P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli PROGRAM PROFILAKTYKI R O K S Z K O L N Y 2015/2016 Podstawa prawna programu profilaktyki: 1) Konstytucja ...
Author: Iwona Witek
0 downloads 2 Views 594KB Size
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli

PROGRAM PROFILAKTYKI R O K S Z K O L N Y 2015/2016 Podstawa prawna programu profilaktyki: 1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( art.53 ust.3 – prawo rodziców do wychowania ), 2) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 3) Konwencja o Prawach Dziecka, 4) Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej – ( dział Oświata i Wychowanie obejmuje sprawy kształcenia, nauczania i wychowania dzieci i młodzieży ), 5) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami )( Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ), Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2015 r. poz. 357), 6) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.112, Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845) ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218 ), 7) Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 28/2007 z dnia 6 marca 2007 r., 8) Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2002 r. Nr 10,poz. 96 z późniejszymi zmianami ), 9) Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1100 ), 10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz.1249), 11)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1256) 12) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli.

ZSO - PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI realizowany w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w PRZEROŚLI "Żyję zdrowo i bezpiecznie"

Nasz program wynika z przekonania, że profilaktyka to nie tylko działanie, które ma na celu zapobieganie pojawianiu się i rozwojowi jakiegoś negatywnego zjawiska, ale również promowanie takich zjawisk i form aktywności, które wzmacniałyby pozytywne zachowania i nawyki, wspierały dbałość o kondycję fizyczną i psychiczną. Szkoła jest miejscem, które ma bezpośredni wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka. Niniejszy program powstał po to, by zoptymalizować i uefektywnić podejmowane przez szkołę działania; wyrasta on z potrzeb miejscowego środowiska, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzieci, młodzieży i ich Rodziców.

I. Cele programu:

wspieranie rozwoju ucznia poprzez kształtowanie następujących zachowań: prawidłowe odżywianie, troska o higienę własnego ciała, dbałość o bezpieczeństwo, formowanie nawyków higienicznych zapobiegających najbardziej powszechnym wśród dzieci chorobom,

2

ZSO - PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016       

  ukazanie właściwych form spędzania wolnego czasu, kształtowanie postaw wolnych od nałogów, gotowości do radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego, przekazanie uczniom wiedzy o środkach uzależniających oraz procesie i skutkach uzależnienia, wyuczenie asertywnych zachowań, stworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem mającym problemy, kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów, wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych, promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia. ochrona młodego człowieka przed podejmowaniem zachowań ryzykownych hamujących i niszczących rozwój, przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom i odpowiednie reagowanie w przypadku pojawiania się ich na terenie szkoły i w środowisku, monitorowanie ryzyka możliwych zagrożeń dla zdrowia młodzieży.

II. Ogólne treści programowe ( bloki tematyczne ) : Gimnazjum Szkoła Podstawowa  

 

dbałość o zdrowie i środowisko; profilaktyka uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze) bezpieczeństwo na co dzień organizacja czasu wolnego,

 

3

zdrowy styl życia; dbałość o środowisko podstawy pierwszej pomocy profilaktyka uzależnień :  nikotynizm,  alkoholizm,  narkomania i lekomania,  dopalacze

ZSO - PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016

III. Metody i formy pracy W zależności od typu zajęć wykorzystywane będą następujące metody prowadzenia zajęć :  pogadanka,  rozmowy i dyskusje kierowane,  drama, odgrywanie ról,  pokaz,  gry i zabawy ruchowe,  ćwiczenia praktyczne,  inne wybrane metody aktywizujące, np. burza mózgów, mapa medialna, drzewko decyzyjne, puzzle, itp. W zajęciach wykorzystane zostaną różne formy pracy:  indywidualna,  grupowa,  zbiorowa,

IV. Współpraca z innymi osobami i instytucjami Przy realizacji programu przewiduje się współpracę z osobami i instytucjami, które odpowiednią wiedzą, kompetencjami i przygotowaniem będą wspierać działania szkoły oraz wspólnie z nią wdrażać program profilaktyczny. M.in. przewidujemy współpracę z :  Rodzicami,  instytucjami działającymi przy Urzędzie Gminy w Przerośli, np. Komisją Antyalkoholową, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  Gminnym Ośrodkiem Zdrowia,  policją,  służbami ratownictwa,  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach 4

ZSO - PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016

V.

Sposób realizacji zadań

Zadania i działania przewidziane w Programie Profilaktyki realizowane będą, w zależności od formy i zapotrzebowania, poprzez :  zajęcia dydaktyczne,  godziny wychowawcze,  zajęcia pozalekcyjne,  przedstawienia teatralne,  spotkania z zapraszanymi gośćmi, np. psychologiem, policjantem, pracownikiem poradni AA, itp.  wycieczki,

Adresatami Programu Profilaktyki są uczniowie, rodzice i nauczyciele. Podlegał on będzie ciągłej i okresowej ewaluacji, m.in. podczas spotkań zespołu ds. opracowania i wdrażania PP oraz podczas okresowych zebrań Rady Pedagogicznej. Poniżej w formie tabeli przedstawiono szczegółowe działania przewidziane do realizacji na rok szkolny 2015/2016.

5

ZSO - PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016

DZIAŁANIA DO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PRZEROŚLI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

DBAŁOŚĆ O ZDROWIE I ŚRODOWISKO; PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

BLOK LP. TEMATYCZNY

1.

SZKOŁA PODSTAWOWA ZAGADNIENIA DO REALIZACJI

DZIAŁANIE

OSOBA TERMIN ODPOWIEDZIALNA

zaj. wych.- dydakt.

D. Lejmel

zaj. eduk. wczesnoszk.

A.A.Ciszewska T. Pietkiewicz I. Darmetko A.Rusinowska E. Staniszewska J. Staniszewski M. Łoboda I. Arciszewska

Wpływ hałasu na nasze samopoczucie zaj. świetlicowe

zaj. z wych. zaj. wych.- dydakt. zaj. eduk. wczesnoszk.

2.

Dbamy o porządek w domu i szkole. zaj. świetlicowe zaj. z wych.

6

D. Lejmel A.A.Ciszewska I. Darmetko T. Pietkiewicz A.Rusinowska E. Staniszewska J. Staniszewski M. Łoboda A. Małachowska

wg planu

wg planu

ZSO - PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016

3.

4.

zaj. eduk. wczesnoszk.

T. Pietkiewicz E. Staniszewska

wg planu

zaj. wych.- dydakt. zaj. eduk. wczesnoszk.

D. Lejmel A.A.Ciszewska T. Pietkiewicz I. Darmetko A.Rusinowska E. Staniszewska J. Staśkiewicz A. Małachowska

wg planu

D. Lejmel A.A.Ciszewska I. Darmetko T. Pietkiewicz A.Rusinowska E. Staniszewska A. Małachowska I. Arciszewska J. Staniszewski M. Łoboda I. Darmetko

III - IV

Woda źródłem życia.

Dbamy o czyste środowisko. Zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska. zaj. z wychowawcą

zaj. wych.- dydakt. zaj. eduk. wczesnoszk.

5.

Jak być zdrowym?

zaj. z wychowawcą zaj. świetlicowe PCK (Akcja Żyj zdrowo)

7

wg planu

ZSO - PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016

zaj. wych.- dydakt. zaj. eduk. wczesnoszk. 6.

Czy to, co mi smakuje, jest zawsze dla mnie dobre? zaj. z wych. zaj. wych.- dydakt. zaj. eduk. wczesnoszk.

7.

Mój wygląd świadczy o mnie. Co jest mi potrzebne, aby być zdrowym, czystym i ładnie wyglądać? zaj. z wychowawcą zaj. wych.- dydakt. zaj. eduk. wczesnoszk.

8.

Ruch jako lekarstwo na zły humor. zaj. świetlicowe

zaj. wych.- dydakt. zaj. eduk. wczesnoszk. 9.

Higiena jamy ustnej. Co to jest próchnica i jak jej przeciwdziałać?

8

D. Lejmel A.A.Ciszewska I. Darmetko T. Pietkiewicz A.Rusinowska E. Staniszewska A. Małachowska D. Lejmel A.A.Ciszewska I. Darmetko T. Pietkiewicz A.Rusinowska E. Staniszewska A. Małachowska

wg planu

D. Lejmel A.A.Ciszewska I. Darmetko T. Pietkiewicz A.Rusinowska E. Staniszewska J. Staniszewski M. Łoboda

wg planu

D. Lejmel A.A.Ciszewska I. Darmetko T. Pietkiewicz A.Rusinowska E. Staniszewska

wg planu

wg planu

ZSO - PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016

zaj. z wych.

J. Staśkiewicz A. Małachowska

wg planu

10.

Kim jestem? Jaki jestem? – budowanie poczucia własnej wartości.

11.

Czy jestem asertywny?

zaj. z wychowawcą

I.Arciszewska

wg planu

zaj. wych.- dydakt. zaj. eduk. wczesnoszk.

D. Lejmel T. Pietkiewicz A.A.Ciszewska I. Darmetko A.Rusinowska E. Staniszewska E. Rynkiewicz I.Arciszewska

wg planu

godz. z wychowawcą

J. Staśkiewicz A. Małachowska

wg planu

12.

Jak dbać o prawidłową postawę ciała? wych.fiz. IV-VI zaj. z wychowawcą

13.

Co należy i warto wiedzieć o paleniu papierosów?

14.

Dlaczego młodzi ludzie palą papierosy?

zaj. z el. biblioterapii godz. z wychowawcą

E. B. Rynkiewicz J. Staśkiewicz

X-XI wg planu

15.

Co to jest i jak działa narkotyk? Dopalacze – nowe narkotyki.

zaj. z wych.

wychowawcy klas IV - VI

wg planu

16.

Uzależnienie – co to znaczy?

religia kl.VI

B. Buza

I semestr

Dlaczego młodzi ludzie nie powinni pić alkoholu? Dlaczego ludzie biorą narkotyki i dopalacze?

zaj. z wych.

I. Arciszewska A. Małachowska I.Arciszewska

wg planu

17. 18.

zaj. z wych.

9

wg planu

ZSO - PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016

BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ

zaj. wych.- dydakt. zaj. eduk. wczesnoszk.

1.

Bezpieczna droga do szkoły i z powrotem.

zaj. techniczne kl.IV zaj. z wychowawcą zaj. świetlicowe

2.

Bezpieczna jazda na rowerze w ruchu drogowym

zaj. techniczne zaj. wych.- dydakt. zaj. eduk. wczesnoszk.

3.

Zasady bezpiecznego i kulturalnego przebywania w szkole.

zaj. świetlicowe religia kl. IV zaj. z wych. zaj. z el. biblioterapii

10

D. Lejmel A.A.Ciszewska I. Darmetko T. Pietkiewicz A.Rusinowska E. Staniszewska J. Żmojda I. Arciszewska A. Małachowska J.Staśkiewicz J. Staniszewski M. Łoboda J. Żmojda

IX

D. Lejmel A.A.Ciszewska T. Pietkiewicz I. Darmetko A.Rusinowska E. Staniszewska J. Staniszewski M. Łoboda B. Buza A. Małachowska E.B. Rynkiewicz

IX

XII wg planu

wg planu

wg planu XI

ZSO - PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016

zaj. eduk. wczesnoszk.

4.

Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w ich pracy?

zaj. z wychowawcą zaj. świetlicowe zaj. eduk. wczesnoszk. zaj. komputer.

5.

Wykorzystanie i bezpieczna obsługa urządzeń mechanicznych.

6.

Krwotoki, omdlenia, oparzenia, złamania – zasady udzielania pierwszej pomocy.

7.

zaj. techniczne zaj. Ratujemy i uczymy ratować wych. fiz. zaj. wych.- dydakt. zaj. eduk. wczesnoszk.

Poznajemy sygnały alarmowe. zaj. z wych.

11

A.A. Ciszewska I. Darmetko A.Rusinowska E. Staniszewska T. Pietkiewicz A. Małachowska I. Arciszewska J. Staniszewski M. Łoboda A.A.Ciszewska I. Darmetko T. Pietkiewicz A.Rusinowska E. Staniszewska A. Małachowska J. Żmojda I. Darmetko E. Rynkiewicz D. Lejmel A.A.Ciszewska T. Pietkiewicz I. Darmetko A.Rusinowska E. Staniszewska A. Małachowska

wg planu

wg planu

IV wg planu

IX

ZSO - PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016

zaj. eduk. wczesnoszk.

8.

Bezpieczny wypoczynek – jak mądrze i bezpiecznie wykorzystać czas wolny.

zaj. świetlicowe zaj. z el. biblioterapii wych. fiz. zaj. komputerowe

9.

Jak bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu? Cyberprzemoc. religia kl.VI zaj. eduk. wczesnoszk.

10.

Bezpieczne zachowania wobec zwierząt zaj. świetlicowe

12

A.A.Ciszewska I. Darmetko A.Rusinowska E. Staniszewska T. Pietkiewicz M. Łoboda J. Staniszewski E.B. Rynkiewicz E. Rynkiewicz

wg planu

A.A.Ciszewska I. Darmetko A.Rusinowska E. Staniszewska T. Pietkiewicz A. Małachowska B. Buza

wg planu

A.A.Ciszewska I. Darmetko A.Rusinowska E. Staniszewska T. Pietkiewicz M. Łoboda J. Staniszewski

wg planu

XII wg planu

ZSO - PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO

zaj. eduk. wczesnoszk.

1.

2.

Różne sposoby i formy spędzania wolnego czasu. Hobby.

Bądź przewodnikiem po swojej okolicy.

wg planu

zaj. z wych. zaj. z el. biblioterapii

A.A.Ciszewska I. Darmetko A.Rusinowska E. Staniszewska T. Pietkiewicz J. Staniszewski M. Łoboda A. Małachowska E. B. Rynkiewicz

zaj. eduk. wczesnoszk.

E. Staniszewska

wg planu

zaj. świetlicowe

13

I - II

ZSO - PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016

BLOK TEMATYCZNY

LP.

ZDROWY STYL ŻYCIA; DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

1.

GIMNAZJUM - ZAGADNIENIA DO REALIZACJI Higiena pracy umysłowej

DZIAŁANIE

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN

zaj. z wychowawcą

R. Dębowska

wg planu

biologia kl.I

D. Dobrzyń

wg planu

zaj. z wychowawcą

M. Zając

wg planu

zaj. z wychowawcą

R. Dębowska

wg planu

wych. fizyczne

T. Mróz

Higiena układu ruchu. Wady postawy. 2.

Higiena i choroby układów: krążenia, rozrodczego, oddechowego

3.

Zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania w szkole Moje hobby. Bezpieczny wypoczynek -

4.

jak mądrze i bezpiecznie wykorzystać wolny czas?

5.

6.

Aktywność fizyczna a uroda i sprawność. Sport a zdrowie

E. Rynkiewicz

Prawidłowa dieta nastolatka. Skutki

zaj. z wychowawcą

nieprawidłowej diety – anoreksja,

biologia kl.I

bulimia, otyłość

14

M. Leszczyńska Leończuk D. Dobrzyń

wg planu

wg planu

ZSO - PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016

7.

8.

9.

W trosce o zdrowie psychiczne

Przyjaźń i miłość – odpowiedzialna dorosłość

zaj. z wychowawcą

zaj. z wychowawcą wych. do życia w rodz.

I. Galińska

wg planu

D. Dobrzyń B. Rubin K. Leończuk

wg planu

wg planu

Zachowania bezpieczne i ryzykowne a

biologia kl.I

możliwość zakażenia wirusem HIV

zaj. z wychowawcą

D. Dobrzyń M. Leszczyńska Leończuk

zaj. z wychowawcą

M. Zając

wg planu

religia kl. II i III

B. Buza

II semestr

edukacja dla bezpieczeństwa wych. fizyczne I - II

K. Leończuk E. Rynkiewicz

wg planu

edukacja dla bezpieczeństwa zaj. techn. kl III

K. Leończuk

Dbamy o czyste środowisko. Zagrożenia 10.

wynikające z zanieczyszczenia środowiska

11.

Mój świat wartości

PIERWSZEJ POMOCY

PODSTAWY

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 1.

( omdlenia, krwotoki, oparzenia, zwichnięcia, złamania itp.)

2.

Gdy jestem świadkiem lub uczestnikiem wypadku drogowego

15

J. Żmojda

wg planu VI

ZSO - PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016

zaj. z wychowawcą 3.

Pożar – sygnały alarmowe i sposoby reagowania w sytuacji zagrożenia

edukacja dla bezpieczeństwa

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

2.

3.

4.

biologia kl.I

D. Dobrzyń

wg planu

zaj. z wychowawcą

M. Zając

wg planu

zaj. z wychowawcą

Wychowawcy klas I - III

wg planu

Jak można pomóc osobie uzależnionej?

zaj. z wychowawcą

Dlaczego młodzi ludzie nie powinni pić alkoholu? Narkotyki, dopalacze – fakty i mity

wg planu

wg planu

biologia kl.I

człowieka

IX

M. Leszczyńska Leończuk

Co to jest i na czym polega uzależnienie?

Wpływ nikotyny na rozwój i zdrowie

K. Leończuk D. Dobrzyń

Typy i rodzaje substancji uzależniających. 1.

M. Zając

R. Dębowska 5.

Umiem odmawiać – zachowania

zaj. z wychowawcą

asertywne

6.

7.

Cyberprzemoc; zagrożenia ze strony Internetu i multimediów Etyczne aspekty zachowań człowieka – uzależnienia

M. Leszczyńska -

wg planu

Leończuk zaj. z wychowawcą

wychowawcy klas I - III

wg planu

religia kl. I

B. Buza

II semestr

16

ZSO - PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016

Interwencje nieprogramowe i programy w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Suwałkach TYP SZKOŁY

LP.

DZIAŁANIE

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI

P

1.

Światowy Dzień Zdrowia

P,G

2.

Światowy Dzień bez Tytoniu

Żyj zdrowo Akcja promująca zdrowy styl życia dla klas 0 - III - konkurs i prezentacja klas Konkurs dotyczący zdrowia dla kl. IV-VI Gazetka

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

E. Staniszewska I. Darmetko D. Dobrzyń E. Rynkiewicz

I.Galińska

TERMIN

III 4.04.2016

31.05.2016

Program Profilaktyki opracował zespół: koordynator – Ewa Staniszewska członkowie: Irena Darmetko Anna Małachowska Ewa BarbaraRynkiewicz Marek Zając

17