FM UPUTE ZA UPORABU

BTR 1000 PŘENOSNÉ RÁDIO S BLUETOOTH/USB/SD/FM NÁVOD K OBSLUZE CZ PRENOSNÉ RÁDIO S BLUETOOTH/USB/SD/FM NÁVOD NA OBSLUHU SK PRIJENOSNI RADIO UREĐAJ ...
3 downloads 1 Views 502KB Size
BTR 1000 PŘENOSNÉ RÁDIO S BLUETOOTH/USB/SD/FM NÁVOD K OBSLUZE

CZ

PRENOSNÉ RÁDIO S BLUETOOTH/USB/SD/FM NÁVOD NA OBSLUHU

SK

PRIJENOSNI RADIO UREĐAJ S BLUETOOTH/USB/SD/FM UPUTE ZA UPORABU

HR

HORDOZHATÓ RÁDIÓ BLUETOOTH/USB/SD/FM HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

MOBILES RADIO MIT BLUETOOTH/USB/SD/FM BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

PORTABLE RADIO WITH BLUETOOTH/USB/SD/FM INSTRUCTION MANUAL  Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.  Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.  Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.  A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.  Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.  Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the first time. The user´s manual must be always included.

GB

Přenosné rádio s Bluetooth/USB/SD/FM

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ CZ

Pozorně si přečtěte a uložte k dalšímu použití! • • • • • • • • • • • •

Než přístroj zapojíte a  začnete používat, přečtěte si důkladně tuto příručku. Uchovejte příručku pro případné nahlédnutí v budoucnu. Štítek se základními údaji o napájení přístroje naleznete na zadní straně přístroje. Neotevírejte skříň přístroje. Uvnitř se nenacházejí žádné uživatelsky nastavitelné prvky. Opravu svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu personálu. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej. Nestavte přístroj na místa vystavená zdrojům tepla nebo přímému slunci. Nestavte přístroj na místa vystavená vlhkosti nebo dešti nebo na místa s velkou prašností. Přístroj postavte na vodorovný, plochý a pevný povrch s dobrou ventilací. Nikdy nezakrývejte ventilační otvory, mohlo by dojít k závadě vinou přehřátí. Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, například přímému slunci, ohni a podobně. Baterie vyměňujte pouze za baterie stejného typu a dodržujte správnou polaritu. V opačném případě hrozí nebezpečí výbuchu. Během dlouhého provozu se stěny přístroje zahřívají. Nejedná se o závadu. K čištění vnějšího povrchu používejte měkký a čistý hadřík. Nikdy nepoužívejte chemikálie ani saponáty. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Symbol blesku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí uvnitř skříně přístroje, které může při dotyku s  interními prvky přístroje způsobit úraz elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt přístroje. Opravu svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu personálu. VAROVÁNÍ Symbol vykřičníku upozorňuje uživatele na důležité provozní instrukce v příručce. VAROVÁNÍ Přístroj včetně příslušenství by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě a  neměly by na něj být pokládány předměty obsahující tekutiny, např. vázy. Omezíte tak riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.

Výboj statické elektřiny: V případě elektrostatického výboje na povrchu přístroje nebo v  blízkosti jakékoli jeho části nebo tlačítka, USB portu nebo slotu SD karty může přístroj přestat pracovat nebo se může náhle vypnout. Toto je normální reakce, chránící přístroj a jeho interní komponenty před poškozením. V takovém případě resetováním přístroje (vypnutím a odpojením od napájení) obnovte jeho normální funkci.

3

POPIS PŘÍSTROJE 2

1

CZ

6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

3

7

8

4

9

5

10

1

Detail panelu funkčních tlačítek

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Hlavní reproduktor Drážka pro vložení chytrého telefonu / tabletu Rukojeť LCD displej Ovladač hlasitosti Tlačítko zesílení basů Tlačítko zeslabení basů Tlačítko zesílení výšek Tlačítko zeslabení výšek Panel funkčních tlačítek Vypínač Zpět / Ladění Přehrát / Pauza / Párování Vpřed / Ladění + Tlačítko funkcí

22

23

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

25

26

27

28

29

24

Posun +10 skladeb (MP3) P-režim / FM režim Stop / Program Paměť - / Složka Paměť + / Složka + LED kontrolka nabíjení Port USB (mp3) Slot pro SD karty LED kontrolka párování Teleskopická anténa Konektor sluchátek Externí vstup AUX USB port pro nabíjení DC vstup napájení (mikro USB)

POKYNY K UŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Nabíjení • • • • • • • • • •

Tento přístroj je napájen interním Li-Ion akumulátorem. Lze jej nabíjet prostřednictvím libovolného standardního USB portu (např. USB port v PC). Lze jej také nabíjet pomocí dodávaného AC napájecího adaptéru s mikro-USB konektorem. Ujistěte se, že je napětí vaší místní sítě shodné s napěťovým rozsahem AC adaptéru. Mikro-USB konektor AC adaptéru zasuňte do mikro-USB zástrčky na zadním panelu přístroje a AC adaptér zapojte do síťové elektrické zásuvky. Přístroj zapnete stiskem tlačítka vypínače („On/Standby“). Přístroj se nabíjí, když svítí LED kontrolka nabíjení. Jakmile je přístroj nabitý, můžete jej jednoduše odpojit a vzít všude s sebou. Provozní doba na jedno nabití činí cca 5–6 hodin. Když není přístroj používán, doporučujeme jej ponechat připojený k nabíječce.

Upozornění • V zájmu dosažení co nejlepší funkce doporučujeme přístroj před každým použitím nabít. Pokud je baterie zcela vybitá, nechejte ji prosím před použitím několik hodin nabíjet.

4

Ovládání

CZ

Ovládání zvuku: • •

Hlasitost nastavíte pomocí ovladače hlasitosti na přístroji a  můžete také použít ovladač hlasitosti připojeného zařízení (při připojení pomocí Bluetooth nebo externího vstupu AUX). Pomocí ovladačů na přístroji můžete také upravit basy a výšky. Poznámka: Pokud není slyšet žádný zvuk, ujistěte se, že není na přístroji ani připojeném zařízení nastavena hlasitost na „0“. Pro vylepšení kvality zvuku je tento přístroj vybaven dvěma funkcemi ekvalizéru. Kdykoli během reprodukce můžete použít tlačítka basů a výšek (Bass+/-, Treble +/-) k posílení hlubokých nebo vysokých frekvencí. Na displeji se zobrazuje vámi nastavená úroveň basů a výšek.

Tlačítko funkcí Opakovaným stiskem funkčního tlačítka F můžete přepínat mezi různými vstupními zdroji signálu. Přepínání funkcí probíhá následovně: Bluetooth

Rádio

MP3

MP3

Ext.vstup

Bezdrátová Bluetooth® reprodukce (profil A2DP Audio Streaming) • • •

Tento přístroj umožňuje bezdrátové přehrávání zvuku ze zařízení vybaveného funkcí Bluetooth® A2DP. Bezdrátový dosah je cca 10 metrů. Jednoduše spárujte vaše zařízení (např chytrý telefon) s  tímto přístrojem a  vychutnejte si bezdrátové přehrávání hudby.

Párování zařízení s tímto přístrojem: 1. 2.

Ujistěte se, že je na párovaném zařízení (chytrý telefon / tablet) zapnuta funkce Bluetooth. Zapněte tento přístroj (přenosné rádio) a opakovaně stiskněte funkční tlačítko F, dokud se na displeji nezobrazí „BT“. 3. Když začne blikat LED kontrolka párování, objeví se tento přístroj (přenosné rádio) v seznamu Bluetooth připojení párovaného zařízení (tabletu nebo chytrého telefonu). 4. V zařízení (tabletu nebo telefonu) proveďte připojení (např. vyberte příkaz „Připojit“). 5. Jste-li vyzváni k zadání hesla, zadejte „0000“. Poznámky • Tuto proceduru je třeba pro dané zařízení provést pouze jednou. Chcete-li přenosné rádio spárovat s jiným zařízením, zopakujte prosím výše popsané kroky. Přístroj si pamatuje až 4 různá zařízení. Pro tato 4 zařízení není třeba operaci párování opakovat ani po vypnutí přístroje. • Pokud je po zapnutí přístroje nalezeno naposledy spárované zařízení, provede se automaticky spárování s tímto zařízením a přístroj se přepne do Bluetooth® režimu. • Mějte na paměti, že si přístroj pamatuje až 4 zařízení, ale v jednom okamžiku může být spárován pouze s jedním zařízením. • LED kontrolka párování indikuje stav Bluetooth spojení tohoto přístroje: STAV Vyhledávání Párování Připojeno

LED KONTROLKA Pomalé blikání Rychlejší blikání Stálý svit

5

Poslech FM rozhlasu

CZ

1. 2. 3. 4.

Stiskněte opakovaně funkční tlačítko F, dokud se na displeji nezobrazí „FM“. Příjem FM stanice můžete zlepšit změnou umístění nebo orientace přístroje. Pro vyšší kvalitu příjmu vysuňte teleskopickou anténu nacházející se na zadní straně přístroje. Po naladění požadované stanice můžete tlačítkem „FM MODE“ přepínat mezi stereofonním a monofonním příjmem. V případě méně kvalitního příjmu (např. vzdálené stanice) Indikátor FM STEREO doporučujeme vylepšit kvalitu příjmu přepnutím na „MONO“.

Manuální naladění frekvence 1. 2.

Opakovaným krátkým stiskem tlačítek „Ladění+“ nebo „Ladění-“ nalaďte požadovanou frekvenci. Po naladění požadované stanice je možné stanici uložit do paměti přístroje (podrobnosti viz „Uložení předvoleb“ dále v textu).

Automatické naladění frekvence 1. 2.

Stiskem a podržením tlačítka „Ladění+“ nebo „Ladění-“ spustíte vyhledání následující nebo předchozí rozhlasové stanice. Po naladění požadované stanice je možné stanici uložit do paměti přístroje (podrobnosti viz „Uložení předvoleb“ dále v textu).

Uložení předvoleb 1. 2. 3. 4.

Naladěnou stanici můžete uložit pod jednu z 20 paměťových pozic. Krátkým stiskem tlačítka „Program“ přejděte do režimu předvoleb. Na displeji se zobrazí blikající nápis „P-01“. Krátkým stiskem tlačítka „Paměť+“ nebo „Paměť-“ vyberte paměťovou pozici, pod kterou chcete stanici uložit (P-01 až P-20). Krátkým stiskem tlačítka „Program“ volbu potvrďte. Zobrazení na displeji přestane blikat.

Naladění uložené předvolby 1. 2.

Krátkým stiskem tlačítka „Paměť+“ nebo „Paměť-“ vyhledejte požadovanou uloženou stanici. Chcete-li vymazat uloženou rozhlasovou stanici, jednoduše na příslušnou paměťovou pozici uložte novou stanici.

Přehrávání MP3 skladeb z USB zařízení nebo SD karty Následující tabulka popisuje použití USB/SD režimu: Tlačítko

Funkce v USB a SD režimu

Funkční tlačítko

Opakovaným stiskem zobrazte „USB“ nebo „SD“

+10

Během reprodukce MP3 skladeb z USB nebo SD karty přeskočení o 10 skladeb

Složka+/Složka-

Výběr složky na USB / SD (není k dispozici v režimu náhodné reprodukce)

Zpět/Vpřed

Přeskočení na předchozí/následující skladbu

Přehrát/Pauza

Spuštění nebo pozastavení reprodukce

P-režim

Normální reprodukce -> Opakovat 1 -> Opakovat složku -> Opakovat vše -> Náhodně

Stop

Zastavení reprodukce

Poznámka: • Načtení obsahu velkokapacitního USB zařízení nebo SD karty může trvat delší čas. Načtení paměťového média s velkým množstvím souborů může trvat déle než 1 minutu.

6

UPOZORNĚNÍ: Odejmutí USB zařízení nebo SD karty: • Nikdy neodnímejte SD kartu nebo USB zařízení během reprodukce skladeb. Před odejmutím USB nebo SD karty vždy nejprve zastavte přehrávání a  stiskem funkčního tlačítka přepněte přístroj do jiného režimu (FM/BT/AUX), aby nedošlo k poškození skladeb nebo souborů v paměťovém zařízení.

Použití externího audio vstupu AUX • • • • • • •

Přístroj je vybaven konektorem externího audio vstupu (AUX), umožňujícím připojení audio přehrávače pomocí kabelu. Externí audio přehrávač připojíte k  tomuto přístroji pomocí standardního stereo kabelu s  3,5mm sluchátkovým konektorem. Opakovaným stiskem funkčního tlačítka F zobrazte na displeji „AUX“. Zapněte externí přehrávač a spusťte reprodukci. Ovladače hlasitosti tohoto přístroje a externího přehrávače nastavte na požadovanou úroveň. Reprodukci můžete ovládat pouze pomocí ovládacích prvků externího přehrávače. Po ukončení reprodukce z externího přehrávače nezapomeňte vypnout také tento přístroj.

Nabíjecí USB port Přístroj je na zadním panelu vybaven USB konektorem s napájením DC 5V, umožňujícím nabíjení externích zařízení. Chcete-li funkci využít, jednoduše k  tomuto konektoru připojte pomocí vhodného USB kabelu zařízení, které chcete nabíjet (telefon nebo tablet). Tato funkce je aktivní pouze tehdy, je-li přístroj napájen prostřednictvím AC adaptéru. Externí zařízení bude po připojení nabíjeno automaticky, a  to i  během reprodukce. Nepoužívejte USB nabíjecí port, když je přístroj zcela vybitý. Když je interní baterie přístroje vybitá, nebude nabíjecí port funkční, protože bude prioritně nabíjena interní baterie tohoto přístroje.

TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V / 2100 mAh, vestavěný. AC adaptér (mikro-USB) Nabíjecí výkon: USB 5V (500 mA nebo vyšší)

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU Balicí papír a  vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI Likvidace použitých elektrických a  elektronických zařízení (platí v  členských zemích EU a  dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu) Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s  produktem by nemělo být nakládáno jako s  domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a  elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a  životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k  ochraně přírodních zdrojů. Více informací o  recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

08/05

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o  elektromagnetické kompatibilitě a  elektrické bezpečnosti. Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách www.ecg.cz. Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

7

CZ

Prenosné rádio s Bluetooth/USB/SD/FM

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Pozorne si prečítajte a uložte na ďalšie použitie! • • •

SK

• • • • • • • • •

Skôr ako prístroj zapojíte a začnete používať, prečítajte si dôkladne túto príručku. Uchovajte príručku na prípadné nahliadnutie v budúcnosti. Štítok so základnými údajmi o napájaní prístroja nájdete na zadnej strane prístroja. Neotvárajte skrinku prístroja. Vnútri sa nenachádzajú žiadne používateľsky nastaviteľné prvky. Opravu zverte výhradne kvalifikovanému servisnému personálu. Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho. Neklaďte prístroj na miesta vystavené zdrojom tepla alebo priamemu slnku. Neklaďte prístroj na miesta vystavené vlhkosti alebo dažďu alebo na miesta s veľkou prašnosťou. Prístroj postavte na vodorovný, plochý a pevný povrch s dobrou ventiláciou. Nikdy nezakrývajte ventilačné otvory, mohlo by dôjsť k poruche vinou prehriatia. Batérie nevystavujte nadmernému teplu, napríklad priamemu slnku, ohňu a podobne. Batérie vymieňajte iba za batérie rovnakého typu a dodržujte správnu polaritu. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Počas dlhej prevádzky sa steny prístroja zahrievajú. Nejde o poruchu. Na čistenie vonkajšieho povrchu používajte mäkkú a čistú handričku. Nikdy nepoužívajte chemikálie ani saponáty. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom. Symbol blesku upozorňuje používateľa na prítomnosť nebezpečného napätia vnútri skrine prístroja, ktoré môže pri dotyku s  internými prvkami prístroja spôsobiť úraz elektrickým prúdom. UPOZORNENIE Na zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom neodstraňujte kryt prístroja. Opravu zverte výhradne kvalifikovanému servisnému personálu. VAROVANIE Symbol výkričníka upozorňuje používateľa na dôležité prevádzkové inštrukcie v príručke. VAROVANIE Prístroj vrátane príslušenstva by nemal byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nemali by sa naň ukladať predmety obsahujúce tekutiny, napr. vázy. Obmedzíte tak riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia prístroja.

Výboj statickej elektriny: V prípade elektrostatického výboja na povrchu prístroja alebo v blízkosti akejkoľvek jeho časti alebo tlačidla, USB portu alebo slotu SD karty môže prístroj prestať pracovať alebo sa môže náhle vypnúť. Toto je normálna reakcia chrániaca prístroj a jeho interné komponenty pred poškodením. V takom prípade resetovaním prístroja (vypnutím a odpojením od napájania) obnovte jeho normálnu funkciu.

8

POPIS PRÍSTROJA 2

1

6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

3

7

8

4

9

5

10

1

Detail panelu funkčných tlačidiel

Hlavný reproduktor Drážka na vloženie smartfónu/tabletu Rukoväť LCD displej Ovládač hlasitosti Tlačidlo zosilnenia basov Tlačidlo zoslabenia basov Tlačidlo zosilnenia výšok Tlačidlo zoslabenia výšok Panel funkčných tlačidiel Vypínač Späť/Ladenie− Prehrať/Pauza/Párovanie Vpred/Ladenie+ Tlačidlo funkcií

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

25

26

27

28

29

SK

24

Posun +10 skladieb (MP3) P-režim/FM režim Stop/Program Pamäť−/Priečinok− Pamäť+/Priečinok+ LED kontrolka nabíjania Port USB (mp3) Slot ba SD karty LED kontrolka spárovania Teleskopická anténa Konektor slúchadiel Externý vstup AUX USB port na nabíjanie DC vstup napájania (mikro USB)

POKYNY NA POUŽÍVANIE PRÍSTROJA Nabíjanie • • • • • • • • • •

Tento prístroj sa napája interným Li-Ion akumulátorom. Je možné ho nabíjať prostredníctvom ľubovoľného štandardného USB portu (napr. USB port v PC). Je možné ho tiež nabíjať pomocou dodávaného AC napájacieho adaptéra s mikro USB konektorom. Uistite sa, či je napätie vašej miestnej siete zhodné s napäťovým rozsahom AC adaptéra. Mikro USB konektor AC adaptéra zasuňte do mikro USB zástrčky na zadnom paneli prístroja a AC adaptér zapojte do sieťovej elektrickej zásuvky. Prístroj zapnete stlačením tlačidla vypínača („On/Standby“). Prístroj sa nabíja, keď svieti LED kontrolka nabíjania. Hneď ako je prístroj nabitý, môžete ho jednoducho odpojiť a vziať všade so sebou. Prevádzkový čas na jedno nabitie je cca 5 – 6 hodín. Keď sa prístroj nepoužíva, odporúčame ho ponechať pripojený k nabíjačke.

Upozornenie • V záujme dosiahnutia čo najlepšej funkcie odporúčame prístroj pred každým použitím nabiť. Ak je batéria celkom vybitá, nechajte ju, prosím, pred použitím niekoľko hodín nabíjať.

9

Ovládanie Ovládanie zvuku: • •SKHlasitosť nastavíte pomocou ovládača hlasitosti na prístroji a  môžete tiež použiť ovládač hlasitosti pripojeného zariadenia (pri pripojení pomocou Bluetooth alebo externého vstupu AUX). Pomocou ovládačov na prístroji môžete tiež upraviť basy a výšky. Poznámka: Ak nie je počuť žiadny zvuk, uistite sa, či nie je na prístroji ani pripojenom zariadení nastavená hlasitosť na „0“. Na vylepšenie kvality zvuku je tento prístroj vybavený dvoma funkciami ekvalizéra. Kedykoľvek počas reprodukcie môžete použiť tlačidlá basov a  výšok (Bass+/−, Treble+/−) na posilnenie hlbokých alebo vysokých frekvencií. Na displeji sa zobrazuje vami nastavená úroveň basov a výšok.

Tlačidlo funkcií Opakovaným stlačením funkčného tlačidla F môžete prepínať medzi rôznymi vstupnými zdrojmi signálu. Prepínanie funkcií prebieha nasledovne: Bluetooth

Rádio

MP3

MP3

Ext. vstup

Bezdrôtová Bluetooth® reprodukcia (profil A2DP Audio Streaming) • • •

Tento prístroj umožňuje bezdrôtové prehrávanie zvuku zo zariadenia vybaveného funkciou Bluetooth® A2DP. Bezdrôtový dosah je cca 10 metrov. Jednoducho spárujte vaše zariadenie (napr. smartfón) s  týmto prístrojom a  vychutnajte si bezdrôtové prehrávanie hudby.

Párovanie zariadení s týmto prístrojom: 1. 2.

Uistite sa, či je na párovanom zariadení (smartfón/tablet) zapnutá funkcia Bluetooth. Zapnite tento prístroj (prenosné rádio) a  opakovane stlačte funkčné tlačidlo F, kým sa na displeji nezobrazí „BT“. 3. Keď začne blikať LED kontrolka párovania, objaví sa tento prístroj (prenosné rádio) v zozname Bluetooth pripojenia párovaného zariadenia (tabletu alebo smartfónu). 4. V zariadení (tablete alebo telefóne) pripojte (napr. vyberte príkaz „Pripojiť“). 5. Ak ste vyzvaní na zadanie hesla, zadajte „0000“. Poznámky • Túto procedúru je potrebné pre dané zariadenie vykonať iba raz. Ak chcete prenosné rádio spárovať s iným zariadením, zopakujte, prosím, vyššie popísané kroky. Prístroj si pamätá až 4 rôzne zariadenia. Pre tieto 4 zariadenia nie je potrebné operáciu spárovania opakovať ani po vypnutí prístroja. • Ak sa po zapnutí prístroja nájde naposledy spárované zariadenie, vykoná sa automaticky spárovanie s týmto zariadením a prístroj sa prepne do Bluetooth® režimu. • Majte na pamäti, že si prístroj pamätá až 4 zariadenia, ale v  jednom okamihu môže byť spárovaný iba s jedným zariadením. • LED kontrolka spárovania indikuje stav Bluetooth spojenia tohto prístroja: STAV Vyhľadávanie Spárovanie Pripojené

10

LED KONTROLKA Pomalé blikanie Rýchlejšie blikanie Stále svietenie

Počúvanie FM rozhlasu 1. 2. 3. 4.

Stlačte opakovane funkčné tlačidlo F, kým sa na displeji nezobrazí „FM“. Príjem FM stanice môžete zlepšiť zmenou umiestnenia alebo orientácie prístroja. Pre vyššiu kvalitu príjmu vysuňte teleskopickú anténu nachádzajúcu sa na zadnej strane prístroja. Po naladení požadovanej stanice môžete tlačidlom „FM MODE“ prepínať medzi stereofónnym a monofónnym príjmom. V prípade menej kvalitného príjmu (napr. vzdialenej Indikátor FM STEREO stanice) odporúčame vylepšiť kvalitu príjmu prepnutím na „MONO“.

Manuálne naladenie frekvencie 1. 2.

Opakovaným krátkym stlačením tlačidiel „Ladenie+“ alebo „Ladenie−“ nalaďte požadovanú frekvenciu. Po naladení požadovanej stanice je možné stanicu uložiť do pamäte prístroja (podrobnosti pozrite „Uloženie predvolieb“ ďalej v texte).

Automatické naladenie frekvencie 1. 2.

Stlačením a  podržaním tlačidla „Ladenie+“ alebo „Ladenie−“ spustíte vyhľadanie nasledujúcej alebo predchádzajúcej rozhlasovej stanice. Po naladení požadovanej stanice je možné stanicu uložiť do pamäte prístroja (podrobnosti pozrite „Uloženie predvolieb“ ďalej v texte).

Uloženie predvolieb 1. 2. 3. 4.

Naladenú stanicu môžete uložiť pod jednu z 20 pamäťových pozícií. Krátkym stlačením tlačidla „Program“ prejdite do režimu predvolieb. Na displeji sa zobrazí blikajúci nápis „P-01“. Krátkym stlačením tlačidla „Pamäť+“ alebo „Pamäť−“ vyberte pamäťovú pozíciu, pod ktorou chcete stanicu uložiť (P-01 až P-20). Krátkym stlačením tlačidla „Program“ voľbu potvrďte. Zobrazenie na displeji prestane blikať.

Naladenie uloženej predvoľby 1. 2.

Krátkym stlačením tlačidla „Pamäť+“ alebo „Pamäť−“ vyhľadajte požadovanú uloženú stanicu. Ak chcete vymazať uloženú rozhlasovú stanicu, jednoducho na príslušnú pamäťovú pozíciu uložte novú stanicu.

Prehrávanie MP3 skladieb z USB zariadenia alebo SD karty Nasledujúca tabuľka popisuje použitie USB/SD režimu: Tlačidlo

Funkcia v USB a SD režime

Funkčné tlačidlo

Opakovaným stlačením zobrazte „USB“ alebo „SD“

+10

Počas reprodukcie MP3 skladieb z USB alebo SD karty preskočenie o 10 skladieb

Priečinok+/ Priečinok−

Výber priečinka na USB/SD (nie je k dispozícii v režime náhodnej reprodukcie)

Späť/Vpred

Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu

Prehrať/Pauza

Spustenie alebo pozastavenie reprodukcie

P-režim

Normálna reprodukcia -> Opakovať 1 -> Opakovať priečinok -> Opakovať všetko -> Náhodne

Stop

Zastavenie reprodukcie

Poznámka: • Načítanie obsahu veľkokapacitného USB zariadenia alebo SD karty môže trvať dlhší čas. Načítanie pamäťového média s veľkým množstvom súborov môže trvať dlhšie než 1 minútu.

11

SK

UPOZORNENIE: Odobratie USB zariadenia alebo SD karty: • Nikdy neodoberajte SD kartu alebo USB zariadenie počas reprodukcie skladieb. Pred odobratím USB alebo SD karty vždy najprv zastavte prehrávanie a stlačením funkčného tlačidla prepnite prístroj do iného režimu (FM/BT/AUX), aby nedošlo k poškodeniu skladieb alebo súborov v pamäťovom zariadení.

Použitie externého audiovstupu AUX • •

SK

• • • • •

Prístroj je vybavený konektorom externého audiovstupu (AUX), umožňujúcim pripojenie audioprehrávača pomocou kábla. Externý audioprehrávač pripojíte k  tomuto prístroju pomocou štandardného stereokábla s  3,5 mm slúchadlovým konektorom. Opakovaným stlačením funkčného tlačidla F zobrazte na displeji „AUX“. Zapnite externý prehrávač a spustite reprodukciu. Ovládače hlasitosti tohto prístroja a externého prehrávača nastavte na požadovanú úroveň. Reprodukciu môžete ovládať iba pomocou ovládacích prvkov externého prehrávača. Po ukončení reprodukcie z externého prehrávača nezabudnite vypnúť aj tento prístroj.

Nabíjací USB port Prístroj je na zadnom paneli vybavený USB konektorom s napájaním DC 5 V, umožňujúcim nabíjanie externých zariadení. Ak chcete funkciu využiť, jednoducho k tomuto konektoru pripojte pomocou vhodného USB kábla zariadenie, ktoré chcete nabíjať (telefón alebo tablet). Táto funkcia je aktívna iba vtedy, ak sa prístroj napája prostredníctvom AC adaptéra. Externé zariadenie sa bude po pripojení nabíjať automaticky, a  to aj počas reprodukcie. Nepoužívajte USB nabíjací port, keď je prístroj celkom vybitý. Keď je interná batéria prístroja vybitá, nebude nabíjací port funkčný, pretože sa bude prioritne nabíjať interná batéria tohto prístroja.

TECHNICKÉ ÚDAJE Napájanie: Li-Ion akumulátor 3,7 V / 2 100 mAh, vstavaný. AC adaptér (mikro USB) Nabíjací výkon: USB 5 V (500 mA alebo vyšší)

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI Likvidácia použitých elektrických a  elektronických zariadení (platí v  členských krajinách EÚ a  ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu) Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a  životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.

Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti. Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach www.ecg.sk. Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

12

08/05

Prijenosni radio uređaj s Bluetooth/USB/SD/FM

SIGURNOSNA UPOZORENJA Pažljivo pročitajte i pohranite za kasniju uporabu! • • • • • • • • • • • •

Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego uključite i pokrenete uređaj. Uputu čuvajte za slučaj da će vam ustrebati u budućnosti. Natpisna pločica s osnovnim podacima o napajanju nalazi se na poleđini uređaja. Ne otvarajte kućište uređaja. Unutra se ne nalaze dijelovi koje bi korisnik sam mogao podešavati. Popravke povjerite isključivo kvalificiranim osobama. Kad uređaj ne koristite, isključite ga. Uređaj nemojte ostavljati izloženog utjecaju izvora topline ili izravnog sunčevog svjetla. Uređaj nemojte izlagati vlazi ili držati u vrlo prljavim prostorima. Uređaj postavite na vodoravnu, ravnu i čvrstu površinu s dobrom ventilacijom. Nikada nemojte pokrivati ventilacijske otvore jer to može izazvati kvar zbog pregrijavanja. Ne izlažite baterije povišenoj toplini poput sunca, vatre i sličnome. Baterije zamijenite samo baterijama istog tipa i  pazite na polaritet. U  protivnom postoji opasnost od eksplozije. Tijekom dugotrajnog rada stijenke uređaja se zagriju. To je normalna pojava. Za čišćenje vanjskih površina koristite mekanu, čistu krpu. Nikada nemojte koristiti kemikalije ili sredstva za pranje. Koristite samo onaj pribor kojeg je odobrio proizvođač. Oznaka visokog napona upozorenje je korisnicima da unutar uređaja postoje dijelovi pod visokim naponom koji mogu dotaknuti stijenku kućišta s  unutrašnje strane i  dovesti do električnog udara. UPOZORENJE Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, nemojte skidati poklopac. Popravke povjerite isključivo kvalificiranim osobama. UPOZORENJE Uskličnik upozorava korisnika na važne uputama u priručniku. UPOZORENJE Uređaj i pribor ne bi trebali biti izloženi kapljicama ili mlazovima tekućine, te stavljati posude s tekućinom na njih, kao što su to vaze. Tako ćete smanjiti rizik od strujnog udara ili oštećenja uređaja.

Pražnjenje statičkog naboja: U slučaju pražnjenja elektrostatskog naboja na površini uređaja ili u blizini bilo kojeg dijela ili tipke, USB ulaza ili utora za SD karticu, uređaj može prestati raditi ili se može iznenada ugasiti. To je normalna reakcija koja štiti uređaj i njegove unutarnje dijelove od oštećenja. Dogodi li se to, uređaj resetirajte kako biste mu ponovo omogućili normalan rad (odspojite ga s  napona energije i zatim ponovo spojite).

13

HR

OPIS UREĐAJA 2

1

6

HR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

3

7

8

4

9

5

10

1

Panel s funkcijskim tipkama

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Glavni zvučnik Držač za odlaganje pametnog telefona / tableta Ručka LCD zaslon Gumb za regulaciju glasnoće Tipka za pojačanje basa (BASS +) Tipka za smanjenje basa (BASS -) Tipka za pojačanje visokih tonova (TREBLE +) Tipka za smanjenje visokih tonova (TREBLE -) Panel s funkcijskim tipkama Prekidač (POWER) Natrag / Podešavanje - (TUNE -) Reprodukcija / Pauza / Uparivanje (PAIR) Naprijed / Podešavanje + (TUNE +) Tipka funkcija (FUNC.)

23

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

25

26

27

28

29

24

Pomaknuti +10 pjesama (MP3) P-način rada / FM način rada (P-MODE/FM-MODE) Zaustaviti / Programiranje (STOP/PROG.) Memorija - / Mapa - (MEM-/FOLDER-) Memorija + / Mapa + (MEM+/FOLDER+) LED pokazivač napunjenosti (CHARGING) USB priključak (USB MP3) Utor za SD karticu (SD MP3) LED pokazivač uparivanja (PAIRING) Teleskopska antena Utičnica za slušalice AUX ulaz USB priključak za punjenje Ulaz DC napajanja (micro USB)

UPUTE ZA UPORABU UREĐAJA Punjenje • • • • • • • • • •

Ovaj uređaj pokreće unutrašnja Li-Ion baterija. Možete je puniti na bilo kojem standardnom USB priključku (npr. USB priključak na računalu). Možete je puniti i pomoću priloženog adaptera s mikro-USB priključkom. Provjerite odgovarali napon vaše električne mreže ulaznom naponu adaptera. Mikro-USB priključak adaptera uključite u  mikro-USB priključak na stražnjoj strani uređaja, a  adapter uključite u strujnu utičnicu. Uređaj uključite pritiskom tipke za uključivanje („On/Standby”). Uređaj se puni kad je uključen LED pokazivač punjenja. Nakon što je uređaj napunjen, možete ga isključite i nositi svuda sa sobom. Nakon jednog punjenja može raditi oko 5-6 godina. Kad uređaj ne koristite, preporučujemo vam ostaviti ga uključenog na punjenje.

Upozorenje • Kako biste bili što zadovoljniji radom vašeg uređaja, preporučujemo vam da ga napunite prije svakog korištenja. Ako je baterija potpuno ispražnjena, ostavite je neka se prije korištenja puni nekoliko sati.

14

Upravljanje Podešavanje zvuka: •Za podešavanje glasnoće možete koristiti gumb za regulaciju glasnoće koji se nalazi na uređaju, a možete koristiti i upravljanje glasnoćom spojenog uređaja (kod spajanja putem Bluetootha ili vanjskim ulazom AUX). Kontrolama na uređaju također možete podesiti basove i visoke tonove. Napomena: Ako nema zvuka, provjerite da nije slučajno glasnoća na uređaju i/ili na spojenom uređaju postavljena na „0”. Kako bi se poboljšala kvaliteta zvuka, ovaj uređaj je opremljen s  dvije funkcije ekvilajzera. Tijekom reprodukcije možete u svakom trenutku koristiti tipke za basove i za visoke tonove (Bass+/- Treble +/-) da biste pojačali ili smanjili basove ili visoke tonove. Na zaslonu će se prikazati vaše postavke basova i visokih tonova.

Tipka funkcija Višekratnim pritiskom na tipku za odabir funkcija F možete odabirati razne izvore za reprodukciju. Prebacivanje funkcija je sljedeće: Bluetooth

Radio

MP3

MP3

AUX

HR Bežična Bluetooth® reprodukcija (A2DP audio streaming) • • •

Ovaj uređaj omogućuje bežičnu audio reprodukciju iz uređaja opremljenih Bluetooth® A2DP opcijom. Bežični domet je oko 10 metara. Jednostavno uparite vaš uređaj (npr. pametni telefon) s ovim uređajem i uživajte u bežičnoj reprodukciji glazbe.

Uparivanje uređaja s ovim uređajem: 1. 2. 3.

Provjerite da li je na uparivanom uređaju (smartphone/tablet) omogućena funkcija Bluetooth. Uključite uređaj (prijenosni radio) i pritisnite više puta funkcijsku tipku F dok se na zaslonu ne pojavi „BT”. Kap počne treperiti LED pokazivač uparivanja, ovaj će se uređaj (prijenosni radio) pojaviti na popisu uparenih uređaja (tableta ili pametnog telefona). 4. U drugom uređaju (npr. pametnom telefonu ili tabletu) pokrenite spajanje (npr. tako što ćete odabrati naredbu „Spajanje”). 5. Ako trebate unijeti lozinku, unesite „0000”. Napomene • Ovaj postupak je potrebno provesti samo jedno za pojedini uređaj koji uparujete. Želite li prijenosni radio upariti s drugim uređajem, molimo da ponovite gore navedene korake. Uređaj može memorirati 4 različita uređaja. Za ta 4 uređaja nije potrebno ponavljati postupak uparivanja čak ni nakon isključivanja. • Ako nakon uključivanja uređaja bude pronađen uređaj s kojim je bilo posljednje uparivanje, uparivanje će se automatski ponoviti, a uređaj će se prebaciti na Bluetooth® način rada. • Imajte na umu da uređaj pamti do 4 uređaja, ali može biti uparen samo s jednim uređajem odjednom. • LED pokazivač uparivanja pokazuje status spajanja Bluetooth veze ovaj uređaj: STATUS Traženje Uparivanje Spojen

LED POKAZIVAČ Sporo treperenje Brže treperenje Stalno svijetli

15

Slušanje FM radija 1. 2. 3. 4.

Pritisnite više puta tipku za odabir funkcija F dok se na zaslonu ne pojavi „FM”. Prijem FM stanica može poboljšati promjenom položaja ili orijentacije uređaja. Za bolju kvalitetu prijema izvucite teleskopsku antenu koja se nalazi na stražnjoj strani uređaja. Nakon što postavite željenu postaju, pritiskom na tipku „FM MODE” možete odabrati stereo ili mono prijem. U slučaju manje kvalitete prijema (npr. od udaljenih odašiljača), preporučujemo da kvalitetu prijema poboljšate Pokazivač FM STEREO prebacivanjem na „MONO”.

Ručno podešavanje frekvencije 1. 2.

Višekratnim kratkim pritiscima tipaka „TUNE+” ili „TUNE-” postavite željenu frekvenciju. Nakon podešavanja željene postaje, možete je pohraniti u  memoriju uređaja (pogledajte „Spremanje postavki” u nastavku).

Automatsko podešavanje frekvencije 1. 2.

Duljim pritiscima tipaka „TUNE+” ili „TUNE-” pokrenuti ćete pronalaženje sljedeće ili prethodne stranice. Nakon podešavanja željene postaje, možete je pohraniti u  memoriju uređaja (pogledajte „Spremanje postavki„ u nastavku).

Spremanje postavki

HR

1. 2. 3. 4.

Podešenu postaju možete pohraniti u jedno od 20 mjesta u memoriji. Kratkim pritiskom na tipku „PROG.” prijeđite u način rada za postavke. Na zaslonu će treperiti „P-01”. Kratkim pritiskom na tipke „MEM+” ili „MEM-” odaberite memorijsko mjesto pod kojim želite pohraniti postaje (P-01 do P-20). Odabir potvrdite kratkim pritiskom na tipku „PROG.”. Prikaz na zaslonu će prestati treptati.

Pozivanje pohranjenih postaja 1. 2.

Kratkim pritiscima tipaka „MEM+” ili „MEM-” pronađite traženu pohranjenu postaju. Pohranjenu radio postaju možete obrisati jednostavno tako što ćete na njezino mjesto pohraniti drugu.

Reprodukcija MP3 audio zapisa s USB uređaja ili SD kartice Sljedeća tablica opisuje korištenje USB/SD načina rada: Tipka

Funkcija u USB i SD načinu rada

Tipka funkcijâ

Više puta pritisnite dok se ne prikažu „USB” ili „SD”

+10

Preskočiti 10 zapisa tijekom reprodukcije MP3 audio zapisa iz USB ili SD kartice

FOLDER+/FOLDER-

Odaberite mapu s USB/SD (nije dostupno u nasumičnom načinu rada)

Strelice natrag/naprijed (TUNE-/TUNE+)

Prijelaz na prethodni/sljedeći audio zapis

Reprodukcija/pauza (PAIR)

Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije

P-MODE

Normalna reprodukcija -> Ponavljanje 1 -> Ponavljanje mape -> Ponavljanje svega -> Nasumično

STOP

Zaustavljanje reprodukcije

Napomena: • Učitavanje sadržaja USB uređaja ili SD kartice velikog kapaciteta može dulje potrajati. Učitavanje medija za pohranu s velikim brojem datoteka može trajati i dulje od 1 minute.

16

UPOZORENJE: Odspajanje USB uređaja ili SD kartice: • Nikad nemojte iskapčati USB uređaj ili vaditi SD karticu za vrijeme reprodukcije zapisa. Prije nego uklonite USB ili SD karticu, svakako zaustavite reprodukciju i pritiskom na tipku funkcije prebacite na neki drugi način rada (FM/BT/AUX) kako biste izbjegli oštećenja zapisa ili datoteka na uređaju za pohranu.

Korištenje vanjskog audio ulaza AUX • • • • • • •

Uređaj je opremljen priključkom vanjskog audio ulaza (AUX) koji omogućuje povezivanje putem kabela. Vanjski audio uređaj možete spojiti na ovaj uređaj pomoću standardnog stereo kabela s  utičnicom za slušalice od 3,5mm. Višekratnim pritiskom na tipku za odabir funkcija F prikazat ćete „AUX” na zaslonu. Uključite vanjski uređaj i pokrenite reprodukciju. Postavite željenu glasnoću na ovom uređaju i na spojenom uređaju. Reprodukcijom možet eupravljati samo putem uređaja koji je priključen. Nakon završetka reprodukcije na vanjskom uređaju nemojte zaboraviti isključiti i ovaj uređaj.

USB priključak za punjenje Uređaj je sa stražnje strane opremljen USB priključkom DC 5V koji omogućuje punjenje vanjskih uređaja. Za korištenje te funkcije dovoljno je na taj priključak pomoću USB kabela spojiti uređaj želite puniti (telefon ili tablet). Ova funkcija je aktivna samo kada se uređaj napaja preko AC adaptera. Vanjski uređaji će se automatski puniti nakon što ga priključite, čak i tijekom reprodukcije. Nemojte koristiti USB priključak za punjenje kada je uređaj potpuno prazan. Kad je unutarnja baterija uređaja ispražnjena, priključak za punjenje neće raditi jer je prioritet uređaja napuniti internu bateriju.

TEHNIČKI PODACI Napajanje: Li-Ion baterija 3,7 V / 2100 mAh, ugrađena. AC adapter (mikro-USB) Snaga punjenja: USB 5V (500 mA ili više)

UPORABA I ODLAGANJE OTPADA Papir i karton predati na odlagalište. Foliju, PE vrećice i plastične dijelove ambalaže odložiti u za njih predviđene kontejnere.

ODLAGANJE PROIZVODA PO PRESTANKU KORIŠTENJA Odlaganje električnih i  elektroničkih uređaja (vrijedi u  zemljama članicama EU i  drugim zemljama u kojima je uveden sustav recikliranja) Simbol koji se nalazi na proizvodu ili ambalaži označava da se proizvod ne može tretirati kao komunalni otpad domaćinstva. Predajte proizvod na mjestu određenom za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim recikliranjem ovog proizvoda spriječite štetne posljedice po ljudsko zdravlje i po okoliš. Recikliranje doprinosi očuvanju prirodnih resursa. Želite li više informacija o recikliranju ovog proizvoda, molimo da se obratite lokalnim vlastima, organizaciji ovlaštenoj za preradu otpada ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

08/05

Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve Direktive EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti i sigurnosti električnih uređaja. Zadržano je pravo izmjena teksta i tehničkih podataka. Upute za uporabu dostupne su na web stranici www.ecg.cz.

17

HR

Hordozható rádió Bluetooth/USB/SD/FM

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el és a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg! • • • • • • • • • • • •

A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót. Az útmutatót későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg! A készülék tápforrásainak alapadatait tartalmazó adattábla a készülék hátoldalán található. A készülék burkolatát ne nyissa fel. A  készülékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyek javítását vagy beállítását a felhasználó is elvégezhetné. A készülék javítását bízza a márkaszervizre. Amennyiben a készüléket nem használja, kapcsolja ki. A készüléket ne tegye hő- vagy közvetlen napsütés hatásának kitett helyre. A készüléket ne tegye nedvességnek, esőnek vagy intenzív porszennyezésnek kitett helyre. A készüléket sík, vízszintes és szilárd felületre, valamint jól szellőző helyre állítsa fel. A szellőzőnyílásokat ne takarja le, mert a készülék túlmelegedhet. Az elemeket ne tegye ki erős hő, pl. közvetlen napsütés vagy tűz hatásának. Az elemeket kizárólag ugyanolyan típusú elemekre cserélje le és tartsa be a helyes polaritást. Ellenkező esetben robbanásveszély áll fenn. A hosszú üzemeltetés során a készülék oldalfalai felmelegednek. Ez nem hiba. A készülék tisztításhoz csak puha és tiszta ruhát használjon. Soha ne használjon vegyszereket, se mosószereket. A készülékhez kizárólag csak a gyártó által mellékelt vagy ajánlott tartozékokat használjon. Ez a  jel (villám a  háromszögben) arra figyelmezteti, hogy a  készülék belsejében veszélyes feszültség van, amely érintés esetén áramütést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS A tüzek és áramütések elkerülése érdekében a készülék házát ne szerelje le. A készülék javítását bízza a márkaszervizre.

HU

FIGYELMEZTETÉS! A felkiáltójel szimbóluma a felhasználót a kézikönyv fontos üzemi utasításaira figyelmezteti. FIGYELMEZTETÉS! A készüléket nem érheti freccsenő vagy folyó víz (vagy más folyadék), illetve a  készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat (pl. vázát) ráhelyezni tilos. Így csökken az áramütés vagy a készülék meghibásodásának veszélye. Elektrosztatikus kisülés: Elektrosztatikus kisülés esetén a  készülék felületén, annak környékén vagy a  nyomógombnál, USB portnál, SD kártya bemenetnél a  készülék működése leállhat, vagy hirtelen leáll. Ez egy normális reakció, ami védi a készüléket és belső komponenseit a károsodástól. Ilyen esetben a készülék resetelésével állítsa vissza a normális működést (kikapcsolás és feszültségmentesítés).

18

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 2

1

6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

3

7

8

4

9

5

10

1

Funkciógomb panel részletei

Fő hangszóró Okostelefon / tablet elhelyezésére szolgáló mélyedés Fogantyú LCD kijelző Hangerő szabályzó Basszus erősítő gomb Basszus csökkentő gomb Magashang erősítő gomb Magashang csökkentő gomb Funkciógombok panelje Kapcsoló Vissza / Hangolás Lejátszás / Szünet / Párosítás Előre / Hangolás +

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

25

26

27

28

29

24

Funkciógomb +10 szám (MP3) eltolás P-üzemmód / FM üzemmód Stop / Program Memória - / Könyvtár Memória + / Könyvtár + Töltés LED jelző Port USB (mp3) SD-kártya nyílás Párosítás LED jelző Teleszkópos antenna Fejhallgató konnektor AUX audió bemenet Töltés USB port Töltés DC bemenet (mikro USB)

HU

KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA Töltés • • • • • • • • • •

Ez a készülék Li-Ion elemmel működik. Bármilyen sztenderd USB port (pl. USB port a PC-n) segítségével feltölthető. A mellékelt AC töltő adapter segítsgével is tölthető mikro-USB konnektoron keresztül. Győződjön meg róla, hogy az Ön hálózati feszültsége megfelel az AC adapteren jelzettnek. Az AC adapter Micro USB csatlakozóját csatlakoztassa a készülék hátoldalán lévő mikro USB nyílásba és az AC adaptert csatlakoztassa az elektromos hálózatba. A készüléket kapcsolja be a kapcsológombbal („On/Standby”). A készülék töltődik, amennyiben a töltés LED jelzője világít. Ha a készülék teljesen feltöltődött, egyszerűen csak húzza ki a csatlakozóból, és bárhova magával viheti. Egy feltöltés üzemideje kb. 5–6 óra. Ha a készüléket nem használja, javasoljuk, hogy hagyja töltőre csatlakoztatva.

Figyelmeztetés! • A legjobb működés elérése érdekében javasoljuk a  készüléket minden használat előtt feltölteni. Amennyiben az elem teljesen lemerült, hagyja, kérem, néhány órát töltődni a következő használat előtt.

19

Működtetés Hangszabályozás: • •

• •

A hangerőt a  készüléken található hangerőszabályozóval állíthatja be és a  külső lejátszó hangerőszabályozóját is használhatja (Bluetooth vagy külső AUX bemenet csatlakoztatása esetén). A készüléken található kezelőegységek segítségével állíthatók be a mély és magas hangok. Megjegyzés: ha nem hallatszik semmilyen hang, győződjön meg, hogy sem a  készülék, sem pedig a csatlakoztatott lejátszó hangereje sincs „0”-ra van állítva. A hangminőség javítására a  készülék két ekvalizer funkcióval rendelkezik. Lejátszás közben bármikor erősítheti a mély és magas frekvenciákat (Bass+/-, Treble +/-) a basszus és magashang szabályozóval. A képernyőn megjelennek a beállított basszusok és magashang szintek.

Funkciógomb Az F gomb ismételt rövid lenyomásával kapcsolgathat a különböző bemeneti jelforrások között. A funkciók közötti átváltás így zajlik: Bluetooth

Rádio

MP3

MP3

Ext. kimenet

Vezeték nélküli Bluetooth® lejátszás (profil A2DP Audio Streaming) • • •

A jelen készülék lehetővé teszi a vezeték nélküli lejátszást a Bluetooth® A2DP funkció segítségével. A vezeték nélküli hatókör kb. 10 méter. Egyszerűen párosítsa a  készüléket (pl. okostelefon) a  jelen eszközzel és élvezze a  vezeték nélküli zenelejátszást.

A készüléke párosítása ezzel az eszközzel:

HU

1. 2.

Győződjön meg, hogy a párosítandó készüléken (okostelefon/tablet) be van kapcsolva a Bluetooth funkció. Kapcsolja be a jelen készüléket (hordozható rádió), és ismételten nyomja le az F funkciógombot addig, amíg a kijelző meg nem jelenik a „BT”. 3. Ha a párosítás LED jelzője elkezd villogni, megjelenik a jelen készüléken (hordozható rádió) a párosított eszköz Bluetooth csatlakoztatása (tablet vagy okostelefon). 4. A készüléken (tablet vagy telefon) végezze el a csatlakoztatást (pl. válassza a „Csatlakoztatás” parancsot). 5. Ha jelszót kér, adja meg a „0000”. Megjegyzések • Ezt a procedúrát az adott eszközre csak egyszer kell elvégezni. Amennyiben a hordozható rádiót kívánja párosítani más készülékkel, ismételje meg kérem a  fent leírt lépéseket. A  készülék akár 4 különböző eszközre emlékszik. Erre a  4 eszközre nem szükséges a  párosítás műveletét megismételni a  készülék kikapcsolása után sem. • Ha a készülék bekapcsolása után a legutóbb párosított eszköz megtalálható, automatikusan párosítja az eszközt, és a készülék átvált a Bluetooth ® üzemmódba. • Emlékezzen rá, hogy a  készülék akár 4 eszközt képes tárolni, de egy adott pillanatban kizárólag egy eszközzel lehet párosítani. • A párosítás LED jelző indikálja a jelen készülék Bluetooth csatlakozás állapotát: ÁLLAPOT Keresés Párosítás Csatlakoztatva

20

LED-JELZŐ Lassú villogás Gyorsabb villogás Állandó világítás

FM rádió hallgatás 1. 2. 3. 4.

Nyomja le ismételten az F funkciógombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik az „FM”. Az FM-állomás vételét javíthatja a  készülék elhelyezésével vagy mozgatásával. A  jobb vételi minőség érdekében húzza ki a készülék hátoldalán található teleszkópos antennát. A kívánt állomás behangolása után az „FM MODE” gomb segítségével válthat a sztereo és mono hangzás között. Kevésbé minőségi vétel esetén (pl. távoli állomások) FM STEREO Indikátor javasoljuk a  minőség javítása érdekében kapcsoljon „MONO”-ra.

Manuális frekvencia hangolás 1. 2.

„Hangolás+” vagy „Hangolás-” gombok ismételt rövid lenyomásával hangolja be a kívánt frekvenciát. A kívánt állomás behangolása után az állomást elmentheti a  készülék memóriájába (részleteket lássa „Előválasztás mentése” szövegben.

Automatikus frekvencia hangolás 1. 2.

„Hangolás+” vagy „Hangolás-” gombok lenyomásával és nyomva tartásával indítja el a következő vagy az előző rádióállomás keresését. A kívánt állomás behangolása után az állomást elmentheti a  készülék memóriájába (részleteket lássa „Előválasztás mentése” szövegben.

Előválasztás mentése 1. 2. 3. 4.

A behangolt állomást a 20 memóriahely egyike alá mentheti el. A „Program” gomb rövid lenyomásának segítségével lépjen át az előválasztó üzemmódba. A  kijelzőn megjelenik a villogó „P-01” felirat. A „Memória+” vagy „Memória-” gombok rövid lenyomásának segítségével válassza ki a  memóriahelyet, melyre az állomást kívánja elmenteni (P-01 – P-20). A „Program” gomb rövid lenyomásának segítségével erősítse meg ezt. A  kijelzőn a  jelzés villogása megszűnik.

Mentett előválasztás hangolása 1. 2.

A „Memória+” vagy „Memória-” gombok rövid lenyomásának segítségével keresse meg a  kívánt memóriahelyet. Amennyiben az elmentett rádióállomást kívánja kitörölni, az adott memóriahelyre egyszerűen mentsen el egy új állomást.

MP3 számok lejátszása USB eszközről vagy SD-kártyáról A következő táblázat leírja az USB/SD üzemmód használatát: Nyomógomb

USB és SD üzemmód funkció

Funkciógomb

Ismételt lenyomással jelenítse meg az „USB” vagy „SD”

+10 Könyvtár Könyvtár -

Az USB vagy SD-kártyáról történő MP3 szám lejátszás közben 10 számot ugrik +/

Vissza/Előre

USB / SD könyvtár kijelölése (nem érhető el véletlenszerű lejátszás esetén) Átugrás az előző/következő számra

Lejátszás / Szünet

A lejátszás indítása és leállítása

P-üzemmód

Normál lejátszás -> Ismétlés 1 -> Tétel ismétlése -> Mindent ismétel -> véletlen sorrend

Stop

A lejátszás leállítása

Megjegyzés:

21

HUA nagy kapacitású USB eszköz vagy SD-kártya tartalmának beolvasása hosszabb időt vehet igénybe. Nagy mennyiségű fájllal rendelkező memóriatároló beolvasása 1 percnél többet is igénybe vehet.

FIGYELMEZTETÉS! USB eszköz vagy SD-kártya kivétele: • Soha ne vegye ki az SD-kártyát vagy az USB eszközt lejátszás közben. Mielőtt eltávolítaná az USB-t vagy az SD-kártyát, állítsa le a lejátszást, és nyomja meg a funkciógombot, váltson át másik üzemmódba (FM / BT / AUX), hogy ne sérüljenek a számok vagy fájlok a tároló eszközön.

Külső audióbemenet AUX használata • • • • • • •

A készülék külső audio (AUX) bemenettel rendelkezik, mely biztosítja az audio lejátszó kábellel történő csatlakoztatását. A külső audio lejátszót sztenderd 3,5 mm-es fejhallgató csatlakozós sztereókábel segítségével tudja a készülékhez csatlakoztatni. Az F gomb ismételt rövid lenyomásával jelenítse meg a képernyőn az „AUX”-ot. Kapcsolja be a külső lejátszót és indítsa el a lejátszást. A jelen készülék és a külső lejátszó hangerőszabályozásával állítsa be a kívánt szintet. A hangszórót kizárólag a külső lejátszó szabályozói segítségével lehet irányítani. A külső lejátszóról történő lejátszás végeztével ne feledje kikapcsolni a jelen készüléket is.

USB-port töltő A készülék hátsó panelén DC 5V töltéshez alkalmas USB csatlakozó található, ami a  külső eszköz töltését biztosítja. Ha ezt a  funkciót kívánja igénybe venni, egyszerűen csatlakoztassa a tölteni kívánt készüléket (telefon vagy tablet) a megfelelő USB kábel segítségével. Ez a funkció kizárólag akkor aktív, ha a készülék AC adapterrel töltődik. A külső berendezést csatlakoztatás után automatikusan elkezdi tölteni lejátszás alatt is. Ne használja az USB portot töltésre, ha a készülék teljesen lemerült. Ha a készülék belső elemei lemerültek, a töltő port működésképtelenné válik, mert elsődlegesen a készülék belső elemeinek töltésére irányul.

MŰSZAKI ADATOK HU

Tápellátás: Beépített Li-Ion akkumulátor 3,7 V / 2100 mAh. AC adapter (mikro-USB) Töltési teljesítmény: USB 5V (500 mA vagy magasabb)

HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek – műanyaggyűjtő szelektív hulladéktároló edénybe.

ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és számos szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban) Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási hulladékként megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott hulladékgyűjtő telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros hatást fejtsen ki az emberi egészségre és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a természetes forrásainkat. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól, a háztartási hulladékot feldolgozó szervezettől, vagy a termék forgalmazójától kérhet.

Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek. A készülék használati útmutatója a www.ecg.cz oldalon található. A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

22

08/05

Mobiles Radio mit Bluetooth/USB/SD/FM

SICHERHEITSHINWEISE Aufmerksam durchlesen und gut aufbewahren! • • • • • • • • • • • •

Bevor Sie das Gerät anschließen und in Betrieb setzen, lesen Sie aufmerksam diese Bedienungsanleitung durch. Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch gut auf. Das Etikett mit Stammdaten über die Stromversorgung des Gerätes finden Sie auf der Rückseite des Geräts. Öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse. Im Inneren befinden sich keine seitens des Anwenders einstellbare Teile. Reparaturen sollten ausschließlich durch ein qualifiziertes Wartungspersonal vorgenommen werden. Falls Sie das Gerät nicht verwenden, schalten Sie es aus. Gerät niemals an einen Ort platzieren, der Wärmequellen oder einer direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt ist. Gerät nicht an einem Ort installieren, der Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt ist ggf. einen höheren Staubgehalt aufweist. Platzieren Sie das Gerät an eine waagerechte, flache und feste Oberfläche, die gut belüftet ist. Verdecken Sie niemals die Belüftungsöffnungen, es könnte zu einem Überhitzungsschaden kommen. Setzen Sie die Batterie nicht zu hohen Temperaturen aus (z.B. direkte Sonnenstrahlung, Feuer u.ä.). Möchten Sie die Batterien auswechseln, sollten Sie auf den gleichen Batterietyp und die richtige Polarität achten. Andernfalls droht Explosionsgefahr. Während eines langen Betriebs werden Gerätewände heiß. Hierbei handelt es sich um keinen Fehler. Außenoberfläche mit einem weichen und sauberen Tuch reinigen. Niemals Chemikalien oder Spülmittel benutzen. Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Das Blitzsymbol weist den Verwender auf das Vorhandensein einer gefährlichen Spannung im Gehäuseinneren hin. Sollte diese in Berührung mit den internen Geräteelementen kommen, droht ein Elektrounfall. HINWEIS Geräteabdeckung nicht entfernen, um Brand- oder Stromunfällen vorzubeugen. Reparaturen sollten ausschließlich durch ein qualifiziertes Wartungspersonal vorgenommen werden. WARNUNG Das Ausrufezeichen-Symbol weist den Anwender auf das Vorhandensein von wichtigen Anweisungen in der Bedienungsanleitung hin. WARNUNG Gerät und Zubehör sollten weder tropfendem noch spritzendem Wasser ausgesetzt werden. Platzieren Sie auf das Gerät keine Flüssigkeiten enthaltende Gegenstände wie z. B. Vasen. Somit reduzieren Sie das Risiko eines Stromunfalles.

Entladung statischer Elektrizität: Kommt es zu einer elektrostatischen Entladung an der Oberfläche des Geräts, in der Nähe eines Geräteteils oder Taste, USB-Ports oder SD-Slots, könnte das Gerät zu arbeiten aufhören oder plötzlich ausschalten. Es handelt sich um eine normale Reaktion, die das Gerät und seine internen Komponente vor einer Beschädigung schützt. Sie sollten das Gerät zurücksetzen (Gerät ausschalten und von der Stromversorgung trennen), um seine normale Funktionsweise wiederherzustellen.

23

DE

BESCHREIBUNG DES GERÄTS 2

1

6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

3

7

8

4

9

5

10

1

Detail des FunktionstastenPaneels

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Hauptlautsprecher Öffnung zum Einlegen eines Smartphones / Tablets-PCs Handgriff LCD-Display Lautstärkeregler Taste für Bassverstärkung Taste für Bassreduzierung Taste für Höhenverstärkung Taste für Höhenreduzierung Paneel mit Funktonstasten Schalter Zurück / Kanalsuche Abspielen / Pause / Paarung Vorwärts / Kanalsuche + Funktionstaste

22

23

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

25

26

27

28

29

24

Vorwärts +10 Musikstücke (MP3) P-Modus / FM-Modus Stopp / Programm Speicher - / Verzeichnis Speicher + / Verzeichnis + LED-Ladezustandsanzeige Port USB (mp3) Slot für SD-Karten LED-Synchronisierungsanzeige Teleskopantenne Kopfhöreranschluss Externer AUX-Eingang USB-Ladeport Mikro-USB-Port (DC-Eingang für Stromversorgung)

GEBRAUCHSHINWEISE Das Aufladen • • • •

DE • • • • • •

Dieses Gerät enthält einen internen Li-Ion-Akkumulator. Dieser kann mit Hilfe eines beliebigen USB-Ports aufgeladen werden (z.B. USB-Port im PC). Sie können auch den mitgelieferten AC-Adapter mit Mikro-USB-Stecker benutzen. Vergewissern Sie sich, dass der Spannungswert in Ihrem Stromleitungsnetz mit dem Spannungsbereich des AC-Adapters übereinstimmt. Schieben Sie den Mikro-USB-Stecker des AC-Adapters in die Mikro-USB-Buchse auf der Rückseite des Geräts ein. Schließen Sie den AC-Adapter an das Stromnetz an. Gerät mit der Taste („On/Standby“) einschalten. Falls die LED-Ladezustandsanzeige leuchtet, wird das Gerät aufgeladen. Sobald das Gerät aufgeladen wurde, können Sie dieses abtrennen und überall mit sich tragen. Die Betriebsdauer nach der Aufladung beträgt ca. 5–6 Stunden. Falls Sie das Gerät nicht benutzen, sollte dieses an das Ladegerät angeschlossen bleiben.

Hinweis • Um eine bestmögliche Funktionsweise zu gewährleisten, sollte das Gerät vor jedem Gebrauch aufgeladen werden. Falls sie Batterie völlig leer ist, sollte diese vor dem Gebrauch mehrere Stunden lang aufgeladen werden.

24

Bedienung Ton: •Lautstärke mit Hilfe des Lautstärkereglers auf dem Gerät einstellen. Sie können auch den Lautstärkeregler der angeschlossenen Vorrichtung benutzen (Verbindung via Bluetooth oder eines externen AUXEinganges). Sie können sowohl die Bass- und Höheneinstellung ändern. Bemerkung: Falls Sie keinen Ton hören, vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke am Gerät oder an der angeschlossenen Vorrichtung nicht auf „0“ eingestellt wurde. Um die Tonqualität zu verbessern, wurde das Gerät mit zwei Equalizer-Funktionen ausgestattet. Sie können jederzeit während des Abspielens die Bass- und Höhentaste Benutzen (Bass+/-, Treble +/-), um tiefe oder hohe Frequenzen einzustellen. Auf dem Display wird die von Ihnen eingestellte Bass- und Höhenebene angezeigt.

Funktionstaste Die Funktionstaste F wiederholt drücken, um zwischen einzelnen Eingangs-Signalquellen zu wählen. Umschalten zwischen den Funktionen: Bluetooth

Radio

MP3

MP3

Ext.Ausgang

Abspielen via Bluetooth® (Profil A2DP Audio Streaming) • • •

Dieses Gerät kann den Inhalt einer drahtlosen Vorrichtung abspielen, die mit einer Bluetooth® A2DP Funktion ausgestattet wurde. Die Reichweite beträgt 10 Meter. Synchronisieren Sie einfach alle Ihre Vorrichtungen (z.B. Smartphone) mit diesem Gerät und genießen das drahtlose Abspielen.

Andere Vorrichtungen mit diesem Gerät synchronisieren: 1.

Vergewissern Sie sich, dass an der externen Vorrichtung (Smartphone / Tablet-PC) die Bluetooth-Funktion aktiviert wurde. 2. Schalten Sie dieses Gerät (mobiles Radio) ein und drücken wiederholt die Funktionstaste F, bis auf dem Display „BT“ angezeigt wird. 3. Sobald die LED-Synchronisierungsanzeige zu blinken beginnt, wird dieses Gerät (mobiles Radio) in der Bluetooth-Liste angezeigt (Tablet-PC oder Smartphone). 4. Vorrichtung (Tablet-PC oder Mobiltelefon) verbinden (indem Sie z.B. die Option „Verbinden“ auswählen). 5. Anschließend werden Sie dazu aufgefordert, das Passwort „0000“ einzugeben. Bemerkungen • Dieser Vorgang muss bei der jeweiligen Vorrichtung nur einmal durchgeführt werden. Möchten Sie das mobile Radio mit einer anderen Vorrichtung synchronisieren, wiederholen Sie die oben angeführte Vorgehensweise. Das Gerät kann bis zu 4 Vorrichtungen speichern. Bei diesen 4 Vorrichtungen muss der Synchronisierungsvorgang nicht einmal nach dem Ausschalten des Geräts wiederholt werden. • Falls das Gerät nach dem Einschalten die vier zuletzt synchronisierten Vorrichtungen anzeigt, werden diese automatisch mit diesem Gerät verbunden und das Gerät geht in den Bluetooth® Modus um. • Denken Sie daran, dass das Gerät bis zu 4 Vorrichtungen speichern kann, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt nur mit 1 Vorrichtung verbunden werden kann. • Die LED-Anzeige informiert über den Zustand der Bluetooth-Verbindung dieses Geräts: ZUSTAND Suche Synchronisierung Verbindung hergestellt

LED-ANZEIGE Langsames Blinken Schnelleres Blinken Dauerhaftes Leuchten

25

DE

FM-Radiohören 1. 2.

3.

4.

Die Funktionstaste F mehrmals drücken, bis auf dem Display „FM“ angezeigt wird. Den Empfang des FM-Senders kann verbessert werden, indem Sie das Gerät anderswohin platzieren oder seine Ausrichtung ändern. Um einen besseren Empfang zu gewährleisten, empfehlen wir die Teleskopantenne auf der Rückseite des Geräts herauszuziehen. Nach der Einstellung des gewünschten Senders können Sie mit der Taste „FM MODE“ zwischen dem zwei- und FM-Stereo-Anzeige einohrigen Empfang wählen. Falls der Empfang nicht besonders gut ist (z.B. entfernter Sender) empfehlen wir die Empfangsqualität zu verbessern, indem Sie auf „MONO“ umschalten.

Manuelle Einstellung der Frequenz 1. 2.

Tasten „Suchlauf+“ oder „Suchlauf-“ wiederholt drücken, um die gewünschte Frequenz einzustellen. Nachdem der gewünschte Sender eingestellt wurde, kann dieser gespeichert werden (Details s. „Speichern der Vorwahlen“ weiter im Text).

Automatische Einstellung der Frequenz 1. 2.

Taste „Suchlauf+“ oder „Suchlauf-“ drücken oder länger gedrückt halten, um den folgenden oder vorherigen Rundfunksender zu suchen. Nachdem der gewünschte Sender eingestellt wurde, kann dieser gespeichert werden (Details s. „Speichern der Vorwahlen“ weiter im Text).

Speichern der Worwahlen 1. 2. 3. 4.

Sie können bis zu 20 Sender speichern. Für kurze Zeit die Taste „Programm“ drücken, um im den Vorwahl-Modus zu gelangen. Auf dem Display erscheint die blinkende Angabe „P-01“. Für kurze Zeit die Taste „Speicher+“ oder „Speicher-“ drücken, um die Speicherposition auszuwählen, unter der Sie den gewünschten Sender speichern möchten (P-01 bis P-20). Taste „Programm“ für kurze Zeit drücken, um die Wahl zu bestätigen. Die Anzeige auf dem Display hört zu blinken auf.

Gespeicherte Vorwahl suchen 1. 2.

Für kurze Zeit die Taste „Speicher+“ oder „Speicher-“ drücken, um den gespeicherten Sender zu suchen. Möchten Sie den gespeicherten Rundfunksender löschen, einfach unter der jeweiligen gespeicherten Position einen anderen Sender speichern.

Abspielen von MP3 Musikstücken vom USB-Speicher oder SD-Karte

DE

Die folgende Tabelle beschreibt den USB/SD-Modus: Taste

Funktion im USB- und SD-Modus

Funktionstaste

Wiederholt drücken, um „USB“ oder „SD“ anzuzeigen

+10

Beim Abspielen von MP3 Musikstücken vom USB-Speicher oder einer SD-Karte um 10 Musikstücke vorrücken

Verzeichnis+/ Verzeichnis-

Verzeichnis auf USB / SD auswählen (nicht vorhanden im Modus „zufälliges Abspielen“)

Vorwärts/zurück

Zum vorherigen/nächsten Musikstück gehen

Abspielen/Pause

Abspielen starten oder pausieren

P-Modus

Normales Abspielen -> Wiederholen 1 -> Verzeichnis wiederholen -> Alles wiederholen -> Zufällig

Stopp

Abspielen stoppen

26

Bemerkung: • Das Einlesen des Inhalts des Hochleistungs-USB-Speichers oder der SD-Karte könnte etwas länger dauern. Das Einlesen des Großraummediums mit einer Vielzahl von Dateien könnte länger als 1 Minute dauern. HINWEIS: USB-Speicher oder SD-Karte entfernen: • Niemals SD-Karte oder USB-Speicher während des Abspielens entfernen. Vor dem Entfernen des USBSpeichers oder der SD-Karte zunächst Abspielen stoppen und mit der Funktionstaste in einen anderen Modus gelangen (FM/BT/AUX), damit die Musikstücke oder Dateien in der Speichervorrichtung nicht beschädigt werden.

Verwendung des externen AUX-Audio-Eingangs • • • • • • •

Das Gerät wurde mit einem externen Stecker für den Audio-Eingang (AUX) ausgestattet, weshalb AudioRecorder mit Hilfe eines Kabels angeschlossen werden können. Schließen Sie den externen Audio-Recorder an dieses Gerät mit Hilfe eines gewöhnlichen Stereokabels mit 3,5mm Kopfhörerstecker an. Funktionstaste F wiederholt drücken, bis auf dem Display „AUX“ angezeigt wird. Externen Recorder einschalten und Abspielen starten. Die Lautstärkeregler bei diesem Gerät und des externen Recorders nach Wunsch einstellen. Das Abspielen kann nur mit Hilfe des externen Recorders bedient werden. Vergessen Sie nicht das externe Gerät auszuschalten, sobald Sie das Abspielen beendet haben.

USB-Ladeport Das Gerät wurde am hinteren Paneel mit einem USB-Stecker mit DC 5V Speisung ausgestattet, damit auch externe Vorrichtungen aufgeladen werden können. Möchten Sie diese Funktion ausnutzen, einfach die zu ladende Vorrichtung (Mobiltelefon oder Tablet-PC) mit Hilfe eines geeigneten USB-Kabels anschließen. Diese Funktion ist nur dann aktiv, falls das Gerät mit einem AC-Adapter gespeist wird. Nachdem sie die externe Vorrichtung anschließen, wird diese automatisch aufgeladen, und zwar auch während des Abspielens. Benutzen Sie nicht den USB-Ladeport, falls das Gerät völlig entladen ist. Ist die interne Batterie des Geräts leer, wird der Ladeport nicht funktionsfähig sein, da vorrangig die interne Batterie aufgeladen wird.

TECHNISCHE ANGABEN Stromversorgung: Li-Ion-Akkumulator 3,7 V / 2100 mAh, eingebaut. AC-Adapter (Mikro USB) Ladeleistung: USB 5V (500 mA oder größer)

VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den Sammelcontainer für Plastik.

DE

ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den Mitgliedsländern der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der Abfalltrennung) Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes. Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.

08/05

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinien über elektromagnetische Kompatibilität und elektrische Sicherheit. Bedienungsanleitung s. www.ecg.cz. Eine Änderung des Textes und der technischen Parameter vorbehalten.

27

Portable radio with Bluetooth/USB/SD/FM

SAFETY INFORMATION Read carefully and save for future use! • • • • • • • • • • • •

Read the manual carefully before starting to use this device. Keep this manual for future reference. A label with basic information about the device’s power supply can be found on the back of the device. Do not open the device box. There are no elements inside that can be configured by the user. Leave servicing to qualified service personnel only. Turn the equipment off when you are not using it. Do not place the device in locations exposed to heat sources or direct sunlight. Do not place the device in locations exposed to humidity and rain or in places with high dust levels. Place the device on a horizontal, flat and firm surface with good ventilation. Never cover the ventilation openings as this may cause a malfunction due to overheating. Do not expose batteries to excessive temperatures, e.g. direct sunlight, fire etc. Replace batteries only with batteries of the same type and with correct polarity. Otherwise there is a risk the system may explode. The sides of the system become warm after operating for a longer period of time. This is not a defect. Use soft, clean cloth for cleaning the external surface. Do not use chemicals or cleaning detergents. Use only accessories recommended by the manufacturer. The lightning symbol alerts the user to dangerous voltage inside the unit, which can cause injury by electrical shock when touching internal elements of the device.

CAUTION To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the cover of the device. Leave servicing to qualified service personnel only. WARNING The exclamation mark alerts the user to important operational instructions in the manual. WARNING The device, including accessories. should not be exposed to dripping or splashing water and objects, containing liquids should not be placed on it, e. g. vases. You will reduce the risk of electric shock or damage to the device. Electrostatic discharge: In case of electrostatic discharge on the surface of the device or close to any of its part or button, USB port, SD card slot, the unit may stop working or may suddenly shut down. This is a normal reaction, protecting the device and its internal components from damage. In this case, reset the device (turn off and disconnect from the power supply) to resume normal operation.

GB

28

DESCRIPTION 2

1

6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

3

7

8

4

5

9

Detail of the function buttons panel

10

1

Main speaker Slot for inserting smartphone/tablet Handle LCD display Volume control Bass boost button Bass attenuation button Treble boost button Treble attenuation button Function buttons panel On/Off switch Back / Tuning Play / Pause / Pairing Forward / Tuning + Function buttons

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

25

26

27

28

29

24

Move +10 tracks (MP3) P-mode / FM mode Stop / Program Memory - / Folder Memory + / Folder + LED charging indicator USB port (mp3) SD card slot LED pairing indicator Telescopic antenna Headphones jack External input AUX USB charging port DC power input (micro USB)

INSTRUCTIONS HOW TO USE THE DEVICE Charging • • • • • • • • • •

This device is powered by an internal Li-ion battery. It can be charged via any standard USB port (e.g. USB port on the PC). It can also be charged using the included AC power adapter with micro-USB connector. Make sure that the voltage of the local power supply has the same voltage range as the AC adapter. Insert the micro-USB connector of the AC adapter into the micro-USB port on the rear panel of the device and plug the AC adapter into the wall outlet. Turn the device on by pressing the switch (“On/Standby”). The device is charged when the LED indicator light is on. Once the device is fully charged, you can simply unplug it and take it with you everywhere. Operating time per charge is about 5–6 hours. We recommend to leave the device connected to the charger when not in use.

Attention • In order that you achieve the best possible functioning, we recommend that you charge the device before each use. If the battery is completely empty, please, let it charge for several hours before use.

29

GB

Control Sound control: • •

• •

Adjust the volume using the volume control on the device and you can also use the volume control of the connected device (when connected via Bluetooth or external input AUX). Using the device controls, you can also adjust the basses and trebles. Note: If you do not hear any sound, make sure that device or any connected device does not have the volume set to “0”. To improve sound quality, this unit is equipped with two equalizer functions. At any time during playback, you can use the bass and treble buttons (Bass + / - Treble + / -) to boost the low or high frequencies. The display shows the levels you have set for the bass and treble.

Function buttons You can switch between various input signal sources by pressing repeatedly the F button. Switching functions proceeds as follows: Bluetooth

Radio

MP3

MP3

Ext. input

Wireless Bluetooth® playback (profile A2DP Audio Streaming) • • •

This device allows wireless audio playback from a device equipped with Bluetooth® function A2DP. Wireless range is about 10 meters. Simply pair your device (e.g. smart phone) with this unit and enjoy wireless music playback.

Pairing of devices with this unit: 1. 2. 3.

Make sure that the paired device (smartphone / tablet) has enabled Bluetooth. Switch this device on (portable radio) and press repeatedly F, until the display shows “BT”. When the LED pairing indicator starts flashing, this device (portable radio) appears on the list of paired devices on Bluetooth (of tablet or smartphone). 4. Make connection in the device (tablet or smartphone) (e. g. select the “Connect” item). 5. If you are prompted for password, enter “0000”. Notes • It is necessary to perform this procedure for a given device only once. If you want to pair the portable radio with another device, please repeat the above described steps. The device remembers up to 4 different devices. You do not have to repeat this operation for those 4 devices, even after you switch off the radio. • If the portable radio finds the last paired device after it is switched on, an automatic pairing with this device occurs and the radio switches into Bluetooth® mode. • Keep in mind that this unit remembers up to 4 devices, but can be paired with only one device at a time. • LED pairing indicator shows the status of the pairing Bluetooth connection of this device: STATUS Search Pairing Connected

GB

30

LED INDICATOR Slow flashing Faster flashing Steady light

Listening to FM radio 1. 2. 3. 4.

Press repeatedly the function F, until the display shows “FM”. You can improve the reception of the FM station by change of location or orientation of the device. For better reception quality pull out the telescopic antenna located on the rear panel of the device. After tuning in the desired station, you can click “FM MODE” button to switch between stereo and mono reception. In the case of lower quality reception (e.g. of remote FM STEREO indicator station), we recommend to improve the reception quality by switching to “MONO”.

Manual frequency tuning 1. 2.

Press briefly and repeatedly the “Tuning+” or “Tuning-” buttons to tune in the desired frequency. After tuning in the desired station, the station can be stored in the memory of the device (see “Saving presets” below).

Automatic frequency tuning 1. 2.

Press and hold “Tuning+” or “Tuning-” to start search of the following or previous radio station. After tuning in the desired station, the station can be stored in the memory of the device (see “Saving presets” below).

Saving presets 1. 2. 3. 4.

You can save the tuned in station under one of the 20 memory positions. Press briefly “Program” to enter the presets mode. The display shows a flashing “P-01”. Press briefly “Memory+” or “Memory-” to select a memory position, where you want the station saved (P-01 to P-20). Press briefly “Program” to confirm selection. The writing on the display stops flashing.

Tuning the saved preset 1. 2.

Press briefly “Memory+” or “Memory-” to find the desired saved station. To delete a saved radio station, simply save to the appropriate memory position a new station.

Playback of MP3 songs from the USB device or SD card The following table describes using the USB/SD mode: Button

Functions in USB and SD mode

Function button

Press repeatedly to display “USB” or “SD”

+10

During playback of MP3 songs from USB or SD card skip 10 tracks

Folder+/Folder-

Folder selection on USB / SD (not available in the random playback mode)

Back/Forward

Skipping to previous/next song

Play/Pause

Start or pause playback

P-mode

Normal playback -> Repeat 1 -> Repeat folder -> Repeat all -> Random

Stop

Stopping playback

Note: • Loading the contents of the USB mass storage device or SD card can take longer time. Loading the memory medium with a large number of files may take longer than 1 minute. ATTENTION: Removal of USB device or an SD card: • Never remove an SD card or a USB device during playback. Before removing the USB or SD card, be sure to stop playback and press the function key to switch to another mode (FM/BT /AUX) to avoid damage to the tracks or files on the memory device.

31

GB

Using external audio input AUX • • • • • • •

The device is equipped with a connector for external audio input (AUX), allowing connection of an audio player using a cable. External audio player is connected to this unit using a standard stereo cable with a 3.5 mm headphone connector. Press repeatedly the function button F to show “AUX” on the display. Turn on the external player and start playback. Set the volume controls on this unit and the external player to the desired level. The playback can only be controlled by the external player controls. When you finish the playback from the external player, do not forget to switch off also this device.

Charging USB port The device is equipped with USB port on the rear panel with DC 5V power, enabling the charging of external devices. If you want to use this function, simply connect to this port, using suitable USB cable, the device you want to charge (phone or tablet). This function is active only if the radio is supplied with power using the AC adapter. The external devices will be charged after connecting automatically, even during playback. Do not use the USB charging port if the radio is completely depleted. When the internal battery of the device is completely depleted, the charging port will not be functional, because charging the internal battery of this unit will take priority.

TECHNICAL DATA Power: Li-Ion battery 3,7 V / 2100 mAh, built-in. AC adapter (micro-USB) Charging power: USB 5V (500 mA or higher)

USE AND DISPOSAL OF WASTE Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into plastic recycling containers.

DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European countries with an implemented recycling system) The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste. Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product. Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product, refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the product.

This product complies with EU directive requirements on electromagnetic compatibility and electrical safety. The instruction manual is available at website www.ecg.cz. Changes in text and technical parameters reserved.

GB

32

08/05

www.ecg.cz Výhradní zastoupení pro ČR: K+B Progres, a.s. U Expertu 91 250 69 Klíčany

tel.: +420 272 122 111 e-mail: [email protected] zelená linka: 800 121 120

CZ

Distribútor pre SR: K+B Elektro – Media, k.s. Mlynské Nivy 73 821 05 Bratislava

tel.: +421 232 113 410 e-mail: [email protected]

SK

Ekskluzivno zastupanje K+B Progres, a.s. U Expertu 91 250 69 Klíčany

tel.: +420 272 122 111 e-mail: [email protected]

HR

Kizárólagos magyarországi képviselet: K+B Progres, a.s. U Expertu 91 250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: [email protected]

HU

Distributor für DE: K+B E-Tech GmbH & Co. KG Barbaraweg 2 DE-93413 Cham Bei Beschwerden rufen Sie die Telefonnummer 09971/4000-6080 an. (Mo – Fr 9:00 – 16:00)

DE

 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.  Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku.  Importer nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi do produktu.  Az importőr nem felel a termék használati útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.  Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.  The importer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.

© GVS.cz 2014