Kodu

Teorik

Uygulama

Lab.

Ulusal Kredi

Öğretim planındaki AKTS

222000000001197

2

0

0

2

4

Ders Mesleki Oryantasyon ve Çeviriye Giriş Ön Koşullar Önerilen Dersler

: :

c) Yok: Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. --

Dersin Türü Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Veriliş Biçimi

: : : :

SİSTEMDEN GELECEK SİSTEMDEN GELECEK SİSTEMDEN GELECEK Yüz yüze

Ders Koordinatörü

:

Doc. Dr. MİNE GÜVEN

Dersi verenler

:

SİSTEMDEN GELECEK

Dersin Yardımcıları Dersin Yürütülmesi Hakkında

SİSTEMDEN GELECEK

:

Öğrencilerin bu dersten en iyi şekilde faydalanmaları ve başarılı olabilmeleri için (i) ders öncesinde ders kitapçığındaki ilgili okumaları yapmaları, (ii) derse aktif olarak katılmaları ve soru sormaları ve (iii) her hafta işlenen ders içeriğini daha sonra tekrar etmeleri gerekmektedir. Öğrenilenlerin pekiştirilmesi için içerikle ilgili verilen ödevler ve alıştırmalar yapılmalıdır.

Dersin Amacı

:

Bu ders çevirmenlik mesleğini tanıtmayı amaçlar. Yazılı ve sözlü çeviri tarihinin anahatları, çeviri ve çeviribilimin temel kavram ve terimleri tartışılacak ve tümce düzeyinde metin çözümleme ve çeviri alıştırmaları yapılacaktır.

Ders İçeriği

:

Çevirmenlik mesleğine giriş, yazılı ve sözlü çeviri tarihinin anahatları, çeviri ve çeviribilimin temel kavram ve terimleri, tümce düzeyinde çeviri alıştırmaları

Öğretim Yöntemleri (kısaltmalar): 1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösteri, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka,12:Örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar/Atölye/Alan Uygulaması/Staj,14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme, 16:Proje Temelli Öğrenme). Ölçme Yöntemleri (kısaltmalar): A:Sınav (kâğıt ile yapılan ara sınav ve dönem sonu sınavları), B:Kısa Sınav, C:Juri/Kurul Sınavı, D:Ödev, E:Rapor, F:Araştırma Makalesi, G:Sunum, H:Portfolyo, I:Uygulamalı Beceri Gösterimi, J:Proje İzleme, K:Grup Projesi İzleme, L: Tez İzleme, M:Devam (En fazla %10)

Öğrenme Hedefleri İletişimi tanımlar İletişim türlerini saptar İletişim sürecini açıklar Kültürlerarası iletişimi tanımlar

Öğrenme Kazanımı

Çeviriyi kültürlerarası iletişim olarak açıklar

1

Yüz Yüze Eğitimde Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1, 2, 3

A

Çeviri türlerini sıralar Sözlü çevirinin yazılı çeviriden farklarını betimler Çeviri gerektiren metin ve malzeme türlerini sıralar Dünyadaki çevirmen meslek örgütlerini tanır Türkiye’deki çevirmen meslek örgütlerini tanır Meslek etiğini ve en iyi uygulamayı tanır Çevirmenin yetkinliklerini tanır Kadrolu çevirmenin görevlerini açıklar Serbest çevirmenin görevlerini açıklar Çevirmenin gereksinim duyduğu araç, gereç ve kaynakları tanır Çeviri hizmeti alıcısının beklentilerini betimler Çeviri hizmeti tedarikçileri arasındaki farkları saptar Çeviri sürecini ve iş akışını betimler Çeviri öncesi işlemleri betimler Çeviri süreci sırasındaki işlemleri betimler Çeviri sonrası işlemleri betimler Yazılı metinden sözlü çeviriyi tanımlar Toplum çevirmenliğini tanımlar Ardıl çeviriyi tanımlar Eşzamanlı çeviriyi tanımlar Diliçi çeviriyi tanımlar Dillerarası çeviriyi tanımlar Göstergelerarası çeviriyi tanımlar Çeviri tarihinin aşamalarını betimler Çeviribilimin altalanlarını tanır Ulusal ve uluslararası çeviribilim dergilerini tanır BEU-Kütüphanedeki çeviri ile ilgili basılı kaynakları ve veritabanlarını tanır

Çeviri teriminin farklı anlamlarını ayırt eder

1, 2, 3

A

Çevirmenlik mesleğini tanır

1, 2, 3

A

Çevirmenin iş ortamını betimler

1, 2, 3

A

Çeviri işletmelerinin işleyişini açıklar

1, 2, 3

A

Sözlü çeviri türlerini ayırt eder

1, 2, 3

A

1, 2, 3, 4

A, D, H

1, 2, 3

A

Çevirinin temel kavramlarını açıklar Çeviribilimi tanımlar

Haftalık Konular Hafta

Konular

1

Dersin içerik, uygulama ve değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması

2

Kültürlerarası iletişim olarak çeviri

3

Çeviri edimi, tanımı ve türleri

4

Çevirmenlik mesleği (1)

5

Çevirmenlik mesleği (2)

6

Çeviri işletmelerinin işleyişi (1)

7

Çeviri işletmelerinin işleyişi (2)

8

Çevirmenin iş ortamı

9

Ara sınav

2

10

Sözlü çeviri türleri

11

Çevirinin temel kavramları

12

Çeviribilime giriş

13

Tümce düzeyinde çeviri alıştırmaları

14

Tümce düzeyinde çeviri alıştırmaları

KAYNAKLAR Ders Notu

2012/2013 akademik yılı ders kitapçığı Gouadec, Daniel. 2007. Translation as a profession. Amsterdam: John Benjamins. Gürçağlar, Şehnaz Tahir. 2011. Çevirinin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları. Komissarov, V. N. 1990. Teoriya Perevoda (lingvistiçeskiye aspektı). Moskova: Vısşaya Şkola Yayınları. Munday, Jeremy. 2008. Introducing Translation Studies: Theories and Applications (2nd. ed.) London: Routledge. Phelan, M. 2002. The Interpreter’s Resource. Clevedon: Multilingual Matters Ltd. Samuelsson-Brown, Geoffrey. 2010. A Practical Guide for Translators (5th revised edition). Bristol: Multilingual Matters. Vinogradov, V. S. 2004. Perevod: Obşiye i leksiçeskiye voprosı (2. Baskı). Moskova: Universitet Knijnıy Dom Yayınları.

Diğer Kaynaklar

Baker, M. 1992. In Other Words: a coursebook on translation, London:Routledge. Baker, Mona. 1998. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge. Göktürk, Akşit. 1986. Çeviri: Dillerin Dili. İstanbul: Çağdaş. Lenning, M. 1996. Getting Started in Speech Communication. Chicago: National Textbook Company. Newmark, Peter. 1988. A textbook of translation. New York: Prentice Hall. Pöchhacker, F. & M. Shlesinger. 2002. The Interpreting Studies Reader. London: Routledge.

Derste kullanılan araç, gereç ve yazılımlar

Çeşitli sözlükler ve başvuru kaynakları

3

Değerlendirme Dönem içi değerlendirme araçları A: Sınav (arasınav)

Yüz Yüze Eğitimde Sayısı Katkı Payı (%) 1 40

Ara sınav salon gerektiriyor

Evet

F:Araştırma Makalesi H:Portfolyo Ara değerlendirme

I:Uygulamalı Beceri Gösterimi J:Proje İzleme K:Grup Projesi İzleme L:Tez İzleme B:Kısa Sınav D:Ödev

1

10

1

10

E:Rapor F:Araştırma Makalesi G:Sunum Diğer dönem içi değerlendirme faaliyetleri

H:Portfolyo I:Uygulamalı Beceri Gösterimi J:Proje İzleme (Project) K:Grup Projesi İzleme (Project) L:Tez İzleme (Project) M:Devam

A:Sınav (Dönemsonu Sınavı)

40 Evet

C:Juri/Kurul Sınavı

4

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Yüz Yüze Eğitimde Etkinlikler Devam

14

Süresi [h] 2

Sınıf Dışı Ders Çalışma

14

2

28

A: Sınav (arasınav)

1

10

10

1

10

10

1

10

10

1

15

15

Sayısı

Toplam İş Yükü [h] 28

B:Kısa Sınav D:Ödev E:Rapor F:Araştırma Makalesi G:Sunum H:Portfolyo I:Uygulamalı Beceri Gösterimi J:Proje İzleme K:Grup Projesi L:Tez İzleme (A+C) Dönem sonu Değerlendirmesi Toplam İş Yükü

101

Toplam İş Yükü / 25

4,04

Dersin AKTS Kredisi

4

Diğer Bileşenler E / HHayır

Bu ders tasarım/özgün üretimler içeriyor (Evet / Hayır) Bu ders disiplinlerarası çalışmalar içeriyor (Evet / Hayır)

E / HHayır

Bu ders staj/işyeri uygulamaları içeriyor (Evet / Hayır)

E / HHayır

Dersin Öğretim Alanlarına Dağılımı ISCED GENEL ALAN KODU 1

GENEL ALANLAR

ISCED TEMEL ALAN KODU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI

Toplam %100

14

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri

0

5

2

21

Sanat

0

Beşeri Bilimler

100

31

Sosyal ve Davranış Bilimleri

0

32

Gazetecilik ve Enformasyon

0

34

İşletme ve Yönetim Bilimleri

0

38

Hukuk

0

42

Yaşam Bilimleri

0

44

Doğa Bilimleri

0

46

Matematik ve İstatistik

0

48

Bilgisayar

0

52

Mühendislik

0

54

Üretim ve İşleme

0

58

Mimarlık ve Yapı

0

62

Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri

0

64

Veterinerlik

0

72

Sağlık

0

76

Sosyal Hizmetler

0

81

Kişisel Hizmetler

0

84

Ulaştırma Hizmetleri

0

85

Çevre Koruma

0

86

Güvenlik Hizmetleri

0

Yabancı Diller ve Kültürler 22 (222) 3

4

5

6

7

8

6