LIFEPAK CR PLUS LIFEPAK EXPRESS

LIFEPAK CR PLUS ® LIFEPAK EXPRESS ® Defibrylatory wykorzystujce technologi dwufazow ADAPTIV™ DEFIBRYLATOR Instrukcja uytkowania UYTKOWANIE D...
12 downloads 2 Views 153KB Size
LIFEPAK CR PLUS ® LIFEPAK EXPRESS ®

Defibrylatory wykorzystujce technologi dwufazow ADAPTIV™

DEFIBRYLATOR

Instrukcja uytkowania

UYTKOWANIE DEFIBRYLATORA

OSTRZEENIA I UWAGI Aby bezpiecznie uytkowa defibrylator, naley dokadnie zapozna si z poniszymi ostrzeeniami i uwagami. OSTRZEENIA! Bdna interpretacja rytmu.

Resuscytacja, a take wykonywanie innych czynnoci lub transport pacjenta podczas dokonywania przez defibrylator oceny rytmu serca mog by przyczynami bdnej lub opónionej diagnozy. Gdy defibrylator jest podczony, nie wolno transportowa pacjenta i naley uoy go w moliwie stabilnej pozycji. Istnieje niebezpieczestwo poraenia pr dem.

Po otrzymaniu polecenia „Nie dotykaj pacjenta,“ „Poczekaj,“ lub „Wszyscy — odsun si,“ naley sta spokojnie, nie dotyka defibrylatora, pacjenta, yek elektrod ani adnych materiaów pozostajcych w kontakcie z pacjentem. Naley upewni si, e nikt nie dotyka pacjenta podczas wyadowania defibrylatora. Istnieje niebezpieczestwo poraenia pr dem.

Aby rozadowa urzdzenie, naley odczy przewód elektrod od defibrylatora, zaczeka a defibrylator automatycznie rozaduje si lub wyczy go. Istnieje moliwo poaru, oparze lub nieefektywnego przekazania energii.

Podczas defibrylacji materia pozostajcy w kontakcie z elektrodami moe spowodowa iskrzenie, oparzenia skóry oraz skierowa energi defibrylacji poza misie sercowy. Naley umieci elektrody w taki sposób, aby dokadnie przylegay do skóry. yki elektrod nie powinny dotyka jedna drugiej, plastrów, opatrunków ani adnych innych materiaów znajdujcych si na klatce piersiowej pacjenta. Pcherzyki powietrza znajdujce si pomidzy skór a powierzchni elektrody mog podczas defibrylacji powodowa oparzenia skóry. Aby zapobiec wystpieniu pcherzyków powietrza, naley upewni si, e elektrody przylegaj dokadnie do skóry. Nie wolno uywa uszkodzonych, przeterminowanych lub wyschnitych yek elektrod.

UWAGA! Istnieje moliwo uszkodzenia urz dzenia.

Przed zastosowaniem defibrylatora naley odczy od ciaa pacjenta wszystkie urzdzenia niezabezpieczone przed wpywem defibrylatora.

POSTPOWANIE W PRZYPADKU NAGEGO ZATRZYMANIA AKCJI SERCA Nage zatrzymanie krenia prowadzi do mierci, jeli nie zastosuje si odpowiedniego leczenia. W sytuacji nagego zatrzymania krenia naley pamita o natychmiastowym wezwaniu pomocy i uruchomieniu systemu ratownictwa.

3-2

Instrukcja uytkowania defibrylatorów LIFEPAK CR Plus oraz LIFEPAK EXPRESS

UYTKOWANIE DEFIBRYLATORA

Podstawowe zasady uytkowania defibrylatorów LIFEPAK CR Plus i LIFEPAK EXPRESS Zastosowanie defibrylatora u pacjenta, u którego doszo do nagego zatrzymania krenia, obejmuje nastpujce etapy: Naley stwierdzi, e u pacjenta doszo do nagego zatrzymania krenia. Pacjent, u którego wystpio nage zatrzymanie krenia, nie bdzie reagowa na potrzsanie.

Obserwujc ruch klatki piersiowej i nachylajc si do ust pacjenta, naley sprawdzi, czy oddycha.

Naley uy defibrylatora jedynie w przypadkach, gdy pacjent jest nieprzytomny, nie porusza si i nie oddycha prawidowo lub gdy wcale nie oddycha. W razie wtpliwoci naley uy defibrylatora.

Ustawi defibrylator w pobliu pacjenta i obok siebie. Nacisn przycisk OTWIERANIE POKRYWY/W -WY , aby otworzy pokryw i wczy defibrylator. Zachowa spokój. Urzdzenie poprowadzi uytkownika przez proces defibrylacji.

Przytrzyma jedn rk lew stron opakowania elektrod, a drug pocign czerwony uchwyt otwierajcy opakowanie. Opakowanie elektrod otworzy si. Otworzy cakowicie opakowanie, aby wyj yki elektrod. Maa cz opakowania pozostanie przymocowana do defibrylatora.

Instrukcja uytkowania defibrylatorów LIFEPAK CR Plus oraz LIFEPAK EXPRESS © 2006 Medtronic Emergency Response Systems, Inc.

3-3

3 UYTKOWANIE DEFIBRYLATORA

Odsoni klatk piersiow pacjenta. W przypadku nadmiernego owosienia naley szybko usun je w miejscach, w których planowane jest umieszczenie elektrod. Jeli klatka piersiowa pacjenta jest brudna lub mokra, wyczyci j i wytrze do sucha. Jeeli na klatce piersiowej pacjenta znajduj si plastry, naley je usun.

UYTKOWANIE DEFIBRYLATORA

Odklei kolejno obie yki elektrod od niebieskiego plastiku. Elektrody te mog by uyte u osób dorosych lub dzieci w wieku 8 lat lub starszych, które wa 25 kg (55 funtów) lub wicej. U niemowlt oraz dzieci poniej ósmego roku ycia lub wacych mniej ni 25 kg (55 funtów) konieczne jest zastosowanie specjalnych elektrod. Dodatkowe informacje zawiera strona 5-7. OSTRZEENIE!

Jeeli nie mona okreli wieku ani wagi dziecka lub nie ma dostpu do specjalnych elektrod dla niemowlt/maych dzieci, naley przej do nastpnego etapu, uywajc posiadanych elektrod.

Przyoy elektrody do odsonitej klatki piersiowej pacjenta (dokadnie w sposób pokazany na rysunku na ykach elektrod). Upewni si, e elektrody zostay dokadnie przycinite i przylegaj cakowicie do klatki piersiowej pacjenta. Uwaga: Upewni si, e yki elektrod nie zostay umieszczone nad wszczepionym urzdzeniem, takim jak stymulator lub kardiowerter-defibrylator. Oznak obecnoci wszczepionego urzdzenia jest wypuko na skórze klatki piersiowej oraz blizna. Jeeli istniej wtpliwoci, yki elektrod naley umieci w sposób pokazany na etykietach.

Naley sucha monitów gosowych i nie naley dotyka pacjenta, chyba e zostao wygoszone odpowiednie polecenie.

Jeeli analiza rytmu serca przez defibrylator wykae, e wyadowanie jest konieczne, urzdzenie wyemituje monit PRZYGOTOWANIE DO WYADOWANIA, a nastpnie NACINIJ MIGAJCY PRZYCISK w celu nakazania uytkownikowi dokonania wyadowania (model póautomatyczny) lub wyemituje monit PRZYGOTOWANIE DO WYADOWANIA, a nastpnie automatycznie dokona wyadowania bez koniecznoci dalszych dziaa (model w peni automatyczny). Nie dotyka pacjenta w trakcie wyadowania. Bez wzgldu na to, który model jest uywany, naley postpowa wedug monitów gosowych. Nie naley usuwa elektrod ani odcza ich od defibrylatora, dopóki nie przybdzie personel pogotowia ratunkowego. Jeli pacjent zacznie si porusza, kaszle lub regularnie oddycha, naley uoy go w bezpiecznej pozycji bocznej (zgodnie z zasadami poznanymi na kursie pierwszej pomocy) i stara si, aby pozycja ta bya moliwie stabilna.

3-4

Instrukcja uytkowania defibrylatorów LIFEPAK CR Plus oraz LIFEPAK EXPRESS

UYTKOWANIE DEFIBRYLATORA

Czynno ci, które naley wykona po przybyciu personelu pogotowia ratunkowego. Po przybyciu personelu pogotowia ratunkowego naley poinformowa ratowników o podjtych czynnociach. Naley poinformowa ich, jak dugo pacjent by nieprzytomny, ile wyadowa wykonano (jeli przeprowadzono defibrylacj) oraz czy prowadzono resuscytacj. Nie naley martwi si w przypadku trudnoci z dokadnym odtworzeniem szczegóów zdarzenia. Defibrylator sporzdza cyfrowy zapis rytmu serca oraz wykonanych wyadowa , który mona póniej przesa do komputera. Informacje dotyczce transferu danych pacjenta zawiera Sekcja 4. Nie zdejmujc elektrod z ciaa pacjenta, personel pogotowia ratunkowego moe odczy je od defibrylatora i przyczy je do innego defibrylatora lub automatycznego defibrylatora zewntrznego wyposaonego w przewód do elektrod QUIK-COMBO. Aby odczy yki elektrod: 1 Wycign przewód elektrod z defibrylatora. 2 Wyj trzpie mocujcy opakowanie elektrod z otworu w defibrylatorze. 3 Nacisn przycisk OTWIERANIE POKRYWY/W -WY i zamkn pokryw, aby wyczy defibrylator.

Czynno ci, które naley wykona po zastosowaniu defibrylatora Po zastosowaniu defibrylatora do ratowania pacjenta, u którego doszo do nagego zatrzymania akcji serca, naley wykona nastpujce czynnoci: 1 Jeeli defibrylator jest wczony, nacisn i przytrzyma przez okoo 2 sekundy przycisk OTWIERANIE POKRYWY/W -WY , aby wyczy urzdzenie. 2 Wyczyci defibrylator i jego akcesoria zgodnie z instrukcjami, które zawiera Tabela 5-1, strona 5-2. Uywa wycznie rodków czyszczcych, które wyszczególniono w Tabela 5-1. 3 W razie potrzeby przesa dane. 4 Wymieni bateri CHARGE-PAK. (Patrz strona 5-4). 5 Zainstalowa nowy pakiet elektrod QUIK-PAK. (Patrz strona 5-6).

7 Usun zuyte oraz nieuywane, zamienne yki elektrod oraz bateri. (Patrz INFORMACJE DOTYCZ CE RECYKLINGU, strona 5-7).

MONITY GOSOWE I DWIKI Monity gosowe defibrylatora dostarczaj szczegóowej, przejrzystej instrukcji postpowania u pacjenta, u którego nastpio zatrzymanie krenia. Dodatkowo defibrylator moe emitowa dwiki, które informuj uytkownika o podejmowanych przez urzdzenie czynnociach. Uwaga: Midzy monitami gosowymi a dwikami moe upyn kilka sekund. Przed podjciem dalszych dziaa zawsze naley poczeka na kolejne instrukcje. Uwaga: Niektóre monity gosowe powtarzaj si w trakcie procesu defibrylacji.

Instrukcja uytkowania defibrylatorów LIFEPAK CR Plus oraz LIFEPAK EXPRESS © 2006 Medtronic Emergency Response Systems, Inc.

3-5

3 UYTKOWANIE DEFIBRYLATORA

6 Zamkn pokryw i sprawdzi, czy na wywietlaczu stanu gotowoci pojawia si symbol OK, oznaczajcy gotowo defibrylatora do uytku. Jeli po wymianie baterii pojawia si symbol ostrzeenia , oznacza to, e akumulator wewntrzny musi adowa si duej, aby osign stan odpowiedniego naadowania.

UYTKOWANIE DEFIBRYLATORA

ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW Niniejsza sekcja zawiera omówienie problemów, które mog pojawi si podczas uytkowania defibrylatora LIFEPAK CR Plus lub LIFEPAK EXPRESS. Informacje na temat utrzymywania defibrylatora w stanie gotowoci zawiera Sekcja 5. Tabela 3-1 Rozwizywanie problemów podczas stosowania defibrylatora u pacjenta.

Problem

Moliwa przyczyna

Czynno ci, które naley wykona

Sycha monit gosowy

Niewaciwe podczenie do defibrylatoraSPRAWD KONTAKT YEK ELEKTROD Z CIAEM lub SPRAWD ZCZE

Upewni si, e wtyk zcza jest cakowicie wsunity.

yki elektrod nie przylegaj prawidowo do ciaa pacjentaDokadnie przycisn yki elektrod do skóry pacjenta. Przed umieszczeniem yek elektrod na skórze pacjenta naley oczyci, ogoli i wysuszy skór.yki elektrod s wysuszone, uszkodzone lub przeterminowaneWymieni yki elektrod.

yki elektrod nie zostay odklejone od niebieskiego plastikuOdklei yki elektrod od niebieskiego plastiku i umieci je na klatce piersiowej pacjenta.

Defibrylator nie jest w stanie wykona odpowiedniego wyadowania

Niski poziom naadowania baterii defibrylatoraNaley przeprowadzi resuscytacj, jeeli pacjent nie odpowiada, nie oddycha prawidowo lub nie porusza si.

Niewyrane lub znieksztacone monity gosowe

Niski poziom naadowania wewntrznej baterii defibrylatoraNaley przeprowadzi resuscytacj, jeeli pacjent nie odpowiada, nie oddycha prawidowo lub nie porusza si.

Urzdzenie wydaje monity gosowe WYKRYTO RUCH i USU

Ruch pacjenta spowodowany niewaciwym uoeniemJeeli jest to moliwe, naley uoy pacjenta w stabilnej pozycji.

Ruch pacjenta spowodowany oddychaniem •

Naley przerwa reanimacj na czas analizy. Sprawdzi, czy pacjent oddycha prawidowo.

PRZYCZYN RUCHU

• Ruch pojazdu

3-6Jeeli jest to moliwe, naley zatrzyma pojazd na czas analizy.

Zakócenia elektryczne lub o czstotliwoci • fal radiowych

Jeeli jest to moliwe, naley usun urzdzenia komunikacyjne i inne urzdzenia potencjalnie zakócajce prac defibrylatora.

Instrukcja uytkowania defibrylatorów LIFEPAK CR Plus oraz LIFEPAK EXPRESS

UYTKOWANIE DEFIBRYLATORA

Tabela 3-1 Rozwizywanie problemów podczas stosowania defibrylatora u pacjenta. (cig dalszy)

Problem

Moliwa przyczyna

Po wczeniu defibrylator Wyczerpana bateria wewntrzna nie wydaje monitów gosowych ani krótkich sygnaów dwikowych

Wywietlacz stanu gotowoci jest pusty

Czynno ci, które naley wykonaNaley przeprowadzi resuscytacj, jeeli pacjent nie odpowiada, nie oddycha prawidowo lub nie porusza si.Naley jak najszybciej wymieni bateri doadowujc CHARGE-PAK. Gdy na wywietlaczu gotowoci pojawi si symbol OK, naley przywróci dziaanie defibrylatora.Naley skontaktowa si z personelem autoryzowanego serwisu.

Defibrylator zosta wczonyZjawisko prawidowe w sytuacji, gdy defibrylator jest uruchomiony.

Temperatura, w jakiej dziaa defibrylator, jest zbyt niska lub zbyt wysokaNaley uytkowa defibrylator w zakresie temperatur od 0 do 50°C (od 32 do 122°F).

Wywietlacz LCD nie dziaa prawidowoNaley skontaktowa si z personelem autoryzowanego serwisu.

3 UYTKOWANIE DEFIBRYLATORA

Instrukcja uytkowania defibrylatorów LIFEPAK CR Plus oraz LIFEPAK EXPRESS © 2006 Medtronic Emergency Response Systems, Inc.

3-7

Suggest Documents