BIBLIOGRAFIA TEMATYCZNA STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VIII: 2017 NR 1(18)

Katarzyna Marszałek Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przegląd prac naukowych i popularno-naukowych osób ze stopniem doktora habilitowanego z tematyki dotyczącej organizacji harcerskich, w latach 1969-2016 Część III W latach 1965-2016, według dostępnych danych, sześć osób uzyskało stopień doktora habilitowanego z tematyki dotyczącej organizacji harcerskich. Byli to Adamski Władysław, Maszczak Tadeusz, Sławomir Mirosław Mazur, Głowacka-Sobiech Edyta Agnieszka, Baran Adam Franciszek, Wojtycza Janusz Piotr. Patrz tabela nr 1. Tabela nr 1. Zestawienie prac/cyklów habilitacyjnych z tematyki harcerskiej w latach 1969-2016 według roku, imienia nazwiska, pracy/cyklu oraz dyscypliny. Nazwisko i imię

temat

1969

Adamski Władysław

Determinanty aktywności społecznej. praca Porównawcze studium socjologiczne zbiorowości instruktorów ZHP

socjologia

1980

Maszczak Tadeusz

Rola i miejsce wychowania fizycznego w działalności ZHP

praca

nauki o kulturze fizycznej

1990

Sławomir Mirosław Mazur

Wychowanie dla obronności w Związku Harcerstwa Polskiego

praca

pedagogika

2014

GłowackaHarcerstwo w Polsce w latach 1944Sobiech Edy- 1990 ta Agnieszka

praca

pedagogika

1

praca/cykl

dyscyplina1

rok

Nazwy dyscyplin zastosowano w większości przypadków takie, jakie podawane

były w bazie Nauka Polska.

125

Katarzyna Marszałek 2015

Baran Adam Franciszek

Młodzież wobec komunizmu po II wojnie światowej, na przykładzie środowisk i organizacji harcerskich w Polsce i za granicą

cykl

nauki historyczne

2016

Wojtycza Janusz Piotr

Dzieje Związku Harcerstwa Polskiego cykl i jego rola wychowawcza

nauki historyczne

Źródło: opracowanie własne.

Wymienieni powyżej badacze, którzy uzyskali stopnie doktora habilitowanego, opublikowali następujące 1rozprawy2, artykuły naukowe z obszaru harcerstwa. Tab. nr 3. Opublikowane rozprawy, artykuły i inne z obszaru harcerstwa osób, które uzyskały stopień doktora habilitowanego z tematyki dotyczącej organizacji harcerskich. Nazwisko i imię

książki

Prace pod redakcją

Artykuł lub rozdział w publikacji

inne

Adamski Władysław

2

-

-

-

Baran Adam Franciszek 

10

-

66

-

33

Głowacka-Sobiech Edyta Agnieszka 2

10

Maszczak Tadeusz

2

-

1

-

Mazur Sławomir Mirosław

-

-

-

-

Wojtycza Janusz Piotr

5

14

21

24

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych na stronach internetowych: Nauka Polska, Biblioteka Narodowa, uczelni, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Poniżej prezentuję szczegółowe imienne wykazy, opublikowanych rozpraw, artykułów i innych z obszaru harcerstwa osób, które uzyskały stopień doktora habilitowanego z tematyki dotyczącej organizacji harcerskich.

2

126

W zestawieniu wliczono również prace/cykle habilitacyjne.

Przegląd prac naukowych i popularno-naukowych

Adamski Władysław3 Monografie 1971, Determinanty aktywności społecznej: porównawcze studium socjologiczne zbiorowości instruktorów ZHP; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, ss. 286, 1971, We własnych oczach: wspomnienia instruktorów ZHP, Warszawa, ss. 265. Baran Adam Franciszek4 Monografie 2014, Od pieriestrojki do Karty Polaka. Środowiska i organizacje polskiego harcerstwa na terenie ZSRR i po jego rozpadzie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, ss. 421, 2012, współautorska z G. Motyka, R. Wnuk, T. Stryjek, Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953, Wydawnictwo Naukow Scholar, instytut Polityczny OAN, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk-Warszawa, ss. 666, 2009, Profesor Strzembosz. Historyk Armii Krajowej, harcerz i wychowawca, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa, ss. 240. 2007, Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990). Niepokorni i niezależni, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa i in., ss. 527, 2006, Refleksje o harcerstwie i wychowaniu [opracowanie], ZHR Poznańczyk Sp. zoo, Warszawa-Poznań, Tomasz Strzembosz, ss. 264, 2005, Refleksje o harcerstwie i wychowaniu [opracowanie], Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz i in., Tomasz Strzembosz, ss. 264, 2000, Harcerska alternatywa. ZHR w latach 1989-1990, Naczelnictwo ZHR, Warszawa, ss. 215, 1998, Skauting na Ziemi Sandomierskiej (1912-1920), Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz, ss. 163, 1998, współautorska z Robert Wiraszka, O ZHR w prasie (1989-1996), Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Warszawa, 1995, Z dziejów harcerstwa 3

Na podstawie danych zawartych na stronie Nauka Polska https://alpha.bn.org. pl/search~S5*pol?/aAdamski+W{u0142}adys{u0142}aw/aadamski+wl~aadysl~aaw/1%2C7%2C52%2CB/exact&FF=aadamski+wl~aadysl~aaw+++++1930&1%2C43%2C, z dn. 12.08.2016. 4 Na podstawie danych zawartych na stronie Nauka Polska http://nauka-polska.pl/ dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=134227&lang=pl, oraz http://www.ck.gov. pl/index.php/postepowania-awansowe/postepowania-habilitacyjne/dziedzina-nauk-humanistycznych/3057-baran-adam, z dn. 7.08.2016. Zachowano oryginalną pisownię i stylistykę.

127

Katarzyna Marszałek

tarnobrzeskiego, 1912-1949, AF Baran, Wydawnictwo Samorządowe, Tarnobrzeg, ss. 31. Prace pod redakcją 2009, Od zniewolenia do wolności. Studia historyczne, Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, Polskie Radio Białystok, Warszawa-Białystok, ss. 499 2004, Bogu, Polsce, bliźnim... 90 lat polskiego harcerstwa. Materiały z sesji historyczno-naukowej 19 maja 2001 r. w Rzeszowie zorganizowanej przez Podkarpacki Okręg ZHR, „Drukarnia GS”, Kraków/ Podkarpacki Okręg ZHR, ss. 141. Publikacje w wydawnictwach zbiorowych 2016, „Z KGB na karku”. Rola Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w odrodzeniu i tworzeniu harcerskich środowisk i organizacji wśród Polaków w zachodnich republikach ZSRR oraz jego „służba na pograniczu kultur” (1989-1991), Życie na przekór. Młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL - nowe tropy i pytania badawcze, 2014, Harcerstwo, Węzły pamięci niepodległej Polski, 2013, Niebanalny życiorys - Stanisław Broniewski (1915-2000), Młodość przeżywa się raz! „Orszy” gawędy o wychowaniu, pp. 277-294, 2010, W cieniu „Solidarności”. Harcerstwo „niepokorne” i niezależne w Polsce 1980-1990, „Solidarność” 1980-1990, vol. 7, pp. 331-357, 2010, „Emigracyjny ZHP” jako inspirujący ośrodek wrogich elementów w Polsce w latach 1945-1957, Tajny oręż czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, pp. 175-186, 2009, Harcerstwo niezależne. Od Niezależnego Ruchu Harcerskiego do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, „Jesteście naszą wielką szansą”. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944-1989, pp. 203-215, 2009, Stanisław Broniewski „Orsza” wobec wydarzeń harcerskich w Polsce z lat 1980-1983, Od zniewolenia do wolności. Studia historyczne, pp. 361--383, 2009, Polskie harcerstwo w krajach byłego ZSRR. Stan obecny i perspektywy, Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską, pp. 197-207, 2009, Ognisko harcerskie Anno Domini 2009, Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia Szkoły Realnej, Gimnazjum i Liceum w Tarnobrzegu 19092009, pp. 139--171, 2009, O „nitce salezjańskiej” w Polsce..., Studia z dziejów harcerstwa 19441989, pp. 197-203, 128

Przegląd prac naukowych i popularno-naukowych

2009, Geneza Porozumienia KIHAM. Jak powstało Porozumienie Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Studia z dziejów harcerstwa 1944-1989, pp. 77-96, 2009, Coś im dałem i coś zabrałem, Studia z dziejów harcerstwa 1944-1989, pp. 211-217, 2008, Echa aktualnej sytuacji Republikańskiego Społecznego Zjednoczenia „Harcerstwo” na Białorusi, Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy na XXI wiek, pp. 117-125, 2007, Polityka władz naczelnych ZHP poza granicami Kraju wobec harcerstwa w Polsce w latach (1980-1990), Emigracja polska wobec problemów przebudowy i sowietyzacji Kraju po drugiej wojnie światowej, pp. 453-464, 2004, Organizacja i stan polskiego harcerstwa na Białorusi w latach 1997-2002 (zarys problematyki), Młode pokolenie polskich emigrantów - jego losy i problemy w XX wieku, pp. 37-61, 2003, Niezależna prasa harcerska od sierpnia 1980 do 13 grudnia 1981. Stan badań i postulaty badawcze, Z dziejów prasy harcerskiej w Kraju i na obczyźnie, pp. 171-177, 2001, Tomasz Strzembosz, Kalendarium ZHR (1989-2000), pp. 137-139, 2001, Krzysztof Stanowski, Kalendarium ZHR (1989-2000), pp. 139-140, 2000, Sandomierskie harcerki w walce o niepodległość Ojczyzny, Wojenna służba Polek w II wojnie światowej, pp. 69-82, 2000, Bibliografia publikacji, opracowań i książek prof. dr. hab. Tomasza Strzembosza - stan na 1 VI 2000, Polska walka, opozycja, niepodległość, pp. 15--26, Artykuły 2014, Był człowiekiem wolnym. Biografia prof. dr. hab. Tomasza Strzembosza, Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa, vol. 10, pp. 88-94, 2013, Pokolenie ubeckich kazamatów i sowieckich łagrów. Środowiska i organizacje byłych młodocianych więźniów politycznych okresu stalinowskiego w Polsce po 1989 r. oraz podobne struktury i inicjatywy w Europie Wschodniej (rekonesans badawczy), Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa, vol. 9, pp. 23-40, 2007, Harcerstwo w Kazachstanie (1996-2006). 5 tysięcy kilometrów od Warszawy, Skaut (Harcerskie Pismo Historyczne, Tarnów), vol. 3, pp. 14-16, 2007, „Harcerstwo to skauting plus niepodległość”. Jakiej organizacji pragnął Andrzej Małkowski”, Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa, vol. 3, pp. 24-32, 129

Katarzyna Marszałek

2006, Nie fałszować harcerstwa (o książce Stanisława Czopowicza), Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa, vol. 2, nr recenzja, pp. 11-16, 2006, Harcerstwo na progu XXI wieku. Wychowawcza funkcja organizacji pozaszkolnych., Ethos, vol. 3, pp. 177-185, 2005, Harcerski ruch wydawniczy. Charakter i działalność Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego (1981-1986), Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa, vol. 1, pp. 126-141, 2005, „Wielka gra” o Polskę, Drogowskazy, vol. 5, pp. 55-56, 2004, Tomasz Strzembosz, Krajka, vol. 1, pp. 2-6, 2004, Przemówienie gen. Nikodema Sulika do harcerek i harcerzy w Kraju na falach RWE, Zeszty Historyczne WiN-u, vol. 21, pp. 313-324, 2004, Geneza i organizacja struktur ZHR w Polsce południowo-wschodniej w latach (1989-1993), Bogu, Polsce, bliźnim... 90 lat polskiego harcerstwa. Materiały z sesji historyczno-naukowej 19 maja 2001 r. w Rzeszowie zorganizowanej przez Podkarpacki Okręg ZHR, pp. 84-108, 2004, Był dla nas Starszym Bratem, Krajka, vol. 1, pp. 9-11, 2003, Walka o kształt harcerstwa w ostatniej dekadzie PRL. Rola harcmistrza Stanisława Broniewskiego „Orszy”, Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów, nr numer specjalny, pp. 1-49, 2003, Odradza się harcerstwo w Estonii, Drogowskazy, vol. 64, pp. 44-47, 2002, Ks. Jan Zieja, Studia Rzeszowskie, vol. 8, pp. 157-163, 2002, Harcerstwo niepokorne i niezależne w ostatniej dekadzie PRL, Studia Rzeszowskie, vol. 9, pp. 231-247, 2001, Niezależne organizacje harcerskie w PRL w służbie Polakom na Wschodzie (1985-1990), Prace Naukowe Światowej Rady Badań nad Polonią, vol. 7, pp. 345-364, 2001, Internet jako nowe źródło badań Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, Prace Naukowe Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią, vol. 2, pp. 149-165, 2001, Harcerstwo jako forma sprzeciwu, Arcana, vol. 42, pp. 83-86, 2000, Zarys biografii Adama Bienia (1899-1998), Prace Naukowe Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią, vol. 4, pp. 166-179, 2000, Władysław Siła-Nowicki, Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 195689, vol. 1, pp. 315-317, 2000, W stulecie urodzin Adama Bienia, Zeszyty Historyczne, vol. 131, nr 510, pp. 199-202, 2000, Rewolucyjna Komenda Chorągwi ZHP w Krakowie (XI-XII 1956), Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego, vol. 4, pp. 140-149, 130

Przegląd prac naukowych i popularno-naukowych

2000, Harcerskie relacje Warszawa - Londyn (grudzień 1956 - marzec 1957 r.), Zeszyty Historyczne, vol. 133, nr 512, 1999, Harcerstwo niezależne w dobie „okrągłego stołu” (luty-kwiecień 1989), Studia Rzeszowskie, vol. 6, pp. 152-182, 1999, Harcerstwo alternatywne. Lista „harcerskich instytucji opozycyjnych” (organizacji, środowisk, pism itp.) działających w latach 1980-1989, Drogowskazy, vol. 4, pp. 86-96, 1999, Adam Stanowski (1927-1990), Studia Rzeszowskie, vol. 6, pp. 229-233, 1998, Ks. hm. Jan Zieja (1897-1991). Naczelny Kapelan Szarych Szeregów, Drogowskazy, vol. 2, pp. 56-60, 1998, Jamboree w sieci, Magazyn Internet, vol. 10, pp. 30-31, 1998, Hieronim Dekutowski, major (1918-1949), Tarnobrzeskie Zeszty Historyczne, vol. 17, pp. 75-78, 1998, Hieronim Dekutowski (1918-1949), Studia Rzeszowskie, vol. 5, pp. 210-214, 1998, Adam Stanowski (1927-1990) - „Kamyk” lat osiemdziesiątych, Drogowskazy, vol. 4, pp. 49-59, 1997, Sandomierski skauting (1912-1920), Notatnik Sandomierski, vol. 10, pp. 55-73, 1997, Odszedł na Wieczną Wartę harcmistrz od „Jędrusia”, Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów, vol. 38, pp. 25-28, 1997, Najstarszy sandomierski skaut, Drogowskazy, vol. 1, pp. 36-42, 1997, Komendanci Hufca ZHP i „Roju” Szarych Szeregów w Opatowie (19191945), Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów, vol. 39, pp. 43-44, 1996, Z lamusa harcerskiej „bibuły”, Drogowskazy, vol. 2, pp. 34-37, 1996, Harcmistrz od „Jędrusia”. Eugeniusz Dąbrowski (1923-1996), Zeszyty Sandomierskie, vol. 5, pp. 52-53, 1993, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, vol. 5, pp. 32-34, 1993, Związek Harcerstwa Polskiego w Tarnobrzegu (1957-92), Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, vol. 5, pp. 18-22, 1993, Tarnobrzeskie harcerstwo (1912-1949), Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, vol. 5, pp. 3-17, 1993, Spis prasy harcerskiej wydawanej w Tarnobrzegu w latach 1924-1992, Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, vol. 5, pp. 49-56, 1993, Hufcowi i hufcowe (1933-1949), Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, vol. 5, pp. 23-29, 131

Katarzyna Marszałek

1993, Harcerskie miejsca pamięci, Tarnobrzeskie Zeszyt Historyczne, vol. 5, pp. 60, 1991, Tarnobrzescy harcerze w organizacjach konspiracyjnych w latach 19391949, Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, vol. 2, pp. 34-38, 1989, Skauting tarnobrzeski (1912-1920), Harcerstwo, vol. 10, pp. 15-18, Głowacka-Sobiech Edyta Agnieszka5 Monografie 2013, Harcerstwo w Polsce w latach 1944 – 1990, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 380 2003, Twórcy polskiego skautingu – Olga i Andrzej Małkowscy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, ss. 284 Artykuły 2013, „Jak Antek zaczął zuchów kształcić”, czyli o Aleksandrze Kamińskim i jego koncepcji kształcenia zuchów i instruktorów zuchowych [w:] Wszechstronny nauczyciel gwarancją rozwoju przyszłych pokoleń, Żary, ss. 54 – 60;  2013, O „Romanosach” słów przyjacielskich parę…[w:] S. Romanowski, Jest taki Krąg. Instruktorski Krąg Pokoleń „Romanosy” Związku Harcerstwa Polskiego” 1986 – 2013, Warszawa, ss. 5 – 6;  2012, „Płomienny” drużynowy [w:] Pochwała niepokory, pod red. B. Jankowskiej – Konik, Warszawa, ss. 90 – 121; 2011, Edukacja obywatelska w harcerskim systemie wychowawczym w okresie II Rzeczypospolitej [w:] W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej. Seria: Szkoła – Państwo –Społeczeństwo, pod red. K. Jakubiaka i T. Maliszewskiego, Kraków, ss. 253 – 262;  2010, „Zuchmistrz” – okiem pedagoga [wersja skrócona], „Biuletyn Historyczny Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy”, nr 53, ss. 39 – 42;  2010, „Zuchmistrz” – okiem pedagoga, „Zuchmistrz. Wydanie specjalne. W kręgu zuchowych gromad. 100 – lecie harcerstwa”, ss. 352 – 357;  2010, Tradycje grunwaldzkie w harcerstwie – w 600- setną rocznicę bitwy pod Grunwaldem, „Biuletyn Historii Wychowania”, ss. 117 – 120;  2010, O Zawiszy Czarnym z Garbowa herbu Sulima, „Zuchmistrz. Wydanie specjalne. 600 – lecie bitwy pod Grunwaldem”, ss. 53 – 54;  5

Na podstawie danych zawartych na stronie http://historiawychowania.amu.edu. pl/EGS.html, z dn. 7.08.2016. Zachowano oryginalną pisownię i stylistykę.

132

Przegląd prac naukowych i popularno-naukowych

2010, Gawęda o rycerzach, „Zuchmistrz. Wydanie specjalne. 600- lecie bitwy pod Grunwaldem”, ss. 45 – 47;  2010, Maria Grzegorzewska i Olga Małkowska – żywoty równoległe [w:] Aktualność pedagogiki Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych, pod red. T. Fetzkiego, Żary , ss. 81 – 84;  2008, W roku 2008 o Tadeuszu Strumille (1880 – 1958) i Aleksandrze Kamińskim (1903 – 1978) w rocznicę Ich śmierci, „Biuletyn Historii Wychowania” 2008, ss. 129 – 133; 2008, Gawęda o druhnie Oleńce i druhu Andrzeju, „Zuchmistrz. Wydanie specjalne. 2008 – rok twórców harcerstwa” 2008, ss. 10 – 12;  2008, Harcerska służba dzieciom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie w II Rzeczypospolitej, „Czuwaj” 2008, nr 10, ss. 3 – 5;  2008, Rok 2008 – rokiem Olgi i Andrzeja Małkowskich – twórców polskiego skautingu, „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2008, nr 4, ss. 104 – 105;  2008, Harcerstwo wobec niepełnosprawności i niedostosowania społecznego w okresie międzywojennym (do 1939 roku), „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2008, nr 4, ss. 41 – 45;  2007, W 150. rocznicę urodzin Roberta Baden – Powella i 100. rocznicę zorganizowania pierwszego obozu skautowego, „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2007, nr 3, s. 78 – 80;  2007, „Kamykowe małżeństwo”. O Janinie i Aleksandrze Kamińskich [w:] Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej, pod red. W. Jamrożka, K. Kabacińskiej, K. Ratajczaka i Wł. Szulakiewicz, Poznań, ss. 273 – 280;  2007, „W kręgu przyjaźni i cieniu sierpnia”. ZHP w czasach stanu wojennego [w:] Ad novum fructum. Z okazji jubileuszu poznańskich historyków wychowania, pod red. W. Jamrożka, K. Ratajczaka, D. Żołądź – Strzelczyk, Poznań , ss. 148 – 159;  2007, Rocznik Historii Harcerstwa, Warszawa 2005/1, ss. 150; Rocznik Historii Harcerstwa, Warszawa 2006/2, ss. 180, „Rocznik Historii Harcerstwa” 2007, nr 3, ss. 67 – 68;  2006, Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej 1973 – 1981, „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2006, nr 2, ss. 39 – 48;  2006, Harcerstwo polskie po II wojnie światowej na ziemiach odzyskanych na przykładzie Ziemi Szczecińskiej [w:] Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały. 1911 – 2006, pod red. E. Czapli, Rzeszów, ss. 295 – 302;  2006, Portret wychowawcy. Pierwszy skaut Rzeczypospolitej, „Psychologia w Szkole” 2006, nr 2, ss. 133 – 142;  133

Katarzyna Marszałek

2006, Ruch harcerski w Polsce w latach 1944 – 1989. Stan badań i potrzeby badawcze, „Przegląd Historyczno – Oświatowy” 2006, nr 1 – 2, ss. 129 - 138; 2004, Edukacja fizyczna młodzieży w początkach polskiego skautingu [w:] Przeszłość polskiej kultury fizycznej, pod red. M. Orlewicz – Musiał i R. Wasztyla, Kraków, ss. 81 – 88;  2004, W rocznicę śmierci Olgi i Andrzeja Małkowskich – twórców polskiego skautingu, „Biuletyn Historii Wychowania” 2004, nr 1 – 2, ss. 39 – 40;  2004, Andrzej Małkowski (1888 – 1919) – twórca polskiego skautingu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika XXIII – Nauki Humanistyczno – Społeczne”, zeszyt 365, Toruń 2004, ss. 31 – 53;  2003, Andrzej Małkowski (1888 – 1919) – twórca i pionier polskiego skautingu, „Przegląd Historyczno – Oświatowy” 2003, nr 3 – 4, ss. 93 – 110;  114 – 115;  2003, Olga Małkowska - twórczyni Dworku Cisowego ( Harcerskiej Szkoły Pracy ) w Sromowcach Wyżnych [w:] Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki, pod red. W. Jamrożka i D. Żołądź – Strzelczyk, Poznań, ss. 227 – 236;  2002, Harcerstwo polskie w latach 1944-1956 [w:] Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach 1944-1956, pod red. ks. E. Walewandra, Lublin, ss. 289-298;  2001, Pierwsza Skautka Rzeczypospolitej - wkład Olgi Drahonowskiej - Małkowskiej w narodziny skautingu dla dziewcząt [w:] Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. W. Jamrożka i D. Żołądź - Strzelczyk, tom II, Poznań, ss. 191-200;  2001, W dziewięćdziesiątą rocznicę narodzin skautingu na ziemiach polskich, „Biuletyn Historii Wychowania”, , nr 1-2, ss. 40-49;  2000, Polski skauting a „Nowe Wychowanie” [w:] Galicja i jej dziedzictwo. Pedagogika Nowego Wychowania w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku, T. 14, pod red. A. Meissnera i Cz. Majorka, Rzeszów, ss. 295 – 403.  2000, Wychowanie i miejsce dziewcząt w początkach polskiego skautingu [w:] Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, pod red. K. Jakubiaka, Bydgoszcz, ss. 356 - 343;  Hasła w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku 2009, Wocalewska Maria [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. VII, Warszaw ss. 191-192. 134

Przegląd prac naukowych i popularno-naukowych

2009, Związek Harcerstwa Polskiego [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. VII, ss. 977-980. 2006, Strumiłło Tadeusz [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. V, Warszawa, ss. 1075 – 1076; 2006, Skauting [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. V, Warszawa, ss. 779 – 780;  2006, Siedlaczek Stanisław [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. V, Warszawa, ss. 677 – 679;  2004, Małkowska Olga [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. III, Warszawa, ss. 33 – 35;  2004, Mauersberger Jan Paweł [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. III, Warszawa 2004, ss. 102 – 104; 2003, Metoda harcerska [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. II, Warszawa, ss. 157 – 158;  2003, Metoda zuchowa [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha, t. II, Warszawa, ss. 158;  2003, Lutosławski Kazimierz [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XX wieku, pod red. T. Pilcha, t. II, Warszawa ss. 1098 – 1099; Maszczak Tadeusz6 Monografie 1. 1979, Wychowanie fizyczne w harcerstwie, Wydawnictwo AWF, Warszawa, ss. 208, 2. 1981, współautorska z A. Szatyński, Sport w szczepie, drużynie, zastępie, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986, ss. 367, 3. 1986, współautorska z A. Szatyński, Sport w szczepie, drużynie, zastępie, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986, wydanie II poprawione i uzupełnione, ss. 374. Artykuł7 1. Harcerstwo jako teren autoedukacji (w:) Sport w kulturze zdrowia, czasu wolnego i edukacji olimpijskiej: w 150-lecie 6

Na podstawie danych zawartych na stronach http://strony.awf.edu.pl/cgi-bin/ expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data. fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Maszczak+Tadeusz+ oraz http://www.up.krakow.pl/biblio/splendor/expertus3e.cgi?KAT=%2Fpublic%2Fexpertus%2Fpar%2Fedu%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=-1&mask=2&F_00=02&V_00=Maszczak+Tadeusz+ z dn. 6.08.2016. 7 Na 31 sklasyfikowanych pozycji.

135

Katarzyna Marszałek

urodzin Pierre’a de Coubertin, red. nauk. Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Polska Akademia Olimpijska; Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej”, Warszawa: AWF, 2013, s. 288-293. Mazur Sławomir Mirosław nie odnalazłam publikacji z obszaru dotyczącego organizacji harcerskich8. Wojtycza Janusz Piotr9. Monografie 2001, Materiały do historii Krakowskiej Chorągwi Harcerstwa w latach 1959−1962, Kraków, Poczta Harcerska nr 122 w Skawinie, ss. 78, 2001, Studia i materiały z dziejów przysposobienia wojskowego w Polsce w latach 1918–1926, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, ss. 214, 2000, Skauting polski w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim w latach 1910−1919, Kraków, Towarzystwo Sympatyków Historii, ss. 173, 2000, współautorska z Pankowicz A., Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Skauting polski w Galicji w latach 1911–1918, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Statystyczne, ss. 261, 2000, współautorska z Rybski B., Materiały do historii Krakowskiej Chorągwi Harcerstwa w latach 1956−1959, Komenda Chorągwi Krakowskiej ZHP im. T. Kościuszki, Kraków, ss. 92. Prace do redakcją 2012, Harcerski słownik biograficzny, t. 3, Warszawa, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, ss. 264, 2011, Powstanie harcerstwa i jego udział w walkach o niepodległość i kształt granic odrodzonej Rzeczpospolitej. Materiały z konferencji naukowej odbytej w Sali obrad Rady Miasta Krakowa w dniach 18−19 sierpnia 8

Na podstawie danych zawartych w katalogach Biblioteki Narodowe, danych w systemie Nauka Polska, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=10655&lang=pl,, danych w katalogu Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, http://www.ka.edu.pl/biblioteka/, z dn. 7.08.2016. 9 http://www.ck.gov.pl/index.php/postepowania-awansowe/postepowania-habilitacyjne/dziedzina-nauk-humanistycznych/6667-wojtycza-janusz-piotr, z dn. 7.08.2016. Zachowano oryginalną pisownię i stylistykę.

136

Przegląd prac naukowych i popularno-naukowych

2010 roku, Kraków, Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP, ss. 29, 2010, Pokłosie konkursu na prace magisterskie o tematyce harcerskiej, Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP, ss. 757 / CD, 2008, Dorobek pedagogiki harcerskiej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 50. rocznicę powstania „Nieprzetartego Szlaku”, Kraków, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP, ss. 305, 2008, Harcerski słownik biograficzny, t. 2, Warszawa, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, ss. 270 + 2 nlb, 2008, Harcmistrz Bogusław Rybski we wspomnieniach, Kraków, Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP, ss. 108 + 16 nlb, 2007, współredakcja z Pankowicz A., Odrodzenie harcerstwa i walka o jego oblicze ideowe w latach 1956−1959. Materiały z konferencji naukowej odbytej w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 grudnia 2006 roku, Kraków, Instytut Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP, ss. 144, 2007, współredakcja z Sułek Z., Pół wieku na „Nieprzetartym Szlaku”. 1958−2008. Wspomnienia i relacje z pracy instruktorów harcerskich drużyn „Nieprzetartego Szlaku” przy zakładach specjalnych, Kraków, Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP, ss. 181, 2006, Harcerski słownik biograficzny, t. 1, Warszawa, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, ss. 264 + 12 nlb, 2004, współredakcja z Mileska M.I., Materiały do historii krakowskiego harcerstwa żeńskiego w latach 1911–1939, t. 2, Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP, ss. 352, mapa, 2003, współredakcja z Mileska M.I., Materiały do historii krakowskiego harcerstwa żeńskiego w latach 1911–1939, t. 1, Kraków, Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP, ss. 312, mapa; 2002, Wspomnienia harcerzy-uczestników obrony Lwowa we wrześniu 1939 roku, Kraków, Towarzystwo Sympatyków Historii, ss. 196 + 16 nlb, 1999, współredakcja z Wojtycza K., Komendanci Chorągwi Krakowskiej ZHP z lat 1956–1996 o swojej pracy, Kraków, Komenda Chorągwi Krakowskiej ZHP im. T. Kościuszki, ss. 132 + 4 nlb. 1998, Reaktywowanie harcerstwa w Krakowie w 1956 roku, Kraków, Komenda Chorągwi Krakowskiej ZHP im. T. Kościuszki, ss. 48. 137

Katarzyna Marszałek

Artykuły 2012, Drużyny skautowe w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim w obliczu wybuchu I wojny światowej, „Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji i bezpieczeństwie w XXI wieku”, Ruzomberok-Kraków, z. 2, s. 523−551, 2012, Harcerstwo krakowskie w latach 1920−1939 [w:] W stulecie krakowskiego harcerstwa. Materiały z sesji naukowej odbytej 9 kwietnia 2011 roku, [red.] Bochenek M., Kraków, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, s. 43−57, 2011, Harcerstwo na forum europejskim od powstania do wybuchu II wojny światowej, „Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji i bezpieczeństwie w XXI wieku”, Ruzomberok-Kraków, z. 1, s. 381−405, 2011, Idea przyjaźni w harcerstwie, [w:] Wychowanie do przyjaźni. Od idei do praxis, [red.] Hennel-Brzozowska A., Kraków, Polska Akademia Umiejętności, Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et ratio, Ośrodek Dokumentacji Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, Pontificia Accademia Dell’Immacolata, s. 135−142, 2011, Dorobek 30 lat prac Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP na tle badań nad historią harcerstwa krakowskiego prowadzonych w Związku Harcerstwa Polskiego na przestrzeni jego dziejów, „Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji i bezpieczeństwie w XXI wieku”, Ruzomberok-Kraków, z. 1, s. 357−380, 2011, Przysposobienie obronne w harcerstwie II Rzeczpospolitej, [w:] Harcerskie tradycje oręża polskiego w zbiorach Muzeum Harcerstwa / [red.] Tazbir J., Warszawa, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, s. 86–101, 2010, Geneza skautingu i harcerstwa, [w:] Ojczyzna Nauka Cnota. Jubileuszowa wystawa harcerska 1910–2010, [red.] Biedrzycka A., Kraków, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, s. 49–73, 2010, Nieprzemijająca wartość metody harcerskiej, „Nowa Szkoła” 2010, nr 8, s. 28−33, 2010, Przysposobienie wojskowe harcerzy w Krakowskiej Chorągwi Męskiej w latach 1920–1926, „76 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili” t. I:2010, s. 143–159, 2007, Szare Szeregi [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku [red.] Pilch T., t. 6, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 144–147, 2007, Obraz odrodzenia ZHP w Krakowie w 1956 roku na łamach prasy lokalnej [w:] Reaktywowanie harcerstwa w Krakowie w 1956 roku, [w:] Odrodzenie harcerstwa i walka o jego oblicze ideowe w latach 1956-1959. Materiały z konferencji naukowej odbytej w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 grudnia 2006 roku, [red.] Pankowicz A., J. Wojtycza J., 138

Przegląd prac naukowych i popularno-naukowych

Kraków, Instytut Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP, s. 70–82, 2006, Geneza i początki ruchu skautowskiego w Małopolsce 1910–1911, [w:] Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia-szkice-materiały. 1911–2006 [red.], Czop E., Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Podkarpacka Chorągiew ZHP, s. 73–85, 2001, Archiwalia dotyczące przysposobienia wojskowego i stosunków harcerstwa z wojskiem w latach 1918−1926 w zespole akt ZHP Archiwum Akt Nowych w Warszawie, [w:] Wojtycza J., Studia i materiały z dziejów przysposobienia wojskowego w Polsce w latach 1918–1926, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 21−30, 2001, Przysposobienie wojskowe w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1920−1926 w świetle dokumentów organizacyjnych, [w:] Wojtycza J., 2001, Studia i materiały z dziejów przysposobienia wojskowego w Polsce w latach 1918–1926, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 51−73, 2001, Wpływ środowiska akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego na powstanie i rozwój harcerstwa w Krakowie [w:] Myśl pedagogiczna przełomu wieków (Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 26–27 września 2000 r. z okazji Jubileuszu 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej i Rocznicy 75-lecia utworzenia Katedry Pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim) [red.] Aleksander T., Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 315–322, 1999−2000, Krakowskie harcerki na Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale w 1935 r., „Rocznik Krakowski”, t. LXV–LXVI, s. 133–140, 1999, Krakowska Chorągiew Harcerstwa w okresie pełnienia funkcji komendanta Chorągwi przez hm Mieczysława Kucharskiego (1963–1964) [w:] Komendanci Chorągwi Krakowskiej ZHP z lat 1956–1996 o swojej pracy [red.] Wojtycza J., Komenda Chorągwi Krakowskiej ZHP im. T. Kościuszki, Kraków 1999, s. 50– 61, 1999, Władze szkolne i nauczycielstwo Galicji o skautingu w początkach jego istnienia, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, t. 200, Prace z edukacji obronnej, s. 63–74, 1997, Nieznany list Andrzeja Małkowskiego do gen. R. Baden-Powella, „Harcerstwo”, nr 4–5, s. 21–23, 1996, Odbudowa i rozwój galicyjskiego skautingu (1916–1918), „Harcerstwo”, nr 1/2, s. 34–41; nr 3, s. 38–44, 1996, Udział małopolskiego harcerstwa w budowie zrębów państwowości i obronie granic Polski (1918–1919), „Harcerstwo”, nr 9, s. 39–44. 139

Katarzyna Marszałek

Biogramy 2014, Szymańska z Tworkowskich (Tworkowska-Szymańska) Janina, (1899−1979), nauczycielka, działaczka harcerska , „Polski Słownik Biograficzny” t. 50, z. 204:2014, s. 126−128, 2012, Szeliński Wiktor Andrzej (do r. 1946 Krauze Wiktor Erwin), pseud.: Andrzej Pol, Pol, Tomasz Jar, Kobuz Syn, Miotła (1921–1984), inżynier, żołnierz Armii Krajowej, harcmistrz, Polski Słownik Biograficzny, t. 48, z. 196:2012, s. 16–18, 2011, Szczygieł Władysław, pseud. Zawisza, Ryś Ociec (1902–1960), polonista, harcmistrz, Polski Słownik Biograficzny t. 47, z. 195:2011, Warszawa – Kraków 2011, s. 528–530, 2011, Szczepański Józef Andrzej, pseud. Ziutek (1922–1944), poeta, żołnierz Armii Krajowej, Polski Słownik Biograficzny, t. 47, z. 194:2011, s. 338−340, 2011, Szczęścikiewicz Aleksander, pseud. i krypt.: A.Sz., Olek, Stawicz, Stary (1897–1980), urzędnik skarbowy, działacz harcerski, śpiewak operowy, Polski Słownik Biograficzny, t. 47, z. 194:2011, s. 434–436, 2009, Surzycki Jan (1898–1921), podharcmistrz, powstaniec śląski, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 46, z. 188:2009, s. 32–33, 2009, Szafran Wisława, pseud. Jadwiga, Jadwiga Radzimska, Teresa, Wala, Wisia (1898–1988), harcmistrzyni, żołnierz Armii Krajowej, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 46, z. 190:2009, s. 424–426 2008, Suliga Jan Antoni, pseud. Ziemomysł, Świtbor (1925–2000), inżynier architekt, urbanista, członek Szarych Szeregów, działacz harcerski, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 45, z. 186:2008, s. 425–227, 2008, Eugeniusz Fik (1906–1985), [w:] Harcerski czyn niepodległościowy 1910–1921, t. 3, Wybitni instruktorzy i działacze harcerscy z lat 1911−1939 – współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej [red.] Katafiasz T., Toruń, Europejskie Centrum Edukacyjne, s. 129–139, 2007, Studziński Gustaw Wojciech Paweł, pseud. Lucjan Smoliński, Powała, Rajmund (1904–1985), historyk, nauczyciel, harcmistrz, komendant Mazowieckiej Chorągwi Szarych Szeregów «Ul Puszcza», „Polski Słownik Biograficzny”, t. 45, z. 184:2007, s. 146–148, 2006, Strumiłło (Zgierski-Strumiłło) Tadeusz, pseud. i krypt.: Dąb, S., Szumiący Dąb, Dąbrowa, T.S., Zg. (1884–1958), filozof, pedagog, współtwórca harcerstwa polskiego, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 44, z. 182:2006, s. 436–440, 2006, Seton Ernest Thompson [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku [red.] T. Pilch, t. 5, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 714–716, 140

Przegląd prac naukowych i popularno-naukowych

2006, Struś (Strusiowa) Józefa Anna z Marszałków, pseud. i krypt. Szarotka, Hanka (1923–1991), żołnierz Armii Krajowej, harcmistrzyni, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 44, z. 182:2006, s. 471−472, 2005, Stieber Zdzisław, pseud.: Pakuła, Żbik (1903–1980), językoznawca, slawista, twórca i kierownik Zakładu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 43, z. 179:2005, s. 574–577, 2005, Stipal Stefania Ernestyna, pseud.: Luna, Bogna, (1903–2000), nauczycielka, harcmistrzyni, komendantka Lwowskiej Chorągwi Harcerek, żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 43, z. 179:2005, s. 580–584 2004, Stasiecki Eugeniusz, pseud.: Piotr, Poleski, Piotr Pomian, (1913–1944), nauczyciel, harcmistrz, współorganizator i działacz konspiracji harcerskiej, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 42, z. 175:2004, s. 508–510, 2004, Andrzej Małkowski [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku [red.] Pilch T., t. 3, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 35–38, 2003, Baden-Powell Robert Stephenson Smith [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku [red.] Pilch T., t. 1, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 305−306 2003, Kret Józef „Znicz”, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku [red.] Pilch T., t. 2, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 827–829, 2003, Luzar Marian Wojciech, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku [red.] T. Pilch, t. 2, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 1099–1100 2003, Jadwiga Orłowiczówna (1905–1945), „Rocznik Krakowski”, t. LXIX:2003, s. 187−194 2000, Dr Władysław Szczygieł (1902−1960), „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. LIII:2000, s. 57−65, 1999, Maria Irena Mileska (1908–1988), „Czasopismo Geograficzne” R.LXX:1999, nr 2, s. 235–243, 1998, Zygmunt Wyrobek (1872–1939), „Rocznik Krakowski”, t. LXIV:1998, s. 177–184. Bibliografia Publikacje Zwarte Adamski W., Determinanty aktywności społecznej. Porównawcze Studium socjologiczne zbiorowości instruktorów ZHP, Warszawa 1971, Maszczak T., Wychowanie fizyczne w harcerstwie, Warszawa 1979, Piasecki E., Zarys teorii wychowania fizycznego, Lwów 1931, 141

Katarzyna Marszałek

Wojtycza J., Studia i materiały z dziejów przysposobienia wojskowego w Polsce w latach 1918–1926, Kraków 2001, Wojtycza J., Skauting polski w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim w latach 1910−1919, Kraków 2000, Wojtycza J., Powstanie harcerstwa i jego udział w walkach o niepodległość i kształt granic odrodzonej Rzeczpospolitej. Materiały z konferencji naukowej odbytej w Sali obrad Rady Miasta Krakowa w dniach 18−19 sierpnia 2010 roku, Kraków 2011, Wojtycza J., Dorobek pedagogiki harcerskiej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 50. rocznicę powstania „Nieprzetartego Szlaku”, Kraków 2008, Wojtycza J., Pankowicz A. (red.), Odrodzenie harcerstwa i walka o jego oblicze ideowe w latach 1956−1959. Materiały z konferencji naukowej odbytej w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 grudnia 2006 roku, Kraków 2007, Wojtycza J., Sułek Z. (red.), Pół wieku na „Nieprzetartym Szlaku”. Wspomnienia i relacje z pracy instruktorów harcerskich drużyn „Nieprzetartego Szlaku” przy zakładach specjalnych, Kraków 2007, Wojtycza J., Mileska M.I., (red.), Materiały do historii krakowskiego harcerstwa żeńskiego w latach 1911–1939, t. 1, Kraków 2003, Wojtycza J., Wspomnienia harcerzy-uczestników obrony Lwowa we wrześniu 1939 roku, Kraków 2002, Wojtycza J., Wojtycza K. (red.), Komendanci Chorągwi Krakowskiej ZHP z lat 1956–1996 o swojej pracy, Kraków 1999, Artykuły Czaplińska J., Wykaz prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich o tematyce harcerskiej obronionych na wyższych uczelniach warszawskich (w:) Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa „Gniezno 2000”, nr 8, Jonkisz J., Perspektywy eksperymentów i badań naukowych w dziedzinie sportu i turystyki w ZHP, „Zeszyty Naukowe WSWF we Wrocławiu”, Wrocław 1970, nr 7, Osiecka J., Magisterskie i doktorskie, (w:) Harcerstwo nr 5 maj 1988, Osiecka J., Magisterskie i doktorskie, (w:) Harcerstwo nr 8 sierpień 1988, Prace doktorskie i magisterskie o tematyce harcerskiej obronione na polskich uczelniach w latach 1977-2002 (przedruk z Zeszytu Historycznego nr 4 Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu w Olsztynie), 142

Przegląd prac naukowych i popularno-naukowych

(w:) Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa „Gniezno 2000”, nr 15, Wirpsza A., Prace naukowe (w:) Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa „Gniezno 2000”, nr 2, Wykaz prac doktorskich o tematyce harcerskiej obronionych na polskich uczelniach w latach 1959-1982 (w:)Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa „Gniezno 2000”, nr 9, Czasopisma Harcerstwo 5 z 1988, Harcerstwo 6 z 1988, Harcerstwo 7 z 1988, Harcerstwo 8 z 1988, Harcerstwo 10-11 z 1988, Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa „Gniezno 2000”, 2 z 2000, Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa „Gniezno 2000”, 5 z 2002, Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa „Gniezno 2000”, 8 z 2003, Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa „Gniezno 2000”, 9 z 2004, Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa „Gniezno 2000”, 12 z 2005, Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa „Gniezno 2000”, 15 z 2006, Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa „Gniezno 2000”, 17 z 2007, Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa „Gniezno 2000”, 18 z 2008, Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa „Gniezno 2000”, 19 z 2008, Rocznik Pedagogiczny 7 z 1977-1978, Rocznik Pedagogiczny 8 z 1979, Rocznik Pedagogiczny 12 z 1985, Rocznik Pedagogiczny 13 z 1986-1987, Rocznik Pedagogiczny 14 z 1987-1988, Rocznik Pedagogiczny 15 z 1988-1989, Rocznik Pedagogiczny 16 z 1989-1990, 143

Katarzyna Marszałek

Rocznik Pedagogiczny 17 z 1993, Rocznik Pedagogiczny 19 z 1994, Rocznik Pedagogiczny 20 z 1995-1997, Rocznik Pedagogiczny 21 z 1996-1997, Rocznik Pedagogiczny 28 z 2003-2004, Rocznik Pedagogiczny 29 z 2005, Rocznik Pedagogiczny 30 z 2003-2006, Rocznik Pedagogiczny 34 z 2010, Rocznik Pedagogiczny 35 z 2011, Rocznik Pedagogiczny 36 z 2012, Rocznik Pedagogiczny 37 z 2013, Zeszyty Naukowe WSWF we Wrocławiu, Wrocław 1970, nr 7. Strony internetowe http://historiawychowania.amu.edu.pl/EGS.html, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595 http://muzeumharcerstwa.pl/index.php/tom-i-ii-i-iii-hsb/item/22-spis-biogramow http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=134227&lang=pl, http://www.ck.gov.pl/index.php/ postepowania-awansowe/postepowania-habilitacyjne/dziedzina-nauk-humanistycznych/3057-baran-adam, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=10655&lang=pl,, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=288960, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=9568&lang=pl, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=13262&lang=pl, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=18819&lang=pl, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=20308&lang=pl, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=26298&lang=pl, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=32016&lang=pl, 144

Przegląd prac naukowych i popularno-naukowych

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=33125&lang=pl, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=38635&lang=pl, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=52919&lang=pl, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=211796&lang=pl, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=228907&lang=pl, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=232976&lang=pl, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=261981&lang=pl, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=255470&lang=pl, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=256607&lang=pl, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=278594&lang=pl, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&objectId=267865&lang=pl, http://strony.awf.edu.pl/cgibin/expertus3e.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Maszczak+Tadeusz http://www.archiwum.krakowska.zhp.pl/publikacje, http://www.ck.gov.pl/index.php/postepowania-awansowe/postepowania-habilitacyjne/dziedzina-nauk-humanistycznych/6667-wojtycza-janusz-piotr http://www.ka.edu.pl/biblioteka/ http://www.nauka-polska.pl/, http://www.up.krakow.pl/biblio/splendor/expertus3e.cgi?KAT=%2Fpublic%2Fexpertus%2Fpar%2Fedu%2F&FST=data.fst&FDT=data. fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort==1-&mask2=&F00_02=&V00_ Maszczak+Tadeusz+ z dn. 6.08.2016. https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aAdamski+W{u0142}adys{u0142}aw/ aadamski+wl~aadysl~aaw/1%2C7%2C52%2CB/exact&FF=aadamski+wl~aadysl~aaw+++++1930&1%2C43%2C, 145

Katarzyna Marszałek

Akty prawne Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie, Dz. U. 2003 Nr 65 poz. 595, ze zm., art.16 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595 Źródła inne Autoreferat przedstawiający opis dorobku habilitanta i osiągnięć naukowych dołączony do wniosku Janusza Wojtyczy z dnia 7 lipca 2015 o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, Barana pt. „Młodzież wobec komunizmu po II wojnie światowej na przykładzie środowisk i organizacji harcerskich w Polsce i zagranicą”, z 12 sierpnia 2014, Jankowiak S., Ocena dorobku naukowego dra Adama F. Barana w związku z postępowaniem habilitacyjnym z 28.10.2014, Mazur M., Ocena dorobku naukowego i habilitacyjnego cyklu tematycznego dr Adama F. Załącznik do autoreferatu Adama Franciszka Barana, do Wniosku z dnia 24 kwietnia 2014 r o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie: nauki humanistyczne, w dyscyplinie: historia.

146