Datateknik için şirketimizce önerilen hizmetlerin içeriği, teklifimiz ve şirketimizin tanıtımı ekte dikkatinize sunulmaktadır

26 Ağustos 2013 Sayın Ömer Kılıç, Datateknik için şirketimizce önerilen hizmetlerin içeriği, teklifimiz ve şirketimizin tanıtımı ekte dikkatinize sun...
1 downloads 0 Views 254KB Size
26 Ağustos 2013

Sayın Ömer Kılıç, Datateknik için şirketimizce önerilen hizmetlerin içeriği, teklifimiz ve şirketimizin tanıtımı ekte dikkatinize sunulmaktadır. Söz konusu hizmetlerin ötesinde, sizlerle uzun soluklu ve geniş kapsamda çalışmak bizi çok mutlu edecektir. Saygılarımla, Pınar DEMİREKLER BURAT PROGEDA Ltd. Şti. Şirket Ortağı

Ek1: Önerdiğimiz hizmetlerin kapsamı (3 sayfa) Ek2: Teklifimiz (2 sayfa) Ek3: Şirket tanıtımımız (7 sayfa)

Adres: Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark, Cyberplaza No: B-233 06800 Bilkent – Ankara Tel: +90 312 265 04 84  Faks : +90 312 265 04 85  Web: www.progeda.com.tr  E-posta: [email protected]

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ PROGEDA olarak Datateknik için proje bazlı olarak hazırladığımız hizmetlerimizin her biri hakkında detaylı bilgi aşağıda sunulmaktadır.

danışmanlık

TÜBİTAK – 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı Amaç: Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Destekleme oranları: Ar-Ge proje giderleri %40-60 oranlarında hibe ile desteklenmektedir. Destek miktarı üst limiti bulunmamaktadır, projenin niteliğine göre değişmektedir. Destekleme süresi: En fazla 36 ay olabilmektedir. Kapsam: Firmanız adına TÜBİTAK – 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı’na yönelik proje başvurusunun hazırlanması ve kabul edilen projenin yürütülmesi Birinci aşama - Proje önerisinin hazırlanması 1. Mevcut proje fikrinden yola çıkarak proje konusu ile ilgili sektörel analizlerin yapılması, projenin başlatılma gerekçeleri ve amaçlarının belirlenmesi, günümüz bilimsel/teknik yaklaşımları doğrultusunda literatür araştırmasının yapılması, 2. Projenin ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliğinin tespiti; bu kapsamda proje çıktısının firma verimliliğine ve rekabet gücüne etkilerinin, satış ve pazar öngörülerinin, yeni teknolojilere katkısının belirlenmesi, 3. Firma çalışanları ile birlikte kuruluşun Ar-Ge olanakları ile teknolojik hedeflerinin tespiti, 4. Proje başarı kriterlerinin belirlenmesi, 5. Proje metodolojisinin belirlenmesi konusunda firma teknik kişileri ve akademik danışmanlarla koordineli çalışarak AR-GE aşamalarının planlanması, bu kapsamda yararlanılan yöntem ve teknolojilerin açıklanması, 6. Projenin kapsadığı faaliyetler doğrultusunda detaylı proje planının yapılması, iş akışına uygun olarak iş paketlerine bölünmesi, proje ara çıktılarının belirlenmesi, 7. Belirlenen proje planı ve iş paketleri doğrultusunda, proje teknik anlatımının yapılması ve proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin açıklanması, 8. Proje için gerekli olan personel, teçhizat, donanım, yazılım, seyahat, sarf malzemesi, danışmanlık ve hizmet alımlarının belirlenmesi ve yapılacak harcamaların teknik olarak gerekçelendirilmesi, 9. Proje bütçesinin ve nakit akış tablolarının oluşturulması, 10. Proje başvuru dosyasının diğer tüm dokümanlarla birlikte tam olarak hazırlanarak TÜBİTAK’a sunulması, 11. Projeyi yönetecek ve yürütülmesini sağlayacak kişileri “hakem görüşmeleri” için hazırlamak üzere gerekli tüm yönlendirmelerin yapılması. Bu aşama, Proje’nin değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla beraber sona erecektir. İkinci aşama – TÜBİTAK tarafından onaylanan projenin yürütülmesinde destek verilmesi 1. Projenin idari ve finansal işleyişi (ekipman/malzeme alımları, paralel yürüyen projeler için adam-ay çakışmalarının takibi, ilgili mevzuat çerçevesinde firmanın bilgilendirilmesi gibi) ile ilgili takip sistematiğinin oluşturulması ve izlenmesi, 2/13

2. TEYDEB’e altı aylık dönemlerde, firmaya verilen desteğin sürmesi için sunulan teknik ve finansal raporların hazırlık çalışmaları yürütülecek ve bu raporlara nihai hali verilecektir. 3. Projenin Final Değerlendirme Raporuna nihai halini verecektir. Bu aşama, Proje’nin tamamlandığına dair TEYDEB onayının bildirildiği tarihte sona erecektir.

TÜBİTAK – 1509 Programı – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Eureka / Eurostars / Kümeler) Amaç: Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamak üzere desteklenmesidir. Destekleme oranı ve miktarı: Büyük ölçekli firmalar için en fazla %60, KOBİ’ler içinse %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır. Destek miktarı üst limiti bulunmamaktadır, projenin niteliğine göre değişmektedir. Destekleme süresi: Süre sınırlaması bulunmamaktadır. Kapsam: Firmanız adına TÜBİTAK – 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na yönelik proje başvurusunun hazırlanması ve kabul edilen projenin yürütülmesi I. Proje başvurusunun hazırlanması: Proje başvurusu hazırlanması çalışmaları kapsamında öncelikle başvurunun yapılacağı ilgili alt program (Standart Eureka, Eurostars ya da Kümeler) belirlenerek her bir program özelindeki süreçler doğrultusunda hem uluslararası dokümanların diğer proje ortaklarıyla beraber tamamlanması faaliyetleri hem de TÜBİTAK 1509 başvurusu kapsamında aşağıda belirtilmiş olan çalışmalar gerçekleştirilecektir:            

Proje önerisinin genel çerçevesinin (kapsam, genel amaç ve işbirliği yapılacak hedef organizasyonlar) belirlenmesi, Firmayla beraber proje konusunu çevreleyen sektörel analizlerin yapılması, ana hedefin ve amaçların belirlenmesi, günümüz bilimsel/teknik yaklaşımları doğrultusunda bilimsel/teknik literatür araştırmasının yapılması, Literatür araştırmasıyla birlikte projenin yenilikçi ve özgün yönlerinin anlatılması, Projenin kapsadığı faaliyetler doğrultusunda detaylı proje planının yapılması, iş akışına uygun olarak iş paketlerinin ve proje çıktılarının belirlenmesi, Belirlenen proje planı ve iş paketleri doğrultusunda, proje teknik anlatımı ve proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin açıklanmasına destek olunması, Temel amaçları ve iş planı belirlenen proje için potansiyel ortakların tespit edilmesi, onlarla irtibata geçilmesi ve konsorsiyumun oluşturulması Projede ulusal ortakların da olması durumunda TÜBİTAK mevzuatına göre gerekli yönlendirmelerin yapılması, Proje ortaklarının projeye sağlayacağı katma değerin ortaya konması, Projenin sağlayacağı katma değerin, ekonomik ve sosyal etkilerinin ve yeni teknolojilere katkısının belirlenmesi ve açıklanması, Proje sonucunda ortaya çıkacak ürünün sahip olacağı pazar büyüklüğünün, potansiyelinin ve aynı zamanda uygulama alanının anlatılması, Projenin yürütülmesinde firma için gerekli olan personel, teçhizat, seyahat, sarf malzemesi, danışmanlık ve hizmet alımlarının belirlenmesi ve yapılacak harcamaların teknik olarak gerekçelendirilmesi, Konsorsiyum içi müzakere süreçlerinin yönetilmesi ve proje bütçesinin oluşturulması, 3/13Proje öneri dosyasının zamanında ve eksiksiz bir şekilde hazır olmasının sağlanması.

Bu aşama, Proje’nin değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasıyla beraber sona erecektir. II. Kabul edilen projenin yürütülmesinde destek verilmesi:    

Projenin idari ve finansal işleyişi (ekipman/malzeme alımları, paralel yürüyen projeler için adam-ay çakışmalarının takibi, ilgili mevzuat çerçevesinde firmanın bilgilendirilmesi gibi) ile ilgili takip sistematiğinin oluşturulması ve izlenmesi, TEYDEB’e altı aylık dönemlerde, firmaya verilen desteğin sürmesi için sunulan teknik ve finansal raporların hazırlık çalışmalarının yürütülmesi, Proje Sonuç Raporuna nihai halinin verilmesi, İlgili alt programın ortaya koyduğu kurallar çerçevesinde sunulması gerekecek uluslararası raporların hazırlanmasına destek olunması.

Bu aşama, Proje’nin tamamlandığına dair onayın bildirilmesiyle sona erecektir.

4/13

Teklifimiz Datateknik’e yönelik olarak sunacağımız hizmetler için konularında uzman ve deneyimli 2 danışmanımız doğrudan görev alacaktır: Pınar Demirekler: Lisans eğitimini ODTÜ Gıda Mühendisliği’nde tamamlamış ve aynı bölümden yüksek lisans derecesini almıştır. 2004 yılında çalışmaya başladığı TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi'nde “ERA-NET” ve “Gıda, Tarım ve Balıkçılık, Biyoteknoloji” Alanlarında Ulusal İrtibat Noktası olarak görev yapmıştır. TÜBİTAK’ta çalıştığı süre boyunca birçok ildeki üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumları, ticaret ve sanayi odalarında düzenlenen eğitim organizasyonlarında 6. ve 7. Çerçeve Programları kapsamında proje yazma/yürütme ile ilgili bilgilendirme ve yaygınlaştırma faaliyetleri yürütmüştür. SMEsforFOOD, CEC Animal Science, Rural Etinet, TrainNet Future, EU AGRI MAPPING ve MEDA GO TO EUROPE projelerini yürütmüş olan Pınar Demirekler, 2007 yılında TÜBİTAK'taki görevinden ayrılarak, PROGEDA’nın kurucu ortaklarından biri olmuştur. PROGEDA bünyesinde ulusal ve uluslararası fonlar kapsamında proje ve eğitim danışmanı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Gamze Kozanoğlu: Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezundur ve ODTÜ Avrupa Bütünleşmesi Bölümü’nde yüksek lisansını yapmıştır. 4 yıl Oyakbank Kurumsal Pazarlama departmanında çalıştıktan sonra, 2004-2006 yılları arasında TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi’nde Finansal ve Hukuki Konular Ulusal İrtibat Noktası olarak çalışmıştır. Projelerin hazırlama ve yönetimi aşamalarındaki finansalidari her türlü konu ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra, sorumlu olduğu projelerin yürütülmesinde görev almıştır. TÜBİTAK’taki görevinden ayrıldıktan sonra Meteksan Sistem’de AB Projeleri Uzmanı olarak AB Hibe Programları, Europeaid ihaleleri ve TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programları konusunda çalışmıştır. 2007 yılı Mayıs ayından beri PROGEDA’nın ortaklarından biri olarak proje geliştirme-hazırlama-yönetme ve ilgili eğitimler konusunda danışmanlık yapmaktadır. TÜBİTAK – 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı:Proje başvurusunun hazırlanması: Bu süreçte sağlanacak danışmanlık hizmeti için talep edilen bedel toplam 6.000 TL+KDV’dir. Ödemeler, sürecin başlangıcında 3.000 TL+KDV; proje başvuru dosyası tamamlanınca 3.000 TL+KDV olarak yapılabilecektir. Projenin TÜBİTAK tarafından destekleneceğinin firmaya bildirilmesini takiben “başarı primi” olarak “TÜBİTAK tarafından firmaya sağlanacak desteğin %3’ü” talep edilmektedir.TÜBİTAK tarafından onaylanan projenin yürütülmesinde destek verilmesi: Bu süreç için talep edilen hizmet bedeli ise her bir dönem boyunca projenin detaylı takibi (ekipman/malzeme alımları, paralel yürüyen projeler için adam-ay çakışmalarının takibi, ilgili mevzuat çerçevesinde firmanın bilgilendirilmesi gibi) ve dönem sonunda da raporlama için (proje süresine göre raporlama sayısı değişkenlik gösterebilir) 4.000 TL+KDV'dir. Bu ödeme, 6’şar aylık her raporlama dönemi sonucunda TEYDEB’e sunulacak raporların hazırlanmasını takiben yapılabilecektir.

5/13

TÜBİTAK – 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme ProgramıProje başvurusunun hazırlanması: Bu süreçte sağlanacak danışmanlık hizmeti için talep edilen bedel toplam 7.500 TL+KDV’dir. Projenin destekleneceğinin firmaya bildirilmesini takiben “başarı primi” olarak “TÜBİTAK tarafından firmaya sağlanacak desteğin %3’ü” talep edilmektedir.TÜBİTAK tarafından onaylanan projenin yürütülmesinde destek verilmesi: Bu süreç için talep edilen hizmet bedeli ise her bir dönem boyunca projenin detaylı takibi (ekipman/malzeme alımları, paralel yürüyen projeler için adam-ay çakışmalarının takibi, ilgili mevzuat çerçevesinde firmanın bilgilendirilmesi gibi) ve dönem sonunda da raporlama için (proje süresine göre raporlama sayısı değişkenlik gösterebilir) 4.000 TL+KDV'dir. Bu ödeme, 6’şar aylık her raporlama dönemi sonucunda TEYDEB’e sunulacak raporların hazırlanmasını takiben yapılabilecektir.

6/13

PROGEDA Proje Geliştirme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. PROGEDA 2007 Mayıs ayında, ulusal ve uluslararası alanda:

■ ■ ■ ■ ■

En doğru proje fikrinin oluşturulması, En uygun fon kaynağının tespit edilmesi, Ortak bulma ve konsorsiyum oluşumu dahil projenin her yönüyle geliştirilmesi, İlgili fon sağlayıcıya proje başvurusunun yapılması ve gerekli prosedürlerin takibi, Projenin yönetilmesi,

aşamalarını kapsayan proje danışmanlığı hizmeti sunmak ve bu aşamaların müşteri bünyesinde sürekliliğini sağlamaya yönelik olarak geliştirilmiş eğitimler vermek üzere kurulmuş bir danışmanlık firmasıdır. Hedef kitlesi bütün kamu kurumları, sanayi akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıdır.

kuruluşları,

KOBİ’ler,

araştırmacılar,

Faaliyet Alanlarımızın Kapsamı: Ulusal programlarda önceliklerimiz:    

TÜBİTAK – 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı TÜBİTAK – 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı TÜBİTAK – 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK – 1007 – Kamu Kurumları Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı

Uluslararası programlarda önceliklerimiz:  Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (EU 7th Framework Programme)  Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı (CIP – Competitiveness and Innovation Framework Programme)

Eğitim Hizmetlerimiz: PROGEDA olarak hem ulusal hem de uluslararası programlar hakkında genel bilgilendirme eğitimleri olmak üzere,    

Proje teklifi hazırlama ve sunma (uygulamalı eğitim) Proje yönetimi (uygulamalı eğitim) Finansal konularda dikkat edilmesi gereken noktalar (uygulamalı eğitim) Proje hazırlarken ve yönetirken karşılaşılan sorunlar ve deneyim paylaşımları

gibi konularda kapsamlı eğitimler vermektedir. 7/13

Eğitimlerimiz Eğitimin Adı

Tarih

Kurum - Yer

1

EUREKA Programı için Proje Hazırlama Eğitimi

25-26 Haziran 2013

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

2

EUREKA Programı Kapsamındaki Finansman Fırsatları Uygulamalı Eğitimi

18-19 Haziran 2013

ULUTEK, Bursa

3

EUREKA Programı için Proje Hazırlama Eğitimi

20-21 Mayıs 2013

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

4

EUREKA Programı için Proje Hazırlama Eğitimi

16-17 Nisan 2013

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

5

EUREKA Programı için Proje Hazırlama Eğitimi

19-20 Mart 2013

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

6

EUREKA Programı için Proje Hazırlama Eğitimi

06-07 Şubat 2013

7

AB 7. Çerçeve ve Horizon 2020 Programı Prohe Hazırlama Eğitimi

21-24 Ocak 2013

Fırat Üniversitesi, Elazığ

8

EUREKA Programı için Proje Hazırlama Eğitimi

12-13 Aralık 2012

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

9

AB 7.ÇP ve Horizon 2020 Programı Proje Hazırlama Eğitimi

12-23 Kasım 2012

Kayseri Valiliği Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Merkezi

10

AB 7.ÇP Proje Yönetim Çalıştayı

2 Kasım 2012

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

11

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

31 Ekim-1Kasım 2012

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

12

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

19-20 Eylül 2012

13

AB 7.Çerçeve Programı Proje Yazım Atölyesi Eğitimi

17-18 Eylül 2012

KOSGEB Bursa İGEM, Bursa

14

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

01-02 Ağustos 2012

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

15

EUREKA Programı için Proje Hazırlama Eğitimi

28-29 Haziran 2012

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

16

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

24-25 Mayıs 2012

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

17

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

19-20 Nisan 2012

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

18

EUREKA Programı için Proje Hazırlama Eğitimi

22-23 Şubat 2012

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

19

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

26-27 Ocak 2012

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

20

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

27-28 Aralık 2011

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

21

Bilgi Günü: Ar-Ge Projelerine AB 7.ÇP’nin Sunduğu Finansman Fırsatları

24 Aralik 2011

ODTU-MEMS Merkezi, Ankara

22

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

12-13 Aralık 2011

Adana Valiliği

23

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

24-25 Kasim 2011

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

24

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

20-21 Ekim 2011

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

25

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

22-23 Eylül 2011

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

26

Akademik Araştırma Projelerine TÜBİTAK'ın Sunduğu Finansman Fırsatları

05 Ağustos 2011

Bilkent Üniversitesi, Ankara

27

AR-GE Projeleri için Finansman Fırsatları

01-04 Ağustos 2011

Bandırma Ticaret Odası

28

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

23-24 Haziran 2011

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

29

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

26-27 Mayıs 2011

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

30

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

4-5 Mayis 2011

KOSGEB - İTÜ Arı Teknokent, İstanbul

31

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

21-22 Nisan 2011

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

32

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

24-25 Mart 2011

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

33

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

22-23 Mart 2011

KOSGEB Bursa İGEM, Bursa

34

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

17-18 Şubat 2011

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

35

Araştırma Projelerine AB 7.ÇP'nin Sunduğu Finansman Fırsatları

12 Ocak 2011

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

36

Ar-Ge Projelerine AB 7.ÇP’nin Sunduğu Finansman Fırsatları

25 Aralık 2010

ODTÜ-MEMS Merkezi, MEMS-TR Konferansı İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

37

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

2-3 Aralık 2010

38

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

10-11 Kasım 2010

ODTÜ Teknokent, Ankara

39

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

24-25 Ekim 2010

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

40

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

16-17 Eylül 2010

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

41

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

5-6 Ağustos 2010

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

42

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

24-25 Haziran 2010

İTÜ Arı Teknokent, İstanbul

43

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

15-16 Nisan 2010

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

44

“Ar-Ge Projeleri için AB 7.ÇP’de Finansman Fırsatları” Bilgilendirme Etkinliği

14 Nisan 2010

KOSGEB Boğazigi Universitesi, İstanbul

45

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

18-19 Mart 2010

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

46

Tekno Firmalar Oluşumu Toplantısı, AB 7.ÇP Bilgilendirme Sunumu

26 Şubat 2010

Cyberpark, Ankara

47

“Ar-Ge Projeleri için AB 7.ÇP’de Finansman Fırsatları” Bilgilendirme Etkinliği

11 Mart 2010

KOSGEB Bursa İGEM, Bursa

48

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

4-5 Şubat 2010

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

49

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

20-21 Ocak 2010

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

8/13

50

ICT Alanında AB 7. ÇP Fonları ve Proje Yazım Atölyesi

18-19 Ocak 2010

51

“Ar-Ge Projeleri için AB 7.ÇP’de Finansman Fırsatları” Bilgilendirme Etkinliği

21 Aralık 2009

KOSGEB Boğazigi Universitesi, İstanbul KOSGEB Bursa İGEM, Bursa

52

AB 7. Çerçeve Programına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi

9 Aralık 2009

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

53

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

19-20 Kasım 2009

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

54

“Ar-Ge Projeleri için AB 7.ÇP’de Finansman Fırsatları” Bilgilendirme Etkinliği

13 Ekim 2009

KOSGEB Boğazigi Universitesi, İstanbul

55

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

17-18 Ağustos 2009

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul

56

AGFORISE Projesi, AB 7.ÇP Proje Yönetimi Eğitimi

29 Temmuz 2008

Mersin İl Özel İdaresi, Mersin

57

3DPHONE Projesi, AB 7.ÇP Proje Yönetimi Eğitimi

7-8 Şubat 2008

Bilkent Üniversitesi, Ankara

58

AB 7.ÇP Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

22 Nisan 2007

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin

59

AB 7. ÇP’ye Uygulamalı Proje Teklifi Sunma ve Yönetme Eğitimi

19-20 Şubat 2007

TAGEM, Ankara

60

AB 7.ÇP Türkiye Forumu: Ulusal Açılış Konferansı

12-13 Şubat 2007

TOBB Üniversitesi, Ankara Adana Tarım İl Müdürlüğü, Adana

61

Adım Adım 7.ÇP ve Gıda-Tarım-Balıkçılık-Biyoteknoloji Eğitimi

8 Şubat 2007

62

Adım Adım 7.ÇP Uygulamalı Eğitimi

6-7 Şubat 2007

TÜBİTAK MAM, Gebze

63

Adım Adım 7.ÇP Eğitimi

26 Ocak 2007

Ankara Üniversitesi ATAUM, Ankara

64

AB 7.ÇP Bilgi Günü

23 Ocak 2007

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

65

AB 7.ÇP Kamu Kurumları Farkındalık Programı

11 Ocak 2007

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Ankara

66

AB 7. Çerçeve Programı Türkiye Forumu

6-7 Aralık 2006

Hilton Convention Center, İstanbul

67

AB 7.ÇP Bio Tematik Konfernası

9 Kasım 2006

Point Hotel, Istanbul

68

AB 7.ÇP Kamu Kurumları Farkındalık Programı

20 Eylül 2006

Maliye Bakanlığı, Ankara

69

7. Çerçeve Programına Doğru Gıda – Tarım – Biyoteknoloji

18 Eylül 2006

Dedeman Oteli, Antalya

70

TR-ACCESS Projesi AB 7.ÇP Proje Yönetimi Eğitimi

29 Ağustos 2006

TÜBİTAK Başkanlık Binası, Ankara

71

AB 7.ÇP’de ERA-NET projeleri

24 Ağustos 2006

MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara

72

AB 7.ÇP’de ERA-NET projeleri

28 Temmuz 2006

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara

73

AB 7.ÇP’de ERA-NET ve Gıda, Tarım, Biyoteknoloji projeleri

27 Temmuz 2006

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ankara

74

Bilgi Toplumu Teknolojileri KOBİ’lere yönelik AB 7.ÇP eğitimi

25 Temmuz 2006

TÜBİTAK - The Marmara, İstanbul

75

AB 7.ÇP’de ERA-NET projeleri

17 Temmuz 2006

Adalet Bakanlığı, Ankara

76 Gıda Kalitesi ve Güvenliği ve Yaşam Bilimleri KOBİ’lere yönelik AB 7.ÇP eğitimi

14 Temmuz 2006

TÜBİTAK - The Marmara, İstanbul TÜBİTAK Başkanlık Binası, Ankara

77

Gıda Kalitesi ve Güvenliği Alanı - KOBİ’lere yönelik AB 7.ÇP eğitimi

16 Haziran 2006

78

TR-ACCESS AB 6. Çerçeve Programı Proje Teklifi Sunma Eğitimi

31 Mayıs 2006

Trakya Üniversitesi, Edirne

79

AB 6.ÇP Proje Yönetimi Eğitimi

30 Mayıs 2006

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

80

AB 6.ÇP Proje Yönetimi Semineri

26 Mayıs 2006

81

AB 7.ÇP TrainNetFuture Projesi Ulusal Araştırmacı Eğitimi

24-25 Mayıs 2006

EBİLTEM, İzmir

82

TR-ACCESS Projesi AB 6.ÇP Proje Teklifi Sunma Eğitimi

28 Nisan 2006

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

83

AB 6.ÇP Proje Yönetimi Semineri

26 Nisan 2006

TÜBİTAK Başkanlık Binası, Ankara

84

AB 6.ÇP TR-ACCESS “Politikalara Bilimsel Destek Bilgi Günü”

03 Mart 2006

TÜBİTAK Başkanlık Binası, Ankara

85

AB 6.ÇP Proje Yazma ve Yönetme Semineri

21-22 Şubat 2006

Sakarya Üniversitesi, Sakarya

86

AB 6.ÇP Proje Yazma ve Yönetme Semineri

17 Şubat 2006

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

87

ERA-ENV Projesi AB 6.ÇP Proje Yazma ve Yönetme Semineri

6-7 Şubat 2006

Ege Üniversitesi – EBİLTEM, İzmir

88

TR-ACCESS AB 6.ÇP Food & LifeSciHealth Ortak Bilgi Günü

14 Ekim 2005

Mersin Üniversitesi, Mersin

89

TR-ACCESS Projesi AB 6.ÇP Gıda Kalitesi ve Güvenliği Tematik Konferansı

21 Eylül 2005

TÜBİTAK, Ankara

90

AB 6.ÇP Gıda Tematik Konferansı

6 Mayıs 2005

TÜBİTAK, Ankara

91

AB 6.ÇP TR-ACCESS Projesi Tarım ve Gıda Bilgilendirme Günü

16 Mart 2005

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara

92

TR-ACCESS AB 6.ÇP Genel Bilgi Günü

17 Şubat 2005

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli

93

AB 6.ÇP Gıda Kalitesi ve Güvenliği Bilgi Günü

14 Şubat 2005

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Konya Ticaret Odası, Konya

94

AB 6.ÇP Gıda Kalitesi ve Güvenliği Bilgi Günü

5 Şubat 2005

95

TR-ACCESS AB 6.ÇP Genel Bilgi Günü

29-30 Kasım 2004

Fırat Üniversitesi, Elazığ

96

TR-ACCESS Projesi AB 6.ÇP Gıda Bilgi Günü

22 Kasım 2004

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa

97

AB 6.ÇP Gıda Kalitesi ve Güvenliği Bilgi Günü

14 Şubat 2004

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale

9/13

Projelerimiz AB 7. Çerçeve Programı Projelerimiz ODTÜ Mikro-Elektromekanik Sistemler (MEMS) Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin koordinatörü olduğu projenin müzakere süreçlerini yürüttük, 1 Aralık 2009 tarihi itibari ile de projenin yönetiminde yer almaktayız: “METU-MEMS” Projesi (www.metu-mems.eu) – Alan: Kapasiteler, Araştırma Potansiyeli (REG-POT) – Konsorsiyum yapısı: ODTÜ (koordinatör) – Projenin amacı: ODTÜ MEMS’in altyapı ve insan kaynağı kapasitesinin artırılması, uluslararası alanda görünürlüğünün artması ve alanında Avrupa’nın en önde glen mükemmeliyet merkezi olmasına katkı sağlanması. – Proje bütçesi: ~3 milyon Euro – Projenin başlangıç tarihi ve süresi: 1 Aralık 2009; 36 ay – Projedeki görevimiz: Müzakere sürecinin başarı ile tamamlanması ve proje yönetimi

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün koordinatörü olduğu projenin yönetiminde yer aldık: “3 Boyutlu Telefon” Projesi (3DPHONE) - (www.the3dphone.eu) – Alan: 7. Çerçeve Programı - Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) – Konsorsiyum yapısı: Bilkent Üniversitesi (koordinatör) + 5 yabancı ortak – Projenin amacı: 3 boyutlu görüntüleme temelli mobil uygulamalara yeni bir boyut getirmek ve 3 boyutlu telefonun temel fonksiyonlarını gerçekleştirmek üzere, medya görüntüleme, kullanıcı ara-yüzü ve kişisel bilgi yönetimi gibi teknolojiler ve temel uygulamalar geliştirmektir. – Proje bütçesi: ~5 milyon Euro – Projenin başlangıç tarihi ve süresi: 1 Şubat 2008; 36 ay – Projedeki görevimiz: Proje yönetim ofisi

Türkiye’nin kazanan ilk ve tek RoK (Regions of Knowledge) projesini PROGEDA olarak Mersin İl Özel İdaresi adına biz hazırladık: “AGFORISE” Projesi (www.agforise.eu) – Alan: 7. Çerçeve Programı – Bilgi Bölgeleri (RoK) – Konsorsiyum yapısı: Mersin İl Özel İdaresi (koordinatör) + 4Türk, 8 yabancı ortak – Projenin amacı: Türkiye – Mersin, Italya – Emilia Romagna ve İspanya – Murcia bölgelerinden yerel yönetim, araştırma kuruluşu, semsiye kuruluş ve KOBİ’lerin oluşturduğu tarım-gıda kümeleri arasında ortak bir platform ve yol haritası oluşturulması; böylece, söz konusu bölgelerin kalkınması ve rekabet edebilirliklerinin artırılması doğrultusunda araştırma altyapılarının ve kapasitelerinin geliştirilmesi. – Proje bütçesi: ~1 milyon Euro – Projenin başlangıç tarihi ve süresi: 1 Şubat 2009; 36 ay – Projedeki görevimiz: Proje hazırlama ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi ve başarı ile tamamlanması. 10/13

AB 6. Çerçeve Programı Projelerimiz PROGEDA Ortaklarının Geçmişte Yer Aldığı ÇP Projeleri: “CEC Animal Science” Support to animal science organisation from central Europe candidate countries – Alan: FP6-FOOD – Proje bütçesi, başlangıç tarihi, süresi: ~ 0,7 milyon Euro, 1 Ocak 2004, 24 ay – Konsorsiyum yapısı: TÜBİTAK (ortak) + koordinator (Fransa’dan) ve 14 ortak “SMEsforFOOD” Specific support action to improve the particiapntion of SMEs in integrated projects and networks of excellence in the food quality and safety sector – Alan: FP6-INNOVATION – Proje bütçesi, başlangıç tarihi, süresi: ~ 1,3 milyon Euro, 1 Aralık 2003, 36 ay – Konsorsiyum yapısı: TUBITAK (ortak) + koordinator (Fransa’dan) ve 17 ortak “Rural Etinet” Economic and technological intelligence project to facilitate SMEs in rural areas to participate in the Sixth Framework Programme – Alan: FP6-INNOVATION – Proje bütçesi, başlangıç tarihi, süresi: ~ 1 milyon Euro, 15 Aralık 2003, 36 ay – Konsorsiyum yapısı: TUBITAK (ortak) + koordinator (İngiltere’den) ve 10 ortak “TrainNet Future” Training network for national contact points and support organisations with special focus on candidate countries in the areas of food quality and safety – Alan: FP6-FOOD – Proje bütçesi, başlangıç tarihi, süresi: ~ 1,7 milyon Euro, 1 Mayıs 2004, 44 ay – Konsorsiyum yapısı: TUBITAK (ortak) + koordinator (Macaristan’dan) ve 27 ortak “EU AGRI MAPPING” Mapping and foresight of agricultural and food research capacity in the New Member States and in the Candidate Countries – Alan: FP6-FOOD – Proje bütçesi, başlangıç tarihi, süresi: ~ 0,7 milyon Euro, 1 Ocak 2006, 24 ay – Konsorsiyum yapısı: TUBITAK (ortak) + koordinator (Fransa’dan) ve 15 ortak “EUROMEDANET” Opening up the European Research Area to the Mediterranean Countries – Alan: FP6-INCO – Proje bütçesi, başlangıç tarihi, süresi: ~ 0,3 milyon Euro, 1 Nisan 2004, 24 ay – Konsorsiyum yapısı: TUBITAK (ortak) + koordinator (Yunanistan’dan) ve 4 ortak “TR-ACCESS” Facilitation of the participation of the Turkish research and development community to EU Framework Programmes – Alan: FP6-INCO-ISTAS – Proje bütçesi, başlangıç tarihi, süresi: ~ 0,9 milyon Euro, 1 Mayıs 2004, 36 ay – Konsorsiyum yapısı: TUBITAK (koordinator)

11/13

TÜBİTAK Projelerimizden Bazıları “ÇelikPro-5” Tek Katlı Çelik Yapıları Projelendirme Yazılımı – Proje bütçesi: ~ 0,25 milyon TL – Projenin başlangıç tarihi, süresi: 1 Ocak 2008, 18 ay – Yürütücü kuruluş: MKA Yazılım ve Mühendislik Hizmetleri Ticaret Ltd. Sti. “MOKUP” Mobil Kod Tabanlı Uygulama Geliştirme Platformu – Proje bütçesi: ~ 0,3 milyon TL – Projenin başlangıç tarihi, süresi: 3 Mart 2008, 18 ay – Yürütücü kuruluş: Likya Yazılım Bilişim Ltd. Şti. “İLG Güvenli Sınav Sistemi” Bilgisayar tabanlı sınav gistemi, ilgili güvenlik uygulamaları ve şifreleme – Proje bütçesi: ~ 0,35 milyon TL – Projenin başlangıç tarihi, süresi: 1 Aralık 2008, 18 ay – Yürütücü kuruluş: İLG Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. “BİLİRKİŞİ” Bilgi Düzeyi Belirleyerek Kişisel e-öğrenme Yolu Tasarımı Projesi – Proje bütçesi: ~ 0,39 milyon TL – Projenin başlangıç tarihi, süresi: 1 Mayıs 2009, 18 ay – Yürütücü kuruluş: ARAGES Araştırma Geliştirme Sistemleri ve Bil. Hiz. Tic. Ltd. Şti. “Okuma Devresi Prototipi Geliştirilmesi” – Proje bütçesi: ~ 0,39 milyon TL – Projenin başlangıç tarihi, süresi: 1 Aralık 2009, 18 ay – Yürütücü kuruluş: Mikro Tasarım San. ve Tic. Ltd. Şti.

“Tümleşik Okuma Devresi Geliştirilmesi” – Proje bütçesi: ~ 0,39 milyon TL – Projenin başlangıç tarihi, süresi: 1 Haziran 2010, 18 ay – Yürütücü kuruluş: Mikro Tasarım San. ve Tic. Ltd. Şti. “Minyatür Kamera Geliştirilmesi” – Proje bütçesi: ~ 2,2 milyon TL – Projenin başlangıç tarihi, süresi: 1 Ocak 2011, 25 ay – Yürütücü kuruluş: Mikro Tasarım San. ve Tic. Ltd. Şti.

12/13

Referanslarımızdan bazıları • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adana Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (CYBERPARK) Arages Bilişim Ltd. Şti. Bilkent Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi – KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi BOSSA Ticaret ve Sanayi İşletmeleri TAŞ Certusoft Inc. Etkin Destek Ltd. Şti. Fırat Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi Hacettepe Üniversitesi – Tıp Fakültesi Infopark Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İLG Bilişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul Sanayi Odası İstanbul Ticaret Odası İstanbul Teknik Üniversitesi, ARI Teknokent Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. Tic. A.Ş. Kayseri Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi KOSGEB Bursa İş Geliştirme Merkezi Likya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. Mersin İl Özel İdaresi Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Mikrosens Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mikro-Tasarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi MKA Yazılım ve Mühendislik Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ODTÜ Mikro-Elektromekanik Sistemler (MEMS) Araştırma ve Uygulama Merkezi Ortadoğu Teknopark A.Ş. (METUTECH) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Proline Bilişim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. SAMPAŞ Bilişim ve İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Samsun İl Özel İdaresi Troyka-Med Tıbbi Sistemler AŞ. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

İletişim Bilgilerimiz www.progeda.eu PROGEDA Proje Geliştirme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark, Cyberplaza B Blok Kat: 2 NO:233 06800 Bilkent – Ankara / TURKEY Tel : + 90 312 265 04 84 Faks : + 90 312 265 04 85 E-mail : [email protected] Mobil telefonlar: Pınar Demirekler Burat: +90 533 327 84 44; Gamze Kozanoğlu: +90 533 327 84 66 13/13