazurkevicius – odtwórca roli Witolda w inscenizacji bitwy.

460. ŁS: Grunwald wspólnie z Litwą / ŁS // Nasz Dziennik. – 2010, nr 62, s. 2, il. Przewidywany przebieg obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

461. MACIAK, Dariusz: Pod Grunwald! W rocznicę 1410 roku : za tydzień wielka inscenizacja / Dariusz Maciak // Rzeczpospolita. – 2000, nr 157, s. D4, il. Przygotowania do rekonstrukcji bitwy.

462. MAZGAL, Ewa: Władza na polach posieje trawę, a Dwurnik dorzuci bitwę : czym się możemy pochwalić? Na pewno Grunwaldem, Wielkimi Jeziorami i meblami z Lubawy / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 282, s. 3, il. Wyniki plebiscytu „20latRP.pl-Pochwalmy się!” i przygotowania do obchodów bitwy pod Grunwaldem.

463. MAZGAL, Ewa: Wolontariusze ruszą pod Grunwald / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 134, s. 2, il. Wolontariusze pomocni w organizacji uroczystości rocznicowych na polu bitwy.

464. MAZGAL, Ewa: Wszystko gotowe na Grunwald / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 111, s. 2, il. Przygotowania do inscenizacji bitwy.

465. MIELNICKI, Andrzej: Będzie bitwa o Grunwald, bo Kraków ma chrapkę na rocznicę : dawna stolica Polski też chce fetować sześćsetną rocznicę wielkiej chwały oręża polskiego / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 17, s. 7, il. Plany radnych Krakowa dot. obchodów bitwy pod Grunwaldem w 2010 r.

466. MIELNICKI, Andrzej: Grunwald odarty z dwóch nagich mieczy / Andrzej Mielnicki, bcl // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 154, dod. Gazeta Ostródzka, nr 27, s. 8, il. Dot. wyboru nowego logo na obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Zwycięstwo pracy zgłoszonej przez firmę Brightness.

467. MIELNICKI, Andrzej: Grunwald został odarty z dwóch nagich mieczy / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 147, s. 2, il.

Nowe logo na obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Zwycięstwo pracy zgłoszonej przez warszawską firmę Brightness.

468. MIELNICKI, Andrzej: Jeden Grunwald, a dwie fety : prezydenta Kaczyńskiego nie będzie podczas bitwy / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 18, s. 4, il. Scenariusz planowanych obchodów rocznicy bitwy.

469. MIELNICKI, Andrzej: Książę króla nie przebije / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 63, s. 2, il. Podpisanie listu intencyjnego przez wiceministra obrony Litwy Vytautasa Umbrasa i wiceministra kultury Piotra Żuchowskiego w sprawie wspólnej organizacji obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

470. MIELNICKI, Andrzej: Na czas bitwy uruchomią nawet szpital polowy : pod Grunwaldem walczyć będzie ponad dwa tysiące zbrojnych / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 161, s. 5, il. Dot. obchodów 600-lecia bitwy.

471. MIELNICKI, Andrzej: Na Grunwald, panie i panowie! / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 162, s. 2, il. Przygotowania do obchodów 600. rocznicy bitwy.

472. MIELNICKI, Andrzej: Na grunwaldzkie swary najlepsze precle / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 9, s. 2, il. Przygotowania do obchodów rocznicy bitwy.

473. MIELNICKI, Andrzej: Nie ma z Krakowem bitwy o Grunwald i nie będzie : obchody wielkiego zwycięstwa przed sześciuset laty potrwają cały przyszły rok / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 237, s. 3, il. Konferencja inaugurująca Rok Grunwaldzki. Planowane obchody 600. rocznicy bitwy.

474. MIELNICKI, Andrzej: Pod Grunwaldem nie polegniemy! / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 1, s. 2, il. Dot. przygotowań do obchodów rocznic: 600-lecia bitwy pod Grunwaldem oraz 750-tej powstania kapituły warmińskiej, której ma towarzyszyć powtórny pochówek M. Kopernika.

475. MIELNICKI, Andrzej: Ściągnie tu cała Europa : wiosną tego roku mają ruszyć prace na Polach Grunwaldzkich / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 19, dod. Gazeta Ostródzka, nr 4, s. 5, il. Plany zagospodarowania Pól Grunwaldzkich z okazji obchodów rocznicy bitwy.

476. MIELNICKI, Andrzej: Ta bitwa przyciągnie tutaj całą Europę : ponad 100 tys. 47

Poz. 477-494

widzów zobaczy tegoroczną inscenizację w lepszych warunkach / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 157, s. 3, il. Inwestycje w Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku.

477. MIELNICKI, Andrzej: Ta bitwa rozstrzygnie się w polu : na walczące wojska z nieba będzie lał się żar / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 165, s. 3, il. Przygotowania do inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.

478. MIELNICKI, Andrzej: To będzie bitwa po europejsku : tegoroczną inscenizację obejrzy około 150 tys. widzów / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 122, s. 7, il. Przygotowania do inscenizacji bitwy pod Grunwaldem w 2010 r.

479. MIELNICKI, Andrzej: W przyszłym roku swoje wojska przyśle cała Europa : przygotowania do obchodów 600. rocznicy największej bitwy średniowiecza / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 11, s. 4, il. Plany na 2010 r.

480. MIELNICKI, Andrzej: Wiwat król, wiwat rycerze pod Grunwaldem / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 166, s. 10-11, il. Nt. obchodów 599. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

481. MIERZWIŃSKI, Mariusz: Rok Grunwaldzki w Malborku : rozmowa z dyrektorem Mariuszem Mierzwińskim i Ewą Malinowską z Muzeum Zamkowego w Malborku / oprac. Andrzej Brzozowski i Mateusz Borucki // Mówią Wieki. – 2010, nr 7, s. 20-21, il. Program imprez.

482. MIERZYŃSKI, Sebastian: Show odzianych w stal : Grunwald, czyli impreza dla Europy / Sebastian Mierzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2001, nr 163, dod. Sobota Reporterów, s. 4r-5r, il. Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

483. MIERZYŃSKI, Sebastian: Został tylko Grunwald / Sebastian Mierzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 163, dod. Reporter, nr 134, s. 9, il. Rekonstrukcje bitew: pod Grunwaldem, Kamieńcem Suskim i Bzurą (w Gierłoży).

484. NAWROT, Aneta: Haftowany Grunwald : Matejko w wersji krzyżykowej / Aneta Nawrot // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 39, s. 8, il. 48

4. Tradycja

Janina Panek z Łodzi, inicjatorka stworzenia kopii „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki.

485. NOWICKA, Justyna: Pod Grunwald rycerze ruszyli z Krakowa / Justyna Nowicka // Rzeczpospolita. – 2009, nr 166, s. A29. Przygotowania w Krakowie do obchodów 600. rocznicy bitwy grunwaldzkiej.

486. NOWIK, Mariusz: Krajobraz przed bitwą / Mariusz Nowik // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 168, dod. Magazyn, s. 10-11, il. Przygotowania do inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.

487. Obchody Roku Grunwaldzkiego na zamku w Malborku // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 14, il. Program.

488. ONICHIMOWSKI, Filip: Niby na niby : bitwa pod Grunwaldem / Filip Onichimowski // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 159, dod. Olsztyn, s. 12, il. Inscenizacja 2003 r.

489. OSTROWSKI, Jan: Na znak świetnego zwycięstwa / Jan Ostrowski // Rzeczpospolita. – 2010, nr 100, dod. Wawel. Grunwald 1410-2010, s. 1. Przygotowania do obchodów 600. rocznicy bitwy grunwaldzkiej w Krakowie.

490. PAWLICKA, Aleksandra: Grunwald – teraz klęska / Aleksandra Pawlicka // Przekrój. – 2009, nr 42, s. 24-25, il. Dot. przygotowań do obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

491. PĄCZKOWSKI, Łukasz: Ruiny zamku wyszły z cienia : ruszyły przygotowania do 600-lecia bitwy pod Grunwaldem / Łukasz Pączkowski // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 98, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 20, s. 3, il. 492. PĄCZKOWSKI, Łukasz: Rycerze z Bratiana w chorągwi Wielkiego Mistrza : wezmą udział w inscenizacji na polach grunwaldzkich / Łukasz Pączkowski // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 166, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 29, s. 5, il. Udział rycerzy z Chorągwi Zamku Bratian w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.

493. PETER, Tadeusz: Za dwa lata – 600-lecie bitwy pod Grunwaldem / Tadeusz Peter // Nowa Szkoła. – 2008, nr 6, s. 49-54. 494. PĘZIOŁ, Anna: Będzie porządek : i to bez karabinów / Anna Pęzioł ; rozm. Mateusz

Poz. 495-512

Albin // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 162, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. 3a, il. Udział 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w organizacji obchodów rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

495. PŁOSKI, Tadeusz: Grunwald – sprawiedliwe zwycięstwo / Tadeusz Płoski // Nasz Dziennik. – 2010, nr 127, s. 24-25, il. Homilia przygotowana z okazji 600. rocznicy bitwy grunwaldzkiej.

496. POŻOGA-STEĆ, Barbara: W 600-lecie Grunwaldu : listy do redakcji / Barbara Pożoga-Steć // Poznaj Swój Kraj. – 2010, nr 4/6, s. 59. Przygotowania Szczecińskiego Klubu Wędrowców PTT-PTTK „Pełzaki” do udziału w obchodach bitwy.

497. Program Dni Grunwaldu 14-18 lipca 2010 // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 146, dod. Jedziemy na Grunwald, s. 8a, il. Toż: Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 158, dod. Jedziemy na Grunwald, s. 8a, il. Toż: Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 162, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. 2a.

498. Program Dni Grunwaldzkich // Nasz Olsztyniak. – Nr 729 (2010), dod. Marsz na Grunwald, s. 6, il. 499. PROTAS, Jacek: Grunwald ma wiernych fanów / Jacek Protas // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 165, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. III, il. Rozmowa z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego nt. obchodów 600-lecia bitwy grunwaldzkiej.

500. PROTAS, Jacek: Zapraszam na Grunwald! / Jacek Protas // Nasz Olsztyniak. – Nr 729 (2010), dod. Marsz na Grunwald, s. 2, il. Toż: Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 161, dod. Marsz na Grunwald, s. 2. Dot. obchodów bitwy pod Grunwaldem.

501. PYTLAKOWSKI, Piotr: Przed Grunwaldem / Piotr Pytlakowski // Polityka. – 2010, nr 30, s. 100-105, il. Inscenizacja bitwy grunwaldzkiej.

502. ROMANOWSKA, Ada: Grunwaldzkie wici / Ada Romanowska // Nasz Olsztyniak. – Nr 418 (2007), s. 6, il. Dni Grunwaldu i inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

503. ROMANOWSKA, Ada: Szykuje się łomot! / Ada Romanowska // Nasz Olsztyniak. – Nr 522 (2008), s. 5, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

504. RWG: Z Duńczykami na Grunwald / RWG // Rozmaitości Ostródzkie. – 2008, nr 10, s. 8, il. Projekt z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, realizowany przez Powiat Ostródzki wspólnie z Powiatem Bornholm (Dania). Dot. popularyzacji kultury średniowiecza z uwzględnieniem jubileuszu 600-lecia Bitwy Grunwaldzkiej.

505. SAWICKA, Wioletta: Dwa Grunwaldy pod Grunwaldem / Wioletta Sawicka // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 9, dod. Olsztyn, s. 1. Przygotowania do obchodów rocznicy w 2010 r.

506. SIENIEWICZ, Mariusz: Krzyżacy są zmęczeni / Mariusz Sieniewicz // Polityka. – 2009, nr 9, s. 53, il. Nawiąz.: Die Kreuzritter sind m¨ ude / Grzegorz Supady // Allensteiner Nachrichten. – 2009, nr 3, s. 3 ; nr 4, s. 7. Dot. przygotowań do inscenizacji bitwy pod Grunwaldem w 2010 r.

507. SKROBOT, Wiesław: Grunwald 1410 – pamięć i zapamiętywanie : 600 lat po triumfie / Wiesław Skrobot // W: 2010 Rok Wielkich Rocznic Powiatu Ostródzkiego / teksty Wiesław Skrobot, Wojciech Gudaczewski ; tł. streszcz. Jędrzej Skrobot. – Ostróda : Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe Sasinia, 2010. – S. 7-41. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. niem. ISBN 978-83-931095-1-7

508. Słownik bitewny / oprac. SOB // Gazeta Warmii i Mazur. – 2000, nr 164, s. 15, il., m. Przewidywany plan bitwy, uzbrojenie wojsk, opis zaangażowanych miejscowości, przebieg obchodów 590. rocznicy zwycięstwa.

509. SOBIECHOWSKI, Sławomir: Bitwa pod Grunwaldem : sobota godzina 14 / Sławomir Sobiechowski // Gazeta Warmii i Mazur. – 2001, nr 163, s. 16, il. Obchody rocznicy.

510. SOCHA, Adam Jerzy: Bitwa o Pola Grunwaldzkie... : czy zespół pomnikowy zostanie podzielony między gminę a muzeum? / Adam Jerzy Socha // Życie Warszawy. – 1993, nr 173, s. 8-9, il. Charakter uroczystości na Polach Grunwaldzkich po II wojnie. Obecne zagospodarowanie.

511. STRÓŻYK, Jarosław: Tego lata rycerze opanują kraj / Jarosław Stróżyk // Rzeczpospolita. – 2008, nr 162, s. A5, il. Dot. m.in.: inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem.

512. STUDNIAK, Dominika: Czapki z głów, jedzie król! : już w ten weekend wielkie święto miłośników historii / Dominika Studniak // 49

Poz. 513-531

Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 165, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. II-III, il. Obchody 599. rocznicy bitwy grunwaldzkiej.

513. SYLV: Pola Grunwaldzkie przygotowane na rocznicę : inwestycje w miejscu wielkiej bitwy / Sylv // Dziennik. – 2010, nr 131, s. A7. 514. SZACIŁOWSKA, Agnieszka: Zadania bliższe i dalsze : Grunwald : przygotowania do bitwy / Agnieszka Szaciłowska // Głos Ostródy. – 2003, nr 19, s. [3], il. Podsumowanie imprezy z poprzedniego roku, powstanie Wojewódzkiego Komitetu Grunwaldzkiego 2010 oraz przygotowania do inscenizacji bitwy w 2003 r.

515. SZACIŁOWSKA, Agnieszka: Zadania bliższe i dalsze : przygotowania do bitwy / Agnieszka Szaciłowska // Olsztyńska Gazeta Gospodarcza. – 2003, nr 5, s. 14, il. Przygotowania samorządu gminy Grunwald do obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem (m.in. utworzenie Wojewódzkiego Komitetu Grunwaldzkiego 2010).

516. SZULC, Jolanta: Grunwald nam nie zardzewieje / Jolanta Szulc ; rozm. Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 146, dod. Jedziemy na Grunwald, s. 3a, il.

4. Tradycja

Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem w czasie obchodów Dni Grunwaldu.

522. Wawel : Grunwald 1410-2010 : obchody 600-lecia wiktorii // Rzeczpospolita (W3). – 2010, nr 100, dod., s. 1-4. 523. WÓJCIK, Marcin: Matejkowe już nie liczą motków : Grunwald haftowany / Marcin Wójcik // Gość Niedzielny. – 2010, nr 11, s. 38-40, il. Janina Panek z Łodzi, inicjatorka i pomysłodawczyni stworzenia haftem krzyżykowym kopii „Bitwy pod Grunwaldem” z okazji 600. rocznicy bitwy.

524. (WYG): Słychać szczęk maszyn / (WYG) // Trybuna. – 2009, nr 152, s. 8, il. Dot. przygotowań do inscenizacji bitwy pod Grunwaldem w l. 2009 i 2010.

525. WYGANOWSKI, Jan: Bitwa z budżetem : obchody Roku Grunwaldzkiego 2010 / Jan Wyganowski // Trybuna. – 2009, nr 259, s. 8, il. 526. WYGANOWSKI, Jan: Zakopali topory wojenne : nie przeniosą Grunwaldu do Krakowa / Jan Wyganowski // Trybuna. – 2008, nr 74, s. 5, il.

Rozmowa z wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, kierującą przygotowaniami regionalnymi do obchodów jubileuszu 600. rocznicy bitwy.

Plany radnych Krakowa dot. obchodów bitwy pod Grunwaldem w 2010 r.

517. SZYDŁOWSKI, Grzegorz: I te dwa nagie miecze / Grzegorz Szydłowski // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 143, dod. Olsztyn, s. 3, il.

527. Wyhaftowały „Bitwę pod Grunwaldem” / oprac. (WA) // Angora. – 2010, nr 40, s. 28, il.

Przygotowania do obchodów bitwy w 2010 r.

518. SZYDŁOWSKI, Grzegorz: Idą rycerze na Grunwald / Grzegorz Szydłowski, Michał Stangret // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 96, dod. Olsztyn, s. 1, il. Dot. obchodów 600-lecia bitwy.

519. SZYDŁOWSKI, Grzegorz: Krakus daje w prezencie precelki / Grzegorz Szydłowski, Bartłomiej Kuraś // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 150, dod. Olsztyn, s. 23, il. Przygotowania do obchodów bitwy w 2010 r.

520. TUMIŁOWICZ, Bronisław: Zafundujmy wszystkim bitwę / Bronisław Tumiłowicz // Przegląd. – 2010, nr 4, s. 42, il. Przygotowania do obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Planowane wystawy z prezentacją obrazu J. Matejki.

521. WAŚ, Beata: Z rycerstwa się nie wyrasta : już za tydzień wielkie święto miłośników historii / Beata Waś // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 156, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. 2g-3g, il. 50

Replika obrazu Jana Matejki, haftowana z inicjatywy Janiny i Adama Panków.

528. Z Litwinami pod Grunwaldem : rozmowy o 650[!]-leciu wielkiej bitwy // Gazeta Wyborcza. – 2009, nr 249, s. 8, il. Przygotowania do obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

529. ZACHAREWICZ, Adrian: Na z(a)lecenia władzy / Adrian Zacharewicz // Kurier Olsztyński. – 2010, nr 10, s. 2. – (Z ostatniego rzędu) Projekty przygotowywane z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

530. ŻUCHOWSKI, Piotr: Uroczystości są dla każdego / Piotr Żuchowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 13, il. Rozmowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat organizacji 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

531. ŻUROWSKI, Sebastian: Ponad tysiąc rycerzy stanie naprzeciw siebie : największa

Poz. 532-551

inscenizacja bitwy w Europie / Sebastian Żurowski // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 163, s. 22, il. Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem w czasie obchodów Dni Grunwaldu.

4.2.2. Realizacja 532. A serce młotem wali... // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 14, il. Obchody na miejscu bitwy, 15 lipca 1945 r.

533. A.W.: Jagiellończycy na Polach Grunwaldzkich : święto „królewskiej” dywizji / A.W., ZB // Gazeta Olsztyńska. – 1996, nr 130, s. 2, il. 15. Warmińsko-Mazurska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Władysława Jagiełły.

534. A.W.: Z Grunwaldu do... NATO : Jagiellończycy i harcerze / A.W. // Gazeta Olsztyńska. – 1997, nr 137, s. 2, il. Uroczystość rocznicowa na Polu Bitwy.

535. ACHREMCZYK, Stanisław: Inaczej patrzymy na Krzyżaków / Stanisław Achremczyk ; rozm. Stanisław Brzozowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 166, s. 2, il. Rozmowa z dyrektorem Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie nt. Muzeum Grunwaldzkiego oraz obchodów rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

541. AT: Plebiscyt Diament i Diamencik Warmii i Mazur. Cz. 2, Bitwa co roku zwycięska : Grunwald / at // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 171, s. 23, il. 542. AZ: Skrzyknęły się narody i wygrały bitwę : obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem / az, hel // Gazeta Współczesna. – 2010, nr 133, s. 2, il. Dot. obchodów w woj. podlaskim.

543. (BART): Rozgromiliśmy Krzyżaków : Grunwald – 592. rocznica bitwy / (BART) // Trybuna. – 2002, nr 163, dod. Trybuna Regionów, s. II. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

544. (BART): Zwyciężyliśmy : wielka inscenizacja / (BART) // Trybuna. – 2003, nr 162, dod. Trybuna Regionów, s. 1, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

545. BCL: Nasi rycerze też poszli pod Grunwald / bcl ; fot. Marek Giniewicz // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, dod. Gazeta Ostródzka, nr 28, s. 3, il. Obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

546. BCL: Rycerze na zamku : ostródzki epizod / bcl // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, dod. Gazeta Ostródzka, nr 28, s. 9, il. Rekonstrukcja historii Ostródy sprzed 600 l. Program imprez.

536. ALBIN, Mateusz: Jak na Grunwald, to tylko przez... Olsztyn / Mateusz Albin // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 160, s. 8, il.

547. BEŁZA, Marta: Flash mob po naszemu : felieton / Marta Bełza // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 188, dod. Olsztyn, s. 2.

Pokazy walk rycerskich w Olsztynie (w ramach obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem).

Happening „Tarcza” Wiesława Wachowskiego, reklamowany jako flash mob.

537. AM: Wielcy Polacy promują jubileusz bitwy : 600-lecie grunwaldzkiej wiktorii / am // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 12, s. 8, il.

548. BISU: Bitwa jak 600 lat temu : w weekend rycerze Wielkiego Księstwa Litewskiego znów walczyli z Krzyżakami / bisu // Gazeta Współczesna. – 2010, nr 133, s. 9, il.

538. AM: Wielki mistrz znowu poległ / am // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 168, s. 10, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

539. ANA: Grunwald w rękach rycerzy : rocznicowa bitwa / ANA // Życie. – 2001, nr 164, s. 14. Inscenizacja bitwy w ramach obchodów.

540. ANDREARCZYK, Wojciech: Mało kto wrócił żyw : ponieśliśmy klęskę pod Grunwaldem / Wojciech Andrearczyk // Dziennik Elbląski. – 2010, nr 170, dod. IKAT – Gazeta Braniewska, nr 29, s. 4, il. Dot. obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

Dot. obchodów w woj. podlaskim.

549. (BK): Siła polskiego oręża : uczczono 593 rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem / (bk) // Słowo Ludu. – 2003, nr 163, s. 3, il. Obchody bitwy zorg. w Radomiu.

550. BŁOŃSKA, Katarzyna: Jurand w Spychowie / Katarzyna Błońska // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 160, s. 8, il. Prezentacja walk rycerskich w Spychowie w ramach obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

551. BP: 591 lat minęło, czyli rzecz o Grunwaldzie / BP // Panorama Działdowska. – 2001, nr 12, s. 23, il. 51

Poz. 552-570

Obchody rocznicy bitwy.

552. Brodnicki konwent rycerski na polach Grunwaldu : rekonstrukcja bitwy // Be Pe Sport. – 2002, nr 3, s. 6, il. 553. BRZOSTEK, Marian: W rocznicę wiktorii grunwaldzkiej / Marian Brzostek // Głos Ostródy. – 2000, nr 28, s. 7. 554. BRZOZOWSKI, Andrzej: Jedyna taka bitwa / Andrzej Brzozowski // Mówią Wieki. – 2004, nr 8, s. 21, il. Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

555. BRZOZOWSKI, Andrzej: Kawałek średniowiecza / Andrzej Brzozowski // Mówią Wieki. – 2002, nr 9, s. 54-55, il. Inscenizacja bitwy.

4. Tradycja

562. CHADAJ-LAMCHO, Barbara: Mistrz wcale nie zginął! : inscenizacja wielkiej bitwy w 595 rocznicę / Barbara Chadaj-Lamcho // Gazeta Olsztyńska (Wydanie Pojezierze). – 2005, nr 169, dod. Gazeta Ostródzka, nr 29, s. 4, il. 563. CHADAJ-LAMCHO, Barbara: Pod Grunwaldem doręczaliśmy telegram Gomułce / Barbara Chadaj-Lamcho // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 72, s. 13, il. Obchody bitwy pod Grunwaldem w 1948 oraz 1960 r. na Polach Grunwaldzkich we wspomnieniach Tadeusza Krasowskiego.

564. CHADAJ-LAMCHO, Barbara: Rycerze na tlenie : w 595. rocznicę wielkiej bitwy / Barbara Chadaj-Lamcho // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 165, s. 4, il. Po inscenizacji bitwy pod Grunwaldem w 2005 r.

556. BRZOZOWSKI, Andrzej: Powrót do przeszłości / Andrzej Brzozowski // Mówią Wieki. – 2006, nr 8, s. 49, il. Rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem.

557. BRZOZOWSKI, Andrzej: Szczęk mieczy i chrzęst pancerzy / Andrzej Brzozowski // Mówią Wieki. – 2003, nr 9, s. 56-57, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem oraz kr. o innych bitwach wojny polsko-krzyżackiej 1409-1411 r.

558. BRZOZOWSKI, Stanisław: Litwini idą na Grunwald : w roli księcia Witolda wystąpi kapitan litewskiej armii / Stanisław Brzozowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 163, s. 4, il. Udział strony litewskiej w obchodach rocznicy bitwy grunwaldzkiej.

559. BUDAR, Ben: Za Odrą i Nysą : reportaże z polskich Ziem Zachodnich i Północnych / Ben Budar ; [tł. Kaja Poprawska] // Borussia. – [Nr] 43 ([2008]), s. 48-58. M.in. rocznica w 1960 r. bitwy pod Grunwaldem.

ˇ BUKALSKA, Patrycja : Zalgiris, wspólne zwycięstwo = poz. 272 560. BW: Zmień na chwilę rzeczywistość / bw // Nasz Olsztyniak. – Nr 738 (2010), s. 2, il. Zapowiedź happeningu olsztyńskiego performera.

565. CHADAJ-LAMCHO, Barbara: To ja jestem na tej starej fotografii / Barbara Chadaj-Lamcho // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 60, s. 12-13, il. Obchody bitwy pod Grunwaldem w 1947 r. na Polach Grunwaldzkich we wspomnieniach Wandy Cepkiewicz.

566. CHADAJ-LAMCHO, Barbara: Z miłości do średniowiecza : nominacja w konkursie na najlepszą usługę Warmii i Mazur / Barbara Chadaj-Lamcho // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 178, dod. Gazeta Ostródzka, nr 31, s. 7, il. Dot. rekonstrukcji Bitwy pod Grunwaldem.

CZECHYRA, Łukasz : „Bogurodzica” na duduku = poz. 1079 567. CZUPRYN, Anita: Krzyżacy znów dostali łupnia / Anita Czupryn // Super Express. – 1999, nr 166, s. 6, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

568. ĆWIEK, Jerzy: Polonusi z litewskich Jaszun gościli pod zamkową górą : delegacja z Wileńszczyzny na grunwaldzkich uroczystościach / Jerzy Ćwiek // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 170, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 29, s. 4, il. 569. DRYSZEL, Andrzej: Jak wojowałem pod Grunwaldem / Andrzej Dryszel // Przegląd. – 2010, nr 30, s. 52-55.

561. CHADAJ-LAMCHO, Barbara: Grunwald przyciąga tłumy : nominacja w kategorii 570. DUDEK, Antoni: Dobrze, że fetujeusługi inne / Barbara Chadaj-Lamcho // Gazemy rocznicę tej bitwy / Antoni Dudek ; rozm. ta Olsztyńska. – 2009, nr 206, s. 14. przepr. Wiktor Świetlik // Polska (Metrop. Warsz.). – 2010, nr 149, dod. Forum, s. I-III. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. 52

Poz. 571-588

571. DYROFF, Stefan: Pięćsetna rocznica grunwaldzka w Inowrocławiu / Stefan Dyroff // Ziemia Kujawska. – T. 17 (2004), s. 179-192.

580. GODULOWA, Michalina: Obchody grunwaldzkie w 1910 r. / Michalina Godulowa // Gazeta Olsztyńska. – 1994, nr 136, s. 3, il.

Bitwa pod Grunwaldem oraz obchody jej rocznicy w 1910 r.

Przedstawienie teatralne zorg. przez młodzież w woj. lubelskim.

572. (EMP): Rycerskie zmagania na Polach : w rocznicę Grunwaldu / (emp) // Gazeta Olsztyńska. – 1992, nr 137, s. 1, 2, il.

581. GOSS, Mariusz: Grunwald znowu polsko-litewski / Mariusz Goss // Rzeczpospolita. – 2010, nr 61, s. A7.

Uroczystość rocznicowa na Polu Bitwy.

573. FISCHER, Iwona: Obchody rocznicy grunwaldzkiej i odsłonięcie pomnika Władysława Jagiełły w Krakowie / Iwona Fischer // W: Kraków – Ignacemu J. Paderewskiemu : wydawnictwo okolicznościowe w 90. rocznicę odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego i 140. rocznicę urodzin fundatora / Małgorzata Perkowska-Waszek, Iwona Fischer, Piotr Boroń. – Kraków : Rada Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych pod Patronatem Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska, 2000. – S. 83-108. Bibliogr.

574. FRAS, Zbigniew: O Wilhelmie II, mowie malborskiej i obchodach bitwy grunwaldzkiej w 1902 r. / Zbigniew Fras // Zbliżenia. Polska-Niemcy. – 1994, nr 3, s. 67-75. 575. GAJEWSKI, Piotr: Grunwald na świecie / Piotr Gajewski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 158, dod. Jedziemy na Grunwald, s. 2a, il. Promocja obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem za pomocą radiostacji krótkofalowych.

576. GAWROŃSKA, Aneta: Pobiliśmy Krzyżaków : Władysław Jagiełło pokonał Ulricha von Jungingena / Aneta Gawrońska // Życie Warszawy. – 2003, nr 162, s. 2, il. Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

577. GAWRYLCZYK, Grzegorz: Starliśmy Krzyżaków na miazgę / Grzegorz Gawrylczyk // Super Express. – 2003, nr 162, s. 8-9, il. 578. GINIEWICZ, Marek: Ciało wielkiego mistrza spoczęło na ostródzkim zamku : historyczny kondukt na ulicach miasta / Marek Giniewicz // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 166, s. 3, il. po

bitwie

582. GRABOWSKA-WOŹNIAK, Edyta: Jagiełło poległ pierwszy / Edyta Grabowska-Woźniak // Życie Warszawy. – 2000, nr 165, s. 5, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

583. GREG: Zbrojni w mieście : którędy na Grunwald / GREG // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 160, dod. Olsztyn, s. 3, il. Pokazy walk rycerskich w Olsztynie, w ramach obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

584. (GROK): Hukiem i mieczem : zwycięstwo polskiego rycerstwa na polach Grunwaldu / (grok) // Gazeta Współczesna. – 2003, nr 135, s. 1, il. Obchody rocznicy bitwy.

585. (GROK): Krzyżacy znów pokonani : Grunwald : odbyła się największa bitwa rycerska nowożytnej Europy / (grok) // Gazeta Współczesna. – 2001, nr 136, s. 3, il. Obchody rocznicy bitwy z 1410 r.

Grunwald = poz. 57 586. Grunwald prawie 600 lat później : największa bitwa rycerska nowożytnej Europy zakończyła się – jakby inaczej – zwycięstwem Polaków i wojsk sprzymierzonych // Kurier Poranny. – 2001, nr 164, s. 28. Obchody rocznicy.

Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

Inscenizacje wydarzeń na zamku w Ostródzie.

Udział delegacji litewskiej w obchodach 600-lecia bitwy.

grunwaldzkiej

579. GIZA, Antoni: Słowiański aspekt obchodów grunwaldzkich 1910 r. w Krakowie / Antoni Giza // Studia Historyczne. – 1998, z. 1, s. 37-48.

587. Grunwald - 580 rocznica // Kurier Polski. – 1990, nr 133, s. 1, 2. Obchody 580. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, m.in. z udziałem prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego i Vytautasa Landsbergisa – przewodniczącego Rady Najwyższej Republiki Litewskiej.

588. Grunwaldzki rozkład jazdy 2010 // VariArt. – 2010, nr 2, s. 30. Projekt „Na stronach ksiąg i Internetu – bitwa pod Grunwaldem przez wieki” real. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

53

Poz. 589-607

589. GZ: Wygrana według scenariusza : powtórka bitwy średniowiecza / gz // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 170, dod. Gazeta w Kętrzynie, nr 30, s. 4, il. Udział rycerzy Rastemburgii Barcji z Barcian i kętrzyńskiego Rastu w rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem.

590. HL: Grunwald nieznany / HL // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 135, s. 4. Obchody zwycięstwa pod Grunwaldem w miastach amerykańskich w 1942 r.

591. I.T.: Bitwa wygrana, król w szpitalu : Grunwald 2000 : inscenizacja na bitewnych polach w Stębarku / I.T. // Rzeczpospolita. – 2000, nr 165, s. A2. 592. Inscenizacja bitwy po raz piąty : Grunwald // Kurier Iławski. – 2002, nr 30, s. 7. 593. JAREMCZUK, Edward Janusz: 600 rocznica bitwy pod Grunwaldem / Edward Janusz Jaremczuk // Magazyn Elbląski. – 2010, nr 16, s. 26-33, il., rys. Bibliogr. Podtrzymywanie tradycji i obchody rocznicowe po II wojnie światowej (w l. 50-tych i 60-tych).

594. JARUZELSKI, Wojciech: Przemówienie prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 136, s. 1, 3.

4. Tradycja

Udział rycerzy z Bratiana w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.

599. JOTKIAŁŁO, Halina: 600-lecie największej bitwy średniowiecznej Europy : Grunwald / Halina Jotkiałło // Magazyn Wileński. – 2010, nr 7, s. 31, il. 600. KAMA: Spektakl w środku miasta / kama // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 160, s. 8, il. XI Turniej Rycerski o Buzdygan Wielkiego Mistrza Winrycha von Kniprode w Nidzicy, zorg. w ramach obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

601. KAMIŃSKA, Kinga: Jeden z rycerzy stracił palec pod toporem : sto tysięcy osób obejrzało inscenizację bitwy / Kinga Kamińska // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 164, s. 6, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem w 597. rocznicę wydarzenia.

602. KAPUŚCIŃSKI, Marcin: Bitwy pod Grunwaldem / Marcin Kapuściński // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 166, s. 6, il. 603. KAPUŚCIŃSKI, Marcin: Krajobraz po bitwie / Marcin Kapuściński, Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 167, dod. Olsztyn, s. 1, il. Wstępne podsumowanie organizacji obchodów grunwaldzkich.

Obchody 580. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, m.in. z udziałem prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego i Vytautasa Landsbergisa – przewodniczącego Rady Najwyższej Republiki Litewskiej.

604. KATARZYŃSKI, Władysław: Grunwald / Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 66, s. 13, il.

595. JJ: I znowu wygraliśmy / JJ ; fot. M. Żegliński // Tygodnik Solidarność. – 2010, nr 31, s. 14-15, il.

Obchody bitwy pod Grunwaldem w 1960 r. na Polach Grunwaldzkich we wspomnieniach Mieczysława Dobrowolskiego.

Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem z okazji 600. rocznicy.

596. JL: Obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem / JL // Nasze Sprawy. – Nr 59 (2010), s. 8, il. Obchody rocznicy w Nowej Dębie i Chmielowie (woj. podkarpackie).

597. JONOWSKA, Grażyna: Impreza z rycerzami w roli głównej : tylko przyklasnąć takim świetnym pomysłom / Grażyna Jonowska // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 170, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 29, s. 9, il.

605. KATARZYŃSKI, Władysław: Premier Paderewski stanął na dziedzińcu zamku w Reszlu / Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 151, s. 6, il. Popiersie I.J. Paderewskiego autorstwa Bolesława Marschalla, stworzone na pamiątkę stulecia odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego.

606. KAW: Grunwald jako przestroga i znak nadziei na przyszłość : uroczystości patriotyczno-religijne w 580. rocznicę wielkiej bitwy z Krzyżakami / KaW // Słowo Powszechne. – 1990, nr 137, s. 1, 6, il. Obchody z udziałem prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego i Vytautasa Landsbergisa – przewodniczącego Rady Najwyższej Republiki Litewskiej.

598. JONOWSKA, Grażyna: Rycerze z Bratiana na grunwaldzkich polach : trzech naszych 607. KB: Tak było pod Grunwaldem / kb // wzięło udział w inscenizacji wielkiej bitwy / GraGazeta Olsztyńska. – 1999, nr 138, s. 20, il. żyna Jonowska // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr Rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem. 172, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 30, s. 4, il. 54

Poz. 608-625

608. KEMPISTY, Anna: Harcerstwo potrzebne / Anna Kempisty // Olsztyński Kurier Obywatelski. – 1990, nr 30, s. 2. Nawiąz.: Zakrzewski, Andrzej J. // Olsztyński Kurier Obywatelski. – 1990, nr 30, s. 2. Obchody 580. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, m.in. z udziałem prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego i Vytautasa Landsbergisa – przewodniczącego Rady Najwyższej Republiki Litewskiej.

618. KOSIEWICZ, Wojciech: Trzy kroki do przodu i mocne uderzenie w tarczę : olsztyński performer organizuje flash mob z okazji obchodów Roku Grunwaldzkiego / Wojciech Kosiewicz // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 183, s. 7, il. Happening Wiesława Wachowskiego.

619. KOSTRZEWSKI, Zdzisław: Grun609. KIEDRZYNSKI, Romuald: Pod Grun- wald 15 lipca 1945 r. / Zdzisław Kostrzewski // waldem koń się narowi / Romuald Kiedrzynski, W: Z dziejów harcerstwa na Warmii i Mazurach / pod red. Haliny Płocha ; współpr. HenKlara Ślubowska // Życie. – 2000, nr 165, s. 6. ryk Leśniowski. – Olsztyn : Komenda Chorągwi Nt. obchodów rocznicy bitwy. ZHP im. Grunwaldu, 2006. – S. 79-81. – (Zeszyty Historyczne Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej 610. Kierunek Grunwald // Gazeta WyborZHP im. Grunwaldu ; 6) cza. – 2009, nr 46, dod. Marki Warmii i Mazur, s. 3, il. ISBN 83-920824-4-X Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem w czasie obchodów Dni Grunwaldu.

611. KITTEL, Harald: Powtórka z Grunwaldu / Harald Kittel // Życie. – 1998, nr 162, s. 5, il. 612. KLIM, Andrzej: Śladami Krzyżaków / Andrzej Klim // Newsweek. – 2010, nr 23, dod. Turystyka. Polska Północna, s. 25-26, il. Obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

613. Kolejna rocznica Grunwaldu // Słowo. – 1996, nr 136, dod. Słowo na Warmii i Mazurach, s. II. Uroczystości.

614. Komiks grunwaldzki 1410-2010 / oprac. Barbara Barczuk, oprac. graf. Monika Burzyńska-Myć, zdjęcia Zbigniew Woźniak, Beata Szymańska, Grzegorz Czykwin // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 165, dod., s. 1-8, il. Fotoreportaż z inscenizacji bitwy.

615. KOMOROWSKI, Paweł: Zamki, turnieje, rycerze / Paweł Komorowski, Jarosław Kurkowski. – Warszawa : Hachette Livre Polska, 2008. – 312 s. : il. kolor. ; 21 cm. ISBN 978-83-7448-693-4 Z treści: Grunwald, s. 77. – Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem 1410 roku, s. 78-81.

616. KORZUS, Mariusz: Pobiliśmy Krzyżaków : bitwie pod Grunwaldem przyglądało się 15 tysięcy ludzi / Mariusz Korzus // Super Express. – 1998, nr 162, s. 4, il. 617. KORZUS, Mariusz: Upadek pod Grunwaldem / Mariusz Korzus, Patryk Tryzubiak // Super Express. – 2000, nr 165, s. 2, il, il. Kostiumowa rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem.

620. KOWALEWSKI, Mariusz: Bitwa wielka, honor większy / Mariusz Kowalewski // Rzeczpospolita. – 2010, nr 166, s. A3, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem, organizacja imprezy.

621. KOWALEWSKI, Mariusz: Lepper walczył pod Grunwaldem / Mariusz Kowalewski, Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 165, s. 6, il. Dot. inscenizacji bitwy z 1410 r. na polach grunwaldzkich. Także nt. planów Andrzeja Leppera związanych z budową Pomnika Pokoju w Grunwaldzie.

622. KOWALSKI, Robert: Grunwald 2007 czyli Wielki Mistrz jest O.K. / fotoreporaż Robert Kowalski // Education World. – 2007, nr 14, s. 20-26, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem w 597. rocznicę wydarzenia.

623. KOZŁOWICZ, Walentina: Z Brześcia pod Grunwald / Walentina Kozłowicz // Angora. – 2010, nr 31, s. 70, il. Relacja uczestników inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.

624. KOZŁOWSKI, Krzysztof: Wiele twarzy Grunwaldu : w cieniu historii / Krzysztof Kozłowski // Gość Niedzielny. – 2010, nr 29, dod. Posłaniec Warmiński, s. VII, il. Oficjalne uroczystości i inscenizacja bitwy z okazji jej 600. rocznicy.

625. KOZŁOWSKI, Patryk: Przez szczelinę w przyłbicy : brałem udział w inscenizacji bitwy / Paweł Kozłowski // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 165, dod. Nasza Gazeta Nidzicka, nr 29, s. 5, il. Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.

55

Poz. 626-645

626. Krajobraz przed i po bitwie / fot. Marek Giniewicz, Janusz Laskowski, Barbara Chadaj-Lamcho // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 170, dod. Gazeta Ostródzka, nr 29, s. 6, il. Obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem – fotoreportaż.

627. KRYSZAŁOWICZ, Lech: Wójt poległ w bitwie finansowej? : kontrahenci domagają się spłaty długów / Lech Kryszałowicz // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 2, s. 7. Długi związane z organizacją inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.

628. KRYŚCIŃSKI, Stanisław: Wzorem Witolda i Jagiełły : prezydenci Polski i Litwy na polu bitwy / Stanisław Kryściński // Gazeta Olsztyńska. – 2000, nr 165, s. 7, il. Umowa o współpracy militarnej.

629. Ku pokrzepieniu serc // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 10. Obchody rocznicy bitwy w 1910 r.

630. KUBISZ, Bogusław: Grunwald – mekka rycerzy / Bogusław Kubisz // Mówią Wieki. – 2001, nr 9, s. 13, il. Inscenizacja bitwy.

631. KULESZA, Andrzej: Czekają cały rok, by pokonać Krzyżaków / Andrzej Kulesza // Nasz Dziennik. – 2008, nr 169, s. 10, il. Dot. inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.

632. KULESZA, Andrzej: Król poległ pierwszy : Grunwald 2000 / Andrzej Kulesza // Nasz Dziennik. – 2000, nr 169, s. 13, il. Dot. inscenizacji bitwy z 1410 r.

633. KULESZA, Andrzej: Krzyżak pobity / Andrzej Kulesza // Nasz Dziennik. – 2002, nr 163, s. 2, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

634. KULESZA, Andrzej: Pod Grunwaldem Krzyżacy znów pobici / Andrzej Kulesza // Nasz Dziennik. – 2005, nr 166, s. 2, il. 635. KULESZA, Andrzej: Wielki mistrz poległ... / Andrzej Kulesza // Nasz Dziennik. – 2006, nr 165, s. 10, il. Dot. inscenizacji bitwy z 1410 r. na polach grunwaldzkich.

636. KURAŚ, Bartłomiej: W stolicy Jagiellonów / Bartłomiej Kuraś, Małgorzata Skowrońska // Gazeta Wyborcza – Kraków. – 2010, nr 163, s. 3. 56

4. Tradycja

Krakowskie obchody 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

637. KURS, Tomasz: Bitwa pod Grunwaldem trochę inaczej / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2008, nr 163, dod. Olsztyn, s. 1. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

638. KURS, Tomasz: Co zostanie po jubileuszu? / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 167, dod. Olsztyn, s. 2, il. Obchody 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

639. KURS, Tomasz: Emigranci wracają bić się pod Grunwaldem / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 163, dod. Olsztyn, s. 1, il. Toż: Emigranci wracają, żeby bić się z Krzyżakami / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 165, s. 6, il. Udział Przemysława Soleckiego (Warmiak zamieszkały w Wielkiej Brytanii) w inscenizacji bitwy.

640. KURS, Tomasz: Grunwald wygrali Rosjanie : kulisy przygotowań do wielkiej imprezy / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2007, nr 165, dod. Olsztyn, s. 2, il. Bohurt, walka grupowa rozgrywana przed inscenizacją bitwy.

641. KURS, Tomasz: Pod Grunwaldem bez zmian / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 165, dod. Olsztyn, s. 1, il. Dot. inscenizacji bitwy z 1410 r. na polach grunwaldzkich.

642. KURS, Tomasz: Za komuny to się świętowało : wielkie święta pod Grunwaldem / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 163, dod. Olsztyn, s. 2, il. 643. KURS, Tomasz: 600 lat po bitwie / Tomasz Kurs, Marcin Kapuściński // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 164, dod. Olsztyn, s. 1, il. Oficjalna część (z udziałem polityków i gości zagranicznych) obchodów 600. rocznicy bitwy.

644. KWAŚNIEWSKI, Wojciech: Normalnie krew mnie zalewa : rycerze spod Grunwaldu / Wojciech Kwaśniewski // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 169, dod. Duży Format, nr 28, s. 57, il. Wypowiedzi rycerzy, członków bractw rycerskich, uczestników inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Dot. życia współczesnego.

645. LAMPARSKA, Joanna: Obywatel wojownik / Joanna Lamparska // National Geographic. – 2005, nr 7, s. 2-15, il. Bitwa pod Grunwaldem – inscenizacja.

Poz. 646-663

646. LANDSBERGIS, Vytautas: Solidarność mniejszych państw : rozmowa „Życia” z Vytautasem Landsbergisem, przewodniczącym Rady Najwyższej Republiki Litewskiej / rozm. Agnieszka Magdziak-Miszewska, Marek Nowakowski // Życie Warszawy. – 1990, nr 170, s. 1, 2. Obchody 580. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, m.in. udział prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego i Vytautasa Landsbergisa – przewodniczącego Rady Najwyższej Republiki Litewskiej.

Uroczystość nadania dywizji imienia Króla Władysława Jagiełły.

654. LIJKA, Robert: Autostrady na Grunwald 2012! / Robert Lijka // Najwyższy Czas!. – 2010, nr 31/32, s. XLVII-XLIX, il. Organizacja ruchu drogowego podczas obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

655. LISIAK, Ireneusz T: Jak Kraków uczcił grunwaldzką wiktorię / Ireneusz T. Lisiak // Myśl Polska. – 2010, nr 29/30, s. 8.

647. (LEB): Odznaczeni pod Grunwaldem : spotkanie prezydentów Polski i Litwy / (LEB) // Trybuna. – 2000, nr 165, s. 3, il.

656. LUKE: Marsz na Grunwald / luke // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 148, s. 11, il.

590. rocznica bitwy; umowa o współpracy militarnej między Aleksandrem Kwaśniewskim a Valdasem Adamkusem.

Plenerowa impreza, popularyzująca kulturę rycerską w Bratianie (miejscu noclegu Ulricha von Jungingena przed bitwą pod Grunwaldem).

648. LESZYK, Andrzej: Mieczów ci u nas dostatek / Andrzej Leszyk // Przegląd. – 2010, nr 28, s. 20-23, il.

657. LUKE: Zamkowy dziedziniec wypełnili rycerze : atrakcyjny, czerwcowy weekend u Brata Jana / luke // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 154, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 27, s. 9, il.

Inscenizacje historyczne, m.in. bitwy pod Grunwaldem.

649. LEŚNIOWSKI, Henryk: Aż po wieczne czasy... : tradycja obchodów grunwaldzkiego zwycięstwa / Henryk Leśniowski // Dziennik Pojezierza. – 1995, nr 135, s. 7, il. 650. LEŚNIOWSKI, Henryk: Grunwald miejscem pojednania / Henryk Leśniowski // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 136, s. 1, 3, il. Obchody 580. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, m.in. udział prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego i Vytautasa Landsbergisa – przewodniczącego Rady Najwyższej Republiki Litewskiej.

651. LEŚNIOWSKI, Henryk: Obchody rocznic grunwaldzkich / Henryk Leśniowski // W: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich : obchody rocznicowe i świąteczne : pr. zbior. / pod red. Stanisława Achremczyka. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe ; OBN, 2004. – S. 83-92. – (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN 0585-3893 ; nr 220) Bibliogr. przy rozdz. ISBN 83-87643-88-2 (OBN)

652. LEŚNIOWSKI, Henryk: Pokrzepienie serc : jak 500-lecie Grunwaldu świętowano... / Henryk Leśniowski // Dziennik Pojezierza. – 1996, nr 135, s. 7. Krakowskie uroczystości 500-lecia bitwy w 1910 r.

653. LEŚNIOWSKI, Henryk: Święto Królewskiej Dywizji : „Bogurodzica” na Polach Grunwaldu / Henryk Leśniowski // Dziennik Pojezierza. – 1994, nr 100, s. 1, 2.

Dot. imprezy „Marsz na Grunwald”, zorganizowanej w gminie Nowe Miasto Lubawskie.

658. ŁOSIŃSKA, Ewa: Każdy naród potrzebuje poczucia wielkości : pod Pomnikiem Grunwaldzkim o współpracy mówili Bronisław Komorowski i prezydent Litwy / Ewa Łosińska // Rzeczpospolita. – 2010, nr 163, s. A9, il. Rozpoczęcie obchodów rocznicy bitwy pod Grunwaldem w Krakowie.

659. M.B.: O Grunwaldzie w Arkadach Kubickiego / M.B. // Mówią Wieki. – 2010, nr 7, s. 54, il. Promocja w Warszawie numeru specjalnego pisma „Mówią Wieki”, poświęconego tematyce grunwaldzkiej. Numer wydany dzięki wsparciu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.

660. M.K.: Jak król Jagiełło walczył o nową Europę / m.k. // Rzeczpospolita. – 2010, nr 12, s. A29. Inauguracja w Warszawie, obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

661. (MAB): Aplauz i rycerskie popisy : prawie 1500 osób walczyło w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem / (mab) // Gazeta Współczesna. – 2004, nr 139, s. 4, il. 662. MAN: Bo to Grunwald, synu! : Wielki Mistrz nie dał rady / MAN // Życie. – 2001, nr 164, s. 14, il. Obchody rocznicy bitwy grunwaldzkiej.

663. MAN: Polacy wygrali : 591. rocznica wielkiej bitwy / MAN // Życie. – 2001, nr 164, s. 14. 57

Poz. 664-680

664. Marsz na Grunwald – budzenie historycznego krajobrazu // Rozmaitości Ostródzkie. – 2010, nr 6, s. 16, il.

4. Tradycja

na Polach Grunwaldzkich w rocznicę bitwy / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 3, il.

Oficjalna część (z udziałem polityków i gości zagraInscenizacja przemarszu rycerzy zakonnych z Ostrónicznych) obchodów 600. rocznicy bitwy. dy na Pola Grunwaldzkie. Trasa przemarszu: Ostróda-Kajkowo-Brzydowo-Dziadyk-Durąg-Domkowo-Gierzwałd673. MIERZYŃSKI, Sebastian: Bitwa -Stębark-Pola Grunwaldzkie.

665. MICHALEC, Grzegorz: Świadkowie triumfu Jagiełły : z wizytą na polach Grunwaldu / Grzegorz Michalec // Dziennik Elbląski. – 2007, nr 168, dod. IKAT – Gazeta Braniewska, nr 29, s. 5, il. Wyjazd na inscenizację bitwy pod Grunwaldem zorganizowany przez Miejski Dom Kultury w Pieniężnie dla mieszkańców Pieniężna i okolic.

666. MICHALSKI, Andrzej: Na hobby trzeba zarobić / Andrzej Michalski // Rzeczpospolita. – 2002, nr 280, dod. Ekonomia i Rynek, s. B8, il. Koszty organizacji turniejów rycerskich, m.in. bitwy pod Grunwaldem.

667. MIELNICKI, Andrzej: Grunwald w pełnym słońcu / Andrzej Mielnicki ; fot. Beata Szymańska // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 8-9, il. Oficjalna część (z udziałem polityków i gości zagranicznych) obchodów 600. rocznicy bitwy.

668. MIELNICKI, Andrzej: Jadą precle z Małopolski : grunwaldzkie obchody rozpoczęły się wczoraj w Krakowie / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 163, s. 2, il.

o markę Grunwaldu / Sebastian Mierzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 166, dod. Reporter, nr 31, s. 3, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

674. MIERZYŃSKI, Sebastian: Jagiełło upadł, ale wygrał : wielkie bicie siedmiuset pancerzy / Sebastian Mierzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2000, nr 165, s. 8-9, il. Kostiumowa rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem.

675. MIERZYŃSKI, Sebastian: Jak zarobić na rycerzach : biusty kurze i kaszka królowej Jadwigi / Sebastian Mierzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2001, nr 168, dod. Magazyn, s. 5, il. Sponsoring i finanse imprezy w Grunwaldzie ; handel prywatny.

676. MIERZYŃSKI, Sebastian: Mistrz uległ tradycji : inscenizacja bitwy pod Grunwaldem / Sebastian Mierzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 162, s. 5, il. 677. MIERZYŃSKI, Sebastian: Wielki łomot tysiąca żołnierzy : Polacy jak zwykle wygrali pod Grunwaldem / Sebastian Mierzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2001, nr 164, s. 3, il. Obchody rocznicy bitwy.

669. MIELNICKI, Andrzej: Jagiełło pokonał Krzyżaków i upał : po 600 latach Grunwald znowu stał się polem bitwy / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 166, s. 3, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

670. MIELNICKI, Andrzej: Pod pomnikiem przemówienia, w Malborku kolacja i tort : dziś na Polach Grunwaldzkich apel prezydencki / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 163, s. 3, il. Apel prezydencki – rozpoczęcie obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem z udziałem prezydentów Polski i Litwy oraz wielkiego mistrza krzyżackiego.

671. MIELNICKI, Andrzej: Sławni Polacy rozleklamują wiktorię : inauguracja obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 8, s. 5, il. 672. MIELNICKI, Andrzej: Wtedy były miecze, dzisiaj pojednanie : prezydencki apel 58

MIGI : Grunwald na wesoło = poz. 863 678. NADAJ, Roman: Powtórka z 1410 : potyczka współczesnego rycerstwa pod Grunwaldem / Roman Nadaj // Tygodnik Ciechanowski. – 1998, nr 29, s. 9, il. 679. Nie tylko w Krakowie // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 11. Obchody w 1910 r.

680. Niemiecki Związek Kresów Wschodnich (Hakata) na Pomorzu w 1910 r. : główne kierunki działania, ocena polskich obchodów grunwaldzkich / [wyd.] Mieczysław Wojciechowski // W: Wokół historii i polityki : studia z dziejów XIX i XX wieku: dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2004. – S. 921-930. ISBN 83-7322-906-X (Wydaw. AM)

Poz. 681-698

681. NIEUWAŻNY, Andrzej: Chevaliers du XXIe si` ecle / Andrzej Nieuważny // Les Echos de Pologne. – Nr 88 (2008), s. 26, il. Współcześni rycerze. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

682. NIEWIŃSKA, Agnieszka: Wygramy pod Grunwaldem, ale co dalej z rycerzami : widowiska historyczne / Agnieszka Niewińska, Jarosław Stróżyk, Łukasz Zalesiński // Rzeczpospolita. – 2010, nr 163, s. A8-A9, il. Inscenizacje bitew i pokazy walk rycerskich w sezonie letnim, m.in. dot. bitwy pod Grunwaldem.

683. NOSZCZAK, Bartłomiej: Gomułka jedzie na Grunwald / Bartłomiej Noszczak // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 29, s. 7, il. Dot. obchodów 550. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

684. NOSZCZAK, Bartłomiej: Gomułka pod Grunwaldem / Bartłomiej Noszczak // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2003, nr 10, s. 27-31. Uroczystości centralne 550. rocznicy bitwy, zorg. w 1960 r. na Polach Grunwaldzkich.

685. NOWAKOWSKA, Monika: Gra wstępna przed Grunwaldem : rycerskie pojedynki na zamku / Monika Nowakowska // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 159, dod. Gazeta w Kętrzynie, nr 28, s. 7. Podsumowanie Mazurskiego Turnieju Rycerskiego w Barcianach.

686. NOWICKA, Justyna: Jedna czy dwie bitwy na Wawelu / Justyna Nowicka // Rzeczpospolita. – 2010, nr 17, s. A16, il.

690. OSĘKA, Piotr: Adenauer von Jungingen czyli jak komuniści pod Grunwaldem walczyli / Piotr Osęka // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 165, s. 17, il. Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem od 1945 r.

691. OSĘKA, Piotr: Komuniści, Piastowie, Słowianie / Piotr Osęka // W: Rytuały stalinizmu : oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944-1956 / Piotr Osęka. – Warszawa : Wydawnictwo Trio : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2007. – S. 55-65. ISBN 978-83-7436-091-3 Fragment poświęcony m.in. obchodom bitwy pod Grunwaldem.

692. OSOWSKI, Dariusz: Nasi żołnierze na polach Grunwaldu / Dariusz Osowski // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 166, dod. Goniec Bartoszycki, nr 29, s. 6. Udział żołnierzy z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w uroczystościach upamiętniających zwycięstwo rycerstwa polskiego pod Grunwaldem.

693. OSTOJA-LINSKI, Maciej: Grunwald 1410 – Grunwald 2009 : bitwa pod Grunwaldem / Maciej Ostoja-Linski // Sąsiedzi. – 2009, nr 3, s. 8-9, il. Tekst równol w jęz. ros.

694. (PAR): W 580 rocznicę bitwy pod Grunwaldem : Landsbergis: Litewska pogoń podąża do zwycięstwa. Jaruzelski: Losy Polski w Europie rozstrzygają się dziś / (par) // Życie Warszawy. – 1990, nr 163, s. 1, 2.

Obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem w Krakowie. Dot. również obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego.

Obchody 580. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, m.in. udział prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego i Vytautasa Landsbergisa – przewodniczącego Rady Najwyższej Republiki Litewskiej.

687. ONICHIMOWSKI, Filip: Konie i proch : impreza tygodnia – kronika grunwaldzkich wypadków / Filip Onichimowski // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 157, dod. Olsztyn, s. 12, il.

695. PASTUSZEWSKI, Stefan: Grunwald, czyli Żalgiris / Stefan Pastuszewski // Akant. – 2010, nr 9, dod. Świat Inflant, nr 9, s. 3, il.

Anegdoty związane z inscenizacją bitwy pod Grunwaldem.

Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem na Litwie.

688. ONICHIMOWSKI, Filip: Krajobraz po bitwie / Filip Onichimowski // Kurier Olsztyński. – 2010, nr 11, s. 2.

696. PETER, Tadeusz: Grunwald w kilku odsłonach : 600-lecie wielkiego zwycięstwa / Tadeusz Peter // Poznaj Swój Kraj. – 2009, nr 7/9, s. 10-13, il.

Felieton dot. organizacji obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

689. ORBITOWSKI, Łukasz: Grunwald to nasz „Władca pierścieni” i nasze „Gwiezdne wojny” / Łukasz Orbitowski // Przekrój. – 2010, nr 28, s. 47, il. Obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem oraz możliwości wykorzystania mitu grunwaldzkiego w popkulturze.

697. PIETKUN, Paweł: Krzyżacka rutyna : Grunwald ’99 / Paweł Pietkun, GREG // Gazeta Wyborcza. – 1999, nr 166, s. 1. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

698. PISZCZ, Edmund: Homilia biskupa warmińskiego Edmunda Piszcza // Gazeta Olsztyńska. – 1990, nr 136, s. 3. 59

Poz. 699-717

Obchody 580. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, m.in. udział prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego i Vytautasa Landsbergisa – przewodniczącego Rady Najwyższej Republiki Litewskiej.

699. PISZCZ, Edmund: Współczesne przesłanie Grunwaldu : homilia Bpa Warmińskiego E. Piszcza, Grunwald – 15 VIII 1990 r. // Słowo Powszechne. – 1990, nr 141, s. 1, 2, il. 700. PŁYGAWKO, Danuta: „W sprawie obchodów grunwaldzkich” [w 1910 roku] / Danuta Płygawko // W: „Prusy i Polska” : ankieta Henryka Sienkiewicza (1907-1909) / Danuta Płygawko. – Poznań : Wielkopolska Agencja Wydawnicza, 1994. – S. 31-34. 701. PRAIS, Przemysław: Grunwald mądry po szkodzie : jak uniknąć korków w 2011 roku? / Przemysław Prais // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 168, dod. Olsztyn, s. 2, il. Ocena organizacji obchodów bitwy pod Grunwaldem.

702. PRĄDZYŃSKI, Rafał: Do boju! / Rafał „Kwaśny Hegemon” Prądzyński // Polska Wita. – Nr 12 (2009), s. 6-13, il. Dot. inscenizacji bitew, m.in. bitwy pod Grunwaldem.

PRZEREMBSKI, Zdzisław Jerzy : Muzyka w krakowskich uroczystościach grunwaldzkich 1910 roku = poz. 1083 703. PRZYBYSZ, Anna: Turyści cieszyli się z krzyżackiej porażki : inscenizacja i nowy scenariusz bitwy przyciągnęły tłumy / Anna Przybysz // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 163, s. 6, il. 704. RADZIWIŁŁOWICZ, Dariusz: Za bary z Niemcami : historia / Dariusz Radziwiłłowicz // Prawo i Życie. – 1994, nr 36, s. 14-15, il. Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem i bitwy pod Tannenbergiem w lipcu 1939 r.

705. RAU, Anna: Grunwaldiana : dokumenty życia społecznego o tematyce grunwaldzkiej ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie / Anna Rau // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. – 2010, zeszyt specjalny, s. 59-72, il. Bibliogr. Zbiory dotyczące obchodów rocznic grunwaldzkich.

706. RAWSKI, Aleksander: Pod Grunwald : podczas inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem spotkało się około ośmiuset krajowych i zagranicznych rycerzy / Aleksander Rawski // Żołnierz Polski. – 2000, nr 8, s. 33-35, il. 60

4. Tradycja

707. RED.: Rycerski flash mob w centrum miasta / red. // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 188, s. 4, il. Happening „Tarcza” Wiesława Wachowskiego.

708. RED.: Walczyć pod Grunwald wybrał się z marihuaną / red. // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 168, dod. Gazeta Ostródzka, nr 29, s. 4. ROK, Anna : Międzynarodowy plener malarsko-literacki = poz. 981 709. Rok temu na Polach Grunwaldzkich // Gazeta Olsztyńska. – 1996, nr 135, s. 8. Wręczenie sztandarów siedmiu jednostkom 15. Warmińsko-Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Władysława Jagiełły.

710. ROSTKOWSKI, Dariusz: Litwini wzięli broń pod Grunwaldem : w rocznicę bitwy z Krzyżakami / Dariusz Rostkowski // Gazeta Wyborcza. – 1993, nr 164, s. 1, il. 711. RÓŻAŃSKI, Jacek: Krew nie polała się : bitwa z większym rozmachem / Jacek Różański // Gazeta Olsztyńska (Wydanie Pojezierze). – 2002, nr 167, dod. Głos Lubawski, nr 29, s. 6, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

RYMSZA, Barbara : Most zwycięstwa = poz. 246 712. RZEPSKI, Jakub: Festyn na Polach Grunwaldu / Jakub Rzepski // Nasz Region Warmińsko-Mazurski. – 2000, nr 7, s. 16-17, il. 713. (SEB): Druga bitwa pod Grunwaldem / (seb) // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 134, s. 1, il. 714. (SEB): Powtórka z Grunwaldu / (seb) // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 138, s. 7, il. 715. SIEMIONOW, Aleksander: Grunwaldzka rocznica na Białorusi / Aleksander Siemionow // Ład. – 1995, nr 46, s. 4. 716. SIERKO, Stanisław: Krzyżacy znowu pokonani / Stanisław Sierko // Dziennik Pomorski. – 2000, nr 30, s. 1, 4, il. Obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

717. SIERŻĘGA, Paweł: Społeczność Rzeszowa wobec obchodów rocznicy grunwaldzkiej w 1902 i 1910 roku / Paweł Sierżęga // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Nr 23 : Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna. Historia. – [Z.] 6 (1997), s. 121-131.

Poz. 718-735

718. SKRZYPCZAK, Jerzy: Historia obchodów grunwaldzkich w Padwi Narodowej : w 500. rocznicę narodowych uroczystości zwycięstwa nad Krzyżakami 1410-1910 / Jerzy Skrzypczak. – Padew Narodowa : Urząd Gminy, 2010. – 64 s. : il. ; 22 cm. Streszcz. w jęz. ang., fr., niem., wł.

719. SMÓŁKA, Jacek: Dziki Grunwald / Jacek Smółka // Kurier Olsztyński. – 2010, nr 11, s. 4, il. Organizacja obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

720. SOBIECHOWSKI, Sławomir: Wielka Bitwa : Grunwald 2000 / Sławomir Sobiechowski // Gazeta Warmii i Mazur. – 2000, nr 164, s. 16, il. Kostiumowa inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

721. SOBOLEWSKI, Robert: Harcerze zarobieni, widzowie znudzeni, Lepper wygwizdany : to już 596 rocznica Bitwy pod Grunwaldem i VIII inscenizacja walki / Robert Sobolewski // Gazeta Olsztyńska (Wydanie Wtorek). – 2006, nr 166, dod. Gazeta Działdowska, nr 28, s. 4-5, il. 722. SOCHA, Adam Jerzy: Grunwald 583 lata później : podczas uroczystości z okazji rocznicy bitwy dozbroiliśmy Litwinów / Adam Jerzy Socha // Życie Warszawy. – 1993, nr 164, s. 1, 4, il. Uroczystość jubileuszowa na Polu Bitwy.

723. SOLAK, Zbigniew: Obchody grunwaldzkie w listach Mariana Zdziechowskiego : materiały i miscellanea / Zbigniew Solak // Studia Historyczne. – 1993, z. 3, s. 353-370. 724. SOWA, Barbara: Grunwald, grill i kute bramy / Barbara Sowa // Dziennik. – 2010, nr 135, s. A3, il. Dot. inscenizacji bitwy grunwaldzkiej. Koszty rekonstrukcji zbroi i broni.

725. STANKIEWICZ, Cezary: Rycerstwo się gotowało : rekordowa inscenizacja bitwy / Cezary Stankiewicz // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 163, s. 3, il. 726. STANKIEWICZ, Cezary: Utoczyli krwi : wielki spektakl w 594. rocznicę wielkiej bitwy : Grunwald / Cezary Stankiewicz // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 167, s. 4, il. 727. STANKIEWICZ, Cezary: Wielki mistrz pięknie umierał : tysiące widzów oglądało inscenizację Bitwy pod Grunwaldem / Cezary Stankiewicz // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 165, s. 3, il.

728. STANNY, Paweł: Bateria ognia : bitwa pod Grunwaldem z 2002 roku w relacji naocznego świadka / Paweł Stanny // Nowości Brodnickie. – 2002, nr 165, s. 10. Udział Bractwa Rycerskiego z Brodnicy w obchodach grunwaldzkich.

729. STEF: Chwalimy się jeziorami i inscenizacją bitwy z 1410 r. : ważne wydarzenia 20 lat RP / stef // Gazeta Współczesna. – 2010, nr 13, s. 3. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem w konkursie „20 lat RP-Pochwalmy się!”, zorganizowanym przez Europejskie Centrum Solidarności.

730. STRUCZYŃSKI, Jarosław: Cierpienie spadło na Wielkiego Mistrza : współcześni Krzyżacy obiecują, że nie zmienią historii / Jarosław Struczyński ; rozm. Agnieszka Czupryn // Gazeta Warmii i Mazur. – 2000, nr 165, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. 3, il. Odgrywający rolę Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Ulryka von Jungingena nt. inscenizacji bitwy grunwaldzkiej.

731. STUDNIAK, Dominika: Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur / Dominika Studniak, Anna Banaszkiewicz, Beata Waś ; zdjęcia Paweł Berkolec // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 268, dod. Superprodukt, nr 9, s. 10p-13p, il. Laureaci i wyróżnieni w V edycji konkursu w kat. usługi inne: Fundacja „Grunwald” w Gierzwałdzie.

732. SUDWOJ, Marcin: Ja, Krzyżak z Pól Grunwaldzkich / Marcin Sudwoj ; rozm. Włodzimierz Godlewski // Rozmaitości Ostródzkie. – 2009, nr 7, s. 8-10, il. Rycerz z Drużyny Rycerskiej Komturii Ostródzkiej nt. uczestnictwa w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.

SZACIŁOWSKA, Agnieszka : Zadania bliższe i dalsze = poz. 514 733. SZAŁKOWSKA, A: Zwyciężyć w tej bitwie było łatwiej, niż się wydostać stamtąd do domu / A. Szałkowska, A. Gancarz // Polska (Metropolia Warszawska). – 2010, nr 155, s. 8. 734. SZAPIEL, Anna: Sędzia bez wiedzy : pierwszy powojenny mecz w rocznicę Bitwy pod Grunwaldem / Anna Szapiel // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 161, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 868, s. 6, il. Mecz piłki nożnej zorg. w Olsztynie w 1945 r.

735. SZARUGA, Paweł: Warmia i Mazury starają się wypromować swoje przyrodnicze i historyczne atrakcje turystyczne : organizacja ruchu turystycznego / Paweł Szaruga // Gazeta Prawna. – 2009, nr 50, dod. Turystyka Biznesowa, s. D8. 61

Poz. 736-752

Turystyka w Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na l. 2007-2013, m.in. organizacja obchodów rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

736. SZCZEPAŃSKI, Tomasz: „Banderia 2010” – refleksje widza / Tomasz Szczepański // Najwyższy Czas!. – 2010, nr 31/32, s. XLVI-XLVII, il. Oficjalne obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem z udziałem polityków.

737. [Sześćset] 600-lecie Bitwy pod Grunwaldem w Wysokinie-Cetniu // Ziemia Odrowążów. – 2010, nr 3, s. 23, il.

4. Tradycja

744. SZYMAŃSKI, Jacek: Grafik komputerowy przeciwko szefowi działu promocji : Władysław Jagiełło kontra Ulrich von Jungingen / Jacek Szymański, Jarosław Struczyński ; rozm. Agnieszka Czupryn // Super Express. – 1999, nr 163, dod. Grunwald 1999, s. [5-6], il. Rozmowa z odtwórcami głównych ról w rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem.

745. SZYMAŃSKI, Jacek: Jam to niechcący uczynił : król Polski czeka na bitwę / Jacek Szymański ; rozm. Agnieszka Czupryn // Gazeta Warmii i Mazur. – 2000, nr 165, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. 2, il.

Obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem zorg. w gminie Odrzywół, woj. mazowieckie.

Odgrywający rolę króla Władysława Jagiełły o inscenizacji bitwy grunwaldzkiej.

738. [Sześćsetna] 600. rocznica Bitwy pod Grunwaldem w bibliotekach // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 9, s. 43, il.

746. SZYMAŃSKI, Jacek: Na grunwaldzkich polach / Jacek Szymański ; rozm. Andrzej Kulesza // Nasz Dziennik. – 2005, nr 164, s. 9, il.

Obchody rocznicy przez polskie biblioteki, m.in. Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, Bibliotekę Elbląską im. Cypriana Norwida.

739. [Sześćsetna] 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem / [red. Grzegorz Babiarz ; teksty pieśni Robert Tyrała] ; Katedra Wawelska. – Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM ; wydano dla Parafii Archikatedralnej św. Stanisława BM i św. Wacława, [2010]. – 30, [2] s. ; 17 cm. Na s. 3: 14 lipca A.D.2010, Wizyta Prezydent Republiki Litewskiej Pani Dalii Grybauskaite oraz Prezydenta elekta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego. ISBN 978-83-7422-307-2

740. SZLANTA, Piotr: Polityka historyczna w czasach zaborów : obchody grunwaldzkie 1910 roku / Piotr Szlanta // Mówią Wieki. – 2010, nr 2 (Wydanie Specjalne), s. 82-86, il. 741. SZULC, Jolanta: Naprawianie Grunwaldu : jak w przyszłym roku uniknąć komunikacyjnej wpadki? / Jolanta Szulc ; rozm. Przemysław Prais // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 189, dod. Olsztyn, s. 2, il. Rozmowa z wicemarszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego nt. organizacji obchodów bitwy pod Grunwaldem.

742. SZYDŁOWSKI, Grzegorz: Krzyżacy nie mieli szans / Grzegorz Szydłowski, Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2009, nr 168, s. 1, il. 743. SZYDŁOWSKI, Grzegorz: Zwyciężyli bez Jagiełły : Grunwald 2000 / Grzegorz Szydłowski // Gazeta Warmii i Mazur. – 2000, nr 165, s. 1, il. Inscenizacja bitwy.

62

Jacek Szymański, inicjator inscenizacji bitwy pod Grunwaldem, odtwórca roli króla Władysława Jagiełły.

747. SZYMAŃSKI, Jacek: Rycerze mają już dość : jubileusz bitwy pod Grunwaldem / Jacek Szymański ; rozm. Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 167, dod. Olsztyn, s. 2, il. Rozmowa z odtwórcą roli Władysława Jagiełły nt. organizacji obchodów w 2010 r.

748. Śladami Grunwaldu w Lublinie / [red. Zbigniew Nestorowicz]. – Lublin : Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy, 2010. – 48 s. : il. ; 23 cm. Bibliogr. s. 29, 33. ISBN 978-83-89616-22-7

749. ŚLIWA, Michał: Stosunek polskiego ruchu robotniczego do obchodów grunwaldzkich w Krakowie w 1910 roku / Michał Śliwa // Studia Grunwaldzkie. – T. 1 (1991), s. 173-187. Streszcz. w jęz. niem.

750. ŚMIGIEL, Sylwia: Po ile te dwa nagie miecze? / Sylwia Śmigiel // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 148, s. 26, il. Dot. kosztów uczestnictwa w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.

751. TAŃSKA, Małgorzata: Mistrza usieczenie / Małgorzata Tańska // Przegląd Tygodniowy. – 1998, nr 28, s. 7, il. 752. (TEK): Bractwo Miecza, harcerze i żołnierze : 587 rocznica bitwy pod Grunwaldem / (tek) // Dziennik Pojezierza. – 1997, nr 136, s. 1, il. TRABA, Robert : Konstrukcja i proces dekonstrukcji narodowego mitu = poz. 385

Poz. 753-771

TRABA, Robert : Konstrukcja i proces dekonstrukcji narodowego mitu = poz. 386 TRABA, Robert : Próby państwowej monopolizacji pamięci = poz. 387 753. TRĘBACKA, Katarzyna: Bitwa raz jeszcze / Katarzyna Trębacka // Express Wieczorny. – 1998, nr 164, s. 8-9. 754. Trzy przesłania Grunwaldu // Posłaniec Warmiński. – 1990, nr 16, s. 8. Obchody 580. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, m.in. udział prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego i Vytautasa Landsbergisa – przewodniczącego Rady Najwyższej Republiki Litewskiej.

755. Trzy wspaniałe dni : rok 1910 // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 10. Obchody w 1910 r.

TYCHEK, Waldemar : Bitwa pod Grunwaldem w zasobach Internetu = poz. 298 756. UL: Bitwa, której tam nie było / ul // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 160, s. 8, il. Festyn historyczny w Kurzętniku w ramach obchodów 600-lecia bitwy grunwaldzkiej.

757. ULATOWSKI, Stanisław R: Komtur strzelał w Artylerii Tczewskiej : grupa rycerska zamku w Bratianie była na bitwie / Stanisław R. Ulatowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 170, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 29, s. 12, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

758. ULATOWSKI, Stanisław R: O „mały włos” mielibyśmy u nas wielki Grunwald : świętowano 600-lecie pobytu wojsk Jagiełły w grodzie koguta / Stanisław R. Ulatowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 28, s. 8, il. Cykl imprez zorganizowanych w 600. rocznicę pobytu wojsk Władysława Jagiełły pod murami Kurzętnika.

759. ULATOWSKI, Stanisław R: Rycerski weekend u Brata Jana : czwarta odsłona „Marszu na Grunwald” ściągnęła tłumy gości / Stanisław R. Ulatowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 152, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 26, s. 10, il. 760. ULATOWSKI, Stanisław R: Rynek zaroił się od barwnego rycerstwa : historyczna inscenizacja była pod zamkową górą / Stanisław R. Ulatowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 140, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 24, s. 11, il. Festyn historyczny „600 lat później w Kurzętniku”.

761. ULEWICZ, Bożena: Hajda na Grunwald! / Bożena Ulewicz // Tygodnik Solidarność. – 1998, nr 29, s. 6, il. Ogólnopolski Zlot Młodzieży w lipcu 1960 r.

762. W Ostródzie jak w bajce // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 170, dod. Gazeta Ostródzka, nr 29, s. 13, il. Obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem i koncert Brendana Perry na ostródzkim zamku.

763. WALICHNOWSKI, Feliks: „Król”, ale bez poddanych / Feliks Walichnowski ; rozm. Marek Książek // Przegląd. – 2010, nr 28, s. 49, il. Rozmowa z uczestnikiem pierwszych po II wojnie światowej obchodów bitwy pod Grunwaldem.

764. WAŚ, Beata: Rycerze, kino i samoloty / Beata Waś // Nasz Olsztyniak. – Nr 730 (2010), s. 4, il. Obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

765. WAŚ, Beata: Z rycerstwa się nie wyrasta / Beata Waś // Warto!. – 2009, nr 7, s. 49-52, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

766. Wielka przygoda reporterów w przebraniu // Gazeta Olsztyńska. – 2003, nr 166, dod. Reporter, nr 31, s. 8-9, il. Udział dziennikarzy w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.

767. WILLMA, Adam: Zew krwi / Adam Willma // Żołnierz Polski. – 1998, nr 8, s. 54-55, il. 768. WITOS, Wiesława: Były wieczory grunwaldzkie, a teraz noc z Herderem / Wiesława Witos // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 170, dod. Gazeta Ostródzka, nr 29, s. 9, il. Dot. imprez organizowanych w Muzeum w Morągu.

769. Wizyta delegacji z Litwy // Rozmaitości Ostródzkie. – 2010, nr 4, s. 7, il. W sprawie udziału strony litewskiej w obchodach Jubileuszu 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

770. WOJ: Bij Krzyżaka! : bitwa pod Grunwaldem / WOJ, TK, WK // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 165, dod. Olsztyn, s. 3, il. 771. WOJCIECHOWSKA, Joanna M: Bitwa pod Grunwaldem A.D. 2003 / Joanna Wojciechowska // Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 162, dod. Olsztyn, s. 5, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

63

Poz. 772-789

772. WOJCIECHOWSKA, Joanna M: Stragany pod Grunwaldem : średniowieczna bitwa od kuchni / Joanna Wojciechowska // Gazeta Wyborcza. – 2004, nr 167, dod. Olsztyn, s. 5, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

773. WOJTYSIAK, Michał: Grunwald i nie tylko, czyli gdzie można spotkać rycerzy w XXI w.? / Michał Wojtysiak // Kronika. – Nr 40 (2008), s. 42-45, il. Inscenizacje bitwy grunwaldzkiej.

774. WOSIŃSKA, Grażyna: O tym jak elblążanie walczyli pod Grunwaldem / Grażyna Wosińska // Dziennik Elbląski. – 2010, nr 170, s. 22, il. 775. WÓJCIK, Marcin: A paniusia ciągle o jednym : Grunwald 600 lat później / Marcin Wójcik // Gość Niedzielny. – 2010, nr 28, s. 42-43, il. Reportaż dot. m.in. obchodów bitwy grunwaldzkiej.

776. WÓJCIK, Michał: Dzień świstaka pod Grunwaldem / Michał Wójcik // Przekrój. – 2003, nr 29, s. 6-13, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

777. WROŃSKI, Paweł: Krzyżacy rozbici! Dziś bitwa po Grunwaldem – „Gazeta” wyprzedza konkurencję i już teraz umieszcza relację / Paweł Wroński // Gazeta Warmii i Mazur. – 2000, nr 164, dod. Na Plażę, nr 14, s. 1, il. Obchody rocznicy bitwy.

778. WRÓBEL, Jan: Krzyżacy kontra patrioci / Jan Wróbel // Wprost. – 2010, nr 28, s. 46-48, il. Dot. obchodów rocznicy bitwy pod Grunwaldem (również nt. kultywowania jubileuszy w PRL-u).

779. WRÓBEL, Michał: O życie współczesnego rycerza zapytaliśmy regionalne bractwa rycerskie / Michał Wróbel, Jacek Szporko // VariArt. – 2010, nr 2, s. 31. Wypowiedzi członków Stowarzyszenia Kultury Średniowiecza „Bractwo Rycerskie Zamku Olsztyńskiego” oraz Bractwa Rycerzy Gwiazdy Zarannej Zamku Ostródzkiego, m.in. nt. udziału w inscenizacji bitwy.

780. Wspólnie pod Grunwaldem : jak przed wiekami // Gazeta Olsztyńska. – 1993, nr 137, s. 1, 2. Obchody bitwy grunwaldzkiej.

781. Z.L.: Po wiekach, znów pod Grunwaldem : sprzęt wojskowy w darze dla litewskiej armii / Z.L. // Rzeczpospolita. – 1993, nr 164, s. 1, 2, il. 64

4. Tradycja

Obchody 583. rocznicy bitwy.

782. Z rycerstwa się nie wyrasta // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 142, s. 10, il. Obchody 500-lecia bitwy pod Grunwaldem.

783. ZACHAREWICZ, Adrian: W końcu sukces! / Adrian Zacharewicz // Kurier Olsztyński. – 2010, nr 11, s. 2. – (Z ostatniego rzędu) Felieton dot. organizacji obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

784. ZDRADA, Jerzy: Kraków – Grunwald 1910 / Jerzy Zdrada // W: Grunwald, „Rota”, Nowowiejski : konferencja naukowa Olsztyn, 14 czerwca 2010 r. / red. Jan Chłosta, Janusz Jasiński, Zenona Rondomańska. – Olsztyn : Agencja WIT Witold Mierzejewski, 2010. – S. 9-44. ISBN 978-83-926917-1-6

785. ZDRADA, Jerzy: Wygraliśmy pod Grunwaldem – świętujmy do końca świata! / Jerzy Zdrada ; rozm. Stanisław Brzozowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 2, il. Rozmowa na temat obchodów rocznic bitwy.

786. ZEGLER, Małgorzata: Moja „Droga do Grunwaldu” / Małgorzata Zegler // VariArt. – 2010, nr 2, s. 30, il. Wystawy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie – część projektu „Na stronach ksiąg i Internetu – bitwa pod Grunwaldem przez wieki” realizowanego przez WBP.

787. ŻUCHOWSKI, Piotr: Rycerstwo to nasza duma / Piotr Żuchowski ; rozm. Beata Waś // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 165, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. II, il. Rozm. z wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego nt. obchodów rocznicy bitwy grunwaldzkiej.

4.3. Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej ACHREMCZYK, Stanisław : Inaczej patrzymy na Krzyżaków = poz. 535 788. ADAT: Nagroda także za Grunwald : brawa dla muzealników / ADAT // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 119, dod. Olsztyn, s. 3, il. Międzynarodowy Dzień Muzeów w Olsztynie. Wręczenie odznaczeń zasłużonym pracownikom muzealnictwa.

789. CYGAŃSKI, Janusz: Etapy poznawania historii / Janusz Cygański ; rozm. Krzysztof Panasik // Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. – 2009, nr 2, s. 6-7, il. Rozmowa z dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na temat prac remontowych na Polach Grunwaldzkich.

Poz. 790-806

790. CYGAŃSKI, Janusz: Krzyżacy inaczej : euro spłynie na Pola Grunwaldzkie / Janusz Cygański ; rozm. Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 233, s. 9, il.

798. KONOPKA, Ewa: Spór pod Grunwaldem / Ewa Konopka // Gazeta Olsztyńska. – 1991, nr 230, s. 1, 3.

Rozmowa z dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie nt. zagospodarowania Pól Grunwaldzkich.

799. KOWALEWSKI, Mariusz: Grunwaldzka wpadka wiceministra kultury / Mariusz Kowalewski // Rzeczpospolita. – 2008, nr 63, s. A5.

791. DREJ, Szymon: Grunwald to wielkie pole do popisu. Jak je zagospodarować? : rozmowa z Szymonem Drejem / rozm. Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 35, dod. Olsztyn, s. 3. Nowy dyrektor Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.

792. DUCZYŃSKI, Donat: Ciuciubabka / Donat Duczyński // Gazeta Olsztyńska. – 1991, nr 133, s. 1, 4. Spór Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z gminą Grunwald o zarządzanie Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.

793. DYTKOWSKI, Jacek: Kto rozpozna miecze grunwaldzkie? / Jacek Dytkowski // Nasz Dziennik. – 2010, nr 172, s. 1, 3, il. Problem rewindykacji zrabowanych zabytków, m.in. mieczy grunwaldzkich.

Spór Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z gminą Grunwald o zarządzanie Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.

Dot. inwestycji muzealnych na polach Grunwaldu.

800. KUJAWSKA, Iza: Pod Grunwaldem / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. – 1996, nr 29, s. 1, 8. Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.

801. KURS, Tomasz: Grunwald ma zachwycić / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2009, nr 141, dod. Olsztyn, s. 1, il. Remonty i budowa infrastruktury turystycznej na Polach Grunwaldzkich.

802. KURS, Tomasz: Grunwald 2010 : i co dalej? / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 149, dod. Olsztyn, s. 2, il. Dot. planów rozbudowy Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.

794. FRYTA, Karol: Podziemne muzeum na rocznicę : wiadomo już, jak będzie przebudowane pole bitwy pod Grunwaldem / Karol Fryta // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 268, s. 3, il.

803. KURS, Tomasz: Super-Grunwald 2010 / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 268, dod. Olsztyn, s. 1, il.

Rozstrzygnięcie i laureaci konkursu architektonicznego, ogłoszonego przez marszałka województwa, na nową koncepcję zagospodarowania Pól Bitwy Grunwaldzkiej. Zwycięski projekt pracowni autorskiej Warsztaty Architektury (Sopot) pod kier. Krzysztofa Kozłowskiego.

Rozstrzygnięcie i laureaci konkursu architektonicznego, ogłoszonego przez marszałka województwa, na nową koncepcję zagospodarowania Pól Bitwy Grunwaldzkiej. Zwycięski projekt pracowni autorskiej Warsztaty Architektury (Sopot) pod kier. Krzysztofa Kozłowskiego.

GODLEWSKI, Adrian : Renowacja Pól Grunwaldzkich = poz. 420

804. KURS, Tomasz: Wygrać na Grunwaldzie / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2007, nr 237, dod. Olsztyn, s. 3, il.

795. KACPRZYK, Henryk: „Pola Grunwaldzkie” : listy do redakcji / Henryk Kacprzyk // Polityka. – 1991, nr 27, s. 22.

Planowana budowa nowego Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.

Spór Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z gminą Grunwald o zarządzanie Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.

KURS, Tomasz : Super ekstra Grunwald = poz. 1134

KAPUŚCIŃSKI, Marcin : Grunwald gotowy na turystów = poz. 439

MAZGAL, Ewa : Od Kulikowego Pola do Grunwaldu = poz. 861

796. KEM.: Spór z happy endem : powrót na Pola Grunwaldzkie / kem. // Gazeta Olsztyńska. – 1992, nr 97, s. 3.

805. MIELNICKI, Andrzej: Bitwę z Krzyżakami wygraliśmy, ale bitwa o muzeum wciąż trwa : teraz, kiedy o jubileuszu wszyscy mówią, jest dobry czas na muzeum na Polach Grunwaldzkich / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 167, s. 3, il.

Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.

797. Komu muzeum i pole walki : druga bitwa pod Grunwaldem // Słowo Powszechne. – 1991, nr 272, s. 1, 2. Spór Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z gminą Grunwald o zarządzanie Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.

Planowana przebudowa muzeum grunwaldzkiego.

806. MIELNICKI, Andrzej: Historyk z urzędu idzie na Grunwald : 32-latek zostanie nowym 65

Poz. 807-820

szefem grunwaldzkiego muzeum / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 21, s. 4. Powołanie Szymona Dreja na stanowisko dyrektora Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku.

807. MIELNICKI, Andrzej: Na Polach Grunwaldzkich trwa wojna z pogodą i czasem : za blisko 30 milionów złotych modernizują muzeum / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 141, s. 6, il. Remonty i budowa infrastruktury turystycznej.

808. MIELNICKI, Andrzej: Na polach zrobiło się już po europejsku / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 158, dod. Jedziemy na Grunwald, s. 4a-5a, il. Inwestycje w Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku.

MIELNICKI, Andrzej : Ściągnie tu cała Europa = poz. 475 MIELNICKI, Andrzej : Ta bitwa przyciągnie tutaj całą Europę = poz. 476 809. NIEDŹWIECKI, Jacek: Rycerze będą potykać się o koparki, ale wynik bitwy się nie zmieni : wniosek w sprawie zagospodarowania Pól Grunwaldzkich jest gotowy, prace ruszą lada dzień / Jacek Niedźwiecki // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 31, s. 5, il. 810. ODOJ, Romuald: „Fryz grunwaldzki” Edmunda Majkowskiego na Polach Grunwaldu / Romuald Odoj, Anna Samulowska // Olsztyński Informator Kulturalny. – 1996, nr 5, s. 21, il. Zbiory Muzeum Warmii i Mazur.

811. ODOJ, Romuald: Krajobraz po bitwie : rozmowa z Romualdem Odojem, kierownikiem Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku / rozm. Ewa Bartnikowska // Gazeta Olsztyńska. – 1998, nr 153, s. 33, il. 812. ODOJ, Romuald: Tu czuję, że żyję : dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Muzeów / Romuald Odoj, Janusz Cygański ; rozm. Beata Waś // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 118, s. 20, il. Rozmowa z kierownikiem Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej oraz dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

813. OLKOWSKA, Stefania: Gdzie są eksponaty z Grunwaldu? / Stefania Olkowska // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 196, dod. Olsztyn, s. 4. List przewodnika turystycznego z Warmii i Mazur dot. Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.

66

4. Tradycja

814. PIETKIEWICZ, Agnieszka: 600 lat Grunwaldu / Agnieszka Pietkiewicz // Przekrój. – 2010, nr 29, s. 38-40, il. Projekt Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie „Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych, związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”.

815. PRZYBYSZ, Anna: Jubileusz bitwy grunwaldzkiej to Waterloo naszych władz? : nie będzie nowego muzeum na sześćsetlecie historycznej bitwy / Anna Przybysz // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 120, s. 5, il. 816. Słychać tam jeszcze mieczów szczęk : słynne łąki spod Grunwaldu // Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. – 2009, nr 2, s. 5, il. Dot. projektu „Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”. Remonty i budowa infrastruktury turystycznej na Polach Grunwaldzkich.

SOCHA, Adam Jerzy : Bitwa o Pola Grunwaldzkie... = poz. 510 SYLV : Pola Grunwaldzkie na rocznicę = poz. 513

przygotowane

817. SZCZEP: Grunwald dla mas / SZCZEP // Przekrój. – 2006, nr 47, s. 8, il. Kr. nt. konkursu na koncepcję zagospodarowania pól grunwaldzkich.

818. TK: Grunwald z Austerlitz w sieci muzeów pobitewnych / TK // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 241, dod. OLsztyn, s. 1, il. Porozumienie dot. Europejskiej Sieci Muzeów Pól Bitewnych, m.in. dot. Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.

4.4. Turystyka 819. Bitwa o pieniądze // Wiadomości Turystyczne. – Nr 16 (2006), s. 9. Bitwy, turnieje rycerskie jako produkt turystyczny (m.in. bitwa pod Grunwaldem).

820. BOGUCKI, Ryszard: Grunwald, Pole Bitwy / Ryszard Bogucki, Sonia Solarz-Taciak, Piotr W. Taciak // W: Kraina Drwęcy i Pasłęki : przewodnik turystyczny / [tekst Ryszard Bogucki, Sonia Solarz-Taciak, Piotr. W. Taciak]. – Łukta : Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, 2008. – S. 22-24. ISBN 978-83-924548-2-3 Zagospodarowanie turystyczne.

Poz. 821-836

821. DARMOCHWAŁ, Tomasz: Grunwald : Pojezierze Iławskie / Tomasz Darmochwał // Twój Urlop’93. – [T. 1] (1993), s. 7-16, il., m. Streszcz. w jęz. niem., ros.

822. GINIEWICZ, Marek: Sława i promocja : Polska Organizacja Turystyczna chwali rycerzy i kanał / Marek Giniewicz // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 220, s. 6, il. Certyfikat POT dla najlepszych produktów turystycznych w regionie.

823. Grunwald : miniprzewodnik / zdjęcia Andrzej Stachurski ; tekst Tadeusz Peter. – Olsztyn : „Mazury” ; [2006]. – 61, [3] s. : fot., kolor., m. ; 15 cm. ISBN 83-89523-80-9

824. HARAJDA, Stanisław: Korytarze turystyczne Warmii i Mazur : zapraszamy / Stanisław Harajda // Przegląd Turystyczny. – Nr 57 (2006), s. 8-9, il. Szlaki turystyczne: Kopernikowski, Kanału Elbląskiego, Pętla Grunwaldzka, Fortyfikacji Mazurskich, Kajakowy Łyną.

825. JURAK, Marian: W stronę pola grunwaldzkiej bitwy / Marian Jurak // W: Mazury Zachodnie : przewodnik / pod red. Witolda Mierzejewskiego ; współpr. Grażyna Puczkowska ; teksty Marian Jurak, Zbigniew Gustek ; zdj. Witold Mierzejewski ; Fundacja Rozwoju Regionu Łukta. – Olsztyn : Agencja Fotograficzno-Wydawnicza WIT, 2000. – S. 112-117. KOWALEWSKI, Mariusz : Turystyczne żniwa pod Grunwaldem = poz. 448 826. KOWALSKA, Dagmara: Kup pan dwa nagie miecze / Dagmara Kowalska // Super Express. – 2002, nr 192, s. 10-11, il. Andrzej Ługowski, właściciel sklepu z pamiątkami na polach pod Grunwaldem.

¨ 827. MULLER, Karl-Bernhard: Tannenberg : milit¨ argeschicher Reise¨ uhrer / Karl-Bernhard M¨ uller, Michael A. Tegtmeier. – Hamburg [u. a.] : Mittler, 2000. – 148 s. : il. – (Milit¨ argeschicher Reise¨ uhrer) ISBN 3-8132-0701-3

828. PETER, Tadeusz: Z Ostródy do Grunwaldu / Tadeusz Peter // Poznaj Swój Kraj. – 2008, nr 7/9, s. 20-22, il. 829. PROTAS, Jacek: Grunwald to ważna, ale niejedyna ikona turystyki : rozmowa z Jackiem Protasem, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego ; rozm. Marek Książek // Przegląd Turystyczny. – Nr 72 (2010), s. 4-5, il.

830. SERAFIN: Grunwald : mazurskie wrota / SERAFIN // Poznaj Swój Kraj. – 1995, nr 3, s. 2 okł. Walory turystyczne.

831. SPICZAK-BRZEZIŃSKA, Magdalena: Śladami wojsk Jagiełły i księcia Witolda / Magdalena Spiczak-Brzezińska // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 110, dod. Olsztyn, s. 2, il. Rajd Grunwaldzki zorg. przez ZHP w rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

832. SZEWCZYK, Izabela: Szlak Grunwaldzki / Izabela i Robert Szewczykowie [oraz Emilia i Szymon Sokolik] // W: Szlaki turystyczne / Izabela i Robert Szewczykowie [oraz Emilia i Szymon Sokolik]. – Warszawa : Carta Blanca. Grupa Wydawnicza PWN, 2008. – S. 20-24, il. – (Przewodnik po Polsce) ISBN 978-83-60887-62-2 Toż: Szlak Grunwaldzki / Izabela i Robert Szewczykowie [oraz Emilia i Szymon Sokolik] // W: Szlaki turystyczne / Izabela i Robert Szewczykowie [oraz Emilia i Szymon Sokolik]. – Wyd. 2. – Warszawa : Carta Blanca. Grupa Wydawnicza PWN, 2009. – ISBN 978-83-61444-34-3 Toż: Szlak Grunwaldzki / Izabela i Robert Szewczykowie [oraz Emilia i Szymon Sokolik] // W: Szlaki turystyczne / Izabela i Robert Szewczykowie [oraz Emilia i Szymon Sokolik]. – Wyd. 3. – Warszawa : Carta Blanca. Grupa Wydawnicza PWN, 2010. – ISBN 978-83-7705-010-1

833. SZEWCZYK, Robert: Grunwald / [Robert Szewczyk] R.S. // W: Mazury / zespół aut. Marek Anszczak [et al.]. – Warszawa : „GeoCenter”, 1997. – S. 86-87, il. – (Przewodnik dla Aktywnych) ISBN 83-7129-485-9 Rec.: Łapo, Jerzy Marek // Studia Angerburgica. – T. 2 (1997) s. 77-79, bibliogr.

4.5. Edukacja 834. ANDREARCZYK, Wojciech: Konkurs plastyczny o rycerzach i bitwach : Bitwa grunwaldzka – to było 600 lat temu / Wojciech Andrearczyk // Dziennik Elbląski. – 2010, nr 105, dod. IKAT – Gazeta Braniewska, nr 18, s. 9, il. Zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Braniewie.

835. BANAŚ, Andrzej: Na pola Grunwaldu za Zawiszą : prezentujemy... / Andrzej Banaś // Gazeta Olsztyńska (Wydanie Mazury). – 2001, nr 93, dod. Ziemia Giżycka, nr 16, s. 9, il. 6. Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Tornado” w Giżycku.

836. BB: Wykłady nie tylko o Grunwaldzie / bb // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 131, s. 7. 67

Poz. 837-844

Konferencja „Grunwald, Rota, Nowowiejski” zorg. w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie przez Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego oraz Ośrodek Badań Naukowych. Zapowiedź.

837. DIATŁOWICKI, Tomasz: Bitwa pod Grunwaldem 1410 / Tomasz Diatłowicki ; il. Jan Bajtlik, Agnieszka Malmon. – Warszawa : Muchomor, 2010. – 49 s. : il., rys. ; 25 cm. ISBN 978-83-7437-567-2 Historia bitwy, tekst dla dzieci.

838. DORBACH, Kinga: Tradycje kulturowe i historyczne ziem pruskich : sprawozdanie z konferencji naukowej, Mrągowo, 15-17 maja 2008 roku / Kinga Dorbach // Echa Przeszłości. – T. 10 (2009), s. 533-535. Konferencja pod hasłem: „Krajobraz grunwaldzki w dziejach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków. Wokół mitów i rzeczywistości”, zorg. przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

839. GINIEWICZ, Marek: Harcerze będą uczyć patriotyzmu : są pieniądze na dwa harcerskie projekty / Marek Giniewicz // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 162, dod. Gazeta Ostródzka, nr 28, s. 3, il. Projekty -„Grunwaldzki szlak” i „Przyjaciele Ziemi” realizowane przez harcerzy z Ostródy.

840. Grunwald 1410 : wielkie bitwy dla małych historyków / oprac. Łukasz Libiszewski ; il. Kazimierz Wasilewski. – Kraków : Wydawnictwo Skrzat, 2010. – [16] s. : il., rys. ; 29 cm. ISBN 978-83-7437-567-2 Album z naklejkami dla dzieci.

841. Grunwaldzki szlak // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 298, dod. Gazeta Ostródzka, nr 51, s. 12, il. Program edukacyjny „Grunwaldzki szlak” zrealizowany w 2007 r. przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ostródzie.

842. Grunwaldzkie konteksty. [Cz.] I 2003 / Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” przy Komendzie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. „Gruwaldu” w Olsztynie ; [red. Barbara Bogdańska-Pawłowska, Edward Góźdź, Katarzyna Ludwiszewska ]. – [Olsztyn] : Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich. Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, 2003. – 255, [1] s. : il., fot. ; 24 cm. ISBN 83-906-388-6-X Z treści: Wstęp, s. 3-9. – XXXII ZLOT GRUNWALDZKI: Leśniowski, Henryk: W 593 rocznicę Bitwy Grunwaldzkiej, s. 13-17. – Bogdańska-Pawłowska, Barbara: Minęło 15 lat od Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego na Polu Bitwy Grunwaldzkiej, s. 18-21. – Bogdańska-Pawłowska, Barbara: Harcerska Średniowieczna

68

4. Tradycja

Osada Rzemieślnicza, s. 22-25. – Mojska, Magdalena Bożena; Mojski, Michał Bartosz: Scenariusz ogniobrania „Z przeszłości w przyszłość”, s. 26-39. – PODSUMOWANIA: Bogdańska-Pawłowska, Barbara: „I porwą nas za sobą”. Podsumowanie i ocena wyników realizacji zadania obowiązkowego Drużyn Grunwaldzkich w roku harcerskim 2001-2002, s. 99-111. – Kozłowski, Czesław: „Grunwaldzki Promyk” o programie wdrażania tradycji grunwaldzkich w działaniu drużyn Nieprzetartego Szlaku, s. 135-145. – Z MELDUNKÓW DRUŻYN: III Wiosenny Rajd Przedstawicielstwa Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich na Chorągiew Wielkopolską ZHP „Którędy na Grunwald”, s. 164-165. – Zwiad Grunwaldzki, s. 165-166. – Przegląd twórczości artystycznej na temat Grunwaldu, s. 171-172. – Rajd pieszy do Grunwaldu, s. 175. – Grunwaldzkie potyczki – gra symulacyjna, s. 175-177. – PROPOZYCJE: Którędy na Grunwald – Grunwaldzka Bitwa, s. 211-214. – Wielojęzyczny Słownik Terminologii Grunwaldzkiej, s. 216-218.

843. Grunwaldzkie konteksty. [Cz.] II 2004 / Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” przy Komendzie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. „Grunwaldu” w Olsztynie ; [red. nauk. Rafał M. Socha ; współpr. Barbara Bogdańska-Pawłowska]. – Olsztyn : Grunwald : Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich. Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, 2005. – 280 s. : il., fot. tab. ; 24 cm. ISBN 83-920824-1-9 Z treści: OBCHODY 594 ROCZNICY BITWY POD GRUNWALDEM: Bogdańska-Pawłowska, Barbara; Kozłowski, Czesław: Obchody 594 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, s. 9-25. – Rozkaz Grunwaldzki, s. 26. – „Grunwaldzkie Wici” – przesłanie na rok harcerski 2004/2005, s. 28. – Jeżowska-Olszewska, Dorota; Ruszczak, Marek: XXXIII Ogólnopolski Harcerski Zlot Grunwaldzki 2004, s. 29-41. – „WSPÓLNOTA DRUŻYN GRUNWALDZKICH”: Socha, Elwira: Kalendarium „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” za rok 2004, s. 45-50. – Olba-Zięty, Ewelina: XXVIII Wielki Sejmik „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” na Polach Grunwaldu, s. 51-54. – Regulamin Ogólnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”, s. 61-69. – Kozłowski, Czesław: Drużyny Nieprzetartego Szlaku we „Wspólnocie Drużyn Grunwaldzkich”, s. 70-74. – „DRUŻYNY GRUNWALDZKIE” POZA GRANICAMI KRAJU, s. 89-116. – GRUNWALDIANA: Leśniowski, Henryk: Najstarsze grunwaldzkie świętowania, s. 119-127. – Odoj, Romuald: Grunwaldzkie Pomniki (wystąpienie na XXI uroczystej Sesji Rady Gminy Grunwald w dniu 17 lipca 2004 r.), s. 128-134. – DRUŻYNY GRUNWALDZKIE: Socha, Rafał M.: „Drużyny Grunwaldzkie” 1988-2004, s. 259-280.

844. Harcerstwo w służbie Warmii i Mazurom : materiały z konferencji naukowej Olsztyn, 15 października 2005 / pod red. nauk. Haliny Płocha. – Olsztyn : Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu, 2005. – 152 s. ; 21 cm Bibliogr. przy pracach. ISBN 83-920824-2-7 Z treści: Zakrzewska, Aldona: Działalność organizacyjna i wychowawcza Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP w latach 1956-1966, s. 59-84. – Maciejewska, Monika: Działalność programowo-wychowawcza Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi ZHP im. „Grunwaldu” w latach

Poz. 845-855

1989-2004, s. 94-106. – Bogdańska-Pawłowska, Barbara: Grunwald – tradycją harcerstwa polskiego, s. 107-120.

845. IWAŃCZAK, Wojciech: II Międzynarodowe sympozjum grunwaldzkie / Wojciech Iwańczak // Kwartalnik Historyczny. – 1991, nr 3, s. 161. Mierki k. Olsztynka, 5-6.12.1990.

846. Jak w XXI wiek : poradnik drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej : uzupełnienie „Jesteś kowalem własnego losu” : zadania obowiązujące Drużyny Grunwaldzkie w 2002 / [red. Barbara Bogdańska-Pawłowska] ; Związek Hercerstwa Polskiego. Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”. – Wyd. 2. – Olsztyn : KCHW-M ZHP, 2002. – 67 s. : il. ; 23 cm. ISBN 83-906388-3-5

847. Jak w XXI wiek : poradnik drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej / [red. Barbara Bogdańska-Pawłowska.] ; Związek Harcerstwa Polskiego. Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” przy Komendzie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. „Grunwaldu” w Olsztynie. – Olsztyn : KCHW-M ZHP, 2002. – 249, [5] s. : il., m., nuty ; 23 cm. Bibliogr. przy rozdz. ISBN 83-906388-3-5 Tom trzeci cyklu. [T. 1] pod tyt.: Z czym w XXI wiek, [T.2] pod tyt.: Z kim w XXI wiek. Z treści: WSPÓLNOTA DRUŻYN GRUNWALDZKICH OGÓLNOPOLSKI HARCERSKI RUCH PROGRAMOWO-METODYCZNY: Regulamin Ogólnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich, s. 12-19. – Bogdańska-Pawłowska, Barbara: Nasze korzenie – gawędy na temat związków polskiego harcerstwa z tradycją grunwaldzką, s. 20-24. – Bogdańska-Pawłowska, Barbara: „Nieważne skąd przychodzisz, ważne – co chcesz wspólnie z nami zrobić” Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich, s. 25-26. – WSPÓŁZAWODNICTWO DRUŻYN I GROMAD ZUCHOWYCH O TYTUŁ I ODZNAKĘ GRUNWALDZKĄ, s. 29-43. – GRUNWALDZKI SZLAK – RZECZ O METODZIE, s. 45-76. – ZADANIA DO REALIZACJI W DRUŻYNIE GRUNWALDZKIEJ: Turniej grunwaldzki, s. 78-79. – Bogdańska-Pawłowska, Barbara: Śladami Grunwaldu (lub inaczej: Grunwaldzkie Pomniki, Grunwaldzki Zwiad), s. 78-90. – Ogniobranie na dzień 15 lipca lub „Grunwaldzkie ognie”, s. 90-101. – Skarbiec zadań grunwaldzkich, s. 149-175. – Siwicki, Tadeusz: Wspomnienia wędrowca – Ślady Bitwy Grunwaldzkiej, s. 176-177. – Grzemski, Maciej: Wędrówki grunwaldzkie, s. 178-188. – GRUNWALDZKIE KONTEKSTY: Jakubowska, Małgorzata; Jeżowska-Olszewska, Dorota; Ruszczak, Marek: Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich jako miejsce edukacji obywatelskiej metodą harcerską, s. 202-217. – MATERIAŁY POMOCNICZE: Słownik Grunwaldzki. Mała Encyklopedia Grunwaldzka. Oprac. Rafał M. Socha, s. 228-243. – Bernat, Małgorzata: Podręczna biblioteczka Drużyny Grunwaldzkiej, s. 244-246. – Zasięg działania Drużyn Grunwaldzkich w kraju i za granicą, s. 251-252.

Wyd. 3 zmien. – Olsztyn : Ruch Programowo-Metodyczny „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” przy Komendzie Chorągwi ZHP, 2006. – 298, [2] s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 294-297. – ISBN 83-920824-7-8

848. JAN: Nagrodzone komiksy / Jan // Nasz Elbląg. – 2010, nr 28, s. 4, il. Działania Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w ramach projektu „Grunwald dawniej i dziś”, związane z obchodami 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Konferencja naukowa „Rzeczpospolita Obojga Narodów”. Konkurs na komiks (laureaci: Jakub Rotte z Wrocławia, Marcin Podolec z Jarosławia).

849. Jedyny taki zlot // Nowe Życie Olsztyna. – Nr 20 (2006), s. 23, il. XXXV Ogólnopolski Harcerski Zlot Grunwaldzki.

850. KATARZYŃSKI, Władysław: Czuj, czuj, czuwaj... : wspomnienia zielonego mundurka / Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 233, dod. Nasza Warmia, nr 41, s. 3, il. 50-lecie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu.

851. KOWALSKI, Michał: Krajobraz po bitwie grunwaldzkiej / Michał Kowalski // Wiadomości Uniwersyteckie UWM. – 2008, nr 6, s. 14. Konferencja zorg. w Mrągowie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nt. historii Państwa Krzyżackiego i bitwy pod Grunwaldem.

852. KRYSZAŁOWICZ, Lech: Krzyżacy znowu na Warmii / Lech Kryszałowicz // Wiadomości Uniwersyteckie UWM. – 2010, nr 7/8, s. 17, il. Sesja naukowa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie poświęcona Krzyżakom. Wizyta Bruno Plattera.

853. KSIĄŻEK, Jarosław: Ogólnopolska konferencja naukowa „Tradycja grunwaldzka – problemy metodologiczne badań, ich programy i dotychczasowe wyniki”, Krynica 16-22 września 1989 r. / Jarosław Książek // Życie Szkoły Wyższej. – 1990, nr 4, s. 101-106. 854. KUPNIEWSKA, Anna: Deszczowy Zlot ale bez nudy... : XXXII Ogólnopolski Harcerski Zlot Grunwaldzki / Anna Kupniewska // Gazeta Olsztyńska (Wydanie Pojezierze). – 2003, nr 166, dod. Gazeta Ostródzka, nr 29, s. 5, il. 855. KUPNIEWSKA, Anna: Herby, GPS i bitwa : XXXIII Ogólnopolski Harcerski Zlot Grunwaldzki / Anna Kupniewska // Gazeta Olsztyńska (Wydanie Pojezierze). – 2004, nr 165, s. 4, il. 69

Poz. 856-867

856. KUPNIEWSKA, Anna: Spragnieni słońca : XXXIII Ogólnopolski Harcerski Zlot Grunwaldzki / Anna Kupniewska // Gazeta Olsztyńska (Wydanie Pojezierze). – 2004, nr 166, s. 6, il. KURS, Tomasz : Film o Grunwaldzie po Grunwaldzie = poz. 1097 857. LEK: Historiker k¨ ampfen mit dem Mythos : Kreuzritter, also wer genau? / lek // Mitteilungsblatt. – 2008, nr 7, s. 19, il. Konferencja w Mrągowie zorg. przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, poświęcona Zakonowi Krzyżackiemu i bitwie pod Grunwaldem w 1410 r.

858. LEŚNIOWSKI, Henryk: Czuwaj! : wybór artykułów / Henryk Leśniowski ; wstęp Halina Płocha. – Olsztyn : Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu, 2006. – 279 s., fot., portr. ; 21 cm

4. Tradycja

Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 145, s. 4, il. Nawiąz.: Pomnik może kryć jeszcze inne skarby : rośnie nam zastęp harcerzy z listy grunwaldziej sprzed 45 lat / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 146, s. 4, il. Nawiąz.: Gary w jeziorze, a uśmiechy na twarzach : rośnie nam zastęp druhów z listy grunwaldzkiej sprzed 45 lat / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 150, s. 4, il. Nawiąz.: Butelka po oranżadzie ich połączy : po prawie pół wieku spotkają się pod Grunwaldem / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 158, s. 4, il. Nawiąz.: Historia w butelce wróciła pod ziemię : po prawie pól wieku harcerze znowu stanęli pod Grunwaldem / Andrzej Mielnicki. – Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 168, s. 5.

863. MIGI: Grunwald na wesoło / migi // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 134, dod. Gazeta Ostródzka, nr 23, s. 4, il. Inscenizacja bitwy w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie.

Tyt. okł.: Czuwaj, czuwaj, czuwaj Omów.: Trzy razy o harcerstwie / (JaPa). – Il. // Nowe Życie Olsztyna. – 2006, nr 15 [właśc. 3], s. 6.

859. ŁOSIAK, Marta: Nie tylko Grunwald : największe bitwy świata : szkoła podstawowa / Marta Łosiak. – Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2010. – 30 s., [2] s. tabl. kolor., [2] k. złoż. : il., m., rys. ; 29 cm. ISBN 978-83-7623-702-2 Omów.: ar // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 10. Zeszyt ćwiczeń.

860. MAJEWSKI, Piotr M: Na Grunwald! / Piotr M. Majewski // Mówią Wieki. – 2002, nr 6, s. 58-59, il. Omówienie gry komputerowej „Krzyżacy”.

861. MAZGAL, Ewa: Od Kulikowego Pola do Grunwaldu : muzea na polach, gdzie kiedyś rozstrzygnęły się losy narodów / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 240, s. 7, il. Sesja zorganizowana przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie poświęcona muzeom pobitewnym w Europie. M.in. Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.

862. MIELNICKI, Andrzej: Pola grunwaldzkie odsłoniły jedną ze swoich wielu tajemnic : szukamy druhów, którzy byli w 1964 roku na obozie harcerskim / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 143, s. 4, il.

864. MOŹDZIERZ, Andrzej: Grunwald w świadomości młodzieży studenckiej / Andrzej Moździerz, Henryk Mizerek, Hanna Awerianow // W: Świadomość i edukacja historyczna / pod red. Stanisława Kawuli, Mirosława Świąteckiego. – Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1991. – S. 61-88. ¨ 865. MULLECK, Christa: Die Schlacht von Grunwald 1410 oder Tannenberg im Spiegel der Geschichte : Unterrichtsvorschlag f¨ ur ein multiperspektives Herangehen im Fach Geschichte / Christa M¨ ulleck // W: Danzig – Gdańsk : deutsch-polnische Geschichte, Politik und Literatur / hrsg. von Akademie f¨ ur Lehrerfortbildung Dillingen, Institut Nordostdeutsches Kulturwerk F¨ uneburg, Th¨ uringer Institut f¨ ur Lehrerfortbildung, Lehrerplanenwicklung und Medien Arnstadt ; red. Sophia Kemlein, Siegfried M¨ unchenbach, Alexander Ohgke. – Dillingen : Auer Verlag, 1996. – S. 232-243. ˇ ˇ 866. NIKZENTAITIS, Alvydas: Zalgirio laiku Lietuva ir jos kaimynai : (konferencija ˇ Zalgirio m¯ usio 580-osioms pamin˙eti) / Alvydas Nikˇ zentaitis // Mus¸ u Praeitis. – 1993, nr 3, s. 157-158. Litwa czasów Grunwaldu i jej sąsiedzi. Konferencja dla uczczenia 580. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Wilno, 13-14 lipca 1990.

Nawiąz.: Z pomocą czytelników chcemy zebrać dawną drużynę : szukamy druhów, którzy 45 lat temu zostawili swój ślad na Polach Grunwaldu [zawiera listę harcerzy] / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 144, s. 3, il.

867. PANAS, Jacek: Nie tylko jubileusz : harcerskie wieści / Jacek Panas // Nowe Życie Olsztyna. – 2006, nr 1, s. 5, il.

Nawiąz.: Ślubowali o północy przy blasku księżyca : odnaleźliśmy kolejnych harcerzy z listy grunwaldzkiej /

Działalnia ZHP Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej im. Grunwaldu w 2005 r.

70

Poz. 868-879

868. PANAS, Jacek: Przyjechali z kolejarzami / Jacek Panas // Nowe Życie Olsztyna. – 2005, nr 10, s. 16, il.

Tytuł Drużyny Grunwaldzkiej przyznany 15. GDH Nieprzetartego Szlaku „Promyk” z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie.

Uroczyste obchody 60-lecia Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Grunwaldu zorg. w Olsztynie. Odznaczenia.

876. TJ: Hetman w spódnicy : harcerze podbili Grunwald / TJ // Dziennik Pojezierza. – 1998, nr 135, s. 4.

869. PIOTROWSKA, Joanna: Harcerstwo to ludzie : 60 lat Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu / Joanna Piotrowska // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 230, s. 6, il. 870. Pomyślne rozliczenie // Nowe Życie Olsztyna. – Nr 18 (2006), s. 6.

Zlot ZHP pod Grunwaldem.

Tradycje kulturowe i historyczne ziem pruskich = poz. 393 877. WRABEC, Paweł: Wyżyć z miecza / Paweł Wrabec // Polityka. – 2005, nr 32, s. 42-45, il.

18. Zjazd Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu, podsumowujący działalność w l. 2004-2006. Nowe władze Chorągwi.

Nt. towarzystw rycerskich w Polsce. M.in. w Grunwaldzie.

871. Poradnik drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej / [red. Barbara Bogdańska-Pawłowska] ; Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” przy Komendzie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] im. „Grunwaldu” w Olsztynie. – Olsztyn : „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich, 1996. – 96, [1] s. : faks., fot., il., 1 m., 1 pl., err. ; 24 cm.

878. Z czym w XXI wiek : wczoraj, dziś i jutro „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” / [red. Barbara Bogdańska-Pawłowska, Rafał M. Socha, Henryk Leśniowski] ; Związek Harcerstwa Polskiego. Ogólnopolski Ruch Metodyczno-Programowy „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” przy Komendzie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej im. „Grunwaldu” w Olsztynie. – Olsztyn : KCW-M ZHP, 2000. – 262, [2] s., [4] s. tabl. kolor. : il., m. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 94-96 i przy rozdz.

ISBN 83-706388-1-7

872. PÓŁTURZYCKI, Józef: Klęska Grunwaldu na lekcji / [Józef Półturzycki]. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1997. – 99 s., [2] k. tabl. : m., 3 rys. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 83-7174-161-8 Rec.: Żegnałek, Kazimierz ; Majewski, Tomasz // Zeszyty Naukowe. – Nr 13 (1998), s. 408-411. Rec.: Klimek, Krzysztof // Toruńskie Studia Dydaktyczne. – 1997, nr 11, s. 250-251.

873. Program edukacyjny „Grunwaldzki Szlak” / red. Barbara Bogdańska-Pawłowska ; [aut. Monika Włodarczyk-Dudka, Krzysztof Olszko]. – Olsztyn : Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, 2006. – 32 s. : il., tab. ; 24 cm. Bibliogr. s. 25-29.

874. SET: W grunwaldzkiej wspólnocie / set // Dziennik Elbląski. – 2002, nr 133, s. 6, il. 15 Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Promyk” w Braniewie.

875. STANISZEWSKA, Agnieszka: Pierwsza taka w Polsce : Drużyna Grunwaldzka / Agnieszka Staniszewska // Dziennik Elbląski. – 2004, nr 183, dod. IKAT – Gazeta Braniewska, nr 32, s. 4, il.

Z treści: Wstęp, s. 4-12. – Bogdańska-Pawłowska, Barbara; Jeżowska-Olszewska, Dorota: TRADYCJE GRUNWALDZKIE W HARCERSTWIE, s. 13-26. – DLACZEGO GRUNWALD. Pod red. Barbary Bogdańskiej-Pawłowskiej, s. 27-44. – METODA DOJŚCIA DO CELU. Pod red. Rafała M. Sochy, Joanny Kowalewskiej: Socha, Rafał M.: Metoda realizacji programu grunwaldzkiego, s. 46-53. – Kowalewska, Joanna: Współzawodnictwo grunwaldzkie a metodyka harcerska, s. 53-58. – Bogdańska-Pawłowska, Barbara: Przedstawicielstwa „Wspólnoty”, s. 58-63. – Weber, Tomasz: Program grunwaldzki w harcerstwie wiejskim, s. 64-65. – Zloty grunwaldzkie, s. 66-83. – SPOŁECZNE REZULTATY GRUNWALDZKIEJ SŁUŻBY. Pod red. Barbary Bogdańskiej-Pawłowskiej, s. 84-145. – GRUNWALDZKIE KONTEKSTY. Pod red. Barbary Bogdańskiej-Pawłowskiej: Jeżowska-Olszewska, Dorota: Grunwaldzki Klub Archeologiczny, s. 147-150. – Odoj, Romuald: Przygoda z archeologią!, s. 150-160. – Leśniowski, Henryk: Grunwaldzkie pomniki, s. 165-168. – Bogdańska-Pawłowska, Barbara: Harcerska Poradnia Grunwaldzka, s. 168-170. – Grzemski, Maciej: Tradycja grunwaldzka na morzu, s. 171-174. – Ruszczak, Marek: Grunwald a technika, s. 174-175. – Chybowska, Barbara: Grunwald na falach eteru, s. 176. – Socha, Rafał M.: [email protected] w Internecie, s. 177-179. – Bogdańska-Pawłowska, Barbara: Otwarcie Wspólnoty na świat, s. 185-186. – Grzemski, Maciej: Wędrówki po gminie Grunwald, s. 187-191. – W XXI WIEK. Pod red. Rafała M. Sochy: Socha, Rafał M.: Grunwald – łączy czy dzieli?, s. 201-202. – ANEKSY: Kalendarium Grunwaldzkie, s. 223-240. – Drużyny-założyciele Wspólnoty, s. 241. – Bogdańska-Pawłowska, Barbara; Socha, Rafał M.: „Drużyny Grunwaldzkie” 1988-1999, s. 242-262.

879. Z kim w XXI wiek : księga drużyn grunwaldzkich wydana w X rocznicę powstania 71

Poz. 880-886

4. Tradycja

„Wspólnoty” / [red. Barbara Bogdańska-Pawłowska, Henryk Leśniowski] ; Związek Harcerstwa Polskiego. Ogólnopolski Ruch Metodyczno-Programowy „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” przy Komendzie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej im. „Grunwaldu” w Olsztynie. – Olsztyn : KCHW-M ZHP, 2001. – 320, [10] s. : il., fot., tab. ; 24 cm.

nr 7, s. 20-23. Fundacja Grunwald laureatem Konkursu Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Godni Naśladowania”

882. JACHIMOWICZ, Arkadiusz: W stronę porozumienia / Arkadiusz Jachimowicz // Pozarządowiec. – 2005, nr 7, s. 3-5. M.in. Fundacja Grunwald, laureat konkursu „Godni Naśladowania”.

ISBN 83-906388-2-7 Tom drugi cyklu. [T. 1] : Z czym w XXI wiek. Z treści: Grunwaldzki Szlak, s. 3-4. – Z kim w XXI wiek, s. 4. – Grunwaldzkie Wici, s. 5. – Z Kroniki „Wspólnoty”, s. 6. – Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich obchodzi dziesiąte urodziny, s. 9-12. – Czym są Drużyny Grunwaldzkie?, s. 16-18. – Z KART HISTORII, s. 19-46. – I BYĆ TYCH ZIEM GOSPODARZEM [prezentacja drużyn], s. 47-281. – GRUNWALDZKIE KONTESTY: Bogdańska-Pawłowska, Barbara: Ludzie „Wspólnoty”, s. 285-289. – Bogdańska[-Pawłowska], Barbara: Spotkania z przyjaciółmi na Grunwaldzkim Szlaku, s. 290-291. – Odznaczeni Odznaką Instruktorską „Wspólnoty”, s. 292-295. – Bogdańska-Pawłowska, Barbara: Grunwaldzkie Rody, s. 295-301. – Ruszczak, Marek: XXX Grunwaldzki Zlot Harcerski, s. 306-207. – Zlot „Grunwald 2000”, s. 307-311.

4.6. Inne 880. BAGIŃSKI, Tomasz: Rycerze w trójwymiarze / Tomasz Bagiński ; rozm. ar // Nasz Olsztyniak. – Nr 728 (2010), s. 6, il. Rozm. z twórcą animacji promującej 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

Koło Łowieckie „Grunwald” w Ostródzie.

884. MAZGAL, Ewa: O nich słyszała Polska, świat, dostali laur Najlepszym z Najlepszych / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 66, s. 16-17, il. M.in. Fundacja Grunwald, laureat konkursu „Godni Naśladowania”.

885. PORĘBSKA, Joanna: Za Hubertem w dzikie knieje : uroczystość w Kole Łowieckim „Grunwald” / Joanna Porębska // Gazeta Olsztyńska (Wydanie Pojezierze). – 2005, nr 262, dod. Głos Lubawski, nr 45, s. 5, il. Koło Łowieckie „Grunwald” z Ostródy.

obchody

881. HAUSMAN-PNIEWSKA, Monika: Zwycięski Grunwald / Monika Hausman-Pniewska, Piotr Pniewski // Pozarządowiec. – 2005,

72

883. KOREJWO, Zbigniew: „Grunwald” Ostróda – Koło z rozmachem / Zbigniew Korejwo // Myśliwiec Warmińsko-Mazurski. – Nr 39 (2008), s. 7, il.

886. ROCHOWICZ, Robert: Pożegnanie z desantem czyli wycofanie ORP Grunwald / Robert Rochowicz // Morze, Statki i Okręty. – 2005, nr 3, s. 19-24, il.

5. LITERATURA

5.1. Teksty 887. BORKOWSKI, Robert: Serce zakonu / Robert Borkowski. – Warszawa : Zysk i S-ka, 2010. – 458, [1] s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7506-532-9 Omów.: ar // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 10. Powieść historyczna. Akcja dzieje się w 1410 r. w państwie krzyżackim.

888. BOROWSKI, Tadeusz: Pożegnanie z Marią / Tadeusz Borowski. – Poznań : Kantor Wydawniczy SAWW, cop. 1993. – 209, [2] s. : 20 cm. – (Arcydzieła Literatury Światowej) ISBN 83-85954-12-0 Z treści: Bitwa pod Grunwaldem.

ˇ 889. BREZAN, Jurij: Die Einladung : Novelle / Jurij Brˇ ezan. – Bautzen : Domowina-Verlag, 2003. – 158 s. ; 21 cm. ISBN 3-7420-1944-9

ˇ ˇ 890. CEPULIS, Robertas: Zalgirio Lietuˇ va : istorin˙e poema / Robertas Cepulis. – Vilnius : Diemedˇ zio, 1999. – 95 s. ISBN 9986-23-059-4

ˇ CIOV-SOKOL’NIKOV, ˇ 891. CHRUS Gavriil: Griunvaldas : dviej¸ u dali¸ u istorinis romanas / G. Chruˇsˇ ciovas-Sokolnikovas ; [red. Leopoldas Staneviˇ cius]. – 2. leidimas. – Vilnius : Mintis, 1992. – 366 s. : il. ISBN 5-417-00628-9

892. DOMAGALSKI, Dariusz: Aksamitny dotyk nocy / Dariusz Domagalski ; [il. Dominik Broniek]. – Lublin : Fabryka Słów, 2009. – 350, [10] s. : il. ; 20 cm. – (Asy Polskiej Fantastyki) ISBN 978-83-7574-129-2 Rec.: Grunwaldzka kabała / Jakub Ostromęcki // Nowa Fantastyka. – 2010, nr 8, s. 66. Drugi tom z cyklu krzyżackiego. Tom pierwszy: Delikatne uderzenie pioruna. Powieść fantastyczna. Akcja w czasach wojen krzyżackich 1409-1411.

893. DOMAGALSKI, Dariusz: Delikatne uderzenie pioruna / Dariusz Domagalski ; [il. Dominik Broniek]. – Lublin : Fabryka Słów, 2009. – 358, [2] s. : il. ; 20 cm. – (Asy Polskiej Fantastyki) Bibliogr. s. 357-358. 978-83-7574-091-2

Rec.: Grunwaldzka kabała / Jakub Ostromęcki // Nowa Fantastyka. – 2010, nr 8, s. 66. Pierwszy tom z cyklu krzyżackiego. Powieść fantastyczna. Akcja w czasach wojen krzyżackich 1409-1411.

894. DOMAGALSKI, Dariusz: Gniewny pomruk burzy / Dariusz Domagalski ; [il. Dominik Broniek]. – Lublin : Fabryka Słów, 2010. – 412, [4] s. : il. ; 20 cm. – (Asy Polskiej Fantastyki) ISBN 978-83-7574-212-1 Rec.: Grunwaldzka kabała / Jakub Ostromęcki // Nowa Fantastyka. – 2010, nr 8, s. 66. Trzeci tom z cyklu krzyżackiego. Tom pierwszy: Delikatne uderzenie pioruna, tom drugi: Aksamitny dotyk nocy. Powieść fantastyczna. Akcja w czasach wojen krzyżackich 1409-1411.

895. Grunwald : dwa utwory z I połowy XX wieku z Warmii i Mazur / wstęp Janusz Jasiński. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2010. – 32 s. : fot., portr. ; 21 cm. Na s. 4 okł. błędny ISBN ISBN 978-83-60839-35-5 Treść: Jasiński, Janusz: Wstęp: Kilka uwag o roku 1910, s. 5-7; Andrzej Samulowski. Bitwa grunwaldzka i jej odniesienie do sytuacji politycznej Warmii na przełomie XIX i XX wieku, s. 7-12; Droga Michała Kajki do Polski i Grunwaldu, s. 12-17. – Samulowski, Andrzej: Na 500 rocznicę Grunwaldu, s. 21-23. – Kajka, Michał: Bitwa pod Grunwaldem, s. 27-30.

896. Grunwald 1410-2010 : międzynarodowe Warsztaty Komiksowe City Stories 2010 / [red. albumu Adam Radoń ; tł. Bożena Kmiecik]. – [Łódź] : [s.n.], 2010. – 100, 100 s. : il. (częśc. kolor.) ; 30 cm. – (City Stories Lodz ; nr 5) ˇ Tekst lit. współwyd. w kier. przeciwstawnym: Zalgiris 1410-2010 : Tarptautines komiksu kurybines dirbtuves City Stories 2010.

897. JERZYKOWSKA, Kalina: Mucha pod Grunwaldem i inne historyjki historyczne. T. 2, Od Łokietka do Jagiełły / Kalina Jerzykowska. – Łódź : Literatura, 2003. – 61 s. : il. kolor. ; 25 cm. ISBN 83-89400-15-1

898. JEZIERSKI, Krzysztof Winicjusz: Dzień deszczowy na grunwaldzkim polu : [wiersz] / Krzysztof Winicjusz Jezierski // W : Nie tylko w okolicach Olsztyna / Krzysztof Winicjusz Jezierski; [oprac. graf. i il. Krzysztof Winicjusz Jezierski] . – Olsztyn : MAL-ART-GRAF Jezierski, [2003]. – S. 44. 73

Poz. 899-916

ISBN 83-910881-4-6

899. KAJKA, Michał: Bitwa pod Grunwaldem : (fragment) : [wiersz] / Michał Kajka // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 140, s. 20. 900. KAPUŚCIŃSKI, Ryszard: Piątek pod Grunwaldem / Ryszard Kapuściński // W: Niegdyś i dziś : antologia reportażu o Warmii i Mazurach z lat 1950-2000 / wybór i oprac. Joanna Szydłowska. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. – S. 90-91. ISBN 83-7299-221-5

901. KATARZYŃSKI, Władysław: Krajobraz po bitwie : [wiersz] / Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 170, s. 23, il.

5. Literatura

909. MICHALEC, Bogusław: Bitwa pod Grunwaldem = The battle of Grunwald = Die Schlacht bei Tannenberg / Bogusław Michalec. – Kraków : Astra, 2009. – 18, [2] s. : il. ; 25 cm. Tyt. okł.: The battle of Grunwald – Tyt. okł.: Die Schlacht bei Tannenberg – Tekst równol. w jęz. pol., ang., niem. ISBN 978-83-89981-14-9 Książka dla dzieci i młodzieży. Zbeletryzowany opis bitwy.

910. MORAWSKA, Zuzanna: Na zgliszczach zakonu : powieść dla młodzieży / Zuzanna Morawska ; wstęp i oprac. literackie Andrzej Staniszewski, Tadeusz Zienkiewicz ; [oprac. graf. Wiesław Bieńkuński]. – Olsztyn : „Zodiak”, 1989. – 156, [4] s. : il. ; 21 cm. – (Grunwald w Powieści dla Młodzieży) Rec.: Grunwald, Grunwald... / Gertruda Skotnicka // Nowe Książki. – 1990, nr 11, s. 54.

902. KATARZYŃSKI, Władysław: List do Sienkiewicza : [wiersz] / Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 28, il.

911. OKĘCKA-BROMKOWA, Maryna: Pod Grunwaldem na błoniu : [wiersz] / Maryna Okęcka-Bromkowa // Gazeta Olsztyńska. – 1997, nr 104, s. 9.

903. KATARZYŃSKI, Władysław: Mój Grunwald : [wiersz] / Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 284, s. 20, il.

912. PAPI, Jadwiga: Z czasów Jadwigi i Jagiełły : powieść na tle historycznym / Jadwiga Papi ; wstęp i oprac. historyczno-literackie Andrzej Staniszewski i Tadeusz Zienkiewicz ; il. Wiesław Bieńkuński. – Olsztyn : „Zodiak”, 1989. – 190, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Grunwald w Powieści dla Młodzieży)

904. KOMUDA, Jacek: Krzyżacka zawierucha / Jacek Komuda ; il. Hubert Czajkowski. – Lublin : Fabryka Słów, 2010. – 226, [6] s. : il. ; 20 cm. ISBN 978-83-7574-264-0 Rec.: Jak miecz / Wojciech Chmielarz // Nowa Fantastyka. – 2010, nr 9, s. 68. Powieść fantastyczna. Udział wojsk z terenów państwa krzyżackiego w bitwie pod Chojnicami.

905. KONOPNICKA, Maria: Rota : na Rok Grunwaldzki – 1910 / Maria Konopnicka // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 10. 906. KORKOZOWICZ, Kazimierz: Przyłbice i kaptury ; Nagie ostrza / Kazimierz Korkozowicz. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2010. – 681, [2] s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7506-531-2

907. KRASZEWSKI, Józef Ignacy: Krzyżacy 1410 / Józef Ignacy Kraszewski. – Warszawa : Orion, 2010. – 340 s. ; 21 cm. ISBN 978-83-925971-3-1 Powieść historyczna.

908. LUBECKI, Kazimierz: Oda na Grunwald : [wiersz] / Kazimierz Lubecki // Poznaj Swój Kraj. – 2009, nr 7/9, s. 3, il. 74

Rec.: Grunwald, Grunwald... / Gertruda Skotnicka // Nowe Książki. – 1990, nr 11, s. 54.

913. PRZYBOROWSKI, Walery: Bitwa / Walery Przyborowski // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 5. Fragm. z książki „Grunwald”, Szczecin 1986.

914. RAU, Anna: Fotomonter VII : zabawa literacka / Anna Rau ; fot. Ryszard Sternik // VariArt. – 2010, nr 2, s. 2, il. Opowiadanie stylizowane na relację sprzed bitwy 1410.

915. REKOSZ, Dariusz: Szyfr Jana Matejki / Dariusz Rekosz. – Zakrzewo : Replika, cop. 2007. – 280, [1] s. ; 20 cm. ISBN 978-83-60383-30-8 Powieść, prezentująca alernatywną interpretację m.in. dzieła Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”.

916. ROTTE, Jakub: Bitwa pod Grunwaldem 1410 / Jakub Rotte. O Zbigniewie / Marcin Podolec. – [Elbląg] : Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, [2010]. – 8 s., VIII s. : il. ; 21 cm. Komiksy.

Poz. 917-

917. RYKOWSKI, Marcin: Bitwa / scenariusz Marcin Rykowski, il. Andrzej O[laf] Nowakowski. – Warszawa : Interpress, 1990. – 22, [1] s. : il. kolor. ; 19 cm. – (Dwa Miecze) Komiks.

918. RYKOWSKI, Marcin: Pogrom / scenariusz Marcin Rykowski, il. Andrzej O[laf] Nowakowski. – Warszawa : Interpress, 1990. – 20, [1] s. : il. kolor. ; 19 cm. – (Dwa Miecze) Komiks.

919. SAMULOWSKI, Andrzej: Na 500. rocznicę Grunwaldu : [wiersz] / Andrzej Samulowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 140, s. 20. 920. SIENKIEWICZ, Henryk: Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r[oku] : fragment powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy” / [wyboru dokonał i komentarzem opatrzył Andrzej Syta ; il. Barbara Lis-Romańczukowa]. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, 1990. – 198, [2] s. : il. ; 9 x 7 cm Wyd. 1. – 1987.

921. SIENKIEWICZ, Henryk: Bitwa pod Grunwaldem : fragmenty „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza / wstęp Piotr Kitrasiewicz ; il. Barbara Lis-Romańczukowa. – Olsztyn : Książnica Polska, 2010. – 142, [2] s. : il. ; 11 cm. ISBN 978-83-85702-36-8

922. SIENKIEWICZ, Henryk: Die Kreuzritter / [dieser Textfassung liegt eine alte ¨ Ubersetzung der vom Autor besorgten Volksausgabe zugrunde] / Henryk Sienkiewicz. – Berlin : Neues Leben, 2000. – 319 s. : il. ; 22 cm. ISBN 3-355-01508-3 Toż: Die Kreuzritter : historischer Roman / Henryk ¨ Sienkiewicz : Ubers. aus dem Poln. von E. und R. Ettlinger. – Erftstadt : Area, 2005. – 672 s. ; 21 cm. – ISBN 3-89996-056-4 ISBN 978-3-89996-056-3 Toż: Die Kreuzritter : historischer Roman / Henryk Sienkiewicz ; ins Deutsche u ¨ bertr. von E. und R. Ettlinger. – [Rheda-Wiedenbr¨ uck ; G¨ utersloh] : RM-Buch-und-Medien-Vertrieb [u.a.], 2006. – 672 s. ; 21 cm.

Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1990, – 2 t. (351, [1] ; 413, [3] s.) : il. ; 21 cm. Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. – Białystok : KAW, 1991. – 2 t. (311, [1] ; 357, [2] s.) ; 21 cm. – (Obowiązkowe Lektury Szkolne : klasa 7) Dzieła wybrane, [2], Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz ; [il. Jerzy Kurczak]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991. – 2 t. (366, [2] ; 419, [5] s.) : il. ; 21 cm. Krzyżacy. [T. 1-2] / Henryk Sienkiewicz. – Rzeszów : „Resovia”, 1992. – 2 t. (293, [3] ; 337, [3] s.) ; 24 cm. Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. – [Wyd. 45]. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1992. – 2 t. (331, [1] ; 380, [2] s.) ; 21 cm. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; [oprac. graf. Piotr Głodek]. – Warszawa : „Elipsa2”, 1993. – 511, [1] s., [24] s. il. kolor. ; 29 cm. Krzyżacy. [T. 1-2] / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1993. – 2 t. (333, [3] ; 382, [2] s.) ; fot. ; 21 cm. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; [il. Marek Czernek]. – Bielsko-Biała : Beskidzka Oficyna Wydawnicza, 1994. – 441, [3] s., [10] s. il. kolor. ; 24 cm. Krzyżacy. Cz. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. – Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 1994. – 2 cz. (340, [1] ; 381, [1] s.) ; 19 cm. Krzyżacy. [T. 1-2] / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1994. – 2 t. (333, [3] ; 382, [2] s.) : fot. ; 21 cm. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; [oprac. graf. Marek Szyszko]. – Warszawa : Agencja Elipsa, 1994. – 511, [1] s., [24] s. tabl. : il. kolor. ; 29 cm. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; [wstęp i przypisy Danuta Mazanowa]. – Warszawa : „Kama”, 1995. – 381, [3] s. ; 30 cm. – (Lektury z Opracowaniem) Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; posł. Monika Brzóstowicz. – Poznań : P-RiS, cop. 1996. – 646, [2] s. ; 21 cm. – (Lektury Szkolne) Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. – Rzeszów : „Resovia”, 1995. – 629, [3] s. ; 24 cm. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz. – Poznań : Podsiedlik-Reniowski i Spółka, cop. 1995. – 638, [2] s. ; 21 cm. Krzyżacy. [T.] 1-2 / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : „Świat Książki”, 1995. – 2 t. (365, [1] ; 413, [1] s.) ; 21 cm. Krzyżacy : powieść / Henryk Sienkiewicz. – Kraków : „Eventus”, 1996. – 598 s. ; 25 cm. Krzyżacy. [T. 1-2] / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1997. – 2 t. (333, [3] ; 382, [2] s.) : fot. ; 21 cm. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz. – Kraków : „Zielona Sowa”, [1997]. – 523 s. ; 21 cm.

923. SIENKIEWICZ, Henryk: Krzyżacy. T. 1-4 / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. – 4 t. w 2 wol. (CVIII, 200, 229, [2] s. ; [2], 233, 246, [2] s.) ; 17 cm. – (Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 02084104 ; 270)

Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; [wstęp i przypisy Danuta Mazanowa]. – Warszawa : „Kama”, [1997]. – 758, [2] s. ; 20 cm. – (Lektury Szkolne z Opracowaniem)

Bibliogr. w t. 1 s. CVII-CVIII.

Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : PWW [Philip Wilson Warsaw], 1998. – 783, [1] s. ; 21 cm. – (Kolorowy Świat Lektur)

Wydania kolejne: Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. – Gdańsk : „Grunwald”, 1990. – 2 t. (372, [3] ; 423, [4] s.) ; 21 cm. Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz ; drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. – [Wyd. 39 i. e. 44]. –

Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : „Vocatio”, 1997. – 2 t. (367 ; 419 s.) ; 25 cm. Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997. – 2 t. (390, [1] ; 446, [2] s.) ; 24 cm. – (Klasyka Polska)

Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998. – 2 t. (390, [1] ; 446, [2] s.) ; 24 cm. – (Klasyka Polska)

75

Poz. 924-929

5. Literatura

Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz. – Bielsko-Biała : Beskidzka Oficyna Wydawnicza, 1998. – 437, [1] s. ; 25 cm. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; [wstęp i przypisy Danuta Mazanowa]. – Warszawa : „Kama”, [1998]. – 758, [2] s. ; 21 cm. – (Lektury z Opracowaniem) Krzyżacy : na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza / oprac. Witold Jewszel. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998. – 304 s. : fot., 1 m. ; 24 cm. – (Lektury Dla Tych, Którym Czytanie Sprawia Trudności) Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. – 2 t. (390, [1] ; 446, [2] s.) ; 24 cm. – (Klasyka Polska) Krzyżacy. [T. 1-2] / Henryk Sienkiewicz ; [il. Marek Sołtysik]. – Chicago ; Warszawa: Wydaw. Andrzej Frukacz „Ex Libris” – Galeria Polskiej Książki, 1999. – 2 t. (364 s., [10] k. tabl. ; 423 s., [10] l. tabl.) : il. kolor. ; 25 cm. – (Złoty Sienkiewicz) Krzyżacy : powieść / Henryk Sienkiewicz ; [zespół red. Halina Kosętka et al. ; il. Wacław Piszczek]. – Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy ; Lublin : OT im. Henryka Sienkiewicza. Zarząd Główny, 2000. – 604, [3] s. : il. (w tym kolor.), m. kolor. ; 30 cm. – (Edycja Bibliofilska Dzieł Henryka Sienkiewicza Ogólnopolskiego Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza i Wydawnictwa ITKM) Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz. „KWE”, 2000. – 638, [2] s. ; 22 cm.Warszawa

:

Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz. – Poznań : „Kurpisz”, 2000. – 693, [3] s. : il. ; 24 cm. – (Klasyka Polska) Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz. – Kraków : „Zielona Sowa”, cop. 2003. – 523, [1] s. ; 22 cm. – (Złota Seria) Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz. – Kraków : „Zielona Sowa”, cop. 2003. – 520, [3] s. ; 21 cm. Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : „Świat Książki”, 2004. – 2 t. (365, [1] ; 399, [1] s.) ; 21 cm. Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : „ExLibris” – Galeria Polskiej Książki, 2004. – 2 t. (475, [1] ; 539, [2] s.) ; 21 cm. – (Złoty Ex Libris) Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; [red. Maria Tomczyk]. – Kraków : „Zielona Sowa”, cop. 2005. – 520, XI, [5] s. ; 22 cm. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; [posł. Tomasz Macios]. – Kraków : „Zielona Sowa”, cop. 2005. – 520, XI, [5] s. ; 22 cm. – (Arcydzieła Literatury Polskiej) Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Renata Brzozowska. – Kraków : „Zielona Sowa”, cop. 2005. – 587, [5] s. ; 21 cm. – (Lektury z Opracowaniem). – Indeks Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. – Rzeszów : R-press, [2005]. – 4 t. (192 ; 192 ; 224 ; 224 s.) ; 20 cm. – (Złota Kolekcja ze Zbiorów Biblioteki Narodowej) Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. – Kielce : Echo Media, [2006]. – 4 t. (192 ; 192 ; 224 ; 224 s.) ; 20 cm. – (Złota Kolekcja ze Zbiorów Biblioteki Narodowej) Krzyżacy. T. 1-4 / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : Polskapresse, cop. 2007. – 4 t. (151, [2]; 119, [2]; 170, [3]; 149, [2] s.) ; 20 cm. – (Domowa Biblioteka) Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz. – Kraków : „Zielona Sowa”, cop. 2008. – 520, [1] s. ; 22 cm. – (Arcydzieła Literatury Polskiej) Krzyżacy : fragmenty : wszystkie wątki, wszystkie istotne postaci / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : Bel Studio, 2007. – 155, [1] s. ; 24 cm. – (Lektury dla Zapracowanych) Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz. Bitwa pod Grunwaldem / Jan Matejko ; przedm., [opisy il. i oprac.] Józef

76

Szaniawski. – Warszawa : Exlibris, 2010. – 429, [2] s., [64] s. tabl., [2] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 25 cm. – Na s. 3: Narodowe Wydanie Jubileuszowe, Grunwald 600 Rocznica Wiekopomnego Zwycięstwa 15 lipca 1410, Muzeum Narodowe w Warszawie. – ISBN 978-83-7634-048-7 Krzyżacy : wydanie jubileuszowe. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz ; z fotografiami Adama Bujaka. – Kraków : Biały Kruk, 2010. – 2 t. (287, [1] ; 319, [1] s.) : il. ; 25 cm.

924. SŁOWACKI, Juliusz: Zawisza Czarny : fragment / Juliusz Słowacki // W: Dzieje Polski w malarstwie i poezji / Janusz Wałek. – [Wyd. 2 popr.]. – Warszawa : „Interpress”, 1991. – S. 42-44. ISBN 83-223-2584-3

925. SUKERTOWA-BIEDRAWINA, Emilia: Legendy grunwaldzkie / Emilia Sukertowa-Biedrawina // W: Baśnie z Krainy Tysiąca Jezior / il. Jerzy W. Bielecki ; [wybór i red. Józef Jacek Rojek]. – Olsztyn : „Zodiak”, 1989. – S. 52-59. 926. SZAJNOCHA, Karol: Wielka Wojna z Zakonem : 1409-1411 / fragmenty z dzieła Karola Szajnochy „Jadwiga i Jagiełło” ; [wyboru dokonał i komentarzami opatrzył Lech Chmiel ; il. Konstanty Maria Sopoćko]. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, 1990. – 329, [3] s. : rys. ; 9 cm. Bibliogr. [Wyd. 1]. – 1986.

SZANIAWSKI, Józef : Grunwald = poz. 378 927. SZATRAWSKI, Krzysztof Dariusz: Nasze spotkania jak bitwa pod Grunwaldem powtarzają się z dziwną regularnością : [wiersz] / Krzysztof Dariusz Szatrawski // Poezja Dzisiaj. – Nr 54/55 (2006), s. 123-124. 928. TARASOV, Konstantin: Pogonˆ a na Grjunval’d : ist. povest’ / Konstantin Tarasov ; [hudoż. L. Bietanov]. – Wyd. 2. – Minsk : BKMP „Krok uperad”, 1991. – 287 s. : il. ; 20 cm. ISBN 5-7815-1355-8 Wyd. 3. – [hudoż. L. Bietanov]. – Minsk : BKMP „Orakul”, 1992. – 287 s. : il. ; 20 cm. – ISBN 5-87884-004-9

929. TRĄMPCZYŃSKI, Włodzimierz: Gdy Jagiełło szedł na Niemce : powieść historyczna z XV wieku / Włodzimierz Trąmpczyński. – [Wyd. 1 w tej serii, właśc. 4]. – Warszawa : „Interart”, 1994. – 162, [2] s. ; 20 cm. – (Opowieści Historyczne) Wg ed. Warszawa : LSW, 1961. Rec.: Wallenrodzik / Krzysztof Sieniawski // Wiadomości Kulturalne. – 1995, nr 7, s. 21, il. Dot. m.in. bitwy pod Grunwaldem.

Poz. 930-942

930. TWARDOCH, Szczepan: Wieczny Grunwald : (fragment powieści) / Szczepan Twardoch // Nowa Fantastyka. – 2010, nr 7, s. 32-37.

937. CHADAJ-LAMCHO, Barbara: Komiks z potyczek grunwaldzkich / Barbara Chadaj-Lamcho // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 146, s. 16, il.

931. TWARDOCH, Szczepan: Wieczny Grunwald : powieść zza końca czasów / Szczepan Twardoch. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2010. – 209 s. : il. ; 21 cm. + plakat

Komiks Mirosława Dunin-Sulgostowskiego o bitwie pod Grunwaldem. Dzieje rodziny Duninów w relacji Mirosława Dunin-Sulgostowskiego z Ostródy.

ISBN 978-83-61587-29-3 Omów.: [„Wieczny Grunwald”] / (mp) // Nowa Fantastyka. – 2010, nr 7, s. 33. Rec.: Rycerstwo mleczne kontra mięsne / Paweł Dunin-Wąsowicz // Polityka. – 2010, nr 9, s. 66. Rec.: Polak, Niemiec – dwa bratanki / Marek Horodniczy // Gość Niedzielny. – 2010, nr 28, s. 54. Rec.: Matka Polska kontra Germania / Dariusz Nowacki // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 203, s. 12. Rec.: Wojna, tożsamość i mity / Jakub Ostromęcki // Nowa Fantastyka. – 2010, nr 9, s. 66. Powieść fantastyczna.

932. WICHRACKA-SUMIŁA, Jadwiga: Gałązka jemioły / Jadwiga Wichracka-Sumiła // Panorama Działdowska. – 2001, nr 13, s. 25 ; nr 14, s. 20 ; nr 15, s. 16, il. Legenda o Działdowie. M.in. dot. bitwy pod Grunwaldem.

5.2. Opracowania 933. BABIK, Zbigniew: Nieznany słownikarzom piętnastowieczny fragment poetycki / Zbigniew Babik // Język Polski. – 2002, z. 3, s. 165-173. Bibliogr. Analiza językowa fragmentu „Kodeksu heilsberskiego” (tzw. „Dopełnienia Szamotulskiego”) dot. bitwy 1410 r. pod Grunwaldem.

934. BIKONT, Piotr: 1410, czyli Grunwald w teatrze / Piotr Bikont ; rozm. Jarosław Krawczyk // Mówią Wieki. – 2010, nr 2 (Wydanie Specjalne), s. 112, il. 935. BROKOWSKA, Beata: Światło i dźwięk, czyli wizja z rozmachem : przed 30 laty powstał scenariusz widowiska grunwaldzkiego / Beata Brokowska // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 163, s. 4, il. Szkic widowiska stworzony przez Stefana Brzozowskiego i Jerzego Ignaciuka w 1980 r.

936. BUJNICKI, Tadeusz: „Krzyżacy” – bliskość świata historii / Tadeusz Bujnicki // W: W stulecie „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza / pod red. Lecha Ludorowskiego, Haliny Ludorowskiej. – Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2000. – S. 253-265.

938. CHOJNOWSKI, Zbigniew: Bitwa bez poety : Gałczyński a sprawa Grunwaldu / Zbigniew Chojnowski // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 162, s. 10, il. 939. DROZDOWSKI, Marian Marek: Grunwald w legendzie literackiej i tradycji politycznej / Marian Marek Drozdowski // Realia i Co Dalej... – 2010, nr 3, s. 133-161. Fragment szerszego studium przygotowanego dla oficyny wydawniczej „Vipart”.

940. FILLER, Witold: „Oto jest olbrzymów dzieło” : Grunwald w polskiej literaturze i sztuce / Witold Filler. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. – 152 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. Bibliogr. s. 149-151. ISBN 83-7441-207-0 Treść: W kręgu Długosza. – Grunwald prawdziwie romantyczny. – Spór o Jagiełłę. – Kraszewski i Sienkiewicz. – Wielki jubileusz. – Między wojnami. – Bohaterowie wielkiej bitwy. – Postscriptum.

941. GÓRNICKI, Jarosław: Krzyżacy / [tekst Jarosław Górnicki ; oprac. Anna Willman]. – Warszawa : Mediaprofit, cop. 2007. – 63, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm. + dysk optyczny (DVD). – (Biblioteka Gazety Wyborczej. Omówienie Lektury Szkolnej ; 18) ISBN 978-83-60174-51-7 Na dysku adaptacja filmowa w reż. Aleksandra Forda.

Grunwald = poz. 895 942. GUDMANTAS, Kęstutis: Kitoks ˇ Zalgirio m¯ uˇsio vaizdas : Lietuvos metraˇstis ir Jono Vislicieˇ cio poema „Pr¯ us¸ u karas” / Kęstutis Gudmantas // W: Literat¯ uros tyrim¸ u erdv˙es : studijos profesoriaus Juozo Girdzijausko 70-meˇ ciui / Lietuvi¸ u Literat¯ uros ir Tautosakos Institutas ; [sudarytojas ir red. Sigitas Narbutas]. – Vilnius : Lietuvi¸ u Literat¯ uros ir Tautosakos Institutas, 2005. – S. 143-157. Tytuł angielski: Another Image of the Tannenberg Battle: Bychowiec Chronicle and the Poem by Jan of Wiślica „Bellum Prutenum”.

JANICKI, Marek A. : Bitwa pod Grunwaldem w tradycji staropolskiej = poz. 326 77

Poz. 943-954

943. KOSMAN, Marceli: Na tropach bohaterów „Krzyżaków” / Marceli Kosman. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1995. – 177 s. : il. ; 21 cm. ISBN 83-05-12746-X Wyd. 2. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. – 263 s. : il. ; 20 cm. – U góry okł.: 600-lecie bitwy pod Grunwaldem 1410-2010. – Infomacje bibliogr. s. 247-255. – ISBN 978-83-7177-604-5 Analiza „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza – fakty i mity. M.in. bitwa pod Grunwaldem.

944. KOSMAN, Marceli: W cieniu arcydzieła : wizje grunwaldzkie w polskiej powieści historycznej / Marceli Kosman // W: W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej : interpretacje – przekłady – adaptacje / pod red. Lecha Ludorowskiego. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. – S. 77-90. – (Litteraria Lublinensia ; 12) 945. KRUK, Erwin: Dzieje legendy / Erwin Kruk // Gazeta Olsztyńska. – 1999, nr 107, dod. Magazyn, s. 9, il. – (Z mazurskiego brulionu) Historia Grunwaldu w legendach.

5. Literatura

949. MACISZEWSKA, Joanna: Władysław Jagiełło dla młodzieży? – Grunwaldzkie miecze Włodzimierza Barta / Joanna Maciszewska // W: Polska powieść historyczna XX wieku / pod red. Lecha Ludorowskiego. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1990. – S. 73-85. – (Litteraria Lublinensia ; 2) 950. MICHAŁOWSKA, Teresa: Wiersze o wiktorii grunwaldzkiej / Teresa Michałowska // W: Średniowiecze / Teresa Michałowska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. – S. 674-678, il. – (Wielka Historia Literatury Polskiej) PP : Medal i książka dla dzieci w rocznicę Grunwaldu = poz. 293 951. ROMULEWICZ, Anita: Obraz rycerzy Zakonu Krzyżackiego w baśniach, legendach i podaniach z Warmii i Mazur / Anita Romulewicz // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. – 2010, zeszyt specjalny, s. 43-58. Bibliogr.

KRUSZELNICKI, Zygmunt : Tematyka krzyżacka w sztuce polskiej = poz. 971 KRZEMIŃSKI, Adam : Winnetou pod Grunwaldem = poz. 337 946. KUCHARCZYK, Grzegorz: Hymn grunwaldzki / Grzegorz Kucharczyk // Nasz Dziennik (Wyd. 2). – 2010, nr 163, s. 16. 947. KUŹNIEWSKI, Bogumił: Grunwaldzkie legendy / Bogumił Kuźniewski // Albo. – 2000, nr 9, s. 6, il. – (Coś z historii) LEŚNIOWSKI, Henryk : Tajemnice grunwaldzkiego pobojowiska = poz. 93 948. MACISZEWSKA, Joanna: Apokaliptyczny Grunwald J.I. Kraszewskiego („Krzyżacy 1410”) i H. Sienkiewicza „Krzyżacy” / Joanna Maciszewska // W: Józef Ignacy Kraszewski : twórczość i recepcja / pod red. Lecha Ludorowskiego. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. – S. 111-117. – (Litteraria Lublinensia ; nr 10)

78

Dotyczy również bitwy pod Grunwaldem.

952. SPIERALSKA, Beata: Grunwald: maska i symbol / Beata Spieralska // Mówią Wieki. – 2010, nr 2 (Wydanie Specjalne), s. 96-99, il. Bitwa pod Grunwaldem w literaturze polskiej XIX i XX wieku.

SZANIAWSKI, Józef : Wizjoner Matejko = poz. 988 SZYBKOWSKI, Sobiesław : Jarand nie Jurand = poz. 382 953. TYCHEK, Waldemar: Krzyżacy / Waldemar Tychek // VariArt. – 2010, nr 2, s. 28. – (Kanion lektur) Tekst paraliteracki. Fragm. dot. opisu bitwy w powieści Sienkiewicza.

954. Zakazana książka // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 11, il. Publikacja powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza w 1930 r. w Olsztynie.

6. SZTUKA

6.1. Malarstwo 955. ADAMEK, Tadeusz: Władysław Jagiełło i Grunwald w sztuce / Tadeusz Adamek // Rocznik Instytutu Badań Naukowych. – T. 3 (2005), s. 63-110, il. 956. BOOCKMANN, Hartmut: Die Darstellung der Schlacht von Tannenberg f¨ ur den Sommerremter der Marienburg / Hartmut Boockmann // W: Das Preussenland als Forschungsaufgabe : eine europ¨ aische Region in ihren geschichten Bez¨ ugen: Festschrift f¨ ur Udo Arnold zum 60. Geburstag, gewidmet von den Mitgliedern der Historischen Kommission f¨ ur ost- und westpreussische Landesforschung / hrsg. v Bernhart J¨ ahnig und Georg Michels. – L¨ uneburg : Verl. nordostdt. Kulturwerk, 2000. – S. 651-658. – (Einzelschriften der Historischen Kommission f¨ ur ost- und westpreussische Landesforschung ; Bd. 20) 957. BOOCKMANN, Hartmut: Die Darstellung der Schlacht von Tannenberg f¨ ur den Sommerremter der Marienburg / Hartmut Boockmann // W: Praeterita posteritati : studia z historii sztuki i kultury ofiarowane Maciejowi Kilarskiemu / red. Mariusz Mierzwiński ; Muzeum Zamkowe w Malborku. – Malbork : MZ, 2001. – S. 55-66. 958. CHYBOWSKI, Włodzimierz: Bitwa pod Grunwaldem : obraz Jana Matejki / Włodzimierz Chybowski // W : Malowane dzieje Polski / aut. tekstów Konrad Banach [et al.] ; koncepcja i red. książki Elżbieta Olczak. – Warszawa : Demart, 2009. – S. 32-35. ISBN 978-83-7427-522-4

959. DASZCZYŃSKI, Roman: Kto jest kim na obrazie Jana Matejki / Roman Daszczyński // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 158, s. 19 ; nr 159, s. 11 ; nr 160, s. 17, il. Dot. obrazu Bitwa pod Grunwaldem.

FILLER, Witold : „Oto jest olbrzymów dzieło” = poz. 940 960. GIEYSZTOR, Aleksander: Pod Grunwaldem w zamieszaniu i zgiełku / Aleksander Gieysztor // W: Sztuka i historia : materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, listopad 1988 / red. Monika Bielska-Łach. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1992. – S. 11-25.

961. GREG: Dwie kopie „Grunwaldu” Matejki : która z nich lepsza? / GREG // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 208, dod. Olsztyn, s. 4, il. Propozycja Tomasza Jaxa Kwiatkowskiego dot. konfrontacji obrazów, kopii dzieła Jana Matejki.

962. HAAKE, Michał: „Joanna” i „Grunwald” / Michał Haake // W: Dziewica Orleańska Jana Matejki : materiały II seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM i Muzeum Narodowego w Poznaniu, Rogalin, 9-10 listopada 2001 / pod red. Stanisława Czekalskiego ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce. – Poznań : PTPN, 2003. – S. 67-90. – (Obraz, oko, słowo = Picture, Eye, Word) . – (Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ISSN 0079-466X, t. 33) 963. Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem : nowe spojrzenia / Sven Ekdahl [et al.] ; pod red. Katarzyny Murawskiej-Muthesius. – Warszawa : Muzeum Narodowe, 2010. – 93 s., [16] s. tabl. : il. ; 26 cm. – (Nowe Spojrzenia Na Sztukę) Bibliogr. s. 92. ISBN 978-83-7100-842-9 Omów.: Co ty wiesz o tej bitwie... / DM // Wprost. – 2010, nr 24, s. 91. Treść: Murawska-Muthesius, Katarzyna: Wstęp, s. 5-7. – Ekdahl, Sven: Bitwa pod Grunwaldem/Tannenbergiem w polsko-niemieckej historii na przestrzeni dziejów. Tłum. Alfred Twardecki, s. 9-25. – Poprzęcka, Maria: Grunwald i Grunwald, s. 27-41. – Micke-Broniarek, Ewa: Bitwa pod Grunwaldem – historia i mit, s. 43-65. – Czekalski, Stanisław: Czego chce Grunwald?, s. 67-77. – Toniak, Ewa: Narodowa miazga. O największym płótnie Matejki z perspektywy gender, s. 79-91.

964. JANCZYK, Agnieszka: „Bitwa pod Grunwaldem” Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego / Agnieszka Janczyk // Spotkania z Zabytkami. – 2010, nr 5/6, dod. Spotkania pod Grunwaldem, s. 11-15, il. 965. JARECKA, Dorota: Zawsze jest o co walczyć / Dorota Jarecka // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 87, s. 47, il. Dot. 600-lecia obchodów bitwy pod Grunwaldem i konserwacji obrazu Jana Matejki.

966. KABIESZ, Edward: Grunwald 3D / Edward Kabiesz // Gość Niedzielny. – 2010, nr 29, s. 56, il. Trójwymiarowa rekonstrukcja obrazu Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” prezentowana w Muzeum Narodowym.

KLĘCZAR, Joanna : Wokół obrazu – wokół historii – wokół świadomości = poz. 1133 79

Poz. 967-981

6. Sztuka

967. KORCZAK, Katarzyna: „Bitwa pod Grunwaldem” przybyła ze Lwowa : w przededniu 550. rocznicy powrotu Gdańska do Polski / Katarzyna Korczak // Głos Elbląga. – 2003, nr 234, s. 8, il.

Born, Adam S. Labuda und Beate St¨ ortkuhl. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2006. – S. 95-108, [8] s. tabl. – (Das Gemeinsame Kulturerbe ; Bd. 3)

Obraz „Bitwa pod Grunwaldem” Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela na wystawie w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska.

974. MIODUSZEWSKA, Anna: Młodzi z interesującymi pomysłami : konkurs na Panoramę Grunwaldzką / Anna Mioduszewska // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 55, s. 4.

968. KRAWCZYK, Jarosław: Matejko i historia / Jarosław Krawczyk. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1990. – 226 s. : fot., err. ; 21 cm. Indeks. ISBN 83-900047-1-2 (popr.) Passim s. 119-133.

969. KRAWCZYK, Jarosław: Przeminęło z wiatrem : wernisaż historyczny / Jarosław Krawczyk // Mówią Wieki. – 1998, nr 9, s. 38-40, il. Obraz „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki.

970. KRAWCZYK, Jarosław: Święty wiatr nad Grunwaldem / Jarosław Krawczyk // Mówią Wieki. – 2010, nr 2 (Wydanie Specjalne), s. 92-95, il. Dot. obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”.

971. KRUSZELNICKI, Zygmunt: Tematyka krzyżacka w sztuce polskiej / Zygmunt Kruszelnicki // W: Studia z historii Gdańska i Pomorza / Teresa Guć-Jednaszewska, Bogna Jakubowska, Zygmunt Kruszelnicki. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – S. 98-156. Rec.: Czaja, Roman // Biuletyn Historii Sztuki. – 1992, nr 3, s. 100-101. Również dot. Grunwaldu (malarstwo, literatura).

972. MAZGAL, Ewa: Zapytasz o obraz Matejki i usłyszysz: Nie ma! : gdzie można kupić reprodukcję „Bitwy pod Grunwaldem”? / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 4, il. 973. MENCFEL, Michał: Jan Matejkos „Schlacht bei Grunwald” und ihre Rezeption im 19. und 20. Jahrhundert / Michał Mencfel // W: Visuelle Erinnerungskulturen und Geschichtskonstruktionen in Deutschland und Polen 1800 bis 1939 : Beitr¨ age der 11. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Berlin, 30. September – 3. October 2004 = Wizualne konstrukcje historii i pamięci historycznej w Niemczech i w Polsce 1800-1939 : materiały 11 Konferencji Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów Zabytków w Berlinie, 30 września-3 października 2004 / Hrsg. von Robert 80

Streszcz. w jęz. pol.

Konkurs dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie.

975. NADOLSKI, Andrzej: Fantazja i rzeczywistość w Matejkowskim Grunwaldzie / Andrzej Nadolski // Mówią Wieki. – 1993, nr 7, s. 19-23, il. NOWICKA, Justyna : Jedna czy dwie bitwy na Wawelu = poz. 686 976. PARTRIDGE, Agnieszka: Alfons Mucha: „Towiańska epopeja” : tajemnice wielkich obrazów / Agnieszka Partridge // Przekrój. – 1998, nr 29, s. 22-25, il. M.in. dot. obrazu „Po bitwie pod Grunwaldem”.

ˇ ˇ 977. Pergale˙ Zalgirio M¯ uˇsyje : Zalgirio M¯ uˇsio 600 Met¸ u Jubiliejui / sudarytojas Alfonsas Alijoˇsius. – Vilnius : Asociacija „Echolita”, 2010. – 48 s., il. ISBN 978-985-511-289-2 Album reprodukcji dzieł sztuki.

978. PETRUS, Jerzy T: Polska świętuje z nami / Jerzy T. Petrus // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 11, il. Renowacja i wystawienie w salach Zamku Królewskiego na Wawelu obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego.

979. Plener „Grunwald Art 2009” // VariArt. – 2010, nr 2, s. 32, il. Fotografie z pleneru oraz reprodukcje dwóch prac Wiesława Bieńkuńskiego i Joanny Milewicz powstałych podczas pleneru.

REKOSZ, Dariusz : Szyfr Jana Matejki = poz. 915 ˇ 980. REZN´ ıK, Miloˇ s: Historick´ a tradice v plne ˇ zivotn´ı s´ıle : Matejkova Bitva u Grunwalˇ du ve Vilniusu / Miloˇs Rezn´ ık // Dˇ ejiny a Souˇ casnost. – Vol. 22 (2000), no 3, s. 18-19. 981. ROK, Anna: Międzynarodowy plener malarsko-literacki : w karykaturze, pejzażu i wierszu / Anna Rok // Wiadomości Barczewskie. – 2010, nr 7, s. 8.

Poz. 982-995

Plener artystyczny w Barczewie poświęcony Feliksowi Nowowiejskiemu i obchodom 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

Dot. kopii obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”, wykonanej przez Tomasza Kwiatkowskiego.

982. SICIŃSKI, Andrzej: Kanciarz Matejko : bałagan pod Grunwaldem / Andrzej Siciński // Angora. – 2000, nr 41, s. 29, il.

TUMIŁOWICZ, Bronisław : Zafundujmy wszystkim bitwę = poz. 520

Rzeczywistość a wizja malarska na obrazie Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”.

VENCLOVA, Tomasz : Zakochani w Matejce = poz. 299

983. SIER: Dobry sezon na panoramy : druga bitwa o Grunwald / sier // Gazeta Olsztyńska. – 2002, nr 27, s. 4, il.

990. WAŁEK, Janusz: Jan Matejko (1838-1893) : Bitwa pod Grunwaldem : fragment / Janusz Wałek // W: Dzieje Polski w malarstwie i poezji / Janusz Wałek. – [Wyd. 2 popr.]. – Warszawa : „Interpress”, 1991. – S. 56-58.

Projekt Rady Osiedla Kościuszki w Olsztynie dot. budowy Panoramy Grunwaldzkiej.

984. STRASZEWSKA, Anna: Rycerz w babskim czepcu / Anna Straszewska ; rozm. Maja Kupisz // Rzeczpospolita. – 2010, nr 163, s. A20, il. Toż. Angora. – 2010, nr 30, s. 27. Dot. ubrań postaci na obrazie Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”.

985. SURMIAK-DOMAŃSKA, Katarzyna: Witold wraca na Litwę / Katarzyna Surmiak-Domańska // Gazeta Wyborcza. – 1999, nr 116, dod. Magazyn, s. 6-14, il. „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki. Wystawa w Wilnie.

986. SZANIAWSKI, Józef: Grunwald w 150 odsłonach : z dr. Józefem Szaniawskim, historykiem, wykładowcą WSKSiM w Toruniu, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler // Nasz Dziennik. – 2010, nr 5, s. 12, il. Nt. obrazu Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”.

987. SZANIAWSKI, Józef: Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem / Józef Szaniawski. – Warszawa : Ex Libris, 2010. – 174 s., [2] k. tabl. złoż. : il., portr., tabl. ; 25 cm. Narodowe wydanie jubileuszowe, Grunwald, 600 rocznica wiekopomnego zwycięstwa 15 lipca 1410 – Książka została wydana w 2010 r. w formatach 24 i 33 cm. ISBN 978-83-7634-009-8 ISBN 978-83-7634-013-5

988. SZANIAWSKI, Józef: Wizjoner Matejko / Józef Szaniawski // Nasz Dziennik (Wyd. 2). – 2010, nr 163, s. 14. Dot. również powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza.

SZYBKOWSKI, Sobiesław : Jarand nie Jurand = poz. 382 989. SZYDŁOWSKI, Grzegorz: Megakopia na Grunwald : arcydzieło Jana Matejki natchnęło warszawskiego malarza / Grzegorz Szydłowski // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 155, dod. Olsztyn, s. 2, il.

ISBN 83-223-2115-5 Toż w jęz. ang.: A History of Poland in painting / Janusz Wałek ; [transl. from Pol. Katarzyna Zawadzka]. – [Wyd. 2]. – Warsaw : „Interpress”, 1991. – ISBN 83-223-2585-1

991. WOJNAR, Adam: Po 100 latach ponownie w Krakowie : 600. lecie bitwy pod Grunwaldem / Adam Wojnar // Nasz Głos. – 2010, nr 6/7, s. 24, il. Obraz „Bitwa pod Grunwaldem” Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego. Planowana prezentacja obrazu z okazji 600-lecia bitwy w Polsce. Wypożyczenie ze zbiorów Muzeum Historycznego we Lwowie.

992. WOŁOSZ, Artur K.F: Krakowska diorama „Grunwald” Jana i Tadeusza Styków / Artur F.K. Wołosz // Spotkania z Zabytkami. – 2010, nr 5/6, dod. Spotkania pod Grunwaldem, s. 16-20, il. 993. WOŁOSZ, Artur K.F: Matejko nie był pierwszy, ani ostatni, czyli kilka uwag o niektórych przedstawieniach bitwy pod Grunwaldem od XV do XXI w. / Artur K.F. Wołosz // Spotkania z Zabytkami. – 2010, nr 5/6, dod. Spotkania pod Grunwaldem, s. 2-10, il. 994. WRONOWSKA, Kamila: Batalia o „Bitwę pod Grunwaldem” : postrzępione krawędzie, spróchniałe i zabrudzone włókno – tak wygląda słynny obraz Matejki / Kamila Wronowska // Dziennik. – 2010, nr 23, s. A4, il. Toż: Bitwa o „Bitwę pod Grunwaldem” // Angora. – 2010, nr 7, s. 27. Konieczność konserwacji obrazu.

995. ŻYGULSKI, Zdzisław: Odkrycie „Bitwy pod Grunwaldem” / Zdzisław Żygulski // W: Artes atque humaniora : studia Stanislao Mossakowski sexagenario dicata / [kom. red. Andrzej Rottermund et al.]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1998. – S. 395-406. Dot. obrazu Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego z 1910 r.

81

Poz. 996-1012

6. Sztuka

6.2. Rzeźba 996. ALBIN, Mateusz: Symbol Grunwaldu pod Wysoką Bramą : Olsztyn będzie miał pomnik upamiętniający wielką bitwę / Mateusz Albin // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 158, s. 3, il. Rzeźba Dawida Gołębiowskiego.

997. DM: Proszę go polubić : w rocznicę bitwy pod Grunwaldem / dm // Gość Niedzielny. – 2010, nr 28, dod. Posłaniec Warmiński, nr 28, s. I, il. Rzeźba autorstwa Dawida Gołębiowskiego (laureat konkursu na formę przestrzenną, upamiętniającą 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, zorg. przez BWA w Olsztynie).

998. KURS, Tomasz: Monument ze styropianu / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 135, dod. Olsztyn, s. 3, il. Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu, zorganizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie na formę przestrzenną, upamiętniającą 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. Laureat – Dawid Gołębiowski z Ługwałdu.

999. MART: Artystyczny konkurs na Grunwald / MART // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 94, dod. Olsztyn, s. 3. Konkurs na formę przestrzenną, instalację lub rzeźbę, upamiętniającą 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem (organizator: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie).

1000. MAZGAL, Ewa: Jak wam się podoba? Za szary, za mały... / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 1122, s. 6, il. Rzeźba Dawida Gołębiowskiego.

1001. MAZGAL, Ewa: Krzyżacki koń i sztuka na ulicy / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 194, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 1127, s. 4, il. Rzeźba Dawida Gołębiowskiego oraz performance Wiesława Wachowskiego, laureaci ogólnopolskiego konkursu na formę przestrzenną upamiętniającą 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, zorg. przez Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie.

1002. MAZGAL, Ewa: To jest rycerski pomnik zgody i pokoju : artystyczne obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 135, s. 6, il. Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu, zorg. przez Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie na formę przestrzenną, upamiętniającą 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. Laureat Dawid Gołębiowski z Ługwałdu.

1003. (MT): Grunwald z lipy / (MT) // Express Ilustrowany. – 2010, nr 1, dod. Bliżej Ciebie, nr 1, s. 1, 7. 82

Rzeźba „Bitwa pod Grunwaldem” Włodzimierza Bednarka z Łaska.

1004. (MT): Wyrzeźbi „Bitwę pod Grunwaldem”! / (MT) // Express Ilustrowany. – 2009, nr 185, dod. Bliżej Ciebie, nr 32, s. 9. Rzeźba Włodzimierza Bednarka z Łaska.

1005. MZG: Rycerski pomnik pod Wysoką Bramą / MZG // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 157, s. 8, il. Rzeźba, upamiętniająca 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, autorstwa Dawida Gołębiowskiego z Ługwałdu.

1006. (P): W Łasku powstaje drewniana „Bitwa pod Grunwaldem”. Cz. 1-2. / (p) // Panorama Łaska. – 2009, nr 7, s. 3, 6. Rzeźba Włodzimierza Bednarka.

1007. RÓŻAŃSKI, Adam: Przebudzenie wulkanu : rzeźba / Adam Różański // Newsweek. – 2004, nr 10, s. 9, il. Jan Papina, twórca największej w Polsce płaskorzeźby, przedstawiającej bitwę pod Grunwaldem.

1008. WAŚ, Beata: Pomnik tymczasowy / Beata Waś // Nasz Olsztyniak. – Nr 728 (2010), s. 6, il. Olsztyńska makieta rzeźby Dawida Gołębiowskiego, upamiętniająca 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

1009. WOJ: Dzieło ze styropianu : na pamiątkę Grunwaldu / WOJ // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 158, dod. Olsztyn, s. 1, il. Olsztyńska makieta rzeźby Dawida Gołębiowskiego z Ługwałdu, upamiętniająca 600. rocznicę bitwy.

1010. ZACHAREWICZ, Adrian: Monumentalna imitacja / Adrian Zacharewicz // Kurier Olsztyński. – 2010, nr 10, s. 4, il. Konkurs na formę przestrzenną, instalację lub rzeźbę, upamiętniającą 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, zorg. przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie. Laureat – Dawid Gołębiowski z Ługwałdu.

6.3. Pomniki 1011. BCL: Nie ma zgody na ten pomnik : ubecy zwyciężyli z Grunwaldem / bcl // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 48, dod. Gazeta Ostródzka, nr 8, s. 9. Dot. przekształcenia pomnika przy ul. Armii Krajowej w Ostródzie na Pomnik Bitwy pod Grunwaldem.

1012. BCL: Pod Grunwaldem przygotowania / bcl // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 174, dod. Gazeta Ostródzka, nr 30, s. 7, il. Nowe tablice pamiątkowe (na miejscu skradzionych). Planowane inwestycje z okazji obchodów 600-lecia grunwaldzkiej bitwy.

Poz. 1013-1027

1013. BCL: Ubecy wygrali z Grunwaldem / bcl // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 43, s. 5, il. Decyzją ostródzkich radnych pomnik poświęcony funkcjonariuszom Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej w Ostródzie nie zostanie przekształcony w Pomnik Bitwy Grunwaldzkiej.

1014. (BH): Odnowiony grunwaldzki / (BH) // Dziennik Polski. – 2002, nr 165, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s. III, il. Renowacja Pomnika Grunwaldzkiego w Brzozowie, pow. rzeszowski.

1015. BOROŃ, Piotr: Dzieje pomnika Grunwaldzkiego po 1910 r. / Piotr Boroń // W: Kraków – Ignacemu J. Paderewskiemu : wydawnictwo okolicznościowe w 90. rocznicę odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego i 140. rocznicę urodzin fundatora / Małgorzata Perkowska-Waszek, Iwona Fischer, Piotr Boroń. – Kraków : Rada Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych pod Patronatem Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska, 2000. – S. 109-134. Bibliogr.

1016. BRZOZOWSKI, Stanisław: Pomnik, który przetrwał / Stanisław Brzozowski // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 152, s. 16, il. Pomnik Bitwy Grunwaldzkiej wybudowany w Grunwaldzie na obchody rocznicy bitwy w 1960 r.

1017. Budowała go cała Polska // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 15-16, il. Pomnik Grunwaldzki.

1018. BYSTRZYCKI, Piotr: Dzieje Grunwadzkiego Pomnika / Piotr Bystrzycki // Rocznik Działdowski. – T. 1 (1994), s. 109-113.

1021. Das Kyffhauser-Denkmal 1896-1996 : ein nationales Monument im europ¨ aischen Kontext / hrsg. Gunther Mai. – K¨ oln [u.a.] : B¨ ohlau, 1997. – 314 s. : il. ISBN 3-412-02397-3 Z treści: Purchała, Jacek: Das Grunwald-Denkmal in Krakau, s. 206-224. – Tazbir, Janusz: Kampf im die Denkm¨ aler : Nationaldenkm¨ aler und die Entwicklung des polnischen Nationalbewustseins im 19 Jh., s. 115-135.

1022. E.O.: Monument na 600-lecie / E.O. // Nasz Dziennik. – 2001, nr 79, s. 12, il. Przygotowania do budowy monumentu upamiętniającego 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem przez Fundację „Historii i Sztuce”.

1023. EKDAHL, Sven: The battle of Tanˇ nenberg – Grunwald – Zalgiris (1410) as reflected in Twentieth-Century monuments / Sven Ekdahl // W: History and heritage : [papers... from the third international conference... held on 7-10 September 2000 at the Museum of the Order of St. John, St. John’s Gate, Clerkenwell, London] / ed. by Victor Mallia-Milanes [et al.]. – Aldershot ; Hampshire [u.a.] : Ashgate, 2008. – S. 176-194. – (The military orders ; Vol. 3) 1024. EKDAHL, Sven: Die Grunwald-Denkm¨ aler in Polen : politischer Kontext und nationale Funktion / Sven Ekdahl // Nordost-Archiv. Neue Folge. – Bd. 6 (1997), H. 1, s. 75-107. 1025. EKDAHL, Sven: Tannenberg – Grunˇ wald – Zalgiris : eine mittelalterliche Schlacht im Spiegel deutscher, polnischer und litauischer Denkm¨ aler / Sven Ekdahl // Zeitschrift f¨ ur die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. – Bd. 50 (2002), s. 101-118.

W Działdowie.

1019. CHADAJ-LAMCHO, Barbara: Bez korony ku chwale milicji, z koroną ku chwale oręża : radni zadecydują, czy postument z lat 70. zostanie pomnikiem Bitwy Grunwaldzkiej / Barbara Chadaj-Lamcho // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 34, s. 5, il. 1020. CHADAJ-LAMCHO, Barbara: Na cześć bitwy orzeł dostanie koronę : Pomnik Bitwy Grunwaldzkiej na lipcowy jubileusz 600-lecia? / Barbara Chadaj-Lamcho // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 36, dod. Gazeta Ostródzka, nr 6, s. 3, il. Dot. przekształcenia pomnika przy ul. Armii Krajowej w Ostródzie na Pomnik Bitwy Grunwaldzkiej.

DARMOCHWAŁ, Tomasz : Grunwald = poz. 185

FISCHER, Iwona : Obchody rocznicy grunwaldzkiej i odsłonięcie pomnika Władysława Jagiełły w Krakowie = poz. 573 1026. FRYTA, Karol: Sprzedali kawałek naszej historii : złodziejski skok na pamiątkowe tablice grunwaldzkie / Karol Fryta // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 90, s. 3, il. Toż: Dziennik Elbląski. – 2007, nr 90, s. 10. Kradzież tablic z pamiątkowych głazów pomnika grunwaldzkiego.

1027. FUHRMEISTER, Christian: Findlinge als Denkmaler : zur politischen Bedeutung eratischen Steine / Christian Fuhrmeister // Friedhof und Denkmal. – Bd. 45 (2000), s. 83-107. Kamienie Jagiełły oraz Hindenburga na Polach Grunwaldzkich.

83

Poz. 1028-1043

1028. GILL, Grzegorz: Kopce w krajobrazie kulturowym Polski / Grzegorz Gill ; Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego w Krakowie. – Wyd. 2 uzup. – Kraków : DjaF, 2006. – 429 s., [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. ISBN 83-86774-48-7 Z treści: Kopce królów, hetmanów i rycerzy: 2. Kopiec Władysława Jagiełły pod Grunwaldem, s. 88-90. – Kopce chwały grunwaldzkiej: 1. Kopiec Grunwaldzki na Wężowej Górze w Niepołomicach, s. 99-102 ; 2. Kopiec z pomnikiem Grunwaldzkim w Padwi Narodowej, s. 102-103 ; 3. Kopiec Grunwaldzki w Czarkowach, s. 104 ; 4. Kopiec Grunwaldzki w Palczowicach, s. 105-106 ; 5. Kopiec Grunwaldzki i Millenium Państwa Polskiego w Pruchniku, s. 107-108 ; 6. Kopiec Grunwaldzki w Osieku, s. 108-109 ; 7. Kopiec Grunwaldzki w Brzeżanach, s. 110.

1029. GINIEWICZ, Marek: Nagrody za złapanie złodzieja tablic / Marek Giniewicz // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 116, s. 5, il. Ujęcie złodzieja tablic z pamiątkowych głazów pomnika grunwaldzkiego.

1030. GINIEWICZ, Marek: Policjanci nagrodzeni za złapanie złodzieja : sprawca kradzieży tablic z Pól Grunwaldzkich zatrzymany / Marek Giniewicz // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 121, dod. Gazeta Ostródzka, nr 21, s. 7, il. Toż: Gazeta Olsztyńska (Wydanie Pojezierze). – 2007, nr 121, dod. Gazeta Morąska, nr 21, s. 4, il. Dot. kradzieży tablic z pamiątkowych głazów pomnika grunwaldzkiego.

1031. GODLEWSKI, Adrian: Grunwaldzki pomnik ubeków / Adrian Godlewski // Rozmaitości Ostródzkie. – 2010, nr 2, s. 16-17, il. Dot. przekształcenia pomnika przy ul. Armii Krajowej w Ostródzie na Pomnik Bitwy Grunwaldzkiej.

1032. GREG: Grunwald przegrał : SB zostaje / GREG // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 43, dod. Olsztyn, s. 3, il. Decyzją ostródzkich radnych pomnik poświęcony funkcjonariuszom Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej w Ostródzie nie zostanie przekształcony w Pomnik Bitwy Grunwaldzkiej.

1033. Grunwald 1960 // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 129, dod. Kronika 1956-1965 (VIII), s. 4, il. Odsłonięcie pomnika grunwaldzkiego w 1960 r.

1034. GRZESIUK-OLSZEWSKA, Irena: Polska rzeźba pomnikowa w latach 1945-1995 / Irena Grzesiuk-Olszewska. – Warszawa : „Neriton”, 1995. – 347 s., [55] s. fot. ; 24 cm. Bibliogr. s. 327-336. – Streszcz. w jęz. ang., fr. ISBN 83-902407-6-9 M.in. pomniki na Polu Grunwaldzkim.

84

6. Sztuka

1035. HAGEDORNY, Wiesław: Pomnik Grunwaldzki wróci na swoje miejsce / Wiesław Hagedorny // Tygodnik Ciechanowski. – 2003, nr 48, dod. Tygodnik w Powiatach, s. IV, il. Inicjatywa odbudowy Pomnika Grunwaldzkiego w Uzdowie (1931-1939).

1036. (HAUS): Strata nie dawała spokoju / (HAUS) // Dziennik Polski. – 2000, nr 46, s. 16, il. Pomnik Chwały Grunwaldzkiej w Kraczkowej, pow. łańcucki.

1037. HOFFMANN, Detlef: Die Grunwald/Tannenberg Monumente : zu den nationalen Denkmalkulturen in Polen und Deutschland / Detlef Hoffmann // W: Deutsche und Tschechen : Geschichte – Kultur – Politik / Walter Koschmal (Hrsg.). – M¨ unchen : Beck, 2001. – S. 277-298. ISBN 3-406-45954-4

1038. HOFFMANN, Detlef: Die Grunwald/Tannenberg Monumente / Detlef Hoffmann // W: Deutschlands Osten – Polens Westen : Vergleichende Studien zur geschichtlichen Landeskunde / hrsg. v. Matthias Weber. – Frankfurt a. Main : Lang, 2001. – S. 277-297. – (Mitteleuropa – Osteuropa ; 2) 1039. J. POLONUS: Silni bronią, która nie rdzewieje : myśląc Ojczyzna... / J. Polonus // Źródło. – 2010, nr 28, s. 18. Pomnik Grunwaldzki w Krakowie.

1040. Jagiełłowy kamień // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 11, il. Na Polach Grunwaldu.

1041. JANCZYK, Agnieszka: „Praojcom na chwałę, braciom na otuchę” / Agnieszka Janczyk // Spotkania z Zabytkami. – 2010, nr 5/6, dod. Spotkania pod Grunwaldem, s. 21-24, il. Pomnik grunwaldzki Antoniego Wiwulskiego w Krakowie ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego w 500. rocznicę bitwy.

1042. KAI, Michel: Zwischen Grunwald und Tannenberg : eine Schlacht im Spiegel deutscher, polnischer und litauischer Denkm¨ aler / Michel Kai // Frankfurter Allgemeine Zeitung. – 2002, nr 83, s. N3. 1043. KATARZYŃSKI, Władysław: Jak Uzdowo Polskę powitało / Władysław Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2005, nr 262, dod. Reporter, nr 151, s. 4-5, il. Relacje obecnych mieszkańców Uzdowa nt. historii wsi i pomnika grunwaldzkiego.

Poz. 1044-1058

KATARZYŃSKI, Władysław : Chce Paderewskim uczcić Grunwald = poz. 440

Pomnik Grunwaldzki w Uzdowie z 1931 r., zburzony podczas działań wojennych. Odbudowa przez społeczność lokalną.

KATARZYŃSKI, Władysław : Premier Paderewski stanął na dziedzińcu zamku w Reszlu = poz. 605

1051. MIELNICKI, Andrzej: W szczerym polu nagie miecze : Nidzica : pomnik na miarę bitwy / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2001, nr 69, s. 4, il.

1044. KOMOROWSKI, Jarosław: Pomniki grunwaldzkie na Kresach / Jarosław Komorowski // Spotkania z Zabytkami. – 2010, nr 5/6, dod. Spotkania pod Grunwaldem, s. 28-29, il. Pomniki upamiętniające zwycięstwo pod Grunwaldem, wzniesione w Galicji Wschodniej w 500. rocznicę bitwy.

1045. KOSTUCH, Bożena: Pomniki grunwaldzkie na Żywiecczyźnie / Bożena Kostuch // Spotkania z Zabytkami. – 2010, nr 5/6, dod. Spotkania pod Grunwaldem, s. 25-27, il. Pomniki upamiętniające zwycięstwo pod Grunwaldem, wzniesione w 500. rocznicę bitwy.

1046. KOŚCIŃSKA, Halina: Pomnik Grunwaldzki w Brzozowie / Halina Kościńska // Wiadomości Brzozowskie. – 2002, nr 12, s. 10, il. Historia pomnika i jego konserwacji.

KOWALEWSKI, Mariusz : Lepper walczył pod Grunwaldem = poz. 621 1047. KURS, Tomasz: Grunwald: Pola wielkiego zwycięstwa / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 245, dod. Na Mazury przez Warmię, s. 2, il. Pola Grunwaldzkie wpisane na listę Pomników Historii.

LEŚNIOWSKI, Henryk : Największa bitwa średniowiecznej Europy = poz. 92 LEŚNIOWSKI, Henryk : Tajemnice grunwaldzkiego pobojowiska = poz. 93 1048. LOSTER, Tadeusz: Z Zabrza na Kopiec Grunwaldzki / Tadeusz Loster // Spotkania z Zabytkami. – 2010, nr 5/6, dod. Spotkania pod Grunwaldem, s. 30-32, il. Kopiec w Niepołomicach, usypany w 500. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem.

1049. LOSTER, Tadeusz: Z Zabrza taczkami na Kopiec Grunwaldzki // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. – 2010, nr 8, s. 51-53, il. Kopiec wzniesiony w 1910 r. w Niepołomicach.

1050. MC: Lokalni bohaterowie : niebawem odsłonięcie pomnika / MC // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 177, s. 16, il.

Plany budowy pomnika z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

1052. MIELNICKI, Andrzej: Wójt omal nie spadł z krzesła : Grunwald-Warszawa : wielki pomnik na wielką rocznicę / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2001, nr 68, s. 3, il. 1053. MIELNICKI, Andrzej: Wyższy kopiec dla Jagiełły / Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 20, s. 2, il. Wniosek Warmińskiego Klubu Katolików o podwyższenie kopca Jagiełły na Polach Grunwaldzkich.

1054. Najmłodszy z pomników // Gazeta Olsztyńska. – 1995, dod. Gazeta Grunwaldzka, lipiec 1410, s. 16, il. Pomnik odsłonięty 8 X 1983 r., zbudowany z głazów pomnika krakowskiego.

1055. NOWAK, Maria: Pomnik grunwaldzki / Maria Nowak // Dębina. – 2008, nr 6/7, s. 2-3. W Dębinie.

1056. OBERC, Franciszek: [Pięćset] 500-lecie Grunwaldu / Franciszek Oberc // W: Pomniki i tablice pamiątkowe Sanoka / Franciszek Oberc. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 1998. – S. 36. ISBN 83-909787-1-7 Tablica pamiątkowa obchodów w 1910 r. w kościele Przemienienia Pańskiego w Sanoku.

1057. PAŹDZIORKO, Radosław: Wrócą dni chwały : mieszkańcy odtworzyli Pomnik Grunwaldzki : Uzdowo / Radosław Paździorko // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 181, s. 8, il. Pomnik Grunwaldzki z 1931 r. w Uzdowie, zburzony podczas działań wojennych, odbudowany przez społeczność lokalną.

ˇ Pergale˙ Zalgirio M¯ uˇsyje = poz. 977 1058. PIETRZAK, Adam: Niedoszły herb Olsztyna niszczeje wetknięty przy drodze : czy pomnik przy alei Warszawskiej doczeka się renowacji z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem? / Adam Pietrzak // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 111, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 1113, s. 3, il. 85

Poz. 1059-1074

Nawiąz.: Pomnik czy akcent, ważne, że niszczeje : wyjaśniła się tajemnica dwóch nagich mieczy przy Warszawskiej / Adam Pietrzak // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 112, s. 3, il. Nawiąz.: Dwa miecze znów są czyste i lśniące : przed 600. rocznicą bitwy pod Grunwaldem wyremontowane zostaną drogowskazy / Adam Pietrzak // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 137, s. 8, il. Nawiąz.: Olsztyn z wyraźnym akcentem na Grunwald : po naszych publikacjach udało się odnowić artystyczny drogowskaz / Adam Pietrzak // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 146, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 1119, s. 3, il. Grunwaldzki pomnik Wiesława Kaczmarka.

PIETRZAK, Jan : Sieradzanie pod Grunwaldem = poz. 238 1059. PŁOSKI, Rafał: Jungingen ma już sponsora / Rafał Płoski, Władek Katarzyński // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 252, s. 9, il. Plany Andrzeja Leppera dot. budowy Pomnika Pokoju w Grunwaldzie w 600. rocznicę bitwy.

1060. PŁOSKI, Rafał: Zniszczył grunwaldzkie tablice i sprzedał na złom : policjanci złapali złodzieja bezcennych historycznych pamiątek / Rafał Płoski // Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 110, s. 3, il. Toż: Gazeta Olsztyńska. – 2007, nr 115, dod. Gazeta Ostródzka, nr 20, s. 3, il.

6. Sztuka

1065. SZYDŁOWSKI, Grzegorz: Grunwald lepszy od SB / Grzegorz Szydłowski // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 42, dod. Olsztyn, s. 3, il. Pomysł przekształcenia pomnika poświęconego funkcjonariuszom Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej w Ostródzie w Pomnik Grunwaldzki.

1066. TK: Jak kiedyś świętowali Polacy, a jak Niemcy : różne wizje historii / TK // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 164, dod. Olsztyn, s. 9, il. M.in. pomnik grunwaldzki z 1960 r.

1067. URBAN, Jacek: Pamiątka grunwaldzka w bazylice św. Floriana w Krakowie / Jacek Urban. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2010. – 24 s. : il. kolor. ; 21 cm. Bibliogr. s. 24. Dot. Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie.

1068. WAŚ, Beata: Pomnik niepamięci : historia budowniczego obiektów na Polach Grunwaldzkich / Beata Waś // Gazeta Olsztyńska. – 2004, nr 163, s. 4, il. Budowa pomnika na Polach Grunwaldzkich (1960 r.) we wspomnieniu Jerzego Gnacińskiego.

1069. (WCH): Pod grunwaldzkim pomnikiem / (wch) // Nad Wartą. – 1994, nr 29, s. 2. Pomnik grunwaldzki w Sieradzu.

1061. PODGÓRSKI, Wiesław: Będzie trwał wiecznie / Wiesław Podgórski ; rozm. Joanna M. Wojciechowska // Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 70, s. 39.

1070. (WH): Jaka forma, jaka treść / (WH) // Dziennik Polski. – 2002, nr 180, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s. V, il.

Rozmowa z pomysłodawcą pomnika na 600-lecie bitwy pod Grunwaldem.

Pomnik Grunwaldzki w Siedliskach Boguszu, pow. dębicki.

1062. PSP: Debata nad pomnikiem / psp // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 262, s. 3.

1071. Widok z rękojeści miecza // Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 68, s. 8.

Debata i sympozjum dot. budowy w Załuskach pomnika upamiętniającego 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. Inicjatywa firmowana przez Andrzeja Leppera.

SOCHA, Adam Jerzy : Bitwa o Pola Grunwaldzkie... = poz. 510 1063. SUBIK, Piotr: Pomnik bez pieniędzy / Piotr Subik // Dziennik Polski. – 2002, nr 178, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s. III, il. Stan pomnika na kopcu grunwaldzkim w Tarnowcu, pow. jasielski.

1064. (SWED): Hołd i cześć / (SWED) // Dziennik Polski. – 2003, nr 74, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s. V, il. Pomnik Grunwaldzki w Budziwoju, pow. rzeszowski.

86

Projekt największego w Europie monumentu, na 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, autorstwa Wiesława Podgórskiego.

1072. WOJCIECHOWSKA, Joanna M: Pomnik dumy / Joanna M. Wojciechowska // Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 70, s. 39. Inicjatywa Fundacji „Historii i Sztuce” – powstanie pomnika 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

1073. WOJCIECHOWSKA, Joanna M: Pomnik z chmur : nieznana fundacja chce postawić pomnik na Polach Grunwaldu / Joanna M. Wojciechowska // Gazeta Warmii i Mazur. – 2001, nr 69, s. 1, il. 1074. WOJTASIŃSKI, Krzysztof: Pomnik Grunwaldzki : Żywiec / Krzysztof Wojtasiński // Poznaj Swój Kraj. – 2009, nr 10/12, s. 24, il.

Poz. 1075-1088

Pomnik ufundowany w 500. rocznicę bitwy w 1910 r., zniszczony w czasie II wojny światowej. Odbudowa w 1985 r.

1075. WRONOWSKA, Kamila: Disneyland pod Grunwaldem : szef Samoobrony wymyślił, jak uczcić 600. rocznicę zwycięstwa nad Krzyżakami / Kamila Wronowska, Małgorzata Pietkiewicz ; współpr. Bernadeta Waszkielewicz // Dziennik. – 2006, nr 204, s. 8, il. Plany Andrzeja Leppera dot. budowy Pomnika Pokoju w Grunwaldzie.

6.4. Muzyka BROKOWSKA, Beata : Światło i dźwięk, czyli wizja z rozmachem = poz. 935 1076. BUDZYŃSKI, Tomasz: Armia na Polach Grunwaldzkich / Tomasz Budzyński ; rozm. Andrzej Mielnicki // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 12, il. 1077. BUDZYŃSKI, Tomasz: Sam bym stanął do walki / Tomasz Budzyński ; rozm. Łukasz Majchrzyk // Rzeczpospolita. – 2010, nr 163, s. A14, il. Rozmowa z liderem zespołu „Armia” nt. piosenki skomponowanej z okazji obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

1078. BUDZYŃSKI, Tomasz: Znani polecają / Tomasz Budzyński // Nasz Olsztyniak. – Nr 729 (2010), dod. Marsz na Grunwald, s. 2, il. Rozmowa z liderem zespołu „Armia” nt. piosenki skomponowanej z okazji obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

1079. CZECHYRA, Łukasz: „Bogurodzica” na duduku : międzynarodowy koncert w Olsztynie / Łukasz Czechyra // Gość Niedzielny. – 2010, nr 29, dod. Posłaniec Warmiński, s. I, il. Koncert World Orchestra i Grzegorza Piotrowskiego z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

1080. GĄSIOREK, Stanisław: Pieśń o pruskiej porażce, która się stała za króla Jagiełła Władysława roku 1410 napisana = La chanson de la bataille de Tannenberg / [Stanisław Kleryka] ; zaśpiewał, objaśnił i sfancurzył Jacek Kowalski. – Poznań ; Warszawa : Klub św. Ludwika, 1999. – 30 s. : il. ; 19 cm. Bibliogr. – Tekst równol. fr.

zgal // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 210, s. 6, il. Przygotowania do sezonu artystycznego w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

1082. MAZGAL, Ewa: Muzycy na 600-lecie bitwy jazzowo, folkowo i bardzo klasycznie / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 162, s. 3, il. Koncerty muzyczne zorg. w 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem – „Grzegorz Piotrowski – World Orchestra” i Msza Koronacyjna Mozarta w wykonaniu olsztyńskiego chóru Collegium Musicum.

1083. PRZEREMBSKI, Zdzisław Jerzy: Muzyka w krakowskich uroczystościach grunwaldzkich 1910 roku / Zbigniew Jerzy Przerembski // Studia Historyczne. – 2003, z. 2, s. 147-161. Streszcz. w jęz. ang.

1084. WYDRA, Wiesław: Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano Bogurodzicę? : trzy rozdziały o najdawniejszych polskich pieśniach religijnych / Wiesław Wydra. – Poznań : PSP. Seria Literacka, 2000. – 125 s. ; 17 cm. – (Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych” ISSN 1427-9118 ; 28) . – (Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

6.5. Film 1085. BAJON, Filip: Filippo Brunelleschi a bitwa pod Grunwaldem / Filip Bajon // Konteksty. – 2009, nr 3, s. 114-115, il. Bitwa pod Grunwaldem jako symbol odchodzącego Średniowiecza. Prace nad scenariuszem filmu „Cień kopuły”.

BROKOWSKA, Beata : Widziałem, jak kręcili „Krzyżaków” = poz. 1116 1086. Filmowy Grunwald, czyli „Krzyżacy” // Nasz Elbląg. – 2010, nr 29, dod. Grunwald 1410-2010, s. 6, il. Film Aleksandra Forda „Krzyżacy”.

1087. GAJDA-ZADWORNA, Jolanta: Lato piękne, zbroje się topiły : po roli Zbyszka z Bogdańca dostawał kartki z całego świata : mimo to Mieczysław Kalenik nie widział „Krzyżaków” / Jolanta Gajda-Zadworna // Angora. – 2010, nr 29, s. 18-19, il. Dot. filmu „Krzyżacy”.

JANICKI, Marek A. : Bitwa pod Grunwaldem w tradycji staropolskiej = poz. 326 1081. MAZGAL, Ewa: Będziemy gotowi na rocznicę bitwy pod Grunwaldem / Ewa Ma-

1088. GŁUCHOWSKI, Piotr: Nie będzie Litwin czołgał się / Piotr Głuchowski, Marcin Kowalski // Gazeta Wyborcza. – 2009, nr 289, dod. Duży Format, nr 48, s. 2-4, il. 87

Poz. 1089-1105

6. Sztuka

Planowany film produkcji litewsko-białoruskiej nt. bitwy pod Grunwaldem w 1410 r.

Dot. filmu edukacyjnego przygotowywanego z okazji rocznicy bitwy.

1089. JANICKI, Stanisław: „Krzyżacy” Aleksandra Forda – niekończąca się historia / Stanisław Janicki // Kino. – 2010, nr 7/8, s. 80-83, il.

1098. KURS, Tomasz: Jaki film o Grunwaldzie / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 33, dod. Olsztyn, s. 3, il.

Ekranizacja bitwy pod Grunwaldem.

1090. JAŹWIŃSKI, Mariusz: Studio i reżyser są, tylko miliona brakuje : Urząd Marszałkowski chce nakręcić dokument o Grunwaldzie / Mariusz Jaźwiński // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 163, s. 5, il. 1091. JOCKHECK, Lars: Ein Nationalmythos in Eastman Color : die Schlacht bei Tannenberg 1410 im polnischen Monumentalfilm „Krzyżacy” von Aleksander Ford / Lars Jockheck // Zeitschrift f¨ ur die Ostmitteleuropa-Forschung. – Jg. 51 (2002), H. 2, s. 216-252. 1092. KALENIK, Mieczysław: Teraz każdy chce pogadać ze Zbyszkiem z Bogdańca / Mieczysław Kalenik ; rozm. Ada Romanowska // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 7, il. Rozm. z odtwórcą roli Zbyszka w filmie „Krzyżacy” Aleksandra Forda.

1093. KALENIK, Mieczysław: Zbyszko z Bogdańca narodził się w klubie nocnym / Mieczysław Kalenik // Nasz Elbląg. – 2010, nr 29, dod. Grunwald 1410-2010, s. 6. Rozmowa nt. roli w filmie Aleksandra Forda „Krzyżacy”.

1094. KAREWICZ, Emil: Król przez dziesięć dni / Emil Karewicz ; rozm. Ada Romanowska // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 166, s. 9, il. Rozmowa nt. roli w filmie „Krzyżacy” oraz występu w olsztyńskim Teatrze im. Stefana Jaracza.

1095. KAREWICZ, Emil: Najbardziej znany Jagiełło / Emil Karewicz ; rozm. Ada Romanowska // Nasz Elbląg. – 2010, nr 29, dod. Grunwald 1410-2010, s. 2, il. Rozmowa nt. roli Władysława Jagiełły w filmie Aleksandra Forda „Krzyżacy”.

1096. KOSIEWICZ, Wojciech: Pod Grunwaldem będą kręcić film / Wojciech Kosiewicz // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 158, dod. Jedziemy na Grunwald, s. 3a, il.

Dot. prac nad filmem dokumentalnym, przygotowywanym z okazji obchodów 600-lecia bitwy.

1099. LEŚ: Kamery pod Grunwaldem : kto potrząśnie kiesą? / leś // Gazeta Olsztyńska. – 1997, nr 158, s. 9, il. Problemy z realizacją filmu pt. „Grunwald”.

1100. MAJEWSKI, Jerzy S: Znacie? To patrzcie! / Jerzy S. Majewski // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 160, s. 16, il. Dot. filmu „Krzyżacy”.

Mare Balticum = poz. 340 MAZGAL, Ewa : „Krzyżacy” się nie starzeją = poz. 1138 1101. MICKIEWICZ, Robert: Kto wygrał bitwę pod Grunwaldem : w Wilnie powstanie superprodukcja, która ukaże, że to Litwini odegrali decydującą rolę w rozbiciu zakonu krzyżackiego / Robert Mickiewicz // Rzeczpospolita. – 2008, nr 166, s. A12, il. 1102. PIETRASIK, Zdzisław: Gumowym mieczem prosto pod pachę / Zdzisław Pietrasik // Nasz Olsztyniak. – Nr 730 (2010), s. 5, il. Rozmowa z krytykiem filmowym nt. filmu Aleksandra Forda „Krzyżacy”.

1103. POCZOBUT, Andrzej: Pod Grunwaldem, czyli Żalgirisem / Andrzej Poczobut // Gazeta Wyborcza. – 2009, nr 246, s. 2, il. Planowany film produkcji litewsko-białoruskiej nt. bitwy pod Grunwaldem w 1410 r.

1104. SOBIESZEK, Bogdan: Kierunek: Grunwald / Bogdan Sobieszek // Film. – 2000, nr 7, s. 102-103, il. Film „Krzyżacy” Aleksandra Forda.

SZYBKOWSKI, Sobiesław : Jarand nie Jurand = poz. 382

Film „Zawisza” – inicjatywa drużyny harcerskiej Czerwona Jedynka z Ostródy. Sceny kręcone m.in. podczas inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.

1105. ŻAMOJDA, Jarosław: Kiedy Joanna d’Arc pomoże Jurandowi : Krzyżacy znów pod Grunwaldem / Jarosław Żamojda // Gazeta Olsztyńska. – 2000, nr 140, s. 17, il.

1097. KURS, Tomasz: Film o Grunwaldzie po Grunwaldzie / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 82, dod. Olsztyn, s. 1.

Plany nowej wersji filmowej „Krzyżaków” H. Sienkiewicza w reż. J. Żamojdy; lokalizacja zdjęć do filmu: m.in. Mazury i Grunwald.

88

Poz. 1106-1118

6.6. Fotografia BROKOWSKA, Beata : Widziałem, jak kręcili „Krzyżaków” = poz. 1116 1106. BRZEZIŃSKA, Magdalena: Grunwald z innej strony / Magda Brzezińska // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 229, dod. Olsztyn, s. 3, il. „Bitwa pod Grunwaldem” – fotograficzne, współczesne dzieło grupy Łódź Kaliska, w zbiorach Zachęty Sztuk Pięknych w Olsztynie.

1107. BUJAK, Adam: Chwała Grunwaldu / fot. Adam Bujak ; tekst główny Krzysztof Ożóg ; red., opisy, kompozycja Leszek Sosnowski. – Kraków : Biały Kruk, 2010. – 293, [3] s. : il. kolor. ; 33 cm. Bibliogr. s. 296. ISBN 978-83-7553-085-8 Omów.: ar // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 111, s. 23. Omów.: ar // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 164, s. 10.

Kowalski // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 238, s. 8, il. Krajobraz przed i po bitwie = poz. 626 1111. MSB: Bitwa według Łodzi Kaliskiej / MSB // Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 229, dod. Olsztyn, s. 3. „Bitwa pod Grunwaldem” – dzieło współczesnych fotografików z grupy Łódź Kaliska (w zbiorach Zachęty Sztuk Pięknych w Olsztynie).

1112. Wielka bitwa na pocztówkach : pamiątki Grunwaldzkie // Gazeta Olsztyńska. – 2006, nr 158, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. 4a, il. Grunwald i bitwa pod Grunwaldem na starych pocztówkach.

1113. Wielka miseczka pełna mleczka // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 160, s. 17, il. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem w basenie wypełnionym mlekiem. Fotografie Piotra Filutowskiego.

6.7. Wystawy

Omów.: Chwała Grunwaldu na fotografiach / Piotr Skrobisz // Nasz Dziennik. – 2010, nr 166, s. 12, il. Omów.: Chwała Grunwaldu / Jan // Nasz Elbląg. – 2010, nr 29, s. 4. Toż. wyd. w jęz. ang.: The glory of Grunwald / tłum. Piotr Krasnowski, Benjamin Koschalka. – ISBN 978-83-7553-086-5 Toż. wyd. w jęz. niem.: Der Ruhm Tannenbergs / tłum. Adam Sosnowski. – ISBN 978-83-7553-087-2 Z treści: Ojczyzna, s. 20-63. – Nieprzyjaciel, s. 64-103. – Droga, s. 104-119. – Reguła rycerska, s. 120-128. – Inscenizacja, s. 129-135. – Bractwa rycerskie, s. 136-137. – Przed bitwą, s. 138-161. – Bitwa, s. 162-173. – Bogurodzica, s. 174-267. – Zwycięstwo, s. 268-296. – Bibliografia, s. 296.

1108. DŁUGOSZ, Jan: Już księżyc przepowiadał królowi zwycięstwo / Jan Długosz ; fot. Beata Szymańska // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 165, s. 12, il. Fotoreportaż ilustrowany bardzo krótkim tekstem Jana Długosza.

1114. Barwy Grunwaldu // VariArt. – 2010, nr 2, s. 16-17, il. Projekt „Barwy Grunwaldu” realizowany przez artystów z Instytutu Sztuk Pięknych UWM. Zawiera reprodukcje niektórych prac wystawianych w Galerii Stary Ratusz WBP w Olsztynie, Galerii Zamek w Reszlu oraz na zamku w Lidzbarku Warmińskim.

1115. Bitwa pod Grunwaldem : ikonografia i ideologia pomiędzy 500. i 600. rocznicą : przewodnik po wystawie / aut. scenariusza wystawy i tekstu przewodnika Małgorzata Gałęziowska ; oprac. graf. Tadeusz Burniewicz. – Ostróda : Muzeum w Ostródzie, 2010. – 23 s. : il. ; 21 x 20 cm. Bibliogr. s. 23. ISBN 978-83-916007-5-7 Wystawa ze zbiorów Muzeum w Ostródzie.

1109. Inscenizacja w obiektywach fotoreporterów // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 162, dod. Gazeta Grunwaldzka, s. 4a, il.

1116. BROKOWSKA, Beata: Widziałem, jak kręcili „Krzyżaków” : plan filmowy na zdjęciach sprzed pół wieku / Beata Brokowska // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 165, s. 5, il.

Fotoreportaż autorstwa fotoreporterów „Gazety Olsztyńskiej”.

Wystawa fotografii z planu zdjęciowego filmu „Krzyżacy”, zorg. w Starogardzie Gdańskim.

JONOWSKA, Grażyna : Grunwald na barwnej fotografii = poz. 1130

1117. BUSZA, Jerzy: Bitwa o bitwę : Grunwald okazał się idealnym pretekstem do ideologicznych przetargów / Jerzy Busza // Przegląd Tygodniowy. – 1991, nr 34, s. 10.

Końcowe odliczanie przed starciem = poz. 447 1110. KOWALSKI, Roman: Wielka bitwa na pocztówkach : nasz czytelnik pokazuje pamiątki grunwaldzkie ze swoich zbiorów / Roman

Wystawa „Grunwald – obraz zapomniany” w Muzeum Okręgowym w Radomiu.

1118. BW: Opowieści na jedwabiu / bw // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 254, s. 19, il. 89

Poz. 1119-1132

Wystawa „Inspiracje 2010” w Galerii Zamek w Reszlu, artystów związanych z Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

1119. CLEGG, Elizabeth: Art, design and architecture in Central Europe, 1890-1920 / Elizabeth Clegg. – New Haven ; London : Yale University Press., 2006. – X, [2], 305, [1] s.: faks., fot., reprod., rys. ; 30 cm. – (Yale University Press Pelican History of Art) Bibliogr. s. 289-292. ISBN 978-0-300-11120-0 M.in.: The „Grunwald year” in Cracow and Lemberg.

1120. CZYŻEWSKI, Krzysztof J.: W Krakowie złożono najważniejsze trofea : rozmowa z kustoszami wystawy i autorami scenariusza / Krzysztof J. Czyżewski, Agnieszka Janczyk ; rozm. Justyna Nowicka // Rzeczpospolita. – 2010, nr 100, dod. Wawel. Grunwald 1410-2010, s. 2. Dot. wystawy sztandarów zorg. w Krakowie z okazji obchodów 600. rocznicy bitwy grunwaldzkiej.

1121. GALEK, Paweł: Największa na świecie „Bitwa pod Grunwaldem” jest na Podkarpaciu! / Paweł Galek // Super Nowości. – 2010, nr 41, s. [1]. 1122. GINIEWICZ, Marek: Od piwa Jurand do puzzli z Jagiełłą / Marek Giniewicz // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 54, s. 21, il. Wystawa poświęcona obchodom rocznic bitwy pod Grunwaldem, zorg. w Muzeum w Ostródzie.

6. Sztuka

Zapowiedź wystawy poświęconej obchodom rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

1127. Grunwald : 600 lat chwały : katalog wystawy / oprac. Janusz Grabowski. – Warszawa : Archivum Patriae : AGAD, 2010. – 167 s. : il. ; 31 cm. Bibliogr. s. 163-166. Wystawa org. przez Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie i Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów „Archivum Patriae”. Wystawa zorg. w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

1128. Grunwaldzkie tradycje w Związku Harcerstwa Polskiego : informator o wystawie zorganizowanej w Muzeum Harcerstwa z okazji 100. rocznicy powstania skautingu i zbliżającej się 600. rocznicy grunwaldzkiego zwycięstwa : Warszawa : Łazienki – Sala Pompejańska, 22 maja-30 czerwca 2007 r. / Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich przy Komendzie Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi ZHP w Olsztynie. – Warszawa : Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich, 2007. – 16 s. : il. : 24 cm. Do użytku wewnętrznego. – Wydawca w cop. Katalog wystawy zorg. w Muzeum Łazienki Królewskie – Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie w 2007 r.

1129. IGNATOWICZ-WOJCIECHOWSKA, Dorota: Muzeum Narodowe – muzeum dla społeczeństwa / Dorota Ignatowicz-Wojciechowska // Nasza Polska. – 2010, nr 33, s. 1, 8.

1123. GRAJEWSKI, Andrzej: Znak zwycięstwa / Andrzej Grajewski // Gość Niedzielny. – 2010, nr 29, s. 54, il.

„Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki, prezentowana w warszawskim Muzeum Narodowym w ramach obchodów grunwaldzkich.

Wystawa chorągwi i trofeów zdobytych w bitwie pod Grunwaldem przez króla Władysława Jagiełłę, zorg. w Krakowie w ramach obchodów 600. rocznicy bitwy.

1130. JONOWSKA, Grażyna: Grunwald na barwnej fotografii : sto zdjęć i jeden miecz / Grażyna Jonowska // Gazeta Olsztyńska (Wydanie Pojezierze). – 2002, nr 202, dod. Gazeta Nowomiejska, nr 35, s. 3, il.

1124. GREG: Szykuje się bitwa na grunwaldzkie obrazy / GREG // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 156, dod. Olsztyn, s. 3, il. Dot. zapowiedzi konfrontacji kopii obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”, wykonanych przez Tomasza Kwiatkowskiego z Warszawy oraz J. Rudolfa z Muzeum Historycznego z Trok.

1125. Grunwald i Malbork 1410-1910-2010 : informator wystawy 23 lipca- 31 grudnia 2010 / [kuratorzy wystawy i autorzy tekstów: Grzegorz Żabiński et al.]. – Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2010. – 31, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. Bibliogr. s. [31].

1126. Grunwald w sztuce : co po Matejce : w poniedziałek wernisaż w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 147, s. 11, il. 90

Wystawa fotograficzna Janusza Laskowskiego zorg. w Nowomiejskim Domu Kultury, poświęcona inscenizacjom bitwy pod Grunwaldem.

1131. KFK: Bitewne monety / kfk // Gość Niedzielny. – 2010, nr 20, dod. Posłaniec Warmiński, nr 20, s. II, il. Wystawa „Monety z okresu bitwy grunwaldzkiej”, zorganizowana w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

1132. KFK: Pierwsza była Bogurodzica / kfk // Gość Niedzielny. – 2010, nr 28, dod. Posłaniec Warmiński, nr 28, s. II, il. Wystawa „Carmina Patria”, poświęcona polskim hymnom narodowym, zorganizowana w Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (w ramach obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem).

Poz. 1133-1145

1133. KLĘCZAR, Joanna: Wokół obrazu – wokół historii – wokół świadomości / Joanna Klęczar // Almanach Kęcki. – [T.] 10 (2006), s. 60-65. Wystawa poświęcona obrazowi Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”, w dn. 24 II-31 III 2006 r. w Kętach, woj. małopolskie.

1134. KURS, Tomasz: Super ekstra Grunwald / Tomasz Kurs // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 161, dod. Olsztyn, s. 1, il. Multimedialna wystawa pośw. bitwie pod Grunwaldem w Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej.

1135. MAZGAL, Ewa: Grunwald w płótnach zaklęty : bitwa inspiruje / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 252, s. 2, il. Wystawa poplenerowa Pleneru Grunwaldzkiego, zorg. w Galerii Marszałkowskiej w Olsztynie.

1136. MAZGAL, Ewa: Jak świętowano rocznice bitwy? / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 158, dod. Jedziemy na Grunwald. s. 6a-7a., il. Wystawa poświęcona obchodom 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem zorg. w Archiwum Państwowym w Olsztynie, przy współpracy Muzeum Warmii i Mazur.

1137. MAZGAL, Ewa: Jak świętowano rocznice Grunwaldu? : zapomniane plakaty, zdjęcia wyjęte z archiwum, czyli historia w dokumentach / Ewa Mazgal // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 155, s. 12, il. Wystawa poświęcona obchodom 600. rocznicy bitwy zorg. w Archiwum Państwowym w Olsztynie, przy współpracy Muzeum Warmii i Mazur.

1138. MAZGAL, Ewa: „Krzyżacy” się nie starzeją / Ewa Mazgal, AR // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 163, s. 2, il. Wystawa w Muzeum Zamkowym w Malborku dokumentująca powstanie filmu „Krzyżacy” Aleksandra Forda.

1139. MSB: Grunwald w książkach / MSB // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 131, dod. Olsztyn, s. 5, il. Wystawa zorg. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Zapowiedź.

1140. MZG: Malarze ścigają się z Matejką / MZG // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 148, s. 6. Zapowiedź wystawy „Grunwald w sztuce. Co po Matejce?” w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

1141. Na znak świetnego zwycięstwa : w sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem / [red. nauk. Dariusz Nowacki] ; Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki. T. 1 :

Studia, T. 2 : Noty katalogowe. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2010. – 2 t. (397 ; 431, [1] s.) : il. ; 29 cm. Bibliogr. w t. 2, s. 403-[432]. ISBN 978-83-88476-98-3 (t. 1) ISBN 978-83-88476-98-3 (t. 2) Katalog wystawy zorganizowanej lipca-30 września 2010 r. na Wawelu.

w

dniach

15

Treść: T. 1: Studia: Ostrowski, Jan: Słowo wstępne, s. 6-7. – Billik, Hanna: Kalendarium Wielkiej Wojny 1409-1410, s. 8-12. – Szymczak, Jan: W 600-lecie Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim (od Łęczycy 17 VII 1409 do Torunia 1 II 1411), s. 13-40. – Janicki, Jan J.: Liturgiczne obchody Święta Rozesłania Apostołów upamiętnieniem zwycięstwa nad Krzyżakami, s. 41-52. – Czyżewski, Krzysztof J.: Marsowe echa w krakowskiej katedrze, s. 53-89. – Janicki, Marek A.: Grunwald w tradycji polskiej od XV do XVII wieku, s. 89-152. – Adamska, Magdalena: Kopie i edycje kodeksu „Banderia Prutenorum”, s. 155-184. – Piwocka, Magdalena: Rekonstrukcje chorągwi grunwaldzkich, s. 185-206. – Torbus, Tomasz: „Uroczysty powrót sztandarów z Wawelu do Malborka...”. Uwagi o nazistowskiej sztuce propagandowej i stosunku do grunwaldzkiej historii, s. 207-220. – Petrus, Jerzy T.: Ikonografia króla Władysława Jagiełły, s. 221-268. – Walczak, Marek: Bitwa Grunwaldzka a sztuka od wieku XV do końca XVIII, s. 269-302. – Janczyk, Agnieszka: Grunwald, miecze, król Jagiełło. Tradycja grunwaldzka w okresie zaborów, s. 303-350. – Urban, Jacek: List Karola Nikla do kardynała Jana Puzyny w sprawie uroczystości grunwaldzkich w Krakowie w roku 1910, s. 351-358. – Odoj, Romuald: Pod Grunwaldem..., s. 359-380.

1142. Na znak świetnego zwycięstwa : w 600. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem / [teksty Jerzy T. Petrus, Halina Billik, Krzysztof J. Czyżewski, Agnieszka Janczyk, Magdalena Piwocka]. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2010. – 30 s., [30] s. tabl. : il. Przewodnik po wystawie zorganizowanej w dniach 15 lipca-30 września 2010 na Wawelu.

1143. NOWICKA, Justyna: Krótki przewodnik po niezwykłej wystawie / Justyna Nowicka // Rzeczpospolita. – 2010, nr 151, dod. Wawel, s. 2, il. Wystawa „Na znak świetnego zwycięstwa”, zorg. w Krakowie w ramach obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem.

1144. NOWICKA, Justyna: Pamięć o wielkiej bitwie / Justyna Nowicka // Rzeczpospolita. – 2010, nr 100, dod. Wawel. Grunwald 1410-2010, s. 3. Dot. wystawy w Krakowie z okazji obchodów 600. rocznicy bitwy grunwaldzkiej.

1145. NOWICKA, Justyna: Wawel życzliwy dla nowoczesności / Justyna Nowicka // Rzeczpospolita. – 2010, nr 261, s. A18, il. Wystawa Edwarda Dwurnika „Bitwy pod Grunwaldem”, zorg. na Wawelu przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

91

Poz. 1146-1153

1146. NOWICKA, Justyna: Z Wawelu pod Grunwald : „Na znak świetnego zwycięstwa” pokaże tradycję fetowania grunwaldzkiej rocznicy / Justyna Nowicka // Rzeczpospolita. – 2010, nr 161, s. A15, il.

Matejko / Magdalena Spiczak-Brzezińska // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 149, dod. Olsztyn, s. 4, il.

Wystawa chorągwi i trofeów zdobytych w bitwie pod Grunwaldem przez króla Władysława Jagiełłę, zorg. w Krakowie w ramach obchodów 600. rocznicy bitwy.

1151. WEBER, Bożena: Na pamiątkę wiekopomnego zwycięstwa : jubileusz 600-lecia Wiktorii Grunwaldzkiej (1410-2010) / Bożena Weber // Źródło. – 2010, nr 35, s. 8-9.

1147. PANER, Anna: Wielka wojna z Zakonem / Anna Paner ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. – Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2004. – 22 s. : il. ISBN 83-85824-70-7 Przewodnik po wystawie.

1148. PIWOCKA, Magdalena: Chorągwie grunwaldzkie – znaki pamięci / Magdalena Piwocka // Rzeczpospolita. – 2010, nr. 151, dod. Wawel, s. 4, il. Wystawa chorągwi zdobytych w bitwie pod Grunwaldem przez króla Władysława Jagiełłę, zorg. w Krakowie w ramach obchodów 600. rocznicy bitwy.

1149. Pomiędzy rocznicami : Grunwald w Muzeum w Ostródzie // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 48, dod. Gazeta Ostródzka, nr 8, s. 5, il. Dot. wystawy pt.: „Bitwa pod Grunwaldem – ikonografia i ideologia”.

1150. SPICZAK-BRZEZIŃSKA, Magdalena: Bitwa pod Grunwaldem to nie tylko

92

Wystawa „Grunwald w sztuce. Co po Matejce?”, zorg. w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Wystawa „Na znak świetnego zwycięstwa” w Muzeum na Wawelu.

1152. Wokół Grunwaldu : 600-lecie bitwy pod Grunwaldem / pod red. Dariusza A. Rymara ; Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. – Gorzów Wielkopolski : Archiwum Państwowe, 2010. – 28, [4] s. : il. kolor. ; 24 cm. Na s. tyt.: Grunwald 1410-2010. ISBN 978-83-928735-8-7

1153. Zamki państwa krzyżackiego : wystawa z okazji 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 152, dod. Gazeta Ostródzka, nr 26, s. 7, il. Wystawa pt. „Potęga i upadek – zamki państwa krzyżackiego”, zorg. w Muzeum w Ostródzie.

ZEGLER, Małgorzata : Moja „Droga do Grunwaldu” = poz. 786

INDEKS ALFABETYCZNY Indeks zawiera w układzie alfabetycznym nazwiska i kryptonimy autorów, współautorów, opracowujących, tłumaczy, autorów przedmów i wstępów, redaktorów, ilustratorów, recenzentów i rozmówców oraz tytuły dzieł anonimowych i zbiorowych. Liczby odsyłają do numerów pozycji w zrębie głównym bibliografii.

A serce młotem...

532 A.W. 533–4 (ach) 173 Achremczyk, Stanisław 314, 535; red. 651 Adamczewski, Marek. Rec. 1–2 Adamczyk, Marta. Red. 37 Adamczyk, Mieczysław 315 Adamek, Tadeusz 955 Adamska, Magdalena 1141 ADAT 788 Agraˇsenkov, A. B. Red. 54 Albin, Mateusz 536, 996; rozm. 494 Albrecht, Dietmar 340 Aleksiejunas, Vytautas 168 Alijoˇsius, Alfonsas. Oprac. 977 am 537–8 ANA 539 Andrearczyk, Wojciech 540, 834 Anszczak, Marek 833 ar. Rec. 859, 887, 1107; rozm. 880 AR 1138 Archeolodzy na tropie... 301 Arma et ollae... 112 Armgart, Martin 320 Arnold, Udo 393; red. 21, 45, 320 Artes atque humaniora... 995 at 541 Audoin-Rouzeau, Stephane 15 Aust, Martin. Red. 355 Awerianow, Hanna 864 az 542

B

abiarz, Grzegorz. Red. 739 Babik, Zbigniew 264, 933 Baczkowski, Krzysztof 174; red. 9 Bagiński, Tomasz 880 Bajon, Filip 1085

Bajtlik, Jan. Il. 57, 837 „Balticum”... 160 Bałdowski, Jan 175 Banach, Konrad 958 Banaszkiewicz, Anna 731 Banaś, Andrzej 835 Baranowski, Henryk 1; rec. 2 Barczuk, Barbara. Oprac. 614 (BART) 543–4 Bartnikowska, Ewa. Rozm. 811 Barwy Grunwaldu... 1114 Baśnie z Krainy... 925 Baturas, Romas 168 bb 836 bcl 397, 466, 545–6, 1011–3 Beitr¨ age zur Geschichte... 21 Bellenhaus, Alexander-Pascal von 335 Bełza, Marta 398–9, 547 Benninghoven, Friedrich 16 Berardi, Filippo Maria 134 Berkolec, Paweł. Il. 731 Bernat, Małgorzata 847 Besala, Jerzy 17 (BH) 1014 Białecka, Sylwia 265 Białuński, Grzegorz 18 Białus, Adam 400 Biczkowski, Mirosław 19 Biedrawina, Emilia zob. Sukertowa-Biedrawina, Emilia Bielecki, Jerzy W. Il. 925 Bielska-Łach, Monika. Red. 960 Bieńkowski, Wiesław. Rec. 1–2 Bieńkuński, Wiesław. Il. 910, 912, 979 Bietanov, L. Red. 928 Bikont, Piotr 934 Biliński, Lucjan 401 93

Bil-Dak

Billik, Halina 1141–2 Biskup, Marian 20–4, 48, 266–7; rec. 106; red. 1, 48 bisu 548 Bitwa o pieniądze... 819 Bitwa pod Grunwaldem... 268, 1115 (bk) 549 Błaut, Sławomir 176 Błaziak, Maria 269–70 Błońska, Katarzyna 550 Boczkowski, Krzysztof 316 Boćwiński, Witold. Tł. 7 Bogacki, Michał 177 Bogdanoviˇ cius, Vacys 168 Bogdańska-Pawłowska, Barbara 842–4, 847, 878–9; red. 842–3, 846–7, 871, 873, 878–9 Bogucki, Ryszard 820, Boguszewski, Marcin 402 Boockmann, Hartmut 25, 956–7 Borkowska, Urszula. Red. 270 Borkowski, Radosław 403 Borkowski, Robert 887 Born, Robert. Red 973 Boroń, Piotr 573, 1015 Borowski, Tadeusz 888 Borucki, Bogdan. Red. 68 Borucki, Mateusz. Rozm. 481 BP 551 Brˇ ezan, Jurij 889 Brodnicki konwent rycerski... 552 Brokowska, Beata 935, 1116 Bromkowa, Maryna zob. Okęcka-Bromkowa, Maryna Broniarek, Ewa zob. Micke-Broniarek, Ewa Broniek, Dominik. Il. 892–4 Brt¨ uggemann, Karsten. Rec. 156 Brykowska-Liniecka, Ewa. Il. 50 Brynkus, Józef 389 Brzezińska, Magdalena zob. Spiczak-Brzezińska, Magdalena Brzezińska, Magdalena 1106 Brzostek, Błażej 317 Brzostek, Marian 178–9, 553 Brzozowska, Renata. Oprac. 923 Brzozowski, Andrzej 404, 554–7; rozm. 481 Brzozowski, Stanisław 180–1, 405–6, 558, 1016; rozm. 188, 215, 242, 258, 263, 382, 535, 785 Brzóstowicz, Monika 923 Brzustowicz, Grzegorz Jacek 26 bs. Rec. 6, 93 Budar, Ben 559 Budowała go cała... 1017 Budyko, Michail Ivanoviˇ c 27 Budzyński, Tomasz 1076–8 Bues, Almut 271 Bugowski, Radosław 59 Bujak, Adam 1107; il. 114, 923, 1107 Bujnicki, Tadeusz 936 94

INDEKS ALFABETYCZNY

Bukalska, Patrycja 272; rozm. 299 Bunar, Piotr 28 Buras, Piotr. Red. 387 Burniewicz, Tadeusz. Il. 1115 Burzyńska-Myć, Monika. Il. 614 Busza, Jerzy 1117 bw 560, 1118 Bystrzycki, Piotr 1018 ˇ Caropka, Vitak 29 Cauchies, Jean Marie. Rec. 115 Cawthorne, Nigel 137 ˇ Cepaite, Ruta 168; red. 168 ˇ Cepulis, Robertas 890 Cesarz, Elżbieta 392 Chadaj-Lamcho, Barbara 407–12, 561–6, 937, 1019–20; il. 626; rozm. 434 Chazbijewicz, Selim 30 Chłosta, Jan 182; red. 281, 784 Chmiel, Lech. Oprac. 926 Chmielarz, Wojciech. Rec. 904 Chmieliński, Zenon 413 Chojnacki, Wojciech 391 Chojnecki, Stefan. Polem. 82 Chojnowski, Zbigniew 938 Christiansen, Eric 31 Chrobaczyński, Jacek. Red. 292 Chruˇsˇ ciov-Sokol’nikov, Gavriil 891 Churski, Zygmunt 273 Chutkowski, Karol. Red. 19 Chybowska, Barbara 878 Chybowski, Włodzimierz 958, Ciechanowski, Jan 183 Clegg, Elizabeth 1119 Cognitioni gestorum... 344 Cygański, Janusz 789–90, 812 Czacharowski, Antoni 32–4; red. 105 Czaja, Roman 274; rec. 971 Czajkowski, Hubert. Il. 904 Czajkowski, Michał. Tł. 271 Czarciński, Ireneusz 1 Czartoryski-Sziler, Piotr. Rozm. 353, 986 Czechyra, Łukasz 1079 Czekalski, Stanisław 963; red. 962 Czernek, Marek. Il. 923 Czernielewski, Konrad A. 283 czs 414 Czupryn, Agnieszka. Rozm. 730, 744–5 Czupryn, Anita 567 Czy to radomski... 184 Czykwin, Grzegorz. Il. 614 Czyżewski, Krzysztof J. 1120, 1141–2

Ćwiek, Jerzy 568 Dabrowski, Patrice M. 318

Dakeviˇ ciute, Ruta. Red. 168

Dan-Gos

Danzig – Gdańsk... 865 Darmochwał, Tomasz 185, 821 Das Kriegswesen der... 109 Das Kyffhauser-Denkmal... 1021 Das Preussenland als... 32, 956 Das Soldbuch des... 14 Daszczyński, Roman 959 Daszkiewicz, Jarosław. Oprac. 184 Dąbrowski, Andrzej 186 Dąbrowski, Jan 187; oprac. 4 Del’brjuk, Gans. Red. 158 Dembski, Heinz 35 Derwich, Marek. Red. 170 Deschner, Karlheinz 36 Deutsche Erinnerungsorte... 140 Deutsche und Tschechen... 1037 Deutscher Orden 1190-1990... 320 Deutschlands Osten -... 1038 DeVries, Kelly 60, 153 Diatłowicki, Tomasz 837 Die Erfindung der... 342 Die grossen Schlachten... 153 Die Hochmeister des... 45 Die Schlacht bei... 346 Długosz, Jan 3–10, 1108 DM. Rec. 963 dm 997 Dobrosielski, Paweł. Tł. 296 Dolinskas, Vydas. Red. 47 Domagalski, Dariusz 892–4 Domańska, Katarzyna zob. Surmiak-Domańska, Katarzyna Doraczyńska, Barbara 415 Dorbach, Kinga 838 Dorna, Maciej. Tł. 275 Dowgiało, Karol 37 Drabina, Jan. Rec. 31 Drej, Szymon 302, 791 Drogami wędrówek i... 19 Drozdowski, Marian Marek 939 Dryszel, Andrzej 569 Dubicki, Tadeusz. Rec. 1 Duczyński, Donat 792 Dudek, Antoni 57, 570 Dudka, Monika zob. Włodarczyk-Dudka, Monika Dunin-Wąsowicz, Paweł 931 Duńczycy też będą... 416 Dvoichenko-Markov, Demetrius 38 Dymek, Benon 39 Dyroff, Stefan 571 Dytkowski, Jacek 417, 793 Dziewica Orleańska Jana... 962 Dzięgielewski, Jan 389

E.Cz. Oprac. 369 E.O. 1022 (ej). Rec. 4

Ekdahl, Sven 40–7, 168, 275–7, 319–20, 393, 963, 1023–5; rec. 1–2, 115; red. 14 Ekspansja niemieckich zakonów... 48 (emp) 572 Encyclopedia of the... 116 Encyklopedia Katolicka... 130 Engelgard, Jan 418 Ettlinger, E. Tł. 922 Ettlinger, R. Tł. 922

Fiedorowicz-Razmus, Katarzyna 419 Filler, Witold 940 Filmowy Grunwald, czyli... 1086 Fischer, Iwona 573, 1015 Flacke, Monika. Red. 346 Fonseca, Lui’s Ad˜ ao da. Red. 124 Font, M´ arta 49 Fortuna, Marian 392 Fras, Zbigniew 321, 391, 574 Fryta, Karol 794, 1026 Fuhrmann, Rolf 66 Fuhrmeister, Christian 1027

G

ajda-Zadworna, Jolanta 1087 Gajewski, Piotr 575 Gal, Marianna 50 Galek, Paweł 1121 Gałązka, Dariusz 303 Gałęziowska, Małgorzata 1115 Gancarz, A. 733 Gancewska, Iwona 393 Gancewski, Jan 188–9, 322, 393; red. 7, 55, 367, 393 Garbacik, Józef. Red. 10 Gawęda, Stanisław. Red. 10 Gawinowa, Danuta. Red. 108 Gawrońska, Aneta 576 Gawrylczyk, Grzegorz 577 Gąsiorek, Stanisław 1080 Gdzie uderzą Polacy?... 190 Gerss, Marcin 327 Gędek, Marek 278 Gieysztor, Aleksander 960 Gill, Grzegorz 1028 Giniewicz, Marek 323, 578, 822, 839, 1029–30, 1122; il. 626; rozm. 432 Ginter, Karol. Polem. 117 Giza, Antoni 388, 391–2, 579 Gładkiewicz, Ryszard. Red. 143 Głodek, Piotr. Il. 923 Głosek, Marian 251; red. 112 Głuchowski, Piotr 1088 Godlewski, Adrian 420, 1031 Godlewski, Włodzimierz. Rozm. 732 Godulowa, Michalina 580 Golik-Prus, Aleksandra. Tł. 3 Gomazar, Bogusław 51 Goss, Mariusz 421–2, 581 95

Gór-JJ

Górczyński, Wit 388, 391, Górecki, Krzysztof 423 Górnicki, Jarosław 941, Górski, Karol 52; red. 52 Góźdź, Edward. Red. 842 Grabowska-Woźniak, Edyta 582 Grabowski, Janusz. Oprac. 1127 Graˇ cev, Pavel C. Red. 53 Grajewski, Andrzej 324, 1123 GREG 583, 697, 961, 1032, 1124 Grejciun, Wojciech 424 Grjunval’dskaˆ a bitva 1410... 53–4 (grok) 584–5 Grunwald... 55, 57, 823, 895, 1127 Grunwald coraz bliżej... 425 Grunwald i Malbork... 1125 Grunwald prawie 600... 586 Grunwald, „Rota”, Nowowiejski... 281 Grunwald... 56 Grunwald w portfelu... 279 Grunwald w sztuce... 1126 Grunwald 1410... 11, 58, 60, 840 Grunwald 1410-2010... 59, 896 Grunwald 1960... 1033 Grunwald – tu... 426 Grunwald – 580... 587 Grunwaldzki rozkład jazdy... 588 Grunwaldzki szlak... 841 Grunwaldzkie konteksty... 842–3 Grunwaldzkie tradycje w... 1128 Grzegorz, Maksymilian 393 Grzemski, Maciej 847, 878 Grzesiuk-Olszewska, Irena 1034 Grześkowiak, Grzegorz 280 Guć-Jednaszewska, Teresa 971 Gudaczewski, Wojciech 507 Gudaviˇ cius, Edvardas 61–3, 168 Gudmantas, Kęstutis 942 Gustek, Zbigniew 825 Guzman, Gregory. Rec. 156 gz 589

Haake, Michał 962

Haftka, Mieczysław 64 Haftowany Grunwald rozsławi... 427 Hagedorny, Wiesław 1035 Hampel, Józef 325, 389 Harajda, Stanisław 824 Harcerstwo w służbie... 844 Hartmann, Sieglinde. Red. 292 Hashold, Jean-Philippe 65 (HAUS) 1036 Hausman-Pniewska, Monika 881 hel 542 Heyde, J¨ urgen. Tł. 22 Historia bitwy pod... 191 History and heritage... 1023 HL 590 (hl) 304; rec. 106 96

INDEKS ALFABETYCZNY

Hładasz, J. 192 Hoffmann, Detlef 1037–8 Hoffmann, Mirosław J. 393 Hook, Richard. Il. 154 Horodniczy, Marek. Rec. 931 Housley, Norman. Rec. 115

I

.T. 591 Ignatowicz-Wojciechowska, Dorota 1129 Inscenizacja bitwy po... 592 Inscenizacja w obiektywach... 1109 Iselt, Gerald 66 Istorija voennogo iskusstva... 132, 158 Iwańczak, Wojciech 845; red. 143

J. Polonus 1039

Jabłońska, Ewa 193–5 Jachimowicz, Arkadiusz 882 Jagiełłowy kamień... 1040 J¨ ahnig, Bernhart. Red. 32, 956 Jak w XXI... 846–7 JAK 196 Jakubowska, Barbara 67, 388, 390 Jakubowska, Bogna 971 Jakubowska, Małgorzata 847 Jan. Rec. 1107 Jan z Wiślicy 12 Jan 848 Jana Matejki Bitwa... 963 Janczyk, Agnieszka 964, 1041, 1120, 1141–2 Janicki, Jan J. 1141 Janicki, Marek A. 326, 1141 Janicki, Stanisław 1089 Januszajtis, Andrzej 197 (JaPa). Rec. 858 Jarecka, Dorota 965 Jaremczuk, Edward Janusz 593 Jaruzelski, Wojciech 594 Jasiński, Grzegorz 327 Jasiński, Janusz 281, 895; przedm. 895; red. 281, 784 Jastrzębska, Jadwiga. Red. 166 Jaśkiewicz, Leszek 392 Jaworski, Rafał 68–9 Jaźwiński, Mariusz 1090 Jednaszewska, Teresa zob. Guć-Jednaszewska, Teresa Jedyny taki zlot... 849 Jedynym ratunkiem... 198 jer 199 Jermakowicz, Stanisław 200 Jerzykowska, Kalina 897 Jewszel, Witold. Oprac. 923 Jezierski, Krzysztof Winicjusz 201, 898 Jeżowska-Olszewska, Dorota 428, 843, 847, 878 Jędrys, Agnieszka M zob. Spiechowicz-Jędrys, Agnieszka M JJ 595

JJP-Kri

JJP 429 JL 596 Jockheck, Lars 340, 1091 Jonowska, Grażyna 430, 597–8, 1130 Jotkiałło, Halina 599 Józef Ignacy Kraszewski... 948 Jóźwiak, Sławomir 70, 71, 73 Juˇ cas, Meˇ cislovas 72 Jurak, Marian 825, Jureczko, Andrzej. Red. 292 Jurkiewicz, Jan. Tł. 72

Kabiesz, Edward 966

Kaca, Mieczysław 328 Kacprzyk, Henryk 431–6, 795 Kaczorowski, Andrzej W 389–90 Kai, Michel 1042 Kajdany dla Polaków,... 202 Kajka, Michał 895, 899 Kalembka, Sławomir. Red. 365 Kalendarium działań okołogrunwaldzkich... 437 Kalenik, Mieczysław 1092–3 Kalicki, Włodzimierz. Rozm. 371 Kaliński, Mirosław. Red. 366 kama 600 Kamieniecki, Mariusz 438 Kaminsky, Howard. Rec. 115 Kamińska, Kinga 601 Kancelaria wielkich mistrzów... 73 Kapusto, Wacław. Il. 374 Kapuściński, Marcin 439, 602–3 Kapuściński, Ryszard 900 Karewicz, Emil 1094–5 Kasparek, Norbert 393; red. 365 Katarzyński, Władysław 329, 440–6, 604–5, 850, 901–3, 1043, 1059; rozm. 790 KaW 606 Kawula, Stanisław. Red. 864 Kaźmirski, Jerzy 343 Kąkolewski, Igor 330 kb 607 Keck-Szajbel, Mark Aaron 331 kem. 796 Kemlein, Sophia. Red. 865 Kempisty, Anna 608 Kędracki, Janusz 203–8 kfk 1131–2 Kiaupa, Zigmantas 168 Kibrikˇstyte, Jurate. Tł. 276 Kiedrzynski, Romuald 609 Kierunek Grunwald... 610 Kitrasiewicz, Piotr. Przedm. 921 Kittel, Harald 611 Klein, Andrzej 282–3 Klęczar, Joanna 1133 Klim, Andrzej 612 Klimek, Krzysztof. Rec. 872 Kmiecik, Bożena. Tł. 896 Knoll, W. Rec. 156

Kodur, Ulrich. Tł. 22 Koehler, Krzysztof 57 Kolejna rocznica Grunwaldu... 613 Kołodziejczyk, Arkadiusz 332, 389–91 Komiks grunwaldzki 1410-2010... 614 Komorowski, Jarosław 1044 Komorowski, Paweł 615 Komu muzeum i... 797 Komuda, Jacek 904 Koneczny, Feliks 74 Konopka, Ewa 798 Konopka, Hanna 333, 389, 391 Konoplenko, Andrej Anatol’evi 75 Konopnicka, Maria 905 Końcowe odliczanie przed... 447 Korczak, Katarzyna 967 Korejwo, Zbigniew 883 Korkozowicz, Kazimierz 906 Korzus, Mariusz 616–7 Koschalka, Benjamin. Tł. 114, 1107 Koschmal, Walter. Red. 1037 Kosętka, Halina. Red. 923 Kosiewicz, Wojciech 618, 1096 Kosman, Marceli 76, 347, 943–4; rec. 72; red. 104, 347 Kossert, Andreas 77 Kostrzewa, Julian 334 Kostrzewski, Zdzisław 619 Kostuch, Bożena 1045 Kosztolnyik, Z. J. Rec. 49 Kościńska, Halina 1046 Kościński, Jacek 280 Kowal, Kazimierz 284 Kowalewska, Joanna 878 Kowalewski, Krzysztof 78, 209 Kowalewski, Mariusz 448, 620–1, 799 Kowalska, Dagmara 826 Kowalski, Jacek. Oprac. 1080 Kowalski, Marcin 1088 Kowalski, Michał 851 Kowalski, Robert 622; il. 622 Kowalski, Roman 1110 Koziński, Agaton. Rozm. 183, 219 Kozioł, Jakub. Oprac. 7 Kozłowicz, Walentina 623 Kozłowski, Aleksander. Red. 41 Kozłowski, Czesław 842–3 Kozłowski, Dawid. Il. 59 Kozłowski, Krzysztof 624; rozm. 189 Kozłowski, Patryk 625 Krajobraz przed i... 626 Krasnowski, Piotr. Tł. 114, 1107 Kraszewski, Józef Ignacy 907 Krauc` eviˇ c, Aljeksandr 79 Krawczak, Tadeusz 388 Krawczyk, Jarosław 210, 968–70; rozm. 934 Krawczyk, Maciej 80 Krawczyński, Mieczysław 81 Kˇriv´ anek, Arnoˇst 82 97

Kro-Mar

Krockow, Christian von 335 Kruk, Erwin 945 Kruszelnicki, Zygmunt 971 Kryszałowicz, Lech 449, 627, 852 Kryściński, Stanisław 628 Krzemiński, Adam 83, 211, 336–7 Krzyżaniakowa, Jadwiga 84–5 Krzyżostaniak, Hanna 4 Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci... 152 Książek, Jarosław 389, 392, 853 Książek, Marek. Rozm. 763, 829 Ku pokrzepieniu serc... 629 Kubisz, Bogusław 630 Kuc, Monika 450 Kucharczak, Przemysław 212 Kucharczyk, Grzegorz 946 Kuczyński, Krzysztof A. Rec. 1 Kuczyński, Stefan Maria 86 Kujawska, Iza 800 Kukiel, Marian 87 Kulesza, Andrzej 631–5 Kultura polityczna w... 104 Kultura średniowieczna i... 108 Kupisz, Dariusz 88 Kupisz, Maja. Rozm. 984 Kupniewska, Anna 854–6 Kurasz, Danuta. Il. 89 Kuraś, Bartłomiej 451, 519, 636 Kurczak, Jerzy. Il. 923 Kurek, Krzysztof. Tł. 60 Kurkowski, Jarosław 615 Kurs, Tomasz 213, 452–8, 603, 621, 637–43, 742, 801–4, 998, 1047, 1097–8, 1134; rozm. 747, 791 Kusztelski, Błażej 89 Kuźniewski, Bogumił 214, 947 Kwaśniewski, Wojciech 644 Kwiatkowski, Krzysztof 90, 215, 338 Kwiatkowski, Stefan 91, 285

Labuda, Adam Stanisław. Red. 973

Labuda, Gerard 22 Lamcho, Barbara zob. Chadaj-Lamcho, Barbara Lamparska, Joanna 645 Landsbergis, Vytautas 646 Laskowski, Janusz. Il. 626 (LEB) 647 Leczyk, Marian 343, 389 lek 857 ˆ L¨ es`ık, Azep 286 Leszek, Joanna. Tł. 65 Leszyk, Andrzej 648 leś. Rec. 2 leś 1099 Leśniowski, Henryk 92–3, 216–8, 444, 649–53, 842–3, 858, 878; red. 619, 878 Lewandowska, Izabela 339 Lewandowski, Janusz 219 Lexikon des Mittelalters... 25 98

INDEKS ALFABETYCZNY

Libiszewski, Łukasz. Oprac. 840 Lijka, Robert 654 Liniecka, Ewa zob. Brykowska-Liniecka, Ewa Linski, Maciej zob. Ostoja-Linski, Maciej Lipiński, Edmund zob. Wnuk-Lipiński, Edmund Lipski, Andrzej 390 Lisiak, Ireneusz T. 655 Lis-Romańczukowa, Barbara. Il. 920–1 Literat¯ uros tyrimu erdv˙es... 942 Litwin wystąpi w... 459 L¨ oser, Freimut. Red. 300 Loster, Tadeusz 1048–9 Lubecki, Kazimierz 908 Ludorowska, Halina. Red. 5, 936 Ludorowski, Lech. Red. 5, 936, 944, 948–9 Ludwiszewska, Katarzyna. Red. 842 luke 656–7 Lulewicz, Henryk 388–9 Lysov, Oleksandr. Il. 59

Łabaj, Marcin. Oprac. 6

Łach, Monika zob. Bielska-Łach, Monika Łagan, Hanna zob. Wójcik-Łagan, Hanna Łapo, Jerzy Marek. Rec. 833 Łojek, Jerzy 220 Łosiak, Marta 859 Łosińska, Ewa 658 ŁS 460 Łuczak, Bogdan 305

M.B. 659

M.D. Rec. 14 m.k. 660 (mab) 661 Maciak, Dariusz 461; rec. 2 Maciejewska, Monika 844 Mˆ aˇ cin, A. H. Red. 54 Macios, Tomasz 923 Maciszewska, Joanna 948–9 Magdziak-Miszewska, Agnieszka. Rozm. 646 Mai, Barbara. Rec. 335 Mai, Gunther. Wyd. 1021 Majchrzyk, Łukasz. Rozm. 1077 Majewski, Jerzy S. 1100 Majewski, Piotr M. 860 Majewski, Tomasz. Rec. 872 Majorek, Czesław 390 Malinowska, Ewa 481 Mallia-Milanes, Victor. Red. 1023 Malmon, Agnieszka. Il. 837 MAN 662–3 Mańkowski, Zygmunt 388 Marcinkowski, Tadeusz. Oprac. 171 Mare Balticum... 340 Markov, Demetrius zob. Dvoichenko-Markov, Demetrius Marks, Leszek 303 Marmon, Wacław 392

Mar-Now

Maroń, Jerzy 221 Marsz na Grunwald... 664 Marszał, Ewa. Tł. 101 MART 999 Martinovi´ c, Michail 157 Masteika, Romas 94 Matałowska, Anna 222 Matejko, Jan 923 Maternicki, Jerzy 341, 343, 388–9, 391–2; red. 343, 388–92 Mayr, Walter 342 Mazan, Leszek. Rozm. 172 Mazanowa, Danuta 923 Mazgal, Ewa 462–4, 861, 884, 972, 1000–2, 1081–2, 1135–8; rozm. 423, 428 Mazur, Aleksander 287 Mazurek, Robert. Rozm. 210 „Mazurskie rany” Węgobork... 361 Mazury Zachodnie... 825 MC 1050 Mecherzyński, Karol. Tł. 8 Mencfel, Michał 973 Metodologiczne aspekty tradycji... 343 Metodologiczne problemy badań... 343 Michalec, Bogusław 909 Michalec, Grzegorz 665 Michalski, Andrzej 666 Michalski, Maciej 344 Michałowska, Teresa 950 Michels, Georg. Red. 32, 956 Michta, Stanisław. Il. 290 Micke-Broniarek, Ewa 963 Mickiewicz, Robert 1101 Miecugow, Grzegorz. Rozm. 372 Mielcarz, Jan 95 Mielczarek, Mariusz 306–8, 310 Mielnicki, Andrzej 465–80, 667–72, 805–8, 862, 1051–3; rozm. 233, 431, 516, 530, 1076 Mierzejewski, Witold. Il. 6, 825; red. 825 Mierzwa, Waldemar 2 Mierzwiński, Mariusz 481; red. 957 Mierzyński, Sebastian 223–7, 482–3, 673–7 Między irredentą a... 365 Między Śląskiem a... 41 migi 863 ˇ Mikailien´ e, Zivil´ e 350 Mikołajczak, Witold 96–9 Mikuła, Wojciech S. 100 Milanes, Victor zob. Mallia-Milanes, Victor Milewicz, Joanna. Il. 979 Militzer, Klaus 73, 101–3, 168 Mioduszewska, Anna 974 Miszewska, Agnieszka zob. Magdziak-Miszewska, Agnieszka Miśkiewicz, Benon 104 Mizerek, Henryk 864 MK 345 Mojska, Magdalena Bożena 842 Mojski, Michał Bartosz 842

Molik, Witold 346 M¨ oller, Steffen 228 Monarchia Jagiellonów 1399-1586... 170 Morawska, Zuzanna 910 Morawski, Wojciech 229 Mosingiewicz, Krzysztof 105 Moździerz, Andrzej 864 Możejko, Eugeniusz. Tł. 155 (mp) 931, Mrowiec, Justyna. Red. 68 Mruk, Julia. Tł. 10 MSB 1111, 1139 (MT) 1003–4 M¨ ulleck, Christa 865 M¨ uller, Karl-Bernhard 827 M¨ uller, Maciej. Rozm. 236 M¨ unchenbach, Siegfried. Red. 865 Murawska-Muthesius, Katarzyna 963; red. 963 Muthesius, Katarzyna zob. Murawska-Muthesius, Katarzyna Myć, Monika zob. Burzyńska-Myć, Monika Myśliński, Kazimierz 391 Mythen der Nationen... 346 MZG 1005, 1140; oprac. 459

Na obrzeżach polityki...

347 Na znak świetnego... 1141–2 Nach der Schlacht... 292 Nacionalizmas ir emocijos... 386 Nadaj, Roman 678 Nadolski, Andrzej 106–9, 306, 309, 975 Nagielski, Mirosław. Red. 15 Najmłodszy z pomników... 1054 Największa bitwa średniowiecza... 230 Narbutas, Sigitas. Red. 942 Nawrocki, Krzysztof 231 Nawrot, Aneta 484 Necio, Jerzy 348 Nestorowicz, Zbigniew. Red. 748 Neugebauer, Manfred 110 Nie dla zemsty... 232 Nie tylko w... 679 Niedźwiecki, Jacek 809 Niegdyś i dziś... 900 Niemiecki Związek Kresów... 680 Nieuważny, Andrzej 681 Niewińska, Agnieszka 682 Nikˇ zentaitis, Alvydas 168, 340, 349–51, 866; red. 168; tł. 276 Nitecki, Józef 111 Noszczak, Bartłomiej 683–4 Nowacki, Dariusz. Rec. 931; red. 1141 Nowak, Maria 1055 Nowak, Zenon Hubert. Red. 109, 160 Nowakowska, Monika 685 Nowakowski, Andrzej Olaf. Il. 917–8 Nowakowski, Andrzej 112, 306, 310; rec. 23 Nowakowski, Marek. Rozm. 646 Nowakowski, Piotr 282 99

Now-Pri

Nowicka, Justyna 450, 485, 686, 1143–6; rozm. 1120 Nowik, Mariusz 486

Obchody Roku Grunwaldzkiego...

487 Oberc, Franciszek 1056 Obrębski, Andrzej. Tł. 3 Ochmański, Jerzy 85, 113, 168 Odoj, Romuald 233, 306, 311, 810–2, 843, 878, 1141 Odziemkowski, Janusz 352, 388–9, 392 Ohgke, Alexander. Red. 865 Ojczyzna bliższa i... 292 Okęcka-Bromkowa, Maryna 911 Olba-Zięty, Ewelina 843 Olczak, Elżbieta. Red. 958 Olejnik, Karol. Red. 113 Olesen, Jens E. 393 Olkowska, Stefania 813 Olszewska, Dorota zob. Jeżowska-Olszewska, Dorota Olszewska, Irena zob. Grzesiuk-Olszewska, Irena Olszewski, Antoni. Red. 19 Olszko, Krzysztof 873 Onichimowski, Filip 234–5, 488, 687–8 Opowiedziany naród... 357 Orbitowski, Łukasz 689 Os reinos ib´ ericos... 124 Osęka, Piotr 690–1 Osowski, Dariusz 692 Ostoja-Linski, Maciej 693 Ostromęcki, Jakub. Rec. 892–4, 931 Ostrowska, Barbara. Tł. 77 Ostrowski, Jan 489 Ożóg, Krzysztof 114, 236, 353, 1107, (p) 1006 Palocha, Bartosz 237 Panas, Jacek 867–8 Panasik, Krzysztof. Rozm. 789 Paner, Anna 1147 Papi, Jadwiga 912 (par) 694 Paravicini, Werner 115 Partridge, Agnieszka 976 P¨ asler, Ralf G. Red. 300 Pastuszewski, Stefan 695 Pastuszka, Stefan Józef 390 Patlewicz, Sławomir 57; tł. 137 Pawlicka, Aleksandra 490 Pawłowska, Barbara zob. Bogdańska-Pawłowska, Barbara Pax et Bellum... 113 Paździorko, Radosław 1057 Pączkowski, Łukasz 491–2 Per aspera ad... 37 ˇ Pergal˙e Zalgirio M¯ uˇsyje... 977 Perkowska-Waszek, Małgorzata 573, 1015 Peter, Tadeusz 354, 493, 696, 828; oprac. 823 Petrauskas, Rimvydas 355 100

INDEKS ALFABETYCZNY

Petrus de Dusburg 13 Petrus, Jerzy T. 978, 1141–2 Pęzioł, Anna 494 Philippe zob. Hashold, Jean-Philippe Pieper, Dietmar 342 Pieradzka, Krystyna 10 Pietkiewicz, Agnieszka 814 Pietkiewicz, Małgorzata 1075 Pietkun, Paweł 697 Pietrasik, Zdzisław 1102 Pietrzak, Adam 1058 Pietrzak, Jan 238 Pietrzyk, Zdzisław. Red. 3 Pięciak, Wojciech 356 Pilat, Zbigniew 116 Piotrowska, Joanna 869 Piszcz, Edmund 698–9 Piwocka, Magdalena 288–90, 1141–2, 1148 Piwowarczyk, Dariusz 117, Pizuński, Paweł 118–23 Platte, Mariola. Rozm. 413 Plener „Grunwald Art... 979 Plewa, Barbara zob. T¨ ornquist-Plewa, Barbara Plisiecki, Piotr 239 Płocha, Halina. Przedm. 858; red. 619, 844 Płoski, Rafał 1059–60 Płoski, Tadeusz 495; przedm. 378 Płygawko, Danuta 700 Pniewska, Monika zob. Hausman-Pniewska, Monika Pniewski, Piotr 881 Poczobut, Andrzej 1103 Podgórski, Wiesław 1061 Podlipniak, Paweł 240–1 Podolec, Marcin 916 Pohle, J¨ urgen 124 Polaków i Czechów... 143 Polska powieść historyczna... 949 Polska-Niemcy-Europa... 387 Polski Słownik Biograficzny,... 144 Pomiędzy rocznicami... 1149 Pomorski, Jan 388 Pomyślne rozliczenie... 870 Ponikło, Tomasz. Rec. 136 Poprawska, Kaja. Tł. 559 Poprzęcka, Maria 963 Poradnik drużynowego Drużyny... 871 Porębska, Joanna 885 Potkowski, Edward 125, 291–2, 390 Poviliunas, Virgilius 242 Powierski, Jan. Oprac. 11; tł. 11 Pożoga-Steć, Barbara 496 Półturzycki, Józef 872 PP 293 Prace z dziejów... 105 Praeterita posteritati... 957 Prais, Przemysław 701; rozm. 741 Prądzyński, Rafał 702 Prietzel, Malte 126

Pro-Sło

Prochaska, Antoni 127 Profe, Gisela zob. Vollmann-Profe, Gisela Program Dni Grunwaldu... 497 Program Dni Grunwaldzkich... 498 Program edukacyjny „Grunwaldzki... 873 Protas, Jacek 499–500, 829 Prus, Aleksandra zob. Golik-Prus, Aleksandra Przedpełski, Marian 128 Przemyski, Andrzej 388 Przerembski, Zdzisław Jerzy 1083 Przyborowski, Walery 913 Przybyła, Piotr 357 Przybysz, Anna 703, 815 psp 1062 Ptak, Jan 129–31 Puczkowska, Grażyna. Red. 825 Purchała, Jacek 1021 Puzyna, Jan 1141 Pytlakowski, Piotr 501

Rabikauskas, Paulius. Rec. 72

Radoń, Adam. Red. 896 Radzimiński, Andrzej. Red. 141 Radziwiłłowicz, Dariusz 358–67, 388–91, 704 Raffler, Marlies. Rec. 115 Ratuszyński, Edward. Il. 7 Rau, Anna 705, 914 Rawski, Aleksander 706 Razin, Evgenij A. 132 Razmus, Katarzyna zob. Fiedorowicz-Razmus, Katarzyna Rechtsverst¨ adnis und Konfliktbew¨ altigung... 102 red. 707–8 Regulamin Regionalnej Grunwaldzkiej... 294 Reitemeier, Arnd 133 Rekosz, Dariusz 915 Rendina, Claudio 134 ˇ Rezn´ ık, Miloˇs 980 Rochowicz, Robert 886 Rodzewicz, Wiesław 135 Rodzinka, Karol 136 Rogowska, Barbara 368 Rojek, Józef Jacek. Oprac. 925 Rok, Anna 981 Rok temu na... 709 Romanowska, Ada 502–3; rozm. 1092, 1094 Romańczukowa, Barbara zob. Lis-Romańczukowa, Barbara Romański, Romuald 137 Romulewicz, Anita 951 Rondomańska, Zenona. Red. 281, 784 Rostkowski, Dariusz 710 Rotte, Jakub 916 Rottermund, Andrzej. Red. 995 Rouzeau, Stephane zob. Audoin-Rouzeau, Stephane Rozdano już trofea... 243 Rozgromiliśmy Krzyżaków... 244

Rozwadowski, Piotr 138 Rożyński, Paweł. Rozm. 229 Różański, Adam 1007 Różański, Jacek 711 Różycki, Krzysztof. Rozm. 174 Ruchniewicz, Krzysztof. Red. 355 Rusinowa, Izabela 391 Ruszczak, Marek 843, 847, 878–9 Ruszkowski, Andrzej. Oprac. 81 RWG 504 Ryba, Mieczysław 245 Rykowski, Marcin 917–8 Rymar, Dariusz. Red. 1152 Rymsza, Barbara 246 Rzepski, Jakub 712

Saganoviˇc, Genadz’ M. 139, 295

Samsonowicz, Henryk 57, 247, 369–73 Samulowska, Anna 810 Samulowski, Andrzej 895, 919 Sarnowsky, J¨ urgen. Rec. 115 Sawicka, Wioletta 505 Sawicki, Zdzisław 284 Schenk, Frithjof Benjamin 140 Schmidtchen, Volker. Rec. 14 Schuler, Karin. Tł. 153 (seb) 713–4 Sekrety Warmii i... 248 Sekunda, Nicholas 283 SERAFIN 830 set 874 Siciński, Andrzej 982 ˇ Sidlauskas, Rimantas 168 Siemionow, Aleksander 715 Sieniawski, Krzysztof. Red. 929 Sieniewicz, Mariusz 506 Sienkiewicz, Henryk 378, 920–3 sier 983 Sierko, Stanisław 716 Sierpowski, Stanisław. Red. 4 Sierżęga, Paweł 717 Sikora, Franciszek 141; oprac. 9 Sikorski, Dariusz A. Red. 344 Sikorski, Jerzy 142, 374; rec. 106; tł. 6 Sirutaviˇ cius, Vlada. Red. 386 Skandinavien och Polen... 41 Skotnicka, Gertruda. Rec. 910, 912 Skowron, Mirosław. Rozm. 373 Skowronek, Jerzy 390 Skowrońska, Małgorzata 636 Skowroński, Jarosław. Tł. 260 Skrobek, Marcin 249 Skrobisz, Piotr. Rec. 1107 Skrobot, Jędrzej. Tł. 507 Skrobot, Wiesław 375, 507, Skrzypczak, Jerzy 718 Skrzypczyk, Przemysław. Red. 15 Sk´ ybov´ a, Anna 143 Słowacki, Juliusz 924 101

Sło-Świ

Słownik bitewny... 508 Słychać tam jeszcze... 816 Smółka, Jacek 719 SOB. Oprac. 508 Sobiechowski, Sławomir 509, 720 Sobieraj, Maciej 394 Sobieszek, Bogdan 1104 Sobolewski, Robert 721 Socha, Adam Jerzy 510, 722 Socha, Elwira 843 Socha, Rafał M. 843, 878 ; oprac. 847; red. 843, 878 Sokol’nikov, Gavriil zob. Chruˇsˇ ciov-Sokol’nikov, Gavriil Solak, Zbigniew 723 Solarz-Taciak, Sonia 820 Sołtysik, Marek. Il. 923 Sonik, Liliana 57, Sopoćko, Konstanty Maria. Il. 926 Sosnowski, Adam. Tł. 114, 1107 Sosnowski, Leszek 114, 1107; red. 114, 1107 Sowa, Barbara 724 Specyał, Tomasz. Oprac. 96 Spiczak-Brzezińska, Magdalena 831, 1150 Spiechowicz-Jędrys, Agnieszka M. Il. 147 Spieralska, Beata 952 Sroka, Stanisław A. 28, 144 Stachurski, Andrzej. Il. 823 Stali¯ unas, Darius 355; red. 386 Standara, Bernard Jacek 376 Staneviˇ cius, Leopoldas. Red. 891 Stangret, Michał 518 Staniszewska, Agnieszka 875 Staniszewski, Andrzej 910, 912; oprac. 910, 912; rec. 389, 391–2 Stankiewicz, Anna. Il. 290 Stankiewicz, Cezary 725–7 Stanny, Paweł 145, 728 Steć, Barbara zob. Pożoga-Steć, Barbara stef 729 Sternal, Karolina 250 Sternik, Ryszard. Il. 914 Stępnik, Andrzej 388, 391 Sto vielikij... 54 Stokowski, Marek 146–7 Stomma, Ludwik 251–2 Stopka, Krzysztof 3 St¨ ortkuhl, Beate. Red. 973 Straszewska, Anna 984 Stróżyk, Jarosław 511 Struczyński, Jarosław 730, 744 Strunge, Albina. Tł. 72 Studia z archeologii... 34 Studniak, Dominika 512, 731; rozm. 433 Subik, Piotr 1063 Sudwoj, Marcin 732 Sukertowa-Biedrawina, Emilia 148, 925 Sumiła, Jadwiga zob. Wichracka-Sumiła, Jadwiga 102

INDEKS ALFABETYCZNY

Supruniuk, Anna. Red. 141 Surauˇ zius, Antanas 149 Surmiak-Domańska, Katarzyna 985 Surwiło, Jerzy 150 Surynt, Izabela. Red. 357 Sutowicz, Anna 377 Swanston, Malcolm 296 Swat, Tadeusz 388 (SWED) 1064 Syka, Jan. Tł. 154 Sylv 513 Syta, Andrzej. Oprac. 920 Szaciłowska, Agnieszka 514–5 Szaflik, Józef Ryszard 390 Szajbel, Mark Aaron zob. Keck-Szajbel, Mark Aaron Szajnocha, Karol 926 Szałkowska, A. 733 Szaniawski, Józef 253–4, 378–9, 923, 986–8; oprac. 923 Szapiel, Anna 734 Szarek, Jarosław 255 Szaruga, Paweł 735 Szatrawski, Krzysztof Dariusz 927 SZCZEP 817 Szczepański, Tomasz 736 [Sześćset] 600-lecie Bitwy... 737 [Sześćsetna] 600. rocznica... 738–9 Szewczyk, Izabela 832 Szewczyk, Krzysztof 256 Szewczyk, Robert 833 Sziler, Piotr zob. Czartoryski-Sziler, Piotr Szlanta, Piotr 380, 740 Szostkiewicz, Adam 381 Szporko, Jacek 779 Sztuka i historia... 960 Szulc, Jolanta 516, 741 Szweda, Adam 257–8 Szybkowski, Sobiesław 151, 382 Szydłowska, Joanna. Oprac. 900 Szydłowski, Grzegorz 517–9, 742–3, 989, 1065 Szymańska, Beata. Il. 614, 667, 1108 Szymański, Jacek 744–7 Szymczak, Jan 1141 Szyszko, Marek. Il. 923

Śladami Grunwaldu w...

748 Śladowski, Władysław 391 Śliwa, Michał 391–2, 749; red. 292 Śliwiński, Błażej 152; red. 152 Ślubowska, Klara 609 Śmigiel, Sylwia 750; rozm. 177 Świadomość i edukacja... 864 Świątecki, Mirosław. Red. 864 Świątek, Adam. Red. 37 Świetlik, Wiktor. Rozm. 570 Święch, Zbigniew 259 Świętosławski, Witold 106

T.B-Wło

T.B. Rec. 107

Taciak, Piotr W 820 Taciak, Sonia zob. Solarz-Taciak, Sonia Tannenberg, 1410... 153 Tanty, Mieczysław 388, 390 Tańska, Małgorzata 751 Tarasov, Konstantin 928 Targański, Tomasz. Rozm. 221 Targowski, Michał 297 Tarnowski, Andrew 260 Tazbir, Janusz 1021 Tchórz, Marcin. Il. 447 Tegtmeier, Michael 827 (tek) 752 Terehin, Stanislav F. 383 The Crusades... 44 TJ 876 TK 770 TK 818, 1066 Toepfer, Stanisław. Il. 923 Tomczyk, Maria. Red. 923 Tomiło, Janusz. Red. 366 Toniak, Ewa 963 Torbus, Tomasz 1141 T¨ ornquist-Plewa, Barbara. Red. 41 Torr, Guy Russell. Tł. 3 Traba, Robert 340, 384–7 Tradycja grunwaldzka... 388–92 Tradycja grunwaldzka jako... 343 Tradycje kulturowe i... 393 Trąmpczyński, Włodzimierz 929 Trębacka, Katarzyna 753 Troebst, Stefan. Red. 355 Trojnacka, Małgorzata 394 Trupinda, Janusz 57; red. 11, 73; tł. 11 trust. Il. 186 Tryzubiak, Patryk 617 Trzy przesłania Grunwaldu... 754 Trzy wspaniałe dni... 755 Tumiłowicz, Bronisław 520 Turkowska, Danuta. Oprac. 9–10 Turkowski, Romuald 390 Turnbull, Stephen Richard 154 Turski, Marian 251 Twardecki, Alfred. Tł. 963 Twardoch, Szczepan 930–1 Tychek, Waldemar 298, 953 Tyrała, Robert 739

ul 756

Ulatowski, Stanisław R. 312, 757–60 Ulˇ cinaite, Eugenija 168 Ulewicz, Bożena 761 Uniwersalizm i regionalizm... 270 Urban, Jacek 1067, 1141 Urban, William L. 155–6

Vauchez, Andr´e. Red. 116

Veliko, Aleksandr 157 Venclova, Tomasz 299 Venerabiles, nobiles et... 141 Verflochtene Erinnerungen... 355 Visuelle Erinnerungskulturen und... 973 Voennoe iskusstvo v... 158 Vollmann-Profe, Gisela 300; red. 292 Vom vielfachen Schriftsinn... 300 Von Cr´ ecy bis... 38

W kręgu arcydzieł...

944 W kręgu historii... 368 W Ostródzie jak... 762 W pierwszą rocznicę... 261 W stulecie „Krzyżaków”... 5, 936 Walaszczyk, Przemysław 419 Walczak, Eugeniusz 395 Walczak, Marek 1141 Walczył mężnie... 262 Walford, Adrian. Tł. 116 Walichnowski, Feliks 763 Walkusz, Jan. Red. 130 Wałek, Janusz 8, 924, 990 Wasilewski, Kazimierz. Il. 840 Wasilewski, Tadeusz 159 Waszek, Małgorzata zob. Perkowska-Waszek, Małgorzata Waszkielewicz, Bernadeta 1075 Waś, Beata 521, 731, 764–5, 1008, 1068; rozm. 787, 812 Wawel... 522 Wawrzonowska, Zdzisława 310 Wąsowicz, Paweł zob. Dunin-Wąsowicz, Paweł (wch) 1069 Weber, Bożena 1151 Weber, Matthias. Red. 1038 Weber, Tomasz 878 Wenta, Jarosław 160; red. 13, 292 Westfeld, Anna. Red. 7 (WH) 1070 Wic, Władysław 389, 392 Wichracka-Sumiła, Jadwiga 932 Widok z rękojeści... 1071 Wieczorek, Hanna. Rozm. 221 Wiegrefe, Klaus 342 Wielka bitwa na... 1112 Wielka encyklopedia PWN... 56 Wielka miseczka pełna... 1113 Wielka przygoda reporterów... 766 Wielopolski, Wiesław 161 Willma, Adam 767 Willman, Anna. Oprac. 941 Witos, Wiesława 768; il. 768 Wizualne konstrukcje historii... 973 Wizyta delegacji z... 769 WK 770 Władziński, Jan 162 Włodarczyk-Dudka, Monika 873 Włodarski, Józef 135 103

WK-1921

Wnuk-Lipiński, Edmund. Red. 387 WOJ 770, 1009 Wojakowski, Józef 388, 391 Wojciechowska, Dorota zob. Ignatowicz-Wojciechowska, Dorota Wojciechowska, Joanna M. 771–2, 1072–3 Wojciechowski, Jacek Wojciech 163 Wojciechowski, Mieczysław. Red. 680 Wojnar, Adam 991 Wojnowski, Jan. Red. 56 Wojtasiński, Krzysztof 1074 Wojtysiak, Michał 773 Wokół Grunwaldu... 1152 Wokół historii i... 680 Wolski, Krzysztof 313 Wolski, Rafał. Rec. 335 Wołosz, Artur K.F. 992–3 Wosińska, Grażyna 774 Woźniak, Edyta zob. Grabowska-Woźniak, Edyta Woźniak, Olga 186 Woźniak, Zbigniew. Il. 614 Wójcik, Marcin 523, 775 Wójcik, Michał 776 Wójcik-Łagan, Hanna 388 Wrabec, Paweł 877 Wroniszewski, Jan. Red. 141 Wronowska, Kamila 994, 1075 Wroński, Paweł 777 Wróbel, Dariusz 164 Wróbel, Jan 57, 778 Wróbel, Michał 779 Wrzosek, Piotr. Tł. 15 Wspólnie pod Grunwaldem... 780 Wydra, Wiesław 1084 (WYG) 524 Wyganowski, Jan 525–6 Wyhaftowały „Bitwę pod... 527 Wyrozumska, Bożena 165 Wyrwa, Andrzej M. Red. 344 Wyszomirski, Sławomir. Red. 13; tł. 13

Z czym w...

878 Z dziejów harcerstwa... 619

104

INDEKS ALFABETYCZNY

Z kim w... 879 Z.L. 781 Z Litwinami pod... 528 Z rodzinnych stron... 166 Z rycerstwa się... 782 Zacharewicz, Adrian 529, 783, 1010 Zadworna, Jolanta zob. Gajda-Zadworna, Jolanta Zajączkowski, Bogusław Jerzy 167 Zakazana książka... 954 Zakon krzyżacki w... 367 Zakrzewska, Aldona 844 Zakrzewski, Andrzej J 608 Zakrzewski, Jerzy. Tł. 101 ˇ Zalgirio laiku Lietuva... 168 Zamki państwa krzyżackiego... 1153 Zawadzka, Katarzyna. Tł. 990 Ząbek, Wiesław Leszek. Red. 360 ZB 533 Zdrada, Jerzy 263, 784–5 Zegler, Małgorzata 786 Zenderowski, Radosław 57 Ziegler, Uwe 169 Ziemie północno-wschodnie w... 359 Zienkiewicz, Tadeusz. Oprac. 910, 912 Zięty, Ewelina zob. Olba-Zięty, Ewelina Znyk, Małgorzata. Red. 41 Zybura, Marek. Red. 357 Zygner, Leszek 170

Żabiński, Grzegorz 1125

Żaliński, Henryk 389–90 Żamojda, Jarosław 1105 Żegliński, M. Il. 595 Żegnałek, Kaziemierz. Rec. 872 Żniński, Ignacy 171 Żuchowski, Piotr 530, 787 Żurowski, Sebastian 531 Życie codzienne na... 651 Żygulski, Zdzisław 172, 995 Żywiecki, Jan 396

1921-1930...

286

WK-1921

105