WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2011 ZESZYT 1

Poznañ 2011

Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia Bibliografii Regionalnej Wielkopolski Poznań, ul. Kramarska 32 e-mail: [email protected]

Opisy zebrały: Anna B a r t k o w i a k, Maria R y n a r z e w s k a, Maria S t u l i g r o s z, Aneta S z c z e p a n i a k – G ł ę b o c k a

R e d a k c j a: Beata N o w a k

ISSN 0409 – 347 X

Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury Poznań, ul. Prusa 3 http: // www. wbp.poznan.pl. Nakład: 80 egz.

SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów i symboli stosowanych w bibliografii .......................................................... 6 Wykaz tytułów czasopism wykorzystanych w bibliografii oraz ich skrótów .............................................. 7

1.

ZAGADNIENIA OGÓLNE .............................................................................................................. 21 1. Bibliografie. Katalogi .............................................................................................................. 21 2. Czasopisma.............................................................................................................................. 21 3. Opracowania dotyczące całego regionu................................................................................... 22 4. Poszczególne okręgi i miejscowości........................................................................................ 22 5. Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia....................................................................................... 24 a) Zbiorowe ...................................................................................................................... 24 a) Indywidualne ................................................................................................................ 28

II.

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE .......................................................................................... 66 Geodezja. Geologia. Gleboznawstwo ...................................................................................... 66 Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i środowiska ......................................................... 66 a) Rezerwaty przyrody, ogrody, parki .............................................................................. 66 4. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja................................................................... 67 5. Mapy. Kartografia ................................................................................................................... 69 1. 2. 3.

III. IV.

LUDNOŚĆ .................................................................................................................................. 69 HISTORIA................................................................................................................................... 70 Opracowania ogólne. Historiografia..........................................................................................70 Nauki pomocnicze historii ....................................................................................................... 70 Archeologia ............................................................................................................................. 70 Historia Wielkopolski.............................................................................................................. 71 a) Do połowy XV wieku................................................................................................... 71 b) Od połowy XV wieku do 1793 roku ............................................................................ 71 c) Od 1793 do 1918 roku.................................................................................................. 71 d) Od 1918 do 1939 roku. Powstanie wielkopolskie ........................................................ 72 e) Od 1939 do 1945 roku.................................................................................................. 73 5. Historia poszczególnych okręgów i miejscowości .................................................................. 74 6. Historia nauki, oświaty i kultury.............................................................................................. 80

1. 2. 3. 4.

V. VI.

ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA LUDOWA ........................................................... 82 ZAGADNIENIA GOSPODARCZE............................................................................................ 83 Prace ogólne. Planowanie. Technika. Informatyka.................................................................. 83 a) Technika. Informatyka ................................................................................................. 83 2. Urbanistyka. Budownictwo ..................................................................................................... 84 3. Przemysł....................................................................................................................................84 a) Zagadnienia ogólne........................................................................................................84 b) Górnictwo..................................................................................................................... 84 c) Przemysł energetyczny................................................................................................. 84 d) Hutnictwo e) Przemysł elektromaszynowy ........................................................................................ 85 f) Przemysł chemiczny g) Przemysł budowlany h) Przemysł ceramiczny i szklarski................................................................................... 85 i) Przemysł drzewno – papierniczy.................................................................................. 86 j) Przemysł lekki k) Przemysł spożywczy .................................................................................................... 86 l) Przemysł poligraficzny. Drukarstwo ............................................................................ 86 ł) Inne gałęzie przemysłu 4. Drobna wytwórczość. Usługi.....................................................................................................86

1.

4 a) Przemysł drobny. Rzemiosło........................................................................................ 86 b) Spółdzielczość pracy......................................................................................................87 c) Usługi ........................................................................................................................... 87 5. Gospodarstwo wiejskie............................................................................................................ 87 a) Rolnictwo ..................................................................................................................... 87 b) Uprawa i ochrona roślin ............................................................................................... 88 c) Hodowla zwierząt. Weterynaria ................................................................................... 88 d) Mechanizacja rolnictwa e) Melioracje f) Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo g) Leśnictwo. Łowiectwo ................................................................................................. 89 h) Rybactwo. Wędkarstwo................................................................................................ 90 6. Gospodarka wodna .................................................................................................................. 90 7. Handel. Żywienie zbiorowe..................................................................................................... 91 a) Handel .......................................................................................................................... 91 b) Organizacja targów....................................................................................................... 92 c) Imprezy targowe........................................................................................................... 92 d) Żywienie zbiorowe ....................................................................................................... 92 8. Finanse. Budżet. Ubezpieczenia .............................................................................................. 92 9. Komunikacja............................................................................................................................ 94 a) Transport ...................................................................................................................... 94 b) Łączność....................................................................................................................... 96 10. Gospodarka komunalna. Hotelarstwo...................................................................................... 96 11. Gospodarka mieszkaniowa ...................................................................................................... 97 12. Pożarnictwo ............................................................................................................................. 98 VII.

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE .................................................................... 100 Zagadnienia ogólne. Życie społeczne i polityczne regionu od 1945 r. .................................. 100 Partie polityczne .................................................................................................................... 100 Organizacje społeczne ........................................................................................................... 101 Organizacje młodzieżowe...................................................................................................... 102 Zagadnienia społeczne........................................................................................................... 103 a) Praca. Samorząd pracowniczy. Zagadnienia socjalne ................................................ 103 b) Związki zawodowe c) Zagadnienia socjologiczne ......................................................................................... 103 d) Pomoc społeczna ........................................................................................................ 104 e) Patologia społeczna .................................................................................................... 107 6. Uroczystości i obchody.......................................................................................................... 107

1. 2. 3. 4. 5.

VIII.

ZAGADNIENIA PRAWNO – ADMINISTRACYJNE ............................................................ 108 Administracja. Samorząd terytorialny ................................................................................... 108 a) Administracja ............................................................................................................. 108 b) Samorząd terytorialny ................................................................................................ 108 2. Zagadnienia prawne. Sądownictwo ....................................................................................... 116 3. Bezpieczeństwo publiczne..................................................................................................... 116 1.

IX.

WOJSKO. OBRONA CYWILNA............................................................................................. 117

X. 1. 2. 3. XI. 1. 2. 3.

OCHRONA ZDROWIA............................................................................................................ 118 Zagadnienia ogólne. Stan sanitarny ....................................................................................... 118 Lecznictwo ............................................................................................................................ 118 Apteki .................................................................................................................................... 119 NAUKA. OŚWIATA. KULTURA............................................................................................ 120 Nauka. Organizacje i placówki naukowe............................................................................... 120 Szkolnictwo wyższe .............................................................................................................. 120 Oświata .................................................................................................................................. 123 a) Zagadnienia ogólne .................................................................................................... 123 b) Opieka nad dzieckiem i młodzieżą. Wychowanie przedszkolne ................................ 124 c) Szkolnictwo podstawowe ........................................................................................... 125 d) Szkolnictwo specjalne ................................................................................................ 126

4.

XII.

5 e) Szkolnictwo średnie ogólnokształcące ....................................................................... 126 f) Szkolnictwo artystyczne............................................................................................. 129 g) Szkolnictwo zawodowe. Oświata dorosłych .............................................................. 129 Kultura................................................................................................................................... 131 a) Zagadnienia ogólne .................................................................................................... 131 b) Imprezy kulturalne ..................................................................................................... 131 c) Towarzystwa kulturalne. Ruch regionalny ................................................................. 132 d) Domy kultury. Kluby. Świetlice................................................................................. 133 e) Amatorski ruch artystyczny........................................................................................ 134 f) Muzea. Wystawy ........................................................................................................ 137 g) Radio i telewizja......................................................................................................... 142 h) Kultura fizyczna. Sport............................................................................................... 142 JĘZYKOZNAWSTWO ............................................................................................................. 145

XIII. 1. 2.

LITERATURA .......................................................................................................................... 146 Teksty literackie .................................................................................................................... 146 Krytyka i życie literackie....................................................................................................... 146

1. 2. 3. 4. 5. 6.

SZTUKA ................................................................................................................................... 147 Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków .................................................................... 147 Plastyka.................................................................................................................................. 150 Teatr. Estrada......................................................................................................................... 151 Muzyka .................................................................................................................................. 153 Fotografika ............................................................................................................................ 154 Film. Kino.............................................................................................................................. 156

XIV.

XV.

ZAGADNIENIA WYZNANIOWE........................................................................................... 157

XVI. 1. 2. 3. 4. 5.

KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA .................................................. 162 Ruch wydawniczy. Księgarstwo............................................................................................ 162 Biblioteki. Czytelnictwo ........................................................................................................ 162 Informacja naukowa i multimedialna .................................................................................... 164 Czasopiśmiennictwo .............................................................................................................. 164 Archiwa ................................................................................................................................. 165

INDEKS AUTORSKI.............................................................................................................................. 166 INDEKS PRZEDMIOTOWY.................................................................................................................. 175

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII

bibliogr. dot. dwumies. dwutyg. dzien. ed. fot. fragm. il. im. jęz. k. kom. red. kwart. maszyn. mies. nacz. nr okł. oprac. polem. popr. portr. półr. przedm. pw. R. red. Roczn. rozm. rys. tab. tabl. tłum. tyg. uzup. wkł. woj. wyd. wyd. spec. wypow. z. zob.

bibliografia dotyczy dwumiesięcznik dwutygodnik dziennik editor fotografia(a) fragment ilustrował(a), ilustracje imienia język karty Komitet redakcyjny kwartalnik maszynopis miesięcznik naczelny numer okładka opracował(a) polemika poprawione portret półrocznik przedmowa pod wezwaniem rok redaktor rocznik rozmowa / rozmawiał rysował, rysunki tabela tablica tłumaczył(a) tygodnik uzupełnione wkładka województwo wydanie wydanie specjalne wypowiedzi zeszyt zobacz

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM WYKORZYSTANYCH W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKRÓTÓW Wykaz zawiera wszystkie tytuły czasopism zarejestrowane w bazie danych

ABC Absolw. AE Acta Myc. Acta Orn. Acta Parasit. Acta Scansen. Acta UL, Fol. Anthrop. Acta UL, Fol. Libr. Acta UNC, Zabytkozn. Acta Univ. Wratisl., Hist. Acta Univ. Wratisl., Prawo Akant Akt. Gm. Krzykosy Akt. Lokal. Alm. Hist. Alma Mater Analecta Analecta Crac. Animaliscience Ann. Missiol. Posn. Ann. Soc. Geol. Pol. APS Arbor. Kór. Arch. Bibl. Muz. Arch. Pol. Arch. Technol. Masz. Aut. Archeion Archaeol. Hist. Pol. Archaeol. Pol. Archeol. Pol. Archit. Mur. Arkusz Ars. Senes. Arsenał Pozn. Art & Business Art. Inq. Art. Quaest. ARTeon Asekuracja Asnykowiec Aten. Kapł. Atest Aura Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. A Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. B Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. C Balcan. Posn. Barok Bemak Bez Dogmatu Bezpł. Tyg. Pozn. Biblia i Ekumenizm

Absolwenci AE Acta Mycologica Acta Ornithologica Acta Parasitologica Acta Scansenologica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Anthropologica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo Aktualności Gminne. Miesięcznik gminy Krzykosy Aktualności Lokalne Almanach Historyczny

Analecta Cracoviensia Annales Missiologicae Posnanienses Annales Societatis Geologorum Poloniae Akademicki Przegląd Sportowy Arboretum Kórnickie Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne Archiwista Polski Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji Archaeologia Historica Polona Archaeologia Polona Archeologia Polska Architektura Murator Ars Senescendi Arsenał Poznański Art Inquiry Artium Quaestiones

Ateneum Kapłańskie

Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią Seria A – Geografia Fizyczna Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B – Botanika Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C – Zoologia Balcanica Posnaniensia

Bezpłatny Tygodnik Poznański

8 Biblioteka Biblioteka PHTN Bibliotekarz Bibl. Pozn. Bibliot. Kazn Biol. Bull. Posn. Biol. w Szk. Biotechnologia Biul. Gł. Bibl. Lek. Biul. Hist. Pogr. Biul. Hist. Szt. Biul. Hist. Wychow. Biul. Inf. AM Pozn. Biul. Inf. AWF Biul Inf. Burmistrza Kłodawy Biul. Inf. Pow. Koniń. Biul. Inf. Sądu Lek. Biul. Inf. Św. Zw. Żoł. AK Wielkop. Biul. Inf. WIL Biul. Inf. ZM Czarnkowa Biul. Inf. ZM Kłodawa Biul. IPN Biul. KPŻ Biul. Miej. Biul Mosiń. Biul. Oceny Odm. Biul. Par. Kraj. Wielkop. Biul. Pobiedzis. Biul. Pow. Pozn. Biul. PTOP „Salamandra” Biul. PWSZ Konin Biul. Samorz. MiG Murowana Goślina Biul. Stow. Gmin i Powiatów Wielkop. Biul Stow. Muzeów Biul. Stow. Rzecz. Biul. WOIA Blisko Siebie Bus. Pol. Cała Ty Chem. Inż. Ekol. Chem. w Szk. Chir. Narz. Ruchu Chodzieżanin Chrońmy Przyr. Coll. Theol. Adal. Coll. Theol. Adal. Biblica Coll. Theol. Adal. Practica Coll. Theol. Adal. Sistematica Czas. Kult. Czas. Ostrz. Czas Praw. – Hist. Czempiń Cztery Kąty

Biblioteka Poznańskiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego Bibliotekarz Poznański Biblioteka Kaznodziejska Biological Bulletin of Posnan Biologia w Szkole Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej Biuletyn Historii Pogranicza Biuletyn Historii Sztuki Biuletyn Historii Wychowania Biuletyn Informacyjny Akademii Medycznej w Poznaniu Biuletyn Informacyjny Akademii Wychowania Fizycznego Biuletyn Informacyjny Burmistrza Kłodawy Biuletyn Informacyjny Powiatu Konińskiego Biuletyn Informacyjny Sądu Lekarskiego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska Biuletyn Informacyjny. Wielkopolska Izba Lekarska Biuletyn Informacyjny. Zarząd Miasta Czarnkowa Biuletyn Informacyjny Zarządu Miejskiego w Kłodawie Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn / Korporacja Producentów Żywności Biuletyn Miejski Biuletyn Mosiński Biuletyn Oceny Odmian Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski Biuletyn Pobiedziski Biuletyn Powiatu Poznańskiego Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuletyn Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej Business Polonia Chemia i Inżynieria Ekologiczna Chemia w Szkole Chirurgia Narządów Ruchu Chrońmy Przyrodę Ojczystą Colloquia Theologica Adalbertina Colloquia Theologica Adalbertina Biblica, Patristica et Historica Colloquia Theologica Adalbertina Practica et Canonica Colloquia Theologica Adalbertina Sistematica Czas Kultury Czas Ostrzeszowski Czasopismo Prawno - Historyczne

9 Debiuty Nauk. Stud. WSB Dekada Lit. Dendrobiology Dialog Diec. Kal. Doradca Dyr. Szk. Dzieje Najnow. Dzień Jeżyc Dzień Nowotom. – Grodzis. Dzień Wolszt. Dziś Dzwonek Odol. Ecclesia Wielkop. Echa Opal. Echa Przeszł. Echo Echo Dopiewa Echo Koźmina Echo Lubonia Echo Turku Eduk. dla Bezp. Eduk. Doros. Eduk. Filoz. Eduk. Multimed. Eduk. Ustaw. Doros. Edukacja Eko i My Ekon. Org. Przeds. Ekonomista Ekopartner Er (r) go Erica Polon. Etnogr. Pol. Europa Exit Expr. Pozn. Fakty AM Fakty Gost. Fakty Jar. Fakty Krot. Fakty Pleszew. Fakty Wielkop. Fides Filantrop Filat. Kalis. Filat. Pol. Film Fol. For. Pol. Ser. B Fol. Hist. Artium, Ser. Nowa Fol. Praehist. Posn. Fol. Turist. Font. Archaeol. Posn. Food Science Forestry Format Fortyfikacja Foto – Zeszyty Fotografia Fragm. Faun. Gaz. Bank. Gaz. Goliń.

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej Dekada Literacka

Diecezja Kaliska Dyrektor Szkoły Dzieje Najnowsze Dzień Nowotomysko – Grodziski Dzień Wolsztyński Dzwonek Odolanowski Ecclesia Wielkopolski Echa Opalenickie Echa Przeszłości

Edukacja dla Bezpieczeństwa Edukacja Dorosłych Edukacja Filozoficzna Edukacja Multimedialna Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Erica Polonica Etnografia Polska Europa Wschodu i Zachodu Express Poznański Fakty Akademii Medycznej w Poznaniu Fakty Gostyńskie Fakty Jarocińskie Fakty Krotoszyńskie Fakty Pleszewskie Fakty Wielkopolskie Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych Filantrop Naszych Czasów Filatelista Kaliski Filatelista Polski Folia Forestalia Polonica. Seria B Drzewnictwo Folia Historiae Artium. Seria Nowa Folia Praehistorica Posnaniensia Folia Turistica Fontes Archaeologici Posnanienses Food Science and Technology

Fragmenta Faunistica Gazeta Bankowa Gazeta Golińska

10 Gaz. Gost. Gaz. Jar. Gaz. Kleczew. Gaz. Kośc. Gaz. Mal. i Poet. Gaz. Obs. IMGW Gaz. Ostrow. Gaz. Park. Gaz. Pol. Gaz. Pozn. Gaz. Prawna Gaz. Raw. Gaz. Samorz. i Adm. Gaz. Skalmierz. Gaz. Sucholes. Gaz. Szamot. Gaz. Śrem. Gaz. Targ. Gaz. Ulicz. Gaz. Wielkop. Gaz. Witkow. Gaz. Wyb. Gaz. Zamkowa Gaz. Ziemi Rychtal. Gens Geol. Quart. Geologia (Kraków) Geologos Ginek. Prakt. Głos Koła Głos Konkur. Głos Lipna Głos Polit. Głos Szamot. Głos Szamotuł Głos Śrem. Głos Targowy Głos Wągrow. Głos Wielkop. Głos Wolszt. Głos Ziemi Szamot. Goniec Lwówecki Goniec Os. Gosp. Nar. Gościniec Grabonos. Zap. Region. Grot Guliwer Herba Pol. Heureka Highway Hod. Rośl. i Nasien. Humaniora Ibis Pozn. IKS Il. Mag. Turyst. Inf. Bibl. Gł. AM Pozn. Inf. Klubowa Inf. Koźminec. Inf. Kult. i Turyst. Połud. – Zach. Wielkop.

Gazeta Gostyńska Gazeta Jarocińska Gazeta Kleczewska Gazeta Kościańska Gazeta Malarzy i Poetów Gazeta Obserwatora IMGW Gazeta Ostrowska Gazeta Parkowa Gazeta Polska Gazeta Poznańska Gazeta Prawna Gazeta Rawicka Gazeta Samorządu i Administracji Gazeta Skalmierzycka Gazeta Sucholeska Gazeta Szamotulska Gazeta Śremska Gazeta Targowa Gazeta Uliczna Gazeta Wielkopolska Gazeta Witkowska Gazeta Wyborcza Gazeta Zamkowa Gazeta Ziemi Rychtalskiej Geological Quarterly

Ginekologia Praktyczna Głos Konkursowy Głos Politechniki Głos Szamotulski Głos Śremski Głos Wągrowiecki Głos Wielkopolski Głos Wolsztyński Głos Ziemi Szamotulskiej Goniec Osiedlowy Gospodarka Narodowa Grabonoskie Zapiski Regionalne

Herba Polonica

Hodowla Roślin i Nasiennictwo Ibis Poznański Ilustrowany Magazyn Turystyczny Informator Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu Informacja Klubowa. Wielkopolski Klub Kapitału Informator Koźminecki Informator Kulturalny i Turystyczny Południowo – Zachodniej Wielkopolski

11 Inf. Miasta Luboń Inf. Miej. Lubonia Inf. Międzych. Inf. Pow. Wrzes. Inf. Region. Krotoszyn Inf. Samorz. Gm. Bojanowo Inf. Samorz. MiG Murowana Goślina Inf. Swarzędzki Informator RSR RP Inż. Ochr. Środ. Jantar. Szlaki Jesteśmy Jęz. Obce Szk. Jęz. Pol. Jour. of Plant Protect. Kalis. Stud. Teol. Kalisia Nowa Kalisz. w Warsz. Katecheta Katedra Kino Klin. Perinat. i Ginek. KNC Kobylin Konie i Rumaki Koniń. Forum Nauk. Kos. Bukow. Kosmos Kostrzyńskie ABC Kosynier Kośc. Gaz. Samorz. Kościel. Goniec Samorz. Koziołki Pozn. Kół. Kur. Kórniczanin Krajozn. i Turyst. Kresy Kron. Katow. Kron. M. Pozn. Kron. Szczec. Kron. Śremu Kron. UAM Pozn. Kron. Wielkop. Kukurydza Kulisy Gnieźn. Kult. w Kraju Kult. Współcz. Kupiec Wielkop. Kur. Mosiń. Kur. Powiatowy Kur. Puszczyk. Kur. Reg. Kur. Rogoziń. Kur. Szamociń. Kur. Wrzes. Kurenda Kwart. Artyst. Kwart. Hist. Kwart. Hist. Kult.

Informator Miasta Luboń Informator Miejski Lubonia Informator Międzychodzki Informator Powiatu Wrzesińskiego Informacje Regionalne. Krotoszyn Informator Samorządowy Gminy Bojanowo Informator Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina Informator Swarzędzki Informator / Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej Inżynieria i Ochrona Środowiska Jantarowe Szlaki Języki Obce w Szkole Język Polski Journal of Plant Protection Research Kaliskie Studia Teologiczne Kaliszanie w Warszawie

Kliniczna Perinatologia i Ginekologia Króluj nam Chryste

Konińskie Forum Naukowe Kosynier Bukowski

Kościańska Gazeta Samorządowa Kościelecki Goniec Samorządowy Koziołki Poznańskie Kółkowa Kurenda Krajoznawstwo i Turystyka Kronika Katowicka Kronika Miasta Poznania Kronika Szczecina Kronika Śremu Kronika Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Kronika Wielkopolski Kulisy Gnieźnieńskie Kultura w Kraju i na Świecie Kultura Współczesna Kupiec Wielkopolski Kurier Mosiński Kurier Powiatowy Kurier Puszczykowski Kurier Regionalny Kurier Rogoziński Kurierek Szamociński Kurier Wrzesiński Kwartalnik Artystyczny Kwartalnik Historyczny Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

12 Kwart. Hist. Nauki Kwart. Hist. Prasy Pol. Kwart. Hist. Żyd. Kwart. Nowot. Kwart. Wrzes. LA Land. Anal. Lech Lednica Leszcz. Not. Akad. Leszcz. Zesz. Muzeal. Ling. Posn. Liskowianin List do Chorych Lit. Lud. Liturg. Sac. Lofer Logistyka Lud Ludzie. Wydarzenia Łambin. Rocz. Muz. Mag. Inf. Gm. Nowy Tomyśl Mag. Reg. Mag. Samorz. Management Mars Mater. Dziej. Kult. Bydg. Mater. Inf. Spr. Mater. Zach. – Pom. Med. Sport. Megaron Megaron Kur. Merkur. Leszcz. Merkur. Mosiń. Metafora Miast. Pozn. Miasto Mies. Kośc. Archidiec. Pozn. Mies. Sucholes. Miłujcie się! Misc. Hist. – Arch. Misyjne Drogi MM Mag. Przem. Monitor Wielkop. Morena Mosiniak Motywy Museion Muzyk Myśl Pol. Na Ostrow. Szlaku Na Zachód Nad Obrą Nadnot. Echa Nadwarciań. Rocz. Hist. – Arch. Najwyż. Czas Napis Nasz Dzień po Dniu Nasz Grunwald Nasz Powiat Nasz Pow. Chodzies.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki Kwartalnik Historii Prasy Polskiej Kwartalnik Historii Żydów Kwartalnik Nowotomyski Kwartalnik Wrzesiński LA Landform Analysis

Leszczyński Notatnik Akademicki Leszczyńskie Zeszyty Muzealne Lingua Posnaniensis

Literatura Ludowa Liturgia Sacra

Ludzie. Wydarzenia. Rocznice Łambinowicki Rocznik Muzealny Magazyn Informacyjny Gminy Nowy Tomyśl Magazyn Regionalny Magazyn Samorządowy

Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Materiały. Informacje, Sprawozdania Regionalnej Izby Pamiątek Oświatowych Materiały Zachodniopomorskie Medycyna Sportowa Megaron Kurier Czytelniczy Merkuriusz Leszczyński Merkuriusz Mosiński Miasteczko Poznań Miasto : Społeczność, Środowisko, Zarządzanie Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej Miesięcznik Sucholeski Miscellanea Historico – Archivistica MM Magazyn Przymysłowy Monitor Wielkopolski

Myśl Polska Na Ostrowskim Szlaku Na Zachód od Poznania Nadnoteckie Echa Nadwarciański Rocznik Historyczno – Archiwalny Najwyższy Czas

Nasz Powiat Chodzieski

13 Nasza Przeszł. Nasza Starołęka Nasza Wielkop. Nasze Hist. Nasze Jeżyce Nasze Miasto Nasze Sprawy Nasze Wiad. Śrem. Natur. Fibr. Nauka Nauka i Przyszł. Nauka Pol. Neodidagmata Neofilolog Net. Gazeta Neuroskop Nie Niedziela Normalizacja Not. Dobrzyc. Not. Orn. Not. Wyd. Nowa Gaz. Gost. Nowa Polsz. Nowa Szk. Nowa Środa Nowa Wieś Nowe Książ. Nowe Państ. Nowe Życie Gosp. Now. Komor. Now. Lek. Now. Szpital. Now. Wrzes. Nowy Wiek Obr. Plast. Obs. Kaźmier. Obs. Międzych. Obs. Wrzes. Obywatel Ochr. i Konserw. Zabyt. Ochr. Rośl. Ochr. Zabyt. Odkrywca Odnowiciel Odra Onomastica Opatowianin Opcje Operomania Opiekun Orbis Ling. Orędownik MiG Ostroróg Ostatni Dzw. Ostrzesz. Kron. Reg. Otolar. Pol. Otwarta Szk. Pacjent Wielkop. Paedag. Christ. PAL Prz. Artyst. – Lit. Palestra Pam. Bibl. Kór.

Nasza Przeszłość Nasza Wielkopolska Nasze Historie

Nasze Wiadomości Śremskie Natural Fibres Nauka i Przyszłość Nauka Polska

Notatki Dobrzyckie Notatki Ornitologiczne Notes Wydawniczy Nowa Gazeta Gostyńska Nowa Polszczyzna Nowa Szkoła

Nowe Książki Nowe Państwo Nowe Życie Gospodarcze Nowiny Komornickie Nowiny Lekarskie = Medical News Nowiny Szpitalne Nowiny Wrzesińskie Obróbka Plastyczna Metali Obserwator Kaźmierski Obserwator Międzychodzki Obserwator Wrzesiński Ochrona i Konserwacja Zabytków Ochrona Roślin Ochrona Zabytków

Orbis Linguarum Orędownik Miasta i Gminy Ostroróg Ostatni Dzwonek Ostrzeszowska Kronika Regionalna Otolaryngologia Polska Otwarta Szkoła Pacjent Wielkopolski Paedagogia Christiana PAL Przegląd Artystyczno – Literacki Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

14 Pam. Lit. Pam. Pol. Tow. Tatrzań. Pam. Słow. Pam. Tow. Miłoś. Ziemi Kośc. Pan. Grodzis. Pan. Kazim. Pan. Leszcz. Pan. Pol. Miast Pan. Wielkop. Kult. Państ. i Prawo Parki Nar. Parowozik Partner Targ. Pediat. Prakt. Pegaz Phytopat. Pol. Pielęg. Pol. Pieśń Skrzydl. Piotrk. Stud. Pedag. Plama Podl. Kwart. Hum. Poez. Dzis. Pogranicza Pojezierze Pokolenia Pol. Ang. Stud. Pol. Drob. Pol. J. Ecol. Pol. J. Environ. Pol. Market Pol. Prz. Kartogr. Polagra Polityka Polit. Społ. Polonica Polonistyka Por. Bibl. Por. Bibliogr. – Metod. Por. Gosp. Por. Handl. Por. Jęz. Por. Rest. Post. Bioch. Post. Fiz. Post. Neonat. Post. Ochr. Rośl. Pow. Chodzies. Pow. Kol. Pozn. Pegaz Pozn. Rocz. Arch. – Hist. Pozn. Spotk. Język. Pozn. Stom. Pozn. Stud. Polon. Pozn. Stud. Teol.

Pamiętnik Literacki Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Pamiętnik Słowiański Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej Panorama Grodziska Panorama Kazimierska Panorama Leszczyńska Panorama Polskich Miast Panorama Wielkopolskiej Kultury Państwo i Prawo Parki Narodowe

Pozn. Univ. Econ. Poznaj Swój Kraj Poznań - Panorama Pr. Hist. – Arch. Pr. Inst. Tech. Bud. Pr. Inst. Technol. Drew. Pr. Językozn. (Katow.)

The Poznań University Economics Review

Partner Targowy Pediatria Praktyczna Phytopatologia Polonica Pielęgniarstwo Polskie Pieśń Skrzydlata Piotrkowskie Studia Pedagogiczne Podlaski Kwartalnik Humanistyczny Poezja Dzisiaj

Polish Anglosaxon Studies Polskie Drobiarstwo Polish Journal of Ecology Polish Journal of Environmental Studies Polish Market Polski Przegląd Kartograficzny

Polityka Społeczna

Poradnik Bibliotekarza Poradnik Bibliograficzno – Metodyczny Poradnik Gospodarski Poradnik Handlowca Poradnik Językowy Poradnik Restauratora Postępy Biochemii Postępy Fizyki Postępy Neonatologii Postępy w Ochronie Roślin Powiat Chodzieski Powiat Kolski Poznański Pegaz Poznański Rocznik Archiwalno - Historyczny Poznańskie Spotkania Językoznawcze Poznańska Stomatologia Poznańskie Studia Polonistyczne Poznańskie Studia Teologiczne

Prace Historyczno – Archiwalne Prace Instytutu Techniki Budowlanej Prace Instytutu Technologii Drewna Prace Językoznawcze (Katowice)

15

Pr. Komis. Archeol. PTPN Pr. Komis. Bud. i Archit. PTPN Pr. Komis. Bud. Masz. PTPN Pr. Komis. Hist. Szt. PTPN Pr. Komis. Hist. PTPN Pr. Komis. Jęz. PTPN Pr. Komis. Muzyk. PTPN Pr. Mater. Muz. Archeol. Łódź, Ser. Archeol. Pr. Nauk. Kult. Fiz./WSP Częst. Pr. Nauk. Pedagog./WSP Częst. Pr. Przem. Inst. Maszyn Rol. Pr. Uczest. Stud. Dokt. Pr. z Zakresu Nauk Rol. PTPN Prawo i Życie Press Probl. Dydak. AR Pozn. Probl. Hum. Probl. Opiek. – Wychow. Probl. Rodz. Probl. Społ. Ruchu Nauk. Probl. Turyst. Probl. Turyst. Hot. Prok. i Prawo Pro Libris Promesa Prosto z Ratusza Prosto z Ratusza. Grodzisk Wlkp. Prosto z Ratusza. Koło Protokół Kult. Prz. Antrop. Prz. Bibliot. Prz. Geod. Prz. Geogr. Prz. Geol. Prz. Gnieźn. Prz. Hand. Prz. Hist. – Ośw. Prz. Hist. - Wojs. Prz. Hum. Prz. Kol. Prz. Komunal. Prz. Koniń. Prz. Leś. Prz. Nauk. Inst. Wychow. Fiz. Prz. Nekiel. Prz. Org. Prz. Politol. Prz. Pol. Prz. Pow. Prz. Powsz. Prz. Przyr. Prz. Słupec. Prz. Tyg. Prz. Wielkop. Prz. Wojsk Lot.

Prace Komisji Archeologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Prace Komisji Budownictwa i Architektury. PTPN Prace Komisji Budowy Maszyn. PTPN Prace Komisji Historii Sztuki. PTPN Prace Komisji Historycznej. PTPN Prace Komisji Językoznawczej. PTPN Prace Komisji Muzykologicznej. PTPN Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna Prace Naukowe. Kultura Fizyczna/Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie Prace Naukowe. Pedagogika/Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych Prace Uczestników Studium Doktoranckiego Prace z Zakresu Nauk Rolniczych. PTPN

Problemy Dydaktyki i Wychowania w Akademii Rolniczej w Poznaniu Problemy Humanistyki Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze Problemy Rodziny Problemy Społecznego Ruchu Naukowego Problemy Turystyki Problemy Turystyki i Hotelarstwa Prokuratura i Prawo

Prosto z Ratusza. Grodzisk Wielkopolski Protokół Kulturalny Przegląd Antropologiczny Przegląd Biblioteczny Przegląd Geodezyjny Przegląd Geograficzny Przegląd Geologiczny Przegląd Gnieźnieński Przegląd Handlowy Przegląd Historyczno – Oświatowy Przegląd Historyczno – Wojskowy Przegląd Humanistyczny Przegląd Kolski Przegląd Komunalny Przegląd Koniński Przegląd Leśniczy Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie Przegląd Nekielski Przegląd Organizacji Przegląd Politologiczny Przegląd Polonijny Przegląd Powiatowy Przegląd Powszechny Przegląd Przyrodniczy Przegląd Słupecki Przegląd Tygodniowy Przegląd Wielkopolski Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

16 Prz. Zach. Prz. Zach. – Pom. Prz. Zool. Przeciąg Przegląd Przekrój Przem. na Szlaku Piast. Przew. Katol. Przew. Targ. Miasta Pol. Przyg. Wieści Gminne Przyj. Ludu Przyr. i Człow. Przyr. Połud. Wielkop. Quaest. Geogr. Quaest. Medii Aevi Quo Vadis Rachunkowość Rakoniew. Mag. Inf. Raptularz Pozn. Ratusz Ratusz Trzcian. Reg. Biul. WSB Rejent Reporter Gnieźn. Res Facta Nova Rocz. AR Pozn. Botanika Rocz. AR Pozn. Rozprawy Naukowe Rocz. Archidiec. Pozn. Rocz. Bibl. Rocz. Dendrol. Rocz. Diec. Kal. Rocz. Dziej. Społ. Rocz. Hist. Rocz. Hist. Prasy Pol. Rocz. Hum. Rocz. Kalis. Rocz. Koniń. Rocz. Lubus. Rocz. Łódz. Rocz. Muz. Nar. Rol. Rocz. Nadnot. Rocz. Nauk. AWF Pozn. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. Rocz. Nauk Polit. Rocz. Nauk Społ. Rocz. Nauk. WSHG Pozn. Rocz. Ochr. Środ. Rocz. Otwoc. Rocz. Pleszew. Rocz. Sekc. Pedagog. WSF – P Krak. Rocz. Socjol. Rodz. Rocz. Świętoch. Rocz. Teol. (Lub.) Rocz. Ziemi Kłodz. Rokic. Wiad. Rol. Spółdz. Ruch Muzycz.

Przegląd Zachodni Przegląd Zachodnio – Pomorski Przegląd Zoologiczny

Przemiany na Szlaku Piastowskim Przewodnik Katolicki Przewodnik Targowe Miasta Polski Przygodzickie Wieści Gminne Przyjaciel Ludu Przyroda i Człowiek Przyroda Południowej Wielkopolski Quaestiones Geographicae Quaestiones Medii Aevi Novae

Rakoniewicki Magazyn Informacyjny Raptularz Poznański Ratusz Trzcianecki Regionalny Biuletyn Wyższej Szkoły Bankowej Reporter Gnieźnieński Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe Rocznik Archidiecezji Poznańskiej Roczniki Biblioteczne Rocznik Dendrologiczny Rocznik Diecezji Kaliskiej Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych Roczniki Historyczne Rocznik Historii Prasy Polskiej Roczniki Humanistyczne Rocznik Kaliski Rocznik Koniński Rocznik Lubuski Rocznik Łódzki Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie Rocznik Nadnotecki Roczniki Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” Rocznik Nauk Politycznych Roczniki Nauk Społecznych Rocznik Naukowy / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Rocznik Ochrona Środowiska Rocznik Otwocki Rocznik Pleszewski Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie Roczniki Socjologii Rodziny Rocznik Świętochłowicki Roczniki Teologiczne. Lublin Rocznik Ziemi Kłodzkiej Rokickie Wiadomości Rolnik Spółdzielca Ruch Muzyczny

17 Ruch Praw. Rydzyna Rydzyniak Rzecz Krot. Rzeczpospolita Saec. Christ. Salamandra Salv. Mater Samorz. Miej. Samorz. Teryt. Samorząd Sąsiadka-Czytaj Sąsiedzi Sąsiadom Scena Scr. Neophil. Posn. Seminare [Siedem] 7 Dni Kalisza Siewca Wielkop. Slav. Antiqua Slav. Occid. Slav. Orient. Sław. Gost. Słup. Stud. Hist. Społ. Otwarte Społem Spotk. z Zabyt. Spraw. Archeol. Spr. Narod. Stop Wielkop. Streszcz. Ref.

Stud. Bibliol. Stud. Demogr. Stud. Dokt. AE Pozn. Stud. Etnol. Antrop. Stud. Filol. Pol. Stud. Franciszk. Stud. Germ. Posn. Stud. Gnes. Stud. Hist. Stud. Hist. Oecon. Stud. Hist. Slavogerm. Stud. Koszal. – Kołob. Stud. Led. Stud. Mater. Dziej. Pałuk Stud. Mater. Hist. Wojs. Stud. Parad. Stud. Phys. Cult. Stud. Region. Lok. Stud. Roman. Posn. Stud. Ros. Posn. Stud. Śl. Stud. Zach. Stud. Źródłozn. Suplement Sycyna Sygnały Wierzb. Szkice Hum. Szkice Koźmiń. Szkice Nadobrz. Śląsk

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rydzyna Tu i Teraz Rzecz Krotoszyńska Saeculum Christianum Salvatoris Mater Samorząd Miejski Samorząd Terytorialny

Scripta Neophilologica Posnaniensia

Siewca Wielkopolski Slavia Antiqua Slavia Occidentalis Slavia Orientalis Sławni Gostynianie Słupskie Studia Historyczne Społeczeństwo Otwarte Spotkania z Zabytkami Sprawozdania Archeologiczne Sprawy Narodowościowe Stop Wielkopolski Streszczenia Referatów Wygłoszonych w [...] Roku / Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii Studia Bibliologiczne Studia Demograficzne Studia Doktorantów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Studia Etnologiczne i Antropologiczne Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Studia Franciszkańskie Studia Germanica Posnaniensia Studia Gnesnensia Studia Historyczne Studia Historiae Oeconomicae Studia Historica Slavo – Germanica Studia Koszalińsko - Kołobrzeskie Studia Lednickie Studia i Materiały do Dziejów Pałuk Studia i Materiały do Historii Wojskowości Studia Paradyskie Studies in Physical Culture and Tourism Studia Regionalne i Lokalne Studia Romanica Posnaniensia Studia Rossica Posnaniensia Studia Śląskie Studia Zachodnie Studia Źródłoznawcze

Sygnały Wierzbinka Szkice Humanistyczne Szkice Koźmińskie Szkice Nadobrzańskie

18 Śl. Stud. Hist. – Teol. Średz. Kwart. Kult. Świat Kolei Świat Rodz. Świat Targów Światło Św. Gabriel Teatr Ten Świat Teol Prakt. Top Agrar Topos Transp. i Komunik. Trybuna Turysta Wielkop. Twój Puls Tygod. Twórczość Tyg. Not. Tyg. Nowy Tyg. Pil. Tyg. Powsz. Tyg. Solidarność Tyg. Swarz. Tyg. Szamot. Tyg. Śrem. Tygiel Kult. Ujskie Spr. Varia Variab. and Evol. W Drodze Warta Wawrzyniec Welcome to Poznań Wędrownik Wędrujemy Wiad. Archeol. Wiad. Archidiec. Gnieźn. Wiad. Bot. Wiad. Chem. Wiad. Ekol. Wiad. Ent. Wiad. Grodzis. Wiad. Hist. Wiad. Jutrosiń. Wiad. Kościań. Wiad. Kramskie Wiad. Lokal. Wiad. Miejskogór. Wiad. Nowot. Wiad. Numiz. Wiad. Odmian. Wiad. Parazyt. Wiad. Powiat. Wiad. Skoc. Wiad. Słupec. Wiad. Somp. Wiad. Staromiej. Wiad. Ubezp. Wiad. Wrzes. Wiara i Uczynki Wiedza i Umiejętności Wielkop. Biul. Ekol.

Śląskie Studia Historyczno - Teologiczne Średzki Kwartalnik Kulturalny Świat Rodzinny Światło z La Salette Święty Gabriel

Teologia Praktyczna Top Agrar – Polska Transport i Komunikacja Turysta Wielkopolski Twój Puls Tygodnia Tygodnik Notecki Tygodnik Nowy Tygodnik Pilski Tygodnik Powszechny Tygodnik Solidarność Tygodnik Swarzędzki Tygodnik Szamotulski Tygodnik Śremski Tygiel Kulturalny Ujskie Sprawy Variability and Evolution

Welcome to Poznań and Wielkopolska

Wiadomości Archeologiczne Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej Wiadomości Botaniczne Wiadomości Chemiczne Wiadomości Ekologiczne Wiadomości Entomologiczne Wiadomości Grodziskie Wiadomości Historyczne Wiadomości Jutrosińskie Wiadomości Kościańskie Wiadomości Kramskie Wiadomości Lokalne Wiadomości Miejskogóreckie Wiadomości Nowotomyskie Wiadomości Numizmatyczne Wiadomości Odmianoznawcze Wiadomości Parazytologiczne Wiadomości Powiatowe Wiadomości Skockie Wiadomości Słupeckie Wiadomości Sompolna Wiadomości Staromiejskie Wiadomości Ubezpieczeniowe Wiadomości Wrzesińskie

Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny

19 Wielkop. Inf. Przyr. Wielkop. Kal. Rol. Wielkop. Powst. Wielkop. Spraw. Archeol. Wielkop. Wiad. Filat. Wielkop. Zagł. Wielkop. Zesz. Folkloru Wielkopolska Wierchy Wierzeniczenia Wieści Akad. Wieści Gm. Wieści Gm. Brudzew Wieści Krzywiń. Wieści Luboń. Wieści Pępowa Wieści Stęszew. Wieści z Komornik Wieści z Ratusza Wieść Gmin. Więź Winieta Wiraże Wizja Lokal. Włóczypióro Wojs. Prz. Hist. Wojska Ląd. WOK Wokół Ołtarza Wokół Śródki Wprost Wron. Spr. Wspól. Mar. Wychow. Fiz. Zdr. Wychow. Muzycz. Szk. Wychow. na co Dzień Wychow. Przedszk. Wychow. Tech. Szk. Wydawca Z Otchł. Wieków Ziemi Gośl. Z Zag. Nauk Sąd. Zabytki Zap. Hist. Zap. Jar. Zap. Miłos. Zar. Śl. Zbliż. Pol. Niem. Zesłaniec Zesz. Artyst. Zesz. Filoz. Zesz. Folkloru Wielkop. Zesz. Hist. TML Zesz. Karmel. Zesz. KTPN Zesz. Muz. Ziemi Kłodz. Zesz. Nauk. AE Pozn. Zesz. Nauk AR Wroc., Nauki Hum. Zesz. Nauk., Bud./ PZiel.- Górs.

Wielkopolski Informator Przyrodniczy Wielkopolski Kalendarz Rolniczy Wielkopolski Powstaniec 1918/1919 Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne Wielkopolskie Zagłębie Wielkopolskie Zeszyty Folkloru

Wieści Akademickie Wieści Gminne Wieści Gminne. Brudzew Wieści Krzywińskie Wieści Lubońskie Wieści Stęszewskie

Wieść Gminna

Wizja Lokalna Wojskowy Przegląd Historyczny Wojska Lądowe

Wronieckie Sprawy Wspólnota Maryjna Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne Wychowanie Muzyczne w Szkole Wychowanie na co Dzień Wychowanie w Przedszkolu Wychowanie Techniczne w Szkole Z Otchłani Wieków Ziemi Goślińskiej Z Zagadnień Nauk Sądowniczych Zapiski Historyczne Zapiski Jarocińskie Zapiski Miłosławskie Zaranie Śląskie Zbliżenia Polska - Niemcy Zeszyty Artystyczne Zeszyty Filozoficzne Zeszyty Folkloru Wielkopolskiego Zeszyty Historyczne Towarzystwa Miłośników Lwówka Zeszyty Karmelitańskie Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Budownictwo/ Politechnika Zielonogórska

20 Zesz. Nauk. Inst. Nauk Społ./WSI Koszal. Zesz. Nauk. Inst. Zarządz. PKoszal. Zesz. Nauk. KTL Zesz. Nauk. KUL Zesz. Nauk PPozn., Archit. Zesz. Nauk PPozn., Elekt. Zesz. Nauk PPozn., Geom. Zesz. Nauk. PPozn., Masz. Rob. Zesz. Nauk. PPozn., Masz. Rob. Transp. Zesz. Nauk. PPozn., Org. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Hist. Zesz. Nauk. WCO Zesz. Nauk. WSB Pozn. Zesz. Nauk. WSHU Pozn. Zesz. Nauk. WSMiZ Leszno Zesz. Nauk. WSO Pozn. Zesz. Nauk. WSP Bydg., Stud. Hist. Zesz. Nauk. WSZiB Pozn. Zesz. Osiec. Zesz. Słupec. Zesz. Staszic. Ziemia Ziem. Kalis. Ziem. Kór. Ziem Szamot. Ziem. Wągrow. Znad Warty Źródła Życie Życie Gm. Krzemieniewo Życie Gost. Życie i Myśl Życie i Myśl. Zesz. Probl. Życie Jar. Życie Plesz. Życie Raw. Życie Szk. Życie Uniw.

Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Społecznych / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania / Politechnika Koszalińska Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Geometria Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Historyczne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu Zeszyty Osieckie Zeszyty Słupeckie Zeszyty Staszicowskie Ziemia Kaliska Ziemia Kórnicka Ziemia Szamotulska Ziemia Wągrowiecka

Życie Gminy Krzemieniewo Życie Gostynia Życie i Myśl. Zeszyty Problemowe Życie Jarocina Życie Pleszewa Życie Rawicza Życie Szkoły Życie Uniwersyteckie

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Bibliografie. Katalogi 1. BIBLIOGRAFIA Regionalna Wielkopolski / red. Beata Nowak. - 2010, z. 3 - 4. - Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2011 2. BIBLIOGRAFIA zawartości "Kroniki Wielkopolski" 2001-2010 / oprac. Beata Nowak; współpraca Maria Rynarzewska, Maria Stuligrosz, Aneta Szczepaniak-Głębocka; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Poznań: Wydaw. WBPiCAK, 2011. - 216 s. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski")

Krzyżaniak Jadwiga. "Nie ma historii bez człowieka" : studia z dziejów średniowiecza = poz. 343 Księgozbiór wielkopolskiego magnata : Andrzej Opaliński (1540-1593) : tom studiów / pod red. Arkadiusza Wagnera = poz. 833 Stanisław Strugarek : 100 rocznica urodzin = poz. 568

2. Czasopisma Bibliografia Regionalna Wielkopolski / red. Beata Nowak = poz. 1 3. BIULETYN Informacyjny / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim / zespół red. Marcin Siudziński [i in.]. - 2011, nr 1. - Ostrów Wielkopolski: PCPR w Ostrowie Wlkp., 2011. - 36 s. 4. MIASTECZKO Poznań / red. M. ŚwiątkowskaPakuła, Z. Pakuła. - 2010, nr 1(7). - Poznań, 2010 Rec. P.Z. Nowa edycja Miasteczka Poznań // IKS. - 2011, nr 1, s. 7

5. MUSEION Wrzesiński : zbiory i działalność Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni / red. nacz. Sebastian Mazurkiewicz. - 2011, z. 1. - Września: Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich, 2011. - 184 s. 6. ROCZNIK Leszczyński / red. S. Sierpowski. 2010, t. 10. - Leszno: Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010

Sierakowie, Muzeum-Zamek Opalińskich w Sierakowie i Muzeum Regionalnego Oddziału Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie, 2011. - 136 s. 9. STUDIA i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej / Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie; red. Dariusz J. Gwiazdowicz. - 2011, t. 10. - Gołuchów: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 2011. - 219 s. 10. ŚWIAT Targów 2011 / red. Wawrzyniec Wierzejewski. - 2011, R. 10, nr 10(1). - Poznań: Wydaw. "Media-Expo" Wawrzyniec Wierzejewski, 2011. - 352 s. 11. ŚW[IĘTY] Wojciech : pismo parafialne / red. Marek Kaiser. - 2011, nr 3 (67). - Poznań: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Poznaniu, 2011. - 4 s. E-mail: [email protected]

Rec. (ama). Miłorząb za rocznik, wyróżnienie za park. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 20, s. 20 Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, laureat Nagrody Liścia Miłorzębu za "Rocznik Leszczyński" 2010

12. WIELKOPOLSKIE Zeszyty Folkloru. - 2011. - Poznań: Wydaw. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2011. - 79 s., [8] s. tabl. : fot., il.

7. ROCZNIK Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego / red. M.F. Nowak. - 2010, R. 5. Ostrów Wielkopolski, 2010

Rec. NOWOŚCI Wydawnictwa WBPiCAK // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 1, s. 24 Zawiera: PRZEWOŹNY Witold. Wielkopolskie zwyczaje i obrzędy doroczne : zima Zwyczaje świąteczne i karnawałowe

Rec. (rw). Papieski "Rocznik". - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 17(1538), s. 23 Rec. WEISS Marek. Ostrowskie ścieżki Jana Pawła II. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 13 dod. Nasze Miasto Ostrów, s. 6

8. SIERAKOWSKIE Zeszyty Historyczne / red. Jarosław T. Łożyński; Urząd Gminy Sieraków. - 2011, R. 4, nr 6. - Sieraków: Drukarnia Międzychód przy współpracy Fundacji "Millenium Una Vivendi" w

13. Z Woźnickiego Wzgórza : pismo klasztoru franciszkanów na wzgórzu Wyrwał w Woźnikach. 2011, nr 22(6). - Woźniki: Klasztor Franciszkanów, 2011. - 32 s.

22

3. Opracowania dotyczące całego regionu Bibliografia Regionalna Wielkopolski / red. Beata Nowak = poz. 1

4. Poszczególne okręgi i miejscowości Broniszewice, pow. Pleszew

fot. Justyna Muszalska [i in.]. - Kępno: TPL "Lukus", 2011. - 125 s., [12] s. tabl. : fot., il., portr., tab.

14. (abi). Broniszewice wybudowali Niemcy // Życie Plesz. - 2011, nr 20, s. 13

Zawiera: WOŹNICA Maria. Wydarzenia roku 2010 w Laskach. s. 7-10. - TRZĘSICKI Paweł. Życie dzieci i młodzieży. s. 11-13. - KAMIŃSKI Łukasz. Gospodarka, handel i usługi w latach 2005-2010. Zmiany cen i wartości pieniądza. s. 14-24. KAMIŃSKI Łukasz. Wpływ i znaczenie współczesnych mediów na osobowość człowieka. s. 25-28. - URBAŃSKA Barbara. Kronika TPL Lukus [2006-2010]. s. 29-37. - [Dwudziestolecie] XX-lecie samorządu terytorialnego w gminie Trzcinica. [M.in. wykazy osób]. s. 39-46. - Ludność w sołectwach gminy Trzcinica. s. 47. MUSZALSKA Justyna. Samorządność we wsi Laski. s. 48-55. Biogramy zasłużonych laskowian: MUSZALSKA Justyna. Franciszek Stodolski (1911-1989). [Sołtys Lasek]. s. 57-59. TRZĘSICKI Paweł. Ks. kan. Stefan Stoiński (1904-1983). [Proboszcz parafii w Laskach]. s. 60-61. - MARYNIAK Jolanta. Władysław Toporowicz (1901-1972). [Nauczyciel]. s. 62-64. PIASECKI Florian, KAMIŃSKI Łukasz. Pastor Jerzy Badura w setną rocznicę śmierci (1845-1911). s. 65-70. - KAMIŃSKI Łukasz. Adam Opatowczyk (Opatovius) (1574-1647). [Rektor Akademii Krakowskiej ur. w Opatowie, k. Kępna]. s. 71-73. - TRZĘSICKI Paweł. Dobra Paulińskie Laski. [Własność zakonu paulinów w XVII wieku]. s. 74-76. - TRZĘSICKI Paweł. Nikt im iść nie kazał. Cz. 1. [Powstanie Wielkopolskie]. s. 77-80. - TRZĘSICKI Paweł, KAMIŃSKI Łukasz. Nikt im iść nie kazał. Cz. 2. [Powstanie Wielkopolskie]. s. 81-84. - KAMIŃSKI Łukasz. Majątek Laski w 1923 r. s. 85-92. - KAMIŃSKI Łukasz. Strzelnica w Laskach. s. 9397. - WOŹNICA Maria. Wysiedlenia rodzin polskich z Lasek i Smardzy w okresie II wojny [światowej. Dot. m.in. osób]. s. 98107. - WOŹNICA Maria. W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. [Michał Łuczak, policjant z Lasek]. s. 108-111. - PIASECKI Florian. Dwór Myśliwski Ustronie Wlkp. s. 112-117. - PIASECKI Florian W. Legendy. s. 118-125

Kalisz Bachor W., Przybył A. Służąc wspólnocie : 20 lat z historii Samorządu Kalisza / Urząd Miejski w Kaliszu = poz. 1286 Kalisz 2011 : informator : kultura, sport, rekreacja, turystyka / Urząd Miejski w Kaliszu. Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki = poz. 1586 15. KOŚCIELNIAK Władysław. Ulica Adama Chodyńskiego w grodzie nad Prosną. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 5, s. 27

Królewska Modła, pow. Konin 16. JAŁOSZYŃSKI Ryszard. Wieś za akustycznym ekranem. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 5, s. 8

Książ Wielkopolski, pow. Śrem 17. JANASIK T., JAŃCZAK D. Działo się w Książu : z XX i XXI wieku. - Książ Wielkopolski, 2010 Rec. ŻAK Paulina. Z okazji 600-lecia // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 130-131

Orchowo, pow. Słupca 20. FILIPCZAK Ewelina. Kolejna próba. Tym razem udana? : czy mieszkańcy Orchowa chcą odejść od powiatu słupeckiego. - Il. // Gaz. Słup. - 2011, nr 9, s. 10

Kuślin, pow. Nowy Tomyśl, gmina 18. SKĄD przychodzimy... dokąd zmierzamy... : przewodnik po gminie Kuślin / oprac. i red. Maria Czekała; współpr. Bogumił Wojcieszak; fot. Magdalena Bilska [i in.]. - Kuślin: Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie, Urząd Gminy w Kuślinie, 2011. - 178 s. : fot., il., portr. Rec. IPU. Promocja przewodnika po Kuślinie // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 13, s. 9 M.in. szlaki turystyczne

Laski, pow. Kępno 19. LASKI 2010 : z lwiętami w herbie - spis wydarzeń. Przywracanie pamięci regionalnej / red. nacz. Florian Piasecki; Towarzystwo Przyjaciół Lasek "Lukus";

Ostrów Lednicki (maj). Na wyspie władców = poz. 1723

Ostrów Wielkopolski 21. (jw). Przedstawiamy kandydatów. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 6(1517), s. 20-21 Nominowani do tytułu Ostrowianin Roku 2010, Wydarzenie Kulturalne Roku 2010, Wydarzenie Gospodarcze Roku 2010, Młody Talent Roku 2010, Wydarzenie Społeczne Roku 2010 oraz Wydarzenie Sportowe Roku 2010

23

Ostrzeszów, powiat

Raszków, pow. Ostrów Wlkp.

22. JUSZCZAK K. O tym warto pamiętać. - Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 2, s. 12

32. RASZKÓW na przestrzeni wieków / red. J. Bartczak, G. Kucharski. - Raszków, 2010

Wydarzenia w powiecie ostrzeszowskim w 2010 roku

Pleszew 23. (wan). Nowe logo miasta. - Fot. // Życie Plesz. 2011, nr 5, s. 17

Poznań Boksa Michał. Na Zakręcie = poz. 44

Rec. GRABARZ Piotr. Raszków na przestrzeni wieków. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 1(1507), s. 24

Śmiardowo Krajeńskie, pow. Złotów 33. ŚMIARDOWO Krajeńskie nasza mała ojczyzna / pod red. Teresy (Morgulec) Brzezińskiej; oprac. Jarosław Rola, Grzegorz Bąbiński, Teresa Brzezińska / Towarzystwo Przyjaciół Śmiardowa Krajeńskiego. - Śmiardowo Krajeńskie, 2011. - 256 s. : fot. Zawiera m.in. biogramy osób związanych z miejscowością

Braniecki W. Ze Skrzydlatym po Poznaniu i gdzie indziej / il. A. Załecki = poz. 1809

Turek

24. JAK rozwija się Poznań?; Jak nam się żyje w Poznaniu? // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 6, s. 1; nr 7, s. 5

34. TUREK 2010 - kalendarium // Echo Turku. 2011, nr 1 dod. Turkowski Informator Samorządowy, s. II

25. KACZMAREK Filip. Co naprawdę trapi poznaniaków // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 74, s. 7 Kompowski Adam. Czy w Poznaniu mieszka zło? Fot. = poz. 235 26. ŁUKASZEWSKI Jakub. Kup sobie pamięć z Poznania : miasto pokazało nowe pamiątki. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 10, nr 2; WYBIERALSKI Michał. Poznania parcie na szkło. - Fot. // Tamże. - nr 49, s. 3 Kampania promocyjna

27. ŁUKASZEWSKI Jakub. Ożywienie czy wyludnienie? - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 115, s. 2 Rewitalizacja Śródki

28. POZNAŃ : przewodnik po zabytkach i historii / J. Borwiński [i in.]; red. J. Pazder. - Wyd. 2 popr. i uzup. Poznań, 2010 Rec. KULIGOWSKI Waldemar // Nowe Książ. - 2011, nr 5, s. 23

29. RADZIMSKI Adam. Smutne liczby Poznania. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 29, s. 7 30. WYBIERALSKI Michał. Jak nas piszą, jak nas widzą; Możemy być dumni z... urzędów. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 8, s. 4; nr 9, s. 5 31. WYBIERALSKI Michał. Miasto pełne bohemy rozwija się szybciej - mówią eksperci. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 22, s. 7 Perspektywy rozwoju Poznania

Ziółkowski Marek. Stary Grunwald pół wieku temu : prywatna ojczyzna mojego dzieciństwa = poz. 672

Ujście, pow. Piła, gmina 35. INFORMACJA o stanie gminy Ujście na koniec października 2010 r. - Fot. // Ujskie Spr. 2011, nr 1, s. 9-13

Wapno, pow. Wągrowiec Grabowski Zbigniew. Znani i nieznani z naszego podwórka = poz. 55

Witkowo, pow. Gniezno 36. DZIEJE Witkowa : praca zbiorowa / pod red. P. Hausera. - Poznań, 2010. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski")(Seria: Dzieje Miast Wielkopolski; nr 14) Rec. BIAŁECKA Marta. "Dzieje Witkowa" // Gaz. Słup. 2011, nr 4, s. 24 Rec. (es). "W Wielkopolsce zawsze była Wielka Polska" // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 6, s. 19 Rec. NOWOŚCI Wydawnictwa WBPiCAK // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 1, s. 24

Żuławka, pow. Piła 37. SZALBIERZ Mariusz. Przyszła wiosna na Żuławkę. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 5, s. 9

24

5. Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia a. zbiorowe 38. ABO. Sprostali wyzwaniom rynku. - Portr. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 4, s. 9 Lista nagrodzonych w konkursie "Wielkopolski Rolnik Roku"

39. ABO. Wszyscy ludzie marszałka : kto za co odpowiada w samorządowych władzach regionu? - Portr. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 3, s. 10 Schemat organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Album X-lecia WSH = poz. 1452

46. CARO. Jubileusz par małżeńskich [z gminy Przemęt, pow. Wolsztyn]. - Fot. // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 2, s. 10 47. CARO. Nagrody burmistrza [Wolsztyna] // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 6, s. 2 Laureaci

48. CIEŚLAK Szymon. Co mają radni w Skokach [pow. Wągrowiec]? - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 11, s. 12 Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej

40. an. Pacjenci wybrali ulubionych lekarzy [regionu leszczyńskiego] // ABC. - 2011, nr 15, s. 7 Antonowicz Alicja. Rada Naukowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie: ostatnie posiedzenie kadencji 2006-2010, inauguracyjne posiedzenie kadencji 20102014 = poz. 928 Bachor W., Przybył A. Służąc wspólnocie : 20 lat z historii Samorządu Kalisza / Urząd Miejski w Kaliszu = poz. 1286 41. BALICKA Katarzyna. Kim są starostowie wielkopolskich dożynek // Prz. Pow. - 2011, nr 103, s. 10 Arleta Szykowna z Gozdowa i Marek Śmidowicz z Sokolnik, pow. Września

42. BANACH Witold. O białej emigracji w Ostrowie. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 20(1544), s. 22

49. CIEŚLAK Szymon. W rodzinie prawie wszyscy polują. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 17, s. 8 Józef Klemens oraz Mariusz i Bartosz Grzechowiakowie, członkowie Koła Łowieckiego "Cyranka" w Wągrowcu

50. CIEŚLAK Szymon. Zaglądamy włodarzom do kieszeni. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 19, s. 12 Oświadczenia wągrowieckiego

majątkowe

samorządowców

z

powiatu

Cwojda Mariusz. Stara gwardia nie rdzewieje = poz. 1765 Dolczewska Aleksandra. Ulice Grodziska Szamotulska [w okresie międzywojennym] zabudowa i mieszkańcy = poz. 788

i :

Pobyt rosyjskiego generała, Władymira Suchomlinowa i pisarza, Dymitra Mereżkowskiego w Ostrowie Wlkp. w okresie międzywojennym

51. DR. Złote gody zagórowian. - Portr. // Kur. Słup. - 2011, nr 11, s. 12

43. BEZ większych zmian. - Portr. // Życie Plesz. 2011, nr 10, s. 17

ds. Naowe władze wsi [Wrzeszczyna, pow. Czarnków-Trzcianka] = poz. 1305

Sołtysi w gminie Czermin, pow. Pleszew

44. BOKSA Michał. Na Zakręcie. - Fot. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 195-206 Mieszkańcy i użytkownicy budynków przy ul. Zakręt w dzielnicy Grunwald w Poznaniu. M.in. sylwetki Karola Mariana Pospieszalskiego (1909-1989), Jerzego Pertka (1920-1989), Adama Adamczewskiego (1976) i Władysława Rozwadowskiego (1933-)

Borkowska Urszula. Urszulanki w Wielkopolsce (1857-1877) = poz. 787 Borucka Agnieszka. Trzy spotkania z "dwójką" : wspomnienia i kalendarium = poz. 159 Braniecki W. Ze Skrzydlatym po Poznaniu i gdzie indziej / il. A. Załecki = poz. 1809 45. BURCHACKA Agnieszka. Licea w kobiecych rękach. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 48 Elżbieta Karpisiewicz, Maria Żubrowska-Gil, Elżbieta SteczekCzerniawska, Izabela Kotkowska i Elżbieta Mikołajczyk - dyrektorki liceów ogólnokształcących w Kaliszu

Pary małżeńskie z Zagórowa pow. Słupca

52. DUDZIŃSKI Paweł, LISSOWSKI Tomasz. Historia szachów na ziemi ostrowskiej. Cz. 2, Słownik biograficzny szachistów ostrowskich / współpraca Kinga Dudzińska & Tomasz Lissowski. - Ostrów Wielkopolski: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego, 2011. - 206 s. : il. Dzieje Szkolnego Klubu Sportowego "Jantar" Racot w latach 1982-2010 : praca zbiorowa / Dariusz Borowski [i in.] = poz. 1766 53. es. Diament i złoto pożycia // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 6, s. 22 Pary małżeńskie z gminy Powidz, pow. Słupca

Filipczak Ewelina. Kolejne dwa sołectwa [w gminie Ostrowite, pow. Słupca] zmieniły sołtysa = poz. 1309

25 (jw). Przedstawiamy kandydatów = poz. 21 54. FORMANOWICZ Mariusz. Bukowskie rodziny : słownik nazwisk mieszkańców Buku [pow. Poznań] z I 66. (kab). Jak Bobek stracił przyrodzenie. - Fot. // połowy XVIII w. - Środa Wlkp.: Mariusz Formanowicz, Pan. Leszcz. - 2011, nr 22, s. 23 2011. - 74 s. (gg). Kibice poznali zwycięzców = poz. 1767 55. GRABOWSKI Zbigniew. Znani i nieznani z naszego podwórka. - Wapno: Agencja Reklamowa J&Belfer Jerzy Piasecki, 2011. - 184 s. : il. Biogramy mieszkańców Wapna, pow. Wągrowiec. Słownik biograficzny

56. (greg). Tyle lat razem. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 11(1527), s. 8 Małżeństwa z 50-letnim stażem w gminie Raszków, pow. Ostrów Wlkp.

57. GRODZISKA lista ofiar zbrodni katyńskiej. Portr. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 6, s. 10 58. GRZECHOWIAK Dorota. Konińska fontanna. Konin: Dorota Grzechowiak, 2011. - 324 s. : fot., portr.

Monika Pleśniarska i Mateusz Brzezewski, weterynarze ze Święciechowy, pow. Leszno

67. (kar). Kościańscy regionaliści. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 15, s. 12 Bolesław Igłowicz, Henryk Florkowski, Antoni Kaźmierczak, Marian Koszewski i Czesław Przygodzki

(kar). Potrójne Złote Gody = poz. 1259 68. (kar). Siedmiu zasłużonych [z gminy Kościan]. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 14. s. 17 Odznaczeni Krzyżami Zasługi przez wojewodę wielkopolskiego: Zygmunt Matyja - sołtys Turwi, Stanisław Sikora - sołtys Starego Lubosza, Zdzisław Gidaszewski - przedsiębiorca ze Starych Oborzysk, Zbigniew Chwastyniak - radny z Ponina, Ksawery Sadowski - radny z Widziszewa, Marek Ptak - radny z Racotu i Stanisław Maćkowiak - sołtys Januszewa

(kar). Sportowe wyróżnienia = poz. 1770

Zapis rozmów nt. pasji znanych koninian z refleksjami autorki

59. GWIAZDY naszych aren. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 4(1514), s. 12-13 Sylwetki sportowców z regionu ostrowskiego, kandydatów w plebiscycie na "Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza Południowej Wielkopolski"

60. (h). Małżeństwa na medal. - Fot. // Gaz. Kośc. 2011, nr 7, s. 5 Pary małżeńskie z 50-letnim stażem z gminy Czempiń, pow. Kościan

(h). Żelazo wśród złota = poz. 1256 61. ika. Coś więcej niż miłość. - Fot. // Echo Turku. 2011, nr 12, s. 9 Jubileusz 50-lecia par małżeńskich z Turku

62. Im. Jest z Holandii, a czuje się leszczynianinem : tytuły i wyróżnienia wręczono we wtorek w leszczyńskim ratuszu // ABC. - 2011, nr 35, s. 4 Sylwetki "Honorowych obywateli miasta Leszna"

63. Im. Trzy razy 101 lat // ABC. - 2011, nr 17, s. 3 Franciszka Ziembal, Anna Warszawska i Józef Kociemba z Leszna

Informacja o przebiegu zebrań wyborczych w jednostkach pomocniczych gminy = poz. 1320 64. J.W. Wnuki z medyka. - Portr. // ABC. - 2011, nr 35, s. 17 Arkadiusz Brandys i Mariusz Dutkowski, wolontariusze z Rawicza

Kąkolewski Patryk, Sterczyński Rafał. Zebrania wiejskie: wybory na sołtysów i do rad sołeckich = poz. 1333 69. KOLBUSZEWSKA Daina. Galeria kobiet z Muzeum Narodowego [w Poznaniu]. - Fot., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 265-275 Pracownice muzeum w II połowie XX wieku

70. KRASKOWSKA Ewa. Wielkopolski słownik pisarek : (www.pisarki.wikia.com). - Fot. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 298-306 Relacja z prac nad słownikiem w Pracowni Krytyki Feministycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. M.in. biogram Narcyzy Żmichowskiej (1819-1876)

71. KUBACKI Tadeusz. Lokalny leksykon działaczy harcerstwa [z okręgu słupeckiego]. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 10-22, s. 20 Kurzajczyk Mariusz. Konspiracja zakonników sprzed 70 lat = poz. 766 Laski 2010 : z lwiętami w herbie - spis wydarzeń. Przywracanie pamięci regionalnej / red. nacz. Florian Piasecki = poz. 19 72. LISTA członków S[towarzyszenia] R[zeczoznawców] M[ajątkowych] W[ojewództwa] W[ielkopolskiego] // Biul. Stow. Rzecz. - 2011, nr 1, s. 44-47

65. JAKUBOWSKI Arkadiusz. Bo zwierzaki trzeba kochać. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 11, s. 24-25

73. LUBAWY Edmund. Pół wieku razem. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 19, s. 14

Anna Hamrol i Dorota Pawlak, wolontariuszki z Rawicza wspomagające schronisko dla psów w Gaju, pow. Śrem

50-lecie par małżeńskich z miasta i gminy Skoki, pow. Wągrowiec

Jakubowski Arkadiusz. Gruziński borowy hrabiego : w Krasnolipce koło Rawicza stoi najstarsza leśniczówka w Polsce = poz. 923

Łyszczak Magdalena. Abisynia = poz. 798

26 83. MULCZYŃSKI Jarosław. Poznańskie artystki Maciejewski Grzegorz. Pół wieku Hufca [Związku Harcerstwa Polskiego] Poznań - Grunwald im. od końca XIX wieku do 1939 roku. - Fot., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 150-166 Zwycięzców Grunwaldu = poz. 1169 74. MAĆKOWIAK Anna. Przejmują władzę w oświacie. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 9, s. 28 Dyrektorki szkół w Lesznie

(madzia). Sukcesy naszych sportowców w 2010 roku = poz. 1780

84. MW. Mało kontrowersyjne kandydatury. Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 18, s. 17 Laureaci tytułu "Zasłużeni dla Powiatu Słupeckiego"

[krotoszyńskich]

85. NAPIERAJ Justyna. ...Tam babę pośle! - Portr. // Życie Plesz. - 2011, nr 10, s. 10-11 Radne i sołtyski w gminie Pleszew

Makowski Rafał. Oszczędzają, budują, kupują : ranking majątkowy leszczyńskich parlamentarzystów = poz. 1275 Mania Elżbieta. Kobiety w powojennej historii Uniwersytetu Poznańskiego = poz. 1444 75. MARZYŃSKI Mariusz. Szambelan błogosławionego Piusa IX. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 12, s. 10 Proboszczowie kościoła farnego w Krotoszynie

86. NASI dzielnicowi. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 4(1514), s. 4, nr 5(1516); nr 6(1518), s. 4; nr 7(1520), s. 4; nr 8(1522), nr 9(1524), s. 5; nr 12(1530), s. 4; nr 13(1532), s. 32 Dzielnicowi z Ostrowa Wlkp.: Paweł Rosik, Paweł Szymański, Henryk Pichliński, Krzysztof Guździoł, Marcin Wasiak, Krzysztof Bajodek, Paweł Filipiak i Łukasz Kocaj

87. NOSAL Bartosz. Z Warty Poznań na piłkarskie salony // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 98, s. 10 Piłkarze klubu Sportowego "Warta" w Poznaniu

76. MATUSZEWSKA Lidia. 90 lat - siostra i brat. Portr. // ABC. - 2011, nr 41, s. 12 Bliźnięta Zofia Bartkowiak z Garzyna i Stanisław Nowacki z Oporowa, pow. Leszno

77. MATUSZEWSKA Lidia. Kobiety przejmują ster [w Lesznie]. - Portr. // ABC. - 2011, nr 14, s. 5 Barbara Kochanek, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Janina Piotrowiak, dyrektor Zespołu Szkół Elektroniczno Telekomunikacyjnych

78. MATUSZEWSKA Lidia. Młodzi objęli władzę. Portr. // ABC. - 2011, nr 29, s. 7 Jakub Puślednik - sołtys Krzemieniewa i Marek Grabacz - sołtys Drobnina, pow. Leszno

79. MATYSEK Kazimierz. Kostrzyński słownik biograficzny. - Kostrzyn: Urząd Miejski Gminy Kostrzyn, 2011. - 44 s. : portr. - (Z Dziejów Kostrzyna i Okolic; 2) Biogramy znanych i zasłużonych mieszkańców Kostrzyna, pow. Poznań i okolic działających do 1950 r.

80. MEDALIŚCI z Opalenicy [pow. Nowy Tomyśl]. Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 6 dod. Metropolia Poznańska, s. IV-V Felicja Ratajczak i Marian Szumiński, działacze parafialni, laureaci medali "Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis"

81. MIANOWSKI Jerzy. Medale dla pracowitych. Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 9, s. 12 Ksiądz, Andrzej Rygielski uhonorowany Orderem św. Stanisława i burmistrz, Stanisław Wilczyński, uhonorowany Medalem Omnia Labor Vincit - laureaci z Wągrowca

82. MIK. Nowi dzielnicowi [Marek Rybarczyk w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl i Leszek Szadura w Nowym Tomyślu]. - Portr. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 3, s. 5 (mn). Wojewoda wręczył odznaczenia = poz. 1262

88. NOWAKOWSKA Nina. Panowie senatorowie. - Portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 216-225 Janusz Ziółkowski (1924-2000), Konstanty Tukałło, Marek Ziółkowski i Włodzimierz Łęcki - senatorowie z Poznania

Olejniczak Maciej. Osiedle willowe Ostroroga Zakręt : przyczynek do historii zabudowy Grunwaldu = poz. 799 Olejnik Hanna. Czas na plan "B" : co robią przegrani po wyborach [samorządowych w Ostrowie Wlkp.] = poz. 1347 Ostrzeszów - miasto znane i nieznane : szkice i obrazy z przeszłości : wydawnictwo okolicznościowe z okazji 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej = poz. 781 89. POCZET pozytywistów sierakowskich / oprac. J.T.Ł. [i in.]. - Fot., portr. // Sierak. Zesz. Hist. - 2011, nr 6, s. 76-134 Biogramy sierakowian

Podczas gali pleszewskiego sportu samorządy gminne nagrodziły swoich sportowców = poz. 1791 90. POŚPIECH Sebastian. Krotoszynianie na arenach Polski i Europy. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 5, s. 22 Sportowcy

91. PRZEDSTAWIAMY radnych miasta Leszna / oprac. Im. - Portr. // ABC. - 2011, nr 16, s. 4 Tadeusz Pawlaczyk, Sławomir Szczot i Wojciech Rajewski

92. PRZEWOŹNY Andrzej. Wiesław Szczepański kocha mównicę : subiektywny ranking aktywności poselskiej posłów ziemi leszczyńskiej. - Portr. // ABC. - 2011, nr 15, s. 6 Jan Dziedziczak, Wojciech Ziemniak i Łukasz Borowiak

27 93. PRZYBYSZEWSKA Alicja. Spotkanie w teatrze : dramaty Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej i Agnieszki Baranowskiej. - Il. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 111120 Ludwika Dobrzyńska-Rybicka (1868-1958) - profesor Uniwersytetu Poznańskiego, bibliotekarka i literatka oraz Agnieszka Baranowska (1819-1890) - ziemianka z Marszewa, pow. Pleszew. Dot. dramatów historycznych wystawionych na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku

Śmiardowo Krajeńskie nasza mała ojczyzna / pod red. Teresy (Morgulec) Brzezińskiej = poz. 33 Tabaka Anna. Równe Babki = poz. 1141 101. TAKI nasz! : błogosławiony / Olga Antowska-Gorączniak [i in.]; przygotował Andrzej Sikorski. - Portr. // IKS. - 2011, nr 4, s. 15-16 Wspomnienia dot. wizyt papieża, Jana Pawła II w Poznaniu

Purczyński Władysław. Prawica nadal silna = poz. 814 Puszcza Pyzdrska : olęderskie dziedzictwo : [informator] / tekst W. Kowalska, Z. Chodyła = poz. 840

102. TF. "Małżeństwo to nie stan, lecz umiejętność". - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 11, s. 9 Pary małżeńskie z Zagórowa, pow. Słupca

Ratajczak Krzysztof. Wychowanie i kształcenie kobiet na poznańskim dworze Piastów = poz. 802

103. TO oni są najlepsi : XXVIII Plebiscyt Przeglądu Konińskiego. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 2, s. 16-17

Rudnicka Aldona. Dom otwarty : z Aldoną Rudnicką i jej przyjaciółmi o domu przy ul. Skarbka [w Poznaniu] / rozm. Grażyna Wrońska = poz. 528

104. TYCZYNO Andrzej R. Na żaden medal nie pracuje się tak długo. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 10, s. 16

94. RYBICKA Katarzyna. 18 tysięcy dni razem. Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 9, s. 17 Pary małżeńskie ze Słupcy

Pary małżeńskie z 50-letnim stażem z gminy Przykona, pow. Turek

Urbaniak Elżbieta. Księgarze i księgarnie w Gnieźnie [w latach 1840-2010] = poz. 2017

95. RYBICKA Katarzyna. Cieszmy się sobą, póki sie da... - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 9, s. 16 Pary małżeńskie z gminy Słupca

96. RYBICKA Katarzyna. Uhonorowani Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym // Gaz. Słup. 2011, nr 2, s. 11 Związek Kombatantów Członkowie koła w Słupcy

Sportowcy z regionu konińskiego

i

Byłych

Więźniów

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznawana w Poznaniu przez marszałka województwa wielkopolskiego

Politycznych.

97. SOŁTYSI [w gminie Kobylin, pow. Krotoszyn. Sylwetki]. - Portr. // Kobylin. - 2011, nr 2, s. 3-5 Sterczyński Rafał. Bo w kołach gospodyń na pewno jest jakaś siła = poz. 1164 98. SZAL-TRUSZKOWSKA Bożena. Tylko sześciu kaliskich Żydów... - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 4, s. 19 Znani Żydzi związani z Kaliszem

Szaładziński Karol, Bukowiak Łukasz. Dzieje parafii św. Wawrzyńca Męczennika = poz. 1996 Szeszycki T. Zapomniani zwycięzcy : znane, mało znane i nieznane wydarzenia z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 = poz. 756 99. SZKLARSKA-MELLER Anna. Uśmiech najważniejszy. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 9, s. 23 Pary małżeńskie z 50-letnim stażem z gminy Czempiń, pow. Kościan

100. SZYMAŃSKI Władysław. Hm. Edmund Głogowski [ze Słupcy] i phm. Antoni Dobersztyn [z Goliny, pow. Konin] - najlepsze życzenia z okazji 80. urodzin. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 10, s. 18 Działacze Związku Harcerstwa Polskiego

105. VIS. Nagrodzeni socjolog [Andrzej Kwilecki], kardiochirurg [Andrzej Jemielity] i pedagog [Grażyna Ziółkowska] // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 6, s. 2

106. WALERCZAK Jarosław. Statuetki dla sportowców, prezesów i trenerów [z gminy Niechanowo, pow. Gniezno]. - Portr. // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 6, s. 8 Weiss Renata. Młodzi i zdolni = poz. 1544 107. WIWAT ostrowskie stany. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 19(1543), s. 10 Uczestnicy Obiadu Ostrowskich Stanów, zorganizowanego przez przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp.

108. WRZESIŃSKIE spotkania Karola Wojtyły Jana Pawła II : historie ludzi, miejsc i zdarzeń, które połączyły postać Wielkiego Papieża z małym miastem / red. Ewa Hoffmann-Skibińska i Radosław Karbowiak. - Kaczanowo: Via Studio Radosław Karbowiak, Września: Stowarzyszenie "Pro Bono Familiae", 2011. - 190 s. : fot., portr. Wspomnienia i reprodukcje dokumentów

109. WYBORY sołtysów i rad sołeckich [w gminie Gołańcz, pow. Wągrowiec] // Echo. - 2011, nr 128, s. 2 Wyniki wyborów - wykaz

Wybrano nowe władze Koła Gospodyń Wiejskich w Kruchowie [pow. Gniezno] = poz. 1166

28 113. ZAWORSKA Katarzyna. Parafia jakich mało. 110. WYDER Grażyna. Szli wtedy wszyscy... : Powstanie Wielkopolskie w przekazach jego - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 10, s. 11 Krystyna Bączkowska - emerytowana nauczycielka i organistka uczestniczek. - Portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 97oraz Jakub Zielonka - uczeń gimnazjum i gitarzysta, koncertujący w 110 Aneks: Wykaz uczestniczek powstania z Poznania (nazwisko imię wiek w powstaniu). s. 106-108

111. WYSOKA frekwencja. - Portr. // Życie Plesz. 2011, nr 10, s. 16

parafii pw. Karola Boromeusza w Kościanie

Ziółkowski Marek. Stary Grunwald pół wieku temu : prywatna ojczyzna mojego dzieciństwa = poz. 672

Sołtysi w gminie Gołuchów, pow. Pleszew

112. ZACNE jubileusze gołańczan. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 11, s. 15

114. ZŁOTA dziesiątka kandydatów do tytułu [Wagrowczanin A.D. 2010]. - Fot. // Głos Wągrow. 2011, nr 5, s. 6

Małżeństwa z 50-letnim stażem z gminy Gołańcz, pow. Wągrowiec

Zamelski Feliks, Kajdan Henryk. Fascynacje - nie tylko sportowe - powojennego Zaniemyśla [pow. Środa Wlkp.] = poz. 1799

115. ZNAJDŹ swojego radnego, czyli składy komisji w nowej kadencji Sejmiku [Województwa Wielkopolskiego]. - Portr. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 2, s. 5

b. indywidualne Adamiak Bogdan 116. URBANIAK Jan. Bogdan Adamiak (1929-2009). - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 22, s. 10

122. DOBRUSZEK Wiesław. Damian Baliński. Leszno: Firma Wydaw. "Danuta", 2011. - 108 s., [18] s. tabl. : il. - (Żużlowcy Znani i Lubiani) Zawodnik "Unii" Leszno

Nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krotoszynie

Bałka Mirosław Adanowicz Marian 117. BORCZYKOWSKA Anna. Blisko Boga i w służbie parafii. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 15, s. 14 Członek rady parafialnej w parafii pw. św. Józefa w Kozielsku, pow. Wągrowiec

123. DANIELEWSKI Michał. Poznań traci Bałkę. - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 98, s. 1 Dyrektor Pracowni Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Banasiak Marek Andrzejak Marianna 118. FRANKOWSKI Tomasz. Uśmiechnięta jubilatka za progiem wieku! - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 12, s. 25 119. GRZELIŃSKA Sylwia. Recepta długowieczność. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 95, s. 1

na

124. OZIEMBŁOWSKA Edyta. Wielkopolski Rolnik Roku. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 14, s. 19 Rolnik z Gościejewa, pow. Wągrowiec, laureat konkursu "Wielkopolski Rolnik Roku 2010"

100-letnia mieszkanka Wrąbczynkowskich Holendrów, pow. Września

Banasik Grażyna

Bachstrom Jan Fryderyk

125. GRAŻYNA Banasik / oprac. Im. (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 18, s. 4

120. (łuk). Wnuk wezyra czy kłamca? - Portr. // ABC. - 2011, nr 1, s. 10 Lekarz, wynalazca z Rawicza

126. (kin). Grażyna Banasik : położna, działaczka społeczna [z Leszna] // ABC. - 2011, nr 41, s. 16; nr 42, s. 15; nr 43, s. 18

Baliński Damian Baranowska Agnieszka 121. CWOJDA Mariusz. Byk ambitny i waleczny : Damian Baliński - Unia Leszno. - Fot. // Pan. Leszcz. 2011, nr 7, s. 46

Zob. poz. 93

29

Barańska Iwona 127. BARAŃSKA Iwona. Historia sztuki z pasji do... Pana Samochodzika / rozm. Agnieszka Burchacka. Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 29 Wykładowca Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu

Barciszewska Sylwia 128. RYBICKA Katarzyna. Pracowita Sylwia Barciszewska [ze Strzałkowa, pow. Słupca]. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 11, s. 18 Nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, laureatka konkursu dla przedsiębiorczych kobiet "Euro Lady"

Barciszewski Marek

Bartkowiak Zofia Zob. poz. 76

Bartosik Barbara 135. BARTOSIK Barbara. Na podkręconych obrotach / rozm. Agata Lisiecka. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 6-7 Mieszkanka Kalisza, uczestniczka projektu "Równe Babki"

Baszkowski Antoni 136. WESOŁOWSKI Jerzy. Chłopak z ulicy Kolskiej. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 16, s. 8 Były dyrektor PKS-u i organizator rocznicowych uoczystości katyńskich w Turku

129. CIEŚLAK Szymon. Zdrowie jest najważniejsze. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 7, s. 7 Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i Ludowych Zespołów Sportowych w gminie Wągrowiec

Barszowski Paweł 130. (mach). Trener Agnieszki i Szymona : Paweł Barszowski - Real 64-Sto Leszno. - Fot. // Pan. Leszcz. 2011, nr 7, s. 44 Trener triathlonistów

Barteczka Martyna 131. J.W. Prawdziwa w stu procentach. - Fot. // ABC. - 2011, nr 2, s. 20 Uczennica gimnazjum w Rawiczu, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy

Batycki Albin 137. MARCINIAK Agnieszka. Człowiek bez barier. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 22, s. 5 Niepełnosprawny tenisista ziemny z Koźmina Wlkp., pow. Krotoszyn

Bąk Wojciech 138. "NIOSĘ los mój jak brzemię..." : o Wojciechu Bąku (1907-1961) w 50. rocznicę śmierci / oprac. Andrzej Sikorski. - Portr. // IKS. - 2011, nr 5, s. 88 Poeta związany z Ostrowem Wlkp. i Poznaniem

Bąkowski Jakub Zob. poz. 1751

Bąkowski Wojciech Bartkowiak Grażyna 132. ŻYTNICKI Piotr. Tylko incydent? // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 117, s. 3 Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

139. BĄKOWSKI Wojciech. Sztuka sprawna inaczej / rozm. Ewa Obrębowska-Piasecka. - Portr. // IKS. - 2011, nr 2, s. 26-27 Artysta plastyk i muzyk z Poznania, laureat Paszportu Polityki

Bartkowiak Marian Antoni

Bereza Jan

133. SZKLARSKA-MELLER Anna. Takie sobie godanie : Marian Bartkowiak z Kościana chce ocalić wielkopolską gwarę od zapomnienia. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 17, s. 28

140. (and). Ojciec Jan nie żyje. - Fot. // ABC. 2011, nr 15, s. 2; WLEKŁY Mirosław. Na marginesie kościoła : wspomnienie ojca Jana Berezy (19552011). - Fot. // Tamże. - nr 17, s. 11

Bartkowiak Waldemar

141. WIZERKANIUK Jerzy, ZIELONKA Jerzy. Ojciec Jan nie żyje. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 8, s. 4; Ostatnie pożegnanie ojca Jana. - Fot. // Tamże. - nr 9, s. 5

134. KRZYŻANOWSKA-SOŁTYSIAK Marta. Dziki koń prerii parkuje w Wilkowicach [pow. Leszno] : Waldemar Bartkowiak wskrzesza samochody z lat 60. Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 14, s. 20

Zakonnik z klasztoru benedyktynów w Lubiniu, pow. Kościan

142. ZIELONKA Jerzy. Requiem dla mnicha : Lubiń. Zmarł benedyktyn o. Jana Bereza. - Fot. // Pan.

30 Leszcz. - 2011, nr 8, s. 3; JAKUBOWSKI Arkadiusz. Mnich jest zawsze sam // Tamże. - nr 9, s. 20

Bielka Monika 143. ES. Monika Bielka : właścicielka PPHU Mirage w Gostyniu. - Portr. // ABC. - 2011, nr 41, s. 17; nr 42, s. 15; nr 43, s. 18

Bieńkowska-Celer Jadwiga

Błaszkowski Marcin 150. MARCIN Błaszkowski / oprac. Im. (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 18, s. 4

Błeńska Wanda 151. ANDRZEJAK Ambroży. Poznanianka matką trędowatych. - Fot., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 307-318 Lekarz z Poznania, misjonarka w Afryce

144. BIEŃKOWSKA-CELER Jadwiga. Lekarz (nie tylko) rodzinny / rozm. Przemysław Klimek. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 44 Lekarz z Kalisza

Biernaczyk Hanna 145. (rw). Nauczyciel z pasją : Hanna Biernaczyk (06.09.1965 - 07.10.2010). - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2010, nr 43(1489), s. 26 Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wlkp.

Biernat Andrzej 146. (rw). Zakochany w Ostrovii : Andrzej Biernat (14.09.1952 - 15.03.2010). - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 43(1489), s. 27 Zawodnik i trener piłki nożnej w Klubie Sportowym "Ostrovia" w Ostrowie Wlkp.

Biliczakowie 147. JANGAS J. Zjazd rodziny Biliczaków [związanej z Chlewem, pow. Ostrzeszów]. - Fot. // Czas Ostrz. 2011, nr 19, s. 5

152. BŁEŃSKA Wanda. Pielęgnujcie świetlane pomysły / rozm. Ewelina Ferenc, Joanna Molewska i Marta Pawelec. - Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 5, s. 18-23 153. BŁEŃSKA Wanda. Pielęgnujcie świetlane pomysły : o trądzie i 43-letniej służbie wśród trędowatych w Ugandzie z dr Wandą Błeńską / rozm. Ewelina Ferenc, Joanna Molewska, Marta Pawelec. Fot., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 319-326 Lekarz z Poznania, misjonarka w Afryce

Bogaczykowie Zob. poz. 1674, 1694

Bojanowski Edmund 154. PRZEWODNIK śladami bł. Edmunda Bojanowskiego : w 140. rocznicę śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP / oprac. i red. Laureta Turek. Wrocław: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Służebniczki Śląskie); Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna, 2011. - 275 s. : il. Wielkopolski działacz religijny i społeczny (1814-1871). Przewodnik turystyczny

Bisiorek Szahira 148. (h). Gimnazjalistka w koronie. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 15, s. 4

Bojarski Piotr

Uczennica gimnazjum w Borowie, pow. Kościan, zdobywczyni tytułu Miss Polonia Nastolatek Regionu Leszczyńskiego 2011

155. DAN. Dziennikarz "Gazety" nagrodzony za "Cztery twarze Prusaka". - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 87, s. 3 Dziennnikarz z Poznania

Błach Sylwia 149. Raziel. Wieczór autorski. Sylwia Błach. - Portr. // Kur. Słup. - 2011, nr 11, s. 19

Borowiak Elżbieta

Mieszkanka wsi Małachowo-Wierzbiczany, pow. Gniezno, autorka tomu opowiadań "Strach"

156. Im. Elżbieta Borowiak : właścicielka gabinetu kosmetycznego Ela w Lesznie. - Portr. // ABC. - 2011, nr 41, s. 16; nr 42, s. 15; nr 43, s. 18

31

Borowiak Łukasz Zob. poz. 92

Bukowiecki Maciej 163. RÓŻAK Rafał. Ksiądz z orłem białym w sercu. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 18, s. 14

Borowski Stanisław 157. WIERZCHOSŁAWSKI Stanisław. Stanisław Borowski : wspomnienie (1921-1977) // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 53, s. 8 Profesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Ksiądz i działacz patriotyczny XIX wieku z Wągrowca

Bukowska Ewa Zob. poz. 2020

Burkiewicz Łukasz Bortel Andrzej 158. ANDRZEJ Bortel / oprac. Im. - (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 20, s. 4

164. J.W. Wicewójt [Pakosławia, pow. Rawicz] jakiego jeszcze nie było. - Portr. // ABC. - 2011, nr 30, s. 7

Borucka Agnieszka

Caro Jakub

159. BORUCKA Agnieszka. Trzy spotkania z "dwójką" : wspomnienia i kalendarium. - Fot., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 75-84

165. BIERNACZYK Jarosław. Znawca dziejów Polski : prof. dr Jackob Caro (1836-1904). - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 1(1507), s. 23

Wspomnienie dot. Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu i kalendarium szkoły w latach 1919-2009. Dot. m.in. nauczycieli

Historyk związany z Ostrowem Wlkp. i Poznaniem

Cegielski Hipolit Brandys Arkadiusz Zob. poz. 64

166. LEŚNIEWSKI Andrzej. Patroni ulic... głos w sprawie. - Portr. // Kosynier. - 2011, nr 3, s. 16 Działacz społeczny i gospodarczy XIX wieku z Poznania (1813-1868)

Brodziak Mieczysław 160. ROZMOWA z druhem Mieczysławem Brodziakiem [z Ostrowa Wlkp.] //Gaz. Ostrow. - 2011, nr 13(1531), s. 22 Losy członka Szarych Szeregów w okresie II wojny światowej

Broniszewski Mirosław

Chlebowski Leon 167. PACZESNY Artur. Leon Chlebowski (18021887) powstaniec listopadowy z Gorzycka Starego [pow. Międzychód]. - Il., portr. // Inf. Międzych. 2011, nr 2, s. 10 Prawnik, członek Rady Miasta Poznania

Zob. poz. 1285

Chochół Kazimierz Bryliński Paweł 161. WEISS Renata. Boży snycerz z Masanowa [pow. Ostrów Wlkp.]. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 16(1537), s. 24-25

168. ABECADŁO Kazimierza Chochoła. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 98, s. 7 Nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Rzeźbiarz ludowy (1814-1890)

Chociszewski Roman Budzik Bożena 162. (jw). Z burmistrzem nie tylko o wyborach. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 9(1523), s. 10 Burmistrz Nowych Skalmierzyc, pow. Ostrów Wlkp.

169. LEŚNIEWSKI Andrzej. Patroni ulic... głos w sprawie. - Portr. // Kosynier. - 2011, nr 2, s. 17 Publicysta i pisarz ludowy (1837-1914). Dot. m.in. związków z Trzemesznem, pow. Gniezno i Gnieznem

Chojara Michał 170. CYLKA Tomasz. PO daje szansę swoim // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 68, s. 3

32 Odwołany burmistrz Pniew, pow. Szamotuły

178. GABRYELÓW Lila. Pokuta radnego. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 8, s. 11 Radny z Gostynia

Chojnacki Leon Ciepliński Łukasz

171. (kar). Urodziny doktora Chojnackiego. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 7, s. 16 Inspektor oświaty z Kościana

179. [SZEŚĆDZIESIĄTA] 60. rocznica śmierci Łukasza Cieplińskiego. - Fot., portr. // Inf. Międzych. 2011, nr 3, s. 11

Chomska Romualda

Żołnierz Armii Krajowej Międzychód (1913-1951)

172. Z żałobnej karty. - Portr. // Kosynier. - 2011, nr 6, s. 27

urodzony

w

Kwilczu,

pow.

Cieślak Bohdan

Działaczka Związku Harcerstwa Polskiego w Trzemesznie, pow. Gniezno (1924-1911)

Zob. poz. 1743

Chopin Fryderyk

Czajka Grzegorz

Zob. poz. 1471, 1878

Chorodowski Janusz

180. (mp). Nowy sołtys [Grębowa, pow. Krotoszyn] po 32 latach. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 13, s. 14

173. MAĆKOWIAK Anna. Nie czuje się zdegradowany. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 9, s. 5

Czapla Zdzisław

Wicewójt Wijewa, pow. Leszno

Zob. poz. 1324

Chotkowski Władysław

Czapscy

174. LEŚNIEWSKI Andrzej. Patroni ulic... głos w sprawie. - Portr. // Kosynier. - 2011, nr 4, s. 21

181. KUBIAK Wiesław. Czapscy herbu Leliwa. Fot., portr. // Museion Wrzes. - 2011, z. 1, s. 127-134

Ksiądz, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Trzemesznem, pow. Gniezno i Poznaniem (1843-1926)

związany

z

Sylwetka Franciszka Hutten-Czapskiego (1873-1953), starosty wrzesińskiego związanego z Bardem, pow. Września na tle wielkopolskiej gałęzi rodu

Chowański Józef Czarnecka Joanna 175. CHOWAŃSKI Józef. Ze śmiercią pod rękę. Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 3-4, s. 21; nr 6-7, s. 21; nr 917, s. 21; nr 19-24, s. 21 Wspomnienia mieszkańca Rogaszyc, pow. Ostrzeszów z okresu II wojny światowej

Chrenowicz Jakub 176. CHRENOWICZ Jakub. Za plecami czuję oddech publiczności / rozm. Martyna Pietras. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 108, s. 6 Dyrygent z Poznania

Cichoszewski Ryszard 177. BALDYS Edward. Odszedł Ryszard Cichoszewski. - Portr. // ABC. - 2011, nr 37, s. 5 Członek Leszczyńskiego Teatru Satyryków w Lesznie

Cichowski Marek

182. CWOJDA Mariusz. Wygodnie pod kloszem : Joanna Czarnecka - Tęcza Super Pol Leszno. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 46 Koszykarka

Czepik Magdalena Zob. poz. 1745

Czubak Hanorata 183. (mp). Rządy w rękach kobiety. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 9, s. 17 Sołtys Dzielic, pow. Krotoszyn

Czubak Mariola 184. (popi). Mariola Czubak. - (Sami Swoi). Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 6, s. 16 Pracownik Urzędu Miasta w Krotoszynie

33

Daleszyńska Franciszka

Domagalski Michał

185. MB. Młoda duchem. - Portr. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 8, s. 17

191. NAPIERAJ Justyna. Potrzebuje rehabilitacji. - Portr. // Życie Plesz. - 2011, nr 4, s. 12-13

90-letnia mieszkanka Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl

Niepełnosprawny mieszkaniec Pleszewa

Danecki Ryszard

Domagała Michalina

186. DANECKI Ryszard. Grunwaldzka 19. - Fot., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 44-54

192. (dab). Potrójna laureatka. - Portr. // ABC. 2011, nr 36, s. 7

Wspomnienia dziennikarza dot. prasy poznańskiej od lat 50. XX wieku

Dąbrowska Maria 187. KOLAŃCZYK Aneta. Biedny mały "papagajczyk" : Anna Kowalska o Marii Dąbrowskiej. Il. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 30

Uczennica Gimnazjum nr 2 w Kościanie

Domagała Mieczysław 193. MARCINIAK Agnieszka. Mieczysław Domagała [sołtys Gałązek, pow. Krotoszyn]. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 11 dod. Rzecz Rolnicza, s.12

Pisarka związana z Russowem pow. Kalisz

Dowbor Muśnicki Józef Dąbrowski Jan Henryk Zob. poz. 704

Dembińska Bogusława

194. GRAJEK Józef. Józef Dowbor Muśnicki : zarys biografii. - Lusowo : Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbowa Muśnickiego, 2011. - 51 s. : fot., portr. Dowódca Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (1867-1937). Dot. m.in. związków z Lusowem, pow. Poznań

188. PK. Nagroda im. Zofii Narkiewicz. - Fot. // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 3, s. 14 Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance laureatka nagrody

Drażewski Jarosław Jaromi

Dobersztyn Antoni

195. JAKUBOWSKI Arkadiusz. Takie bluesów blubranie : muzyk z Kościana Jaromi Drażewski nagrał wyjątkową płytę. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 14, s. 22

Dobrzyńska-Rybicka Ludwika

196. ZYDOROWICZ Kinga. Płyta, jakiej jeszcze na świecie nie było. - Portr. // ABC. - 2011, nr 5, s. 10

Zob. poz. 100

Muzyk z Kościana

Zob. poz. 93

Dodot Jan

Drejkarz Kamila

189. KRUPA Małgorzata. Jan Dodot w złocie i brylantach. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 5, s. 16

197. MARCINIAK Agnieszka. Kamila Drejkarz. (Młoda belferiada). - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 21, s. 23

Działacz i propagator chóralistyki z Ostrowa Wlkp.

Nauczycielka, pracownica świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp., pow. Krotoszyn

Dolczewski Aleksander 190. DOLCZEWSKI Aleksander. Kto tu robi kwasy? / rozm. Lila Gabryelów. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 21, s. 26 Piekarz z Siemowa, pow. Gostyń

Duczmal Piotr 198. JUSZCZAK K. Promieniowanie świętości. Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 16, s. 12-13 Wspomnienia mieszkańca Ostrowa Wlkp. ze spotkań z papieżem, Janem Pawłem II

34

Fabisz Piotr

Dutkowski Mariusz Zob. poz. 64

206. (saw). Fabisz za łozę. - Portr. // Życie Plesz. 2011, nr 4, s. 2

Dworak Roman 199. J.W. W rodzinie rzeźbiarza // ABC. - 2011, nr 12, s. 19 Artysta plastyk z Rawicza

Dybała Maria 200. HARCMISTRZ Maria Dybała. - (Liderzy ostrowskiego harcerstwa). - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 3(1511), s. 26

Dziedziczak Jan Zob. poz. 92

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Fajkowski Cezary 207. RYBICKA Katarzyna. Rodzina jest bardzo ważna, najważniejsza. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 20, s. 27 Skarbnik gminy Słupca

Feliczak Tadeusz 208. TADEUSZ Feliczak / oprac. Im. (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 20, s. 4

Dzięcioł Dariusz

Fietkiewicz-Paszek Izabela

201. MIK. Podziękowania za 20 lat służby. - Portr. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 8, s. 18

209. BIELEWICZ Elżbieta. Poezja jest jak podróż z biletem w jedną stronę. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 16, s. 19

Policjant z Nowego Tomyśla

Poetka z Kalisza

Dziuba Katarzyna 202. POLAK Maria. W Baszynach [pow. Krotoszyn] postawili na młodych. - Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 16, s. 13 Sołtys wsi

Fijołek Kasia 210. TABAKA Anna. Przyszła do mnie Amelia. Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 32 Artystka plastyk, nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Kaliszu

Dziuba Tadeusz 203. CYLKA Tomasz. Dziuba szefem PiS w Poznaniu? // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 78, s. 3

Filipiak Stanisław 211. ABECADŁO Stanisława Filipiaka. - Portr. // Prz. Pow. - 2011, nr 95, s. 7 Sołtys Gorzyc, pow. Września

Dziubka Ewa 204. (hol). 100 dni pani burmistrz. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 12(1529), s. 8 Burmistrz Odolanowa, pow. Ostrów Wlkp.

Dziurla Witold

Fiszer Edward 212. (kub). 40 lat temu... - Portr. // Gaz. Słup. 2011, nr 7, s. 20 Poeta, autor tekstów piosenek związany ze Słupcą w okresie międzywojennym (1916-1972)

205. DZIURLA Witold. Chory na sport - 20 lat sukcesów / rozm. Krzysztof Figaszewski. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 12, s. 13

Fortuna Maciej

Trener Sekcji Podnoszenia Ciężarów w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl

213. FORTUNA Maciej. Fryderyk z trąbką / rozm. Mirosław Wlekły. - Portr. // ABC. - 2011, nr 21, s. 7 214. MAĆKOWIAK Anna. Ma swój patent. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 9, s. 24-25 Muzyk jazzowy i kompozytor z Leszna

35

Frala Maciej

Gostomczyk Tomasz

215. SZKLAREK Anna. Maciej Frala. - (Młoda belferiada). - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 22, s. 21

221. (jw). Pożegnanie dyrektora. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 5(1515), s. 3

Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kuklinowie, pow. Krotoszyn

Dyrektor szpitala w Ostrowie Wlkp.

Frąckowiak Krzysztof

Gościniak Zdzisław

216. FRĄCKOWIAK Krzysztof. Wykuwam na blachę / rozm. Lila Gabryelów. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 2, s. 22

222. (ekr). Nowy kanonik. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 12(1529), s. 18 Ksiądz z Ostrowa Wlkp.

Właściciel zakładu blacharskiego w Brzeziu, pow. Gostyń

Góra Jan

Ganowicz Marek 217. MAREK Ganowicz / oprac. Im. (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 22, s. 4

223. GÓRA Jan. Papież wszedł mi tak za skórę / rozm. Przemysław Góralczyk. - Portr. // Życie Plesz. 2011, nr 16 dod. Magazyn, s. 7 Dominikanin z Poznania

Gapik Lechosław

Góral Bartek

218. ŻYTNICKI Piotr. Kilka pytań do seksuologa. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 102, s. 3

224. J.W. Ma indeks i rozterki. - Portr. // ABC. 2011, nr 32, s. 9

Psycholog, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Gardzielik Kamil

Uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Miejskiej Górce, pow. Rawicz

Góral Urszula

219. GARDZIELIK Kamil. Nie zawiodę kibiców / rozm. Andrzej R. Tyczyno. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 9, s. 21 Bokser, mieszkaniec Dobrej, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Turku

Gibasiewicz Karol

225. GÓRAL Urszula. Harcerstwo to moja pasja / rozm. Iwona Konieczna. - Portr. // Kalisia Nowa. 2011, nr 1/3, s. 8-9 Nauczycielka, działaczka harcerska, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu

Górczyńscy Leszek i Stefania

Zob. poz. 1099 226. KUBACKI Tadeusz, FILIPCZAK Władysław. Jubileuszowy rok "Góroli". - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 12, s. 19

Giera Marek

Małżeństwo ze Słupcy

Zob. poz. 915

Głogowski Edmund

Górecki Rafał

Zob. poz. 100

227. GÓRECKI Rafał. Kino - moja miłość / rozm. Anna Mizerka. - Portr. // Prz. Pow. - 2011, nr 89, s. 9

Gniazdowska Agnieszka

Dyrektor Ogólnopolskiego "Prowincjonalia" we Wrześni

220. KORZECKI Radosław. Agnieszka Gniazdowska. - (Młoda belferiada). - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 18, s. 13 Nauczycielka Krotoszynie

Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych

nr 2

Festiwalu

Sztuki

Filmowej

Górniewicz Ewa

w

228. GÓRNIEWICZ Ewa. Konieczność robienia czegoś! / rozm. Justyna Kwiecińska. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 10 Słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu

36

Grabacz Marek Zob. poz. 78

Gruszko Wiesław 237. OZIEMBŁOWSKA Edyta. Odszedł dobry człowiek. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 3, s. 18

Grabowski Zbigniew 229. KUCHARSKI Cezary. Człowiek tysiąca życiowych pasji. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 7, s. 7

Policjant z Rogoźna, pow. Oborniki

Grzechowiak Dorota

Ekonomista, sportowiec i poeta z Wapna, pow. Wągrowiec

Zob. poz. 58

Grajek Marek

Grzegorek Waldemar

230. GRAJEK Marek. Ogranicza nas tylko... czas / rozm. Elżbieta Bielewicz. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 1, s. 15

238. ABECADŁO Waldemara Grzegorka // Prz. Pow. - 2011, nr 94, s. 3 Wicestrosta wrzesiński

Poeta, pisarz i muzyk z Kalisza

Grzegorzewska Zofia Grajkowski Franciszek 231. CIEŚLAK Szymon. Skromny druh nad druhami; Druh nad druhy. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 2, s. 12; nr 9, s. 21 Działacz harcerski z Wągrowca

Grala Romuald 232. BOJARSKI Piotr. W poszukiwaniu drogi krzyżowej. - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 64, s. 5 Żołnierz Armii Krajowej z Jarocina

Grobelny Ryszard

239. ES. Zofia Grzegorzewska : prezes Zarządu firmy Simnet SA w Piaskach [pow. Gostyń]. - Portr. // ABC. - 2011, nr 41-42, s. 13; nr 43, s. 18

Grześkowiak Antonina 240. MB. Antonina Grześkowiak przeżyła blisko 106 lat. - Portr. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 7, s. 6 Mieszkanka Sielinka, pow. Nowy Tomyśl

Grześkowiak Waldemar 241. ABECADŁO Waldemara Grześkowiaka. Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 97, s. 9 Zastępca burmistrza Wrześni

233. BOJARSKI Piotr. Prezydencie [Poznania], pokaż know-how! - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 78, s. 2

Grześkowiakowie Janina i Zbigniew 234. GROBELNY Ryszard. Oczekiwania coraz większe / rozm. Anna Plenzler. - Portr. // IKS. - 2011, nr 1, s. 14-15 235. KOMPOWSKI Adam. Czy w Poznaniu mieszka zło? - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 74, s. 2

242. KRZYŻANOWSKA-SOŁTYSIAK Marta. Dom tabletką na uzdrowienie. - Fot. // Pan. Leszcz. 2011, nr 11, s. 21 Mieszkańcy Leszna

Ocena prezydenta i miasta

Grzybowski Leszek Grochowalski Antoni

243. RYBICKA Katarzyna. Byłeś z nami, jesteś i będziesz. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 19, s. 19

236. BODZIŃSKA Karolina. Karmi się muzyką : jubileusz profesora Antoniego Grochowalskiego. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 21, s. 21

Były sołtys i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Koszuckiej, pow. Słupca (1938-2011)

Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie i Akademii Muzycznej w Poznaniu

Gromadecki Wojciech Franciszek Zob. poz. 832

Halszka z Ostroga 244. REZLER Marek. Halszka jak z filmu sensacyjnego. - Portr. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 4, s. 10 Wojewodzina poznańska związana z Szamotułami (1539-1582)

37

Hampel Jarosław

Homanowie Saturnina i Artur

245. (ceg). Nie pobijemy się z Januszem. - Fot. // ABC. - 2011, nr 7, s. 23 246. CWOJDA Mariusz. Wielki "Mały" mistrz : Jarosław Hampel - Unia Leszno. - Fot. // Pan. Leszcz. 2011, nr 7, s. 47 Żużlowiec

247. HARĘŹLAK Elwira. Nowa naczelnik komunikacji / rozm. Julia Drozda. - Portr. // Prz. Pow. 2011, nr 103, s. 5 Komunikacji

i

Homeyer Aleksander 253. WILŻAK Tomasz. Aleksander von Homeyer nad Prosną. - Fot., il. // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 16-24 Oficer niemiecki (1834-1903), ornitolog, autor artykułu dziennika "An der Prosna. Tagebuchsnotizen vom 30. Juli 1863 bis 15. April 1864" dot. awifauny doliny Prosny

Haręźlak Elwira

Naczelnik Wydziału Powiatowego we Wrześni

Zob. poz. 1958

Transportu

Starostwa

Hryniewicz-Szulc Anna 254. (kar). Życie ze sztalugą. - Fot. // Gaz. Kośc. 2011, nr 16, s. 18 Malarka ze Śmigla, Zajęciowej w Kościanie

kierowniczka

Warsztatów

Terapii

Hayn Ryszard 248. RYSZARD Hayn / oprac. Im. - (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 20, s. 4

Hekiertowie Krystyna i Marian 249. LUBAWY Edmund. Diamentowe gody małżeństwa Hekiertów [z Jagniewic, pow. Wągrowiec]. Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 18, s. 23

Hurnik Hieronim 255. HURNIK Hieronim. Bliżej nieba : z prof. Hieronimem Hurnikiem, specjalistą w zakresie astrometrii i mechaniki nieba, wieloletnim kierownikiem Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu / rozm. Katarzyna Kolska. - Fot. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 321-328 Emerytowany profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Dot. m.in. Obserwatorium Astronomicznego w okresie międzywojennym

Heliński Stanisław 250. LATA w niebieskich przestworzach : wspomnienie o turkowianinie [lotniku] Stanisławie Helińskim. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 1, s. 12

Hypki Mikołaj 256. RYBICKA Katarzyna. Zostać pilotem na lotniskowcu. - Portr. // Gaz. Słup. - 2010, nr 48, s. 19 Modelarz ze Słupcy

Hinc Sławomir Idzikowska Marianna Zob. poz. 1315

Hlond August 251. SUWART Adam. Zwycięstwo, gdy przyjdzie. Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 4, s. 32-34 Prymas Polski, arcybiskup gnieźnieńsko-poznański w latach 19261946

257. ES. Jubileusz 90 - lat Pani Marianny Idzikowskiej. - Fot., portr. // Ujskie Spr. - 2011, nr 2, s. 9-10 Mieszkanka Ujścia, pow. Piła

Idzior Wojciech

Hoffmann Izabela

258. WEISS Renata. Powstaniec, patriota i społecznik. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 20(1544), s. 19

252. (kar). Laury dla dyrektor Hoffmann. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 16, s. 6

Powstaniec wielkopolski, wojskowy i działacz społeczny z Ostrowa Wlkp. (1900-1987)

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Kościanie, laureatka Nagrody im. Marii WeryhoRadziwiłłowicz

38

Iłowska Danuta 259. (kin). Danuta Iłowska : prezes zarządu Ornet [firmy dostarczającej internet] w Lesznie. - Portr. // ABC. - 2011, nr 41, s. 17; nr 42, s. 15; nr 43, s. 18

267. JANIKOWSKA Alina. Taniec wzbogaca człowieka / rozm. Jarosław Wardawy. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 13(1531), s. 20-21 Kierownik artystyczny zespołu tanecznego laureatka tytułu "Ostrowianin Roku 2010"

"Gwiazda",

Zob. też poz. 1269

Jabłoński Daniel Ernest

Jankowska Ewa

260. (and). Nieznany wnuk Komeńskiego. - Portr. // ABC. - 2011, nr 11, s. 11 Duchowny z Leszna (1660-1741)

Zob. poz. 1648

Jankowski Roman

Jahnz-Jenek Katarzyna 261. CIEŚLAK Szymon. Władza to też ludzie. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 8, s. 7

268. JANKOWSKI Roman. Wieki powrót : Roman Jankowski - Unia Leszno / rozm. Mariusz Cwojda. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 44 Trener żużlowców

Radna z Wągrowca

Janta-Połczyńscy Jakubowski Arkadiusz 262. (ama). Nagroda za nieprzeciętność. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 17, s. 2 Dziennikarz "Panoramy Leszczyńskiej", laureat Nagrody im. Wojciecha Dolaty, przyznawanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

269. RÓŻAK Rafał. Przywróćmy pamięć o JantaPołczyńskich. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 10, s. 14 Ród ziemiański z okolic Wągrowca

Zob. też poz. 1853

Jańczak Edward Jan Paweł II, papież 270. (ep). Funkcja sołtysa wymaga pracy. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 13, s. 13

Zob. poz. 101, 108

Sołtys Kuklinowa, pow. Krotoszyn

Janas Tadeusz 263. Raziel. Plan typowania na agenta "bezpieki". Portr. // Kur. Słup. - 2011, nr 12, s. 20

Jarczewscy Jeanette i Jacek

Janicki Ryszard

271. KRZYŻANOWSKA-SOŁTYSIAK Marta. Sen w błękitnym krajobrazie : z gościną u Jeanette i Jacka Jarczewskich z Rawicza: w domu pianistki i artysty malarza. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 17, s. 26

264. POLAK Maria. Skromny artysta amator. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 5, s. 16

Jarczyńska Bożena

Mieszkaniec Bezpieczeństwa

Witkowa,

pow.

Gniezno,

więzień

Urzędu

Rzeźbiarz z Chruszczyn, pow. Ostrów Wlkp.

Janik Irena 265. JANIK Irena. Do salsy trzeba dwojga / rozm. Małgorzata Sowizdrzał. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 12-13 Słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu

Janikowska Alina 266. BINCZAK Ryszard. Laureatka Janikowska. Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 10, s. 6

272. KUCHARSKI Cezary. Wręczono medal Karola Libelta. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 1, s. 8 Założycielka chóru parafialnego w Gołańczy, pow. Wągrowiec, laureatka Medalu Karola Libelta

Jasiński Michał 273. (kab). Udowodnił inwestorowi. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 21, s. 18 Student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zwycięzca konkursu "Pomysl na biznes"

39

Jaworska Irena

Jurkiewicz Jarosław

274. e.m. Kobieta ma przechlapane. - Portr. // Kur. Słup. - 2011, nr 11, s. 14

282. MIW. Żeglarz, podróżnik, korespondent. Fot. // ABC. - 2011, nr 11, s. 4

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Strzałkowie, pow. Słupca

Jedwab Leon

Fotoreporter i podróżnik związany z Poznaniem

Kabat Olga 283. (far). Docenili jej pracę i wybrali na kolejną kadencję. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 18, s. 5

Zob. poz. 822

Przewodnicząca Rady Osiedla nr 2 w Krotoszynie

Jemielity Marek Kaczmarek Edward

Zob. poz. 105

Jenerowicz Sławomir 275. ANDERSZ-WANAT Ewa. Występuje z pasją. Portr. // Życie Plesz. - 2011, nr 1 dod. Magazyn, s. 7 Mieszkaniec Kowalewa, pow. Pleszew, uczestnik programu TVN "Mam talent"

284. LEŚNIEWSKA Farida. "Zobaczyłam zdjęcie w "Gazecie Krotoszyńskiej" i mówię przecież to wujek Edward". - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 3, s. 16 Losy wojenne mieszkańca Rozdrażewa, pow. Krotoszyn

Kaczmarek Konrad Jerzyk Agnieszka 276. CWOJDA Mariusz. Kierunek: Londyn : Agnieszka Jerzyk - Real 64 - Sto Leszno. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 47

285. CURYK-SIERSZULSKA E. Ksiądz, który pozostał strażakiem. - Portr. // ABC. - 2011, nr 41, s. 19 Emerytowany ksiądz z Gostynia

Mistrzyni Polski w triathlonie

Kaczmarek Michał Jęcz Kazimierz 277. KAZIMIERZ Jęcz / oprac. Im. - (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 24, s. 4

286. WARDAWY Jarosław. Debiutant z nadziejami. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 15(1535), s. 13 Wokalista z Ostrowa Wlkp.

Jędraś Stanisław 278. (JAC). Powiat wdzięczny Jędrasiowi. - Portr. // ABC. - 2011, nr 18, s. 3 279. (kab). Podwójna miłość belfra. - Fot. // Pan. Leszcz.. - 2011, nr 23, s. 18 Nauczyciel i regionalista z Leszna, laureat nagrody "Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego"

Jędrkowiak Ignacy 280. HYSZKO Romana. Ignacy Jędrkowiak (19362010). - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 9, s. 10 Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krotoszynie

Kaczmarek Sebastian 287. (kar). Ochotnik ze Śmigla. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 7, s. 12 Zawodowy wojskowy ze Śmigla, pow. Kościan

Kaczmarek Wojciech Szczęsny 288. OLSZEWSKI Ryszard. Tchnął ducha w ludzi i miasto... : rozmowa z Ryszardem Olszewskim prezesem Fundacji Rozwoju Miasta Poznania o życiu bez granic prezydenta Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka / rozm. Olga Kunze. - Fot., portr. // IKS. 2011, nr 3, s. 18-19 Dot. m.in. pomnika na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan

Jopp Marian 281. KAZANA Henryk. [Wspomnienie pośmiertne]. Fot. // Ujskie Spr. - 2011, nr 2, s. 27 Przewodniczący klubu LZS "Sokół" w Kruszewie, pow. Piła

Zob. też poz. 1871

Kalisch Ludwig 289. (ama). Jaki związek ma Leszno z kankanem? : Ludwig Kalisch - żydowski filolog, pisarz i

40 wydawca [XIX wieku z Leszna]. - Fot. // Pan. Leszcz. 2011, nr 9, s. 42

Kalitko Tomasz

Kazuś-Wróblewska Aleksandra 296. KAZUŚ-WRÓBLEWSKA Aleksandra. Trudne decyzje konsultuję z mamą / rozm. Ewa Parus // Gaz. Słup. - 2011, nr 2, s. 28 Radna powiatu słupeckiego

290. BOETTNER-ŁUBOWSKI Rafał. Ekspresja malarskich dysonansów : portret pedagoga Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: Tomasz Kalitko. - Il., portr. // IKS. - 2011, nr 4, s. 28 Artysta malarz

Kaźmierczak Bernardyna 297. BERNARDYNA Kaźmierczak / oprac. Im. (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 24, s. 4

Kantak Kamil 291. BIERNACZYK Jarosław. Z moskiewskiej Łubianki pod cedry Libanu : ks. prof. Kamil Kantak (1881-1976). - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 7(1519), s. 22 Ksiądz związany z Ostrowem Wlkp. i Poznaniem

Karbowiak Mariusz 292. (far). "Nie będę klamki całował". - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 14, s. 21 Sołtys Biadek, pow. Krotoszyn

Kaźmierczak Damian 298. (far). Nowy sołtys w Brzozie [pow. Krotoszyn]. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 14, s. 22

Kaźmierczak Jerzy 299. KONOPCZYŃSKI Gerwazy. Specjalista od hodowli owiec : na emeryturę przechodzi wieloletni prezes RSP [Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej] w Pianowie [pow. Kościan]. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 11, s. 21

Karłowska-Kamzowa Alicja 293. MATYASZCZYK Dorota. Niezłomna Wielkopolanka. Profesor Alicja Karłowska-Kamzowa. Fot., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 335-347 Historyk sztuki, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1935-1999)

Kasprowicz Łukasz 294. ŻYTNICKI Piotr. Wyrok na blogera za nazwanie burmistrza kłamczucha; Skazany bloger chce uniewinnienia. - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 21, s. 1; nr 51, s. 3 Dziennikarz z Mosiny, pow. Poznań

Kasprzak Władysław 295. KUPIEC Sylwia, SZWIEC Piotr. 50 lat posługi kapłańskiej ks. Władysława Kasprzaka / red. Lucyna Kończal-Gnap, Patrycja Mikołajczak, Piotr Szwiec; oprac. graf. Patrycja Mikołajczak; Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu. - Nowy Tomyśl: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu, 2011. - 16 s. : fot., il., portr. Proboszcz parafii pw. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu

Kaźmierczak Mateusz Zob. poz. 1740

Kaźmierczak-Baszczyk Jadwiga 300. KAŹMIERCZAK-BASZCZYK Jadwiga. "Harcerska dola radosna" / rozm. Justyna Kwiecińska. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 15 Nauczycielka, działaczka harcerska, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu

Kątny Arkadiusz 301. WARDAWY Jarosław. Arek w drodze na szczyt. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 11(1527), s. 17 Muzyk z Ostrowa Wlkp.

Kempowie 302. K.J. Zjazd rodziny Kempów [związanej z Siedlikowem, pow. Ostrzeszów]. - Fot. // Czas Ostrz. 2011, nr 22, s. 12-13

Kielich Wiktor 303. KIELICH Wiktor. Schodami śmierci : dramatyczna opowieść więźnia hitlerowskich obozów:

41 poznańskiego Fortu VII i Mauthausen-Gusen / red. Hanna Kielich-Rainka. - Warszawa: NeoMedia, 2011. 219 s. : il. Wspomnienia

Kobylarz Dominik 311. (mp). Kółko Rolnicze na minusie. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 10, s. 8 Prezes Kółka Rolniczego w Rozdrażewie, pow. Krotoszyn

Kierzkowski Zygmunt Kochanek Barbara 304. JASKÓLSKI Romuald. Swojski nauczyciel. Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 10, s. 8 Nauczyciel Liceum Pedagogicznego i Zespołu Szkół Zawodowych w Wągrowcu

Klich Katarzyna 305. BOETTNER-ŁUBOWSKI Rafał. Opowieści o człowieku : portret pedagoga Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: Katarzyna Klich. - Il., portr. // IKS. - 2011, nr 3, s. 32

Zob. poz. 77, 1531

Kociemba Józef Zob. poz. 63

Kokolski Eugeniusz Zob. poz. 1140

Kokot Ignacy

Artystka grafik

Klimaszyk Helena

312. KOKOT Anna. Ignacy Kokot [związany z Poznaniem] : wspomnienie (1921-1990). - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 11, s. 1

306. (kar). Pożegnanie z radą. - Fot. // Gaz. Kośc. 2011, nr 4, s. 10 Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Kościan

Kliśko-Walczak Natalia 307. BOETTNER-ŁUBOWSKI Rafał. Umiar i prostota : portret pedagoga Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: Natalia Kliśko-Walczak. - Il., portr. // IKS. 2011, nr 2, s. 30

Kolańczyk Aneta 313. RATAJCZYK Justyna. Kobieta z "Łyżką mleka"... - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 28 Nauczycielka, współzałożycielka Stowarzyszenia Promocji Sztuki "Łyżka mleka" w Kaliszu

Kołaski Leszek

Architekt wnętrz

Kmiecik Ryszard

314. (saw). Wielkopolski strażak roku na co dzień mieszka w Pleszewie. - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 21 dod. Magazyn, s. 3 Członek Ochotniczej Straży Pożarnej

308. CWOJDA Mariusz. Trzyma naszą piłkę ręczną : Ryszard Kmiecik - Arot Astromal Leszno. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 45

Kołodziej Janusz

Trener szczypiornistów

Knuła Irena

315. CWOJDA Mariusz. Kieszonkowy wojownik : Janusz Kołodziej - Unia Leszno. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 47 Żużlowiec

309. (maks). Ciągle kocha pracę z dziećmi. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 21 Dyrektor przedszkola w Pawłowicach, pow. Leszno

Kobus Bartosz

Konieczna Wiesława 316. ABECADŁO Wiesławy Koniecznej. - Portr. // Prz. Pow. - 2011, nr 90, s. 6 Sołtys Chwalibogowa, pow. Września

310. (h). Burmistrz [Krzywinia, pow. Kościan] powołał asystenta. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 4, s. 8

42

Konieczna Zdzisława

Kosmalski Władysław

317. KONIECZNA Zdzisława. Scenariusz dla Rity / rozm. Małgorzata Wodyńska. - Portr. // Kalisia Nowa. 2011, nr 1/3, s. 11

324. KUBACKI Tadeusz. Władysław Kosmalski [ze Słupcy (1911-1933)]. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 6, s. 20

Słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu

Kostrzewa Monika

Konieczny Witold 318. ZAWORSKA Katarzyna. Kominiarz szczęście. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 15, s. 13

na

Kominiarz z Kościana

325. KOSTRZEWA Monika. Tworzy modę kobiecą / rozm. Marzena Grygielska. - Fot., portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 34-35 Artystka plastyk, projektantka mody, wykładowca Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu

Konon Wincenty 319. KONON Tadeusz. Z pamiętnika syna średzkiego policjanta / wybór i oprac. Stanisław Frankowski. - Fot., portr. // Średz. Kwart. Kult. - 2011, nr 1, s. 18-27 Komendant posterunku Policji Państwowej w Środzie Wlkp. (18991940) zamordowany w Twerze przez NKWD. Wspomnienia syna dot. życia w Środzie Wlkp. w latach 1932-1939 i dalszych losów rodziny

Koszewski Marian 326. WYSTĘPSKI Walerian. Marian Koszewski historyk-regionalista z Kościana [1923-2006]. - Portr. // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 107-110

Kośmiccy

Konopiński Lech 320. KOSMAN Marceli. Konopiński i zagadki historii. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 124, s. 7 Literat z Poznania

Konopnicka Maria 321. SZURCZAK Anna. Emencypantka z Kalisza. Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 13 Pisarka

Kopczyński Jerzy

Zob. poz. 900

Kotowska Alicja 327. (art). Alicja nadzieją tureckiego judo. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 10, s. 23 Sportsmenka, uczennica Gimnazjum nr 1 w Turku

Kotowski Piotr 328. PAŁUCKA Renata. Trzemeszno [pow. Gniezno] powitało nowego proboszcza. - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 2, s. 8

322. RYBICKA Katarzyna. Z wizytą u Przewodniczącego Rady Gminy Słupca. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 12, s. 27

Kowalczyk Paulina

Korboński Stefan

329. J.W. Kolej malowana. - Fot. // ABC. - 2011, nr 9, s. 12 Artystka plastyk z Leszna

Zob. poz. 1722

Kosmala Roman Zob. poz. 1749

Kowalewska Aleksandra 330. (kin). Nie ma czasu się zestarzeć. - Portr. // ABC. - 2011, nr 27, s. 12 Mieszkanka Leszna

Kosmalski Marek 323. KOSMALSKI Marek. Słupca to nie Pruszków / rozm. Marcin Wróblewski. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 17, s. 19 Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupcy

Kowalewska Kama 331. KOWALEWSKA Kama. Czekolada z chilli / rozm. Robert Kuciński. - Fot., portr. // Kalisia Nowa. 2011, nr 1/3, s. 41-43 Aktorka Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu

43

Kowalska Katarzyna Zob. poz. 1617

Kozak Genowefa 332. (kar). Jubileusz. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 3, s. 10

Krysiewicz Jarosław 340. CWOJDA Mariusz. Motywator koszykarek : Jarosław Krysiewicz - Tęcza Super - Pol Leszno. Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 45 Trener

Przewodnicząca Nadobrzańskiego Klubu Seniora w Kościanie

Krzycki Andrzej

Kozal Czesław

341. (kin). Trzeba szczycić się Criciusem. - Fot. // ABC. - 2011, nr 31, s. 11

333. ROSIK Jan. Pierwsze dni września 1939 roku. Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 10, s. 12 Zakonnik związany z Krotoszynem

Krajewska Beata 334. RYBICKA Katarzyna. Najważniejsza droga. Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 3, s. 10

Ksiądz urodzony w Krzycku Wielkim, pow. Leszno (14821537). Dot. m.in. Stowarzyszenia im. Andrzeja Krzyckiego

Krzyżan Jolanta 342. KRZYŻAN Jolanta. Wszystko można poukładać / rozm. Agnieszka Walczak. - Fot., portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 46 Restauratorka z Kalisza

Sołtys sołectwa Korwin, pow. Słupca i Józefowo, pow. Konin

Krzyżaniak Jadwiga Krajniak Alfons 335. RYBICKA Katarzyna. Rolnik [ze Smolnik Powidzkich, pow. Słupca] z zamiłowaniem do lotnictwa. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 15, s. 17

343. KRZYŻANIAK Jadwiga. "Nie ma historii bez człowieka" : studia z dziejów średniowiecza. Poznań: Instytut Historii UAM, 2011. - 443 s. : il. (Publikacje Instytutu Historii UAM; 99) Bibliografia prac s. 15-31 Historyk, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1930-2010). Księga pamiątkowa

Krause Matylda 336. LUBAWY Edmund. Rocznica na 102 // Głos Wągrow. - 2011, nr 15, s. 8 Mieszkana Stawian, pow. Wągrowiec

Król Mariusz 337. KRÓL Mariusz. Niczego nie obiecywałem / rozm. Michał Majewski. - Portr. // Kur. Słup. - 2011, nr 1, s. 4

Kubasik Zygmunt 344. KUCHARSKI Cezary. Odszedł wybitny człowiek. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 12, s. 14 Nauczyciel, radny gminy i działacz społeczny z Wapna, pow. Wągrowiec

Kubel Juliusz 345. WYSZYŃSKA Małgorzata. Juliusz Kubel. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 64, s. 10

Radny ze Słupcy

Królska Maria 338. NOWAK Maria. Patelni, garnka, rożna i rondla mistrzyni. - Fot., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 327-334 Kierowniczka stołówek akademickich w Poznaniu

Autor radiowych felietonów Starego Marycha w Radiu "Merkury" w Poznaniu

Kubiak Henryk 346. (popi). Henryk Kubiak. - Fot. // Rzecz Krot. 2011, nr 21, s. 15 Sołtys Gorzupi, pow. Krotoszyn

Kruk Józef 339. ZIELONKA Jerzy. Odlot porucznika Kruka. Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 1, s. 12-13 Kierownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kościanie w 1945 roku

44

Kubiak Tomasz

Kurka Piotr

347. (jw). Tomasz Kubiak [z Gniezna] stypendystą ministra. - Portr. // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 5, s. 17

354. KURKA Piotr. Czas pozornej niewinności / rozm. Ewa Obrębowska-Piasecka. - Fot. // IKS. 2011, nr 2, s. 28-29

Student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Kuciak Włodzimierz

Kurt Zenon

348. (zk). Ostatnie pożegnanie Włodzimierza Kuciaka. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 8, s. 9

355. ZENON Kurt / oprac. Im. - (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 26, s. 4

Radny z Czempinia, pow. Kościan

Kuczyńska Kinga 349. J.W. Jak Kinga przebywała w kosmosie. - Portr. // ABC. - 2011, nr 29, s. 11 Mieszkanka Rawicza, uczestniczka programu edukacyjnego w ośrodku kosmicznym w USA

Kurtyka Kazimierz 356. KURTYKA Kazimierz. Ocalić od zapomnienia... / rozm. Maciej Krawczyński // Kosynier. - 2011, nr 4, s. 17-17 Rozmowa z prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie, pow. Gniezno

Kujawski Witold Kusza Tadeusz 350. OLEJNIK Hanna. Odszedł Meloman. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 13(1531), s. 16; DZIERGWA Roman. Pamięci Witolda Kujawskiego. - Fot. // Tamże. nr 14(1533), s. 19 Muzyk jazzowy związany z Ostrowem Wlkp.

Kulawiak Zuzanna Zob. poz. 1945

357. WEISS Renata. Konspirator ze stoczni : wspomnienia ostrowianina z robót przymusowych [w latach okupacji hitlerowskiej]. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 7(1519), s. 21

Kuśnierek Eugeniusz 358. (kar). Rolnik z poetyckim zacięciem. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 3, s. 12

Kullak Theodor 351. PŁÓCIENNICZAK Paweł Władysław. Był nauczycielem królów i książąt. - Fot. // Rzecz Krot. 2011, nr 4, s. 16 Kompozytor i nauczyciel z Krotoszyna (1818-1882)

Mieszkaniec Bonikowa, pow. Kościan

Kutrzeba Tadeusz 359. KARWAT Janusz. Generał Kutrzeba. - Fot. // IKS. - 2011, nr 4, s. 84

Tadeusz

Dowódca Armii "Poznań" w 1939 roku (1885-1947)

Kupś Marek 352. ŻYTNICKI Piotr. Korupcja na granicy. - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 149, s. 1 Burmistrz Trzcianki

Kuraszkiewicz Władysław 353. WALCZAK Bogdan. Kanclerska 15 [w Poznaniu]: prof. Władysław Kuraszkiewicz // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 353-358 Językoznawca, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1905-1997). Wspomnienia

Kwilecki Andrzej 360. ABO. W 2011 z optymizmem // Monitor Wielkop. - 2011, nr 1, s. 2 Emerytowany prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, laureat nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznawanej w Poznaniu przez marszałka województwa wielkopolskiego

Zob. też poz. 105

Ladrowski Józef 361. WITCZAK Mateusz. Żołnierz, który walczy o pomniki. - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 120, s. 5

45 Żołnierz Wojska Polskiego i Armii Krajowej z Poznania, laureat złotego medalu opiekuna miejsc pamięci narodowej

369. KONARZEWSKA-MICHALAK Ewa. Puszczańskie dramaty // Prz. Pow. - 2011, nr 103, s. 7 Losy rodziny olęderskiej we Wrąbczynkowskich Holendrach w latach 1918-1939

Lament Lech Lisewska Dorota

Zob. poz. 1811

Langner-Wojciechowska Magdalena 362. J.W. Magdalena Langner-Wojciechowska. Portr. // ABC. - 2011, nr 41, s. 17; nr 42, s. 15; nr 43, s. 18

370. CURYK-SIERSZULSKA E. Pasja i talent granic nie znają // ABC. - 2011, nr 27, s. 7 Malarka amatorka z Gostynia

Członek zarządu Zakładów Drobiarskich "Langner" w Karolinkach, pow. Rawicz

Lauer Dawid 363. A. Powidz [pow. Słupca] ma nowego skarbnika [gminy]. - Portr. // Kur. Słup. - 2011, nr 13, s. 16

Lisiak Paulina 371. MARCINIAK Agnieszka. Paulina Lisiak mistrzynią świata [młodych prezenterów psów]. Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 13, s. 5 Uczennica gimnazjum w Koźminie, Wlkp. pow. Krotoszyn

Lizak Jan Ledóchowska Urszula 364. PIOTROWSKA Eliza. Święta Urszula Ledóchowska. - Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha Wydaw. Święty Wojciech, 2011. - 48 s. : il. (Święci Uśmiechnięci)

372. POLAK Maria. Jan Lizak. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 7 dod. Rzecz Rolnicza, s. IV Sołtys Biadek, pow. Krotoszyn

Lück Piotr

Założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Konającego w Pniewach, pow. Szamotuły. Publikacja dla dzieci

Lesicki Ireneusz 365. TOBOLSKI Błażej. Zaaplikuj sobie dawkę... sztuki. - Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 8, s. 24-27

373. LÜCK Piotr. Zapiski z dziejów ziemi ujskiej : wspomnienia powstańca wielkopolskiego [z Ujścia, pow. Piła]. - Portr. // Ujskie Spr. - 2011, nr 1, s. 8 Żołnierz oddziału powstańczego w Rogoźnie, pow. Oborniki. Dot. walk w rejonie Budzynia, pow. Chodzież

Arteroterapeuta i nauczyciel Zespołu Szkół nr 109 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu

Łabuzińska Joanna

Lewandowski Marian

374. (s). W Żychlewie [pow. Gostyń] nie było Koła Gospodyń, teraz jest // ABC. - 2011, nr 15, s. 10 Członkini koła

366. KRZYŻANOWSKA-SOŁTYSIAK Marta. Ksiądz z halką wielkopolskiej prababci : dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu jest pochodzący z Leszna ks. prałat Marian Lewandowski. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 10, s. 22

Linkowska Seweryna 367. LINKOWSKA Seweryna. Kobieta z nieograniczonym optymizmem / rozm. Natalia Chrobak. Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 14-15 Słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu

Lipertowie 368. KONARZEWSKA-MICHALAK Ewa. Puszczańskie dramaty // Prz. Pow. - 2011, nr 104, s. 7 Losy rodziny olęderskiej we Wrąbczynkowskich Holendrach w latach 1939-1945

Łączyńska Amelia 375. KUREWICZ Regina. Trzymała poziom : o Amelii Łączyńskiej. - Fot., portr. // Kron. M. Pozn. 2011, nr 1, s. 276-286 Aneks: ŁĄCZYŃSKA Amelia. Na innym gruncie. Po II wojnie światowej : fragment wspomnień. [Praca w Bibliotece Raczyńskich w latach 1950-1955]. s. 283-286 Prozaik, tłumaczka i bibliotekarka z Poznania (1893-1993)

Łopatka Piotr 376. OLEJNIK Hanna. Pan Łopatka : niemal 40 lat ze sztuką. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 16(1537), s. 28-29 Artysta plastyk z Ostrowa Wlkp.

46

Łowińska Stanisława

Mainka Andrzej

377. ŁOWIŃSKA Stanisława. Słowo w wierzbowej koronie / rozm. Beata Machowska-Kaczmarek. - Portr. // IKS. - 2011, nr 5, s. 87

385. MAINKA Andrzej. Minął znów kolejny rok od wolnych wyborów. - Fot., portr. // Echa Opal. 2011, nr 1, s. 10-11

Poetka i dziannikarka poznańska. Dot. m.in. 15. edycji Lednickiej Wiosny Poetyckiej

Komitet Obywatelski "Solidarność" i Działalność Rady Miejskiej Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl po wyborach 1989 roku. Wspomnienia

Łuczak Irena 378. (kar). Wspomnienie o Irenie Łuczak. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 3, s. 13 Działaczka harcerska i kolekcjonerka lalek z Kościana

Maj Marta 386. KONOPCZYŃSKI Gerwazy. Maj(ą) nowego włodarza : w Świńcu [pow. Kościan] wybrano pierwszą w swej historii kobietę sołtysa. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 20

Łukaszyk Zofia 379. ES. Setne urodziny pani Zofii [z Gostynia]. Portr. // ABC. - 2011, nr 38, s. 6

Maciej z Gołańczy

Majorczyk Marta 387. (kab). Są z niej dumni : Marta Majorczyk jest pierwszą absolwentką PWSZ [Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie], która zrobiła doktorat. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 6, s. 21

380. KUSZ Adam. Maciej z Gołańczy [pow. Wągrowiec]. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 13, s. 6 Biskup włocławski z XIV wieku

Maciejewski Czesław 381. (kub). 35 lat temu... - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 7, s. 20

Majorek Czesław 388. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Pamięć o ks. Majorku. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 15(1535), s. 14 Ksiądz z Ostrowa Wlkp.

Nauczyciel ze Słupcy (1881-1976)

Malutkiewicz Julian Maciejewski Józef

389. ES. Pan Malutkiewicz [z gminy Gostyń] ma 103 lata. - Portr. // ABC. - 2011, nr 4, s. 7

382. DANEL Hanna. Żywotność zawdzięcza śpiewaniu. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 6, s. 12-13 Dyrygent chóru "Harfa" w Czempinu, pow. Kościan

Maćkowiak Krystian

Małgorzata Askańska 390. DUCZMAL Małgorzata. Królowa Małgorzata // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 18-22 Żona Przemysła II, królowa Polski (-1315)

383. KRYSTIAN Maćkowiak / oprac. Im. (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 26, s. 4

Maćkowiak Wiesława 384. CIEŚLAK Szymon. Znajomi wiedzą jaki prezent kupić : w swoim domu Wiesława Maćkowiak ma ponad 300 eksponatów [w formie krówek]. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 21, s. 6

Małolepsza Grażyna 391. SUWART Adam. Między Łąkową a Ostrowem Tumskim. - Fot. // Przew. Katol. - 2010, nr 3 dod. Metropolia Poznańska, s. VI Zakonnica, pracownica Kurii Metropolitalnej w Poznaniu

Marchwiak Kazimierz

Kolekcjonerka z Wągrowca

392. (ep). Sołtys roku 2010 z Tatar. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 20, s. 13

47 393. MARCINIAK Agnieszka. Doceniony za długie lata sołtysowania. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 21, s. 5 Sołtys Tatar, pow. Krotoszyn, laureat tytułu "Sołtys Roku" 2010

Marcinek Eugeniusz 394. POLAK Maria. Eugeniusz Marcinek [sołtys Tomic, pow. Krotoszyn]. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 11 dod. Rzecz Rolnicza, s. 13

Marczak Mirosława 401. MARCZAK Mirosława. Kwestia szczęścia / rozm. Tomasz Staszczyk. - Portr. // Kalisia Nowa. 2011, nr 1/3, s. 47 Prezes zarządu spółdzielni handlowej w Kaliszu

Margowski Bolesław Zob. poz. 792

Marciniak Anna

Martyna Bartosz

395. KRZYŻANOWSKA-SOŁTYSIAK Marta. Miłość zapisana zdjęciami : Anna Marciniak, fotograficzka z Leszna, autostopem odkrywa Europę, a podróż marzeń zapisuje zdjęciami. - Fot. // Pan. Leszcz. 2011, nr 11, s. 20

402. GÓRALCZYK Przemysław. 37 hektarów w 124 kawałkach. - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 14, s. 8 Rolnik z Brudzewka, pow. Pleszew

Matyja Zygmunt Marciniak Florian 396. TOBOLSKI Błażej. Naczelnik w mundurze. Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 10 dod. Metropolia Poznańska, s. V

403. (kar). Turew [pow. Kościan] pożegnała długoletniego sołtysa. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 15, s. 9

Działacz harcerski, pierwszy naczelnik Szarych Szeregów urodzony w Gorzycach, pow. Kościan (1915-1944)

Marciniak Przemysław

Matysiak Jacek 404. KUCHARSKI Cezary. Rodzinna tradycja. Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 10, s. 7 Policjant, radny gminy Damasławek, pow. Wągrowiec

397. (wan). Nowy kierownik promocji [w urzędzie miasta Pleszewa]. - Portr. // Życie Plesz. - 2011, nr 3, s. 2

Mazurczak Sylwia Marciniakowie Janina i Lechosław 398. STERCZYŃSKI Rafał. Muzyka jest w nas, czyli u państwa Marciniaków. - Fot., portr. // Echa Opal. 2011, nr 1, s. 14-16 Organizatorzy życia muzycznego w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl. Dot. m.in. chórów

Marciniec Bogdan

405. ABECADŁO Sylwii Mazurczak. - Portr. // Prz. Pow. - 2011, nr 92, s. 9 Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Pyzdrach, pow. Września

Mazurkiewicz Helena 406. ES. Jubileusz 90 - lat Pani Heleny Mazurkiewicz. - Fot., portr. // Ujskie Spr. - 2011, nr 2, s. 13 Mieszkanka Ujścia, pow. Piła

399. MARCINIEC Bogdan. O chemicznej biżuterii i nie tylko / rozm. Olga Kunze. - Portr. // IKS. - 2011, nr 5, s. 85-86 Chemik, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Marcinkowska Roberta

Mądra-Schallcross Bożena 407. J.W. Obama napisał do rawiczanki. - Portr. // ABC. - 2011, nr 26, s. 13 Profesor uniwersytetu w Chicago, związana z Rawiczem

Zob. poz. 1738

Marcinkowski Karol

Mądrowski Leon Zob. poz. 760

400. REZLER Marek. Trzy pogrzeby doktora Marcina // Monitor Wielkop. - 2011, nr 6, s. 10 Poznański lekarz i społecznik (1800-1846)

48

Mendlikowie Barbara i Joachim

Mikuła Feliks

408. CIEŚLAK Szymon. Drzewo rodziną malowane. Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 1, s. 8

416. BIERNACZYK Jarosław. Grób lotnika odnaleziony po latach : Feliks Mikuła (1920-1946). Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 14(1533), s. 21

Mieszkańcy Wągrowca

Pilot pochodzący z Jelitowa, pow. Ostrów Wlkp.

Mendyk Franciszek Mikutel Tadeusz 409. MENDYK Jerzy. Z Sierakowa dookoła Polski w 1935 r. - Portr. // Inf. Międzych. - 2011, nr 2, s. 8 Kronika Międzychód

pieszej

wędrówki

mieszkańca

Sierakowa,

pow.

417. A. Mikutel pożegnał się z Powidzem. - Fot. // Kur. Słup. - 2011, nr 11, s. 16 Były dowódca 3. Brygady Lotnictwa Transportowego w Powidzu, pow. Słupca

Merczyński Michał Miler Marlena 410. MERCZYŃSKI Michał. Wieloryb na głębokiej wodzie. - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 59, s. 7 Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Malta", laureat nagrody "Gigant" 2010

418. CIEŚLAK Szymon. Honorowa wągrowczanka. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 26, s. 10 Mieszkanka Adendorfen (Niemcy) związana z Wągrowcem

Michalczak Leszek Misiak Adam 411. (h). Ruch nie szkodzi. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 2, s. 29 Działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Kościanie

419. WLEKŁY Mirosław. Sprawca największej manifestacji. - Portr. // ABC. - 2011, nr 2, s. 18 Kupiec związany z Lesznem

Michalski Bronisław

Miśkowiak Jan

412. BRZOSTOWSKI Krzysztof. Wspomnienie o ks. prałacie Bronisławie Michalskim proboszczu parafii trzemeszeńskiej od 1982 r. do 2011 r. - Fot., portr. // Kosynier. - 2011, nr 6, s. 1, 6-7

420. (kub). 60 lat temu... - Portr. // Gaz. Słup. 2011, nr 7, s. 20

Michalski Mateusz

Nauczyciel ze Słupcy (1907-2000)

Miśkowiak-Kolańczyk Karolina Zob. poz. 1944

413. MICHALSKI Mateusz. Zdobył szczyt świata / rozm. Jacek Zieliński // Prz. Pow. - 2011, nr 92, s. 1, 16 Sportowiec z Węgierek, pow. Września, mistrz świata osób niepełnosprawnych w lekkiej atletyce

Mizgajska Anna 421. ABECADŁO Anny Mizgajskiej. - Portr. // Prz. Pow. - 2011, nr 101, s. 2

Mielcarek Ludwik

Zastępca burmistrza Nekli, pow. Września

414. (anka). Zmarł były proboszcz klasztoru [w Wągrowcu]. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 4, s. 5

Mizgalska Elżbieta

Mikołajczyk Stanisław

422. ELŻBIETA Mizgalska / oprac. Im. (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 37, s. 4

415. STANISŁAW Mikołajczyk / oprac. Im. (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 28, s. 4

Młodkowski Paweł Zob. poz. 1949

49

Młynarczyk Dariusz Zob. poz. 1328

Muszyńska Irena 431. PARUS Ewa. Z utęsknieniem czekam na wiosnę. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 12, s. 18

Młynarz Genowefa 423. MARCINIAK Agnieszka. Bohaterka zapomniana. - Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 7, s. 16

Radna ze Słupcy

Nadolna Maria

Żołnierz Armii Krajowej z Krotoszyna

432. (h). Babcia jedna na milion. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 4, s. 9

Mocek Sławomir 424. SŁAWOMIR Mocek / oprac. Im. (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 28, s. 4

433. LL. Życie pełne poświęceń // ABC. - 2011, nr 8, s. 12 100-letnia mieszkanka Śmigla, pow. Kościan

Nadstawscy Elżbieta i Kazimierz Moraczewski Jędrzej 425. LEŚNIEWSKI Andrzej. Patroni ulic... głos w sprawie. - Portr. // Kosynier. - 2011, nr 5, s. 32

434. (eliz). Żelazne gody. - Fot. // Inf. Samorz. Krotoszyn. - 2011, nr 3, s. 5 Mieszkańcy Bożacina, pow. Krotoszyn

Polityk i publicysta urodzony w Trzemesznie, pow. Gniezno (18701944)

Należyty Grzegorz Morawska Ludwika 426. (kub). 26 stycznia 1906 roku... - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 3, s. 20

435. KUCHARSKI Cezary. Profesjonalna Nielba ma dyrektora sportowego. - Fot. // Głos Wągrow. 2011, nr 1, s. 30 Dyrektor Klubu Sportowego "Nielba" w Wągrowcu

Zakonnica z Rokosza, pow. Słupca (1842-1906)

Napierała Helena Mosiądz Marek 427. MIERNIK Waldemar. Hokejowa pasja Marka Mosiądza [ze Słupcy]. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 16, s. 19

436. BORCZYKOWSKA Anna. Kwiaty dla jubilatki. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 18, s. 9 95-letnia mieszkanka Starężynka, pow. Wągrowiec

Sportowiec

Narajewski Adam Mroczkowska Barbara 428. BARBARA Mroczkowska / oprac. Im. (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 30, s. 4

Mrozińska Eugenia Urszula 429. MROZIŃSKA Eugenia Urszula. Nie poddać się nudzie i rutynie / oprac. Dominika Mańka. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 22

437. WYWIAD z uprzejmym panem starostą. Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 16, s. 27 Starosta Kościana w okresie międzywojennym

Neumann Andrzej 438. NEUMANN Andrzej. Kwiatów mi nie żal / rozm. Lila Gabryelów. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 22, s. 28 Handlowiec, prezes Stowarzyszenia Turystyczno Rowerowego "Na Szlaku" w Krobi, pow. Gostyń

-

Pielęgniarka, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu

Niedbalski Dominik Musielak Helena 430. (kin). I jeździć wielką ciężarówką. - Portr. // ABC. - 2011, nr 19, s. 11 Mieszkanka Leszna

439. POŻEGNANIE. - Portr. // Echo. - 2011, nr 131, s. 15 Inżynier rolnictwa, nauczyciel z Golańczy, pow. Wągrowiec (1930-2011)

50

Niedzielski Marian

Nowak Franciszek

440. JAKUBOWSKI Arkadiusz. Pan Marian, fryzjer męski [z Leszna]. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 20, s. 24-25

447. KUCHARSKI Cezary. Młodzi niech się wstydzą. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 13, s. 7

Niemir Marek

Nowak Jacek

Niesobscy

448. NOWAK Jacek. Idzie mi całkiem nieźle / rozm. Hanna Danel. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 9, s. 12-13

Zob. poz. 1979

Mieszkaniec Gołańczy, pow. Wągrowiec

Burmistrz Krzywinia, pow. Kościan

441. (jw). Ulica dla Niesobskich. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 7(1520), s. 3 Rodzina działaczy niepodległościowych hitlerowskiej w Ostrowie Wlkp.

z

okresu

Nowak Janusz

okupacji

449. BORCZYKOWSKA Anna. Radnych jakich mało! - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 8, s. 21

Noculak Krystyna 442. (mp). Sołtys [Henrykowa, pow. Wągrowiec] wybrana na trzecią kadencję. - Fot. // Gaz. Krotosz. 2011, nr 17, s. 6

Radny Rady Parafialnej parafii pw. św. Mikołaja w Aleksandrowie, pow. Wągrowiec

Nowak Krzysztof Zob. poz. 891

Nowacka Bożena 443. NOWACKA Bożena. Moją pasją jest praca z ludźmi / rozm. Sylwia Grzelińska. - Portr. // Prz. Pow. 2011, nr 97, s. 3 Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

Nowak Pelagia 450. (rw). Dostojna jubilatka. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 8(1521), s. 4 Stuletnia mieszkanka Strzyżewa, pow. Ostrów Wlkp.

Nowacki Grzegorz

Nowak Sławomir

444. (mp). Ostatnia droga Grzegorza Nowackiego. Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 9, s. 10-11

451. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Kanonicka nominacja. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 16(1537), s. 21

445. (red). Pożegnanie Grzegorza Nowackiego. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 9, s. 3 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej i były radny miejski (1960-2011)

Nowacki Janusz

Ksiądz ze Skalmierzyc, pow. Ostrów Wlkp.

Nowak Wanda 452. LL. Wanda Nowak : prezes firmy Budo-Mont z Osiecznej [pow. Leszno]. - Portr. // ABC. - 2011, nr 41, s. 17; nr 42, s. 15; nr 43, s. 18

Zob. poz. 1951

Nowak Zdzisław Nowacki Stanisław 453. MIANOWSKI Jerzy. Zawsze trzeba być człowiekiem. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 11, s. 8

Zob. poz. 76

Nowak Bolesław 446. WARDAWY Jarosław. Przymusowa emerytura proboszcza. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 16(1537), s. 23 Ksiądz z Raszkowa, pow. Ostrów Wlkp.

Dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka, współtwórca szkolnictwa specjalnego w Wągrowcu

Nowakowska Marzena 454. (far). Zmiana sołtysa po 30 latach. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 14, s. 8 Sołtys Roszek, pow. Krotoszyn

51

Nowicki Grzegorz 455. BOETTNER-ŁUBOWSKI Rafał. Pejzaż Fotografia - Transformacja : portret pedagoga Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: Grzegorz Nowicki. - Il., portr. // IKS. - 2011, nr 1, s. 32 Profesor, artysta grafik

Nowicki Kamil 456. KUCHARSKI Cezary. Omnibusy z Morakowa. Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 13, s. 7 Uczeń gimnazjum w Morakowie, pow. Wągrowiec, laureat konkursów przedmiotowych

Nowicki Vernon 457. JAKUBOWSKI Arkadiusz. Amerykanin w Lesznie : w poszukiwaniu rodzinnych korzeni zjechał pół świata. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 4, s. 16-17

Nowowiejski Feliks 458. bt. Pamięci wybitnego kompozytora. - Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 6 dod. Metropolia Poznańska, s. VI

Opaliński Andrzej Zob. poz. 833, 2040

Ordziniak Eleonora 462. (rw). Sto lat pani Eleonory. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 6(1517), s. 4 Mieszkanka Ostrowa Wlkp.

Orzechowski Maciej 463. ORZECHOWSKI Maciej. Dziś nie myślę, żeby być burmistrzem / rozm. Janusz Urbaniak. Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 17, s. 16 Poseł z Krotoszyna

Ostwald Jolanta 464. (JAC). Jolanta Ostwald : szefowa Restauracji i hotelu Eden w Rydzynie [pow. Leszno]. - Portr. // ABC. - 2011, nr 41, s. 17; nr 42, s. 15; nr 43, s. 18

Owczarek Olga

Obal Dariusz

465. AJ. Publikacja naukowa turkowskiej licealistki : Olga Owczarek z referatem na Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Biologii [na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu]. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 16, s. 17

459. @ndzia. Obal zastępcą burmistrza [Zdun, pow. Krotoszyn]. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 19, s. 9

Oźmina Michał

Uroczystości ku czci kompozytora w kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu

Ollek Wojciech 460. KUCHARSKI Cezary. Trójka to jego szczęśliwa liczba. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 8, s. 7

466. SZAL-TRUSZKOWSKA Bożena. Promienny, radosny uśmiech Michała... - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 4, s. 16-17 Syn artystów malarzy, Łucji i Józefa Oźminów związany z Kaliszem

Hodowca trzody chlewnej i naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokronosach, pow. Wągrowiec

Pabisiak Kacper Olszewicz Bolesław Henryk 461. MACIEJEWSKA Hanna. Bolesław Henryk Olszewicz : wspomnienie (1893-1972). - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 61, s. 7

467. CWOJDA Mariusz. Dorównać mistrzowi karate : Kacper Pabisiak - SKF Satori Leszno // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 45 Karateka z Leszna

Organizator i kierownik biblioteki Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu w latach 1926-1931

Pachuta Alicja

Omelczuk Jerzy

468. DELURA Jolanta. Puzzle Pana Boga. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 36-37

Zob. poz. 1753

Siostra Alma, zakonnica ze zgromadzenia sióstr nazaretanek w Kaliszu, nauczycielka

52

Paliński Piotr 469. BAAR Maria. Paliński wraca do Wągrowca / rozm. Cezary Kucharski. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 17, s. 6; RÓŻAK Rafał. By uczyć tych maluczkich. Fot. // Tamże. - nr 20, s. 6 470. BAAR Maria. Piotr Paliński : nauczyciel, redaktor, pisarz. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań: Media Expo Wawrzyniec Wierzejewski, 2011. - 143 s., [16] s. tabl. : fot., il., mapa, portr.

Pawlaczyk Tadeusz Zob. poz. 91

Pawlak Halina 477. PAWLAK Halina. Serce za serce / oprac. Agata Lisiecka. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 16-17 Działaczka harcerska, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu

Nauczyciel i publicysta związany z Wągrowcem (1853-1950)

Zob. też poz. 839, 2039

Paluch Mieczysław

Pawlak Henryk 478. RYBICKA Katarzyna. Zestarzałem się na wędkowaniu. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 15, s. 19 Emerytowany prezes koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupcy

Zob. poz. 756

Panek Karol 471. (mp). Trzemeszno [pow. Krotoszyn] wybrało sołtysa. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 13, s. 11

Papież Dariusz Zob. poz. 1810

Pawlak Paulina 479. MIANOWSKI Jerzy. Życie trudne jak oddech. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 2, s. 4 Mieszkanka Wągrowca

Pawłowski Henryk

Paradowska Maria

Zob. poz. 1943

472. RJ. Zmarła profesor Maria Paradowska. - Portr. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 1, s. 10 473. WROŃSKA Grażyna. Życie ciekawe od początku do końca. - Fot., portr. // Kron. M. Pozn. 2011, nr 1, s. 348-360 474. WYBIERALSKI Michał. Prof. Paradowska nie żyje. - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 6, s. 2; WYB, BOJ. Pożegnaliśmy panią profesor // Tamże. - nr 11, s. 4

Pazoła Piotr Zob. poz. 1955

Piasecka Grażyna 480. OGRODOWCZYK Ewa. Wspomnienie o Pani Grażynie Piaseckiej. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 3, s. 5 Działaczka regionalna z Turku

Etnolog, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich (1932-2011)

Piątkowska Antonina Pawlaczyk Bogumiła 475. MARCINIAK Joanna. Potrzebna kobieca wrażliwość. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 45 Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu

481. MIK. Najstarsza nowotomyślanka. - Portr. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 2, s. 17 482. STERCZYŃSKI Rafał. Jubilatka z Porażyna [pow. Nowy Tomyśl]. - Portr. // Echa Opal. - 2011, nr 1, s. 17 104-letnia mieszkanka Nowego Tomyśla

Pawlaczyk Jan 476. FRANKOWSKI Tomasz. Przeżył wojnę, wiedział o Katyniu : wspomnienie o Janie Pawlaczyku [mieszkańcu Trąbczyna, pow. Słupca] // Gaz. Słup. 2011, nr 16, s. 18

Pietrzykowski Adam 483. (kab). Żeglarz, narciarz i koszykarz. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 9, s. 23 Prawnik, miejski rzecznik konsumentów w Lesznie

53

Piotrowiak Janina 484. PIOTOROWIAK Janina. Chcemy być kojarzeni z "kolejówką" / rozm. Anna Maćkowiak. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 9, s. 19 Dyrektor Zespołu Szkół Elektroniczno - Komunikacyjnych w Lesznie

Zob. też poz. 77

Piotrowski Maciej

Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, 2011. 55 s. : fot., il., portr. - (Ocalić od Zapomnienia) Ziemianin z Lusówka, pow. Poznań, działacz polityczny i gospodarczy (1882-1933)

Poczta-Foltynowicz Marta 492. SZKLAREK Anna. Marta PocztaFoltynowicz. - (Młoda belferiada). - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 20, s. 23 Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie

Zob. poz. 1735

Piotrowski Romuald

Pogasz Marian

485. KUSZ Adam. Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej : dr Romuald Piotrowski (5.02.1844 28.01.1926). - Portr. // Echo. - 2011, nr 127, s. 7

493. KOLSKA Katarzyna. Marian Pogasz // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 64, s. 14

Lekarz, Honorowy Obywatel Gołańczy, pow. Wągrowiec

Piszczorowicz Milena 486. RATAJCZYK Justyna. Nie tylko muzyka. Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 25 Pianistka, prezes Stowarzyszenia "Multi-Art" w Kaliszu

Aktor poznański, odtwórca poznańskim Radiu "Merkury"

gwarowych

felietonów

w

Pokrzywnicki Grzegorz 494. POŻEGNALI długoletniego proboszcza [parafii w Lenartowicach, pow. Pleszew]. - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 13, s. 14

Piwoński Krzysztof Benedykt

Pol Agnieszka

487. (JAC). Ponownie w zarządzie. - Fot. // ABC. 2011, nr 12, s. 15

495. ABECADŁO Agnieszki Pol. - Portr. // Prz. Pow. - 2011, nr 93, s. 4

488. PIWOŃSKI Krzysztof Benedykt. Tłusty rosół zamiast czarnej polewki / rozm. Rafał Makowski. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 1, s. 20

Polus Andrzej

Nauczycielka Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

Starosta leszczyński, szef Platformy Obywatelskiej w Lesznie

496. CIEŚLAK Szymon. Chcę coś po sobie zostawić. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 9, s. 7

Pleśniak Arleta 489. WRÓBLEWSKI Marcin. U nowej pani wójt. Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 11, s. 27

Pracownik budownictwa z Wągrowca

Ponikiewska Elżbieta

Wójt gminy Lądek, pow. Słupca

497. (SzA). Chciała być blisko syna // Pan. Leszcz. - 2011, nr 1, s. 21

Pluciński Leon 490. GRAJEK Józef. Leon Pluciński : organizator powstania wielkopolskiego 1918-1919 w powiecie Poznań-Zachód. - Lusowo: Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, 2011. - 45 s. : fot., il., portr. - (Ocalić od Zapomnienia) Ziemianin ze Swadzimia, pow. Poznań, działacz polityczny i gospodarczy (1875-1935)

Żona Hipolita Ponikiewskiego, właściciela Brylewa, pow. Leszno, działaczka społeczna (1896-1977)

Pospieszalska Aleksandra 498. DUDA Jerzy. Aleksandra Pospieszalska : wspomnienie // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 18, s. 8 Lekarz. Dot. związków z Poznaniem

Pluciński Zygmunt

Pospiszył Halina

491. GRAJEK Józef. Zygmunt Pluciński : współorganizator powstania wielkopolskiego 1918-1919 w powiecie Poznań-Zachód. - Lusowo: Towarzystwo

499. HALINA Pospiszył (1948-2011) [nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego im. H.

54 Kołłątaja w Krotoszynie] // Rzecz Krot. - 2011, nr 18, s. 10

Ptaszyński Mieczysław 508. J.W. Mieczysław Wiecznie Czuwający // ABC. - 2011, nr 28, s. 17

Poślednia Krystyna

Działacz ludowy, strażak i emerytowany sołtys Izbic, pow. Rawicz

500. CYLKA Tomasz. Była wicemarszałek zostanie prezesem. - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 42, s. 5

Pudlicki Albin

Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z Wrześni

501. POŚLEDNIA Krystyna. Duże pieniądze na ochronę środowiska / rozm. Piotr Adamski. - Portr. // Prz. Pow. - 2011, nr 97, s. 2 Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dot. związków z Wrześnią

i

509. CWOJDA Mariusz. Leszczyński Papa Stamm : Albin Pudlicki - Polonia 1912 Leszno. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 45 Trener bokserów

Puślednik Jakub

Prokop Hubert Zob. poz. 78 502. RYBICKA Katarzyna. Wiem, że pieniądze nie lecą z nieba. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 10, s. 31 Sportowiec, lekkoatleta z Rozalina, pow. Konin

Pruss Waldemar 503. CIEŚLAK Szymon. Szafy pękają w szwach. Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 22, s. 15 Strażak z Poznania, kolekcjoner przedmiotów związanych z pożarnictwem

Przyborowscy Hanna i Jarosław 504. PRZYBOROWSKA Hanna, PRZYBOROWSKI Jarosław. Między Poznaniem a Wenecją / rozm. Grażyna Wrońska. - Portr. // IKS. - 2011, nr 1, s. 28-29

Raczyńska Konstancja 510. WIESIOŁOWSKI Jacek. Najlepsza Polka o niepospolitym usposobieniu. - Fot. // Kron. M. Pozn. 2011, nr 1, s. 66-71 Żona Edwarda Raczyńskiego związków z Poznaniem

(1781-1852).

Dot.

m.in.

Raczyński Edward 511. SOBCZAK Jerzy. Prawda i legenda o śmierci Edwarda Raczyńskiego. - Portr. // Średz. Kwart. Kult. - 2011, nr 1, s. 66-70 Okoliczności i echa samobójczej śmierci w Zaniemyślu, pow. Środa Wlkp. w 1845 r.

Kolekcjonerzy, założyciele fundacji Signum związani z Poznaniem

Radojewski Adam Przybył Marian

512. MARCINIAK Agnieszka. Adam Radojewski. - (Młoda belferiada). - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 19, s. 18

505. BODZIŃSKA Karolina. Pokornie przepraszam... - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 19, s. 18; (kab). Na skrzydłach czasu. - Fot. // Tamże. - nr 26, s. 22

Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie

506. J.W. Wszyscy ludzie Koniugacji. - Portr. // ABC. - 2011, nr 40, s. 10

Radoła Halina

Nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, twórca teatru szkolnego "Koniugacja"

Przybyła Krzysztof

513. PACHOLCZYK Małgorzata. Halina Radoła laureatką Nagrody [im. Heleny Śmigielskiej]. - Portr. // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 3, s. 31 Pracownica Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

Zob. poz. 1880

Radowicz Kazimierz Przybyszewski Stanisław 507. RÓŻAK Rafał. "Ameryka" Przybyszewskich. Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 15, s. 12-13 Dot. związków pisarza z Wągrowcem

514. WEISS Renata. Ostrów mam w sercu : Honorowy Obywatel naszego miasta kończy 80 lat. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 9(1523), s. 14-15 Pisarz i wydawca z Gdańska związany z Ostrowem Wlkp.

55

Radwański Zbigniew 515. RADWAŃSKI Zbigniew. Order Orła Białego dla poznańskiego uczonego / rozm. Natalia Mazur // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 105, s. 6 Emerytowany profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Radziwiłłowie 516. TRZECIAKOWSKI Lech. "Życie w miłości i cierpieniu" : (ein Leben in Liebe und Leid). - Il., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 49-65 Historia romansu księżniczki, Elizy Radziwiłłówny (1803-1834) z Wilhelmem, księciem pruskim i cesarzem Niemiec (1797-1888) na tle dziejów rodziny Antoniego Radziwiłła związanej z Poznaniem i Antoninem, pow. Ostrów Wlkp.

522. (ep). Najlepszy sołtys - innych nie ma. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 9, s. 16 Sołtys Smolic, pow. Krotoszyn

Ratajczak Stefania 523. STEFANIA Ratajczak / oprac. Im. (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 30, s. 4

Ratajszczak Kazimierz 524. RATAJSZCZAK Kazimierz. Początki Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie [pow. Pleszew] szkic wspomnieniowy // Stud. Mater. Ośrodka Kultury Leśnej. - 2011, t. 10, s. 209-214 Przygotowania do otwarcia muzeum w latach 70. XX wieku

Rajewski Wojciech Raus Bożena

Zob. poz. 91

Rajski Paweł 517. RAJSKI Paweł. Warto mieć marzenia / rozm. Jarosław Wardawy. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 3(1511), s. 12-13

525. J.W. Malowane zapachy. - Fot. // ABC. 2011, nr 18, s. 21 Malarka, dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu

Rejzler Teresa

Starosta powiatu ostrowskiego

Rataj Maria 518. BEDNAREK Magdalena. Autoportret na tle miasta : opowieść o Marii Rataj i jej wspomnieniach. Portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 230-239 Mieszkanka Poznania (1918-1995), autorka wspomnień "ZAUŁKI grzecznego miasta" (II wydanie pt. Grzeszne miasto, 2007) poświęconych Poznaniowi

Ratajczak Felicja 519. STERCZYŃSKI Rafał. Teatralne pasje i muzyka zawsze były we mnie. - Fot., portr. // Echa Opal. - 2011, nr 2, s. 10-11 Animatorka amatorskiego ruchu artystycznego w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl

Ratajczak Iwona 520. RATAJCZAK Iwona. Nie oczekują gratyfikacji / rozm. Cezary Kucharski. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 17, s. 13 Nauczycielka, hafciarka i plastyczka amatorka z Wapna, pow. Wągrowiec

Ratajczak Józef 521. (@ndzia). Twórczy sołtys pisze książkę. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 12, s. 6

526. REJZLER Teresa. Teresa w wiosce faraońskiej / oprac. Anna Gawrzyjał. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 18-19 Słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu

Reszelski Ludwik 527. MARZYŃSKI Mariusz. Ksiądz dziekan Ludwik Reszelski (1882-1968) : świątobliwy ojciec dekanatu krotoszyńskiego. - Krotoszyn: [b.w.], 2011. 80 s. : il. Rec. KROTOSKA Dominika. Książka o księdzu Reszelskim // Rzecz Krot. - 2011, nr 22, s. 10 Proboszcz parafii w Kobiernie, pow. Krotoszyn w latach 19211942

Reymont Władysław Zob. poz. 705

Rudnicka Aldona 528. RUDNICKA Aldona. Dom otwarty : z Aldoną Rudnicką i jej przyjaciółmi o domu przy ul. Skarbka [w Poznaniu] / rozm. Grażyna Wrońska. Portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 226-234 Dot. m.in. środowiska artystycznego Poznania w II połowie XX wieku

56

Rybakowski Władysław

Sawicka Olga

529. PŁÓCIENNICZAK Paweł Władysław. Szkic do portretu dzielnego powstańca [wielkopolskiego z Krotoszyna]. - Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 18, s. 16

536. TRZEWIKOWSKA-KNIEĆ Paulina. Olga Sawicka - poznańska primabalerina. - Fot., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 287-297 Tancerka, solistka Teatru Wielkiego w Poznaniu

Rybarczyk Marek

Sawiński Kazimierz

Zob. poz. 82

Rybiński Jerzy 530. KUCHARSKI Cezary. Odszedł niezwykły człowiek. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 10, s. 31 Kolejarz, sportowiec i działacz społeczny z Wągrowca

Rygielski Andrzej 531. CIEŚLAK Szymon. Hipolit dla kanonika. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 19, s. 8 Proboszcz i działacz społeczny z Wągrowca, laureat statuetki Hipolita Cegielskiego

Rząd Bogna 532. TABAKA Anna. Wizje pojawiają się w sposób naturalny. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 26-27

537. BORCZYKOWSKA Anna. Pożegnano prałata. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 2, s. 14 Ksiądz z Damasławka, pow. Wągrowiec (1941-2011)

Scholtz Szymon 538. CWOJDA Mariusz. Pływak z zacięciem triathlonisty : Szymon Scholtz - Real 64 - Sto Leszno. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 46

Serwatka Bernadeta 539. SERWATKA Bernadeta. Najważniejsze to jest mieć cel... / rozm. Jerzy Mianowski. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 10, s. 7 Nauczycielka z Mieściska, właścicielka zabytkowego Dworku "Róża Poraja" w Budziejewie, pow. Wągrowiec, laureatka nagród za restaurację obiektu

Artystka plastyk, projektantka kostiumów teatralnych, prezes Stowarzyszenia "Żywa" w Kaliszu

Siadek Kornelia Rzepeckie Romana, Helena i Zofia 533. MĘCZYŃSKA Katarzyna. Romana Rzepecka, jej córki i gosposia. - Portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 84-96 Romana Rzepecka (1833-) i jej córki: Helena (1863-1916) i Zofia (1872-1930) - poznańskie nauczycielki i działaczki kulturalne

540. MARCINIAK Agnieszka. Kornelia chce zostać miss. - Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 19, s. 23 Finalistka Miss Nastolatek Wielkopolski z Krotoszyna

Siemionow Maria

Rzeszewski Marian

541. PŁÓCIENNICZAK Paweł W. Światowej sławy chirurg urodziła się w Krotoszynie. - Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 14, s. 6

534. kub. Marian Rzeszewski. - Portr. // Gaz. Słup. 2011, nr 3, s. 20

Sieroń Maria Władysława

Ksiadz związany ze Słupcą (1911-1982)

Sachsowie

542. ES. Jubileusz 90 - lat Pani Marii Władysławy Sieroń. - Fot., portr. // Ujskie Spr. - 2011, nr 2, s. 1112 Mieszkanka Nowej Wsi Ujskiej, pow. Piła

535. WŁODAREK Zdzisław. Sachsowie. Z przeszłości pewnej rodziny. - Fot. // Kron. Wielkop. 2011, nr 1, s. 5-15 Samuel Gottlieb Sachs (1800-1849) i jego potomkowie: Adolf (1839-1896), Leon (1877-1947) i Jerzy (1911-1977) - pastorzy kościoła ewangelicko-augsburskiego związani z Wielkopolską

Siewruk Maria 543. CIEŚLAK Iwona. Piękno jest w każdym z nas. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 31 Stylistka, trenerka kosmetyczna z Kalisza

57

Sitnicki Edmund Andrzej

Sobczak Wojciech

544. SITNICKI Mariusz, SITNICKI Marcin. Edmund Andrzej Sitnicki [z Pleszewa] : wspomnienie // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 58, s. 11

552. KRZYŻANOWSKA-SOŁTYSIAK Marta. Nie chcę się modlić o śmierć // Pan. Leszcz. - 2011, nr 16, s. 26 Mieszkaniec Rawicza

Siudy Mirosław 545. (mp). Mieszkańcy wybrali nowego sołtysa [Bud, pow. Krotoszyn]. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 7, s. 14

Sobczyk Julia 553. ZYDOROWICZ Kinga. Nikt nie może mi zabronić śpiewać. - Portr. // ABC. - 2011, nr 4, s. 16 Mieszkanka Leszna

Skopiński Adrian 546. ŁECHTAŃSKA Iwona. Czyżby zapomniał, że jest menagerem? - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 7, s. 1011 Wokalista z Turku

Sobociński Robert 554. MAZUR Natalia. Robert Sobociński // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 64, s. 10 Rzeźbiarz, twórca pomnika Starego Marycha w Poznaniu

Skoracki Jerzy 547. (SzA). Lekarz i społecznik. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 19, s. 7

Sobolewska Ewa Zob. poz. 1959

Starosta kościański w latach 1999-2002

Sołtysiak Wiesław Skotowska Marianna 548. SKOTOWSKA Anna. Gratulacje dla jubilatki. Portr. // Echo. - 2011, nr 127, s. 1

555. (far). Były żołnierz został przewodniczącym [Osiedla nr 5 w Krotoszynie]. - Fot. // Gaz. Krotosz. 2011, nr 16, s. 23

90-letnia mieszkanka Morakowa, pow. Wągrowiec

Sowa Hanna i Maciej Skrzypczak Tomasz 549. (kin). Astronautą być albo pilotem. - Portr. // ABC. - 2011, nr 13, s. 6

556. TOBOLSKA Kamila. Typowe z nas Sowy. Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 7, s. 24-27 Rodzina Hanny i Macieja Sowów ze Środy Wlkp.

Uczeń gimnazjum w Lesznie

Stachowiak Edmund Słowiński Mirosław 550. TORBICKA Iwona, ŻYTNICKI Piotr. Jak kręci na Syberii poznański producent [filmowy]. - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 84, s. 18

557. (ama). [Edmund Stachowiak]. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 16, s. 3 Były nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie

Staniszewska Helena Smoleń Bohdan Zob. poz. 1186

Sobański Marian 551. (mal). Pożegnanie wiceburmistrza [Zdun, pow. Krotoszyn]. - Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 22, s. 7

558. (ł). Powstrzymać nadchodzącą starość. Portr. // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 6, s. 11 102-letnia mieszkanka Gniezna

Stawicki Leszek 559. ABECADŁO Leszka Stawickiego. - Portr. // Prz. Pow. - 2011, nr 103, s. 3 Radny powiatu z Barda, pow. Września

58

Steal Holstein Vładimir von 560. (jw). Zapomniany generał. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 12(1530), s. 3 Carski generał (1853-1921) związany z Ostrowem Wlkp w okresie międzywojennym. Dot. także 100-letniego cmentarza ewangelickiego

Profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, laureat nagrody "Lednickiego Orła Piastowskiego"

Suchanecki Antoni 570. (maks). Rawicki artysta maluje papieża [Jana Pawła II]. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 17, s. 25

Stokłosa Henryk 561. CYLKA Tomasz. Stokłosa pobił partie, został znów senatorem. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 31, s. 1 562. STOKŁOSA Henryk. Chce podpisać kontrakt z wyborcami / rozm Zbigniew Noska. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 5, s. 3; STOKŁOSA Henryk. "Chcę wrócić do polityki, bo uważam, że jestem potrzebny". Fot. // Tamże. - nr 6, s. 3; SZACHTA Bartosz. Tropem obietnic wyborczych. - Fot. // Tamże. - nr 12, s. 4 563. STOKŁOSA Henryk. "Chcę wrócić do polityki, bo uważam, że jestem potrzebny". - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 4, s. 3; STOKŁOSA Henryk. "Chcę podpisać kontrakt z wyborcami" / rozm. Zbigniew Noska. - Fot. // Tamże. - nr 5, s. 3

Suchanecki Hubert 571. NAPIERAJ Justyna. By najlepiej przeżyć swoje życie. - Portr. // Życie Plesz. - 2011, nr 7, s. 1213 Niepełnosprawny mieszkaniec Pleszewa

Suchanecki Mariusz 572. SUCHANECKI Mariusz. Kim pan jest? / rozm. Lila Gabryelów. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 23, s. 22 Członek Rady Powiatu Rawickiego

Sudolski Ryszard 564. STOKŁOSA Henryk. "Chcę wrócić do polityki, bo uważam, że jestem potrzebny". - Fot. // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 3, s. 3

573. RYSZARD Sudolski / oprac. Im. (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 32, s. 4

565. ZALESIŃSKI Łukasz. Stokłosa wraca do Senatu. - Fot. // Rzeczpospolita. - 2011, nr 31, s. A4 Właściciel Zakładów Mięsnych "Farmutil" w Śmiłowie, pow. Piła, kandydat w uzupełniających wyborach do senatu

Zob. też poz. 1277

Strauss Józef 566. GASPARS Jan. Budowniczy Józef Strauss [1875-1936] i jego willa przy ul. Grunwaldzkiej 52 [w Poznaniu]. - Fot., il., pl., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 157-170 M.in. historia i architektura obiektu

Suś-Strapko Milena 574. RATAJCZYK Justyna. Sumienie społecznika. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 24 Działaczka społeczna i kulturalna z Kalisza

Sutarzewicz Halina 575. STADTMÜLLER Elżbieta. Erudytka i pasjonatka Kalisza. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 38-39

Strugarek Stanisław

Nauczycielka, publicystka, Honorowa Obywatelka Miasta Kalisza (1909-1991)

567. KOLBUSZEWSKA Daina. Stanisław Strugarek // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 64, s. 15

Syty Henryk

568. STANISŁAW Strugarek : 100 rocznica urodzin // Por. Bibliogr. - Metod. - 2011, nr 1, s. 69-71

576. RYBICKA Katarzyna. Rolnik z duszą artysty. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 7, s. 7

Pisarz, autor felietonów radiowych pisanych gwarą poznańską (1911-1965). Nota biograficzna i bibliografia przedmiotowa

Rolnik ze Skarboszewa, pow. Słupca

Szadura Leszek

Strzelczyk Jerzy 569. RJ. Nagroda dla historyka. - Portr. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 6, s. 6

Zob. poz. 82

59

Szafraniak Grzegorz

Szóstak Jolanta

577. (alf). Mieszkańcy sami odśnieżali drogi. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 9, s. 16

583. SZÓSTAK Jolanta. Wywiad tygodnia / rozm. Anna Szklarek // Rzecz Krot. - 2011, nr 12, s. 2

Sołtys Bestwina, pow. Krotoszyn

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie

Szczepaniak Ryszard

Szubińska Iwona

578. SZCZEPANIAK Ryszard. Odszedłem, kiedy chciałem / rozm. Ewa Konarzewska-Michalak // Prz. Pow. - 2011, nr 96, s. 3

584. MW. Szubińska ponownie dyrektorem GOK. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 2, s. 13 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku, pow. Słupca

Emerytowany sekretarz powiatu we Wrześni

Szukalski Jerzy Szczepański Remigiusz 579. PRZESPOLEWSKA Anetta. Warzywa pozwalają odpocząć. - Portr. // Życie Plesz. - 2011, nr 5, s. 15

585. BIELEWICZ Elżbieta. Moje dwa Mount Everesty. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 15, s. 15 Aktor i śpiewak amator z Kalisza

Rolnik z Popówka, pow. Pleszew, laureat tytułu "Rolnik - Ogrodnik Roku" 2010

Szczepański Wiesław 580. SZCZEPAŃSKI Wiesław. Poseł od krawata / rozm. Rafał Makowski. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 2, s. 14

Szulc Mariusz 586. POŚPIECH Sebastian. Z ulicy na tor, czyli o pasji jaką jest szybkość. - Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 7, s. 13 Mieszkaniec Krotoszyna, uczestnik rajdów samochodowych

Poseł, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Leszna

Zob. też poz. 92

Szczot Sławomir

Szwarc Stanisław 587. (popi). Stanisław Szwarc (1928-2011). Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 19, s. 16 Plastyk i muzyk amator związany z Krotoszynem

Zob. poz. 91

Szwargot Czesław Szczotka Stanisław

Szczygieł Roman

588. MB. Czesław Szwargot - strażak [Ochotniczej Straży Pożarnej w Dakowych Mokrych, pow. Nowy Tomyśl]. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 20, s. 8

581. PŁONIE ognisko... : wspomnienie o dh Romanie / oprac. KF // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 17, s. 29

Szydłowski Mirosław

Zob. poz. 909

Członek Związku Harcerstwa Polskiego w Rostarzewie, pow. Grodzisk Wlkp.

589. J.W. Życie po przeszczepie. - Portr. // ABC. 2011, nr 36, s. 11 Mieszkaniec Rawicza

Szenic Aleksandra 582. BUTLEWSKI Jacek. Urodziny na 102! - Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 7 dod. Metropolia Poznańska, s. IV-V Mieszkanka Poznania

Szye Aron 590. SIAMA Alfred. O perypetiach Żyda Arona z Pogorzeli [pow. Gostyń w 1825 roku] // Rzecz Krot. 2011, nr 7, s. 17

Szolc-Rogoziński Stefan Szykowna Arleta

Zob. poz. 1689 Zob. poz. 41

60

Szymanowska Eliza

Śmidowicz Marek

591. (kar). Aktorski talent z Kościana. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 14, s. 12 Licealistka, Kościanie

aktorka

Kościańskiego

Teatru

Kameralnego

w

Szymanowska Wanda 592. J.W. Poznaje świat i uczy go innych. - Portr. // ABC. - 2011, nr 33, s. 12 Nauczycielka szkoły podstawowej w Golinie Wielkiej, pow. Rawicz

Zob. poz. 41

Śmiech Henryk 599. CARO. Burmistrz u Henryka Śmiecha. Portr. // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 8, s. 4 98-letni mieszkaniec Wolsztyna

Śmielecki Julian Zob. poz. 1940, 1950

Szymanowski Lech

Śmigielska Helena

593. SZYMANOWSKI Lech. Odkryć czas prowincji / rozm. Krzysztof Szymoniak. - Fot. // Głos Wągrow. 2011, nr 13, s. 17

600. FILIPCZAK Ewelina. Odeszła od nas śp. Helena Śmigielska. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 3, s. 14

Fotografik z Wągrowca

Szymański Andrzej 594. SZKLAREK Anna. Andrzej Szymański [sołtys Raszew, pow. Krotoszyn]. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 17 dod. Rzecz Rolnicza, s. 12

Szymański Tomasz 595. JUBILEUSZ Tomasza Szymańskiego : 20 lat dyrektorowania Teatrowi im. A. Fredry w Gnieźnie. Portr. // IKS. - 2011, nr 3, s. 61

Dyrektor szkoły podstawowej w Różannie, pow. Słupca

Świtałowska Magdalena Zob. poz. 1752

Taczanowski Edmund 601. KACZMAREK Michał. Generał z Wieczyna [pow. Pleszew]. - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 13, s. 18 Uczestnik Wiosny Ludów i powstania styczniowego (18221879)

Tarka Violetta Szymański Władysław 596. RYBICKA Katarzyna. 70. urodziny Władysława Szymańskiego. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 22, s. 18 Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy

Zob. poz. 1750

Tomassi Anna 602. KUCHARSKI Cezary. Nieszablonowa krawcowa. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 21, s. 14 Twórczyni rękodzieła artystycznego z Wapna, pow. Wągrowiec

Szymczak Maciej 597. (h). Jeden człowiek, dwie pasje. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 15, s. 21 Strażak i rzeźbiarz amator z Kościana

Tomaszewski Tadeusz 603. (jw). "Spowiedź posła". - Fot. // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 5, s. 11 Poseł SLD z powiatu gnieźnieńskiego

Śliwa Leonard 598. PAWLIŃSKI Sławomir. Leonard Śliwa - laureat tegorocznej Nagrody im. Oskara Kolberga. - Portr. // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 3, s. 28 Wiceprezes Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, pow. Nowy Tomyśl

Tomczak Edward 604. GRZESIŃSKI Jan. Edward Tomczak : wspomnienie (1936-2004). - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 54, s. 9 605. GRZESIŃSKI Jan. Edward Tomczak (19362004). - Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 20, s. 10

61 Społecznik, działacz PTTK, sportowiec z Krotoszyna

Tylińska-Grzelak Maria Zob. poz. 1217

Trawiński Piotr 606. ABECADŁO Piotra Trawińskiego. - Portr. // Prz. Pow. - 2011, nr 100, s. 2 Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu, pow. Września

Tylisz Dagmara 613. WRÓBLEWSKI Marcin. Przygoda z You can dance - po prostu tańcz. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 5, s. 19

Trocha Mikołaj

Uczestniczka programu TVN "You can dance", mieszkanka Słupcy

607. (kab). Uwielbiany przez trzylatki : w przedszkolu Sióstr Elżbietanek w Lesznie uczy "pan przedszkolanek". - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 9, s. 24

Urbaniak Jarosław 614. BINCZAK Ryszard. Miłośnik polityki, muzyki barokowej i... bigosu. - Fot. // Ziem. Kalis. 2011, nr 1, s. 15

Trzeciakowski Lech

Prezydent Ostrowa Wlkp.

608. WYB. Honory dla prof. Trzeciakowskiego. Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 149, s. 3

Zob. też poz. 1370

Historyk, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Honorowy Obywatel Miasta Poznania

Urbaniak Zdzisław 615. URBANIAK Z. Moja Wielkopolska. Warszawa, 2010. - (Biblioteka Biuletynu IPN; t. 3)

Tułasiewicz Natalia

Rec. WARTO przeczytać // Średz. Kwart. Kult. - 2011, nr 1, s.

609. JUDKOWIAK Barbara. Szkic do poznańskiego portretu błogosławionej Natalii. - Fot., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 188-202 Nauczycielka z Poznania błogosławiona (1906-1945)

zamordowana

w

7 Wspomnienia dot. związków z Wielkopolską w latach 30. i 40. XX wieku

Ravensbrück,

Urbanowska Iwonka Turbańska Elżbieta 610. MAĆKOWIAK Anna. W domu bywa tylko gościem : Elżbieta Turbańska z Chojna [pow. Rawicz] całe życie poświęciła społecznej działalności na rzecz swojej wsi. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 1, s. 30 Kierowniczka "Chojnioki"

Regionalnego

Zespołu

616. KOŚCIELAK Zbigniew. Iwonka Urbanowska : wspomnienie (1935-2011). - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 155, s. 9 Radna i działaczka społeczna z Kalisza

Zob. też poz. 1567

Folklorystycznego

Urbańska Maria Turkowski Leonard

617. (JAC). Jeszcze bez zmian. - Fot. // ABC. 2011, nr 17, s. 3 Sołtys Długich Starych, pow. Leszno

611. TURKOWSKI Marek. Z Poznania do Pławiec. (Cz. 1-2); Kronika szkoły w Pławcach. (Cz. 3). - Fot., il., portr. // Średz. Kwart. Kult. - 2011, nr 1, s. 14-18; nr 2, s. 17-21; nr 3, s. 4-8 Nauczyciel, dziennikarz i literat wielkopolski (1914-1985) we wspomnieniach syna. Fragment biografii na podstawie kroniki szkoły podstawowej w Pławcach, pow. Środa Wlkp. w latach 1947-1952

Twardowska-Zakrzewska Teresa 612. DZIUBKOWA Joanna. Zwyczajny żywot Teresy ze Święcickich Zakrzewskiej 1 v. Twardowskiej. - Portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 37-48 Szlachcianka wielkopolska z Jankowic, pow. Poznań (1684-1757). M.in. charakterystyka portretów epitafijnych z epoki

Vetter Daniel Zob. poz. 1955

Waszczuk Dionizy 618. POŚPIECH Sebastian. Dyrektor [Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie, pow. Krotoszyn] Waszczuk odejdzie za 2 lata. - Portr. // Rzecz Krot. 2011, nr 12, s. 3

62

Wawrzyniak Andrzej

Więckowiak Piotr

619. (mp). Ostateczne pożegnanie Andrzeja Wawrzyniaka. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 18, s. 6

627. PIOTR Więckowiak / oprac. Im. (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 37, s. 4

Weterynarz, działacz samorządowy i starszy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie

Wilant Mieczysław Wawrzyniak Jarosław 620. (ram). Z historią przez życie : wicestarosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak jest nie tylko urzędnikiem. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 6, s. 20

628. WILANT Mieczysław. Muzyka to moja pasja / rozm. Marek Ambicki. - Portr. // Nadnot. Echa. 2011, nr 7, s. 5 Muzyk i Czarnkowie

kompozytor,

dyrygent

chóru

"Harmonia"

w

Dot. m.in. związków z Pawłowicami, pow. Leszno

Wein Marek 621. MAREK Wein / oprac. Im. - (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 32, s. 4

Wilczyński Mirosław 629. WILCZYŃSKI Mirosław. Randka bez happy endu / rozm. Lila Gabryelów. - Fot. // Pan. Leszcz. 2011, nr 12, s. 22 Hodowca koni z Elżbietkowa, pow. Gostyń

Wesołowska-Milewska Violetta Wilczyński Stanisław 622. WESOŁOWSKA-MILEWSKA Violetta. Ogrody i motocykle / rozm. Agnieszka Burchacka. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 40 Lekarz z Kalisza

630. CIEŚLAK Szymon. Burmistrz [Wągrowca] pozytywnie oceniony. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 26, s. 2

Wesoły Stanisław

Wilkanowicz Roman

623. (nap). Kolejna kadencja dla Wesołego. - Portr. // Życie Plesz. - 2011, nr 7, s. 11

631. BIEGNĄ tysiące druhów do Poznania : 125. rocznica urodzin Romana Wilkanowicza / oprac. Andrzej Sikorski. - Portr. // IKS. - 2011, nr 2, s. 78

Sołtys Dobrzycy, pow. Pleszew

Poznański poeta, dziennikarz, powstaniec wielkopolski (18861933)

Wiczyńska Anita 624. KUCHARSKI Cezary. Sukces prywatnie i zawodowo. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 9, s. 7 Prezes i dyrektor Spółki Aquapark w Wągrowcu

Widyński Jacek 625. WIDYŃSKI Jacek. Jazda z figurami / rozm. Lila Gabryelów. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 9, s. 6

Wiśniewski Janusz 632. RJ. Dyrektor do odwołania. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 6, s. 2 633. TORBICKA Iwona. Kara za całowanie w d... na ekranie. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 65, s. 3 Dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu

Burmistrz Ponieca, pow. Gostyń

Witaszek-Malinowska Maria Jolanta Wieczorek Ryszarda 626. WIECZOREK Ryszarda. Porównywalny stan / rozm. Ewa Parus // Gaz. Słup. - 2011, nr 10, s. 16 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy

634. WITASZEK-MALINOWSKA Maria Jolanta. Szczęście na "Abisynii" : wspomnienia Marii Jolanty Witaszek-Malinowskiej / spisał Piotr Bojarski. - Portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 341-352 Wspomnienia dot. domu przy ul. Senatorskiej 5 w Poznaniu w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. M.in. sylwetka Franciszka Witaszka, działacza konspiracyjnego, ojca autorki

63

Witczak Agnieszka

Wojtkowiak Czesław

635. (jw). Ani burmistrz, ani radna. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 13(1531), s. 3

643. JAKUBOWSKI Arkadiusz. Niczym koń dla woźnicy. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 6, s. 16

Byla radna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp.

Mieszkaniec Leszna-Gronowa, miłośnik samochodu "Syrena"

Wojtkowiak Robert

Witczak Stefan 636. (popi). Z zastępcy na dyrektora PUP. - Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 6, s. 2

644. ABECADŁO Roberta Wojtkowiaka. - Portr. // Prz. Pow. - 2011, nr 91, s. 5 Komendant Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie

Wojtuś Bogdan

Witkiewicz Andrzej 637. RÓŻAŃSKI D., PTASZYŃSKA P. Zasłużona emerytura. Czas na odpoczynek. - Portr. // Gaz. Słup. 2011, nr 9, s. 8 Strażak Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy

645. CZYŻEWSKI Bogdan, JABŁOŃSKI Franciszek. Posłał mnie Pan, abym głosił Ewangelię : księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Bogdanowi Wojtusiowi z okazji 50-lecia kapłaństwa (1961-2011). - Gniezno: Prymasowskie Wydaw. Gaudentinum, 2011. - 134 s. Biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej

Włodarczyk Anita 638. CWOJDA Mariusz. Olimpijska nadzieja na salonach : Anita Włodarczyk - Skra Warszawa. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 46 Lekkoatletka pochodząca z Rawicza

Wolniewicz Danuta 646. an. Nowy dyrektor w energetyce. - Portr. // ABC. - 2011, nr 2, s. 2 Dyrektor Rejonów Dystrybucji Leszno i Kościan firmy "Enea"

Włodarczyk Beata Wolszlegier Wacław 639. CWOJDA Mariusz. Królowa jest jedna : Beata Włodarczyk - Polonia 1912 Leszno. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 46 Kręglarka

647. BANASZAK Mieczysław. Wacław Wolszlegier - nie tylko dziedzic w Laskownicy Małej [pow. Wągrowiec] // Echo. - 2011, nr 131, s. 13 Ziemianin, działacz spoleczny i gospodarczy (-1916)

Wojciechowska Maria Woykowska Julia 640. KUBIAK E. Honorowa Odznaka Sybiraka dla Marii Wojciechowskiej [z Trzemeszna, pow. Gniezno] w 90. rocznicę jej urodzin. - Fot., portr. // Kosynier. - 2011, nr 1, s. 3

648. WYSOCKA Barbara. Poznańska George Sand : Julia Woykowska (1816-1851). - Portr. // IKS. 2011, nr 3, s. 84 Nauczycielka i literatka

Wojtalik Michał Woźniak Dariusz 641. WOJTALIK Michał. Jeszcze są Judymowie / rozm. Mariola Zdancewicz. - Fot., portr. // Merkuriusz. 2011, nr 6, s. 6-8 Kierownik Kliniki Medycznego w Poznaniu

Kardiochirurgii

Dziecięcej

Uniwersytetu

Wojtkowiak Agnieszka 642. ES. Kobieta szefem wioski. - Portr. // ABC. 2011, nr 29, s. 12 Sołtys Smogorzewa, pow. Gostyń

Zob. poz. 1931

Woźnicki Franciszek 649. KUCHARSKI Cezary. Odszedł na wieczną służbę. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 19, s. 15 Strażak Ochotniczej Straży Pożarnej i działacz społeczny z Gołańczy, pow. Wągrowiec

64

Woźny Aleksander

Zawal Włodzimierz

650. MUELLER Wojciech. "Był świętym człowiekiem, świętym kapłanem" : ksiądz Aleksander Woźny. - Fot., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 309-320

657. JK. Nie znosiłem zwrotu "towarzyszu". Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 24, s. 9 Działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego w Zagórowie, pow. Słupca

Proboszcz parafii św. Jana Kantego w Poznaniu (1910-1983)

Zeyland, rodzina Wróblewski Mariusz 651. WRÓBLEWSKI Mariusz. Coś na ząb / rozm. Lila Gabryelów. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 1, s. 27 Właściciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MarioDent" z gabinetami w Rydzynie, pow. Leszno i Borku Wlkp., pow. Gostyń oraz w Belęcinie, pow. Wolsztyn

658. ZEYLAND-KORYTEK Maria. Rodzina Zeylandów - ciotki i babki. - Portr. // Kron. M. Pozn. 2011, nr 1, s. 253-264 Wspomnienia dot. poznańskiej rodziny

Zgaińska Dorota Wrzesińska Barbara 652. WRZESIŃSKA Barbara. Życie ma sens! / rozm. Iwona Konieczna. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 20-21

659. DOROTA Zgaińska / oprac. Im. (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 34, s. 4

Mieszkanka Kalisza, radna, uczestniczka projektu "Równe Babki"

Wrzesiński Jacek 653. ABECADŁO Jacka Wrzesińskiego. - Portr. // Prz. Pow. - 2011, nr 96, s. 7 Archeolog, dyrektor pracowni archeologicznej w Grzybowie, pow. Września

Ziebal Franciszka Zob. poz. 63

Zieliński Bartosz 660. (hol). "Fryderyk" dla ostrowianina. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 20(1544), s. 6 Laureat nagrody muzycznej "Fryderyki" z Ostrowa Wlkp.

Wujczakowie Elżbieta i Jan 654. CURYK-SIERSZULSKA E. Zmieniają oblicze polskiej wsi. - Fot. // ABC. - 2011, nr 39, s. 5 655. GABRYELÓW Lila. Trochę głupio nie narzekać : Elżbieta i Jan Wujczakowie [rolnicy] z Drzęczewa Pierwszego [pow. Gostyń] laureatami konkursu "Agroliga 2010". - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 22, s. 17

Zakrzewski Włodzimierz Jan Zob. poz. 1754

Zieliński Stefan 661. BIAŁAS Ewelina. Od historii do kuchni. Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 15, s. 27 Radny powiatu, mieszkaniec Lądku, pow. Słupca

Zielnica Irena 662. (and). Stulatka z Krzycka [Wielkiego, pow. Leszno]. - Portr. // ABC. - 2011, nr 32, s. 7

Zielonacki Zbigniew Zaremba Marta

Zob. poz. 1744

Zarębowie Iwona i Wojciech 656. MAĆKOWIAK Anna. Potrzebuje kontaktu z człowiekiem. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 22, s. 25 Hodowcy psów z Leszna

663. SZYMANIAK Maciej. Fotograf czasu : o kilku zdjęciach Zbigniewa Zielonackiego (19101981). - Fot. // IKS. - 2011, nr 2, s. 24-25 Fotografik poznański i jego fotografie miasta z 1945 roku

Zielonka Jerzy 664. (Blud). "Koziołki" dla red. Zielonki. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 9, s. 3 665. ZIELONKA Jerzy. Nie wystarczy pisać, trzeba tym żyć / rozm. Paweł Sałacki. - Fot. // Gaz.

65 Kośc. - 2011, nr 8, s. 14-15; MASŁOWSKA Kinga. "Koziołki" są już w Kościanie. - Fot. // Tamże. - nr 9, s. 14 Dziennikarz "Panoramy Leszczyńskiej" i "Gazety Kościańskiej", laureat nagrody "Dziennikarskie Koziołki"

Ziółkowski Marek 672. ZIÓŁKOWSKI Marek. Stary Grunwald pół wieku temu : prywatna ojczyzna mojego dzieciństwa. - Fot., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 207-215

Ziemniak Wojciech

Wspomnienia dot. zabudowy, mieszkańców i życia codziennego w dzielnicy Grunwald w Poznaniu w latach 50. XX wieku

666. (kar). Trofeum MKOI-u dla Ziemniaka. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 3, s. 27

Zybura Urszula

Działacz sportowy z Racotu, pow. Kościan, laureat nagrody Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

Zob. poz. 1816

Zob. też poz. 92

Zydroń Antoni

Ziemski Michał 667. ZIEMSKI Michał. Realista w ocenie sytuacji / rozm. Ewa Parus // Gaz. Słup. - 2011, nr 10, s. 18 Radny ze Słupcy

Zięty Rafał 668. ABECADŁO Rafała Ziętego. - Portr. // Prz. Pow. - 2011, nr 89, s. 2 Członek Zarządu Powiatu we Wrześni

673. STARIKIEWICZ Zofia. Dyskretny urok przemijania : o twórczości Antoniego Zydronia. - Il. // IKS. - 2011, nr 1, s. 26-27 Artysta plastyk z Poznania (1936-2001)

Żakowski Sławomir 674. A. Nowy szef w jednostce [3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu, pow. Słupca]. - Fot. // Kur. Słup. - 2011, nr 10, s. 20

Żarski Henryk

Zimniak Wojciech 669. WOJCIECH Zimniak / oprac. Im. (Przedstawiamy radnych Leszna) // ABC. - 2011, nr 26, s. 4

Zob. poz. 1734

Żmichowska Narcyza Zob. poz. 70

Zimniewicz Grzegorz 670. CWOJDA Mariusz. Szybki jak wiatr : Grzegorz Zimniewicz - UKS Achilles Leszno. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 47 Lekkoatleta

Ziółkowska Grażyna Zob. poz. 105, 360

Ziółkowski Bartosz 671. (jw). Personalna karuzela. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 4(1513), s. 3 Były radny Rady Miasta Ostrowa Wlkp. i kandydat na prezydenta miasta

Żmuda Adam 675. (ekr). Nominacja na proboszcza. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 20(1544), s. 18 Ksiądz związany z Ostrowem Wlkp. i Kuczkowem, pow. Pleszew

Żółtowscy 676. BROSZKOWSKA I. Żółtowscy z Godurowa [pow. Gostyń]. - Warszawa, 2010. - (Biblioteka "Więzi"; t. 257) Rec. JAWORSKA Marta // Nowe Książ. - 2011, nr 6, s. 24, 25 Historia rodu od XIX wieku. M.in. fragmenty listów i wspomnienia

66

II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE 1. Geodezja. Geologia. Gleboznawstwo 677. BOJARSKI Lech. Pod Cytadelą mamy gaz? // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 87, s. 3 Złoża gazu w Poznaniu

3. Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i środowiska 678. ŁUKASZEWSKI Jakub. Żyją nad rzeką, mają się dobrze. - (Poznań wraca nad rzekę). - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 155, s. 8 Przyroda doliny Warty na terenie Poznania

Olejnik Hanna. Jak się robi film o ptakach = poz. 1958 679. (pg) Nasze bociany [w powiecie pleszewskim]. (Nasze bociany). - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 18, s. 10; GÓRALCZYK Przemysław. Z bocianem na wozie; Przynoszą szczęście // Tamże. - nr 21, s. 14 Mapa gniazd

680. PUSZCZA Zielonka i okolice : ścieżki dydaktyczne : praktyczny przewodnik wycieczek przyrodniczo-historycznych wraz z kartami pracy / oprac. Żywilla Czarnecka [i in.]. - Wyd. 2. - Murowana Goślina: Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka", 2011. - 116 s. : fot., il., mapy Zawiera: Ścieżka przyrodniczo - leśna "Dziewicza Góra". s. 5-29. Ścieżka dydaktyczno - rowerowa "Walory przyrodnicze okolic Kiszkowa". s. 32-47. - Ścieżka przyrodnicza "Zbiorowiska roślinne

wokół Jeziora Zielonka". s. 50-107. - Ścieżka edukacyjna we Wronczynie imienia Maksymiliana Jackowskiego - Pierwszego Patrona Kółek Rolniczych. s. 110-114

681. SZALBIERZ Mariusz. Ostoja z zielonym światłem // Monitor Wielkop. - 2011, nr 2, s. 7 "Ostoja pilska" - projekt ochrony przyrody w okręgu pilskim

682. UNIJNY miliard na ekologię [w Wielkopolsce]. - Fot. // Merkuriusz. - 2011, nr 2, s. 22-23 Wilżak Tomasz. Aleksander von Homeyer nad Prosną = poz. 253 683. ŻURAWLEW Przemysław. Miejsca najciekawsze przyrodniczo [w powiecie pleszewskim]; Rzadkie i chronione rośliny - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 6-7, s. 19 Fauna i flora

a. Rezerwaty przyrody, ogrody, parki Hałas-Rakowska Hanna. Cmentarze gmin ewangelickich św. Pawła i św. Łukasza przy ul. Grunwaldzkiej = poz. 790

Anna. Zbudowaliśmy im nowy dom... - Fot. // Tamże. - S. 21

Hałas-Rakowska Hanna. Założenia zieleni na Grunwaldzie na początku XX wieku : od ogrodu ss. diakonisek po zieleńce międzywojnia = poz. 791

687. PLANTY w Rawiczu. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 117 Dod., s. 1-3

684. (kin). Mini-ZOO [w Lesznie] pięknieje. - Fot. // ABC. - 2011, nr 11, s. 3

Minizoo w Lesznie

688. WLEKŁY Mirosław. Kościan jak Wenecja. Fot. // ABC. - 2011, nr 33, s. 6 Rewitalizacja parków w Kościanie

Ławniczak Grażyna. Kwietniki gołuchowskie. Projekty Adama Kubaszewskiego - ogrodnika Jana Działyńskiego i Izabeli Czartoryskiej = poz. 761

689. ZIELONKA J., RUTKOWSKI P., BEKER C. Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie : historia, tradycje, przyroda / red. P. Rutkowski. Kościan, 2010

Ławniczak Grażyna. Rysunek kwietnika Adama Kubaszewskiego, ogrodnika Jana Działyńskiego i Izabeli Czartoryskiej z Gołuchowa = poz. 762

Rec. (ama). Miłorząb za rocznik, wyróżnienie za park. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 20, s. 20 Wyróżnienie dla Urzędu Miasta Kościana, przyznane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i redakcję "Panoramy Leszczyńskiej"

685. ŁUKASZEWSKI Jakub. Zieleńce w centrum [Poznania] wypięknieją. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 82, s. 4 686. MAKOWSKI Rafał. Pożegnanie z żywą historią. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 16, s. 20; MACHOWSKA

690. ZYDOROWICZ Kinga. Będzie odrestaurowany i bezpieczny. - Fot. // ABC. - 2011, nr 12, s. 12 Park im. Kajetana Morawskiego w Kościanie

67

Instytut Dendrologii PAN Arboretum Kórnickie w Kórniku, pow. Poznań 691. DRZEWA świata w Arboretum Kórnickim : [informator] / tekst i oprac. K. Nowak-Dyjeta [i in.] / Polska Akademia Nauk. Instytut Dendrologii. - Kórnik, [b.r.]. - 25 s. : fot., il.

Ogród Zoologiczny w Poznaniu 692. SUCHECKA Justyna. Wysyp nowości w Nowym ZOO. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 100, s. 5 693. SUCHECKA Justyna. Zburzyć mur [w Starym ZOO] czy zostawić. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 31, s. 2

4. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja 694. ABO. Kioski poinformują turystów // Monitor Wielkop. - 2011, nr 6, s. 3 Infokioski w Wielkopolsce, urządzenia z informacją turystyczną

695. ANDERS Paweł, KUSIAK Władysław. Puszcza Notecka : przewodnik krajoznawczy / oprac. graf. Ireneusz Woliński według projektu Aliny Kus; oprac. map Zbyszek Pajewski. - Wyd. 2 zaktual. - Poznań: Oficyna Wydaw. G&P, 2011. - 335 s. : fot., il., mapy Bartczak Łukasz. Rowerem przez miasto = poz. 1027 696. BEZPIECZNA adrenalina. - Fot. // ABC. - 2011, nr 32, s. 13 Park linowy w Parku 1000-lecia w Lesznie

697. BINCZAK Ryszard. Nasze Piaski jednym z siedmiu cudów? - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 15 dod. Nasze Miasto Ostrów nr 5, s. 6 Ośrodek wypoczynkowy Piaski - Szczygliczka w Ostrowie Wlkp.

698. ES. Do każdego zakątka świata... - Fot. // ABC. 2011, nr 28, s. 16 Biuro podróży "Odysseia" w Lesznie

699. EURO na kulturę i turystykę [w Wielkopolsce] // Monitor Wielkop. - 2011, nr 6, s. 12 Dotacje unijne

700. GABRYELÓW Lila. Szlak napoleońskich poszlak : czy mit słynnego cesarza postawi na nogi regionalną turystykę? - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 11, s. 25 "Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo - zachodniej Wielkopolski" - projekt realizowany przez powiaty: jarociński, średzki, śremski, leszczyński, kościański i gostyński

701. GOSTYŃSKI Witold. Fara i Nenufar : za rogatkami: Kościan. - Fot. // IKS. - 2011, nr 5, s. 93 Walory krajoznawcze miejscowości. Dot. m.in. gotyckiego kościoła farnego

702. GOSTYŃSKI Witold. Najmiłosierniejsza Pani Soboty : za rogatkami: Sobota [pow. Poznań]. - Fot. // IKS. - 2011, nr 2, s. 79 Dot. m.in. zabytkowego kościoła - Sanktuarium Maryjnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

703. GOSTYŃSKI Witold. Pałac Wojewody : za rogatkami: Gułtowy [pow. Poznań]. - Fot. // IKS. 2011, nr 1, s. 79 Dot. m.in. Adolfa Bnińskiego (1884-1942) i pałacu Bnińskich w Gułtowach

704. GOSTYŃSKI Witold. Z ziemi włoskiej do Polski... : za rogatkami: Winna Góra [pow. Środa Wlkp.]. - Fot. // IKS. - 2011, nr 3, s. 91 Dot. m.in. Jana Henryka Dąbrowskiego (1755-1818)

705. GOSTYŃSKI Witold. Zacny gospodarz : za rogatkami: Kołaczkowo [pow. Września]. - Fot. // IKS. - 2011, nr 4, s. 88 Walory krajoznawcze miejscowości i sylwetka Władysława Reymonta

706. GRZESIAK-KOZINA Agnieszka, KOZINA Bolesław. Licheń. - Warszawa: Mediaprofit, 2011. 247 s. : il. - (Biblioteka Gazety Wyborczej. Miejsca Święte; 16) Sanktuarium Maryjne w Starym Licheniu, pow. Konin. Przewodnik dla turystów

707. JAKUBOWSKI Arkadiusz. Tam, gdzie [w Pakosławiu, pow. Nowy Tomyśl] było pastwisko, powstaje letnisko. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 21, s. 29 708. JANGAS Jan. Ośrodek Mikstat - Las najlepszy w Wielkopolsce. - Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 19, s. 11 Ośrodek Rekreacyjno - Szkoleniowo - Terapeutyczny MikstatLas w Mikstacie, pow. Ostrzeszów

709. KALISKI kalejdoskp przewodnicki 2010 / teksty Piotr Sobolewski; fot. Zbigniew Pol. - Kalisz: Edytor, 2011. - 165 s. : fot. Opis obiektów prezentowanych i omawianych przez członków Koła Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK w Kaliszu w 2010 roku

Kalisz 2011 : informator : kultura, sport, rekreacja, turystyka / Urząd Miejski w Kaliszu. Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki = poz. 1586 710. KUBIAK E. Gmina Trzemeszno [pow. Gniezno] na Szlaku św. Jakuba. - Fot. // Kosynier. 2011, nr 4, s. 11 Przebieg szlaku w Wielkopolsce

68 711. MAZUR Natalia. Dużo więcej niż Jeżycjada // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 59, s. 16 Spacery po Poznaniu śladami znanych kobiet organizowane przez studentki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

712. OLEJNIK Hanna. Rowerowy Ostrów : coraz więcej osób jeździ na rowerach. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 16(1537), s. 19 713. PAŁAT Zenon, PAZDER Janusz. Poznań : Dzielnica Zamkowa : przewodnik / red. Joanna GacaWyczółkowska; fot. Maciej Kuczyński [i in.]; oprac. graf. Joanna Pakuła. - Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt", Wydaw. Miejskie "Posnania", 2011. - 104 s. : fot. 714. POWIAT słupecki na okrągło. - Fot. // Merkuriusz. - 2011, nr 4/5, s. 18 Walory turystyczne powiatu

719. SZKLARSKA-MELLER Anna. Razem z latem czeka... przygoda! - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 26, s. 16 Turystyka w regionie leszczyńskim

720. SZLAKIEM wiatracznym w Wielkopolsce / tekst J. Jankowski. - Poznań, 2010. - (Zwiedzamy Wielkopolskę) Rec. (ama). Folder o wiatracznym szlaku. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 5

721. TURYSTYKA XXI wieku [w Wielkopolsce] // Monitor Wielkop. - 2011, nr 7, s. 1; JAŁOSZYŃSKI Ryszard. Wielkopolska przyciąga turystów stosując technologie XXI wieku // Tamże. - S. 8-9 722. TYCZYNO Andrzej R. Tuż przed drogą na szczyty. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 16, s. 7 Klub Turystyki Górskiej w Turku

Poznań : przewodnik po zabytkach i historii / J. Borwiński [i in.] = poz. 28 715. POZNAŃ inyour pocket : march - june 2011 : [przewodnik turystyczny]. - [Poznań: Centrum Informacji Miejskiej], 2011. - 106 s. : il. Poznań inyour pocket : mini-guide : march - june 2011 : [mapa] = poz. 729 Przewodnik śladami bł. Edmunda Bojanowskiego : w 140. rocznicę śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP / oprac. i red. Laureta Turek = poz. 154 Puszcza Zielonka i okolice : ścieżki dydaktyczne : praktyczny przewodnik wycieczek przyrodniczohistorycznych wraz z kartami pracy / oprac. Żywilla Czarnecka [i in.] = poz. 680 716. REZLER Marek. Szlakiem cyrkla i węgielnicy : w Wielkopolsce zachowało się wiele miejsc związanych w przeszłości z wolnomularstwem // Monitor Wielkop. 2011, nr 7, s. 10 Skąd przychodzimy... dokąd zmierzamy... : przewodnik po gminie Kuślin / oprac. i red. Maria Czekała = poz. 18

723. WEISS Renata. Druga młodość Piasków. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 17(1538), s. 19 Teren rekreacyjny na Piaskach w Ostrowie Wlkp.

724. WODYŃSKI Krzysztof. Góra się znalazła... Il. // Inf. Samorz. Gm. Bojanowo. - 2011, nr 1, s. 19 Góra Kretschmera w okolicach Giżyna - najwyższe wzniesienie w powiecie rawickim

725. WYBIERALSKI Michał. Jak wracać nad Wartę. - (Poznań wraca nad rzekę). - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 160, s. 7 Projekt budowy nadrzecznych tras rekreacyjnych

726. WYBIERALSKI Michał. Nasze miasto do zwiedzania : Poznań dla turystów, nie tylko biznesowych. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 126, s. 2 727. WYBIERALSKI Michał. Wciąż czekamy na marinę. - (Poznań wraca nad rzekę). - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 153, s. 7 Rozwój turystyki wodnej doliny Warty

Wybieralski Michał. Wizje miasta nad wodą = poz. 854

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

717. SUCHECKA Justyna. Rowerem po śladach łabędzi // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 158, s. 8 Trasa rowerowa w okolicach Rogalina i Rogalinka, pow. Poznań

718. SZALBIERZ Mariusz. Spływ szlakiem absurdu. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 6, s. 6 Turystyczny szlak kajakowy im. Jana Pawła II na rzece Rurzycy

728. [CZTERDZIEŚCI] 40 lat działalności PTTK na Ratajach : Oddział PTTK "Rataje" przy Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu. [Poznań, 2011]. - Składanka

Biografie Michalczak Leszek Zob. poz. 411

Neumann Andrzej Zob. poz. 438

69 Zob. poz. 604, 605

Tomczak Edward

5. Mapy. Kartografia Konatowska Monika, Rutkowski Paweł. Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka na tle źródeł historycznych = poz. 828

729. POZNAŃ inyour pocket : mini-guide : march - june 2011 : [mapa]. - [Poznań: Centrum Informacji Miejskiej], 2011. - 1 mapa : kolor.; 58 x 42 cm, złoż. 21 x 8,5 cm

Książkiewicz-Bartkowiak Danuta. Miejsce, którego nie było = poz. 797

III. LUDNOŚĆ Bojarczuk Małgorzata. Imiona Żydów słupeckich [w latach 1914-1940] = poz. 807

735. OSTRZESZÓW w statystyce, czyli jedziemy na wieś. - Tab. // Czas Ostrz. - 2011, nr 5, s. 12 Sytuacja demograficzna w mieście i gminie Ostrzeszów

730. BOJARCZUK Małgorzata. Żydzi słupeccy. Ludzie i nazwiska. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 20, s. 28 DR. Zakopywałem Żydów.. = poz. 821 731. ILU nas mieszka w gminie Opalenica [pow. Nowy Tomyśl]? / oprac. rav // Echa Opal. - 2011, nr 2, s. 16 Informacja statystyczna

Jedwab Leon. W Zagórowie rzucali w nas kamieniami / rozm. Mariusz Sulanowski = poz. 822

736. (rw). Rodzi się nam więcej dzieci. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 1(1507), s. 13 Sytuacja demograficzna w Ostrowie Wlkp.

737. SAŁWACKA Sylwia, ŻARNOCHCHUDZIŃSKA Joanna. Kolorowe spódnice zostawiamy w domu, żeby was nie drażnić; Brakuje tolerancji - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 21, s. 7; nr 22, s. 1; SAŁWACKA Sylwia, ŻYTNICKI Piotr. Przyszli tylko Romowie // Tamże. - nr 39, s. 1 Sytuacja Romów w Poznaniu

Laski 2010 : z lwiętami w herbie - spis wydarzeń. Przywracanie pamięci regionalnej / red. nacz. Florian Piasecki = poz. 19

Torzewski Marian. Niemcy we Wrześni i powiecie wrzesińskim w czasie okupacji hitlerowskiej 19391945 roku = poz. 819

732. LUBERSKA Alicja. Sprawozdanie USC [Urzędu Stanu Cywilnego] z ewidencji ludności [w gminie Ujście, pow. Piła] // Ujskie Spr. - 2011, nr 1, s. 20

Torzewski Marian. Okoliczności śmierci Niemców z powiatu wrzesińskiego we wrześniu 1939 roku = poz. 820

733. MACHOWSKA Anna. Rodzą się chłopcy - idzie wojna? - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 3, s. 22; SZKLARSKA-MELLER Anna. Rozważni i romantyczni zarazem : w których miejscowościach naszego regionu przybyło mieszkańców? - Fot. // Tamże. - nr 6, s. 32

Torzewski Marian. Wrzesińscy Niemcy w pierwszych dniach września 1939 roku. Dywersja i egzekucje = poz. 818

Sytuacja demograficzna w regionie leszczyńskim

734. MIESZKAŃCY gminy Kobylin [pow. Krotoszyn] w liczbach // Kobylin. - 2011, nr 1, s. 31 Statystyka ludności za 2010 rok

Torzewski Marian. Wysiedlenie Niemców z Wrześni i powiatu wrzesińskiego w latach 1945-1950 roku = poz. 1142 738. WARDAWY Jarosław. Wielkopolanie, jacy jesteśmy. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 3(1511), s. 14

Orchowski Aleksy. Konflikt najbogatszych = poz. 824 Ostrzeszów - miasto znane i nieznane : szkice i obrazy z przeszłości : wydawnictwo okolicznościowe z okazji 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej = poz. 781

739. WYBIERALSKI Michał. Poznaniacy są skarbem miasta // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 6, s. 4

70

IV. HISTORIA 1. Opracowania ogólne. Historiografia Biografie Zob. poz. 269, 1853

Janta-Połczyńscy

2. Nauki pomocnicze historii 740. CIEŚLAK Szymon. Afery z herbem odcinek ostatni? - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 6, s. 10 Dot. herbu i flagi powiatu wągrowieckiego

741. JANKOWSKI Dariusz. Projekt nowego herbu Trzemeszna [pow. Gniezno]. - Il. // Kosynier. - 2011, nr 5, s. 33

742. NOSAL Bartosz. Jak Poznań nie wszedł do obiegu : pieniądze tego miasta. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań - 2011, nr 5, s. 12 Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego / red. M.F. Nowak = poz. 7 743. ZNÓW będą wolsztyńskie dukaty / oprac. CARO. - Fot. // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 4, s. 6

3. Archeologia 744. BRZOSTOWICZ Michał. Początki Wrześni w świetle badań archeologicznych. - Il. // Museion Wrzes. 2011, z. 1, s.109-115

748. ŁUKASZEWSKI Jakub. Centrum na zabytkowych fundamentach. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 54, s. 4 Wykopaliska archeologiczne na Śródce Poznaniu

745. CZEBRESZUK Janusz, JAEGER Mateusz, POSPIESZNY Łukasz. Archeolodzy w Smoszewie [pow. Krotoszyn]. - Fot. // Inf. Samorz. Krotoszyn. - 2011, nr 2, s. 6 746. GORCZYCA Krzysztof. Fortalicja w Brudzewie [pow. Turek]. - Fot. // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 7581 Wyniki badań archeologicznych pozostałości rezydencji dworskiej z XVII wieku

749. MARCINIAK Agnieszka. Smoszewskie kurhany przyciągają archeologów. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 14, s. 23 Wykopaliska archeologiczne w Smoszewie, pow. Krotoszyn

750. OLSZACKI Tomasz, RÓŻAŃSKI Artur. Archeologiczno - architektoniczne badania zamku w Gołańczy [pow. Wągrowiec] (sezony 2009 i 2010). Fot. // Echo. - 2011, nr 128, s. 9-10

747. (h). Bruszczewo w bibliotekach świata. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 16, s. 19 Recenzja publikacji: BRUSZCZEWO [pow. Kościan] : Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens = Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski. Cz. 2 / red. Johannes Müller, Janusz Czebreszuk, Jutta Kneisel. - Bonn: Dr. Rudolf Habelt, 2010. - Il., CD. - (Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa = Studia nad Pradziejami Europy Środkowej; t 6, cz. 2)

Wykopaliska archeologiczne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 751. BOJARSKI Piotr. Odkrycie na Ostrowie Tumskim. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 2, s. 3

Kurzajczyk Mariusz. Skarby powierzone ziemi = poz. 1711

Biografie Wrzesiński Jacek

Zob. poz. 653

71

4. Historia Wielkopolski a. do połowy XV wieku Tomala Janusz. Murowana architektura romańska i gotycka w Wielkopolsce. T. 2, Architektura obronna = poz. 1858

Biografie

Maciej z Gołańczy

Małgorzata Askańska

Zob. poz. 380

Zob. poz. 390

b. od połowy XV wieku do 1793 roku Tomala Janusz. Murowana architektura romańska i gotycka w Wielkopolsce. T. 2, Architektura obronna = poz. 1858

Biografie Zob. poz. 260

Bachstrom Jan Fryderyk

Krzycki Andrzej

Zob. poz. 120 Zob. poz. 341

Halszka z Ostroga

Twardowska-Zakrzewska Teresa

Zob. poz. 244

Zob. poz. 612

Jabłoński Daniel Ernest

c. od 1793 do 1918 roku Wilżak Tomasz. Aleksander von Homeyer nad Prosną = poz. 253

Biografie

Bojanowski Edmund Zob. poz. 154

Chotkowski Władysław Zob. poz. 174

Bukowiecki Maciej Zob. poz. 163

Zob. poz. 351

Cegielski Hipolit Zob. poz. 166

Marcinkowski Karol Zob. poz. 400

Chlebowski Leon Zob. poz. 167

Kullak Theodor

Moraczewski Jędrzej Zob. poz. 425

72

Piotrowski Romuald

Zob. poz. 516

Strauss Józef

Zob. poz. 485

Pluciński Leon

Zob. poz. 566

Szolc-Rogoziński Stefan

Zob. poz. 490

Pluciński Zygmunt

Zob. poz. 1689

Szye Aron

Zob. poz. 491

Raczyńska Konstancja

Zob. poz. 590

Taczanowski Edmund

Zob. poz. 510

Raczyński Edward

Zob. poz. 601

Wolszlegier Wacław

Zob. poz. 511

Radziwiłłowie

Zob. poz. 647

d. od 1918 do 1939 roku. Powstanie wielkopolskie Powstanie Wielkopolskie Grajek Józef. Józef Dowbor Muśnicki : zarys biografii = poz. 194 Grajek Józef. Leon Pluciński : organizator powstania wielkopolskiego 1918-1919 w powiecie Poznań-Zachód = poz. 490 Grajek Józef. Zygmunt Pluciński : współorganizator powstania wielkopolskiego 1918-1919 w powiecie Poznań-Zachód = poz. 491 Krotoszyn 1918 roku oczami Niemców / oprac. Edward Jokiel i Antoni A. Korsak = poz. 769 Laski 2010 : z lwiętami w herbie - spis wydarzeń. Przywracanie pamięci regionalnej / red. nacz. Florian Piasecki = poz. 19 752. LUBAWY Edmund. Pamięć o Powstaniu : Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Skokach [pow. Wągrowiec]. - Fot. // Głos Wągrow. 2011, nr 8, s. 20 Lück Piotr. Zapiski z dziejów ziemi ujskiej : wspomnienia powstańca wielkopolskiego [z Ujścia, pow. Piła] = poz. 373 753. MB. Podtrzymują powstańczą pamięć // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 20, s. 9

Koło Towarzystwa Pamięci Powstania 1918/1919 w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl

Wielkopolskiego

754. MB. Sztafeta pokoleń pielęgnowania pamięci : V krajowy zjazd delegatów Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego [w Poznaniu] // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 17, s. 6 755. MB. Wybrano zarząd : koło Miejskie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego [w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl] // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 5, s. 6 Nieznane kartki powstania / oprac. Zofia Barnaś = poz. 760 Płócienniczak Paweł Władysław. Jak ocenić powstańczy zryw? - Fot. = poz. 770 RJ. Mistrz Paderewski z pochodniami = poz. 1265 Straburzyński Feliks, Konieczna Magdalena. Stąd wyruszyli powstańcy = poz. 778 756. SZESZYCKI T. Zapomniani zwycięzcy : znane, mało znane i nieznane wydarzenia z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. - Szczecin, 2010 Rec. NIEZAPOMNIANI zwycięzcy // IKS. - 2011, nr 1, s. 76

Wyder Grażyna. Szli wtedy wszyscy... : Powstanie Wielkopolskie w przekazach jego uczestniczek = poz. 110

73

Biografie Zob. poz. 485

Hlond August

Reszelski Ludwik

Zob. poz. 251

Zob. poz. 527

Idzior Wojciech

Rybakowski Władysław

Zob. poz. 258

Zob. poz. 529

Ledóchowska Urszula

Steal Holstein Vładimir von

Zob. poz. 364

Zob. poz. 560

Marciniak Florian

Strauss Józef

Zob. poz. 396 Zob. poz. 566

Mendyk Franciszek

Urbaniak Zdzisław

Zob. poz. 409

Zob. poz. 615

Narajewski Adam

Wilkanowicz Roman

Zob. poz. 437

Zob. poz. 631

Piotrowski Romuald

e. od 1939 do 1945 roku 757. ADAMCZEWSKI Leszek. Zmierzch bogów w Posen : sensacje z Kraju Warty. - Zakrzewo: Wydaw. Replika, 2011. - 336 s., VIII s. tabl. : il.

Łuczak Agnieszka. Utracone decorum : grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 = poz. 834

Bojarski Piotr. Migawki ze świata, którego nie ma = poz. 1929

Biografie

Brodziak Mieczysław Zob. poz. 160

Kielich Wiktor Zob. poz. 303

Chowański Józef Zob. poz. 175

Zob. poz. 357

Ciepliński Łukasz Zob. poz. 179

Kutrzeba Tadeusz Zob. poz. 359

Grala Romuald Zob. poz. 232

Kaczmarek Edward Zob. poz. 284

Kusza Tadeusz

Marciniak Florian Zob. poz. 396

Młynarz Genowefa Zob. poz. 423

74

Niesobscy

Urbaniak Zdzisław

Zob. poz. 441

Zob. poz. 615

5. Historia poszczególnych okręgów i miejscowości Antonin, pow. Ostrów Wlkp.

Borkowska Urszula. Urszulanki w Wielkopolsce (1857-1877) = poz. 787

Pałat Zenon. Zespół pałacowy książąt Radziwiłłów w Antoninie [pow. Ostrów Wlkp.] : dziedzictwo materialne = poz. 1849

Rezler Marek. Symbol walki o polską szkołę = poz. 817

Bagrowo, pow. Środa Wlkp.

(sz). Płonące zdjęcia katedry [w Gnieźnie w 1945 roku] = poz. 1950

Frankowski Stanisław. Kościółek drewniany Bagrowie [pow. Środa Wlkp.] = poz. 1830

w

Benice, pow. Krotoszyn 758. PIERUNEK Wojciech. Między Benicami a Świebodzinem. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 11, s. 16; URBANIAK Janusz. Ta bitwa do dzisiaj ściska nasze serca. - Fot. // Tamże. - nr 22, s. 16 Starcia wojsk niemieckich i rosyjskich w 1945 roku

Godurowo, pow. Gostyń Broszkowska I. Żółtowscy z Godurowa [pow. Gostyń] = poz. 676

Godziesze Wielkie, pow. Kalisz Ochotnicza Straż Pożarna w Godzieszach Wielkich [pow. Kalisz] : lata 1909-2009 / oprac. Radosław Marek = poz. 1125

Budzyń, pow. Chodzież Gołańcz, pow. Wągrowiec Lück Piotr. Zapiski z dziejów ziemi ujskiej : wspomnienia powstańca wielkopolskiego [z Ujścia, pow. Piła] = poz. 373

Buk, pow. Poznań Formanowicz Mariusz. Bukowskie rodziny : słownik nazwisk mieszkańców Buku [pow. Poznań] z I połowy XVIII w = poz. 54

Czarnków 759. BARNAŚ Zofia. Spełnione oczekiwanie wolności. - Fot. // Nadnot. Echa. - 2011, nr 3, s. 12

Kusz Adam. Gołańcz w powiecie i województwie = poz. 1274 Kusz Adam. Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej : 135 lat Kółka Rolniczego w Gołańczy [pow. Wągrowiec] = poz. 906 Olszacki Tomasz, Różański Artur. Archeologiczno - architektoniczne badania zamku w Gołańczy [pow. Wągrowiec] (sezony 2009 i 2010) = poz. 750 Różak Rafał. Zamek na wyspie = poz. 1855

Gołuchów, pow. Pleszew

Refleksje dot. wyzwolenia Czarnkowa w 1945 roku

760. NIEZNANE kartki powstania / oprac. Zofia Barnaś. - Fot. // Nadnot. Echa. - 2011, nr 1, s. 1, 5 Powstanie Wielkopolskie w Czarnkowie we wspomnieniach Leona Mądrowskiego

Gniezno Bojarski Piotr. Nieznane zdjęcia płonącej katedry [w Gnieźnie w 1945 roku] = poz. 1940

761. ŁAWNICZAK Grażyna. Kwietniki gołuchowskie. Projekty Adama Kubaszewskiego ogrodnika Jana Działyńskiego i Izabeli Czartoryskiej. - Fot., il. // Archit. Krajobrazu. - 2011, nr 1, s. 15-25 Charakterystyka ogrodu przy zamku w Gołuchowie w II połowie XIX wieku

762. ŁAWNICZAK Grażyna. Rysunek kwietnika Adama Kubaszewskiego, ogrodnika Jana Działyńskiego i Izabeli Czartoryskiej z Gołuchowa. Fot., il. // Stud. Mater. Ośrodka Kultury Leśnej. 2011, t. 10, s. 203-208 Projekt dekoracji z astrów przy zamku w Gołuchowie z 1888 roku

75

Granówko, pow. Grodzisk Wlkp.

Konin, okręg

[Dziewięćdziesięciolecie] 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Granówku [pow. Grodzisk Wlkp.] / oprac. KF = poz. 1106

RJ. Opowieści kamieniem i gliną spisane = poz. 1708

Kostrzyn, pow. Poznań, okręg

Janowo, pow. Środa Wlkp. 763. MATYSEK Kazimierz. Aliancki zrzut broni i sprzętu dla oddziałów średzkiego inspektoratu rejonowego Armii Krajowej. - Fot., il., portr., tab. // Stud. Mater. Ośrodka Kultury Leśnej. - 2011, t. 10, s. 91-100 Przygotowania, przebieg i konsekwencje akcji pod Janowem w 1943 roku oraz formy upamiętnienia wydarzenia

Matysek Kazimierz. biograficzny = poz. 79

Kostrzyński

słownik

Kościan (kar). Pożółkłe fotografie z rodzinnych albumów = poz. 1718

Kalisz Kaliski kalejdoskp przewodnicki 2010 / teksty Piotr Sobolewski = poz. 709

Zielonka J., Rutkowski P., Beker C. Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie : historia, tradycje, przyroda / red. P. Rutkowski = poz. 689

764. KOŚCIELNIAK Władysław. Folwark, którego już nie ma. - Il. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 15, s. 27

Krotoszyn, okręg

Ulica Czaszkowska w Kaliszu w XIX wieku

765. KOŚCIELNIAK Władysław. Kalisz z początku 1913 roku. - Rys. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 1, s. 20

769. KROTOSZYN 1918 roku oczami Niemców / oprac. Edward Jokiel i Antoni A. Korsak. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 1, s. 16 Miasto w okresie Powstania Wielkopolskiego

Kościelniak Władysław. W Kaplicy Męki Pańskiej = poz. 1981 Kurzajczyk Mariusz. Jak Zygmunt pospólstwu przywileje = poz. 1685

II

dawał

770. PŁÓCIENNICZAK Paweł Władysław. Jak ocenić powstańczy zryw? - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 1, s. 16 Powstanie Wielkopolskie w okręgu krotoszyńskim

766. KURZAJCZYK Mariusz. Konspiracja zakonników sprzed 70 lat. - Fot. // Ziem. Kalis. 2011, nr 10, s. 16-17

Książ Wielkopolski, pow. Śrem

Organizacja Jedności Narodowej w Kaliszu. Dot. działaczy niepodległościowych: franciszkanina, Juliana Mirochny i Elwiry Fibiger

Janasik T., Jańczak D. Działo się w Książu : z XX i XXI wieku = poz. 17

767. WSPOMNIENIA krawca / wstęp Sabina Haszyńska. - Fot. // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 83-106 Wspomnienia anonimowego krawca spisane w 1922 roku. M.in. życie codzienne rzemieślniczego środowiska i rodziny w Kaliszu i Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku

Kuślin, pow. Nowy Tomyśl, gmina Skąd przychodzimy... dokąd zmierzamy... : przewodnik po gminie Kuślin / oprac. i red. Maria Czekała = poz. 18

Kalisz, okręg 768. KOŚCIELNIAK Władysław. Zbory protestanckie na Ziemi Kaliskiej w XVI wieku. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 4, s. 27

Kaniew, pow. Krotoszyn (aga). [Ochotnicza] Straż Pożarna z Kaniewa [pow. Krotoszyn] ma 100 lat = poz. 1097

Laski, pow. Kępno Laski 2010 : z lwiętami w herbie - spis wydarzeń. Przywracanie pamięci regionalnej / red. nacz. Florian Piasecki = poz. 19

76 Historia elektrowni i zaopatrzenia miasta w energię elektryczną od 1924 roku

Ląd, pow. Słupca 771. FRANKOWSKI Tomasz. Ziemia kryje tu skarby : z dziejów powstania styczniowego [w okręgu słupeckim] // Gaz. Słup. - 2011, nr 3, s. 9

777. PAMIĘTAMY bohaterów. - Fot. // Echa Opal. - 2011, nr 2, s. 9

Leszno

Opalenica, pow. Nowy Tomyśl, okręg

(ama). Wśród nowel jak puenta.. = poz. 1674 (and). Niezwykłe znalezisko [przekazane Archiwum Państwowego w Lesznie] = poz. 2054

do

772. JAKUBOWSKI Arkadiusz. Co zostało po Ludwiku Hanischu? - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 10, s. 26

Opalenica w okresie II wojny światowej

778. STRABURZYŃSKI Feliks, KONIECZNA Magdalena. Stąd wyruszyli powstańcy; Patriotyczne uroczystości w Opalenicy. - Fot. // Echa Opal. - 2011, nr 1, s. 9 Kompania opalenicka w Powstaniu Wielkopolskim. obchody rocznicy

M.in.

Inwentarze pośmiertne mieszczan leszczyńskich w XVIII wieku

Osiecza, pow. Konin

Leszczyńskie cmentarze : praca zbiorowa / pod red. J.M. Halec = poz. 1841

Frankowski Tomasz. 90 lat minęło... : z kart historii Ochotniczej Straży Pożarnej [w Osieczy, pow. Konin] = poz. 1113

Śliwiński Eugeniusz. 90 lat garnizonu leszczyńskiego = poz. 1396

Ostrów Wielkopolski

773. WLEKŁY Mirosław. Hit leszczyńskich mieszkań [w XVIII wieku]: lustro i zegar ścienny. - Fot. // ABC. 2011, nr 15, s. 15

Banach Witold. O białej emigracji w Ostrowie = poz. 42

Luboń, pow. Poznań

Pietrzak Józef. Dwa dwudziestolecia samorządu ostrowskiego = poz. 1354

774. JARUSZKIEWICZ Ryszard. Potop szwedzki w Żabikowie. - Il. // Wieści Luboń. - 2010, nr 5, s. 29 Luboń i Żabikowo w okresie wojen szwedzkich

Łekno, pow. Wągrowiec, okręg Szeszycki T. Zapomniani zwycięzcy : znane, mało znane i nieznane wydarzenia z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 = poz. 756

Marlewo, pow. Oborniki Oziembłowska Edyta. Szesnasty raz pod dębem = poz. 1593

Nowy Tomyśl 775. KOLEBKA Unii Europejskiej w Nowym Tomyślu? / oprac. MIK // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 2, s. 18 Historia powstania miasta

Opalenica, pow. Nowy Tomyśl 776. DUDA Zygmunt. Elektrownia miejska w Opalenicy. - Fot. // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 48-57

779. PIETRZAK Józef. Namiastka Polski w Ostrowie : działalność Delegatury Rządu Polskiego w Ostrowie [w okresie okupacji hitlerowskiej]. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 14(1533), s. 20 780. PIETRZAK Józef. Okupacyjne rządy : Ostrów Wielkopolski pod hitlerowskim panowaniem 1939-1945. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 7(1519), s. 20

Ostrzeszów, okręg 781. OSTRZESZÓW - miasto znane i nieznane : szkice i obrazy z przeszłości : wydawnictwo okolicznościowe z okazji 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. - Poznań: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu, [2011]. - 141 s. : fot., il. Zawiera: REZLER Marek. Poznański Klub TPZO w 50-letniej historii Towarzystwa. s. 5-14. - STASIEWSKI Zbigniew. Historia działalności poczty w Ostrzeszowie i powiecie ostrzeszowskim w XVIII i XIX wieku. s. 15-32. - MAKIEŁA Marek. Kajetan Wincenty Kielisiński [1808-1849] - ilustrator i dokumentalista ziemi ostrzeszowskiej. s. 33-44. - DZIERGWA Roman. Bombastus redivivus albo homeopatyczne kapłaństwo w Ostrzeszowie. Humorystyczno - krytyczne listy pastora Karla Rohnstocka [18051866] i jego polemika z ostrzeszowskim kupcem Marwegiem w roku 1860. s. 45-50. - BIERNACZYK Jarosław. Z dziejów Żydów ostrzeszowskich. s. 51-56. - GÓRSKI Karol. Wspomnienia ostrzeszowskiego Żyda Isaaca Bernsteina. s. 57-76. - GÓRSKI Karol, SZOPA Mieczysław. Cegielnia w Budach [w latach 19001939]. s. 77-96. - SEYDAK Paweł. Paweł Seydak zapomniany

77 burmistrz ostrzeszowski. s. 97-108. - NAWROCKI Czesław. Życie codzienne w Parzynowie w I połowie XX wieku. s. 109-134. MAKIEŁA Marek. W oczach dawnej prasy. [Ziemia ostrzeszowska na łamach "Dziennika Poznańskiego z 1887 r.]. s. 135-138

Piła 782. FIJAŁKOWSKI Marek. Pilskie pomniki i tablice pamiątkowe przed 1945 r. - Fot. // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 33-47

786. BOJARSKI Piotr. Poznań 1945, bitwa narodów. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 40, s. 8-9 Wyzwolenie Poznania

787. BORKOWSKA Urszula. Urszulanki w Wielkopolsce (1857-1877). - Fot. // Kron. M. Pozn. 2011, nr 1, s. 72-83 Historia klasztoru i szkół urszulanek w Poznaniu i Gnieźnie. M.in. sylwetki zakonnic

Dolczewska Aleksandra. Kościół w Browarze : historia świątyni przy ul. Stolarskiej = poz. 1825

Pisarzowice, pow. Ostrzeszów Juszczak K. W poszukiwaniu zapomnianych mogił = poz. 1154

788. DOLCZEWSKA Aleksandra. Ulice Grodziska i Szamotulska [w okresie międzywojennym] : zabudowa i mieszkańcy. - Fot., pl. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 243-260 M.in. architektura budynków

Pleszew

Dynamiczny dziewięćdziesiąciolatek = poz. 970

Małecki Eugeniusz. Ile lat ma piłka nożna w Pleszewie? - Fot. = poz. 1782

Gaspars Jan. Budowniczy Józef Strauss [18751936] i jego willa przy ul. Grunwaldzkiej 52 [w Poznaniu] = poz. 566

Pleszew, okręg

789. GRZESZCZUK-BRENDEL Hanna. Osiedla na Grunwaldzie z początków XX wieku. - Pl. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 85-102

783. KACZMAREK Michał. Lotnicze zrzuty nad Ziemią Pleszewską [w 1943 roku]. - Fot. // Życie Plesz. 2011, nr 4, s. 18

Pogorzela, pow. Gostyń 784. SIAMA Alfred. Procesy o drewno w dawnej Pogorzeli [w latach trzydziestych XIX w.] // Rzecz Krot. 2011, nr 10, s. 23 785. SIAMA Alfred. Z pogorzelskich archiwaliów // Rzecz Krot. - 2011, nr 2, s. 16 Stan bezpieczeństwa pożarowego w Pogorzeli w 1825 roku

Architektura i budownictwo mieszkaniowe w dzielnicy Grunwald w I połowie XX wieku

790. HAŁAS-RAKOWSKA Hanna. Cmentarze gmin ewangelickich św. Pawła i św. Łukasza przy ul. Grunwaldzkiej. - Fot., pl. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 139-156 Historia cmentarzy i parku pocmentarnego im. Gustawa Manitiusa

791. HAŁAS-RAKOWSKA Hanna. Założenia zieleni na Grunwaldzie na początku XX wieku : od ogrodu ss. diakonisek po zieleńce międzywojnia. Fot., pl. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 123-132 Ogrody w dzielnicy Poznania od początków XX wieku do II wojny światowej

Powidz, pow. Słupca, okręg Szeszycki T. Zapomniani zwycięzcy : znane, mało znane i nieznane wydarzenia z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 = poz. 756

Poznań Adamczewski Leszek. Zmierzch bogów w Posen : sensacje z Kraju Warty = poz. 757 Bednarek Magdalena. Autoportret na tle miasta : opowieść o Marii Rataj i jej wspomnieniach = poz. 518 Bojarski Piotr. Kryptonim Posen = poz. 1808 Bojarski Piotr. Losy zapisane w cegle = poz. 1733

792. HENDRYKOWSKI Marek. Willa Flora. Fot. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 55-64 Historia i architektura zespołu willowego o funkcjach gastronomiczno-rozrywkowych z 1872 r. M.in. biogram właściciela, Bolesława Margowskiego (1833-). Krótko o wytwórni filmowej "Popfilm" w okresie międzywojennym

793. JERZAK Jarosław. Sowieckie jednostki pancerne w walkach o Poznań. - Poznań: Wydaw. Vesper; Luboń: Wydaw. Pomost, 2011. - 152 s. : fot., il. - (Festung Posen 1945; 16) 794. KARALUS M.. KRZYŻANIAK M. Poznań 1945 : bitwa o Poznań w fotografii i dokumentach. Poznań, 2010. - (Festung Posen 1945) Rec. P.Z. Nie tylko album // IKS. - 2011, nr 1, s. 76 Tekst także w jęz. angielskim i niemieckim

78 Wspomnienia krawca / wstęp Sabina Haszyńska = 795. KAROLCZAK Waldemar. Salony piękności : czyli jak poznanianki dbały o urodę na początku XX poz. 767 wieku. - Fot. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 139-149 Salony fryzjersko-kosmetyczne w Poznaniu Wyder Grażyna. Szli wtedy wszyscy... : Powstanie Wielkopolskie w przekazach jego uczestniczek = poz. 796. KIEC Olgierd. Między patriarchatem a 110 emancypacją : kobiety w Kościele Ewangelicko-Unijnym w Poznaniu w XIX i XX wieku. - Fot., portr. // Kron. M. 804. ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK Dorota. Panie i Pozn. - 2011, nr 1, s. 120-138 panny miejskie : o białogłowach poznańskich, Dot. m.in. zakładu diakonis w Poznaniu do 1945 roku siostrach cechowych, dobrodziejkach Kościoła i ubogich... - Il. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 23-36 Kielich Wiktor. Schodami śmierci : dramatyczna Działalność gospodarcza i charytatywna mieszkanek Poznania opowieść więźnia hitlerowskich obozów: poznańskiego w XVI i XVII wieku Fortu VII i Mauthausen-Gusen / red. Hanna KielichRainka = poz. 303 797. KSIĄŻKIEWICZ-BARTKOWIAK Danuta. Miejsce, którego nie było. - Pl. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 7-14 Poznań na mapach i planach do II wojny światowej

798. ŁYSZCZAK Magdalena. Abisynia. - Fot. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 329-340 Zabudowa, architektura i mieszkańcy osiedla w dzielnicy Grunwald w Poznaniu w okresie międzywojennym

799. OLEJNICZAK Maciej. Osiedle willowe Ostroroga - Zakręt : przyczynek do historii zabudowy Grunwaldu. - Fot., pl. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 171-194 Zabudowa i architektura osiedla Spółdzielni BudowlanoMieszkaniowej Pracowników Umysłowych w Poznaniu w okresie międzywojennym. Dot. m.in. architektów

800. PACIORKOWSKI Szymon. Krnąbrne żony na sali sądowej : pozycja społeczna kobiet w świetle spraw [przed sądami Poznania] o przywrócenie pożycia małżeńskiego w okresie międzywojennym. - Il. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 167-187

Poznań, okręg 805. MATUSIK Przemysław. "Nadeszła epoka przejścia..." : nowoczesność w piśmiennictwie katolickim Poznańskiego 1836-1871. - Poznań: Instytut Historii UAM, 2011. - 436 s. - Wydawnictwo Instytutu Historii UAM; 96) [właśc. (Publikacje Instytutu Historii UAM; 96])

Przybysławice, pow. Ostrów Wlkp. (greg). Kolejne żołnierskie mogiły = poz. 1393

Radlin, pow. Jarocin Księgozbiór wielkopolskiego magnata : Andrzej Opaliński (1540-1593) : tom studiów / pod red. Arkadiusza Wagnera = poz. 833

Raszków, pow. Ostrów Wlkp. Pałat Zenon, Pazder Janusz. Poznań : Dzielnica Zamkowa : przewodnik / red. Joanna GacaWyczółkowska = poz. 713

Raszków na przestrzeni wieków / red. J. Bartczak, G. Kucharski = poz. 32

801. PAWŁOWSKI Krzysztof. Zapomniana historia. Fot. // Merkuriusz. - 2011, nr 6, s. 10-11

Rogoźno, pow. Oborniki

Historia lotniska Ławica w Poznaniu w latach 1918-1925

Poznań : przewodnik po zabytkach i historii / J. Borwiński [i in.] = poz. 28

Lück Piotr. Zapiski z dziejów ziemi ujskiej : wspomnienia powstańca wielkopolskiego [z Ujścia, pow. Piła] = poz. 373

802. RATAJCZAK Krzysztof. Wychowanie i kształcenie kobiet na poznańskim dworze Piastów. - Il. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 7-17

Sieraków, pow. Międzychód

803. SOMMERFELD Eugeniusz. Wyzwolenie [Poznania w 1945 roku] widziane z Wildy. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 44, s. 8

Poczet pozytywistów sierakowskich / oprac. J.T.Ł. [i in.] = poz. 89

Witaszek-Malinowska Maria Jolanta. Szczęście na "Abisynii" : wspomnienia Marii Jolanty WitaszekMalinowskiej / spisał Piotr Bojarski = poz. 634

Sieraków, pow. Międzychód, okręg 806. TRUDNE i późne początki przeobrażeń / oprac. J.T.Ł. - Il., portr. // Sierak. Zesz. Hist. - 2011, nr 6, s. 51-75

79 Aneks: SPRAWOZDANIE z działalności Kółek rolniczych za rok 1909 : czytane na Walnym zebraniu Centralnego Towarzystwa Rolniczego dnia 8-go marca 1910 r. s. 63-75 Polskie instytucje i organizacje na ziemi sierakowskiej na przełomie XIX i XX wieku

Turek 812. ORCZYKOWSKI Romuald. Turek i Uniejów w roku 1898 w relacji dziejopisarza i społecznika. - Il. // Echo Turku. - 2011, nr 1, s. 10-11

Skoki, pow. Wągrowiec Wapno, pow. Wągrowiec Lubawy Edmund. Skocka świątynia = poz. 1843 Grabowski Zbigniew. Znani i nieznani z naszego podwórka = poz. 55

Słupca 807. BOJARCZUK Małgorzata. Imiona Żydów słupeckich [w latach 1914-1940]. - Fot. // Gaz. Słup. 2011, nr 3, s. 19 Bojarczuk Małgorzata. Żydzi słupeccy. Ludzie i nazwiska = poz. 730

Smoszew, pow. Krotoszyn 808. KORZECKI Radosław, DZIERLA Joanna. W Smoszewie [w okresie II wojny światowej] istniał ośrodek ochrony krwi niemieckiej ["Lebensborn"] // Rzecz Krot. - 2011, nr 2, s. 16

Sompolno, pow. Konin 809. POPŁAWSKI Józef. Wielkopolski Meksyk czyli Trochę o historii Sompolna. - [Nowa Sól]: Wydaw. Manufaktura Tekstów, 2011. - 139 s. : il.

Śmiardowo Krajeńskie, pow. Złotów Śmiardowo Krajeńskie nasza mała ojczyzna / pod red. Teresy (Morgulec) Brzezińskiej = poz. 33

Wągrowiec Moeglich Marcin. Strażacka "Wspinalnia" Izba Tradycji Pożarnictwa w Wągrowcu = poz. 1124 813. PURCZYŃSKI Władysław. Pierwsi radni odrodzonej Niepodległej // Głos Wągrow. - 2011, nr 8, s. 20 Wybory do Rady Miasta Wągrowca w 1919 roku

814. PURCZYŃSKI Władysław. Prawica nadal silna; Endecja u władzy; Polityczny paraliż rady; Socjaliści we władzach miasta; Rada Miejska w statystyce; Brudna walka o władzę; Miasto bez burmistrza; Ster w rękach niechcianego burmistrza; Panu już dziękujemy; Szymon Wachowiak burmistrzem za trzecim podejściem; Mowa na powitanie; W protokole było inaczej; Władza wróciła w polskie ręce; Zabrali nowym radnym prawo wyboru. - (Stosunki polityczne i walka o władzę w latach 1919-1939 [w Wągrowcu]). - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 10, s. 12; nr 11, s. 21; nr 12, s. 14; nr 13, s. 6; nr 14, s. 15; nr 15-17, s. 18; nr 18, s. 6; nr 19, s. 7; nr 20, s. 15; nr 21, s. 20; nr 22, s. 13; nr 26, s. 15 Dot. m.in. burmistrzów Jana Kuchczyńskiego i Szymona Wachowiaka

Wągrowiec, powiat Środa Wielkopolska 810. BRASZAK Marcin. Początek. Rzecz o nalotach bombowych Luftwaffe na Środę we wrześniu 1939 roku. - Pl. // Średz. Kwart. Kult. - 2011, nr 1, s. 28-36 Konon Tadeusz. Z pamiętnika syna średzkiego policjanta / wybór i oprac. Stanisław Frankowski = poz. 319

Święciechowa, pow. Leszno 811. WOJCIECH H. Wspomnienia. - Święciechowa, 2010 Rec. KUIK Jacek. Historia wspomnieniami pisana. - Portr. // ABC. - 2011, nr 9, s. 7 Historia miejscowości w latach 1921-1945

815. PALIŃSKI Piotr. Powiat wągrowiecki : pod względem geograficzno - statystyczno - topograficzno - historycznym. - Wyd. 2. - Poznań: Media-Expo Wawrzyniec Wierzejewski, 2011. - 301 s., [26] s. tabl. : fot., il. Zawiera: Spis wszystkich miejscowości powiatu wągrowieckiego. s. 13-34. - Spis obszarów dworskich i posiadłości ziemskich w powiecie wągrowieckim. s. 35-45. - Kółka Rolnicze w powiecie wągrowieckim. s. 47-49. - Historyczne zapiski odnoszące się do miejscowości powiatu wągrowieckiego. s. 51-220. - Polonia Restituta - Polska odrodzona. [Powiat w okresie międzywojennym]. s. 221-298 Wznowienie publikacji wydanej w 1932 roku

Wiatrowo, pow. Wągrowiec Różak Rafał. Zameczek romantyczny w Wiatrowie [pow. Wągrowiec] = poz. 1854

80

Witkowo, pow. Gniezno Dzieje Witkowa : praca zbiorowa / pod red. P. Hausera = poz. 36

820. TORZEWSKI Marian. Okoliczności śmierci Niemców z powiatu wrzesińskiego we wrześniu 1939 roku. - Il. // Museion Wrzes. - 2011, z. 1, s. 135-146

Zagórów, pow. Słupca Wrąbczynkowskie Holendry. pow. Września Konarzewska-Michalak Ewa. Puszczańskie dramaty = poz. 368 Konarzewska-Michalak Ewa. Puszczańskie dramaty = poz. 369

821. DR. Zakopywałem Żydów... - Fot. // Kur. Słup. - 2011, nr 13, s. 12 Żydzi w Zagórowie w okresie II wojny światowej

822. JEDWAB Leon. W Zagórowie rzucali w nas kamieniami / rozm. Mariusz Sulanowski // Gaz. Słup. - 2011, nr 12, s. 28-29 Żydzi w okresie międzywojennym. M.in.sylwetka mieszkańca Zagórowa, Leona Jedwaba

Września 816. JACKOWSKI Marian. Września - historia i rozwój poczty poprzez pryzmat stosowanych pieczęci nadawczych, odbiorczych i okolicznościowych. - Il., mapa // Museion Wrzes. - 2011, z. 1, s. 117-126 Dot. głównie XIX wieku

Mazurkiewicz Sebastian. Zbiory Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich. Strajk szkolny = poz. 1717 817. REZLER Marek. Symbol walki o polską szkołę. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 5, s. 10 Strajk dzieci wrzesińskich i gnieźnieński proces ich rodziców w 1901 roku

823. ORCHOWSKI Aleksy. Jaka była siła nabywcza pieniadza [w latach 1809-1810]? - (Z dziejów Zagórowa [pow. Słupca]) // Kur. Słup. - 2011, nr 13, s. 25 824. ORCHOWSKI Aleksy. Konflikt najbogatszych. - (Z dziejów Zagórowa [pow. Słupca]) // Kur. Słup. - 2011, nr 11, s. 25 Konflikty między ludnością żydowską a polską w XIX w.

825. ORCHOWSKI Aleksy. Mogli tylko produkować trunki [w XIX w.]. - (Z dziejów Zagórowa [pow. Słupca]) // Kur. Słup. - 2011, nr 11, s. 25

Torzewski Marian. Historia wrzesińskiej fary = poz. 1999

826. ORCHOWSKI Aleksy. Przytułek dla ubogich w Zagórowie [w XVIII wieku] // Kur. Słup. - 2011, nr 1, s. 25

818. TORZEWSKI Marian. Wrzesińscy Niemcy w pierwszych dniach września 1939 roku. Dywersja i egzekucje. - (Karty z dziejów Wrześni i powiatu wrzesińskiego). - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 89-92, s. 12

827. ORCHOWSKI Aleksy. Większość kupców to starozakonni. - (Z dziejów Zagórowa [pow. Słupca]). Fot. // Kur. Słup. - 2011, nr 10, s. 25

Września, powiat

Zielonka, pow. Poznań, okręg

819. TORZEWSKI Marian. Niemcy we Wrześni i powiecie wrzesińskim w czasie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 roku. - (Karty z dziejów Wrześni i powiatu wrzesińskiego). - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 93-94, s. 12

828. KONATOWSKA Monika, RUTKOWSKI Paweł. Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka na tle źródeł historycznych. - Fot., il., tab. // Stud. Mater. Ośrodka Kultury Leśnej. - 2011, t. 10, s. 63-69

Handel w XIX wieku

Prezentacja i omówienie map i dokumentów od końca XVIII wieku do 1927 roku

6. Historia nauki, oświaty i kultury Borkowska Urszula. Urszulanki w Wielkopolsce (1857-1877) = poz. 787

biograficzny szachistów ostrowskich / współpraca Kinga Dudzińska & Tomasz Lissowski = poz. 52

Drajewski Stefan. Sto lat gmachu pod pegazem w Poznaniu = poz. 1901

Figuła-Czech Joanna. Potrójne życie pomnika Kościuszki = poz. 1873

Dudziński szachów na

Gołdych Joanna. Krótka historia burzliwych dziejów budynku i szkoły : II Liceum

Paweł, Lissowski Tomasz. ziemi ostrowskiej. Cz. 2,

Historia Słownik

81 Opalińskich w Radlinie - dzieło przełomu XVI i XVII w. s. 219Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny 241. - PIETROWICZ Joanna, STELMASZCZYK Elżbieta. Katalog Modrzejewskiej = poz. 1832 rękopisów i druków z księgozbioru Andrzeja Opalińskiego. s. 243263

Grabowski Zbigniew. Ale kino! - Fot. = poz. 1953 Hendrykowski Marek. Willa Flora = poz. 792 Hurnik Hieronim. Bliżej nieba : z prof. Hieronimem Hurnikiem, specjalistą w zakresie astrometrii i mechaniki nieba, wieloletnim kierownikiem Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu / rozm. Katarzyna Kolska = poz. 255 J.W. Dawne seminarium na wystawie = poz. 1731 829. JĘDRAŚ Stanisław. Pierwsza w Lesznie szkoła zawodowa [utworzona w 1912 r.]. - (Z dziejów leszczyńskiego szkolnictwa) // Pan. Leszcz. - 2011, nr 6, s. 28

Leśniowski Piotr. Kiedy Warta była wielka : początki piłkarskiej Warty Poznań i chwile jej chwały = poz. 1776 834. ŁUCZAK Agnieszka. Utracone decorum : grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. - Warszawa; Poznań: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. - 411 s., [32] s. tabl. : fot., il., portr. - (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej; t. 72)

Kokot Anna. Salon aktorki Anny i poetki Daromiły = poz. 1576

Bibliografia s. 367-391 Zawiera: Charakterystyka dóbr kultury w siedzibach ziemiańskich w Wielkopolsce. s. 33-78. - Sytuacja ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. s. 79-117. - Rabunek i konfiskata własności polskiego ziemiaństwa na ziemiach polskich okupowanych przez III Rzeszę. s. 118-164. - Grabież dóbr kultury polskiego ziemiaństwa w Wielkopolsce w latach 1939-1945. s. 165-248. - Wojenne losy największych wielkopolskich kolekcji pałacowych. s. 249-273. Ziemiańskie dobra kultury w czasie reformy rolnej w Wielkopolsce w 1945 roku. s. 274-291

830. KOLBUSZEWSKA Daina. Na Trakcie : o znaczeniu i pożytku z właściwego kształcenia młodzieży. - Il. // IKS. - 2011, nr 5, s. 89

Mazurkiewicz Sebastian. Zbiory Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich. Strajk szkolny = poz. 1717

Kaliski kalejdoskp przewodnicki 2010 / teksty Piotr Sobolewski = poz. 709

Kolegium jezuickie w Poznaniu w XVI i XVII wieku

831. KOLBUSZEWSKA Daina. Na Trakcie : w twym umyśle twórcze zamieszanie. - Fot. // IKS. - 2011, nr 4, s. 83 Zarys historii Akademii Lubrańskiego w Poznaniu w XVI i XVII wieku

Męczyńska Katarzyna. Romana Rzepecka, jej córki i gosposia = poz. 533 Mulczyński Jarosław. Poznańskie artystki od końca XIX wieku do 1939 roku = poz. 83

Kościelniak Władysław. Mieli tylko ratować tonących = poz. 1774

835. NA Trakcie : tradycje akademickie Poznania. - Fot. // IKS. - 2011, nr 3, s. 83

832. KRONIKA Szkoły Katolickiej w Sierakowie. Cz. 2 / tłum. Zofia Fragstein-Niemsdorff. - Il., portr. // Sierak. Zesz. Hist. - 2011, nr 6, s. 9-50

Ostrzeszów - miasto znane i nieznane : szkice i obrazy z przeszłości : wydawnictwo okolicznościowe z okazji 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej = poz. 781

Zawiera m.in.: GROMADECKI Wojciech. Wychowankowie Szkoły Katolickiej w Sierakowie: Wojciech Franciszek Gromadecki (1906-1954). Sierakowianin - syn ziemi poznańskiej. [Nauczyciel]. s. 32-50 Kronika szkoły w latach 1900-1919

833. KSIĘGOZBIÓR wielkopolskiego magnata : Andrzej Opaliński (1540-1593) : tom studiów / pod red. Arkadiusza Wagnera. - Poznań: Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2011. - 263 s. : fot., il., portr. - (Seria Księgozbiory Staropolskie / Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) Zawiera: ZWIERZYKOWSKI Michał. Andrzej z Bnina Opaliński herbu Łodzia (1540-1593). Marszałek wielki koronny i starosta generalny Wielkopolski. s. 16-55. - STELMASZCZYK Elżbieta. Księgozbiór Andrzeja Opalińskiego (1540-1593) - próba rekonstrukcji. s. 57-103. - PIETROWICZ Joanna. "Acta Tomiciana" i inne rękopisy z księgozbioru marszałka koronnego Andrzeja Opalińskiego. s. 105-127. SKURATOWICZ Jan. Nowa próba odczytania pierwotnego wyglądu pałacu Andrzeja Opalińskiego w Radlinie. s. 129-141. - WAGNER Arkadiusz. Oprawy ksiąg Andrzeja Opalińskiego. s. 143-195. MARCINKOWSKA Magdalena. Stemmata Andrzeja Opalińskiego. s. 197-217. - MIKOCKA-RACHUBOWA Katarzyna. Nagrobek

Przybyszewska Alicja. Spotkanie w teatrze : dramaty Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej i Agnieszki Baranowskiej = poz. 93 Rezler Marek. Symbol walki o polską szkołę = poz. 817 Szaban Jarosław. 90 lat Koła Leśników = poz. 1450 Urbaniak Elżbieta. Księgarze i księgarnie w Gnieźnie [w latach 1840-2010] = poz. 2017 836. WARDAWY Jarosław. Wielkanocna podróż w czasie. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 18(1542), s. 17 "Gazeta Ostrowska" z 1904 roku

82

Biografie Zob. poz. 458

Bąk Wojciech

Olszewicz Bolesław Henryk

Zob. poz. 138

Zob. poz. 461

Bryliński Paweł

Paliński Piotr

Zob. poz. 161

Zob. poz. 469, 470

Caro Jakub

Przybyszewski Stanisław

Zob. poz. 165

Zob. poz. 507

Chociszewski Roman

Tułasiewicz Natalia

Zob. poz. 169

Zob. poz. 609

Kalisch Ludwig

Wilkanowicz Roman

Zob. poz. 289

Zob. poz. 631

Konopnicka Maria

Woykowska Julia

Zob. poz. 321

Zob. poz. 648

Nowowiejski Feliks

V. ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA LUDOWA Ambicki Marek. Cioty opanowały Połajewo = poz. 1580

oprac. Maria Baar; il. Aleksandra Podemska. Poznań: Media-Expo Wawrzyniec Wierzejewski, 2011. - 162 s. : il., portr.

837. CURYK-SIERSZULSKA E. Jak obyczaj każe... // ABC. - 2011, nr 20, s. 14 IPU. Krajobraz i architektura poolęderska = poz. 2028

Zawiera m.in.: Słowo o Piotrze Palińskim. s. 13-15. - Jak kruszec drogie są stare podania. s. 151-152 Wybór literatury ludowej w opracowaniu Piotra Palińskiego dot. m.in. Wielkopolski. Także sylwetka autora (1853-1950), nauczyciela, publicysty i działacza regionalnegoy związanego z Wągrowcem

838. (kk). Podkoziołek, czyli figle i harce w Jarząbkowie [pow. Gniezno]. - Fot. // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 6, s. 21

840. PUSZCZA Pyzdrska : olęderskie dziedzictwo : [informator] / tekst W. Kowalska, Z. Chodyła. [B.m.], 2010

Obyczaje weselne na Biskupiźnie

Laski 2010 : z lwiętami w herbie - spis wydarzeń. Przywracanie pamięci regionalnej / red. nacz. Florian Piasecki = poz. 19

Rec. (red.) Echo Pyzdr wydało książkę o lokalnej historii // Prz. Pow. - 2011, nr 90, s. 5 Projekt popularyzacji dziedzictwa osadników olęderskich. M.in. sylwetki lokalnych działaczy i liderów

Wielkopolskie Zeszyty Folkloru = poz. 12 839. PALIŃSKI Piotr. Baśnie, legendy i podania ludowe w twórczości Piotra Palińskiego / wybór tekstów i

Biografie Śliwa Leonard

Zob. poz. 598

83

VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE 1. Prace ogólne. Planowanie. Technika. Informatyka ABO. Mają chęci, by zmienić świat : samorząd województwa po raz kolejny nagrodził wielkopolskie firmy, które stawiają na innowacyjne rozwiązania = poz. 1283

847. NAJWAŻNIEJSZE inwestycje powiatowe [powiatu wrzesińskiego] w roku 2010. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 101, s. 8-9 848. OLEJNIK Hanna. Z zyskiem w strefie. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 13(1531), s. 15

841. bj. Tegoroczne inwestycje powiatu [kościańskiego]. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 4 dod. Orędownik Samorządowy nr 45, s. 7

Podstrefy ekonomiczne w Nowych Skalmierzycach i Ostrowie Wlkp.

Boiński Artur. Było ściernisko, będą dachówki = poz. 1292

849. PAŁUCKA Renata. Długoletni plan inwestycyjny [Trzemeszna, pow. Gniezno] // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 2, s. 10

842. BOJARSKI Lech. Co Poznań i powiat oferują inwestorom? // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 81, s. 4 843. boxa. Doceniono twórcze pomysły na biznes : konińska Agencja Rozwoju Regionalnego rozdała pieniądze turkowianom. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 11, s. 8 844. BRODA Jan. Docenieni przez "Forbes'a". - Fot. // Merkuriusz. - 2011, nr 4/5, s. 19 Gmina Komorniki, pow. Poznań wyróżniona w Rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu. Rozmowa z wójtem

845. CZERWIŃSKI Tadeusz. Turecki Inkubator Przedsiębiorczości [w Turku]. - Fot. // Echo Turku. 2011, nr 12 dod. Turkowski Informator Samorządowy, s. II Janasik T., Jańczak D. Działo się w Książu : z XX i XXI wieku = poz. 17 Jarek Andrzej. Gala ciekawych ludzi i niebanalnych wystapień : IX Spotkanie Noworoczne Powiatu Tureckiego i Miasta Turku oraz Tureckiej Izby Gospodarczej = poz. 1258 846. (jur). Przedsiębiorcy wybiorą nowego prezesa. Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 18, s. 9 Klub Przedsiębiorców Ziemi Krotoszyńskiej w Krotoszynie

850. PRZEŁAMYWAĆ bariery // Monitor Wielkop. - 2011, nr 6, s. 1; ABO. Przełamać bariery w nas samych, by lepiej się rozwijać // Tamże. - S. 8-9 Światowe Dni Innowacji w Poznaniu

851. RJ. Miliony na ochronę środowiska i odnawialne źródła energii // Monitor Wielkop. - 2011, nr 1, s. 11 Wykorzystanie funduszy unijnych w Wielkopolsce

852. RYBICKA Katarzyna. Dla kogo gospodarczy? // Gaz. Słup. - 2011, nr 19, s. 26 Firmy z powiatu słupeckiego

Szklarek Anna. Gdzie można się budować? = poz. 860 Wielkopolski rok z funduszami [europejskimi] = poz. 1021 853. WYBIERALSKI Michał. Inwestują [w Poznaniu], warunki słabe // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 10, s. 5 854. WYBIERALSKI Michał. Wizje miasta nad wodą. - (Poznań wraca nad rzekę). - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 148, s. 6; WYBIERALSKI Michał, NAT, JS. Pierwsze kroki ku rzece. - (Poznań wraca nad rzekę). // Tamże. - nr 149, s. 5 Plan zagospodarowania turystycznego, gospodarczego doliny Warty w Poznaniu

(jw). Przedstawiamy kandydatów = poz. 21 Laski 2010 : z lwiętami w herbie - spis wydarzeń. Przywracanie pamięci regionalnej / red. nacz. Florian Piasecki = poz. 19

rekreacyjnego

i

Żołądź-Strzelczyk Dorota. Panie i panny miejskie : o białogłowach poznańskich, siostrach cechowych, dobrodziejkach Kościoła i ubogich.. = poz. 804

a. Technika. Informatyka Biografie

Iłowska Danuta

laur

Zob. poz. 259

84

2. Urbanistyka. Budownictwo 855. BOJARSKI Lech. Wolne Tory [w Poznaniu] do wzięcia. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 75, s. 1 Koncepcja zagospodarowania terenu

Dolczewska Aleksandra. Ulice Grodziska i Szamotulska [w okresie międzywojennym] : zabudowa i mieszkańcy = poz. 788 856. (ep). Rewitalizacja ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. [pow. Krotoszyn] - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 2, s. 10 Figuła-Czech Joanna. Koszary poułańskie : adaptacja koszar i magazynów taboru = poz. 1829 857. KODYM-KOZACZKO Grażyna. Dzielnica Grunwald - poligon nowoczesnej urbanistyki. - Il., pl. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 359-390 Rozwój urbanistyczny, zabudowa i architektura dzielnicy Poznania w XX wieku

858. KONARZEWSKA-MICHALAK Ewa. Hity dla NJK i Firmy Gumienny // Prz. Pow. - 2011, nr 93, s. 5

Firma budowlana Ireneusza Gumiennego w Węgierkach, pow. Września i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni, lureaci Konkursu Promocyjnego Wielkopolski Hit

859. ŁUKASZEWSKI Jakub. Zieleń po Orlenie // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 63, s. 3 Plan zagospodarowania terenu po stacjach paliw w centrum Poznania

Łyszczak Magdalena. Abisynia = poz. 798 Olejniczak Maciej. Osiedle willowe Ostroroga Zakręt : przyczynek do historii zabudowy Grunwaldu = poz. 799 860. SZKLAREK Anna. Gdzie można budować? // Rzecz Krot. - 2011, nr 11, s. 9

się

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn. Dot. m.in. inwestycji

861. WYBIERALSKI Michał. W miejscu Bałtyku będzie XXI wiek. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 109, s. 4 Projekt budowy biurowca w Poznaniu

Biografie Zob. poz. 496

Polus Andrzej

3. Przemysł a. Zagadnienia ogólne Biografie Zob. poz. 561

Stokłosa Henryk

b. Górnictwo 862. BOJARSKI Lech. Gaz spod Poznania coraz bardziej popularny // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 117, s. 3

Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego

863. BOJARSKI Lech. Gaz z Siekierek [Wielkich, pow. Poznań] płynie dla Kulczyka // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 61, s. 1

864. AJ. Rywalizacja o pierwsze skrzypce w orkiestrze na Titanicu? Oby nie! : liczni kandydaci na dyrektorskie fotele w KWB "Adamów" [w Turku] // Echo Turku. - 2011, nr 20, s. 3

Przygotowania do eksploatacji złoża

c. Przemysł energetyczny 865. (@ndzia). Farma wiatrowa za 48 milionów złotych [w gminie Kobylin, pow. Krotoszyn]. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 11, s. 6

866. (aga). Wystawa [starych urządzeń gazowych] w gazowni [w Krotoszynie]. - Fot. // Rzecz Krot. 2011, nr 17, s. 15

85 871. NECZYŃSKI Antoni. Co zrobić z ciepłownią 867. CYLKA Tomasz. Spółka marszałka przynosi straty, za to prezes jest z PSL-u // Gaz. Wyb. Poznań. - [w Lesznie]? // ABC. - 2011, nr 29, s. 5 2011, nr 158, s. 5 Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią w Poznaniu 872. PIERUNEK Wojciech. O prądzie radiu i dostawach obowiązkowych [prądu w Benicach, pow. Duda Zygmunt. Elektrownia miejska w Opalenicy = Krotoszyn w latach pięćdziesiątych XX w.]. - Fot. // poz. 776 Rzecz Krot. - 2011, nr 10, s. 23 868. (ep). 20 turbin wiatrowych w gminie Kobylin [pow. Krotoszyn]. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 6, s. 10

873. SZKLARSKA-MELLER Anna. Decyzja mimo protestów. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 6. s. 19 Elektrownie wiatrowe w gminie Śmigiel, pow. Kościan

869. (h). Biogazownia - krok w przyszłość? - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 13, s. 4 Plany budowy biogazowni w gminie Krzywiń, pow. Kościan

870. KUTKA Mariusz, PAP. Klempicz [pow. Czarnków-Trzcianka] jest gotowy na elektrownię atomową // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 62, s. 3

874. SZKLARSKA-MELLER Anna. Ludzie nie usłyszeli odpowiedzi. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 20, s. 15 Elektrownie wiatrowe w gminie Krzywiń, pow. Leszno

875. WLEKŁY Mirosław. Mieszkańcy postawią sobie biogazownię. - Fot. // ABC. - 2011, nr 35, s. 10 Projekt budowy biogazowni w gminie Krzywiń, pow. Kościan

Biografie

Wolniewicz Danuta

Zob. poz. 646

e. Przemysł elektromaszynowy 876. ECO Instal laureatem prestiżowej nagrody Panteon Polskiej Ekologii // ABC. - 2011, nr 1, s. 5 "Eco Instal" w Kościanie - producent kotłów węglowych

877. KUIK Jacek. Pracę w Sews-ie straci ponad 1100 osób. - Fot. // ABC. - 2011, nr 9, s. 4 Firma "Sews" w Lesznie, producent wiązek elektrycznych

878. LEH. Solaris wybuduje nową fabrykę. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 93, s. 5 Solaris Bus&Coach w Bolechowie, pow. Poznań, producent autobusów

879. SAŁWACKA Sylwia. Plajta firmy Europower [w Poznaniu] // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 7, s. 4

H. Cegielski-Poznań S.A. w Poznaniu 881. BOJARSKI Lech. Cegielski odchudzony już prawie o połowę // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 63, s. 3 Zwolnienia pracowników

882. BOJARSKI Lech. Ciepło dla Poznania popłynie z Ceglorza? // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 95, s. 1 883. BOJARSKI Lech. Co, jeśli nie silniki? - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 120, s. 1

Producent przewodów hydraulicznych

880. SZYSZKOWIAK Mariola, SZYSZKOWIAKGORWA Anna. 200 milionów, które zmieniły Pompy / rozm. Antoni Neczyński. - Fot. // ABC. - 2011, nr 14, s. 14

Volkswagen Poznań S.A. w Poznaniu 884. BOJARSKI Lech. Nasz Volkswagen idzie na nowy rekord // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 109, s. 3

Leszczyńska Fabryka Pomp w Lesznie

h. Przemysł ceramiczny i szklarski 885. (kar). Fabryka już rośnie. - Fot. // Gaz. Kośc. 2011, nr 8, s. 11 Fabryka dachówek ceramicznych firmy Creaton w Widziszewie, pow. Kościan

Ostrzeszów - miasto znane i nieznane : szkice i obrazy z przeszłości : wydawnictwo okolicznościowe z okazji 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej = poz. 781

86

i. Przemysł drzewno-papierniczy 886. CIEŚLAK Szymon. Tu się dobrze pracuje. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 8, s. 16 Zakład Przemysłu Drzewnego "Lindner" w Wągrowcu, producent trumien

887. KORZECKI Radosław. W Krepelu odrabiają straty. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 2, s. 9 Firma Krepel w Krotoszynie, producent opakowań drewnianych

888. MICHALAK-KONARZEWSKA Ewa. Orzechowskie Sklejki nie podzielą losu wrzesińskiego Tonsilu // Prz. Pow. - 2011, nr 94, s. 1-2 Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek w Orzechowie, pow. Września

889. POŚPIECH Sebastian. Podłogi z Biadek na prostej. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 20, s. 9 Fabryka parkietów w Biadkach, pow. Krotoszyn

k. Przemysł spożywczy 890. BOJARSKI Lech. Sprzedał paluszki w telewizji. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 73, s. 5 Firma "Beer Fingers" w Poznaniu, producent paluszków

891. GABRYELÓW Lila. Ziółka cię podniosą : firma Kawon z Gostynia przetrwała na rynku 20 lat i jest liderem w Polsce herbat sypanych. - Fot. // Pan. Leszcz. 2011, nr 2, s. 20-21 M.in. sylwetka właściciela firmy, Krzysztofa Nowaka

892. Im. Szykujemy się do ataku. - Fot. // ABC. 2011, nr 32, s. 6 Polski Koncern Mięsny "Duda" w Grąbkowie, pow. Rawicz

893. J.W. Mleczarnia poprawi ścieki // ABC. - 2011, nr 2, s. 13 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Rawiczu

894. KRZYŻANOWSKA-SOŁTYSIAK Marta. Natura dla smakoszy. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 22, s. 30

895. "LESZCZYŃSKIE smaki" skrzydła. - Fot. // ABC. - 2011, nr 12, s. 4

rozwijają

Realizacja projektu w przedsiębiorstwach branży spożywczej w powiecie leszczyńskim

896. [OSIEMDZIESIĘCIOLECIE] 80-lecie Spółdzielni Mleczarskiej Lazur [w Nowych Skalmierzycach, pow. Ostrów Wlkp.]. - Fot. // Por. Gosp. - 2010, nr 2, s. 46-47 897. PAWLIK Magdalena. "To nie nasza wina, że zamknięto cukrownię w Zdunach [pow. Krotoszyn]. Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 5, s. 19 898. RYBICKA Katarzyna. Mleczna perła dla strzałkowskiego masła : spółdzielnia mleczarska w [Strzałkowie, pow. Słupca] nagrodzona na Międzynarodowych Targach Bydła w Poznaniu. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 10, s. 7

Mleczarnia w Jezierzycach Kościelnych, pow. Leszno

Biografie

Dolczewski Aleksander

Zob. poz. 362

Stokłosa Henryk

Zob. poz. 190

Langner-Wojciechowska Magdalena

Zob. poz. 563, 564

l. Przemysł poligraficzny. Drukarstwo (ama). Wśród nowel jak puenta.. = poz. 1674

4. Drobna wytwórczość. Usługi a. Przemysł drobny. Rzemiosło 899. (JAC). Zawodowe doświadczenie zdobywają w Lesznie. - Fot. // ABC. - 2011, nr 38, s. 7 Współpraca izby rzemieślniczej w Lesznie z izbą w Shul (Niemcy)

900. PLEBAŃSKI Rafał. Witraże pana Zygmunta : historia pracowni witrażowej rodziny Kośmickich [w

Poznaniu]. - Fot., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 289-308 M.in. sylwetka Zygmunta Kośmickiego, założyciela firmy (1922-1984) oraz realizacje projektów w obiektach sakralnych i świeckich

87 901. WEISS Renata. Rzemiosło [w Ostrowie Wlkp.] Wspomnienia krawca / wstęp Sabina Haszyńska = to przyszłość. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 13(1531), poz. 767 s. 14

Biografie Zob. poz. 452

Grzegorzewska Zofia

Tomassi Anna

Zob. poz. 239 Zob. poz. 602

Nowak Wanda

b. Spółdzielczość pracy 902. RYBICKA Katarzyna. Diamentowe gody "Przyjaźni" : jubileusz 60-lecia Spółdzielni Inwalidów "Przyjaźn" [w Słupcy]. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 22, s. 27 903. TYCZYNO Andrzej R. Młodzianów forpocztą nowego : powstaną pierwsze spółdzielnie socjalne w

powiecie [turkowskim]. - Fot. // Echo Turku - 2011, nr 21, s. 10-11 904. ZYDOROWICZ Kinga. Ludzie po przejściach robią biznes. - Fot. // ABC. - 2011, nr 14, s. 10 Spółdzielnia socjalna w Lesznie

c. Usługi Karolczak Waldemar. Salony piękności : czyli jak poznanianki dbały o urodę na początku XX wieku = poz. 795

Biografie Zob. poz. 318

Borowiak Elżbieta

Niedzielski Marian

Zob. poz. 156

Zob. poz. 440

Frąckowiak Krzysztof

Siewruk Maria

Zob. poz. 216 Zob. poz. 543

Konieczny Witold

5. Gospodarstwo wiejskie a. Rolnictwo ABO. Sprostali wyzwaniom rynku = poz. 38 905. AG. Zmienia się oblicze naszej [wielkopolskiej] wsi // Monitor Wielkop. - 2011, nr 1, s. 11 J.W. [Leszczyńskie] Targi Rolnicze [w Gołaszynie, pow. Leszno] = poz. 971 Trudne i późne początki przeobrażeń / oprac. J.T.Ł = poz. 806

Kółka i organizacje rolnicze 906. KUSZ Adam. Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej : 135 lat Kółka Rolniczego w Gołańczy [pow. Wągrowiec] // Echo. - 2011, nr 128, s. 4 907. MB. Kontynuatorzy tradycji : 45 lat K[oła] G[ospodyń] W[iejskich] i 53 lata Kółka Rolniczego w Niegolewie [pow. Nowy Tomyśl]. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 10, s. 10

88 908. (anka). Izby Rolnicze mają nowych radnych. Paliński Piotr. Powiat wągrowiecki : pod względem geograficzno - statystyczno - topograficzno - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 14, s. 14 Rada Powiatowa w Wągrowcu historycznym = poz. 815

Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu

909. (ep). Szczotka po raz czwarty. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 16, s. 24 Rada Powiatowa w Krotoszynie i jej przewodniczący, Stanisław Szczotka

Biografie

Banasiak Marek

Martyna Bartosz

Zob. poz. 124

Zob. poz. 402

Kaźmierczak Jerzy

Syty Henryk

Zob. poz. 299

Zob. poz. 576

Kobylarz Dominik

Szykowna Arleta

Zob. poz. 311

Zob. poz. 41

Krajniak Alfons

Śmidowicz Marek

Zob. poz. 335

Zob. poz. 41

Kuśnierek Eugeniusz

Wujczakowie Elżbieta i Jan

Zob. poz. 358

Zob. poz. 655

b. Uprawa i ochrona roślin 910. (dab). Rodzinny biznes. - Fot. // ABC. - 2011, nr 33, s. 4 Hodowla Pieczarek Jarosława Górnego w Czempiniu, pow. Kościan

911. JAKUBOWSKI Arkadiusz. Butelka dornfeldera nie na sprzedaż. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 5, s. 2021

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu 912. [SZEŚĆDZIESIĄT] 60 lat Instytutu Ochrony Roślin (1951-2011) / red. Marek Mrówczyński, Stefan Wolny; Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy. - Poznań: IOR, 2011. - 432 s. : il.

Winnica w Jeziorkach, pow. Leszno

Biografie

Szczepański Remigiusz

Zob. poz. 579

c. Hodowla zwierząt. Weterynaria 913. (aga). Z końmi za pan brat. - Fot. // Rzecz Krot. 2011, nr 22, s. 5 IV wystawa koni wielkopolskich i szlachetnej półkrwi w Koźminie Wlkp., pow. Krotoszyn

914. BOKSA Olga. Pieskie życie - jak rozwiązać ten problem? - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 15, s. 16-17

Curyk-Sierszulska E. Zmieniają oblicze polskiej wsi = poz. 654 915. J.W. Hodowca wierny jednej firmie. - Fot. // ABC. - 2011, nr 20, s. 10 Gospodarstwo hodowlane Marka Giery w Żylicach, pow. Rawicz

Schronisko dla psów w Turku

Jakubowski Arkadiusz. kochać = poz. 65

Bo

zwierzaki

trzeba

89 Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim, pow. Ostrów Wlkp.

(kab). Jak Bobek stracił przyrodzenie = poz. 66 916. KONARZEWSKA-MICHALAK Ewa. Ptaki trzeba kochać. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 92, s. 16 Stowarzyszenie Hodowców Papug "Kakadu" w Nekli, pow. Września

i

Ptaków

Egzotycznych

917. MATUSZEWSKA Lidia. Za dwa lata nowa chlewnia : [nagroda] rolnik-farmer roku dla OHZ Garzyn. - Fot. // ABC. - 2011, nr 20, s. 14

919. PRZESPOLEWSKA Anetta. Podpisali, co dostali // Życie Plesz. - 2011, nr 4, s. 8-9 Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Grupa Dobrzyca, pow. Pleszew

920. SKROBAŁA Sławomir. Galopem lub na czwórce. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 18, s. 21 90-lecie Stadniny Koni w Golejewku, pow. Rawicz

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Garzynie, pow. Leszno

918. OLEJNIK Hanna. Nowe porządki? - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 3(1511), s. 15

921. ZAWORSKA Katarzyna. Schronisko [dla zwierząt] w Gaju [pow. Śrem]. - Fot. // Gaz. Kośc. 2011, nr 10, s. 16-17

Biografie Zob. poz. 619

Kaźmierczak Jerzy

Wilczyński Mirosław

Zob. poz. 299

Zob. poz. 629

Ollek Wojciech

Zarębowie Iwona i Wojciech

Zob. poz. 460

Zob. poz. 656

Wawrzyniak Andrzej

g. Leśnictwo. Łowiectwo Adamczewski Jerzy. "Las w kurpiowskiej sztuce ludowej" = poz. 1702 Anders Paweł, Kusiak Władysław. Puszcza Notecka : przewodnik krajoznawczy / oprac. graf. Ireneusz Woliński według projektu Aliny Kus = poz. 695 Cieślak Szymon. W rodzinie prawie wszyscy polują = poz. 49

Koło Łowieckie "Diana" w Poniecu, pow. Gostyń

Szaban Jarosław. 90 lat Koła Leśników = poz. 1450 Szeszycki T. Zapomniani zwycięzcy : znane, mało znane i nieznane wydarzenia z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 = poz. 756

922. (ep). Koło Łowieckie "Bażant" z Kobylina [pow. Krotoszyn] ma już 60 lat. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 5, s. 17

925. WAWRZYNIAK Andrzej, BAŁA Wojciech. Jubileusz 60-lecia powstania Koła Łowieckiego nr 27 "Bażant" w Kobylinie [pow. Krotoszyn]. - Fot. // Kobylin. - 2011, nr 1, s. 40-41

923. JAKUBOWSKI Arkadiusz. Gruziński borowy hrabiego : w Krasnolipce koło Rawicza stoi najstarsza leśniczówka w Polsce. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 22, s. 24-25

926. ZAWORSKA Katarzyna. Stacja badawcza [Polskiego Związku Łowieckiego] w Czempiniu [pow. Kościan]. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 17, s. 12

Dot. także leśniczych: Achmeda Bej Czechari z międzywojennego oraz Ryszarda i Mariusza Włodarczyków

okresu

Konatowska Monika, Rutkowski Paweł. Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka na tle źródeł historycznych = poz. 828 Matysek Kazimierz. Aliancki zrzut broni i sprzętu dla oddziałów średzkiego inspektoratu rejonowego Armii Krajowej = poz. 763 924. (s). Zima, las i myśliwi. - Fot. // ABC. - 2011, nr 8, s. 11

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, pow. Pleszew Adamczewski Jerzy. "Las w kurpiowskiej sztuce ludowej" = poz. 1702 927. ANTONOWICZ Alicja. Edukacyjne imprezy Ośrodka Kultury Leśnej w 2010 roku. - Fot. // Stud. Mater. Ośrodka Kultury Leśnej. - 2011, t. 10, s. 171176

90 928. ANTONOWICZ Alicja. Rada Naukowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie: ostatnie posiedzenie kadencji 2006-2010, inauguracyjne posiedzenie kadencji 2010-2014. - Il. // Stud. Mater. Ośrodka Kultury Leśnej. 2011, t. 10, s. 177-180

Czołnik Barbara. Międzynarodowy Plener Artystyczny "Inspiracje Leśne II" [w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, pow. Pleszew] = poz. 1872 Norweskie inspiracje = poz. 1936

M.in. składy osobowe rady

929. BUL Konrad. 2010 - Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej. - Fot. // Stud. Mater. Ośrodka Kultury Leśnej. - 2011, t. 10, s. 191-194 Wystawa

Bul Konrad. "Pasje i niepokoje" = poz. 1739 930. BUL Konrad. Wystawy czasowe Ośrodka Kultury Leśnej w 2010 roku. - Fot. // Stud. Mater. Ośrodka Kultury Leśnej. - 2011, t. 10, s. 181-186

Ratajszczak Kazimierz. Początki Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie [pow. Pleszew] - szkic wspomnieniowy = poz. 524 931. ZALEJSKA-NICZYPORUK Joanna. Działalność edukacyjna Ośrodka Kultury Leśnej w 2010 roku. - Fot. // Stud. Mater. Ośrodka Kultury Leśnej. - 2011, t. 10, s. 215-220

h. Rybactwo. Wędkarstwo 932. CZARNECKI Dariusz. Roczne podsumowanie. Fot. // Nadnot. Echa. - 2011, nr 8, s. 14 Polski Związek Wędkarski Koło w Czarnkowie w 2010 roku

Biografie Zob. poz. 478

Pawlak Henryk

6. Gospodarka wodna 933. (and). Obserwując wielką wodę. - Fot. // ABC. 2011, nr 10, s. 7 Zagrożenie powodziowe w okręgu leszczyńskim

934. ANDERSZ-WANAT Ewa. Szamba zostaną w centrum. - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 21, s. 10 Budowa kanalizacji w Pleszewie

to, aby podejmować decyzje / rozm. Paweł Sałacki. Fot. // Tamże. - nr 17, s. 6 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie

941. KASPRZAK Krzysztof. Powódź w Wielkopolsce w 2010 roku. - Fot. // Kron. Wielkop. 2011, nr 1, s. 58-74 M.in. pomoc poszkodowanym

935. BOKSA Olga. Zbierają pieniądze na walkę z wielką wodą. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 6, s. 20 Regulacja rzeki, Teleszyny

936. (h). Woda z kurka. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 15, s. 10 Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny Sp z o.o. w Śmiglu, pow. Kościan

937. Im. Nowe stawki za wodę i ścieki [w Lesznie] // ABC. - 2011, nr 28, s. 3 938. J.W. Jutrosin [pow. Rawicz] będzie miał zalew. Fot. // ABC. - 2011, nr 42, s. 7 Zbiornik retencyjny

939. (kar). Kanał Obry do renowacji. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 12, s. 10 940. (kar). Obawy przed przekształceniem; Argumenty, pomówienia i emocje. - Fot. // Gaz. Kośc. 2011, nr 14, s. 6; nr 16, s. 8; JURGA Michał. Jesteśmy po

942. KONARZEWSKA-MICHALAK Ewa. Podtopienia w powiecie [wrzesińskim]. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 90, s. 1-2; MIZERKA Anna. Woda nadal stoi // Tamże. - nr 91, s. 2-3 943. MAKOWSKI Rafał. Rekreacyjna perełka przy "piątce". - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 5, s. 28 Budowa zbiornika wodnego "Rydzyna" w okolicach Rydzyny, pow. Leszno

944. MAZURCZAK Sylwia. W Pyzdrach [pow. Września] ruszają dwie inwestycje. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 100, s. 10 Budowa kanalizacji

945. MIW. Wały [przeciwpowodziowe w okolicach Leszna] do naprawy. - Fot. // ABC. - 2011, nr 12, s. 5 946. STERCZYŃSKI Rafał. 10 kilometrów kanalizacji [w gminie Opalenica, pow. Nowy Tomyśl]. - Fot. // Echa Opal. - 2011, nr 2, s. 2

91 947. (wan). Podwyżki cen za wodę i ścieki [w Pleszewie] // Życie Plesz. - 2011, nr 1, s. 3

948. BIELICKA Maria. COŚ im zaszkodziło?; COŚ będzie jeszcze bardziej śmierdzieć. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 74, s. 3; nr 76, s. 4 Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach, pow. Poznań

Aquanet Spółka z o.o. w Poznaniu

7. Handel. Żywienie zbiorowe a. Handel 949. BOJARSKI Lech. Co nam zaoferuje centrum [handlowe] Łacina [w Poznaniu]? // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 70, s. 4 950. DOMAGAŁA Łukasz. 40 lat w tym samym miejscu. - Fot. // ABC. - 2011, nr 17, s. 10 Sklep filatelistyczny w Lesznie

951. IM. Plaza [galeria handlowa w Lesznie] też się buduje. - Fot. // ABC. - 2011, nr 30, s. 5 952. LESZNO razy dwa! - Fot. // ABC. - 2011, nr 36,

960. NECZYŃSKI Antoni. Galerię [handlową "Leszno"] już widać. - Fot. // ABC. - 2011, nr 4, s. 10 Orchowski Aleksy. starozakonni = poz. 827

Większość

kupców

to

961. PRODUKTY świeże, zawsze w niskiej cenie? - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 35, s. 11 Supermarket "Intermarche" w Krotoszynie

962. Radkos. Tombud, czyli narzędzia z górnej półki. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 5, s. 9 Firma "Tombud", handel narzędziami w Krotoszynie

s. 7 Supermarket "Media Expert"

953. LIPOŃSKI Seweryn. Kupcy z Bema zostają // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 20, s. 1 Targowisko w Poznaniu

Lista członków S[towarzyszenia] R[zeczoznawców] M[ajątkowych] W[ojewództwa] W[ielkopolskiego] = poz. 72 954. ŁUKASZEWSKI Jakub. Coraz więcej logistyki na Chwaliszewie // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 90, s. 6 Budowa Krajowego Centrum Innowacji w Logistyce i eGospodarce w Poznaniu

963. RYBICKA Katarzyna. Prezydent Komorowski gratulował [Tadeuszowi Matkowskiemu]. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 21, s. 6 Firma handlowa "Rolpasz" w Strzałkowie, pow. Słupca, laureat "Agroligi" 2010

964. SZKLAREK Anna. Co dalej z targowiskiem [w Krotoszynie]? - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 21, s. 18 965. SZYSZKA Grzegorz. Zapasy z logistyką / rozm. Mariola Zdancewicz. - Fot., portr. // Merkuriusz. - 2011, nr 4/5, s. 8-9 Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

955. ŁUKASZEWSKI Jakub. Mobilne stragany wyprą pseudokioski? // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 87, s. 2 Targowisko na pl. Bernardyńskim w Poznaniu

956. ŁUKASZEWSKI Jakub. Rynek jak salon? - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 11, s. 1; KOŚCIELNIAK Cezary. Rynek jako wspólnota // Tamże. - nr 17, s. 2 Targowiska w Poznaniu

957. MATUSZEWSKA Lidia. Galeria Goplana [w Lesznie] na Gwiazdkę 2013. - Fot. // ABC. - 2011, nr 39, s. 6 958. MIANOWSKI Jerzy. Wiwat kupiecki stan! - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 8, s. 16-17

966. WARDAWY Jarosław. Galeria rośnie w oczach : powstaje "Galeria Ostrovia" [w Ostrowie Wlkp.] - największe centrum handlowe południowej Wielkopolski. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 5(1515), s. 12-13 967. ZAJĄC Andrzej. Wspieram jak tylko mogę naszych kupców / rozm. Szymon Cieślak. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 7, s. 10 Wagrowieckie Zrzeszenie Handlu i Usług w Wągrowcu

968. ZAWORSKA Katarzyna. Kioski "zapadają" się pod ziemię. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 4, s. 13 Kioski w Kościanie

Obchody jubileuszu 100-lecia kupiectwa w Wągrowcu

959. NAJNOWOCZEŚNIEJSZY salon [farb "Magnat"] w Lesznie otwarty. - Fot. // ABC. - 2011, nr 34, s. 9

Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu "Stary Browar" w Poznaniu Zob. poz. 1882, 1885, 1930

92

Biografie Zob. poz. 419

Bielka Monika

Neumann Andrzej

Zob. poz. 143

Zob. poz. 438

Marczak Mirosława

Pietrzykowski Adam

Zob. poz. 401

Zob. poz. 483

Misiak Adam

b. Organizacja targów Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. w Poznaniu

970. DYNAMICZNY dziewięćdziesiąciolatek. Fot. // Merkuriusz. - 2011, nr 6, s. 34 Historia i dzień dzisiejszy przedsiębiorstwa

969. BIELICKA Maria. Miliony na sale konferencyjne. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 124, s. 6

c. Imprezy targowe 971. J.W. [Leszczyńskie] Targi Rolnicze [w Gołaszynie, pow. Leszno]. - Fot. // ABC - 2011, nr 37, s. 7 972. WILCZAK Sylwia. Design jest na topie // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 120, s. 6

Targi Poznań Motor Show w Poznaniu 973. FIJAŁKOWSKI Piotr. Udane Motor Show. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 69, s. 8 15. edycja

Impreza targowa "Arena design" w Poznaniu

974. REKORDOWE Moto Show w Poznaniu. Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 14 dod., s. 1-4

d. Żywienie zbiorowe 975. MARCINIAK Agnieszka. Czy w Krotoszynie powstanie McDonald's? - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 21, s. 9

977. TUTAJ chce się pracować. - Fot. // ABC. 2011, nr 35, s. 15 Restauracja McDonald's w Lesznie

976. MARCINIAK Agnieszka. Ratuszowa zamknięta. Co dalej? - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 15, s. 9 Restauracja w Krotoszynie

Biografie

Królska Maria

Zob. poz. 342

Ostwald Jolanta

Zob. poz. 338

Krzyżan Jolanta

Zob. poz. 464

8. Finanse. Budżet. Ubezpieczenia 978. (abi). Podatki [w gminie Czermin, pow. Pleszew] bez zmian // Życie Plesz. - 2011, nr 1, s. 12

979. (alf). Inwestycje z kredytów : budżet gminy Zduny [pow. Krotoszyn] na 2011 rok. - Fot., tab. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 1, s. 10

93 980. (alf). W Sulmierzycach inwestycji jak na lekarstwo. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 3, s. 11 Budżet Sulmierzyc, pow. Krotoszyn na 2011 rok

995. GÓRALCZYK Przemysław. Zaciskają pasa. Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 6, s. 18 Budżet Chocza, pow. Pleszew na 2011 rok

981. an. Jak wydano [w Lesznie] miejskie pieniądze. Fot. // ABC. - 2011, nr 32, s. 3

996. (h). Budżet [Krzywinia, pow. Kościan] czekają poprawki // Gaz. Kośc. - 2011, nr 4, s. 11

982. ASPEKTY prawne zawieszenia działalności Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu : rażące naruszenie prawa przez KNB [Komisję Nadzoru Bankowego] / pod red. Adama Antkowiaka. - Warszawa; Gliwice; Epigraf, 2011. - 121 s. : il.

997. JANGAS Jan. Kobyla Góra [pow. Ostrzeszów] - finanse w cuglach. - Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 6, s. 4

983. BIAŁECKA Marta. 15 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje : budżet [gminy Strzałkowo, pow. Słupca] 2011 // Gaz. Słup. - 2011, nr 1, s. 7 984. BIAŁECKA Marta. Absolutorium bez głosu sprzeciwu. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 23, s. 7

Budżet gminy

998. JANGAS Jan. Mikstat [pow. Ostrzeszów] budżet z nadwyżką. - Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 6, s. 11 999. JEST budżet [powiatu wrzesińskiego] na przyszły rok. - Portr. // Prz. Pow. - 2011, nr 89, s. 1, 2 Budżet na 2011 rok

Wykonanie budżetu Strzałkowa, pow. Słupca za 2010 rok

985. BIAŁECKA Marta. Budżet [Powidza, pow. Słupca] 2011- większością głosów // Gaz. Słup. - 2011, nr 9, s. 15 986. BOBOWSKA Iwona. Gminny budżet [gminy Opalenica, pow. Nowy Tomyśl na 2011 rok] został już uchwalony. - Fot. // Echa Opal. - 2011, nr 2, s. 4-5 987. boxa. Choć nie ma w gminie maszynki do robienia pieniędzy. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 6, s. 21 Budżet gminy Tuliszków, pow. Turek

988. BUDŻET Miasta Kościana na 2011 rok. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 8 dod. Orędownik Samorządowy nr 46, s. 3 989. BUDŻET [powiatu kościańskiego] na nowy rok [2011]. - Il. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 4 dod. Orędownik Samorządowy nr 45, s. III 990. CHYTROWSKA Anna. Budżet miasta i gminy [Koźmin Wlkp., pow. Krotoszyn] uchwalony // Rzecz Krot. - 2011, nr 1, s. 5 991. [CZWARTA] IV Sesja Rady Miejskiej w Kobylinie [pow. Krotoszyn] odbyła się w dniu 28 stycznia 2011 roku // Kobylin. - 2011, nr 1, s. 8-12

1000. (jw). Budżet [Ostrowa Wlkp. na 2011 rok] bez fajerwerków // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 2(1509), s. 11 1001. KF. Jednogłośnie za budżetem // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 6, s. 4 Budżet powiatu grodziskiego na 2011 rok

1002. KONIECZNA Edyta. Finanse gminy [Gołańcz, pow. Wągrowiec] według nowych zasad // Echo. - 2011, nr 131, s. 2-4 1003. KRZYŚKA Beata. Budżet [Gniezna na 2011 rok] antyinwestycyjny ale bezpieczny // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 5, s. 5 1004. lm. Budżet Leszna na rok zatwierdzony. - Fot. // ABC. - 2011, nr 10, s. 3

2011

1005. ŁUKASIK Krzysztof. Inwestować, nie przejadać // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 5, s. 8 Budżet Łubowa, pow. Gniezno na 2011 rok

1006. MB. Budżet [Opalenicy pow. Nowy Tomyśl na 2011 rok] do poprawek // Nasz Dzień po Dniu. 2011, nr 6, s. 5 1007. MIK. Nowy budżet [na 2011 rok] w Nowym Tomyślu // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 6, s. 4

Budżet gminy na 2011 rok

992. (ep). Chudy budżet Koźmina Wlkp. [pow. Krotoszyn] więcej na inwestycje dopiero w 2012 roku. Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 3, s. 6 993. (ep). Komu zabrali, a komu dali? - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 14, s. 10

1008. MIZERKA Anna Zarząd dostał absolutorium // Prz. Pow. - 2011, nr 101, s. 1, 3 Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego za 2010 rok

1009. (mn). Budżet gminy Kościan na 2011. - Il. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 4 dod. Orędownik Samorządowy nr 45, s. 1

Budżet gminy Kobylin, pow. Krotoszyn

994. FRANKOWSKI Tomasz. Inwestycyjny rok // Gaz. Słup. - 2011, nr 1, s. 8 Budżet Zagórowa, pow. Słupca na 2011 rok

1010. (nap). Budżet nie jest rozciągalny. - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 10, s. 19 Budżet Dobrzycy, pow. Pleszew na 2011 rok

94 1018. SZCZAP Dominik. Budżet Turku 2011 // 1011. NAPIERAJ Justyna. Zmiany w "skarbówce". Echo Turku. - 2011, nr 3, s. 12 Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 3, s. 3 Urząd Skarbowy w Pleszewie

1012. OLEJNIK Hanna. Niemal jednomyślnie : powiatowy budżet "przyklepany". - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 5(1515), s. 11 Budżet powiatu ostrowskiego na 2011 rok

1013. PB. Budżet gminy Bojanowo [pow. Rawicz] na 2011 rok // Inf. Samorz. Gm. Bojanowo. - 2011, nr 1, s. 912 1014. phil. Rekordowe inwestycje : budżet gminy Strzałkowo [pow. Słupca] uchwalony // Kur. Słup. - 2011, nr 1, s. 15

1019. (wan). Burmistrz nie jest cudotwórcą. - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 6, s. 13 Budżet Pleszewa na 2011 rok

1020. WARDAWY Jarosław. Jednomyślny budżet [Ostrowa Wlkp. na 2011 rok]. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 1(1507), s. 11 1021. WIELKOPOLSKI rok z funduszami [europejskimi] // Monitor Wielkop. - 2011, nr 1, s. 14 1022. WYBIERALSKI Michał. Budżet Poznania na 2011 r. uchwalony z poprawkami Platformy i lewicy. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 22, s. 4

1015. (pol). Rozdzielono środki na 2011 // Rzecz Krot. - 2011, nr 2, s. 7 Budżet Sulmierzyc, pow. Krotoszyn

Budżet województwa wielkopolskiego

1016. POŚPIECH Sebastian. Od 9 do ponad 130 milionów złotych // Rzecz Krot. - 2011, nr 7, s. 7 Budżety gmin powiatu krotoszyńskiego na 2011 rok

RJ. Miliony na ochronę środowiska i odnawialne źródła energii = poz. 851 1017. STAŃCZYK A. Trzcianecki budżet [na 2011 rok] uchwalony. - Fot. // Nadnot. Echa. - 2011, nr 9, s. 3

1023. ABO. Dług nie taki straszny // Monitor Wielkop. - 2011, nr 1, s. 4 1024. ABO. Kasa nam się zgadza. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 6, s. 4 Wykonanie budżetu za 2010 rok

1025. BOIŃSKI Artur. W cieniu szpitala. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 3, s. 4 Budżet na 2011 rok

9. Komunikacja a. Transport 1026. ABO. Coraz lepsze drogi [w Wielkopolsce]. Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 5, s. 5 1027. BARTCZAK Łukasz. Rowerem przez miasto. Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 13 dod. Nasze Miasto Ostrów, s. 4 Ścieżki rowerowe w Ostrowie Wlkp.

1028. BOJARSKI Lech. To autostrada [w Wielkopolsce] - płać. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 123, s. 3

1032. Im. Ulica Dworcowa [w Lesznie] jak nowa // ABC. - 2011, nr 52, s. 4; Ulica Dworcowa - nowa wizytówka Leszna // Tamże. - nr 55, s. 11 1033. KORD. Autobusy po kalisku // Monitor Wielkop. - 2011, nr 5, s. 7 Kaliskie Linie Autobusowe w Kaliszu

1034. KORZECKI Radosław. Zarząd dróg: nie mamy pieniędzy na remonty. - Fot. // Rzecz Krot. 2011, nr 8, s. 16 Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie

1029. CARO. Komunikacja w mieście [Wolsztynie] do poprawy. - Fot. // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 3, s. 10 1030. CHYTROWSKA Magdalena. Obwodnica Koźmina [Wlkp., pow. Krotoszyn] już wkrótce. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 8, s. 11 1031. (ep). Czujemy się jakbyśmy mieszkali na ulicy. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 5, s. 10 Obwodnica Koźmina Wlkp., pow. Krotoszyn

1035. LEŚNIEWSKA Joanna. Strefa [płatnego parkowania] na Jeżycach [w Poznaniu] jest, a jakby jej nie było. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 103, s. 4; WYBIERALSKI Michał. Jeżyce nie tylko dla kasy // Tamże. - nr 109, s. 2 1036. LEŚNIEWSKA Joanna. Wiadukt do zamknięcia. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 91, s. 1 Ulica Krzywoustego w Poznaniu

95 1050. BOJARSKI Lech. Ławica będzie jak 1037. MIRKIEWICZ Grzegorz. Komfortowe i bezpieczne autobusy / rozm. Jarosław Raś // Monitor Włoszczowa? - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań - 2011, nr 108, s. 4 Wielkop. - 2011, nr 1, s. 15 Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o. o w Jarocinie

1038. ORZECHOWSKI Kazimierz. Boruta intrygujący patron ulicy w Kobylinie [pow. Krotoszyn]. Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 16, s. 18 1039. PAŁĘCKI Hubert Stanisław, BEZWIUK Piotr. Rozwój komunikacji miejskiej w Kaliszu w latach 19452010. - Kalisz: H.St. Pałęcki, 2011. - 27 s. : fot. Publikacja okolicznościowa

1040. PATALAS Andrzej. Od listopada szybciej do Berlina. - Fot. // Merkuriusz. - 2011, nr 2, s. 4-5 Autostrada Wielkopolska S.A. Rozmowa z prezesem zarządu

1041. POŚPIECH Sebastian. Drożeją bilety M[iejskiego] Z[akładu] K[omunikacji w Krotoszynie]. Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 9, s. 11 1042. PRZESPOLEWSKA Anetta. Kalisz pieniędzy. - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 1, s. 8

chce

1052. LIPOŃSKI Seweryn. Wielki hałas, wielka kasa. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań - 2011, nr 158, s. 3 Pawłowski Krzysztof. Zapomniana historia = poz. 801 1053. WYBIERALSKI Michał. Nasze lotnisko się rozwija // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 9, s. 4

Transport kolejowy 1054. ABO. Elfy mogą przylecieć. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 2, s. 1-2

Kaliskie Linie Autobusowe w Pleszewie

1043. PRZESPOLEWSKA Anetta. Milion albo na pieszo? - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 7, s. 9

Zakup pociągów przez Koleje Wielkopolskie

1055. ABO, AK. Zaczęło się od Leszna. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 6, s. 3

Komunikacja w Pleszewie

Spółka Koleje Wielkopolskie

Rekordowe Moto Show w Poznaniu = poz. 974 1044. RUSZA wielka przebudowa drogi nr 5 // ABC. 2011, nr 22, s. 3; Im. [Szóstego] 6 czerwca rusza przebudowa drogi nr 5 // Tamże. - nr 41, s. 3 Odcinek w Lesznie

1045. UNIJNE inwestycje w transport Wielkopolsce] // Monitor Wielkop. - 2011, nr 4, s. 12

1051. BOJARSKI Lech. Ławica może się rozbudować; Rusza rozbudowa Ławicy. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 50, s. 4; nr 53, s. 5; BYKOWSKI Grzegorz, WIATROWSKI Mariusz. Dlaczego lotnisko Ławica trzeba rozbudować. - Fot. // Tamże. - nr 69, s. 6

[w

1046. WF. Zaczyna się inwestycja roku [w Słupcy]! Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 10, s. 4 Modernizacja ul. Kopernika

1047. WYBIERALSKI Michał. Urzędnicy manipulują faktami : wiadukt nad III ramą czy przyspieszenie komunikacji publicznej [w Poznaniu]? - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 8, s. 2; KOMPOWSKI Adam. Ani na trzecią ramę, ani na wiadukty Poznania nie stać // Tamże. - nr 10, s. 6

Port Lotniczy "Poznań - Ławica" w Poznaniu 1048. ABO. Ławica się rozbudowuje; Rusza rozbudowa Ławicy. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 3-4, s. 2 1049. BOJARSKI Lech. Co może Ławica? - władze portu odpierają zarzuty portalu lotniczego. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań - 2011, nr 68, s. 3

Bojarski Lech. Wolne Tory [w Poznaniu] do wzięcia = poz. 855 1056. BOJARSKI Piotr, BOJARSKI Lech. Dworzec na Euro! Inwestor dostał zielone światło. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 69, s. 1 Plany przebudowy Dworca Głównego w Poznaniu

1057. BORCZYKOWSKA Anna. Ostatni taki pociąg. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 16, s. 16 Przejazd specjalnego pociągu na nieużywanej trasie w gminie Damasławek, pow. Wągrowiec

1058. CIEŚLAK Szymon. Wiosną do Poznania przez Rogoźno. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 1, s. 4 Linia kolejowa Wągrowiec - Rogoźno, pow. Oborniki

Cylka Tomasz, Lipoński Seweryn. Nie ma pieniędzy na parowozy z Wolsztyna = poz. 1676 1059. (h). Stoi na stacji lokomotywa. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 5, s. 11 110-lecie Śmigielskiej Kolei Dojazdowej w Śmiglu, pow. Kościan

1060. (h). Straszące dworce [kolejowe w powiecie kościańskim]. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 1, s. 1617 1061. (JAC). Koleje Wielkopolskie ruszą z Leszna. - Fot. // ABC. - 2011, nr 34, s. 10

96 1062. LEWANDOWSKA L. Co dalej ze śmigielską kolejką [wąskotorową]? - Fot. // ABC. - 2011, nr 5, s. 5

Lipoński Seweryn. Zabytkowy dworzec [letni w Poznaniu] dla pasażerów = poz. 1842

Śmigielska Kolej Dojazdowa w Śmiglu, pow. Kościan

1063. LIPOŃSKI Seweryn. Dworzec [kolejowy w Poznaniu] zamknięty, bezdomni się wynieśli. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 92, s. 4 1064. LIPOŃSKI Seweryn. Koleje Wielkopolskie owiane tajemnicą; Kolej wieku dziecięcego. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 123, s. 4; nr 144, s. 1 Spółka Koleje Wielkopolskie

1065. LIPOŃSKI Seweryn. Rozkopią odnowiony peron trzeci. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 78, s. 6 Remont dworca kolejowego w Poznaniu

1066. LIPOŃSKI Seweryn. Szybciej znaczy dalej : planowana trasa kolei dużych prędkości niekorzystna dla Poznania. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 100, s. 1

1067. MARCINIAK Agnieszka. Nasycalnia [podkładów Koźminie Wlkp., pow. Krotoszyn] pnie się w górę. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 17, s. 9 1068. POŚPIECH Sebastian. Urząd chce przejąć grunty od PKP [w Krotoszynie]. - Fot. // Rzecz Krot. 2011, nr 11, s. 20 1069. ROKOSZ Krzysztof. Nowe tory, a dworce stare. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 21, s. 21 Trasa kolejowa z Poznania do Wągrowca

1070. SZALBIERZ Mariusz. Białośliwski wielki zlot [miłośników kolejek wąskotorowych] na małych torach // Monitor Wielkop. - 2011, nr 7, s. 7 Białośliwska Kolejka Wąskotorowa w Białośliwiu, pow. Piła

Biografie

Bartkowiak Waldemar

Rybiński Jerzy

Zob. poz. 134

Zob. poz. 530

Baszkowski Antoni

Wieczorek Ryszarda

Zob. poz. 136

Zob. poz. 626

Heliński Stanisław

Wojtkowiak Czesław

Zob. poz. 250

Zob. poz. 643

b. Łączność Jackowski Marian. Września - historia i rozwój poczty poprzez pryzmat stosowanych pieczęci nadawczych, odbiorczych i okolicznościowych = poz. 816

1071. K.J. Ostrzeszowski znaczek na beatyfikację Jana Pawła II. - Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 17, s. 1; JUSZCZAK K. Poczta pielgrzymkowa Ostrzeszów Watykan. - Fot. // Tamże. - S. 5

Ostrzeszów - miasto znane i nieznane : szkice i obrazy z przeszłości : wydawnictwo okolicznościowe z okazji 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej = poz. 781

Inicjatywy filatelistów z Ostrzeszowa z okazji beatyfikacji Jana Pawła II

Filatelistyka

1072. ŁUKASZEWSKI Jakub. Nasz Ratusz w Argentynie. - Il. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 29, s. 12 Znaczki pocztowe z wizerunkiem Poznania

Zob. też poz. 950 Czub Robert. Las znany i nieznany na wystawie w Muzeum = poz. 1729

10. Gospodarka komunalna. Hotelarstwo 1073. BANASIK Feliks. Dwie dekady śmigielskiej "komunalki" / rozm. Hanna Danel. - Fot. // Gaz. Kośc. 2011, nr 4, s. 12 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu, pow. Kościan

1074. FUDAŁA Tadeusz. Powiat ostrowski w statystyce społecznej : infrastruktura komunalna // Biul. Inf. PCPR w Ostrowie Wlkp. - 2011, nr 1, s. 3132 Stan na dzień 31 grudnia 2008 r.

97 1075. (h). Składowisko prawie pełne. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 10, s. 7 Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Bonikowie, pow. Kościan

Hałas-Rakowska Hanna. Cmentarze gmin ewangelickich św. Pawła i św. Łukasza przy ul. Grunwaldzkiej = poz. 790 1076. KOWALSKI Dariusz. Robimy swoje / rozm. Jarosław Wardawy. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 14(1533), s. 12-13

1078. MARCINIAK Agnieszka. Powstanie trzygwiazdkowy hotel [w Koźminie Wlkp., pow. Krotoszyn]. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 12, s. 5 1079. OSIEDLOWA zmiana warty. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 15(1535), s. 15 Nowe Rady Osiedli w Ostrowie Wlkp.

1080. POLAK Maria. Czy kierownik ZUK dopuścił się zaniedbań? // Rzecz Krot. - 2011, nr 15, s. 11 Zakład Usług Komunalnych w Sulmierzycach, pow. Krotoszyn

Holding Spółek Komunalnych "Holdikom" SA w Ostrowie Wlkp.

Kutka Mariusz. Pałac w Wąsowie [pow. Nowy Tomyśl] po pożarze podnosi się ze zgliszcz = poz. 1840

1081. ŚLIWIŃSKI Eugeniusz. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani [pow. Leszno]. - Fot. // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 118120

Leszczyńskie cmentarze : praca zbiorowa / pod red. J.M. Halec = poz. 1841 1077. MARCINIAK Agnieszka. Na cmentarzu [w Krotoszynie] robi się tłoczno. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 4, s. 8

Uruchomienie przedsiębiorstwa w 2010 roku

Weiss Marek. Panowie się poróżnili i z jubileuszu nici? - Fot. = poz. 1862

Biografie Ostwald Jolanta

Zob. poz. 464

11. Gospodarka mieszkaniowa 1082. an. Mieszkań [socjalnych w Lesznie] wciąż mało // ABC. - 2011, nr 2, s. 3

1088. JUSZCZAK K. Nadzwyczajne zebranie spółdzielców. - Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 16, s. 4 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrzeszowie

Banasik Feliks. Dwie dekady śmigielskiej "komunalki" / rozm. Hanna Danel = poz. 1073 1083. BIELECKA Maria. Spółdzielnia [na Piątkowie] pomaga zarabiać lokatorom. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 21, s. 5 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu

1084. BIELICKA Maria. Nowe miejskie mieszkania na Wildzie [w Poznaniu]. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 70, s. 6 1085. DANEL Hanna. Zaufanie wystawione na próbę. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 14, s. 8 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cukrownik" w Kościanie

1086. (far). Rekordowa liczba kandydatów do rady osiedla. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 17, s. 6 Osiedle Mieszkaniowe nr 4 w Krotoszynie

Grzeszczuk-Brendel Hanna. Osiedla na Grunwaldzie z początków XX wieku = poz. 789 1087. JANKOWSKA Karina. Trudny rynek mieszkaniowy [w Kościanie i powiecie kościańskim]. Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 13, s. 6-7

1089. MIANOWSKI Jerzy. Są długi, nie ma winnych? - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 12, s. 7 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Popowie Kościelnym, pow. Wągrowiec

Olejniczak Maciej. Osiedle willowe Ostroroga Zakręt : przyczynek do historii zabudowy Grunwaldu = poz. 799 1090. OLEJNIK Hanna. Ostrów się buduje. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 9(1523), s. 12 Gospodarka mieszkaniowa w Ostrowie Wlkp.

1091. OLEJNIK Hanna. Socjalny zastój w gminach. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 20(1544), s. 11 Mieszkania socjalne w powiecie ostrowskim

1092. SZARAFIŃSKA Adrianna, WALCZAK Janusz. Najem lokali mieszkalnych w kamienicach na terenie miasta Poznania. - Fot., wykr. // Biul. Stow. Rzecz. - 2011, nr 1, s. 32-35 1093. WYBIERALSKI Michał. Pomóc, nie zsyłać : czy kontenery socjalne [w Poznaniu] to dobre rozwiązanie?; Kontenery to nie rozwiązanie - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 81, s. 1; nr 82, s. 6

98

Biografie Kabat Olga

Sołtysiak Wiesław

Zob. poz. 283

Zob. poz. 555

12. Pożarnictwo 1094. A. Wkrótce stulecie jednostki. - Fot. // Kur. Słup. - 2011, nr 11, s. 8 Ochotnicza Straż Pożarna w Cieninie Zabornyn, pow. Słupca

1106. [DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIE] 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Granówku [pow. Grodzisk Wlkp.] / oprac. KF. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 20, s. 9

A. Orkiestra podsumowała rok = poz. 1626 1095. A. Prawie 100 akcji druhów z Kamienia [pow. Słupca]. - Fot. // Kur. Słup. - 2011, nr 12, s. 9 Ochotnicza Straż Pożarna

1096. A. To była dobra kadencja lądkowskich strażaków. - Fot. // Kur. Słup. - 2011, nr 12, s. 10 Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku, pow. Słupca

1107. (ep). Dzięki "muzyce z pompą" strażacy mają nowy sprzęt. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 7, s. 10 Ochotnicza Straż Pożarna w Kuklinowie, pow. Krotoszyn

1108. (far). Gorąca krew strażaków z Chwaliszewa [pow. Krotoszyn]. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 10, s. 10 Ochotnicza Straż Pożarna

1097. (aga). [Ochotnicza] Straż Pożarna z Kaniewa [pow. Krotoszyn] ma 100 lat. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 19, s. 7

1109. (far). Strażacy ratowali ludzi i mienie. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 5, s. 8 Powiatowa Straż Pożarna w Krotoszynie

1098. (alf). Czy przy wyborze delegatów doszło do nieprawidłowości? - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 14, s. 4 Ochotnicza Straż Pożarna w Zdunach, pow. Krotoszyn

1110. (far). Strażacy z Lutogniewa dostaną nowy samochód, ale brakuje im mundurów. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 7, s. 16 Ochotnicza Straż Pożarna w Lutogniewie, pow. Krotoszyn

1099. (alf). Ochotnicza Straż Pożarna [w Sulmierzycach, pow. Krotoszyn] ma nowego prezesa [Karola Gibasiewicza]. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 13, s. 6

1111. FILIPCZAK Ewelina. Mateusz Szymański nowym naczelnikiem // Gaz. Słup. - 2011, nr 6, s. 16

1100. (ap). Chcą powalczyć o unijną kasę. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 7, s. 17

1112. FILIPCZAK Ewelina. Pająk ponownie obdarzony zaufaniem // Kur. Słup. - 2011, nr 2, s. 27

Ochotnicza Straż Pożarna w Biadkach, pow. Krotoszyn

1101. BIAŁECKA Marta. Prezes nadal ten sam. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 7, s. 15 Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu, pow. Słupca

1102. BIENIEK Dariusz. Działania ratownicze PSP [Państwowej Straży Pożarnej] w Ostrzeszowie w 2010 r. (Cz. 1). - Tab. // Czas Ostrz. - 2011, nr 10, s. 4 1103. boxa. Druhowie na posterunku w każdą pogodę. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 19, s. 12

Ochotnicza Straż Pożarna w Kąpieli, pow. Gniezno

Ochotnicza Straż Pożarna w Kosewie, pow. Słupca

1113. FRANKOWSKI Tomasz. 90 lat minęło... : z kart historii Ochotniczej Straży Pożarnej [w Osieczy, pow. Konin]. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 18, s. 23; TF. Urodziny w dzień beatyfikacji // Tamże. - nr 19, s. 23 1114. (greg). Straż podsumowała pracę. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 6(1518), s. 4 Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzewie, pow. Turek

1104. boxa. Służą od dziesięcioleci. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 19, s. 24 Ochotnicza Straż Pożarna w Międzylesiu, pow. Turek

1105. boxa. Służby mundurowe zawsze w pełnej gotowości. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 19, s. 9 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku

1115. (hol). Strażacy - ochotnicy odznaczeni. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 15(1535), s. 8 XI Zjazd Zwyczajny Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowie Wlkp.

1116. (hol). Strażacy świętowali. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 19(1543), s. 8 Ochotnicza Straż Pożarna w Gliśnicy, pow. Ostrów Wlkp.

99 1117. ika. Majowa jutrzenka przy strażackich dźwiękach. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 19, s. 20

Ochotnicza Straż Pożarna w Cieninie Zabornyn, pow. Słupca

1129. RYBICKA Katarzyna. Szczepan Babacz ponownie prezesem // Gaz. Słup. - 2011, nr 21, s. 13

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuliszkowie, pow. Turek

1118. KORZECKI Radosław. Ochotnicy w krajowym systemie. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 9, s. 4 Jednostki Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej w powiecie krotoszyńskim

Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Lądku, pow. Słupca

1130. RYBICKA Katarzyna. Za rok 50-lecie jednostki. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 12, s. 10 Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu, pow. Słupca

1119. (mal). Sztandar ukryty w kościele. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 20, s. 7

1131. SAŁACKI Paweł. Integracja zdała egzamin. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 1, s. 8

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach, pow. Kalisz

1120. MB. OSP [Ochotnicza Straż Pożarna] w Porażynie [pow. Nowy Tomyśl] podsumowała rok. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 6, s. 8 1121. MB. Strażacy [Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagwach pow. Nowy Tomyśl] podsumowali rok. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 6, s. 6 1122. MB. Walne zebranie OSP [Ochotniczej Straży Pożarnej] w Opalenicy [pow. Nowy Tomyśl]. - Portr. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 8, s. 13 1123. MeJ. Jan Rogoziński, jak Małysz, odszedł na zasłużoną emeryturę. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 13, s. 20 Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku

1124. MOEGLICH Marcin. Strażacka "Wspinalnia" Izba Tradycji Pożarnictwa w Wągrowcu. - Fot. // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 111-114 Historia pożarnictwa w Wągrowcu od 1868 r. i przegląd eksponatów muzealnych

1125. OCHOTNICZA Straż Pożarna w Godzieszach Wielkich [pow. Kalisz] : lata 1909-2009 / oprac. Radosław Marek. - Godziesze, 2011. - 19 s. : fot. Historia jednostki. Publikacja okolicznościowa

1126. PAWLIK Magdalena. Strażacy z Rozdrażewa chcą nowej remizy. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 7, s. 13 Ochotnicza Straż Pożarna w Rozdrażewie, pow. Krotoszyn

1127. (rw). Strażacki bilans. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 2(1509), s. 9

Zintegrowane Stanowisko Dyspozytorskie straży pożarnej i pogotowia ratunkowego w Kościanie

Siama Alfred. Z pogorzelskich archiwaliów = poz. 785 1132. STACHOWIAK Bartosz. Ochotnicze Straże Pożarne gminy Kawęczyn [pow. Turek] : zarys historyczny. - Kawęczyn: Gmina Kawęczyn, 2011. 245 s. : il. 1133. TYCZYNO Andrzej R. Duże dokonania i ambitne plany strażaków z Rzechty. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 4, s. 9 Ochotnicza Straż Pożarna w Rzechcie, pow. Turek

1134. TYCZYNO Andrzej R. Strażacy umundurowali burmistrza. - Fot. // Echo Turku. 2011, nr 20, s. 12 Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Dobra, pow. Turek

1135. TYCZYNO Andrzej R. Zmiana prezesa na szczycie dobrskiej władzy strażackiej. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 15, s. 24 Oddział Miejsko - Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Dobra, pow. Turek

1136. WEISS Marek. Kaliska OSP przed wielkim jubileuszem. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 5, s. 1617 150-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu

1137. WIDZIŃSKA Marta. Janiszewski strażakiem roku. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 19, s. 15

Ochotnicza Straż Pożarna w Przygodzicach, pow. Ostrów Wlkp.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mieścisku, pow. Wągrowiec

1128. RYBICKA Katarzyna. (R)ewolucje w zarządzie jednostki. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 12, s. 10

Biografie Grzybowski Leszek Zob. poz. 243

Zob. poz. 460

Kołaski Leszek Zob. poz. 314

Ollek Wojciech

Pruss Waldemar Zob. poz. 503

100

Ptaszyński Mieczysław

Trawiński Piotr

Zob. poz. 508

Zob. poz. 606

Szwargot Czesław

Witkiewicz Andrzej

Zob. poz. 588

Zob. poz. 637

Szymczak Maciej

Woźnicki Franciszek

Zob. poz. 597

Zob. poz. 649

VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE 1. Zagadnienia ogólne. Życie społeczne i polityczne regionu od 1945 r. 1138. CIEŚLAK Szymon. Dekada partnerstwa spełnionych marzeń. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 18, s. 16-17

Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 = poz. 834

Współpraca Wągrowca z gminami Adendorf i Schőnwalde (Niemcy)

1141. TABAKA Anna. Równe Babki. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 4-5

Czy warto ufać obcym? / pod red. Hanny Mamzer = poz. 1183

"Równe Babki - spotkanie kaliszanek w różnym wieku" projekt zrealizowany przez organizacje pozarządowe w Kaliszu. M.in. sylwetki uczestniczek

1139. INTERPRETACJE upadku komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wchodniej / pod red. Krzysztofa Brzechczyna. - Poznań: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 2011. - 280 s. : fot., il. - (Studia i Materiały Poznańskiego IPN; t. 14)

1142. TORZEWSKI Marian. Wysiedlenie Niemców z Wrześni i powiatu wrzesińskiego w latach 1945-1950 roku. - (Karty z dziejów Wrześni i powiatu wrzesińskiego). - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 95-96, s. 12

Zawiera m.in.: RECZEK Rafał. Społeczeństwo i władze Wielkopolski i Lubuskiego wobec obrad Okrągłego Stołu i wyborów z czerwca 1989 roku. s. 119-153

1143. ZIELONKA Jerzy. Kronika zwykłych przypadków [w powiecie kościańskim na przełomie 1945 i 1946 roku] // Gaz. Kośc. - 2011, nr 12, s. 26

1140. JANICKI Paweł. Prawda i mity o "Groźnym". (Cz. I-V). - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 10-11, s. 24; nr 12-14, s. 21 Grupa antykomunistyczna Eugeniusza Kokolskiego ps. "Groźny" działajaca w okręgu tureckim w okresie od sierpnia 1945 do marca 1946 roku

Poznański Czerwiec 1956 r. 1144. CYLKA Piotr. Zapomnieli o Czerwcu. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 149, s. 3 Obchody 55. rocznicy

(jw). Przedstawiamy kandydatów = poz. 21 Łuczak Agnieszka. Utracone decorum : grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w

Wilczak Sylwia. Skupieni wokół Krzyży = poz. 1951

2. Partie polityczne 1145. CYLKA Tomasz. Zgodne porażki trójki liderów // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 4, s. 6 Partie polityczne w Poznaniu

Platforma Obywatelska 1146. CYLKA Tomasz. Korupcja polityczna w PO [w Środzie Wlkp.]? // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 65, s. 4

Prawo i Sprawiedliwość Bojarski Piotr. Mobilizacja zwolenników PiS na poznańskich uczelniach = poz. 1428 1147. CYLKA Tomasz. Poznański PiS staje do przeglądu // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 20, s. 5

101 / rozm. Daria Kubiak. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 13, s. 2

Sojusz Lewicy Demokratycznej 1148. AJ. Turkowska lewica w oczekiwaniu na lepsze czasy : Konwencja Powiatowa SLD. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 10, s. 5

Przygotowania do wyborów parlamentarnych

1150. (jw). Lewica się odmładza. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 11(1527), s. 3 SLD w Ostrowie Wlkp.

1149. ALEKSANDRZAK Leszek. W Kaliszu i powiecie kaliskim wyborcze listy SLD bez niespodzianek

Biografie Dziuba Tadeusz

Szczepański Wiesław

Zob. poz. 203

Zob. poz. 580

Nowacki Grzegorz

Tomaszewski Tadeusz

Zob. poz. 444, 445

Zob. poz. 603

Piwoński Krzysztof Benedykt

Zawal Włodzimierz

Zob. poz. 487, 488

Zob. poz. 657

3. Organizacje społeczne 1151. e.m. Powstało Forum Kobiet w Słupcy // Kur. Słup. - 2011, nr 12, s. 26

MB. Podtrzymują powstańczą pamięć = poz. 753 MB. Sztafeta pokoleń pielęgnowania pamięci : V krajowy zjazd delegatów Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego [w Poznaniu] = poz. 754

(greg). Kolejne żołnierskie mogiły = poz. 1393 1152. GRZELIŃSKA Sylwia. Nowe stowarzyszenie. Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 95, s. 7 Stowarzyszenie "Psary razem", skupiające mieszkańców Psar Wielkich, Małych i Polskich, pow. Września

1153. JAŁOSZYŃSKI Ryszard. Potrafią i chcą dobrze pracować dla wspólnego pożytku // Monitor Wielkop. 2011, nr 2, s. 8-9 Organizacje pozarządowe w Wielkopolsce

Janasik T., Jańczak D. Działo się w Książu : z XX i XXI wieku = poz. 17 1154. JUSZCZAK K. W poszukiwaniu zapomnianych mogił. - Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 14, s. 1 Poszukiwanie grobu żołnierzy niemieckich z 1945 roku w Pisarzowicach, pow. Ostrzeszów przez członków Stowarzyszenia "Pomost" w Gostyniu

1155. (jw). Jubileusz stowarzyszenia. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 13(1531), s. 10

MB. Wybrano zarząd : koło Miejskie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego [w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl] = poz. 755 1156. MERGLER Lech. [Stowarzyszenie] MyPoznaniacy [w Poznaniu] nie będą partią / rozm. Michał Wybieralski // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 76, s. 6 1157. MIANOWSKI Jerzy. Hospicjum to radość działania. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 10, s. 11 Stowarzyszenie Wągrowcu

im.

ks.

Jerzego

Niwarda

Musolffa

w

1158. (pol). Nowe stowarzyszenie ["Eko-my" w Sulmierzycach, pow. Krotoszyn] zachęca // Rzecz Krot. - 2011, nr 18, s. 6 Tabaka Anna. Równe Babki = poz. 1141

10-lecie Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach, pow. Ostrów Wlkp.

Koła Gospodyń Wiejskich

(kin). Trzeba szczycić się Criciusem = poz. 341 Krzyżanowska-Sołtysiak zmieniać wieś = poz. 1617

Marta.

Nie

jest

łatwo

Lubawy Edmund. Pamięć o Powstaniu : Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Skokach [pow. Wągrowiec] = poz. 752

1159. (abi). Złote kobiety. - Fot. // Życie Plesz. 2011, nr 10, s. 3 50-lecie koła w Krzywosądowie pow. Pleszew

102 1160. boxa. Robią kabaret, gotują, szyją czyli panie 1165. WIDZYŃSKA Maria. Działamy już 50 lat! do tańca i do różańca. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 1, s. Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 10, s. 13 Koło w Kłodzinie, pow. Wągrowiec 9 Koło w gminie Brudzew, pow. Turek

1161. CURYK-SIERSZULSKA E. Gdy trzeba pracują, gdy można - świętują. - Fot. // ABC. - 2011, nr 20, s. 20

1166. WYBRANO nowe władze Koła Gospodyń Wiejskich w Kruchowie [pow. Gniezno]. - Fot. // Kosynier. - 2011, nr 4, s. 4-5 Działalność koła i skład osobowy zarządu

Koło w Kaczej Górce, pow. Gostyń

1162. (far). Nowa szefowa KGW w Lutogniewie [pow. Krotoszyn]. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 11, s. 14 1163. FILIPCZAK Ewelina. Pozyskały kolejne środki z funduszy. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 17, s. 14 Koło w Orchowie, pow. Słupca

Kurkowe Bractwa Strzeleckie 1167. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Opłatek bractw kurkowych : zjazd bractw kurkowych z Diecezji Kaliskiej. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 2(1509), s. 10

MB. Kontynuatorzy tradycji : 45 lat K[oła] G[ospodyń] W[iejskich] i 53 lata Kółka Rolniczego w Niegolewie [pow. Nowy Tomyśl] = poz. 907 1164. STERCZYŃSKI Rafał. Bo w kołach gospodyń na pewno jest jakaś siła. - Fot. // Echa Opal. - 2011, nr 2, s. 14-15

Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rybicka Katarzyna. Uhonorowani Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym = poz. 96

Koła w gminie Opalenica, pow. Nowy Tomyśl. M.in. składy osobowe zarządów

Biografie Barciszewski Marek

Paradowska Maria

Zob. poz. 129

Zob. poz. 472, 473, 474

Łabuzińska Joanna

Wawrzyniak Andrzej

Zob. poz. 374

Zob. poz. 619

4. Organizacje młodzieżowe Harcerstwo 1168. CIEŚLAK Szymon. Mają patrona na wieki. Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 16, s. 6-7

Zamelski Feliks, Kajdan Henryk. Fascynacje - nie tylko sportowe - powojennego Zaniemyśla [pow. Środa Wlkp.] = poz. 1799

Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Wągrowcu

Kubacki Tadeusz. Lokalny leksykon harcerstwa [z okręgu słupeckiego] = poz. 71

działaczy

1169. MACIEJEWSKI Grzegorz. Pół wieku Hufca [Związku Harcerstwa Polskiego] Poznań - Grunwald im. Zwycięzców Grunwaldu. - Fot. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 401-406

Ochotnicze Hufce Pracy 1170. (far). Chcesz zdobyć zawód? Wybierz Środowiskowy Hufiec Pracy [w Krotoszynie]. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 17, s. 7

M.in. Liczba członków i drużyn Hufca Poznań-Grunwald w latach 1964-1988 oraz wykaz komendantów organizacji od 1959 roku

Biografie Brodziak Mieczysław Zob. poz. 160

Dobersztyn Antoni Zob. poz. 100

103

Dybała Maria

Łuczak Irena

Zob. poz. 200

Zob. poz. 378

Głogowski Edmund

Marciniak Florian

Zob. poz. 100

Zob. poz. 396

Góral Urszula

Pawlak Halina

Zob. poz. 225

Zob. poz. 477

Grajkowski Franciszek

Szczygieł Roman

Zob. poz. 231

Zob. poz. 581

Kaźmierczak-Baszczyk Jadwiga

Szymański Władysław

Zob. poz. 300

Zob. poz. 596

5. Zagadnienia społeczne a. Praca. Samorząd pracowniczy. Zagadnienia socjalne 1171. CIEŚLAK Szymon. Bezrobotnych [w powiecie wągrowieckim] coraz więcej, pieniędzy coraz mniej. Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 21, s. 15

1177. KUNZE Olga. Przedsiębiorczość przeciw apatii. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 1, s. 12

1172. e.m. Czy znajdzie pracę? - Fot. // Kur. Słup. 2011, nr 13, s. 14

1178. KUTKA Mariusz. Młodzi [w Wielkopolsce] bez pracy choć mają dyplomy // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 78, s. 1

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy

Zakłady aktywności zawodowej w Wielkopolsce

1173. GABRYELÓW Lila. Kobiety na marginesie : powiat gostyński. Przyglądamy się bezrobociu wśród płci pięknej. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 8, s. 6

1179. MATUSZEWSKA Lidia. Bezrobotni czekają na pieniądze z [Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie]. - Fot. // ABC. - 2011, nr 30, s. 12

1174. GRZELIŃSKA Sylwia. Z Powiatowej Rady Zatrudnienia. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 92, s. 3

1180. (mp). Kobiety mają gorzej : bezrobocie w powiecie krotoszyńskim. - Fot. // Gaz. Krotosz. 2011, nr 15, s. 20

Rynek pracy w powiecie wrzesińskim

1175. JANASEK Mateusz. Ludzie nie mogą znaleźć pracy. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 4, s. 9 Bezrobocie w powiecie krotoszyńskim

1181. OLEJNIK Hanna. Mniej dla bezrobotnych. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 8(1521), s. 15 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp.

1176. JAREK Andrzej. Kryzys nadal pogrąża powiatowy rynek pracy [w powiecie turkowskim] : plaga bezrobocia ani myśli odpuszczać. - Tab. // Echo Turku. 2011, nr 11, s. 6

1182. (red.) Cięcia nie zaktywizują bezrobotnych [w Wielkopolsce] // Prz. Pow. - 2011, nr 91, s. 5

Biografie Zob. poz. 636

Witczak Stefan

c. Zagadnienia socjologiczne 1183. CZY warto ufać obcym? / pod red. Hanny Mamzer. - Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2011. - 196 s. : il. - (Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; nr 68)

Stosunek do cudzoziemców w Poznaniu

1184. SKOCZYLAS Kazimierz. Wartości młodych katolików regionu konińskiego : studium

104 katechetyczno-pastoralne na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych regionu konińskiego. - Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - 791 s. : il. - (Scripta Theologica Thoruniensia; 14) Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Mikołaja Kopernika

d. Pomoc społeczna 1185. AKTYWIZUJĄ niepełnosprawnych. - Fot. // ABC. - 2011, nr 4, s. 15 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rydzynie, prowadzone przez Stowarzyszenie "Pro-Activ"

pow.

Leszno

(ama). Zaciera granice = poz. 1734 1186. ANANNIKOVA Ludmiła. Bohdan Smoleń dziękuje za pomoc. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 161, s. 3 "Stworzenia pana Smolenia" - fundacja artysty kabaretowego dla dzieci z siedzibą w Baranówku, pow. Poznań

1187. ANDERSZ-WANAT Ewa. Mobbing czy walka liderów? - Portr. // Życie Plesz. - 2011, nr 14, s. 10-11 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie

Biuletyn Informacyjny / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim / zespół red. Marcin Siudziński [i in.] = poz. 3 1188. boxa. Chciałabym, żeby byli jak ewangeliczne ziarno. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 16, s. 10-11 Rodzinny Dom Dziecka w Ogorzelczynie, pow. Turek

1189. boxa. Od kilogramów monet wolą trzy kilo szczerego uśmiechu. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 13, s. 9 Wolontariusze w Turku

1190. CARO. Niech się mury pną do góry : trwa budowa warsztatów terapii zajęciowej [w Wolsztynie] // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 8, s. 14 1191. CIEŚLAK Szymon. Dziesięć lat minęło. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 1, s. 4 Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu

1192. FILIPCZAK Ewelina. 20-lecie Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie [pow. Słupca]. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 23, s. 14 1193. GRZEŚNIAK Sławomir. Wszechstronna pomoc / rozm. Ewa Kotowska-Rasiak. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 8(1521), s. 21 Caritas Diecezji Kaliskiej

1194. (h). Jasiek dający siłę. - Fot. // Gaz. Kośc. 2011, nr 9, s. 17 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorych i Potrzebujących "Jasiek" w Czempiniu, pow. Kościan

1195. J.W. Iść z odwagą do świata. - Fot. // ABC. 2011, nr 20, s. 17 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci oraz Osób Niepełnosprawnych "Razem Raźniej" w Bojanowie, pow. Rawicz

1196. (JAC). Alternatywa wśród finalistów. - Fot. // ABC. - 2011, nr 29, s. 6 Młodzieżowe Centrum Profilaktyki "Alternatywa" w Lesznie

1197. (kar). Dom opieki pod dębami. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 1, s. 11 Prywatny Dom Opieki "Pod Dębami u Bożeny" w Starych Oborzyskach, pow. Kościan

1198. KARCZEWSKA Irena. Można by rzec poezja. - Fot. // Kosynier. - 2011, nr 5, s. 11 Terapia ogrodnicza w Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzemesznie, pow. Gniezno. Rozmowa z terapeutką, Joanną Musiałowską

Kasprzak Krzysztof. Powódź w Wielkopolsce w 2010 roku = poz. 941 1199. (kin). Klub niewidzących [w Lesznie] już działa. - Fot. // ABC. - 2011, nr 15, s. 15 Klub Młodych "Razem"

Kunze Olga. Przedsiębiorczość przeciw apatii = poz. 1177 1200. MACHOWSKA Anna. Specjaliści czekają na dzieci. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 12, s. 22 Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Lesznie

1201. MAĆKOWIAK Anna. Nie użalać się nad sobą! - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7. s. 18 Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach, pow. Leszno

1202. MARCINIAK Agnieszka. Akademia sukcesu zakończona sukcesem. - Fot. // Rzecz Krot. 2011, nr 3, s. 17 "Akademia sukcesu" - projekt realizowany Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie

przez

1203. MARCINIAK Agnieszka. Jesteśmy ich rodziną, jesteśmy ich bliskimi. - Fot. // Rzecz Krot. 2011, nr 7, s. 12 Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie, pow. Krotoszyn

1204. MAZUR Natalia, SUCHECKA Justyna. Więzienie dla dzieci. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 57, s. 3 Domy Dziecka w Poznaniu

Olejnik Hanna. Socjalny zastój w gminach = poz. 1091 Orchowski Aleksy. Przytułek dla ubogich w Zagórowie [w XVIII wieku] = poz. 826

105 1205. RJ. W sztafecie dobrej woli // Monitor 1217. ZAWORSKA Katarzyna. Trzeba chodzić i Wielkop. - 2011, nr 3, s. 3 prosić. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 12, s. 12 "Centrum Południowa" - ośrodek rehabilitacyjno-szkoleniowy dla niepełnosprawnych, prowadzony przez fundację "Podaj dalej" w Koninie

1206. (rw). Dom, w którym czeka pomoc. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 6(1517), s. 17 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp.

Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Kościanie i jego prezes, Maria Tylińska-Grzelak

Żołądź-Strzelczyk Dorota. Panie i panny miejskie : o białogłowach poznańskich, siostrach cechowych, dobrodziejkach Kościoła i ubogich.. = poz. 804

Centrum Pomocy Rodzinie 1207. (rw). Papieskie stypendia przyznane : władze Ostrowa nagrodziły najlepszych uczniów. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 15(1535), s. 20-21; Wykaz uczniów, którym przyznano Stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na II półrocze roku szkolnego 2010/2011 // Tamże. - S. 21 1208. RYBICKA Katarzyna. Nasz przyjaciel Miecia. Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 7, s. 8 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Michalinowie k. Oleśnicy, pow. Słupca

1209. SIKORA Agnieszka. Bo razem raźniej / rozm. Arkadiusz Jakubowski. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 19, s. 9 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci oraz Osób Niepełnosprawnych "Razem Raźniej" w Bojanowie, pow. Rawicz

1210. SUCHECKA Justyna. Kopciuszek z dziećmi przy Podgórnej. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 59, s. 4 Rodzinny Dom Dziecka w Poznaniu

1211. SZKLENNIK Franciszek. Gra w "kapslowe" // Głos Wągrow. - 2011, nr 16, s. 35 Walka z alkoholizmem w powiecie wągrowieckim

1212. ŚWIGONIAK Daniel. Środowiskowy Dom Samopomocy [w Ostrowie Wlkp.]. - Fot. // Biul. Inf. PCPR w Ostrowie Wlkp. - 2011, nr 1, s. 17-19 Tyczyno Andrzej R. Młodzianów forpocztą nowego : powstaną pierwsze spółdzielnie socjalne w powiecie [turkowskim] = poz. 903 1213. VŚ. "Chcemy być aktywni" // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 3, s. 6 Świetlica socjoterapeutyczna w Wolsztynie

1214. WEISS Renata. Pomagają potrzebującym. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 14(1533), s. 10 Szkolne Koło Wolontariusza przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp.

1215. WEISS Renata. Pomagają, bo tak chcą. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 6(1517), s. 12-13

1218. (kar). Jadłodajnia to jest to. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 10, s. 9 Punkt Pomocy Żywnościowej - jadłodajnia prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

MB. Pokazali swoją wrażliwość : wernisaż prac plastycznych osób niepełnosprawnych [zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu] = poz. 1659

Stowarzyszenie Monar 1219. KONARZEWSKA-MICHALAK Ewa. Trudna droga do samodzielności. - Fot. // Prz. Pow. 2011, nr 100, s. 4 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielińcu, pow. Września

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 1220. (aft), (mp). Zagrali, by pomóc dzieciom z chorobami nerek. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 2, s. 16-17; SZUNIEWICZ Wojciech. Nie ma obowiązku uczestniczenia w WOŚP / rozm. Adam Femiak. - Fot. // Tamże. - S. 17 Finał w powiecie krotoszyńskim

1221. BIAŁECKA Marta. Zebrano blisko 20 tys. zł [w Witkowie, pow. Gniezno]. - Fot. // Gaz. Słup. 2011, nr 2, s. 24 1222. boxa. Do orkiestrowej kasy powiat dorzuca prawie 100 tysięcy złotych. - Fot. // Echo Turku. 2011, nr 2, s. 12-13 Finał w powiecie turkowskim

1223. CARO. Oj "się działo" w gminie Siedlec [pow. Wolsztyn]. - Fot. // Wasz Dzień po Dniu. 2011, nr 2, s. 13 1224. CARO. Przemęcki rekord. - Fot. // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 2, s. 14 Finał w gminie Przemęt, pow. Wolsztyn

Wolontariat w Ostrowie Wlkp.

1216. WIECZOREK Maria. Dom Opieki Społecznej w Starych Oborzyskach [pow. Kościan]. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 4 dod. Orędownik Samorządowy nr 45, s. 1

1225. CARO. Wolsztyn pobił rekord. - Fot. // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 2, s. 12 1226. (CK). 19 Finał. WOŚP zagrała w całym powiecie [wągrowieckim]. - Fot. // Głos Wągrow. 2011, nr 2, s. 16-17

106 1227. DK. XIX Finał Wielkiej Orkiestry 1241. OLEJNIK Hanna. Sie ma z Ostrowa! - Fot. Świątecznej Pomocy [w Bojanowie, pow. Rawicz]. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 2(1509), s. 20-22 19. Finał w Ostrowie Wlkp. // Inf. Samorz. Gm. Bojanowo. - 2011, nr 1, s. 16 1228. [DZIEWIĘTNASTY] XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kobylinie [pow. Krotoszyn]. - Fot. // Kobylin. - 2011, nr 1, s. 42-43

1242. ORKIESTRA znowu zagrała [w powiecie pleszewskim]. - Fot. // Życie Plesz.. - 2011, nr 2 dod. Magazyn, s. 3

1229. (es). "Każda złotówka jest ważna". - Fot. // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 2, s. 35

1243. PODSUMOWANIE XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy [w Witkowie, pow. Gniezno]. - Fot. // Witkow. Wiad. Samorz. - 2011, nr 1, s. 2

Finał w Witkowie, pow. Gniezno

1230. (h). Letnia zadyma w środku zimy. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 2, s. 16-17 Finał w powiecie kościańskim

1244. (red). 60 tysięcy złotych! - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 2, s. 11 Finał w powiecie krotoszyńskim

1231. J.W. Orkiestra [w okręgu leszczyńskim] zagra po raz dziewiętnasty; Orkiestra zdrowia i radości. - Fot. // ABC. - 2011, nr 2, s. 11; nr 3, s. 4 1232. (jw). Pograli i pośpiewali. - Fot. // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 2, s. 35 Finał w Kłecku, pow. Gniezno

1233. (jw). Wielkie dzięki... - Fot. // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 2, s. 35 Finał w Niechanowie, pow. Gniezno

1234. KF. Oj, się działo! - Fot. // Nasz Dzień po Dniu - 2011, nr 2, s. 6 Finał w powiecie grodziskim

1235. (kk). Orkiestra na sportowo. - Fot. // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 2, s. 35 Finał w Kiszkowie, pow. Gniezno

1236. KONIECZNA Magdalena, STERCZYŃSKI Rafał. WOŚP [w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl]: 19 tysięcy złotych // Echa Opal. - 2011, nr 1, s. 2 1237. MAĆKOWIAK Anna. Sportowo, koncertowo i... w przeręblu. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 2, s. 16 Finał w regionie leszczyńskim

1238. MB. Liczyła się każda złotówka. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu - 2011, nr 2, s. 8 Finał w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl

1239. MIB. W Buku [pow. Poznań] warto było dobrze się nakręcić. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 2, s. 9

1245. RYBICKA Katarzyna. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Strzałkowie [pow. Słupca]. Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 2, s. 7 1246. RYBICKA Katarzyna. XIX finał WOŚP brawo Słupca! Zebraliśmy ponad 35,5 tys. zł. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 2, s. 16-17 1247. SKALSKI Szymon. Francuski łącznik i rekordowy finał. - Fot. // Przem. na Szlaku Piast. 2011, nr 2, s. 1 Finał w Gnieźnie

1248. SZOSTAK Violetta. WOŚP [w Poznaniu], czyli siema, ściemy Jurku nie ma!; Zagrajmy to jeszcze raz. Już 19. raz. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 3, s. 3; nr 5, s. 4; SUCHECKA Justyna, BURKICIAK Paulina, LIPOŃSKI Seweryn. Trzy tysiące puszek. - Fot. // Tamże. - nr 6, s. 3 1249. WIELKA Orkiestra Świątecznej Pomocy w mieście i gminie Gołańcz [pow. Wągrowiec]. - Fot. // Echo. - 2011, nr 126, s. 1 1250. WRÓBLEWSKI Marcin. Wokół finału WOŚP [w Golinie, pow. Konin]. - Fot. // Gaz. Słup. 2011, nr 3, s. 21 1251. WRÓBLEWSKI Marcin. Zebrali 10 tysięcy złotych [w Golinie, pow. Konin]. - Fot. // Gaz. Słup. 2011, nr 2, s. 21 1252. ZAJDA Paweł. Fala ludzkich serc. - Fot. // Nadnot. Echa. - 2011, nr 2, s. 8-9

1240. MIK. Orkiestra w Nowym Tomyślu. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 2, s. 5

Finał w Czarnkowie i okolicach

Biografie

Brandys Arkadiusz

Zob. poz. 64

Hryniewicz-Szulc Anna

Zob. poz. 64

Dutkowski Mariusz

Zob. poz. 254

107

Jaworska Irena

Waszczuk Dionizy

Zob. poz. 274

Zob. poz. 618

e. Patologia społeczna 1253. KOTERAS Kajetan. Miasto zapłaci za "wytrzeźwiałkę". - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 14, s. 6 Alkoholizm w Wągrowcu i Izba Wytrzeźwień w Pile

1254. KRUSZYK Bernadeta. Kradzież w katedrze. - Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 8, s. 14-15 Kradzież pierścienia kardynała Stefana Wyszyńskiego z katedry w Gnieźnie

6. Uroczystości i obchody 1255. ES. 100-lecie obchodów Dnia Kobiet w Europie. - Fot. // Ujskie Spr. - 2011, nr 2, s. 14-15

Uroczystość wręczenia "Krotoszyńskich Dębów" w dziedzinie kultury, gospodarki, działalności społecznej i sportu

Obchody w gminie Ujście, pow. Piła

1256. (h). Żelazo wśród złota. - Fot. // Gaz. Kośc. 2011, nr 9, s. 26

1264. RATAJCZAK Maciej. Osiem wieków ziemi przemęckiej. - Fot. // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 136-140 Obchody w Przemęcie, pow. Wolsztyn

Uroczystość wręczenia medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie" w Śmiglu, pow. Kościan

Hinc Sławomir. Zasłużyć na przyszłość / rozm. Adam Suwart = poz. 1975 1257. ika. Janusz i tytuły rozdane. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 5, s. 9

1265. RJ. Mistrz Paderewski z pochodniami. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 1, s. 6 Obchody 92. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu

1266. RJ. Poległym w Katyniu // Monitor Wielkop. - 2011, nr 5, s. 7 Obchody 71. rocznicy zbrodni katyńskiej w Poznaniu

Uroczystość wręczenia statuetki Tuliszkowskiego Janusza oraz innych wyróżnień i tytułów w Tuliszkowie, pow. Turek

1258. JAREK Andrzej. Gala ciekawych ludzi i niebanalnych wystapień : IX Spotkanie Noworoczne Powiatu Tureckiego i Miasta Turku oraz Tureckiej Izby Gospodarczej. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 4, s. 16-17 1259. (kar). Potrójne Złote Gody. - Fot. // Gaz. Kośc. 2011, nr 10, s. 15 Uroczystość wręczenia medali "Za długie pożycie małżeńskie" jubilatom z gminy Kościan

1260. KUCHARSKI Cezary. "Ora et labora" dla Wągrowca. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 14, s. 16-17 Wielka Gala Głosu Wągrowieckiego - uroczystość wręczenia statuetek cystersa laureatom wyróżnienia

1261. MB. Chwała bohaterom. Cześć ich pamięci! Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 17, s. 5 Obchody 71. rocznicy zbrodni katyńskiej w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl

1262. (mn). Wojewoda wręczył odznaczenia. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 13 dod. Orędownik Samorządowy, s. 2 Uroczystość wręczenia Krzyży Zasługi zasłużonym z powiatu kościańskiego

1263. (mp). "Krotoszyńskie Dęby" dla ludzi z pasją. Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 8, s. 8

1267. (rw). Statuetki dla najlepszych. - Fot. //Gaz. Ostrow. - 2011, nr 6(1517), s. 15 Uroczystość wręczenia statuetek i wyróżnień za zaangażowanie na rzecz rozwoju gminy Przygodzice, pow. Ostrów Wlkp.

1268. RYBICKA Katarzyna. Witaj majowa jutrzenko! : powiatowo-miejskie obchody 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja [w Słupcy]. Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 19, s. 17 Straburzyński Feliks, Konieczna Magdalena. Stąd wyruszyli powstańcy = poz. 778 1269. WARDAWY Jarosław. "Ostrowianin" dla Janikowskiej. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 10(1525), s. 19-22 Uroczystość zakończenia 17. Plebiscytu "Ostrowianin Roku 2010", "Wydarzenie Społeczne Roku 2010", "Wydarzenie Kulturalne Roku 2010", "Wydarzenie Sportowe roku 2010", "Wydarzenie Gospodarcze Roku 2010" oraz "Młody Talent Roku 2010". M.in. sylwetka Aliny Janikowskiej, animatorki zespołu tanecznego "Gwiazdy"

1270. WEISS Renata. Tracąc pamięć, tracimy życie. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 8(1521), s. 14 Uroczystość odsłonięcia tablic ku czci poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej, w kościele pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp.

Biografie Baszkowski Antoni

Zob. poz. 136

108

VIII. ZAGADNIENIA PRAWNOADMINISTRACYJNE 1. Administracja. Samorząd terytorialny a. Administracja 1271. ABO. Coraz liczniejszy korpus dyplomatyczny. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 2, s. 10

parlamentarzystów. - Tab. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 23, s. 17

Konsulat honorowy Austrii w Poznaniu

Nowakowska Nina. Panowie senatorowie = poz. Aleksandrzak Leszek. W Kaliszu i powiecie kaliskim wyborcze listy SLD bez niespodzianek / rozm. Daria Kubiak = poz. 1149 1272. ANDERS Paweł. Wybory prezydenckie [w woj. wielkopolskim] // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 133-135 1273. CYLKA Tomasz. Stokłosa czy Janyska? // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 30, s. 3 Uzupełniające wybory do Senatu w okręgu pilskim

1274. KUSZ Adam. Gołańcz w województwie // Echo. - 2011, nr 126, s. 8 Historia Wągrowiec

przynależności

administracyjnej

powiecie Gołańczy,

i

pow.

88 Przewoźny Andrzej. Wiesław Szczepański kocha mównicę : subiektywny ranking aktywności poselskiej posłów ziemi leszczyńskiej = poz. 92 1276. WYNIKI wyborów uzupełniających do senatu z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego // Nadnot. Echa. - 2011, nr 6, s. 2 1277. ZALESIŃSKI Łukasz. Chce wrócić. Mówi, że jest potrzebny. - Fot. // Rzeczpospolita. - 2011, nr 30, s. A5 Uzupełniające wybory do senatu w okręgu pilskim. Dot. m.in. kandydata, Henryka Stokłosy, biznesmena ze Śmiłowa, pow. Piła

1275. MAKOWSKI Rafał. Oszczędzają, budują, kupują : ranking majątkowy leszczyńskich

Biografie

Dziedziczak Jan

Szczepański Wiesław

Zob. poz. 92

Zob. poz. 92, 580

Orzechowski Maciej Zob. poz. 463

Tomaszewski Tadeusz Zob. poz. 603

Stokłosa Henryk

Ziemniak Wojciech

Zob. poz. 561, 562, 563, 564, 565

Zob. poz. 92

b. Samorząd terytorialny 1278. (abi). Dobrze opłacalne funkcje // Życie Plesz. 2011, nr 15, s. 13 Wynagrodzenia sołtysów w gminie Czermin, pow. Pleszew

1279. (abi). Gminne fury i komóry // Życie Plesz. 2011, nr 18, s. 8-9 Wynagrodzenia członków władz gminy Pleszew

1280. (abi). Nie obniżyli pensji wójtowi [Gołuchowa, pow. Pleszew] // Życie Plesz. - 2011, nr 1, s. 10

1281. (abi). Więcej za wyższe wykształcenie. Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 5, s. 18 Wynagrodzenia urzędników w gminie Czermin, pow. Pleszew

1282. ABO. Kto jest otwarty dla niepełnosprawnych? : powiat średzki zwycięzcą pierwszej edycji samorządowego konkursu // Monitor Wielkop. - 2011, nr 5, s. 7 1283. ABO. Mają chęci, by zmienić świat : samorząd województwa po raz kolejny nagrodził wielkopolskie firmy, które stawiają na innowacyjne

109 rozwiązania. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 4, s. 8

będą zmiany w Radzie Gminy Władysławów [pow. Turek]? - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 10, s. 3

ABO. W 2011 z optymizmem = poz. 360 AJ. Kawęczyn pany, czyli jest demokracja i nic się nie da zrobić = poz. 1760

1296. boxa, ika. Sołtysi na start. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 12, s. 12 Rady sołeckie w gminie Brudzew, pow. Turek

1284. ANDERSZ-WANAT Ewa. [Radni w Pleszewie] Nie obniżyli diet. - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 5, s. 11

1297. CARO. Bezapelacyjne zwycięstwo // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 7, s. 8

1285. (art). Broniszewski ponownie prezesem WOKiSS. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 15, s. 6

CARO. Nagrody burmistrza [Wolsztyna] = poz. 47

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych i jego prezes, Mirosław Bronikowski, wójt Przykony, pow. Turek

1286. BACHOR W., PRZYBYŁ A. Służąc wspólnocie : 20 lat z historii Samorządu Kalisza / Urząd Miejski w Kaliszu. - Kalisz, 2010 Rec. KASPRZAK Krzysztof. Samorząd Kalisza w służbie publicznej // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 126-129 Samorząd terytorialny Kalisza w latach 1990-2010. M.in. wykazy i sylwetki Honorowych Obywateli Miasta Kalisza oraz osób zasłużonych i nagrodzonych przez Radę Miejską

Wybory sołeckie w Starym Widzimu, pow. Wolsztyn

1298. CIEŚLAK Stanisław. W Grabowie [pow. Wągrowiec] sołtys ten sam. - Fot. // Głos Wągrow. 2011, nr 9, s. 13 Rada Sołecka

Cieślak Szymon. Co mają radni w Skokach [pow. Wągrowiec]? - Fot. = poz. 48 1299. CIEŚLAK Szymon. Co mają rajcy w gminie Wągrowiec? - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 18, s. 11

Bez większych zmian = poz. 43 1287. BIAŁECKA Marta. Jak na razie dwie zmiany // Gaz. Słup. - 2011, nr 6, s. 15

1300. CIEŚLAK Szymon. Kieszenie miejskich rajców. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 4, s. 7 Majątki radnych miasta Wągrowca

Wybory sołeckie w Powidzu, pow. Słupca

1288. BIAŁECKA Marta. Wynagrodzenie wójta [Powidza, pow. Słupca]. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 1, s. 15 1289. BIELEWICZ Elżbieta. W portfelach naszej władzy. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 1, s. 5 Wynagrodzenia prezydentów, burmistrzów i wójtów w regionie kaliskim

1290. BOBOWSKA Iwona. W biurze Rady Miejskiej [Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl]. - Portr. // Echa Opal. 2011, nr 2, s. 8 1291. BOBOWSKA Iwona. W Urzędzie Stanu Cywilnego [w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl]. - Portr. // Echa Opal. - 2011, nr 1, s. 8 1292. BOIŃSKI Artur. Było ściernisko, będą dachówki. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 5, s. 6 Wsparcie samorządu wojewódzkiego dla inwestycji gospodarczych w Wielkopolsce

1293. BOIŃSKI Artur. Julia marzy o olimpijskim złocie. - Portr. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 4, s. 6 Dofinansowanie sportu w regionie przez samorząd województwa wielkopolskiego

1294. BOIŃSKI Artur. Samorząd województwa [wielkopolskiego]? Nie znam // Monitor Wielkop. - 2011, nr 1. s. 8-9 1295. BOKSA Olga. Sąd policzył głosy Szustakowskiego - protokół komisji jest błędny! : czy

1301. CIEŚLAK Szymon. Sakwy i sakiewki rajców z Mieściska [pow. Wągrowiec]. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 17, s. 14 1302. CIEŚLAK Szymon. Skarbonki gołanieckich rajców. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 16, s. 19 Radni Rady Miejskiej w Gołańczy, pow. Wągrowiec

1303. CIEŚLAK Szymon. Wapno: co oni mają w portfelach? - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 14, s. 8 Stan majątkowy radnych miejskich Wapna, pow. Wągrowiec

Cieślak Szymon. kieszeni = poz. 50

Zaglądamy

włodarzom

do

1304. CIEŚLAK Szymon. Zobacz ile oni mają. Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 3, s. 10 Majątki radych powiatu wągrowieckiego

Cylka Tomasz. Spółka marszałka przynosi straty, za to prezes jest z PSL-u = poz. 867 1305. ds. Naowe władze wsi [Wrzeszczyna, pow. Czarnków-Trzcianka] // Nadnot. Echa. - 2011, nr 10, s. 2 Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej

1306. EF. Wynagrodzenie wójta [Orchowa, pow. Słupca] uchwalone // Gaz. Słup. - 2011, nr 1, s. 14 1307. (far). Wróżewy [pow. Krotoszyn] - mała ale aktywna wieś. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 17, s. 12 Rada Sołecka

110 1308. FILIPCZAK Ewelina. Cztery sołectwa [w 1322. IPU. Wybory sołtysów w gminie Lwówek gminie Ostrowite, pow. Słupca] już wybrały swojego [pow. Nowy Tomyśl] // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 13, s. 12 sołtysa // Gaz. Słup. - 2011, nr 3, s. 12 1309. FILIPCZAK Ewelina. Kolejne dwa sołectwa [w gminie Ostrowite, pow. Słupca] zmieniły sołtysa; Kąpiel po 28 latach ma nowego sołtysa; Wybory sołtysów dobiegły końca // Gaz. Słup. - 2011, nr 4, s. 12; nr 6-7, s. 12 Wybory sołeckie

1310. FILIPCZAK Ewelina. Pierwsze sołectwa bez zmiany sołtysa // Gaz. Słup. - 2011, nr 7, s. 14

1323. JAREK Andrzej. Bo wszystkie drogi do Turku prowadzą przez Gminę. - Fot. // Echo Turku. 2011, nr 9, s. 6 Rada Gminy Turek

1324. JAREK Andrzej. Burmistrz Czapla w okopach (nie)świętej Trójcy : kolejna odsłona konfliktu między burmistrzem a Radą Miejską [Turku] // Echo Turku. - 2011, nr 13, s. 10-11

Wybory sołeckie w gminie Orchowo, pow. Słupca

1311. FRANKOWSKI Tomasz. Balicki bez dwóch zdań. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 10, s. 25 Wybory do zarządu osiedla i miasta w Pyzdrach, pow. Września

1312. FRANKOWSKI Tomasz. Iwona Maciejewska nowym sołtysem [Rzgowa, pow. Konin] // Gaz. Słup. 2011, nr 9, s. 23 Wybory sołeckie

1325. JAREK Andrzej. Czy jest plan posprzątania tej stajni Augiasza? - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 5, s. 4 Rada Powiatu Turkowskiego

Jarek Andrzej. Gala ciekawych ludzi i niebanalnych wystapień : IX Spotkanie Noworoczne Powiatu Tureckiego i Miasta Turku oraz Tureckiej Izby Gospodarczej = poz. 1258

1313. GMINA Grodzisk Wielkopolski w konkursie Hit regionu / oprac. KF. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. 2011, nr 4, s. 5

1326. JAREK Andrzej. Między retoryką a łapką na myszy. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 1, s. 3

1314. GRZELIŃSKA Sylwia. Wybory sołtysów [w powiecie wrzesińskim] // Prz. Pow. - 2011, nr 94, s. 3

1327. JAREK Andrzej. Powiat na politycznej karuzeli, czyli jak uniknąć torsji // Echo Turku. - 2011, nr 20, s. 6

1315. HINC Sławomir. Hinc: Piotrowskiego nie przeproszę, a misterium bedzie za rok. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 95, s. 3 Wiceprezydent Poznania

1316. HURYSZ Mateusz. Osiedle im. Jana Ostroroga na Grunwaldzie [w Poznaniu]. - Fot. // Kron. M. Pozn. 2011, nr 2, s. 235-242 Historia i działalność jednostki samorządu terytorialnego w latach 2009-2011

1317. Ig. Wybrali Grzeszczaka. - Fot. // Prz. Koniń. 2010, nr 49, s. 11 Wybory samorządowe w Rzgowie, pow Konin

1318. Im. Czas podziękowań. - Portr. // ABC. - 2011, nr 2, s. 4 Rada Miejska Leszna

1319. Im. Prezydent [Leszna] nie dostał absolutorium. - Portr. // ABC. - 2011, nr 39, s. 3 1320. INFORMACJA o przebiegu zebrań wyborczych w jednostkach pomocniczych gminy // Kobylin. - 2011, nr 1, s. 2-5

Rada Miejska Turku

Samorząd terytorialny powiatu turkowskiego

1328. JAREK Andrzej. Za mało woli, za dużo grzechów zaniechania : sto dni ekipy Dariusza Młynarczyka [starosty powiatu tureckiego] - próba bilansu // Echo Turku. - 2011, nr 12, s. 6 1329. JAREK Andrzej. Zmiana czy kontynuacja? Il. // Echo Turku. - 2011, nr 6, s. 6 Rada Powiatu Tureckiego

1330. (jw). W ostrowskiej gościnie. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 2(1509), s. 12 Spotkanie samorządowców gmin powiatu ostrowskiego w Ostrowie Wlkp.

1331. (jw). Wybierają sołtysów [w gminie Niechanowo, pow. Gniezno] // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 6, s. 23 1332. KACZMAREK Rozalia. Ile zarabiają samorządowcy [w Wolsztynie]? // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 1, s. 9

Wybory sołtysów, rad sołeckich i Rady Osiedla w gminie Kobylin, pow. Krotoszyn

1333. KĄKOLEWSKI Patryk, STERCZYŃSKI Rafał. Zebrania wiejskie: wybory na sołtysów i do rad sołeckich. - Fot. // Echa Opal. - 2011, nr 2, s. 12-13

IPU. Krajobraz i architektura poolęderska = poz. 2028

Wyniki wyborów w gminie Opalenica, pow. Nowy Tomyśl. M.in. wykazy osób

1321. IPU. [Nagroda] Hit 2010 dla Urzędu Miasta i Gminy Lwówek [pow. Nowy Tomyśl]. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 9, s. 5

1334. KF. Hitowy Nowy Tomyśl. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 9, s. 5 Nagroda dla gminy

111 1335. KTO jest kim w powiecie? - Fot. // Prz. Pow. -2011, nr 96, s. 8 Rada Powiatu we Wrześni

1349. OZIEMBŁOWSKA Edyta. Nie odwołali przewodniczącego. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 9, s. 19 Rada Miejska Rogoźna, pow. Oborniki

1336. KUCHARSKI Cezary. Z ojca na córkę. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 10, s. 12 Rada Sołecka w Rybowie, pow. Wągrowiec

1350. OZIEMBŁOWSKA Edyta. Nowi - starzy sołtysi. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 21, s. 12 Sołtysi nowej kadencji w gminie Rogoźno, pow. Wągrowiec

Laski 2010 : z lwiętami w herbie - spis wydarzeń. Przywracanie pamięci regionalnej / red. nacz. Florian Piasecki = poz. 19

1351. (pg). Ile ma sołtys w kieszeni? // Życie Plesz. - 2011, nr 15, s. 13 Wynagrodzenia sołtysów w gminie Chocz, pow. Pleszew

1337. MAC Karol. Bitwa na notatki, czyli kto zachowuje się jak szczeniak : gmina Turek w konflikcie o władzę. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 12, s. 5

1352. (pg). Ile zarabia wójt [Gizałek, pow. Pleszew]? // Życie Plesz. - 2011, nr 1, s. 10

Mainka Andrzej. Minął znów kolejny rok od wolnych wyborów = poz. 385

1353. (pg). W Choczu najwięcej na mieszkańca // Życie Plesz. - 2011, nr 2, s. 9

1338. MAJEWSKI Michał. Wszyscy sołtysi [w gminie Strzałkowo, pow. Słupca] wybrani. - Portr. // Kur. Słup. - 2011, nr 10, s. 15 1339. MARCZEWSKI Marian Mirosław. Chcemy zmieniać Turek wspólnie z Czaplą // Echo Turku. - 2011, nr 20, s. 8 Rada Miasta Turku

1340. MB. Hity Opalenicy [pow. Nowy Tomyśl]. Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 9, s. 5 Nagroda dla gminy

1341. MB. Ile zarabia burmistrz Opalenicy [pow. Nowy Tomyśl]? // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 1, s. 6 1342. MB. Wybory sołtysa w Wojnowicach [pow. Nowy Tomyśl] // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 8, s. 8 1343. MB. Wybory [sołtysa] w Porażynie [pow. Nowy Tomyśl] // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 8, s. 9

Wynagrodzenia wójtów w powiecie pleszewskim

1354. PIETRZAK Józef. Dwa dwudziestolecia samorządu ostrowskiego. - Fot., mapa // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 20(1544), s. 20-21 Historia samorządu Ostrowa Wlkp. międzywojennym i w latach 1990-2010

w dwudziestoleciu

Polak Maria. Wydają biuletyn samorządowy [w Sulmierzycach, pow. Krotoszyn] = poz. 2052 1355. POWIAT Wolsztyn. VI edycja konkursu "Nagrody gospodarczej starosty wolsztyńskiego" // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 3, s. 11 1356. "POWIATOWE" pod pręgierzem / oprac. CARO // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 6, s. 6 Wybory sołeckie w powiecie wolsztyńskim

1357. PRZESPOLEWSKA Anetta. Podziękowali za współpracę i zrezygnowali. - Fot. // Życie Plesz. 2011, nr 8, s. 21 Wybory sołeckie w Kościelnej Wsi, pow. Pleszew

1344. MB. Wybory sołtysów w gminie Buk [pow. Poznań]. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 10, s. 5

Purczyński Władysław. Pierwsi radni odrodzonej Niepodległej = poz. 813

1345. MB. Wybory sołtysów w gminie Opalenica [pow. Nowy Tomyśl]; Wybory sołtysów w gminie Opalenica ukończone. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. 2011, nr 7, s. 7; nr 10, s. 5

Purczyński Władysław. Prawica nadal silna = poz. 814

1346. (nap). Ostatni nowy sołtys. - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 8, s. 20

1358. (radkos). Wronecka ponownie szefową osiedla. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 15, s. 13 Rada Osiedla nr 6 w Krotoszynie

Wybory sołeckie w Fabianowie, pow. Pleszew

1359. RJ. Nauka od kuchni (molekularnej). - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 4, s. 7

Napieraj Justyna. ...Tam babę pośle! - Portr. = poz. 85

"Partnerski związek nauki i postępu" - projekt realizowany przez Telewizję Polską SA Oddział w Poznaniu, Politechnikę Poznańską i samorząd terytorialny w Poznaniu

Nauka i rehabilitacja = poz. 1468 1347. OLEJNIK Hanna. Czas na plan "B" : co robią przegrani po wyborach [samorządowych w Ostrowie Wlkp.]. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 5(1515), s. 19 1348. OLEJNIK Hanna. Nowi radni. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 1(1507), s. 10 Rada Powiatu Ostrowskiego

1360. (SC). Zaglądamy radnym w kieszenie. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 13, s. 8 Rada Gminy Damasławek, pow. Wągrowiec

Sołtysi [w gminie Kobylin, pow. Krotoszyn. Sylwetki] = poz. 97

112 1361. STARZYŃSKA Katarzyna. Rok 2010 w Wiwat ostrowskie stany = poz. 107 liczbach w Wydziale Oświaty i Sportu [Starostwa 1371. WLEKŁY Mirosław. Tylko gminy [Wijewo, Powiatowego we Wrześni]. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr pow. Leszno i Piaski, pow. Gostyń] się spisały // ABC. 89, s. 3 - 2011, nr 35, s. 14 Ranking gmin wiejskich 1362. STAWIAJĄ na kobiety / oprac. Anetta Przespolewska. - Portr. // Życie Plesz. - 2011, nr 4, s. 11 1372. WOŹNIAK Marek. Trzeba się nieustannie Wybory sołeckie w gminie Gołuchów, pow. Pleszew spieszyć / rozm. Artur Boiński // Monitor Wielkop. 1363. STRONKA Edmund. Rada Miasta i Gminy [w 2011, nr 1. s. 7 Samorząd województwa wielkopolskiego Międzychodzie] 1990-1994 działania, priorytety i trudności // Inf. Międzych. - 2011, nr 2, s. 8-9 1373. WRÓBLEWSKI Marcin. Orchowski Wspomnienia radnego ponownie sołtysem // Gaz. Słup. - 2011, nr 6, s. 13 Wybory sołeckie w Lądku, pow. Słupca Szklarek Anna. Gazety [samorządowe w powiecie krotoszyńskim] za publiczną kasę = poz. 2053 1374. WYBIERALSKI Michał. W niedzielę 1364. SZKLAREK Anna. Wybrali nową wybieramy radnych osiedlowych [w Poznaniu]; Co nas obchodzi własne osiedle // Gaz. Wyb. Poznań. przewodniczącą. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 15, s. 12 2011, nr 64, s. 8; nr 66, s. 1; SUCHECKA Justyna; Rada Osiedla nr 8 w Krotoszynie WITCZAK Mateusz. Radni i dobry Szeląg // Tamże. 1365. SZKLARSKA-MELLER Anna. Zarabiają jak w nr 66, s. 3; WYBIERALSKI Michał. Kto wziął rady stolicy : zaglądamy do kieszeni starostów, burmistrzów i osiedli? // Tamże. - nr 69, s. 5 wójtów z naszego regionu [leszczyńskiego] // Pan. Wybory sołtysów i rad sołeckich [w gminie Leszcz. - 2011, nr 1, s. 25 Gołańcz, pow. Wągrowiec] = poz. 109 1366. TYCZYNO Andrzej R. Wybory w największym Wysoka frekwencja = poz. 111 kole sołtysów. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 13, s. 8 Koło Stowarzyszenia Sołtysów w gminie Kawęczyn, pow. Turek

1367. UJAWNIAMY majątki kadry kierowniczej. Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 20, s. 8 Dot. majątków działaczy samorządowych oraz kierowników placówek podległych samorządowi wągrowieckiemu

VIS. Nagrodzeni socjolog [Andrzej Kwilecki], kardiochirurg [Andrzej Jemielity] i pedagog [Grażyna Ziółkowska] = poz. 105 1368. WALERCZAK Jarosław. Projekt "Tu powstała Polska" [realizowany przez powiat gnieźnieński] // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 6, s. 9 1369. (wan). Sołtysi na procencie // Życie Plesz. 2011, nr 18, s. 12 Wynagrodzenia sołtysów w gminie Pleszew

1370. WARDAWY Jarosław. Studniówka Urbaniaka. - Fot. //Gaz. Ostrow. - 2011, nr 13(1531), s. 12-13

1375. ZM. Wyniki wyborów samorządowych [w gminie Bojanowo, pow. Rawicz] // Inf. Samorz. Gm. Bojanowo. - 2011, nr 1, s. 6

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Znajdź swojego radnego, czyli składy komisji w nowej kadencji Sejmiku [Województwa Wielkopolskiego] = poz. 115

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ABO. Wszyscy ludzie marszałka : kto za co odpowiada w samorządowych władzach regionu? Portr. = poz. 39

Działania samorządu Ostrowa Wlkp. w okresie stu dni urzędowania prezydenta, Jarosława Urbaniaka

Biografie

Banasik Grażyna

Zob. poz. 92

Bortel Andrzej

Zob. poz. 125

Błaszkowski Marcin

Zob. poz. 158

Budzik Bożena

Zob. poz. 150

Borowiak Łukasz

Zob. poz. 162

113

Burkiewicz Łukasz Zob. poz. 164

Grabacz Marek Zob. poz. 78

Chojara Michał Zob. poz. 170

Grobelny Ryszard Zob. poz. 234

Chorodowski Janusz Zob. poz. 173

Grzegorek Waldemar Zob. poz. 238

Cichowski Marek Zob. poz. 178

Grześkowiak Waldemar Zob. poz. 241

Czajka Grzegorz Zob. poz. 180

Grzybowski Leszek Zob. poz. 243

Czubak Hanorata Zob. poz. 183

Haręźlak Elwira Zob. poz. 247

Czubak Mariola Zob. poz. 184

Hayn Ryszard Zob. poz. 248

Domagała Mieczysław Zob. poz. 193

Jahnz-Jenek Katarzyna Zob. poz. 261

Dziuba Katarzyna Zob. poz. 202

Jańczak Edward Zob. poz. 270

Dziubka Ewa Zob. poz. 204

Zob. poz. 277

Fabisz Piotr Zob. poz. 206

Jędrkowiak Ignacy Zob. poz. 280

Fajkowski Cezary Zob. poz. 207

Kaczmarek Wojciech Szczęsny Zob. poz. 288

Feliczak Tadeusz Zob. poz. 208

Karbowiak Mariusz Zob. poz. 292

Filipiak Stanisław Zob. poz. 211

Kazuś-Wróblewska Aleksandra Zob. poz. 296

Ganowicz Marek Zob. poz. 217

Jęcz Kazimierz

Kaźmierczak Bernardyna Zob. poz. 297

114

Kaźmierczak Damian Zob. poz. 298

Maj Marta Zob. poz. 386

Klimaszyk Helena Zob. poz. 306

Marchwiak Kazimierz Zob. poz. 392, 393

Kobus Bartosz Zob. poz. 310

Marcinek Eugeniusz Zob. poz. 394

Konieczna Wiesława Zob. poz. 316

Marciniak Przemysław Zob. poz. 397

Kopczyński Jerzy Zob. poz. 322

Matyja Zygmunt Zob. poz. 403

Krajewska Beata Zob. poz. 334

Zob. poz. 404

Król Mariusz Zob. poz. 337

Mikołajczyk Stanisław Zob. poz. 415

Kubasik Zygmunt Zob. poz. 344

Mizgajska Anna Zob. poz. 421

Kubiak Henryk Zob. poz. 346

Mizgalska Elżbieta Zob. poz. 422

Kuciak Włodzimierz Zob. poz. 348

Mocek Sławomir Zob. poz. 424

Kupś Marek Zob. poz. 352

Mroczkowska Barbara Zob. poz. 428

Kurt Zenon Zob. poz. 355

Muszyńska Irena Zob. poz. 431

Lauer Dawid Zob. poz. 363

Noculak Krystyna Zob. poz. 442

Lizak Jan Zob. poz. 372

Maćkowiak Krystian Zob. poz. 383

Matysiak Jacek

Nowacka Bożena Zob. poz. 443

Nowacki Grzegorz Zob. poz. 444, 445

115

Nowak Jacek Zob. poz. 448

Skoracki Jerzy Zob. poz. 547

Nowakowska Marzena Zob. poz. 454

Sobański Marian Zob. poz. 551

Obal Dariusz Zob. poz. 459

Stawicki Leszek Zob. poz. 559

Panek Karol Zob. poz. 471

Suchanecki Mariusz Zob. poz. 572

Pawlaczyk Tadeusz Zob. poz. 91

Sudolski Ryszard Zob. poz. 573

Piwoński Krzysztof Benedykt Zob. poz. 487, 488

Pleśniak Arleta Zob. poz. 489

Szafraniak Grzegorz Zob. poz. 577

Szczepaniak Ryszard Zob. poz. 578

Poślednia Krystyna Zob. poz. 500, 501

Ptaszyński Mieczysław Zob. poz. 508

Szczot Sławomir Zob. poz. 91

Szymański Andrzej Zob. poz. 594

Puślednik Jakub Zob. poz. 78

Urbaniak Jarosław Zob. poz. 614

Rajewski Wojciech Zob. poz. 91

Urbanowska Iwonka Zob. poz. 616

Rajski Paweł Zob. poz. 517

Urbański Stanisław Zob. poz. 617

Ratajczak Józef Zob. poz. 521, 522

Ratajczak Stefania Zob. poz. 523

Wawrzyniak Andrzej Zob. poz. 619

Wawrzyniak Jarosław Zob. poz. 620

Siudy Mirosław Zob. poz. 545

Wein Marek Zob. poz. 621

116

Wesoły Stanisław

Wrzesińska Barbara

Zob. poz. 623

Zob. poz. 652

Widyński Jacek

Zgaińska Dorota

Zob. poz. 625

Zob. poz. 659

Więckowiak Piotr

Zieliński Stefan

Zob. poz. 627

Zob. poz. 661

Wilczyński Stanisław

Ziemski Michał

Zob. poz. 81, 630

Zob. poz. 667

Witczak Agnieszka

Zięty Rafał

Zob. poz. 635

Zob. poz. 668

Wojtkowiak Agnieszka

Zimniak Wojciech

Zob. poz. 642

Zob. poz. 669

Wojtkowiak Robert

Ziółkowski Bartosz

Zob. poz. 644

Zob. poz. 671

2. Zagadnienia prawne. Sądownictwo Aspekty prawne zawieszenia działalności Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu : rażące naruszenie prawa przez KNB [Komisję Nadzoru Bankowego] / pod red. Adama Antkowiaka = poz. 982 1376. BOJARSKI Piotr. Posiedźmy sobie w wieży we Wronkach. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 25, s. 5 Projekt powstania Muzeum Więziennictwa w wieży ciśnień Zakładu Karnego we Wronkach, pow. Szamotuły

1377. BRZEZICKI Kazimierz. Raport o kondycji wielkopolskiej prokuratury // Merkuriusz. - 2011, nr 4/5, s. 14-15

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wlkp., pow. Krotoszyn

1379. MAZUR Natalia. Spacerniak jak dno oceanu. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 117, s. 5 Areszt śledczy w Poznaniu

Paciorkowski Szymon. Krnąbrne żony na sali sądowej : pozycja społeczna kobiet w świetle spraw [przed sądami Poznania] o przywrócenie pożycia małżeńskiego w okresie międzywojennym = poz. 800 1380. RYBICKA Katarzyna. Słupca bez sądu pracy. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 7, s. 6

Dot. m.in. Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

Likwidacja Wydziału Pracy

1378. MARCINIAK Agnieszka. Na nowo uczą się żyć. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 8, s. 12

Biografie Kosmalski Marek

Zob. poz. 323

3. Bezpieczeństwo publiczne 1381. EF. Zmiany w szeregach orchowskiego posterunku. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 3, s. 14 Policja w Orchowie, pow. Słupca

1382. KF. Podsumowanie roku 2010 w grodziskiej policji // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 5, s. 6

117 Konon Tadeusz. Z pamiętnika syna średzkiego 1387. waza. Kto otrzyma 10 tys. nagrody? // Kur. policjanta / wybór i oprac. Stanisław Frankowski = poz. Słup. - 2011, nr 13, s. 19 Śledztwo w sprawie kradzieży pierścienia prymasa z katedry w 319 Gnieźnie

1383. KUCHARSKI Cezary. Nowe oblicze komendy. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 5, s. 7 Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu

1384. MAKOWSKI Rafał. Ofiary powojennej zawieruchy : 65 lat temu zamordowano w Krzemieniewie [pow. Leszno] dwóch milicjantów. - Fot. // Pan. Leszcz. 2011, nr 14, s. 23

1388. WIĘCEJ aresztów i skuteczniejsze działania [policji w powiecie nowotomyskim] / oprac. MIK // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 5, s. 6 1389. ZIELONKA Jerzy. Wszystkie twarze agenta Pikusia // Gaz. Kośc. - 2011, nr 14, s. 27 Urząd Bezpieczeństwa w Kościanie w latach 1945-1956

1390. ŻYTNICKI Piotr. Nowe kamery na ulicach Poznania // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 6, s. 6

Nasi dzielnicowi = poz. 86 1385. (o-pw). [Policjanci w Gnieźnie] Podsumowali rok // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 5, s. 8 1386. (szs). Pierścień prymasa skradziony [z katedry w Gnieźnie] // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 6, s. 2 Śledztwo w sprawie kradzieży

1391. ŻYTNICKI Piotr. Pierścień prymasa skradziony z katedry [w Gnieźnie]; Pierścień przetopiony; Ukradli pierścień prymasa, wsypał ich wspólnik. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 31, s. 3; nr 70, s. 3; nr 71, s. 5 Śledztwo w sprawie kradzieży

Biografie Dzięcioł Dariusz Zob. poz. 201

Matysiak Jacek Zob. poz. 404

Gruszko Wiesław Zob. poz. 237

Pawlaczyk Bogumiła Zob. poz. 475

Janas Tadeusz Zob. poz. 263

Rybarczyk Marek Zob. poz. 82

Kruk Józef Zob. poz. 339

Szadura Leszek Zob. poz. 82

IX. WOJSKO. OBRONA CYWILNA 1392. BIAŁECKA Marta. Zmiana na stanowisku dowódcy. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 11, s. 15

leszczyńskim pułkiem przeciwlotniczym. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 26, s. 20-21

3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego w Powidzu, pow. Słupca

Figuła-Czech Joanna. Koszary poułańskie : adaptacja koszar i magazynów taboru = poz. 1829 1393. (greg). Kolejne żołnierskie mogiły. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 18(1542), s. 5 Ekshumacja szczątków żołnierzy niemieckich z okresu II wojny światowej w Przybysławicach, pow. Ostrów Wlkp., przez członków poznańskiego Stowarzyszenia "Pomost"

1394. JAKUBOWSKI Arkadiusz. Szóste strzelanie sierżanta : Ustka - Wicko Morskie: godne pożegnanie z

1395. MATUSZEWSKA Lidia. 69. Leszczyński Pułk Przeciwlotniczy [im. gen. dyw. Stefana Roweckiego Grota w Lesznie] Odmaszerować! - Fot. // ABC. - 2011, nr 31, s. 2 Szeszycki T. Zapomniani zwycięzcy : znane, mało znane i nieznane wydarzenia z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 = poz. 756

118 1396. ŚLIWIŃSKI Eugeniusz. 90 lat garnizonu leszczyńskiego // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 162-164 Zarys historii i obchody rocznicy

Biografie Kaczmarek Sebastian

Mikutel Tadeusz

Zob. poz. 287

Zob. poz. 417

Kutrzeba Tadeusz

Żakowski Sławomir

Zob. poz. 359

Zob. poz. 674

X. OCHRONA ZDROWIA 1. Zagadnienia ogólne. Stan sanitarny 1397. DOTACJE [unijne w Wielkopolsce] na naukę i zdrowie // Monitor Wielkop. - 2011, nr 5, s. 12

1398. MIŁA wizyta gości z Niemiec w Grabowie. - Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 23, s. 10 Delegacja Czerwonego Krzyża z gminy Emlichheim w Grabowie nad Prosną, pow. Ostrzeszów

2. Lecznictwo an. Pacjenci wybrali ulubionych lekarzy [regionu leszczyńskiego] = poz. 40 1399. BIGAJ Grzegorz. Oczom na zdrowie // Merkuriusz. - 2011, nr 2, s. 8 Centrum Medyczne Św. Jerzego w Poznaniu. Rozmowa z prezesem. Dot. m.in. okulistyki dziecięcej w Poznaniu i Wielkopolsce

1400. bj. Nowe oddziały kościańskiego szpitala. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 8 dod. Orędownik Samorządowy nr 46, s. 1 1401. CYLKA Tomasz. Zakupy Szpitali Wielkopolski w partyjnych rękach // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 93, s. 1 Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. w Poznaniu

1402. DANEL Hanna. Koniec śmigielskiego szpitala. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 4, s. 16-17 1403. ES. Chorzy z Ponieca w Gostyniu. - Fot. // ABC. - 2011, nr 27, s. 11

1406. JASIŃSKI Adam. Szpital [we Wrześni] nadzoruje nowy przewodniczący / rozm. Anna Mizerka. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 90, s. 3 1407. JĘCZ Andrzej. Za mało karetek / rozm. Paweł Sałacki. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 8, s. 6 Pogotowie ratunkowe w powiecie kościańskim

1408. (kar). Szpital [w Kościanie] modernizowany. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 5, s. 4 1409. KEIL Piotr. Szpital [w Trzciance] rozwija usługi. - Fot. // Nadnot. Echa. - 2011, nr 5, s. 7 1410. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Na koniu na zdrowie. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 36(1475), s. 11 Ośrodek hipoterapii przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Latowicach, pow. Ostrów Wlkp.

1411. MATUSZEWSKA Lidia. Vigor Med - nowa przychodnia w Lesznie // ABC. - 2011, nr 16, s. 5

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gostyniu

1404. GABRYELÓW Lila. Przebici i przybici. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 23, s. 16 Pogotowie ratunkowe w Gostyniu

1405. GRABKOWSKI Jan. Co się stanie z przychodniami na Słowackiego [w Poznaniu]? / rozm. Maria Bielicka // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 65, s. 4

1412. (mp). Rozdmuchana administracja w SP ZOZ [w Krotoszynie]? - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 7, s. 12 1413. (nap). Po remoncie; Szpital powalczył; Sprzęt za 7,7 mln zł trafi do szpitala. - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 3, s. 11; nr 5, s. 3; nr 8, s. 14 Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie

119 1414. OLEJNIK Hanna. Szpital patrzy w przyszłość 1420. SAŁWACKA Sylwia. Pękający w szwach : bardzo trudna sytuacja ostrowskiego szpitala. - Fot. // szpital na peryferiach miasta. - Fot. // Gaz. Wyb. Gaz. Ostrow. - 2011, nr 17(1538), s. 11 Poznań. - 2011, nr 87, s. 1 Szpital przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu

1415. POŚPIECH Sebastian. Jak uzdrowić szpital [w Krotoszynie]?; Szpital dąży do komercjalizacji. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 3, s. 9; nr 5, s. 12; SZKLAREK Anna. Szpital jakoś daje sobie radę. - Fot. // Tamże. - nr 21, s. 12 1416. PRZYBYLSKI Zbyszek. Jako lekarz zarobiłbym więcej / rozm. Anna Mizerka. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 100, s. 3 Szpital we Wrześni

1417. RJ. Cel: szpital [dziecięcy w Poznaniu]. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 1, s. 5 1418. RJ. Zdrowie w złotówkach // Monitor Wielkop. - 2011, nr 5, s. 4

1421. ZYDOROWICZ Kinga. Fundusz nie zapłacił za nadwykonania // ABC. - 2011, nr 20, s. 2 Sytuacja finansowa szpitala w Lesznie

Hospicja 1422. MARCINIAK Agnieszka. Tutaj personel daje z siebie wszystko. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 4, s. 11 Zakład Opieki Paliatywnej i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krotoszynie

Mianowski Jerzy. Hospicjum to radość działania = poz. 1157

Szpitale pod zarządem urzędu marszałkowskiego w Wielkopolsce

Sałacki Paweł. Integracja zdała egzamin = poz. 1131 1419. SAŁWACKA Sylwia. Oddział [ratunkowy szpitala przy ul. Lutyckiej] zamknięty? - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 12, s. 1

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 1423. MAKOWSKI Rafał. Oszczędzają inwestują. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 20, s. 17

Biografie Banasik Grażyna

Piotrowski Romuald

Zob. poz. 126

Zob. poz. 485

Bieńkowska-Celer Jadwiga

Pospieszalska Aleksandra

Zob. poz. 144

Zob. poz. 498

Błeńska Wanda

Siemionow Maria

Zob. poz. 151, 152, 153

Zob. poz. 541

Gostomczyk Tomasz

Skoracki Jerzy

Zob. poz. 221

Zob. poz. 547

Lesicki Ireneusz

Wesołowska-Milewska Violetta

Zob. poz. 365

Zob. poz. 331, 622

Mrozińska Eugenia Urszula

Wróblewski Mariusz

Zob. poz. 429

Zob. poz. 651

3. Apteki 1424. APTEKA "Centrum leków" [w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl] // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 17, s. 5

i

120

XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA 1. Nauka. Organizacje i placówki naukowe Dotacje [unijne w Wielkopolsce] na naukę i zdrowie = poz. 1397 1425. DUCZMAL Piotr. Obserwatorium astronomiczne w Parzynowie / rozm. K. Juszczak. - Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 22, s. 10 Projekt utworzenia Centrum Wiedzy i Nowych Technologii w Parzynowie, pow. Ostrzeszów i jego inicjator, Piotr Duczmal

Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lesznie Rocznik Leszczyński / red. S. Sierpowski = poz. 6

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki w Poznaniu 1426. [CZTERNASTY] XIV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. - Fot. // IKS. - 2011, nr 3, s. 86-87

2. Szkolnictwo wyższe 1427. BODZIŃSKA Karolina. Internet bardziej skuteczny? - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 11, s. 29 Szkoły wyższe w regionie leszczyńskim

1428. BOJARSKI Piotr. Mobilizacja zwolenników PiS na poznańskich uczelniach. - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 19, s. 2 Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

1429. (kab). Nasze uczelnie spadają w dół // Pan. Leszcz. - 2011, nr 21, s. 3 Szkoły wyższe w Lesznie

1430. MAZUR Natalia. Zdecydujmy, na co stawiamy. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 84, s. 2 Program "Akademicki Poznań" w Poznaniu

Na Trakcie : tradycje akademickie Poznania = poz. 835

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 1431. MAZUR Natalia. Cięcia na językach. - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 60, s. 4

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu Szal-Truszkowska Bożena. Kolory nieba i pustyni w obrazach Violetty Tarki = poz. 1750

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 1434. PAWLAK Mirosław. W obliczu demograficznego wyzwania / rozm. Andrzej Jarek. Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 15, s. 6

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie 1435. (kab). Trzy kierunki i 11 specjalizacji. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 17, s. 18 1436. NECZYŃSKI Antoni. Pracuj i studiuj. - Fot. // ABC. - 2011, nr 7, s. 4; WOŹNY Lech. Inżynier bardziej konkretny // Tamże. - nr 8, s. 5; an. Studia bardzo praktyczne. - Fot. // Tamże. - nr 28, s. 2 Studia w systemie dualnym

Likwidacja Studium Języków Obcych

1432. MAZUR Natalia, SUCHECKA Justyna. AWF chce uczyć tańca. - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 2, s. 3

1437. (ram). Nauka i praktyka w jednym. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 5, s. 4

Politechnika Poznańska w Poznaniu 1433. SZKLANY dom dla sportowców. - Portr. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 5, s. 13 Budowa budynku dydaktycznego

1438. MAZUR Natalia. Warta, czyli Piotrowo // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 10, s. 1 Rozbudowa uczelni

RJ. Nauka od kuchni (molekularnej) = poz. 1359

121

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 1439. RÓŻAŃSKA-MACHURA Mirosława. Artyści na celowniku. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 37, s. 7 "AK 30" - akcja artystyczna studentów i wykładowców uczelni

1447. PROBLEMY biologiczne współczesnego świata : Ogólnopolska Konferencja Studentów Biologii z okazji 90-lecia Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 8-9 kwietnia 2011 : materiały konferencji naukowej / Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań, 2011. - 128 s.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1440. GORYNIA Marian. Realne perspektywy. - Fot. // Merkuriusz. - 2011, nr 2, s. 12-13 Rozmowa z rektorem

Mazur Natalia. Rekiny biznesu z podstawówek = poz. 1495

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1441. BŁOSZYK Jerzy. Model matematyczny a sprawa ślimaka winniczka / rozm. Mariola Zdancewicz. Portr. // Merkuriusz. - 2011, nr 4/5, s. 22-23 Wydział Biologii

1442. DK. Czy uczelnie humanistyczne "produkują" wyłącznie bezrobotnych? - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 5, s. 9 Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu

1443. EUROPEJSKI program Erasmus na Uniwesytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1998-2010 / pod red. Tomasza Kaczmarka i Justyny Wciórki; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2011. 187 s. : il. Hurnik Hieronim. Bliżej nieba : z prof. Hieronimem Hurnikiem, specjalistą w zakresie astrometrii i mechaniki nieba, wieloletnim kierownikiem Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu / rozm. Katarzyna Kolska = poz. 255 Kraskowska Ewa. Wielkopolski słownik pisarek : (www.pisarki.wikia.com) = poz. 70 1444. MANIA Elżbieta. Kobiety w powojennej historii Uniwersytetu Poznańskiego. - Portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 1, s. 240-252 Dot. absolwentek i kadry naukowej w latach 1945-1965

1445. MARCINIEC Bogdan, BARTOSZEK Paweł. Dla naukowców i młodych, zdolnych biznesmenów. Portr. // Merkuriusz. - 2011, nr 2, s. 10-11 Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Mazur Natalia. Dużo więcej niż Jeżycjada = poz. 711 1446. MAZUR Natalia. Szamarzewo wkrótce będzie jak nowe // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 62, s. 5 Remont budynków Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1448. SAŁWACKA Sylwia. Biznes na oku. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 82, s. 1 Klinika okulistyki Szpitala Klinicznego nr 1 im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

1449. SAW. Powstaje oddział dla pijanych i odurzonych dzieci. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 8, s. 5 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego nr 5 w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Konatowska Monika, Rutkowski Paweł. Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka na tle źródeł historycznych = poz. 828 1450. SZABAN Jarosław. 90 lat Koła Leśników. Fot., portr., tab. // Stud. Mater. Ośrodka Kultury Leśnej. - 2011, t. 10, s. 143-161 Historia i działalność organizacji od 1919 roku

1451. WYDZIAŁ Hodowli i Biologii Zwierząt. Fot. // Merkuriusz. - 2011, nr 4/5, s. 10-11

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie 1452. ALBUM X-lecia WSH. - Leszno: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, 2011. - 142 s. : fot., il., portr. Publikacja jubileuszowa. Zawiera m.in. wykazy pracowników naukowych, studentów i absolwentów uczelni

1453. KRZYŻANOWSKA-SZEJNER Małgorzata. Pedagog to nie tylko nauczyciel. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 18, s. 16

Wyższa Szkoła Inżynierska w Ostrowie Wlkp. 1454. WEISS Marek. Już ruszyła nowa szkoła wyższa. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 10, s. 13

122

Biografie Bałka Mirosław Zob. poz. 123

Krzyżaniak Jadwiga Zob. poz. 343

Barańska Iwona Zob. poz. 127

Kubiak Tomasz Zob. poz. 347

Bartkowiak Grażyna Zob. poz. 132

Kuraszkiewicz Władysław Zob. poz. 353

Borowski Stanisław Zob. poz. 157

Kurka Piotr Zob. poz. 354

Cieślak Bohdan Zob. poz. 1743

Kwilecki Andrzej Zob. poz. 360

Gapik Lechosław Zob. poz. 218

Majorczyk Marta Zob. poz. 387

Grochowalski Antoni Zob. poz. 236

Marciniec Bogdan Zob. poz. 399

Jasiński Michał Zob. poz. 273

Nowicki Grzegorz Zob. poz. 455

Kalitko Tomasz Zob. poz. 290

Owczarek Olga Zob. poz. 465

Karłowska-Kamzowa Alicja Zob. poz. 293

Paradowska Maria Zob. poz. 472, 473, 474

Klich Katarzyna Zob. poz. 305

Radwański Zbigniew Zob. poz. 515

Kliśko-Walczak Natalia Zob. poz. 307

Zob. poz. 569

Kostrzewa Monika Zob. poz. 325

Trzeciakowski Lech Zob. poz. 608

Królska Maria Zob. poz. 338

Strzelczyk Jerzy

Wojtalik Michał Zob. poz. 641

123

3. Oświata a. Zagadnienia ogólne 1455. ABO, RJ. Poznański O[środek] D[oskonalenia] N[auczycieli] zmieni siedzibę // Monitor Wielkop. - 2011, nr 6, s. 5 1456. bj. Nowe możliwości kościańskiej poradni. Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 4 dod. Orędownik Samorządowy nr 45, s. 7

Maćkowiak Anna. Przejmują władzę w oświacie = poz. 74 1465. MB. Wzrastające zapotrzebowanie // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 2, s. 13 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kościanie

Borkowska Urszula. Urszulanki w Wielkopolsce (1857-1877) = poz. 787 Gabryelów Lila. Pani od urody : nauczycielki z Gostynia pozują do kalendarza = poz. 1931 1457. (h). Szkoła wzbogaca ofertę. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 5, s. 15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu, pow. Kościan

1458. (hol). Prymusi docenieni : starosta wyróżnił najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat ostrowski. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 17(1538), s. 12 1459. (JAC). Powiatowa poradnia [PsychologicznoPedagogiczna w Lesznie]. - Fot. // ABC. - 2011, nr 12, s. 15 1460. JAK pomóc absolwentowi? - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 3, s. 1; JAŁOSZYŃSKI Ryszard. Kto podpowie absolwentowi, kim chciałby zostać? // Tamże. nr 3, s. 8-9 Targi Edukacyjne w Poznaniu

Janasik T., Jańczak D. Działo się w Książu : z XX i XXI wieku = poz. 17 1461. JAREK Andrzej. Czas usłyszeć ostatni dzwonek : demografia rzuci na kolana powiatową oświatę // Echo Turku. - 2011, nr 7, s. 4-5 Oświata w powiecie turkowskim

(kar). "Konopnicka" tańczy = poz. 1653 1462. KRZYŻANOWSKA-SOŁTYSIAK Marta. Klasa z jednym uczniem. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 13, s. 18 Plany likwidacji szkół w regionie leszczyńskim

1463. KUTKA Mariusz. Cięcia w szkołach [w Poznaniu]. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 73, s. 1 1464. MAĆKOWIAK Anna. Nie boją się wyzwań : nowatorskie projekty w szkołach [Leszna]. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 16, s. 19

1466. MIZERKA Anna. W tym roku nie będzie likwidacji szkół [w gminie Kołaczkowo, pow. Września] // Prz. Pow. - 2011, nr 93, s. 5 1467. NAJLEPSZE szkoły w województwach. Tab. // Rzeczpospolita. - 2011, nr 8 dod. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, s. R20 Dot. m.in. województwa wielkopolskiego

1468. NAUKA i rehabilitacja. - Fot. // ABC. 2011, nr 20, s. 15 Placówki oświatowe pod zarządem Starostwa Powiatowego w Lesznie

1469. POŚPIECH Sebastian. Przed wielkimi zmianami w szkołach [powiatu krotoszyńskiego]. Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 8, s. 13 Ratajczak Krzysztof. Wychowanie i kształcenie kobiet na poznańskim dworze Piastów = poz. 802 (rw). Papieskie stypendia przyznane : władze Ostrowa nagrodziły najlepszych uczniów = poz. 1207 Skoczylas Kazimierz. Wartości młodych katolików regionu konińskiego : studium katechetyczno-pastoralne na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych regionu konińskiego = poz. 1184 Starzyńska Katarzyna. Rok 2010 w liczbach w Wydziale Oświaty i Sportu [Starostwa Powiatowego we Wrześni] = poz. 1361 1470. TOBOLSKA Kamila. Tam każdy uczeń jest ważny! - Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 4 dod. Metropolia Poznańska, s. IV-V Szkoły katolickie w Poznaniu

1471. URBAŃSKA Bożenna. Pokłosie Regionalnego Konkursu "Chopin 2010" // Średz. Kwart. Kult. - 2011, nr 1, s. 8-13 Konkurs dla młodzieży szkół wielkopolskich. Prezentacja nagrodzonych prac

Weiss Renata. Z inspiracji Murzynka Bambo = poz. 1691

124

Biografie

Chojnacki Leon

Maciejewski Czesław

Zob. poz. 171

Zob. poz. 381

Góral Urszula

Miśkowiak Jan

Zob. poz. 225

Zob. poz. 420

Jędraś Stanisław

Pachuta Alicja

Zob. poz. 278, 279

Zob. poz. 468

Kaźmierczak-Baszczyk Jadwiga

Ratajczak Iwona

Zob. poz. 300

Zob. poz. 520

Kolańczyk Aneta

Serwatka Bernadeta

Zob. poz. 313

Zob. poz. 539

Kubasik Zygmunt

Sutarzewicz Halina

Zob. poz. 344

Zob. poz. 575

Lesicki Ireneusz

Woykowska Julia

Zob. poz. 365

Zob. poz. 648

b. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą. Wychowanie przedszkolne 1472. AG. Historyczna chwila - przy Przedszkolu nr 5 w Ostrzeszowie powołano Stowarzyszenie [Radość Dziecka]. - Il. // Czas Ostrz. - 2011, nr 13, s. 12

1476. KORZECKI Radosław. Opłata za przedszkole [w Krotoszynie] według nowych zasad. Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 9, s. 8

an. Niż demograficzny nie dotyka [Leszna] Gronowa : nowa szkoła [podstawowa] i przedszkole = poz. 1484

1477. KORZECKI Radosław. Zabrakło miejsca dla prawie dwustu przedszkolaków [w Krotoszynie]. Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 18, s. 12

1473. BODZIŃSKA Karolina. Idą wielkie zmiany. Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 11, s. 28 Przedszkola w regionie leszczyńskim

1474. CURYK-SIERSZULSKA E. Jak braciszek z siostrzyczką. - Fot. // ABC. - 2011, nr 40, s. 15 Przedszkole nr 8 w Lesznie

1475. KEIL Piotr. "Krecikowo" ma roczek. - Fot. // Nadnot. Echa. - 2011, nr 8, s. 7 Niepubliczne przedszkole w Lubczu Wielkim, pow. CzarnkówTrzcianka

1478. KUTKA Mariusz. Drogie dzieci, droższe żłobki [w Poznaniu]. Urzędnicy: rodzice są "za". - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 79, s. 2 1479. KUTKA Mariusz. Żłobek [w Poznaniu] nie luksus. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 124, s. 1 1480. POLAK Maria, POŚPIECH Sebastian. Jakie będą opłaty za przedszkola [w powiecie krotoszyńskim]? - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 14, s. 11

Biografie

Hoffmann Izabela Zob. poz. 252

Knuła Irena Zob. poz. 309

125 Zob. poz. 607

Trocha Mikołaj

c. Szkolnictwo podstawowe 1481. (aga). Szkoła odkrywająca talenty. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 18, s. 5 Szkoła Podstawowa nr 3 w Koźminie Wlkp., pow. Krotoszyn

1482. ALTERNATYWA dla szkoły w mieście / oprac. KF. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 20, s. 6 Szkoła Podstawowa w Kąkolewie, pow. Grodzisk Wlkp.

1483. (ama). Brawa dla Lginia i Kąkolewa. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 26, s. 15 Najlepsze szkoły podstawowe i gimnazja w regionie leszczyńskim

1484. an. Niż demograficzny nie dotyka [Leszna] Gronowa : nowa szkoła [podstawowa] i przedszkole. Fot. // ABC. - 2011, nr 20, s. 3

1492. MARCINIAK Agnieszka. Chcą zwolnienia dyrektor szkoły [podstawowej w Borzęcicach, pow. Krotoszyn]. - Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 14, s. 4 1493. MARCINKOWSKA Grażyna. "Z językami obcymi wyruszamy w świat" // Inf. Międzych. - 2011, nr 2, s. 4 Projekt realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Międzychód

1494. MATUSZEWSKA Lidia. Ic z Kąkolewa [pow. Leszno]. - Fot. // ABC. - 2011, nr 21, s. 6 Klasa sześciolatków w Szkole Podstawowej

1485. (dab). Obfitość laureatów // ABC. - 2011, nr 31,

1495. MAZUR Natalia. Rekiny biznesu z podstawówek. - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 11, s. 5

Zespół Szkół nr 4 w Kościanie

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

s. 3 Dzieje Szkolnego Klubu Sportowego "Jantar" Racot w latach 1982-2010 : praca zbiorowa / Dariusz Borowski [i in.] = poz. 1766

1496. MAZUR Natalia, KUTKA Mariusz. Znamy najlepsze gimnazja i podstawówki [w Poznaniu] // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 144, s. 3

1486. Ił. Myślą i działają, bo chcą zrozumieć świat. Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 7, s. 11

1497. MB. Projekt w Rudnikach "Deutsch-WagenTour". - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 16, s. 10

Szkoła Podstawowa w Grzymiszewie, pow. Turek

1487. J.W. Z Goliny dla tybetańskich dzieci. - Fot. // ABC. - 2011, nr 28, s. 7 Szkolny Klub Europejski "Euromaniacy" przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej, pow. Rawicz

Jakubowski Arkadiusz. Jedyna taka szkoła = poz. 2043

Projekt poznawczo-językowy realizowany podstawowej w Rudnikach, pow. Nowy Tomyśl

w

szkole

Mrozik E. Nowoczesna baza sportowa w Siedlisku [pow. Czarnków-Trzcianka] = poz. 1789 1498. NAGRODY wójta [gminy Ostrów Wlkp. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów]. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 17(1538), s. 8

(kar). Zjazd Jantarowców = poz. 1771 Kronika Szkoły Katolickiej w Sierakowie. Cz. 2 / tłum. Zofia Fragstein-Niemsdorff = poz. 832 1488. LEŚNIEWSKA Farida. Szkoły pod stowarzyszenia, albo do likwidacji. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 8, s. 8 Szkoły podstawowe w Świnkowie i Brzozie, pow. Krotoszyn

1489. MAĆKOWIAK Anna. Jesteśmy najlepsi w Wielkopolsce. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 22, s. 20 Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w regionie leszczyńskim

1490. MAĆKOWIAK Anna. Tu nikt nie bije na alarm. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 12, s. 18 Klasa sześciolatków w Szkole Podstawowej w Kąkolewie, pow. Leszno

1499. (nap). Pierwsza szkoła do likwidacji? - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 5, s. 8 Szkoła Podstawowa w Sośnicy, pow. Pleszew

1500. NAPIERAJ Justyna. Reforma szkół [podstawowych w gminie Dobrzyca, pow. Pleszew] tak, ale nie w tym roku. - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 8, s. 12 1501. POLAK Maria. Takie rodzinne szkoły. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 13, s. 8 Zespoły szkół w Benicach, Chwaliszewie i Orpiszewie, pow. Krotoszyn

1502. PRZESPOLEWSKA Anetta. Wójt szkoły nie odbierze. - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 8, s. 1011 Szkoła Podstawowa w Kucharach, pow. Pleszew

1491. MAĆKOWIAK Anna. Z sentymentem o prywatnej. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 2, s. 24 15-lecie Prywatnego Zespołu Szkół Henryka Jóźwiaka w Lesznie

1503. (red). Odkrywcy talentów. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 16, s. 31

126 Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Żelicach, pow. Wągrowiec

1504. (sk). To bardzo dobra szkoła // Rzecz Krot. 2011, nr 14, s. 16 Zespól Szkół nr 3 w Krotoszynie

Szprywa Andrzej. 28 lat z rakietką i młodzieżą / rozm. Kamila Kasprzak = poz. 1795 Turkowski Marek. Z Poznania do Pławiec. (Cz. 1-2) = poz. 611 1505. WEISS Renata. Szkoła pełna talentów. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 8(1521), s. 12

Szkoła Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wlkp.

1506. WEISS Renata. Talenty rodem z Ostrowa. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 12(1529), s. 12-13 Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I oraz Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wlkp. - zdobywcy tytułu "Szkoła Odkrywca Talentów"

1507. ZESPÓŁ Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu [pow. Międzychód] / red. Monika PestkaLehmann, Beata Kupczyk, Waldemar Szarata. Międzychód: Drukarnia Międzychód; Łowyń: Zespół Szkół im. Jana Pawła II, 2011. - 147 s. : il.

Biografie

Biernaczyk Hanna

Poczta-Foltynowicz Marta

Zob. poz. 145

Zob. poz. 492

Drejkarz Kamila

Szymanowska Wanda

Zob. poz. 197

Zob. poz. 592

Frala Maciej

Śmigielska Helena

Zob. poz. 215

Zob. poz. 600

d. Szkolnictwo specjalne Zespół Szkół Specjalnych w Krotoszynie

1508. (kab). Mówić bez słów. - Fot. // Pan. Leszcz. 2011, nr 13

1511. SZKLAREK Ewa. Skarb pośrodku Konarzewa. - Portr. // Rzecz Krot. - 2011, nr 18, s. 12

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie

1509. (kin). Zapisz jak najszybciej. - Fot. // ABC. 2011, nr 29, s. 3 Świetlica w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Konarzewie, pow. Rawicz

1512. W trosce o zdrowie uczniów. - Fot. // ABC. 2011, nr 30, s. 15 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie, pow. Leszno

(rw). Jubileuszowa "Maska" = poz. 1666 1510. SZKLAREK Anna. Każdy ma swój Mount Everest... - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 12, s. 12

Biografie

Nowak Zdzisław Zob. poz. 453

Szóstak Jolanta Zob. poz. 583

e. Szkolnictwo średnie ogólnokształcące 1513. AJ. Rywalizacja nie dla wszystkich, czyli konkurs z pasji zrodzony : XII Maraton Matematyczny [w Liceum Ogólnokształcącym w Turku]. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 14, s. 5

Sierakowie [pow. Międzychód]. - Fot. // Pan. Leszcz. 2011, nr 6, s. 28

1514. (aj). Tam, gdzie odkrywają talenty : sztuka, biznes i matematyka mocna stroną gimnazjum w

1515. (ama). Oblężone biologia i chemia. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 15

(ama). Brawa dla Lginia i Kąkolewa = poz. 1483

127 Szkolnictwo ogólnokształcące i zawodowe w Lesznie

1516. (ama). Trenować umysł. - Fot. // Pan. Leszcz. 2011, nr 20, s. 18 Gimnazjum nr 1 w Lesznie

Bodzińska Karolina. W hołdzie przewodnikowi = poz. 1631 Borucka Agnieszka. Trzy spotkania z "dwójką" : wspomnienia i kalendarium = poz. 159 1517. boxa. Owocowiec i chipsowiec wywalczyli cenne nagrody. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 9, s. 9

1524. (kin). Liczne sukcesy gimnazjalistów [z Gimnazjum nr 1 w Lesznie]. - Fot. // ABC. - 2011, nr 24, s. 6 1525. (kin). Szkoła Praktycznej Ekonomii [w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie]. - Fot. // ABC. - 2011, nr 32, s. 16 1526. KONIEC Sacre Coeur w Pobiedziskach : wyjątkowa placówka oświatowa kończy swoją działalność po dziewięćdziesięciu latach. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 21, s. 16 Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sacre Coeur w Pobiedziskach, pow. Poznań

Kółko filmowe w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku

1518. boxa. Władysławowscy gimnazjaliści w nowych murach. - Fot. // Echo Turku. - 2010, nr 42, s. 1617 Gimnazjum we Władysławowie, pow. Turek

Burchacka Agnieszka. Licea w kobiecych rękach = poz. 45 (dab). Obfitość laureatów = poz. 1485 Dzieje Szkolnego Klubu Sportowego "Jantar" Racot w latach 1982-2010 : praca zbiorowa / Dariusz Borowski [i in.] = poz. 1766 1519. e.m. Zagraniczni goście w Słupcy. - Fot. // Kur. Słup. - 2011, nr 10, s. 14 "Peace - lekcja tolerancji" - projekt realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy

1527. KROTOSZYŃSKI Kołłątaj, czyli tradycja i nowoczesność. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 14, s. 14 I Liceum Krotoszynie

Ogólnokształcące

im.

Hugona

Kołłątaja

w

Kutka Mariusz. Kuria weźmie "ósemkę"? = poz. 2011 1528. KUTKA Mariusz. Lekcja bujania w chmurach // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 90, s. 5 Klasa lotnicza w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu

1529. KUTKA Mariusz. Pustki w gimnazjach [w Poznaniu] // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 92, s. 3 1530. (luk). W II L[iceum] O[gólnokształcącym] w Lesznie piszą międzynarodową maturę. - Fot. // ABC. - 2011, nr 35, s. 2

Gołdych Joanna. Krótka historia burzliwych dziejów budynku i szkoły : II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej = poz. 1832

1531. MAĆKOWIAK Anna. Będą promować niemiecki. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 10, s. VI

1520. (hol). Szkoły talentów. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 11(1527), s. 6

1532. MAĆKOWIAK Anna. Warto inwestować w dwujęzyczność. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 6, s. 29

Udział III i IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp. w ministerialnym programie "Szkoły Odkrywające Talenty"

1521. Im. Niż wchodzi do szkół średnich [Leszna] // ABC. - 2011, nr 32, s. 4 J.W. Kolorowy relaks w wolnych chwilach = poz. 1745 Jakubowski Arkadiusz. Jedyna taka szkoła = poz. 2043 Jankowska Karina. Oderwani = poz. 2049 1522. JAREK Andrzej. Turkowskie liceum po raz trzeci w prestiżowym gronie. - Tab. // Echo Turku. 2011, nr 3, s. 10-11 1523. (kar). Tajemnica sukcesu. - Fot. // Gaz. Kośc. 2011, nr 17, s. 13 Gimnazjalni laureaci konkursów przedmiotowych z Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie

I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie i jego dyrektor, Barbara Kochanek

Dwujęzyczne klasy w II Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 4 w Lesznie

Maćkowiak Anna. Z sentymentem o prywatnej = poz. 1491 1533. MARCINIAK Agnieszka. L[iceum] O[gólnokształcące] w Koźminie Wlkp. [pow. Krotoszyn] ma już nową salę [gimnastyczną]. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 16, s. 7 Marcinkowska Grażyna. "Z językami obcymi wyruszamy w świat" = poz. 1493 1534. MAZUR Natalia, KUTKA Mariusz. Licea [w Poznaniu] do raportu: które z nich uczą najskuteczniej // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 70, s. 1 Mazur Natalia, Kutka Mariusz. Znamy najlepsze gimnazja i podstawówki [w Poznaniu] = poz. 1496

128 1535. MB. Poznając przeszłość budujemy 1541. SAWADA Agata. Weterynarze, przyszłość. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 19, s. dziennikarze, a może przyszli politycy? - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 10, s. 12 18 Współpraca Zespołu Szkół w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl ze szkołą z Niemiec

Mrozik E. Nowoczesna baza sportowa w Siedlisku [pow. Czarnków-Trzcianka] = poz. 1789

Szkoły ponadgimnazjalne w Pleszewie

1542. SIAMA Alfred. Szkoła otwarta interesująca // Rzecz Krot. - 2011, nr 10, s. 24

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli, pow. Gostyń

Nagrody wójta [gminy Ostrów Wlkp. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów] = poz. 1498 1536. NOWAK Bogdan. Robimy to, co do nas należy / rozm. Sylwia Grzelińska. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 90, s. 5; GRZELIŃSKA Sylwia. Nowy projekt ZSP ["Otwarci na jutro"]. - Fot. // Tamże. - nr 101, s. 4

i

(sk). To bardzo dobra szkoła = poz. 1504 1543. (SzA). Młodzież nie chciała do ogólniaka : rada powiatu podjęła decyzje o likwidacji liceum w Śmiglu [pow. Kościan]. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 22, s. 18

Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni

1537. OFERTY szkół ponadgimnazjalnych [w regionie leszczyńskim] / oprac. (ama). - Tab. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 10, s. II-III 1538. OLEJNIK Hanna. Odkrywają talenty : rok odkrywców talentów w III LO [Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wlkp.]. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 13(1531), s. 17 1539. OZIEMBŁOWSKA Edyta. Wojna żywiołów ruszyła wieczorem! - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 15, s. 15 Liceum Ogólnokształcące w Rogoźnie, pow. Oborniki

Uczniowie Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp., laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Weiss Renata. Talenty rodem z Ostrowa = poz. 1506 1545. WRÓBLEWSKI Marcin. Pomoce za 50 tysięcy [w gimnazjum w Lądku, pow. Słupca]! // Gaz. Słup. - 2011, nr 19, s. 13 Realizacja projektów unijnych

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu [pow. Międzychód] / red. Monika Pestka-Lehmann, Beata Kupczyk, Waldemar Szarata = poz. 1507

Polak Maria. Takie rodzinne szkoły = poz. 1501 1540. (red). Niepubliczne gimnazjum w Krotoszynie. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 14, s. 16 "Saltarello" ma pięć lat = poz. 1667

1544. WEISS Renata. Młodzi i zdolni. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 18(1542), s. 12

1546. ZYDOROWICZ Kinga. Jak dobrze sprawdzić prawa rządzace naturą [w Liceum Ogólnokształcacym nr 1 w Lesznie]. - Fot. // ABC. 2011, nr 27, s. 6 "Katedra uczniowska" - realizacja konkursu

Biografie

Barteczka Martyna Zob. poz. 131

Góral Bartek Zob. poz. 224

Bisiorek Szahira Zob. poz. 148

Kochanek Barbara Zob. poz. 77

Chochół Kazimierz Zob. poz. 168

Kotowska Alicja Zob. poz. 327

Domagała Michalina Zob. poz. 192

Kurtyka Kazimierz Zob. poz. 356

Gardzielik Kamil Zob. poz. 219

Lisiak Paulina Zob. poz. 371

129 Zob. poz. 505, 506

Nowacki Grzegorz

Skrzypczak Tomasz

Zob. poz. 444, 445

Zob. poz. 549

Nowicki Kamil

Stachowiak Edmund

Zob. poz. 456

Zob. poz. 557

Owczarek Olga

Szymanowska Eliza

Zob. poz. 465

Zob. poz. 591

Pospiszył Halina

Zaremba Marta

Zob. poz. 499

Zob. poz. 1744

Przybył Marian

f. Szkolnictwo artystyczne 1547. KUTKA Mariusz. Muzycy bez ziemi // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 48, s. 1 Spór o budynek pomiędzy Archidiecezją Poznańską a Szkołą Muzyczną przy ul. Głogowskiej w Poznaniu

1548. mar. Pianiści na wysokim poziomie. - Fot. // Prz. Koniń. - 2010, nr 20, s. 2

XVI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny zorganizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Koninie

1549. WARDAWY Jarosław. Muzyczna przygoda czeka. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 20(1544), s. 13 Zespół Szkół Muzycznych Trzcińskiego w Ostrowie Wlkp.

im.

Krzysztofa

Komedy-

g. Szkolnictwo zawodowe. Oświata dorosłych 1550. (ama). Króluje angielski, ale... - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 12, s. 19

Konarzewska-Michalak Ewa. Hity dla NJK i Firmy Gumienny = poz. 858

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie

1555. KORZECKI Radosław. Zaczęła się bitwa o gimnazjalistów. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 14, s. 13

(ama). Oblężone biologia i chemia = poz. 1515 1551. DYBA Marek. Dwa projekty szkoleniowe [Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni]. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 93, s. 7 1552. GRZELIŃSKA Sylwia. Aktywny uniwersytet [Trzeciego Wieku we Wrześni]. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 94, s. 5 1553. (hol). ZST najlepsze. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 3(1511), s. 5

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie

1556. KOSOBUDZKI Sławomir. Plany ograniczone do roku / rozm. Andrzej R. Tyczyno. Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 15, s. 11 Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, pow. Turek

1557. (luk). Roboty będą walczyć na ringu. - Fot. // ABC. - 2010, nr 38, s. 10 Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie

Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.

Im. Niż wchodzi do szkół średnich [Leszna] = poz. 1521 1554. IPU. Nie tylko edukacja. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 17, s. 16 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu, pow. Nowy Tomyśl

J.W. Artyści Trzeciego Wieku = poz. 1680 Jędraś Stanisław. Pierwsza w Lesznie zawodowa [utworzona w 1912 r.] = poz. 829

szkoła

MB. Poznając przeszłość budujemy przyszłość = poz. 1535 1558. MICHALAK-KONARZEWSKA Ewa. Potwierdź swoje kwalifikacje. - Fot. // Prz. Pow. 2011, nr 92, s. 6 "Certyfikat na twoje umiejętności" - projekt edukacyjny realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

1559. NOWA pracownia Technikum Górniczego / oprac. KF. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 12, s. 9

130 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Sawada Agata. Weterynarze, dziennikarze, a może przyszli politycy? - Fot. = poz. 1541

Nowak Bogdan. Robimy to, co do nas należy / rozm. Sylwia Grzelińska = poz. 1536

Siama Alfred. Szkoła otwarta i interesująca = poz. 1542

1560. NOWAK Marek Grzegorz. Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 2000 - 2010 : dzień po dniu, rok po roku. - Wyd. 2 popr. Poznań, 2011. - 507 s. : fot., il., portr.

1566. [SZEŚĆDZIESIĄT] 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Międzychodzie / red. Lech Staszak; współpraca Edward Szuflak, Małgorzata Skakun. - Międzychód: Drukarnia-Międzychód, 2011. - 124 s. : il.

Zawiera m.in.: Krótki zarys historii szkoły [od 1946 r.]. s. 9-58

Oferty szkół ponadgimnazjalnych leszczyńskim] / oprac. (ama) = poz. 1537

[w

regionie

1561. PARUS Ewa. Unijny lider. - Portr. // Gaz. Słup. - 2011, nr 2, s. 30 Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy

1562. RJ. Nauka z zębem; Nauka z pasją. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 2, s. 10; nr 7, s. 7 Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu

1563. RYBICKA Katarzyna. Logistyk - zawód z przyszłością. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 6, s. 30 "Praktyka czyni mistrza" - projekt realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy

1564. (s). Obiekt jak z marzeń. - Fot. // ABC. - 2011, nr 7, s. 3 Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, pow. Gostyń

1567. URBANOWSKA Iwonka. Wyzwolić seniora z samotności / rozm. Mirka Zybura. - Portr. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 23 Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia" w Kaliszu. Rozmowa z prezesem

Weiss Renata. Pomagają potrzebującym = poz. 1214 1568. WIŚNIEWSKA Danuta. Wykorzystać czwarte życie / rozm. Kamila Kasprzak // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 5, s. 11 "Teatr ponad czasem - nadeszła chwila bym zagrał u Szekspira" - realizacja projektu przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gnieźnie

1569. WÓJCIK Przemysław. Dwójka postawiła na projekty unijne. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 14, s. 15 Realizacja projektów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie

1565. (s). Policjanci z Grabonoga. - Fot. // ABC. 2011, nr 17, s. 6 Klasa o profilu policyjnym w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu, pow. Gostyń

1570. ZESPÓŁ Szkół Ponadgimnazjalnych [w Koźminie Wlkp., pow. Krotoszyn]. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 14, s. 15

Biografie

Adamiak Bogdan Zob. poz. 116

Zob. poz. 265

Barciszewska Sylwia Zob. poz. 128

Kaźmierczak-Baszczyk Jadwiga Zob. poz. 300

Chochół Kazimierz Zob. poz. 168

Kierzkowski Zygmunt Zob. poz. 304

Gniazdowska Agnieszka Zob. poz. 220

Konieczna Zdzisława Zob. poz. 317

Góral Urszula Zob. poz. 225

Linkowska Seweryna Zob. poz. 367

Górniewicz Ewa Zob. poz. 228

Janik Irena

Mrozińska Eugenia Urszula Zob. poz. 429

131

Niedbalski Dominik

Pol Agnieszka

Zob. poz. 439

Zob. poz. 495

Pawlak Halina

Radojewski Adam

Zob. poz. 477

Zob. poz. 512

Piotrowiak Janina

Rejzler Teresa

Zob. poz. 77, 484

Zob. poz. 526

4. Kultura a. Zagadnienia ogólne 1571. DANIELEWSKI Michał, WYBIERALSKI Michał. Nie tylko stadion, także kultura [w Poznaniu]. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 2, s. 4 1572. DRAJEWSKI Stefan. Spotkanie Azji i Europy w Poznaniu // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 156-158 4. Spotkanie Ministrów Kultury Azji i Europy państw ASEM

1573. (er). Ile kosztuje kultura [w Krotoszynie]? // Rzecz Krot. - 2011, nr 22, s. 15 Euro na kulturę i turystykę [w Wielkopolsce] = poz. 699 Janasik T., Jańczak D. Działo się w Książu : z XX i XXI wieku = poz. 17

Łuczak Agnieszka. Utracone decorum : grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 = poz. 834 Rudnicka Aldona. Dom otwarty : z Aldoną Rudnicką i jej przyjaciółmi o domu przy ul. Skarbka [w Poznaniu] / rozm. Grażyna Wrońska = poz. 528 1577. WYBIERALSKI Michał. Jak kultura zmieni Śródkę [w Poznaniu]? : co artyści robią w zaniedbanych dzielnicach // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 123, s. 2 1578. WYBIERALSKI Michał. Kontenerowe miasteczko i plaża ożywią Wartę. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 93, s. 3

(jw). Przedstawiamy kandydatów = poz. 21

"KontenerArt" - projekt artystyczny realizowany w Poznaniu

1574. KASPRZAK Kamila. Gniezno (prawie) bez kultury. - Fot. // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 2, s. 9

1579. WYBIERALSKI Michał. Skłot Rozbrat legalnie zostanie w centrum miasta. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 72, s. 1 Działalność kulturalna skłotu w Poznaniu

1575. (kin). Żołnierze jak za dawnych lat. - Fot. // ABC. - 2011, nr 13 Grupa rekonstrukcyjna Garnizonu "Leszno" w Lesznie

1576. KOKOT Anna. Salon aktorki Anny i poetki Daromiły. - Fot. // Merkuriusz. - 2011, nr 2, s. 26-27

Zamelski Feliks, Kajdan Henryk. Fascynacje - nie tylko sportowe - powojennego Zaniemyśla [pow. Środa Wlkp.] = poz. 1799

Salon Artystyczny im. Jackowskich we Wronczynie w okresie międzywojennym i Pobiedziskach, pow. Poznań od 1995 roku

Biografie

Kolańczyk Aneta

Piszczorowicz Milena

Zob. poz. 313

Zob. poz. 486

b. Imprezy kulturalne 1580. AMBICKI Marek. Cioty opanowały Połajewo. Fot. // Nadnot. Echa. - 2011, nr 10, s. 14 Impreza w Połajewie, pow. Czarnków Trzcianka. M.in. legendy i tradycje dot. czarownic

1581. FILIPIAK Agnieszka Tamara. Festiwal kobiecości w stylu iberoamerykańskim. Edycja druga. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 45, s. 6 Festiwal "Republica Femenina" w Poznaniu

132 1582. GABRYELÓW Lila. Mięsa brak. - Fot. // 1591. MATUSZEWSKA Lidia. Szlifowanie Pan. Leszcz. - 2011, nr 26, s. 14 Bruku 2011. - Il. // ABC. - 2011, nr 35, s. 24 Impreza "Powtórka z PRL-u" w Pogorzeli, pow. Gostyń

IX Jarmark Leszczyńskiej Starówki w Lesznie

1583. Im. Święto miasta czas zacząć // ABC. - 2011, nr 41, s. 4 Dni Leszna

1592. MIANOWSKI Jerzy. Toskania: natura czy kultura? - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 9, s. 17 Dzień Toskański w cyklu Dni Kultur Narodowych organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Wągrowcu

1584. JANAS Tomasz. Idzie wiosna z Ukrainy // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 109, s. 7 Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" w Wielkopolsce

1585. JANASEK Mateusz. Działo się w kulturze... Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 2, s. 15 Imprezy kulturalne w Krotoszynie w 2010 roku

1586. KALISZ 2011 : informator : kultura, sport, rekreacja, turystyka / Urząd Miejski w Kaliszu. Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki. - Kalisz: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka, 2011. - 272 s. 1587. KAŹMIERSKA Marta. Wiosna czytana na nowo // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 63, s. 6 Festiwal Wiosny w Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu

1588. KUCHARSKI Cezary. Papieski testament młodych. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 14, s. 7

1593. OZIEMBŁOWSKA Edyta. Szesnasty raz pod dębem. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 7, s. 14 Inscenizacja upamiętniająca śmierć króla Przemysła II w Marlewie, pow. Oborniki

1594. (spm). Zagrają dla nas Kombi i Boys. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 21, s. 17 Dni Krotoszyna

1595. WARDAWY Jarosław. "Perfect" obronił "MajOSTaszki". - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 19(1543), s. 20-21 Festyn Miejski "MajOSTaszki" w Ostrowie Wlkp.

1596. WRZESIŃSKI Jacek. Zjazdy Wojowników Słowiańskich w Grzybowie [pow. Września]. - Fot. // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 147-153 Historia imprezy od 1999 roku

"Miłość mi wszystko wyjaśniła" - widowisko multimedialne w Wągrowcu w szóstą rocznicę śmierci Jana Pawła II

Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu 1589. KUIK Jacek. Z szablami na bolszewików : w sobotę w Bukówcu Górnym [pow. Leszno] rozegrana zostanie wielka bitwa z 1920 roku. - Fot. // ABC. - 2011, nr 35, s. 6; (JAC). Pod Bukówcem ułani pobili bolszewików // Tamże. - nr 37, s. 10 1590. MAĆKOWIAK Anna. Wojsko polskie było górą! : w Bukówcu Górnym [pow. Leszno] z wielkim rozmachem zrekonstruowano potyczkę polsko bolszewicką [z sierpnia 1920 r.] / fot. Sławomir Skrobała. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 19, s. 29

1597. KAŹMIERSKA Marta. Znajdź czas na Biennale. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 124, s. 12

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki w Poznaniu [Czternasty] XIV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki = poz. 1426

c. Towarzystwa kulturalne. Ruch regionalny 1598. boxa. Ku pamięci lokalnych bohaterów. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 5, s. 18 Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa w Brudzewie, pow. Turek

1599. DRĄŻKIEWICZ Miłosz. Nagrody przyjaciół. Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 15, s. 6 Uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu

Kulturalnej

1600. (kar). Ikona regionu. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 8, s. 8 50-lecie Towarzystwa Ziemi Kościańskiej w Kościanie

1602. KUSZ Adam. 20-lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej [w Gołańczy, pow. Wągrowiec]. - Fot. // Echo. - 2011, nr 126, s. 10 Laski 2010 : z lwiętami w herbie - spis wydarzeń. Przywracanie pamięci regionalnej / red. nacz. Florian Piasecki = poz. 19 Ostrzeszów - miasto znane i nieznane : szkice i obrazy z przeszłości : wydawnictwo okolicznościowe z okazji 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej = poz. 781

(kar). Kościańscy regionaliści = poz. 67 1601. (kin). Więcej niż ludzkie życie. - Fot. // ABC. 2011, nr 18, s. 6 50-lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej w Kościanie

1603. (red.). Miłośnicy od 20 lat. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 2, s. 27; MIANOWSKI Jerzy. Jesteśmy rówieśnikami. - Fot. // Tamże. - nr 3, s. 5 Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej w Gołańczy, pow. Wągrowiec

133 Stowarzyszenie Ostrowian w Poznaniu 1604. TACZANOWSKI Antoni. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej [w 1607. WITKOWSKI Zdzisław. Pół wieku z Międzychodzie] ma już 10 lat. - Fot. // Inf. Międzych. doborowym towarzystwem / rozm. Paweł Sałacki. 2011, nr 2, s. 12 Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 2, s. 12-13 50-lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej w 1605. TOWARZYSTWO Miłośników Ziemi Kościanie Kościańskiej 1961-2011 : księga jubileuszowa / oprac. Zdzisław Witkowski, Kazimierz Zimniewicz. - Kościan: 1608. ZYDOROWICZ Kinga. Zawsze obok Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Quarta ważnych spraw. - Fot. // ABC. - 2011, nr 3, s. 10 Wydaw. i Realizacje Multimedialne, 2011. - 225 s., XXX Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej w Kościanie s. tabl. : il. 1606. WARDAWY Jarosław. Mały Ostrów w Poznaniu. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 17(1538), s. 13

Biografie Zob. poz. 480

Jędraś Stanisław

Suś-Strapko Milena

Zob. poz. 278, 279

Zob. poz. 574

Koszewski Marian

Zielonka Jerzy

Zob. poz. 326 Zob. poz. 665

Piasecka Grażyna

d. Domy kultury. Kluby. Świetlice 1609. (@ndzia). Świetlica [wiejska w Łagiewnikach, Zdziętwach i Srokach, pow. Krotoszyn] prawie gotowa. Fot. // Rzecz Krot.. - 2011, nr 22, s. 6

1615. FÓRMANIAK Hanna. Świetlica [w Chlebowie, pow. Września] po liftingu // Prz. Pow. 2011, nr 22, s. 14

1610. (@ndzia). Świetlicę [w Łagiewnikach, pow. Krotoszyn] czeka metamorfoza // Rzecz Krot. - 2011, nr 10, s. 9

1616. GRACZYK Ewa. Wiejskie Centrum Kultury w Lubini Małej [pow. Jarocin]. - Fot. // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 115-117 M.in. historia zabytkowego dworku z XIX wieku

1611. (aga). Młodzi zdolni z talentem // Rzecz Krot. 2011, nr 15, s. 8

(hol). Czarny koń plakatu = poz. 1742

"Krotoszyńskie talenty" - konkurs Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie

(hol). Młody teatr = poz. 1643

zorganizowany

przez

(aj). Bo wiaty się sypią = poz. 1820 1612. BIELEWICZ Elżbieta. Nie zabierajcie nam MOK-u! - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 13, s. 21 Miejski Ośrodek Kultury w Kaliszu

1613. CHYŻY Krzysztof. Dumna wieś. - Fot. // Nadnot. Echa. - 2011, nr 8, s. 2 Świetlica wiejska w Grzępach, pow. Czarnków-Trzcianka

1614. DODOT Janusz. Więcej za tyle samo / rozm. Paweł Sałacki. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 7, s. 15

Jakubowski Arkadiusz. Siedemnastu facetów i swing = poz. 1649 Kaźmierska Marta. Opcja dla teatromana = poz. 1883 1617. KRZYŻANOWSKA-SOŁTYSIAK Marta. Nie jest łatwo zmieniać wieś. - Fot. // Pan. Leszcz. 2011, nr 1, s. 31 Świetlica wiejska w Mórkowie, pow.Leszno. M.in. sylwetka Katarzyny Kowalskiej, pedagoga i prezesa Stowarzyszenia "Kolory"

Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie

[Dom Kultury] DK Trzemeszno [pow. Gniezno] mekką Rocka? - Fot. = poz. 1636

1618. (łuk). Fabryka chce trafić do studentów. Fot. // ABC. - 2011, nr 1, s. 3 Klub "Fabryka cukierków" w Lesznie

(maj). Andropauza - męska rzecz = poz. 1884

134 1619. MB. Tu wyrośli tu się wychowali. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 9, s. 10

Zob. też poz. 1660, 1680, 1681, 1738, 1934

Świetlica osiedlowa "Pod wiatraczkiem" w Buku, pow. Poznań

mej. Miodowy miesiąc z człowiekiem z winylu = poz. 1957 Mianowski Jerzy. Toskania: natura czy kultura? - Fot. = poz. 1592 1620. OZIEMBŁOWSKA Edyta. Sala widowiskowa prosi o remont! - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 16, s. 11

Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu 1623. BOJARSKI Piotr. Przecież to są fotele z jadalni Adolfa Hitlera! - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 120, s. 3 1624. ŁUKASZEWSKI Jakub. Mury Zamku groziły zawaleniem. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 100, s. 4 Remont obiektu

Rogozińskie Centrum Kultury w Rogoźnie, pow. Oborniki

1621. PRZYSIUDA-ZIELKOWSKA Agnieszka. Zespół to my. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 92, s. 9

1625. WILCZAK Sylwia. Idzie nowe do zamku. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 92, s. 7 Realizacja projektu "Nowe stulecie"

Szkoła tańca w Miłosławskim Centrum Kultury w Miłosławiu, pow. Września

Zob. też poz. 1587, 1692, 1736, 1746, 1951

1622. VŚ. Podpisanie umów na remonty świetlic [w Nowym Widzimiu i Woli Dąbrowieckiej, pow. Wolsztyn]. - Fot. // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 1, s.15

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Zob. poz. 1696

Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie

Wardawy Jarosław. Przegląd na medal = poz. 1669

(ama). Spełniło się marzenie o teatrze = poz. 1881

Wardawy Jarosław. Taniec nie zna granic = poz. 1670 Weiss Renata. Obrazy Magdy = poz. 1752

Biografie

Kozak Genowefa

Zob. poz. 405

Szubińska Iwona

Zob. poz. 332

Mazurczak Sylwia

Zob. poz. 584

e. Amatorski ruch artystyczny 1626. A. Orkiestra podsumowała rok. - Fot. // Kur. Słup. - 2011, nr 13, s. 10 Orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku, pow. Słupca

1627. (ama). Rozśpiewane jubileusze. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 10, s. 5 10-lecie zespołu "Śpiewaj z Nami" w Bukówcu Górnym i 15-lecie zespołu "Dłużynianki" w Dłużynie, pow. Kościan

1631. BODZIŃSKA Karolina. W hołdzie przewodnikowi. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 10, s. 23 Szkolna grupa teatralna Ogólnokształcącym w Rawiczu

"Konfiguracja"

w

I

Liceum

1632. boxa. W obcym języku nie znaczy łatwiej. Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 19, s. 24 Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej w Turku

1628. (and). Śpiewają Bogu na chwałę. - Fot. // ABC. 2011, nr 24, s. 12 "Vox Ioannis" - chór parafialny kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie

1629. (art). Śpiewanie jak plaster miodu na duszę. Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 2, s. 5 Chór "Viribus Unitis" w Turku

1630. BARTCZAK Łukasz. Grają z sercem i za to publiczność ich kocha. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 16, s. 25 Międzynarodowy Przegląd Zespołów Rockowych w Ostrowie Wlkp.

1633. CIEŚLAK Szymon. Trzynastka okazała się szczęśliwa. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 20, s. 1617 XIII Powiatowe Konfrontacje Szkolnych Zespołów Muzycznych i Tanecznych "Witryna 2011" w Wągrowcu

1634. (dez). Śpiewający jubilat. - Portr. // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 2, s. 16 Chór "Camerata" we Wrześni

1635. DŁONIAK Władysław. Góra ma być jak drzewo / rozm. Ewa Konarzewska-Michalak. - Portr. // Prz. Pow. - 2011, nr 90, s. 9

135 Chór "Lutnia" we Wrześni

1636. [DOM Kultury] DK Trzemeszno [pow. Gniezno] mekką Rocka? - Fot. // Kosynier. - 2011, nr 3, s. 23

1649. JAKUBOWSKI Arkadiusz. Siedemnastu facetów i swing. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 28 SmartBigBand - zespół muzyczny przy Ośrodku Kultury w Miejskiej Górce, pow. Rawicz

Zespoły muzyczne

1637. (ep). "Pięknych wspomnień nikt nam nie odbierze". - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 10, s. 17 Jubileusz 25-lecia zespołu "Lutogniewiacy" w Lutogniewie, pow. Krotoszyn

1638. FILIPCZAK Ewelina. Ostrowiczanie nagrali płytę. - Fot. // Kur. Słup. - 2011, nr 12, s. 10 Zespół muzyczny "adhd" w Ostrowitem, pow. Słupca

1639. FORBRICH Hanna. Kolędują na medal. - Fot. // Nadnot. Echa. - 2011, nr 5, s. 12 Chór mieszany "Lutnia" w Rosku, pow. Czarnków-Trzcianka

1640. GABRYELÓW Lila. Szuflada wspomnień. Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 20, s. 21 The G(h)ost - zespół muzyczny w Gostyniu

1641. GRZELIŃSKA Sylwia. Samorządowcy w kontuszach i spóźniony Papkin. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 95, s. 16 Święto Teatru na Prowincji w Psarach Wielkich, pow. Września

1642. (hol). "Con Forza" na Estradzie. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 14(1533), s. 16 Chór Mieszany "Con Forza" w Ostrowie Wlkp.

1643. (hol). Młody teatr. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 12(1529), s. 16 Minispotkania Teatralne w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wlkp.

1644. (hol). Młodzi śpiewają. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 3(1511), s. 9 Przegląd Twórczości Artystycznej w Wysocku Wielkim, pow. Ostrów Wlkp.

1645. ika. Ludzie z pasją mogą wszystko. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 13, s. 16; JAREK Michał. Jubileusz z gwiazdą. - Fot. // Tamże. - nr 16, s. 9 Big Band Miasta Turek - zespół muzyczny w Turku

1646. Ił. Nagrody powędrowały do Przykony i Nowego Targu. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 7, s. 7 II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku

J.W. Artyści Trzeciego Wieku = poz. 1680 J.W. Ruchome obrazy = poz. 1681 1647. J.W. Ze śpiewem życie przyjemniejsze jest. Fot. // ABC. - 2011, nr 23, s. 11 "Katarzynki" - kabaret w Słupi Kapitulnej, pow. Rawicz

1648. (JAC). Rekordowa Marynia. - Portr. // ABC. 2011, nr 1, s. 7 Zespół Pieśni i Tańca "Marynia" w Święciechowie, pow. Leszno i jego założycielka, Ewa Jankowska

1650. JANKOWSKA Karina. W rytmie funky. Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 16, s. 15 ManuFunKtura - zespół muzyczny w Kościanie

1651. JAREK Michał. Duchowa uczta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 14, s. 24 Koncert chóru kameralnego Capella Musicae Antiquae Orientalis w Turku

1652. JAREK Michał. Magia teatrów ulicznych. Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 19, s. 16-17 XIX Turkowskie Prezentacje Teatrów Ulicznych "Turkostrada" w Turku

1653. (kar). "Konopnicka" tańczy. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 11, s. 16 Konkurs Tańca " O Złotą Nutkę" w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie

1654. (kar). Mocne uderzenie. - Fot. // Gaz. Kośc. 2011, nr 17, s. 5 "The Inner Child" - grupa muzyczna w Kościanie

1655. LASIK Jan. Lutnia: wielka miłość pana Zygmunta / rozm. Katarzyna Żurek. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 3, s. 26 135-lecie Chóru "Lutnia" w Kościanie

1656. LENARTOWICZ Ewa. Jubileusz [Klubu Twórczości Różnej] "Coś innego" [we Wrześni]. Portr. // Prz. Pow. - 2011, nr 101, s. 7 1657. LL. Każdy Grosz się nie liczy. - Fot. // ABC. - 2011, nr 11, s. 6 Zespół muzyczny "Każdy Grosz" w Bronikowie, pow. Kościan

1658. MAŁE Konfrontacje : X Wojewódzki Konkurs Literacko - Fotograficzno - Plastyczny dla młodzieży szkolnej / Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie; red. Ryszard Biberstajn, Roman Józefiak. - Leszno: LSTK, 2011. - 56 s. : fot. Werdykt jury i prezentacja nagrodzonych prac

1659. MB. Pokazali swoją wrażliwość : wernisaż prac plastycznych osób niepełnosprawnych [zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu] // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 14, s. 18 1660. MIK. "...A teatr jest po to, aby wszystko było inne niż dotąd...". - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. 2011, nr 14, s. 9 XXI Przegląd Małych Form Teatralnych w Ośrodku Kultury w Nowym Tomyślu

1661. OBRĘBOWSKA-PIASECKA Ewa. Głośniej o Strefie Ciszy! - Fot. // Kron. M. Pozn. 2011, nr 2, s. 133-138 Problemy lokalowe poznańskiego Teatru Strefa Ciszy

136 1662. OLEJNIK Hanna. Aktywne "Echo". - Fot. // 1668. SZTUKA z nutką refleksji [w klasztorze Gaz. Ostrow. - 2011, nr 15(1535), s. 12 oblatów w Obrze pow. Wolsztyn]. - Fot. // Wasz Dzień Chór Męski "Echo" w Ostrowie Wlkp. po Dniu. - 2011, nr 9, s. 4 Cykl sztuk teatralnych w wykonaniu kleryków

1663. OLEJNIK Hanna. Festiwal na włosku. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 11(1527), s. 16 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wlkp.

1664. OLEJNIK Marek. Rozmowa kulturalna / rozm. Paweł W. Płócienniczak. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 14, s. 23 Chór "Infinitum Cantamus" w Krotoszynie

1665. PRZESPOLEWSKA Anetta. Zamach na zespół "Tursko" // Życie Plesz. - 2011, nr 2, s. 12 Zespół Pieśni i Tańca w Tursku, pow. Pleszew

Przysiuda-Zielkowska Agnieszka. Zespół to my = poz. 1621 1666. (rw). Jubileuszowa "Maska". - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 13(1531), s. 11 X Przegląd Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Maska 2011", zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wlkp.

1667. "SALTARELLO" ma pięć lat // Kalisia Nowa. 2011, nr 1/3, s. 28

W świecie pluszowego misia / red. Wanda Grzeszkiewicz = poz. 1690 1669. WARDAWY Jarosław. Przegląd na medal. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 16(1537), s. 26-27 XXIV Przegląd "Wszyscy śpiewamy na Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wlkp.

w

1670. WARDAWY Jarosław. Taniec nie zna granic; Wytańczona przyjaźń. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 18(1542), s. 13; nr 19(1543), s. 17 Zespoły taneczne "Yunast" z Miczurińska i "Gwiazda" z Ostrowa Wlkp. - występ w Ostrowskim Centrum Kultury

Wilant Mieczysław. Muzyka to moja pasja / rozm. Marek Ambicki = poz. 628 Zaworska Katarzyna. Parafia jakich mało = poz. 113 1671. ZYDOROWICZ Kinga. Zwyciężyły w paszczy lwa. - Fot. // ABC. - 2011, nr 6, s. 21 Zespół "Arabeska" w Lesznie

Zespół Muzyki Dawnej "Saltarello" przy Gimnazjum nr 9 w Kaliszu

Sterczyński Rafał. Muzyka jest w nas, czyli u państwa Marciniaków = poz. 398

rockowo"

Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie 1672. WARDAWY Jarosław. Spichlerz pełen rocka. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 9(1523), s. 2021

Biografie

Bryliński Paweł Zob. poz. 161

Jarczyńska Bożena Zob. poz. 272

Cichoszewski Ryszard Zob. poz. 177

Lisewska Dorota Zob. poz. 370

Czepik Magdalena Zob. poz. 1745

Maciejewski Józef Zob. poz. 382

Dodot Jan Zob. poz. 189

Maternik Ireneusz Zob. poz. 1756

Janicki Ryszard Zob. poz. 264

Przybył Marian Zob. poz. 506

Janikowska Alina Zob. poz. 266, 267

Ratajczak Felicja Zob. poz. 519

137 Zob. poz. 597

Ratajczak Iwona

Śliwa Leonard

Zob. poz. 520 Zob. poz. 598

Szukalski Jerzy

Świtałowska Magdalena

Zob. poz. 585

Zob. poz. 1752

Szwarc Stanisław

Turbańska Elżbieta

Zob. poz. 587

Zob. poz. 610

Szymanowska Eliza

Żarski Henryk

Zob. poz. 591

Zob. poz. 1734

Szymczak Maciej

f. Muzea. Wystawy (aga). Wystawa [starych urządzeń gazowych] w gazowni [w Krotoszynie] = poz. 866 1673. (ama). Jedyna taka noc. - Fot. // Pan. Leszcz. 2011, nr 20, s. 19 Noc muzeów w Lesznie

1674. (ama). Wśród nowel jak puenta... - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 20, s. 20 "Bogaczykowie w Lesznie' - wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. S. Grochowiaka w Lesznie. Dot. Bogaczyków, leszczyńskich drukarzy w okresie międzywojennym

1675. (and). Symbole narodowe i wojskowe. - Fot. // ABC. - 2011, nr 41, s. 7 Wystawa w Archiwum Państwowym w Lesznie

1680. J.W. Artyści Trzeciego Wieku. - Fot. // ABC. - 2011, nr 41, s. 20 Wystawa prac słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Domu Kultury w Rawiczu

1681. J.W. Ruchome obrazy. - Fot. // ABC. - 2011, nr 37, s. 20 "Ruch" - wystawa prac koła plastycznego Domu Kultury w Rawiczu

1682. JANGAS J. Elementarze jakich nie znacie. Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 24, s. 12 Wystawa elementarzy ze zbiorów nauczycielki, Elżbiety Bartsch ze Zduńskiej Woli, w Muzeum Oświaty im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej, pow. Ostrzeszów

Bojarski Piotr. Posiedźmy sobie w wieży we Wronkach = poz. 1376

1683. JUSZCZAK K. Zapraszamy do muzeów [w powiecie ostrzeszowskim]. - Fot. // Czas Ostrz. 2011, nr 20, s. 10

Bul Konrad. 2010 - Międzynarodowy Różnorodności Biologicznej = poz. 929

1684. (jw). Wystawa przed beatyfikacją. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 17(1538), s. 10

Rok

Bul Konrad. Wystawy czasowe Ośrodka Kultury Leśnej w 2010 roku = poz. 930 1676. CYLKA Tomasz, LIPOŃSKI Seweryn. Nie ma pieniędzy na parowozy z Wolsztyna // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 16, s. 5

Wystawa na temat życia i pontyfikatu Jana Pawła II w Nowych Skalmierzycach, pow. Ostrów Wlkp.

1685. KURZAJCZYK Mariusz. Jak Zygmunt II dawał pospólstwu przywileje. - Fot.// Ziem. Kalis. 2011, nr 15, s. 19 "Archiwalia Kalisza okresu staropolskiego" - wystawa w Archiwum Państwowym w Kaliszu

Parowozownia w Wolsztynie - Skansen Parowozów

1677. ES. Muzea [w powiecie gostyńskim] nocą. Fot. // ABC. - 2011, nr 36, s. 3 1678. IM. Noc muzeów w Lesznie. - Fot. // ABC. 2011, nr 37, s. 11 1679. IPU. Wystawa papieska [w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu]. Fot., portr. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 19, s. 9

Magnackie księgi znowu razem! : wystawa w Bibliotece PTPN [w Poznaniu] / oprac. E.W = poz. 2040 MB. Pokazali swoją wrażliwość : wernisaż prac plastycznych osób niepełnosprawnych [zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu] = poz. 1659 1686. MIAKISZ Dominika. Biały Rosjanin receptą na chaos. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 69, s. 7

138 "White Russian" - wystawa w galerii "Pies" w Poznaniu

Galeria Miejska "Arsenał" w Poznaniu

Moeglich Marcin. Strażacka "Wspinalnia" Tradycji Pożarnictwa w Wągrowcu = poz. 1124

Izba

Orłowska Elżbieta. 20-lecie na Złotej = poz. 2042

1695. PRZYBYŁ Joanna. Przestrzeń miejska zawładnie od poniedziałku Galerią Arsenał. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 5, s. 6 "Formy zamieszkiwania - publiczne i prywatne przestrzenie miasta" - wystawa

1687. RJ. Archeologia i piwo. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 5, s. 11

Zob. też poz. 1751

Muzea w Wielkopolsce

1688. RJ. Izabelle dla muzeów. - Il. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 6, s. 7 "Izabella" wielkopolskich

nagroda

za

najciekawsze

dokonania

muzeów

Galeria Sztuki "Wieża Ciśnień" w Koninie 1696. mar. Wieża Ciśnień [w Koninie] ze szklaną windą. - Il. // Prz. Koniń. - 2010, nr 30, s. 32 Architektura obiektu

1689. SOBCZAK-WALIŚ Monika. W afrykańskim klimacie. - Fot. // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 1, s. 17 "Stefan Szolc-Rogoziński (1861-1896) podróżnik, odkrywca, etnograf" - wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu

1690. W świecie pluszowego misia / red. Wanda Grzeszkiewicz; wstęp Emilia Kaźmierczak. - Turek: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka, [2011]. - 54 s. : il. Katalog wystawy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. W. Pietrzaka w Turku. Zawiera prace nagrodzone w pięciu edycjach konkursu plastycznego

Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp. Zob. poz. 1743

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 1697. BOJARSKI Piotr. Co było modne w państwie Majów - możesz zobaczyć w Poznaniu // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 22, s. 6 "Moda Majów. Elita i dwór" - wystawa

1691. WEISS Renata. Z inspiracji Murzynka Bambo. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 7(1519), s. 15 "Elementarze świata" - wystawa elementarzy z kolekcji Elżbiety Bartsch ze Zduńskiej Woli w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp.

Wilczak Sylwia. Pegaz wraca na swoje miejsce = poz. 1902 1692. WILCZAK Sylwia. Rembrandt i Matejko ze zbiorów księży marianów w Licheniu. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 50, s. 6 "Od Rembrandta do Matejki" - wystawa "Zamek" w Poznaniu

w Centrum Kultury

1693. WLEKŁY Mirosław. Znaleziona fletnia. - Fot. // ABC. - 2011, nr 40, s. 10 Wystawa starych instrumentów muzycznych Antykwariacie "1001 drobiazgów" w Lesznie

w

Galerii

i

1694. WOJCIAK Agnieszka. "Album Leszczyński" Bogaczyków. - Fot. // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 3, s. 23 "Bogaczykowie w Lesznie" - wystawa z cyklu "Album Leszczyński" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. S. Grochowiaka w Lesznie

Biuro Wystaw Artystycznych w Kaliszu Zob. poz. 1737

1698. BOJARSKI Piotr. Start miejsca z wielką tajemnicą // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 160, s. 5 Rezerwat archeologiczny

1699. SZMYT Marzena. Pozytywnie zarażać przeszłością / rozm. Andrzej Sikorski. - Il., portr. // IKS. - 2011, nr 5, s. 26-27 Rozmowa z dyrektorem

1700. WAŁY Mieszka I. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 6, s. 13 Rezerwat archeologiczny

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, pow. Kalisz 1701. DOZÓR techniczny przed stu laty i dzisiaj. Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 13, s. 16-17 Wystawa

Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie, pow. Pleszew 1702. ADAMCZEWSKI Jerzy. "Las w kurpiowskiej sztuce ludowej". - Fot. // Stud. Mater. Ośrodka Kultury Leśnej. - 2011, t. 10, s. 165-170 Wystawa

Ratajszczak Kazimierz. Początki Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie [pow. Pleszew] - szkic wspomnieniowy = poz. 524

139

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Ostrowie Wlkp. 1703. BANACH Witold. Muzealny róg obfitości. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 17(1538), s. 21 Zob. też poz. 1932

Muzeum Motoryzacji w Poznaniu 1704. NAGEL Anna. Co z Muzeum Motoryzacji? // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 51, s. 7

Muzeum Narodowe w Poznaniu Kolbuszewska Daina. Galeria kobiet z Muzeum Narodowego [w Poznaniu] = poz. 69 1705. (mnp). Madrazo. Ród malarzy : wystawa w Muzeum Narodowym. - Il. // IKS. - 2011, nr 1, s. 16 1706. SOBOCIŃSKA Aleksandra. Plakat musi śpiewać! - Il. // Merkuriusz. - 2011, nr 4/5, s. 16-17

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 1713. GIECZ : Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski : informator 2011 / tekst Elżbieta Indycka [i in.]; fot. Teresa Krysztofiak [i in.]. [Dziekanowice]: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2011. - [6] s. : fot. 1714. KONARZEWSKA-MICHALAK Ewa. Za miesiąc nowa wystawa w Grzybowie; Archeologia dla każdego. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 94, s. 9; nr 97, s. 8 Stała ekspozycja w filii muzeum w Grzybowie, pow. Września

1715. POMYSŁ na historię. - Fot. Wielkop. - 2011, nr 6, s. 13

// Monitor

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni 1716. DZIAŁALNOŚĆ Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich w latach 2007-2010 // Museion Wrzes. - 2011, z. 1, s. 147-175

"Plakat musi śpiewać!" - wystawa ze zbiorów muzeum

1707. TORBICKA Iwona. O czym śpiewa plakat? Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 105, s. 7 "Plakat musi śpiewać" - wystawa

1717. MAZURKIEWICZ Sebastian. Zbiory Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich. Strajk szkolny. - Fot. // Museion Wrzes. - 2011, z. 1, s. 7-107 Dot. m,.in. gromadzenia zbiorów w latach 1921-1939

Zob. też poz. 1754

Muzeum Okręgowe w Koninie

Museion Wrzesiński : zbiory i działalność Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni / red. nacz. Sebastian Mazurkiewicz = poz. 5

1708. RJ. Opowieści kamieniem i gliną spisane. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 3, s. 11 "Pradzieje Ziemi Konińskiej" - wystawa

Muzeum Okręgowe w Lesznie 1709. (kin). Kadry z PRL-u // ABC. - 2011, nr 11, s. 3

Muzeum Regionalne im. Henryka Florkowskiego w Kościanie 1718. (kar). Pożółkłe fotografie z rodzinnych albumów. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 12, s. 27 Zbiór fotografii z okresu międzywojennego

"PRL - tak daleko, tak blisko" - wystawa

1710. MAĆKOWIAK Anna. Zbierają na zegar kaflowy. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 20, s. 25 Zegar z XVIII wieku eksponowany w muzeum

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 1711. KURZAJCZYK Mariusz. Skarby powierzone ziemi. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 15, s. 19 Wystawa monet odkrytych w okolicach Kalisza

1712. NIEŁACNY Krystian. Muzeum Chopina w Antoninie. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 1(1507), s. 17 Salon Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Antoninie, pow. Ostrów Wlkp.

Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie 1719. HYSZKO Romana. Znowu razem! - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 8, s. 15 "Drogi Solidarności AD 1980-2010" - wystawa

1720. KORZECKI Radosław. Goście na dworze Wierzbięty Krotoskiego. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 20, s. 17 Noc muzeów w Krotoszynie

1721. (mm). Hiszpańskie procesje w muzeum. Fot. // Inf. Samorz. Krotoszyn. - 2011, nr 1, s. 3 "Procesje Wielkiego Tygodnia w Crevillent (Hiszpania)" wystawa

140

Muzeum Regionalne w Międzychodzie Zob. poz. 1947

Muzeum Regionalne w Pyzdrach, pow. Września 1722. BALICKA Katarzyna. Kim był Stefan Korboński? - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 101, s. 14

Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu 1731. J.W. Dawne seminarium na wystawie. - Fot. // ABC. - 2011, nr 42, s. 11 Wystawa poświęcona Nauczycielskiemu w Rawiczu

Państwowemu

Seminarium

Zob. też poz. 1943, 1944

Działacz ludowy i polityczny, nauczyciel w Pyzdrach w okresie międzywojennym (1901-1989) - wystawa

Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, pow. Grodzisk Wlkp.

Muzeum Regionalne w Wągrowcu

1732. KF. Dzień papieski w muzeum // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 19, s. 12 Wystawa

1723. (maj). Na wyspie władców. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 9, s. 16-17 Wystawa na temat Ostrowa Lednickiego

1724. (red). Kolekcjonerzy kontra piraci. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 20, s. 17 Noc muzeów

1725. ZAWOL Zofia. Kolekcjonerzy to ludzie szczęśliwi. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 15, s. 16-17 "Kolekcje mieszkańców powiatu wągrowieckiego" - wystawa

Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku 1726. OGRODOWCZYK Ewa. Czy filcowanie ma coś wspólnego z Foluszem? - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 7, s. 17 Warsztaty filcowania w muzeum

Muzeum Stanisława Staszica w Pile 1727. POD znakiem Staszica : katalog zbiorów Muzeum Stanisława Staszica w Pile : [album] / wybór i oprac. Józef Olejniczak. - Piła: Muzeum Stanisława Staszica, 2011. - 172 s. : il., portr. Tekst także w jęz. angielskim

Zob. też poz. 1948

Muzeum Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu 1728. CURYK-SIERSZULSKA E. W tym domu straszy. - Fot. // ABC. - 2011, nr 32, s. 13 1729. CZUB Robert. Las znany i nieznany na wystawie w Muzeum. - Fot. // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 1, s. 21 "Moje hobby - las znany i nieznany". M.in. zbiory filatelistyczne

1730. CZUB Robert. Wystawa "Wypędzeni 1939..." Fot. // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 3, s. 25

Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu 1733. BOJARSKI Piotr. Losy zapisane w cegle. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 61, s. 3 Cegły z podpisami więźniów hitlerowskiego obozu w Forcie VII w Poznaniu

Zamek królewski w Poznaniu : wystawa w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych, Odwach, Stary Rynek 3 : Poznań, maj - czerwiec 2011 : [informator] = poz. 1869

Wystawy indywidualne 1734. (ama). Zaciera granice. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 22, s. 27 Prace malarza amatora, Henryka Żarskiego z Domu Pomocy Społecznej w Pakówce, pow. Rawicz na wystawie w Lesznie

1735. (and). Malwy w Lochach. - Fot. // ABC. 2011, nr 3, s. 5 "Kwiaty polskich ogrodów" - wystawa obrazów Macieja Piotrowskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

1736. AŚ. Subtelna grafika erotyzmu, czyli kobieta w kocim boa. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 20, s. 6 Wystawa prac Elżbiety Radzikowskiej w Galerii Sztuki Współczesnej "Profil" Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu

1737. BIM. Ola Woldańska u Tarasina. - Il. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 33 "Ilustracje z życia wzięte" - wystawa prac kaliskiej artystki, Aleksandry Woldańskiej-Płocińskiej w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

1738. (bk). Haft Roberty Marcinkowskiej. - Fot. // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 2, s. 37 Wystawa prac w Klubie Nauczyciela w Gnieźnie

1739. BUL Konrad. "Pasje i niepokoje". - Fot. // Stud. Mater. Ośrodka Kultury Leśnej. - 2011, t. 10, s. 187-190

141 Wystawa prac Kazimierza Rykowskiego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, pow. Pleszew

1740. G[MINNE] C[entrum] I[nformacji] zaprasza. Portr. // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 8, s. 9 Wystawa malarstwa Mateusza Kaźmierczaka w Gminnym Centrum Informacji w Wolsztynie

1741. GROCHOWINA Marta. Historia wpisana w budynki // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 81, s. 6 Wystawa prac Rafała Jakubowicza w Galerii "Piekary" w Poznaniu

1742. (hol). Czarny koń plakatu. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 19(1542), s. 18 "Czarny koń plakatu polskiego" - wystawa prac Elżbiety Chojny w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wlkp.

1743. (hol). Na początek szkice. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2010, nr 48(1498), s. 20 "Architektonika napięć. Szkice scenograficzne" - wystawa prac Bohdana Cieślaka, pracownika naukowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp.

1744. IPU. W objęciach koloru. - Portr. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 13, s. 16 "W objęciach koloru" - wystawa grafik gimnazjalistki, Marty Zaremby w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu

1745. J.W. Kolorowy relaks w wolnych chwilach. Portr. // ABC. - 2011, nr 1, s. 12 Wystawa obrazów plastyczki amatorki, Magdaleny Czepik w galerii "Na Piętrze" Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie, pow. Rawicz

1746. JOE Jones Fluxus Star : obiekty z kolekcji Uty i Michaela Bergerów - wystawa w Centrum Kultury Zamek [w Poznaniu] / oprac. A.P. - Fot. // IKS. - 2011, nr 2, s. 65-66 1747. PRZYBYŁ Joanna. Logika paradoksu w kociołku. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 14, s. 6 "Fuji-no-yama w kociołku Hakuina Ekaku" - wystawa prac Ryszarda Ługowskiego w Galerii "Rotunda" w Poznaniu

1748. PRZYBYŁ Joanna. Seksapil niewinnej dziewczynki. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 19, s. 7

1749. ROMAN Kosmala. Struktura ducha : wystawa w Salonie Posnania. - Il. // IKS. - 2011, nr 4, s. 34 Wystawa prac poznańskiego artysty

1750. SZAL-TRUSZKOWSKA Bożena. Kolory nieba i pustyni w obrazach Violetty Tarki. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 4, s. 19 Wystawa prac pleszewskiej malarki w galerii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu

1751. TROJAŃSKA Weronika. Zaproszenie do podróży. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 30, s. 12 Wystawa prac Jakuba Bąkowskiego w Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu

1752. WEISS Renata. Obrazy Magdy. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 10(1525), s. 10 "Ocalić od zapomnienia" - wystawa prac ostrowskiej malarki amatorki, Magdaleny Świtałowskiej w Ostrowskim Centrum Kultury

1753. WIDZIŃSKA Marta. Żyć, aby tworzyć. Fot. // Głos Wągrow.. - 2011, nr 14, s. 14 Wystawa prac poznańskiego, niepełnosprawnego malarza, Jerzego Omelczuka w bibliotece Gminnego Centrum Informacji w Mieścisku, pow. Wągrowiec

1754. WŁODZIMIERZ Jan Zakrzewski : obrazy i prace na papierze 1971-2011. - Fot. // IKS. - 2011, nr 3, s. 20-21 Wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu

1755. WYSTAWA malarstwa Bogumiły Ratajczyk // Z Woźnickiego Wzgórza. - 2011, nr 22(6), s. 23 Wystawa towarzysząca 12. Literackim Spotkaniom Odpustowym w Bibliotece Publicznej w Buku, pow. Poznań poświęconym 350-leciu klasztoru franciszkanów w Woźnikach, pow. Grodzisk Wlkp.

1756. WYSTAWA w Ryczywole. - Fot. // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 1, s. 7 Wystawa prac rzeźbiarza amatora, Ireneusza Maternika w Bibliotece Publicznej Gminy Ryczywół, pow. Oborniki

Wystawa prac Ewy Juszkiewicz w galerii "Garbary 48" w Poznaniu

Biografie

Lewandowski Marian

Zob. poz. 384

Pruss Waldemar

Zob. poz. 366

Łuczak Irena

Zob. poz. 503

Raus Bożena

Zob. poz. 378

Maćkowiak Wiesława

Zob. poz. 525

142

g. Radio i telewizja 1757. CYLKA Tomasz. Radio Merkury dla Lewicy? Dziś rozpoczynają się przesłuchania kandydatów do rady nadzorczej; Dziennikarz i menedżer [Radia Merkury w Poznaniu] pilnie poszukiwani // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 8, s. 4; nr 84, s. 5 1758. er. Pierwsza krotoszyńska telewizja Krotoszynie] // Rzecz Krot. - 2011, nr 20, s. 23

1759. MAKOWSKI Rafał. Czekają na operatorów // Pan. Leszcz. - 2011, nr 18, s. 4 Telewizja kablowa w śródmieściu Leszna

Wyszyńska Małgorzata. Juliusz Kubel = poz. 345

[w

Telewizja Polska SA Oddział w Poznaniu

Kolska Katarzyna. Marian Pogasz = poz. 493

RJ. Nauka od kuchni (molekularnej) = poz. 1359

Biografie Zob. poz. 567

Strugarek Stanisław

h. Kultura fizyczna. Sport 1760. AJ. Kawęczyn pany, czyli jest demokracja i nic się nie da zrobić. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 9, s. 1011 XII Mistrzostwa Samorządowców (powiatu turkowskiego) w Halowej Piłce Nożnej w Kaczkach Średnich, pow. Turek

1761. ANDERSZ-WANAT Ewa. Boisko [sportowe w Kuczkowie, pow. Pleszew] na własność. - Portr. // Życie Plesz. - 2011, nr 4, s. 7 1762. BARTOŚ Izabela. Mistrzostwa Świata w Rzucie Beretem w Krotoszynie. - Fot. // Kron. Wielkop. 2011, nr 1, s. 140-144

Sportowym "Jantar": Wojciech Ziemniak. s. 185-190. - Irena Naskręt. s. 191-193. - Jerzy Kuciak. s. 194-195 Organizacja zrzeszająca uczniów Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki i Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie, pow. Kościan

1767. (gg). Kibice poznali zwycięzców. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 8(1522), s. 8-11 Aron Rozum - zawodnik sumo z Krotoszyna, Marek Walczak trener i Izabela Kaczmarek - działaczka Klubu Sportowego "Stal" z Ostrowa Wlkp. - zwycięzcy plebiscytu na "Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza Południowej Wielkopolski"

Gwiazdy naszych aren = poz. 59

Historia imprezy sportowej od 1996 roku

1763. BIAŁECKA Marta. Gala sportu [w Witkowie, pow. Gniezno] : podsumowanie roku sportowego 2010. Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 9, s. 24 Boiński Artur. Julia marzy o olimpijskim złocie = poz. 1293 1764. boxa. Wielka hala za niewielkie pieniądze. Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 12, s. 10-11

1768. J.W. Plantami przez całą dobę // ABC. 2011, nr 35, s. 12 Całodobowy bieg plantami w Rawiczu

Janasik T., Jańczak D. Działo się w Książu : z XX i XXI wieku = poz. 17 1769. JUSZCZAK K. 47. Cross Ostrzeszowski : ostrzeszowskie święto biegania. - Fot. // Czas Ostrz. 2011, nr 17, s. 12

Hala sportowa w Tuliszkowie, pow. Turek

(jw). Przedstawiamy kandydatów = poz. 21 1765. CWOJDA Mariusz. Stara gwardia rdzewieje. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 23, s, 40

nie

Dot. byłych żużlowców z Leszna

Dudziński Paweł, Lissowski Tomasz. Historia szachów na ziemi ostrowskiej. Cz. 2, Słownik biograficzny szachistów ostrowskich / współpraca Kinga Dudzińska & Tomasz Lissowski = poz. 52 1766. DZIEJE Szkolnego Klubu Sportowego "Jantar" Racot w latach 1982-2010 : praca zbiorowa / Dariusz Borowski [i in.]. - Kościan: Przedsięb. Wydaw.Usługowe "Tęcza", 2011. - 224 s. : fot., il., portr. Zawiera m.in.: OLIMPIJCZYCY wywodzący się z Ziemi Kościańskiej. s. 14-18. - Czołowe postacie w Szkolnym Klubie

Kalisz 2011 : informator : kultura, sport, rekreacja, turystyka / Urząd Miejski w Kaliszu. Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki = poz. 1586 1770. (kar). Sportowe wyróżnienia. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 9, s. 29 Najlepsi sportowcy Kościana w 2010 roku

1771. (kar). Zjazd Jantarowców. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 8, s. 16 Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie, pow. Kościan

143 1772. (kk). Rowerowe podsumowania, sukcesy i Anita. To nie moja wina... / rozm. Jerzy Mianowski. plany. - Portr. // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 6, s. Fot. // Tamże. - nr 19, s. 4 Aguapark w Wągrowcu 10 Gnieźnieński Klub Kolarstwa Górskiego w Gnieźnie

1773. KORZECKI Radosław. 50 tys. kary dla Zdun po kontroli NIK. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 22, s. 9 Boisko sportowe w Zdunach, pow. Krotoszyn

1774. KOŚCIELNIAK Władysław. Mieli tylko ratować tonących. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 13, s. 27 Historia Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego w Kaliszu

1775. KUCZYŃSKI Andrzej. Kajakowe Mistrzostwa Świata w Poznaniu. - Fot. // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 144-147 38. edycja Mistrzostw Świata w Kajakarstwie w 2010 roku

1787. MIERNIK Waldemar. Gala sportu powiatu słupeckiego. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 5, s. 32-33 1788. MISTRZOSTWA świata w hokeju halowym [w Poznaniu]. - Fot. // IKS. - 2011, nr 2, s. 80-81 1789. MROZIK E. Nowoczesna baza sportowa w Siedlisku [pow. Czarnków-Trzcianka]. - Fot. // Nadnot. Echa. - 2011, nr 2, s. 14 Sala sportowa i termomodernizacja szkoły podstawowej i gimnazjum

1790. NIE ma burzy z piorunami w TURze // Echo Turku. - 2011, nr 4, s. 21 Miejski Klub Sportowy "Tur" w Turku

1776. LEŚNIOWSKI Piotr. Kiedy Warta była wielka : początki piłkarskiej Warty Poznań i chwile jej chwały. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 65 dod. Gazeta o Warcie Poznań, s. 2 1777. LEŚNIOWSKI Piotr. Parszywa dwunastka. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 4, s. 12

Nosal Bartosz. Z Warty Poznań na piłkarskie salony = poz. 87 1791. PODCZAS gali pleszewskiego sportu samorządy gminne nagrodziły swoich sportowców. Portr. // Życie Plesz. - 2011, nr 10, s. 6-7

Klub Sportowy "Warta" w Poznaniu

1778. ŁUKASZEWSKI Jakub. Sztuczne solanki w termach nad Maltą [w Poznaniu] // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 74, s. 4 1779. (M). Gala w ratuszu : finał plebiscytu na najpopularniejszych sportowców regionu [leszczyńskiego]. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 48 1780. (madzia). Sukcesy naszych [krotoszyńskich] sportowców w 2010 roku. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 1, s. 23 1781. MAJEWSKI Karol. Z Wartą Poznań w Teatrze Lalek / rozm. Piotr Leśniowski i Bartosz Nosal // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 115, s. 11 Klub Sportowy "Warta" w Poznaniu

1782. MAŁECKI Eugeniusz. Ile lat ma piłka nożna w Pleszewie? - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 5, s. 22 1783. MARCINIAK Agnieszka. Na klubowe barwy trzeba zapracować... - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 22, s. 21

1792. POŚPIECH Sebastian. Krotoszyn postawi halę [widowiskowo-sportową] za 13 milionów? - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 8, s. 9 Pośpiech Sebastian. Krotoszynianie na arenach Polski i Europy = poz. 90 1793. SPORTOWE podsumowanie 2010 roku [w pow. krotoszyńskim] / oprac. Witold Blandzi. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 1, s. 27-29 Starzyńska Katarzyna. Rok 2010 w liczbach w Wydziale Oświaty i Sportu [Starostwa Powiatowego we Wrześni] = poz. 1361 1794. SUCHECKA Justyna. Termy [w Poznaniu]: zamieszanie jak z miejskim stadionem // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 79, s. 1 1795. SZPRYWA Andrzej. 28 lat z rakietką i młodzieżą / rozm. Kamila Kasprzak // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 2, s. 39 Sekcja tenisa stołowego w szkole Łagiewnikach Kościelnych, pow. Gniezno

podstawowej

w

"Ignis Ardens" - klub motocyklowy w Krotoszynie

1784. MARCINIAK Agnieszka. Obiekty sportowe [w Krotoszynie] wołają o remonty. - Fot. // Rzecz Krot. 2011, nr 12, s. 13 1785. MB. "Promień" podsumował 2010 rok. - Portr. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 3, s. 29

To oni są najlepsi : XXVIII Plebiscyt Przeglądu Konińskiego = poz. 103 1796. TYCZYNO Andrzej R. Odnowiony Zarząd Wichru. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 6, s. 19 Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wicher" w Dobrej, pow. Turek

Klub Sportowy "Promień" w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl

1786. MIANOWSKI Jerzy. Zanurz się w marzeniach. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 4, s. 13; WICZYŃSKA

Walerczak Jarosław. Statuetki dla sportowców, prezesów i trenerów [z gminy Niechanowo, pow. Gniezno] = poz. 106

144 1797. WLEKŁY Mirosław. Wylęgrania Orlików [w 1801. ŁUKASZEWSKI Jakub. Strefa kibica [w regionie leszczyńskim]. - Fot. // ABC. - 2011, nr 27, s. 4 Poznaniu]: od której trwa tu nocna cisza? // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 120, s. 2 1798. WYBIERALSKI Michał. Stadion [w Poznaniu]: trochę dobrze, trochę źle. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. 1802. NAWROT Radosław. Kibice na placu 2011, nr 33, s. 4; KĄCKI Marcin. Wielki bałagan! NIK Wolności // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 71, s. 3 Przygotowania Poznania do Euro 2012 ocenia budowę stadionu. - Fot. // Tamże. - nr 45, s. 1; ŻYTNICKI Piotr. Urzędnik w Lechu; Lecha apetyt na 1803. SUCHECKA Justyna. Nasi ludzie na Euro : stadion; Stadion bez ochrony. - Fot. // Tamże. - nr 49, s. Poznań wybiera wolontariuszy // Gaz. Wyb. Poznań. 1; nr 49, s. 4; nr 51, s. 3; ŻYTNICKI Piotr, NAWROT Radosław. Stadion: teraz Lech dyktuje warunki // Tamże. 2011, nr 125, s. 1 - nr 52, s. 1; WYBIERALSKI Michał. Co z tym 1804. WESOŁEK Marcin. Poznań cztery lata poznańskim stadionem? // Tamże. - nr 59, s. 6; WESOŁEK Marcin. Stadion niekoniecznie dla Lecha? później : Euro 2012 - od entuzjazmu do klapy // Gaz. Jest drugi kandydat na operatora // Tamże. - nr 79, s. 3; Wyb. Poznań. - 2011, nr 91, s. 2 WYBIERALSKI Michał. Stadion bez pieniędzy - Fot. // Tamże. - nr 161, s. 3 1799. ZAMELSKI Feliks, KAJDAN Henryk. Fascynacje - nie tylko sportowe - powojennego Zaniemyśla [pow. Środa Wlkp.]. - Fot., portr. // Średz. Kwart. Kult. - 2011, nr 1, s. 43-54 Sport i kultura w latach 40. i 50. XX wieku. M.in. sukcesy IV Drużyny Związku Harcerstwa Polskiego oraz sylwetki sportowców: Mariana Gierwazika (1930-), Franciszka Gierwazika (1931-1977), Jerzego Grześkowiaka (1932-2005) i Władysława Nowaczyka (1929-)

Euro 2012 1800. LEŚNIEWSKA Joanna. Nasz plan na Euro [w Poznaniu] wcale nie taki duży // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 125, s. 3

Wielkopolski Klub Piłkarski "Lech" Poznań 1805. NAWROT Radosław. Wielkie zmiany w Lechu. - Fot., portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 126, s. 16 1806. ŻYTNICKI Piotr. Kibole prą do władzy. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 70, s. 7; ŻYTNICKI Piotr, KĄCKI Marcin. Sposób na Litara. Fot. // Tamże. - nr 92, s. 1; ŻYTNICKI Piotr. Upadł mit najlepszych kibiców. - Fot. // Tamże. - nr 103, s. 2; BOR, PAP. Jest kac, winnych nie ma // Tamże. - S. 3; ŻYTNICKI Piotr. Litar na aucie // Tamże. - nr 109, s. 1 Stowarzyszenie "Wiara Lecha" w Poznaniu

Biografie

Baliński Damian Zob. poz. 121, 122

Barciszewski Marek Zob. poz. 129

Zob. poz. 205

Gardzielik Kamil Zob. poz. 219

Barszowski Paweł Zob. poz. 130

Grabowski Zbigniew Zob. poz. 229

Batycki Albin Zob. poz. 137

Hampel Jarosław Zob. poz. 245, 246

Biernat Andrzej Zob. poz. 146

Jankowski Roman Zob. poz. 268

Czarnecka Joanna Zob. poz. 182

Dziurla Witold

Jerzyk Agnieszka Zob. poz. 276

145 Zob. poz. 502

Jopp Marian

Pudlicki Albin

Zob. poz. 281 Zob. poz. 509

Kmiecik Ryszard

Rybiński Jerzy

Zob. poz. 308 Zob. poz. 530

Kołodziej Janusz

Scholtz Szymon

Zob. poz. 315 Zob. poz. 538

Kotowska Alicja

Tomczak Edward

Zob. poz. 327

Zob. poz. 604, 605

Krysiewicz Jarosław

Wiczyńska Anita

Zob. poz. 340

Zob. poz. 624

Michalski Mateusz

Włodarczyk Anita

Zob. poz. 413

Zob. poz. 638

Mosiądz Marek

Włodarczyk Beata

Zob. poz. 427

Zob. poz. 639

Należyty Grzegorz

Ziemniak Wojciech

Zob. poz. 435

Zob. poz. 666

Pabisiak Kacper

Zimniewicz Grzegorz

Zob. poz. 467

Zob. poz. 670

Prokop Hubert

XII. JĘZYKOZNAWSTWO Formanowicz Mariusz. Bukowskie rodziny : słownik nazwisk mieszkańców Buku [pow. Poznań] z I połowy XVIII w = poz. 54

1807. PILOT Marian. Ssapy, szkudły, świętojanki : słownik dawnej gwary Siedlikowa [pow. Ostrzeszów]. - Warszawa: Oficyna Wydaw. Kuba, 2011. - 89 s.

Biografie Bartkowiak Marian Antoni Zob. poz. 133

Strugarek Stanisław Zob. poz. 568

146

XIII. LITERATURA 1. Teksty literackie Rec. WARTO przeczytać // Średz. Kwart. Kult. - 2011, nr 1, s.

1808. BOJARSKI Piotr. Kryptonim Posen. - Poznań: Harbor Point Media Rodzina, 2011. - 306, [3] s., [8] s. tabl. : ll.

6-7

Rec. WILCZAK Sylwia. Jak Piotr Bojarski postanowił odwrócić bieg historii. - Il. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 44, s. 7 Powieść fantastyczno-polityczna dot. m.in. Poznania w latach 30. XX wieku

1810. PAPIEŻ Dariusz. Zniszczenie. - Warszawa, 2010

1809. BRANIECKI W. Ze Skrzydlatym po Poznaniu i gdzie indziej / il. A. Załecki. - Poznań, 2010

Szkice literackie dot. Poznania i Wielkopolski. Dot. m.in. osób

Rec. ZYDOROWICZ Kinga. Papież o seksie i pijaństwie; Prowokuje, kpi, obraża // ABC. - 2011, nr 15, s. 11; nr 22, s. 12 Akcja powieści toczy się w Lesznie. M.in. biogram autora

2. Krytyka i życie literackie 1811. boxa. 35 lat pracy na artystycznym polu. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 19, s. 11 Biesiada Poetycka Turek 2011 oraz Benefis Lecha Lamenta, malarza i poety z Turku

1812. DANECKI Ryszard. Za 10 lat - będzie 100! : jubileusz Związku Literatów Polskich. - Fot. // IKS. 2011, nr 4, s. 82

1815. STRAPKO Igor. 10 lat Salonu Literackiego [w Kaliszu]. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 10, s. 1617 1816. STRAPKO Igor. Matematyka aforyzmu wg Zybury. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 13, s. 20 Spotkanie z kaliską poetką w ramach cyklu "Zwiersz się z nami pod wieczór" w Gołuchowie, pow. Pleszew

Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

1813. H.W. Literaci od matki Boskiej Bukowskiej // Z Woźnickiego Wzgórza. - 2011, nr 22(6), s. 22 12. Literackie Spotkanie Odpustowe w Bibliotece Publicznej w Buku, pow. Poznań poświęcone 350-leciu klasztoru franciszkanów w Woźnikach, pow. Grodzisk Wlkp.

Kraskowska Ewa. Wielkopolski słownik pisarek : (www.pisarki.wikia.com) = poz. 70

1817. SZWARC Joanna. Buk świętował 350-lecie Klasztoru Franciszkanów w Woźnikach [pow. Grodzisk Wlkp.] // Z Woźnickiego Wzgórza. - 2011, nr 22(6), s. 2-3 W aneksie scenariusz 12. Literackiego Spotkania Odpustowego w Bibliotece Publicznej w Buku, pow. Poznań

Wystawa malarstwa Bogumiły Ratajczyk = poz. 1755

Łowińska Stanisława. Słowo w wierzbowej koronie / rozm. Beata Machowska-Kaczmarek = poz. 377 1814. POZNAŃ poetów (1989-2010) / pod red. Piotra Śliwińskiego. - Poznań: Wydaw. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2011. - 242 s. : il. - (Wielkopolska Biblioteka Poezji t. 25)(Krytyka; 5)

Międzynarodowy Listopad Poetycki 1818. JESIENNE przypływy : XXXIII Międzynarodowy Listopad Poetycki : almanach / red. Z. Kaczmarek. - Poznań, 2010. - (Seria Wydawnicza Libra) Rec. E.W. // IKS. - 2011, nr 2, s. 76

Biografie Bąk Wojciech Zob. poz. 138

Fietkiewicz-Paszek Izabela Zob. poz. 209

Błach Sylwia Zob. poz. 149

Zob. poz. 212

Dąbrowska Maria Zob. poz. 187

Fiszer Edward

Grabowski Zbigniew Zob. poz. 229

147

Grajek Marek

Łączyńska Amelia

Zob. poz. 230

Zob. poz. 375

Konopiński Lech

Strugarek Stanisław

Zob. poz. 320

Zob. poz. 567, 568

Konopnicka Maria

Sutarzewicz Halina

Zob. poz. 321

Zob. poz. 575

Kubel Juliusz

Wilkanowicz Roman

Zob. poz. 345

Zob. poz. 631

Kuśnierek Eugeniusz Zob. poz. 358

Woykowska Julia Zob. poz. 648

XIV. SZTUKA 1. Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków 1819. (aga). Każdy może zwiedzić [zabytkowy] wiatrak [w Koźminie Wlkp., pow. Krotoszyn]. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 18, s. 5

Dolczewska Aleksandra. Ulice Grodziska Szamotulska [w okresie międzywojennym] zabudowa i mieszkańcy = poz. 788

1820. (aj). Bo wiaty się sypią. - Fot. // Pan. Leszcz. 2011, nr 14, s. 9

1826. DOLCZEWSKA Barbara, DOLCZEWSKI Zygmunt. Rzemiosło artystyczne w Wielkopolsce : piękne przedmioty i ozdoby / tłum. Zbigniew Nadstoga; fot. Adam Cieślawski [i in.]. - Poznań: Wydaw. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2011. - 207 s. : fot.

Zabytkowy budynek byłej strzelnicy, siedziba Domu Kultury w Rawiczu

1821. AKCJA "Ratujemy wągrowieckie Powązki". Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 18, s. 15 Renowacja starofarnych grobowców w Wągrowcu

1822. (ama). Rynek w nowej odsłonie. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 10, s. 5 Konserwacja zabytkowej zabudowy rynku w Rydzynie, pow. Leszno

1823. BIM. Zabytkowy śpiewnik. - Fot. // Kalisia Nowa. - 2011, nr 1/3, s. 17 Zabytkowy graduał z XVI wieku ze zbiorów Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

1824. CURYK-SIERSZULSKA E. Kapliczka pamiątka dziejów minionych. - Fot. // ABC. - 2011, nr 36, s. 10 Zabytkowa kapliczka w Łukaszewie, pow. Gostyń

1825. DOLCZEWSKA Aleksandra. Kościół w Browarze : historia świątyni przy ul. Stolarskiej. - Fot., pl. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 28-43 Historia kościoła pw. Michała Archanioła w adaptowanych obiektach browaru "Bawaria" w Poznaniu od lat 30. XX wieku

i :

Rec. KSIĄŻKA Wiosny 2011 dla Barbary i Zygmunta Dolczewskich // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 3, s. 32 Tekst także w jęz. angielskim

Drajewski Stefan. Sto lat gmachu pod pegazem w Poznaniu = poz. 1901 1827. eb, ZYDOROWICZ Kinga. Przywróćmy miastu wały. - Fot. // ABC. - 2011, nr 5, s. 11 Zabytkowe fortyfikacje w Lesznie

1828. ekr. Unikatowa księga. - Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 10 dod. Metropolia Poznańska, s. VIII XVI-wieczny graduał w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

1829. FIGUŁA-CZECH Joanna. Koszary poułańskie : adaptacja koszar i magazynów taboru. Fot. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 103-122 Zagospodarowanie terenu i adaptacja zabytkowego zespołu budynków wojskowych: City Park, Stare Koszary i Osiedle Ułańskie w Poznaniu

148 1830. FRANKOWSKI Stanisław. Kościółek 1838. KOŚCIELNIAK Władysław. Kościół drewniany w Bagrowie [pow. Środa Wlkp.]. - Fot. // nazaretanek [w Kaliszu]. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 10, s. 27 Średz. Kwart. Kult. - 2011, nr 1, s. 37-43 Historia i architektura zabytkowego kościoła pofranciszkańskiego od XVI wieku na tle dziejów miejscowości

1831. GABRYELÓW Lila. Wytrysk zazdrości. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 22, s. 6 Modernizacja 200-letniego rynku w Piaskach, pow. Gostyń

Gaspars Jan. Budowniczy Józef Strauss [1875-1936] i jego willa przy ul. Grunwaldzkiej 52 [w Poznaniu] = poz. 566 1832. GOŁDYCH Joanna. Krótka historia burzliwych dziejów budynku i szkoły : II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej. Fot., pl. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 65-74 Historia szkoły i architektura budynku od 1906 roku

Gostyński Witold. Fara i Nenufar : za rogatkami: Kościan = poz. 701 Graczyk Ewa. Wiejskie Centrum Kultury w Lubini Małej [pow. Jarocin] = poz. 1616 Grzeszczuk-Brendel Hanna. Osiedla na Grunwaldzie z początków XX wieku = poz. 789

1839. KRAWCZYŃSKI Maciej. Ocalić od zapomnienia... : browar klasztorny wraz z parkiem oraz lodownia z nasypem ziemnym na terenie gminy Trzemeszno [pow. Gniezno]. - Il. // Kosynier. - 2011, nr 2, s. 15 Starania Stowarzyszenia Miłośników Zabytków Historycznych o wpisanie obiektów do rejestru zabytków w latach 1988-2001

Księgozbiór wielkopolskiego magnata : Andrzej Opaliński (1540-1593) : tom studiów / pod red. Arkadiusza Wagnera = poz. 833 1840. KUTKA Mariusz. Pałac w Wąsowie [pow. Nowy Tomyśl] po pożarze podnosi się ze zgliszcz. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 63, s. 5 1841. LESZCZYŃSKIE cmentarze : praca zbiorowa / pod red. J.M. Halec. - Leszno, 2010 Rec. (ram). Ilustrowane świadectwo przeszłości : Leszno. Wydano długo oczekiwaną publikację o cmentarzach. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 8, s. 4

1842. LIPOŃSKI Seweryn. Zabytkowy dworzec [letni w Poznaniu] dla pasażerów. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 79, s. 4

Hendrykowski Marek. Willa Flora = poz. 792 (hol). Pałace obok nas = poz. 1932 IB. Wystawa multimedialna "Piła - nasze odkrycia" = poz. 1933 1833. Im. 150.000 zł na uratowanie wieży [zabytkowego] kościoła [w Lesznie-Zaborowie]. - Fot. // ABC. - 2011, nr 26, s. 4 1834. J.W. Spalił się [zabytkowy] kościół w Miejskiej Górce [pow. Rawicz]; Kościół podnosi się ze zgliszcz. Fot. // ABC. - 2011, nr 2, s. 6; nr 33, s. 10

1843. LUBAWY Edmund. Skocka świątynia. (Kościoły drewniane wokół Puszczy Zielonka). - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 19, s. 18 Historia kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach, pow. Wągrowiec

1844. ŁUKASZEWSKI Jakub. Pałac [Mielżyńskiego w Poznaniu] z dziurawym dachem. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 31, s. 4 Łyszczak Magdalena. Abisynia = poz. 798 1845. MAŁYSZKO Stanisław. Legenda rozwikłana. - Il. // Życie Plesz. - 2011, nr 9, s. 15 Zabytkowy kościół św. Floriana w Pleszewie

1835. (JAC). Jedyne takie wiatraki [w Osiecznej, pow. Leszno]. - Fot. // ABC. - 2011, nr 21, s. 3 1836. JAREK Michał. Ocalić pamięć dawnych sąsiadów. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 14, s. 9 Cmentarze ewangelickie w powiecie turkowskim

(jw). Zapomniany generał = poz. 560

mar. Wieża Ciśnień [w Koninie] ze szklaną windą = poz. 1696 Mazurkiewicz S. Drewniane wrzesińskiej = poz. 1986

kościoły

ziemi

Kaliski kalejdoskp przewodnicki 2010 / teksty Piotr Sobolewski = poz. 709

1846. MIK Spłonął [zabytkowy] pałac w Wąsowie [pow. Nowy Tomyśl]. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. 2011, nr 8, s. 5; KOZŁOWSKI M. Pałac w Wąsowie nie umarł. - Fot. // Tamże. - nr 12, s. 5

1837. KASZUBA Paulina. Krotoszyn pełen barier [architektonicznych] dla niepełnosprawnych. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 11, s. 8

1847. (mp). Pałac Gałeckich [w Krotoszynie] dla Skarbu Państwa. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 2, s. 18

Kodym-Kozaczko Grażyna. Dzielnica Grunwald poligon nowoczesnej urbanistyki = poz. 857

1848. (nap). Remont kościoła z odnalezionym listem. - Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 20, s. 16 Zabytkowy kościół w Sośnicy pow. Pleszew

149 Olejniczak Maciej. Osiedle willowe Ostroroga Zakręt : przyczynek do historii zabudowy Grunwaldu = poz. 799

1858. TOMALA Janusz. Murowana architektura romańska i gotycka w Wielkopolsce. T. 2, Architektura obronna. - Kalisz: Edytor-Sławomir Woźniak, 2011. - 463 s. : fot., il.

1849. PAŁAT Zenon. Zespół pałacowy książąt Radziwiłłów w Antoninie [pow. Ostrów Wlkp.] : dziedzictwo materialne. - Kalisz: Centrum Kultury i Sztuki, 2011. - 112 s. : il. - (Chopin. Antonin; t. 3)

Charakterystyka obiektów z okresu od X do XVI wieku istniejących i znanych z przekazów źródłowych

Historia i walory zabytkowe pałacu

Pałat Zenon, Pazder Janusz. Poznań : Dzielnica Zamkowa : przewodnik / red. Joanna GacaWyczółkowska = poz. 713 1850. POLAK Maria. Najbardziej zadbany zabytek w kraju. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 18, s. 15 Wiatrak "Jakub" w Sulmierzycach, pow. Krotoszyn

Poznań : przewodnik po zabytkach i historii / J. Borwiński [i in.] = poz. 28 Puszcza Pyzdrska : olęderskie dziedzictwo : [informator] / tekst W. Kowalska, Z. Chodyła = poz. 840 1851. (ram). Ratujmy lapidarium // Pan. Leszcz. 2011, nr 19, s. 3 Zabytkowe lapidarium przy kościele św. Krzyża w Lesznie

1852. ROZNERSKA-ŚWIERCZEWSKA Ewa. Turek to największe dzieło Mehoffera / rozm. Michał Jarek. Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 16, s. 20-21 Konserwacja polichromii Józefa Mehoffera w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku

1853. RÓŻAK Rafał. Szlacheckiego ducha pogrzebano w Żabiczynie. - (Dwory i pałace). - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 1, s. 18-19 Dwór w Żabiczynie, pow. Wągrowiec i jego właściciele, rodzina Janta-Połczyńskich

1854. RÓŻAK Rafał. Zameczek romantyczny w Wiatrowie [pow. Wągrowiec]. - (Dwory i pałace). - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 7, s. 18-19 1855. RÓŻAK Rafał. Zamek na wyspie. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 12, s. 15 Zamek w Gołańczy, pow. Wągrowiec

1856. SKRZYPCZAK Eugeniusz. Prowokować! / rozm. Jakub Głaz. - Portr. // IKS. - 2011, nr 1, s. 30-31 Architektura Poznania. Rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich

1857. (SzA.). Koźlak dla stowarzyszenia. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 10, s. 3

1859. TORZEWSKI Marian. Historia wrzesińskiego rynku. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 100-101, s. 12 1860. TORZEWSKI Marian. Ulica Jana Pawła II [we Wrześni]. - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 103, s. 12 Dot. zabytkowych kamienic

1861. TRYBUŚ Jarosław. Gdzie znaleźć socreal w Poznaniu? / rozm. Jakub Łukaszewski. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 12, s. 6 Architektura

waza. Kto otrzyma 10 tys. nagrody? = poz. 1387 1862. WEISS Marek. Panowie się poróżnili i z jubileuszu nici? - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 16, s. 12 100-lecie zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Ostrowie Wlkp.

1863. WOJTCZUK Michał, BIELICKA Maria. Belgijski deweloper przejął Okrąglak. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 37, s. 3 1864. WYBIERALSKI Michał. Arsenał [w Poznaniu] w ażurach. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 60, s. 3 Rozstrzygnięcie konkursu na przebudowę obiektu

1865. WYBIERALSKI Michał. Fantazje o poznańskim Arsenale. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 62, s. 6 Propozycje architektoniczne przebudowy centrum Starego Rynku w Poznaniu

1866. WYBIERALSKI Michał. Nie ma Poznania jak z obrazka. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 70, s. 2 Propozycje architektoniczne przebudowy centrum Starego Rynku i Śródki w Poznaniu

Wybieralski Michał. W miejscu Bałtyku będzie XXI wiek = poz. 861 1867. ZYDOROWICZ Kinga. Wiatrak sprzedam, tanio. - Fot. // ABC. - 2011, nr 41, s. 10 Zabytkowe wiatraki w okręgu leszczyńskim

Zabytkowy wiatrak w Krzywiniu, pow. Kościan

Szlakiem wiatracznym w Wielkopolsce / tekst J. Jankowski = poz. 720 (szs). Pierścień prymasa skradziony [z katedry w Gnieźnie] = poz. 1386

Żytnicki Piotr. Pierścień prymasa skradziony z katedry [w Gnieźnie] = poz. 1391

Zamek królewski w Poznaniu 1868. WIESIOŁOWSKI Jacek, MILEWSKI Witold. Dlaczego zamek będzie miał ganek / rozm.

150 Piotr Bojarski. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 34, s. 8-9; LIBICKI Piotr. Bluszcz na zamkowym ganku. Fot. // Tamże. - nr 46, s. 7; BOJARSKI Piotr. Zamek Przemysła zacznie rosnąć już w kwietniu; Nowe szczyty zamku. - Fot. // Tamże. - nr 73, s. 3; nr 101, s. 1

1869. ZAMEK królewski w Poznaniu : wystawa w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych, Odwach, Stary Rynek 3 : Poznań, maj - czerwiec 2011 : [informator]. - [Poznań: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych], 2011. - Składanka : fot. Historia zamku i towarzysząca wystawie

kalendarium

odbudowy.

Publikacja

Biografie Zob. poz. 539

Serwatka Bernadeta

2. Plastyka 1870. BARTKOWIAK Wojciech. Historia pomnika [Starego Marycha w Poznaniu] zaczęła się od żartu. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 64, s. 12-13 1871. BOJ. Pomnik prezydenta [Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka w Poznaniu] // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 28, s. 1; BOJARSKI Piotr. Pomnik wielkiego prezydenta // Tamże. - S. 6 1872. CZOŁNIK Barbara. Międzynarodowy Plener Artystyczny "Inspiracje Leśne II" [w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, pow. Pleszew]. - Fot. // Stud. Mater. Ośrodka Kultury Leśnej. - 2011, t. 10, s. 195-198 Dziubkowa Joanna. Zwyczajny żywot Teresy ze Święcickich Zakrzewskiej 1 v. Twardowskiej = poz. 612 1873. FIGUŁA-CZECH Joanna. Potrójne życie pomnika Kościuszki. - Fot. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 15-27 Historia zniszczonego przez Niemców pomnika T. Kościuszki w Poznaniu z 1930 roku odtworzonego w 1967 roku

Fijałkowski Marek. Pilskie pomniki pamiątkowe przed 1945 r = poz. 782

i

tablice

1874. KACZMAREK Michał. Historia pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego [w Pleszewie] // Życie Plesz. - 2011, nr 15, s. 18 1875. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Papieskie miejsca pamięci. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 17(1538), s. 26 Pomniki i tablice pamiątkowe poświęcone papieżowi, Janowi Pawłowi II w powiecie ostrowskim

1876. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Pomnik w miejscu ołtarza. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 17(1538), s. 23 Projekt pomnika papieża, Jana Pawła II w Ostrowie Wlkp.

Mazur Natalia. Robert Sobociński = poz. 554 Mulczyński Jarosław. Poznańskie artystki od końca XIX wieku do 1939 roku = poz. 83 Ostrzeszów - miasto znane i nieznane : szkice i obrazy z przeszłości : wydawnictwo okolicznościowe z okazji 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej = poz. 781 Plebański Rafał. Witraże pana Zygmunta : historia pracowni witrażowej rodziny Kośmickich [w Poznaniu] = poz. 900 1877. SAWIŃSKA Magda, SCHÖNEICH Adrianna, SOBAŃSKA Agata. Od Świerczewskiego do Popiełuszki : historia skweru przy ul. Grochowskiej [w Poznaniu]. - Fot., il. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 391-400 Dot. głównie pomników: Karola Świerczewskiego w latach 1975-2009 i Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego od 2010 roku

1878. SŁAWIŃSKI Ryszard. Pomnik Fryderyka Chopina w Żychlinie [pow. Konin]. - Fot. // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 153-156 Uroczystość Chopinowskiego

odsłonięcia

pomnika

w

Zob. poz. 1751

Roku

1879. WYBIERALSKI Michał. Poznań bez minaretu; Nie istnieje, a jednak go widać : oto historia minaretu, który nie powstał. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 96, s. 2; nr 158, s. 2 Projekt instalacji artystycznej Joanny Rajkowskiej w Poznaniu

1880. ZALESIŃSKI Łukasz. Stary Poznań ożyje na makiecie. - Fot. // Rzeczpospolita. - 2011, nr 81, s. A8 Projekt makiety XIX-wiecznego rzeźbiarza, Krzysztofa Przybyły

Poznania

Biografie Bąkowski Jakub

ramach

Bąkowski Wojciech Zob. poz. 139

w

realizacji

151

Dworak Roman

Omelczuk Jerzy

Zob. poz. 199

Zob. poz. 1753

Fijołek Kasia

Piotrowski Maciej

Zob. poz. 210

Zob. poz. 1735

Hryniewicz-Szulc Anna

Raus Bożena

Zob. poz. 254

Zob. poz. 525

Jarczewski Jacek

Rząd Bogna

Zob. poz. 271

Zob. poz. 532

Kostrzewa Monika

Suchanecki Antoni

Zob. poz. 325

Zob. poz. 570

Kowalczyk Paulina

Tarka Violetta

Zob. poz. 329

Zob. poz. 1750

Łopatka Piotr

Woldańska-Płocińska Aleksandra

Zob. poz. 376

Zob. poz. 1737

Nowicki Grzegorz

Zydroń Antoni

Zob. poz. 455

Zob. poz. 673

3. Teatr. Estrada 1881. (ama). Spełniło się marzenie o teatrze. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 15, s. 25 "Listy miłosne" Alberta Ramsdella - spektakl w Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie

1882. KAŹMIERSKA Marta. Anatewka na dachu Browaru. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 117, s. 7 "Skrzypek na dachu" - spektakl w Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu "Stary Browar" w Poznaniu

1883. KAŹMIERSKA Marta. Opcja dla teatromana. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 29, s. 6 "Opcje na teatr" - cykl spektakli teatralnych w klubie "Opcja" w Poznaniu

1884. (maj). Andropauza - męska rzecz. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 2, s. 7 Spektakl teatralny Jana Jakuba Należytego w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu

Estrada 1885. KAŹMIERSKA Marta. Taniec ze świata, którego dziś już nie ma // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 7, s. 6

"Rosenzeit - A solo for Ornella Balestra" - spektakl w ramach cyklu "Stary Browar - Nowy Taniec" w Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu "Stary Browar" w Poznaniu

1886. ROKOSZ Krzysztof. Niewypał w amfiteatrze. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 22, s. 19 Występ Kabaretu Neo-Nówka w Wągrowcu

1887. WYBIERALSKI Michał. W centrum Poznania więcej miejsc dla kultury : Estrada Poznańska przejmie wkrótce Stary Rynek, pl. Wolności i budynek Arkadii. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 126, s. 3

Kaliskie Spotkania Teatralne w Kaliszu 1888. KAŹMIERSKA Marta. Aktorskie zagadki. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 100, s. 6

152

Malta Festival Poznań 1889. KAŹMIERSKA Marta. Maltański festiwal wyszedł z wody. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 59, s. 8-9 Historia

1890. KAŹMIERSKA Marta. Tydzień wykluczonych. - Fot. // Gaz. Wyb. - 2011, nr 153, s. 1; JANAS Tomasz. Rozrywkowy kalejdoskop. - Fot. // Tamże. - nr 155, s. 7; WILCZAK Sylwia. Przygarnąć odrzuconych. - Fot. // Tamże. - nr 158, s. 6; KAŹMIERSKA Marta. Sperma, krew i zbrodnia w Starej Rzeźni; Czas osadzonych. Czas wykluczonych. - Fot. // Tamże. - S. 7, 16; DERKACZEW Joanna. Lęki nasze powszednie. - Fot. // Tamże. - nr 159, s. 14; KAŹMIERSKA Marta. Malta obudziła sumienia. Fot. // Tamże. - nr 259, s. 12 21. edycja

Polski Teatr Tańca - Balet Poznański 1891. MIANOWSKI Jerzy. Z zapartym tchem. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 13, s. 16-17 Występ teatru w Wągrowcu

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 1892. TEATR im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu : kronika 2007-2011 / red. Małgorzata Leyko, Agata Wypych-Skonieczny. - Kalisz: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, 2011. - 153 s. : fot.

Teatr Polski w Poznaniu-recenzje 1896. JÓZEF i Maria Rec. KAŹMIERSKA Marta. Wigilia niechcianych w Teatrze Polskim; Emeryci bez przydziału na Wigilię. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 68, s. 7; nr 74, s. 6

1897. SAMOBÓJCY Rec. KAŹMIERSKA Marta. Głód jako śmiertelna choroba. Po premierze w Teatrze Polskim - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 148, s. 7

1898. ŚCIANANAŚWIAT Rec. KAŹMIERSKA Marta. Monologi w marynarskim sweterku, czyli premiera w Teatrze Polskim - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 125, s. 6

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 1899. AG, RJ. Operowy zawrót głowy. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 2, s. 11 1900. DANIELEWSKI Michał. Bieda w operze. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 148, s. 7 1901. DRAJEWSKI Stefan. Sto lat gmachu pod pegazem w Poznaniu. - Fot. // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 156-158 Historia i architektura budynku teatru od 1910 roku

1902. WILCZAK Sylwia. Pegaz wraca na swoje miejsce. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 23, s. 6 "100 lat Teatru Wielkiego w Poznaniu" - wystawa w gmachu opery

Dokumentacja działalności teatru

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu-recenzje 1903. BLACK & White

1893. RJ. Za grube słowa. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 4, s. 5 1894. TORBICKA Iwona. To nie jest mój spektakl. Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 38, s. 3

Teatr Polski w Poznaniu 1895. KAŹMIERSKA Marta. Bliscy czy nieznajomi?; Bliscy Nieznajomi w Teatrze Polskim. Teatralny hamburger z herosem; Znajomi za bardzo znajomi. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 80, s. 6; nr 87, s. 6; nr 91, s. 6

Rec. KAŹMIERSKA Marta. Taniec w czerni i bieli. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 98, s. 6

1904. DONIZETTI Gaetano. Maria Stuarda Realizacja spektaklu: KAŹMIERSKA Marta. Władza kobiet w operze. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 23, s. 6 Rec. PIETRAS Martyna. Maria Stuarda w posępnej przestrzeni. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 25, s. 6

1905. KOMEDIA o niemej żonie Rec. PIETRAS Martyna. W poszukiwaniu zagubionych sensów. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 81, s. 6

1906. MOTYLE Rec. PIETRAS Martyna. Jesteśmy jak motyle. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 117, s. 7

Europejskie Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi w Poznaniu

1907. Prasqual. Ophelia Przybyszewska Alicja. Spotkanie w teatrze : dramaty Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej i Agnieszki Baranowskiej = poz. 93

Rec. KAŹMIERSKA Marta. Pląsy śmierci z miłością. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 45, s. 6; PIETRAS Martyna. Dwie wizje śmierci. - Fot. // Tamże. - nr 49, s. 6

1908. PROKOFIEW Sergiusz. Maddalena

153 Realizacja spektaklu: PIETRAS Martyna. Czekoladowy cukiereczek z drogim likierem w środku czyli Maddalena Sergiusza Prokofiewa. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 15, s. 6 Rec. PIETRAS Martyna. Maddalena - wiecej pytań niż odpowiedzi. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 21, s. 6

1909. STRAUSS Ryszard. Cztery ostatnie pieśni Rec. PIETRAS Martyna. Dwie wizje śmierci. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 49, s. 6

Biografie Merczyński Michał

Smoleń Bohdan

Zob. poz. 410

Zob. poz. 1186

Pogasz Marian

Szymański Tomasz

Zob. poz. 493

Zob. poz. 595

Sawicka Olga

Wiśniewski Janusz

Zob. poz. 536

Zob. poz. 632, 633

4. Muzyka 1910. BEDNAREK na Piaskach. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 17(1538), s. 14-15; "Reggae na Piaskach" z nowej strony : ostrowski festiwal w internecie. - Fot. // Tamże. - nr 20(1544), s. 16

1916. JANAS Tomasz. Jazzowy desant gwiazd // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 71, s. 7 Festiwal "Made in Chicago" w Poznaniu

Festiwal "Reggae na Piaskach" w Ostrowie Wlkp.

1917. JUSZCZAK W. Refleksyjne dźwięki harfy. - Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 13, s. 13

BIM. Zabytkowy śpiewnik = poz. 1823

Koncert zespołu muzycznego "Cracow AcousticTrio" w Ostrzeszowie w ramach cyklu "Perły w koronie"

1911. DANIELEWSKI Michał. Legenda na Malcie; Portishead! To jest ta noc. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 155, s. 1, 6 Koncert w Poznaniu

Danielewski Michał. Transatlantyk nadpływa : nowy festiwal w Poznaniu potrwa od 5 do 13 sierpnia = poz. 1952 ekr. Unikatowa księga = poz. 1828 1912. FESTIWAL tuż - tuż. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 17(1538), s. 16; OLEJNIK Hanna. Kilka odsłon jazzu. - Fot. // Tamże. - nr 18(1542), s. 20-21 16. Muzeum Jazz Festiwal w Ostrowie Wlkp.

1913. (hol). Muzyczna ciemna jutrznia. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 17(1538), s. 17 10. Ogólnopolski Festiwal Wielkanocny "Ciemna Jutrznia" w Ostrowie Wlkp.

1918. (kar). Muzycy rodem z Kościana. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 11, s. 7 Koncert zorganizowany przez Stowarzyszenie "Z muzyką dla ludzi" w kościele farnym w Kościanie

1919. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Muzyczne czuwanie. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 18(1542), s. 19 Koncert z okazji beatyfikacji Jana Pawła II w katedrze w Ostrowie Wlkp.

1920. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Ocalić od zapomnienia. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2010, nr 45(1492), s. 20 Ostrowskie Zaduszki - koncert w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wlkp.

1921. PIETRAS Martyna. Drugiego takiego festiwalu fletowego w Polsce nie ma. - Portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 38, s. 6 II Międzynarodowy Festiwal Fletowy w Poznaniu

1914. (hol). Piękny jubileusz. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 10(1525), s. 14; WEISS Renata. Pół wieku z Chopinem. - Fot. // Tamże. - nr 11(1527), s. 14-15 50-lecie Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wlkp.

1915. JAGODZIŃSKA Dagmara. Czesław śpiewał w Ostrzeszowie. - Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 22, s. 13 Koncert wokalisty Czesława Mozila w kawiarni "Baszta" w Ostrzeszowie

1922. PIETRAS Martyna. Hity i msza a capella // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 126, s. 6 Festiwal "A capella" w Poznaniu

1923. PIETRAS Martyna. Muzyczny festiwal na Wielki Post // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 63, s. 6 Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej w Poznaniu

1924. PIETRAS Martyna. Święto szesnastu strun // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 79, s. 7

154 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej "Q'arto Mondi" w Poznaniu

Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Sławiński Ryszard. Pomnik Fryderyka Chopina w Żychlinie [pow. Konin] = poz. 1878

Zob. poz. 1928

Urbańska Bożenna. Pokłosie Regionalnego Konkursu "Chopin 2010" = poz. 1471 1925. W.J. Liryczne piano w barokowym kościele. Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 21, s. 13

Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu 1927. KAŹMIERSKA Marta. Skrzypce jak terapia. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 95, s. 5 Eliminacje do konkursu

Koncert z cyklu "Perły w Koronie" w kościele sióstr nazaretanek w Ostrzeszowie

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu 1926. JAŁOSZYŃSKI Ryszard. Muzyka dla każdego. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2011, nr 3, s. 11

Zob. też poz. 1928

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu 1928. POŁCZYŃSKI Romuald. Tradycja znacznie dłuższa : pół wieku Towarzystwa Wieniawskiego. Fot. // IKS. - 2011, nr 2, s. 38-39 Historia towarzystwa od 1961 r. Dot. m.in. konkursów skrzypcowych i lutniczych

Biografie Bąkowski Wojciech

Kaczmarek Michał

Zob. poz. 139

Zob. poz. 286

Chrenowicz Jakub

Kątny Arkadiusz

Zob. poz. 176

Zob. poz. 301

Drażewski Jarosław Jaromi

Kujawski Witold

Zob. poz. 195, 196

Zob. poz. 350

Fortuna Maciej

Nowowiejski Feliks

Zob. poz. 213, 214

Zob. poz. 458

Grajek Marek

Piszczorowicz Milena

Zob. poz. 230

Zob. poz. 486

Grochowalski Antoni

Skopiński Adrian

Zob. poz. 236

Zob. poz. 546

Jarczewska Jeanette

Zieliński Bartosz

Zob. poz. 271

Zob. poz. 660

5. Fotografika 1929. BOJARSKI Piotr. Migawki ze świata, którego nie ma. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 26, s. 5; Poznań i Wielkopolska na zdjęciach z archiwum Instytutu Yad Vashem // Tamże. - nr 27, s. 7

Internetowa prezentacja zdjęć Żydów Wielkopolsce ze zbioru Instytutu Yad Vashem

w

okupowanej

155 Wystawa fotografii Juliana Śmieleckiego w Centrum Kultury 1930. FOTOGRAFIE na wystawie // Gaz. Wyb. "Scena to dziwna" w Gnieźnie Poznań. - 2011, nr 27, s. 1; PRZYBYŁ Joanna. Ile wiemy o sobie? - Fot. // Tamże. - S. 6 1941. DROZDA Julia. Subiektyw Lecha. - Fot. // "Tożsamość" - wystawa fotografii w galeri "Art Stations" Centrum Prz. Pow. - 2011, nr 97, s. 9 Handlu, Sztuki i Biznesu "Stary Browar" w Poznaniu 1931. GABRYELÓW Lila. Pani od urody : nauczycielki z Gostynia pozują do kalendarza. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 17, s. 22 Kalendarz z portretami gostyńskich nauczycielek na fotografiach Dariusza Woźniaka

1932. (hol). Pałace obok nas. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2011, nr 10(1525), s. 15 "Dworki i pałace okolic Ostrowa Wlkp." - wystawa fotografii ze zbiorów Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

1933. IB. Wystawa multimedialna "Piła - nasze odkrycia". - Fot. // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 1, s. 21 Architektura miasta na wystawie fotografii Waldemara Kwaśniaka i Romana Olesia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile

(kar). Pożółkłe fotografie z rodzinnych albumów = poz. 1718 Karalus M.. Krzyżaniak M. Poznań 1945 : bitwa o Poznań w fotografii i dokumentach = poz. 794 1934. (kk). Mistrz dojrzałej fotografii // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 5, s. 31 Wystawa fotografii Gnieźnieńskiej Akademii Fotografii Amatorskiej w Małej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie

1935. MW, WYBIERALSKI Michał. Pocztówki z innym Poznaniem // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 79, s. 4 1936. NORWESKIE inspiracje. - Fot. // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 3, s. 25

"Subiektyw, czyli kolekcja wrzesińska" - wystawa fotografii Andrzeja Jerzego Lecha na rynku we Wrześni

1942. IPU. Bukowiec - spotkania z naszą przeszłością. - Portr. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 16, s. 12 Wystawa fotografii Grażyny Matuszczak w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu

1943. J.W. Kilkadziesiąt jednakich pysków. - Fot. // ABC. - 2011, nr 14, s. 15 "Rysopis" - wystawa fotogramów Henryka Pawłowskiego w Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu

1944. J.W. To co kocha. - Fot. // ABC. - 2011, nr 6, s. 22 Wystawa fotogrfii Karoliny Miśkowiak-Kolańczyk w Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu

1945. KASZUBA Paulina. Wyjątkowy wernisaż. Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 10, s. 17 "Nobody-somebody" - wystawa fotografii Zuzanny Kulawiak w galerii "Refektarz" w Krotoszynie

1946. KRYSTYNA Łyczywek : fotografie : [informator] / tekst Maciej Szymanowicz. - Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, 2011. - [12] s. : fot. Wystawa retrospektywna w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

1947. MARCINKOWSKA Grażyna. Kobiety w międzychodzkim muzeum // Inf. Międzych. - 2011, nr 2, s. 5

Wystawa fotografii w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, pow. Pleszew

Wystawa fotografii poznańskiej artystki, Majki Serafin w ramach projektu "Portret Wielkopolanki - Międzychód 2011" w Muzeum Regionalnym w Międzychodzie

1937. PRZYBYŁ Joanna. Życie dawnych mieszkańców kamienicy nr 5 przy placu Wolności na zdjęciach. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 30, s. 12

1948. MAREK Poźniak - Trzy dni w Wenecji sztuka światła. - Fot. // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 1, s. 21

Wystawa fotografii w galerii "Techne" w Poznaniu

Szymaniak Maciej. Fotograf czasu : o kilku zdjęciach Zbigniewa Zielonackiego (1910-1981) = poz. 663 1938. TROJAŃSKA Weronika. Polskie sumo jest fajne. Zdjecia sumitów w galerii. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 50, s. 6 "Polskie sumo" - wystawa fotografii w galerii "2PiR" w Poznaniu

1939. WILCZAK Sylwia. Podwójne życie synagog. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 93, s. 6 Wystawa fotografii wielkopolskich synagog w Brukseli

Wystawy indywidualne 1940. BOJARSKI Piotr. Nieznane zdjęcia płonącej katedry [w Gnieźnie w 1945 roku] // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 16, s. 6

Wystawa fotografii w Muzeum Stanisława Staszica w Pile

1949. PRZYBYŁ Joanna. Fotografia wysokich lotów. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 8, s. 6 "Estetyka destrukcji" - wystawa Młodkowskiego w Galerii "2PiR" w Poznaniu

fotografii

Pawła

1950. (sz). Płonące zdjęcia katedry [w Gnieźnie w 1945 roku] // Przem. na Szlaku Piast. - 2011, nr 5, s. 7 Wystawa fotografii Juliana Śmieleckiego w Centrum Kultury "Scena to dziwna" w Gnieźnie

1951. WILCZAK Sylwia. Skupieni wokół Krzyży. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 149, s. 6 Wystawa fotografii Janusza Nowackiego dot. odsłonięcia pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r. w ogrodach Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu

156

Biografie Zob. poz. 395

Jurkiewicz Jarosław

Szymanowski Lech

Zob. poz. 282

Zob. poz. 593

Marciniak Anna

6. Film. Kino boxa. Owocowiec i chipsowiec wywalczyli cenne nagrody = poz. 1517

"Rytmy natury w Dolinie Baryczy" - film dokumentalny o życiu zwierząt zrealizowany przez fotografików i filmowców z Ostrowa Wlkp., Saturninę i Artura Homanów

1952. DANIELEWSKI Michał. Transatlantyk nadpływa : nowy festiwal w Poznaniu potrwa od 5 do 13 sierpnia; Transatlantyk: rewia idei. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 74, s. 1; nr 76, s. 3

1959. SOBOLEWSKA Ewa. Sztuka animacji i przetrwania / rozm. Beata Machowska-Kaczmarek. Portr. // IKS. - 2011, nr 2, s. 59-60

Międzynarodowy Festiwal Filmu i Muzyki "Transatlantyk"

1953. GRABOWSKI Zbigniew. Ale kino! - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 2, s. 13 Historia kina w Wapnie, pow. Wągrowiec od 1935 roku

Hendrykowski Marek. Willa Flora = poz. 792 1954. KRAWCZYK-JANOS Marcin. Nasza religijność w kadrze / rozm. Igor Strapko. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 15, s. 21 Realizacja filmu "Matka 24h" na temat peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w regionie kaliskim

Telewizyjne Studio Filmów Animowanych w Poznaniu jubileusz 30-lecia. Rozmowa z prezesem

1960. ZYDOROWICZ Kinga. Trójwymiarowe kino już w Lesznie - Fot. // ABC. - 2011, nr 11, s. 2

Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych "Animator" w Poznaniu 1961. WILCZAK Sylwia. Kiedy tradycyjne kino twórcy nie wystarcza. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 161, s. 7 4. edycja

1955. MAĆKOWIAK Anna. Z Leszna do Islandii. Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 17, s. 29 "Śladami Daniela Vettera" - projekt filmowy o podróżniku z XVIIwiecznego Leszna, przygotowywany przez Piotra Pazołę, pracownika Radia "Elka" w Lesznie

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej "Prowincjonalia" we Wrześni

1956. MARCINIAK Agnieszka. Filmy 3D w krotoszyńskim kinie? - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 19, s. 2; (aga). Radni godzą się na cyfryzację kina // Tamże. - nr 21, s. 16

1962. KAŹMIERSKA Marta. Dobre kino na prowincji. [Program]. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 13, s. 6; DANIELEWSKI Michał. Festiwal pięknych historii. - Fot. // Tamże. - nr 35, s. 6

1957. mej. Miodowy miesiąc z człowiekiem z winylu. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 16, s. 22

1963. MICHALAK-KONARZEWSKA Ewa. Prowincjonalia: kino zaangażowane społecznie // Prz. Pow. - 2011, nr 92, s. 8

XIV Przegląd Etiud Studenckich "Klaps" 2011 w Miejskim Domu Kultury w Turku

1958. OLEJNIK Hanna. Jak się robi film o ptakach. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 10(1526), s. 13

Biografie Górecki Rafał

Zob. poz. 227

157

XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE Akcja "Ratujemy wągrowieckie Powązki" = poz. 1821 1964. (ama). Spełniło się co do joty. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 14, s. 4

1973. DZIEL Maria. Kapliczki, krzyże, figury... [w gminie Trzemeszno, pow. Gniezno] : kapliczka Matki Boskiej w Ochodzy - Fot. // Kosynier. - 2011, nr 4, s. 2

Parafia pw. św. Kazimierza w Lesznie

ekr. Unikatowa księga = poz. 1828 (and). Śpiewają Bogu na chwałę = poz. 1628 1965. BIELEWICZ Elżbieta. Medytacja równoważy umysł. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 13, s. 19 Buddyjski Osrodek Medytacyjny Diamentowej Drogi w Kaliszu

1966. BIELICKA Maria. Misterium [Męki Pańskiej na Cytadeli w Poznaniu] już jutro. I tam, gdzie zwykle. Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 91, s. 5 BIM. Zabytkowy śpiewnik = poz. 1823 1967. BONDYRA Michał. Katolicka alternatywa. Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 3, s. 14-15

Frankowski Stanisław. Kościółek drewniany w Bagrowie [pow. Środa Wlkp.] = poz. 1830 1974. GABRYELÓW Lila. Świętego nie kradnij. Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 7, s. 27 Kradzież relikwiarza św. Walentego z kościała w Krobi, pow. Gostyń w 1993 roku

Gostyński Witold. Fara i Nenufar : za rogatkami: Kościan = poz. 701 Gostyński Witold. Najmiłosierniejsza Pani Soboty : za rogatkami: Sobota [pow. Poznań] = poz. 702

Orszak Trzech Króli w Poznaniu

1968. BORCZYKOWSKA Anna. Oazowe przemyślenia // Głos Wągrow. - 2011, nr 8, s. 21 Ruch Światło - Życie w Wągrowcu w latach 80. XX wieku

Borkowska Urszula. Urszulanki w Wielkopolsce (1857-1877) = poz. 787 bt. Pamięci wybitnego kompozytora = poz. 458 1969. bt. Zatrzymajmy się przed Chrystusem. - Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 14 dod. Metropolia Poznańska, s. IV-V Parafia pw. Świętego Krzyża w Poznaniu

Curyk-Sierszulska E. Kapliczka - pamiątka dziejów minionych = poz. 1824 1970. CYLKA Tomasz. Odpust [św. Wojciecha w Gnieźnie] bez entuzjazmu. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. 2011, nr 96, s. 3

H.W. Literaci od matki Boskiej Bukowskiej = poz. 1813 Hałas-Rakowska Hanna. Cmentarze gmin ewangelickich św. Pawła i św. Łukasza przy ul. Grunwaldzkiej = poz. 790 1975. HINC Sławomir. Zasłużyć na przyszłość / rozm. Adam Suwart. - Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 8 dod. Metropolia Poznańska, s. II-III Projekt obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski w Poznaniu w 2016 roku

Im. 150.000 zł na uratowanie wieży [zabytkowego] kościoła [w Lesznie-Zaborowie] = poz. 1833 J.W. Spalił się [zabytkowy] kościół w Miejskiej Górce [pow. Rawicz] = poz. 1834

Dolczewska Aleksandra. Kościół w Browarze : historia świątyni przy ul. Stolarskiej = poz. 1825

1976. JAKUBOWSKI Arkadiusz. A zakrystia jest w siłowni : w Miejskiej Górce [pow. Rawicz] wierni zbierają siły do odbudowy świątyni [po pożarze]. Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 9, s. 25

Dusza Stefan. Wydawnictwo [Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego] Pallottinum = poz. 2014

Jarek Michał. Duchowa uczta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa = poz. 1651

1971. DZIEL Maria. Kapliczki, krzyże, figury... [w gminie Trzemeszno, pow. Gniezno]. - Fot. // Kosynier. 2011, nr 6, s. 37

Jarek Michał. Ocalić pamięć dawnych sąsiadów = poz. 1836

Krzyż i figura w Grabowie

1972. DZIEL Maria. Kapliczki, krzyże, figury... [w gminie Trzemeszno, pow. Gniezno]. - Fot. // Kosynier. 2011, nr 5, s. 34 Krzyż w Ochodzy i kapliczka w Gołąbkach

1977. JUSZCZAK W. Krzyż we wsi Chlewo [pow. Ostrzeszów]. - Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 13, s. 12-13 (jw). Zapomniany generał = poz. 560

158 1978. (k). Wędrówka jasnogórskiego obrazu po 1983. (łuk). Wielkanocny odpust Ziemi Ostrzeszowskiej. - Fot. // Czas Ostrz. - 2011, nr 22, świętowojciechowy [w Gnieźnie]. - Fot. // Przem. na s. 12-13 Szlaku Piast. - 2011, nr 6, s. 5 (kar). Muzycy rodem z Kościana = poz. 1918 Kiec Olgierd. Między patriarchatem a emancypacją : kobiety w Kościele Ewangelicko-Unijnym w Poznaniu w XIX i XX wieku = poz. 796 Koniec Sacre Coeur w Pobiedziskach : wyjątkowa placówka oświatowa kończy swoją działalność po dziewięćdziesięciu latach = poz. 1526 1979. KONOPCZYŃSKI Gerwazy. Patronem patron. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 4, s. 28 Parafia w Starym Gołębinie, pow. Kościan. M.in. sylwetka proboszcza, Marka Niemira

1980. KORZECKI Radosław. O losach [sióstr] elżbietanek [w Krotoszynie] // Rzecz Krot. - 2011, nr 21, s. 10 Kościelniak Władysław. Kościół nazaretanek [w Kaliszu] = poz. 1838 1981. KOŚCIELNIAK Władysław. W Kaplicy Męki Pańskiej. - Il. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 16, s. 33 Historia kościoła franciszkanów w Kaliszu

Kościelniak Władysław. Zbory protestanckie na Ziemi Kaliskiej w XVI wieku = poz. 768 1982. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Maryja odwiedziła Ostrów. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 18(1542), s. 18 Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowie Wlkp.

Kotowska-Rasiak Ewa. Muzyczne czuwanie = poz. 1919 Kotowska-Rasiak Ewa. Na koniu na zdrowie = poz. 1410 Kotowska-Rasiak Ewa. Ocalić od zapomnienia = poz. 1920

1984. M.R. Jubileuszowy rok klasztoru [franciszkanów] w Woźnikach [pow. Grodzisk Wlkp.] // Z Woźnickiego Wzgórza. - 2011, nr 22(6), s. 19-21 1985. MAĆKOWIAK Anna. Jak żyją parafie w internecie? - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 16, s. 23 Strony internetowe parafii z powiatu leszczyńskiego

Małyszko Stanisław. Legenda rozwikłana = poz. 1845 Marzyński Mariusz. Szambelan błogosławionego Piusa IX = poz. 75 Matusik Przemysław. "Nadeszła epoka przejścia..." : nowoczesność w piśmiennictwie katolickim Poznańskiego 1836-1871 = poz. 805 1986. MAZURKIEWICZ S. Drewniane kościoły ziemi wrzesińskiej. - [Września], 2010 Rec. (red.) W[rzesiński] U[niwersytet] T[rzeciego] W[ieku] wydał książkę // Prz. Pow. - 2011, nr 91, s. 15

1987. MIANOWSKI Jerzy. W Watykanie byli wągrowczanie. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 18, s. 5 Uroczystości z okazji beatyfikacji Jana Pawła II w Wągrowcu

1988. MIEJSCA papieskie [w gminie Pleszew]. Fot. // Życie Plesz. - 2011, nr 17, s. 13 (nap). Remont kościoła z odnalezionym listem = poz. 1848 1989. NOWAK M., LUTY R. Łaszczyn [pow. Rawicz] : dzieje parafii. - Poznań, 2010 Rec. (luk). Książka o parafii w Łaszczynie. - Fot. // ABC. 2011, nr 11, s. 7

1990. OZIEMBŁOWSKA Edyta. Co będzie z rogozińską figurą Matki Boskiej? - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 18, s. 19

Kotowska-Rasiak Ewa. Papieskie miejsca pamięci = poz. 1875

Plebański Rafał. Witraże pana Zygmunta : historia pracowni witrażowej rodziny Kośmickich [w Poznaniu] = poz. 900

Kotowska-Rasiak Ewa. Pomnik w miejscu ołtarza = poz. 1876

1991. (ram). Nowy dialog wyznaniowy. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 6, s. 4

Krawczyk-Janos Marcin. Nasza religijność w kadrze / rozm. Igor Strapko = poz. 1954 Kubiak E. Gmina Trzemeszno [pow. Gniezno] na Szlaku św. Jakuba = poz. 710 Lubawy Edmund. Skocka świątynia = poz. 1843

Ewangelicy w Lesznie

(ram). Ratujmy lapidarium = poz. 1851 Roznerska-Świerczewska Ewa. Turek to największe dzieło Mehoffera / rozm. Michał Jarek = poz. 1852 1992. RYBICKA Katarzyna. Shalom - pokój niech będzie z wami : obchody XIV ogólnopolskiego dnia judaizmu [w Słupcy] // Gaz. Słup. - 2011, nr 4, s. 18

159 1993. SAŁACKI Paweł. Kościańskie spotkania z Ojcem Świętym. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 17, s. 8-9

W.J. Liryczne piano w barokowym kościele = poz. 1925

Skoczylas Kazimierz. Wartości młodych katolików regionu konińskiego : studium katechetyczno-pastoralne na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych regionu konińskiego = poz. 1184

2001. WANAT Benignus Józef. Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy u Sióstr Karmelitanek Bosych we Lwowie i Kaliszu. Kraków: Wydaw. Karmelitów Bosych, 2011. - 284 s., [48] s. tabl. : il.

1994. SUWART Adam. Parafia, to wspólnota. - Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 4, s. 18-19

M.in. klasztor karmelitanek bosych i kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliszu-Niedźwiadach

Parafia pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu

waza. Kto otrzyma 10 tys. nagrody? = poz. 1387 1995. (SzA). Marzenie prosto z serca. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 17, s. 25 Udział pielgrzymów z regionu leszczyńskiego w beatyfikacji Jana Pawła II

1996. SZAŁADZIŃSKI Karol, BUKOWIAK Łukasz. Dzieje parafii św. Wawrzyńca Męczennika. - Fot., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 261-276 Historia i kronika parafii księży pallotynów w Poznaniu w latach 1947-2007. M.in. sylwetki proboszczów

Weiss Marek. Panowie się poróżnili i z jubileuszu nici? - Fot. = poz. 1862 2002. WEISS Renata. Beatyfikacyjne wspomnienia. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 20(1544), s. 15 Udział mieszkańców Ostrowa Wlkp. w beatyfikacji Jana Pawła II w Watykanie

Weiss Renata. Młodzi i zdolni = poz. 1544 (szs). Pierścień prymasa skradziony [z katedry w Gnieźnie] = poz. 1386 Sztuka z nutką refleksji [w klasztorze oblatów w Obrze pow. Wolsztyn] = poz. 1668

2003. WEISS Renata. Ostrowianie u Jana Pawła II. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 17(1538), s. 24-25 Weiss Renata. Tracąc pamięć, tracimy życie = poz. 1270

Szwarc Joanna. Buk świętował 350-lecie Klasztoru Franciszkanów w Woźnikach [pow. Grodzisk Wlkp.] = poz. 1817

Weiss Renata. Z inspiracji Murzynka Bambo = poz. 1691

Św[ięty] Wojciech : pismo parafialne / red. Marek Kaiser = poz. 11

Włodarek Zdzisław. Sachsowie. Z przeszłości pewnej rodziny = poz. 535

Taki nasz! : błogosławiony / Olga AntowskaGorączniak [i in.] = poz. 101

Wrzesińskie spotkania Karola Wojtyły Jana Pawła II : historie ludzi, miejsc i zdarzeń, które połączyły postać Wielkiego Papieża z małym miastem / red. Ewa Hoffmann-Skibińska i Radosław Karbowiak = poz. 108

1997. TOBOLSKA Kamila. Módlmy się razem. - Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 5 dod. Metropolia Poznańska, s. III; TOBOLSKI Błażej. W służbie pojednaniu. - Fot. // Tamże. - nr 6, s. I Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Poznaniu

Tobolska Kamila. Tam każdy uczeń jest ważny! - Fot. = poz. 1470 1998. TOBOLSKI Błażej. Puszczykowo [pow. Poznań] przed beatyfikacją. - Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 9 dod. Metropolia Poznańska, s. V Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Tomala Janusz. Murowana architektura romańska i gotycka w Wielkopolsce. T. 2, Architektura obronna = poz. 1858 1999. TORZEWSKI Marian. Historia wrzesińskiej fary. - (Karty z dziejów Wrześni i powiatu wrzesińskiego). - Fot. // Prz. Pow. - 2011, nr 97-98, s. 12 2000. TYDZIEŃ ekumeniczny w Nowym Tomyślu / oprac. MIK // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 6, s. 12

2004. WYBIERALSKI Michał. Hinc, legioniści i Misterium : czy ratować Poznańskie Misterium [Męki Pańskiej na Cytadeli] na ostatnią chwilę? - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 81, s. 2 Wystawa malarstwa Bogumiły Ratajczyk = poz. 1755 Z Woźnickiego Wzgórza : pismo klasztoru franciszkanów na wzgórzu Wyrwał w Woźnikach = poz. 13 2005. ZASADA Stanisław. Serwis to o wiele za mało. - Fot. // Rzeczpospolita. - 2011, nr 287 dod. Kościół w Polsce. Raport, s. 9 Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

Zaworska Katarzyna. Parafia jakich mało = poz. 113

160 2006. ŻYTNICKI Piotr. Kościół [w Poznaniu] chce 7 mln. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 159, s. 1 Odszkodowania za działki debrane w okresie PRL

Kutka Mariusz. Muzycy bez ziemi = poz. 1547 Medaliści z Opalenicy [pow. Nowy Tomyśl] = poz. 80

2007. ŻYTNICKI Piotr. Miliony dla parafii. Rekordowe odszkodowanie [dla parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu]. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 9, s. 1 Żytnicki Piotr. Pierścień prymasa skradziony z katedry [w Gnieźnie] = poz. 1391

Diecezja Kaliska Grześniak Sławomir. Wszechstronna pomoc / rozm. Ewa Kotowska-Rasiak = poz. 1193 Kotowska-Rasiak Ewa. Opłatek bractw kurkowych : zjazd bractw kurkowych z Diecezji Kaliskiej = poz. 1167

Archidiecezja Gnieźnieńska 2008. BORCZYKOWSKA Anna. Rok Prymasa Tysiąclecia [Stefana Wyszyńskiego w Archidiecezji Gnieźnieńskiej]. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 2, s. 15

Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży "Lednica 2000"

Archidiecezja Poznańska

2012. BORCZYKOWSKA Anna. JP II - liczy się świętość! - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 20, s. 13

2009. ARCHIDIECEZJA poznańska A.D. 2010 / oprac. Błażej Tobolski. - Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 1 dod. Metropolia Poznańska, s. II-III

2013. MAĆKOWIAK Anna. Jak ryba chwyciła, to ciągnij. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 23, s. 20-21

2010. ARCHIDIECEZJA [Poznańska] świętuje beatyfikację Jana Pawła II. - Fot. // Przew. Katol. - 2011, nr 17 dod. Metropolia Poznańska, s. II-III

Sanktuarium Maryjne w Starym Licheniu, pow. Konin

2011. KUTKA Mariusz. Kuria weźmie "ósemkę"? // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 22, s. 3

Grzesiak-Kozina Agnieszka, Kozina Bolesław. Licheń = poz. 706

Spór o budynek VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

Biografie Adanowicz Marian Zob. poz. 117

Hlond August Zob. poz. 251

Bereza Jan Zob. poz. 140, 141, 142

Bukowiecki Maciej Zob. poz. 163

Jabłoński Daniel Ernest Zob. poz. 260

Jarczyńska Bożena Zob. poz. 272

Chotkowski Władysław Zob. poz. 174

Kaczmarek Konrad Zob. poz. 285

Gościniak Zdzisław Zob. poz. 222

Kalisch Ludwig Zob. poz. 289

Góra Jan Zob. poz. 223

Kantak Kamil Zob. poz. 291

161

Kasprzak Władysław

Zob. poz. 446

Nowak Janusz

Zob. poz. 295

Kotowski Piotr

Zob. poz. 449

Nowak Sławomir

Zob. poz. 328

Kozal Czesław

Zob. poz. 451

Pachuta Alicja

Zob. poz. 333

Krzycki Andrzej

Zob. poz. 468

Pokrzywnicki Grzegorz

Zob. poz. 341

Ledóchowska Urszula

Zob. poz. 494

Reszelski Ludwik

Zob. poz. 364

Lewandowski Marian

Zob. poz. 527

Rygielski Andrzej

Zob. poz. 366

Maciej z Gołańczy

Zob. poz. 81, 531

Rzeszewski Marian

Zob. poz. 380

Majorek Czesław

Zob. poz. 534

Sawiński Kazimierz

Zob. poz. 388

Małolepsza Grażyna

Zob. poz. 537

Tułasiewicz Natalia

Zob. poz. 391

Michalski Bronisław

Zob. poz. 609

Wojtuś Bogdan

Zob. poz. 412

Mielcarek Ludwik

Zob. poz. 645

Woźny Aleksander

Zob. poz. 414

Morawska Ludwika

Zob. poz. 650

Żmuda Adam

Zob. poz. 426

Nowak Bolesław

Zob. poz. 675

162

XVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA 1. Ruch wydawniczy. Księgarstwo 2014. DUSZA Stefan. Wydawnictwo [Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego] Pallottinum. - Fot., portr. // Kron. M. Pozn. - 2011, nr 2, s. 277-288 Historia i działalność wydawnictwa w Poznaniu od 1948 roku

2015. [DZIESIĄTE] X Poznańskie Spotkania Targowe : Książka dla Dzieci i Młodzieży. - Il. // IKS. 2011, nr 3, s. 80

15-lecie serii wydawniczej Wydawnictwa Poznańskiego

Matusik Przemysław. "Nadeszła epoka przejścia..." : nowoczesność w piśmiennictwie katolickim Poznańskiego 1836-1871 = poz. 805 2017. URBANIAK Elżbieta. Księgarze i księgarnie w Gnieźnie [w latach 1840-2010]. - Fot., portr. // Kron. Wielkop. - 2011, nr 1, s. 25-32

2016. JUBILEUSZ "Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej" / oprac. I.J. // Nowe Książ. - 2011, nr 6, s. 1

2. Biblioteki. Czytelnictwo 2018. BIAŁECKA Marta. Nocne poszukiwania skarbu. - Fot. // Gaz. Słup. - 2011, nr 15, s. 8 "Noc detektywów" w Gminnej Bibliotece Publicznej Strzałkowie, pow. Słupca

w

2019. BUKOWSKA Ewa. Nagroda PRB dla Krotoszyna. - Fot. // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 3, s. 18 Osiągnięcia Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera w Programie Rozwoju Bibliotek w Wielkopolsce

2020. BUKOWSKA Ewa. "Przyszedł czas na bibliotekę, bo czuć w niej klimat PRL" / rozm. Farida Leśniewska. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 3, s. 2 Krotoszyńska Biblioteka Publiczna w Krotoszynie i jej dyrektor, Ewa Bukowska

Byczyńska Ewa. "Katalog" z Wągrowca = poz. 2048 2021. CARO. Złoty jubileusz biblioteki [publicznej w Świętnie, pow. Wolsztyn] // Wasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 3, s. 15

2026. Ił. Brudzewskie biblioteki. - Fot. // Echo Turku. - 2011, nr 4, s. 12 Biblioteki publiczne w Brudzewie i Koźminie, pow. Turek

IPU. Bukowiec - spotkania z naszą przeszłością = poz. 1942 2027. IPU. Edukacyjny projekt dla młodzieży [realizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu]; Podsumowanie Akademii nad Szarką. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. 2011, nr 8, s. 10; nr 17, s. 13 2028. IPU. Krajobraz i architektura poolęderska. Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 17, s. 6 Konferencja naukowa zorganizowana przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną i Urząd Miasta w Nowym Tomyślu

2029. IPU. Owocny rok w nowotomyskiej książnicy. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 3, s. 11 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu

2022. DANIEL Justyna. Akademia Smoka Literiusza // Por. Bibliogr. - Metod. - 2011, nr 1, s. 73-75 Projekt Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin

2023. (far). Biblioteka dla każdego. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2011, nr 18, s. 27 Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera w Krotoszynie

2024. FRANKOWSKI Tomasz. Granty przyznane! // Gaz. Słup. - 2011, nr 1, s. 8 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie, pow. Słupca

2025. GÓRNY Mirosław, NIKISCH Jan Andrzej. Zmierzch książki drukowanej? / rozm. Teresa Masłowska. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 6, s. 16-17 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

2030. IPU. Pomyszkuj w bibliotece. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 13, s. 11 "Tydzień z Internetem 2011" - akcja realizowana przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu

IPU. W objęciach koloru = poz. 1744 2031. IPU. Wiosennie w lwóweckiej bibliotece. Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 17, s. 12 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lwówku, pow. Nowy Tomyśl

IPU. Wystawa papieska [w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu] = poz. 1679

163 "Księgozbiór wielkopolskiego magnata: Andrzej Opaliński 2032. jnk. Zmiany w bibliotece [publicznej w (1540-1593)" - wystawa Trzciance]. - Fot. // Nadnot. Echa. - 2011, nr 4, s. 6 Modernizacja obiektu

Biblioteka Kórnicka PAN w Kórniku, pow. Poznań

2033. KASZUBA Paulina. Nagroda dla biblioteki [publicznej w Rozdrażewie, pow. Krotoszyn]. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 1, s. 7 Księgozbiór wielkopolskiego magnata : Andrzej Opaliński (1540-1593) : tom studiów / pod red. Arkadiusza Wagnera = poz. 833

2041. BOJARSKI Piotr. Jedź do Kórnika, zobaczysz skarby. - Fot. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2011, nr 10, s. 4

2034. KUCHARSKI Cezary. Jedna z sześciu w Polsce. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 6, s. 5 Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu

2035. ŁYK kultury - dobry na wszystko. - Fot. // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 1, s. 10

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu Kurewicz Regina. Trzymała poziom : o Amelii Łączyńskiej = poz. 375

Gminna Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku, pow. Wągrowiec. Jubileusz 65-lecia

2036. NOWE sale - nowe możliwości / oprac. KF. Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2011, nr 4, s. 7 Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieńcu, pow. Grodzisk Wlkp

2037. NOWY lokal biblioteki w Bielsku [pow. Międzychód]; TACZANOWSKI Antoni. Historia Filii Bibliotecznej w Bielsku. - Fot. // Inf. Międzych. - 2011, nr 2, s. 7

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu 2042. ORŁOWSKA Elżbieta. 20-lecie na Złotej. Fot. // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 3, s. 9 Podsumowanie działalności Filii nr 5 i Oddziału Dziecięcego wystawa

Sobczak-Waliś Monika. W afrykańskim klimacie = poz. 1689

2038. (pol). Biblioteka zawsze po drodze. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 21, s. 7

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach, pow. Krotoszyn

2039. RÓŻAK Rafał. Zawsze po drodze, nie mijam wchodzę. - Fot. // Głos Wągrow. - 2011, nr 19, s. 6

(ama). Wśród nowel jak puenta.. = poz. 1674

VIII Ogólnopolski Dzień Bibliotek w Bibliotece Miejskiej w Wągrowcu. M.in. sylwetka Piotra Palińskiego, nauczyciela i pisarza

(and). Malwy w Lochach = poz. 1735

W świecie pluszowego Grzeszkiewicz = poz. 1690

misia

/

red.

Wanda

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile

Widzińska Marta. Żyć, aby tworzyć = poz. 1753 Wojciak Agnieszka. Bogaczyków = poz. 1694

"Album

Leszczyński"

Wystawa malarstwa Bogumiły Ratajczyk = poz. 1755 Wystawa w Ryczywole = poz. 1756

IB. Wystawa multimedialna odkrycia" = poz. 1933

Zob. poz. 1946

Biografie Zob. poz. 461

Radoła Halina

Zob. poz. 188

Olszewicz Bolesław Henryk

-

nasze

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

2040. MAGNACKIE księgi znowu razem! : wystawa w Bibliotece PTPN [w Poznaniu] / oprac. E.W. - Fot. // IKS. - 2011, nr 4, s. 80-81

Dembińska Bogusława

"Piła

Zob. poz. 513

164

3. Informacja naukowa i multimedialna Górny Mirosław, Nikisch Jan Andrzej. Zmierzch książki drukowanej? / rozm. Teresa Masłowska = poz. 2025 2043. JAKUBOWSKI Arkadiusz. Jedyna taka szkoła. - Fot. // Pan. Leszcz. - 2011, nr 13, s. 9 Kółka zainteresowań w internecie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Rawicz

Realizacja programu e-Inclusion dla cyfrowemu wykluczeniu mieszkańców Kościana

przeciwdziałania

2045. (s). Unikatowe kroniki // ABC. - 2011, nr 17, s. 4 Internetowa kronika gminy Gostyń

Maćkowiak Anna. Jak żyją parafie w internecie? - Fot. = poz. 1985

2046. WARDAWY Jarosław. Ostrów www sieci : katalog wybranych ciekawych ostrowskich stron internetowych. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2011, nr 12(1529), s. 20-21

2044. (s). Internet pod strzechy. - Fot. // Gaz. Kośc. 2011, nr 6, s. 8

2047. ZAWORSKA Katarzyna. Kościaniacy w wirtualnym świecie // Gaz. Kośc. - 2011, nr 6, s. 7

4. Czasopiśmiennictwo Bibliografia zawartości "Kroniki Wielkopolski" 20012010 / oprac. Beata Nowak = poz. 2 2048. BYCZYŃSKA Ewa. "Katalog" z Wągrowca. Fot. // Pan. Wielkop. Kult. - 2011, nr 3, s. 16 Czasopismo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu

Danecki Ryszard. Grunwaldzka 19 = poz. 186 2049. JANKOWSKA Karina. Oderwani. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2011, nr 6, s. 28 "In Abstracio..." - szkolna gazetka wydawana w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie

2050. KOŚMIŃSKA-GIERA Olga. Sto wydań i siedem lat // Prz. Pow. - 2011, nr 100, s. 1, 9 "Przegląd Powiatowy" - czasopismo wydawane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni

Ostrzeszów - miasto znane i nieznane : szkice i obrazy z przeszłości : wydawnictwo okolicznościowe z okazji 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej = poz. 781 2051. PERTEK Jan. 20 lat żyjemy Twoimi sprawami; HALICKA Gertruda. Dwadzieścia lat minęło... / rozm. Marek Ambicki. - Fot., portr. // Nadnot. Echa. - 2011, nr 3, s. 5; FORBRICH Hanna. Porcelanowe święto naszych "Ech". - Fot. // Tamże. nr 4, s. 8 Jubileusz czasopisma "Nadnoteckie Echa" wydawanego w Czarnkowie

2052. POLAK Maria. Wydają biuletyn samorządowy [w Sulmierzycach, pow. Krotoszyn] // Rzecz Krot. - 2011, nr 11, s. 2

Kucharski Cezary. "Ora et labora" dla Wągrowca = poz. 1260

2053. SZKLAREK Anna. Gazety [samorządowe w powiecie krotoszyńskim] za publiczną kasę. - Fot. // Rzecz Krot. - 2011, nr 16, s. 22

Matusik Przemysław. "Nadeszła epoka przejścia..." : nowoczesność w piśmiennictwie katolickim Poznańskiego 1836-1871 = poz. 805

Wardawy Jarosław. Wielkanocna podróż w czasie = poz. 836

Biografie Bojarski Piotr Zob. poz. 155

Jakubowski Arkadiusz Zob. poz. 262

Kasprowicz Łukasz Zob. poz. 294

Zielonka Jerzy Zob. poz. 664, 665

165

5. Archiwa 2054. (and). Niezwykłe znalezisko [przekazane do Archiwum Państwowego w Lesznie]. - Portr. // ABC. 2011, nr 20, s. 10 Rysunki jeńców z obozu pracy w Lesznie-Gronowie

(and). Symbole narodowe i wojskowe = poz. 1675 2055. (and). Z archiwum na płytę DVD. - Portr. // ABC. - 2011, nr 2, s. 23 Digitalizacja zbiorów Archiwum Państwowego w Lesznie

2056. KURZAJCZYK Mariusz. Archiwum znów jest bogatsze. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2011, nr 4 dod. Kalisz Nasze Miasto, s. 6 Dot. przekazania dokumentów ze zbiorów prywatnych do Archiwum Państwowego w Kaliszu

Kurzajczyk Mariusz. Jak Zygmunt pospólstwu przywileje = poz. 1685

II

dawał

166

INDEKS AUTORSKI Indeks zawiera w układzie alfabetycznym nazwiska autorów, opracowujących, tłumaczy, autorów przedmów, redaktorów, ilustratorów, recenzentów i polemistów.

Wykaz skrótów ed.. – editor fot.. – autor fotografii il. – ilustrator oprac. – opracował oprac. graf. – opracował graficznie oprac. kartogr. – opracował kartograficznie

A 1094 A. 363, 417, 674, 1095, 1096, 1626 A.P. 1746 (abi) 14, 978, 1159, 1278, 1279, 1280, 1281 ABO 38, 39, 360, 694, 850, 1023, 1024, 1026, 1048, 1054, 1055, 1271, 1282, 1283, 1455 Adamczewski Jerzy 1702 Adamczewski Leszek 757 Adamski Piotr 501 (aft) 1220 AG 905, 1472, 1899 (aga) 866, 913, 1097, 1481, 1611, 1819, 1956 AJ 465, 864, 1148, 1513, 1760 (aj) 1514, 1820 AK 1055 Aleksandrzak Leszek 1149 (alf) 577, 979, 980, 1098, 1099 (ama) 6, 262, 289, 557, 689, 720, 1483, 1515, 1516, 1550, 1627, 1673, 1674, 1734, 1822, 1881, 1964; oprac. 1537 Ambicki Marek 628, 1580 an 40, 646, 981, 1082, 1436, 1484 Anannikova Ludmiła 1186 (and) 140, 260, 662, 933, 1628, 1675, 1735, 2054, 2055 Anders Paweł 695, 1272 Andersz-Wanat Ewa 275, 934, 1187, 1284, 1761 Andrzejak Ambroży 151 (anka) 414, 908 Antkowiak Adam 982 Antonowicz Alicja 927, 928 Antowska-Gorączniak Olga 101 (ap) 1100 (art) 327, 1285, 1629 AŚ 1736 Baar Maria 469, 470; oprac. 839 Bachor W. 1286 Baldys Edward 177 Balicka Katarzyna 41, 1722 Bała Wojciech 925 Banach Witold 42, 1703 Banasik Feliks 1073 Banaszak Mieczysław 647 Barańska Iwona 127

polem. – autor polemiki przedm. – autor przedmowy rec. - recenzent red. - redaktor tłum. – tłumacz

Barnaś Zofia 759; oprac. 760 Bartczak J. 32 Bartczak Łukasz 1027, 1630 Bartkowiak Danuta zob. Książkiewicz-Bartkowiak Danuta 797 Bartkowiak Wojciech 1870 Bartosik Barbara 135 Bartoszek Paweł 1445 Bartoś Izabela 1762 Baszczyk Jadwiga zob. Kaźmierczak-Baszczyk Jadwiga 300 Bąbiński Grzegorz 33 Bąkowski Wojciech 139 Bednarek Magdalena 518 Beker C. 689 Bezwiuk Piotr 1039 Białas Ewelina 661 Białecka Marta 36, 983, 984, 985, 1101, 1221, 1287, 1288, 1392, 1763, 2018 Biberstajn Ryszard 1658 Bielecka Maria 1083 Bielewicz Elżbieta 209, 230, 585, 1289, 1612, 1965 Bielicka Maria 948, 969, 1084, 1405, 1863, 1966 Bieniek Dariusz 1102 Bieńkowska-Celer Jadwiga 144 Biernaczyk Jarosław 165, 291, 416, 781 Bigaj Grzegorz 1399 Bilska Magdalena 18 BIM 1737, 1823 Binczak Ryszard 266, 614, 697 bj 841, 1400, 1456 (bk) 1738 Blandzi Witold 1793 (Blud) 664 Błeńska Wanda 152, 153 Błoszyk Jerzy 1441 Bobowska Iwona 986, 1290, 1291 Bodzińska Karolina 236, 505, 1427, 1473, 1631 Boettner-Łubowski Rafał 290, 305, 307, 455 Boiński Artur 1025, 1292, 1293, 1294, 1372 BOJ 474, 1871 Bojarczuk Małgorzata 730, 807

167 Bojarski Lech 677, 842, 855, 862, 863, 881, 882, 883, 884, 890, 949, 1028, 1049, 1050, 1051, 1056 Bojarski Piotr 232, 233, 634, 751, 786, 1056, 1376, 1428, 1623, 1697, 1698, 1733, 1808, 1868, 1871, 1929, 1940, 2041 Boksa Michał 44 Boksa Olga 914, 935, 1295 Bondyra Michał 1967 BOR 1806 Borczykowska Anna 117, 436, 449, 537, 1057, 1968, 2008, 2012 Borkowska Urszula 787 Borowski Dariusz 1766 Borucka Agnieszka 159 Borwiński J. 28 boxa 843, 987, 1103, 1104, 1105, 1160, 1188, 1189, 1222, 1296, 1517, 1518, 1598, 1632, 1764, 1811 Braniecki W. 1809 Braszak Marcin 810 Broda Jan 844 Broszkowska I. 676 Brzechczyn Krzysztof 1139 Brzezicki Kazimierz 1377 Brzezińska-Morgulec Teresa 33; red. 33 Brzostowicz Michał 744 Brzostowski Krzysztof 412 bt 458, 1969 Bukowiak Łukasz 1996 Bukowska Ewa 2019, 2020 Bul Konrad 929, 930, 1739 Burchacka Agnieszka 45, 127, 622 Burkiciak Paulina 1248 Butlewski Jacek 582 Byczyńska Ewa 2048 Bykowski Grzegorz 1051 CARO 46, 47, 599, 1029, 1190, 1223, 1224, 1225, 1297, 2021; oprac. 743, 1356 (ceg) 245 Celer Jadwiga zob. Bieńkowska-Celer Jadwiga 144 Chodyła Z. 840 Chowański Józef 175 Chrenowicz Jakub 176 Chrobak Natalia 367 Chudzińska Joanna zob. Żarnoch-Chudzińska Joanna 737 Chytrowska Anna 990 Chytrowska Magdalena 1030 Chyży Krzysztof 1613 Cieślak Iwona 543 Cieślak Stanisław 1298 Cieślak Szymon 48, 49, 50, 129, 231, 261, 384, 408, 418, 496, 503, 531, 630, 740, 886, 967, 1058, 1138, 1168, 1171, 1191, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1633 Cieślawski Adam 1826 (CK) 1226 Curyk-Sierszulska E. 285, 370, 654, 837, 1161, 1474, 1728, 1824 Cwojda Mariusz 121, 182, 246, 268, 276, 308, 315, 340, 467, 509, 538, 638, 639, 670, 1765 Cylka Piotr 1144 Cylka Tomasz 170, 203, 500, 561, 867, 1145, 1146, 1147, 1273, 1401, 1676, 1757, 1970 Czarnecka Żywilla 680

Czarnecki Dariusz 932 Czebreszuk Janusz 745 Czech Joanna zob. Figuła-Czech Joanna 1829, 1873 Czekała Maria 18 Czerwiński Tadeusz 845 Czołnik Barbara 1872 Czub Robert 1729, 1730 Czyżewski Bogdan 645 (dab) 192, 910, 1485 DAN 155 Danecki Ryszard 186, 1812 Danel Hanna 382, 448, 1073, 1085, 1402 Daniel Justyna 2022 Danielewski Michał 123, 1571, 1900, 1911, 1952, 1962 Delura Jolanta 468 Derkaczew Joanna 1890 (dez) 1634 DK 1227, 1442 Dłoniak Władysław 1635 Dobruszek Wiesław 122 Dodot Janusz 1614 Dolczewska Aleksandra 788, 1825 Dolczewska Barbara 1826 Dolczewski Aleksander 190 Dolczewski Zygmunt 1826 Domagała Łukasz 950 Donizetti Gaetano 1904 DR. 51, 821 Drajewski Stefan 1572, 1901 Drążkiewicz Miłosz 1599 Drozda Julia 247, 1941 ds 1305 Duczmal Małgorzata 390 Duczmal Piotr 1425 Duda Jerzy 498 Duda Zygmunt 776 Dudzińska Kinga 52 Dudziński Paweł 52 Dusza Stefan 2014 Dyba Marek 1551 Dyjeta K. zob. Nowak-Dyjeta K. 691 Dziel Maria 1971, 1972, 1973 Dziergwa Roman 350, 781 Dzierla Joanna 808 Dziubkowa Joanna 612 Dziurla Witold 205 e.m. 274, 1151, 1172, 1519 E.W. 1818; oprac. 4, 2040 eb 1827 EF 1306, 1381 ekr 1828 (ekr) 222, 675 (eliz) 434 (ep) 270, 392, 522, 856, 868, 909, 922, 992, 993, 1031, 1107, 1637 er 1758 (er) 1573 ES 143, 239, 257, 379, 389, 406, 542, 642, 698, 1255, 1403, 1677 es 53 (es) 36, 1229

168 (far) 283, 292, 298, 454, 555, 1086, 1108, 1109, 1110, 1162, 1170, 1307, 2023 Femiak Adrian 1220 Ferenc Ewelina 152, 153 Figaszewski Krzysztof 205 Figuła-Czech Joanna 1829, 1873 Fijałkowski Marek 782 Fijałkowski Piotr 973 Filipczak Ewelina 20, 600, 1111, 1112, 1163, 1192, 1308, 1309, 1310, 1638 Filipczak Władysław 226 Filipiak Agnieszka Tamara 1581 Forbrich Hanna 1639, 2051 Formanowicz Mariusz 54 Fortuna Maciej 213 Fórmaniak Hanna 1615 Fragstein-Niemsdorff Zofia 832 Frankowski Stanisław 1830; oprac. 319 Frankowski Tomasz 118, 476, 771, 994, 1113, 1311, 1312, 2024 Frąckowiak Krzysztof 216 Fudała Tadeusz 1074 Gabryelów Lila 178, 190, 216, 438, 572, 625, 629, 651, 655, 700, 891, 1173, 1404, 1582, 1640, 1831, 1931, 1974 Gaca-Wyczółkowska Joanna 713 Gardzielik Kamil 219 Gaspars Jan 566 Gawrzyjał Anna 526 (gg) 1767 Giera Olga zob. Kośmińska-Giera Olga 2050 Głaz Jakub 1856 Głębocka Aneta zob. Szczepaniak-Głębocka Aneta 2 Gołdych Joanna 1832 Gorączniak Olga zob. Antowska-Gorączniak Olga 101 Gorczyca Krzysztof 746 Gorwa Anna zob. Szyszkowiak-Gorwa Anna 880 Gorynia Marian 1440 Gostyński Witold 701, 702, 703, 704, 705 Góra Jan 223 Góral Urszula 225 Góralczyk Przemysław 223, 402, 679, 995 Górecki Rafał 227 Górniewicz Ewa 228 Górny Mirosław 2025 Górski Karol 781 Grabarz Piotr 32 Grabkowski Jan 1405 Grabowski Zbigniew 55, 1953 Graczyk Ewa 1616 Grajek Józef 194, 490, 491 Grajek Marek 230 (greg) 56, 1114, 1393 Grobelny Ryszard 234 Grochowina Marta 1741 Gromadecki Wojciech 832 Grygielska Marzena 325 Grzechowiak Dorota 58 Grzelińska Sylwia 119, 443, 1152, 1174, 1314, 1536, 1552, 1641 Grzesiak-Kozina Agnieszka 706 Grzesiński Jan 604, 605 Grzeszczuk-Brendel Hanna 789 Grzeszkiewicz Wanda 1690

Grześniak Sławomir 1193 Gwiazdowicz Dariusz J. 9 (h) 60, 148, 310, 411, 432, 597, 747, 869, 936, 996, 1059, 1060, 1075, 1194, 1230, 1256, 1457 H.W. 1813 Halec J.M. 1841 Halicka Gertruda 2051 Hałas-Rakowska Hanna 790, 791 Haręźlak Elwira 247 Haszyńska Sabina 767 Hauser P. 36 Hendrykowski Marek 792 Hinc Sławomir 1315, 1975 Hoffman-Skibińska Ewa 108 (hol) 204, 660, 1115, 1116, 1458, 1520, 1553, 1642, 1643, 1644, 1742, 1743, 1913, 1914, 1932 Hurnik Hieronim 255 Hurysz Mateusz 1316 Hyszko Romana 280, 1719 I.J. 2016 IB 1933 Ig 1317 ika 61, 1117, 1257, 1296, 1645 Ił 1486, 1646, 2026 IM 951, 1678 Im 62, 63, 156, 892, 937, 1032, 1044, 1318, 1319, 1521, 1583, 1833; oprac. 91, 125, 150, 158, 208, 217, 248, 277, 297, 355, 383, 415, 422, 424, 428, 523, 573, 621, 627, 659, 669 Indycka Elżbieta 1713 IPU 18, 1321, 1322, 1554, 1679, 1744, 1942, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 J.T.Ł. 89, 806 J.W. 64, 131, 164, 199, 224, 329, 349, 362, 407, 506, 508, 525, 589, 592, 893, 915, 938, 971, 1195, 1231, 1487, 1647, 1680, 1681, 1731, 1745, 1768, 1834, 1943, 1944 Jabłoński Franciszek 645 (JAC) 278, 464, 487, 617, 899, 1061, 1196, 1459, 1589, 1648, 1835 Jackowski Marian 816 Jaeger Mateusz 745 Jagodzińska Dagmara 1915 Jakubowski Arkadiusz 65, 142, 195, 440, 457, 643, 707, 772, 911, 923, 1209, 1394, 1649, 1976, 2043 Jałoszyński Ryszard 16, 721, 1153, 1460, 1926 Janas Tomasz 1584, 1890, 1916 Janasek Mateusz 1175, 1585 Janasik T. 17 Jangas J. 147, 1682 Jangas Jan 708, 997, 998 Janicki Paweł 1140 Janik Irena 265 Janikowska Alina 267 Jankowska Karina 1087, 1650, 2049 Jankowski Dariusz 741 Jankowski J. 720 Jankowski Roman 268 Janos Marcin zob. Krawczyk-Janos Marcin 1954 Jańczak D. 17 Jarek Andrzej 1176, 1258, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1434, 1461, 1522 Jarek Michał 1645, 1651, 1652, 1836, 1852

169 Jaruszkiewicz Ryszard 774 Jasiński Adam 1406 Jaskólski Romuald 304 Jaworska Marta 676 Jedwab Leon 822 Jerzak Jarosław 793 Jęcz Andrzej 1407 Jędraś Stanisław 829 JK 657 jnk 2032 Jokiel Edward 769 Józefiak Roman 1658 JS 854 Judkowiak Barbara 609 (jur) 846 Jurga Michał 940 Juszczak K. 22, 198, 1071, 1088, 1154, 1425, 1683, 1769 Juszczak W. 1917, 1977 (jw) 21, 162, 221, 347, 441, 560, 603, 635, 671, 1000, 1150, 1155, 1232, 1233, 1330, 1331, 1684 (k) 1978 K.J. 302, 1071 (kab) 66, 273, 279, 387, 483, 505, 607, 1429, 1435, 1508 Kaczmarek Beata zob. Machowska-Kaczmarek Beata 377 Kaczmarek Filip 25 Kaczmarek Michał 601, 783, 1874 Kaczmarek Rozalia 1332 Kaczmarek Tomasz 1443 Kaczmarek Z. 1818 Kaiser Marek 11 Kajdan Henryk 1799 Kamiński Łukasz 19 (kar) 67, 68, 171, 252, 254, 287, 306, 332, 358, 378, 403, 591, 666, 885, 939, 940, 1197, 1218, 1259, 1408, 1523, 1600, 1653, 1654, 1718, 1770, 1771, 1918 Karalus M. 794 Karbowiak Radosław 108 Karczewska Irena 1198 Karolczak Waldemar 795 Karwat Janusz 359 Kasprzak Kamila 1568, 1574, 1795 Kasprzak Krzysztof 941, 1286 Kaszuba Paulina 1837, 1945, 2033 Kazana Henryk 281 Kazuś-Wróblewska Aleksandra 296 Kaźmierczak Emilia 1690 Kaźmierczak-Baszczyk Jadwiga 300 Kaźmierska Marta 1587, 1597, 1882, 1883, 1885, 1888, 1889, 1890, 1895, 1896, 1897, 1898, 1903, 1904, 1907, 1927, 1962 Kącki Marcin 1798, 1806 Kąkolewski Patryk 1333 Keil Piotr 1409, 1475 KF 1001, 1234, 1334, 1382, 1732, 2036; oprac. 581, 1106, 1313, 1482, 1559 Kiec Olgierd 796 Kielich Wiktor 303 Kielich-Rainka Hanna 303 (kin) 126, 259, 330, 341, 430, 549, 684, 1199, 1509, 1524, 1525, 1575, 1601, 1709 (kk) 838, 1235, 1772, 1934 Klimek Przemysław 144

Knieć Paulina zob. Trzewikowska-Knieć Paulina 536 Kodym-Kozaczko Grażyna 857 Kokot Anna 312, 1576 Kolańczyk Aneta 187 Kolbuszewska Daina 69, 567, 830, 831 Kolska Katarzyna 255, 493 Kompowski Adam 235, 1047 Konarzewska Ewa zob. Michalak-Konarzewska Ewa 888 Konarzewska-Michalak Ewa 368, 369, 578, 858, 916, 942, 1219, 1635, 1714 Konatowska Monika 828 Konieczna Edyta 1002 Konieczna Iwona 225, 652 Konieczna Magdalena 778, 1236 Konieczna Zdzisława 317 Konon Tadeusz 319 Konopczyński Gerwazy 299, 386, 1979 Kończal-Gnap Lucyna 295 KORD 1033 Korsak Antoni A. 769 Korytek Maria zob. Zeyland-Korytek Maria 658 Korzecki Radosław 220, 808, 887, 1034, 1118, 1476, 1477, 1555, 1720, 1773, 1980 Kosmalski Marek 323 Kosman Marceli 320 Kosobudzki Sławomir 1556 Kostrzewa Monika 325 Kościelak Zbigniew 616 Kościelniak Cezary 956 Kościelniak Władysław 15, 764, 765, 768, 1774, 1838, 1981 Kośmińska-Giera Olga 2050 Koteras Kajetan 1253 Kotowska-Rasiak Ewa 388, 451, 1167, 1410, 1875, 1876, 1919, 1920, 1982 Kowalewska Kama 331 Kowalska W. 840 Kowalski Dariusz 1076 Kozaczko Grażyna zob. Kodym-Kozaczko Grażyna 857 Kozina Agnieszka zob. Grzesiak-Kozina Agnieszka 706 Kozina Bolesław 706 Kozłowski M. 1846 Kraskowska Ewa 70 Krawczyk-Janos Marcin 1954 Krawczyński Maciej 356, 1839 Krotoska Dominika 527 Król Mariusz 337 Krupa Małgorzata 189 Kruszyk Bernadeta 1254 Krysztofiak Teresa 1713 Krzyśka Beata 1003 Krzyżan Jolanta 342 Krzyżaniak Jadwiga 343 Krzyżaniak M. 794 Krzyżanowska-Sołtysiak Marta 134, 242, 271, 366, 395, 552, 894, 1462, 1617 Krzyżanowska-Szejner Małgorzata 1453 Książkiewicz-Bartkowiak Danuta 797 kub 534

170 (kub) 212, 381, 420, 426 Kubacki Tadeusz 71, 226, 324 Kubiak Daria 1149 Kubiak E. 640, 710 Kubiak Wiesław 181 Kucharski Cezary 229, 272, 344, 404, 435, 447, 456, 460, 469, 520, 530, 602, 624, 649, 1260, 1336, 1383, 1588, 2034 Kucharski G. 32 Kuciński Robert 331 Kuczyński Andrzej 1775 Kuczyński Maciej 713 Kuik Jacek 811, 877, 1589 Kuligowski Waldemar 28 Kunze Olga 288, 399, 1177 Kupczyk Beata 1507 Kupiec Sylwia 295 Kurewicz Regina 375 Kurka Piotr 354 Kurtyka Kazimierz 356 Kurzajczyk Mariusz 766, 1685, 1711, 2056 Kus Alina 695 Kusiak Władysław 695 Kusz Adam 380, 485, 906, 1274, 1602 Kutka Mariusz 870, 1178, 1463, 1478, 1479, 1496, 1528, 1529, 1534, 1547, 1840, 2011 Kwiecińska Justyna 228, 300 Lasik Jan 1655 LEH 878 Lehmann Monika zob. Pestka-Lehmann Monika 1507 Lenartowicz Ewa 1656 Leśniewska Farida 284, 1488, 2020 Leśniewska Joanna 1035, 1036, 1800 Leśniewski Andrzej 166, 169, 174, 425 Leśniowski Piotr 1776, 1777, 1781 Lewandowska L. 1062 Leyko Małgorzata 1892 Libicki Piotr 1868 Linkowska Seweryna 367 Lipoński Seweryn 953, 1052, 1063, 1064, 1065, 1066, 1248, 1676, 1842 Lisiecka Agata 135; oprac. 477 Lissowski Tomasz 52 LL 433, 452, 1657 lm 1004 Lubawy Edmund 73, 249, 336, 752, 1843 Luberska Alicja 732 (luk) 1530, 1557, 1989 Luty R. 1989 Lück Piotr 373 (ł) 558 Ławniczak Grażyna 761, 762 Łączyńska Amelia 375 Łechtańska Iwona 546 Łowińska Stanisława 377 Łożyński Jarosław T. 8 Łubowski Rafał zob. Boettner-Łubowski Rafał 290, 305, 307, 455 Łuczak Agnieszka 834 (łuk) 120, 1618, 1983 Łukasik Krzysztof 1005 Łukaszewski Jakub 26, 27, 678, 685, 748, 859, 954, 955, 956, 1072, 1624, 1778, 1801, 1844, 1861

Łyszczak Magdalena 798 (M) 1779 M.R. 1984 Mac Karol 1337 (mach) 130 Machowska Anna 686, 733, 1200 Machowska-Kaczmarek Beata 377, 1959 Maciejewska Hanna 461 Maciejewski Grzegorz 1169 Maćkowiak Anna 74, 173, 214, 484, 610, 656, 1201, 1237, 1464, 1489, 1490, 1491, 1531, 1532, 1590, 1710, 1955, 1985, 2013 (madzia) 1780 Mainka Andrzej 385 (maj) 1723, 1884 Majewski Karol 1781 Majewski Michał 337, 1338 Makieła Marek 781 Makowski Rafał 488, 580, 686, 943, 1275, 1384, 1423, 1759 (maks) 309, 570 (mal) 551, 1119 Malinowska Maria Jolanta zob. WitaszekMalinowska Maria Jolanta 634 Małecki Eugeniusz 1782 Małyszko Stanisław 1845 Mamzer Hanna 1183 Mania Elżbieta 1444 Mańka Dominika 429 mar 1548, 1696 Marciniak Agnieszka 137, 193, 197, 371, 393, 423, 512, 540, 749, 975, 976, 1067, 1077, 1078, 1202, 1203, 1378, 1422, 1492, 1533, 1783, 1784, 1956 Marciniak Joanna 475 Marciniec Bogdan 399, 1445 Marcinkowska Grażyna 1493, 1947 Marcinkowska Magdalena 833 Marczak Mirosława 401 Marczewski Marian Mirosław 1339 Marek Radosław 1125 Maryniak Jolanta 19 Marzyński Mariusz 75, 527 Masłowska Kinga 665 Masłowska Teresa 2025 Matusik Przemysław 805 Matuszewska Lidia 76, 77, 78, 917, 957, 1179, 1395, 1411, 1494, 1591 Matyaszczyk Dorota 293 Matysek Kazimierz 79, 763 Mazur Natalia 515, 554, 711, 1204, 1379, 1430, 1431, 1432, 1438, 1446, 1495, 1496, 1534 Mazurczak Sylwia 944 Mazurkiewicz S. 1986 Mazurkiewicz Sebastian 1717; red. 5 MB 185, 240, 588, 753, 754, 755, 907, 1006, 1120, 1121, 1122, 1238, 1261, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1465, 1497, 1535, 1619, 1659, 1785 MeJ 1123 mej 1957 Meller Anna zob. Szklarska-Meller Anna 99, 133, 719, 733, 873, 874, 1365 Mendyk Jerzy 409 Merczyński Michał 410

171 Mergler Lech 1156 Męczyńska Katarzyna 533 Miakisz Dominika 1686 Mianowski Jerzy 81, 453, 479, 539, 958, 1089, 1157, 1592, 1603, 1786, 1891, 1987 MIB 1239 Michalak Ewa zob. Konarzewska-Michalak Ewa 368, 369, 578, 1635 Michalak-Konarzewska Ewa 888, 1558, 1963 Michalski Mateusz 413 Miernik Waldemar 427, 1787 MIK 82, 201, 1007, 1240, 1660, 1846; oprac. 775, 1388, 2000 Mikocka-Rachubowa Katarzyna 833 Mikołajczak Patrycja 295 Milewska Violetta zob. Wesołowska-Milewska Violetta 622 Milewski Witold 1868 Mirkiewicz Grzegorz 1037 MIW 282, 945 Mizerka Anna 227, 942, 1008, 1406, 1416, 1466 (mm) 1721 (mn) 1009, 1262 (mnp) 1705 Moeglich Marcin 1124 Molewska Joanna 152, 153 Morgulec Teresa zob. Brzezińska-Morgulec Teresa 33 (mp) 180, 183, 311, 442, 444, 471, 545, 619, 1180, 1220, 1263, 1412, 1847 Mrozik E. 1789 Mrozińska Eugenia Urszula 429 Mrówczyński Marek 912 Mueller Wojciech 650 Mulczyński Jarosław 83 Muszalska Justyna 19; fot. 19 MW 84, 584, 1935 Nadstoga Zbigniew 1826 Nagel Anna 1704 (nap) 623, 1010, 1346, 1413, 1499, 1848 Napieraj Justyna 85, 191, 571, 1011, 1500 NAT 854 Nawrocki Czesław 781 Nawrot Radosław 1798, 1802, 1805 @ndzia 459 (@ndzia) 521, 865, 1609, 1610 Neczyński Antoni 871, 880, 960, 1436 Neumann Andrzej 438 Niczyporuk Joanna zob. Zalejska-Niczyporuk Joanna 931 Niełacny Krystian 1712 Niemsdorff Zofia zob. Fragstein-Niemsdorff Zofia 832 Nikisch Jan Andrzej 2025 Nosal Bartosz 87, 742, 1781 Noska Zbigniew 562, 563 Nowacka Bożena 443 Nowak Beata 2; red. 1 Nowak Bogdan 1536 Nowak Jacek 448 Nowak M. 1989 Nowak M.F. 7 Nowak Marek Grzegorz 1560 Nowak Maria 338 Nowakowska Nina 88

(o-pw) 1385 Obrębowska-Piasecka Ewa 139, 354, 1661 Ogrodowczyk Ewa 480, 1726 Olejniczak Józef 1727 Olejniczak Maciej 799 Olejnik Hanna 350, 376, 712, 848, 918, 1012, 1090, 1091, 1181, 1241, 1347, 1348, 1414, 1538, 1662, 1663, 1912, 1958 Olejnik Marek 1664 Olszacki Tomasz 750 Olszewski Ryszard 288 Orchowski Aleksy 823, 824, 825, 826, 827 Orczykowski Romuald 812 Orłowska Elżbieta 2042 Orzechowski Kazimierz 1038 Orzechowski Maciej 463 Oziembłowska Edyta 124, 237, 1349, 1350, 1539, 1593, 1620, 1990 P.Z. 4, 794 Pacholczyk Małgorzata 513 Paciorkowski Szymon 800 Paczesny Artur 167 Pajewski Zbyszek 695 Pakuła Joanna 713 Pakuła M. zob. Świątkowska-Pakuła M. 4 Pakuła Z. 4 Paliński Piotr 815, 839 Pałat Zenon 713, 1849 Pałęcki Hubert Stanisław 1039 Pałucka Renata 328, 849 PAP 870, 1806 Papież Dariusz 1810 Parus Ewa 296, 431, 626, 667, 1561 Patalas Andrzej 1040 Pawelec Marta 152, 153 Pawlak Halina 477 Pawlak Mirosław 1434 Pawlik Magdalena 897, 1126 Pawliński Sławomir 598 Pawłowski Krzysztof 801 Pazder J. 28 Pazder Janusz 713 PB 1013 Pertek Jan 2051 Pestka-Lehmann Monika 1507 (pg) 679, 1351, 1352, 1353 phil 1014 Piasecka Ewa zob. Obrębowska-Piasecka Ewa 1661 Piasecki Florian 19; red. 19 Piasecki Florian W. 19 Pierunek Wojciech 758, 872 Pietras Martyna 176, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1921, 1922, 1923, 1924 Pietrowicz Joanna 833 Pietrzak Józef 779, 780, 1354 Pilot Marian 1807 Piotorowiak Janina 484 Piotrowska Eliza 364 Piwoński Krzysztof Benedykt 488 PK 188 Plebański Rafał 900 Plenzler Anna 234

172 Płócienniczak Paweł W. 541, 1664 Płócienniczak Paweł Władysław 351, 529, 770 Podemska Aleksandra 839 Pol Zbigniew 709 (pol) 1015, 1158, 2038 Polak Maria 202, 264, 372, 394, 1080, 1480, 1501, 1850, 2052 Połczyński Romuald 1928 (popi) 184, 346, 587, 636 Popławski Józef 809 Pospieszny Łukasz 745 Poślednia Krystyna 501 Pośpiech Sebastian 90, 586, 618, 889, 1016, 1041, 1068, 1415, 1469, 1480, 1792 Prasqual 1907 Prokofiew Sergiusz 1908 Przespolewska Anetta 579, 919, 1042, 1043, 1357, 1502, 1665; oprac. 1362 Przewoźny Andrzej 92 Przewoźny Witold 12 Przyborowska Hanna 504 Przyborowski Jarosław 504 Przybylski Zbyszek 1416 Przybył A. 1286 Przybył Joanna 1695, 1747, 1748, 1930, 1937, 1949 Przybyszewska Alicja 93 Przysiuda-Zielkowska Agnieszka 1621 Ptaszyńska P. 637 Purczyński Władysław 813, 814 Rachubowa Katarzyna zob. Mikocka-Rachubowa Katarzyna 833 Radkos 962 (radkos) 1358 Radwański Zbigniew 515 Radzimski Adam 29 Rainka Hanna zob. Kielich-Rainka Hanna 303 Rajski Paweł 517 Rakowska Hanna zob. Hałas-Rakowska Hanna 790, 791 (ram) 620, 1437, 1841, 1851, 1991 Rasiak Ewa zob. Kotowska-Rasiak Ewa 388, 451, 1167, 1193, 1410, 1875, 1876, 1919, 1920, 1982 Raś Jarosław 1037 Ratajczak Iwona 520 Ratajczak Krzysztof 802 Ratajczak Maciej 1264 Ratajczyk Justyna 313, 486, 574 Ratajszczak Kazimierz 524 rav 731 Raziel 149, 263 Reczek Rafał 1139 (red) 445, 1244, 1503, 1540, 1724 (red.) 840, 1182, 1603, 1986 Rejzler Teresa 526 Rezler Marek 244, 400, 716, 781, 817 RJ 472, 569, 632, 851, 1205, 1265, 1266, 1359, 1417, 1418, 1455, 1562, 1687, 1688, 1708, 1893, 1899 Rokosz Krzysztof 1069, 1886 Rola Jarosław 33 Rosik Jan 333 Roznerska-Świerczewska Ewa 1852 Różak Rafał 163, 269, 469, 507, 1853, 1854, 1855, 2039 Różańska-Machura Mirosława 1439

Różański Artur 750 Różański D. 637 Rudnicka Aldona 528 Rutkowski P. 689; red. 689 Rutkowski Paweł 828 (rw) 7, 145, 146, 450, 462, 736, 1127, 1206, 1207, 1267, 1666 Rybicka Katarzyna 94, 95, 96, 128, 207, 243, 256, 322, 334, 335, 478, 502, 576, 596, 852, 898, 902, 963, 1128, 1129, 1130, 1208, 1245, 1246, 1268, 1380, 1563, 1992 Rynarzewska Maria 2 (s) 374, 924, 1564, 1565, 2044, 2045 Sałacki Paweł 665, 940, 1131, 1407, 1607, 1614, 1993 Sałwacka Sylwia 737, 879, 1419, 1420, 1448 SAW 1449 (saw) 206, 314 Sawada Agata 1541 Sawińska Magda 1877 (SC) 1360 Schöneich Adrianna 1877 Serwatka Bernadeta 539 Seydak Paweł 781 Siama Alfred 590, 784, 785, 1542 Sierpowski Stanisław 6 Sikora Agnieszka 1209 Sikorski Andrzej 1699; oprac. 101, 138, 631 Sitnicki Marcin 544 Sitnicki Mariusz 544 Siudziński Marcin 3 (sk) 1504 Skakun Małgorzata 1566 Skalski Szymon 1247 Skibińska Ewa zob. Hoffman-Skibińska Ewa 108 Skoczylas Kazimierz 1184 Skonieczny Agata zob. Wypych-Skonieczny Agata 1892 Skotowska Anna 548 Skrobała Sławomir 920; fot. 1590 Skrzypczak Eugeniusz 1856 Skuratowicz Jan 833 Sławiński Ryszard 1878 Sobańska Agata 1877 Sobczak Jerzy 511 Sobczak-Waliś Monika 1689 Sobocińska Aleksandra 1706 Sobolewska Ewa 1959 Sobolewski Piotr 709 Sołtysiak Marta zob. Krzyżanowska-Sołtysiak Marta 134, 242, 271, 366, 395, 552, 894, 1453, 1462, 1617 Sommerfeld Eugeniusz 803 Sowizdrzał Małgorzata 265 (spm) 1594 Stachowiak Bartosz 1132 Stadtmüller Elżbieta 575 Stańczyk A. 1017 Starikiewicz Zofia 673 Starzyńska Katarzyna 1361 Stasiewski Zbigniew 781 Staszak Lech 1566 Staszczyk Tomasz 401

173 Stelmaszczyk Elżbieta 833 Sterczyński Rafał 398, 482, 519, 946, 1164, 1236, 1333 Stokłosa Henryk 562, 563, 564 Straburzyński Feliks 778 Strapko Igor 1815, 1816, 1954 Strauss Ryszard 1909 Stronka Edmund 1363 Stuligrosz Maria 2 Suchanecki Mariusz 572 Suchecka Justyna 692, 693, 717, 1204, 1210, 1248, 1374, 1432, 1794, 1803 Suwart Adam 251, 391, 1975, 1994 (sz) 1950 (SzA) 497, 547, 1543, 1995 (SzA.) 1857 Szaban Jarosław 1450 Szachta Bartosz 562 Szal-Truszkowska Bożena 98, 466, 1750 Szalbierz Mariusz 37, 681, 718, 1070 Szaładziński Karol 1996 Szarafińska Adrianna 1092 Szarata Waldemar 1507 Szczap Dominik 1018 Szczepaniak Ryszard 578 Szczepaniak-Głębocka Aneta 2 Szczepański Wiesław 580 Szeszycki T. 756 Szklarek Anna 215, 492, 583, 594, 860, 964, 1364, 1415, 1510, 2053 Szklarek Ewa 1511 Szklarska-Meller Anna 99, 133, 719, 733, 873, 874, 1365 Szklennik Franciszek 1211 Szmyt Marzena 1699 Szopa Mieczysław 781 Szostak Violetta 1248 Szóstak Jolanta 583 Szprywa Andrzej 1795 (szs) 1386 Szuflak Edward 1566 Szuniewicz Wojciech 1220 Szurczak Anna 321 Szwarc Joanna 1817 Szwiec Piotr 295; red. 295 Szymaniak Maciej 663 Szymanowicz Maciej 1946 Szymanowski Lech 593 Szymański Władysław 100 Szymoniak Krzysztof 593 Szyszka Grzegorz 965 Szyszkowiak Mariola 880 Szyszkowiak-Gorwa Anna 880 Śliwiński Eugeniusz 1081, 1396 Śliwiński Piotr 1814 Świątkowska-Pakuła M. 4 Świerczewska Ewa zob. Roznerska-Świerczewska Ewa 1852 Świgoniak Daniel 1212 Tabaka Anna 210, 532, 1141 Taczanowski Antoni 1604, 2037 TF 102, 1113 Tobolska Kamila 556, 1470, 1997 Tobolski Błażej 365, 396, 1997, 1998; oprac. 2009

Tomala Janusz 1858 Torbicka Iwona 550, 633, 1707, 1894 Torzewski Marian 818, 819, 820, 1142, 1859, 1860, 1999 Trojańska Weronika 1751, 1938 Truszkowska Bożena zob. Szal-Truszkowska Bożena 98, 466 Trybuś Jarosław 1861 Trzeciakowski Lech 516 Trzewikowska-Knieć Paulina 536 Trzęsicki Paweł 19 Turek Laureta 154 Turkowski Marek 611 Tyczyno Andrzej R. 104, 219, 722, 903, 1133, 1134, 1135, 1366, 1556, 1796 Urbaniak Elżbieta 2017 Urbaniak Jan 116 Urbaniak Janusz 463, 758 Urbaniak Z. 615 Urbanowska Iwonka 1567 Urbańska Barbara 19 Urbańska Bożenna 1471 VIS 105 VŚ 1213, 1622 W.J. 1925 Wagner Arkadiusz 833; red. 833 Walczak Agnieszka 342 Walczak Bogdan 353 Walczak Janusz 1092 Walerczak Jarosław 106, 1368 (wan) 23, 397, 947, 1019, 1369 Wanat Benignus Józef 2001 Wardawy Jarosław 267, 286, 301, 446, 517, 738, 836, 966, 1020, 1076, 1269, 1370, 1549, 1595, 1606, 1669, 1670, 1672, 2046 Wawrzyniak Andrzej 925 waza 1387 Wciórka Justyna 1443 Weiss Marek 7, 1136, 1454, 1862 Weiss Renata 161, 258, 357, 514, 723, 901, 1214, 1215, 1270, 1505, 1506, 1544, 1691, 1752, 1914, 2002, 2003 Wesołek Marcin 1798, 1804 Wesołowska-Milewska Violetta 622 Wesołowski Jerzy 136 WF 1046 Wiatrowski Mariusz 1051 Wiczyńska Anita 1786 Widyński Jacek 625 Widzińska Marta 1137, 1753 Widzyńska Maria 1165 Wieczorek Maria 1216 Wieczorek Ryszarda 626 Wierzchosławski Stanisław 157 Wierzejewski Wawrzyniec 10 Wiesiołowski Jacek 510, 1868 Wilant Mieczysław 628 Wilczak Sylwia 972, 1625, 1692, 1808, 1890, 1902, 1939, 1951, 1961 Wilczyński Mirosław 629 Wilżak Tomasz 253 Wiśniewska Danuta 1568 Witaszek-Malinowska Maria Jolanta 634

174 Witczak Mateusz 361, 1374 Witkowski Zdzisław 1607; oprac. 1605 Wizerkaniuk Jerzy 141 Wlekły Mirosław 140, 213, 419, 688, 773, 875, 1371, 1693, 1797 Włodarek Zdzisław 535 Wodyńska Małgorzata 317 Wodyński Krzysztof 724 Wojciak Agnieszka 1694 Wojciech H. 811 Wojcieszak Bogumił 18 Wojtalik Michał 641 Wojtczuk Michał 1863 Woliński Ireneusz 695 Wolny Stefan 912 Woźniak Marek 1372 Woźnica Maria 19 Woźny Lech 1436 Wójcik Przemysław 1569 Wrońska Grażyna 473, 504, 528 Wróblewska Aleksandra zob. Kazuś-Wróblewska Aleksandra 296 Wróblewski Marcin 323, 489, 613, 1250, 1251, 1373, 1545 Wróblewski Mariusz 651 Wrzesińska Barbara 652 Wrzesiński Jacek 1596 WYB 474, 608 Wybieralski Michał 26, 30, 31, 474, 725, 726, 727, 739, 853, 854, 861, 1022, 1035, 1047, 1053, 1093, 1156, 1374, 1571, 1577, 1578, 1579, 1798, 1864, 1865, 1866, 1879, 1887, 1935, 2004 Wyczółkowska Joanna zob. Gaca-Wyczółkowska Joanna 713 Wyder Grażyna 110

Wypych-Skonieczny Agata 1892 Wysocka Barbara 648 Występski Walerian 326 Wyszyńska Małgorzata 345 Zając Andrzej 967 Zajda Paweł 1252 Zalejska-Niczyporuk Joanna 931 Zalesiński Łukasz 565, 1277, 1880 Załecki A. 1809 Zamelski Feliks 1799 Zasada Stanisław 2005 Zawol Zofia 1725 Zaworska Katarzyna 113, 318, 921, 926, 968, 1217, 2047 Zdancewicz Mariola 641, 965, 1441 Zeyland-Korytek Maria 658 Zieliński Jacek 413 Zielonka J. 689 Zielonka Jerzy 141, 142, 339, 665, 1143, 1389 Ziemski Michał 667 Zimniewicz Kazimierz 1605 Ziółkowski Marek 672 (zk) 348 ZM 1375 Zwierzykowski Michał 833 Zybura Mirka 1567 Zydorowicz Kinga 196, 553, 690, 904, 1421, 1546, 1608, 1671, 1810, 1827, 1867, 1960 Żak Paulina 17 Żarnoch-Chudzińska Joanna 737 Żołądź-Strzelczyk Dorota 804 Żurawlew Przemysław 683 Żurek Katarzyna 1655 Żytnicki Piotr 132, 218, 294, 352, 550, 737, 1390, 1391, 1798, 1806, 2006, 2007

175

INDEKS PRZEDMIOTOWY Indeks zawiera w układzie alfabetycznym tematy poszczególnych pozycji bibliograficznych połączone z hasłami topograficznymi oraz hasła osobowe. Wykaz skrótów

adm. – administracja arch. – archiwistyka archeol. – archeologia archit. – architektura bezp. publ. – bezpieczeństwo publiczne bibliogr. – bibliografia bibliot. – bibliotekarstwo bud. – budownictwo czas. – czasopisma czasop. – czasopiśmiennictwo etnogr. – etnografia fotogr. – fotografika geod. – geodezja geogr. – geografia geol. – geologia glebozn. – gleboznawstwo gosp. – gospodarka gosp. komunal. – gospodarka komunalna gosp. mieszk. – gospodarka mieszkaniowa gosp. wod. – gospodarka wodna górn. – górnictwo hand. – handel hist. - historia hod. – hodowla hotel. – hotelarstwo hut. – hutnictwo hydrol. – hydrologia inform. – informacja jęz. – językoznawstwo klimat. – klimatologia komunik. – komunikacja krajozn. – krajoznawstwo księg. – księgarstwo kult. – kultura kult. fiz. – kultura fizyczna leczn. – lecznictwo leśn. – leśnictwo lit. – literatura lit. lud. – literatura ludowa ludn. – ludność łącz. – łączność łow. – łowiectwo mech. rol. – mechanizacja rolnictwa melior. – melioracja muz. – muzyka muzealn. – muzealnictwo obrona cyw. – obrona cywilna ochr. przyr. – ochrona przyrody

ochr. środ. – ochrona środowiska ogrod. – ogrodnictwo org. młodz. – organizacje młodzieżowe org. społ. – organizacje społeczne ośw. – oświata partie polit. – partie polityczne patol. społ. – patologia społeczna plan. – planowanie plast. – plastyka pomoc społ. – pomoc społeczna pożarn. – pożarnictwo przem. – przemysł pszczel. – pszczelarstwo roln. – rolnictwo ruch amat. – amatorski ruch artystyczny ruch wyd. – ruch wydawniczy ryb. – rybactwo rzem. – rzemiosło samorz. prac. – samorząd pracowniczy samorz. teryt. – samorzad terytorialny sąd. – sądownictwo socjol. – socjologia spółdz. - spółdzielczość szkoln. artyst. – szkolnictwo artystyczne szkoln. og. – szkolnictwo ogólnokształcące szkoln. podst. – szkolnictwo podstawowe szkoln. spec. – szkolnictwo specjalne szkoln. wyż. - szkolnictwo wyższe szkoln. zaw. – szkolnictwo zawodowe techn. – technika telew. – telewizja transp. – transport turyst. – turystyka ubezp. – ubezpieczenia upr. rośl. – uprawa roślin urb. – urbanistyka w lit. – w literaturze w muz. – w muzyce w plast. – w plastyce wet. – weterynaria wędk. – wędkarstwo wych. przed. – wychowanie przedszkolne zag. prawne – zagadnienia prawne zag. socjal. – zagadnienia socjalne zag. społ. – polit. – zagadnienia społeczne i polityczne zag. wyzn. – zagadnienia wyznaniowe zw. zaw. – zwiazki zawodowe żyw. zbior. – żywienie zbiorowe

176

Adamczewski Adam 44 Adamiak Bogdan 116 Adanowicz Marian 117 Administracja 88, 92, 463, 561, 562, 563, 564, 565, 580, 603, 1149, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 843 Agroturystyka 708 Akademia Lubrańskiego w Poznaniu 831 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 236 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 1431, 1432, 1433 Aleksandrowo, pow. Wągrowiec - biogr. 449 Alkoholizm 1191, 1211, 1253 Alma, zakonnica zob. Pachuta Alicja 468 Amatorski ruch artystyczny 113, 161, 177, 264, 266, 267, 272, 370, 382, 398, 506, 519, 520, 585, 587, 591, 597, 598, 610, 628, 1621, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1680, 1681, 1690, 1734, 1745, 1752, 1756 Andrzejak Marianna 118, 119 Antonin, pow. Ostrów Wlkp. - biogr. 516 Antonin, pow. Ostrów Wlkp. - hist. 1849 Antonin, pow. Ostrów Wlkp. - muzealn. 1712 Antonin, pow. Ostrów Wlkp. - zabytki 1849 Apteki 1424 Aquanet Spółka z o.o. w Poznaniu 948 Arboretum Kórnickie zob. Instytut Dendrologii PAN 691 Archeologia 653, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 1711 Archidiecezja Gnieźnieńska 645, 2008 Archidiecezja Poznańska 80, 391, 1547, 2009, 2010, 2011 Architektura 28, 566, 703, 750, 788, 789, 792, 798, 799, 833, 840, 857, 861, 1696, 1825, 1829, 1830, 1832, 1837, 1847, 1856, 1858, 1859, 1860, 1861, 1864, 1865, 1866, 1901, 1933, 1986 Archiwistyka 1675, 1685, 2054, 2055, 2056 Archiwum Państwowe w Kaliszu 1685, 2056 Archiwum Państwowe w Lesznie 1675, 2054, 2055 Armia "Poznań" 359 Armia Krajowa 179, 232, 361, 423, 763 Autostrada Wielkopolska S.A. 1040 Bachstrom Jan Fryderyk 120 Badura Jerzy 19 Bagrowo, pow. Środa Wlkp. - archit. 1830 Bagrowo, pow. Środa Wlkp. - hist. 1830 Bagrowo, pow. Środa Wlkp. - zabytki 511, 1830 Bagrowo, pow. Środa Wlkp. - zag. wyzn. 511, 1830 Bajodek Krzysztof 86 Baliński Damian 121, 122 Bałka Mirosław 123 Bambrzy 474 Banasiak Marek 124 Banasik Grażyna 125, 126 Banki 982

Baranowska Agnieszka 93 Baranówko, pow. Poznań - pomoc społ. 1186 Barańska Iwona 127 Barciszewska Sylwia 128 Barciszewski Marek 129 Bardo, pow. Września - biogr. 181, 559 Barszowski Paweł 130 Barteczka Martyna 131 Bartkowiak Grażyna 132 Bartkowiak Marian Antoni 133 Bartkowiak Waldemar 134 Bartkowiak Zofia 76 Bartosik Barbara 135 Bartsch Elżbieta 1682, 1691 Barycz, dolina - fauna 1958 Barycz, dolina - film 1958 Baszczyk Jadwiga zob. Kaźmierczak-Baszczyk Jadwiga 300 Baszkowski Antoni 136 Baszków, pow. Krotoszyn - biogr. 618 Baszków, pow. Krotoszyn - pomoc społ. 1203 Baszyny, pow. Krotoszyn - biogr. 202 Batycki Albin 137 Baza Lotnicza w Powidzu, pow. Słupca 417, 674, 1392 Bąk Wojciech 138 Bąkowska Krystyna 113 Bąkowski Jakub 1751 Bąkowski Wojciech 139 Belęcin, pow. Wolsztyn - biogr. 651 Benice, pow. Krotoszyn - hist. 758 Benice, pow. Krotoszyn - przem. 872 Benice, pow. Krotoszyn - szkoln. og. 1501 Benice, pow. Krotoszyn - szkoln. podst. 1501 Bereza Jan 140, 141, 142 Bernstein Isaac 781 Bestwin, pow. Krotoszyn - biogr. 577 Bezdomność 1219 Bezpieczeństwo publiczne 82, 86, 201, 237, 263, 319, 339, 404, 475, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391 Bezrobocie zob. Praca 1171, 1173, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182 Biadki, pow. Krotoszyn - biogr. 292, 372 Biadki, pow. Krotoszyn - pożarn. 1100 Biadki, pow. Krotoszyn - przem. 889 Białośliwie, pow. Piła - transp. 1070 Bibliografie 1, 2, 343, 568 Biblioteka Kórnicka PAN w Kórniku, pow. Poznań 2041 Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu 2040 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu 513 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jarocinie 2022 Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu 375 Bibliotekarstwo 188, 375, 461, 513, 833, 1674, 1679, 1689, 1690, 1694, 1735, 1744, 1753, 1756, 1933, 1942, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032,

177 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2048 Biblioteki publiczne 188, 1674, 1689, 1735, 1755, 1756, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2042 Biegi 1769 Bielka Monika 143 Bielsko, pow. Międzychód - bibliot. 2037 Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu 1597 Bieńkowska-Celer Jadwiga 144 Biernaczyk Hanna 145 Biernat Andrzej 146 Biliczakowie 147 Biografie 19, 21, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603,

605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 703, 704, 705, 756, 766, 781, 787, 788, 792, 798, 799, 802, 822, 832, 833, 839, 840, 891, 909, 923, 928, 1099, 1140, 1141, 1164, 1166, 1169, 1186, 1217, 1256, 1259, 1262, 1269, 1275, 1277, 1285, 1286, 1305, 1309, 1320, 1324, 1328, 1333, 1347, 1370, 1425, 1444, 1452, 1531, 1544, 1567, 1617, 1674, 1689, 1694, 1722, 1734, 1743, 1744, 1750, 1752, 1765, 1766, 1767, 1770, 1780, 1791, 1799, 1809, 1810, 1811, 1816, 1849, 1853, 1880, 1931, 1942, 1955, 1958, 1979, 1996, 2017, 2020, 2039, 2040 Bisiorek Szahira 148 Biskupizna - etnogr. 837 Bliscy Nieznajomi zob. Europejskie Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi w Poznaniu 1895 Błach Sylwia 149 Błaszkowski Marcin 150 Błeńska Wanda 151, 152, 153 Bnińscy 703 Bniński Adolf 703 Bogaczykowie 1674, 1694 Bojanowo, pow. Rawicz - pomoc społ. 1195, 1209, 1227 Bojanowo, pow. Rawicz, gmina - budżet 1013 Bojanowo, pow. Rawicz, gmina - samorz. teryt. 1375 Bojanowski Edmund 154 Bojarski Piotr 155 Boks 219, 509 Bolechowo, pow. Poznań - przem. 878 Bonikowo, pow. Kościan - biogr. 358 Bonikowo, pow. Kościan - gosp. komunal. 1075 Borek Wielkopolski, pow. Gostyń - biogr. 651 Borowiak Elżbieta 156 Borowiak Łukasz 92 Borowo, pow. Kościan - biogr. 148 Borowski Stanisław 157 Bortel Andrzej 158 Borucka Agnieszka 159 Borzęcice, pow. Krotoszyn - szkoln. podst. 1492 Bożacin, pow. Krotoszyn - biogr. 434 Bractwa kurkowe zob. Kurkowe Bractwa Strzeleckie 129, 619, 1167 Brandys Arkadiusz 64 Brodziak Mieczysław 160 Bronikowo, pow. Kościan - ruch amat. 1657 Broniszewice, pow. Pleszew 14 Broniszewski Mirosław 1285 Brudzew, pow. Turek - archeol. 746 Brudzew, pow. Turek - bibliot. 2026 Brudzew, pow. Turek - kult. 1598 Brudzew, pow. Turek - pożarn. 1103 Brudzew, pow. Turek, gmina - org. społ. 1160 Brudzew, pow. Turek, gmina - samorz. teryt. 1296 Brudzewek, pow. Pleszew - biogr. 402 Bruszczewo, pow. Kościan - archeol. 747 Brylewo, pow. Leszno - biogr. 497

178 Bryliński Paweł 161 Brzezewski Mateusz 66 Brzezie, pow. Gostyń - biogr. 216 Brzeziny, pow. Kalisz - etnogr. 1665 Brzeziny, pow. Kalisz - pożarn. 1119 Brzeziny, pow. Kalisz - ruch amat. 1665 Brzoza, pow. Krotoszyn - biogr. 298 Brzoza, pow. Krotoszyn - szkoln. podst. 1488 Buddyzm 1965 Budownictwo 496, 858, 861 Budy, pow. Krotoszyn - biogr. 545 Budziejewo, pow. Wągrowiec - biogr. 539 Budzik Bożena 162 Budzyń, pow. Chodzież - hist. 373 Budzyń, pow. Chodzież - wspom. 373 Budżet 979, 980, 981, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022 Budżet województwa wielkopolskiego 1023, 1024, 1025 Buk, pow. Poznań - bibliot. 1755 Buk, pow. Poznań - biogr. 54 Buk, pow. Poznań - hist. 54 Buk, pow. Poznań - jęz. 54 Buk, pow. Poznań - kult. 1619 Buk, pow. Poznań - lit. 1755, 1813, 1817 Buk, pow. Poznań - pomoc społ. 1239 Buk, pow. Poznań - wystawy 1755 Buk, pow. Poznań, gmina - samorz. teryt. 1344 Bukowiecki Maciej 163 Bukowska Ewa 2020 Bukówiec Górny, pow. Leszno - kult. 1589, 1590 Bukówiec Górny, pow. Leszno - ruch amat. 1627 Burkiewicz Łukasz 164 Caritas Diecezji Kaliskiej w Kaliszu 1193 Caro Jakub 165 Cegielski Hipolit 166 Celer Jadwiga zob. Bieńkowska-Celer Jadwiga 144 Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach, pow. Poznań 948 Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu "Stary Browar" w Poznaniu 1882, 1885, 1930 Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu 1587, 1623, 1624, 1625, 1692, 1736, 1746, 1951 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 1696 Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie 1881 Centrum Pomocy Rodzinie 3, 1218 Chlebowo, pow. Września - kult. 1615 Chlebowski Leon 167 Chlewo, pow. Ostrzeszów - biogr. 147 Chlewo, pow. Ostrzeszów - zag. wyzn. 1977 Chochół Kazimierz 168 Chociszewski Roman 169 Chocz, pow. Pleszew - budżet 995 Chocz, pow. Pleszew, gmina - samorz. teryt. 1351 Chojara Michał 170 Chojna Elżbieta 1742 Chojnacki Leon 171 Chojno, pow. Rawicz - biogr. 610 Chomska Romualda 172 Chopin Fryderyk 1471, 1712, 1878 Chorodowski Janusz 173

Chotkowski Władysław 174 Chowański Józef 175 Chóry 189, 272, 382, 398, 628, 1628, 1629, 1634, 1635, 1639, 1642, 1651, 1655, 1662, 1664 Chrenowicz Jakub 176 Chruszczyny, pow. Ostrów Wlkp. - biogr. 264 Chwalibogowo, pow. Września - biogr. 316 Chwaliszew, pow. Krotoszyn - pożarn. 1108 Chwaliszew, pow. Krotoszyn - szkoln. og. 1501 Chwaliszew, pow. Krotoszyn - szkoln. podst. 1501 Chwałkowo, pow. Gostyń - kult. 1622 Chwastyniak Zbigniew 68 Cichoszewski Ryszard 177 Cichowski Marek 178 Cienin Zaborny, pow. Słupca - pożarn. 1094, 1128 Ciepliński Łukasz 179 Cieślak Bohdan 1743 Cmentarze 560, 790, 1077, 1821, 1836, 1841, 1851, 1862 Cukrownie 897 Czajka Grzegorz 180 Czapla Zdzisław 1324 Czapscy 181 Czapski Franciszek zob. Hutten-Czapski Franciszek 181 Czarnecka Joanna 182 Czarnków - biogr. 628 Czarnków - czasop. 2051 Czarnków - hist. 759, 760 Czarnków - ruch amat. 628 Czarnków - wędk. 932 Czarnków - wspom. 760 Czarnków, okręg - pomoc społ. 1252 Czarnków-Trzcianka, powiat - adm. 1276 Czasopisma 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Czasopiśmiennictwo 2, 155, 186, 262, 294, 664, 665, 781, 805, 836, 1260, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053 Czasopiśmiennictwo szkolne 2049 Czechari Achmed Bej 923 Czempiń, pow. Kościan - biogr. 348, 382 Czempiń, pow. Kościan - łow. 926 Czempiń, pow. Kościan - pomoc społ. 1194 Czempiń, pow. Kościan - upr. roślin 910 Czempiń, pow. Kościan, gmina - biogr. 60, 99 Czepik Magdalena 1745 Czermin, pow. Pleszew, gmina - biogr. 43 Czermin, pow. Pleszew, gmina - finanse 978 Czermin, pow. Pleszew, gmina - samorz. teryt. 43, 1278, 1281 Czerniawska Elżbieta zob. Steczek-Czerniawska Elżbieta 45 Czubak Hanorata 183 Czubak Mariola 184 Dakowy Mokre, pow. Nowy Tomyśl - biogr. 588 Daleszyńska Franciszka 185 Damasławek, pow. Wągrowiec - biogr. 537 Damasławek, pow. Wągrowiec, gmina - biogr. 404 Damasławek, pow. Wągrowiec, gmina - samorz. teryt. 1360 Damasławek, pow. Wągrowiec, gmina - transp. 1057 Danecki Ryszard 186, 792

179 Dąbrowska Maria 187 Dąbrowski Jan Henryk 704 Dembińska Bogusława 188 Diecezja Kaliska 1167, 1193 Długie Stare, pow. Leszno - biogr. 617 Dłużyna, pow. Leszno - ruch amat. 1627 Dobersztyn Antoni 100 Dobra, pow. Turek - biogr. 219 Dobra, pow. Turek - sport 1796 Dobra, pow. Turek, gmina - pożarn. 1134, 1135 Dobrzyca, pow. Pleszew - biogr. 623 Dobrzyca, pow. Pleszew - budżet 1010 Dobrzyca, pow. Pleszew - hod. 919 Dobrzyca, pow. Pleszew, gmina - szkoln. podst. 1500 Dobrzyńska-Rybicka Ludwika 93 Dodot Jan 189 Dolczewski Aleksander 190 Domagalski Michał 191 Domagała Michalina 192 Domagała Mieczysław 193 Domy dziecka 1188, 1204, 1210 Domy kultury 405, 584, 1592, 1611, 1612, 1614, 1616, 1620, 1621, 1623, 1624, 1625, 1636, 1643, 1649, 1660, 1669, 1670, 1680, 1681, 1696, 1742, 1752, 1820, 1881, 1884, 1934, 1957 Domy pomocy społecznej 618, 1192, 1197, 1198, 1201, 1202, 1203, 1206, 1216, 1734 Dowbor Muśnicki Józef 194 Drażewski Jarosław Jaromi 195, 196 Drejkarz Kamila 197 Drobna wytwórczość 239 Drobnin, pow. Leszno - biogr. 78 Drogi 626, 1026, 1028, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037, 1044, 1045 Drogi rowerowe 1027 Drukarstwo 1674 Drzęczewo Pierwsze, pow. Gostyń - biogr. 654, 655 Drzęczewo Pierwsze, pow. Gostyń - hod. 654 Duczmal Piotr 198, 1425 Duda Maciej 892 Dutkowski Mariusz 64 Dworak Roman 199 Dybała Maria 200 Dziedziczak Jan 92 Dziekanowice, pow. Gniezno - muzealn. 1714, 1715 Dzielice, pow. Krotoszyn - biogr. 183 Dziennik Poznański 781 Dzięcioł Dariusz 201 Dziuba Katarzyna 202 Dziuba Tadeusz 203 Dziubka Ewa 204 Dziurla Witold 205 Edukacja ekologiczna 680 Edukacja regionalna 680 Ekologia zob. Ochrona środowiska 682 Elżbietków, pow. Gostyń - biogr. 629 Energetyka zob. przemysł energetyczny 866, 868, 869, 873, 874, 875 Estrada 1186, 1885, 1886, 1887 Etnografia 12, 598, 837, 838, 840, 1580, 2028 Euro 2012 1800, 1801, 1802, 1803, 1804 Europejskie Spotkania Teatralne Bliscy Nieznajomi w Poznaniu 1895

Fabianów, pow. Pleszew - samorz. teryt. 1346 Fabisz Piotr 206 Fajkowski Cezary 207 Fauna 253, 678, 679, 683, 684, 686, 692, 693, 1958 Feliczak Tadeusz 208 Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie 1672 Festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wlkp. 1910 Fibiger Elwira 766 Fietkiewicz-Paszek Izabela 209 Fijołek Kasia 210 Filatelistyka 950, 1071, 1072, 1729 Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu 1926 Filipiak Paweł 86 Filipiak Stanisław 211 Film 227, 792, 1952, 1954, 1955, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963 Film amatorski 1517, 1957 Finanse 851, 978, 982, 1002, 1011, 1021 Fiszer Edward 212 Flora 678, 683, 691, 761, 762 Florkowski Henryk 67 Foltynowicz Marta zob. Poczta-Foltynowicz Marta 492 Fort VII w Poznaniu 303 Fortuna Maciej 213, 214 Fortyfikacje 1827 Fotografika 282, 395, 593, 663, 794, 1718, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951 Frala Maciej 215 Frąckowiak Krzysztof 216 Gaj, pow. Śrem - biogr. 65 Gaj, pow. Śrem - hod. 65, 921 Galeria "Salon Posnania" w Poznaniu 1749 Galeria 2PiR w Poznaniu 1938, 1949 Galeria Miejska "Arsenał" w Poznaniu 1695, 1751 Galeria Piekary w Poznaniu 1741 Galeria Refektarz w Krotoszynie 1945 Galeria Rotunda w Poznaniu 1747 Galeria Sztuki "Wieża Ciśnień" w Koninie 1696 Galeria Sztuki im. prof. Jana Tarasina w Kaliszu zob. Biuro Wystaw Artystycznych w Kaliszu 1737 Galeria Sztuki Współczesnej "Profil" w Poznaniu 1736 Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp. 1743 Gałązki, pow. Krotoszyn - biogr. 193 Ganowicz Marek 217 Gapik Lechosław 218 Gardzielik Kamil 219 Garzyn, pow. Leszno - biogr. 76 Garzyn, pow. Leszno - hod. 917 Gazeta Kościańska 665 Gazeta Ostrowska 836 Gazownictwo 866 Genealogia 7 Geografia 724 Geologia 677 Gibasiewicz Karol 1099 Gidaszewski Zdzisław 68

180 Giecz, pow. Środa Wlkp. - muzealn. 1713 Giera Marek 915 Gierwazik Franciszek 1799 Gierwazik Marian 1799 Gil Maria zob. Żubrowska-Gil Maria 45 Gimnazja 131, 148, 192, 327, 371, 456, 549, 1483, 1485, 1491, 1493, 1496, 1498, 1501, 1504, 1506, 1507, 1514, 1516, 1517, 1518, 1521, 1523, 1524, 1526, 1529, 1532, 1540, 1544, 1545, 1667, 1744, 1745, 1766, 1789, 1942, 2043 Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie, pow. Gniezno 356 Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sacre - Coeur w Pobiedziskach, pow. Poznań 1526 Gizałki, pow. Pleszew - samorz. teryt. 1352 Giżyn, pow. Rawicz, okręg - geogr. 724 Gliśnica, pow. Ostrów Wlkp. - pożarn. 1116 Głogowski Edmund 100 Głos Wągrowiecki 1260 Gniazdowska Agnieszka 220 Gniezno - bezp. publ. 1385, 1386, 1387, 1391 Gniezno - biogr. 169, 251, 347, 558, 595, 645, 787, 2017 Gniezno - budżet 1003 Gniezno - fotogr. 1934, 1940, 1950 Gniezno - hist. 787, 817, 1940, 1950, 2017 Gniezno - księg. 2017 Gniezno - kult. 1574 Gniezno - ośw. 787 Gniezno - ośw. dorosłych 1568 Gniezno - patol. społ. 1254 Gniezno - pomoc społ. 1247 Gniezno - pożarn. 1111 Gniezno - sport 1772 Gniezno - wystawy 1738, 1934, 1940, 1950 Gniezno - zabytki 1386, 1387, 1391 Gniezno - zag. wyzn. 787, 1254, 1386, 1387, 1391, 1970, 1983, 2008 Gniezno, powiat - biogr. 603 Gniezno, powiat - samorz. teryt. 1368 Godurowo, pow. Gostyń - biogr. 676 Godurowo, pow. Gostyń - hist. 676 Godziesze Wielkie, pow. Kalisz - hist. 1125 Godziesze Wielkie, pow. Kalisz - pożarn. 1125 Golejewko, pow. Rawicz - hod. 920 Golina Wielka, pow. Rawicz - biogr. 592 Golina Wielka, pow. Rawicz - szkoln. podst. 1487 Golina, pow. Konin - biogr. 100 Golina, pow. Konin - pomoc społ. 1250, 1251 Gołańcz, pow. Wągrowiec - adm. 1274 Gołańcz, pow. Wągrowiec - archeol. 750 Gołańcz, pow. Wągrowiec - archit. 750 Gołańcz, pow. Wągrowiec - biogr. 272, 380, 439, 447, 485, 649 Gołańcz, pow. Wągrowiec - finanse 1002 Gołańcz, pow. Wągrowiec - hist. 750, 906, 1274, 1855 Gołańcz, pow. Wągrowiec - kult. 1602, 1603 Gołańcz, pow. Wągrowiec - roln. 906 Gołańcz, pow. Wągrowiec - samorz. teryt. 1302 Gołańcz, pow. Wągrowiec - zabytki 1855 Gołańcz, pow. Wągrowiec, gmina - biogr. 109, 112 Gołańcz, pow. Wągrowiec, gmina - pomoc społ. 1249 Gołańcz, pow. Wągrowiec, gmina - samorz. teryt. 109 Gołaszyn, pow. Rawicz - hand. 971

Gołaszyn, pow. Rawicz - roln. 971 Gołąbki, pow. Gniezno - zag. wyzn. 1972 Gołuchów, pow. Pleszew - biogr. 928 Gołuchów, pow. Pleszew - czas. 9 Gołuchów, pow. Pleszew - flora 761, 762 Gołuchów, pow. Pleszew - fotogr. 1936 Gołuchów, pow. Pleszew - hist. 761, 762 Gołuchów, pow. Pleszew - leśn. 927, 928, 929, 930, 931, 1702, 1739, 1872, 1936 Gołuchów, pow. Pleszew - lit. 1816 Gołuchów, pow. Pleszew - muzealn. 524, 1702 Gołuchów, pow. Pleszew - plast. 1872 Gołuchów, pow. Pleszew - przyroda 761, 762 Gołuchów, pow. Pleszew - samorz. teryt. 1280 Gołuchów, pow. Pleszew - wspom. 524 Gołuchów, pow. Pleszew - wystawy 929, 930, 1702, 1739, 1936 Gołuchów, pow. Pleszew, gmina - biogr. 111 Gołuchów, pow. Pleszew, gmina - samorz. teryt. 111, 1362 Gorzupia, pow. Krotoszyn - biogr. 346 Gorzyce, pow. Kościan - biogr. 396 Gorzyce, pow. Września - biogr. 211 Gorzycko, pow. Międzychód - biogr. 167 Gospodarka 17, 19, 21, 804, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1258, 1283, 1292 Gospodarka komunalna 790, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1080, 1081, 1841, 1862 Gospodarka mieszkaniowa 283, 555, 789, 799, 1073, 1079, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093

181 Gospodarka wodna 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 Gospodarstwo wiejskie 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 931, 932 Gostomczyk Tomasz 221 Gostyń - biogr. 143, 178, 285, 370, 379, 513, 891, 1931 Gostyń - fotogr. 1931 Gostyń - leczn. 1403, 1404 Gostyń - łącz. 1729 Gostyń - muzealn. 1728, 1729, 1730 Gostyń - org. społ. 1154 Gostyń - ośw. 1931 Gostyń - przem. 891 Gostyń - ruch amat. 1640 Gostyń - wystawy 1729, 1730 Gostyń, gmina - biogr. 389 Gostyń, gmina - inform. 2045 Gostyń, powiat - muzealn. 1677 Gostyń, powiat - praca 1173 Gostyń, powiat - turyst. 700 Gościejewo, pow. Oborniki - biogr. 124 Gościniak Zdzisław 222 Gozdowo, pow. Września - biogr. 41 Góra Jan 223 Góra Kretschmera - geogr. 724 Góral Bartek 224 Góral Urszula 225 Górczyńska Stefania 226 Górczyński Leszek 226 Górecki Rafał 227 Górkowa Elżbieta zob. Halszka z Ostroga 244 Górnictwo 862, 863, 864 Górniewicz Ewa 228 Górny Jarosław 910 Grabacz Marek 78 Grabonóg, pow. Gostyń - szkoln. zaw. 1564, 1565 Grabowo, pow. Gniezno - zag. wyzn. 1971 Grabowo, pow. Wągrowiec - samorz. teryt. 1298 Grabowski Zbigniew 229 Grabów nad Prosną, pow. Ostrzeszów - ochr. zdrowia 1398 Grajek Marek 230 Grajkowski Franciszek 231 Grala Romuald 232 Granówko, pow. Grodzisk Wlkp. - hist. 1106 Granówko, pow. Grodzisk Wlkp. - pożarn. 1106 Grąbkowo, pow. Rawicz - biogr. 892 Grębów, pow. Krotoszyn - biogr. 180 Grobelny Ryszard 233, 234, 235 Grochowalski Antoni 236 Grodzisk Wielkopolski - bezp. publ. 1382 Grodzisk Wielkopolski - biogr. 57 Grodzisk Wielkopolski - szkoln. zaw. 1559 Grodzisk Wielkopolski, gmina - samorz. teryt. 1313 Grodzisk Wielkopolski, powiat - budżet 1001 Grodzisk Wielkopolski, powiat - pomoc społ. 1234 Gromadecki Wojciech Franciszek 832 Gronowo zob. Leszno 643, 1484, 2054 Grunwald zob. Poznań 44, 672, 1316 Gruszko Wiesław 237 Grzechowiak Bartosz 49 Grzechowiak Dorota 58

Grzechowiak Mariusz 49 Grzegorek Waldemar 238 Grzegorzewska Zofia 239 Grzelak Maria zob. Tylińska-Grzelak Maria 1217 Grzeszczak Andrzej 1317 Grześkowiak Antonina 240 Grześkowiak Jerzy 1799 Grześkowiak Waldemar 241 Grześkowiakowie Janina i Zbigniew 242 Grzępy, pow. Czarnków-Trzcianka - kult. 1613 Grzybowo, pow. Września - biogr. 653 Grzybowo, pow. Września - kult. 1596 Grzybowo, pow. Września - muzealn. 1714 Grzybowo, pow. Września - wystawy 1714 Grzybowski Leszek 243 Grzymiszew, pow. Turek - szkoln. podst. 1486 Gułtowy, pow. Poznań - archit. 703 Gułtowy, pow. Poznań - biogr. 703 Gułtowy, pow. Poznań - turyst. 703 Gułtowy, pow. Poznań - zabytki 703 Gumienny Ireneusz 858 Guździoł Krzysztof 86 Gwary 133, 345, 567, 1807 H. Cegielski-Poznań S.A. w Poznaniu 881, 882, 883 Hafciarstwo 520, 1738 Halszka z Ostroga 244 Hampel Jarosław 245, 246 Hamrol Anna 65 Handel 72, 143, 401, 419, 438, 483, 827, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974 Harcerstwo 71, 100, 160, 172, 200, 225, 231, 300, 378, 396, 477, 581, 596, 1168, 1169, 1799 Haręźlak Elwira 247 Hayn Ryszard 248 Hekiertowie Krystyna i Marian 249 Heliński Stanisław 250 Henryków, pow. Krotoszyn - biogr. 442 Heraldyka 740, 741 Hinc Sławomir 1315 Historia 17, 18, 19, 28, 32, 33, 36, 55, 79, 269, 364, 368, 369, 390, 518, 612, 676, 689, 709, 713, 730, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 836, 840, 1097, 1106, 1113, 1124, 1125, 1274, 1708, 1731, 1776, 1782, 1830, 1832, 1841, 1843, 1853, 1854, 1855, 1901, 1953, 1981, 1999, 2017 Historia do połowy XV wieku 380, 390, 802, 1593, 1685, 1858 Historia od 1793 do 1918 roku 83, 89, 93, 154, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 174, 253, 321, 351, 400, 425, 469, 470, 485, 490, 491, 507, 510, 511, 516, 533, 566, 590, 601, 647, 648, 761, 762, 764, 765, 767, 771, 784, 785, 787, 790, 791, 795, 796, 805, 806, 807, 812, 816, 817, 823, 824, 825, 827, 829, 832, 836, 906, 1774

182 Historia od 1918 do 1939 roku 19, 42, 52, 83, 110, 138, 194, 251, 255, 258, 289, 319, 364, 369, 373, 396, 409, 437, 458, 461, 469, 470, 485, 490, 491, 527, 529, 560, 566, 609, 615, 631, 634, 752, 753, 754, 755, 756, 760, 769, 770, 776, 778, 788, 790, 791, 796, 798, 799, 800, 801, 807, 811, 813, 814, 822, 829, 906, 970, 1265, 1354, 1396, 1450, 1576, 1674, 1717, 1718, 1774, 1808, 1825, 1873 Historia od 1939 do 1945 roku 19, 160, 175, 179, 232, 284, 303, 357, 359, 368, 396, 423, 441, 615, 757, 758, 759, 763, 766, 777, 779, 780, 783, 786, 793, 794, 803, 808, 810, 811, 818, 819, 820, 821, 834, 1154, 1393, 1733, 1929, 1940, 1950, 2054 Historia od 1945 do 1989 roku 69, 263, 339, 375, 611, 615, 663, 672, 834, 872, 969, 1140, 1142, 1143, 1144, 1384, 1389, 1799 Historia od połowy XV wieku do 1793 roku 54, 120, 244, 260, 341, 612, 768, 772, 773, 774, 804, 826, 830, 831, 833, 1685, 1858, 1955 Hit zob. Konkurs Promocyjny Wielkopolski Hit 858, 1313, 1321, 1334, 1340 Hlond August 251 Hodowla zwierząt 65, 66, 299, 460, 629, 654, 656, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921 Hoffmann Izabela 252 Hokej 427 Hokej na trawie 1788 Homan Artur 1958 Homan Saturnina 1958 Homeyer Aleksander 253 Hospicja 1157, 1422 Hotelarstwo 464, 1078, 1840 Hryniewicz-Szulc Anna 254 Hurnik Hieronim 255 Hutten-Czapski Franciszek 181 Hypki Mikołaj 256 Idzikowska Marianna 257 Idzior Wojciech 258 Igłowicz Bolesław 67 Iłowska Danuta 259 Imprezy kulturalne 1426, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1594, 1595, 1596, 1597 Imprezy targowe 971, 972, 973, 974 Informacja naukowa i multimedialna 1985, 2025, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 Informatyka 259 Instytut Dendrologii PAN Arboretum Kórnickie w Kórniku, pow. Poznań 691 Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 954, 965 Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu 912 Integracja europejska 716, 721 Inwestycje zob. Gospodarka 841, 842, 847, 849, 853, 860, 1292 Izbice, pow. Rawicz - biogr. 508 Jabłoński Daniel Ernest 260 Jackowski Maksymilian 680 Jagniewice, pow. Wągrowiec - biogr. 249 Jahnz-Jenek Katarzyna 261 Jakubowicz Rafał 1741 Jakubowski Arkadiusz 262

Jan Paweł II, papież 101, 108, 198, 1071, 1588, 1679, 1684, 1732, 1875, 1876, 1919, 1988, 1993, 2002, 2003, 2010 Janas Tadeusz 263 Janicki Ryszard 264 Janik Irena 265 Janikowska Alina 266, 267, 1269 Jankowice, pow. Poznań - biogr. 612 Jankowice, pow. Poznań - plast. 612 Jankowska Ewa 1648 Jankowski Roman 268 Janowo, pow. Środa Wlkp. - hist. 763 Janta-Połczyńscy 269, 1853 Jańczak Edward 270 Jarczewska Jeanette 271 Jarczewski Jacek 271 Jarczyńska Bożena 272 Jarocin - bibliot. 2022 Jarocin - biogr. 232 Jarocin - ruch amat. 1672 Jarocin - transp. 1037 Jarocin, powiat - turyst. 700 Jarząbkowo, pow. Gniezno - etnogr. 838 Jasiński Michał 273 Jaworska Irena 274 Jedwab Leon 822 Jelitów, pow. Ostrów Wielkopolski - biogr. 416 Jemielity Marek 105 Jenek Katarzyna zob. Jahnz-Jenek Katarzyna 261 Jenerowicz Sławomir 275 Jerzyk Agnieszka 276 Jezierzyce Kościelne, pow. Leszno - przem. 894 Jeziorki, pow. Leszno - upr. roślin 911 Jeżyce zob. Poznań 1035 Jęcz Kazimierz 277 Jędraś Stanisław 278, 279 Jędrkowiak Ignacy 280 Językoznawstwo 54, 133, 568, 1807, 2022 Jones Joe 1746 Jopp Marian 281 Józefowo, pow. Konin - biogr. 334 Jóźwiak Henryk 1491 Judaizm 289, 1992 Judo 327 Jurkiewicz Jarosław 282 Juszkiewicz Ewa 1748 Jutrosin, pow. Rawicz - gosp. wod. 938 Kabat Olga 283 Kacza Górka, pow. Gostyń - org. społ. 1161 Kaczki Średnie, pow. Turek - sport 1760 Kaczki Średnie, pow. Turek - szkoln. zaw. 1556 Kaczmarek Edward 284 Kaczmarek Izabela 1767 Kaczmarek Konrad 285 Kaczmarek Michał 286 Kaczmarek Sebastian 287 Kaczmarek Wojciech Szczęsny 288, 1871 Kajakarstwo 1775 Kalendarze 1931 Kalisch Ludwig 289 Kaliskie Spotkania Teatralne w Kaliszu 1888 Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu 1774 Kalisz 15, 1286, 1586

183 Kalisz - arch. 1685, 2056 Kalisz - archeol. 1711 Kalisz - bibliot. 1689, 2042 Kalisz - biogr. 45, 98, 127, 135, 144, 209, 210, 225, 228, 230, 265, 300, 313, 317, 321, 325, 331, 342, 367, 401, 429, 466, 468, 475, 477, 486, 526, 532, 543, 574, 575, 585, 614, 622, 652, 766, 1141, 1286, 1567, 1689, 1750, 1816 Kalisz - film 1954 Kalisz - hist. 709, 764, 765, 766, 767, 1685, 1774, 1981 Kalisz - krajozn. 709 Kalisz - kult. 1586, 1612 Kalisz - lit. 1815, 1816 Kalisz - muz. 1823 Kalisz - muzealn. 1711 Kalisz - org. społ. 1141 Kalisz - ośw. dorosłych 1567 Kalisz - pomoc społ. 1193 Kalisz - pożarn. 1136 Kalisz - rekreacja 1586 Kalisz - ruch amat. 1667 Kalisz - rzem. 767 Kalisz - samorz. teryt. 1286 Kalisz - sport 1586, 1774 Kalisz - szkoln. og. 1667 Kalisz - szkoln. wyż. 1442, 1750 Kalisz - teatr 1888, 1892 Kalisz - transp. 1033, 1039 Kalisz - turyst. 709, 1586 Kalisz - wspom. 616 Kalisz - wystawy 1685, 1689, 1711, 1737, 1750, 2042 Kalisz - zabytki 709, 1823, 1828, 1838 Kalisz - zag. społ. - polit. 1141 Kalisz - zag. wyzn. 1193, 1823, 1828, 1838, 1965, 1981, 2001 Kalisz, okręg - hist. 768 Kalisz, okręg - org. społ. 1167 Kalisz, okręg - samorz. teryt. 1289 Kalisz, okręg - zag. wyzn. 768, 1167, 1954 Kalisz, powiat - adm. 1149 Kalisz, powiat - partie polit. 1149 Kalitko Tomasz 290 Kamieniec, pow. Grodzisk Wlkp. - bibliot. 2036 Kamień, pow. Słupca - pożarn. 1095, 1130 Kamzowa Alicja zob. Karłowska-Kamzowa Alicja 293 Kanalizacja zob. Gospodarka wodna 934, 936, 944, 946 Kaniew, pow. Krotoszyn - hist. 1097 Kaniew, pow. Krotoszyn - pożarn. 1097 Kantak Kamil 291 Karbowiak Mariusz 292 Karłowska-Kamzowa Alicja 293 Karolinki, pow. Rawicz - biogr. 362 Karpisiewicz Elżbieta 45 Kasprowicz Łukasz 294 Kasprzak Władysław 295 Katalogi 833, 2048 Katedra w Gnieźnie 1386, 1387, 1391 Kawęczyn, pow. Turek, gmina - pożarn. 1132 Kawęczyn, pow. Turek, gmina - samorz. teryt. 1366 Kazuś-Wróblewska Aleksandra 296 Kaźmierczak Antoni 67 Kaźmierczak Bernardyna 297

Kaźmierczak Damian 298 Kaźmierczak Jerzy 299 Kaźmierczak Mateusz 1740 Kaźmierczak-Baszczyk Jadwiga 300 Kąkolewo, pow. Grodzisk Wlkp. - szkoln. podst. 1482 Kąkolewo, pow. Leszno - szkoln. podst. 1490, 1494 Kątny Arkadiusz 301 Kempowie 302 Kiekrz zob. Poznań 365 Kielich Wiktor 303 Kielisiński Kajetan Wincenty 781 Kierzkowski Zygmunt 304 Kino 1953, 1956, 1960 Kiszkowo, pow. Gniezno - pomoc społ. 1235 Klemens Józef 49 Klempicz, pow. Czarnków-Trzcianka - przem. 870 Klich Katarzyna 305 Klimaszyk Helena 306 Kliśko-Walczak Natalia 307 Klub Sportowy "Ostrovia" w Ostrowie Wlkp. 146 Klub Sportowy "Polonia" w Lesznie 509 Klub Sportowy "Stal" w Ostrowie Wlkp. 1767 Klub Sportowy "Unia" w Lesznie 121, 122, 245, 246, 268, 315 Klub Sportowy "Warta" w Poznaniu 87, 1776, 1777, 1781 Kluby 332, 1618, 1738, 1883 Kłecko, pow. Gniezno - pomoc społ. 1232 Kłodzin, pow. Wągrowiec - org. społ. 1165 Kmiecik Ryszard 308 Knuła Irena 309 Kobierno, pow. Krotoszyn - biogr. 527 Kobus Bartosz 310 Kobyla Góra, pow. Ostrzeszów, gmina - budżet 997 Kobylarz Dominik 311 Kobylin, pow. Krotoszyn - budżet 991 Kobylin, pow. Krotoszyn - łow. 922, 925 Kobylin, pow. Krotoszyn - pomoc społ. 1228 Kobylin, pow. Krotoszyn - transp. 1038 Kobylin, pow. Krotoszyn, gmina - biogr. 97, 1320 Kobylin, pow. Krotoszyn, gmina - budżet 993 Kobylin, pow. Krotoszyn, gmina - ludn. 734 Kobylin, pow. Krotoszyn, gmina - przem. 865, 868 Kobylin, pow. Krotoszyn, gmina - samorz. teryt. 97, 1320 Kocaj Łukasz 86 Kochanek Barbara 77, 1531 Kociemba Józef 63 Kokolski Eugeniusz 1140 Kokot Ignacy 312 Kolańczyk Aneta 313 Kolańczyk Karolina zob. Miśkowiak-Kolańczyk Karolina 1944 Kolarstwo 1772 Koleje wąskotorowe 1062, 1070 Koleje Wielkopolskie 1054, 1055, 1061, 1064 Kolekcjonerstwo 378, 384, 503, 504, 1725 Koła Gospodyń Wiejskich 374, 907, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166 Kołaczkowo, pow. Września - biogr. 705 Kołaczkowo, pow. Września - krajozn. 705 Kołaczkowo, pow. Września, gmina - ośw. 1466

184 Kołaski Leszek 314 Kołodziej Janusz 315 Komorniki, pow. Poznań, gmina - gosp. 844 Komunikacja 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1842 Konarzewo, pow. Rawicz - szkoln. spec. 1511 Konieczna Wiesława 316 Konieczna Zdzisława 317 Konieczny Witold 318 Konin - archit. 1696 Konin - biogr. 58 Konin - gosp. 843 Konin - kult. 1696 Konin - muzealn. 1708 Konin - pomoc społ. 1205 Konin - samorz. teryt. 1317 Konin - szkoln. artyst. 1548 Konin - szkoln. wyż. 1434 Konin - wystawy 1708 Konin, okręg - hist. 1708 Konin, okręg - ośw. 1184 Konin, okręg - socjol. 1184 Konin, okręg - sport 103 Konin, okręg - zag. wyzn. 1184 Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego 864 Konkurs Promocyjny Wielkopolski Hit 858, 1313, 1321, 1334, 1340 Konon Tadeusz 319 Konon Wincenty 319 Konopiński Lech 320 Konopnicka Maria 321 Konsulaty 1271 Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów" w Turku 864 Kopczyński Jerzy 322 Korboński Stefan 1722 Korespondencja 676 Korwin, pow. Słupca - biogr. 334 Korytek maria zob. Zeyland-Korytek Maria 658 Kosewo, pow. Słupca - pożarn. 1112 Kosmala Roman 1749 Kosmalski Marek 323 Kosmalski Władysław 324 Kostrzewa Monika 325 Kostrzyn, pow. Poznań, okręg - biogr. 79 Kostrzyn, pow. Poznań, okręg - hist. 79 Kostrzyn, pow. Poznań, okręg - plast. 79 Koszewski Marian 67, 326 Koszykówka 182, 340 Kościan - bezp. publ. 1389 Kościan - biogr. 67, 113, 133, 140, 141, 171, 192, 195, 196, 252, 254, 318, 326, 332, 339, 378, 411, 437, 547, 591, 597, 665, 1217, 1770 Kościan - budżet 988 Kościan - czasop. 2049 Kościan - fotogr. 1718 Kościan - gosp. mieszk. 1085, 1087 Kościan - gosp. wod. 940 Kościan - hand. 968 Kościan - hist. 689, 1718

Kościan - inform. 2044, 2047 Kościan - krajozn. 701 Kościan - kult. 67, 1600, 1601, 1605, 1607, 1608, 1614 Kościan - leczn. 1131, 1400, 1408 Kościan - muz. 1918 Kościan - muzealn. 1718 Kościan - obchody 1262 Kościan - ośw. 1456, 1653 Kościan - pomoc społ. 1197, 1217, 1218 Kościan - pożarn. 1131 Kościan - przem. 876 Kościan - przyroda 688, 689, 690 Kościan - ruch amat. 113, 1650, 1653, 1654, 1655 Kościan - sport 1770 Kościan - szkoln. og. 1485, 1523, 2049 Kościan - szkoln. podst. 1485 Kościan - zabytki 701 Kościan - zag. wyzn. 113, 701, 1918, 1993 Kościan, gmina - biogr. 68, 1259 Kościan, gmina - budżet 1009 Kościan, gmina - obchody 1259 Kościan, gmina - samorz. teryt. 306 Kościan, okręg - biogr. 646, 1766 Kościan, okręg - sport 1766 Kościan, powiat - biogr. 1262 Kościan, powiat - budżet 989 Kościan, powiat - gosp. 841 Kościan, powiat - gosp. mieszk. 1087 Kościan, powiat - leczn. 1407 Kościan, powiat - pomoc społ. 1230 Kościan, powiat - transp. 1060 Kościan, powiat - turyst. 700 Kościan, powiat - zag. społ. - polit. 1143 Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie 1614 Kościelna Wieś, pow. Pleszew - samorz. teryt. 1357 Kościół katolicki 11, 13, 75, 80, 81, 101, 108, 113, 117, 140, 141, 142, 163, 174, 222, 223, 251, 260, 285, 295, 328, 333, 341, 364, 366, 380, 388, 391, 412, 414, 426, 446, 449, 451, 468, 494, 527, 531, 534, 537, 609, 645, 650, 675, 701, 702, 706, 710, 787, 805, 1167, 1184, 1193, 1254, 1270, 1386, 1387, 1391, 1470, 1526, 1547, 1628, 1651, 1668, 1755, 1813, 1817, 1821, 1825, 1830, 1833, 1843, 1845, 1848, 1852, 1918, 1919, 1954, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Kośmiccy 900 Kośmicki Zygmunt 900 Kotkowska Izabela 45 Kotowska Alicja 327 Kotowski Piotr 328 Kowalczyk Paulina 329 Kowalew, pow. Pleszew - biogr. 275 Kowalewska Aleksandra 330 Kowalewska Kama 331 Kowalska Anna 187 Kowalska Katarzyna 1617 Kozak Genowefa 332 Kozal Czesław 333

185 Koziegłowy, pow. Poznań - gosp. wod. 948 Kozielsko, pow. Wągrowiec - biogr. 117 Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - biogr. 137, 197, 371 Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - budżet 992 Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - hod. 913 Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - hotel. 1078 Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - szkoln. og. 1533 Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - szkoln. podst. 1481 Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - szkoln. zaw. 1570 Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - transp. 1030, 1031, 1067 Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - urb. 856 Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - zabytki 1819 Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - zag. prawne 1378 Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn, gmina - budżet 990 Koźmin, pow. Turek - bibliot. 2026 Kółka i organizacje rolnicze 311, 806, 815, 906, 907 Kórnik, pow. Poznań - bibliot. 2041 Kórnik, pow. Poznań - flora 691 Kórnik, pow. Poznań - przyroda 691 Kraj Warty zob. Wielkopolska 757 Krajewska Beata 334 Krajniak Alfons 335 Krajoznawstwo 28, 695, 701, 705, 709, 720 Krasnolipki, pow. Rawicz - biogr. 923 Krasnolipki, pow. Rawicz - leśn. 923 Krause Matylda 336 Kręglarstwo 639 Krobia, pow. Gostyń - biogr. 438 Krobia, pow. Gostyń - zag. wyzn. 1974 Kronika Wielkopolski 2 Kroniki 611 Krotoszyn - archit. 1837, 1847 Krotoszyn - bibliot. 2019, 2020, 2023 Krotoszyn - biogr. 75, 90, 116, 184, 220, 280, 283, 333, 351, 423, 444, 445, 463, 492, 499, 512, 529, 540, 555, 583, 586, 587, 605, 619, 636, 909, 1767, 1780, 2020 Krotoszyn - fotogr. 1945 Krotoszyn - gosp. 846 Krotoszyn - gosp. komunal. 1077 Krotoszyn - gosp. mieszk. 1086 Krotoszyn - hand. 961, 962, 964 Krotoszyn - hist. 769 Krotoszyn - kino 1956 Krotoszyn - kult. 1573, 1585, 1594, 1611 Krotoszyn - leczn. 1412, 1415, 1422 Krotoszyn - muzealn. 1719, 1720, 1721 Krotoszyn - obchody 1263 Krotoszyn - org. młodz. 1170 Krotoszyn - pomoc społ. 1202 Krotoszyn - przem. 866, 887 Krotoszyn - roln. 909 Krotoszyn - ruch amat. 1664 Krotoszyn - samorz. teryt. 1358, 1364 Krotoszyn - sport 90, 1762, 1780, 1783, 1784, 1792 Krotoszyn - szkoln. og. 1504, 1527, 1540 Krotoszyn - szkoln. podst. 1504

Krotoszyn - szkoln. spec. 1510 Krotoszyn - szkoln. zaw. 1555, 1569 Krotoszyn - telew. 1758 Krotoszyn - transp. 1034, 1041, 1068 Krotoszyn - wspom. 604 Krotoszyn - wych. przedszk. 1476, 1477 Krotoszyn - wystawy 866, 1719, 1721, 1945 Krotoszyn - zabytki 1847 Krotoszyn - zag. wyzn. 75, 1980 Krotoszyn - żyw. zbior. 975, 976 Krotoszyn, gmina - gosp. 860 Krotoszyn, gmina - urb. 860 Krotoszyn, okręg - biogr. 527 Krotoszyn, okręg - hist. 770 Krotoszyn, powiat - budżet 1016 Krotoszyn, powiat - czasop. 2053 Krotoszyn, powiat - ośw. 1469 Krotoszyn, powiat - pomoc społ. 1220, 1244 Krotoszyn, powiat - pożarn. 1109, 1118 Krotoszyn, powiat - praca 1175, 1180 Krotoszyn, powiat - samorz. teryt. 2053 Krotoszyn, powiat - sport 1793 Krotoszyn, powiat - wych. przedszk. 1480 Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie 2019, 2023 Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie 1611 Król Mariusz 337 Królewska Modła, pow. Konin 16 Królska Maria 338 Kruchowo, pow. Gniezno - biogr. 1166 Kruchowo, pow. Gniezno - org. społ. 1166 Kruk Józef 339 Kruszewo, pow. Piła - biogr. 281 Krysiewicz Jarosław 340 Krzemieniewo, pow. Leszno - bezp. publ. 1384 Krzemieniewo, pow. Leszno - biogr. 78 Krzycki Andrzej 341 Krzycko Wielkie, pow. Leszno - biogr. 341, 662 Krzycko Wielkie, pow. Leszno - org. społ. 341 Krzywiń, pow. Kościan - biogr. 310, 448 Krzywiń, pow. Kościan - budżet 996 Krzywiń, pow. Kościan - ośw. 1457 Krzywiń, pow. Kościan - zabytki 1857 Krzywiń, pow. Kościan, gmina - przem. 869, 874, 875 Krzywosądów, pow. Pleszew - org. społ. 1159 Krzyżan Jolanta 342 Krzyżaniak Jadwiga 343 Książ Wielkopolski, pow. Śrem 17 Książ Wielkopolski, pow. Śrem - gosp. 17 Książ Wielkopolski, pow. Śrem - hist. 17 Książ Wielkopolski, pow. Śrem - kult. 17 Książ Wielkopolski, pow. Śrem - org. społ. 17 Książ Wielkopolski, pow. Śrem - ośw. 17 Książ Wielkopolski, pow. Śrem - sport 17 Książka i czytelnictwo 2014, 2015, 2016, 2017, 2023, 2026, 2033, 2039, 2048, 2050, 2051, 2052, 2053 Księgarstwo 2017 Kubasik Zygmunt 344 Kubaszewski Adam 761, 762 Kubel Juliusz 345 Kubiak Henryk 346

186 Kubiak Tomasz 347 Kuchary, pow. Pleszew - szkoln. podst. 1502 Kuchczyński Jan 814 Kuciak Jerzy 1766 Kuciak Włodzimierz 348 Kuczków, pow. Pleszew - biogr. 675 Kuczków, pow. Pleszew - sport 1761 Kuczyńska Kinga 349 Kujawski Witold 350 Kuklinów, pow. Krotoszyn - biogr. 215, 270 Kuklinów, pow. Krotoszyn - pożarn. 1107 Kulawiak Zuzanna 1945 Kullak Theodor 351 Kultura 17, 21, 313, 486, 524, 528, 574, 699, 834, 929, 930, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1745, 1746, 1747, 1748, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1957 Kultura - hist. 52, 83, 93, 138, 161, 169, 289, 321, 461, 469, 470, 507, 533, 631, 648, 709, 792, 805, 833, 834, 836, 1576, 1717, 1774, 1776, 1873, 1901, 1953, 2017 Kultura historyczna 763, 782 Kupś Marek 352 Kuraszkiewicz Władysław 353 Kurka Piotr 354 Kurkowe Bractwa Strzeleckie 129, 619, 1167 Kurt Zenon 355 Kurtyka Kazimierz 356 Kusza Tadeusz 357 Kuślin, pow. Nowy Tomyśl, gmina 18 Kuślin, pow. Nowy Tomyśl, gmina - hist. 18 Kuślin, pow. Nowy Tomyśl, gmina - turyst. 18 Kuśnierek Eugeniusz 358 Kutrzeba Tadeusz 359 Kuźnica Grabowska, pow. Ostrzeszów - muzealn. 1682 Kuźnica Grabowska, pow. Ostrzeszów - wystawy 1682 Kwaśniak Waldemar 1933 Kwilcz, pow. Międzychód - biogr. 179 Kwilecki Andrzej 105, 360 Ladrowski Józef 361 Lament Lech 1811

Langner-Wojciechowska Magdalena 362 Laski, pow. Kępno 19 Laski, pow. Kępno - biogr. 19 Laski, pow. Kępno - gosp. 19 Laski, pow. Kępno - hist. 19 Laski, pow. Kępno - kult. 19 Laski, pow. Kępno - lit. lud. 19 Laski, pow. Kępno - samorz. teryt. 19 Laskownica Mała, pow. Wągrowiec - biogr. 647 Latowice, pow. Ostrów Wlkp. - leczn. 1410 Latowice, pow. Ostrów Wlkp. - zag. wyzn. 1410 Lauer Dawid 363 Lądek, pow. Słupca - biogr. 584, 661 Lądek, pow. Słupca - pożarn. 1096, 1626 Lądek, pow. Słupca - ruch amat. 1626 Lądek, pow. Słupca - samorz. teryt. 1373 Lądek, pow. Słupca - szkoln. og. 1545 Lądek, pow. Słupca, gmina - biogr. 489 Lądek, pow. Słupca, gmina - pożarn. 1129 Lech Andrzej Jerzy 1941 Lech Poznań zob. Wielkopolski Klub Piłkarski 1806 Lecznictwo 40, 126, 144, 151, 152, 153, 221, 365, 485, 498, 541, 547, 622, 651, 1131, 1157, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423 Lednica 2000 zob. Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży 2012, 2013 Lednicka Wiosna Poetycka 377 Lednogóra, pow. Gniezno - zag. wyzn. 2012, 2013 Ledóchowska Urszula 364 Legendy zob. Literatura ludowa 19 Lekka atletyka 502, 638, 670 Lenartowice, pow. Pleszew - biogr. 494 Lesicki Ireneusz 365 Leszczyński Teatr Satyryków w Lesznie 177 Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lesznie 6 Leszno - adm. 1275 Leszno - arch. 1675, 2054, 2055 Leszno - bibliot. 1674, 1694, 1735 Leszno - biogr. 62, 63, 74, 91, 121, 122, 125, 126, 130, 150, 156, 158, 177, 182, 208, 213, 214, 217, 236, 242, 245, 246, 248, 259, 260, 262, 268, 273, 276, 277, 278, 279, 289, 297, 308, 315, 329, 330, 340, 355, 366, 383, 387, 395, 415, 419, 422, 424, 428, 430, 440, 457, 467, 483, 484, 487, 488, 509, 523, 538, 549, 553, 557, 573, 580, 607, 621, 627, 639, 643, 656, 659, 664, 665, 669, 670, 1275, 1452, 1531, 1674, 1694, 1730, 1765, 1810, 1955 Leszno - budżet 981, 1004 Leszno - czas. 6 Leszno - fauna 684, 686 Leszno - film 1955 Leszno - gosp. komunal. 1841 Leszno - gosp. mieszk. 1082 Leszno - gosp. wod. 937, 945 Leszno - hand. 950, 951, 952, 957, 959, 960 Leszno - hist. 772, 773, 829, 1396, 1674, 1841, 2054 Leszno - kino 1960 Leszno - kult. 1575, 1583, 1591, 1618, 1881 Leszno - leczn. 1411, 1421, 1423

187 Leszno - muzealn. 1673, 1678, 1709, 1710 Leszno - nauka 6 Leszno - ośw. 74, 1459, 1464, 1468 Leszno - pomoc społ. 1196, 1199, 1200 Leszno - praca 1179 Leszno - przem. 871, 877, 880, 1674 Leszno - rekreacja 696 Leszno - ruch amat. 1628, 1671 Leszno - rzem. 899 Leszno - samorz. teryt. 1318, 1319, 1468 Leszno - sport 1765 Leszno - spółdz. 904 Leszno - szkoln. og. 77, 1491, 1515, 1516, 1521, 1524, 1525, 1530, 1531, 1532, 1546 Leszno - szkoln. podst. 1484, 1491 Leszno - szkoln. spec. 1508, 1509 Leszno - szkoln. wyż. 1429, 1435, 1436, 1437, 1452, 1453 Leszno - szkoln. zaw. 77, 829, 1515, 1521, 1550, 1557 Leszno - teatr 1881 Leszno - telew. 1759 Leszno - transp. 1032, 1044, 1061 Leszno - turyst. 698 Leszno - w lit. 1810 Leszno - wojsko 1394, 1395, 1396 Leszno - wych. przedszk. 1474, 1484 Leszno - wystawy 1674, 1675, 1693, 1694, 1709, 1734, 1735 Leszno - zabytki 1827, 1833, 1841, 1851 Leszno - zag. wyzn. 1628, 1833, 1851, 1964, 1991 Leszno - żyw. zbior. 977 Leszno, okręg - adm. 92 Leszno, okręg - biogr. 40, 92, 148, 646 Leszno, okręg - gosp. wod. 933 Leszno, okręg - leczn. 40 Leszno, okręg - ludn. 733 Leszno, okręg - ośw. 1462 Leszno, okręg - pomoc społ. 1231, 1237 Leszno, okręg - samorz. teryt. 1365 Leszno, okręg - sport 1779, 1797 Leszno, okręg - szkoln. og. 1483, 1537 Leszno, okręg - szkoln. podst. 1483, 1489 Leszno, okręg - szkoln. wyż. 1427 Leszno, okręg - szkoln. zaw. 1537 Leszno, okręg - turyst. 719 Leszno, okręg - wych. przedszk. 1473 Leszno, okręg - zabytki 1867 Leszno, okręg - zag. wyzn. 1995 Leszno, powiat - biogr. 620 Leszno, powiat - przem. 895 Leszno, powiat - turyst. 700 Leszno, powiat - zag. wyzn. 1985 Leśnictwo 695, 756, 828, 923, 927, 928, 929, 930, 931, 1702, 1739, 1872, 1936 Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Notecka" 695 Lewandowski Marian 366 Licea ogólnokształcące 45, 159, 168, 219, 224, 444, 445, 465, 499, 505, 506, 557, 1457, 1467, 1491, 1513, 1519, 1520, 1521, 1522, 1525, 1526, 1527, 1528, 1530, 1531, 1532, 1534, 1536, 1537, 1538, 1539, 1542, 1543, 1546, 1631, 2011, 2049 Licea zawodowe 1542

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2011 Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 159, 1832 Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie 499, 1527 Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu 210 Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie 2049 Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu 505 Liceum Ogólnokształcące w Turku 1522 Linkowska Seweryna 367 Lipertowie 368, 369 Lisewska Dorota 370 Lisiak Paulina 371 Literatura 70, 138, 149, 187, 209, 212, 229, 230, 320, 321, 345, 375, 377, 567, 568, 575, 631, 648, 1755, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818 Literatura ludowa 19, 839 Lizak Jan 372 Lubcz Wielki, pow. Czarnków-Trzcianka - wych. przedszk. 1475 Lubinia Mała, pow. Jarocin - kult. 1616 Lubinia Mała, pow. Jarocin - zabytki 1616 Lubiń, pow. Kościan - biogr. 142 Luboń, pow. Poznań - hist. 774 Ludność 19, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 781, 807, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 1142 Ludowe Zespoły Sportowe 129, 281, 1796 Lusowo, pow. Poznań - biogr. 194 Lusówko, pow. Poznań - biogr. 491 Lutogniew, pow. Krotoszyn - org. społ. 1162 Lutogniew, pow. Krotoszyn - pożarn. 1110 Lutogniew, pow. Krotoszyn - ruch amat. 1637 Lück Piotr 373 Lwówek, pow. Nowy Tomyśl - bibliot. 2031 Lwówek, pow. Nowy Tomyśl - samorz. teryt. 1321 Lwówek, pow. Nowy Tomyśl, gmina - samorz. teryt. 1322 Łabuzińska Joanna 374 Łagiewniki Kościelne, pow. Gniezno - sport 1795 Łagiewniki Kościelne, pow. Gniezno - szkoln. podst. 1795 Łagiewniki, pow. Krotoszyn - kult. 1609, 1610 Łagwy, pow. Nowy Tomyśl - pożarn. 1121 Łaszczyn, pow. Rawicz - zag. wyzn. 1989 Łączność 781, 816, 1071, 1072, 1729 Łączyńska Amelia 375 Łekno, pow. Wągrowiec, okręg - hist. 756 Łęcki Włodzimierz 88 Łopatka Piotr 376 Łowiectwo 49, 922, 924, 925, 926 Łowińska Stanisława 377 Łowyń, pow. Międzychód - szkoln. og. 1507 Łowyń, pow. Międzychód - szkoln. podst. 1507 Łubowo, pow. Gniezno - budżet 1005 Łuczak Irena 378 Łuczak Michał 19 Ługowski Ryszard 1747

188 Łukaszew, pow. Gostyń - zabytki 1824 Łukaszew, pow. Gostyń - zag. wyzn. 1824 Łukaszyk Zofia 379 Łyczywek Krystyna 1946 Maciej z Gołańczy 380 Maciejewski Czesław 381 Maciejewski Józef 382 Maćkowiak Krystian 383 Maćkowiak Stanisław 68 Maćkowiak Wiesława 384 Mainka Andrzej 385 Maj Marta 386 Majorczyk Marta 387 Majorek Czesław 388 Malepszy Tomasz 1319 Malinowska Maria Jolanta zob. Witaszek-Malinowska Maria Jolanta 634 Malta Festival Poznań 410, 1889, 1890 Malutkiewicz Julian 389 Małachowo-Wierzbiczany, pow. Gniezno - biogr. 149 Małgorzata Askańska 390 Małolepsza Grażyna 391 Mapy 729, 797, 828 Marchwiak Kazimierz 392, 393 Marcinek Eugeniusz 394 Marciniak Anna 395 Marciniak Florian 396 Marciniak Przemysław 397 Marciniakowie Janina i Lechosław 398 Marciniec Bogdan 399 Marcinkowska Roberta 1738 Marcinkowski Karol 400 Marczak Mirosława 401 Marlewo, pow. Oborniki - hist. 1593 Marlewo, pow. Oborniki - kult. 1593 Marszew, pow. Pleszew - biogr. 93 Martyna Bartosz 402 Masanów, pow. Ostrów Wlkp. - biogr. 161 Masoneria 716 Maternik Ireneusz 1756 Matuszczak Grażyna 1942 Matyja Zygmunt 68, 403 Matysiak Jacek 404 Mazurczak Sylwia 405 Mazurkiewicz Helena 406 Mądra-Schallcross Bożena 407 Mądrowski Leon 760 Mehoffer Józef 1852 Mendlikowie Barbara i Joachim 408 Mendyk Franciszek 409 Merczyński Michał 410 Mereżkowski Dymitr 42 Metalplast Leszczyńskie Okucia Budowlane SA w Lesznie 877 Michalczak Leszek 411 Michalinów k. Oleśnicy, pow. Słupca - pomoc społ. 1208 Michalski Bronisław 412 Michalski Mateusz 413 Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu 1689, 2042 Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie 1674, 1694, 1735

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu 2034, 2048 Miejska Górka, pow. Rawicz - biogr. 224 Miejska Górka, pow. Rawicz - kult. 1649 Miejska Górka, pow. Rawicz - ruch amat. 1649 Miejska Górka, pow. Rawicz - zabytki 1834 Miejska Górka, pow. Rawicz - zag. wyzn. 1834, 1976 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku 1690 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu 1679, 1744, 1942, 2027, 2028, 2029, 2030 Miejski Dom Kultury w Turku 1957 Miejski Klub Sportowy "Tur" w Turku 1790 Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie 1934 Miejski Ośrodek Kultury w Kaliszu 1612 Mielcarek Ludwik 414 Mieścisko, pow. Wągrowiec - bibliot. 2035 Mieścisko, pow. Wągrowiec - biogr. 539 Mieścisko, pow. Wągrowiec - pożarn. 1137 Mieścisko, pow. Wągrowiec - samorz. teryt. 1301 Międzychód - fotogr. 1947 Międzychód - szkoln. zaw. 1566 Międzychód - wystawy 1947 Międzychód, gmina - samorz. teryt. 1363 Międzychód, gmina - szkoln. og. 1493 Międzychód, gmina - szkoln. podst. 1493 Międzychód, gmina - wspom. 1363 Międzychód, okręg - kult. 1604 Międzylesie, pow. Turek - pożarn. 1104 Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. w Poznaniu 969, 970 Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych "Animator" w Poznaniu 1961 Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu 1928 Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu 1927, 1928 Międzynarodowy Listopad Poetycki 1818 Mikołajczyk Elżbieta 45 Mikołajczyk Stanisław 415 Mikstat, pow. Ostrzeszów - budżet 998 Mikstat, pow. Ostrzeszów - rekreacja 708 Mikstat, pow. Ostrzeszów - turyst. 708 Mikuła Feliks 416 Mikutel Tadeusz 417 Miler Marlena 418 Milewska Violetta zob. Wesołowska-Milewska Violetta 622 Miłosław, pow. Września - biogr. 606 Miłosław, pow. Września - kult. 1621 Miłosław, pow. Września - ruch amat. 1621 Mirochna Julian 766 Misiak Adam 419 Misterium Męki Pańskiej na Cytadeli w Poznaniu 1966, 2004 Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie w Poznaniu 1775 Miśkowiak Jan 420 Miśkowiak-Kolańczyk Karolina 1944 Mizgajska Anna 421 Mizgalska Elżbieta 422

189 Mleczarstwo 893, 894, 896, 898 Młodkowski Paweł 1949 Młodzianów, pow. Turek - pomoc społ. 903 Młodzianów, pow. Turek - spóldz. 903 Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp. 1643 Młynarczyk Dariusz 1328 Młynarz Genowefa 423 Mocek Sławomir 424 Mokronosy, pow. Wągrowiec - biogr. 460 Moraczewski Jędrzej 425 Morakowo, pow. Wągrowiec - biogr. 456, 548 Morawska Ludwika 426 Mosiądz Marek 427 Mosina, pow. Poznań - biogr. 294 Moto Show w Poznaniu zob. Targi Poznań Motor Show w Poznaniu 974 Mozil Czesław 1915 Mórkowo, pow. Leszno - biogr. 1617 Mórkowo, pow. Leszno - kult. 1617 Mórkowo, pow. Leszno - org. społ. 1617 Mroczkowska Barbara 428 Mrozińska Eugenia Urszula 429 Musiałowska Joanna 1198 Musielak Helena 430 Muszyńska Irena 431 Muzealnictwo 5, 69, 366, 524, 525, 1124, 1376, 1673, 1676, 1677, 1678, 1682, 1683, 1687, 1688, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1754, 1869, 1932, 1943, 1944, 1948 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 1697, 1698, 1699, 1700 Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu 366 Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, pow. Kalisz 1701 Muzeum Jazz Festiwal w Ostrowie Wlkp. 1912 Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie, pow. Pleszew 524, 1702 Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII w Poznaniu 1733 Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Ostrowie Wlkp. 1703, 1932 Muzeum Motoryzacji w Poznaniu 1704 Muzeum Narodowe w Poznaniu 69, 1705, 1706, 1707, 1754 Muzeum Okręgowe w Koninie 1708 Muzeum Okręgowe w Lesznie 1709, 1710 Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 1711, 1712 Muzeum Oświaty w Kuźnicy Grabowskiej, pow. Ostrzeszów 1682 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 1713, 1714, 1715 Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni 5, 1716, 1717 Muzeum Regionalne im. Henryka Florkowskiego w Kościanie 1718 Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie 1719, 1720, 1721 Muzeum Regionalne w Międzychodzie 1947 Muzeum Regionalne w Pyzdrach, pow. Września 1722

Muzeum Regionalne w Wągrowcu 1723, 1724, 1725 Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku 1726 Muzeum Stanisława Staszica w Pile 1727, 1948 Muzeum Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu 1728, 1729, 1730 Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu 525, 1731, 1943, 1944 Muzyka 139, 176, 195, 196, 213, 214, 230, 236, 271, 286, 301, 350, 458, 486, 546, 660, 1471, 1823, 1828, 1878, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1952 Muzyka amatorska 113, 189, 272, 382, 398, 585, 587, 628, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1638, 1639, 1640, 1642, 1644, 1645, 1649, 1650, 1651, 1654, 1655, 1657, 1662, 1664, 1667, 1669, 1671, 1672 Muzyka ludowa 598, 610, 1627, 1637 Nadnoteckie Echa 2051 Nadolna Maria 432, 433 Nadstawscy Elżbieta i Kazimierz 434 Nagroda im. Heleny Śmigielskiej 513 Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego 105, 360 Nagrody i odznaczenia 6, 47, 62, 68, 80, 81, 84, 105, 124, 128, 139, 155, 188, 267, 272, 278, 279, 314, 346, 360, 361, 393, 410, 513, 515, 569, 579, 598, 608, 640, 654, 660, 664, 666, 689, 858, 898, 917, 963, 1256, 1257, 1259, 1260, 1262, 1263, 1267, 1269, 1282, 1286, 1313, 1321, 1334, 1340, 1355, 1371, 1599, 1688, 2033 Należyty Grzegorz 435 Napierała Helena 436 Napoleon, cesarz 700 Narajewski Adam 437 Naskręt Irena 1766 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie 1550 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni 858 Nauka 6, 1397, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454 Nauka - hist. 165, 255, 831, 835, 1450 Nauki pomocnicze historii 740, 741, 742, 743 Nekla, pow. Września - biogr. 421 Nekla, pow. Września - hod. 916 Neumann Andrzej 438 Niechanowo, Gniezno - pomoc społ. 1233 Niechanowo, pow. Gniezno - biogr. 106 Niechanowo, pow. Gniezno - sport 106 Niechanowo, pow. Gniezno, gmina - samorz. teryt. 1331 Niedbalski Dominik 439 Niedzielski Marian 440 Niedźwiady zob. Kalisz 2001 Niegolewo, pow. Nowy Tomyśl - org. społ. 907 Niegolewo, pow. Nowy Tomyśl - roln. 907 Niemcy 253, 769, 818, 819, 820, 1142, 1393 Niemir Marek 1979 Niepełnosprawni 137, 191, 413, 571, 1177, 1185, 1200, 1205, 1282, 1659, 1666, 1837 Niesobscy 441

190 Noculak Krystyna 442 Nowa Wieś Ujska, pow. Piła - biogr. 542 Nowacka Bożena 443 Nowacki Grzegorz 444, 445 Nowacki Janusz 1951 Nowacki Stanisław 76 Nowaczyk Władysław 1799 Nowak Bolesław 446 Nowak Franciszek 447 Nowak Jacek 448 Nowak Janusz 449 Nowak Krzysztof 891 Nowak Pelagia 450 Nowak Sławomir 451 Nowak Wanda 452 Nowak Zdzisław 453 Nowakowska Marzena 454 Nowe Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp. - biogr. 162, 635 Nowe Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp. - gosp. 848 Nowe Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp. - org. społ. 1155 Nowe Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp. - przem. 896 Nowe Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp. - wystawy 1684 Nowicki Grzegorz 455 Nowicki Kamil 456 Nowicki Vernon 457 Nowowiejski Feliks 458 Nowy Tomyśl - bibliot. 1679, 1744, 1942, 2027, 2028, 2029, 2030 Nowy Tomyśl - biogr. 82, 201, 295, 481, 482 Nowy Tomyśl - budżet 1007 Nowy Tomyśl - etnogr. 2028 Nowy Tomyśl - fotogr. 1942 Nowy Tomyśl - hist. 775 Nowy Tomyśl - pomoc społ. 1240, 1659 Nowy Tomyśl - ruch amat. 1659, 1660 Nowy Tomyśl - samorz. teryt. 2028 Nowy Tomyśl - wystawy 1659, 1679, 1744, 1942 Nowy Tomyśl - zag. wyzn. 2000 Nowy Tomyśl, gmina - samorz. teryt. 1334 Nowy Tomyśl, powiat - bezp. publ. 1388 Nowy Widzim, pow. Wolsztyn - kult. 1622 Numizmatyka 742, 743 Obal Dariusz 459 Obra, pow. Wolsztyn - ruch amat. 1668 Obra, pow. Wolsztyn - zag. wyzn. 1668 Obra, rzeka - gosp. wod. 939 Obserwatorium Astronomiczne w Poznaniu zob. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 255 Ochodza, pow. Gniezno - zag. wyzn. 1972, 1973 Ochotnicza Straż Pożarna 243, 314, 460, 508, 588, 606, 649, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1626 Ochotnicze Hufce Pracy 1170 Ochrona przyrody 680 Ochrona przyrody i środowiska 681 Ochrona roślin 912 Ochrona środowiska 682

Ochrona zdrowia 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424 Odolanów, pow. Ostrów Wlkp. - biogr. 204 Ogorzelczyn, pow. Turek - pomoc społ. 1188 Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej "Prowincjonalia" we Wrześni 227, 1962, 1963 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wlkp. 1663 Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży "Lednica 2000" 2012, 2013 Ogrody 684, 686, 692, 693, 761, 762, 791 Ogród Zoologiczny w Lesznie 684, 686 Ogród Zoologiczny w Poznaniu 692, 693 Okrąglak w Poznaniu 1863 Oleś Roman 1933 Olędrzy 368, 369, 840, 2028 Ollek Wojciech 460 Olszewicz Bolesław Henryk 461 Omelczuk Jerzy 1753 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - apteki 1424 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - biogr. 80, 82, 185, 398, 519 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - budżet 1006 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - hist. 753, 755, 776, 777, 1261 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - obchody 778 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - org. społ. 753, 755 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - ośw. 1465 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - pomoc społ. 1236, 1238 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - pożarn. 1122 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - przem. 776 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - ruch amat. 398 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - samorz. teryt. 385, 1290, 1291, 1341 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - sport 1785 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - szkoln. og. 1535 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - szkoln. zaw. 1535 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - wspom. 385 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - zag. wyzn. 80 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl, gmina - biogr. 1164, 1333 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl, gmina - budżet 986 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl, gmina - gosp. wod. 946 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl, gmina - ludn. 731 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl, gmina - org. społ. 1164 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl, gmina - samorz. teryt. 1333, 1340, 1345 Opalenica, pow. Nowy Tomyśl, okręg - hist. 778 Opaliński Andrzej 833, 2040 Opatowczyk Adam 19 Opatów, pow. Kępno - lit. lud. 19 Opatówek, pow. Kalisz - muzealn. 1701 Opatówek, pow. Kalisz - wystawy 1701 Opieka nad dzieckiem i młodzieżą 1478, 1479 Oporowo, pow. Leszno - biogr. 76 Orchowo, pow. Słupca 20 Orchowo, pow. Słupca - bezp. publ. 1381 Orchowo, pow. Słupca - org. społ. 1163

191 Orchowo, pow. Słupca - samorz. teryt. 1306 Orchowo, pow. Słupca, gmina - samorz. teryt. 1310 Ordziniak Eleonora 462 Organizacja targów 969, 970 Organizacje młodzieżowe 71, 100, 172, 200, 225, 231, 300, 396, 477, 581, 1168, 1169, 1170, 1799 Organizacje społeczne 17, 96, 129, 341, 374, 472, 473, 619, 752, 753, 754, 755, 907, 1141, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1617 Orpiszew, pow. Krotoszyn - szkoln. og. 1501 Orpiszew, pow. Krotoszyn - szkoln. podst. 1501 Orzechowo, pow. Września - przem. 888 Orzechowski Maciej 463 Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek w Orzechowie, pow. Września 888 Osiecza, pow. Konin - hist. 1113 Osiecza, pow. Konin - pożarn. 1113 Osieczna, pow. Leszno - biogr. 452 Osieczna, pow. Leszno - zabytki 1835 Ostrovia zob. Klub Sportowy "Ostrovia" w Ostrowie Wlkp. 146 Ostrowite, pow. Słupca - ruch amat. 1638 Ostrowite, pow. Słupca, gmina - biogr. 1309 Ostrowite, pow. Słupca, gmina - samorz. teryt. 1308, 1309 Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wlkp. 1669, 1670, 1742, 1752 Ostrów Lednicki 1723 Ostrów Lednicki - lit. 377 Ostrów Wielkopolski 21 Ostrów Wielkopolski - biogr. 21, 42, 86, 107, 138, 145, 146, 160, 165, 189, 200, 221, 222, 258, 266, 267, 286, 291, 301, 350, 357, 376, 388, 441, 462, 514, 560, 660, 671, 675, 1206, 1269, 1347, 1370, 1544, 1752, 1767, 1958 Ostrów Wielkopolski - budżet 1000, 1020 Ostrów Wielkopolski - czas. 3, 7 Ostrów Wielkopolski - czasop. 836 Ostrów Wielkopolski - fotogr. 1932 Ostrów Wielkopolski - gosp. 21, 848 Ostrów Wielkopolski - gosp. komunal. 1076, 1862 Ostrów Wielkopolski - gosp. mieszk. 1079, 1090 Ostrów Wielkopolski - hand. 966 Ostrów Wielkopolski - hist. 7, 42, 779, 780, 836, 1354 Ostrów Wielkopolski - inform. 2046 Ostrów Wielkopolski - kult. 21, 1595, 1606, 1643, 1669, 1670, 1742, 1752 Ostrów Wielkopolski - leczn. 1414 Ostrów Wielkopolski - ludn. 736 Ostrów Wielkopolski - muz. 1910, 1912, 1913, 1914, 1919, 1920 Ostrów Wielkopolski - muzealn. 1703, 1932 Ostrów Wielkopolski - obchody 1269, 1270 Ostrów Wielkopolski - ośw. 1207, 1691 Ostrów Wielkopolski - partie polit. 1150 Ostrów Wielkopolski - plast. 1876 Ostrów Wielkopolski - pomoc społ. 3, 1207, 1212, 1214, 1215, 1241 Ostrów Wielkopolski - praca 1181 Ostrów Wielkopolski - rekreacja 697, 723 Ostrów Wielkopolski - ruch amat. 1630, 1642, 1643, 1662, 1663, 1666, 1669, 1670, 1752

Ostrów Wielkopolski - rzem. 901 Ostrów Wielkopolski - samorz. teryt. 107, 1330, 1347, 1354, 1370 Ostrów Wielkopolski - sport 21, 1767 Ostrów Wielkopolski - szkoln. artyst. 1549 Ostrów Wielkopolski - szkoln. og. 1506, 1520, 1538, 1544 Ostrów Wielkopolski - szkoln. podst. 1505, 1506 Ostrów Wielkopolski - szkoln. spec. 1666 Ostrów Wielkopolski - szkoln. wyż. 1454 Ostrów Wielkopolski - szkoln. zaw. 1214, 1553 Ostrów Wielkopolski - transp. 1027 Ostrów Wielkopolski - turyst. 712, 1027 Ostrów Wielkopolski - wystawy 1691, 1742, 1743, 1752, 1932 Ostrów Wielkopolski - zabytki 560, 1862 Ostrów Wielkopolski - zag. społ. - polit. 21 Ostrów Wielkopolski - zag. wyzn. 560, 1270, 1544, 1691, 1862, 1876, 1919, 1920, 1982, 2002, 2003 Ostrów Wielkopolski, gmina - pożarn. 1115 Ostrów Wielkopolski, gmina - szkoln. og. 1498 Ostrów Wielkopolski, gmina - szkoln. podst. 1498 Ostrów Wielkopolski, okręg - biogr. 52, 59 Ostrów Wielkopolski, okręg - hist. 52 Ostrów Wielkopolski, okręg - sport 52, 59 Ostrów Wielkopolski, okręg - zabytki 1932 Ostrów Wielkopolski, powiat - biogr. 517 Ostrów Wielkopolski, powiat - budżet 1012 Ostrów Wielkopolski, powiat - gosp. komunal. 1074 Ostrów Wielkopolski, powiat - gosp. mieszk. 1091 Ostrów Wielkopolski, powiat - ośw. 1458 Ostrów Wielkopolski, powiat - plast. 1875 Ostrów Wielkopolski, powiat - pomoc społ. 1091 Ostrów Wielkopolski, powiat - pożarn. 1114 Ostrów Wielkopolski, powiat - samorz. teryt. 1330, 1348 Ostrów Wielkopolski, powiat - zag. wyzn. 1875 Ostrzeszów - biogr. 198 Ostrzeszów - gosp. mieszk. 1088 Ostrzeszów - ludn. 735 Ostrzeszów - łącz. 1071 Ostrzeszów - muz. 1915, 1917, 1925 Ostrzeszów - pożarn. 1102 Ostrzeszów - przem. 781 Ostrzeszów - sport 1769 Ostrzeszów - wych. przedszk. 1472 Ostrzeszów - zag. wyzn. 1925 Ostrzeszów, gmina - ludn. 735 Ostrzeszów, okręg - biogr. 781 Ostrzeszów, okręg - hist. 781 Ostrzeszów, okręg - ludn. 781 Ostrzeszów, okręg - łącz. 781 Ostrzeszów, okręg - plast. 781 Ostrzeszów, okręg - zag. wyzn. 1978 Ostrzeszów, powiat 22 Ostrzeszów, powiat - muzealn. 1683 Ostwald Jolanta 464 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 1455 Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, pow. Pleszew 524, 927, 928, 929, 930, 931, 1702, 1739, 1872, 1936

192 Oświata 17, 74, 171, 225, 278, 279, 300, 313, 344, 365, 381, 420, 468, 520, 539, 575, 648, 802, 1184, 1207, 1361, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1653, 1691, 1931 Oświata - hist. 469, 470, 533, 609, 787, 817, 830, 832, 1717, 1731, 1832 Oświata dorosłych 225, 228, 265, 300, 317, 367, 429, 477, 526, 1552, 1567, 1568, 1680 Owczarek Olga 465 Oźmina Michał 466 Pabisiak Kacper 467 Pachuta Alicja 468 Pakosław, pow. Nowy Tomyśl - rekreacja 707 Pakosław, pow. Rawicz - biogr. 164 Pakówka, pow. Rawicz - biogr. 1734 Paliński Piotr 469, 470, 839, 2039 Paluch Mieczysław 756 Panek Karol 471 Panorama Leszczyńska 262, 664, 665 Państwowa Komunikacja Samochodowa 136 Państwowa Straż Pożarna 637, 644, 1102, 1105, 1114, 1118 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu 1750 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 1434 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie 236, 273, 387, 1435, 1436, 1437 Papież Dariusz 1810 Paradowska Maria 472, 473, 474 Parafie 113, 117, 449, 900, 1410, 1964, 1969, 1979, 1985, 1989, 1994, 1996, 1998, 2005, 2006 Parki 685, 687, 688, 689, 690, 691, 790 Parowozownia w Wolsztynie - Skansen Parowozów 1676 Partie polityczne 203, 444, 445, 487, 488, 580, 603, 657, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1428 Parzynów, pow. Ostrzeszów - hist. 781 Parzynów, pow. Ostrzeszów - nauka 1425 Patologia społeczna 1253, 1254 Pawlaczyk Bogumiła 475 Pawlaczyk Jan 476 Pawlaczyk Tadeusz 91 Pawlak Dorota 65 Pawlak Halina 477 Pawlak Henryk 478 Pawlak Paulina 479 Pawłowice, pow. Leszno - biogr. 309, 620 Pawłowski Henryk 1943 Pazoła Piotr 1955 Pertek Jerzy 44 Pianowo, pow. Kościan - biogr. 299 Piasecka Grażyna 480

Piaski zob. Ostrów Wielkopolski 697, 723 Piaski, pow. Gostyń - biogr. 239 Piaski, pow. Gostyń - zabytki 1831 Piaski, pow. Gostyń, gmina - samorz. teryt. 1371 Piastowie 802 Piątkowo zob. Poznań 1083 Piątkowska Antonina 481, 482 Pichliński Henryk 86 Pietrzykowski Adam 483 Piła - archit. 1933 Piła - bibliot. 1933 Piła - fotogr. 1933, 1948 Piła - hist. 782 Piła - muzealn. 1948 Piła - patol. społ. 1253 Piła - plast. 782 Piła - wystawy 1933, 1948 Piła, okręg - adm. 1273 Piła, okręg - ochr. przyr. 681 Piła, okręg - samorz. teryt. 1277 Piłka nożna 87, 146, 1760, 1776, 1777, 1781, 1782, 1805 Piłka ręczna 308 Piotrowiak Janina 77, 484 Piotrowski Maciej 1735 Piotrowski Romuald 485 Pisarzowice, pow. Ostrzeszów - hist. 1154 Piszczorowicz Milena 486 Piwoński Krzysztof Benedykt 487, 488 Plastyka 83, 139, 199, 210, 254, 271, 325, 329, 376, 455, 525, 532, 554, 570, 612, 673, 781, 800, 900, 1750, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 Plastyka amatorska 161, 264, 370, 520, 587, 597, 1659, 1680, 1681, 1690, 1734, 1745, 1752, 1756 Platforma Obywatelska 487, 488, 1146 Pleszew 23 Pleszew - biogr. 191, 206, 314, 397, 571, 1750 Pleszew - budżet 1019 Pleszew - finanse 1011 Pleszew - gosp. wod. 934, 947 Pleszew - hist. 1782 Pleszew - leczn. 1413 Pleszew - plast. 1750, 1874 Pleszew - pomoc społ. 1187 Pleszew - samorz. teryt. 1284 Pleszew - sport 1782 Pleszew - szkoln. og. 1541 Pleszew - szkoln. zaw. 1541 Pleszew - transp. 1042, 1043 Pleszew - wspom. 544 Pleszew - zabytki 1845 Pleszew - zag. wyzn. 1845 Pleszew, gmina - biogr. 85, 1791 Pleszew, gmina - samorz. teryt. 85, 1279, 1369 Pleszew, gmina - sport 1791 Pleszew, gmina - zag. wyzn. 1988 Pleszew, okręg - hist. 783 Pleszew, powiat - fauna 679, 683 Pleszew, powiat - flora 683 Pleszew, powiat - pomoc społ. 1242 Pleszew, powiat - samorz. teryt. 1353 Pleśniak Arleta 489

193 Pleśniarska Monika 66 Pluciński Leon 490 Pluciński Zygmunt 491 Pławce, pow. Środa Wlkp. - szkoln. podst. 611 Pławce, pow. Środa Wlkp. - wspom. 611 Płocińska Aleksandra zob. Woldańska-Płocińska Aleksandra 1737 Pływanie 538, 624, 1786 Pniewy, pow. Szamotuły - biogr. 170, 364 Pobiedziska, pow. Poznań - kult. 1576 Pobiedziska, pow. Poznań - ośw. 1526 Pobiedziska, pow. Poznań - zag. wyzn. 1526 Poczta zob. Łączność 816 Poczta-Foltynowicz Marta 492 Pocztówki zob. Fotografika 1935 Pogasz Marian 493 Pogorzela, pow. Gostyń - biogr. 590 Pogorzela, pow. Gostyń - hist. 784, 785 Pogorzela, pow. Gostyń - kult. 1582 Pogorzela, pow. Gostyń - pożarn. 785 Pogorzela, pow. Gostyń - szkoln. og. 1542 Pogorzela, pow. Gostyń - szkoln. zaw. 1542 Pogotowie ratunkowe 1131, 1404, 1407 Pokrzywnicki Grzegorz 494 Pol Agnieszka 495 Policja 82, 86, 201, 237, 319, 404, 475, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1388 Politechnika Poznańska w Poznaniu 1359, 1438 Polski Koncern Mięsny Duda S.A.w Grąbkowie, pow. Rawicz 892 Polski Teatr Tańca - Balet Poznański 1891 Polski Związek Łowiecki 926 Polski Związek Wędkarski 478, 932 Polskie Koleje Państwowe 855, 1056, 1060, 1063, 1065, 1066, 1067, 1068, 1842 Polskie Stronnictwo Ludowe 657 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 411, 604, 605, 728 Polus Andrzej 496 Połajewo, pow. Czarnków-Trzcianka - etnogr. 1580 Połajewo, pow. Czarnków-Trzcianka - kult. 1580 Pomniki 288, 554, 782, 1870, 1871, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 Pomoc społeczna 3, 64, 254, 274, 618, 804, 826, 903, 941, 1091, 1177, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1659, 1734 Poniec, pow. Gostyń - biogr. 625 Poniec, pow. Gostyń - łow. 924 Ponikiewska Elżbieta 497 Popowo Kościelne, pow. Wągrowiec - gosp. mieszk. 1089 Popówek, pow. Pleszew - biogr. 579 Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne 1456, 1459, 1465 Porażyn, pow. Nowy Tomyśl - biogr. 482 Porażyn, pow. Nowy Tomyśl - pożarn. 1120

Porażyn, pow. Nowy Tomyśl - samorz. teryt. 1343 Port Lotniczy "Poznań - Ławica" w Poznaniu 801, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053 Pospieszalska Aleksandra 498 Pospieszalski Karol Marian 44 Pospiszył Halina 499 Poślednia Krystyna 500, 501 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile 1933 Powiatowy Urząd Pracy 636, 1172, 1179, 1181 Powidz, pow. Słupca - biogr. 363, 417, 674 Powidz, pow. Słupca - budżet 985 Powidz, pow. Słupca - pożarn. 1101 Powidz, pow. Słupca - samorz. teryt. 1287, 1288 Powidz, pow. Słupca - wojsko 1392 Powidz, pow. Słupca, gmina - biogr. 53 Powidz, pow. Słupca, okręg - hist. 756 Powodzie zob. Gospodarka wodna 933, 941, 942, 945 Powstanie listopadowe 167 Powstanie styczniowe 601, 771 Powstanie Wielkopolskie 19, 110, 194, 258, 373, 490, 491, 529, 631, 752, 753, 754, 755, 756, 760, 769, 770, 778, 1265 Poznań 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 235, 672, 1809 Poznań - adm. 88, 1271 Poznań - archeol. 748, 751 Poznań - archit. 566, 788, 789, 792, 798, 799, 857, 861, 1825, 1829, 1832, 1856, 1861, 1864, 1865, 1866, 1901 Poznań - bezp. publ. 1390 Poznań - bibliogr. 343, 568 Poznań - bibliot. 375, 2040 Poznań - biogr. 44, 69, 83, 87, 88, 93, 105, 110, 123, 132, 138, 139, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 165, 166, 167, 174, 176, 203, 218, 223, 233, 234, 235, 251, 255, 282, 288, 290, 291, 293, 305, 307, 320, 338, 343, 345, 353, 354, 359, 360, 361, 365, 366, 375, 377, 390, 391, 399, 400, 410, 455, 458, 461, 472, 473, 474, 493, 503, 504, 510, 515, 516, 528, 533, 536, 541, 550, 554, 566, 567, 568, 569, 582, 608, 609, 612, 631, 632, 633, 634, 641, 648, 650, 658, 663, 672, 673, 787, 788, 792, 798, 799, 802, 900, 1169, 1444, 1743, 1753, 1809, 1880, 1996 Poznań - bud. 861 Poznań - budżet 1022 Poznań - czas. 1, 4, 10, 11, 12 Poznań - czasop. 2, 186, 781 Poznań - estrada 1885, 1887 Poznań - fauna 678, 692 Poznań - film 792, 1952, 1959, 1961 Poznań - finanse 982 Poznań - flora 678 Poznań - fotogr. 663, 794, 1930, 1935, 1937, 1938, 1946, 1949, 1951 Poznań - geol. 677 Poznań - gosp. 804, 842, 850, 853, 854 Poznań - gosp. komunal. 790 Poznań - gosp. mieszk. 789, 799, 1083, 1084, 1092, 1093 Poznań - górn. 862

194 Poznań - hand. 949, 953, 954, 955, 956, 965, 969, 970, 972, 973, 974 Poznań - hist. 28, 83, 93, 110, 255, 303, 533, 566, 634, 713, 742, 754, 757, 767, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 830, 831, 835, 970, 1450, 1733, 1776, 1808, 1825, 1832, 1873, 1901 Poznań - krajozn. 28 Poznań - kult. 528, 1426, 1571, 1572, 1577, 1578, 1579, 1581, 1587, 1597, 1606, 1623, 1624, 1625, 1883 Poznań - leczn. 1399, 1401, 1405, 1417, 1419, 1420 Poznań - lit. 1812, 1814, 1818 Poznań - ludn. 737, 739 Poznań - łącz. 1072 Poznań - mapy 729, 797 Poznań - muz. 1911, 1916, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928, 1952 Poznań - muzealn. 69, 1697, 1698, 1699, 1700, 1704, 1705, 1706, 1707, 1733, 1754, 1869 Poznań - nauka 1426 Poznań - obchody 1266, 1975 Poznań - ochr. roślin 912 Poznań - opieka nad dzieckiem 1478, 1479 Poznań - org. młodz. 1169 Poznań - org. społ. 754, 1156, 1393 Poznań - ośw. 787, 802, 1455, 1460, 1463, 1470 Poznań - partie polit. 1145, 1147, 1428 Poznań - plast. 83, 554, 900, 1870, 1871, 1873, 1877, 1879, 1880 Poznań - pomoc społ. 804, 1204, 1210, 1248 Poznań - przem. 867, 879, 881, 882, 883, 884, 890 Poznań - przyroda 685, 692, 693, 790, 791 Poznań - radio 345, 493, 1757 Poznań - rekreacja 725 Poznań - ruch amat. 1661 Poznań - ruch wyd. 2014, 2015, 2016 Poznań - rzem. 767, 900 Poznań - samorz. teryt. 105, 360, 867, 1315, 1316, 1359, 1374 Poznań - sąd. 800 Poznań - socjol. 1183 Poznań - sport 87, 1775, 1776, 1777, 1778, 1781, 1788, 1794, 1798, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806 Poznań - szkoln. artyst. 1547 Poznań - szkoln. og. 159, 1496, 1528, 1529, 1534, 1832, 2011 Poznań - szkoln. podst. 1495, 1496 Poznań - szkoln. wyż. 70, 255, 711, 835, 1359, 1428, 1430, 1431, 1432, 1433, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1495 Poznań - szkoln. zaw. 1560, 1562 Poznań - teatr 93, 1882, 1883, 1889, 1890, 1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 Poznań - telew. 1359 Poznań - transp. 801, 855, 974, 1035, 1036, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1056, 1063, 1065, 1066, 1842 Poznań - turyst. 711, 713, 715, 726, 727, 728, 729, 854 Poznań - urb. 788, 798, 799, 855, 857, 859, 1829 Poznań - usługi 795 Poznań - w lit. 1808, 1809 Poznań - wojsko 1829

Poznań - wspom. 101, 110, 159, 186, 255, 303, 312, 353, 375, 498, 518, 528, 634, 658, 672 Poznań - wystawy 1686, 1692, 1695, 1697, 1705, 1706, 1707, 1736, 1741, 1746, 1747, 1748, 1749, 1751, 1754, 1869, 1902, 1930, 1937, 1938, 1946, 1949, 1951, 2040 Poznań - zabytki 28, 713, 792, 1829, 1842, 1844, 1863, 1865, 1866, 1868, 1869 Poznań - zag. prawne 800, 982, 1377, 1379 Poznań - zag. społ. - polit. 1144, 1183, 1951 Poznań - zag. wyzn. 11, 101, 458, 787, 790, 796, 900, 1470, 1547, 1825, 1966, 1967, 1969, 1975, 1994, 1996, 1997, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014 Poznań, okręg - biogr. 490, 491 Poznań, okręg - czasop. 805 Poznań, okręg - hist. 805 Poznań, okręg - ruch wyd. 805 Poznań, okręg - transp. 1069 Poznań, okręg - zag. wyzn. 80, 805 Poznań, powiat - gosp. 842 Poznański Czerwiec 1956 r. 1144, 1951 Poznański Festiwal Nauki i Sztuki w Poznaniu 1426 Poznańskie Spotkania Targowe Książka dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu 2015 Poźniak Marek 1948 Pożarnictwo 243, 314, 460, 503, 508, 588, 597, 606, 637, 644, 649, 785, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 Praca 636, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182 Prawo i Sprawiedliwość 203, 1147, 1428 Prokop Hubert 502 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu 1377 Prosna, dolina - biogr. 253 Prosna, dolina - fauna 253 Prosna, dolina - hist. 253 Protestantyzm 535, 560, 768, 790, 796, 1836, 1862, 1991 Pruss Waldemar 503 Przedszkola zob. Wychowanie przedszkolne 1474, 1475, 1476, 1477, 1480 Przegląd Koniński 103 Przegląd Powiatowy 2050 Przemęt, pow. Wolsztyn - obchody 1264 Przemęt, pow. Wolsztyn, gmina - biogr. 46 Przemęt, pow. Wolsztyn, gmina - pomoc społ. 1224 Przemysł 561, 646, 776, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898 Przemysł ceramiczny i szklarski 781, 885 Przemysł drzewno - papierniczy 886, 887, 888, 889 Przemysł elektromaszynowy 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884 Przemysł energetyczny 646, 776, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875 Przemysł poligraficzny 1674

195 Przemysł spożywczy 190, 362, 563, 564, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898 Przemysław II 390, 1593 Przewodniki turystyczne 28, 154, 695, 706, 713, 715, 720 Przyborowscy Hanna i Jarosław 504 Przybył Marian 505, 506 Przybyła Krzysztof 1880 Przybysławice, pow. Ostrów Wlkp. - hist. 1393 Przybysławice, pow. Ostrów Wlkp. - wojsko 1393 Przybyszewski Stanisław 507 Przygodzice, pow. Ostrów Wlkp. - obchody 1267 Przygodzice, pow. Ostrów Wlkp. - pożarn. 1127 Przygodzki Czesław 67 Przykona, pow. Turek - biogr. 1285 Przykona, pow. Turek, gmina - biogr. 104 Psary Małe, pow. Września - org. społ. 1152 Psary Polskie, pow. Września - org. społ. 1152 Psary Wielkie, pow. Września - org. społ. 1152 Psary Wielkie, pow. Września - ruch amat. 1641 Ptak Marek 68 Ptaszyński Mieczysław 508 Pudlicki Albin 509 Puszcza Notecka - krajozn. 695 Puszcza Notecka - leśn. 695 Puszcza Pyzdrska - archit. 840 Puszcza Pyzdrska - biogr. 840 Puszcza Pyzdrska - etnogr. 840 Puszcza Pyzdrska - zabytki 840 Puszcza Zielonka - ochr. przyr. 680 Puszcza Zielonka - turyst. 680 Puszczykowo, pow. Poznań - zag. wyzn. 1998 Puślednik Jakub 78 Pyzdry, pow. Września - biogr. 405, 1722 Pyzdry, pow. Września - gosp. wod. 944 Pyzdry, pow. Września - muzealn. 1722 Pyzdry, pow. Września - samorz. teryt. 1311 Pyzdry, pow. Września - wystawy 1722 Racot, pow. Kościan - biogr. 666, 1766 Racot, pow. Kościan - sport 1766, 1771 Racot, pow. Kościan - szkoln. og. 1766 Racot, pow. Kościan - szkoln. podst. 1766, 1771 Raczyńska Konstancja 510 Raczyński Edward 510, 511 Radio 345, 493, 567, 1757 Radio Elka w Lesznie 1955 Radio Merkury w Poznaniu 345, 493, 1757 Radlin, pow. Jarocin - archit. 833 Radlin, pow. Jarocin - biogr. 833 Radlin, pow. Jarocin - hist. 833 Radojewski Adam 512 Radoła Halina 513 Radowicz Kazimierz 514 Radwański Zbigniew 515 Radzikowska Elżbieta 1736 Radziwiłłowie 516, 1849 Radziwiłłówna Eliza 516 Rajewski Wojciech 91 Rajkowska Joanna 1879 Rajski Paweł 517 Rakoniewice, pow. Grodzisk Wlkp. - muzealn. 1732 Rakoniewice, pow. Grodzisk Wlkp. - wystawy 1732 Raszewy, pow. Krotoszyn - biogr. 594

Raszków, pow. Ostrów Wlkp. 32 Raszków, pow. Ostrów Wlkp. - biogr. 446 Raszków, pow. Ostrów Wlkp. - hist. 32 Raszków, pow. Ostrów Wlkp., gmina - biogr. 56 Rataj Maria 518 Ratajczak Felicja 80, 519 Ratajczak Iwona 520 Ratajczak Józef 521, 522 Ratajczak Stefania 523 Ratajczyk Bogumiła 1755 Rataje zob. Poznań 728 Ratajszczak Kazimierz 524 Ratownictwo 1131, 1404, 1407, 1419 Raus Bożena 525 Rawicz - biogr. 64, 65, 120, 131, 199, 271, 349, 407, 505, 506, 525, 552, 570, 589, 638 Rawicz - fotogr. 1943, 1944 Rawicz - hist. 1731 Rawicz - kult. 1680, 1681, 1820 Rawicz - muzealn. 1731, 1943, 1944 Rawicz - ośw. dorosłych 1680 Rawicz - przem. 893 Rawicz - przyroda 687 Rawicz - ruch amat. 1631, 1680, 1681 Rawicz - sport 1768 Rawicz - szkoln. og. 1631 Rawicz - wystawy 1680, 1681, 1731, 1943, 1944 Rawicz - zabytki 1820 Rawicz, gmina - inform. 2043 Rawicz, gmina - szkoln. og. 2043 Rawicz, gmina - szkoln. podst. 2043 Rawicz, powiat - biogr. 572 Rejzler Teresa 526 Rekonstrukcje historyczne 1575, 1589, 1590, 1593 Rekreacja 696, 697, 707, 708, 723, 725, 854, 1586 Restauracje zob. Żywienie zbiorowe 342, 976, 977 Reszelski Ludwik 527 Reymont Władysław 705 Rezerwat Archeologiczny - Gród Piastowski w Gieczu, pow. Środa Wlkp. 1713 Rogalin, pow. Poznań - turyst. 717 Rogalinek, pow. Poznań - turyst. 717 Rogaszyce, pow. Ostrzeszów - biogr. 175 Rogoziński Stefan zob. Szolc-Rogoziński Stefan 1689 Rogoźno, pow. Oborniki - biogr. 237 Rogoźno, pow. Oborniki - hist. 373 Rogoźno, pow. Oborniki - kult. 1620 Rogoźno, pow. Oborniki - samorz. teryt. 1349 Rogoźno, pow. Oborniki - szkoln. og. 1539 Rogoźno, pow. Oborniki - transp. 1058 Rogoźno, pow. Oborniki - zag. wyzn. 1990 Rogoźno, pow. Oborniki, gmina - samorz. teryt. 1350 Rohnstock Karl 781 Rokosz, pow. Słupca - biogr. 426 Rolnictwo 38, 41, 124, 335, 358, 402, 576, 579, 655, 806, 815, 905, 906, 907, 908, 909, 971 Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne 299 Romowie 737 Rosik Paweł 86 Rosjanie 42

196 Rosko, pow. Czarnków-Trzcianka - ruch amat. 1639 Rostarzewo, pow. Grodzisk Wlkp. - wspom. 581 Roszki, pow. Krotoszyn - biogr. 454 Rozalin, pow. Konin - biogr. 502 Rozdrażew, pow. Krotoszyn - bibliot. 2033 Rozdrażew, pow. Krotoszyn - biogr. 284, 311 Rozdrażew, pow. Krotoszyn - pożarn. 1126 Rozum Aron 1767 Rozwadowski Władysław 44 Różanna, pow. Słupca - biogr. 600 Ruch regionalny 19, 67, 278, 279, 326, 480, 665, 781, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608 Ruch wydawniczy 805, 2014, 2015, 2016 Rudnicka Aldona 528 Rudniki, pow. Nowy Tomyśl - szkoln. podst. 1497 Rurzyca, rzeka - turyst. 718 Russów, pow. Kalisz - biogr. 187 Rybakowski Władysław 529 Rybarczyk Marek 82 Rybicka Ludwika zob. Dobrzyńska-Rybicka Ludwika 93 Rybiński Jerzy 530 Rybowo, pow. Wągrowiec - samorz. teryt. 1336 Ryczywół, pow. Oborniki - bibliot. 1756 Ryczywół, pow. Oborniki - wystawy 1756 Rydzyna, pow. Leszno - biogr. 464, 651 Rydzyna, pow. Leszno - gosp. wod. 943 Rydzyna, pow. Leszno - pomoc społ. 1185 Rydzyna, pow. Leszno - szkoln. spec. 1512 Rydzyna, pow. Leszno - zabytki 1822 Rygielski Andrzej 81, 531 Rykowski Kazimierz 1739 Rząd Bogna 532 Rzechta, pow. Turek - pożarn. 1133 Rzemiosło 602, 767, 899, 900, 901 Rzepecka Helena 533 Rzepecka Romana 533 Rzepecka Zofia 533 Rzeszewski Marian 534 Rzgów, pow. Konin - samorz. teryt. 1312 Sachs Adolf 535 Sachs Jerzy 535 Sachs Leon 535 Sachs Samuel Gottlieb 535 Sadowski Ksawery 68 Salon Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Antoninie, pow. Ostrów Wlkp. 1712 Salon Posnania zob. Galeria "Salon Posnania" 1749 Samorząd terytorialny 19, 39, 43, 47, 48, 50, 78, 81, 85, 91, 97, 105, 107, 109, 111, 115, 125, 150, 158, 162, 164, 170, 173, 178, 180, 183, 184, 193, 202, 204, 206, 207, 208, 211, 217, 234, 238, 241, 243, 247, 248, 261, 270, 277, 280, 288, 292, 296, 297, 298, 306, 310, 316, 322, 334, 337, 344, 346, 348, 352, 355, 360, 363, 372, 383, 385, 386, 392, 393, 394, 397, 403, 404, 415, 421, 422, 424, 428, 431, 437, 442, 443, 444, 445, 448, 454, 459, 471, 487, 488, 489, 500, 501, 508, 517, 521, 522, 523, 545, 547, 551, 559, 572, 573, 577, 578, 594, 614, 616, 617, 619, 620, 621, 623, 625, 627, 630, 635, 642, 652, 659, 661, 667, 668, 669, 671, 813, 814, 867, 1258, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296,

1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1468, 1760, 2028, 2052, 2053 Sanktuarium Maryjne w Starym Licheniu, pow. Konin 706 Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliszu-Niedźwiadach 2001 Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 1823, 1828 Sawicka Olga 536 Sawiński Kazimierz 537 Sądownictwo 800, 1380 Schallcross Bożena zob. Mądra-Schallcross Bożena 407 Scholtz Szymon 538 Schroniska dla zwierząt 65, 914, 918, 921 Sejmik Województwa Wielkopolskiego 115, 500 Serafin Majka 1947 Serwatka Bernadeta 539 Seydak Paweł 781 Siadek Kornelia 540 Siedlec, pow. Wolsztyn, gmina - pomoc społ. 1223 Siedlików, pow. Ostrzeszów - biogr. 302 Siedlików, pow. Ostrzeszów - jęz. 1807 Siedlisko, pow. Czarnków-Trzcianka - sport 1789 Siedlisko, pow. Czarnków-Trzcianka - szkoln. og. 1789 Siedlisko, pow. Czarnków-Trzcianka - szkoln. podst. 1789 Siekierki Wielkie, pow. Poznań - górn. 863 Sielinko, pow. Nowy Tomyśl - biogr. 240 Siemionow Maria 541 Siemowo, pow. Gostyń - biogr. 190 Sierakowo, pow. Rawicz - szkoln. og. 1514, 1745 Sierakowo, pow. Rawicz - wystawy 1745 Sieraków, pow. Międzychód - biogr. 89, 409, 832 Sieraków, pow. Międzychód - czas. 8 Sieraków, pow. Międzychód - hist. 89, 832 Sieraków, pow. Międzychód - szkoln. podst. 832 Sieraków, pow. Międzychód, okręg - hist. 806 Sieraków, pow. Międzychód, okręg - roln. 806 Sieroń Maria Władysława 542 Siewruk Maria 543 Sikora Stanisław 68 Sitnicki Edmund Andrzej 544 Siudy Mirosław 545 Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp. - biogr. 451 Skarboszewo, pow. Słupca - biogr. 576 Skoki, pow. Wągrowiec - biogr. 48, 73 Skoki, pow. Wągrowiec - hist. 752, 1843 Skoki, pow. Wągrowiec - org. społ. 752 Skoki, pow. Wągrowiec - samorz. teryt. 48 Skoki, pow. Wągrowiec - zabytki 1843 Skoki, pow. Wągrowiec - zag. wyzn. 1843 Skoki, pow. Wągrowiec, gmina - biogr. 73 Skopiński Adrian 546

197 Skoracki Jerzy 547 Skotowska Marianna 548 Skrzypczak Eugeniusz 1856 Skrzypczak Tomasz 549 Skubarczewo, pow. Słupca - pomoc społ. 1192 Słowiński Mirosław 550 Słupca - biogr. 94, 96, 100, 207, 212, 226, 256, 296, 322, 323, 324, 337, 381, 420, 427, 431, 478, 534, 596, 613, 626, 637, 667 Słupca - hist. 730, 807 Słupca - ludn. 730, 807 Słupca - obchody 1268 Słupca - org. społ. 96, 1151 Słupca - pomoc społ. 1246 Słupca - praca 1172 Słupca - sąd. 1380 Słupca - spółdz. 902 Słupca - szkoln. og. 1519 Słupca - szkoln. zaw. 1561, 1563 Słupca - transp. 1046 Słupca - zag. prawne 1380 Słupca - zag. wyzn. 1992 Słupca, gmina - biogr. 95 Słupca, okręg - biogr. 71 Słupca, okręg - hist. 771 Słupca, okręg - org. młodz. 71 Słupca, powiat - biogr. 84 Słupca, powiat - gosp. 852 Słupca, powiat - sport 1787 Słupca, powiat - turyst. 714 Słupia Kapitulna, pow. Rawicz - ruch amat. 1647 Smogorzewo, pow. Gostyń - biogr. 642 Smoleń Bohdan 1186 Smolice, pow. Krotoszyn - biogr. 521, 522 Smolniki Powidzkie, pow. Słupca - biogr. 335 Smoszew, pow. Krotoszyn - archeol. 745, 749 Smoszew, pow. Krotoszyn - hist. 808 Sobański Marian 551 Sobczak Wojciech 552 Sobczyk Julia 553 Sobociński Robert 554 Sobolewska Ewa 1959 Sobota, pow. Poznań - turyst. 702 Sobota, pow. Poznań - zabytki 702 Sobota, pow. Poznań - zag. wyzn. 702 Sojusz Lewicy Demokratycznej 444, 445, 580, 603, 1148, 1149, 1150 Sokolniki, pow. Września - biogr. 41 Solaris Bus & Coach w Bolechowie, pow. Poznań 878 Sołtysiak Wiesław 555 Sompolno, pow. Konin - hist. 809 Sośnica, pow. Pleszew - szkoln. podst. 1499 Sośnica, pow. Pleszew - zabytki 1848 Sośnica, pow. Pleszew - zag. wyzn. 1848 Sowa Hanna i Maciej 556 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie, pow. Leszno 1512 Sport 17, 21, 52, 59, 87, 90, 103, 106, 121, 122, 129, 130, 137, 146, 182, 205, 219, 229, 246, 268, 276, 281, 308, 315, 327, 340, 413, 427, 435, 443, 467, 502, 509, 530, 538, 604, 605, 624, 638, 639, 666, 670, 1293, 1361, 1586, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777,

1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806 Sport motorowy 1783 Sport szkolny 1771 Sport żużlowy 121, 122, 245, 246, 268, 315, 1765 Sporty walki 467 Spółdzielczość pracy 902, 903, 904 Spółdzielnie mieszkaniowe 1083, 1088, 1089 Sroki, pow. Krotoszyn - kult. 1609 Stachowiak Edmund 557 Stadiony 1798 Stadnina Koni w Golejewku, pow. Rawicz 920 Staniszewska Helena 558 Stare Oborzyska, pow. Kościan - pomoc społ. 1216 Starężynek, pow. Wągrowiec - biogr. 436 Stary Browar zob. Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu "Stary Browar" w Poznaniu 1882, 1885 Stary Gołębin, pow. Kościan - biogr. 1979 Stary Gołębin, pow. Kościan - zag. wyzn. 1979 Stary Licheń, pow. Konin - turyst. 706 Stary Licheń, pow. Konin - zag. wyzn. 706 Stary Tomyśl, pow. Nowy Tomyśl - szkoln. zaw. 1554 Stary Widzim, pow. Wolsztyn - samorz. teryt. 1297 Staszic Stanisław 1727 Stawiany, pow. Wągrowiec - biogr. 336 Stawicki Leszek 559 Steal Holstein Vładimir von 560 Steczek-Czerniawska Elżbieta 45 Stodolski Franciszek 19 Stoiński Stefan 19 Stokłosa Henryk 561, 562, 563, 564, 565, 1277 Stowarzyszenie "Pomost" 1154, 1393 Stowarzyszenie Architektów Polskich 1856 Stowarzyszenie Monar 1219 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej w Międzychodzie 1604 Stowarzyszenie Ostrowian w Poznaniu 1606 Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 72 Strajk dzieci wrzesińskich 817, 1717 Strajki szkolne 817 Strapko Milena zob. Suś-Strapko Milena 574 Strauss Józef 566 Stronka Edmund 1363 Strugarek Stanisław 567, 568 Strzałkowo, pow. Słupca - bibliot. 2018 Strzałkowo, pow. Słupca - biogr. 128, 274 Strzałkowo, pow. Słupca - budżet 984 Strzałkowo, pow. Słupca - hand. 963 Strzałkowo, pow. Słupca - pomoc społ. 1245 Strzałkowo, pow. Słupca - przem. 898 Strzałkowo, pow. Słupca, gmina - budżet 983, 1014 Strzałkowo, pow. Słupca, gmina - samorz. teryt. 1338 Strzelczyk Jerzy 569 Strzyżew, pow. Ostrów Wlkp. - biogr. 450 Suchanecki Antoni 570 Suchanecki Hubert 571 Suchanecki Mariusz 572 Suchomlinow Władymir 42

198 Sudolski Ryszard 573 Sulmierzyce, pow. Krotoszyn - bibliot. 2038 Sulmierzyce, pow. Krotoszyn - biogr. 1099 Sulmierzyce, pow. Krotoszyn - budżet 980, 1015 Sulmierzyce, pow. Krotoszyn - czasop. 2052 Sulmierzyce, pow. Krotoszyn - gosp. komunal. 1080 Sulmierzyce, pow. Krotoszyn - org. społ. 1158 Sulmierzyce, pow. Krotoszyn - pożarn. 1099 Sulmierzyce, pow. Krotoszyn - samorz. teryt. 2052 Sulmierzyce, pow. Krotoszyn - zabytki 1850 Sułkowice, pow. Gostyń - kult. 1622 Suś-Strapko Milena 574 Sutarzewicz Halina 575 Swadzim, pow. Poznań - biogr. 490 Syty Henryk 576 Szachy 52 Szadura Leszek 82 Szafraniak Grzegorz 577 Szamotuły - biogr. 244 Szare Szeregi 160, 396 Szczepaniak Ryszard 578 Szczepański Remigiusz 579 Szczepański Wiesław 92, 580 Szczot Sławomir 91 Szczotka Stanisław 909 Szczygieł Roman 581 Szczygliczka zob. Ostrów Wielkopolski 697 Szenic Aleksandra 582 Szkolnictwo artystyczne 1547, 1548, 1549 Szkolnictwo podstawowe 145, 197, 215, 492, 592, 600, 611, 832, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1766, 1771, 1789, 1795, 2043 Szkolnictwo specjalne 453, 583, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1666 Szkolnictwo średnie ogólnokształcące 45, 77, 131, 148, 159, 168, 192, 210, 219, 224, 327, 356, 371, 444, 445, 456, 465, 499, 505, 506, 549, 557, 591, 1457, 1467, 1483, 1485, 1491, 1493, 1496, 1498, 1501, 1504, 1506, 1507, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1631, 1667, 1744, 1745, 1766, 1789, 1832, 1942, 2011, 2043, 2049 Szkolnictwo wyższe 70, 123, 127, 132, 157, 218, 236, 255, 273, 290, 293, 305, 307, 325, 338, 343, 347, 353, 354, 387, 399, 455, 472, 473, 474, 515, 569, 608, 641, 711, 835, 1359, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1495, 1750 Szkolnictwo zawodowe 77, 116, 128, 168, 220, 304, 439, 484, 495, 512, 829, 858, 1214, 1457, 1467, 1515, 1521, 1535, 1536, 1537, 1541, 1542, 1550, 1551, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1569, 1570 Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie, pow. Kościan 1766, 1771 Szolc-Rogoziński Stefan 1689 Szóstak Jolanta 583 Szpital Kliniczny nr 1 im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu 1448

Szpital Kliniczny nr 5 im. Karola Jonschera w Poznaniu 1449 Szpitale 221, 1400, 1402, 1406, 1408, 1409, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1423 Szpitale kliniczne 641, 1448, 1449 Sztuka 1744, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 Szubińska Iwona 584 Szukalski Jerzy 585 Szulc Anna zob. Hryniewicz-Szulc Anna 254 Szulc Mariusz 586 Szumiński Marian 80 Szwarc Stanisław 587 Szwargot Czesław 588 Szydłowski Mirosław 589 Szye Aron 590 Szykowna Arleta 41 Szymanowska Eliza 591 Szymanowska Wanda 592 Szymanowski Lech 593 Szymański Andrzej 594 Szymański Paweł 86 Szymański Tomasz 595 Szymański Władysław 596 Szymczak Maciej 597 Śliwa Leonard 598 Śmiardowo Krajeńskie, pow. Złotów 33 Śmiardowo Krajeńskie, pow. Złotów - biogr. 33 Śmiardowo Krajeńskie, pow. Złotów - hist. 33 Śmidowicz Marek 41 Śmiech Henryk 599 Śmielecki Julian 1940, 1950 Śmigiel, pow. Kościan - biogr. 254, 287, 432, 433 Śmigiel, pow. Kościan - gosp. komunal. 1073 Śmigiel, pow. Kościan - gosp. mieszk. 1073 Śmigiel, pow. Kościan - gosp. wod. 936 Śmigiel, pow. Kościan - leczn. 1402 Śmigiel, pow. Kościan - obchody 1256 Śmigiel, pow. Kościan - szkoln. og. 1543 Śmigiel, pow. Kościan - transp. 1059, 1062 Śmigiel, pow. Kościan, gmina - biogr. 1256 Śmigiel, pow. Kościan, gmina - przem. 873 Śmigielska Helena 600 Śmigielska Kolej Dojazdowa w Śmiglu, pow. Kościan 1059, 1062

199 Śmiłowo, pow. Piła - biogr. 561, 562, 563, 564, 565, 1277 Śrem, powiat - turyst. 700 Środa Wielkopolska - bezp. publ. 319 Środa Wielkopolska - biogr. 319, 556 Środa Wielkopolska - hist. 810 Środa Wielkopolska - partie polit. 1146 Środa Wielkopolska - wspom. 319 Środa Wielkopolska, powiat - samorz. teryt. 1282 Środa Wielkopolska, powiat - turyst. 700 Środowisko geograficzne 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729 Śródka zob. Poznań 27, 748, 1577, 1866 Świetlice 1213, 1609, 1610, 1613, 1615, 1617, 1619, 1622 Święciechowa, pow. Leszno - biogr. 66 Święciechowa, pow. Leszno - hist. 811 Święciechowa, pow. Leszno - ruch amat. 1648 Święciechowa, pow. Leszno - wspom. 811 Świętno, pow. Wolsztyn - bibliot. 2021 Świniec, pow. Kościan - biogr. 386 Świnków, pow. Krotoszyn - szkoln. podst. 1488 Świtałowska Magdalena 1752 Taczanowski Edmund 601 Taniec 266, 267, 1621, 1648, 1653, 1670, 1885 Targi Edukacyjne w Poznaniu 1460 Targi Poznań Motor Show w Poznaniu 973, 974 Tarka Violetta 1750 Tatary, pow. Krotoszyn - biogr. 392, 393 Teatr 93, 331, 410, 536, 595, 632, 633, 1881, 1882, 1883, 1884, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 Teatr amatorski 177, 506, 585, 591, 1631, 1641, 1643, 1652, 1660, 1661, 1663, 1666, 1668 Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 595 Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 331, 1892 Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu 632, 633, 1893, 1894 Teatr Polski w Poznaniu 93, 1895, 1896, 1897, 1898 Teatr Strefa Ciszy w Poznaniu 1661 Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 536, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 Teksty literackie 1808, 1810 Teleszyna, rzeka - gosp. wod. 935 Telewizja 1359, 1758, 1759 Telewizja Polska SA Oddział w Poznaniu 1359 Telewizyjne Studio Filmów Animowanych w Poznaniu 1959 Tenis 137 Tenis stołowy 1795 Tomassi Anna 602 Tomaszewski Tadeusz 603 Tomczak Edward 604, 605 Tomice, pow. Krotoszyn - biogr. 394 Toporowicz Władysław 19

Towarzystwo Bambrów Poznańskich w Poznaniu 472, 473, 474 Towarzystwo im. Fryderyka Chopina 1914 Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej w Gołańczy, pow. Wągrowiec 1602, 1603 Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej w Kościanie 1600, 1601, 1605, 1607, 1608 Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu 1928 Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 752, 753, 754, 755 Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa w Brudzewie, pow. Turek 1598 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej w Ostrzeszowie 781 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu 1599 Transport 134, 136, 626, 643, 801, 974, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1676, 1842 Transport kolejowy 530, 855, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1676, 1842 Transport lotniczy 250, 1053 Trawiński Piotr 606 Trąbczyn, pow. Słupca - wspom. 476 Triathlon 130, 276, 538 Trocha Mikołaj 607 Trzcianka - bibliot. 2032 Trzcianka - biogr. 188, 352 Trzcianka - budżet 1017 Trzcianka - leczn. 1409 Trzcinica, pow. Kępno, gmina - ludn. 19 Trzcinica, pow. Kępno, gmina - samorz. teryt. 19 Trzebania, pow. Leszno - gosp. komunal. 1081 Trzeciakowski Lech 608 Trzemeszno, pow. Gniezno - biogr. 169, 172, 174, 328, 356, 412, 425, 640 Trzemeszno, pow. Gniezno - gosp. 849 Trzemeszno, pow. Gniezno - hist. 741 Trzemeszno, pow. Gniezno - kult. 1636 Trzemeszno, pow. Gniezno - pomoc społ. 1198 Trzemeszno, pow. Gniezno - ruch amat. 1636 Trzemeszno, pow. Gniezno, gmina - turyst. 710 Trzemeszno, pow. Gniezno, gmina - zabytki 1839 Trzemeszno, pow. Gniezno, gmina - zag. wyzn. 710, 1971, 1972, 1973 Trzemeszno, pow. Krotoszyn - biogr. 471 Tukałło Konstanty 88 Tuliszków, pow. Turek - obchody 1257 Tuliszków, pow. Turek - pożarn. 1117 Tuliszków, pow. Turek - sport 1764 Tuliszków, pow. Turek, gmina - budżet 987 Tułasiewicz Natalia 609 Tur zob. Miejski Klub Sportowy "Tur" w Turku 1790 Turbańska Elżbieta 610 Turek 34 Turek - bibliot. 1690

200 Turek - biogr. 61, 136, 219, 250, 327, 465, 480, 546, 1324, 1811 Turek - budżet 1018 Turek - film 1517, 1957 Turek - gosp. 843, 845, 1258 Turek - górn. 864 Turek - hist. 812 Turek - hod. 914 Turek - kult. 1957 Turek - lit. 1811 Turek - muzealn. 1726 Turek - obchody 1258 Turek - pomoc społ. 1189 Turek - pożarn. 1105, 1123 Turek - ruch amat. 1629, 1632, 1645, 1646, 1651, 1652, 1690 Turek - samorz. teryt. 1258, 1324, 1326, 1339 Turek - sport 1790 Turek - szkoln. og. 1513, 1517, 1522 Turek - turyst. 722 Turek - wystawy 1690 Turek - zabytki 1836, 1852 Turek - zag. wyzn. 1651, 1836, 1852 Turek, gmina - samorz. teryt. 1323, 1337 Turek, okręg - biogr. 1140 Turek, okręg - zag. społ.-polit. 1140 Turek, powiat - biogr. 1328 Turek, powiat - ośw. 1461 Turek, powiat - partie polit. 1148 Turek, powiat - pomoc społ. 1222 Turek, powiat - praca 1176 Turek, powiat - samorz. teryt. 1325, 1327, 1328, 1329, 1760 Turek, powiat - sport 1760 Turew, pow. Kościan - biogr. 403 Turkowski Leonard 611 Turkowski Marek 611 Tursko, pow. Pleszew - ruch amat. 1665 Turystyka 18, 154, 411, 438, 604, 605, 680, 694, 698, 699, 700, 702, 703, 704, 706, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 726, 727, 728, 729, 854, 1027, 1586 Turystyka rowerowa 712, 717, 1027 Turystyka wodna 718, 727 Twardowska-Zakrzewska Teresa 612 Tylińska-Grzelak Maria 1217 Tylisz Dagmara 613 Ujście, pow. Piła - biogr. 257, 373, 406 Ujście, pow. Piła - ludn. 732 Ujście, pow. Piła, gmina 35 Ujście, pow. Piła, gmina - obchody 1255 Ulice 15, 44, 764, 788, 856, 1032, 1034, 1038, 1046 Unia Europejska 682, 699, 851, 1021, 1045, 1397, 1545 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 123, 290, 305, 307, 354, 455, 1439, 1743 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 132, 157, 1440, 1495 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 218, 293, 343, 347, 353, 360, 399, 465, 474, 515, 569, 608, 711, 1441, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obserwatorium Astronomiczne w Poznaniu 255

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu 127, 325, 1442 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 641, 1448, 1449 Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 828, 1450, 1451 Uniwersytet Trzeciego Wieku 225, 228, 265, 300, 317, 367, 429, 477, 526, 1552, 1567, 1568, 1680 Uprawa roślin 579, 910, 911 Urbaniak Jarosław 614, 1370 Urbaniak Zdzisław 615 Urbanistyka 788, 798, 799, 855, 856, 857, 859, 860, 1829 Urbanowska Iwonka 616, 1567 Urbański Stanisław 617 Uroczystości i obchody 136, 778, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1975 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 39 Usługi 156, 216, 318, 440, 452, 543, 795 Vetter Daniel 1955 Volkswagen Poznań S.A. w Poznaniu 884 Wachowiak Szymon 814 Walczak Bogdan 353 Walczak Marek 1767 Walczak Natalia zob. Kliśko-Walczak Natalia 307 Wapno, pow. Wągrowiec 55 Wapno, pow. Wągrowiec - biogr. 55, 229, 344, 520, 602 Wapno, pow. Wągrowiec - hist. 55, 1953 Wapno, pow. Wągrowiec - kino 1953 Wapno, pow. Wągrowiec - samorz. teryt. 1303 Warszawska Anna 63 Warsztaty terapii zajęciowej 254, 1185, 1190 Warta zob. Klub Sportowy "Warta" 87, 1781 Warta, dolina - fauna 678 Warta, dolina - flora 678 Warta, dolina - gosp. 854 Warta, dolina - turyst. 727, 854 Wasiak Marcin 86 Waszczuk Dionizy 618 Wawrzyniak Andrzej 619 Wawrzyniak Jarosław 620 Wągrowiec - bezp. publ. 1383 Wągrowiec - bibliot. 1753, 2034, 2039, 2048 Wągrowiec - biogr. 49, 81, 129, 163, 231, 261, 304, 384, 408, 414, 418, 435, 453, 469, 470, 479, 496, 507, 530, 531, 593, 624, 630, 839, 1753, 2039 Wągrowiec - czasop. 1260, 2048 Wągrowiec - estrada 1886 Wągrowiec - hand. 958, 967 Wągrowiec - hist. 813, 814, 1124 Wągrowiec - kult. 1588, 1592, 1599, 1884 Wągrowiec - leczn. 1157 Wągrowiec - łow. 49 Wągrowiec - muzealn. 1124, 1723, 1724, 1725 Wągrowiec - obchody 1260 Wągrowiec - org. młodz. 1168 Wągrowiec - org. społ. 1157 Wągrowiec - patol. społ. 1253 Wągrowiec - pomoc społ. 1191

201 Wągrowiec - pożarn. 1124 Wągrowiec - przem. 886 Wągrowiec - roln. 908 Wągrowiec - ruch amat. 1633 Wągrowiec - samorz. teryt. 81, 813, 814, 1300, 1367 Wągrowiec - sport 1786 Wągrowiec - teatr 1884, 1891 Wągrowiec - transp. 1058 Wągrowiec - wystawy 1723, 1725, 1753 Wągrowiec - zabytki 1821 Wągrowiec - zag. społ. - polit. 1138 Wągrowiec - zag. wyzn. 81, 1821, 1968, 1987 Wągrowiec, gmina - samorz. teryt. 1299 Wągrowiec, okręg - biogr. 269 Wągrowiec, okręg - transp. 1069 Wągrowiec, powiat - biogr. 50, 114 Wągrowiec, powiat - hist. 740, 815 Wągrowiec, powiat - pomoc społ. 1211, 1226 Wągrowiec, powiat - praca 1171 Wągrowiec, powiat - roln. 815 Wągrowiec, powiat - samorz. teryt. 50, 1304 Wąsowo, pow. Nowy Tomyśl - hotel. 1840 Wąsowo, pow. Nowy Tomyśl - zabytki 1840, 1846 Wein Marek 621 Wesołowska-Milewska Violetta 622 Wesoły Stanisław 623 Weterynaria 619 Wędkarstwo 478, 932 Węgierki, pow. Września - biogr. 413 Węgierki, pow. Września - bud. 858 Wiatraki 720, 1819, 1835, 1850, 1857, 1867 Wiatrowo, pow. Wągrowiec - hist. 1854 Wiatrowo, pow. Wągrowiec - zabytki 1854 Wiczyńska Anita 624 Widyński Jacek 625 Widziszewo, pow. Kościan - przem. 885 Wieczorek Ryszarda 626 Wieczyn, pow. Pleszew - biogr. 601 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 17, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252 Wielkopolska - archit. 1858 Wielkopolska - bibliogr. 2, 833 Wielkopolska - bibliot. 833, 2025 Wielkopolska - biogr. 38, 70, 154, 181, 535, 611, 756, 833, 2040 Wielkopolska - etnogr. 12 Wielkopolska - finanse 851, 1021 Wielkopolska - fotogr. 1929, 1939 Wielkopolska - gosp. 851, 1021, 1292 Wielkopolska - gosp. wod. 941 Wielkopolska - hist. 756, 757, 833, 834, 1858, 1929 Wielkopolska - inform. 2025 Wielkopolska - krajozn. 720 Wielkopolska - kult. 699, 834, 1584 Wielkopolska - leczn. 1399, 1418 Wielkopolska - leśn. 756 Wielkopolska - lit. 70 Wielkopolska - lit. lud. 839 Wielkopolska - ludn. 738 Wielkopolska - muzealn. 1687, 1688

Wielkopolska - nauka 1397 Wielkopolska - obchody 1265 Wielkopolska - ochr. środ. 682 Wielkopolska - ochr. zdrowia 1397 Wielkopolska - org. społ. 1153 Wielkopolska - ośw. 1471 Wielkopolska - pomoc społ. 941, 1177 Wielkopolska - praca 1177, 1178, 1182 Wielkopolska - roln. 38, 905 Wielkopolska - ruch amat. 1658 Wielkopolska - samorz. teryt. 1285, 1292, 1293 Wielkopolska - sport 1293 Wielkopolska - transp. 1026, 1028, 1040, 1045, 1054, 1055, 1064 Wielkopolska - turyst. 154, 694, 699, 710, 716, 720, 721 Wielkopolska - w lit. 1809 Wielkopolska - wojsko 756 Wielkopolska - wspom. 615 Wielkopolska - zabytki 720, 1826 Wielkopolska - zag. prawne 1377 Wielkopolska - zag. społ. - polit. 834, 1139 Wielkopolska - zag. wyzn. 535, 710, 1858 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 2025 Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu 908, 909 Wielkopolska, województwo 1 Wielkopolska, województwo - adm. 1272 Wielkopolska, województwo - bibliogr. 1 Wielkopolska, województwo - biogr. 39, 72, 115 Wielkopolska, województwo - budżet 1023, 1024, 1025 Wielkopolska, województwo - gosp. 1283 Wielkopolska, województwo - hand. 72 Wielkopolska, województwo - ośw. 1467 Wielkopolska, województwo - samorz. teryt. 39, 115, 1283, 1294, 1372 Wielkopolski Klub Piłkarski "Lech" Poznań 1805, 1806 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu 1285 Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, pow. Grodzisk Wlkp. 1732 Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu 1733, 1869 Więckowiak Piotr 627 Więzienia zob. Zakłady karne 1379 Wijewo, pow. Leszno - biogr. 173 Wijewo, pow. Leszno, gmina - samorz. teryt. 1371 Wilant Mieczysław 628 Wilczyński Mirosław 629 Wilczyński Stanisław 81, 630 Wilda zob. Poznań 803, 1084 Wilhelm I, cesarz 516 Wilkanowicz Roman 631 Wilkowice, pow. Leszno - biogr. 134 Winna Góra, pow. Środa Wlkp. - biogr. 704 Winna Góra, pow. Środa Wlkp. - turyst. 704 Wiosna Ludów w Wielkopolsce 601 Wioślarstwo 1774 Wiśniewski Janusz 632, 633 Witaszek Franciszek 634 Witaszek-Malinowska Maria Jolanta 634 Witczak Agnieszka 635

202 Witczak Stefan 636 Witkiewicz Andrzej 637 Witkowo, pow. Gniezno 36 Witkowo, pow. Gniezno - biogr. 263 Witkowo, pow. Gniezno - hist. 36 Witkowo, pow. Gniezno - pomoc społ. 1221, 1229, 1243 Witkowo, pow. Gniezno - sport 1763 Władysławów, pow. Turek - szkoln. og. 1518 Władysławów, pow. Turek, gmina - samorz. teryt. 1295 Włodarczyk Anita 638 Włodarczyk Beata 639 Włodarczykowie Ryszard i Mariusz 923 Włoszakowice, pow. Leszno - pomoc społ. 1201 Wojciechowska Magdalena zob. LangnerWojciechowska Magdalena 362 Wojciechowska Maria 640 Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 1946 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 1411, 1421, 1423 Wojnowice, pow. Nowy Tomyśl - samorz. teryt. 1342 Wojsko 287, 359, 417, 674, 756, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1829 Wojtalik Michał 641 Wojtkowiak Agnieszka 642 Wojtkowiak Czesław 643 Wojtkowiak Robert 644 Wojtuś Bogdan 645 Wola Dąbrowiecka, pow. Wolsztyn - kult. 1622 Wola Koszucka, pow. Słupca - biogr. 243 Woldańska-Płocińska Aleksandra 1737 Wolniewicz Danuta 646 Wolnomularstwo zob. Masoneria 716 Wolontariat 64, 65, 1189, 1214, 1215, 1803 Wolszlegier Wacław 647 Wolsztyn - bibliot. 1740 Wolsztyn - biogr. 47, 599 Wolsztyn - hist. 743 Wolsztyn - muzealn. 1676 Wolsztyn - pomoc społ. 1190, 1213, 1225 Wolsztyn - samorz. teryt. 47, 1332 Wolsztyn - transp. 1029, 1676 Wolsztyn - wystawy 1740 Wolsztyn, powiat - samorz. teryt. 1355, 1356 Woykowska Julia 648 Woźniak Dariusz 1931 Woźnicki Franciszek 649 Woźniki, pow. Grodzisk Wlkp. - czas. 13 Woźniki, pow. Grodzisk Wlkp. - zag. wyzn. 13, 1755, 1813, 1817, 1984 Woźny Aleksander 650 Wrąbczynkowskie Holendry, pow. Września - biogr. 118, 119, 368, 369 Wrąbczynkowskie Holendry, pow. Września - hist. 368, 369 Wronczyn, pow. Poznań - hist. 1576 Wronki, pow. Szamotuły - muzealn. 1376 Wronki, pow. Szamotuły - zag. prawne 1376 Wróblewska Aleksandra zob. Kazuś-Wróblewska Aleksandra 296 Wróblewski Mariusz 651 Wróżewy, pow. Krotoszyn - samorz. teryt. 1307

Wrzesińska Barbara 652 Wrzesiński Jacek 653 Wrzeszczyna, pow. Czarnków-Trzcianka - biogr. 1305 Wrzeszczyna, pow. Czarnków-Trzcianka - samorz. teryt. 1305 Września - archeol. 744 Września - archit. 1859, 1860 Września - biogr. 168, 227, 238, 241, 247, 443, 495, 500, 501, 578, 644, 668 Września - czas. 5 Września - czasop. 2050 Września - film 1962, 1963 Września - fotogr. 1941 Września - hist. 816, 817, 818, 819, 1717, 1999 Września - leczn. 1406, 1416 Września - ludn. 818, 819, 1142 Września - łącz. 816 Września - muzealn. 5, 1716, 1717 Września - ośw. 1361 Września - ośw. dorosłych 1552 Września - ruch amat. 1634, 1635, 1656 Września - samorz. teryt. 1361 Września - sport 1361 Września - szkoln. og. 1536 Września - szkoln. zaw. 858, 1536, 1551, 1558 Września - wspom. 108 Września - wystawy 1717, 1941 Września - zabytki 1859, 1860 Września - zag. społ. - polit. 1142 Września - zag. wyzn. 108, 1999 Września, okręg - archit. 1986 Września, okręg - zabytki 1986 Września, okręg - zag. wyzn. 1986 Września, powiat - budżet 999, 1008 Września, powiat - gosp. 847 Września, powiat - gosp. wod. 942 Września, powiat - hist. 819, 820 Września, powiat - ludn. 819, 820, 1142 Września, powiat - praca 1174 Września, powiat - samorz. teryt. 1314, 1335 Września, powiat - zag. społ. - polit. 1142 Wspomnienia 101, 108, 110, 159, 175, 186, 198, 255, 303, 312, 319, 353, 373, 375, 385, 476, 498, 518, 524, 528, 544, 581, 604, 611, 615, 616, 634, 658, 672, 676, 760, 767, 781, 811, 1363 Współpraca międzynarodowa 1572 Współpraca międzynarodowa (Niemcy) 418, 899, 1138, 1398, 1413, 1535 Współpraca międzynarodowa (Rosja) 1670 Współpraca międzynarodowa (Ukraina) 1584 Wujczak Elżbieta 654, 655 Wujczak Jan 654, 655 Wybory parlamentarne 562, 564, 565, 1149, 1273, 1276, 1277 Wybory prezydenckie 1272 Wybory samorządowe 1295, 1317, 1347, 1375 Wychowanie przedszkolne 252, 309, 607, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1480, 1484 Wydawnictwo Pallotinum w Poznaniu 2014 Wydawnictwo Poznańskie w Poznaniu 2016 Wykopaliska archeologiczne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 751

203 Wysocko Wielkie, pow. Ostrów Wlkp. - hod. 918 Wysocko Wielkie, pow. Ostrów Wlkp. - ruch amat. 1644 Wystawy 866, 929, 930, 1659, 1674, 1675, 1679, 1680, 1681, 1682, 1684, 1685, 1686, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1701, 1702, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1711, 1717, 1719, 1721, 1722, 1723, 1725, 1729, 1730, 1731, 1732, 1735, 1736, 1737, 1738, 1740, 1741, 1744, 1745, 1747, 1748, 1749, 1751, 1754, 1869, 1902, 1930, 1932, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1949, 1950, 1951, 2040, 2042 Wystawy indywidualne 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951 Wyszyński Stefan 2008 Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie 1452, 1453 Wyższa Szkoła Inżynierska w Ostrowie Wlkp. 1454 Zaborowo zob. Leszno 1833 Zabytki 28, 539, 560, 701, 702, 703, 709, 713, 720, 792, 840, 1386, 1387, 1391, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1826, 1827, 1828, 1829, 1831, 1833, 1834, 1835, 1836, 1839, 1840, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1855, 1857, 1859, 1860, 1862, 1863, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1932, 1986 Zabytki sakralne 1830, 1833, 1838, 1843, 1845, 1848, 1852 Zagadnienia prawne 323, 800, 982, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1968 Zagadnienia prawno - administracyjne 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391 Zagadnienia socjologiczne 1183, 1184 Zagadnienia społeczne 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254 Zagadnienia społeczne i polityczne 21, 834, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184,

1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1358, 1364, 1951 Zagadnienia wyznaniowe 11, 13, 75, 80, 81, 101, 108, 113, 117, 140, 141, 142, 163, 174, 222, 223, 251, 260, 285, 291, 295, 328, 333, 341, 364, 366, 380, 388, 391, 412, 414, 426, 446, 449, 451, 458, 468, 494, 527, 531, 534, 535, 537, 560, 609, 645, 650, 675, 701, 702, 704, 706, 710, 768, 787, 790, 796, 805, 900, 1167, 1184, 1193, 1254, 1270, 1386, 1387, 1391, 1410, 1470, 1526, 1544, 1547, 1628, 1651, 1668, 1691, 1755, 1813, 1817, 1821, 1823, 1824, 1825, 1828, 1830, 1833, 1836, 1838, 1843, 1845, 1848, 1851, 1852, 1862, 1875, 1876, 1918, 1919, 1920, 1925, 1954, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Zagórów, pow. Słupca - bibliot. 2024 Zagórów, pow. Słupca - biogr. 102, 657, 822 Zagórów, pow. Słupca - hand. 827 Zagórów, pow. Słupca - hist. 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827 Zagórów, pow. Słupca - ludn. 821, 822, 824 Zagórów, pow. Słupca - pomoc społ. 826 Zagórów, pow. Słupca, gmina - budżet 994 Zagów, pow. Słupca - biogr. 51 Zakłady karne 1376, 1379 Zakony męskie 13, 140, 141, 142, 223, 333, 1755, 1813, 1817, 1981, 1984, 1996 Zakony żeńskie 391, 426, 468, 787, 1526, 1544, 1691, 1925, 1980 Zakrzewska Teresa zob. Twardowska-Zakrzewska Teresa 612 Zakrzewski Włodzimierz Jan 1754 Zamek cesarski w Poznaniu 1623, 1624, 1625 Zamek królewski w Poznaniu 1868, 1869 Zamki zob. Zabytki 1847, 1854 Zaniemyśl, pow. Środa Wlkp. - biogr. 511, 1799 Zaniemyśl, pow. Środa Wlkp. - kult. 1799 Zaniemyśl, pow. Środa Wlkp. - org. młodz. 1799 Zaniemyśl, pow. Środa Wlkp. - sport 1799 Zaremba Marta 1744 Zarębowie Iwona i Wojciech 656 Zawal Włodzimierz 657 Zbąszyń, pow. Nowy Tomyśl - biogr. 598 Zduny, pow. Krotoszyn - biogr. 459, 551 Zduny, pow. Krotoszyn - pożarn. 1098 Zduny, pow. Krotoszyn - przem. 897 Zduny, pow. Krotoszyn - sport 1773 Zduny, pow. Krotoszyn, gmina - budżet 979

204 Zdziętawy, pow. Krotoszyn - kult. 1609 Zespoły folklorystyczne 1665 Zespół Szkół Elektroniczno - Telekomunikacyjnych w Lesznie 77 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 1560 Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa "Komedy" Trzcińskiego w Ostrowie Wlkp. 1549 Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, pow. Gostyń 1564, 1565 Zeyland, rodzina 658 Zeyland-Korytek Maria 658 Zgaińska Dorota 659 Zieliniec, pow. Września - pomoc społ. 1219 Zieliński Bartosz 660 Zieliński Stefan 661 Zielnica Irena 662 Zielonacki Zbigniew 663 Zielonka Jerzy 113, 664, 665 Zielonka, pow. Poznań, okręg - hist. 828 Zielonka, pow. Poznań, okręg - leśn. 828 Zielonka, pow. Poznań, okręg - mapy 828 Ziembal Franciszka 63 Ziemiaństwo 647, 834 Ziemniak Wojciech 92, 666, 1766 Ziemski Michał 667 Zięty Rafał 668 Zimniak Wojciech 669 Zimniewicz Grzegorz 670 Ziółkowska Grażyna 105 Ziółkowski Bartosz 671 Ziółkowski Janusz 88 Ziółkowski Marek 88, 672 Związek Harcerstwa Polskiego 100, 172, 581, 596, 1168, 1169, 1799 Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych 96 Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu 1812 Zybura Urszula 1816 Zydroń Antoni 673 Żabiczyn, pow. Wągrowiec - biogr. 1853 Żabiczyn, pow. Wągrowiec - hist. 1853 Żabiczyn, pow. Wągrowiec - zabytki 1853 Żabikowo zob. Luboń 774 Żakowski Sławomir 674 Żarski Henryk 1734 Żelice, pow. Wągrowiec - szkoln. podst. 1503 Żłobki 1478, 1479 Żmichowska Narcyza 70 Żmuda Adam 675 Żółtowscy 676 Żubrowska-Gil Maria 45 Żuławka, pow. Piła 37 Żychlewo, pow. Gostyń - biogr. 374 Żychlin, pow. Konin - muz. 1878 Żychlin, pow. Konin - plast. 1878 Życie literackie 358, 1755, 1813, 1815, 1817, 1818 Żydzi 98, 289, 590, 730, 781, 807, 821, 822, 824, 1929, 1939 Żylice, pow. Rawicz - hod. 915 Żywienie zbiorowe 338, 342, 464, 975, 976, 977

205

Publikacje Pracowni Bibliografii Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

1. „Bibliografia Regionalna Wielkopolski”: Rocznik 1997 z. 1. W przygotowaniu z. 2 Rocznik 1998 z. 1-2 W przygotowaniu z. 3 Rocznik 1999 z. 1-4. W przygotowaniu z. 5 Rocznik 2000 z. 1-5. W przygotowaniu z. 6 Rocznik 2001 z. 1-5. W przygotowaniu z. 6 Rocznik 2002 z. 1-5. W przygotowaniu z. 6 Rocznik 2003 z. 1-6. W przygotowaniu z. 7 Rocznik 2004 z. 1-7. Rocznik 2005 z. 1-7. W przygotowaniu z. 8 Rocznik 2006 z. 1-8. Rocznik 2007 z. 1-7. W przygotowaniu z. 8 Rocznik 2008 z. 1-7. W przygotowaniu z. 8 Rocznik 2009 z. 1-6. W przygotowaniu z. 7 Rocznik 2010 z. 1-5. W przygotowaniu z. 6 Rocznik 2011 z. 1 W przygotowaniu z. 2

2. „Książki o Wielkopolsce wydane w ... roku”. (Wybór): Rocznik 1999 Rocznik 2000 Rocznik 2001 Rocznik 2002 Rocznik 2003 Rocznik 2004 Rocznik 2005 Rocznik 2006 Rocznik 2007 Rocznik 2008 Rocznik 2009

Wydawnictwa można nabyć w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ul. B. Prusa 3, tel. 66-40-891.