1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ 1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU TÜRK DİLİ-1 SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEY...
2 downloads 0 Views 3MB Size
DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU TÜRK DİLİ-1 SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 1 Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi X

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

2

30

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 Türkçenin gelişimi ve bugünkü durumu hakkında öğrencilere bilgi vererek Türkçenin ne kadar zengin bir dil olduğunu göstermek ve ulusal bir dil bilinci kazandırmak, Türkçeyi doğru bir şekilde konuşup yazabilme yeterliliğini sağlamak. 1. Dil ve kültür kavramlarının açılımını öğrenir.2. Türk dilinin özelliklerini ve inceliklerini tanır.3. Yazı dilindeki imla ve noktalama kurallarını uygulamayı öğrenir.4. Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatımda etkili ve güzel kullanır.5. Sorgulayıcı, yorumlayıcı ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirir. Hafta Modüller/İçerik/Konular

Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki konumu, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, ağız, şive, lehçe bilgisi, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçenin yapım ve çekim ekleri, imla kurallarının ve noktalama işaretlerinin uygulanması.

Ortam

Not/açıklama/öneri:

Donanım

İşyeri

DEĞERLENDİRME

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

ÖĞRETİM ELEMANI

………………………………………………. sahip öğretim elemanı 1. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yay. İstanbul, 1994.2. Kültür ve Dil, Mehmet KAPLAN, VII. Baskı Dergah Yayınları İstanbul, 1992 3. Editör Ceyhun Vedat Uygur, Yaşar Öztürk, Şerif Kutludağ, Şenel Çalışkan, Aliye Tokmakoğlu, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, İstanbul, 2008. 4. Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, Üniversiteler İçin ÖrnekliUygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi, Ankara, 2000.5. Muaamer Gürbüz, Sebahattin Yaşar, Sebahaddin Sarı, Sebahattin Aslan, A.Halim Bilici, Bekir Sevinç, Turhan Salcı, Türk Dili ve Kompozisyon (Ders Notları), Ekin Kitabevi, Ankara, 2005.6. Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, 2003.7. Zeynep Korkmaz, Ahmet B. Ercilasun, Tuncer Gülensoy, İsmail Parlatır, Hamza Zülfikar, Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Kitabevi, Ankara, 2005. Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

KAYNAKLAR

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

Uygulanan yöntem

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 1 Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi X

Yüzde (%)

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

2

30 Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 Dersin amacı; İnkılabın tanımı yapılarak Türk İnkılabı'nı hazırlayan etmenlerin neler olduğunun öğrenciye ifade edilmesi ve bu süreç sonrasında Osmanlı Devleti'nin yıkılması ve yerine kururlan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması sürecinde gerçekleşen hadiselerin

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

öğrencilere aktarılmasıdır. "Türk inkılabını hazırlayan sebeplerin kavranması ve sonucunda yakın tarihimizi ilgilendiren Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, I. Dünya Savaşı, Sevr Antlaşması, Kurtuluş savaşı ve sonucunda Lozan Anlaşması gibi tarihi konulara vakıf olunması. " Hafta Modüller/İçerik/Konular

İnkılabın tanımı ve Türk inkılabı, Kavram bilgisi, Türkiye'deki İnkılap hareketlerinin tarihçesi, Osmanlı Devleti'ni kurtarma yolunda ortaya çıkan akımlar, I. Dünya Savaşı, Sevr Anlaşması, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Kongreler, Milli Mücadele döneminde yapılan savaşlar, Batılı devletlerle ilişkiler ve yapılan anlaşmalar, Lozan Barış Anlaşması.

Ortam

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI

KAYNAKLAR

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

………………………………………………. sahip öğretim elemanı Atatürk, M. Kemal; Nutuk, C. I-II, Kamer Yay. İst. 2002.Yılmaz, Faruk- Öztürk, İbrahim; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Özlem Kitabevi, Niğde 2003. Berkes, Niyazi; Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi yay. İstanbul 2002. Shaw, Stanford J- Shaw, Ezel Kural; Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. 2, Çev. Mehmet Harmancı, İstanbul 2000. Lewis, Bernard; Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, TTK yay. Ankara 1978. Taneri, Aydın; Türk Devlet Geleneği Dün-Bugün, MEB yay. İstanbul 2004. Gönlübol, Mehmet- Sar, Cem; Tatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası, Atatürk Araştırma Mrk. Yay. Ankara 1990. Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

YABANCI DİL-1 SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 1 İngilizce Zorunlu Ders Meslek Dersi X

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

3

45

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

Ders Kredisi

KREDİ DERSİN AMACI

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3 Başlangıç seviyesindeki temel kuralları öğretmek. 1. Öğrenciler, olma fiili,sayılar,günler,aylarla ilgili düz cümle kurabilirler.2. Okudukları bir parçadan olumlu,olumsuz,soru cümlelerini ayırt edebilirler.3. Şimdiki zamanlı bir parçayı anlayıp soruları yanıtlayabilirler.4. Geniş zamanlı bir parçayı anlayıp soruları yanıtlayabilirler.5. Must ve haveto'nun arasındaki farka istinaden cümlelerde kullanabilirler. Hafta Modüller/İçerik/Konular

Özne zamirler,mülkiyetsıfatları,isimler ve çoğul yapıları,işaret sıfatları ve bazı zarflar,genişzaman,olma fiili ve bu zamanın olumlu,olumsuz ve soru yapıları.Bağlaçlar,işaretzamirleri,belgili ve belgisiz harfi tarif,isim fiiller ve nesne zamirler.Çekimsiz yardımcı fiillerden "can" ve örneklerle kullanımı.

Ortam

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri: Yöntem Ara Sınavlar

Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

………………………………………………. sahip öğretim elemanı Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

GENEL TURİZM SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 1 Türkçe Zorunlu Seçmeli Meslek Dersi Ders Ders x

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

2

10+10+12=32

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 58

Toplam

30+30+30=90

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 3 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında temel seyahat-turizm kavramlarını tanıtmak yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. 1. Temel turizmi tanıtmak 2. Turizm işletmelerini tanıtmak 3. Ulaştırma hizmetlerini tanıtmak Hafta Modüller/İçerik/Konular Turizm ve Turist Kavramı 1 Turizm ve Turist Kavramı 2 Turizmin İşlevleri 3 Turizmin İşlevleri 4 Turizm Endüstrisi 5 Turizm Endüstrisi 6 Seyahat Formaliteleri 7 Ders Kredisi

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Turizm ve Hava Yolu Ulaşımı Turizm ve Hava Yolu Ulaşımı Turizm ve Kara Yolu Ulaşımı Turizm ve Kara Yolu Ulaşımı Turizm ve Deniz Yolu Ulaşımı Turizm ve Deniz Yolu Ulaşımı Turizm ve Demir Yolu Ulaşımı Turizm ve Demir Yolu Ulaşımı Ortam

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Donanım

İş Yeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri: Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

DERSİN ADI ALAN / BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 1 Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi

Seçmeli Ders

x

X

ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

SÜRE VE DAĞILIMI

6

12x7=84

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 126

Toplam

30x7=210

Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 7 7 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Türkiye’nin fiziki coğrafyasını tanıtma rehberlik hizmetlerini belirlemek yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. 1. Akdeniz bölgesini tanıtma ile ilgili program hazırlamak 2. Ege bölgesini tanıtma ile ilgili program hazırlamak 3. Marmara bölgesini tanıtma ile ilgili program hazırlamak

4. İç Anadolu bölgesini tanıtma ile ilgili program hazırlamak 5. Karadeniz bölgesini tanıtma ile ilgili program hazırlamak 6. Doğu Anadolu bölgesini tanıtma ile ilgili program hazırlamak 7. Güneydoğu Anadolu bölgesini tanıtma ile ilgili program hazırlamak Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Modüller/İçerik/Konular

Akdeniz Bölgesi fiziki coğrafyası Akdeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Ege Bölgesi turizm coğrafyası Ege Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Marmara Bölgesinin turizm coğrafyası Marmara Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri İç Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası İç Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Karadeniz Bölgesi Turizm Coğrafyası Karadeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Doğu Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Güney Doğu Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası Güney Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri

15 16 EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 1 Türkçe Zorunlu Seçmeli Meslek Dersi Ders Ders X X

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

2

(6+8+10=)24 Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 61

Toplam

(30+30+25=)85

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3 3 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında dosyalama ve arşivleme yapma/yaptırma yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. 1. Dosyalama sistemini kontrol altında tutmak 2. Gelen-giden belge akışını sağlamak 3. Arşivleme sistemini yürütmek Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Dosyalama 2 Dosyalama 3 Dosyalama 4 Sırtlık 5 Sırtlık 6 Belge 7 Belge 8 Belge 9 Giden Belge 10 Giden Belge 11 Arşivleme 12 Arşivleme 13 İndeks

14 15 16

İndeks

Ortam

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Donanım

İş Yeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri: Yöntem ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ORTAK ORTAK 1 TÜRKÇE Zorunlu Ders Meslek Dersi x

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

SÜRE VE DAĞILIMI 2 KREDİ 2

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

(Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi)

(8+10+10=) 28 Ders Kredisi

DERSİN AMACI

Bireysel Öğrenme Süresi

62

Toplam

90

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat), (1modül=1 kredi) 3

Bu derste öğrenciye; araştırma kazandırmak amaçlanmaktadır. 1. Araştırma yapmak 2. Araştırma raporu hazırlamak 3. Araştırmayı sunmak

yapma

yeterliklerini

Hafta

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Modüller/İçerik/Konular Araştırma Konularını Seçme Araştırma Konularını Seçme Kaynak Araştırması Yapma Kaynak Araştırması Yapma Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme Sunuma Hazırlık Yapma Sunuma Hazırlık Yapma Sunumu Yapma Sunumu Yapma Sunumu Yapma Sunumu Yapma

Donanım

Ortam

İş Yeri

Kitaplar, ansiklopediler, dergiler, bilgisayar vb. Not/açıklama/öneri: Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) Ara Sınavlar X 20 Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı Programda en az lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır. Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Üniversiteler, sosyal taraflar, işletmeler, öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulayabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar vb. Sınıf

DERSİN ADI

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BÖLÜM

ORTAK

PROGRAM

ORTAK

DÖNEMİ

I

DERSİN DİLİ

Türkçe

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders X

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi)

Toplam

3

56

64

120

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

Ders Kredisi

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi)

3

4

Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. 2. 3. 4.

İnternet ortamında iletişim kurmak İnternet ortamında iş başvurusu yapmak Sayısal verileri düzenlemek Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak İçerik/Konular

Hafta

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

1

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı

2

Elektronik Posta Yönetimi

3

Haber Grupları / Forumlar

4

Web Tabanlı Öğrenme

5

Kişisel Web Sitesi Hazırlama

6

Elektronik Ticaret

7

Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş

8

İnternet Ve Kariyer

9

İş Görüşmesine Hazırlık

10

İşlem Tablosu

11

Formüller Ve Fonksiyonlar

12

Grafikler

13

Sunu Hazırlama

14

Tanıtıcı Materyal Hazırlama Ortam

Derslik-Lab

Donanım Bilgisayar

İş Yeri

Not/açıklama/öneri: Yöntem

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Çevrede bulunan kamu kurumları veya özel işletmeler

KONUK İLETİŞİMİ SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 1 Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X x

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

2

8+6+10+8=32

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 88

Toplam

30+30+30+30=120

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 4 4 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında, konuk iletişiminin sağlanması yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. 1 İletişim araçlarını kullanmak 2. İletişim tekniklerini kullanmak 3. Olağan dışı durumlara göre davranmak 4. Konukla iletişim kurmak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Telefonla iletişim 2 Faks ile iletişim Ders Kredisi

HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

E-posta İnternette sesli ve örüntülü iletişim Sözlü iletişim Yazılı iletişim Beden dili Konuğun Otel İçinde Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumları Yönetme Konuğun Konaklama Tesis Dışında Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumlar ve Çözümleri Konuğun transferlerde karşılaşabileceği olağan dışı durumlar Müdahale edilmesi mümkün olmayan durumlar Konuk Tipleri ve Davranışları Konuk şikayetleri Konuk İsteklerinin, Şikayetlerinin Alınması

Ortam

Donanım

İş Yeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri: Yöntem ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR

Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, İŞ BİRLİĞİ uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, YAPILACAK sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan KURUM/KURULUŞLAR işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

2. Yarıyıl Ders Bilgi Formu DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

TÜRK DİLİ-2 SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 2 Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi X

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

2

28

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 Doğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve bunların önemini tespit edebilmek, yazılı ve sözlü anlatım türlerini tanımak ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak, dil yanlışlarının farkına varabilmek ve bunları düzeltebilmek, bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanacak kuralları bilmek ve bunları uygulayabilmek. Türk ve dünya edebiyatından ve düşünce tarihinden seçilmiş metinlere dayanarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmek. 1. Türkçeyi kurallarına uygun şekilde kullanır.2. Yazılı ve sözlü olarak duygu ve düşüncelerini en güzel biçimde anlatır.3. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanan yöntemleri kullanır.4. Kurulan bir cümleyi özelliklerine göre sınıflandırır.5. Anlatım tekniklerini kavrar ve uygular. Hafta Modüller/İçerik/Konular

Cümlenin ne olduğu, cümlenin öğelerinin neler olduğu, bir cümlenin tahlinin nasıl yapılması gerektiği ve cümle inceleme örnekleri, cümle türleri, genel kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyonda kullanılacak plan, yazılı ve sözlü anlatım türlerinin neler olduğu ve bunların örnekleri, anlatım biçimleri ve paragrafta düşünceyi geliştirme yollarının neler olduğu, anlatım bozuklukları ve uygulaması, bilimsel yazıların uygulanmasında uyulacak kurallar.

Ortam

Donanım

İşyeri

ORTAMI VE DONANIM Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI

KAYNAKLAR

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

………………………………………………. sahip öğretim elemanı 1. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yay. İstanbul, 1994.2. Kültür ve Dil, Mehmet KAPLAN, VII. Baskı Dergah Yayınları İstanbul, 19923. Editör Ceyhun Vedat Uygur, Yaşar Öztürk, Şerif Kutludağ, Şenel Çalışkan, Aliye Tokmakoğlu, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, İstanbul, 2008.4. Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, Üniversiteler İçin ÖrnekliUygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi, Ankara, 2000.5. Muaamer Gürbüz, Sebahattin Yaşar, Sebahaddin Sarı, Sebahattin Aslan, A.Halim Bilici, Bekir Sevinç, Turhan Salcı, Türk Dili ve Kompozisyon (Ders Notları), Ekin Kitabevi, Ankara, 2005.6. Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, 2003.7. Zeynep Korkmaz, Ahmet B. Ercilasun, Tuncer Gülensoy, İsmail Parlatır, Hamza Zülfikar, Necat Birinci Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -2 SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 2 Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi X

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

2

28 Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 Dersin amacı; İnkılabın tanımı yapılarak Türk İnkılabı'nı hazırlayan etmenlerin neler olduğunun öğrenciye ifade edilmesi ve bu süreç

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

sonrasında Osmanlı Devleti'nin yıkılması ve yerine kururlan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması sürecinde gerçekleşen hadiselerin öğrencilere aktarılmasıdır. "Türk inkılabını hazırlayan sebeplerin kavranması ve sonucunda yakın tarihimizi ilgilendiren Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, I. Dünya Savaşı, Sevr Antlaşması, Kurtuluş savaşı ve sonucunda Lozan Anlaşması gibi tarihi konulara vakıf olunması. " Hafta Modüller/İçerik/Konular

İnkılabın tanımı ve Türk inkılabı, Kavram bilgisi, Türkiye'deki İnkılap hareketlerinin tarihçesi, Osmanlı Devleti'ni kurtarma yolunda ortaya çıkan akımlar, I. Dünya Savaşı, Sevr Anlaşması, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Kongreler, Milli Mücadele döneminde yapılan savaşlar, Batılı devletlerle ilişkiler ve yapılan anlaşmalar, Lozan Barış Anlaşması.

Ortam

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI

KAYNAKLAR

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

………………………………………………. sahip öğretim elemanı Atatürk, M. Kemal; Nutuk, C. I-II, Kamer Yay. İst. 2002.Yılmaz, Faruk- Öztürk, İbrahim; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Özlem Kitabevi, Niğde 2003. Berkes, Niyazi; Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi yay. İstanbul 2002. Shaw, Stanford J- Shaw, Ezel Kural; Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. 2, Çev. Mehmet Harmancı, İstanbul 2000. Lewis, Bernard; Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, TTK yay. Ankara 1978. Taneri, Aydın; Türk Devlet Geleneği Dün-Bugün, MEB yay. İstanbul 2004. Gönlübol, Mehmet- Sar, Cem; Tatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası, Atatürk Araştırma Mrk. Yay. Ankara 1990. Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel

kamu kurum ve kuruluşlardır. DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

YABANCI DİL-2 SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 2 İngilizce Zorunlu Ders Meslek Dersi X

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

2

28

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 Öğrenciye,zamanları yerinde kullanabilmeyi,okuduğu bir parçayı anlayabilmeyi ve zaman içeren cümleler kurabilmeyi öğretmek. 1. Öğrenciler,sayılabilen ve sayılamayan isismleri doğru kullanmayı öğrenir.2. Tekil veya çoğul isimlere soru sorup cümle kurabilir.3. Geçmiş zamanlı bir parçayı anlayıp soruları yanıtlayabilirler.4. Gelecek zamanlı bir parçayı anlayıp soruları yanıtlayabilirler.5. Herhangi bir zamanda okuduğu parçayı anlayabilir,soruları cevaplayabilir ve kendisi hikaye yazabilir. Hafta Modüller/İçerik/Konular

Sayılabilen ve sayılamayan isimler ve bu isimlerin sorulduğu soru kelimeleri,sahip olma fiili,belirleyiciler,sıklıkzarfları,birşeyin ne sıklıkta yapıldığını sormak,ünlemifadeleri,bunlarla ilgili metin çalışmaları,olmak fiili di'li geçmiş zaman,hareket bildiren fiillerle di'li geçmiş zaman,düzenli ve düzensiz fiiller,geçmiş zaman zarfları,çekimsiz yardımcı fiil "would".

Ortam

Not/açıklama/öneri:

Donanım

İşyeri

DEĞERLENDİRME

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

ÖĞRETİM ELEMANI

………………………………………………. sahip öğretim elemanı English Builder (Necdet Keleşoğlu,SalimKılıç,UfukGüneş,BettyandKeithRowbothom) Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

ACENTE MUHASEBESİ SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 2 Türkçe Zorunlu Ders

Seçmeli Ders

Meslek Dersi x

ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati SÜRE VE DAĞILIMI 3

Okul Eğitimi Süresi

16+16+16=48

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 42

Toplam

30+30+30=90

Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3 3 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Acente muhasebesi işlemlerini yürütmek yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır 1. Genel muhasebe işlemlerini yürütmek 2. Acente muhasebesi işlemlerini gerçekleştirmek 3. Seyahat acentesı ve tur operatorlerinde maliyet hesaplamak Hafta 1 2 3

Modüller/İçerik/Konular Muhasebe ile ilgili tanımlar ve tablolar Günlük defter (Yevmiye) kaydı Günlük defter (Yevmiye) kaydı

Büyük defter kaydı Bilânço Bilânço Gelir tablosu Seyahat acentesi ve tur operatörlerine ait muhasebe işlemleri Seyahat acentesi ve tur operatörlerine ait muhasebe işlemler Kurumlar vergisine ait muhasebe işlemlerini yapmak Tur maliyetini hesaplamak Tur maliyetini hesaplamak Transfer maliyetini oluşturma Transfer maliyetini oluşturma

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

TUR PROGRAMLARI SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 2 Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi X

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri

Toplam

Eğitimi) 6

6x13=78

312

13x30=390

Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 13 13 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Tur programlarına onay vermek yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. 1. Sosyal turizm ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak 2. Golf turizm ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak 3. Sağlık turizmi ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak 4. Müze ve ören yerleri ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak 5. Yat turizmi ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak 6. Av turizmi ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak 7. İnanç turizmi ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak 8. İncentive (özendirme) Turizmiyle ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak 9. Özel ilgi turizmi ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak 10. Turizm ve çevre ile İlgili tur programlarının kontrolünü yapmak 11. Turizm ve fuarlarla ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak 12. Gençlik turizmi ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak 13. Üçüncü yaş turizmi ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak Hafta 1 2 3 4

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

5 6 7 8 9 10 11 12

Modüller/İçerik/Konular Sosyal turizm ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak Golf turizm ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak Sağlık turizmi ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak Müze ve ören yerleri ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak Yat turizmi ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak Av turizmi ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak İnanç turizmi ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak İncentive (özendirme) Turizmiyle ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak Özel ilgi turizmi ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak Turizm ve çevre ile İlgili tur programlarının kontrolünü yapmak Turizm ve fuarlarla ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak Gençlik turizmi ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak

13 14

Üçüncü yaş turizmi ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak Üçüncü yaş turizmi ile ilgili tur programlarının kontrolünü yapmak

15 16 EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

Donanım

Ortam

İşyeri

Not/açıklama/öneri: Öğrencinin turizm çeşidine uygun olarak tur programı hazırlaması, dersin turizm çeşidine uygun olarak geziler halinde işlenmesi ve öğrencilerin rehberlik görevini üstlenmesi sağlanmalıdır. Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 2 Türkçe Zorunlu Seçmeli Meslek Dersi Ders Ders X x

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi)

2

10+8+8=26

49

Ders Kredisi

Toplam

25+25+25=75 AKTS Kredisi

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

(1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 3 Bu derste insan kaynaklarını yönetmek ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1- İnsan kaynakları planlaması yapmak 2- İş gören memnuniyetini sağlamak 3- Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Oda Durum Raporları Çalışma Çizelgesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek 2 Hususlar 3 İş Kanunu 4 İşletme Kuralları 5 Değerlendirme Kriterleri Çalışma Ortamını Hazırlamada Dikkat Edilecek 6 Hususlar 7 Ast-Üst Koordinasyonu 8 Ara Sınav 9 Bilgi Verme Yöntemleri 10 Motivasyon 11 Toplam Kalite 12 Stratejik Plan 13 Yerli ve Yabancı Basılı Kaynaklar 14 Mesleki Organizasyonlar 15 Hizmetiçi Eğitimler 16 Ortam

Donanım

İş Yeri

Uygulanan yöntem x

Yüzde (%)

x

60

Not/açıklama/öneri: Yöntem

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

40

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI

MESLEK ETİĞİ

BÖLÜM

ORTAK

PROGRAM DÖNEMİ

ORTAK 2

DERSİN DİLİ

Türkçe

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders X

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

2

16+12=28

32

30+30=60

KREDİ

DERSİN AMACI

Ders Kredisi

AKTS Kredisi (1kredi=25–30 saat) (1modül=1 kredi)

2

2

Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI 1. Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek 2. Mesleki etik ilkelerine uymak VE YETERLİKLER Hafta Modüller/İçerik/Konular

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

1

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek

2

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek

3

Etik sistemlerini incelemek

4

Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek

5

Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek

6

Meslek etiğini incelemek

7

Meslek etiğini incelemek

8

Meslek etiğini incelemek

9

Meslek etiğini incelemek

10

Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek

11

Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek

12

Sosyal sorumluluk kavramını incelemek

13

Sosyal sorumluluk kavramını incelemek

14

Sosyal sorumluluk kavramını incelemek

Ortam

Donanım

İşyeri

Not/açıklama/öneri: Yöntem Ara Sınavlar

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

x

40

x

60

Ödevler ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Projeler Dönem Ödevi Laboratuar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Ders kitapları ve diğer kaynaklar

KAYNAKLAR

Öğrencinin konuyla ilgili olarak bilgi, araştırma, gözlem, uygulama ve iletişim, yapabileceği kişiler, İŞBİRLİĞİ yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel/kamu kurum ve kuruluşlarıdır.

DERSİN ADI

İLETİŞİM

BÖLÜM

ORTAK

PROGRAM

ORTAK

DÖNEMİ

2

DERSİN DİLİ

TÜRKÇE Zorunlu Ders

DERS KATEGORİSİ

Meslek Dersi

Seçmeli Ders

X

X

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

Haftalık Ders Saati 2

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

(14+14) 28

(60-28) 32

(30+30) 60

Ders Kredisi

AKTS Kredisi (1kredi=25–30 saat) (1modül=1 kredi)

2

2

Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır. 1.Bireysel iletişim kurmak 2.Örgütsel iletişim kurmak

Modüller/İçerik/Konular

Hafta

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

1

Sözlü İletişim kurmak

2

Sözlü İletişim kurmak

3

Yazılı İletişim kurmak

4

Yazılı İletişim kurmak

5

Yazılı İletişim kurmak Sözsüz İletişim kurmak

6

Sözsüz İletişim kurmak

7

Sözsüz İletişim kurmak

8

Biçimsel (Formal) İletişim kurmak

9

Biçimsel (Formal) İletişim kurmak

10

Biçimsel (Formal) İletişim kurmak Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak

11

Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak

12

Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak

13

Örgüt dışı iletişim kurmak

14

Örgüt dışı iletişim kurmak Ortam

Donanım

İşyeri

Sınıf, büro laboratuarı

Bilgisayar, internet, İletişim araçları, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar, sunum cihazları

Kamu ve özel sektör büroları

Not/açıklama/öneri: Derste öğrencilerin bireysel ve örgütsel iletişim becerisinin artırılması açısından örnek uygulamalara ağırlık verilmelidir. Yöntem

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Ara Sınavlar ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuar Diğer Dönem Sonu Sınavı

ÖĞRETİM ELEMANI

En az lisans diplomasına sahip, diksiyonu düzgün, beden dilini etkili kullanabilen, yazışma kural ve tekniklerini uygulayabilen, iletişim ile ilgili organizasyonel faaliyetlerde aktif rol oynamış en az 5 yıl deneyime sahip olmak.

KAYNAKLAR

Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri, iş talimatları, organizasyon şemaları, iş tanımları, mevzuat.

İŞBİRLİĞİ Kamu ve özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler, ilgili sanayi odaları, YAPILACAK vb. KURUM/KURULUŞLAR DERSİN ADI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

BÖLÜM

ORTAK

PROGRAM

ORTAK

DÖNEMİ

2

DERSİN DİLİ

Türkçe

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders X

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi)

Toplam

2

28

32

60

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

AKTS Kredisi (1kredi=25–30 saat) (1modül=1 kredi)

2

2

Bu derste; kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. 1- Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak 2- Kalite Standartlarını Uygulamak Hafta

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Ders Kredisi

Modüller/İçerik/Konular

1

Kalite kavramı

2

Kalite kavramı, Sandart ve standardizasyon

3

Standart ve standardizasyon

4

Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi

5

Yönetim kalitesi ve standartları

6

Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları

7

Çevre standartları

8

Kalite yönetim sistemi modelleri

9

Kalite yönetim sistemi modelleri Stratejik yönetim

10

Stratejik yönetim

11

Yönetime katılma

12

Süreç yönetim sistemi

13

Kaynak yönetimi sistemi

Efqm mükemmellik modeli

14

Ortam

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Donanım

İş Yeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri: Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

Kamu ve özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler, ilgili sanayi odaları, vb.

ÇEVRE KORUMA ORTAK ORTAK 2 Türkçe Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders X

ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati SÜRE VE DAĞILIMI 2 KREDİ DERSİN AMACI

Okul Eğitimi Süresi (14+14)=28

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 22

Toplam (25+25=)50

Ders Kredisi AKTS Kredisi 2 2 Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

Çevre ve insan sağlığı koruma kurallarına uymak

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Hafta 1 2 3 4 5 6

Çevre Yönetmelik Bilgisi Çevre Yönetmelik Bilgisi Çevre Yönetmelik Bilgisi Risk Analizi Risk Analizi Atık Depolama

7 8 9 10 11 12 13 14 EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Atık Depolama Kişisel Korunma Önlemleri Kişisel Korunma Önlemleri Kişisel Korunma Önlemleri Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Ortam

Donanım

İş Yeri

Öğrenme çıktıları ve yeterlilikler işbaşında uygulamalı olarak değerlendirilmelidir. Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) Ara Sınavlar x 30 Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı x 70 Öğretim elemanı için modülün ait olduğu alanla ilgili diploma veya sertifikaya sahip olmasına yönelik açıklamalar yazılacak. Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Sektör kuruluşları, Üniversiteler, ilgili sanayi odaları, vb.

3. Yarıyıl Ders Bilgi Formları DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

2. YABANCI DİL SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 3 İngilizce - Almanca-Rusca Zorunlu Seçmeli Meslek Dersi Ders Ders x

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi)

Toplam

4 Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat), (1modül=1 kredi) 4 2 İkinci yabancı dil temel bilgisi ve mesleğinde temel düzeyde mesleki işlemleri yapma yeterlikleri kazandırmak 1-Temel yabancı dil bilgisini kurallarını 2-Konaklama Hizmetleri İşlemlerini yapmak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Dil bilgisi kuralları 2 Dil bilgisi kuralları 3 Dil bilgisi kuralları 4 Dil bilgisi kuralları 5 Yabancı dilde iletişim 6 Yabancı dilde iletişim 7 Yabancı dilde iletişim 8 Yabancı dilde iletişim 9 Oda işlemleri 10 Oda işlemleri 11 Oda işlemleri 12 Rezervasyon işlemler 13 Rezervasyon işlemler 14 Rezervasyon işlemler Ortam

Donanım

İş Yeri

Uygulanan yöntem x

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri: Yöntem ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi

20

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı Öğretim elemanı için modülün ait olduğu alanla ilgili diploma veya sertifikaya sahip olmasına yönelik açıklamalar yazılacak. Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır. MESLEKİ YABANCI DİL-I SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 3 İng-Almanca-Rusca Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x

ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati SÜRE VE DAĞILIMI 4

Okul Eğitimi Süresi

12+24+24=60 Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 15

Toplam

25+25+25=75

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat), (1modül=1 kredi) 4 3 Bu derste yabancı dilde konuklara bilgi verilmesini sağlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1.Konaklama hizmetleri işlemlerini yapmak 2.Ön büro işlemlerini yapmak 3.Konuk sorunlarını çözmek Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Rezervasyonda kullanılan kısaltmalar ve terimler 2 Rezervasyon alma Geliş şekillerine göre rezervasyon / Oda tiplerine 3 göre rezervasyon / Pansiyon durumuna göre rezervasyon Rezervasyon çeşitleri / Rezervasyon iptali / 4 Rezervasyon teyidi 5 Check-in(giriş) listesi / Check-out(çıkış) listesi Guest in house(otel konaklama listesi) listesi / Vip 6 listesi 7 İşletmede yürürlükte olan kayıp ve bulunmuş

8 9 10 11 12 13 14 15 16

eşya prosedürü ARASINAV Bölgedeki doğal güzellikler Bölgedeki doğal güzellikler Bölgedeki tarihi mekanlar Bölgedeki tarihi mekanlar Bölgedeki alış veriş merkezleri Bölgenin ulaşım imkanları Bölgedeki rekreasyon alanları Bölgedeki rekreasyon alanları Ortam

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Donanım

İş Yeri

Bilgisayar, Projeksiyon, Tahta,Kalem, Ders Kitabı, Desk

Sınıf

Not/açıklama/öneri: Yöntem ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Uygulanan yöntem X

Yüzde (%)

X

20

X

60

20

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, İŞBİRLİĞİ YAPILACAK uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, KURUM/KURULUŞLAR sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır. DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

KARŞILAYICI (INCOMİG) ACENTE SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 3 Türkçe Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders

x ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma,

Toplam

4

12+24+16=52

İşyeri Eğitimi) 38

30+30+30=90

Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 4 3 Bu dersle , Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Karşılayıcı (incoming) acentelerinin işlevlerini tanıtmak yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.. 1. Havalimanı operasyon işlemlerini tanıtmak 2. Transfer on işlemlerini tanıtmak

3. Günlük tur programlarını tanıtmak. Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Modüller/İçerik/Konular

Havalimanı operasyonu hazırlıkları Havalimanı operasyonu hazırlıkları Havalimanı operasyonu işlemleri Transfer Öncesi Hazırlıklar Geliş Transferi Geliş Transferi Dönüş transferi Dönüş transferi Ara transfer Ara transfer Extra Tur programları Extra Tur programları Tur öncesi hazırlıklar Turun Gerçekleştirilmesi

Ortam

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel

kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

BİLETLEME(TİCKETİNG) SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 3 Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi x

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

SÜRE VE DAĞILIMI

2

16+16=32

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 28

Toplam

30+30=60

Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Biletleme işlemlerini yürütme yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. 1. Bilet düzenlemeyi tanıtmak 2. Biletleme departmanı ile diğer departmanlar arasında koordinasyonu sağlamak Hafta 1 2 3 4 5

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

6 7 8 9 10 11 12

Modüller/İçerik/Konular

Temel Özellikler Temel Özellikler Temel Özellikler Standart Uçak Biletinde (IATA’ YA Göre) Bulunması Gereken Özellikler Standart Uçak Biletinde (IATA’ YA Göre) Bulunması Gereken Özellikler Standart Uçak Biletinde (IATA’ YA Göre) Bulunması Gereken Özellikler Araç operasyonu departmanı ile koordinasyonu sağlama Araç operasyonu departmanı ile koordinasyonu sağlama Tur Departmanı ile koordinasyonu sağlama Tur Departmanı ile koordinasyonu sağlama Kongre departmanı ile koordinasyonu sağlama Kongre departmanı ile koordinasyonu sağlama

Muhasebe departmanı ile koordinasyonu sağlama Muhasebe departmanı ile koordinasyonu sağlama

13 14 15 16

Ortam

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

BİLETLEME (TİCKETİNG) OTOMASYON SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 3 Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi x

Seçmeli Ders x

ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

SÜRE VE DAĞILIMI

4

24+24+8=56 Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 34

Toplam

30+30+30=90

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 4 3 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında biletleme paket programlarını kullanma yeterliğinin kazandırılması

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

amaçlanmaktır. 1. Biletleme otomasyon programlarını kullanmak 2. Biletleme aşamalarını gerçekleştirmek 3. Biletleme otomasyon programlarını kullanarak rezervasyon yapmak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Biletleme paket Programını kullanmak 2 Biletleme paket Programını kullanmak 3 Pnr yaratmak 4 Pnr yaratmak 5 Queue (hatırlatma-uyarı sayfaları 6 Queue (hatırlatma-uyarı sayfaları 7 Müşteri dosyaları yaratmak 8 Müşteri dosyaları yaratmak 9 Biletleme ve raporlama yapma 10 Biletleme ve raporlama yapma 11 Otel rezervasyonu yapma işlemleri 12 Otel rezervasyonu yapma işlemleri 13 Araba rezervasyonu yapma işlemleri 14 Araba rezervasyonu yapma işlemleri 15 16 Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Ortam

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI

İŞLETME YÖNETİMİ - 1

BÖLÜM

TÜM BÖLÜMLER İÇİN ORTAK

PROGRAM

TÜM PROGRAMLAR İÇİN ORTAK

DÖNEMİ

3

DERSİN DİLİ

Türkçe

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders

X

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi)

Toplam

3

42

78

120

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

Ders Kredisi

AKTS Kredisi (1kredi=25–30 saat) (1modül=1 kredi)

3

4

İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak 1.Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek 2. İş yeri kurma fikrini oluşturmak 3. İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek 4. İş yerini faaliyete açmak Modüller/İçerik/Konular

Hafta

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1

Mikroekonomik Verileri Takip Etmek

2

Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek

3

Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek

4

Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek

5

Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek

6

İşletmenin Çevresini Tanımak

7

Talep Analizi ve Tahmini Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek

8

İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek

9

İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek

10

İş yerinin Kapasitesini Belirlemek Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak

11

Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak

12

Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak

13

İş yeri ve Üretim Planı Yapmak Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek

14

Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak Ortam

Donanım

İş Yeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri: Yöntem

Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

ANADOLU UYGARLIKLARI SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 3 Türkçe Zorunlu Seçmeli Meslek Dersi Ders Ders x

ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati SÜRE VE DAĞILIMI

2 KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Okul Eğitimi Süresi

16+16=32

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 28

Toplam

30+30=60

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Anadolu’nun tarih öncesi ve tarih çağlarını kronolojik sıraya göre tanıtmak yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. 1. Anadolu’nun tarih öncesi çağlarını tanıtmak 2. Anadolu’nun tarih çağlarını tanıtmak Ders Kredisi

Hafta 1 2 3 4

Modüller/İçerik/Konular Anadolu’nun Tarih Öncesi Çağları Anadolu’nun Tarih Öncesi Çağları Anadolu’nun Tarih Öncesi Çağları Anadolu’nun Tarih Öncesi Çağlarının Uygarlık

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Düzeyleri Anadolu’nun Tarih Öncesi Çağlarının Uygarlık Düzeyleri Anadolu’nun Tarih Öncesi Çağlarının Uygarlık Düzeyleri Anadolu’nun Tarih Öncesi Çağlarının Uygarlık Düzeyleri Anadolu’nun Tarih Çağlarının Kronolojik Sıraya Göre Özellikleri Anadolu’nun Tarih Çağlarının Kronolojik Sıraya Göre Özellikleri Anadolu’nun Tarih Çağlarının Kronolojik Sıraya Göre Özellikleri Anadolu’nun Tarih Çağlarının Kronolojik Sıraya Göre Özellikleri Anadolu’nun Tarih Çağlarının Kronolojik Sıraya Göre Özellikleri Anadolu’nun Tarih Çağlarının Kronolojik Sıraya Göre Özellikleri Anadolu’nun Tarih Çağlarının Kronolojik Sıraya Göre Özellikleri

15 16 EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam

Donanım

İş Yeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

KONGRE SEMİNER ORGANİZASYONU SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 3 Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi X

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

2

18+18=36

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 24

Toplam 30+30=60

Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında kongre seminer organizasyonu yapma yeterliği kazandırmak amaçlanmaktadır. 1. Kongre ve seminer organizasyonu için ön hazırlık yapmak 2. Kongre ve seminer organizasyonu işlemlerini yürütmek Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Modüller/İçerik/Konular Araştırma- geliştirme (ar-ge) faaliyetleri Araştırma- geliştirme (ar-ge) faaliyetleri Program içeriği oluşturma Program içeriği oluşturma Program içeriği oluşturma Operasyon Planlama Operasyon Planlama Operasyon Planlama Operasyon işlemleri Operasyon işlemleri Sosyal ve Kültürel Programların Planlama Sosyal ve Kültürel Programların Planlama Finansman Planlaması Finansman Planlaması

Ortam

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler

Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

SEYAHAT ACENTELERİNDE REKLÂMASYON SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 3 Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi x

Seçmeli Ders x

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

2+2

Okul Eğitimi Süresi 16+16=32 Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 28

Toplam

30+30=60

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında reklâmasyon işlemlerini yürütme yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. 1. Konaklama işletmelerini tanıyarak konuk beklentilerini belirlemek 2. Reklâmasyonu engellemek Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Konaklama İşletmeleri 2 Konaklama İşletmeleri 3 Konaklama İşletmeleri 4 Konukların konaklama işletmelerinden beklentileri 5 Konukların konaklama işletmelerinden beklentileri 6 Konukların konaklama işletmelerinden beklentileri 7 Acente ile ilgili şikâyetlerde reklâmasyonu engelleme 8 Acente ile ilgili şikâyetlerde reklâmasyonu engelleme 9 Acente ile ilgili şikâyetlerde reklâmasyonu engelleme 10 Acente ile ilgili şikâyetlerde reklâmasyonu engelleme 11 Acente ile ilgili şikâyetlerde reklâmasyonu engelleme

Konaklama işletmelerinde reklâmasyonu engelleme Konaklama işletmelerinde reklâmasyonu engelleme Konaklama işletmelerinde reklâmasyonu engelleme

12 13 14 15 16 EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

BÖLÜM

ORTAK

PROGRAM DÖNEMİ

ORTAK 3

DERSİN DİLİ

Türkçe

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders X

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ

DERSİN AMACI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi)

Toplam

3

42

48

90

Ders Kredisi

AKTS Kredisi (1kredi=25–30 saat) (1modül=1 kredi)

3

3

Bu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile

ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

1. Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak 2. Kalite Standartlarını Uygulamak 3. İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak Modüller/İçerik/Konular

Hafta

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

1

Kalite Kavramı

2

Standart ve Standardizasyon

3

Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları

4

Yönetim kalitesi ve standartları Çevre standartları

5

Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri

6

Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim

7

Stratejik yönetim Yönetime katılma

8

Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemi

9

Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli

10

Üretimde kalite kontrolü Muayene ve örnekleme

11

Muayene ve örnekleme Toplam kalite kontrol

12

Toplam Kalite Kontrol

13

Kontrol Diyagramları

14

İstatistiksel Dağılımlar Ortam

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Donanım

İş Yeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri: Yöntem Ara Sınavlar Ödevler ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

KAYNAKLAR

Kamu ve özel Sektör kuruluşları, Üniversiteler, ilgili sanayi

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

odaları, vb.

DERSİN ADI

İLK YARDIM

BÖLÜM

ORTAK

PROGRAM

ORTAK

DÖNEMİ

3

DERSİN DİLİ

TÜRKÇE Zorunlu Ders

DERS KATEGORİSİ

Seçmeli Ders

Meslek Dersi

X

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

6

16+16+16+16+ 16+16=96

84

30X6:180

KREDİ

DERSİN AMACI

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

AKTS Kredisi (1kredi=25–30 saat) (1modül=1 kredi)

6

6

İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak.

1.İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak 2.Temel yaşam desteği sağlamak 3.Yaralanmalarda ilk yardım uygulamak 4.Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamak 5.Diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamak 6.Hasta veya yaralıları taşımak Hafta

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Ders Kredisi

Modüller/İçerik/Konular

1

İlk yardımın temel uygulamaları

2

Birinci ve ikinci değerlendirme

3

Yetişkinlerde temel yaşam desteği

4

Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği

5

Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım

6

Dış ve iç kanamalar

7

Yara ve yara çeşitleri

8

Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım

9

Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

10

Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım

11

Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım

12

Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım

13

Acil taşıma teknikleri Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri

14

Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma Ortam

Donanım

İşyeri

İlk yardım veya acil sağlık hizmeti verebilecek bir ortam sağlanmalıdır

Acil yardım için gerekli donanım sağlanmalıdır.

Sağlık kurumu veya acil sağlık hizmeti verebilecek bir kurum

Yöntem

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Ara Sınavlar Ödevler ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Projeler Dönem Ödevi Laboratuar Diğer Dönem Sonu Sınavı

ÖĞRETİM ELEMANI

İlk yardım uygulaması yapabilen sağlık personeli

KAYNAKLAR

Kitap, cd, internet ortamı vb.

İŞBİRLİĞİ Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri, ilk yardım eğitim merkezleri, YAPILACAK hastaneler, sağlık hizmeti veren kamu yada özel kuruluşla KURUM/KURULUŞLAR

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

İŞ ORGANİZASYONU SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 3 Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X

ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

3

36 Ders Kredisi

KREDİ 3

114

150

AKTS Kredisi (1 kredi=25-30 saat)(1modül=1 kredi) 5

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

Servis operasyonların da iş ve zaman etüdü yapmak Departmanlar arası işbirliğini sağlamak Personel alımını sağlamak Personelin haklarını takip etmek Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 iş ve zaman etüdü 2 Servis operasyonlarının organizasyonu 3 4 5

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

6 7 8 9 10 11 12

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Servis operasyonlarında personele Kalite yönetim sürecinde rehberlik edilmesi Bar ile işbirliği Mutfakla işbirliği Housekeeper (kat hizmetleri)ile işbirliği Önbüro ile işbirliği Sağlık kulübü ile işbirliği Banketle işbirliği Satış pazarlama işbirliği Muhasebe ile işbirliği Güvenlik ile işbirliği Teknik servis ile işbirliği İş yükünü belirleme İşgören ihtiyacını belirleme Adaylarla görüşme yapma Ekstra çalışan eleman ihtiyacını belirleme Yasal haklar Sosyal haklar Ortam

Not/açıklama/öneri: Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

………………………………………………. sahip öğretim elemanı Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel

kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ

3 Türkçe Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders

X ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati SÜRE VE DAĞILIMI 2

Okul Eğitimi Süresi

14+14=28

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 32

Toplam

30+30=60

Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Tur operatörlüğü ve seyahat acenteciliğini tanıtma yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. 1.Paket tur hazırlamayı tanıtmak 2.Tur operatörü-seyahat acentesi (incoming acente) ilişkisini tanıtmak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Tur operatörü ve paket tur 2 Tur operatörü ve paket tur 3 4

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Paket Tur tüketim Aşaması ve Tur operatörüKarşılayıcı Acente-Otel anlaşmaları Paket Tur tüketim Aşaması ve Tur operatörüKarşılayıcı Acente-Otel anlaşmaları Paket Tur tüketim Aşaması ve Tur operatörüKarşılayıcı Acente-Otel anlaşmaları Seyahat Acenteleri Seyahat Acenteleri Seyahat Acentelerinin Turizm Endüstrisindeki Diğer Kuruluşlarla İlişkisi Seyahat Acentelerinin Turizm Endüstrisindeki Diğer Kuruluşlarla İlişkisi Acente operasyon organizasyonları hazırlıkları Acente operasyon organizasyonları hazırlıkları Acente operasyon organizasyonları hazırlıkları

14 15 16 EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

4.Yarıyıl Ders Bilgi Formları DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

2.YABANCI DİL SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 3–4 İngilizce / Almanca / Rusça Zorunlu Ders Meslek Dersi x

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

SÜRE VE DAĞILIMI

1

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

14+4+4=22

22

Ders Kredisi

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi)

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Modüller/İçerik/Konular 2. Yabancı Dil Bilgisi 2. Yabancı Dilde iletişim Ulaşım ile ilgili bilgi verme Gezi ve turlar ile ilgili bilgiler verme Uçak seferleri hakkında bilgi verme Tur organizasyonu satışını yapma Kongre seminer organizasyonu sağlama

Ortam

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri: Yöntem

Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ

MESLEKİ YABANCI DİL SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 4 İngilizce / Almanca

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Ders

Seçmeli Ders

Meslek Dersi x

ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati SÜRE VE DAĞILIMI 4

Bireysel Öğrenme Okul Eğitimi Süresi Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 18+12+12+12=54 66

Toplam

30+30+30+30=120

Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 4 4 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında seyahatte mesleki yabancı dilin kullanılmasını sağlama yeterliği kazandırılacaktır. 1 Yabancı dilde konuklara bilgi verilmesini sağlamak 2 Yabancı dilde operasyon işlemlerinin yapılmasını sağlamak 3 Yabancı dilde transfer işlemlerinin yapılmasını sağlamak 4 Yabancı dilde biletleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak Hafta 1 2 3 4 5

Modüller/İçerik/Konular

Ulaşım ve gezi ile ilgili bilgi verme Gezi Ve Turlar Hakkında Bilgi Verme Uçak Seferleri Hakkında Bilgi Verme Tur Organizasyonu Ve Tur Satma Tur Organizasyonu Ve Tur Satma

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kongre seminer organizasyonu Yapma Kongre seminer organizasyonu Yapma Transfer İşlemleri Transfer İşlemleri Vize İşlemleri Uçak bileti Satma Tren Bileti satma Otobüs Bileti satma Gemi Tur Operasyonu Yapma

Ortam

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ

KARŞILAYICI (INCOMİG) ACENTE 2 SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 4 Türkçe

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders

x ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati SÜRE VE DAĞILIMI

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

4

12+24+16=52

38

30+30+30=90

Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 4 3 Bu dersle , Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Karşılayıcı (incoming) acentelerinin işlevlerini tanıtmak yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.. 1. Havalimanı operasyon işlemlerini tanıtmak 2. Transfer on işlemlerini tanıtmak

3. Günlük tur programlarını tanıtmak. Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Modüller/İçerik/Konular

Havalimanı operasyonu hazırlıkları Havalimanı operasyonu hazırlıkları Havalimanı operasyonu işlemleri Transfer Öncesi Hazırlıklar Geliş Transferi Geliş Transferi Dönüş transferi Dönüş transferi Ara transfer Ara transfer Extra Tur programları Extra Tur programları Tur öncesi hazırlıklar Turun Gerçekleştirilmesi

Ortam

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

REZERVASYON SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 4 Türkçe Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders

x ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati SÜRE VE DAĞILIMI 2

Okul Eğitimi Süresi

16+16=32

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 28

Toplam

30+30=60

Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında rezervasyon işlemlerinin kontrolü yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Rezervasyon sistemlerini kontrol etmek 2. Rezervasyon işlemlerini gerçekleştirme aşamalarını kontrol etmek Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Modüller/İçerik/Konular

Rezervasyon Kavramı Rezervasyon Kavramı Rezervasyon Kavramı Katalog Okuma Katalog Okuma Katalog Okuma Rezervasyon İşlemleri Rezervasyon İşlemleri Rezervasyon İşlemleri Konukların Rezervasyonla İlgili Problemini Çözme Konukların Rezervasyonla İlgili Problemini Çözme Konukların Rezervasyonla İlgili Problemini Çözme Diğer Birimlerle İlişkisi Diğer Birimlerle İlişkisi

Ortam

Not/açıklama/öneri:

Donanım

İş Yeri

DEĞERLENDİRME

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, KURUM/KURULUŞLAR çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ

4 Türkçe Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders

X ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati SÜRE VE DAĞILIMI 2

Okul Eğitimi Süresi

14+14=28 Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 32

Toplam

30+30=60

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Tur operatörlüğü ve seyahat acenteciliğini tanıtma yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. 1.Paket tur hazırlamayı tanıtmak 2.Tur operatörü-seyahat acentesi (incoming acente) ilişkisini tanıtmak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Tur operatörü ve paket tur 2 Tur operatörü ve paket tur 3 Paket Tur tüketim Aşaması ve Tur operatörü-

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Karşılayıcı Acente-Otel anlaşmaları Paket Tur tüketim Aşaması ve Tur operatörüKarşılayıcı Acente-Otel anlaşmaları Paket Tur tüketim Aşaması ve Tur operatörüKarşılayıcı Acente-Otel anlaşmaları Seyahat Acenteleri Seyahat Acenteleri Seyahat Acentelerinin Turizm Endüstrisindeki Diğer Kuruluşlarla İlişkisi Seyahat Acentelerinin Turizm Endüstrisindeki Diğer Kuruluşlarla İlişkisi Acente operasyon organizasyonları hazırlıkları Acente operasyon organizasyonları hazırlıkları Acente operasyon organizasyonları hazırlıkları

Ortam

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

REHBERLİK HİZMETLERİ SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 4 Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi x

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

2

16+16=32

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 28

Toplam 30+30=60

Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında acente rehberlik hizmetlerini belirleme yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. 1. Konuklara rehberlik hizmeti vermek için ön hazırlık yapmak 2. Konuklara verilecek rehberlik çeşitlerini belirlemek Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Modüller/İçerik/Konular Turizmde Rehberlik Turizmde Rehberlik Turizmde Rehberlik Turizm Rehberlerinin Turlarda Yerine Getirdikleri Görevler Turizm Rehberlerinin Turlarda Yerine Getirdikleri Görevler Turizm Rehberlerinin Turlarda Yerine Getirdikleri Görevler Turizm Rehberlerinin Turlarda Yerine Getirdikleri Görevler Profesyonel Turist Rehberi Profesyonel Turist Rehberi Profesyonel Turist Rehberi Profesyonel Turist Rehberi Otel Rehberi Otel Rehberi Otel Rehberi

Ortam

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler

Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI

İŞLETME YÖNETİMİ - II

BÖLÜM

TÜM BÖLÜMLER İÇİN ORTAK

PROGRAM

TÜM PROGRAMLAR İÇİN ORTAK

DÖNEMİ

4

DERSİN DİLİ

Türkçe

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders

X

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi)

Toplam

3

42

78

120

AKTS Kredisi (1kredi=25–30 saat) (1modül=1 kredi)

Ders Kredisi

KREDİ

5 DERSİN AMACI

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak. 1. Yönetim işlevlerini yerine getirmek 2. İnsan kaynaklarını yönetmek 3. Üretim sürecini yönetmek 4. Pazarlama faaliyetlerini yönetmek 5. İşletmenin mali yapısını yönetmek Hafta

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Modüller/İçerik/Konular

1

Planlama Yapmak Örgütleme Yapmak

2

Örgütleme Yapmak Yöneltmek

3

Yöneltmek Koordinasyon Sağlamak Denetim Yapmak

4

İş Analizi Yapılmasını Sağlamak

İnsan Kaynaklarını Planlamak İşgören Adayı Bulmak 5

İşgöreni Seçmek İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek İşgören Performansını Değerleme

6

İşgören Performansını Değerleme İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak Kariyer Planlaması Yapmak

7

İş Değerleme Ücretlendirmek

8

Üretimi Planlamak Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak

9

Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak Kapasite ve Stok Planlaması

10

Hedef Pazarı Belirlemek Ürün Geliştirme

11

Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek Tutundurma Politikalarını Belirlemek

12

Tutundurma Politikalarını Belirlemek Dağıtım Politikalarını Belirlemek Müşteri İlişkilerini Yönetmek

13

Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek Borç ve Alacakları Yönetmek Varlıkları Yönetmek

14

Varlıkları Yönetmek Kaynakları Yönetmek Ortam

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Donanım

İş Yeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri: Yöntem Ara Sınavlar Ödevler ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 4 Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi x

Seçmeli Ders X

ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

SÜRE VE DAĞILIMI

2

14+14=28

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 32

Toplam

30+30=60

Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

1- İşçi sağlığını korumak 2- İş güvenliğini sağlamak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Periyodik Sağlık Kontrolleri 2 Sağlık Raporları 3 Portör Muayenesi 4 Bulaşıcı Hastalıklar 5 Koruyucu Tedbirler 6 Ayak Rahatsızlıkları 7 Olağan Dışı Durumlar 8 ARA SINAV 9 Kriz Yönetimi 10 Olağan Dışı Durumlar 11 Yangın-Deprem-Sel 12 Olağan Dışı Durumlarda İletişim Kurulacak Birimler 13 Acil servis 14 Emniyet birimleri 15 Olağan Dışı Durumlarda İlk Önce Kurtarılması Gerekenler 16 Ortam

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri: Yöntem

Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

SEYAHAT ACENTELERİNDE REKLÂMASYON SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 4 Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi x

Seçmeli Ders

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

2

Okul Eğitimi Süresi 16+16=32 Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 28

Toplam

30+30=60

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında reklâmasyon işlemlerini yürütme yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. 1. Konaklama işletmelerini tanıyarak konuk beklentilerini belirlemek 2. Reklâmasyonu engellemek Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Konaklama İşletmeleri 2 Konaklama İşletmeleri 3 Konaklama İşletmeleri 4 Konukların konaklama işletmelerinden beklentileri 5 Konukların konaklama işletmelerinden beklentileri 6 Konukların konaklama işletmelerinden beklentileri 7 Acente ile ilgili şikâyetlerde reklâmasyonu engelleme 8 Acente ile ilgili şikâyetlerde reklâmasyonu engelleme 9 Acente ile ilgili şikâyetlerde reklâmasyonu engelleme

Acente ile ilgili şikâyetlerde reklâmasyonu engelleme Acente ile ilgili şikâyetlerde reklâmasyonu engelleme Konaklama işletmelerinde reklâmasyonu engelleme Konaklama işletmelerinde reklâmasyonu engelleme Konaklama işletmelerinde reklâmasyonu engelleme

10 11 12 13 14 15 16 EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 4 Türkçe Zorunlu Ders

Seçmeli Ders

Meslek Dersi X

ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati SÜRE VE DAĞILIMI 1

Okul Eğitimi Süresi

8+8=16 Ders Kredisi

KREDİ

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 44

Toplam

30+30=60

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Tur operatörlüğü ve seyahat acenteciliğini tanıtma yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. 1. Kişisel hazırlık yapmak 2. İş organizasyonu yapmak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Banyo malzemeleri 2 Banyo malzemeleri 3 El ve ayak bakımı 4 Ağız bakımı 5 Saç bakımı 6 Saç bakımı 7 Cilt bakımı 8 Cilt bakımı 9 Göreve uygun kıyafet kullanımı 10 Göreve uygun kıyafet kullanımı 11 Göreve Uygun Araç ve Gereç Hazırlama 12 Göreve Uygun Araç ve Gereç Hazırlama 13 14 15 16 Ortam

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI ALAN / BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 4 Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi

Seçmeli Ders

x

ÖN ŞARTLAR Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

SÜRE VE DAĞILIMI

2

2

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 16+16=32

Toplam

28

Ders Kredisi

KREDİ

DERSİN AMACI

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Türkiye’nin fiziki coğrafyasını tanıtma rehberlik hizmetlerini belirlemek yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. 1. Akdeniz bölgesini tanıtma ile ilgili program hazırlamak 2. Ege bölgesini tanıtma ile ilgili program hazırlamak 3. Marmara bölgesini tanıtma ile ilgili program hazırlamak

4. İç Anadolu bölgesini tanıtma ile ilgili program hazırlamak 5. Karadeniz bölgesini tanıtma ile ilgili program hazırlamak 6. Doğu Anadolu bölgesini tanıtma ile ilgili program hazırlamak 7. Güneydoğu Anadolu bölgesini tanıtma ile ilgili program hazırlamak Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Modüller/İçerik/Konular

Akdeniz Bölgesi fiziki coğrafyası Akdeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Ege Bölgesi turizm coğrafyası Ege Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Marmara Bölgesinin turizm coğrafyası Marmara Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri İç Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası İç Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Karadeniz Bölgesi Turizm Coğrafyası Karadeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Doğu Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri Güney Doğu Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası

Güney Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri

14 15 16

Donanım

İşyeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Ortam

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

DERSİN ADI

PAZARLAMA İLKELERİ

BÖLÜM

SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ

PROGRAM

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ

DÖNEMİ

4

DERSİN DİLİ

Türkçe

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders

X

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi)

Toplam

5

70

80

150

Ders Kredisi

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 6

DERSİN AMACI

Öğrencinin, işletmenin mevcut pazarlama anlayışını analiz ederek, pazarlama anlayışı belirleyebilmesini, faaliyet gösterdiği sektör ve hedef pazarına göre pazarlama çevresini analiz edebilmesini, işletmenin kontrol edemeyeceği değişkenleri belirleyebilmesini, pazar bölümlerini değerlendirebilmesine, uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı

sağlayabilmesini, ürünün farklılaştırılmasına ve konumlandırılmasına, katkıda bulunabilmesini, ürün yaşam dönemlerini saptayarak satış artırıcı tedbirler alabilmesini, pazar yapısı, rekabet durumu ve işletme amaçlarına göre, fiyatın belirlenmesine ve yönetimine yardımcı olabilmesini, hedef pazara göre tutundurma karmasının oluşmasına yardımcı olabilmesini, pazarlama kanallarını belirleyebilmesini, kanal tasarımının yapılmasını ve en uygun kanal sisteminin seçimine katkı sağlayabilmesini amaçlamaktadır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

Pazarlama ilkeleri, 1. İşletmenin pazarlama anlayışının gelişimine katkıda bulunmak 2. Pazarlama çevresini analiz etmek 3. Pazarı bölümleyerek hedef pazarın seçimine katkıda bulunmak 4. Ürün kararlarına yardımcı olacak fikirler oluşturmak 5. Fiyatlama stratejilerinin oluşumuna katkı sağlamak 6. İlgili birimlere pazarlama kanallarına ilişkin bilgi sağlamak yeterlikleri kazandırılacaktır. Hafta

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

İçerik/Konular

1

İşletmenin mevcut pazarlama anlayışını analiz etmek İşletme ve pazarın durumuna göre pazarlama anlayışını belirlemek Kontrol edilemeyen değişkenleri belirlemek

2

Kontrol edilemeyen değişkenleri belirlemek Kontrol edilebilen değişkenleri belirlemek

3

Kontrol edilebilen değişkenleri belirlemek Pazar bölümlerini değerlendirmek

4

Pazar bölümlerini değerlendirmek Uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlamak

5

Uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlamak Ürünün farklılaştırılmasına yardımcı olmak

6

Ürünün farklılaştırılmasına yardımcı olmak Ürünün konumlandırılmasına yardımcı olmak

7

Ürünün konumlandırılmasına yardımcı olmak Ürünün yaşam dönemlerini saptayarak tedbirler alma

8

Ürünün yaşam dönemlerini saptayarak tedbirler alma Fiyatın belirlenmesine yardımcı olmak

9

Fiyatın belirlenmesine yardımcı olmak Fiyatın uyarlanmasını sağlamak

10

Fiyatın uyarlanmasını sağlamak Fiyat değiştirme stratejilerine önerilerde bulunmak

11

Fiyat değiştirme stratejilerine önerilerde bulunmak

12

Pazarlama kanallarını belirlemek

13

Pazarlama kanallarının tasarımının yapılmasına katkı sağlamak

14

Kanal sistemleri içinden en uygun olanının seçimine katkı sağlamak

15 16 Ortam

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Donanım

İş Yeri

Uygulanan yöntem

Yüzde (%)

Not/açıklama/öneri: Yöntem Ara Sınavlar Ödevler ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ

TURİZM MEVZUATI SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 4 Türkçe Zorunlu Seçmeli Meslek Dersi Ders Ders x

ÖN ŞARTLAR

SÜRE VE DAĞILIMI

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma,

Toplam

2

10+10=20

İş Yeri Eğitimi) 30

Ders Kredisi

AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2

KREDİ

DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

25+25=50

Bu derste mevzuat ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1- Tutulması gereken defterleri kontrol etmek 2- Bakanlıkla ilgili yazışmaları yapmak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Konuk İstek-Şikâyet Formları 2 Konuk Şikâyet Formları 3 Konuk İstek Formları 4 Konuk Anketleri 5 Yüzde Hesaplamaları 6 Polis Defteri 7 Denetim 8 ARA SINAV 9 Oda Fiyatı Belirleme 10 Belirleme Kriterleri 11 Tuik Verileri 12 Turizm Teşvik Kanunu 2. Bölüm 13 Fiyat Listeleri 14 Oda Maliyet Hesaplamaları 15 İstatistiki Bilgiler 16 Ortam

Donanım

İş Yeri

Uygulanan yöntem x

Yüzde (%) 40

x

60

Not/açıklama/öneri:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.

Dersin Adı: EĞLENCE VE SERBEST ZAMAN YÖNETİMİ 1

Teori

Uygulama.

28

14

Eğitim ve Öğretim İş Yükü Laboratuar. Proje/Alan Ödev Çalışması -

Yarıyılı Dersin Türü

Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Alan Dersi

Diğer

Toplam

22

64

Krediler Kredi AKTS T+U+L= Kredi Kredisi 3 3

Dili

1

Temel Alan Dersi

MYO Adı: Kemaliye MYO Program Adı : Seyahat Hizmetleri Programı

Teknik Seçmeli

Türkçe Sosyal Seçmeli

Öğrenciyi Oyun ve Serbest Zaman temelinden, rekreasyon kavramının oluşumuna kadar geçen tarihsel süreç ve günümüzdeki rekreasyon uygulamaları hakkında bilgilendirme ve serbest zaman değerlendirmede öğrencinin farklı düşünmesi, analiz etmesi, oyun kurgulaması ve uygulama yapma becerisinin geliştirilmesi. Oyun, rekreasyon ve eğlencenin kavramsal temellerini tanır, Turistik aktivitelerin algılanışını genişletmek için çağdaş toplum içerisinde oyun, rekreasyon ve eğlencenin önemini anlar. 1- Hurd, A. R., Barcelona, R.J. ve Meldrum, J.T. (2008). Leisure Service Management. Champaign, IL:HUman Kinetics. 2- McLean, D.D., Hurd, A.R. ve Rogers, N.B. (2008). Recreation and Leisure: In Modern Society., Boston: Jones and Bartlett Publishing. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

Teorik Dersler

Yarıyıl İçi Sınavlar

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

X

40

Varsa (X) olarak işaretleyiniz Yarıyıl İçi Sınavlar

Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

Ödevler

Ara Teslim

Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

Yarıyıl Sonu Sınavı

X

60

Yüzde (%)

Diğer

Diğer Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sorumlu Öğretim Elemanları

Konular Serbest zaman kavramı, Rekreasyon kavramı, Animasyon kavramı Serbest Zaman Değerlendirmenin Rekreasyon ve Animasyonla ilişkisinin kurulması Rekreasyon hizmetlerinin tarihsel gelişimi, rekreasyon, animasyon, oyun ve turizm arasındaki bağlantılar Animasyon çeşitlerinin öğrenilmesi, animasyon türlerine örnek oluşturma çalışması Animasyon hizmetlerinin özellikleri ve fonksiyonlarının bilinmesi, işletmelerin animasyon maliyetlerine katlanma nedenleri Animasyon programının hazırlanması ve uygulanması aşamalarını tanıma ve örnekler oluşturma Geleneksel kültürün animasyon etkinliklerinde uygun kullanımının yöntemleri Animasyon Oyunlarına Örnek Uygulamaların İncelenmesi Animasyon Oyunlarına Örnek Uygulamaların İncelenmesi Animasyon Oyunlarına Örnek Uygulamaların İncelenmesi Animasyon Oyunlarından Örneklerin Sunumu Animasyon etkinliklerinin otel ve tatil köylerinde planlanmasına ve gerçekleştirilmesine yönelik uygulamalar Animasyon etkinliklerinin otel ve tatil köylerinde planlanmasına ve gerçekleştirilmesine yönelik uygulamalar Final Sınavı

Dersin Adı: EĞLENCE VE SERBEST ZAMAN YÖNETİMİ 2

Teori

Uygulama.

28

14

Eğitim ve Öğretim İş Yükü Laboratuar. Proje/Alan Ödev Çalışması -

Yarıyılı Dersin Türü

Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Alan Dersi

Diğer

Toplam

22

64

Krediler Kredi AKTS T+U+L= Kredi Kredisi 3 3

Dili

2

Temel Alan Dersi

MYO Adı: Kemaliye MYO Program Adı : Seyahat Hizmetleri Programı

Teknik Seçmeli

Türkçe Sosyal Seçmeli

Öğrencilere eğlence ve serbest zaman yönetimi ile ilgili yönetimsel teknikleri ve yönetimsel problemleri tanıtmak ve çözüm yolları geliştirmektir. Öğrencilerde eğlence ve serbest zaman yönetimi felsefesi yaratabilmek için öğrencilere okuma metinleri, sınıf etkinlikleri ve örnek olaylar sağlanacaktır. Eğlence ve serbest zaman yönetimi felsefesi oluşturmak. Tamamlayıcı rekreasyon hizmetlerinin varlığına olan ihtiyaca aşina olmak için rekreasyon ve eğlence rollerini, karşılıklı ilişkilerini ve dağıtım sisteminin kullanışını anlamak 1- Hacıoğlu N.,Gökdeniz A., Dinç Y., Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi Örnek animasyon uygulamaları,Detay Yayınevi, Ankara, 2009. 2- Hazar A., Rekreasyon ve Animasyon Detay yayınevi Ankara DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

Teorik Dersler

Yarıyıl İçi Sınavlar

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

X

40

Varsa (X) olarak işaretleyiniz Yarıyıl İçi Sınavlar

Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

Ödevler

Ara Teslim

Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

Yarıyıl Sonu Sınavı

X

60

Yüzde (%)

Diğer

Diğer Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sorumlu Öğretim Elemanları

Konular 21. Yüzyılda Eğlence ve Serbest Zaman Hizmetleri Turizmde Eğlence ve Serbest Zaman Hizmetleri faaliyetlerine olan talebin artış nedenleri Turizmin içinde Eğlence ve Serbest Zaman Hizmetlerinin bugünkü durumu Seyahat hizmetlerinde uygulanan Eğlence ve Serbest Zaman Hizmetleri faaliyetlerinin hizmet satışlarına etkisi Eğlence ve Serbest Zaman Hizmetlerinin Yönetimi Eğlence ve Serbest Zaman Hizmet Yöneticileri ve Sosyal Dönüşüm Eğlence ve Serbest Zaman Hizmeti Organizasyonlarında Değerler, Vizyon, Misyon, Hedef İfadeleri ve Politika Oluşturma Rekreasyon, Parklar ve Eğlence Hizmetlerinde Yönetimsel Liderlik ve Motivasyon Etik: İnsanî/Sosyal, Toplumsal ve Çevresel Sorumluluklar Eğlence ve Serbest Zaman Hizmetlerinde Karar Verme, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi Eğlence ve Serbest Zaman Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Eğlence ve Serbest Zaman Hizmetlerinde Yasal Sorunlar ve Risk Yönetimi Eğlence ve Serbest Zaman Hizmeti Uygulama Örneği Geliştirilmesi Genel Değerlendirme ve Final

MYO Adı: Kemaliye MYO Program Adı : Seyahat Hizmetleri Programı

Dersin Adı : MİTOLOJİ

Teori

Uygulama.

28

-

Eğitim ve Öğretim İş Yükü Laboratuar. Proje/Alan Ödev Çalışması -

Yarıyılı

Toplam

22

50

Krediler Kredi AKTS T+U+L= Kredi Kredisi 2 2

Dili

2 Alan Dersi

Diğer

Teknik Seçmeli

Türkçe Sosyal Seçmeli

Dersin Türü

Temel Alan Dersi

Dersin Amacı

Anadolu ve dünya mitolojilerini öğretmek, öğrencinin mitolojinin önemini kavramasını sağlamak

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Mitolojik öykü ve kahramanları tanımlayabilir Turizm bölgelerinde yaşandığı varsayılan mitolojik öyküleri öğrenir ve anlatma becerisi kazanır Kültürlerin tasvir geleneklerini sınıflayabilir Mitolojik öykülerin yer aldığı eserleri açıklayabilir Mitolojik öykülerin kültür ve sanatla ilişkisini tarif edebilir Mitolojinin günümüz kültür ve sanatı ile olan ilgisini açıklayabilir Can Şefik, Yunan Mitolojisi, İnkılap Yayınevi, Istanbul, 1998 Cömert Bedrettin, Mitoloji ve İkonografi, DEKİ yayınları, Istanbul 2008 Erhat Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Yayınevi, Istanbul 1996 Hesiedos, İşler ve Günler, Sosyal Yayınları, İstanbul, 2010 Homeros, İlyada ve Odisseus çev. Azre Erhat, İş bankası Yayınları, Istanbul 1989 Strauss Claude Levi, Mit ve Anlam, Yeni yayınları, Istanbul 1994 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

Teorik Dersler

Yarıyıl İçi Sınavlar

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

X

40

Varsa (X) olarak işaretleyiniz Yarıyıl İçi Sınavlar

Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

Ödevler

Ara Teslim

Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

Yarıyıl Sonu Sınavı

X

60

Yüzde (%)

Diğer

Diğer Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Konular Mit Nedir. Gerçekliği, tarihteki rolü, etki alanı ve hedef kitledeki büyüleyici gücü. Mitolojik hikayede drama ve hikayenin yapısı, Nasıl çözümlenir, nasıl görselleştirilir? Mit, Efsane, Masal ile turizm ilişkileri. Mitolojik karakterlerde iyi, kötü birlikteliği ve insancıllık ögeleri, Animatik tiplemelere nasıl yansır? Mitolojik karakterli, animatik tiplemeler üzerine çalışma Efsanelerdeki "aydınlık dünya ile Karanlık dünya" yapılanışının , geri plan olarak kullanımındaki esaslar(Backrounda).( Türk mitolojisine dayanan, geri plan çalışmaları) Mitoslardaki tanrılar, yarı tanrılar ve kahramanların karakter, tip özellikleri Mitos kahramanların özelliklerini, çağdaş yeni bir kahramana yükleme.(Orjinal çalışma ve sunuş yazılımı) Mitolojik tip ve karakterleri, Doğrudan günümüz yaşamına indirgeme,intibak sorunlarına animatik çözümler bulma(uygulama yolları) Gelecekteki yaşamlara, mitolojik tip ve kahramanları taşıma. Anadolu coğrafyasında mitolojik hikâyeler ve bölgeleri Anadolu coğrafyasında mitolojik hikâyeler ve bölgeleri Mitolojik hikâyeleri anlatma kabiliyetini geliştirmeye yönelik uygulama çalışmaları Final sınavı ve değerlendirme

MYO Adı: Kemaliye MYO Program Adı :Seyahat Hizmetleri Programı

Dersin Adı : YARATICI DRAMA Teori

Uygulama.

14

28

Eğitim ve Öğretim İş Yükü Laboratuar. Proje/Alan Ödev Çalışması -

Yarıyılı Dersin Türü

Dersin Amacı

Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Alan Dersi

Toplam

22

64

Krediler Kredi AKTS T+U+L= Kredi Kredisi 3 3

Dili

3

Temel Alan Dersi

Diğer

Teknik Seçmeli

Türkçe Sosyal Seçmeli

Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, bir konuyu, soyut ya da somut bir kavramı veya bir davranışı, kendi duygu, düşünce, gözlem, deneyim hayal gücü ve yaşantılarından yola çıkarak eyleme dönüştürdüğü ve yeniden yapılandırarak anlamlandırdığı eylemsel süreçtir. Öğrencinin yaratıcı düş gücünü ve sosyalleşmesini geliştirerek turistlerle etkin iletişim kurabilmesini sağlayacaktır. Öğrenci yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirir, kendini tanıma, gerçekleştirme ve başkalarıyla iletişim becerisini geliştirir, estetik davranışlar geliştirir, eleştirel ve bağımsız düşünebilme becerisi geliştirir, işbirliği yapabilme-birlikte çalışma becerisini geliştirir, sosyal duyarlılık kazanır, sözel ve sözel olmayan ifade becerisini geliştirir. Her türlü edebi öykü, film öyküsü, Filmler, çizgi filmler Makaleler, Tv programları, DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

Teorik Dersler

Yarıyıl İçi Sınavlar

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

X

40

Varsa (X) olarak işaretleyiniz Yarıyıl İçi Sınavlar

Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

Ödevler

Ara Teslim

Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav Yarıyıl Sonu Sınavı

Laboratuar Yarıyıl Sonu Sınavı

Yüzde (%)

X

60

Diğer

Diğer Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sorumlu Öğretim Elemanları Elektronik Posta

Konular Nefes ve Bedenle tanışma Diksiyon Çeşitli yöntemlerle 5 duyuyu kullanma ve gözlem yetisini geliştirme, Bedensel ve dokunsal tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum sağlama çalışmalarının yapılması Empati becerisini geliştirme çalışmaları Yaratıcılık ve estetik becerisini geliştirme çalışmaları Belirlenmiş kurallar içinde özgürce oyun oynama ve bu oyunları geliştirme Doğaçlama çalışmaları Önceden hiç belirlenmemiş bir çıkış noktasından hareketle oluşum yaratmak Bir nesne, resim, fotoğraf, heykel vb. ile iletişim kurma Dramatik çalışmalar Drama tekniği ile yaratıcılık Final ve genel değerlendirme

Dersin Adı: ANİMASYON OYUNLARI GELİŞTİRME

Teori

Uygulama.

28

14

Eğitim ve Öğretim İş Yükü Laboratuar. Proje/Alan Ödev Çalışması -

Yarıyılı Dersin Türü

Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Alan Dersi

Diğer

Toplam

22

64

Krediler Kredi AKTS T+U+L= Kredi Kredisi 3 3

Dili

4

Temel Alan Dersi

MYO Adı: Kemaliye MYO Program Adı : Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı

Teknik Seçmeli

Türkçe Sosyal Seçmeli

Öğrenciyi Oyun ve Serbest Zaman temelinden, rekreasyon kavramının oluşumuna kadar geçen tarihsel süreç ve günümüzdeki rekreasyon uygulamaları hakkında bilgilendirme ve serbest zaman değerlendirmede öğrencinin farklı düşünmesi, analiz etmesi, oyun kurgulaması ve uygulama yapma becerisinin geliştirilmesi. Oyun, rekreasyon ve eğlencenin kavramsal temellerini tanır, Turistik aktivitelerin algılanışını genişletmek için çağdaş toplum içerisinde oyun, rekreasyon ve eğlencenin önemini anlar. 1- Hurd, A. R., Barcelona, R.J. ve Meldrum, J.T. (2008). Leisure Service Management. Champaign, IL:HUman Kinetics. 2- McLean, D.D., Hurd, A.R. ve Rogers, N.B. (2008). Recreation and Leisure: In Modern Society., Boston: Jones and Bartlett Publishing. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Proje Dersi ve Bitirme Çalışması

Teorik Dersler

Yarıyıl İçi Sınavlar

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

X

40

Varsa (X) olarak işaretleyiniz Yarıyıl İçi Sınavlar

Kısa Sınavlar

Dönem İçi Kontroller

Ödevler

Ara Teslim

Dönem Ödevi (proje, rapor, vb)

Sözlü Sınav

Laboratuar

Yarıyıl Sonu Sınavı

Yarıyıl Sonu Sınavı

X

60

Diğer

Diğer Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sorumlu Öğretim Elemanları

Konular Karakterin tespiti ve açıklanması Yüz ifadeleri Vücut dili Etki-tepki Duygu yansıtılması(şiddet,sevgi,karamsarlık vs.) Karakter animasyon oyunu(satıcı) Karakter animasyon oyunu(köpek ve postacı) Animasyon uygulamalarında hayvanlar Karakter animasyon oyunu (inek) Karakter animasyon(mitolojik karakter) Karakter animasyon(palyaco ve çocuk) Tek kişilik kısa animasyon oyunu uygulaması Grup animasyon oyunu uygulaması Genel değerlendirme ve Final sınavı

Yüzde (%)