P R O G R A M S Z K O L E N I A

PROGRAM SZKOLENIA TEMAT: PRAKTYCZNE ASPEKTY ANALIZY PROCESÓW PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH, ICH SKUTKÓW FINANSOWYCH I PODATKOWYCH Z PUNKTU WIDZENIA REA...
4 downloads 0 Views 51KB Size
PROGRAM SZKOLENIA TEMAT: PRAKTYCZNE ASPEKTY ANALIZY PROCESÓW PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH, ICH SKUTKÓW FINANSOWYCH I PODATKOWYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI CELÓW POSTĘPOWANIA KARNEGO Szkolenie jest przeznaczone dla prokuratorów prowadzących postępowania karne o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu wymagające poszerzonej analizy dokumentacji finansowej występujących w sprawie podmiotów gospodarczych.

SYGNATURA : KCKP 1410-25/08

DATA I MIEJSCE :

16- 18 czerwca 2008 r.

Baza Szkoleniowa Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury- Ośrodek Doskonalenia Kadr SłuŜby Więziennej w Popowie Tel. 0-22 782 71 63

ORGANIZATOR :

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury tel. 0 22 55-27-289 fax . 0 22 55-27-260 we współpracy z: Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa spółka z o.o. ul. Ratuszowa 11 p. 241, 00-450 Warszawa tel. 0-22 619 04 93

2

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZE STRONY ORGANIZATORA :

- merytorycznie: Prokurator Monika Rodziewicz Wydział Szkolenia Kadr Prokuratury Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury tel. 0-22 55-27- 289; e–mail: [email protected] - organizacyjnie:

Marzena śółtaszek Specjalista Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury tel. 0-22 55-27-295 ; e-mail: [email protected]

WYKŁADOWCY : 1. Janina Bielak

2. Jacek Pawlik

– biegły rewident, doświadczony wykładowca Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa - biegły rewident, doradca podatkowy doświadczony wykładowca Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny księgowości oraz finansów w ujęciu zakreślonym potrzebami wynikającymi z prowadzenia postępowań o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. W toku szkolenia uczestnicy: • poznają najwaŜniejsze źródła informacji niezbędne dla potrzeb analizy finansowej, • zdobędą podstawowe umiejętności praktyczne związane z interpretacją róŜnego typu sprawozdań finansowych umoŜliwiających analizę sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego, • pogłębią posiadaną wiedzę z zakresu formalno-prawnych aspektów opinii biegłego jako dowodu w prowadzonym postępowaniu karnym.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu oraz metodą warsztatową.

3

PONIEDZIAŁEK:

16 czerwca 2008 r.

12.15

Odjazd autokaru z Warszawy, parking przy Pałacu Kultury i Nauki od strony Muzeum Techniki i Kinoteki wzdłuŜ Al. Jerozolimskich / za przednią szybą autokaru będzie umieszczona tabliczka z napisem KCSKSPiP lubPopowo/

ok.13.15

przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia

13.30 – 14.30

obiad

14.50

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA sprawy organizacyjne

15.00 – 16.30

WYKŁAD prowadząca: Janina Bielak temat: Wniesienie wkładu niepienięŜnego 1. Zagadnienia ogólne wniesienia wkładu niepienięŜnego do spółki - pojęcie wkładu niepienięŜnego - pokrycie kapitału spółki z o.o. lub spółki akcyjnej jako specyficzne zdarzenie prawne i ekonomiczne wywołujące skutki podatkowe - zdolność aportowa - wkłady niepienięŜne do spółek kapitałowych w Kodeksie spółek handlowych 2. Wycena wartości aportu za szczególnym uwzględnieniem wartości przedsiębiorstwa oraz wartości nieruchomości - metody wyceny - dotychczasowa wartość księgowa a wartość godziwa, wartość rynkowa - obecna wartość dla celów bilansowych i podatkowych 3. Skutki bilansowe wniesienia aportu – wpływ na sprawozdania finansowe, pojęcie wartości firmy 4. Skutki podatkowe wniesienia wkładu: - podatki dochodowe, - podatek od towarów i usług 5. Przykłady typowych nieprawidłowości w zakresie wnoszenia wkładów niepienięŜnych

4

16.30 – 16.45

przerwa na kawę

16.45 – 18.15

cd. WYKŁADU

18.30

kolacja

WTOREK: 17 czerwca 2008 r. 7.30 – 8.30

śniadanie

8.30 – 10.00

WYKŁAD prowadząca: Janina Bielak temat: Wniesienie wkładu niepienięŜnego c.d. zajęć z dnia wczorajszego

10.00 – 10.15

przerwa na kawę

10.15 – 11.45

c.d. WYKŁADU

11.45 – 11.55

przerwa

11.55 – 13.25

WYKŁAD prowadząca: Janina Bielak temat: Łączenie, podział i przekształcenie spółek 1. Łączenie, podział i przekształcenie spółek w Kodeksie spółek handlowych 2. Wycena majątku dla potrzeb łączenia, podziału i przekształcenia spółek 3. Parytet wymiany akcji i udziałów 4. Księgowe ujęcie łączenia spółek: - metodą nabycia - metodą łączenia udziałów 5. Księgowe ujęcie podziału i przekształcenia spółek 6. Skutki podatkowe łączenia, podziału i przekształcenia spółek 7. Przykłady typowych nieprawidłowości w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek

13.30 – 14.30

obiad

14.30 – 16.00

c.d. WYKŁADU

5 16.00 – 16.15

przerwa na kawę

16.15 – 17.00

c.d. WYKŁADU

18.00

kolacja

ŚRODA :

18 czerwca 2008 r.

8.00 – 9.00

śniadanie

9.00 – 10.30

ZAJĘCIA WARSZTATOWE zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach równolegle prowadzący: Janina Bielak Jacek Pawlik temat : Opinia biegłego sądowego jako dowód w sprawie 1. Przykładowe pytania do biegłego w zakresie oceny przekształceń własnościowych z punktu widzenia realizacji celów postępowania karnego

10.30 – 10.45

przerwa na kawę

10.45 – 11.30

c.d. ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH

11.30 – 11.45

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

12.00 – 12.45

obiad

12.45

odjazd autokaru z uczestnikami szkolenia do Warszawy

Materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymają podczas szkolenia.

UCZESTNICY SZKOLENIA PO JEGO ZAKOŃCZENIU OTRZYMAJĄ ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU. WARUNKIEM UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA JEST OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH SESJI SZKOLENIOWEJ.

Suggest Documents