997

CODo Bvr7.07lf9l20l7 Operator: WADOLOWSKA BARBAM Strona 1 z8 Nr pismE wnioskodawcy ODDZIAL CEI'ITRAI.J'IE] INFORI.4AOI [email protected] REESTRU [email protected] ...
Author: Seweryna Wilk
5 downloads 4 Views 4MB Size
CODo

Bvr7.07lf9l20l7

Operator: WADOLOWSKA

BARBAM

Strona

1

z8

Nr pismE wnioskodawcy ODDZIAL CEI'ITRAI.J'IE] INFORI.4AOI

[email protected] REESTRU [email protected] ul. [email protected] 103 15950 Bialystok

KRA]OWY RUESTR SADOWY Stan na dziei t7.07.2012 godz. 72:17 :54

Numer KRS: 0000294978 ODPIS AKTUALNY z

REJESTRU

enzeosrqaronc6w

)€ta rd.stracil

r Xhtdn R.LfE

ostad wpe

qmeldst

19

iftiiti&a;E

3I)OI NS-REJ.KR?2422l12,/997

Sedorrh

17.12.2W7 lcEia

dolo.at&

wDBu

loc.oa.zor:

iAp REnr€wY w BTftYMSTOKU, )(II WYDZAT @SPODARCZY KRAJOWEGO REESTRU '[email protected]

Dzial

I

Rubry*a1-Dd|epo*niotu

t.OcEale&d1ffid'.

;POLKA AKCYJNA

I.N|lroREGOIIRIIP

[email protected]: 050tr3816, NIP: 9551319418

r.nnnq, poa LOanc o t.Czy

f

*t&X*a lrlrU

vrtztJnUszei

\C SPOTKA AKCYJNA

rdeitr*ll

pr.idcdorEa gom&i dzbbho#

pspodarcz{z

MDodmiotr|d m

lostarric onwv solf tig**rgt

Rubryka 2 - Sedrba I adres Dodmiotu 1.Shdzb.

ldc

xaj POLSKA, woj. PODIASKIE, powiat M. EIAIYSTOK gmina M. BIAIYSTOK, 27 LIPC , nr 64, lok.

--

BIALYSTOK, kod

3.Adc oosv dc*!!||izncl

miej{.

EIALYSTOK

l5-r82, poqta SIAIYSTOK, kcj POSKA

/'.,'. ,k -

,-.]

l-Adrts Sony litan€iddq

\,; \t) 3Erak wpis6w

CODo

Bll17.O7/t9/2012

Operator: WADOLOWSKA BARBAM

Strona 2 z 8

Rubryka 4 - Infomacie o statucie

l-hfffija

o [email protected] lub zmiank

S6{KE

)6.12.2007 R. W KN EWY MOJSA W EIALYMSTOKU, REp. A 4046/2007 ZAWIA.ZANO \KCf]NA

ttatutu

19.12,2007 R. W KN WALDEMAM PIOTM ZII4NOCHA W BIELSKU PODLASKM, REP. A 737512007 Zr4rENIONO ART. 5 UST.

1

13.02.2008 R. W KN EWY I4OJSA W BIALYMSTOKU,

3

usr.

REP.

A NR 440/2008 ZI-IIENIONO

AR'T

1

)8,09,2008 R. W KN WALDEMAM PIOTM ZII4NOCHA W EIELSKU PODLASKM, ;801/2008 ZMIENTOT.IO ART. 5 UST. 1. ART. 4 UST. 1

REP.

A NR

)1.09,2009 R. W KN WALDEMAM PIOTRA ZII.,INOCHA W EIELSKU PODLASKM,

REP.

A

;855/2009 ZT4IENIONO ART. 5 UST.

NR

1

12.05.2010 R. W KN DARIUSZA [email protected] ART, 5 DODANO UST. 1 (28 ZNACZICEM 1)

W 8IA{Y|4STOKU, REp. A NR 856/2010 W

29.11.2010 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIECO W EIALYMSTOKU, REp. A NR 2528/2010 ZI,IIENIONO ART. 1, ART.2, ART.3, ART.4, ART. 5, ART.6, ART.7, ART.8, ART, 9, ART. 10, ART. 11, ART. 12, ART. 13, ART, 14, ART. 15, ART. 16, ART. 17, ART. 18, DOOAI.IO ART. 19.

ART.20 10.03.2011 R. W KN DARIUSZA [email protected]

W BIALYMSTOKU, REp. A NR 1088/2011

ZMIENIONO ART. 11 UST.2

16.06.2011 R. W KN DARIUSZA [email protected] ZMIENIONO ART. 7 UST.

W BIALYMSTOKU, REp. A NR

27tl2011

1

27.03.2012 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEC€ W EIATYMSTOKU, REP. A NR 1045/20T2

t0

ZMIENIONO ART. 7 UST. 1, USUNIFTO ART. 13 UST, 2 PKT

q

ZMIENIONO NUMERACJE

KOLEJI.IYCH PUNKTOW. W ART, 14 DODAI.IO UST. 4, UST. 5, UST. 5

Rubryka 5 .Cas, B tski r6tab

Lozwsie dsm

utweE

sp6llc

!IEOZNACZOT'{Y

bm€go ni, I'b{rito{

[email protected] i Gospo&rcIy, p.:Meego do

5p6lH

)gb*n t.Czy

:

*atut p.z}.2Fje upemlenia

NIE

)susri

Okre$orym akcronorlEom lu! ytuly uqestnltwa w dodDd*h lub na'gku sdlki nie wynikrj{cych x akcji? t.Czy

oblgatqim

ruJe Farc do uddalu

NIE

d zysku?

f

Rubryka 6 - Sposdb powstania spd*ki

l,'-: ,I

oire$qi orotsp{ci pwsun lr ld6';b*"b, i""ys"nia sp6rh ocz

Y*:TY"

PRzEKSZIALCENIE

pRzEKszratcENIE'Ac-wvrwoeln czESc sAr'rocHoDowycH' scotxt z ocneruIcuoN4 w BtALyr'lsroKU w snotxq nxclt4 coo rrml4 nc se6tu lxcv:rue w

oDpowIEDzrALNoScrA

BIALYMSTOKU. UCHWATA Z DNIA 06.12.2007 R, NADZWYCZA]NEGO ZGROI'1AD2ENIA

wspolrulrow "ac- wrrw6nnn czqscl sllocHoDowycH" spoLKA z oGRANIczoNA oDpowlEDzIALNoScrA w BrALyMsroKU, zawARTA w pRoroKoLE spoRzADzoNyM pRza NOTARIUSZA EWE |'1OJSA, NR REp. A 4045/2007

l.Nffi kiMy lodzle

i datr

&.y.ji

Pes

Urzed!

KonkuscJi i Kom(rotdi o [email protected] komb-{il

E

Podrubry*.a 1

Ooerator: WADOLOWSKA EARBAM

BU L7 .07 I L9 l20rZ

Strona 3 z 8

Podmioty, z K6rych powstala spolka

I

l,tlazwa fub fima

AC-WyTWoRNIA CZESCI SAMOCHODOWYCH- SPOLKA Z OGMNICZONA ODPOWIEDZALNO:iCIA

l.lbzwa cr€stru, w ktarym podmld

iRNOWY RUESTR SADOWY

rvl

uEldffianv

t.Nmr

w rejGtrzc

t.tlazwa saCu

)000078988

prild4ego

rq€s$

[email protected]

)50643816

Rubryka 7 - Dane Jedynego akcjonariusza Brak

Rubryka 8 - l(apitat spdlki i.Wsko{c [email protected] aktadowego

2 363 287,50 ZL

,wvsko{4 ksdtate docdor€oo

i.tiqba a*dl wqysikh l.watodd

6lsll

9453150

MkEIB *rjl

0,25 zL 2 363 287,50

[email protected] okc*hoi€ aeSci kapitafu

Zt

rdmcgo i,Weto{f mmiGls ws*trego rodilrbrenh kaDtalu Bkhdo{€oo

32

312,fi Zt

Podrubryka 1

Informacia o wniesieniu aDo,tu Brak wpis6w

Rubryka9-Emisjaakcji t.ila:wa erii a*cll l.Lieba akcil w darei LRodaJ

*ril

)200000

uprrywilejoHrb i lizbe

rkji uprrywilgowanydt lub ftbmrJa, 2e akcje nie sq

,.llezwa

srli

skcjl

.Lizba akcil w darei

sil

l.Rodal upnywilejoFnla i [email protected] *gi utEywiletswanFh tub nfomdJa, te akcje nie sq rt-awileioware

10 - Wzmianka o

o Brak wpisow

zamiennych

BVrT.07/r9120r2

Operator: WADOT-OWSKA BARBAM 11

arzad lub 6da [email protected] sq

miSi ffirant6w

do

Dzial 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacJi podmiotu ..ltaea orgaN uprambnego do

IAR2AD

etreotryanla podmbt,

cpreet*Jl

,Sposdb

podmiotu

fl

pRZypADKU ZARZADU

/r'yi4AGANE JEsl-

[email protected] Do SKLADANIA oswlAoczt| w luterutu sp6txt wsporDzIAtANIE DwocH czroNx6w z.cRzAou aLBo JEDNEco cztoNKA

IARzADU LACZNIE Z PROKURE}TTEM,

Podrubryka

1

Dane os6b wchodzacvch w sklad oroanu

L.Ndi*o / ilads

bb turo

TUTKOWSKA

2,Imlona

GTARZYNA

3.Numer [email protected]{

75070215168

t Numr

XRS

5.FunkF w orgmlc Gp.eitujlsym

,REZES ZARzADU

t.Cuy o,soba vrdrodzefa w sklad

arr{du 2!6tata

,awlsffi

w

zynnoddad? .Dab do lakid zostah

awiffi

Rubryka 2 - Orqan nadzoru

.l{aM dganu

RADA MDZORCzA

Podrubryka

f

Dane osdb wchodzacych w sklad orqanu l,Nailisko

-ASKOWSKI >IOTR

i6051314511

z

lJ{wisko

ASKOWSn

Llmim

\RTUR JAROSI.AW

LNumer

::

PES€L

l.Nryisko Jmlona

t7112907517

nF{oszuK ANATOL

v112404250

l,Nalsko

MIERZSEWSKI

lJmkm

ZEI{ON ANDRZE}

,Nurer

PESEL

50040402955

lr.nwisto

KRYSZTOFlAX

E

TOI4ASZ MARFK

r"*

I;-"-"*t*.-

61082602957

Operator: WADOLOWSKA BARBARA

Brl17 .07 /1912012

Strona 5 z 8

Rubryka 3 - Prokurenci Brak wpis6w

Dzial 3

Rubryka 1 - Pzedmiot dzialalnoSci l.Prredmiot dzia.lalmki przedsiebircy

I

18, 12, Z, POZOSTALE DRUKOWANIE

18,13, z, DztAtALNoSC usLUGowA zwwANA z pRzycorowywANlEM Do DRUKU

I

18, 14, Z, INTROUGATORSTWO

POOOBNE USIUGI

18, 20, z. REPRoDUKoA zAplsANycH NoSNrKow tNFoRMACJI

pozosrAlycH wyRoB6w z cur,lv

22. 19, z. pRoDUKoA

22, 21, z, pRoDUKoA pLyr, ARKUszf, RUR

I KszrALTowNIKOw z rwoRzyw szruczr.{ycH

22, 29, Z, PRODUKOA POZOSIALYCH WYROBOW Z TWORZ/W SZTUCzI{/CH 24, 20, z, pRoDUKoA RU& pRzEwoD6w, KszrALTowNIKow zAMKNIFTycH zE

I LAczNIKOW,

srAu

24, 53. Z, ODLEWNICTWO METAU LEKKICH 24, 54, B. oDLEwNIcrwo

pozosrAtycH

MFTALI NIF2ELA2M/CH, cDzIE INDZIEJ

NIESKTASYRKOWANE .1

25, 62, z, oBROBKA MECHANIczNA ELEME^now METALowycH

.2

26, 11, Z, PROOUKCJA ELfMENTOW ELEKTRONICZI.{YCH

!t

26, 12, z, pRoDUKOA ELEKTRoNIczrrycH oEwoDOw DRUKowAr.rycH

l,q. t5

7,31, z, pRoDUKCJA KABU SwlATlowoDowyoi 17,

I ELEfiRYCZNYCH PRZEWODOW I

32, Z, PRODUKCJA POZOSTATYCH ELEfiRONICZI.I/CH

G8U 19,

31, z. pRoDUKoA wyposA2ENn ELEKrRyczNEc€

I

ELEKTRoNIczt,JeGo

oo poiAzD6w

;ILNIKOWYCH 17

29, 32, Z, PRODUKCJA POZOSTALYCH CZ€Sq I AKCESORIOW DO POIAZDOW SILNIKOWYCH, z wYtAczENIEM MOTOC{KU

tq

15,

31, z, spRzEDAz HuRTowA czEscl

/VYLACZENIE14

I AKcEsotuow Do poJAzDOw sAMocl-toDowycH, z

MOTOO/KLI

+6,52, Z, SPPZEDiZ HURTOWA SPRZFru ELEfiRONICZ.IEGO I TELEKON1UNIKAC/]NEGO

tuz

czEscI oo tteco

49, 41, Z, TMNSPORT OnOCOW.T rOWAn6W 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE

I

PRZECHOWYWANIE POZOSTATYCH TOWARoW

62. 01, Z. DZTALALNOSC

Z OPROGMMOWANIEM

^VIA2ANA

68,20, z, wyNAJEM I zAwADzaNIE NIERUcHoMoS:cIAr',!t

t{ 5

ozrulrlo$i

rrnu crrwerruvcx wytAc2ENIEr'1 HoLoIre6w rulrnrsowvcn zo, r0, z,

wtAsr,IyMI LUB DzIERzAwroNyr'rl

(HEAD oFFrcEs)

r Holorruc6w. z

71, 12, Z, DZIATALNOSC W ZAKRESIE rNa/NrER! r ZWTAZANE Z NrA DORADZTWO TECHNICZN

E

L, 20, B, POZOSTALE BADANIA

I

ANALIZY TECHNICZNE

l7

'2, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTALYCH NAUK ,RZYROONICZYCN I TECHNICM/CH

t8

74, IO, Z, DZIATALNOSC W ZAKRESIE SPECIALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

t9

77, I1, Z, WYNAIEM

n

15,

I

DZIERZAWA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

I

FURGONETEX

20, Z, KONSERWAOA r NAPMWA POJAZDOW SAT4OCHODOWYCH, Z WYLACZENIEf4

4oTOCYKU

BVt7.Oilrglzorz

Operator: WAmLOWS|(A 15,

Stsona 6 z 8

BA,RBARA

59, g, POASTAIE [email protected]@UG Fmtt{Y EDUOC'I, GnzE I{DZtEt

[email protected] tC

B, r0, z, Por.{oc sPotrczM Ba aKwATERorrvANrA Dr.A os6B w poD€szlyil wrEKJ t )s60 MrerosPRArvilYcH

x,.04.2(n8

l7.u2m7

}{,05.2qD

1008 RoK

)9,07.2010

20(x) RO(

t5,03,2011

m10 RoK

F,03,2012

nu

R"

.11.12.2(p7

R"

- 31.U:@7 R-

R-

R0(

r7.r2207 2q,8 RO|( XID R(X 1010

Ro(

20ll R(x u.122007R-31,U,2m7R

mRro( 1009 Rot( 2010

n0(

20u Ro( 17.12207 R. - 31.U2(x,7 R 1008

Ro(

xxtt R0( t0r0 RrX 1011 ROK

A

I

t.-

f'v \\q e JES ! +.,. Dr

L.

8UL7.071r9120r2

Strona 7 z 8

Operator: WADOT-OWSKA BARBARA

Rubryka 2 - Werzytelno6ci Brak

Rubryka 3 -

Informap

o zabezpieczeniu majetku dluinika w postqpowaniu w pnedmiocie ogloszen'n upadlogd, o

oddaleniu wniosku o ogbzenie

upad*i

ie majqtek niewyplacalnego dluinika

z uwagi na Fald,

nie wystarcza na

kosztdw Brak wpis6w

Rubryka 4 - Umorzenie pro$/adzonej pzeciwko podmiotowiegzek$ji z uwagi na

bkt

te z egzekucji nh tu).sl€ sie

sumy wyiszej od koszt6w Erak

Dzial

1

5

- Kurator

Brak wpis6w

Dzial 6

Rubryka 1 Erak woi

2-

o roavhzaniu lub unhwainieniu spdlki Brak wpis6w

l,l .-,!

t.i"

Rubryka 3 -

i

Brak woisow

: I I

4 - Informacja o polEczeniu, podziale lub przelGztalceniu

2.opb stcobu potqgstla, podzialu lub

[email protected]

MKONANE PRZE PRZENIESIENIE [email protected] I4NATKU "AC" EIURO HANDLU

spotK z [email protected] oDpowlEDztALr,roScIA w BIAtyflsroKU

NA

SPOTKA AKCYJNA W EIALYMSTOKU ZA AKCJE WYOANE PRZZ AC SPOTXA AKCYINA

"Ac

BIURo HANDLU zAGMNIczNEGo SPOLKA z oGRANrczoNA W 8IATYMSTOKU W TRYBIE PRZEWIOZIANYI1 W

IROZDZIALfII2KSH; z DNIA 19.12.2007

R

TYTUI."E

IV

.'

.i:.

:.:

;:

.;''

BVr7.Oilr9l20r2

Operator: WADOI OWSI(A EARBARA

9 7.O7.20L2Eodzt

tzil7i54

sL-!{Rr..I.r Sa'i,

Barbara

h-

l7

Stsona 8 z

I

Suggest Documents