Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz

Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz. Making your dreams true We’re here Since the y...
Author: Su Bucak
6 downloads 0 Views 4MB Size
Do not limit your dreams, we make it happen.

Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz.

Making your dreams true

We’re here

Since the year 2000 till today, Fiberton Prekast has become a ‘solution and aesthetic building center’ by using its experience and knowledge in the field of GRC( glass fiber reinforced concrete), pre-project briefing to all kind of customers, starting from consulting services to project design, mold design, engineering services, integrated production and assembly system. Project design, mold design, engineering services, integrated production and assembly system.It has with its 14.000 m2 by 10.000 m2 closed area factory located in the city Mersin, the region’s largest and Turkey’s leading GRC factory.

Hayallerinizi gerçekleştirmek için

Buradayız

Fiberton Prekast 2000 y›l›ndan bu yana, sahip oldu€u tecrübe ve bilgi birikimini kullanarak, GRC(Cam elyaf takviyeli beton) alan›nda, her boyuttaki müflterilerine proje öncesi bilgilendirme, dan›flmanl›k hizmetlerinden bafllayarak, proje tasar›m›, kal›p tasar›m›, mühendislik hizmetleri, üretim ve montaj konusunda entegre sistem ile “çözüm ve yap› estetik merkezi” olarak faaliyet göstermektedir. Mersin’de 10.000 m2’si kapal› olmak üzere 14.000 m2’lik fabrikas› ile bölgenin en büyük ve Türkiye’nin önde gelen GRC fabrikas›d›r.

3

FIBERTON PREKAST, a GULER group company is following the continuously developing world market and introducing these developments into the Turkish market. The group companies are providing a wide range of service mainly focused on construction contracting and trading of construction materials but also manufacturing of medical packaging and logistics. With its 20 years construction sector experience and strong financial structure and Guler group and the strength of the group companies’ on his side , FIBERTON PREKAST aims to be with his innovative, principled and trust giving experienced staff, the largest manufacturer of Turkey and one of the world’s known companies at GRC manufacturing sector. Güler Grup bünyesinde yer alan F‹BERTON PREKAST dünyada sürekli geliflen pazar› takip etmekte ve bu geliflmeleri Türkiye’ye getirmeye gayret sarf etmektedir. Grup firmalar› inflaat müteahhitli€i ve inflaat malzemeleri ticareti a€›rl›kl› olmak üzere medikal ambalaj üretiminden lojisti€e kadar genifl yelpazede hizmet vermektedirler. 20 y›ll›k inflaat sektörü deneyimi ve güçlü mali yap›s› ile Güler Grup ve grup flirketlerinin gücünü de yan›na alan F‹BERTON PREKAST yenilikçi, ilkeli ve güven veren deneyimli kadrolar› ile GRC üretiminde Türkiye’nin en büyük ve dünyan›n say›l› firmalar›ndan biri olmay› hedeflemektedir.

4

GULER GROUP COMPANIES AND ACTIVITIES GÜLER GRUP F‹RMALARI VE FAAL‹YET ALANLARI

SUBSIDIARY COMPANIES İŞTİRAK FİRMALARIMIZ

GRC-GFRC production, application and wholesale trading of construction material. (2005)

All kinds of contracts and upper segment residential construction activities. (1983)

Trading of all kinds of construction materials involving the construction process from the ground to the roof. (1983)

Wholesale trading of construction materials and residential constructions for the upper segment. (2001)

All kinds of furniture and wood product manufacturing. (2010)

Turkey’s largest medical packaging manufacturer. 80 % of manufactured products are exported. (2001)

Import, export and domestic sales of medical products. (1997)

Logistics and warehousing activities in the Free Zone of Mersin (1998)

Nehir Beton A.Ş. Ready-Mix concrete facility operation at its own facility in Mersin.

GRC-GFRC üretimi ve uygulamas› ve toptan inflaat malzemeleri sat›fl› alan›nda faaliyet göstermektedir. (2005)

Her türlü taahhüt ve inflaat iflleri üst segment konut inflaatlar›. (1983)

Temelden çat›ya olan süreci ilgilendiren her türlü yap› malzemelerinin ticareti. (1983)

Toptan inflaat malzemeleri ticareti ve üst segment konut inflaat iflleri. (2001)

Her türlü mobilya ve ahflap ürün imalat›. (2010)

Türkiye’nin en büyük medikal ambalaj üreticilerinden. ‹malat›n›n % 80’nini ihraç etmektedir. (2001)

T›bbi ve medikal ürünlerin ithalat, ihracat ve iç pazar sat›fl›. (1997)

Mersin Serbest Bölgesinde Lojistik ve depolama faaliyetleri. (1998)

Nehir Beton A.fi. Mersin’de kendisine ait haz›r beton tesisleri iflletmecili€i (2011)

5

Quality Policy FIBERTON is a member of the GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE , Building Contractors Association, the GRCA.

Kalite Politikamız

F‹BERTON; tüm dünyada CAM ELYAF TAKV‹YEL‹ BETON(GRC-GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE) ÜRET‹C‹LER‹ B‹RL‹⁄‹ olan GRCA üyesidir.

6

FIBERTON owns ISO 9001 Quality Management System, 14001 Environmental Management System, 18001 Occupational Health and Safety Management Systems certificates and CE marking and also 89/106/EEC Construction Products Directive certificate. FIBERTON is able to perform all test scoped by the standards TS EN 1169, TS EN 1170 Part 1 to 8 at his own laboratory and all test reports are recorded regular. Product samples are taken during all different stages of the production process and stored for a certain period. Although that all test are able to be performed at its own laboratory, same test are also applied by independent laboratories and compared at certain periods. GRCA MEMBERSHIP In the United Kingdom based association incorporates major GRC manufacturers worldwide. The purpose of the Association is to control and improve the GRC-GFRC products quality, to encourage the use of GRC products and to promote new and original projects by rewarding best practices in the sector. FIBERTON PRECAST is one of the few registered manufacturers from Turkey. Please refer http://www.grca.co.uk/membership/directory.asp?cmd=search&sm=all

2138

F‹BERTON; ürün kalitesini iyilefltirmek ve müflteri memnuniyeti sa€lama ilkesini tescil ettirmifltir. F‹BERTON; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 18001 ‹fl Sa€l›€› ve Güvenli€i Yönetim Sistemi ve CE markalama; 89/106/EEC Yap› Malzemeleri Direktifi belgelerine sahiptir. F‹BERON bünyesinde oluflturdu€u laboratuar› ile TS EN 1169, TS EN 1170 1’den 8’e olan tüm testleri bünyesinde yapabilmekte ve bunlar›n kay›tlar›n› düzenli olarak tutmaktad›r. fiahit numune uygulamas› ile üretim sürecinin farkl› evrelerinde örnekler al›nmakta ve bunlar belirli süreler muhafaza edilmektedir. Tüm testleri kendi bünyesinde yapabiliyor olmas›na ra€men belirli periyotlar ile ayn› testler ba€›ms›z laboratuarlarda yap›lmakta kendi laboratuar de€erleri çek edilmektedir. GRCA ÜYEL‹⁄‹ ‹ngiltere merkezli olan bu dernek Dünya genelindeki büyük GRC üreticilerini bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. Derne€in amac›; GRC-GFRC ürünlerinin kalitesini yükseltmek ve denetlemek, GRC ürünlerinin kullan›m›n› teflvik etmek ve sektörde en iyi uygulamalar› ödüllendirerek yeni ve özgün projeleri teflvik edilmesidir. F‹BERTON PREKAST Türkiye’ den üye olan az say›daki üreticiden biridir. Bak›n›z http://www.grca.co.uk/membership/directory.asp?cmd=search&sm=all 7

What is

GRC GRC (Glass Fiber Reinforced Concrete)

GRC is considered to be one of the unique building materials. GRC is a concrete obtained through a combination of alkali resistant specific glass fiber cement, silica sand and a mix of chemicals providing the concrete superior skills which are mixed and sprayed onto specific molds by the spray or premix system. An unique concrete with high tension, bending, turning and impact resistance specifications compared to normal concretes can be achieved by combining the GRC mortar having a water-cement ration of 0.32 with alkali resistant special glass fibers. Due to all of these features; GRC concrete with wall thickness of 1-1.5 cm, allows the production of several forms of precast elements and offers designers unlimited creativity and detail resolution. The lightweight feature provides producers fast manufacturing time, easy assembly and transportation. Although, high cement content and low water permeability guarantee maximum resistance to external influences.

8

?

FTB nedir

FTB (Fiberelyaf Takviyeli Beton)

FTB inflaat malzemeleri konusunda benzersiz bulufllardan biri olarak kabul edilmektedir. FTB; alkaliye dayan›kl› özel cam elyaf›n çimento, özel silis kumu ve betona üstün vas›flar kazand›ran kimyasal maddelerin kar›flt›r›larak sprey sistemi veya premix sistem ile özel kal›plara püskürtülmesiyle oluflan bir betondur. Su-çimento oran› 0,32 olan FTB harc›, alkaliye dayan›kl› özel cam elyaf› ile birleflerek, gerilme, e€ilme, dönme ve çarpma dirençleri normal betona göre çok yüksek olan mükemmel betonu oluflturur. Tüm bu özelliklerinden dolay›; FTB betonlar 1-1,5 cm et kal›nl›€›nda, her türlü formda prekast eleman üretimine olanak tan›yarak; tasar›mc›lara s›n›rs›z yarat›c›l›k ve detay çözme imkân› sunmaktad›r. Hafif oldu€u için üreticilere h›zl› üretim, montaj ve nakliye kolayl›€› sa€lamaktad›r. Ve yine çimento oran›n›n yüksekli€i ve düflük su geçirgenli€i ile d›fl etkilere karfl› maksimum dayan›kl›l›k sa€lamaktad›r.

9

Technical Specifications Teknik Bilgiler 10

TESTS Tests will be applied according the standards TS EN 1170-1, TS EN 1170-2, TS EN 1170-3, TS EN 1170-4, TS EN 1170-5, TS EN 1170-6, TS EN 1170-7, TS EN 1170-8 and laboratory test result will be submitted to the employer upon request.

TESTLER TS EN 1170-1, TS EN 1170-2, TS EN 1170-3, TS EN 1170-4, TS EN 1170-5, TS EN 1170-6, TS EN 1170-7, TS EN 1170-8’e uygun olarak yap›lacak ve istendi€inde laboratuar deney sonuçlar› iflverene sunulacakt›r.

11

All GRC products have the fire resistance class A1 fireproof features. GRC precast elements are produced with low water/ cement ratio to prevent any damage from freezing and thawing cycle and capillaries The maximum performance has been observed at Grade 18P products containing % 4-5 glass reinforce ratio. Tüm GRC ürünler A1 yanmazl›k s›n›f› yang›n dayan›m› özellikleri tafl›maktad›r. GRC prekast elemanlar donma çözünme çevriminde zarar görmeyecek flekilde, su/çimento oran› düflük olarak imal edilmektedir böylece k›lcal boflluk içermeyecektir. Tabloda yaz›lan de€erler GRC ürünün teknik özelliklerinin ortalama de€erleridir. Maksimum performans; beton bünyeye kat›lan cam elyaf oran›n % 4-5,5 oldu€u Grade18P s›n›f›ndaki ürünlerde gözlemlenmifltir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GRC PRODUCTS GRC (CAMELYAF TEKVİYELİ BETON) ÜRÜNLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PROPERTY – ÖZELLİKLERİ

ICON-UNIT - SİMGE-BİRİM

VALUE - DEĞER

Compressive Strength Basınç Mukavemeti

fc N/mm2

50 – 80

Tensile Strength Çekme Mukavemeti

fct N/mm2

8 – 18

Limit Of Proportionalty Orantılık Sınırı

LOP N/mm2

7 – 12

Modules Of Repture Kırılma Modülü

MOR N/mm2

12 – 32

Eu %

0.5 – 4

Sharp Impact Darbe Mukavemeti

Nmm/mm2

10 – 25

Modules Of Elasticity Elastisite Modülü

E kN/mm2

10 – 20

Density Yoğunluk

d kg/dm3

1.9 – 2.2

Thermal Expansion Isıl Genleşme Katsayısı

aT /C

(1.0 –1.5) x10–5

Thermal Conductivity Isıl İletkenlik

W/mK

0.8 – 1.2

Ecs mm/m

A1

Shrinkage Rötre Değeri

K mm/m

1.0 – 2.0

Swelling Şişme Değeri

%

0.5 – 1.0

Water Absorption Su Absorbsiyonu

μ

3 – 15

Limit Expansion Genleşme Sınırı

Reaction Of Fire (DIN 4102) Yangına Dayanıklılık (DIN4102)

Water Vapor Diffusion Su Buharı Difüzyonu

GUIDE MIX DESIGNS ÜRETİM SINIFLARI GRADE 8P

GRADE 10P

Production Method Üretim Şekli

Premix

Premix, Spray

Spray

Aggregate / Cement Agrega / Çimento

0,5 - 1,5

0,5 - 1,5

0,5 - 1,5

0,35 - 0,40

0,30 - 0,37

0,30 - 0,37

%2-3

% 2 - 3,5

% 4 - 5,5

%4-7

%4-7

%4-7

Glassfibre Content (% by weigth Of Total Mix) Camelyaf Oranı (Toplam Mix Ağırlığınca %) Polymer Solids Content (% by weigth Of Cement)

Polimer Katkı (Çimento Ağırlığınca %)

12

MATERIALS - MALZEME

THICKNESSES (mm) - KALINLIKLAR (mm)

GRC The Inner Shell GRC İnce İç Kabuk

5

5

5

5

5

5

Isolation (Rockwool) Yalıtım (Taş Yünü)

50

60

70

80

90

100

GRC The Outer Shell GRC Dış Kabuk

15

15

15

15

15

15

0,69

0,59

0,51

0,45

0,41

0,37

Thermal Transfer Coefficient U(W/m2 K) Isı Geçiş Katsayısı U(W/m2 K)

50 – 200

TYPES AND HETHODS OF GRC PRODUTION FİBERTON PREKAST GRC ÜRETİM ÇEŞİT VE YÖNTEMLERİ

Water / Cement Su / Çimento

HEAT TRANSFER COEFFICIENT (U) OF THERMAL INSULATED GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE PANEL BUILDING MATERIAL WITH DIFFERENT INSULATION THICKNESS Glass fiber reinforced concrete thermal conductivity value () of the thermal insulated glass fiber (AR-Fiber) reinforced concrete manufactured by Fiberton Precast and Concrete Building Elements Co., is 0.8.-1.2 W/mk and the thermal conductivity value () of the rock wool used as insulation material is 0.040 W/mK.

GRADE 18P

FARKLI YALITIM KALINLIKLARINA GÖRE ISI YALITIMLI CAM ELYAF TAKV‹YEL‹ BETON PANEL YAPI MALZEMES‹N‹N TOPLAM ISI GEÇ‹fi KATSAYISI (U) Fiberton Prekast ve Beton Yap› Elemanlar› San. Tic. Ltd. fiti. firmas› taraf›ndan üretilen ›s› yal›t›ml› cam elyaf (AR-elyaf›) takviyeli betonda kullan›lan Cam elyaf takviyeli betonunun ›s› iletkenlik de€eri () 0.8-1.2 W/mK, Yal›t›m malzemesi olarak kullan›lan Taflyünü’nün ›s› iletkenlik de€eri () 0.040 W/mK ‘d›r.

13

GRC’S MANUFACTURİNG PROCESS The technical specifications of productions and products produced with GRC are achieved by manufacturing according the “Specification For the Manufacture, Curing And Testing of GRC Products” and TS EN 1169, TS EN 1170/1-8 standards, applying tests at every process stage and meeting the technical values given in this document. GRC MORTAR High-dose, white or gray cement, the required amount of special silica sand, the water, the concrete strength, elasticity, reducing the need of water, and water-repellent properties of the desired class of additives, and according to the desired class, between 2.0 %and 5.5 of alkali resistant (AR Fiber) glass-fiber participated in the state. STEEL FRAME Is a carcass system used in the covering systems at specified locations, providing resistance to external loads and enabling connection of the covers to the building. THERMAL INSULATION In order to provide the thermal insulation of the panel systems, a heat condensation preventing and not less than 5 cm thickness and with aluminum foil reinforced rook wool or equivalent specifications containing thermal insulating material will be placed in the GRG shell to ensure the thermal insulation values of the determined in the related standard requirements. CURING Curing is been applied acrylic polymer chemical curing substance which are inserted into the mixture during the production process. Polymer-based curing material will be added to the mixture according the “Specification For Manufacture, Curing & Testing of GRC Products”. The use of polymer product will be done according the specification.

14

GRC’NİN İMALAT SÜRECİ GRC ile ilgili yap›lacak tüm üretimler ve ürünlerin teknik özellikleri; “Specification For The Manufacture, Curing And Testing of GRC Products (Cam Elyaf Takviyeli Beton Üretim, Kürleme ve Test fiartnamesi)” ve TS EN 1169, TS EN 1170/18 (1’den 8’e kadar) standartlar›na uygun olarak üretilip her aflamas› test edilmelidir. FTB HARCI Yüksek dozlu beyaz veya gri çimento, gerekli miktarda özel silis kumu, su, beton mukavemet, elastikiyet, su ihtiyacını azaltıcı ve su iticilik özellikleri sağlayan katkılar ve istenilen sınıfa göre %2.0 ile 5,5 aralığında alkaliye dayanıklı (AR Elyafı) cam elyafı katılmış halidir. ÇEL‹K KARKAS (Frame) ‹lgili pozlardaki kaplama sistemi içinde kullan›lan ve kaplaman›n d›fl yüklere karfl› dayan›kl›l›k sa€layan, binaya ba€lanmas›nda kullan›lan karkas sistemidir. ISI YALITIM Panel sisteminin ›s› yal›t›m sa€lanmas› amac›yla GRC kabuk içine eklenen 5 cm’den az olmamak üzere ve ›s› yo€uflmas›n› engelleyen alüminyum folyo ile güçlendirilmifl, TS 825’e uygun üretimi yap›lm›fl, tafl yünü veya eflde€er özelliklerdeki ›s› yal›t›m malzemesinin eklenmesi ile oluflturulan standartlarda öngörülen ›s› yal›t›m de€erlerinin sa€lanmas›n› anlat›r. KÜRLEME ‹malat esnas›nda kar›fl›m içine konan akrilik polimer kimyasal kür maddeleri ile kürleme yap›lacakt›r. “Specification For Manufacture, Curing & Testing of GRC Products’ flartnamesine göre kar›fl›ma polimer esasl› kürleme malzemesi konacakt›r. Polimer kullan›m›nda flartnameye uygun ürün kullan›lmaktad›r.

15

ANCHORAGE Anchorages are mounting points inside the panel attached to the steel carcass including all necessary details to be used to connect the panel system to the building. TRANSPORTATION AND INSTALLATION After curing is complete, the produced materials will be protected against breakage and contamination while moving installation area. Installation shall be made as specified in the projects and with the appropriate account anchorage systems. After the installation, insulation at the sealant joints will be achieved by usage of polyurethane. All anchorages will be protected against rust.

COMPONENTS CEMENT TS EN 197-1 certified cement will be used for the cement mortar needed at the GRC production. The cement type to be used at the production will be specified in the contract. GLASS FIBER AR (Alkali Resistant) Glass Fibers will be included to provide the GRC products a high elastic performance and assure a long-life concrete structure. Glass fibers with high alkali resistance have a product life equivalent to concrete.

16

ANKRAJ Panel sisteminin binaya ba€lanmas›nda kullan›lacak olan ve panel içinde çelik karkasa ba€lanm›fl ve gerekli detaylara sahip montaj noktalar›. NAKL‹YE VE MONTAJ Üretilen malzemeler kürleme tamamlandıktan sonra montaj alanına taşınırken kırılma ve kirlenmelere karşı korunacaktır. Montaj projelerde belirtilen şekilde ve hesaplarına uygun ankraj sistemleri ile yapılacaktır. Montaj sonu derzlerde poliüretan mastik kullanılarak yalıtım sağlanacaktır. Tüm ankrajlar pasa karşı korunacaktır.

B‹LEfiENLER Ç‹MENTO GRC Üretiminde kullan›lacak beton harc›n›n yap›m›nda TS EN 197-1 belgeli çimento kullan›lmaktad›r. Sözleflmede imalatta kullan›lacak çimento tipi belirtilecektir. CAM ELYAFI GRC ürüne yüksek elastik performans katmak ve beton bünye içerinde uzun ömürlü olmas›n sa€lamak için AR (Alkali Rezistans) Cam elyaf› kullan›lmaktad›r. Cam elyaf yüksek alkali dayan›m› ile betona eflde€er bir ömre sahiptir.

ADDITIVE MATERIALS A Super-plasticizer is used in the concrete mix to improve workability, reduce the curing duration and to achieve a good concrete quality with high strength. In addition, proper additives for the curing are used according the season conditions. STEEL FRAME Is a steel construction in the Fiberton shell system supporting the panel system, designed to carry out service loads from the shell and containing necessary details such as anchorage or window subframes calculated at the project begin. SAND Is a clean, dry and ready to use silica sand containing over 96 % silica at a required grading. ACYRLIC POLYMER Is been used according the specifications mentioned in the Acrylic Polymer Specification Sheet for curing and durability purposes. WATER Water meeting the requirements of TS EN 1008 is used for the mortar mix. KATKI MALZEMELER‹ Beton kar›fl›m›nda, ifllenebilirli€i artt›rmak, kür süresini azaltmak, yüksek mukavemet ve iyi bir beton kalitesi elde edebilmek amac›yla uygun bir süper ak›flkanlaflt›r›c› kullan›lmaktad›r. Ayr›ca mevsime göre kürleme için uygun katk›lar da kullan›lmaktad›r. ÇEL‹K KARKAS Fiberton kabuk sistemin içinde sistemi destekleyen, servis yüklerini kabuktan alarak tafl›yacak flekilde dizayn edilmifl, üzerinde gereken ankraj, pencere körkasa gibi ihtiyaç duyulan detaylar› bulunduran teknik hesab› proje baz›nda yap›larak oluflturulmufl çelik konstrüksiyon sistemidir. KUM Gerekli granülometride, % 96’n›n üzerinde silis içeren temiz, kuru ve kullan›ma haz›r silis kumudur. AKR‹L‹K POL‹MER Kürleme amaçl› ve Durabilite amaçl› kullan›lan Akrilik Polimerler GRC flartnamesinde belirtilen özelliklerde kullan›lmaktad›r. SU Beton Harc› kar›fl›m›nda TS EN 1008’e uygun su kullan›lmaktad›r.

17

Technical Advantages Teknik Avantajlar› 18

AR (Alkali Resistant) Glass Fiber, Solution for Concrete Reinforcement AR(Alkali Resistant) glass fibers provide a strong and durable performance at GRC and various applications and are used to create the world’s most stunning architectures in more than 100 countries around the world for 40 years. AR(Alkali Resistant) glass fiber is an unique product for concrete reinforcement. Because AR(Alkali Resistant) fibers have the same specific density, the distribution of the fibers within the concrete structure is much easier compared to any other fibers. AR(Alkali Resistant) fibers combined with concrete and its high elastic module prevent any potential burst which may occur at the concrete by increasing the bending strength. AR(Alkali Resistant) fibers are designed to meet for superior performance and a variety of technical specifications of your projects.

AR (Alkali Resistant) Cam Elyaf, Beton Takviyesi İçin Çözüm Alkali dayanımlı cem elyaflar 40 yıldır dünyada 100’den fazla ülkede GRC ve çeşitli uygulamalarda yaygın olarak güçlü ve dayanıklı bir performans sunarak dünyanın en çarpıcı mimarisini oluşturmak için kullanılmaktadır. AR (Alkali Resistant) cam elyafı benzersiz bir beton takviye ürünüdür. AR (Alkali Resistant) elyaflar agrega ile aynı özgül ağırlığa sahip olduğu için, beton bünye içerisinde elyaf dağılımını sağlamak diğer elyaflara göre daha kolaydır. AR (Alkali Resistant) elyaf, beton ile birleşerek yüksek elastik modülü sayesinde, eğilme dayanımının artışına katkıda bulunarak betonda oluşabilecek çatlaklara engel olur. AR (Alkali Resistant) elyaflar, üstün performans ve çeşitli teknik özellikleri ile projeleriniz için tasarlanmıştır.

Cross-section view of AR Glass Fiber Reinforced Concrete AR Cam Elyaf Takviyeli Betonun Kesit Görüntüsü

AR Glass Fiber / Ar Cam Elyafı Calcium oxide crystals / Kalsiyum Oksit Kristalleri

EFFECT OF CEMENT ON GLASSFIBRE ÇİMENTONUN CAM ELYAF ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ARG FIBRE AR-CAM ELYAFI

E-GLASS FIBRE E-CAM ELYAFI

Head at 80° , 200 hrs saturated cement solution (pH=12.9) 80° C Sıcaklıkta, 200 saat çimento karışımı içerisine konulmuştur. (pH=12.9)

19

AGING TEST RESULTS OF GLASSFIBRE HIZLI YAŞLANDIRMA TESTİ SONUCU

100

TENSILE STRENGHT % ÇEKME MUKAVEMETİ %

80

60

AR GLASSFIBRE - AR CAM ELYAFI E GLASSFIBRE - E CAM ELYAFI

40

20

0 0

1

2

3

4

5

6

7

TIME (DAY) - ZAMAN (GÜN)

AR GLASSFIBRE REQUIREMENTS - CAM ELTAF TEKNİK ÖZELLİKLERİ PROPERTY – ÖZELLİKLERİ Zirconia (Zr02) – Content Zirkonya (Zr02) – İçeriği Density - Yoğunluk Tensile Strength Gerilme Direnci Filament Diameter Eltaf Çapı

SPECIFICATION VALUE – TEKNİK ÖZELLİK DEĞERİ 16 % minimum 2,68 ± 0,3 g/c

X-Ray Fluorescence X-Ray Floresans EN 14649

1000 MPa to 1700 MPa 1000 MPa - 1700 MPa

ISO 3341

8 to 30 microns 3 - 30 mikron

ISO 1888

Roving Tex İplik Miktarı

± 10 % From Nominal Nominal Değerden % ± 10

Cut Length Kesim Uzunluğu

± 3 mm % From Nominal Nominal Değerden % ± 3 mm

End Count - Bitiş Hesabı

± 20 % From Nominal Nominal Değerden % ± 20

Loss on Ignition (combusitble matter) Kızdırma Kaybı (Yanıcı Madde)

METHOD OF TEST– TEST YÖNTEMİ

± 20 % Of The Nominal Value Or ± 0,3 % whichever Is The Grater, Subject To An Upper Limit of 3 % By Weight Nominal Değerden % ± 20 veya Ağırlıkça En Fazla % 3

EN ISO 1889 Physical Count Fiziksel Hesaplama

ISO 1887

Category A ≥ 250 MPa - Category B ≥ 350 MPa Strength retention Dayanma Gücü

20

The Declared Value Shall Be The Characteristic (5 % fractile) strenght retention

Kategori A ≥ 250 MPa Kategori B ≥ 350 MPa

EN 14649

Concrete is a material with a very broad application range at structures. However, due to it brittleness it must be supported with different materials. In order to gain a more ductile and elastic structure glass fibers are added to the concrete. The addition of glass fiber, prevents the spread of sudden cracks in the concrete by increasing the concrete strength. Alkali Resistant Glass Fibers (AR Fiber) must be used for glass fiber reinforced concrete applications. Because the AR glass fiber type preserves the strength of the concrete structure over time, will not lose its elastic property, and it will continue to provide the concrete strength during tension and bending loads. E- type glass fibers will corrodes over time due to the alkaline environments in the cement mortar are unable to fulfill these tasks anymore. Beton; yap›larda çok genifl uygulama alan›na sahip bir malzemedir. Ancak gevrekli€i nedeniyle farkl› malzemelerle desteklenmesi gerekmektedir. Daha sünek ve elastik bir yap› kazand›rabilmek amac›yla betona, cam elyaf kat›lmaktad›r. Cam elyaf katk›s›, betonda oluflan çatlaklar›n ani olarak yay›lmas›n› engelleyerek betonda dayan›m art›fl› sa€lamaktad›r. Cam Elyaf Takviyeli Beton uygulamalar›nda mutlaka Alkaliye Dayan›kl› (AR Elyaf›) Cam elyaf kullan›lmal›d›r. Çünkü zaman içerisinde AR Tipi Cam elyaflar, beton bünyesinde mukavemetini korur, elastiki özelli€ini yitirmez, çekme ve gerilme yüklerinde betona sa€lad›€› dayan›m› devam ettirir. E tipi Cam elyaflar ise zaman içerisinde çimento harc›n›n içerisindeki alkali ortamda korozyona u€rar ve bu görevleri yerine getiremez.

Durability & Strength The composition of alkali resistant glass fiber and cement, makes them more resistant against bursting and the burst index is reduced by 1.5 to 2 times. If mixed with alkali resistant glass fiber, the concrete’s impact resistance will be increased 3 to 4 time and bending resistance by 5 % to 12 %. Although the fatigue resistance will be increased by 15 % to 40 % and the hardness will be improved significantly. Fiberton 10mm thick plates have shown under 60 years accelerated erosion tests a surface lost of only 1mm. It provides maximum resistance to all weather conditions due to its superior strength against frost. The resistance against acids which may occur due to weather conditions, is much higher than conventional concretes.

Dayan›kl›l›k & Mukavemet Alkaliye dayan›kl› cam elyaf ve çimento bilefliminde olmas›, çatlamalara karfl› daha dirençli olmas›n› sa€lamaktad›r, çatlama endeksi 1,5 ile 2 kat oran›nda azal›r. Alkaliye dayan›kl› cam elyaf betona kar›flt›r›l›rsa; darbe direnci 3 ile 4 kat, bükülme direnci % 5 ile % 12 oran›nda artacakt›r. Alkaliye dayan›kl› cam elyaf betona kar›flt›r›l›rsa; yorgunluk direnci % 15 ile % 40 oran›nda, sertli€i ise büyük ölçüde artacakt›r. 10 mm kal›nl›€›ndaki Fiberton levhan›n 60 y›ll›k h›zland›r›lm›fl erozyon testi karfl›s›nda 1 mm yüzey kayb›na u€rad›€› görülmüfltür. Dona, üstün dayan›m› sayesinde her türlü hava kofluluna maksimum direnç sa€lar. Hava flartlar›ndan dolay› oluflabilecek asitlere karfl› dayan›m›, konvansiyonel betonlardan çok daha yüksektir.

21

22

Lightness

Hafiflik

Lightness Due to its characteristics, the GRC concrete is thinner and much lighter compared to pre-tensioned precast concrete and conventional concretes.

GRC betonu karakteristik özelli€i gere€i ince oldu€u için di€er konvensiyonel betonlara ve öngerilimli prekast betonlara göre çok daha hafiftir.

Water permeability isolation

Su geçirgenli€i izolasyonu

When alkali resistant glass fiber is mixed with concrete, increased barrier properties will reduce the water permeability by 1.5 to 2 times. Water leaking at the assembling point of the separate GRC plates are prevented by silicon application.

Alkaliye dayan›kl› cam elyaf betona kar›flt›r›ld›€›nda bariyer direncini artt›rarak su geçirgenli€ini 1,5 ile 2 kat oran›nda düflürecektir. ‹ki ayr› GRC panelin birleflim yerlerinde ise silikonlama ile su s›zmalar›n›n önüne geçilmektedir.

Sound transmission isolation

Ses geçirgenli€i izolasyonu

A 10 mm thick GRC-FTB (20kg/m2) provides a noise reduction at 300Hz to 22dB and at 400 Hz to 39 dB.

10 mm kal›nl›ktaki bir GRC-FTB (20 kg/m2) 300 Hz’de 22 dB’den 400 Hz’de 39 dB ses azalmas›na sahiptir.

Fire / Flame resistance

Yang›n / Atefl direnci

The stability and integrity are protected against fire and the flames cannot enter the structure. The heat at the protected side will not exceed 140°C. It will act as a thermal regulator when exposed to fire and will keep the regulating properties for 2 hours under fire exposure.

Atefl karflıs›nda stabilite ve bütünlük korunur, alev yap›ya girmez. Korunan tarafa ›s› 140°C’den fazla ç›kamaz. Atefle maruz kald›€›nda termal bir düzenleyici görevi görür ve iki saat atefle maruz kalmas› süresince bu özelli€ini korur. Ürünler yan›c› de€ildir. DIN 4102 normuna göre A-1 s›n›f› bir malzemedir.

Environment-friendly material Çevre dostu malzeme The environmental pollution is prevented by factory inside manufacturing and waste recycling system. It is an environmentally friendly material in terms of small amount of wood usage during the production process and the reuse of the woods, as well as minimizing the water usage and the noise generated at construction sites and less requirement of steel and concrete due to lightness of the manufactures panels.

Üretimin fabrika ortam›nda olmas› ve at›klar›n geri dönüflümle kazan›lmas› nedeni ile çevre kirletilmemektedir. Üretiminde çok az miktarda ahflap kullan›lmas› ve bu ahflab›n tekrar de€erlendirilebilmesi, bunun yan›nda inflaatlarda oluflan gürültüyü ve kullan›lan su miktar›n› en aza indirgemesi, üretilen panellerin hafif olmas› nedeni ile daha az beton ve çelik ihtiyac› duymas› aç›s›ndan çevre dostu bir malzemedir.

Thermal Insulation

Isı yalıtım

In order to provide the thermal insulation of the panel systems, a heat condensation preventing and not less than 5 cm thickness and with aluminum foil reinforced rook wool or equivalent specifications containing thermal insulating material will be placed in the GRG shell to ensure the thermal insulation values of the determined in the related standard requirements.

Panel sisteminin ›s› yal›t›m sa€lanmas› amac›yla GRC kabuk içine eklenen 5 cm’den az olmamak üzere ve ›s› yo€uflmas›n› engelleyen alüminyum folyo ile güçlendirilmifl, TS 825’e uygun üretimi yap›lm›fl, tafl yünü veya eflde€er özelliklerdeki ›s› yal›t›m malzemesinin eklenmesi ile oluflturulan standartlarda öngörülen ›s› yal›t›m değerlerinine ulaşılması sağlanır. 23

24

Advantages of Installation, design and usage

Montaj, tasar›m, kullan›m avantajları

Although the GRC is manufactured mechanically (E.g.: Puncturing with a saw, cutting, etc.), these operations do not cause separation of the fine fibers. Due to this, any kind of equipment can be used during manufacturing, processing and installation. GRC products can be manufactures in any size to meet the highway transportation and height limit requirements. The ability of any shape, texture and optionally colored production and still later re-coloring upon request, offers an unlimited opportunity of coloring. The UV light resistance is higher at pastelcolored product. Material easy to repair and maintenance. Produced at 1-1.5 cm thickness by spray method. The material provides secure and easy installation due to its light weight. Creates freedom and originality for architects; allows production of designed non-standard details, sections, texture and colors. Provides users combination of confidence and aesthetics.

GRC her ne kadar mekanik olarak ifllense de (Ör:Testere ile delinme, kesilme vb.) bu ifllemler GRC’nin ince liflere ayr›lmas›na neden olmaz. Bu nedenle materyalin üretiminde, ifllenmesinde ve montaj›nda her türlü ekipman kullan›labilinir. GRC ürünleri karayollar› tafl›ma ve yükseklik limitleri dahilinde, istenilen boyutlarda üretilebilir. Her türlü flekil, doku olana€›na sahip olup iste€e ba€l› olarak renkli olarak üretilebildi€i ve yine istenmesi durumda sonradan boyanabildi€inden s›n›rs›z renklendirme imkân› sunar. Pastel renkli ürünlerde UV ›fl›nlar›na dayan›m daha yüksektir. Tamir ve bak›m› kolay olan bir malzemedir. Sprey metoduyla, 1-1,5 cm et kal›nl›€›nda üretilmektedir. Oldukça hafif bir malzeme olmas› nedeni ile güvenlikli ve kolay montaj sa€lar. Mimarlar için özgürlük ve özgünlük yarat›r; tasarlad›klar› standart d›fl› detay, kesit, tekstür ve renkte üretim yap›lmas›na olanak sa€lamaktad›r. Kullan›c›lar için güven ve esteti€i bir arada bulunduran bir malzemedir.

AR (Alkali Resistant) Glass Fiber, solution for concrete reinforcement

AR (Alkali Resistant) Cam Elyaf, beton takviyesi için çözüm

AR (Alkali Resistant) glass fibers provide a strong and durable performance at GRC and various applications and are used to create the world’s most stunning architectures in more than 100 countries around the world for 40 years. AR(Alkali Resistant) glass fiber is an unique product for concrete reinforcement. Because AR (Alkali Resistant) fibers have the same specific density, the distribution of the fibers within the concrete structure is much easier compared to any other fibers.

AR (Alkali Resistant) Cam Elyaf, beton takviyesi için çözüm Alkali dayanıklı cam elyaflar 40 yıldır dünyada 100’den fazla ülkede GRC ve çeşitli uygulamalarda yaygın olarak güçlü ve dayanıklı bir performans sunarak dünyanın en çarpıcı mimarisini oluşturmak için kullanılmaktadır. AR (Alkali Resistant) cam elyafı benzersiz bir beton takviye ürünüdür. AR (Alkali Resistant) elyaflar agrega ile aynı özgül ağırlığa sahip olduğu için, beton bünye içerisinde elyaf dağılımını sağlamak diğer elyaflara göre daha kolaydır.

Product Groups • FIBERTON Facade Panel Systems ( FIBERTON FACADE PANEL) • FIBERTON Decorative Facade Elements (FIBERTON DECO FACADE) • FIBERTON Landscape Elements (FIBERTON DECO AMBIENCE) • FIBERTON Industrial Elements (FIBERTON INDUSTRIAL)

Ürün gruplar› • F‹BERTON Cephe Panel Sistemleri (F‹BERTON CEPHE PANEL) • F‹BERTON Dekoratif Cephe Elemanlar› (F‹BERTON DECO CEPHE) • F‹BERTON Peyzaj Elemanlar› (F‹BERTON DECO ÇEVRE) • F‹BERTON Endüstriyel Elemanlar(F‹BERTON ENDÜSR‹YEL)

25

Fiberton Facade Panel • Thermal insulated facade cladding panels • Steel framed facade panels • Texture surfaced coating plates

Fiberton Cephe Panel • Is› yal›t›ml› cephe kaplama panelleri • Çelik karkasl› cephe panelleri • Doku yüzeyli kaplama plaklar›

26

Fiberton Deco Facade • Embossed and textured plates • Floor molding and cornices • Suitable for renovation and restoration • Colon and plasters • Door frames and sopraportas • Entrance arcades and pediments • Mono-block window frames • Column capitals • Relief and decorations • Angle coatings • Stone and wood textured coatings

Fiberton Deco Cephe • Kabartmalı ve tekstürlü plakalar • Kat silmeleri ve kornişler • Renovasyon ve resterasyon için detaylar • Kolon ve plasterler • Kapı söveleri ve sopraportalar • Giriş arkad ve pedimentleri • Monoblok pencere prekastları • Kolon başlıkları • Rölief ve süslemeler • Köşe kaplamalar • Taş ve ahşap dokulu kaplamalar

29

Fiberton Deco Ambience • • • • • • • • • • •

Pots and vases Grass edgings Custom designed garden furniture Doric style tables Benches Garden floor coverings Columns and statue bases Sundials Ornamental pool fountains and decorative pool frames Dome and pergolas Fireplace mantels

Fiberton Deco Çevre • • • • • • • • • • • 30

Saks› ve vazolar Çim bordürleri ve kenar tafllar› Özel tasar›m bahçe mobilyalar› Dorik tarz›nda masalar Banklar Bahçe döfleme kaplamalar› Sütunlar ve heykel kaideleri Günefl saatleri Süs havuz f›skiyeleri ve dekoratif havuz çevreleri Kubbe ve pergolalar fiömine mantelleri

Kupka / Mersin

Aplication Types Uygulama Örneklerimiz 32

Güler Residence / Mersin

Loca Mersin / Mersin

35

Modans Mobilya / Mersin

36

37

Adana Park Hotel / Adana

38

39

Antepia / Gaziantep

41

Vadi / Mersin

43

Çimsa / Eskişehir Erol Bilecik Konferans Salonu Hatay

Çimsa / Eskişehir

44

Arapgir Öğrenci Yurdu

Avcılar Belediyesi Nikah Salonu / İstanbul

46

/ Malatya

Toros Üniversitesi / Mersin

Yıldırımhan Koleji Mersin

48

Karatepe Park Hotel / Kadirli

Osman Bey Otel İstanbul

Grand Hasankeyf Hotel Batman

50

51

Beyazıt Otel İskenderun

52

Suluova Adliye Binası / Amasya

Özmehmetler Plaza / Mersin

Ünel Yapı Market / Batman

Gökmenler Giyim / Mersin 53

Barış Manço Kültür Merkezi İstanbul

Villa Projesi / Erbil-Irak

55

HEADQUARTER / MERKEZ Ortaklar Cad. Aksu Apt. No 4/10 Mecidiyeköy - fiiflli / ‹stanbul / Turkey T: +90 212 267 15 16 • F: +90 212 267 10 63 E-mail: [email protected][email protected] FACTORY / FABRİKA Sar› ‹brahimli Mah. K›z›lyaka Mevkii No: 71 33115 Akdeniz - Mersin / Turkey T: +90 324 645 44 00 • F: +90 324 645 44 03 E-mail: [email protected][email protected]

www.fiberton.com.tr