zewiala smierc Nasielsk popiera AWS "N~R1 0(43) 60 (jr (6000) PAZOZIERNIK ~997 We wrzesniowym numerze naszej gazetki zwracalismy uwag~ czytelnik6w

"N~R1 0(43) PAZOZIERNIK ~997 60 (jR (6000) zewiala smierc Na zdj~ciu: Niewypaly wykopane na posesji PI7Y ul. Ogrodowej. Nasielsk popiera AWS Ni...
0 downloads 2 Views 12MB Size
"N~R1 0(43)

PAZOZIERNIK ~997

60 (jR (6000)

zewiala smierc

Na zdj~ciu: Niewypaly wykopane na posesji PI7Y ul. Ogrodowej.

Nasielsk popiera AWS

Niecale 35% uprawnionych do glosowania mieszkanc6w naszej gminy udalo sifil do lokali wyborczych wdniu 21 wrzeSnia. Byla to najnii.sza frekwencja z posrod wszyslkich wybor6w, kt6re mialy miejsce w ostatnich lalach. Wielki sukces w naszei gminie odniosla Akcja Wybor­ cza SolidarnoSC. na kt6rCj odda­ no 1493 waine glosy (33,2%). Orugie miejsce zajql SLO z 955 glosami (21,2%), trzecie byte PSL - 822 glosy (18,3%), czwar­ 1a UW - 403 glosy i piaty ROP ­ 290 glos6w. Sposrod wszy­ stkich kandydat6w znajdujq­ cych sif;l na listach, najwif;lksze poparcie uzyskal Henryk Kowal­

czyk z AWS-u, nastf;lpne miej­ scazajf;lli Bernard Muchaz PSL­ U, Zbigniew SiemiCjtkowski z SLD. Adam Bialorucki z UW. Najmniej glos6w oddano na listf;l nr 2 ROP, kt6ra uzyskala w skali gminy tylko 45 glos6w. Nieco inaczej wyglqdala sytuacja w wyborach do Senatu RP. Ilutaj zdecydowanie wygral kandydal AWS - Slawomir Willen berg uzyskujCjc 1961 glos6w. Ale. za­ skakujace drugie miejsce zajql Pawel Kolakowski (ROP) otrzy­ mujqc 1216 glos6w. trzeei byl Ireneusz Michas (SLD) - 1133 glosy. czwar1y Jan Anlonowicz (PSL) - 11 t 6 glos6w a piaty Zbigniew Malolepszy (UW) ­

892 glosy. Sposr6d osmiu lego­ rocznych kandydal6w do Sena­ tu trzech kandydowa1o r6wniei. w 1993 roku. Tam1e wybory wy­ gral Jan Antonowicz uzyskujqc 1408 glos6w, drugi byl Jreneusz Michas 887 glos6w a trzeci Sla­ womir Willenberg z 802 glosa­ mi. Jak widac przyrosl glos6w na kandydala AWS-u byl na pozio­ mie 150%. Zyskal r6wniez Ire­ neusz Michas, a znacznie stracil kandydat PSL-u Jan Antono­ wicz. Tradycyjnie najwyisza Irekwencja byla w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lice­ um Ogolnoksztalc;"'_l'O'l')o:>c-.-.c"'_~»"~»:'OOOQo>oo'

NAPRAWASAMOCHODOW Ryszard Sekutowicz

Na... t-=:;> 11£2• . -

_

~

I-==:>.-=:> 1.-::;;;>• .--

Strzeleckie talenty dokonczenie ze sir. 9 leckiego "Kaliber". Wrze-sniowe slrzelanie, na kt6rym pokazano pierwsze efekty pracy szkole­ niowej z mlodziei q by to pomys­ lane jako mislrzoslwa Nasielska mlodzik6w i mlodziczek oraz trzecia eliminacia do rnistrzost\'1 kJubu. Z kaidych z czterech za­ wodaw w roku trzech najle­ pszych zawodnik6w z 7 grup srodowiskowych, jakie wchodzq w sklad lego klubu 0 zasi~gu wojew6dzkim, kwalifikuje sie do finalv. Nagrod q za zwyci~stwo

czymy, ie naslelszczanie nie wr6cq z pus\ymi r(1kami z osta­ tecznej rozgrywki. I