Załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr 93/XXII/04 z 25 października 2004 r.

GMINA MIASTO NOWY TARG

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY -

E D Y C J A

W R Z E S I E Ń

2 0 0 5

-

2 0 0 4

OPRACOWAŁ: WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI UM NOWY TARG

TYTUŁ OPRACOWANIA:

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY EDYCJA 2005.

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Część opisowa: 1.1.

Wprowadzenie.

1.2.

Opis ogólny.

1.3.

Opisy działów WPI i zadań na rok 2005.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY – zestawienie tabelaryczne.

2

1. Część opisowa.

1.1. Wprowadzenie. Niniejsze opracowanie jest kontynuacją wprowadzonej w 2003 roku, uchwałą Rady Miasta Nowy Targ nr 85/XI/2003 z dnia 20 października procedury planowania pod nazwą Wieloletni Plan Inwestycyjny. Przyjęty do realizacji tą uchwałą „Wieloletni Plan Inwestycyjny – edycja 2004” uporządkował proces inwestycyjny. Zostały zrealizowane wszystkie zadania planowane na rok 2004 (dwa zadania1 z uwagi na konieczność poszerzenia ich zakresu będą kontynuowane w roku 2005). Podjęte zostały przygotowania do realizacji zadań na kolejne lata. Realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w pierwszym roku jego funkcjonowania nasuwa konieczność wprowadzania modyfikacji w układzie formalnym i pewnych zmian w zakresie rzeczowym. Zmiany te omówione zostaną w dalszej części opracowania.

1.2. Opis ogólny. Wieloletni Plan Inwestycyjny – edycja 2005 obejmuje zakres nakładów inwestycyjnych na lata 2005 – 2009. Zmieniające się otoczenie formalno-prawne wymaga również zmian w ogólnym podejściu do wydatkowania publicznych pieniędzy na inwestycje komunalne. Zmiany w prawie o zagospodarowaniu przestrzennym i w prawie budowlanym z 2003 roku, mające uprościć proces inwestycyjny w praktyce 2004 roku znacznie go utrudniają i wydłużają. Także wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało zmiany w procedurach i wymaganej dokumentacji o uzyskanie funduszy pomocowych. Wpływ na planowanie inwestycyjne ma również: - brak uregulowań prawnych dla wprowadzania nowych form inwestowania (partnerstwo publiczno-prywatne), - nowe prawo zamówień publicznych, - zmiany w prawie o gospodarce nieruchomościami, - kompleksowe dostosowanie do prawa europejskiego … Powyższe zmiany powodują znaczne wydłużenie okresu przygotowania zadań do realizacji skłaniają do bardziej kompleksowych nakładów zarówno finansowych jak i związanych z przygotowaniem zadań w zakresie obiektów i terenów inwestycyjnych. Ma to odzwierciedlenie w bieżącej edycji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i będzie kontynuowane w kolejnych wydaniach. Układ WPI 2005 oparty jest na jego poprzednim wydaniu lecz w większym stopniu odbiega od układu budżetowego. Zgrupowane zostały działy A i B w jeden dział „A. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej”. Także działy C, D, E zostały połączone w dział „B. Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą”. Pozwala to na bardziej racjonalne planowanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i obiektów drogowych koordynując zamierzenia do tej pory rozproszone w rozdziałach układu budżetowego. 1

Rozbudowa ujęć wody ze studni wgłębnych (konieczność przeprowadzenia wstępnych studiów, badań, wierceń) i przebudowa pomieszczeń byłej stołówki (konieczność uporządkowania infrastruktury i terenu wewnętrznego budynku Urzędu Miasta)

3

Zadania inwestycyjne planowane do wykonania w roku 2005 zostały wyróżnione w tabeli głównej tłustą czcionką. Zadania z załącznika nr 3 – oświetlenie ulic, placów, dróg zostały wprowadzone do głównego zestawienia tabelarycznego. Tym samym załączniki nr 1 i 2 jako zbędne nie są wprowadzone w bieżącej edycji. Dotyczy to również załącznika nr 2 – plan projektów, który jako narzędzie wykonawcze dla realizacji WPI będące w dyspozycji Burmistrza Miasta – koordynatora prac przygotowawczych pozostaje poza opracowaniem. Dla utrzymania czytelności i przejrzystości zestawienia tabelarycznego zadania z kolumny „lata następne” za wyjątkiem kontynuacji z lat poprzednich zostały zestawione w odrębnym opracowaniu znajdującym się w dokumentacji procedury WPI i będą wykorzystane w kolejnych edycjach planu. Zakres rzeczowy zadań na poszczególne lata jest ściśle związany z możliwościami finansowymi Gminy. Koszt zadania określony w kolumnie „wartość” jest wielkością szacunkową i może ulegać zmianie w trakcie przygotowywania zadań do realizacji. Suma „OGÓŁEM” jest wielkością nakładów niezbędnych na zrealizowanie zadań planowanych na poszczególne lata i zawiera przewidywane środki własne Gminy oraz środki zewnętrzne możliwe do uzyskania. W zestawieniu końcowym układu tabelarycznego uwidocznione są prognozowane środki jakimi Gmina może dysponować na cele inwestycyjne w poszczególnych latach, zakładane kwoty dofinansowania z funduszy pomocowych i niezbędne dofinansowanie poprzez kredyty. Realizacja przyjętego zakresu rzeczowego będzie podjęta z następującymi zastrzeżeniami: zadania z pozycji A.5 i A.9 (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i doszczelnianie sieci wodociągowej) będą realizowane tylko pod warunkiem uzyskania przewidywanych środków z funduszy pomocowych, układ zadań w dziale B (budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą), od 2006 roku będzie w pewnym stopniu dostosowywany do przygotowywanych projektów pod uzyskanie funduszy europejskich. Wiąże się to z planowaną na 2005 rok koncepcją projektową przebudowy układu komunikacyjnego miasta, która będzie realizowana również pod kątem możliwości finansowania zadań drogowych z funduszy z wyodrębnieniem programów i studium wykonalności.

4

1.3. Opisy działów WPI i zadań na 2005 rok. A. BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ. W dziale zawarte są zadania związane z gospodarką wodno-ściekową i utylizacją ścieków komunalnych. Zadania przewidziane do realizacji w 2005 roku to: 1. Podłączenie studni wgłębnych z terenu Równia Szaflarska-Bór do magistrali wodociągowej SUW Szaflary-Nowy Targ – wykonanie uzbrojenia, połączenia studni, zasilania, automatyki i wodociągu wpinającego. Zadanie kontynuowane. 2. Dostosowanie składowiska popiołów do obowiązujących przepisów prawnych. 3. Zadaszenie laguny żelbetowej nr 1. Zadania 3 i 4 związane z uregulowaniem gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków (dostosowanie do wymogów ochrony środowiska i likwidacja uciążliwości dla mieszkańców). 4. Doszczelnianie sieci wodociągowej – realizacja uzależniona od uzyskania środków pomocowych.

Pozostałe zadania związane są z uzbrojeniem terenów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ pod rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług (kanalizacja w osiedlach Niwa, Klikuszówka, Zadział, Robów, Szuflów, Oleksówki, Gazdy, Kotlina) i z koniecznością utrzymania istniejącej sieci w należytym stanie. Dobudowy nowych sieci wymagają modernizacji niektórych odcinków istniejących kolektorów i urządzeń z nimi związanych, np. przejścia syfonowe i komory. Elementem najważniejszym w gospodarce ściekowej jest oczyszczalnia ścieków. Początek realizacji jej rozbudowy planowany jest na 2006 rok. Czynione są starania o pozyskanie zewnętrznych2 środków finansowych, bez ich udziału nie jest możliwa realizacja tego zadania.

B. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ. W dziale zawarte są zadania związane z robotami w drogach z uwzględnieniem infrastruktury drogowej (odwodnienie, oświetlenie) a dla budów i przebudów także pozostałe uzbrojenie. W zapisach budżetowych infrastruktury należy wyodrębnić w odpowiednich rozdziałach. Zadania przewidziane do realizacji w 2005 roku to: 2

Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

5

1. Przebudowa ulicy Ludźmierskiej – udział Gminy w przebudowie drogi wojewódzkiej (realizacja uzależniona od decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego). 2. Przebudowa ulicy Kowaniec i ulicy Kościuszki - udział Gminy w przebudowie drogi powiatowej przewidywanej na lata 2005-2006. 3. Ulica Zielona – budowa drogi na odcinku od ul. Kokoszków Boczna o długości około 200 mb (jezdnia, chodniki, oświetlenie, kolidująca infrastruktura). 4. Przebudowa ul. Na Równi z infrastrukturą - jezdnia, kanalizacja deszczowa, wymiana sieci wodociągowej z przyłączami dla odcinka od Al. Kopernika do ul. Szaflarskiej, (roboty uzależnione od wykonania sieci gazowej przez ZG Kraków). 5. Przebudowa Al. Kopernika

z infrastrukturą - przebudowa jezdni, chodników,

infrastruktury na odcinku od ul. Na Równi do Al. Tysiąclecia jest etapem zakańczającym modernizację Alei Kopernika. 6. Dobudowy oświetlenia ulic, placów, dróg w następującym zakresie: − droga w os. Oleksówki – wzdłuż sanatorium i powyżej na długości około 800 mb, − ul. Składowa – od ul. Ludźmierskiej na długości około 400mb, − Krakowska część A – od ul. Św. Anny w stronę stacji paliw na Niwie na długości około 800 mb, - Al. Tysiąclecia od mostu do Jana Pawła II - realizacja uzależniona jest od wydania decyzji ULICP do lutego 2005 i realizacji modernizacji drogi przez GDDKiA).

C. BUDYNKI, BUDOWLE i inne. W dziale zawarte są zadania związane z modernizacją i rozbudową obiektów będących własnością Miasta. Zadania przewidziane do realizacji w 2005 roku to: 1. Adaptacja pomieszczeń byłej stołówki w budynku Urzędu Miasta – przystosowanie do

potrzeb

Straży

Miejskiej

oraz

obsługi

niepełnosprawnych

petentów,

z uporządkowaniem terenu i infrastruktury w części wewnętrznej nieruchomości. 2. Modernizacja obiektów Hali Sportowej Gorce – kontynuacja prac modernizacyjnych z 2004 roku, zakres przewidziany na 2005 r. to przebudowa dużej sali sportowej (przebudowa widowni, wymiana posadzki, przebudowa wentylacji i instalacji co, termomodernizacja ścian dużej sali, roboty malarskie... ).

3. Modernizacja obiektów Miejskiej Hali Lodowej:

6instalacje odzysku ciepła z układu chłodniczego dla wykorzystaniem go do uzyskania ciepłej wody użytkowej stosowanej do celów sanitarnych, topielnika i rolby, do ogrzewania hali i centralnego ogrzewania,zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dachu – roboty konieczne do wykonania z uwagi na stan techniczny konstrukcji nośnej dachu mogący doprowadzić do katastrofy budowlanej przy zaniechaniu wymogów jej konserwacji (potwierdzone ekspertyzą), wykonanie zabezpieczenia jest również niezbędne w związku z planowanym w następnym etapie ociepleniem stropodachu, modernizacją systemów wentylacji, ogrzewania i osuszania powietrza.

4. Termomodernizacja

budynku

Ośrodka

Pomocy

Społecznejdocieplenie

z wykonaniem nowej elewacji.

Pozostałe zadania związane z utrzymaniem obiektów miejskich zostały wprowadzone do planu jako najpilniejsze. Jest to między innymi zabezpieczenie skarp cmentarza komunalnego i budowa nowego cmentarza jako zadanie priorytetowe.

D. PLACÓWKI OŚWIATOWE I WYCHOWAWCZE. Dział

obejmuje

zadania

inwestycyjne

związane

z

obiektami

szkolnymi

i przedszkolnymi. Zadania przewidziane do realizacji w 2005 roku to: 1. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr

6

– zakończenie robót

związanych z zadaniem (na chwilę sporządzania opracowania nie można precyzyjnie określić zaawansowania na koniec 2004 r. i kwoty do wydatkowania w 2005 r. 2. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 2 - wykonanie docieplenia z odnowieniem elewacji, przystosowanie pomieszczeń na potrzeby szatni. 3. Termomodernizacja kompleksowa budynku Przedszkola nr 7 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie z odnowieniem elewacji, roboty związane z zagospodarowaniem terenu. 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 - docieplenie z odnowieniem elewacji, roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Pozostałe roboty to w pierwszej kolejności również roboty ociepleniowe obiektów, gdyż to daje natychmiastowe efekty oszczędnościowe i podnosi walory estetyczne obiektów co bezpośrednio wpływa na wizerunek Miasta. Zadaniem priorytetowym jest budowa nowej 7

Szkoły Podstawowej na Osiedlu Niwa – przygotowanie zadania rozpoczęto w roku bieżącym a jego realizacja planowana jest od roku 2006.

E. INNE. Dział zawiera zestawienia nakładów na przygotowanie inwestycji do realizacji oraz nakładów na zakupy inwestycyjne. Zadania przewidziane do realizacji w 2005 roku to: 1. Dokumentacje projektowe przyszłych inwestycji – zakres rzeczowy obejmuje między innymi wykonanie: -

koncepcji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego Miasta Nowy Targ,

opracowanie

studialne

mające

kompleksowo

uporządkować

problematykę związaną z układem drogowym miasta w nawiązaniu do zamierzeń inwestycyjnych obcych jednostek, planów zagospodarowania przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Nowy Targ. Przed uruchomieniem zadania należy zinwentaryzować posiadane przez Urząd dokumentacje z tego zakresu, -

studium efektywności i możliwości rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę Miasta Nowy Targ – koncepcja projektowa z wykonaniem niezbędnych wierceń,

badań

wytyczająca

kierunki

działań

zmierzających

do

zoptymalizowania systemu. 2. Podkłady geodezyjne dla przygotowania inwestycji – zakres powiązany jest z planem projektów, obejmuje również inwentaryzacje, okazania granic, wstępne projekty podziałów działek. 3. Wykup gruntu pod inwestycje – w zakresie zadań przygotowywanych do realizacji. 4. Zakupy inwestycyjne – planowane zakupy to uzupełnienie i odnowienie informatycznej bazy programowej i sprzętowej, zakup autobusu, inne.

8