Burmistrz Miasta Nowy Targ Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Nasz znak ZP.271.19.2015 Nowy Targ 24.11.2015r. Otrzymują wszyscy wykonawcy którym przekaz...
1 downloads 2 Views 2MB Size
Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Nasz znak ZP.271.19.2015 Nowy Targ 24.11.2015r.

Otrzymują wszyscy wykonawcy którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie

krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania oraz ewentualnych zwrotów, przesyłek pocztowych zwykłych i poleconych, paczek zwykłych i priorytetowych oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Miasta Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2017r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm. ) przesyła wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienia przekazuje się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące. Zestaw pytań nr 1. Pytanie nr 1 W rozdziale XXI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert pkt 2/ Kryterium ilość pracowników wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający określił: Liczba Tb zdobytych (T) = ----------- x 100 pkt x waga kryterium 5% punktów Tmax Czy biorąc pod uwagę fakt, iż ilość pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i odprowadzających podatek dochodowy w miejscu zamieszkania w znaczący sposób wpływa na przychody jednostki samorządowej, Zamawiający dopuszcza zmianę wagi tego kryterium na 20% Odpowiedź||: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa zmianę. Pytanie nr 2 W rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia ust. 2 pkt. 10), Zamawiający określił iż „W przypadku przesyłek wymagających zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt 2 KPA oraz ew. art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej i w związku z tym zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania przesyłek miało moc dokumentu urzędowego” Czy Zamawiający może określić % ilość przesyłek, które muszą spełniać powyższe kryterium oraz dodanie do formularza cenowego następującej pozycji: „przesyłki listowe, rejestrowane, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii nadane u operatora wyznaczonego – do 350 g GABARYT A” tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Odpowiedź: Zamawiający nie może określić % ilość przesyłek, które muszą spełniać powyższe kryterium i w związku z powyższym nie zmienia się formularza cenowego. Pytanie nr 3 W rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia ust. 2 pkt. 11) Zamawiający określił wymagania dotyczące placówek pocztowych Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienie tego wymogu o zapis: „Zamawiający wymaga, aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych), znajdowały się na terenie każdej gminy lub gminy sąsiedniej. Zamawiający wymaga, aby w celu zabezpieczenia tajemnicy korespondencji w/w punkty odbioru posiadały odpowiednie oznakowanie, były fizycznie wyodrębnione i służące wyłącznie do obsługi usług pocztowych – punkty te nie mogą służyć prowadzeniu równolegle innej działalności gospodarczej.” Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych), znajdowały się na terenie każdej gminy lub gminy sąsiedniej. Na pozostałe zapisy zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania korespondencji w taki sposób aby na stronie adresowej przesyłki zostały naniesione przez Zamawiającego dodatkowe oznaczenia literowe (oznaczenie o wymiarach min. 5 mm jedno lub dwuliterowe) ? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 5 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania dla Wykonawcy przesyłek w taki sposób, aby podzielić wolumen nadań na dwa strumienie, obszar województwa małopolskiego i pozostały obszar kraju? Czy Zamawiający może określić jaka część wolumenu przesyłek będzie kierowana na obszar województwa małopolskiego, a jaki na pozostały obszar kraju? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowania dla wykonawcy przesyłek do wysłania w taki sposób, aby podzielić wolumen nadań na dwa strumienie, obszar województwa małopolskiego i pozostały obszar. Zamawiający nie może określić jaka część wolumenu przesyłek będzie kierowana na obszar województwa małopolskiego, a jaka na pozostały obszar Polski. Pytanie nr 6 Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne nadawanie przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim

tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

2 pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

stosownej umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego i w konsekwencji uzna za dopuszczalne świadczenie przez Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym, a innym operatorem ( w tym operatorem wyznaczonym)? W ocenie składającego zapytanie, umowa, o której mowa w art. 35 Prawa pocztowego jest jedynym sposobem zapewnienia świadczenia usługi zgodnie z wymogami SIWZ przy pełnym zachowaniu warunków konkurencyjności postępowania i jednoczesnego zapewnienia skutków, o których mowa m.in. w przepisach art, 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC, art. 17 ustawy Prawo, Zgodnie Art. 35. ust 1. ustawy Prawo pocztowe operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, może po przyjęciu przesyłki pocztowej powierzyć dalsze wykonanie usługi innemu operatorowi pocztowemu na podstawie umowy o współpracę zawieranej w formie pisemnej. Istotna w przedmiotowej sprawie jest również regulacja ust,2- zgodnie, z którą w umowie o współpracę operatorzy pocztowi określają w szczególności: 1) zakres współpracy; 2) wynagrodzenie za wykonane przez operatora pocztowego czynności związane z realizacją umowy; 3) zakres i sposób przekazywania informacji w sprawie zabezpieczenia przesyłek pocztowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu pocztowego oraz zatrzymania i zabezpieczenia przesyłek pocztowych w przypadkach, o których mowa w art. 36; 4) zasady przekazywania operatorowi pocztowemu, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, przesyłek niedoręczalnych oraz przesyłek pocztowych, których dotyczy prawo zastawu; 5) zasady przekazywania przesyłek pocztowych zwróconych z powodu niewłaściwego doręczenia do oddawczej skrzynki pocztowej; 6) terminy wykonania przez operatora pocztowego czynności określonych w umowie; 7) zasady odpowiedzialności za naruszenie warunków umowy. W świetle powyższych regulacji stwierdzić należy, iż umowa zawarta pomiędzy operatorami na podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe może, a nawet powinna szczegółowo regulować zasady współpracy między stronami, w tym precyzyjnie określać terminy wykonania przez danego operatora pocztowego {w tym operatora wyznaczonego) czynności określonych w umowie. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie aby w pisemnej umowie pomiędzy operatorami terminy wykonania określonych usług były zbieżne z terminami przewidzianymi w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC, czy art. 17 ustawy Prawo pocztowe. Inaczej mówiąc operatorzy pocztowi mogą tak ukształtować warunki współpracy (w tym zakresie zastosowanie znajduje zasada swobody umów) aby spełniać warunek stawiany przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, np. poprzez ustalenie iż, nadanie (w tym dalsze przekazanie przesyłki do doręczenia) musi nastąpić w terminie jej przyjęcia od nadawcy, co pozwala na zachowanie skutków przewidzianych w przytoczonych wyżej przepisach. Zamawiający jednoznacznie wskazuje, Iż nie ogranicza możliwości korzystania przy realizacji zamówienia z podwykonawców, a taki charakter miałby operator pocztowy będący stroną umowy zawartej z wykonawcą na podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe. Ponadto takie uregulowanie stosunków pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, zapewnia spełnianie innych wymogów Zamawiającego, w tym w szczególności wymóg konieczności realizacji zamówienia zgodnie z ustawą Prawo pocztowe i aktami wykonawczymi. Przyjęcie

tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

3 pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

innego trybu np. w świadczenie usług w charakterze pośrednika („posłańca") powoduje, iż w świetle przepisów ustawy Prawo pocztowe Zamawiający nie jest stroną dla końcowego operatora pocztowego realizującego usługę doręczenia przesyłki, co pozbawia go faktycznej możliwości dochodzenia odszkodowań czy składania reklamacji w przypadku jej nienależytego wykonania albo choćby dochodzenia właściwego dokonywania i rozliczania tzw. zwrotów. Odpowiedź. Wykonawca zobowiązany jest do świadczeniu usług pocztowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami zawartymi w SIWZ. Zestaw pytań nr 2. Pytanie nr 1 Zgodnie z pkt 2 ppkt 10 rozdziału II SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), Zamawiający wymaga w odniesieniu do części przesyłek mocy dokumentu urzędowego. Należy podkreślić, że wskazane wymogi spełnić może jedynie operator wyznaczony, którego obowiązki do roku 2015 na podstawie art. 178 ustawy – Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A. Zgodnie z art. 17 Prawa pocztowego, Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego. Wymóg spełnienia powyższych skutków bezpośrednio przez nadanie w placówce wybranego operatora prowadzi w konsekwencji do naruszenia elementarnych zasad prawa zamówień publicznych tj. zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 PZP), gdyż tylko jeden podmiot może złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa to okoliczność, na którą Wykonawca nie ma żadnego wpływu i nie jest w stanie w żaden sposób spełnić takiego warunku. Co więcej, potwierdzenie nadania z mocą dokumentu urzędowego nie ma żadnego wpływu na skuteczność doręczeń nadawanych przez Zamawiającego przesyłek. Wykonawca zwraca uwagę, że pogląd taki podzieliła również Krajowa Izba Odwoławcza, która w trzyosobowym składzie, któremu przewodniczył Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Paweł Trojan, orzekła 7 października 2013 r. (sygn. akt: KIO 2184/13), że żaden sąd i prokuratura w Polsce nie może się domagać by dowód nadania przesyłek poleconych, nadawanych przez sąd lub prokuraturę, a także organ administracji publicznej, jak i podmiot wykonujący działania z zakresu administracji publicznej, był wystawiany z mocą urzędową. W świetle powyższego Wykonawca zwraca się eliminację zakwestionowanych zapisów z treści SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie nr 2 Zamawiający informuje, że przewiduje nadawanie przesyłek wymagających zastosowania trybu z art. 57 § 5 pkt 2 KPA oraz ew. art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z utrwalonym już poglądem orzecznictwa (vide: KIO 2601/14, KIO 2160/14, KIO 1362/13, Sąd Okręgowy w Gliwicach sygn. akt X Ga 287/13), jednym z warunków

tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

4 pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu na usługi pocztowe jest uszczegółowienie zasad i warunków świadczenia usług w zakresie nadawania tzw. „przesyłek terminowych”, tj. ww. przesyłek rejestrowanych zawierających specjalistyczną korespondencję skierowaną do sądów (jak apelacja w postępowaniu cywilnym, skarga w postępowaniu administracyjnym bądź skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej) lub organów administracji publicznej (jak odwołania od decyzji w postępowaniu administracyjnym), z których nadaniem w placówce pocztowej operatora wyznaczonego odpowiednie przepisy prawa (np. art. 57 § 5 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 124 Kodeksu prawa karnego, art. 165 § 2 Kodeksu prawa cywilnego, art. 83 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 198b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) łączą domniemanie wniesienia pisma do sądu/urzędu przez stronę postępowania. W przypadku rzeczonego rozwiązania wykonawca – alternatywny operator pocztowy – jest podmiotem pośredniczącym w czynności nadania przesyłek w placówce operatora wyznaczonego, czyniąc to w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Opisane wyżej rozwiązanie jest jedynym obecnie dostępnym na rynku usług pocztowych rozwiązaniem zapewniającym udział innych operatorów pocztowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiający wymaga, aby nadawane były przesyłki terminowe, powszechnie akceptowanym przez szeroki zakres instytucji państwowych, jak izby skarbowe, sądy, prokuratury, ministerstwa i jednostki samorządu terytorialnego. Co istotne – operator wyznaczony – nie jest w takim przypadku podwykonawcą operatora alternatywnego, a sama usługa pośrednictwa nie jest usługą pocztową, toteż Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy posiadania/zawarcia umowy z operatorem wyznaczonym (tzw. umowy międzyoperatorskiej, na podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe), a operator wyznaczony nie może odmówić przyjęcia przesyłek do nadania. Jest zresztą rzeczą oczywistą, że uzależnienie możliwości świadczenia usług pocztowych przez operatora innego niż operator wyznaczony w zakresie nadawania tzw. przysyłek terminowych - od zawarcia z operatorem wyznaczonym pisemnej umowy o współpracy w rozumieniu Prawa pocztowego wprost wyłączałoby konkurencję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem zawarcie takiej umowy uzależnione jest tyko od woli operatora wyznaczonego, którego wszakże głównym i de facto jedynym konkurentem na rynku usług pocztowych jest właśnie Wykonawca (wskazać należy, że mimo to Wykonawca wielokrotnie podejmował bezskuteczne próby zawarcia tejże z Pocztą Polską S.A.). Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, gdyż jak przykładowo zauważyła Izba w wyroku z dnia 31 października 2014 roku sygn. KIO 2160/14: Po pierwsze […] Zamawiający w wyjaśnieniach treści siwz. […] dopuścił możliwość, aby wykonawca zamówienia odbierał przesyłki od Zamawiającego i przekazywał je do nadania w placówce operatora wyznaczonego. Po drugie – InPost skorzystał z tej możliwości i wskazał wprost w ofercie, ze w zakresie dotyczącym przesyłek wymagających zachowania terminu w dacie nadania, doręczanych w przypadkach przewidzianych w kpc, kpk, kpa i Ordynacji podatkowej, zamierza powierzyć wykonywanie zamówienia operatorowi wyznaczonemu. Po trzecie – ponieważ Poczta Polska jako operator wyznaczony ma obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, nie może odmówić przyjęcia takich przesyłek nadawanych fizycznie przez InPost w imieniu i na rzecz Zamawiającego. (…) Poczta Polska podnosiła, że rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego narusza art. 29 ust. 2 pzp, a zatem przepis odnoszący się do opisu przedmiotu

tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

5 pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

zamówienia. Aktualnie zaś, pomimo dopuszczenia przez Zamawiającego doręczania wąskiej kategorii przesyłek przez wykonawcę zamówienia za pośrednictwem operatora wyznaczonego, forsuje taką interpretację siwz., jakby takiego rozwiązania nie dało się zastosować z uwagi na status Poczty Polskiej jako operatora wyznaczonego. Interpretacji takiej nie sposób zaakceptować, gdyż prowadziłoby to do wniosku, ze całe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego jest fikcją, gdyż przedmiotowe zamówienie może zostać udzielone wyłącznie Poczcie Polskiej. Przede wszystkim w oczywisty sposób jest to sprzeczne z intencją Zamawiającego uzewnętrzniona w postaci dokonywanych w toku postępowania zmian i wyjaśnień treści siwz., które konsekwentnie zmierzały do rzeczywistego otwarcia prowadzonego postępowania na konkurencję, a co Poczta Polska bezskutecznie usiłowała zablokować. Do tożsamych wniosków Izba doszła w wyroku w sprawie o sygn. KIO 2601/14: Izba konsekwentnie stoi na stanowisku, iż dopuszczenie nawet w ramach wyjaśnień treści siwz. wykonania części zamówienia dotyczącej przesyłek specjalnych jako tzw. usługi pośrednictwa umożliwia złożenie oferty przewidującej wykonanie zamówienia w taki sposób i nie powoduje jej niezgodności z treścią siwz. Zamawianym / dopuszczonym w ramach przedmiotu zamówienia jest świadczenie polegające na odebraniu przesyłek specjalnych od zamawiającego, ich zaniesienie do placówki Poczty Polskiej i ich nadanie jako przesyłek w imieniu zamawiającego jako przesyłki zamawiającego. (…) Przedmiotem zamówienia przestaje być w tym przypadku jedynie świadczenie usług pocztowych, ale wykonawcy część zamówienia mogą wykonać również w inny, dopuszczony przez zamawiającego, sposób, przy którym osiągnięte zostaną wszystkie cele zamówienia oraz zachowane zostaną zasady konkurencji i równego traktowania wykonawców wynikające z przepisów ustawy. (…) przedmiotowe odwołanie jest kolejną dokonywaną w ramach środków ochrony prawnej próbą Odwołującego [Poczty Polskiej] zmierzającą do niedopuszczenia do udzielenia zamówienia na usługi pocztowe wykonawcom innym, niż operator wyznaczony. Jak przy tym słusznie podnoszono w piśmie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawierającego informację o ustaleniach w trakcie kontroli postępowania prowadzonego przez Miasto Lublin (Pismo opublikowane na stronie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych): uzależnienie możliwości świadczenia usług pocztowych przez operatora innego niż operator wyznaczony w zakresie tzw. przysyłek terminowych od zawarcia z operatorem wyznaczonym pisemnej umowy o współpracy w rozumieniu Prawa pocztowego ograniczyło konkurencję w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem zawarcie takiej umowy uzależnione jest tyko od woli operatora wyznaczonego. Zatem operator pocztowy który nie miał zawartej umowy o współpracę z operatorem wyznaczonym lub przyrzeczenia zawarcia takiej umowy, w istocie nie mógł złożyć niepodlegającej odrzucenia oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie jest zatem zasadnym w szczególności żądanie zawarcia przez operatora alternatywnego umowy z Pocztą Polską S.A. na podstawie art. 35 Prawa pocztowego. Abstrahując od braku zasadności żądania zawarcia takiej umowy między operatorami pozostającymi w stosunku konkurencji, podkreślenia wymaga, że nawet zawarcie takiej umowy nie wywoła określonych ustawą skutków. Dla wywołania skutków w postaci zachowania terminu czy wniesienia pisma do sądu, przesyłka musi być bowiem nadana w placówce operatora wyznaczonego. Tymczasem z treści art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego, w

tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

6 pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

brzmieniu: Operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, może po przyjęciu przesyłki pocztowej powierzyć dalsze wykonanie usługi innemu operatorowi pocztowemu na podstawie umowy o współpracę zawieranej w formie pisemnej. - wprost wynika, że umowa o współpracę pomiędzy operatorami pocztowymi dotyczy jedynie dalszego przekazania przesyłki do doręczenia (tj. sytuacji, w której przesyłka jest nadawana w sieci operatora alternatywnego, a następnie przekazywana do sieci operatora wyznaczonego). Nie jest na jej podstawie możliwe dwukrotne nadanie tej samej przesyłki, a tym samym nie może być spełniony skutek zachowania terminu/wniesienia pisma do sądu. Powyższe przesądza, że jedynym sposobem zapewnienia udziału innych, niż wyznaczony, operatorów pocztowych i jednoczesnego zapewnienia skutków nadania, o których mowa m.in. w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC jest dopuszczenie wskazanego wyżej trybu posłańca. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza wskazaną wyżej usługę pośrednictwa w zakresie nadawania przesyłek terminowych, czy też potwierdza, że ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć wyłącznie Poczta Polska S.A.? Odpowiedź: W związku z tym iż do tej pory usługi stanowiące przedmiot zamówienia były świadczone przez Pocztę Polską zamawiający nie jest w stanie określić ilości przesyłek terminowych o których mowa m.in. w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC dlatego koszt realizacji usługi pośrednictwa należy ująć w wycenie usługi. Zamawiający dopuszcza tym samym możliwość złożenia oferty przez innych wykonawców niż Poczta Polska S.A. Pytanie nr 3 Jako, że wynagrodzeniem operatora alternatywnego w przypadku świadczenia usługi pośrednictwa jest suma kosztów nadania przesyłki terminowej w placówce operatora wyznaczonego oraz własny narzut, kluczowego znaczenia w zakresie jednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia - pozwalającego Wykonawcy skalkulować cenę - nabiera rzetelne określenie ilości takich przesyłek. Wykonawca wskazuje, że stosownie do treści przepisów (min. art. 57 § 5 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 124 Kodeksu prawa karnego, art. 165 § 2 Kodeksu prawa cywilnego, art. 83 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 198b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), w praktyce ocena tego, czy przesyłka powinna zostać nadana w placówce operatora wyznaczonego, rozpoczyna się więc od sprawdzenia adresata przesyłki. Jeżeli jest nim: • sąd powszechny (ale tylko cywilny - kwestia przesyłek nadawanych za pośrednictwem operatora wyznaczonego nie dotyczy postępowań karnych i korespondencji do prokuratorów); • sąd Administracyjny; • Urząd Skarbowy / Izba Skarbowa; • organ administracji publicznej, w tym organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego; • Krajowa Izba Odwoławcza; należy rozważyć, czy jednostka Zamawiającego: tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

7 pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

• jest stroną postępowania przed tym organem, • ma wyznaczony termin do złożenia określonego pisma przed tym organem, gdyż jeżeli termin taki nie został określony ani w ustawie, ani przez sam organ, dana przesyłka w każdym wypadku może zostać przyjęta do nadania przez Wykonawcę, więc nie wymaga nadania u operatora wyznaczonego.

Z doświadczenia Wykonawcy - płynącego z wieloletniego świadczenia usług pocztowych dla zróżnicowanego zakresu instytucji państwowych, jak izby skarbowe, sądy, prokuratury, ministerstwa i jednostki samorządu terytorialnego, ilość „przesyłek terminowych”, tj. wymagających nadania u operatora wyznaczonego nie przekracza 5% całości przesyłek rejestrowanych, przy czym:

• w przetargu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (nr postępowania:

SO.255.1.2015.WD): Zamawiający wskazał, że nie ma potrzeb w przedmiocie nadawania przesyłek w placówce operatora wyznaczonego; • w przetargu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu (nr postępowania: OA EG-271/6/13): Zamawiający wskazał, że nie ma potrzeb w przedmiocie nadawania przesyłek w placówce operatora wyznaczonego; • w przetargu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej (nr postępowania: CI.27.3.2015): Zamawiający oszacował, że przewiduje nadawanie przesyłek wymagających pośrednictwa operatora wyznaczonego w stosunku do 2% przesyłek z całego wolumenu; • w przetargu zorganizowanym przez Dzielnicę Ursynów (nr postępowania KZP-XIIWZP.271.38.2015): Zamawiający wskazał, że nie ma potrzeb w przedmiocie nadawania przesyłek w placówce operatora wyznaczonego; • w przetargu zorganizowanym przez Dzielnicę Ursus (nr postępowania UD-XIZZP.271.22.WAG.2015): Zamawiający wskazał, że wolumen przesyłek nadawanych za pośrednictwem operatora wyznaczonego nie przekroczy 10%; • w przetargu zorganizowanym przez Dzielnicę Praga Południe (nr postępowania UD-VIZP/74/14): Zamawiający oszacował, że przewiduje nadawanie przesyłek wymagających pośrednictwa operatora wyznaczonego w stosunku do 2% przesyłek z całego wolumenu;

• w przetargu zorganizowanym przez Dzielnicę Żoliborz (nr postępowania UDXVIII-ZZP.271.76.2014): Zamawiający oszacował ilość przesyłek terminowych na poziomie 10% całego przedmiotu zamówienia; • w przetargu zorganizowanym przez Izbę Skarbową w Poznaniu prowadzonym dla wszystkich urzędów skarbowych i izb skarbowych w kraju (nr postępowania LO-2600008/15/LO-2): Zamawiający oszacował ilość przesyłek terminowych na poziomie 3% całego przedmiotu zamówienia; • w przetargu prowadzonym przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa, działającym w imieniu Sądu Apelacyjnego w Krakowie, zorganizowanym dla wszystkich sądów powszechnych w kraju (nr postępowania ZP-01/2015): Zamawiający wskazał, że nie ma potrzeb w przedmiocie nadawania przesyłek w placówce operatora wyznaczonego.

Jednocześnie, należy podkreślić, że przyjęcie, iż operator alternatywny ma obowiązek pośrednictwa w wykonywaniu nieograniczonej lub też znacząco zawyżonej liczby przesyłek terminowych zamyka postępowanie na konkurencyjność (cena operatora alternatywnego musi uwzględniać bowiem cenę cennikową - bez upustu - operatora wyznaczonego oraz własny narzut).

tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

8 pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że „przesyłki terminowe” nie przekraczają 5% całości wolumenu, alternatywnie, Wykonawca wnosi o oszacowanie ilości przesyłek rejestrowanych zawierających specjalistyczną korespondencję skierowaną do sądów lub organów administracji publicznej (apelacji, odwołań, skarg, etc), z których nadaniem w placówce pocztowej operatora wyznaczonego odpowiednie przepisy prawa łączą domniemanie wniesienia pisma do sądu/urzędu przez stronę postępowania. Odpowiedź: W związku z tym iż do tej pory usługi stanowiące przedmiot zamówienia były świadczone przez Pocztę Polską zamawiający nie jest w stanie określić ilości przesyłek terminowych o których mowa m.in. w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC Pytanie nr 4 W celu zachowania konkurencyjności, poza określeniem szacowanej ilości takich przesyłek (przykładowo: „nie więcej niż 5% całości wolumenu”) koniecznym jest także opisanie zasad uiszczania wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu poprzez alternatywnie: zamieszczenie samodzielnej pozycji w formularzu ofertowym – tj. przesyłki rejestrowane wymagające nadania u operatora wyznaczonego” lub też; poprzez określenie, iż wynagrodzenie za przesyłki nadawane za pośrednictwem operatora wyznaczonego (usługa pośrednictwa) pobierane jest nie na podstawie cen formularzowych, a na podstawie cenników operatora alternatywnego załączanych do oferty. Stosownie do powyższego Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób rozliczana będzie usługa pośrednictwa w nadawaniu przesyłek terminowych, tj. 1) czy wynagrodzenie operatora alternatywnego uiszczane będzie na podstawie cennika załączonego do umowy, czy też 2) zamawiający dokona modyfikacji formularza cenowego poprzez wyodrębnienie przesyłek, które należy nadać w placówce operatora wyznaczonego (co umożliwi wykonawcom innym niż operator wyznaczony wycenić usługę nadawania w trybach zastrzeżonych dla operatora wyznaczonego)? Wykonawca wskazuje, że brak wyodrębnienia takiej pozycji w praktyce przesądza o konieczności obciążenia zamawiającego kosztami wykonania usługi „niepocztowej” na podstawie cennika załączanego przez operatora alternatywnego do oferty. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany formularza cenowego - koszt realizacji usługi pośrednictwa należy ująć w wycenie usługi. Pytanie nr 5 Zamawiający zawarł w treści SIWZ kryterium społecznej w następującej postaci: Ilość pracowników wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia – 5% W ocenie Wykonawcy proponowane kryterium nie jest korzystne dla interesu publicznego, godzi także w zasadę uczciwej konkurencji. Promowanie bezwzględnej liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wypacza w naszej ocenie konkurencyjność niniejszego tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

9 pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

postępowania przetargowego. Mamy bowiem do czynienia z wystąpieniem dwóch istotnych okoliczności: z jednej strony z dominującą pozycją niedawnego monopolisty rynku pocztowego mającego status tzw. operatora wyznaczonego, zatrudniającego ponad 80.000 pracowników na podstawie umów o pracę, a z drugiej strony wskutek rosnącej konkurencyjności występuje znaczący spadek cen usług pocztowych, do poziomu uniemożliwiającego dalsze obniżki. Tym samym promowanie liczby pracowników skutkuje przyznaniem Poczcie Polskiej nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej. W naszej ocenie zastosowane kryterium nie odpowiada także celom, jakie mają być realizowane poprzez stosowanie tzw. społecznych klauzul w zamówieniach publicznych. Jest ono także irrelewantne dla sposobu wykonania przedmiotu zamówienia. Poczta Polska S.A. konsekwentnie promuje stosowanie kryterium liczby pracowników, by wobec zrównania się oferowanych cen i wobec własnego przerostu zatrudnienia uzyskać bezzasadną przewagę konkurencyjną w postępowaniach przetargowych. Warto podkreślić, iż w orzecznictwie KIO wskazuje się na przypadki takiego sposobu ukształtowania kryteriów oceny ofert która umożliwia bezzasadne uprzywilejowywanie jednego z wykonawców, przykładowo2: Izba podzieliła poglądy zamawiającego, że w przedmiotowym stanie faktycznym, logicznie i racjonalnie można wytłumaczyć działanie odwołującego jedynie przypisując zamiar oraz działanie w celu takiego skonstruowania ceny oferty, aby wykorzystując kryterium „upustu” przez to samo, zdobyć przewagę konkurencyjną. Tak wysoka kwota upustu – oderwana od faktycznych kosztów zaoszczędzonych przez wykonawcę, stanowiła jedynie element kalkulacji czysto matematycznej, by uzyskać jak najwyższą ocenę punktową oferty w tym kryterium, tj. maksymalne 5 punktów. (…) Izba zgodziła się również z argumentacją zamawiającego, że celem takiego działania nie było konkurowanie rzetelną ofertą, lecz zabieg stwarzający sztuczną przewagę konkurencyjną (…).W postępowaniu zaś o sygn. KIO 1688/15 Izba stwierdziła zresztą, iż Poczta Polska ma interes w kwestionowaniu zarzutów InPost, gdyż kryterium „liczby pracowników” jest dla niej dogodniejsze, niż kryterium „stosunku procentowego”. Warto zresztą zauważyć, że nawet w sytuacji w której jakikolwiek inny wykonawca niż Poczta Polska S.A. podjąłby się wysiłku zatrudnienia wszystkich pracowników wykonujących świadczenia na podstawie umów o pracę to nadal wybrana zostałaby nie oferta z najkorzystniejszą ceną – ale ofertą z największą ilością pracowników, nawet gdyby oferta Poczty Polskiej S.A. była droższa o około 10% ceny. Przykładowo:

tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

10 pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 2 3

Wyrok KIO z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt: KIO 640/11 InPost oraz PP mają porównywalne wielkościowo sieci placówek pocztowych.

Mamy w naszej ocenie zatem do czynienia z doprowadzeniem do sytuacji, gdy preferując liczbę pracowników preferuje się okoliczności nie mające znaczenia dla sposobu wykonywania zamówienia, irrelewantne dla przedmiotu zamówienia. W sposób oczywisty może wystąpić sytuacja, gdy liczba pracowników nie będzie odpowiadała realnym potrzebom zamawiającego. Zamawiający promuje w ten sposób słabszą organizację pracy, skutkującą większą liczbą pracowników niż niezbędna do optymalnego wykonania przedmiotu zamówienia. Zatem kryterium nie spełnia wymagania związania, czy też odnoszenia się do przedmiotu zamówienia. Nie mamy także do czynienia z najlepszą relacją jakości do ceny. Podkreślamy ponadto, iż Poczta Polska w składanych ofertach wskazuje na zawyżone liczby pracowników dedykowanych do wykonania zamówienia, wypaczając tym samym przebieg postępowania przetargowego. Przykładowo, w przetargu na świadczenie usług pocztowych dla Straży Gminnej w Człuchowie (nr ogłoszenia: 2014/S 209-370280, przybliżone szacunkowe wolumeny: dla przesyłek zwykłych – 37 000, dla poleconych – 300 000, dla poleconych ZPO – 200 000), wobec sformułowania kryterium „liczba osób, które będą zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę", Poczta Polska S.A. wykazała w ofercie zatrudnienie na poziomie 75 000 pracowników (zatem spółka ta wykazała niemal wszystkich zatrudnionych przez nią na podstawie umowy o pracę4). Jednocześnie, w przetargu organizowanym przez Izbę Skarbową w Warszawie (nr zamówienia: PN/7/Poczta/2015, przybliżone szacunkowe wolumeny: dla przesyłek zwykłych – 2200, zaś dla poleconych ZPO – 43 000) wobec sformułowania kryterium „liczba pracowników Wykonawcy zaangażowanych do realizacji przedmiotu umowy z Zamawiającym, zatrudnionych w działalności operacyjnej Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych", Poczta Polska S.A. wykazała w ofercie zatrudnienie na poziomie 37 640 pracowników. Nadto w przetargu organizowanym przez Centrum Usług Wspólnych (nr postępowania: 5-WZLO/11-WW-DD/35WASK/2015/PN/MO, przybliżone szacunkowe wolumeny: dla przesyłek zwykłych – 2500, dla poleconych – 5700, dla poleconych ZPO – 2000), wobec sformułowania kryterium „liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę, związaną z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem przesyłek pocztowych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na dzień 30.06.2015 r.”, Poczta Polska S.A. wykazała w ofercie zatrudnienie na poziomie 64 205 pracowników. Powyższe okoliczności dostrzegane są przez orzeczników KIO (vide KIO 1688/15): „Jak słusznie wskazywał w odwołaniu, przy zbliżonych postanowieniach SIWZ w zakresie społecznych kryteriów oceny ofert stosowanych przez innych zamawiających Poczta Polska S.A. wskazywała w analogicznych okresach diametralnie inne liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”. Reasumując, stosując kryterium liczby pracowników w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia, w sposób niemający znaczenia dla celów postępowania przetargowego promuje się wyższe zatrudnienie w oderwaniu od rachunku ekonomicznego.

tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

11 pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Alternatywą względem powyższego jest kryterium społeczne w procentowej postaci, traktowane jako procent pracowników operacyjnych wykonawcy zatrudnionych w oparciu umowę o pracę (na minimum ½ etatu) w stosunku do wszystkich pracowników operacyjnych zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Kryterium to zostało zastosowane w największym w tej części Europy przetargu na świadczenie usług pocztowych, mianowicie przetargu prowadzonym przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz sądów powszechnych (nr post.: ZP-01/2015). W przetargu tym jednym z kryteriów oceny ofert jest „kryterium społeczne”, które zostało opisane jako procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia, zaś liczba ta ma uwzględniać osoby, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie doręczania i wydawania przesyłek sądowych (tj. doręczycielelistonosze, osoby wydające korespondencję). Wobec powyższego, Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o modyfikację kryterium oceny ofert w sposób następujący: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:

tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

12 pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Kryterium nr 2: Punkty przyznawane będą za deklarowany procentowy udział pracowników operacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę (na minimum ½ etatu) w stosunku do wszystkich pracowników operacyjnych zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Przez pracowników operacyjnych należy rozumieć pracowników zatrudnionych w działalności operacyjnej Wykonawcy, zajmujących się przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek pocztowych.

tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

13 pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Ocena w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji wpisanych przez Wykonawcę do Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Punkty przyznawane będą według następującej zasady

UWAGA: a) Najwyższa liczba punktów (5) zostanie przyznana każdej ofercie, w której Wykonawca oświadczy, że w trakcie realizacji zamówienia 30 % i więcej pracowników operacyjnych będzie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu). Przykład 1: Jeżeli Wykonawca zatrudni 100 pracowników operacyjnych, z czego na podstawie umowy o pracę - 20 na pełny etat, 10 na 0,5 etatu, to należy podać, że 30% pracowników zatrudnionych będzie na umowę o pracę. Przykład 2: Jeżeli wykonawca zatrudnia 120 pracowników operacyjnych i wskaże w formularzu oferty, że zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu) 30% pracowników operacyjnych, to w ramach ewentualnej kontroli zamawiającego, musi wykazać 36 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu). Sposoby wyliczenia: 120x 30% = 36 Przykład 3: Jeżeli wykonawca zatrudnia 124 pracowników operacyjnych i wskaże w formularzu oferty, że zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu) 30% pracowników operacyjnych, to w ramach ewentualnej kontroli zamawiającego, musi wykazać 38 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu). Sposoby wyliczenia: 124 x 30% = 37,2 Przykład 4: Jeżeli wykonawca zatrudnia 129 pracowników operacyjnych i wskaże w formularzu oferty, że zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu) 30% pracowników operacyjnych, to w ramach ewentualnej kontroli zamawiającego, musi wykazać 39 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu). Sposoby wyliczenia: 129x30% = 38,7 b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu), co najmniej 2% pracowników operacyjnych zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia, w całym okresie obowiązywania umowy. Przykład 1: Jeżeli wykonawca zatrudnia 120 pracowników operacyjnych i wskaże w formularzu oferty, że zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu) 5% pracowników operacyjnych, to w ramach ewentualnej

tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

14 pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

kontroli zamawiającego, musi wykazać 6 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu). Sposoby wyliczenia: 120x5% = 6 Przykład 2: Jeżeli wykonawca zatrudnia 120 pracowników operacyjnych i wskaże w formularzu oferty, że zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu) 8% pracowników operacyjnych, to w ramach ewentualnej kontroli zamawiającego, musi wykazać 10 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu). Sposoby wyliczenia: 120x8% = 9,6 Przykład 3: Jeżeli wykonawca zatrudnia 120 pracowników operacyjnych i wskaże w formularzu oferty, że zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu) 11% pracowników operacyjnych, to w ramach ewentualnej kontroli zamawiającego, musi wykazać 14 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na minimum ½ etatu). Sposoby wyliczenia: 120 x 11% = 13,2 c) Jeżeli wykonawca poda w formularzu oferty procentowy udział pracowników operacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę (na minimum ½ etatu) mniejszy niż 2%, bądź w ogóle nie poda udziału procentowego, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia); d) Podany przez wykonawcę w formularzu oferty procentowy udział pracowników operacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę (na minimum ½ etatu), musi być wyrażony w liczbach całkowitych. e) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie w obu kryteriach oceny ofert. Obliczenie według wzoru: PC=C+Z gdzie: C - punkty uzyskane w kryterium „cena oferty brutto", Z - punkty uzyskane w kryterium „zatrudnienie pracowników operacyjnych na umowę o pracę" Pc- łączna liczba punktów z obu kryteriów f) Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może uzyskać oceniana oferta, wynosi 100 punktów. g) Wynik działania w każdym z kryteriów podawany będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. h) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Podsumowując powyższe, Wykonawca wnosi o dokonanie wskazanej modyfikacji SIWZ poprzez zamianę kryterium społecznego w postaci liczbowej na postać procentową oraz dokonanie odpowiednich zmian w dokumentacji postępowania. Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryteriów oceny ofert. Pytanie nr 6 Zamawiający wymaga od wykonawców w formularzu cenowym ( załącznik nr 2 do SIWZ) proponowanych cen jednostkowych za poszczególne usługi wyrażonych jedynie w wartości

tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

15 pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

brutto, nie wyodrębniając osobnych kolumn na uzupełnienie cen za poszczególne przesyłki wyrażonych w wartości netto oraz naliczonego podatku VAT. Wykonawca zwraca uwagę, iż taka sytuacja nie jest korzystna z perspektywy interesów Zamawiającego. Brak rozbicia cen za poszczególne usługi objęte przedmiotem zamówienia na cenę netto, naliczony podatek od towarów i usług (VAT) oraz wynikową cenę brutto pozbawia Zamawiającego możliwości porównania proponowanych cen ofertowych do cen, które powinny obowiązywać w przypadku np. obniżenia stawki podatku VAT. Wskazać bowiem należy, iż obecna (23%-owa) stawka podatku VAT jest efektem ciężkiej sytuacji ekonomicznej kraju i relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto (PKB), co wymusiło podjęcie czynności zaradczych i m.in. podwyższenie obowiązującej standardowej stawki VAT. Niewykluczone jest jednak, że zmiana powyższych okoliczności (np. korzystniejsza relacja długu publicznego do PKB) spowoduje również obniżenie stawek podatku od towarów i usług. Wówczas w interesie Zamawiającego będzie zapewnienie sobie większej przejrzystości w skalkulowaniu cen zaproponowanych przez wykonawcę z uwzględnieniem bieżącej (niższej) stawki VAT, a tym samym uiszczanie niższego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy. Dodatkowo, taka zmiana ułatwi kalkulację samym wykonawcom, jak również wprowadzi większą klarowność i transparentność co do obliczania ceny, co pozwoli uniknąć błędów i omyłek rachunkowych. W ocenie Wykonawcy będzie to również element pełniejszej realizacji elementarnej dla Prawa zamówień publicznych zasady jawności postępowania (wyrażonej w art. 8 ustawy PZP). W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o uwzględnienie wniosku w zakresie wprowadzenia w formularzu ofertowym osobnych kolumn/rubryk, celem możliwości wpisania cen za poszczególne usługi objęte przedmiotem zamówienia wyrażonych również w wartości netto oraz wskazania naliczonej stawki podatku VAT. Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formularza cenowego. Pytanie nr 7 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.: 1/ przesyłka listowa, nierejestrowana, ekonomiczna, gabaryt A w obrocie krajowym (w tym nadana na poste restante) - waga 0-350, 2/ przesyłka listowa, nierejestrowana, priorytetowa, gabaryt A w obrocie krajowym (w tym nadana na poste restante)- waga 0-350, 3/ przesyłka listowa, rejestrowana, ekonomiczna, gabaryt A w obrocie krajowym (w tym nadana na poste restante) – waga 0-350, 4/ przesyłka listowa, rejestrowana, priorytetowa, gabaryt A w obrocie krajowym (w tym nadana na poste restante)- waga 0-350. Takie zastrzeżenie nie ma oparcia w obowiązujących przepisach. Art. 36a ust. 2 pkt. 1 uprawnia do zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania jedynie w stosunku do kluczowych części zamówienia. Już sama wykładania językowa niniejszego zapisu wskazuje, że zastrzeżenia tego można dokonać tylko wyjątkowo, w stosunku do niewielkiej części

tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

16 pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

zamówienia. Zamawiający zaś objął tym obowiązkiem zdecydowaną większość przedmiotu zamówienia, de facto ograniczając możliwość skorzystania z podwykonawców w ogóle. Na temat skorzystania z uprawnienia określonego w art. 36a Pzp niejednokrotnie wypowiadała się Krajowa Izba Odwoławcza. I tak w wyroku z dnia 21 maja 2014 roku, sygn. KIO 923/12, stwierdziła: „Przepis ten wprowadza wyjątek od ogólnej zasady możliwości powierzenia realizacji całości lub części zamówienia podwykonawcom i jako taki powinien być stosowany w sposób ścisły. Wyłączenie udziału podwykonawców w realizacji zamówienia musi być umotywowane specyfiką przedmiotu zamówienia i poprzedzone jego wnikliwą analizą, która wyklucza prawidłową realizację zamówienia w przypadku, gdy jego część zostanie powierzona podwykonawcy. Powyższa regulacja wyraźnie wskazuje, iż zasadą jest obowiązek dopuszczenia możliwości podwykonawstwa, zaś ograniczenie tego uprawnienia wykonawcy jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych specyfiką danego zamówienia. Ciężar wykazania tej szczególnej okoliczności spoczywa na zamawiającym, który zamierza uczynić użytek z tego wyjątku od ogólnej reguły postępowania. Przykładowo można wskazać, że takim wyjątkiem może być wykonanie dzieła w postaci utworu, który może wykonać tylko dany wykonawca, wykonanie prac renowacyjnych, gdzie wykonawcą może być tylko podmiot posiadający w tym zakresie specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, itd.” Podzieliła tym samym stanowisko wyrażone w uchwale z dnia 7 listopada 2013 roku, KIO/KU 97/13: „zamawiający jest uprawniony do rozważenia wyłączenia z udziału w realizacji zamówienia podwykonawców w sytuacji, gdy jego wykonanie wymagać będzie szczególnego, osobistego doświadczenia i wiedzy wykonawcy. Najczęściej będą to prace polegające na działalności twórczej, artystycznej czy szkoleniowej np. stworzenie utworu muzycznego, wykonanie robót konserwatorskich zabytku lub dzieła sztuki, wykonanie ekspertyzy wymagającej szczególnej i specjalistycznej wiedzy, itp. Ich wykonanie wymaga bowiem posiadania szczególnych cech i zdolności, zwykle właściwych ściśle określonemu kręgowi wykonawców. W konsekwencji zamawiający ograniczając podwykonawstwo zakazuje powierzania go podmiotom, którzy takich cech i zdolności mogą nie posiadać. Powierzenie wykonania robót w tym zakresie, innemu niż wybranemu wykonawcy może doprowadzić do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z oczekiwaniami zamawiającego, a nawet może doprowadzić do nieodwracalnych szkód w wykonywanym dziele.” Świadczenie usług pocztowych z pomocą podwykonawców jest zaś powszechnie przyjęte i sankcjonowane wyraźną dyspozycją Prawa pocztowego, który nie wymaga nawet od podwykonawców posiadania stosownych uprawnień – pod warunkiem, że działalność wykonywana jest w imieniu operatora pocztowego. Wskazać bowiem należy, że ustawa Prawo Pocztowe wskazuje wprost w art. 6 ust. 4: „Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa wykonywana przez podwykonawcę w imieniu operatora pocztowego (…).” Tak więc mając na uwadze powyższe specyfika zamówienia pozwala na posługiwanie się podwykonawcami nawet nieposiadającymi wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, posługiwanie się podwykonawcami nie stanowi przeszkody w prawidłowym wykonaniu zamówienia – zastrzeżenie osobistego wykonania wskazanych czynności nie ma więc żadnych podstaw faktycznych ani prawnych.

tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

17 pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Co więcej, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne, co tym bardziej czyni zastrzeżenie Zamawiającego niezasadnym. Co więcej, ograniczenie podwykonawstwa może być odczytane jako działanie celowe, którego skutkiem ma być ograniczenie konkurencyjności postępowania, powszechnie bowiem wiadomo, że jedynie operator wyznaczony – Poczta Polska S.A. – jest w stanie realizować usługi bez jakiejkolwiek pomocy podwykonawców. Jak już wskazywano, ograniczenie konkurencyjności postępowania nie leży w interesie Zamawiającego i może doprowadzić do sytuacji, że ofertę będzie w stanie złożyć tylko jeden podmiot, co – w obliczu świadomości Poczty Polskiej o braku konkurencji – będzie miało wpływ na cenę ofertową. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o eliminację zapisów ograniczających podwykonawstwo z SIWZ. Odpowiedź. Zamawiajacy nie wyraża zgody na zmianę siwz w powyższymn zakresie. Pytanie nr 8 Zamawiający w formularzu cenowym ( Załącznik nr 2 do SIWZ) w pozycji 28 wskazuje do wyceny tzw. „Kurier Pocztex” . Wykonawca zwraca uwagę, że wskazana usługa jest świadczona tylko i wyłącznie przez jeden podmiot, jakim jest Poczta Polska S.A., a Zamawiający ogranicza w ten sposób konkurencyjność postępowania. Brak jest zatem możliwości złożenia oferty przez innych konkurentów. Wykonawca wnosi o stosowną modyfikację. Odpowiedź. Słowa „Kurier Pocztex” zastępuje się słowami „Usługi kurierskie”. Pytanie nr 9 Zamawiający wskazał w załączniku nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy w pozycjach 1-8, że przesyłki krajowe będą nadawane na „poste restante” tj. dostarczana do urzędu pocztowego zamiast bezpośrednio do adresata. Wykonawca wskazuje, że w żadnym innym miejscu SIWZ, nie ma informacji na temat przesyłek „poste restante”. Zgodnie zaś z art. 29 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych, przedmiot zamówienia „opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Wykonawca wskazuje, że przesyłki nadawane na poste restante znajdują się de facto poza przedmiotem zamówienia. Brak jest informacji o nich w rozdziale III siwz a co istotniejsze, jego niektórych postanowień nie da się pogodzić ze specyfiką przesyłek poste restante w tym np. kwestii awizowania. Zamawiający wskazuje zaś, że „Wykonawca będzie doręczał przesyłki na specjalnych zasadach zgodnie z obowiązującymi w dniu dostarczania przesyłki przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wykonawca nie ma wpływu na sposób nadawania przesyłek przez Zamawiającego, zaś stwierdzić należy, że przesyłki poste restante nie nadają się do awizowania - Wykonawca nie zna chociażby adresu adresata przesyłki, a co więcej nie jest w stanie obliczyć okresów powtórnego awizowania ze względu na niepodejmowanie przez niego prób doręczenia. W 18 tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

przypadku takich przesyłek to adresat sam zgłasza się do placówki Wykonawcy, przy całkowitej bierności operatora pocztowego w tej kwestii. Pozostawienie tego wymogu niejako zmusi więc Wykonawcę do nienależytego wykonywania usług, na co nie będzie miał wpływu. Co więcej, brak awizowania może spowodować niezachowanie wymogów ustawowych dotyczących doręczeń z kpa, przy czym poszkodowany będzie w takiej sytuacji głównie sam Zamawiający. Prócz powyższego stwierdzić należy, że cały przedmiot zamówienia winien zostać opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Brak jego uwzględnienia powoduje niemożność w określeniu cech jakościowych, niezbędnych do należytego wykonania tego typu usługi, które powinny dotyczyć każdego elementu zamówienia zgodnie z art. 30 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych. Taka sytuacja może spowodować mylne wyobrażenie Stron odnośnie sposobu świadczenia usług. Celem Ustawodawcy przy formułowaniu zapisów ustawowych było zaś zmuszenie Zamawiających do jednoznacznego wskazywania swoich wymogów. Należy stwierdzić, że w niniejszym zamówieniu nie zostało to osiągnięte. Ponadto, brak w Opisie Przedmiotu Zamówienia informacji na temat przesyłek tego typu wprowadza ewentualnych oferentów w błąd odnośnie jego zakresu. Takie sformułowanie przedmiotu zamówienia budzi więc wątpliwości Wykonawcy w przedmiocie motywów ukształtowania zapisów SIWZ we wskazany sposób. Na koniec należy stwierdzić, że tego typu przesyłki nie mogą być postawione na równi z przesyłkami doręczanymi przez listonoszy. Wymagają one bowiem zupełnie innego typu nakładów - zarówno finansowych jak i infrastrukturalnych. Żaden Wykonawca nie jest zaś w stanie przewidzieć tego typu potrzeb bez braku zupełnego opisu wymogów Zamawiającego w tej kwestii. W związku z powyższym, w celu doprowadzenia przedmiotu zamówienia do stanu, w którym będzie on zgodny z wymogami prawnymi - a przez to zrozumiały i możliwy do wykonania z należytą starannością, Wykonawca wnosi o usunięcie z formularza cenowego wzmianek na temat „poste restante” i całkowite usunięcie tej usługi z zakresu zamówienia. Jeśli Zamawiający nie jest w stanie wykreślić tego rodzaju przesyłek z przedmiotu zamówienia, to czy dopuszcza przejrzyste wyszczególnienie takich przesyłek w formularzu cenowym w przykładowy następujący sposób odpowiednio do każdej pozycji :

fax (18) 26-62-312

www.nowytarg.pl

pokój Nr 221, II piętro

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Odpowiedź. Zamawiający usuwa z formularza cenowego wszystkie wzmianki na temat “poste restande” i całkowicie usuwa tą usługę z zakresu zamówienia. Pytanie nr 10 Zamawiający w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ), w pozycji nr 23 i 24 oszacował znacznie większą ilość potwierdzeń odbioru, niż przesyłek rejestrowanych z pozycji 5, 6 i 7. Wykonawca zaznacza, że potwierdzenia odbioru stanowią usługę komplementarną z rejestrowanymi przesyłkami, w związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wolumenu przesyłek rejestrowanych i zwrotnego potwierdzenie odbioru. Odpowiedź. Zamawiający prawidłowo oszacował ilości wysyłanych przesyłek. Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia do SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert została już opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta. Nowy termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 27 listopada 2015r. przy czym godziny składania i otwarcia oraz miejsce pozostają bez zmian. W związku z powyższym zmianie ulega również termin wniesienia wadium. Nowy termin to 27 listopada 2015r.godz.09:30

Otrzymują: 1.Wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 2. www.nowytarg.pl 3. a/a

tel. (18) 26-11-244 fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych e-mail: [email protected] www.nowytarg.pl

20 pokój Nr 221, II piętro