Gmina Miasto Nowy Targ Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport Black

Gmina Miasto Nowy Targ Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport Black Gmina Miasto Nowy Targ Zintegrowany Plan...
3 downloads 0 Views 3MB Size
Gmina Miasto Nowy Targ Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport Black

Gmina Miasto Nowy Targ Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Grudzień 2009

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa Tel +48 22 4554500 Fax +48 22 4554555 www.arup.com

Niniejszy raport uwzględnia instrukcje i wskazówki naszego Klienta i w związku z tym nie jest on przeznaczony dla osób trzecich. Zrzekamy się odpowiedzialnosci z tytułu uŜywania niniejszego raportu przez osoby trzecie.

Nr projektu

211109

Weryfikacja dokumentu Strona 1 z 1

Nazwa projektu

Nazwa dokumentu

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ

Nr projektu

Raport

Numer pliku w katalogu

211109

Numer katalogu Weryfikacja

styczeń

Nazwa pliku

Report.doc

Draft 1

25/09/09

Opis

Pierwsza wersja wstępna

Nazwisko

Przygotowany przez

Sprawdzony przez

Zatwierdzony przez

Ewa Urbańska, Dorota Kwiatkowska, Michał Mokrzański,

Katarzyna Pogłód

Krzysztof Pogłód

Przygotowany przez

Sprawdzony przez

Zatwierdzony przez

Ewa Urbańska, Dorota Kwiatkowska, Michał Mokrzański,

Katarzyna Pogłód

Krzysztof Pogłód

Przygotowany przez

Sprawdzony przez

Zatwierdzony przez

Ewa Urbańska, Dorota Kwiatkowska, Michał Mokrzański,

Katarzyna Pogłód

Krzysztof Pogłód

Przygotowany przez

Sprawdzony przez

Zatwierdzony przez

Ewa Urbańska, Dorota Kwiatkowska, Michał Mokrzański,

Katarzyna Pogłód

Krzysztof Pogłód

Podpis

12/10/09

Nazwa pliku

Report.doc

Opis

Wersja wstępna

Nazwisko

Podpis

26/10/09

Nazwa pliku

Report.doc

Opis

Nazwisko

Podpis

07/12/09

Nazwa pliku Opis

Nazwisko

Podpis

Issue Document Verification with Document

J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOCOve Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Spis Treści Strona 1

1

Wstęp

2

Streszczenie

2

3

Delimitacja obszaru objętego Planem

5

4

Diagnoza sytuacji na obszarze realizacji Planu

6

4.1

Charakterystyka sytuacji społeczno – gospodarczej

6

4.1.1

Zagospodarowanie przestrzenne

6

4.1.2

Sfera gospodarcza

7

4.1.3

Sfera społeczna

8

4.1.4

Środowisko naturalne

9

4.2

Charakterystyka stanu sektora transportu publicznego

13

4.2.1

Stan i struktura sieci drogowej

13

4.2.2

System transportu publicznego

16

4.2.3

Analiza marketingowa

21

4.2.4

System parkowania

24

4.2.5

Organizacja i zarządzanie ruchem

24

4.2.6

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

25

4.2.7

Analiza ruchliwości mieszkańców

25

4.3

Analiza SWOT

27

5

Prognoza rozwoju usług transportu publicznego

29

5.1.1

Zmiany w rozkładzie głównych źródeł i celów ruchu

29

5.1.2

Zasady polityki transportowej

30

5.1.3

Popyt w zakresie usług transportu publicznego

31

6

Powiązania Planu z dokumentami strategicznymi

32

7

Cele i wskaźniki realizacji Planu

39

7.1.1

Cel główny

39

7.1.2

Cele szczegółowe

39

8

Priorytety rozwoju transportu publicznego

41

9

Zestawienie zadań planowanych do realizacji w latach 2010 – 2013

45

10

Plan finansowy na lata 2010 – 2013

46

11

System realizacji

47

12

System monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

48

13

Załącznik

49

J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

1

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Wstęp Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Nowy Targ został opracowany w celu zwiększenia roli transportu zbiorowego w obsłudze miasta, a w konsekwencji w celu poprawy atrakcyjności gospodarczej miasta. Działania zaprezentowane w niniejszym Planie mają zapewnić optymalne warunki do zorganizowanego, bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się osób. Do celów szczegółowych zalicza się: zwiększenie roli transportu publicznego, dostosowanie zakresu usług transportowych do obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców, integracja systemów transportowych. Plan swym oddziaływaniem obejmuje teren w granicach administracyjnych miasta, w którym zamieszkuje obecnie ponad 33 tysiące mieszkańców. Przebieg procedury przygotowania planu. Wstępne identyfikowanie problemów i potrzeb miasta odnośnie transportu publicznego odbyło się przy udziale wydziałów Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji. Następnie wykonawca przygotowywał kolejne etapy Planu, które były na bieŜąco sprawdzane przez odpowiednie organy Urzędu Miejskiego. Otrzymane uwagi i sugestie były sukcesywnie nanoszone do dokumentu. Po zakończeniu prac przeprowadzono w następujących dniach konsultacje społeczne w dniu 12 listopada 2009 roku. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wprowadzono Ŝadnych zmian w niniejszym dokumencie. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego został uchwalony dnia 4 grudnia 2009 na posiedzeniu Rady Miasta uchwałą nr XXXVIII/441/09. Opis zastosowanych metod pracy W opracowywaniu niniejszego dokumentu uŜyto następujących metod pracy:Analiza dokumentów źródłowych;Wizja lokalna;Konsultacje z odpowiednimi jednostkami administracyjnymi;Konsultacje z mieszkańcami miasta.

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

Strona 1

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

2

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Streszczenie Nazwa Planu: Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Okres obowiązywania: Lata 2010 – 2013 Po roku 2013 niniejszy dokument będzie obowiązywał do czasu uchwalenia nowej wersji. Zasięg terytorialny: Gmina Miasto Nowy Targ Obszar: 5042 ha Liczba mieszkańców obszaru: 33 340 (stan na rok 2008) Mapka sytuacyjna / plan obszaru:

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

Strona 2

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Podmiot odpowiedzialny za realizację Planu: Urząd Miasta Nowy Targ Ul. Krzywa 1 34 – 400 Nowy Targ Partnerzy: W realizacji załoŜeń niniejszego dokumenty rolę wykonawców i koordynatorów stanowić będą: •

Wydziały Urzędu Miasta Nowy Targ;Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu.

Cel główny programu: Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze miasta Cel szczegółowy: Poprawa i wzmocnienie systemów transportu publicznego, przyczyniającego się do atrakcyjności gospodarczej. Główne rezultaty i produkty: Produkty:Osiem autobusów typu midi;Trzy autobusy typu mini;Dziesięć automatów do sprzedaŜy biletów;Dwadzieścia wiat przystankowych;Zmodernizowany warsztat napraw autobusów (zakup niezbędnego wyposaŜenia);Myjnia autobusowa;Pętle autobusowe;Zmodernizowane lub nowowybudowane odcinki dróg.Wzrost udziału podróŜy odbywanych komunikacją zbiorową [%];Zwiększenie roli transportu publicznego [%];Dostosowanie zakresu usług transportowych do obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców;Zapewnienie priorytetów w ruchu dla transportu publicznego;Likwidacja barier ograniczających dostęp do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym;Poprawa jakości dróg / nowe odcinki dróg.

Rezultaty:

Główne przedsięwzięcia planowane do realizacji: •

Zakup nowego taboru autobusowego ze zmniejszoną emisją zanieczyszczeń;Zakup automatów do biletów;

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

Strona 3

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ RaportZakup taboru typu „małego” do realizacji przewozów w terenach górskich;Poprawa przystanków autobusowych ( w tym zakup / budowa wiat), poprawa stanu dróg, po których kursują autobusy;Modernizacja zaplecza do obsługi autobusów w celu lepszego przygotowania taboru;Zapewnienie priorytetów komunikacji zbiorowej;Budowa pętli autobusowych;Modernizacja / budowa dróg.

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

Strona 4

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

3

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Delimitacja obszaru objętego Planem Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego swym oddziaływaniem obejmuje obszar w granicach administracyjnych Miasta Gminy Nowy Targ. Według danych z roku 2008 obszar o powierzchni 5042 ha zamieszkiwało 33 340 mieszkańców (średnia gęstość zaludnienia – 661 mieszkańców / km2). Planem został objęty obszar wyznaczony granicami administracyjnymi miasta Nowy Targ. Nowy Targ, stolica Podhala, połoŜony jest w dnie kotliny Orawsko – Nowotarskiej, u zbiegu Czarnego i Białego Dunajca. Centrum miasta i jego południowa część znajdują się na granicy dwóch subregionów: Kotliny Orawsko-Nowotarskiej i Pienińskiego Pasa Skałkowego, natomiast część północna leŜy juŜ w obrębie Gorców. Centrum Miasta znajduje się na wysokości około 590 m npm, zaś osiedla mieszkalne połoŜone są do wysokości około 900 m npm..

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

Strona 5

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

4

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Diagnoza sytuacji na obszarze realizacji Planu 4.1

Charakterystyka sytuacji społeczno – gospodarczej

4.1.1 Zagospodarowanie przestrzenne Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego i kierunki zagospodarowania przestrzennego określono na podstawie Studium dla Miasta Nowy Targ z grudnia 2002. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego: •

połoŜenie Nowego Targu: −

w centrum Podhala, na terenach przygranicznych, w waŜnym węźle komunikacyjnym;w centrum chronionych;w węźle hydrograficznym oraz w strefie zbiorników wód podziemnych;częściowo w otulinie Gorczańskiego Parku Narodowego.

funkcjonalnoprzestrzennym

układu

obszarówranga miasta, jako stolicy Podhala (siedziba Powiatu Nowotarskiego, Euroregionu Tatry), duŜy potencjał zasobów ludzkich, wysoka aktywność gospodarcza;struktura własności i władania gruntami (duŜe rozdrobnienie własności prywatnej, niewielka ilość zasobów własności komunalnej i Skarbu Państwa);walory środowiska przyrodniczego – atrakcyjność wynikająca przede wszystkim z górskiego charakteru;stan środowiska przyrodniczego (niedoinwestowanie obszaru w strukturze technicznej słuŜącej ochronie środowiska);wartość środowiska przysiółkowa);wyposaŜenie miasta w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;istniejący układ drogowy (przebieg dróg krajowych - DK 47, DK 49 i wojewódzkich DW 957, DW 969 o duŜym natęŜeniu ruchu tranzytowego przez centrum miasta, sieć dróg lokalnych o niskich parametrach technicznych, trudności w modernizacji i budowie nowych dróg z uwagi na zróŜnicowanie i ukształtowanie terenu oraz istniejąca zabudowę);istniejący układ kolejowy – wymaga przebudowy oraz realizacji nowego dworca;istniejące lotnisko sportowo – rekreacyjne.

kulturowego

(zespół

staromiejski,

zabudowa

Kierunki zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Targ ustalono w oparciu o kryteria historyczne, funkcjonalne, architektoniczne i przyrodnicze zapewniające osiągnięcie harmonii wewnątrz zespołu miejskiego i w przestrzeni stanowiącej jego otoczenie, przy dąŜeniu do coraz wyŜszych standardów funkcjonalnych, infrastrukturalnych, estetycznych i środowiskowych. Ustalono następujące tereny, dla których obowiązywać będą powyŜsze wytyczne: •

obszary do zabudowy, w tym zabudowane i do przekształceń oraz potencjalnie rozwojowe;

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

Strona 6

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy TargZintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

obszary chronione przed intensywną zabudową, w tym wyłączone z zabudowy.

W obszarach zabudowanych i do przekształceń przewidziano „prowadzenie działań związanych z ich przekształceniami strukturalnymi oraz poprawą ładu przestrzennego i estetyki”. Ustalono prowadzenie działań związanych z poprawą jakości Ŝycia przy zachowaniu skali i intensywności zabudowy. Na terenach potencjalnie rozwojowych (tereny korzystne w skali miasta takie jak rejon Niwy i Działu, Kowańca i Równi Szaflarskiej oraz Nad Czerwonką) przewiduje się prowadzenie działań związanych z ich uzbrojeniem oraz realizacją sieci drogowej. Na terenach chronionych (tereny najcenniejsze przyrodniczo) przed intensywną zabudową przyjęto zapewnienie prawidłowego funkcjonowania struktury przyrodniczej miasta oraz ochronę ekspozycji krajobrazu. „Sposób zagospodarowania i kryteria (…) ochrony, wynikają m.in. z połoŜenia w strefie górskiej lub strefie Doliny Dunajca”. Tereny wyłączone z budowy chronione są z mocy ustawy Prawo Ochrony Przyrody. 4.1.2 Sfera gospodarcza Nowy Targ jest miastem, w którym działa około 4.500 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Są to mali i średni przedsiębiorcy prowadzący w większości działalność handlowo - usługową. W mieście funkcjonuje równieŜ przemysł mleczarski i mięsny związany z tradycjami rolniczymi. Głównym miejscem handlowym jest, organizowany dwa razy w tygodniu (czwartek i sobota) jarmark, zlokalizowany na osiedlu Bereki znajdującym się nieopodal Alei Tysiąclecia (drogi krajowej nr 49). W niedziele w miejscu targowiska odbywa się giełda samochodowa. Do lat 90 - tych na terenie miasta działał największy zakład w rejonie - Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Podhale”. Obecnie na jego terenie powstają nowe firmy. Znaczny udział w rynku pracy mają pracodawcy sektora publicznego – Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Miejski Zakład Komunikacji oraz jednostki oświatowe. Związane jest to z charakterem Nowego Targu jako największego miasta w subregionie i lokalizacją siedziby władz miejskich, Gminy Nowy Targ, Starostwa Nowotarskiego, Urzędu Skarbowego i Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej, Szpitala Powiatowego, Państwowej StraŜy PoŜarnej, Urzędu Celnego. Tabela 1 Ilość podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON wg sektorów własnościowych w roku 2004 - 2008.

Wyszczególnienie Ogółem Sektor publiczny podmiot gospodarki narodowej ogółem państwowe i samorządowe jednostki prawa budŜetowego ogółem przedsiębiorstwa państwowe spółki handlowe spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

j.m. jed. gosp.

2004 4310

2005 4282

2006 4276

2007 4308

2008 4335

jed. gosp.

111

108

110

112

101

jed. gosp.

81

80

82

84

79

jed. gosp. jed. gosp.

3 7

2 6

2 6

2 6

1 5

jed. gosp.

0

0

0

0

0

Strona 7

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Wyszczególnienie państwowe i samorządowe jednostki prawa budŜetowego, gospodarstwa pomocnicze Sektor prywatny podmiot gospodarki narodowej ogółem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą spółki handlowe spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego spółdzielnie fundacje stowarzyszenia i organizacje społeczne

j.m.

2004

2005

2006

2007

2008

jed. gosp.

1

1

0

0

0

jed. gosp.

4199

4174

4166

4196

4234

jed. gosp.

3443

3413

3389

3408

3443

jed. gosp.

133

140

146

153

154

jed. gosp.

33

20

32

33

35

jed. gosp. jed. gosp.

16 8

15 8

15 8

15 8

15 7

jed. gosp.

67

69

69

77

82

Źródło: dane GUS

PowyŜsza tabela przedstawia zestawienie ilości podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON wg sektorów własnościowych. Przedstawione dane ukazują, Ŝe znaczącą pozycją w gospodarcze miasta zajmują usługi prowadzone przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 4.1.3 Sfera społeczna W poniŜszej tabeli przedstawiono strukturę demograficzną mieszkańców Nowego Targu w latach 2001 – 2008. W roku 2008 miasto zamieszkiwało ponad 33,3 tys. osób. Porównując liczbę mieszkańców na przestrzeni ostatnich kilku lat, zauwaŜyć moŜna wahania w niewielkim zakresie z małą tendencją spadkowa od 2004 roku. Mimo to stwierdzono, Ŝe liczba ta stale przekracza 33 tys. mieszkańców.

Tabela 2 Zestawienie liczby mieszkańców w latach 2001 - 2008

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Liczba mieszkańców Ogółem Kobiety MęŜczyźni 33 616 17 568 16 048 33 650 17 613 16 037 33 622 17 626 15 996 33 662 17 636 16 026 33 592 17 626 15 966 33 550 17 631 15 919 33 422 17 553 15 869 33 340 17 507 15 833

Źródło: www.nowytarg.pl

Tabela 3 Struktura społeczna mieszkańców miasta – stan na 31.12.2007

Ludność

Ogółem

Kobiety

MęŜczyźni

33422

17553

15869

Stali mieszkańcy 0 - 6 lat

2013

972

1041

7 – 15 lat

3372

1753

1819

16 – 17 lat

1546

760

786

Wiek przedprodukcyjny

6931

3485

3646

Wiek produkcyjny

21433

10711

10722

Wiek ponadprodukcyjny

4858

3357

1501

Źródło: www.nowytarg.pl 53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

Strona 8

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Tabela 4 Zestawienie liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2009 / 2010

Wyszczególnienie

"O"

I

II

III

IV

V

VI

Razem

Szkoła Podst. - 2

46

83

78

83

81

93

95

559

Szkoła Podst. - 3

39

41

33

41

27

35

35

251

Szkoła Podst. - 4

6

16

10

10

14

13

16

85

Szkoła Podst. - 5

59

95

66

109

90

97

96

612

Szkoła Podst. - 6

16

25

31

24

22

20

32

170

Szkoła Podst. - 10

13

23

18

22

22

22

19

139

Szkoła Podst. - 11

35

68

78

65

77

79

87

489

Razem

214

351

314

354

333

359

380

2305

Gimnazjum nr 1

0

188

202

246

0

0

0

636

Gimnazjum nr 2

0

155

153

201

0

0

0

509

0

343

355

447

0

0

0

1145

Razem

Źródło: Urząd Miasta Nowy Targ

Prawie 65% obywateli miasta stanowią osoby w wieku produkcyjnym (w równym stopniu męŜczyźni jak i kobiety). Na terenie miasta do komunikacji miejskiej najlepszy dostęp mają mieszkańcy obszarów centralnych, natomiast największą liczbę osób korzystających z transportu zbiorowego stanowią mieszkańcy obszarów peryferyjnych miasta oraz miejscowości podmiejskich. W związku z utrzymującą się w ciągu ostatnich lat stałą liczbą mieszkańców, przyjąć moŜna załoŜenie, Ŝe potrzeby komunikacyjne równieŜ pozostają na niezmienionym poziomie. Problem z komunikacją mają jedynie mieszkańcy takich osiedli jak Oleksówki, Robów, Zadział, Nowe, Gazdy, Buflak, Marfiana Góra itp. Są to osiedla zlokalizowane w terenie górzystym (odległość dojścia do najbliŜszego przystanku komunikacji zbiorowej wynosi ponad 2 km), gdzie sieć i stan infrastruktury drogowej uniemoŜliwia uruchomienia połączenia z centrum miasta istniejącym taborem autobusowym. Na podstawie danych z „Analizy funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu oraz wyników badań struktury i potoków pasaŜerów komunikacji miejskiej” opracowanej przez SITK RP w Krakowie stwierdzono, Ŝe najliczniejszą grupę osób korzystających z komunikacji miejskiej w typowym dniu roboczym na podstawie biletu jednorazowego stanowią uczniowie oraz emeryci. Znacznie mniejszą grupą, ale równieŜ znaczącą są studenci. Z biletów okresowych i czasowych w największym stopniu korzystają, jak i w poprzednim przypadku, uczniowie i studenci. Podsumowując największą grupę wśród pasaŜerów korzystających z komunikacji miejskiej stanowią w kolejności: uczniowie, emeryci i studenci. Te trzy grupy realizują ponad 90 % przejazdów.

4.1.4 Środowisko naturalne Charakterystyka stanu środowiska miasta Nowy Targ Klimat Warunki klimatyczne okolic Nowego Targu odznaczają się znaczną surowością, właściwą dla duŜych kotlin śródgórskich, połoŜonych w sąsiedztwie wysokich masywów górskich. Zima jest tu długa i mroźna, wiosna późna i często deszczowa, lato krótkie, jesień na ogół pogodna, choć wietrzna. W zimie często występuje tzw. 53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

Strona 9

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

inwersja (odwrócenie) zwykłego układu temperatur. Chłodne powietrze spływa po stokach wypełniając wszystkie zagłębienia terenu, gdzie tworzą się zastoiska i mgły, podczas gdy środkowe partie stoków są nieco cieplejsze. Opad w postaci śniegu stanowi 25% całej sumy opadów. Pokrywa śnieŜna w Nowym Targu trwa średnio 111 dni i moŜe występować od połowy listopada do połowy kwietnia (choć czasami okres jej trwania moŜe się wydłuŜyć). Średnia grubość pokrywy śnieŜnej wynosi około 25 cm, maksymalna moŜe przekraczać 1 m. Często zaznacza się wyraźnie wpływ wiatru halnego, powodującego ocieplenie i szybkie tajanie śniegu. Grunty Na terenie miasta Nowy Targ dominują grunty stosunkowo słabe. Ze względu na urbanizację terenu, stosunkowo wysoką gęstość zaludnienia, rozbudowany układ drogowy (w tym drogi krajowe), a takŜe działalność przemysłową i rzemieślniczą (garbarnie, zakłady kuśnierskie), znaczne obszary zostały wyłączone z produkcji rolniczej. Wiązało się z tym zniszczenie lub ograniczenie walorów gleb. Zanieczyszczenie wód Podczas eksploatacji drogi pojazdy powodują powstawanie zanieczyszczeń, które przedostając się do środowiska wodnego, mogą zanieczyszczać równieŜ gleby. Stałym źródłem zanieczyszczeń są przede wszystkim wycieki oleju, smarów lub paliwa, ścieranie się opon, nawierzchni drogowej i zuŜycie elementów pojazdów. Do sezonowych skaŜeń dochodzi w związku z pracami utrzymaniowymi na drogach - uŜyciem środków przeciw chwastom i szkodnikom, a przede wszystkim ze stosowaniem soli do zwalczania gołoledzi. Środowisko zanieczyszczać mogą równieŜ substancje wydostające się z pojazdów w przypadku awarii lub wypadku drogowego; mogą to być zarówno substancje transportowane, jak teŜ paliwa oraz smary z uszkodzonych silników i zbiorników paliwa. Inne zanieczyszczenia, jakie mogą zawierać wody opadowe spływające z powierzchni drogi, to zanieczyszczenia związane ze środowiskiem otaczającym drogę (np. BZT5, ChZT, związki biogenne) i są one charakterystyczne dla zanieczyszczeń, które w sposób naturalny dopływają do wód powierzchniowych i do ziemi. Powietrze Na stan jakości powietrza w Nowym Targu główny wpływ ma emisja z palenisk indywidualnych oraz w mniejszym stopniu emisja komunalna, szczególnie pochodząca z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC), która w ostatnich latach jest na bieŜąco unowocześniania i modernizowana. Dominujący udział w kształtowaniu poziomu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta ma rozproszona niska emisja z palenisk domowych. Spośród zorganizowanych źródeł emisji (z zakładów emitujących powyŜej 5 Mg/rok pyłów i gazów łącznie, z wyłączeniem emisji dwutlenku węgla) większość emisji pyłu i gazów pochodzi z MPEC w Nowym Targu. W sąsiedztwie drogi krajowej Kraków – Zakopane, o bardzo duŜym natęŜeniu ruchu, występuje naraŜenie na zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego. Obszar miasta przecina ponadto z zachodu na wschód droga wojewódzka w kierunku Czarnego Dunajca i Czorsztyna oraz droga krajowa z Jurgowa do Nowego Targu. PołoŜenie miasta w Kotlinie Nowotarskiej powoduje powstawanie podczas pogody wyŜowej zastoisk zimnego powietrza i związane z tym zamglenia, będące przyczyną koncentracji zanieczyszczeń powietrza. W 2005 roku badania stęŜeń zanieczyszczeń w powietrzu w Nowym Targu były prowadzone dla następujących substancji: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu 53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

10

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

zawieszonego przy ul. Szaflarskiej metodą manualną oraz benzenu przy ul. Józefczaka metodą pasywną.

Tabela 5 Wyniki pomiarów w Nowym Targu na ul. Szaflarskiej w 2005 r.

Średnie stęŜenie w roku kalendarzowym 3 [µg/m ]

Nazwa substancji

47

24 godzinnych -

-

-

0

132

-

81

a)

dwutlenek siarki

6

pył zawieszony PM10

53

Częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu stęŜeń w roku kalendarzowym 1 godzinnych -

19

dwutlenek azotu

a)

% stęŜenia dopuszczalnego dla rocznego okresu uśrednienia

wyniki badań niekompletne

Wartość dopuszczalna dla roku kalendarzowego dla pyłu zawieszonego została przekroczona i wyniosła 132 % dopuszczalnej wartości. Tabela 6 Wyniki pomiarów w Nowym Targu w roku 2007 Wskaźnik

Średnie stęŜenia w roku kalendarzowym 3 µ/m

%stęŜenia dop. dla rocznego okresu uśrednienia

Częstość przekraczania dop. poziomu stęŜeń

Pył zawieszony

45

112

51

Dwutlenek siarki

19

-

0

Dwutlenek azotu

17

42

-

Tabela 7 Wyniki pomiarów benzenu w Nowym Targu na ul. Józefczaka w latach 2003 2005

Nazwa substancji

benzen

2003 Średnie stęŜenie roczne 3 [µg/m ]

2004 Średnie stęŜenie roczne 3 [µg/m ]

Średnie stęŜenie roczne 3 [µg/m ]

2,63

2,97

4,66

2005 Średnie Średnie stęŜenie w stęŜenie w sezonie sezonie letnim zimowym 3 3 [µg/m ] [µg/m ] 2,22 7,1

Benzen zaliczany do grupy lotnych związków organicznych (LZO) jest najprostszym węglowodorem aromatycznym. Jest to substancja o działaniu rakotwórczym. Emitowany jest między innymi z procesów spalania paliw stałych i płynnych.

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

11

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Średnie min./max. stęŜenie w roku 3 [µg/m ] 7,9/0,6

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Wykres 1 Średnie stęŜenia benzenu w Nowym Targu w 2005 r.

Na zanieczyszczenie powietrza znaczący wpływ mają substancje powstające podczas pracy silników pojazdów przemieszczających się po drogach. Emitowane są głównie: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzen, pył zwieszony oraz w mniejszym stopniu ołów. Przekroczenia dopuszczalnych norm występują przewaŜnie w przypadku dwutlenku azotu. Na wielkość emisji zanieczyszczeń wpływ mają takie czynniki jak: natęŜenie ruchu, struktura rodzajowa, stan techniczny pojazdów i ich konstrukcja, rodzaj i jakość paliwa oraz jego zuŜycie, ciągłość ruchu (przerywany/nieprzerywany), prędkość ruchu, pochylenie podłuŜne jezdni oraz rozwiązania geotechniczne drogi i skrzyŜowań. Na sposób rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń mają wpływ warunki pogodowo – klimatyczne ( w tym lokalnego mikroklimatu), obecność zabudowy oraz zieleń izolacyjna (jej rodzaj oraz zwartość). Hałas Hałas komunikacyjny generowany jest poprzez ruch środków transportu. Przez teren miasta przebiegają waŜne trasy komunikacyjne: drogi krajowe nr 47 i 49, drogi wojewódzkie nr 969 i 957, drogi oraz linia kolejowa do Zakopanego. Znaczne uciąŜliwości ze względu na hałas drogowy występują w centrum Nowego Targu. Hałas komunalny ma charakter lokalny i swym zasięgiem obejmuje teren luźnej i zwartej zabudowy mieszkalnej. Uwarunkowania środowiskowe Uwarunkowania ochrony środowiska wskazują: •

Obszary chronione przed intensywną zabudową – tereny najcenniejsze przyrodniczo. Sposób zagospodarowania i kryteria ochrony wynikają z połoŜenia w strefie górskiej lub strefie Doliny Dunajca;Obszary wyłączone z zabudowy – tereny chronione z mocy ustawy Prawo Ochrony Przyrody.

PowyŜsze obszary obejmują w głównej mierze: tereny wybitnie górskie wchodzące w skład Gorczańskiego Parku Narodowego, tereny lasów, tereny do zalesień i zadrzewień, główne kanały wentylacyjne obejmujące dna dolin Białego i Czarnego Dunajca oraz dolnego biegu Kowańca, tereny rolne połoŜone w części dolinnej, tereny rolne połoŜone na stokach górskich, tereny obudowy biologicznej rzek i potoków oraz tereny złóŜ surowców mineralnych.

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

12

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Uwarunkowania wynikające z ochrony konserwatorskiej dotyczą terenów i obiektów chronionych z mocy ustawy Prawo Ochrony Przyrody, takich jak: •

Rezerwat torfowiskowy – „Bór na Czerwonym”;Pomniki przyrody – 5 lip koło Kościoła św. Anny na cmentarzu oraz 21 modrzewi przy ul. Waksmundzkiej;Mech torfowiec –występuje przede wszystkim na południowych i zachodnich obrzeŜach miasta, sporadycznie moŜe równieŜ pojawiać się na pozostałym obszarze;Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.Otulina Gorczańskiego Parku Narodowego, obejmująca północną część miasta.

4.2

Charakterystyka stanu sektora transportu publicznego

4.2.1 Stan i struktura sieci drogowej Na terenie miasta znajduje się łącznie 226,5 km dróg, w tym:12,7 km – drogi krajowe;4,1 km – drogi wojewódzkie;10,1 km – drogi powiatowe;83,4 km – drogi gminne (80,6 km o nawierzchni bitumicznej, 2,8 o nawierzchni utwardzonej z kostki),116,2 km – drogi wewnętrzne, własność miasta, o nawierzchni gruntowej).

PowyŜszy podział przedstawia Rysunek 1. Na terenie miasta wyodrębniono równieŜ:Drogi główne ruchu przyspieszonego – 5,2 km;Drogi główne – 6,6 km;Drogi zbiorcze – 8,4 km;Drogi dojazdowe – 83,4 km – w zarządzaniu miasta;Drogi wewnętrzne – 116,2 km – własność miasta.

Na poniŜszych fotografiach ukazano przykładowy stan dróg na terenie miasta Nowy Targ. Fot. 1 Przykładowy stan dróg na terenie miasta Nowy Targ

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

13

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Źródło: Opracowanie własne

Najbardziej obciąŜonymi ulicami na terenie miasta są:ciąg ul. Szaflarska – ul. Kościuszki;ciąg al. Tysiąclecia, ul. Ludźmierska (Al. Tysiąclecia na odcinku od skrzyŜowania z ul. św. Doroty do skrzyŜowania z ul. Kolejową jest dwujezdniowa, mimo to warunki ruchu na niej panujące są na poziomie niezadowalającym, występuje duŜy ruch pojazdów, na pozostałej części warunki ruchu mino mniejszego natęŜenia ruchu są równieŜ niezadowalające ze względu na przekrój jednopasowy);ul. Krakowska (DK 47);ul. Waksmundzka (od ronda Ofiar Katynia do Rynku) – w dni targowe, utrudniony wyjazd z zajezdni MZK na linie.

Największe potoki ruchu tranzytowego na terenie miasta występują na kierunku północ – południe (w ciągu drogi krajowej nr 47 Rabka – Zakopane oraz na relacji wschód – południe (pomiędzy wlotem z Krościenka a wlotem zakopiańskim). PowyŜsze dane uzyskano ze Studium Układu Komunikacyjnego dla Miasta Nowy Targ i uzupełniono wizją w terenie.

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

14

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Rysunek 1 Administracyjny podział dróg na terenie miasta Nowy Targ

Źródło: Studium układu komunikacyjnego dla miasta Nowy Targ

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

15

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

4.2.2 System transportu publicznego Usługi transportu zbiorowego na terenie miasta i ościennych miejscowości świadczy Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu. Oprócz tego usługi komunikacji miejskiej świadczy pięciu przewoźników prywatnych, którzy realizują (w oparciu o pozwolenia na realizację przewozów wydane przez miasto Nowy Targ) połączenia na następujących trasach: − Nowy Targ – Bańska WyŜna (5 połączeń w ciągu dnia) przewoźnik: Marta Strama Przedsiębiorstwo WielobranŜowe; − Nowy Targ – Zaskale ( 10 połączeń w ciągu dnia), przewoźnik: Edward Tyrpuła, Piotr Kowalski Transport Osobowy kowalski, Tyrpuła s.c.; − Nowy Targ – Szaflary (9połączeń w ciągu dnia), przewoźnik: Oraczko Stanisław Przewóz Osób WERDAN − Nowy Targ Dworzec Autobusowy – Nowy Targ Kokoszków (6 połączeń w ciągu dnia), przewoźnik: PKS sp. z o.o.; − Nowy Targ – Obidowa (9 połączeń w ciągu dnia, wydawanie zezwolenia w trakcie realizacji), przewoźnik: Edward Tyrpuła Przewóz Osób BUS. Zezwolenie na realizację przewozów przez przewoźników prywatnych wydawane są równieŜ przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz Urząd Marszałkowski w Krakowie (połączenia w większości realizowane na trasie Kraków – Nowy Targ – Zakopane). PoniŜej przestawiono listę przewoźników, którym zezwolenie wydało Starostwo Powiatowe. Tabela 8 Zestawienie przewoźników realizujących połączenia przez Nowy Targ na podstawie pozwoleń wydanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu. Lp. 1. 2. 3. 4.

Nazwa przewoźnika Usługi Transportowe – Osobowe Andrzej Janowiec Przewóz Osób i Towarów Kazimierz Kacwin; Przewóz Osób i Towarów Marian Ligas P.H.U.P „Mount-Tour”; Firma Transportowo –Usługowa Przewóz Osób Janusz MęŜyk Usługi Transportowo – Osobowe „MINI BUS”

5.

Przewozy „BUS”

6.

Mitrans-Bus s.c.

7.

Przewóz osób Alojzy Machaj

8.

9.

Linia komunikacyjna

Transport Osobowy Adam Górecki Transport Towarowo – Osobowy Sławomir Półchłopek

Średnia liczba kursów na dobę

Pyzówka – Nowy Targ

9

Szczawnica – Nowy Targ

5

Szczawnica – Nowy Targ

3

Skawa Dolna – Nowy Targ

13

Rabka Zdrój – Nowy Targ

6

Rabka WyŜna - Nowy Targ

10

Jaworki – Nowy Targ

11

Ochotnica Góra – Nowy Targ

10

Nowy Targ – Rabka Zdrój

18

Zubrzyca Góra – Nowy Targ

18

Nowy Targ – Ciche Górne

7

Nowy Targ - Cz. Dunajec – Ciche Górne

6

Nowy Targ - Załuczne

13

Nowy Targ – Sromowce NiŜne

10

Frydman – Nowy Targ

11

10.

Przewóz Osób „BUS” Edward Trypuła

Nowy Targ - Czorsztyn

20

Nowy Targ - Czerwienne

10

11.

FTU IBERT Daniel Krusimowski

Frydman – Nowy Targ

17

Sromowce NiŜne – Nowy Targ

11

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

16

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Lp.

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Nazwa przewoźnika

Linia komunikacyjna

Średnia liczba kursów na dobę

Sromowce NiŜne – Niedzice – Nowy Targ

12.

13.

14.

15.

Przewóz Osób Edward Chowaniec

Firma Przewozowa „JANKARA”

PKS Nowy Targ Sp. z o o

Usługi Transportowe Agencja Turystyczna – Pośrednictwo Wojciech Jarosz

1

Frydman – Nowy Targ

2

Kacwin – Nowy Targ

13

Harkabuz Podszkle – Nowy Targ

21

Lipnica Wielka – Nowy Targ

13

Bukowina Osiedle – Nowy Targ

4

Lipnica Mała – Nowy Targ

10

Lipnica Wielka – Nowy Targ

6

Nowy Targ – Sromowce NiŜne

5

Nowy Targ – Ochotnica Górna

5

Jaworki – Nowy Targ

6

Nowy Targ - Lipnica Wieka

3

Nowy Targ - Ciche

2

Nowy Targ - ChyŜne

1

Nowy Targ – Lipnica Mała

2

Nowy Targ – Zubrzyca Górna

4

Nowy Targ - Kacwin

2

Nowy Targ - Huba

12

Spytkowice – Nowy Targ

13

Nowy Targ - Szlembark

11

Rokiciny Podh. – Nowy Targ - Skrzypne

10

Rokiciny Podh. – Nowy Targ - Maruszyna

14

16.

Przedsiębiorstwo wielobranŜowe „KAJA”

17.

Transport Osobowy Andrzej Langowski

Szczawnica – Nowy Targ

5

18.

Firma Przewozowa „EFEKT”

Lipnica Wielka – Nowy Targ

7

Szczawnica – Nowy Targ

2

Szczawnica – Nowy Targ

2

Krościenko n. D. – Nowy Targ

3

BUS – Przewóz Osób i Towarów Paweł

Jaworki – Nowy Targ

2

Wójcik

Szczawnica – Nowy Targ

2

23.

PHU ANIK

Stare Bystre – Nowy Targ - Czerwienne

1

24.

Przewóz Osób Krzysztof Pilch

Lipnica Wielka – Nowy Targ

2

19. 20. 21. 22.

PHU Halina Malinowska PHU Grzegorz Chlipała Przewóz Osób i Towarów „BUS” Krzysztof Hamerski Przewóz Osób i Towarów Franciszek Jandura

Przewoźnicy prywatni w większości realizują połączenia dalekobieŜne, nieobejmujące transportu osób wewnątrz miasta. W związku z tym ich udział w przewozach wewnątrzmiejskich nie ma większego znaczenia. Stanowią oni konkurencję dla MZK jedynie w miejscowościach bezpośrednio na przyległych do Nowego Targu. Oprócz wymienionych wyŜej przewoźników, realizowane są równieŜ połączenia dalekobieŜne przez PPKS Nowy Targ naleŜący do PKS GRUPA MPK Łódź. Dworzec PKS zlokalizowany jest w pobliŜu skrzyŜowania Al. Tysiąclecia i ul. Kilińskiego w centrum miasta. MZK Nowy Targ, który obsługuje 11 regularnych linii autobusowych, jest największym operatorem transportu publicznego na terenie miasta. PoniŜej przedstawiono zestawienie przystanków początkowych i końcowych dla wszystkich linii oraz schematyczny rysunek przedstawiający przebieg linii komunikacji zbiorowej realizowanej przez MZK na terenie miasta. 53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

17

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Tabela 9 Skrajne przystanki dla połączeń realizowanych przez MZK Nowy Targ

Nr linii

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

0

Szaflarska CPN

Ludźmierska NZPS

1

Zaskale Remiza

Bór Remiza

2

Ludźmierz Pętla

Kowaniec Pętla

3

Waksmundzka Pętla

Obidowa Pętla

4

Kowaniec Pętla

Szaflary

5

Ludźmierska StraŜ PoŜarna

Łopuszna Ośrodek Zarybieniowy

6

Nowy Szpital

Szaflarska

7

Kowaniec Pętla

Pyzówka

8

Krakowska

Al. Tysiąclecia

9

Szaflarska

Grel

10

Zaskale Remiza

Nowy Szpital

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

18

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Rysunek 2 Przebieg linii komunikacji MZK na ternie miasta Nowy Targ

Źródło: Opracowanie własne

Jak wynika z powyŜszego rysunku do terenów nieobsługiwanych przez komunikację miejską naleŜą osiedla Nowe, Buflak, Zadział, Marfiana Góra, Robów, Gazdy oraz Oleksówki. MZK Nowy Targ realizuje równieŜ przewozy pasaŜerskie poza obszarem miasta, głównie do miejscowości połoŜonych w ścisłym jego sąsiedztwie, do miejscowości Szaflary, Ludźmierz, Klikuszowa, Waksmund, Bór, Zaskale, Łopuszna, Ostrowsko oraz Pyzówka. PowyŜsze połączenia słuŜą zarówno rozwojowi gospodarczemu 53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

19

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

miasta (dowoŜą mieszkańców okolicznych miejscowości do miejsc pracy połoŜonych w Nowym Targu) jak teŜ zapewniają dojazd do szkół ponadpodstawowych oraz jednostek uŜyteczności publicznej takich jak urzędy czy szpital. Przewozy pasaŜerskie realizowane są przy uŜyciu taboru, który w części wymaga wymiany lub gruntownej odnowy. MZK dysponuje łącznie 18 autobusami (marki: Jelcz, Autosan oraz Solbus), z czego niecała połowa wyprodukowana jest przed rokiem 1995 (w większości miarki Jelcz). Szczegółowe zestawie informacji na temat taboru znajduje w się poniŜszej tabeli.

Przebieg do II NG

Przebieg po ostatniej NG do 31.12.08r.

Planowany rok NG

Planowany rok likwidacji

Lata eksploatacji

Lp.

Nr inw.

Marka

Typ

Rok prod.

1

415

Jelcz

M 11

1987

2

416

Jelcz

M 11

1987

3

417

Jelcz

M 11

1987

4

418

Jelcz

M 11

1987

5

421

Jelcz

M 11

1987

6

424

Jelcz

120 M

1996

7

425

Jelcz

120 M

1996

II 1991 IX 1993 VII 2007 VIII 2007

8

426

Jelcz

120 M

1998

9

427

Jelcz

10

428

Jelcz

11

429

Jelcz

120 M 120 M/3 120 M/3

1999

-

-

-

12

422

Autosan

H-6

1994

-

-

-

13

423

Autosan

H-6

1994

-

-

-

14

430

Autosan

H-7

2004

-

-

-

15

431

Autosan

H-7

2004

-

-

16

432

Autosan

H-7

2006

-

17

433

Solbus

SN11M

2007

-

18

434

Solbus

SN11M

2007

-

XI 1993 XII 1991 XII 1991

Przebieg łączny od początku eksploatacji do 31.12.07r.

431.300

351,848

1.074.010

-

2010

22

422,677

411,361

1.061.863

-

2010

22

413.370

373,052

981,57

-

2010

22

351,701

429,819

1.002.482

-

2010

22

385.720

382,494

1.093.679

-

2010

22

Data wyk. II NG

Data wyk. I NG

Przebieg do I NG

Tabela 10 Zestawienie środków transportu na dzień 31.12.2008

289,664

XI 2002 VI 2000 VI 2001 IX 2000 V 2001

593,092

-

-

79,365

672,457

-

-

13

630.825

-

-

13.912

658.649

-

13

-

-

-

-

-

654.022

-

11

1998

-

-

-

-

-

643.265

wykonano VII 2009 wykonano IX 2009

-

11

1999

-

-

-

-

-

591.967

2010

-

10

-

-

555.866

2010

-

10

-

-

349.745

-

-

15

-

-

398.930

-

-

15

-

-

229.527

-

-

5

-

-

-

200.455

-

-

5

-

-

-

-

142.963

-

-

3

-

-

-

-

55.781

-

-

2

-

-

-

-

56.679

-

-

2

290,862 227,825 195,148 220,962

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MZK

Obecnie wszystkie pojazdy muszą spełniać w zakresie emisji spalin normy europejskie. PoniŜej przedstawiono autobusy MZK spełniające te normy: •

EURO 2

− − −EURO 3EURO 4

− −

Jelcz 120 M/3 – 2 sztuki; Autosan H-7 – 2 sztuki; Jelcz 120 M – 2 sztuki. Autosan H-7 – 1 sztuka; Solbus SN 11 - 2 sztuki.

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

20

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

MZK posiada równieŜ 9 pojazdów niespełniających Ŝadnej z norm EURO dotyczącej emisji spalin (Autosan H-6 – 2 sztuki; Jelcz 120 M – 2 sztuki, Jelcz M11 – 5 sztuk). Na poniŜszych fotografiach pokazano stan niektórych przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta. Fot. 2 Przykładowe przystanki komunikacji miejskie w Nowym Targu

Źródło: Opracowanie własne

Przez miasto przebiega równieŜ linia kolejowa. Nie obsługuje jednak ona ruchu pasaŜerskiego wewnątrzmiejskiego, a jedynie ruch dalekobieŜny w kierunku Krakowa i Zakopanego. Dworzec PKP zlokalizowany jest przy ul. Kolejowej we zachodniej części miasta. 4.2.3 Analiza marketingowa W poniŜszych tabelach przedstawiono podstawowe charakterystyki poszczególnych linii autobusowych komunikacji MZK Nowy Targ w typowym dniu roboczym oraz w dniu targowym. Tabela 11 Charakterystyka dobowych przewozów pasaŜerskich w dniu roboczym i targowym Nr linii

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

Liczba kursów w ciągu dnia (w dwóch kierunkach) Dzień roboczy Dzień targowy

0 1 2 3

Szaflarska CPN Zaskale Remiza Ludźmierz Pętla Waksmundzka Pętla

Długość trasy – km (w dwóch kierunkach)

Łącznia liczba przewiezionych pasaŜerów Dzień roboczy Dzień targowy

Ludźmierska NZPS

15

15

13,3

268

251

Bór Remiza

32

32

32,0

1061

1144

Kowaniec Pętla

46

46

21,0

1618

1808

Obidowa Pętla

32

32

29,8

932

974

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

21

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Nr linii

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

Liczba kursów w ciągu dnia (w dwóch kierunkach) Dzień roboczy Dzień targowy

4 5 6 7 8 9 10

Kowaniec Pętla Ludźmierz StraŜ PoŜarna Nowy Szpital Kowaniec Pętla Krakowska Szaflarska Zaskale Remiza

Długość trasy – km (w dwóch kierunkach)

Łącznia liczba przewiezionych pasaŜerów Dzień roboczy Dzień targowy

Szaflary Pętla Łopuszna Ośr. Zdrowia Szaflarska Pyzówka Al. 1000 -lecia Grel

24

24

24,0

913

1075

16

16

26,2

569

675

34 12 1 32

34 12 1 32

8,4 32,0 4,1 10,6

442 382 25 283

522 365 21 295

Nowy Szpital

26

26

15,6

544

546

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MZK

Jak wynika z powyŜszej tabeli najbardziej obciąŜoną linią komunikacji miejskiej jest linia nr 2 przewoŜąca ponad 1600 pasaŜerów w typowym dniu roboczym oraz ponad 1800 pasaŜerów w dniu targowym. Na niniejszej linii realizowana jest największa liczba kursów. Najmniej obciąŜoną linią jest linia nr 8 realizująca w ciągu dnia tylko jeden kurs i przewoŜąca tylko 25 pasaŜerów w dniu roboczym oraz 21 pasaŜerów w dniu targowym. Na większości linii zanotowano wzrost liczy pasaŜerów w dniu targowym w porównaniu do typowego dnia roboczego. Największy wzrost zanotowano na linii nr 1, 2, 4 oraz 5. W dniu targowym autobusy kursują na nieznacznie wydłuŜonych trasach, liczba kursu nie ulega zmianie. Ceny biletów w komunikacji miejskiej w podziale na rodzaje oraz poszczególne strefy pokazano w poniŜszej tabeli. Strefa pierwsza obejmuje granice administracyjne miasta Nowy Targ. Strefa druga obejmuje granice administracyjne miejscowości: Szaflary, Zaskale, Ludźmierz, Klikuszowa, Waksmund oraz Ostrowsko. Strefa trzecia zawiera się w granicach administracyjnych następujących miejscowości: Gronków, Obidowa, Łopuszna, Lasek i Trute. Strefa czwarta to miejscowości Morawczyna, Pyzówka oraz Bór.

Tabela 12 Zestawienie cen biletów dla komunikacji MZK Nowy Targ – stan na 11.09.2009

Cena

Rodzaj biletu

bilet normalny [zł] bilet ulgowy [zł] Bilety jednorazowe w jednej strefie 2,10 1,05 w dwóch strefach 2,50 1,25 w trzech strefach 2,80 1,40 w czterech strefach 3,00 1,50 Karnety dziesięcioprzejazdowe 18,90 9,45 Bilet czasowy 40 min w jednej strefie 3,40 1,70 Bilet miesięczny w jednej strefie na jedną linię 63,00 31,50 w jednej strefir na jedną linię dziecie przedszkolne, uczniowie szkół podstwaowych w dwóch strefach 53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

22

23,0075,00

37,5

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Cena

Rodzaj biletu

bilet normalny [zł] bilet ulgowy [zł] 84,00 42,00 90,00 45,00 84,00 42,00 24,00 12,00

w trzech strefach w czterech strefach na sieć miejską przesiadkowy na jedną linię Źródło: www.nowytarg.pl

Do przejazdów bezpłatnych w pojazdach MZK Nowy Targ uprawnionych jest 8 grup pasaŜerów (2 uprawnienia mają charakter ustawowy, a 6 gminny), natomiast z przejazdów ulgowych moŜe korzystać 8 grup pasaŜerów (3 uprawnienia mają charakter państwowy, a 5 gminny). Szczegółowe informacji o uprzywilejowanych grupach przedstawiono w poniŜszych tabelach.

Tabela 13 Grupy uprzywilejowane do przejazdów bezpłatnych

Lp.

Osoby uprawnione

Podstawa uprawnienia/ dokument poświadczający uprawnienie Uprawnienia ustawowe

1.

Parlamentarzyści

Posłowie i senatorowie na podstawie legitymacji Posła, Senatora.

2.

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich opiekunowie

Inwalidzi wojenni i, których niepełnosprawność powstała w związku z pełnieniem słuŜby wojskowej na podstawie ksiąŜki inwalidy wojennego, wojskowego wystawionej przez organ rentowy.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

Dzieci w wieku do lat 4 Honorowi dawcy krwi I grupy zameldowani w gminach objętych porozumieniem Honorowi dawcy krwi na przejazd powrotny z punktu krwiodawstwa w dniu oddania krwi Ociemniali i niewidomi i towarzyszący im przewodnicy Inwalidzi z orzeczeniem, ustalającym znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) Osoby, które ukończyły 70 rok Ŝycia

Uprawnienia gminne Na podstawie oświadczenia opiekuna na podstawie zweryfikowanej listy Zarządu PCK i rocznego biletu imiennego wydanego przez MZK na podstawie wpisu punktu krwiodawstwa w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi PCK. Ociemniali i niewidomi i towarzyszący im przewodnicy na podstawie dowodu osobistego z wpisem o I grupie inwalidzkiej, legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności lub legitymacji rencisty z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym toŜsamość Dokument stwierdzający wiek i toŜsamość osoby

Źródło: Analiza funkcjonalna Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu oraz wyniki badań struktury i potoków pasaŜerów komunikacji miejskiej

Tabela 14 Grupy uprzywilejowane do przejazdów ulgowych

Lp.

Podstawa uprawnienia/ dokument poświadczający uprawnienie

Osoby uprawnione

Uprawnienia ustawowe

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

23

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Lp.

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Osoby uprawnione

1.

Kombatanci

2.

Studenci

3.

Osoba represjonowana

4.

5. 6. 7.

8

Podstawa uprawnienia/ dokument poświadczający uprawnienie Kombatanci na podstawie waŜnej legitymacji kombatanckiej. Studenci szkół wyŜszych na podstawie waŜnej legitymacji studenckiej wydanej przez polską szkołę wyŜszą. Osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego na podstawie odpowiedniego zaświadczenia Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Uprawnienia gminne

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych WaŜna legitymacja szkolna (nie dłuŜej niŜ do ukończenia 24 roku Ŝycia) Emeryci Legitymacja emeryta wraz z dokumentem toŜsamości Dzieci i młodzieŜ dotknięta inwalidztwem i niepełnosprawna

Na podstawie waŜnej legitymacji wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Dzieci od lat 4 do rozpoczęcia Na podstawie oświadczenia opiekuna nauki w szkole podstawowej Opiekunowie inwalidów z orzeczeniem ustalającym znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i Na podstawie oświadczenia ustnego – przez wskazanie niezdolność do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) Źródło: Analiza funkcjonalna Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu oraz wyniki badań struktury i potoków pasaŜerów komunikacji miejskiej

4.2.4 System parkowania W Nowym Targu brak jest spójnego systemu parkowania oraz nie ma określonej w związku z tym polityki rozwoju. Obecnie parkowanie odbywa się na wyznaczonych do tego parkingach oraz równolegle wzdłuŜ krawędzi ulic. W ścisłym centrum miasta znajduje się 480 miejsc postojowych na wydzielonych parkingach płatnych i bezpłatnych. Występuje liczne parkowanie niezgodne z przepisami.

4.2.5 Organizacja i zarządzanie ruchem Osobą odpowiedzialną za organizację i zarządzanie ruchem w mieście jest Starosta. Na terenie miasta zlokalizowanych 9 sygnalizacji ,w tym: •

5 sygnalizacji świetlnych (4 sygnalizacje na skrzyŜowaniach oraz jedna na przejściu dla pieszych) na Al. Tysiąclecia;3 sygnalizacje świetlne (1 sygnalizacja na skrzyŜowaniu, jedna sygnalizacja na przejeździe kolejowym i jedna na przejściu dla pieszych) na ul. Ludźmierskiej;jedna sygnalizacja świetlna na ul. Szaflarskiej.

Wszystkie sygnalizacje są sygnalizacjami akomodacyjnymi. Na Al. Tysiąclecia w ciągu dnia dla sygnalizacji zastosowano koordynację, umoŜliwiającą stworzenie tzw. „zielonej fali” i płynne poruszanie się pojazdów.

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

24

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Na terenie miasta zlokalizowane są równieŜ trzy ronda: na skrzyŜowaniu ul. św. Anny, Kościuszki oraz ul. Kowaniec (Rondo im. ks. Tischnera), na skrzyŜowaniu Al. Tysiąclecia i ul. Jana Pawła II (Rondo Jana Pawła II) oraz na skrzyŜowaniu ul Jana Pawła II i ul. Waksmudzkiej (Rondo Ofiar Katynia). Jednym z podstawowych załoŜeń organizacji ruchu na terenie miasta jest dąŜenie do wprowadzania ruchu jednokierunkowego na wąskich ulicach oraz budowa buforowych parkingów na obrzeŜach miasta. 4.2.6 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W ciągu ostatnich 3 lat (2006, 2007, 2008) na terenie miasta doszło do 1261 zdarzeń drogowych, w tym do 61 wypadków, w których śmierć poniosło 6 osób a 81 zostało rannych. Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe liczba wypadków śmiertelnych rośnie z roku na rok (2006 – 1 osoba śmiertelna, 2007 – 2 osoby śmiertelne, 2008 – 3 osoby śmiertelne). Największa liczba zdarzeń drogowych ma miejsce na Al. Tysiąclecia, ul. Szaflarskiej oraz Wojska Polskiego. W ciągu ostatnich trzech lat nie odnotowano Ŝadnego powaŜnego zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu komunikacji zbiorowej, jak równieŜ nie odnotowano większych incydentów w pojazdach. KaŜdy z kierowców pojazdów komunikacji miejskiej w ramach zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa swojego i pasaŜerów dysponuje radiotelefonem, umoŜliwiającym wezwanie natychmiastowej pomocy. Analiza ruchliwości mieszkańców 4.2.7 Ruchliwość mieszkańców określa średnią liczbę podróŜy odbywanych przez poszczególne grupy społeczne w ciągu typowego dnia roboczego. Brak jest danych o ruchliwości wszystkich mieszkańców miasta. Ruchliwość osób korzystających z transportu zbiorowego określono na podstawie informacji z badań przeprowadzonych w komunikacji miejskiej udostępnionych przez Urząd Miasta Nowy Targ.

Średnia ruchliwość pasaŜerów komunikacji miejskiej przedstawia się następująco: •

w dniu roboczym – 1,13 [podróŜy / dobę],w dniu targowym – 1,23 [podróŜy / dobę],w sobotę – 1,42 [podróŜy / dobę],w niedzielę – 1,09 [podróŜy / dobę].

Średnia ruchliwość pasaŜerów komunikacji miejskiej posługujących się biletami okresowymi przedstawia się następująco: •

w dniu roboczym – 1,48 [podróŜy / dobę],w dniu targowym –1,72[podróŜy / dobę] ,w sobotę –2.09 [podróŜy / dobę],w niedzielę –1.42 [podróŜy / dobę].

Ruchliwość pasaŜerów komunikacji miejskiej posługujących się biletami okresowymi jest większa od średniej ruchliwości wszystkich pasaŜerów (niezaleŜnie od rodzaju posiadanego biletu). Związane jest to z większą elastycznością podróŜy oraz mniejszymi jej kosztami. Szczegółowe zestawienie wyników badań w transporcie miejskim w typowym dniu roboczym przedstawiono w poniŜszej tabeli.

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

25

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Cena biletu [ zł]

Liczba deklarowanych przejazdów w ciągu dnia

Ilość ankietowanych pasaŜerów

Ruchliwość dobowa

Ruchliwość w czasie obowiązywania biletu

Tabela 15 Ruchliwość pasaŜerów komunikacji miejskiej w Nowym Targu w typowym dniu roboczym

2,00

246

246

1,00

1,00

2,30

201

201

1,00

1,00

2,60

48

48

1,00

1,00

2,90

16

16

1,00

1,00

w jednej strefie

1,00

30

30

1,00

1,00

w dwóch strefach

1,15

29

29

1,00

1,00

w trzech strefach

1,30

1

1

1,00

1,00

w czterech strefach

1,45

1

1

1,00

1,00

w jednej strefie

1,00

216

216

1,00

1,00

w dwóch strefach

1,15

188

188

1,00

1,00

w trzech strefach

1,30

69

69

1,00

1,00

w czterech strefach normalny

1,45

14

14

1,00

1,00

28

1,00

6,00

Rodzaj biletu

w jednej strefie Jednorazowy w dwóch strefach normalny w trzech strefach w czterech strefach

ustawowy Jednorazowy ulgowy gminny

6-cio przejazdowy Karnet na sieć miejską

10,00

28

ustawowy

5,00

0

0

0,00

0,00

gminny

5,00

27

27

1,00

6,00

normalny 10-cio przejazdowy

ustawowy gminny

przesiadkowy

0

0

0,00

0,00

9,00

0

0

0,00

0,00

9,00

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

144

68

2,12

64,41

104

52

2,00

60,83

22,00

w jednej strefie Okresowy normalny

18,00

60,00

w dwóch strefach

69,00

w trzech strefach

78,00

55

28

1,96

59,75

w czterech strefach

87,00

4

2

2,00

60,83

sieć miejska

80,00

8

4

2,00

60,83

37

16

2,31

70,34

16

9

1,78

54,07

12

6

2,00

60,83

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

Okresowy ulgowy

przesiadkowy w jednej strefie ustawowy

w dwóch strefach w trzech strefach w czterech strefach

gminny

11,00 30,00 34,50 39,00 43,50

sieć miejska przesiadkowy

40,00

0

0

0,00

0,00

11,00

0

0

0,00

0,00

w jednej strefie

30,00

445

198

2,25

68,36

268

132

2,03

61,76

w dwóch strefach 53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

26

34,50

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

w trzech strefach w czterech strefach sieć miejska

39,00 43,50 40,00

Okaziciel, sieć miejska

120,00

85

44

1,93

58,76

11

5

2,20

66,92

19

9

2,11

64,21

0

0

0,00

0,00

Przejazdy bezpłatne

-

612

302

2,03

2,03

Przejazdy bez biletu

-

230

230

1,00

1,00

3164

2219

1,12

21,51

Ruchliwość ogółem (wiersze 1-39) Ruchliwość - bilety okresowe (wiersze 19-36)

1208 573 1,48 Źródło: Analiza funkcjonalna Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu oraz wyniki badań struktury i potoków pasaŜerów komunikacji miejskiej

4.3

45,11

Analiza SWOT

Jedną z najczęściej stosowanych metod analitycznych jest analiza SWOT. Polega ona na identyfikacji czynników (wewnętrznych i zewnętrznych) podzielonych na cztery grupy: mocne strony, słabe strony, szanse i zagroŜenia.

Tabela 16 Analiza SWOT – mocne i słabe strony

Mocne strony − Struktura taryfowa zapewniająca równowagę pomiędzy interesem przewoźnika i pasaŜera;

Słabe strony − WraŜliwość komunikacji autobusowej na zatłoczenie w ruchu drogowym;

− Zrozumienie władz Nowego Targu dla problemów transportu publicznego;

− Brak priorytetów dla transportu publicznego w ruchu ulicznym;

− Turystyczny charakter miasta, bliskie sąsiedztwo uzdrowisk i innych ośrodków turystycznych;

− Niski standard funkcjonalny i techniczny części taboru przewoźnika miejskiego, pojazdy niedostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych;

− Uchwalone Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta;

− Niedostateczny standard nawierzchni niektórych dróg i ulic oraz ich wyposaŜenia;

− Rozbudowany układ komunikacji miejskiej;

− Niedostateczna liczba parkingów;

− Część taboru w dobrym stanie technicznym;

− Ulice o małej szerokości uniemoŜliwiające obsługę standardowym taborem komunikacji zbiorowej;

− Gęsta sieć uliczna o nawierzchni bitumicznej, obsługująca zdecydowaną większość terenów zamieszkałych.

− Niedostatek środków budŜetowych w stosunku do potrzeb rozwojowych transportu publicznego; − PołoŜenie w terenie górskim, utrudniające funkcjonowanie transportu publicznego w niektórych rejonach miasta; − Wysoki poziom zanieczyszczeń transportowych, szczególnie wzdłuŜ głównych arterii; − Odpływ wykształconej kadry;

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

27

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Tabela 17 Analiza SWOT – szanse i zagroŜenia

Szanse − MoŜliwość dopasowania usług przewozowych do oczekiwań pasaŜerów; − MoŜliwość wykorzystania doświadczeń innych miast w zakresie kreowania zrównowaŜonego rozwoju; − Integracja Polski z Unią Europejską – moŜliwość pozyskania środków unijnych; − Nowe technologie i urządzenia techniczne mogące podnieść jakość usług transportu publicznego; − Rozbudowana sieci ulic o nawierzchni bitumicznej umoŜliwiającej rozszerzenie sieci komunikacji zbiorowej; − Gęsta sieć ulic w centrum umoŜliwiająca ograniczenia ruchu samochodów osobowych i wprowadzenie priorytetów dla komunikacji zbiorowej; − Strumienie finansowe ze źródeł Unii Europejskiej.

ZagroŜenia − Wysoki koszt pracy; − Postępująca dekapitalizacja taboru; − Niedostateczna jakość infrastruktury drogowej; − Niekontrolowany rozwój motoryzacji indywidualnej i nienadąŜający za nim rozwój infrastruktury drogowej; − Występowanie czynników powodujących zmniejszenie się wpływów ze sprzedaŜy biletów przejazdowych: starzenie się społeczeństwa, wzrost pasaŜerów uprawnionych do przejazdów ulgowych i bezpłatnych; − Niekontrolowana konkurencja przewoźników prywatnych w komunikacji zbiorowej; − Niewystarczająca ilość środków finansowych na miejski transport publiczny; − System prawny niedostosowany do współczesnych potrzeb transportu publicznego;

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

28

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

5

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Prognoza rozwoju usług transportu publicznego 5.1.1 Zmiany w rozkładzie głównych źródeł i celów ruchu Obecnie Nowy Targ jest miastem pełniącym niewielką rolę jako ośrodek przemysłu turystycznego, w porównaniu do innych miast w regionie. Brakuje nowoczesnej bazy turystycznej (np. wyciągi narciarskie, hotele, pensjonaty). W Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ załoŜono stworzenie „swoistego, oryginalnego wizerunku miasta opartego na tradycjach podhalańskich.” W tym celu miasto ma się stać centrum informacji turystycznej dla całego regionu oraz bazą handlową, usługową oraz wypadową. Zmiany te spowodują znaczy napływ turystów oraz wzmoŜoną ruchliwość na ulicach (w szczególności do miejsc noclegowych oraz atrakcji turystycznych miasta). Wśród inwestycji planowanych do realizacji, które staną się istotnymi źródłami i celami ruchu będą:Kryta pływalna miejska;Modernizacja toru wrotkarskiego w Parku Miejskim;Nowa szkoła podstawowa na osiedlu NiwaNowy plac targowy.

Rozbudowa osiedli mieszkaniowych takich jak: Niwa, Nowe, Zadział, Buflak, Marfiana Góra, Robów, Szuflów, Gazdy oraz Oleksówki wpłynie znacząco na rozkład przestrzenny ruchu. Zwiększeniu ulegną potrzeby transportowe mieszkańców zamieszkujących wyŜej wymienione regiony a co za tym idzie wzrośnie popyt na usługi realizowane przez komunikację miejską. Celem podróŜy mieszkańców stają się równieŜ wielkopowierzchniowe sklepy powstające na terenie miasta. Na poniŜszej mapie pokazano obszary na terenie miasta, które są przeznaczone do rozwoju i zabudowy. NaleŜy pamiętać, Ŝe kaŜda zrealizowana inwestycja (zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, usługi czy tereny narciarskie) na niniejszych terenach będzie dodatkowym źródłem i generatorem ruchu wśród mieszkańców miasta. W związku z tym, naleŜy pamiętać o odpowiednim przekształceniu i dostosowaniu transportu publicznego (zmian tras kursowania, stworzenie nowy linii) do aktualnych potrzeb mieszkańców.

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

29

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Rysunek 3 Obszary pod przyszłe inwestycje

Źródło: Opracowanie własne

5.1.2 Zasady polityki transportowej Wysoki i wciąŜ rosnący poziom motoryzacji sprawia, Ŝe coraz trudniej jest obecnie sprostać oczekiwaniom mieszkańców odnośnie sprawności systemu drogowego. Zwiększanie przepustowości dróg i pojemności parkingów w odpowiedzi na rosnący ruch samochodowy poprzez zwiększanie gęstości sieci i przekroju ulic, zwiększanie liczby stanowisk parkingowych oraz poprawę organizacji ruchu, nie przynosi juŜ zadowalających efektów. Z uwagi na istniejące zagospodarowanie nie ma często moŜliwości na poszerzenie ulic czy budowę parkingów. Z związku z tym naleŜy wprowadzać w Ŝycie strategię zrównowaŜonego rozwoju, która zapewnia 53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

30

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

optymalny podział zadań między transport publiczny i indywidualny. Brak priorytetów komunikacji zbiorowej w ruchu powoduje, Ŝe czas podróŜy transportem indywidualnym jest krótszy od transportu zbiorowego, co powoduje, Ŝe na uprzywilejowanej pozycji znajduje się komunikacja indywidualna. W celu wyrównania dysproporcji naleŜy obecnie kłaść nacisk na rozwój transportu publicznego i ograniczanie, w szczególności w centrum miasta, ruchu pojazdów osobowych. PowyŜszy cel powinien polegać na:Popieraniu rozwoju systemu przyjaznego środowisku;Promowaniu transportu zbiorowego;Zmniejszeniu uzaleŜnienia mieszkańców od samochodu poprzez dostępność alternatywnych sposobów podróŜowania (transport zbiorowy, rower);Zapewnieniu odpowiedniego standardu transportu zbiorowego (niezawodność, mała uciąŜliwość dla środowiska, efektywność, wysoka częstotliwość, punktualność, bezpieczeństwo, czystość itp.);Przywracaniu ulicom tradycyjnej funkcji, np. poprzez uspokajanie ruchu.

transportu

zbiorowego,

jako

bardziej

Do realizacji celu posłuŜy:Racjonalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i taboru transportu zbiorowego np. korekta przebiegu linii, poprawa organizacji przewozów, wykorzystanie w godzinach poza szczytowych autobusów o mniejszej pojemności itp.;Zmiana organizacji ruchu np. strefy ograniczonej dostępności, uspokajanie ruchu, ograniczenia parkowania i prędkości, wprowadzenie priorytetów dla komunikacji zbiorowej;Rozbudowa sieci transportu zbiorowego, w szczególności doprowadzenie nowych połączeń do nowopowstałych osiedli i rejonów przemysłowych;ZróŜnicowanie dostępności samochodu w róŜnych obszarach miasta (np. wprowadzenie płatnego parkowania, zamknięcie ścisłego centrum miasta dla transportu indywidualnego itp.);Integracja i substytucja róŜnych środków transportu zbiorowego i indywidualnego (tworzenie parkingów Park and Ride, węzłów przesiadkowych, dostosowywanie rozkładów jazdy itp.);Zapewniania spójności (przestrzennej i funkcjonalnej) róŜnych systemów transportowych;Zmniejszenie odległości dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej;Promowanie transportu zbiorowego.

5.1.3 Popyt w zakresie usług transportu publicznego W związku z rozwojem miasta zapotrzebowanie mieszkańców oraz turystów na usługi w zakresie transportu publicznego będzie rosło. W szczególności na obszarach obecnie nieobsługiwanych przez ten środek transportu (osiedle Niwa, Nowe, Bulak, Marfiana Góra, Zadział, Robów, Gazdy, Oleksówki). Zwiększony popyt nastąpi po otwarciu krytej pływalni, nowej szkoły podstawowej czy zmodernizowaniu toru wrotkarskiego i nowego placu targowego. W związku z tym po realizacji niniejszych przedsięwzięć naleŜy zweryfikować trasy linii autobusowych oraz dostosować częstotliwość ich kursowa. 53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

31

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

6

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Powiązania Planu z dokumentami strategicznymi Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 Jednolity tekst strategii uchwalony został, jako załącznik do Uchwały Nr XLI/527/2006 przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 30 stycznia 2006 roku. „Strategia (…) jest narzędziem wspierania pozytywnych zmian w regionie i reagowania na zmiany pojawiające się w otoczeniu”. Mówi o tym, co społeczność regionalna moŜe i chce osiągnąć w perspektywie najbliŜszych 10 lat. W strategii wyznaczono trzy główne cele: CEL STRATEGICZNY województwa;

I:

Wzmocnienie

konkurencyjności

gospodarczej

CEL STRATEGICZNY II: Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości Ŝycia; CEL STRATEGICZNY III: Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa Niniejszy projekt wpisuje się w cel strategiczny I a w szczególności w obszar III.3. –Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu. Obszar III – Infrastruktura dla rozwoju regionalnego, kierunek polityki III.3. – Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu „WSKAŹNIKI osiągnięć: - Wzrost liczby pasaŜerów przewoŜonych komunikacją publiczną, - Wzrost liczby pasaŜerów obsłuŜonych w transporcie lotniczym, - Wzrost liczby kilometrów zmodernizowanych linii kolejowych. ZAŁOśENIA programowe: Transport zbiorowy jest waŜnym zagadnieniem – w aspekcie ekonomicznym, gospodarczym, społecznym i ekologicznym. Wypełnia on zarówno rolę socjalną (daje moŜliwość przemieszczania się osobom nie mającym dostępu do innych form transportu), jak i rolę kształtowania zachowań transportowych w kierunku ograniczania ruchu samochodowego w miejscach, gdzie zatłoczenie dróg stwarza problemy funkcjonalne i ekologiczne. Do chwili obecnej w polskim prawodawstwie nie został wyznaczony organ administracji publicznej właściwy w sprawach regionalnego drogowego transportu publicznego. Dostęp do tego rynku jest tylko częściowo regulowany przez konieczność posiadania przez przewoźnika licencji zawodowych oraz zezwolenia na wykonywanie usług przewozowych. Usługi te wykonują działające w róŜnej formie organizacyjnej przedsiębiorstwa PKS oraz przewoźnicy prywatni na podstawie zezwoleń wydawanych stosownie do zasięgu przewozów przez właściwe miejscowo organy samorządu terytorialnego. Przewoźnicy mają prawo do stanowienia cen na swoje usługi. Taka sytuacja utrudnia integrację taryfową, a w duŜej mierze równieŜ integrację sieciową tego sektora transportu publicznego. a) NajwaŜniejsze obszary działania z zakresu infrastruktury kolejowej:

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

32

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

− budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym budowa linii kolejowej Kraków –PodłęŜe – Piekiełko – Leluchów,

− zakup i modernizacja taboru, − przystosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. b) NajwaŜniejsze obszary działania z zakresu infrastruktury lotniczej: − rozbudowa infrastruktury słuŜącej obsłudze pasaŜerów (terminale, parkingi wielopoziomowe, połączenie kolejowe z centrum miasta i inne) − rozbudowa infrastruktury lotniskowej lotniska Kraków – Balice (płyty postojowe, drogi kołowania, ewentualnie wydłuŜenie drogi startowej, rozbudowa baz postojowych dla samolotów oraz unowocześnienie systemów naprowadzania i kontroli, zlikwidowanie przeszkód lotniczych), równieŜ pod kątem bezpieczeństwa pasaŜerów i lotniska, − rozwój lotnisk lokalnych, budowa lądowisk dla helikopterów w miejscowościach turystycznych, − budowa systemów „ochrony ekologicznej” (system monitorowania hałasu, itp.) c) NajwaŜniejsze działania z zakresu zarządzania transportem: − podział zadań przewozowych pomiędzy kolej i komunikację drogową, − reorientacja wysokotonaŜowego transportu samochodowego na transport kolejowy, − dywersyfikacja usługodawców transportu kolejowego,

w

zakresie

sieci

kolejowej

i

− poprawa standardu przewozów pasaŜerskich, − zintegrowane węzły przesiadkowe i taryfy, − rozwój regionalnych połączeń kolejowych, w tym turystycznych tras kolejowych, − właściwa organizacja systemu transportu zbiorowego.”

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 (MRPO) został uchwalony 4 października 2007 roku, jako załącznik do Uchwały Nr 780/07 przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Program ten jest podstawowym dokumentem operacyjnym słuŜącym realizacji polityki rozwoju regionu. Łączy w sobie załoŜenia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz potrzeby i aspiracje mieszkańców wynikające ze specyfiki i wewnętrznego potencjału Województwa Małopolskiego. Głównym celem MRPO jest tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych oraz celów operacyjnych poszczególnych osi priorytetowych programu. Cele szczegółowe: • Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski 53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

33

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

• Poprawa spójności wewnętrznej regionu, osiągana w oparciu o zasadę zrównowaŜonego rozwoju • Rozwój potencjału instytucjonalnego podmiotów z terenu Małopolski Osie priorytetowe: 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 2. Gospodarka regionalnej szansy 3. Turystyka i przemysł kulturowy 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 5. Krakowski Obszar Metropolitarny 6. Spójność wewnątrzregionalna 7. Pomoc techniczna Przedmiotowy projekt wpisuje się 4 oś priorytetową – Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. „W odniesieniu do transportu zbiorowego, realizowane będą grupy operacji wzmacniające systemy transportu publicznego miast posiadających komunikację publiczną wraz z obszarami funkcjonalnie z nimi powiązanymi (z wyłączeniem Krakowa oraz strefy podmiejskiej Krakowa obsługiwanej przez miejski transport publiczny miasta Krakowa, które kwalifikują się do wsparcia w ramach osi priorytetowej 5.), w tym w szczególności: − inwestycje w rozwiązania umoŜliwiające integrację róŜnych środków transportu (np. węzły przesiadkowe, systemy Park & Ride); − inwestycje w środki transportu: tabor autobusowy (wyłącznie autobusy o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń) oraz w tabor kolejowy słuŜący pasaŜerskim przewozom regionalnym (tabor kolejowy równieŜ na obszarze KOM) oraz przedsięwzięcia z zakresu modernizacji regionalnej sieci kolejowej modernizacja torów kolejowych - przyczyniające się do poprawy czasu przejazdu na zmodernizowanych odcinkach; − przedsięwzięcia z zakresu zarządzania transportem publicznym.”

Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Województwa Małopolskiego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego został uchwalony w 2003 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi. Plan zagospodarowania przestrzennego został podzielony na cztery pola strategii. W ramach kaŜdego pola zostały określone poszczególne cele strategiczne. Cele strategiczne w polu „Mieszkańcy” A.1. Elastyczny, łatwo dostosowujący się do zmian społeczno-gospodarczych system edukacji A.2. Środowisko promujące przedsiębiorczość i aktywność obywateli A.3. Spójne, solidarne i bezpieczne społeczności A.4. Silna rodzina i zdrowy styl Ŝycia A.5. Sprawny i przyjazny pacjentowi system ochrony zdrowia 53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

34

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Cele strategiczne w polu „PejzaŜ” B.1. Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska B.2. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem B.3. Ochrona przyrody i róŜnorodności biologicznych B.4. Kształtowanie krajobrazu kulturowego Cele strategiczne w polu „Gospodarstwo” C.1. Restrukturyzacja i podniesienie konkurencyjności tradycyjnych działów przemysłu C.2. Konkurencyjne, rynkowe rolnictwo C.3. Innowacyjne firmy C.4. Rozwinięte przemysły „regionalnej szansy” C.5. Rozwinięte otoczenie biznesu C.6. Wysoki poziom inwestycji Cele strategiczne w polu „Więzi” D.1. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych regionu z otoczeniem D.2. Sprawny system transportu wewnętrznego D.3. Infrastruktura konieczna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego Niniejszy projekt wpisuje się w cel strategiczny D.2. Sprawny system transportu wewnętrznego, który będzie realizowany poprzez: D.2.1. Modernizacja dróg regionalnych i lokalnych, w tym budowę obwodnic miast; D.2.2. Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego D.2.3. Przebudowę regionalnego systemu transportu zbiorowego „Zakłada się wielotorowe działania w kierunku usprawnienia funkcjonowania i obsługi regionu zbiorowym transportem osób: - komunikacja kolejowa - zakłada się intensyfikację regionalnego i lokalnego ruchu kolejowego poprzez integrację oraz wchodzenie róŜnych operatorów w przewozy kolejowe przy finansowym wsparciu ze strony władz samorządowych, jak równieŜ poprzez przewozy autobusami szynowymi; - komunikacja autobusowa - zakłada się kontynuację procesu restrukturyzacji i prywatyzacji PKS, generalnie w oparciu o dotychczasowe formy i zasady funkcjonowania, przy uwzględnieniu uwarunkowań organizacyjnych i stosowaniu zasad polityki stymulowania wzrostu popytu na usługi transportowe; - miejska komunikacja publiczna, w tym takŜe podmiejska - istotna dla miast powyŜej 30 000 mieszkańców będzie podlegać sukcesywnej restrukturyzacji. Zakłada się priorytety dla rozwoju komunikacji publicznej, uzasadnione ekonomicznie wykorzystywanie transportu szynowego w obszarze aglomeracji, szczególnie uzasadnione w obsłudze powiązań z obszarem podmiejskim.”

Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ 53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

35

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

W Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ wyodrębniono pięć strategicznych kierunków rozwoju: 1. Podnoszenie jakości Ŝycia mieszkańców Cel strategiczny – Rozwój infrastruktury komunalnej poprawiającej standardy zamieszkania społeczności nowotarskiej. 2. Rozwój przedsiębiorczości Cele strategiczne: • Wspieranie działań słuŜących rozwojowi małych i średnich firm • Tworzenie warunków do korzystania postaw przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnej 3. Turystyka i sport • Wykreowanie z Nowego Targu regionalnego centrum turystycznego o silnie rozwiniętej funkcji recepcyjnej i obsługi ruchu turystycznego • Wykreowanie głównych produktów turystycznych Nowego Targu • Stworzenie szerokiej oferty sportowo - rekreacyjnej skierowanej zarówno do mieszkańców Nowego Targu, jak i turystów 4. Kultura i edukacja • Rozwój działalności kulturowej promującej Nowy Targ i przyciągającej na jego teren gości z polski i świata • Wzmocnienie pozycji Nowego Targu jako centrum edukacyjnego regionu 5. Współpraca międzynarodowa i transgraniczna • Inicjowanie i wspieranie działań dotyczących Ŝycia społecznego oraz gospodarczego Nowego Targu • Stworzenie optymalnego układu komunikacyjnego oraz sprawnego systemu ruchu granicznego Przedmiotowy projekt wpisuje się w jeden z celów operacyjnych strategicznego celu: Rozwoju infrastruktury komunalnej poprawiającej standardy zamieszkania społeczności nowotarskiej - Poprawa dostępności komunikacji oraz przepustowości wewnętrznego układu drogowego miasta. W ramach tego celu jednym z zaproponowanych zadań jest: „Opracowanie koncepcji efektywniejszego systemu komunikacji zbiorowej na terenie miasta i w gminach ościennych”.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Targ Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Targ jest uchwałą Nr 14/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 wydaną przez Radę Miasta w Nowym Targu. Zakres ustaleń Studium dotyczy: • uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego; • celów oraz kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miasta; • kierunków rozwoju infrastruktury technicznej, w tym komunikacji;

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

36

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

• kierunków kształtowania środowiska, w tym zasad rozwoju społecznogospodarczego; • polityki w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; • obszarów przewidywanych do realizacji zadań i programów przyjętych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Niniejszy projekt w niewielkim stopniu wpisuje się w rozdział IV – Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, w tym komunikacji w punkt 6 – Komunikacja. „Rozwój układu komunikacyjnego, jako jednego z czynników wpływających na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój miasta, winien zmierzać w kierunku modernizacji i rozbudowy istniejącego układu drogowo - ulicznego. a. Podstawowy układ drogowy, zapewniający przeprowadzenie przez miasto ruchu tranzytowego, tworzyć będą:  droga ekspresowa dwujezdniowa (S) w ciągu drogi krajowej nr 47 Rabka Nowy Targ – Zakopane. Od granicy miasta do węzła na drodze wojewódzkiej Białka – Jabłonka – Nowy Targ;  ulica główna ruchu przyspieszonego (GP) w ciągu drogi krajowej nr 47 Rabka - Nowy Targ – Zakopane (od węzła z ul. Ludźmierską do granicy miasta). Przewiduje się dwa warianty jej przebiegu. Wariant I wymaga realizacji nowej trasy na całym odcinku wzdłuŜ linii kolejowej, wariant II wykorzystuje fragment istniejącej ul. Krakowskiej kasy GP.  ulica główna jednojezdniowa (G) w ciągu drogi krajowej nr 49 Nowy Targ Czarna Góra - Jurgów - granica państwa.  ulica główna jednojezdniowa (G) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka Jabłonka – Nowy Targ.  ulica główna dwujezdniowa (G) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ - Krościenko – Nowy Sącz. b. Podstawowy układ drogowo - uliczny, zapewniający obsługę komunikacyjną miasta, tworzyć będą:

c.ulica główna jednojezdniowa i dwujezdniowa (G) – ul. Krakowska, która do czasu realizacji obejścia zachodniego, będzie pełnić funkcję drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP);w przypadku wyboru wariantu I - ulica zbiorcza jednojezdniowa (Z) ul. Krakowska, która do czasu realizacji obejścia zachodniego, będzie pełnić funkcję drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP – równieŜ w wypadku wyboru wariantu II);ulica zbiorcza jednojezdniowa i dwujezdniowa (Z) – ul. Ludźmierska, Kolejowa i Aleja Tysiąclecia, które do czasu realizacji obejścia południowego, będą pełnić funkcję drogi głównej (G);ulica zbiorcza jednojezdniowa (Z) – ul. Sikorskiego wraz z projektowanym odcinkiem od Alei Tysiąclecia do ul. Krakowskiej;ulica zbiorcza jednojezdniowa (Z) – ul. Jana Pawła II od Alei Tysiąclecia do projektowanego skrzyŜowania z drogą główną (G);

Układ uliczny, zapewniający obsługę komunikacyjną poszczególnych dzielnic miasta, tworzyć będą: 

ulice lokalne – istniejące i projektowane;

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

37

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy TargZintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

ulice dojazdowe lub drogi wewnętrzne.

Konieczna jest modernizacja istniejącej sieci ulicznej oraz realizacja nowych ulic, zapewniających lepszą dostępność i obsługę obszarów zurbanizowanych i przewidzianych do zainwestowania. d. Zalecane minimalne szerokości poszczególnych klas ulic.

w

liniach

rozgraniczających

dla

Dla poprawy warunków ruchu, przewiduje się realizację węzłów drogowych na najbardziej obciąŜonych skrzyŜowaniach oraz bezkolizyjnych skrzyŜowań ulic z liniami kolejowymi. Dla ochrony obszarów śródmiejskich o istotnych wartościach kulturowych, przewiduje się wydzielenie obszaru o ograniczonym ruchu i realizację parkingów na obrzeŜu tego obszaru. W obszarze tym naleŜy zachować linie rozgraniczające w dostosowaniu do historycznych pierzei ulic, których szerokości zostaną określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. e. ŚcieŜki rowerowe o szerokości min. 2,0 m Przy przebudowie istniejących dróg, dopuszcza się realizację ścieŜek niewyznaczonych na rysunku studium, w liniach rozgraniczających tych dróg. MoŜliwość realizacji ścieŜek rowerowych w terenach zieleni urządzonej i parkowej. f.

W zakresie komunikacji kolejowej przewiduje się przełoŜenie istniejącej linii kolejowej Kraków - Chabówka - Zakopane oraz realizację nowego dworca kolejowego (DK). W wypadku rezygnacji z jej przebudowy, nad istniejącą linią kolejową, obowiązuje budowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957,

g. W zakresie transportu lotniczego przewiduje się rozwój na bazie lotniska sportowo - rekreacyjnego. WiąŜe się to z jego modernizacją i rozbudową pod kątem zabezpieczenia normatywnych ograniczeń wynikających z funkcjonowania lotniska.

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

38

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

7

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Cele i wskaźniki realizacji Planu 7.1.1 Cel główny WciąŜ rosnący poziom motoryzacji obserwować moŜna na terenie całego kraju. W związku z tym coraz trudniej jest spełniać oczekiwania mieszkańców odnośnie jakości funkcjonowania systemu drogowego. Wydaje się, więc słuszne stwarzanie przez odpowiednie jednostki administracyjne warunków do wzmacniania i rozwoju transportu zbiorowego. KaŜde miasto potrzebuje sprawnego i nowoczesnego systemu transportu publicznego, który będzie podstawą komunikacji miejskiej. Transport publiczny wymaga wspierania przez lokalne samorządy, w związku z tym podstawowym celem Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Nowym Targu powinno być stworzenie warunków zapewniających sprawne, bezpieczne i efektywne przemieszczanie się osób poprzez wzmocnienie roli transportu publicznego, poprawę jego funkcjonowania oraz ograniczenia jego negatywnego skutku dla środowiska. Spełnienie powyŜszych warunków doprowadzi do wzrostu liczby pasaŜerów komunikacji miejskiej, zmniejszenia natęŜenia pojazdów osobowych na drogach, spadku zanieczyszczeń komunikacyjnych na obszarach bezpośrednio przyległych do dróg i ulic oraz wzrostu zadowolenia mieszkańców Nowego Targu jak równieŜ turystów odwiedzających miejscowość. Sprawny system komunikacji miejskiej jest jednym z podstawowych elementów sieci miejskiej, jego dobre funkcjonowanie podnosi znaczenie miasta i wpływa na jego rozwój gospodarczy. Cele szczegółowe 7.1.2 Do celów szczegółowych niniejszego planu zaliczyć moŜna:Zwiększenie roli transportu publicznego – zastąpienie w moŜliwie szerokim zakresie komunikacji indywidualnej poprzez transport zbiorowy (zakup 8 autobusów typu midi oraz 3 autobusów typu mini), co pozwoli na zmniejszenie zatłoczenia na ulicach oraz usprawni przemieszczanie się mieszkańców po terenie miasta, nowo zakupiony tabor musi spełniać odpowiednie normy odnośnie zanieczyszczenia środowiska;Dostosowanie zakresu usług transportowych do obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców: doprowadzenie tras komunikacji zbiorowej do obszarów obecnie nieobsługiwanych, zakup automatów do biletów, budowa nowych przystanków komunikacji zbiorowej, zakup i wymiana wiat przystankowych, budowa pętli do zawracania autobusów w szczególności na nowowyznaczonych trasach oraz wprowadzenie nowej marszrutyzacji linii);Poprawa jakości i efektywności usług transportowych (poprawa jakości taboru komunikacyjnego, czystości i bezpieczeństwa w pojazdach, punktualności kursowania, skrócenie czasu podróŜy, poprawa jakości punktów obsługi pasaŜera i systemu informacji pasaŜerskiej, modernizacja warsztatu naprawczego tabor, budowa nowoczesnej myjni dla autobusów wraz z odpowiednim wyposaŜeniem, bieŜąca modernizacja i budowa ulic, która pozwoli na sprawniejsze poruszanie się komunikacją zbiorową na terenie miasta);Zapewnienie priorytetów w ruchu dla transportu zbiorowego, w szczególności na skrzyŜowaniach poprzez wprowadzenie odpowiedniej sygnalizacji świetlnej, wytyczenie obszarów ruchu pieszego i rowerowego z dostępem tylko dla autobusów, wprowadzanie opłat za parkowanie oraz

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

39

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

wjazd na wyznaczony teren dla pojazdów komunikacji indywidualnej, ograniczenie pojemności parkingowej w centrum miasta ; •

Likwidacja barier ograniczających dostęp do środków transportu publicznego osobom niepełnosprawnym: zakup taboru dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa lub modernizacja przystanków oraz przejść dla pieszych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych;Integracja systemów transportowych: dostosowanie rozkładów komunikacji autobusowej do rozkładu jazdy pociągów, budowa węzłów przesiadkowych, budowa parkingów typu park&ride, bike&ride, wprowadzenie jednolitego systemu biletowego.

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

40

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

8

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Priorytety rozwoju transportu publicznego Zwiększenie roli transportu publicznego na terenie miasta wymaga wymiany taboru autobusowego. W celu zapewnienia skomunikowania rejonów obecnie nieobsługiwanych komunikacją zbiorową, naleŜy zakupić trzy autobusy typu mini (długość do 5 metrów), które będą mogły dotrzeć w rejony górskie (osiedla znajdujące się w północnej części miasta- osiedle Nowe, Buflak, Marfiana Góra, Zadział, Robów, Gazdy i Oleksówki), gdzie ulice są wąskie, o małych promieniach skrętu, co uniemoŜliwia przejazd typowemu taborowi. Wymianie naleŜy poddać równieŜ tabor uŜytkowany powyŜej dwudziestu lat. Obecnie dotyczy to siedmiu autobusów (w tym pięciu wyeksploatowanych i dwóch wycofanych w 2009 roku z eksploatacji), które nie spełniają europejskich norm emisji spalin, co prowadzi do większego zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz dyskomfortu podróŜowania pasaŜerów. W celu optymalizacji kosztów eksploatacji i podniesienia komfortu podróŜy naleŜy niniejszy tabor wymienić na autobusy typu midi. Nowy tabor powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniać europejskie normy emisji spalin. Na poniŜszych zdjęciach został przedstawiony przykładowy tabor autobusowy typu mini i midi. Fot. 3 Przykład autobusów typu mini

Źródło: Zasoby Internetu

Fot. 4 Przykład autobusów typu midi

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

41

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Źródło: Zasoby Internetu

W celu dostosowania usług transportowych do obecnych i przyszłych potrzeb pasaŜerów, w nowo zakupionym taborze naleŜy zainstalować automaty do sprzedaŜy biletów. Urządzenia te pozwolą na szybki i prosty zakup biletów, poprawią dostęp pasaŜerów do komunikacji miejskiej. PoniŜej przedstawiono przykłady takich automatów.

Fot. 5 Przykład automatów do sprzedaŜy biletów montowanych w autobusach komunikacji miejskiej

Źródło: Zasoby Internetu

Wychodząc naprzeciw potrzebom pasaŜerów naleŜy na nowowytyczonych trasach autobusów wybudować przystanki miejskie. W miejscach, gdzie jest to moŜliwe (zapewniona jest odpowiednia rezerwa terenu, ewentualnie moŜliwy jest wykup gruntów), powstać powinny przystanki wraz z zatokami autobusowymi, w pozostałych przypadkach naleŜy zapewnić odpowiednie oznakowanie lub wybudować wysepki do wsiadania/wysiadania pasaŜerów. KaŜdy przystanek powinien być wyposaŜony w wiatę, zapewniającą odpowiedni komfort oczekiwania na pojazd oraz pozostałe urządzenia takie jak słup informacyjny, ławeczka itp. Odnowieniu oraz odpowiedniemu doposaŜeniu podlegać powinny równieŜ przystanki istniejące. Na poniŜszych zdjęciach pokazano przykłady takich rozwiązań.

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

42

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Fot. 6 Przykłady wiat przystankowych

Źródło: Zasoby Internetu

Tworzenie nowych tras komunikacji miejskiej, w szczególności przebiegających po terenach na północ od centrum miasta wymaga stworzenia zatok do zawracania pojazdów lub pętli (o ile pozwalają na to warunki terenowa). Brak jest moŜliwości wyznaczenia trasy, w taki sposób, aby autobus mógł przejechać bez zawracania. Komunikacja miejska powinna charakteryzować się niezawodnością i punktualnością. W związku z tym tabor autobusowy przechodzi okresowe kontrole oraz dokonywane są naprawy drobnych uszkodzeń związanych z uŜytkowaniem. W celu zapewnienia odpowiednich warunków do powyŜszych zabiegów, zwłaszcza dla nowo kupowanego taboru, niezbędna jest modernizacja obecnego warsztatu naprawczego, który wymaga gruntownego remontu oraz uzupełnienia w zakresie wymaganego wyposaŜenia. Na komfort podróŜowania pasaŜerów oraz wybór przez nich środka transportu wpływa wygląd i czystość pojazdów. Potrzebną inwestycją jest zatem budowa nowoczesnej myjni, której obecnie brak, a która pozwoli na utrzymanie czystości autobusów na wymaganym poziomie oraz spotkania się z uznaniem pasaŜerów. Skutecznym środkiem poprawiającym funkcjonowanie komunikacji zbiorowej jest wprowadzenie dla niej priorytetów w ruchu. W centrum miasta dobre rezultaty osiąga się poprzez wprowadzenie stref płatnego parkowania oraz wprowadzania ulic dostosowanych wyłączenie do ruchu pieszego, rowerowego oraz komunikacji zbiorowej. Ulice takie są zamykane dla transportu indywidualnego za pomocą specjalnych słupków, które umoŜliwiają przejazd jedynie komunikacji zbiorowej. PoniŜej pokazano przykład takiego rozwiązania. Fot. 7 Słupki blokujące przejazd pojazdów

Źródło: Zasoby Internetu 53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

43

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Poprawę funkcjonowania transportu miejskiego zapewni wprowadzenie priorytetów dla autobusów na skrzyŜowaniach poprzez odpowiednią sygnalizację świetlną. Pozytywne efekty przyniesie zmiana organizacji ruchu w obszarze centralnym wprowadzenie dróg jednokierunkowych. Podsumowując, wszystkie wymienione powyŜej rozwiązania (zakup nowego taboru, optymalizacja obecnych i wyznaczenie nowych tras autobusowych, zakup automatów do sprzedaŜy biletów, budowa przystanków oraz wymiana wiat, wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, modernizacja warsztatu napraw pojazdów oraz budowa myjni) doprowadzą do poprawy funkcjonowania transportu miejskiego i co jest z tym związane wzrostu liczby przewoŜonych pasaŜerów a takŜe wzrostu ich zadowolenia. PasaŜerowie chętniej będą korzystać z nowych, zadbanych i dobrze utrzymanych pojazdów MZK.

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

44

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

9

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Zestawienie zadań planowanych do realizacji w latach 2010 – 2013 PoniŜsze zadania realizowane będą od III kwartału 2010 roku do II kwartału 2013 roku.

Lp.

1

Nazwa zadania

Zakup 8

Etap realizacjiPrzewidywany okres realizacji

2010 - 2013

Oczekiwane rezultaty

Zwiększenie roli transportu

Podsystemy transportowe integrowane w ramach zadania 

Szacunkowy koszt całkowity [zł] - netto 4 000 000

Podmioty oraz instytucje uczestniczące w realizacji Urząd Miasta

autobusów typu

publicznego, poprawa

Nowy Targ,

midi

jakości usług komunikacji

Miejski Zakład

zbiorowej, dostosowanie

Komunikacji w

usług do potrzeb osób

Nowym Targu

niepełnosprawnych, wzrost udziału podróŜy odbywanych komunikacją zbiorową . 2

Zakup 32011 - 2013

Zwiększenie roli transportu1 500 000

Urząd Miasta

autobusów

publicznego, poprawa

Nowy Targ,

typu mini

jakości usług komunikacji

Miejski Zakład

zbiorowej, dostosowanie

Komunikacji w

usług do potrzeb osób

Nowym Targu

niepełnosprawnych, dostosowane zakresu usług transportowych do obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców. 3 Zakup 20 wiat2010 - 2011

przystankowych

Poprawa jakości i100 000

Urząd Miasta

efektywności usług

Nowy Targ,

transportowych.

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu

5

Budowa myjni2013

autobusowej

Poprawa jakości usług1 000 000

transportowych.

Urząd Miasta Nowy Targ, Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu

6

Modernizacja2011 - 2012

Poprawa jakości i1 000 000

Urząd Miasta

warsztatu

efektywności usług

Nowy Targ,

naprawy

transportowych.

Miejski Zakład

taboru

Komunikacji w Nowym Targu

7

DoposaŜenie2013

Poprawa jakości i500 000

Urząd Miasta

warsztatu

efektywności usług

Nowy Targ,

napraw taboru

transportowych

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

45

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

8

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ RaportZakup 10

2010 - 2013Dostosowane zakresu usług

400 000

Urząd Miasta

automatów do

transportowych do

Nowy Targ,

biletów

obecnych i przyszłych

Miejski Zakład

potrzeb mieszkańców

Komunikacji w Nowym Targu

9

10

Budowa pętli

UzaleŜnione od czasu dostarczenia nowego taboru, wytyczenia nowych tras komunikacji zbiorowej oraz od

autobusowych

moŜliwości wykupy gruntów pod pętle.

Budowa i

Prace wykonywane na bieŜąco, w zaleŜności od dysponowanych środków i potrzeb.

modernizacja dróg

10

Plan finansowy na lata 2010 – 2013 PoniŜsze zadania realizowane będą od III kwartału 2010 roku do II kwartału 2013 roku.

Lp. 1

2

3

5

6

7

8

9

Nazwa zadania

Suma nakładów na realizacje zadania w latach 2010 – 2013 [zł] netto

Zakup 8 autobusów typu midi

4 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Środki własne

1 200 000

300 000

300 000

300 000

300 000

MRPO

2 800 000

700 000

700 000

700 000

700 000

Zakup 3 autobusów typu mini

1 500 000500 000

500 000

500 000

Środki własne

450 000150 000

150 000

150 000

MRPO

1 050 000350 000

350 000

350 000

Zakup 20 wiat przystankowych

100 000

40 000

60 000 

Środki własne

30 000

12 000

18 000MRPO

70 000

28 000

42 000

Budowa myjni autobusowej

1 000 0001 000 000

Środki własne

300 000300 000

MRPO

700 000700 000

Modernizacja warsztatu napraw taboru

1 000 000500 000

500 000Środki własne

300 000150 000

150 000MRPO

700 000350 000

350 000DoposaŜenie warsztatu napraw taboru

500 000500 000

Środki własne

150 000150 000

MRPO

350 000350 000

Zakup 10 automatów do sprzedaŜy biletów

400 000

80 000

120 000

120 000

80 000

Środki własne

120 000

24 000

36 000

36 000

24 000

MRPO

280 000

56 000

84 000

84 000

56 000

Budowa pętli autobusowych

UzaleŜnione od czasu dostarczenia nowego taboru, wytyczenia nowych tras komunikacji zbiorowej oraz od moŜliwości wykupy gruntów pod pętle.

Środki własneMRPO 10

Wielkość nakładów na realizację zadania w poszczególnych latach – netto Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013

Budowa i modernizacja dróg Środki własne

Prace wykonywane na bieŜąco, w zaleŜności od dysponowanych środków i potrzeb.

MRPO

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC46Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009Gmina Miasto Nowy Targ

11

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

System realizacji Realizacja i koordynacja działań związanych z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Zbiorowego powierzona zostanie odpowiednim jednostkom w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Dotychczasowe doświadczenia, posiadana kadra i funkcjonujące struktury są wystarczająco sprawne do podołania realizacji nowego zadania. Na poniŜszym rysunku przedstawiono strukturę Urzędu Miasta w Nowym Targu. Rysunek 4 Struktura Urzędu Miasta w Nowym Targu

Źródło: www.nowytarg.pl

Beneficjentem Projektów MRPO będzie Urząd Miasta Nowy Targ oraz wszyscy mieszkańcy miasta jak równieŜ turyści je odwiedzający. Za realizacje prac odpowiedzialny będzie Miejski Zakład Komunikacji przy udziale Urząd Miasta W realizacji powyŜszego Planu moŜe okazać się niezbędna pomoc organizacji pozarządowych, które mogą wesprzeć w kontaktach z mieszkańcami Nowego Targu np. przy wykupie gruntów pod zatoki autobusowe.

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

47

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

12

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

System monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Plan przewiduje stosowanie standardowych metod monitorowania i oceny przebiegu jego realizacji. BieŜący nadzór nad realizacją zadań powinien określać terminowość, procent wykonania poszczególnych działań inwestycyjnych oraz stopień wykorzystania środków przeznaczonych na poszczególne zadania. Weryfikacja (monitoring) wyników realizacji Planu następować będzie przez cykliczne badania i pomiary ruchu (natęŜenie ruchu pojazdów w wybranych przekrojach, obciąŜenie linii autobusowych, itp.), jakie powinien wykonać Miejski Zakład Komunikacji. Zakres tematyczny badań powinien obejmować oceny i opinie mieszkańców na temat funkcjonowania środków transportu publicznego oraz preferencji dotyczących wyboru środków komunikacji miejskiej. Realizacja badań i pomiarów cyklicznie pozwoli na przeprowadzenie analiz porównawczych. Badania obejmować powinny stan środowiska naturalnego, w tym poziom substancji toksycznych w atmosferze. Beneficjent powinien monitorować wielkość zmiany pracy przewozowej w transporcie indywidualnym i zbiorowym. Beneficjent co roku powinien sporządzać sprawozdania. Sprawozdania powinny zawierać informacje o postępach prac w odniesieniu do konkretnych, weryfikowalnych celów, z podaniem danych ilościowych lub procentowych oraz informację o poniesionych wydatkach. Beneficjent powinien informować mieszkańców miasta o postępie prac w realizacji planu za pomocą informacji zamieszczanych na stronie internetowej miasta, informacji podawanych przez Urząd Miasta oraz biuletynów wydawanych przez Urząd. Dodatkowo do informacji moŜna wykorzystać tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz wiaty przystankowe.

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

48

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009

Gmina Miasto Nowy Targ

13

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Miasto Nowy Targ Raport

Załącznik Wykaz dokumentów i opracowań źródłowych wykorzystywanych przy tworzeniu Planu:

1.

Analiza funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu oraz wyniki badań struktury i potoków pasaŜerów komunikacji miejskiej;

2.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ;

3.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013;

4.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Województwa Małopolskiego;

5.

Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ;

6.

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013;

7.

Studium Układu Komunikacyjnego dla Miasta Nowy Targ;

8.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Targ;

9.

Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009 – 2013;

53J:\211000\211109-00 NOWY TARG PUBLIC TRANSPORT\4 Strona INTERNAL PROJECT DATA\4-04 REPORTS&SPECS\ZINTEGROWANY PLAN ROZOWJU TRANSPORTU PUBLLICZNEGO DLA MIASTA NOWY TARG_03.12.2009.DOC

49

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce 07 grudnia 2009