2015. Studia stacjonarne. Studia niestacjonarne

Oferta specjalności kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Studia stacjonarne • Zarządzanie finansowe • Zarządzanie zasobami ludzkimi • Zar...
0 downloads 0 Views 1MB Size
Oferta specjalności kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Studia stacjonarne • Zarządzanie finansowe • Zarządzanie zasobami ludzkimi • Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach • Zarządzanie projektami

Studia niestacjonarne • • • • •

Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Specjalność menedżerska Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie zasobami ludzkim Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach

Wersja:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania

PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku:

Zarządzanie

Rok rozpoczęcia kształcenia:

2014/2015

Nabór: zimowy

Poziom kształcenia i forma studiów:

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Profil kształcenia:

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

magister

Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS wymagana do uzyskania tytułu zawodowego: 120

Kurator kierunku: Przyporządkowanie do obszaru kształcenia oraz wskazanie dziedziny i dyscypliny naukowej, do których odnoszą się efekty kształcenia:

Prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem obszar kształcenia: nauki społeczne dziedzina nauki: nauki ekonomiczne dyscyplina nauki: nauki o zarządzaniu Kierunek studiów zarządzanie należy do podobszaru nauk ekonomicznych w ramach obszaru kształcenia nauki społeczne. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów na kierunku zarządzanie odwołują się nie tylko do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla kierunku: ekonomii i nauki o organizacji i zarządzaniu, ale i dyscyplin pokrewnych, takich jak psychologia, socjologia, prawo, politologia - łączy je przedmiot badania uporządkowana zbiorowość jednostek ludzkich oraz wyróżnionych relacji i powiązań, jakie modelują dążenie tych zbiorowości do osiągania określonych atrybutów (np. wartości ekonomicznych). Kierunek ten wymaga także posiłkowania się, ale bardzo w ograniczonym stopniu, wiedzą z zakresu nauk humanistycznych (np. filozofią, kognitiwistyką), ścisłych (np. matematyką), technicznych, przyrodniczych (np. ochrona środowiska) i wiedzą z innych obszarów kształcenia.

Związek z misją Uczelni i strategią jej rozwoju:

Wygenerował: Kandydat

Kierunek Zarządzanie bezpośrednio wpisuje się w misję Uniwersytetu Ekonomicznego, który "kształci […] menedżerów dla gospodarki i administracji publicznej, jak również sektora organizacji pozarządowych w warunkach indywidualizacji procesu kształcenia oraz internacjonalizacji studiów i rynku pracy. Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 1 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Wskazanie ewentualnych dobrych praktyk lub wzorców krajowych i międzynarodowych wykorzystanych przy opisie efektów kształcenia:

Ogólne cele kształcenia oraz sylwetka absolwenta:

Wygenerował: Kandydat

Przy opracowywaniu efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie wykorzystano:a) akty prawne tj.: w szczególności Rozporządzenie Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz. U. nr 253/2011, poz. 1520, Autonomia programowa uczelni. Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, pod. red. E. Chmieleckiej, MNiSW, Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, MNiSW, deskryptory dublińskie, deskryptory KRK, strategie innych uczelni kształcących menedżerów i specjalistów z zakresu organizacji , których renoma jest znana na świecie, stan prawny i zwyczaje regulujące zachowania menedżerów, przedsiębiorców, specjalistów organizacyjnych. Poprzez zaangażowane studentów i kadry dydaktycznej oraz absolwentów - tworzenie środowiska społecznego wzmacniającego kompetencje strategiczne Kierunku. Wyzwalanie skutecznych zachowań społecznych, organizatorskich i przedsiębiorczych wśród studentów Kierunku. Propagowanie etycznych i skutecznych wzorów zachowań menedżerski. Stworzenie warunków do urzeczywistnienia profilu absolwenta, którego kompetencjami są: - wiedza o sposobach i sprawdzona umiejętność wzbogacania siebie i innych, - wiedza, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają na wspomagania radą kompetentną kierowników każdego szczebla organizacji lub wręcz zastępowania kierowników średniego szczebla, przejmowanie roli lidera, - umiejętność współpracy z innymi dla zdobywania wiedzy, umiejętności, biegłości w rozwijaniu samego siebie, zespołów, większych części organizacji i procesów zarządzania, - godzenia własnych interesów z interesami innych osób zainteresowanych istnieniem organizacji, - wiedza fachowa, umiejętności, doświadczenie, które pozwalają identyfikować, wyznaczać pożądane wartości ekonomiczne, organizacyjne, społeczne i skutecznie projektować sposób ich osiągania,- przygotowanie do projektowania prac i kierowania interdyscyplinarnymi zespołami organizacyjnymi,wiedza o sposobach zdobywania wsparcia dla przedsięwzięć i projektów, które wymagają współpracy różnych specjalistów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy, - umiejętność kierowania ludźmi z różnych środowisk kulturowych i zawodowych oraz w różnych typach organizacji, - umiejętność wyzwalania swojego i zespołowego zaangażowania na wymaganym przez sytuację poziomie, - wiedza o sposobach kontroli stosowanych w zarządzaniu i sposobach regulacji odchyleń od zadanych standardów, norm, wartości, - wiedza, która pozwala proponować autorskie schematach doskonalenia organizacji i zarządzania oraz stosować badania identyfikujące reguły zachowań w środowisku organizacji i jej otoczeniu.

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 2 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program studiów:

a) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 80 b) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia: 40 c) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 25 d) minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów: 27 e) udział procentowy punktów ECTS do wyboru studenta: 35,8 % f) struktura punktów ECTS wynikająca z przypisania kierunku do więcej niż jednego obszaru kształcenia: ---g) łączna liczba godzin bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim: 900

Opis siatki (uwagi):

Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2014/2016 Studia stacjonarne - Katowice Zarządzanie finansowe Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej Zarządzanie projektami międzynarodowymi (specjalność dotychczas realizowana w ramach ŚMSH) Studia niestacjonarne - Katowice Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Specjalność menedżerska Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 3 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Efekty kształcenia określone dla kierunku

Symbol EK

Symbol EO

Opis

Wiedza ZRZ2_W01

Ma wiedzę w zakresie wybranych paradygmatów, podejść reprezentowanych w różnych ujęciach nauk ekonomicznych, teorii organizacji i zarządzania oraz ogólną wiedzę o różnym miejscu tych ujęć w systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. S2A_W01

ZRZ2_W02

Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

Ma wiedzę o różniących się zasadniczo kilku koncepcjach opisu i tworzenia relacji pomiędzy różnymi rodzajami struktur i instytucji w gospodarczych i pozagospodarczych. S2A_W02

Posiada rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych.

ZRZ2_W03

Ma wiedzę o różnych koncepcjach opisu i tworzenia relacji między kręgami kulturowymi, strukturami i instytucjami w gospodarce w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz globalnym oraz wiedzę o relacjach pomiędzy strukturami części organizacji różnego typu, wielkości, zasięgu. S2A_W03

Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych.

ZRZ2_W04

Zna różne koncepcje opisu więzi społecznych, wyróżnianych w naukach ekonomicznych, naukach zajmujących się mikro i mezzoświatami społecznymi, a szczególnie organizacją i zarządzaniem oraz zna uznane prawidłowości występujące pomiędzy nimi. S2A_W04

Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych.

ZRZ2_W05

Zna rożne koncepcje człowieka, jako kreatora i uczestnika struktur społeczno-gospodarczych w skali makro, mezzo, mikro, w przekroju lokalnym i różnokulturowym, w aspekcie wielopoziomowej aktywności społecznej oraz osobistej, w tym procesy przywództwa, zarządzania i organizowania. S2A_W05

ZRZ2_W06

Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka.

Posiada wiedzę o różnicach pomiędzy wybranymi kategoriami metod badania i projektowania, modelowania organizacji i zarządzania, zna uwarunkowania ich stosowania oraz posiada wiedzę o adekwatnych do tych metod sposobach i narzędziach pozyskiwania, gromadzenia danych, ich analizy, wyjaśniania, wnioskowania na temat zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, organizacyjnych, zarządczych. S2A_W06

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości.

ZRZ2_W07

Zna różnice pomiędzy koncepcjami i sposobami budowania norm etycznych i prawnych życia społecznego, w tym norm, reguł, zasad regulujących działalność gospodarczą, zachowania ludzi w wybranych krajach i kulturach, typach organizacji oraz normy, reguły procesów zarządzania. S2A_W07

Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 4 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Symbol EK

Symbol EO

Opis

ZRZ2_W08

Zna różnice pomiędzy koncepcjami zmian społecznych i środowiskowych (pozaspołecznych), zmian organizacyjnych i procesów zarządzania oraz wyróżnione koncepcje opisu dynamiki procesów społecznych i gospodarczych wraz z ich uwarunkowaniami i konsekwencjami. S2A_W08

ZRZ2_W09

Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości.

Ma wiedzę na temat różnych ujęć ewolucji ustrojów społeczno-gospodarczych i paradygmatów ją interpretujących oraz zna ewolucję praktyki i teorii organizacji i zarządzania oraz przedsiębiorczości. S2A_W09

Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji.

ZRZ2_W10

Posiada wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę problemów ochrony praw do własności intelektualnej, patentowej w powiązaniu z zagadnieniami gromadzenia i wzbogacania osobistej przewagi konkurencyjnej, środków do życia, kapitału ludzkiego i intelektualnego organizacji. S2A_W10

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

ZRZ2_W11

Zna uwarunkowania i sposoby wspomagania rozwoju osobistego i zawodowego pracownika oraz budowania różnych typów ścieżek kariery w różnych typach organizacji oraz krajach. S2A_W11

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

ZRZ2_W12

Zna zróżnicowane (np. pod względem racjonalności) koncepcje opisu i praktyki podejmowania decyzji gospodarczych i społecznych w organizacjach różnego typu i wielkości oraz sytuacjach. S2A_W08

Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości.

S2A_W09

Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji.

ZRZ2_W13

Ma wiedzę o różnorodnych metodach prowadzenia badań i projektów organizacyjnych i zarządczych w całej organizacji. S2A_W06

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości.

ZRZ2_W14

Posiada wiedzę, która pozwala, przy założonym systemie wartości, modelować wzajemny wpływ środowiska (otoczenia) na organizację, pracę i procesy zarządzania. S2A_W03

Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych.

S2A_W04

Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych.

ZRZ2_W15

Posiada wiedzę o różnych metodach i skutkach wywierania wpływu na jednostki, grupy, zespoły działające wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz w procesach zarządzania i rządzenia.

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 5 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Symbol EK

Symbol EO

Opis

S2A_W07

Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

S2A_W11

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 6 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Symbol EK

Symbol EO

Opis

Umiejętności ZRZ2_U01

Potrafi, uwzględniając różne interesy i wybrane teorie, identyfikować i interpretować oraz wyjaśniać innym, zjawiska, zmiany i procesy gospodarcze, organizacyjne, społeczne, zarządcze wraz z ich uwarunkowaniami i złożonymi wzajemnymi relacjami. S2A_U01

ZRZ2_U02

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje miedzy zjawiskami społecznymi.

Umie w oparciu o wiedzę teoretyczną, stawiać problemy, pozyskiwać odpowiednie dane, tworzyć schematy wiarygodnego opisu, tworzyć metody analizy, rekomendować wielowymiarowe modele zjawisk różnej natury (politycznych, prawnych, kulturowych, społecznych, finansowych, technicznych, technologicznych, środowiskowych itp), ważnych dla organizacji i zarządzania oraz oceniać krytycznie otrzymane rezultaty. S2A_U02

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz.

ZRZ2_U03

Potrafi identyfikować złożone przyczyny oraz przeprowadzić wielowymiarową analizę uwarunkowań, zmian i skutków procesów gospodarczych, organizacyjnych, zarządczych, w tym przeprowadzać weryfikację postawionych hipotez i opiniować zastosowane metody badania. S2A_U03

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować.

ZRZ2_U04

Opierając się na samodzielnym doborze zaawansowanych metod i narzędzi potrafi prognozować procesy, zjawiska społeczne i gospodarcze w skali ważnej dla części i całej organizacji oraz procesów zarządzania nią. S2A_U04

Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

ZRZ2_U05

Potrafi wykorzystać w tworzeniu projektów menedżerskich i organizacyjnych systemy normatywne odpowiednie dla różnych sytuacji kulturowych, gospodarczych i prawnych . S2A_U05

Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm.

ZRZ2_U06

Potrafi, w oparciu o swoje autorskie schematy postępowania, tworzyć zarys ram teoretycznych dla rozstrzygania kluczowych kwestii z zakresu dylematów organizowania, zarządzania, uczestnictwa osób w życiu społecznym, gospodarczym oraz przekładać je na działania praktyczne i określać ich skuteczność, doskonalić w oparciu o krytyczną argumentację. S2A_U06

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, poszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.

ZRZ2_U07

Umie samodzielnie wybrać, przebadać i zaproponować procedurę rozwiązania kluczowego problemu z zakresu organizowania, zarządzania lub relacji między organizacją a jej środowiskiem. S2A_U07

Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć, w tym zakresie.

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 7 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Symbol EK

Symbol EO

Opis

ZRZ2_U08

Posiada umiejętność identyfikowania, nazywania i typizowania, analizowania problemów społecznych w organizacji i organizacji jako całości, w oparciu o zaproponowane przez siebie procedury postępowania badawczego oraz umie poszukiwać i odnajdywać ich organizacyjne i zarządcze rozwiązania. S2A_U08

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, poszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach z zastosowaniem metody badawczej.

ZRZ2_U09

Umie przygotować pisemne wypowiedzi (w języku ojczystym i obcym), takie jak: sprawozdania, projekty, raporty, opracowania, analizy i inne podstawowe dokumenty z zakresu interdyscyplinarnych problemów organizatorskich, właścicielskich i menedżerskich oraz wyjaśnić pisemnie wzajemny wpływ efektów i zjawisk kulturowych, społecznych, ekonomicznych oraz zarządzania i organizowania. S2A_U09

Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych.

ZRZ2_U10

Umie przygotować ustne wypowiedzi (w języku ojczystym i obcym) prezentujące treść podstawowych dokumentów wspierających decyzje z zakresu organizacji i zarządzania oraz rekomendować rozwiązania dotyczące całej organizacji lub znacznych jej fragmentów (np. poszczególnych dziedzin zarządzania). S2A_U10

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych.

ZRZ2_U11

Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. S2A_U11

Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

ZRZ2_U12

Umie tworzyć spójne rozwiązania promujące społecznej roli organizacji i zarządzania, ideę wyższego wykształcenia, zawodowego etosu, rolę inteligencji i profesjonalistów z zakresu zarządzania i organizacji. S2A_U08

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, poszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach z zastosowaniem metody badawczej.

ZRZ2_U13

Wykorzystując interdyscyplinarną wiedzę i metody, potrafi kierować zespołem, pozyskiwać środki i zasoby do realizacji wyznaczonych zadań. S2A_U07

Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć, w tym zakresie.

S2A_U08

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, poszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach z zastosowaniem metody badawczej.

ZRZ2_U14

Umie podejmować decyzje w oparciu o różne schematy racjonalności decyzyjnej i zachowań. S2A_U06

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, poszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.

S2A_U07

Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć, w tym zakresie.

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 8 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Symbol EK

Symbol EO

ZRZ2_U15

Potrafi przedstawić zbiór kluczowych ograniczeń koncepcji z zakresu organizacji i zarządzania, które zostały opracowane przez niego lub innych. S2A_U05

Opis Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm.

S2A_U08

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, poszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach z zastosowaniem metody badawczej.

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 9 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Symbol EK

Symbol EO

Opis

Kompetencje społeczne ZRZ2_K01

Rozumie potrzebę uczenia się i uczenia organizacji w długim okresie oraz potrafi tworzyć programy na rzecz uczenia i doskonalenia członków organizacji różnych rozmiarów i typów. S2A_K01

ZRZ2_K02

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Jest przygotowany do aktywnego przyjmowania rożnych ról w grupach i zespołach organizacyjnych różnego typu i poszczególnych fazach procesu zarządzania nimi, potrafi odkrywać i projektować warunki realizacji zadań, przedsięwzięć w skali całej organizacji lub jej istotnych fragmentów funkcjonalnych. S2A_K02

ZRZ2_K03

Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

Potrafi według opracowanych przez siebie lub w zespole schematów określać priorytety działań organizacji (na różnych polach funkcjonalnych i dla całości) oraz kalkulować ryzyko porażek, szanse na sukces, kontrolować realizację zamierzenia menedżerskiego i identyfikować oraz przyjąć odpowiedzialność za jego realizację. S2A_K03

ZRZ2_K04

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Potrafi tworzyć sposoby identyfikowania i rozstrzygania dylematów w zakresie zarządzania i organizowania różnymi typami organizacji w różnych okolicznościach oraz praktycznie odróżniać postawy populistyczne, nieprofesjonalne, nieetyczne, niemoralne, nieuczciwe, naganne od ich zaprzeczenia. S2A_K04

ZRZ2_K05

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Umie uczestniczyć w budowaniu między funkcyjnych projektów organizacyjnych, w tym i takich, które mają znaczenie dla społeczności lokalnych regionalnych oraz wyznaczać pożądane i kontrolować osiągane efekty takich projektów oraz samooceniać swoje zachowania i osiągnięte efekty. S2A_K05

ZRZ2_K06

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności.

Potrafi tworzyć schematyczne programy uzupełniania i doskonalenia interdyscyplinarnej wiedzy, niezbędnej dla rozwijania funkcjonalnych kompetencji i umiejętności własnych oraz danego zespołu organizacyjnego. S2A_K06

ZRZ2_K07

Potrafi zainicjować wśród członków zespołu procesy kreatywnego myślenia i uruchomić procesy przedsiębiorcze. S2A_K07

ZRZ2_K08

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w rozwoju społecznym, gospodarczym, organizacji, kierowania zespołami, składającymi się z rożnych grup interesu, przyjmowania roli przywódcy w takich grupach i spełniania roli formalnego kierownika. S2A_K05

ZRZ2_K09

S2A_K04 ZRZ2_K10

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności.

Identyfikuje modele, warunki realizacji i konsekwencje decyzji, zachowań ludzi w różnego typu organizacjach i środowiskach kulturowych. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Potrafi formułować oczekiwania względem samego siebie i innych specjalistów dziedzinowych, tworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko twórczej współpracy oraz wzbudzać zaangażowanie specjalistów. S2A_K03

Wygenerował: Kandydat

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 10 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 11 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Charakterystyka kierunku Zarządzanie Kształcenie na kierunku Zarządzanie prowadzone jest w ramach następujących ścieżek kształcenia: - marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - specjalność menedżerska, - przedsiębiorczość, - zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych turystyce i mediach, - zarządzanie finansowe, - zarządzanie przedsiębiorstwem, - zarządzanie zasobami ludzkimi, - zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi (specjalność realizowana dotychczas w ramach ŚMSH). Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie Absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu będzie umiał rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi oraz finansowymi. Metody kształcenia dostosowane są do twórczego rozwijania wiedzy oraz zaspokajania zapotrzebowania na kadry kierownicze i specjalistyczne w nowoczesnych organizacjach. Po ukończeniu kierunku Zarządzanie Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich, gdzie z powodzeniem będziesz mógł wdrażać i realizować oryginalne i ciekawe pomysły strategiczne. Zdobyte umiejętności i wiedza w zakresie języków obcych pozwolą także na pracę w organizacjach międzynarodowych, w różnych instytucjach Unii Europejskiej, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem na szczeblu międzynarodowym. Kierunek Zarządzanie oferuje szeroką gamę specjalności, które pozwolą wybrać Ci tę drogę kształcenia, która najlepiej odpowiada Twoim zainteresowaniom. W ofercie studiów na tym kierunku znajduje się wiele specjalności z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich oraz marketingu. Zachęcamy do wyboru jednej z nich, która najlepiej odpowiada twoim zainteresowaniom i predyspozycjom. PRZEDMIOTY Wśród przedmiotów kierunkowych realizowanych na drugim stopniu studiów są min.: koncepcje zarządzania, makroekonomia, prawo cywilne, etyka w zarządzaniu, statystyka matematyczna, zarządzanie procesami, marketing międzynarodowy, przedsiębiorczość, negocjacje oraz badania operacyjne.

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 12 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Specjalności Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Specjalność Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych stwarza możliwość pogłębienia wiedzy na temat ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych aspektów strategii rozwojowej przedsiębiorstw krajowych oraz międzynarodowych. Zdobyta wiedza pozwoli na racjonalne podejmowanie decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie mających wpływ na efektywną realizację jego celów rynkowych. Studenci specjalności Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych wyposażani zostaną w pogłębioną wiedzę i sprawdzone w praktyce umiejętności z zakresu marketingu i dyscyplin pokrewnych.

Przedsiębiorczość Studia na specjalności Przedsiębiorczość kształtują kompetencje, które pozwolą na sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, wdrożenie w życie ciekawych i interesujących pomysłów, a także na wykazanie się kreatywnością i pomysłowością w interesujących projektach. Realizowane już na studiach przedsięwzięcia pozwolą zapoznać się z arkanami biznesu i skutecznie realizować wyznaczone cele. Program studiów na tej specjalności pozwali kształtować kreatywną postawę od pomysłu na firmę aż po jej uruchomienie, finansowanie i rozwój. Nauczy jak kształtować własne zachowania, aby wyzwalać przedsiębiorczość oraz umiejętnie poszukiwać i wykorzystywać szanse w otoczeniu.

Specjalność Menadżerska Specjalności menedżerska uczysz studenta się, jak budować i organizować zespół, motywować pracowników, realizować projekty, organizować pracę zespołu, podejmować trafne decyzje i uskrzydlać pracowników. Uczy jak założyć i rozwijać własny biznes oraz jak zarządzać działem międzynarodowej firmy. Daje wiedzę o najlepszych na świecie korporacjach, instytucjach sektora publicznych, oraz organizacjach non-profit.

Zarządzanie finansowe Zarządzanie finansowe jest wyjątkową specjalnością dla osób chcących podejmować decyzje oraz lubiących ryzyko finansowe. Umiejętności i zdobyta wiedza pozwolą skutecznie realizować strategię finansowa oraz podejmować operacyjne i strategiczne decyzje w przedsiębiorstwach różnego typu. Studenci uczą się metod oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz identyfikować potencjalne zagrożenia.

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 13 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach Studia na stopniu II-gim tej specjalności zawierają poszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania, w tym marketingu oraz ekonomii o funkcjonowaniu przedsiębiorstw usługowych różnych typów i wielkości o renomowanych markach i wizerunku, działających zarówno na rynkach międzynarodowych/ globalnych jak i w mniejszych skalach przestrzennych, obsługujących różne docelowe rynki klientów indywidualnych jak i klientów instytucjonalnych, w tym biznesowych. Zakres przedmiotowy obejmuje zarówno rynki usług profesjonalnych (np. biznesowych, medycznych), turystycznych (np. hotelarskich, biur podróży, transportu turystycznego, e-turystyki), medialnych oraz handlu i usług handlowych. Student na tej specjalności rozwija i doskonali swoje umiejętności analityczno-badawcze, stosowania metod i technik podejmowania decyzji strategicznych i taktyczno-operacyjnych w zakresie zarządzania marketingowego, metod opracowania i wdrażania strategicznego planu marketingu (np. w zakresie budowy silnych marek, doboru skutecznych strategii marketingowych), oraz operacyjnych programów marketingowych (np. w dziedzinie promocji i sprzedaży etc.). Rozwija też umiejętności pracy zespołowej, tak niezbędne nie tylko dla wypełniania zadań marketingu w przedsiębiorstwie usługowym, lecz przede wszystkim dla budowy długoterminowych, wartościowych (zyskownych) relacji firmy ze swoimi klientami docelowymi, opartymi na zaufaniu, lojalności i wzajemnych korzyści, przy uwzględnieniu zindywidualizowanego podejścia, dzięki dobrze motywowanemu, o wysokich kwalifikacjach zawodowych personelowi obsługi klienta, tak indywidualnego jak i biznesowego.

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 14 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Zarządzanie projektami międzynarodowymi Postępujący proces globalizacji, otwierające się granice i wzajemne przenikanie się gospodarek różnych krajów są przyczyną złożonych i intensywnych zmian, jakie towarzyszą funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Zmiany owe sprawiają, że w przedsiębiorstwach rośnie liczba realizowanych projektów, których celem jest kreowanie nowych produktów i usług, zdobywanie nowych rynków zbytu, lokowanie kapitałów w przedsięwzięcia inwestycyjne czy też wprowadzanie innowacji w procesach zarządzania. Pojawienie się w Polsce wielonarodowych przedsiębiorstw zaowocowało powstaniem zespołów międzynarodowych współpracujących nad interdyscyplinarnymi projektami "ponad granicami państw i kultur". Rozwój kariery zawodowej stracił swój dawny pionowy, hierarchiczny charakter. Koncentruje się wokół różnorodnych projektów, których realizatorami są zespoły o zmiennym składzie osobowym i dość amorficznej strukturze. Pracownicy stają się dzisiaj nomadami wędrującymi poziomo wokół coraz bardziej złożonych i niepowtarzalnych przedsięwzięć, czyli projektów. Celem kształcenia na specjalności jest opanowanie interdyscyplinarnej wiedzy oraz nabycie i rozwijanie umiejętności w zakresie: - elastycznego projektowania i skutecznego implementowania strategii działania przedsiębiorstwa, - efektywnego pozyskiwania i wykorzystywania kapitałów na finansowanie działalności, - zarządzania ryzykiem i przepływami finansowymi, - diagnozy i projekcji efektywności ekonomicznej projektów, - budżetowania projektów,-nowoczesnych technik zarządzania projektami, - narzędzi planowania, koordynacji i kontroli działań, - skutecznego komunikowania w otoczeniu międzynarodowym i wielokulturowym, - funkcjonowania w zespołach wielonarodowych i wielokulturowych, rozumienia uwarunkowań różnic kulturowych partnerów zagranicznych, - interpretowania międzynarodowych uregulowań prawa handlowego, podatkowego i finansowego, - przedsiębiorczego i innowacyjnego wykorzystywania szans, jakie stwarza rynek międzynarodowy, - skutecznego negocjowania kontraktów handlowych, - wykorzystania technik marketingowych, handlowych i logistycznych do realizacji projektów międzynarodowych. W procesie kształcenia nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, stąd przewaga technik interaktywnych takich, jak studia przypadków, symulacja, prace w małych zespołach oraz obowiązkowy staż trzymiesięczny w firmach krajowych i zagranicznych.Nabycie umiejętności projekcyjnych, metodycznych i społecznych w toku studiów oraz ich rozwijanie w praktyce biznesowej jest podłożem do podejmowania i realizacji projektów w środowisku międzynarodowym. Absolwenci będą profesjonalnie przygotowani do pełnienia funkcji menedżera, analityka i realizatora w międzynarodowych zespołach projektowych realizowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, firmy consultingowe, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe oraz jednostki administracji państwowej i samorządowej.

Zarządzanie przedsiębiorstwem Studia na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem wyposażą w wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, a także pozwolą na rozwijanie kompetencji strategicznych, tworzenie zasobów strategicznych przedsiębiorstwa oraz sporządzania strategii opartych na głównych źródłach przewagi konkurencyjnej. Nabyte i wyniesione ze studiów umiejętności umożliwią swobodne poruszanie się w problematyce rynku kapitałowego, rynku pracy, produktów oraz zaopatrzenia, w wymiarze regionalnym, narodowym i międzynarodowym. Pozwolą dowiedzieć się jak ocenić branżę w której działa firma, jak zorganizować produkcję, kiedy wprowadzić nowy produkt na rynek, w jaki sposób dbać o wysoką jakość oferowanych produktów i usług, jak zapewnić odpowiednio wykwalifikowany personel, zwiększyć sprzedaż, czy też podejmować decyzje finansowe.

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 15 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej Specjalność Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej przeznaczona jest dla osób zainteresowanych wiedzą z zakresu sztuki (np. grafiki, malarstwa, wzornictwa), kulturoznawstwa, edukacji artystycznej, ochrony dóbr kultury oraz kierunków humanistycznych i społecznych (np. psychologii, socjologii, historii, filologii polskiej). Podczas studiów na specjalności Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej student zdobywa umiejętności swobodnego poruszania się po problematyce zarządzania w kulturze, sztuce, mając równocześnie doskonałe podstawy teoretyczne i szeroką wiedzę ekonomiczną. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności biznesowej na rynku dóbr i usług kultury, a także turystyki krajoznawczej eksponującej dziedzictwo kulturowe oraz do pracy na stanowiskach menedżer i animator w instytucjach kultury takich jak fundacje kultury i sztuki, muzea, agencje artystyczne, teatry, oficyny wydawnicze, firmy fonograficzne, impresaria artystyczne, wydziały kultury i promocji administracji samorządowej i państwowej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi to specjalność, która przygotuje do pełnienia funkcji dyrektora działu personalnego, specjalisty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnienia i płac, menedżera i specjalisty w branży doradztwa personalnego, a także analityka biznesu lub trenera szkoleń. Celem specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi jest nauczenie studentów podnoszenia własnych kompetencji interpersonalnych, które pozwolą na ich profesjonalne i skuteczne wykorzystywanie w ramach pełnionych funkcji. Studiując na tej specjalności zdobywa się umiejętności kreowania liderów, rozwiązywania konfliktów oraz pozyskiwania pracowników do organizacji o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym.

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 16 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Semestr 1 Opis semestru Przedmioty: Polityka i finanse kultury, Historia kultury europejskiej, Sztuka XX i XXI wieku realizowane są w semestrze 1-szym na studiach stacjonarnych dla specjalności Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej.

Semestr: 1 Rodzaj wyboru: kierunkowy Specjalność: Przedmiot ETYKA W ZARZĄDZANIU

Studia stacjonarne

Semestr: 1 Rodzaj wyboru: kierunkowy Specjalność: Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej Przedmiot HISTORIA KULTURY EUROPEJSKIEJ

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Zarządzania Publicznego i Z 3,0 30 / _- / _30 / _- / _N Nauk Społecznych JĘZYK OBCY I Międzywydziałowe Centrum Języków Z 3,0 _- / 60 / __- / 15 / _OPW Obcych KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Katedra Przedsiębiorczości E 5,0 15 / 30 / _15 / 30 / _N MAKROEKONOMIA Katedra Ekonomii i Polityki E 4,0 15 / 15 / _15 / 15 / _N Transformacji MARKETING MIĘDZYNARODOWY Katedra Polit. Rynkowej i E 4,0 15 / 15 / _15 / 15 / _N Zarządz.Marketingowego NEGOCJACJE Katedra Zarządzania Zasobami Z 3,0 15 / 15 / _15 / 15 / _N Ludzkimi PRAWO CYWILNE Samodzielny Zakład Prawa E 4,0 30 / _- / _30 / _- / _N Gospodarczego i Handlowego STATYSTYKA MATEMATYCZNA Katedra Analiz Gospodarczych i E 4,0 15 / 15 / _15 / 15 / _N Finansowych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Polit. Rynkowej i Z 2,0 30 / _- / __- / _- / _W Zarządz.Marketingowego POLITYKA I FINANSE KULTURY Katedra Finansów Z 2,0 30 / _- / __- / _- / _W SZTUKA XX W. I XXI W. Katedra Polit. Rynkowej i Z 2,0 30 / 15 / __- / _- / _W Zarządz.Marketingowego Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 17 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Semestr 2 Opis semestru Specjalność: Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej oraz Zarządzanie projektami międzynarodowymi oferowana jest tylko dla studentów studiów stacjonarnych.

Semestr: 2 Rodzaj wyboru: kierunkowy Specjalność: Przedmiot BADANIA OPERACYJNE LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMINARIUM MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE PROCESAMI

Studia stacjonarne

Semestr: 2 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Przedmiot INTERNET W MARKETINGU

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Badań Operacyjnych E 3,0 15 / 15 / _15 / 15 / _N Katedra Logistyki Ekonomicznej E 4,0 15 / 15 / _15 / 15 / _N Katedra Przedsiębiorczości Z 4,0 _- / 30 / __- / 30 / _N Inne_WZ Z 5,0 _- / 15 / __- / _6 / _PW Katedra Zarządzania Z 4,0 15 / 15 / _15 / 15 / _N Przedsiębiorstwem ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Katedra Zarządzania E 4,0 15 / 15 / _15 / 15 / _N Przedsiębiorstwem Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Badań Rynkowych i Z 2,0 15 / 15 / __9 / 18 / _W Marketingowych ZACHOWANIA KONSUMENTÓW Katedra Badań Konsumpcji E 4,0 30 / 30 / __9 / _9 / _W Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 2 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnościowy stacjonarne niestacjonarne Specjalność: Przedsiębiorczość Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status FIRMY WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI Katedra Przedsiębiorczości Z 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W STRATEGIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Katedra Przedsiębiorczości E 4,0 30 / 30 / __9 / 18 / _W Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 18 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Semestr: 2 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Specjalność Menadżerska Przedmiot ORGANIZACJA I TECHNIKI PRACY MENEDŻERA

Studia stacjonarne

Semestr: 2 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Zarządzanie finansowe Przedmiot ANALIZA TECHNICZNA RYNKU KAPITAŁOWEGO

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Zarządzania Zasobami E 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _PW Ludzkimi ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM BIZNESEM Katedra Zarządzania Zasobami Z 4,0 30 / 30 / __9 / 18 / _PW Ludzkimi Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Zarządzania Z 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Przedsiębiorstwem CONTROLLING W ORGANIZACJACH NON-PROFIT Katedra Zarządzania E 4,0 30 / 30 / __9 / 18 / _W Przedsiębiorstwem Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 2 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnościowy stacjonarne niestacjonarne Specjalność: Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status INTERNET W MARKETINGU Katedra Badań Rynkowych i Z 2,0 15 / 15 / __9 / 18 / _W Marketingowych ZACHOWANIA KONSUMENTÓW Katedra Badań Konsumpcji E 4,0 30 / 30 / __9 / _9 / _W Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 2 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnościowy stacjonarne niestacjonarne Specjalność: Zarządzanie projektami międzynarodowymi Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status JĘZYK FRANCUSKI Inne_WZ Z 4,0 _- / 60 / __- / _- / _OPW METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Katedra Logistyki Ekonomicznej E 2,0 15 / _- / __- / _- / _W Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 2 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem Przedmiot ANALIZA SYSTEMU JAKOŚCI Wygenerował: Kandydat

Katedra Katedra Zarządzania Zmodyfikowano: 2014-05-22

Zal. E

ECTS 4,0

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wykł./Ćw./Lab. 30 / 30 / _-

Wykł./Ćw./Lab. _9 / 18 / _-

Status W

Strona 19 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Semestr: 2 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem Przedmiot

Studia stacjonarne

Semestr: 2 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej Przedmiot PODSTAWY INFORMACJI WIZUALNEJ

Studia stacjonarne

Semestr: 2 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi Przedmiot MIĘDZYNARODOWE ZZL

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Przedsiębiorstwem HISTORIA MYŚLI ORGANIZATORSKIEJ Katedra Zarządzania Z 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Przedsiębiorstwem Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Polit. Rynkowej i Z 2,0 30 / _- / __- / _- / _Zarządz.Marketingowego PODSTAWY TURYSTYKI KULTUROWEJ Katedra Turystyki Z 2,0 15 / 15 / __- / _- / _ZACHOWANIA KONSUMENTÓW I MARKETING KULTURY Katedra Badań Konsumpcji Z 2,0 15 / 15 / __- / _- / _Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Zarządzania Zasobami Z 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _Ludzkimi STRATEGICZNE ZZL Katedra Zarządzania Zasobami E 4,0 30 / 30 / __9 / 18 / _Ludzkimi Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 20 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Semestr 3 Opis semestru Studenci dokonują wyboru przedmiotów DW za min. 12 ECTS. Studenci specjalności Zarządzanie projektami międzynarodowymi dokonują wyboru przedmiotów DW za min. 9 ECTS

Semestr: 3 Studia Studia Rodzaj wyboru: kierunkowy stacjonarne niestacjonarne Specjalność: Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status SEMINARIUM MAGISTERSKIE Inne_WZ Z 5,0 _- / 15 / __- / _9 / _PW Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 3 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Przedmiot BADANIA STRATEGII INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Zarządzania Z 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Międzynarodowego MARKETING REGIONÓW TURYSTYCZNYCH Katedra Turystyki Z 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W OCHRONA INTERESÓW KONSUMENTA Katedra Badań Konsumpcji Z 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W PLANY I PROGRAMY MARKETINGOWE Katedra Polit. Rynkowej i E 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Zarządz.Marketingowego ŚRODKI I TECHNIKI REKLAMY Katedra Marketingu E 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 3 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnościowy stacjonarne niestacjonarne Specjalność: Przedsiębiorczość Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status CZAS W PRZEDSIĘBIORCZYCH ORGANIZACJACH Katedra Przedsiębiorczości Z 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W METODY POMIARU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Katedra Przedsiębiorczości E 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W NADZÓR KORPORACYJNY Katedra Przedsiębiorczości E 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W POZYTYWNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Katedra Przedsiębiorczości Z 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE Katedra Przedsiębiorczości E 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 21 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Semestr: 3 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Specjalność Menadżerska Przedmiot DIAGNOZOWANIE I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Studia stacjonarne

Semestr: 3 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Zarządzanie finansowe Przedmiot CONTROLLING STRATEGICZNY

Studia stacjonarne

Semestr: 3 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach Przedmiot Katedra BADANIA MARKETINGOWE RYNKU USŁUG Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych MARKETING REGIONÓW TURYSTYCZNYCH Katedra Turystyki OCHRONA INTERESÓW KONSUMENTA Katedra Badań Konsumpcji ŚRODKI I TECHNIKI REKLAMY Katedra Marketingu ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE W USŁUGACH Katedra Polit. Rynkowej i Zarządz.Marketingowego

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wykł./Ćw./Lab. 15 / 15 / _-

Wykł./Ćw./Lab. _9 / _9 / _-

15 / 15 / _15 / 15 / _15 / 15 / _15 / 15 / _-

_9 / _9 / __9 / _9 / __9 / _9 / __9 / _9 / _-

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Zarządzania Zasobami E 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Ludzkimi INNOWACJE W ZARZĄDZANIU FIRMĄ Katedra Zarządzania Zasobami Z 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Ludzkimi KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Katedra Zarządzania Zasobami E 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Ludzkimi METODY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW Katedra Zarządzania Zasobami Z 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _PW Ludzkimi ZARZĄDZANIE CZASEM MENEDŻERA Katedra Zarządzania Zasobami E 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _PW Ludzkimi Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Zarządzania E 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Przedsiębiorstwem METODOLOGIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Katedra Zarządzania E 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Przedsiębiorstwem RYZYKO W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Zarządzania E 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Przedsiębiorstwem STRATEGIE KONKURENCJI Katedra Zarządzania Z 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Przedsiębiorstwem ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM Katedra Zarządzania Z 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Przedsiębiorstwem Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Zal. Z Z E E E

ECTS 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0

Status W W W W W

Strona 22 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Semestr: 3 Studia Studia Rodzaj wyboru: specjalnościowy stacjonarne niestacjonarne Specjalność: Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 3 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Zarządzanie projektami międzynarodowymi Przedmiot FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW JĘZYK ANGIELSKI - TECHNIKI KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ JĘZYK FRANCUSKI - TECHNIKI KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ PRAWO HANDLOWE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Studia stacjonarne

Semestr: 3 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem Przedmiot ANALIZA FUNDAMENTALNA SPÓŁKI

Studia stacjonarne

Semestr: 3 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej Przedmiot BADANIA MARKETINGOWE W KULTURZE I TURYSTYCE KULTUROWEJ

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wykł./Ćw./Lab. 15 / 15 / _-

Wykł./Ćw./Lab. _- / _- / _-

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Finansów E 4,0 15 / 15 / __- / _- / _W Inne_WZ Z 5,0 30 / 30 / __- / _- / _W Inne_WZ Z 5,0 30 / 30 / __- / _- / _W Samodzielny Zakład Prawa Z 2,0 15 / _- / __- / _- / _W Gospodarczego i Handlowego Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Zarządzania Z 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Przedsiębiorstwem METODOLOGIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Katedra Zarządzania E 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Przedsiębiorstwem RYZYKO W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Zarządzania E 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Przedsiębiorstwem ZARZĄDZANIE EKOLOGICZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Katedra Zarządzania E 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Przedsiębiorstwem ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA Katedra Zarządzania Z 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Przedsiębiorstwem Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

JĘZYK OBCY BIZNESU KULTURY MARKETING I ORGANIZACJA WYDARZEŃ TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W KULTURZE/SZTUCE I TURYSTYCE Wygenerował: Kandydat

Katedra Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych Międzywydziałowe Centrum Języków Obcych Katedra Turystyki Katedra Inżynierii Wiedzy

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Zal. E

ECTS 2,0

Status W

Z

3,0

_- / 60 / _-

_- / _- / _-

W

E E

2,0 2,0

15 / 15 / _15 / 15 / _-

_- / _- / __- / _- / _-

W W

Strona 23 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Semestr: 3 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej Przedmiot ZARZĄDZANIE BIZNESEM W KULTURZE I TURYSTYCE

Studia stacjonarne

Semestr: 3 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi Przedmiot NOWOCZESNE ZZL

Studia stacjonarne

Semestr: 3 Rodzaj wyboru: do wyboru Specjalność: Przedmiot ARCHITEKTURA KOMUNIKATU WIZUALNEGO

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wykł./Ćw./Lab. 15 / _- / _-

Wykł./Ćw./Lab. _- / _- / _-

3,0

15 / _- / _-

_9 / _- / _-

OW

3,0

15 / _- / _-

_- / _- / _-

OW

3,0

15 / _- / _-

_- / _- / _-

OW

3,0

15 / _- / _-

_9 / _- / _-

OW

3,0

15 / _- / _-

_9 / _- / _-

OW

3,0

15 / _- / _-

_- / _- / _-

OW

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Polit. Rynkowej i Z 2,0 15 / 15 / __- / _- / _W Zarządz.Marketingowego ZARZĄDZANIE I MARKETING W INSTYTUCJACH DZIEDZICTWA Katedra Polit. Rynkowej i Z 2,0 15 / 15 / __- / _- / _W KULTUROWEGO Zarządz.Marketingowego Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Zarządzania Zasobami E 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Ludzkimi SYSTEM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH Katedra Zarządzania Zasobami Z 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _W Ludzkimi SYSTEM WYNAGRODZEŃ W ORGANIZACJI Katedra Zarządzania Zasobami E 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _PW Ludzkimi ZARZĄDZANIE TALENTAMI Katedra Zarządzania Zasobami E 3,0 15 / 15 / __9 / _9 / _PW Ludzkimi ZMIANY W ZZL Katedra Zarządzania Zasobami Z 2,0 15 / 15 / __9 / _9 / _PW Ludzkimi Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

BADANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNEJ CONTROLLING (j. ang) EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND POLICIES KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA LUDZIE E-BIZNESU MARKETING MANAGEMENT IN SERVICES Wygenerował: Kandydat

Katedra Zal. Katedra Polit. Rynkowej i Z Zarządz.Marketingowego Katedra Zarządzania Z Przedsiębiorstwem Katedra Zarządzania Z Przedsiębiorstwem Katedra Międzynarodowych Stosunków Z Ekonomicznych Katedra Badań Rynkowych i Z Marketingowych Katedra Zarządzania Zasobami Z Ludzkimi Katedra Polit. Rynkowej i Z Zmodyfikowano: 2014-05-22

ECTS 3,0

Status OW

Strona 24 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Semestr: 3 Rodzaj wyboru: do wyboru Specjalność: Przedmiot

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Zarządz.Marketingowego METHODS AND TECHNIQUES OF SELLING Katedra Badań Rynkowych i Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW Marketingowych MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Katedra Inżynierii Wiedzy Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW MULTICRITERIA METHODS AND THEIR APPLICATION Katedra Badań Operacyjnych Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW NEGOTIATIONS IN A GLOBAL ENVIRONMENT Katedra Międzynarodowych Stosunków Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW Ekonomicznych PLANY I PROGRAMY MARKETINGOWE W USŁUGACH I TURYSTYCE Katedra Polit. Rynkowej i Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW Zarządz.Marketingowego PODEJMOWANIE DECYZJI MANEDŻERSKICH Katedra Zarządzania Zasobami Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW Ludzkimi PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM PRAWA Samodzielny Zakład Prawa Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW AUTORSKIEGO I PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Gospodarczego i Handlowego PRAWO W OBROCIE PRODUKTAMI KULTURY I SZTUKI Samodzielny Zakład Prawa Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW Gospodarczego i Handlowego PRODUKTY MARKOWE TURYSTYKI KULTUROWEJ Katedra Turystyki Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW PROMOCJA I WIZERUNEK PODMIOTÓW KULTURY I SZTUKI Katedra Polit. Rynkowej i Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW Zarządz.Marketingowego PSYCHOLOGIA KONSUMENTA Katedra Badań Konsumpcji Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU Katedra Polityki Społecznej i Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW Gospodarczej RESTRUKTURYZACJA W ZZL Katedra Zarządzania Zasobami Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW Ludzkimi STRATEGICZNE SYSTEMY INFORMATYCZNE Katedra Informatyki Ekonomicznej Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW SYSTEMY EKSPERTOWE W FINANSACH I RACHUNKOWOŚCI Katedra Informatyki Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW SYSTEMY MOTYWOWANIA PERSONELU Katedra Zarządzania Zasobami Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW Ludzkimi TIME VALUE OF MONEY - SOLVING PROBLEMS IN MS EXCEL Katedra Ekonometrii Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW ZARZĄDZANIE PORTFELEM INWESTYCYJNYM Katedra Zarządzania Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW Przedsiębiorstwem ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W JEDNOSTKACH KULTURY/SZTUKI Katedra Polit. Rynkowej i Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW Zarządz.Marketingowego ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ Katedra Międzynarodowych Stosunków Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW Ekonomicznych ZARZĄDZANIE SAMYM SOBĄ Katedra Zarządzania Zasobami Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OPW Ludzkimi Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerował: Kandydat

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 25 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Semestr 4 Opis semestru Studenci (z wyłączeniem specjalności ZPM) dokonują wyboru przedmiotów DW za min. 15 ECTS. Studenci specjalności Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej dokonują wyboru przedmiotów DW za min. 12 ECTS

Semestr: 4 Studia Studia Rodzaj wyboru: kierunkowy stacjonarne niestacjonarne Specjalność: Przedmiot Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status SEMINARIUM MAGISTERSKIE Inne_WZ Z 15,0 _- / 15 / __- / 15 / _PW Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Semestr: 4 Rodzaj wyboru: kierunkowy Specjalność: Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej Przedmiot ETYKA W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE

Studia stacjonarne

Semestr: 4 Rodzaj wyboru: specjalnościowy Specjalność: Zarządzanie projektami międzynarodowymi Przedmiot ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA PROJEKTU

Studia stacjonarne

Semestr: 4 Rodzaj wyboru: do wyboru Specjalność: Przedmiot AUDYT FUNKCJI PERSONALNEJ

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wykł./Ćw./Lab. 15 / _- / _-

Wykł./Ćw./Lab. _9 / _- / _-

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Zarządzania Publicznego i Z 3,0 30 / _- / __- / _- / _W Nauk Społecznych Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Katedra Zarządzania Z 5,0 30 / _- / __- / _- / _W Przedsiębiorstwem BUDŻETOWANIE I KONTROLA W PROJEKCIE Katedra Zarządzania Z 5,0 15 / 15 / __- / _- / _W Przedsiębiorstwem RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY EUROPEJSKIE Katedra Rachunkowości E 5,0 15 / 15 / __- / _- / _W Międzynarodowej Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerował: Kandydat

Katedra Katedra Zarządzania Zasobami Zmodyfikowano: 2014-05-22

Zal. Z

ECTS 3,0

Status OPW

Strona 26 z 27

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Zarządzanie, SN2st, 2014/2015Z

Semestr: 4 Rodzaj wyboru: do wyboru Specjalność: Przedmiot

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Katedra Zal. ECTS Wykł./Ćw./Lab. Wykł./Ćw./Lab. Status Ludzkimi AUDYT INFORMATYCZNY Katedra Informatyki Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW AUTOPREZENTACJA MENEDŻERA Katedra Zarządzania Zasobami Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OPW Ludzkimi CORPORATE SOCIAL RESPONSSIBILITY IN INTERNATIONAL BUSINESS Katedra Zarządzania Publicznego Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW DIAGNOSTYKA FINANSOWA Katedra Zarządzania Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW Przedsiębiorstwem E-BUSINES W KULTURZE/SZTUCE I TURYSTYCE Katedra Inżynierii Wiedzy Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW FINANCIAL SERVICES MARKETING Katedra Badań Konsumpcji Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW GLOBAL PUBLIC MANAGEMENT Katedra Zarządzania Publicznego Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW MARKETING IDEI I POLITYCZNY Katedra Marketingu Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW MARKETING ON B2B MARKET Katedra Badań Rynkowych i Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW Marketingowych MARKETING RELACJI Katedra Badań Rynkowych i Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW Marketingowych MARKETING USŁUG FINANSOWYCH Katedra Badań Konsumpcji Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Samodzielny Zakład Prawa Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW Gospodarczego i Handlowego PROMOCJA WYDARZEŃ W MEDIACH Katedra Polit. Rynkowej i Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW Zarządz.Marketingowego STRATEGIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA Katedra Zarządzania Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW Przedsiębiorstwem STRATEGY AS A GAME Katedra Badań Operacyjnych Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW SURVEY SAMPLING IN ECONOMIC RESEARCH Katedra Statystyki Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW TRENING MENEDŻERA KULTURY I TURYSTYKI Katedra Polit. Rynkowej i Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW Zarządz.Marketingowego USŁUGI SIECIOWE (WEB SERVICES) Katedra Informatyki Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW ZARZĄDZANIE CZASEM Katedra Zarządzania Zasobami Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW Ludzkimi ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM Katedra Przedsiębiorczości Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWYMI PROJEKTAMI KULTURY Katedra Polit. Rynkowej i Z 3,0 15 / _- / __- / _- / _OW Zarządz.Marketingowego ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Katedra Zarządzania Z 3,0 15 / _- / __9 / _- / _OW Przedsiębiorstwem Status: N - przedmiot z zakresu nauk podstawowych, P - przedmiot o charakterze praktycznym, O - przedmiot ogólnouczelniany, W - przedmiot z wyborem studenta

Wygenerował: Kandydat Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Zmodyfikowano: 2014-05-22

Strona 27 z 27