T.C. PERFORMANS PROGRAMI ( )

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama T.C. K İ L İ S BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS PROGRAMI (2011-2014) 1 KİLİS BELEDİYESİ Stratejik ...
Author: Yeter Adin
18 downloads 0 Views 324KB Size
KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

T.C. K İ L İ S BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS PROGRAMI

(2011-2014)

1

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama 1. GİRİŞ Toplumların ortak ihtiyaçlarının karşılanması, ortak kurallarının korunması amacıyla oluşan, organizasyon olan devletin işlevsel ve yapısal özelliklerinin bütününe, kamu yönetimi denmektedir. Bir başka ifade ile kamu yönetimi; "Devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak işlemesi ve kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerinin üretilip halka sunulmasına ilişkin bir sistemdir." Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kurulan kamu yönetimi merkezi ve yerel olmak üzere iki ayrı yapılanmadan oluşmaktadır.Merkezden yönetim; kamu yönetiminde karar mekanizmalarının merkeze bağlı olması ve merkez tarafından belirlenmesi, mali kaynak yönetiminin (gelir ve giderlerin), her türlü personel işlemlerinin ve kamu hizmetlerinin organizasyonunun merkezi birimler veya onlara bağlı birimler tarafından yapılmasını ifade eder. Yerinden yönetim ise; merkezi yönetimden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip bulunan idari kuruluşların yönetimle ilgili kararlar alıp uygulayabildiği sistemdir. Yerel yönetimler, yöre halkının ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak üzere, yerel topluluğa kamu hizmeti sağlayan ve yerel halkın kendi seçtiği organlarca yönetilen, yönetsel, siyasal ve toplumsal bir kurumdur. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları iki alanda yürütülmektedir. Makro düzeyde merkezi ve yerel yönetimlerin yetki ve kaynak açısından yeniden konuşlandırılması için reformlar yapılırken, diğer yandan kamu yönetimlerinin işleyiş ve hizmet süreçlerine yönelik etkinlik ve verimlilik artırıcı çalışmalar sürdürülmektedir.

Kamu yönetiminde etkinlik ve verimlilik artırmaya yönelik çabaları, beraberinde bir çok yönetim tekniğinin kamu kurumlarında da uygulanmasını beraberinde getirmektedir. Stratejik Planlama ya da daha geneliş ifade ile stratejik yönetim modelinin kamu yönetimlerinde uygulanması da bu arayışların bir sonucudur.

Stratejik Plan, bir kurumun bulunduğu iç ve dış çevre şartlarını değerlendirerek, gelecekle ilgili ulaşmak istediği amaçları, bu amaçlara ulaşmak için takip edeceği politikaları (stratejik Hedef) ve bu politikalara uygun proje ve faaliyetlerini belirlemesidir. Stratejik Plan 4 aşamadan oluşan bir çalışmadır: 1.Aşama: Durum analizi : Kurumun içinde bulunduğu dış şartların (dünya trendi, ulusal gelişmeler, mevzuat, kent gelişim seviyesi, vb) belirlenmesinin yanı sıra iç şartların yani kurumun mali, örgütsel, beşeri kaynak, süreç yönetimi, projeleri ve benzeri unsurlarının analiz edilmesidir. Bir başka ifade ile "Neredeyiz?" sorusuna cevap arama aşamasıdır. 2.Aşama: Kurumun gelecek öngörüsünün, yani vizyon, misyon, ilkeler ile orta ve uzun vadede hangi alanlara odaklanılacağı (stratejik Alan), bu alanlarda neyin amaçlandığının (Stratejik Amaçlar) belirlenmesi çalışmasıdır. Bir başka ifade ile "Nereye Ulaşmak İstiyoruz?" sorusunun cevaplandırılması çalışmasıdır. 2

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama 3.Aşama: Kurumun ön gördüğü geleceğe nasıl ulaşacağını belirlediği çalışmadır. İkinci aşamada belirlenen amaçlara ulaşmak için hangi politikaların izleneceği (Stratejik hedefler) ve bu politikalara uygun, uygulama proje ve faaliyetlerin belirlendiği çalışmadır. Bir başka ifade ile "Nasıl ulaşabiliriz?" sorusunun cevaplandırma çalışmasıdır. 4.Aşama: Yapılan faaliyet ve gerçekleştirilen projelerin amaçlara uygunluğunun nasıl ölçüleceğinin, ölçüm kriter ve metodunun belirlenmesidir. Bir başka ifade ile "Nasıl ölçer ve değerlendiririz?" sorusunun cevaplandırılmasıdır. Stratejik planlar, paydaşların görüşleri de alınmak sureti ile kurumca hazırlanır ve en az beş yıllık bir dönemi kapsar. Performans planı, stratejik planın 3. aşamasının bir bölümü ile 4. aşamasından oluşmaktadır. Yani, yıllık faaliyet ve projelerin belirlenmesi ile bunların nasıl ölçülüp değerlendirileceğinin tespit edilmesidir. Stratejik Plan ve bu plan kapsamında hazırlanan performans planı değişen ve gelişen şartlara göre revize edilecek olan dokümanlardır. Ülkemizde kamu yönetimi reformu kapsamında düzenlenen mevzuat ile stratejik plan ve performans planlarının yapılması yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesinde''Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına,yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.''denilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 41. Maddesinde ''Belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde;kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.'' Ve aynı kanunun geçici 4.maddesinde''41.maddede öngörülen stratejik plan, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır.''denilmektedir.

Kilis Belediye yönetimi, yasal zorunlulukların yerine getirilmesinden de öte, İlimize ve Kilis halkına daha kaliteli ve daha fazla hizmet üretebilmek, belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı amacıyla 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlama çalışmasını başlatmıştır. Bu plan, Kilis Belediyesi'nin kente ve kent halkına hizmet amacıyla yapacağı 3

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama çalışmaların genel konseptini oluşturmaktadır. Belediyemizin misyon, vizyonu ve ilkeleri ile belediye faaliyetlerinin yoğunlaşacağı alanlar, bu alanlarda takip edilecek hizmet-yönetim ilke ve politikaları planda belirlenmiştir. Belirlenen odak alanlarda yapılacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için gereken kriterler tespit edilmiştir.

I.BÖLÜM 1.ÇALIŞMA YÖNETİMİ DURUM ANALİZİ 1.1 – ÇALIŞMA EKİBİ Kilis Belediyesi'nin 2010-2014 tarihlerini kapsayan stratejik planlarının hazırlanabilmesi amacıyla belediye üst yönetimince bir çalışma ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Planlama ve Performans Programı Çalışma Grubu; ADI SOYADI H.Azmi DOKUZLUOĞLU M.Sait ÖZKESİCİ A.Kadir YARIMAY Orhan KOŞAK

ÜNVANI

MÜDÜRLÜĞÜ İmar Ve Şehircilik Müd.V Hesap İşl.Müd.lüğü Yazı İşl.Müd.lüğü Yazı İşl.Müd.lüğü

Çalışma ekibine, öncelikle stratejik planlama ile ilgili teorik eğitim verilmiş ve ardından plan çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikle durum analizi yapılmış ve belediyenin içinde bulunduğu şartlar, iç ve dış çevre analizi kapsamında incelenmiştir. Yapılan durum tespit çalışmalarının konu başlıkları şunlardır. • • • • • • • • • • • • • • • •

Uluslar arası gelişmeler AB ve Fonları Mevzuat Kalkınma Planları Makro Ekonomi Kentsel Gelişim Sağlık Ve Eğitim Kent Ekonomisi Vatandaş Beklentileri Mali Yapı Personel Durumu İç İletişim Fiziki Kaynaklar Bilişim Teknolojisi Çevre Tarihi ve Kültürel Varlıklar

4

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

II.BÖLÜM 1.GELECEK ÖNGÜRÜSÜ Bu bölümde belediyemiz çalışmalarına yön gösterecek olan misyon, vizyon ve ilkeler belirlenmektedir. Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun "varlık sebebim nedir?", yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun "Ne almak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü, kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler.

2.MİSYON Yasayla belirlenen Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında, Belediyenin ekonomik durumu da göz önüne alınarak hizmet çalışmalarına devam etmek, altyapı,sosyal yardım, spor, kültür, temizlik, parklarla ve Halkımızın ekonomisini canlandırmak için iş alanları yaratılarak halkın mutluluğunu sağlamak. Bunun dışında yasayla belirlenen hizmetleri eşitsizliği ve adaletsizliği ortadan kaldırılarak verimli ve etkili bir şekilde halkın yararına sunmaktır. Belediyeler, belde ve belde halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Belediyeler, şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önemleri almaya; beldenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür. Bu görevlerinin yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yeni görev ve yetkiler de belediyelere verilmiştir. Acil yardım, kurtarma, ambulans, şehir içi trafik, turizm, tanıtım, kültürel ve tabiat varlıklarının korunması gibi hizmetlerin yanı sıra "ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi" gibi ekonomik kalkınma ile ilgili görev ve yetkiler de verilmiştir. Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, aslında bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre içinde ve her aşamada belediyelere sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. 5

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

Belediyemizin varlık sebebi yani misyonu da, Çağdaş belediyecilik anlayışı çerçevesinde halkın değerlerine saygılı, adil, gelişime açık bir yönetim anlayışı ile halka hizmet ve Kilis halkının yaşam kalitesini arttırmak için yerel hizmet sunmaktır.

3.VİZYON İlimiz çok eskiye dayanan bir tarihe sahip olması nedeni ile geçmişi geleceğiyle birlikte çağdaş, yaşanabilir bir şehir konumuna getirilebilmesi için, sınırlı kaynaklarla maksimum fayda üretmek, yaşanabilir, huzurlu ve sakin bir şehir oluşturmaktır.

Kilis Belediyesinin Vizyonu, Kilis’teki Kamu kurum ve Kuruluşları, Mahalle Muhtarlıkları, Sivil toplum örgütleri ve Belediye Birim Amirlerinin görüşlerine başvurularak 5393 sayılı yasanın vermiş olduğu yetki ve diğer yasaların vermiş olduğu görevler ,misyonda önem verilmesi gereken konular olarak belirlenmiştir. Belediyelerin kente ve kent halkına etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunabilmesi için doğru planlama, etkili kaynak yönetimi gerekli olmakla beraber, bunların temelini zaman yönetimi oluşturmaktadır. Belediyemiz, zamanı en iyi kullanan ve kendisine verilen zaman içerisinde hizmet üreterek misyonunu en iyi biçimde yerine getiren belediye olmayı amaçlamaktadır. Kuruluş amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan ve toplumdan aldığı yetki ile ve yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kamu yönetimi, uzun süredir sürekli eleştirilmektedir. Kaynakların israf edildiği, halkın görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği, kırtasiyecilikle özdeşleşen bürokratik anlayışla hareket edildiği, formalitelere bağlı kalmak uğruna sorun çözme anlayışının feda edildiği ve benzeri bir çok eleştiri yapılmaktadır. Uzun yıllar devletten bekleyen, devlet karşısında kendisini hesap verme konumunda gören birey ve toplum, demokrasi kültürünün ve özgürlüklerinin gelişmesi ile etkilenen olmaktan çıkarak etkileyen olma aşamasına girmiştir. Artık, kamu yönetiminin kendisine hizmet amacıyla kurulduğu ve dolayısıyla asıl patronun kendisi olduğu bilincine ulaşan toplum, kendisine sunulanla yetinmemektedir. Kamu yönetimine yönelik eleştirilerdeki artış, kamu yönetiminin yerelde örgütlenmesi olan belediyeleri de kapsamaktadır. Halka daha yakın oldukları için belediyelerin icraatları daha geniş bir kitle tarafından ve daha yakından takip edilmekte; bu da eleştirilere zemin hazırlamaktadır. Belediyeler belde ve belde halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için beldeye ve belde halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite, belde ve belde halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır.

6

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir. Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir. Kilis belediyesi, vatandaşın belediyeden beklediği hizmetleri zamanı hizmete dönüştürerek kaliteli, etkin ve verimli ,biçimde gerçekleştirmeyi kendisine vizyon olarak belirlemiştir.

4.İLKELERİMİZ İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü, kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler. Kilis belediyesi, Kilis halkına hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Çağdaş : Belediyemiz kentte yaşayanlara hizmet sunarken, çağın teknolojisinden, bilgisinden ve yöntemlerinden yararlanmayı ilke olarak benimsemektedir. Katılımcı : Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyleri" olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, Sivil Toplum Kuruluş'ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Kilis ve Kilislilere daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir. Adil : "Adalet mülkün temelidir" ifadesinde yer alan mülk kelimesi iktidar anlamına gelmektedir. Adalete dayanmayan iktidarlar temelsiz yapılardır. Belediyelerimiz karar ve uygulamalarının adalete dayanması, hizmette adil olunması temel ilkelerimizdendir. Adalet, idarenin bütün eylem ve işlemlerinde temel alması gereken en yüce değerdir. Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir. Adil yönetim de haklının hakkını teslimi gerektirir.

7

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama Belediyelerimizin karar ve uygulamalarında temel yaklaşım, ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate alınarak kamu kaynaklarının kullanımı ve hizmetin sunulmasıdır. Şeffaf : Gizlilik, kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğin, kayırmacılığın, politik ayrımcılığın en önemli sebepleri arasındadır. Bu olumsuzluklar da, kamu yönetiminin kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynakları verimsiz kullanımla harcamakta ve halkın kamu kurumlarına olan güvenini zedelemektedir.Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır. Belediyemiz bunu bir ilke olarak kabul etmektedir. Sosyal Belediyecilik : Sosyal belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine çalışmayı gerektirir. Bu sebeple, sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizdendir. Tarihi ve Doğal mirasa sahip çıkmak : Tarihi ve doğal miras, bir toplumun hafızasını ve değerlerini oluşturmaktadır. Bu mirasa sahip çıkmak, onu koruma/kullanma dengesi içerisinde yaşatmak belediyemizin temel ilkelerindendir. Halkın değerlerine saygılı : Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır. Belediyemiz, belde halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü, toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez. Vatandaş odaklı : Kilis Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş odaklı hizmettir. Çünkü, kamu kurumları ve belediye, vatandaşa hizmet etmek için vardır. Belediyelerin vatandaş odaklı olması demek, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması demektir. Kaynakların etkin ve verimli kullanımı : Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile, yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple, Kilisli' ye nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir. Hizmette kalite ve süreklilik : Belediyemiz için kalite; belde ve belde halkına yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri taşımasıdır. Hizmetlerin, etkin, verimli biçimde ve zamanında karşılanması, bu hizmetlerin gerekli niteliksel şartlara haiz olması ve sunumunda da vatandaş beklentilerini karşılaması ve bütün bunların da süreklilik arz etmesi temel ilkelerimizdendir.

8

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama Yenilikçi : Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Belediyemizin kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi, vizyonuna ulaşabilmesi için değişime uyum sağlamak ve yenilikleri yakalamak, uygulamak zorundadır. Belediyemiz, rutin hizmet ve klasik belediyecilik anlayışı yerine, yeni kamu yönetimi anlayışını gerçekleştirmek için gereken değişimi sağlamayı, yenilikçi yaklaşımları geliştirmeyi ve uygulamayı kendisine ilke olarak kabul etmektedir. İlkeli ve kararlı : Belediyemiz kent ve kent halkına hizmet ederken ilkelerine bağlı kalmayı ve kent ve kent halkı için yararlı gördüğü çalışmalarda da kararlı davranış sergilemeyi ilke olarak kabul etmektedir. Teknolojiden optimum yararlanmak : Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami yararlanma ilkemizdir. Hizmette güleryüz : Belediyemiz hizmet sunumunda Kilis 'de yaşayan vatandaşları aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez. Her Kilis 'li, belediyemizle ilişkisinde, aynı güleryüz, ilgi ve alakayı görme hakkına sahiptir. Kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon : Kent ve kent halkına hizmet eden kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin tesisi, geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması belediyemiz ilkelerindendir. Çevreci : Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme, çevreye duyarlı yönetim yaklaşımı ile mümkündür. Bu günün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin haklarını ellerinden almadan, doğa ile barışık gerçekleştirmek belediyemiz ilkelerindendir. Hukuka uygunluk : Belediyemiz bir kamu kurumu olarak faaliyetlerinde hukuka uygunluğu sağlamayı temel ilkeleri arasında kabul eder. Hesap verebilirlik : Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu'nda şu ifadeler yer almaktadır: "Gerçek ve tüzel kişiler, kanunla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerin talep etmeleri halinde, istenen bilgi ve belgeleri kanunda belirtilen istisnalar dışında vermekle yükümlüdür." Belediyelerimiz, şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de sahip olmalıdır. Vatandaş, "yetki veren" dir. Kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir.

9

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

III.BÖLÜM 1. STRATEJİK / ODAK ALANLAR Odak Alanlar, belediyemizin önümüzdeki süreçte özel önem vereceği, kaynaklarının önemli bir bölümünü aktaracağı ve belediyemizin misyon ve vizyonuna ulaşabilmesi için yapılacak çalışmaların yoğunlaşacağı alanlardır. Dolayısıyla, bundan sonraki süreçte belediyemiz çalışmalarının genel konseptini bu bölüm oluşturmaktadır. Odak alanlarda, her alan için belediyemizin ulaşmak istediği amaç, bu amaca ulaşmak için izlenecek politikalar ve bu politikalara uygun yapılacak faaliyetler belirlenmektedir. 1. Kurum İçi İletişim 2. Mali Yapı 3. Ulaşım 4. Bilişim Teknolojileri 5. Çevre 6. İmaj Ve Tanıtım Çalışmaları 7. Sosyal Belediyecilik 8. Arşiv 9. Katılımcı Yönetim 10. Kent Ekonomisi 11. Halkla İlişkiler- Kurum Dışı İletişim 12. Ulusal Ve Uluslar Arası Fonlar 13. Kültürel Faaliyetler 14. Tarihi Çevre Ve Mekanlar 15. Kentsel Altyapı 16. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 17. Kalite-Etkinlik-Verimlilik Çalışmaları 18. Mevzuat Takip Sisteminin Geliştirilmesi 19. Afet ve Acil Durum 20. Sportif Faaliyetler 21.Vizyon Projeler

1

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

1.KURUM İÇİ İLETİŞİM AMAÇ: Birimler arası diyalogun artırılması yolu ile belediye hizmetlerinin etkin ve verimli yapılmasını sağlamak POLİTİKALAR: • • • • • • • • •

Birim içi toplantı yapılması Başkan ve Başkan Yardımcısın birlikte toplantı yapması Birim müdürleri ile Başkan ve başkan yardımcısının toplantı yapması Başkan yardımcısının, kendine bağlı birim müdürlükleri ile toplantı yapması Birim müdürlerinin kendi aralarında toplantı yapmaları Yıllık değerlendirme toplantısı yapılması ( Dışarıda Başkan-Başkan Yrd.MüdürlerŞefler) Personele yönelik özel günlerin başkan tarafından kutlanması Kişisel gelişim, iletişim ve motivasyona yönelik eğitimler verilmesi Piknik veya gezi düzenlenmesi

HEDEFLER

YIL

Birim içi toplantı yapılması Başkan ve Başkan Yardımcısının birlikte toplantısı Birim müdürleri ile Başkan ve başkan yardımcısının toplantı yapması Başkan yardımcısının, tüm birim müdürlükleri ile toplantı yapması Yıllık değerlendirme toplantısı yapılması ( Dışarıda Başkan-Başkan Yrd.MüdürlerŞefler)

Her yıl Her yıl

PERFORMANS İLGİLİ BİRİM KRİTERİ Haftada bir Yazı İşleri Haftada bir Yazı İşleri

Her yıl

Ayda Bir

Yazı İşleri

Her yıl

Haftada bir

Yazı İşleri

Her yıl

1 adet / Yıl

Yazı İşleri

Personele yönelik özel günlerin başkan tarafından kutlanması

Her yıl

Tüm Personel / Yıl

Özel Kalem

Kişisel gelişim, iletişim ve motivasyona yönelik eğitimler verilmesi

Her yıl

Tüm Personel 4 saat / Yıl

Yazı İşleri

Piknik veya gezi düzenlenmesi

Her yıl

1 adet

Özel Kalem

1

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

2.MALİ YAPI AMAÇ: Belediyenin mali yapısının güçlendirilerek öngörülen hedeflerin zamanında gerçekleştirilmesi, hizmet ve hizmet kalitesinin arttırılması POLİTİKALAR: •

Mevcut durum tespitinin yapılmasıKayıtlı mükellef sayısının artırılmasıArazi taramalarının güncelleştirilmesiKent bilgi sisteminin kurularak, sicil birleştirilmesinin sağlanmasıDiğer kurumlardan veri desteği alınmasıİç otokontrol sistemin yaygınlaştırılmasıTaşınmaz kayıtlarının ortak kullanıma açılmasıRuhsatsız işyerlerinin tespit edilerek kayıt altına alınmasıYeni planlarda kentsel dönüşümü teşvik amacıyla yapılandırma şartlarının arttırılmasıHazine yerlerinin belediyeye kazandırılmasıBüyük ölçekli projelerin yatırım maliyetlerinin belediye bütçesi dışında diğer kurum veya kuruluşlardan karşılanmasıDenetimlerin etkinleştirilmesiBelediyenin arsa-konut üretimi yapmasıTahakkuk/Tahsilât oranının artırılmasıİcra servisinin etkin çalıştırılması (500 TL üzeri takip)Kirada olan taşınmazların sözleşme sürelerinin takibi ve sözleşme sonu itibariyle kira bedellerinin yeniden düzenlenmesi

1

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

2011

PERFORMANS İLGİLİ BİRİM KRİTERİ Sonu itibariyle Mali İşleri tamamlanması İmar İşleri Sürekli

Her yıl

Sürekli

Sürekli

Sürekli

Zabıta İşleri

2011 başlangıç

2012 tamamlama

İmar İşleri

HEDEFLER

YIL

Mevcut durum tespitinin yapılması

2011

Kayıtlı mükellef sayısının artırılması - Arazi taramalarının güncelleştirilmesi - Kent bilgi sisteminin kurularak,sicillerin birleştirilmesi -

Diğer kurumlardan veri desteği alınması İç otokontrol sistemin yaygınlaştırılması Taşınmaz kayıtlarının ortak kullanıma açılması

Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek kayıt altına alınması Yeni planlarda kentsel dönüşümü teşvik amacıyla yapılandırma şartlarının arttırılması Hazine yerlerinin belediyeye kazandırılması

Büyük ölçekli projelerin yatırım maliyetlerinin belediye bütçesi dışında diğer kurum veya kuruluşlardan karşılanması Denetimlerin etkinleştirilmesi

Tahakkuk/Tahsilât oranının artırılması İcra servisinin etkin çalıştırılması (500 TL üzeri takip) Kirada olan taşınmazların sözleşme sürelerinin takibi ve sözleşme sonu itibariyle kira bedellerinin yeniden düzenlenmesi

Genel Politika olarak izlenecektir Genel Politika olarak izlenecektir Her yıl Her yıl rutin denetim Sürekli Her yıl 500 TL Üzerinde Takip Her yıl Genel politika olarak izlenecektir

İmar İşleri

Fen İşleri

Mali İşler

Mali İşler Mali İşler Mali İşler

1

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

3.ULAŞIM AMAÇ: İlimizin şehir içi ve transit geçiş trafiğinin kesintisiz, sağlıklı, güvenilir, hızlı, rahat ulaşımın sağlanması için gerekli koşulların oluşturulması. POLİTİKALAR: •

Mevcut durum tespitiKilis Cumhuriyet Meydanı düzenlenmesi ve bodrumda katlı otopark projesinin hayata geçirilmesiCumhuriyet Caddesi,Arasa Caddesi,Murtaza Caddesi,Odun Pazarı Caddesi,Nemika Caddesinin şehrin tarihsel kimliğine uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesiKilis kuzey çevre yolunun açılmasıTrafik kazalarının yoğun olduğu kavşaklara sinyalizasyon sistemi kurulmasıDiğer kurumlar ile koordinasyon sağlanarak etkin trafik denetiminin gerçekleştirilmesiGerekli görülen sokak veya caddelerde tek yön uygulamasına geçilmesiMevcut yollarda bakım-onarım çalışmalarının kesintisiz devam etmesiOtopark yönetmeliğinin etkin uygulanması PERFORMANS KRİTERİ Tamamlanması Tamamlanması

İLGİLİ BİRİM Fen İşleri Fen İşleri

2011 başlangıç 2013 bitiş

Tamamlanması

Fen İşleri

2011 başlangıç 2014 bitiş 2011

Tamamlanması

Fen İşleri

Tamamlanması

Fen İşleri

HEDEFLER

YIL

Mevcut durum tespiti Kilis Cumhuriyet Meydanı düzenlenmesi ve bodrumda katlı otopark uygulamasının hayata geçirilmesi Cumhuriyet Caddesi,Odun Pazarı Caddesi,Arasa Caddesi,Murtaza Caddesi ve Nemika Caddesinin şehrin tarihsel kimliğine uygun olarak yeniden düzenlenmesi Kilis kuzey çevre yolunun açılması

2011 2011 başlangıç 2013 bitiş

Trafik kazalarının uygun olduğu kavşaklara sinyalizasyon sistemi kurulması Diğer kurumlar ile koordinasyon sağlanarak etkin trafik denetiminin gerçekleştirilmesi

Genel politika olarak izlenecektir

Fen İşleri

1

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama Gerekli görülen sokak veya caddelerde tek yön uygulamasına geçilmesi Mevcut yollarda bakım-onarım çalışmalarının kesintisiz devam etmesi Otopark yönetmeliğinin etkin uygulanması

Genel politika olarak izlenecektir Her yıl

Fen İşleri

Mevcut yolların %50 si

Fen İşleri İmar İşleri

Genel politika olarak izlenecektir

4.BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AMAÇ: Belediyedeki hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmak.

POLİTİKALAR: •

Tüm birimlerin sisteme entegrasyonun sağlanmasıWeb sitesinin güncelliğinin sağlanmasıSicil birleştirme işleminin tamamlanmasıEvrak takip işlerinin bilgisayar ortamına taşınmasıDijital arşivlemenin oluşturulmasıKent bilgi sistemine geçilmesi PERFORMANS İLGİLİ KRİTERİ BİRİM Tamamlanmış Yazı İşleri

HEDEFLER

YIL

Tüm birimlerin sisteme entegrasyonun sağlanması Web sitesinin güncelliğinin sağlanması Sicil birleştirme işleminin tamamlanması

2011 başlangıç 2012 bitiş Her yıl 2011 başlangıç 2013 bitiş

Evrak takip işlerinin bilgisayar ortamına taşınması Dijital arşivlemenin oluşturulması Kent bilgi sistemine geçilmesi

2011

Tamamlanması

2011 2011 başlangıç 2013 bitiş

Sürekli 2011 %30 2013 %100

Sürekli Yıl sonu %50 2013 %100

Yazı İşleri Yazı İşleri-Mali İşler Yazı İşleri Yazı İşleri İmar İşleri

5.ÇEVRE AMAÇ: 1

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

Sürdürülebilir yaşam kalitesini artırmak. POLİTİKALAR: •

Gürültü ölçüm denetiminin etkinleştirilmesiHava kirliliğine sebep olan yerlerin etkin denetimiRefüj ve kavşakların çiçeklendirme çalışmalarıKarataş Parkının düzenlenmesiTarihi yapıların restorasyon çalışmalarıArkeolojik çalışmalar için üniversiteler ile koordinasyon sağlanmasıVatandaşlara çevre konusunda bilinçlendirme eğitimleri verilmesiMetruk yapıların kaldırılmasıBinaların dış cephelerindeki görüntü kirliliğinin önlenmesiDenetimlerin etkinleştirilmesi

HEDEFLER

YIL

Gürültü ölçüm denetiminin etkinleştirilmesi Hava kirliliğine sebep olan yerlerin etkin denetimi Refüj ve kavşakların çiçeklendirme çalışmaları

Her yıl Her yıl Her yıl

PERFORMANS KRİTERİ Rutin denetim Rutin denetim

İLGİLİ BİRİM Zabıta İşleri Zabıta İşleri

Genel Politika olarak izlenecektir Tamamlanma

Park Bahçe İşleri

Karataş parkının düzenlenmesi

2011

Tarihi yapıların restorasyon çalışmaları

Genel Politika olarak izlenecektir Genel Politika olarak izlenecektir Bütün 1 seminer okullarda

Arkeolojik çalışmalar için üniversiteler ile koordinasyon sağlanması

Vatandaşları bilinçlendirme eğitimleri

Park Bahçe İşleri Fen İşleri

İmar İşleri

Yazı İşleri

1

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

Metruk yapıların kaldırılması Binaların dış cephelerindeki görüntü kirliliğinin önlenmesi Denetimlerin etkinleştirilmesi

Her yıl Her yıl Her yıl

Genel politika Bir bölgede pilot çalışma yapılması Rutin denetim

Fen İşleri Fen İşleri Zabıta İşleri

6.İMAJ VE TANITIM ÇALIŞMASI AMAÇ: Kilis’ in olumsuz imajlarını ortadan kaldırmak ve olumlu hale dönüştürmek. POLİTİKALAR: • • •

Gecekondu bölgelerinde kentsel dönüşüm ve düzenleme yapılması Çarpık yapılaşma ile tavizsiz mücadele edilmesi Kentimizin kültürel ve tarihi kimliğinin ön plana çıkarılması için tescilli yapıların

restorasyon çalışmalarıyla yeniden ilimize kazandırılması • Tanıtım ve reklâm çalışmaları - Kültürel etkinliklerin basında etkin bir şekilde yer almasının sağlanması - Ulusal ve yerel medya ile ilişkilerin geliştirilmesi - Araştırma geliştirme toplantıları düzenlemesi • Önemli iş ve alışveriş merkezleri ile ilgili yatırımların ilimize kazandırılması • Kültür merkezinin konser ve konferans yönünden etkin kullanımının sağlanması - Festival etkinlikleri - Tiyatro etkinlikleri - Konferans, konser ve kongrelerin bu merkeze yönlendirilmesi • •

İmaj ile ilgili yönlendirme anketleri yapılması Kent müzesi yapılması

• • • •

Tarih ve kültür turları düzenlenmesi Kültürel tanıtım filmleri hazırlanması ve toplantılar düzenlenmesi Tarihi ve kültürel yayınlar hazırlanması Etkinlikler: ulusal ve uluslar arası projeler üretmek

117

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama HEDEFLER

YIL

Gecekondu bölgelerinde kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi Çarpık yapılaşma ile tavizsiz mücadele edilmesi

Tarihi yapıların restorasyon çalışmalarıyla yeniden ilimize kazandırılması Tanıtım reklâm çalışmaları -

-

-

Kültürel etkinliklerin basında etkin bir şekilde yer almasının sağlanması Ulusal ve yerel Medya ile ilişkilerin geliştirilmesi

Araştırma ve geliştirme toplantıları düzenlenmesi

Önemli iş ve alışveriş merkezleri ile ilgili yatırımların ilimize kazandırılması

PERFORMANS İLGİLİ BİRİM KRİTERİ İmar İşleri Genel politika olarak izlenecektir Zabıta İşleriİmar İşleri

Genel politika olarak izlenecektir Her yıl 1 adet yapının restorasyonu Her yıl

10 farklı reklam çalışması

Başkanlık

Genel politika olarak izlenecektir

Yazı İşleri

Her yıl

1 ekinlik

-

Her yıl

4 etkinlik

Her yıl

2 adet

Her yıl

2 adet

Her yıl

En az 1 adet

2012 Her yıl Her yıl Genel

1 adet 3 tur 1 adet

- Konferans, konser ve kongrelerin bu merkeze yönlendirilmesi İmaj ile ilgili yönlendirme anketleri yapılması Bazı ulusal veya uluslar arası kültürel etkinliklere sponsorluk yapmak Kent müzesi yapılması Tarih ve kültür turları düzenlenmesi Tarihi ve kültürel yayınlar hazırlanması Etkinlikler: ulusal ve uluslar arası projeler

Yazı İşleri

Basında yer alma hedefi Genel politika olarak izlenecektir Her yıl 10 adet

Kültür merkezinin konser ve konferans yönünden etkin kullanımının sağlanması - Festival etkinlikleri Tiyatro etkinlikleri

Fen İşleri

Yazı İşleri

118

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama üretmek

politika olarak izlenecek

7.SOSYAL BELEDİYECİLİK AMAÇ: Kilis halkının sosyal refahının artırılması ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi POLİTİKALAR: •

Sosyal güçsüzler ile ilgili durum tespitiİstihdama yönelik mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesiİş arayan ile işverenler arasında koordinasyonİlimizin işadamları açısından cazibe merkezi haline getirilecek politikalar üretmesiBilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapılmasıYardıma muhtaç ailelere ayni yardımlar yapılmasıHizmetin etkin bir şekilde eşit dağıtılmasıFakir ve başarılı öğrencilerin desteklenmesiSosyal doku haritasının çıkarılmasıSTK, meslek odaları, hem şehri dernekleri ve işadamları ile koordinasyonSpor ve kültürel faaliyetlere yönelik çalışmalar yapılmasıMahalle konakları yapılması

119

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama HEDEFLER

YIL

Sosyal güçsüzler ile ilgili durum tespiti İstihdama yönelik Mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi İş arayan ile işverenler arasında koordinasyon

2011 Her yıl

İlimizin işadamları açısından cazibe merkezi haline getirilecek politikalar üretmesi Bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapılması Yardıma muhtaç ailelere ayni yardımlar yapılması Hizmetin etkin bir şekilde eşit dağıtılması

Fakir ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi Sosyal doku haritasının çıkarılması STK, meslek odaları, hem şehri dernekleri ve işadamları ile koordinasyon Spor ve kültürel faaliyetlere yönelik çalışmalar yapılması Mahalle konakları yapılması

Genel politika olarak izlenecektir Genel politika olarak izlenecektir Her yıl Her yıl Genel politika olarak izlenecektir Her yıl Giysi

PERFORMANS KRİTERİ Tamamlanması 5 branş ve 300 kursiyer

İLGİLİ BİRİM Zabıta İşleri Yazı İşleri Başkanlık

Başkanlık

Bütün okullarda en az 1 faaliyet 3000 aile

Yazı İşleri Zabıta İşleri Başkanlık

…. öğrenci

Yazı İşleri

2012 Her yıl

tamamlanması 4 adet

Zabıta İşleri Başkanlık

Her yıl

Yaz spor okul kayıtları 3 adet semt konağı

Yazı İşleri

Her yıl

Fen İşleri

220

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

8. ARŞİV AMAÇ: Geçmiş ile geleceğin bağlantısını kurmak için verilerin düzenli saklanması gerektiğinde hızlı erişimi sağlamak. POLİTİKALAR: • • • • •

Arşiv biriminin oluşturulması Arşiv sisteminin oluşturulması Arşiv konusunda eğitim çalışması Arşiv yönetmeliği çıkarılması Belgelerin elektronik ortama aktarılarak güncellemenin sağlanması (elektronik arşivin oluşturulması.)

HEDEFLER Arşiv biriminin oluşturulması Arşiv sisteminin oluşturulması Arşiv konusunda eğitim çalışması Arşiv yönetmeliği çıkarılması Belgelerin elektronik ortama aktarılarak güncellemenin sağlanması (elektronik arşivin oluşturulması.)

YIL

PERFORMANS KRİTERİ 2011 Tamamlanması 3 yılda 2011 % 40 tamamlanması tamamlanması Her yıl / 4saat İlgili personele 2011 Tamamlanması Her yıl alınması

İLGİLİ BİRİM Yazı İşleri Yazı İşleri Yazı İşleri Yazı İşleri Yazı İşleri

9. KATILIMCI YÖNETİM AMAÇ: Paydaşların karar ve uygulamalara katılımını sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi POLİTİKALAR: • • • • •

Halk meclislerinin oluşturulması ve devam ettirilmesi Kilis Kent Konseyi'nin kurulması Kadın Meclisi Gençlik Meclisi Çocuk Meclisi Paydaş katılımını sağlayacak modellerin oluşturulması: Komisyon çalışmaları Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık, meclis kararlarının ve ihalelerin Web den yayınlanması

221

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama HEDEFLER

YIL

Halk meclislerinin oluşturulması ve devam ettirilmesi Kilis Kent Konseyi'nin kurulması - Kadın Meclisi - Gençlik Meclisi - Çocuk Meclisi

Her yıl

PERFORMANS İLGİLİ BİRİM KRİTERİ 4 toplantı Yazı İşleri

2011 Her yıl Her yıl Her yıl

2 toplantı 2 toplantı 2 toplantı

Paydaş katılımını sağlayacak modellerin oluşturulması

Komisyon çalışmaları

Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık, meclis kararlarının ve ihalelerin Web den yayınlanması

Yazı İşleri

Genel Politika olarak izlenecek Kent konseyince oluşturulacak 2011 Sürekli

Yazı İşleri

Yazı İşleri

Yazı İşleri

10. KENT EKONOMİSİ AMAÇ: Kilis’ in ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi POLİTİKALAR: • • • • • •

Mevcut durum tespiti İmar plan uygulaması İşgücü talep analizi İşgücü niteliksel gelişim eğitimleri düzenlenmesi Küçük girişimcilerin desteklenmesi Kamu ve özel kurumlarla işbirliği yapılması

222

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama HEDEFLER

YIL

Mevcut durum tespiti İmar plan uygulaması

2011 Genel politika olarak izlenecektir 2011 Genel politika olarak izlenecektir Genel politika olarak izlenecektir Genel politika olarak izlenecektir

İşgücü talep analizi İşgücü niteliksel gelişim eğitimleri düzenlenmesi

Küçük girişimcilerin desteklenmesi

Kamu ve özel kurumlarla işbirliği yapılması

PERFORMANS İLGİLİ KRİTERİ BİRİM Tamamlanması Yazı İşleri İmar İşleri

Tamamlanması

Yazı İşleri Yazı İşleri

Başkanlık

Başkanlık

11. HALKLA İLİŞKİLER-KURUM DIŞI İLETİŞİM AMAÇ: Belediye vatandaş ilişkilerinde konunun olabilirliğini, mantığını en iyi şekilde anlatmak, bilgilendirmek ve vatandaşın memnun ayrılmasını sağlamak POLİTİKALAR: -

İletişim politikasının etkin kullanılmasının etkin kullanılmasının sağlanması İletişim kanallarından etkin yararlanmak Halkla İlişkilerin işlevselliğinin geliştirilmesi ve geri beslemek İletişim yönetiminin etkinleştirilmesi Meclis kararları, ihaleler Web' ten yayınlamak Vatandaşın bilgilendirilme ve bilinçlendirilmesi

223

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama HEDEFLER

YIL

İletişim politikasının etkin kullanılmasının etkin kullanılmasının sağlanması Halkla İlişkilerin işlevselliğinin geliştirilmesi ve geri beslemek Meclis kararları, ihaleler Web' ten yayınlamak

2011

Ak Masa

Vatandaşın bilgilendirilme ve bilinçlendirilmesi

Her ay bülten

PERFORMANS İLGİLİ BİRİM KRİTERİ Yazı İşleri

Geri dönüş süresi 48 saat Katılımcı yönetim odak alanında belirtilmiştir.

Yazı İşleri Yazı İşleri

Yazı İşleri 12 kere

12. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FONLAR AMAÇ: Hizmetlerinin sunulmasında ulusal ve uluslar arası fonlardan Yararlanmak POLİTİKALAR: • • • • •

Proje ekibi oluşturulması Ekibin eğitimi Araştırma çalışmaları STK, Üniversiteler ve DPT ile işbirliği Proje havuzu oluşturulması veya var olan projelere ortak olunması

HEDEFLER

YIL

Proje ekibi oluşturulması Ekibin eğitimi Araştırma çalışmaları

2011 Her yıl Genel politika olarak izlenecektir Genel politika olarak izlenecektir Her yıl

STK, Üniversiteler ve DPT ile işbirliği

Proje havuzu oluşturulması veya var olan projelere ortak olunması

PERFORMANS İLGİLİ KRİTERİ BİRİM Yazı İşleri …. Saat Yazı İşleri Yazı İşleri

Yazı İşleri

3 Proje hazırlamak veya ortak olmak

Yazı İşleri

224

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

13. KÜLTÜREL FAALİYET AMAÇ: Etkinlikler yolu ile kültür hayatının zenginleştirilmesi ve toplumun eğitimine katkıda bulunmak POLİTİKALAR: • • • • •

Mevcut etkinliklerin nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi Kültürel tesislerin kullanım etkinliklerinin geliştirilmesi Kültür politikalarının oluşturulması Diğer kurumlarla işbirliği Kilis kültür haritasının oluşturulması

HEDEFLER

YIL

Mevcut etkinliklerin nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi Kültürel tesislerin kullanım etkinliklerinin geliştirilmesi

Her yıl

Kültür politikalarının oluşturulması Diğer kurumlarla işbirliği

Tesis kapasite kullanımında 2011 Her yıl

Kilis kültür haritasının oluşturulması

2012

PERFORMANS KRİTERİ 5 adet etkinlik düzenlemek Hedef: %.....

Etkinliklerin %50si ortak hazırlanması

İLGİLİ BİRİM Yazı İşleri Yazı İşleri

Yazı İşleri Yazı İşleri

Yazı İşleri

225

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

14. TARİHİ ÇEVRE VE MEKANLAR AMAÇ: Tarihi dokunun araştırılması, mevcutların koruma altına alınması ve restore edilmesi POLİTİKALAR: • • • • • • • • •

Kültürel varlıkların envanterinin çıkarılması Tanıtım faaliyetleri ( Kilis'te bulunan taşınmaz kültür varlıklarının ve sahabe türbelerinin tanıtılması,inanç turizminin geliştirilmesi) Kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri geliştirilmesi İlgili kurumlarla işbirliği Projelerin hazırlanması Pilot uygulamalar Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları Müze oluşturulması ( açık - kapalı ) Koruma ve güvenlik önlemleri

HEDEFLER

YIL

Envanter çıkarılması Tanıtım faaliyetleri ( Kilis'te bulunan taşınmaz kültür varlıklarının ve sahabe türbelerinin tanıtılması,inanç turizminin geliştirilmesi ) Kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri geliştirilmesi İlgili kurumlarla işbirliği

2011 Her yıl

Projelerin hazırlanması Pilot uygulamalar Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları Müze oluşturulması ( açık - kapalı ) Koruma ve güvenlik önlemleri

PERFORMANS İLGİLİ KRİTERİ BİRİM İmar İşleri 2 adet etkinlik Yazı İşleri tanıtım

2011

İmar İşleri

Genel politika olarak izlenecektir Her yıl Her yıl

İmar İşleri

Bütün okullarda 2012 Genel politika olarak izlenecektir

1 proje 1 pilot uygulama 1 adet

İmar İşleri Fen İşleri

1 adet

Fen İşleri Fen İşleri

Yazı İşleri

226

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

15. KENTSEL YAPI AMAÇ: Sağlıklı ve planlı kentleşme için; estetik ve mimari hassasiyet gözetilerek, standartlara uygun altyapının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi POLİTİKALAR: • • • • • • • • • • • • •

Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması İhtiyaç analizi yapılması Prestij cadde uygulamalarının yaygınlaştırılması Bakım-onarım çalışmaları Yeni yol açılması Kaldırım çalışmaları Taşkın koruma kanalının temizlenmesi, rehabilite edilmesi ve çevre düzenlemesi yapılması Cadde ve sokakların kilit taşı ile kaplanması Kent merkezi içmesuyu şebekesi ve isale hatlarının yapılması Afrın Çayı suyunun içmesuyu olarak kullanılmasının sağlanması Yeni bir sebze hali yapılması Yeni bir belediye binası yapılması Atıksu arıtma tesisinin tamamlanması

HEDEFLER

YIL

Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması

Genel politika olarak izlenecektir 2011 Her yıl

İhtiyaç analizi yapılması Prestij cadde uygulamalarının yaygınlaştırılması Bakım-onarım çalışmaları

Her yıl

PERFORMANS KRİTERİ

4 cadde yapımı

İLGİLİ BİRİM Fen İşleri

Fen İşleri Fen İşleri Fen İşleri

Yeni yol açılması

Her yıl

Kaldırım çalışmaları Taşkın koruma kanalının temizlenmesi, rehabilite edilmesi ve çevre düzenlemesi yapılması Cadde ve sokakların kilit taşı ile kaplanması Kent merkezi içmesuyu şebekesi ve isale hatlarının yapılması

Her yıl Her yıl

Mevcut yolların % 50sinde çalışma 5 adet yol açılması ........m ……. mt

Her yıl

……m2

Fen İşleri

Başlangıc:2011 Bitiş:2014

Şebekenin %75 inin ta-

Fen İşleri

Fen İşleri Fen İşleri Fen İşleri

227

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama mamlanması Afrın Çayı suyunun içmesuyu olarak kullanılmasının sağlanması Yeni bir sebze hali yapılması Yeni bir belediye binası yapılması Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

2013

Tamamlanması

Fen İşleri

Başlangıc:2011 Bitiş :2012 Başlangıc:2012 Bitiş:2014

Tamamlanması

Fen İşleri

Tamamlanması

Fen İşleri

2012

Tamamlanması

Fen İşleri

16. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ AMAÇ: Belediyeyi amaç ve hedeflere taşıyabilecek yetkinliklere ( yeterlilik) sahip personel yapısı. POLİTİKALAR: • • • • • • • •

Kalite yönetim sisteminin oluşturulması Kurum içi iletişimin etkinleştirilmesi İnsan kaynakları yönetim anlayışının geliştirilmesi Performans yönetim sisteminin kurulması Öneri-Ödül sisteminin etkinleştirilmesi Hizmet içi eğitim Organizasyonel yapıda iyileştirme Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi

228

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama HEDEFLER

YIL

Kalite yönetim sisteminin oluşturulması

2011

Kurum içi iletişimin etkinleştirilmesi

Düzenli toplantılar ve intranet Genel politika olarak izlenecektir

İnsan kaynakları yönetim anlayışının geliştirilmesi

Performans yönetim sisteminin kurulması Öneri-Ödül sisteminin etkinleştirilmesi Hizmet içi eğitim Organizan yapısında iyileştirme Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi

PERFORMANS İLGİLİ BİRİM KRİTERİ ISO 9001 Yazı İşleri belgesi alınması Yazı İşleri

Yazı İşleri

2011

Tamamlanması

Yazı İşleri

Her yıl Her yıl 2011:Norm Kadro Her yıl

2 uygulama 10 saat/ Kişi Tamamlanması

Yazı İşleri Yazı İşleri Yazı İşleri

4 adet kalite çemberi 1 adet

Yazı İşleri

Proje ekibi

17. KALİTE-ETKİNLİK-VERİMLİLİK ÇALIŞMALARI AMAÇ: Belediyede Etkin, verimli yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi POLİTİKALAR: • • • • • • • • •

Mevcut durum tespiti Görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi Norm kadronun hazırlanması Birimlerin yeniden yapılandırılması ISO - 9001:2000 Kalite Sisteminin kurulması Raporlama sisteminin geliştirilmesi İç tetkiklerin yapılması Süreç haritalarının çıkarılması Hizmet standartlarının belirlenmesi

229

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

2011 2011

PERFORMANS KRİTERİ Tamamlanması Tamamlanması

İLGİLİ BİRİM Yazı İşleri Yazı İşleri

2011 2011 2011

Tamamlanması Tamamlanması Tamamlanması

Yazı İşleri Yazı İşleri Yazı İşleri

2011 Her yıl 2011 2011

2 uygulama 2 adet iç etkinlik Tamamlanması Tamamlanması

Yazı İşleri Yazı İşleri Yazı İşleri Yazı İşleri

HEDEFLER

YIL

Mevcut durum tespiti Görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi Norm kadronun hazırlanması Birimlerin yeniden yapılandırılması ISO - 9001:2000 Kalite Sisteminin kurulması Raporlama sisteminin geliştirilmesi İç tetkiklerin yapılması Süreç haritalarının çıkarılması Hizmet standartlarının belirlenmesi

18. MEVZUAT TAKİP SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMAÇ: Yasal düzenlemelerin zamanında ve etkin takibi, bilgilendirilmelerin yapılması, mevzuata aykırılıkların önlenmesi POLİTİKALAR: • • • •

Mevzuatın takibi ile doğrudan ve genel sorumlu birimin belirlenmesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün görevlendirilmesi Mevzuat değişikliklerinin ilgili birimlere bildirilmesi Mevzuat eğitimlerinin yapılması

HEDEFLER

YIL

Mevzuatın takibi ile doğrudan ve genel sorumlu birimin belirlenmesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün görevlendirilmesi Mevzuat değişikliklerinin ilgili birimlere bildirilmesi

2011

PERFORMANS İLGİLİ KRİTERİ BİRİM Tamamlanması Yazı İşleri

2011

Tamamlanması

Yazı İşleri

Değişikliği takip eden 1 hafta içerisinde İhtiyaca göre

1 hafta

Hukuk İşleri

Mevzuat eğitimlerinin yapılması

Hukuk İşleri

330

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

19. AFET VE ACİL DURUM AMAÇ: Olağan üstü durumlara kentin, önceden hazırlıklı olmasını ve etkin yönetimini sağlamak POLİTİKALAR: • • • • • • • •

Olası kriz alanlarının tespiti Tespit edilen alanlarda uygulanacak politikaların belirlenmesi Bu alanlarla ilgili olarak sorumluların belirlenmesi Kriz yönetimi el kitabının oluşturulması Afet ve yangın ile ilgili kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarının yapılması Diğer kurumlarla koordinasyon Afet altyapısının hazırlanması Lojistik destek merkezinin kurulması

2011 2011

PERFORMANS KRİTERİ Tamamlanması Tamamlanması

İLGİLİ BİRİM Fen İşleri Fen İşleri

2011

Tamamlanması

Fen İşleri

2011 Her yıl

Tamamlanması 20 okulda çalışma

Fen İşleri İtfaiye İşleri

HEDEFLER

YIL

Olası kriz alanlarının tespiti Tespit edilen alanlarda uygulanacak politikaların belirlenmesi Bu alanlarla ilgili olarak sorumluların belirlenmesi Kriz yönetimi el kitabının oluşturulması Afet ve yangın ile ilgili kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarının yapılması Diğer kurumlarla koordinasyon

Afet altyapısının hazırlanması Lojistik destek merkezinin kurulması

Genel politika olarak izlenecektir 2011 2011

İtfaiye İşleri

Tamamlanması Tamamlanması

Fen İşleri Fen İşleri

331

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

20. SPORTİF FAALİYETLER AMAÇ: Altyapı çalışmaları ve etkinlikler yolu ile sportif faaliyetlerin geliştirilmesi POLİTİKALAR: • • • • • • • •

Mevcut tesislerin durum analizinin yapılması ve standartlara uygun hale getirilmesi Mevcut sportif etkinliklerin ve yetenekli sporcuların belirlenmesi Spor alanlarının belirlenmesi Amatör spora kaynak oluşturulması Spor politikalarının belirlenmesi Yeni spor tesisleri yapımı Organizasyonların gerçekleştirilmesi Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları

HEDEFLER

YIL

Mevcut tesislerin durum analizinin yapılması ve standartlara uygun hale getirilmesi Mevcut sportif etkinliklerin ve yetenekli sporcuların belirlenmesi Spor alanlarının belirlenmesi Amatör spora kaynak oluşturulması

2011

PERFORMANS İLGİLİ KRİTERİ BİRİM Tamamlanması Spor İşleri

2011

Tamamlanması

Spor İşleri

Tamamlanması Tamamlanması

Spor İşleri Spor İşleri

Tamamlanması … adet 5 organizasyon 2 ayrı eğitim

Spor İşleri Spor İşleri Spor İşleri Spor İşleri

Spor politikalarının belirlenmesi Yeni spor tesisleri yapımı Organizasyonların gerçekleştirilmesi Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları

Genel politika olarak izlenecektir 2011 Spor tesisi Her yıl Her yıl

332

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

21. VİZYON PROJELERİ AMAÇ: İlimizin ulusal ve uluslararası cazibe merkezi haline gelmesi. POLİTİKALAR: • • • •

Kent vizyonunun oluşturulması Vizyon projelerinin belirlenmesi Kilis Kimliğinin oluşturulması(aidiyet bilincinin oluşturulması) Kent sembolünün belirlenmesi İLGİLİ BİRİM Yazı İşleri

2011 2011

PERFORMANS KRİTERİ % 50 tamamlanması tamamlanması tamamlanması

2011

tamamlanması

Yazı İşleri

HEDEFLER

YIL

Kent vizyonunun oluşturulması

2011

Vizyon projelerinin belirlenmesi Kilis Kimliğinin oluşturulması(aidiyet bilincinin oluşturulması) Kent sembolünün belirlenmesi

Yazı İşleri Yazı İşleri

333

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

5.SU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ: Kilis Belediyesinin su hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere, bölge içindeki su kaynaklarını ve yağış sularının toplanarak arıtılmış, temiz, kaliteli ve verimli bir şekilde şehrimize dağıtımını sağlamak kayıp ve kaçakları etkin bir şekilde önlemektir. Atık suların toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması, bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. POLİTİKALAR: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Su Arıtma Tesisinin tam kapasitede çalışmasını sağlamak ve elektrik ,elektronik, mekanik ve laboratuar cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması Seve Barajının tam kapasitede çalışmasını sağlamak ve elektrik ,elektronik, mekanik ve laboratuar cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması Konak Göletinin tam kapasitede çalışmasını sağlamak ve elektrik ,elektronik, mekanik ve laboratuar cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması Afrın Barajının yapımına başlanıp tamamlanması için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanması Halk sağlığı ve kayıp kaçak oranı dikkate alınarak, mevcut durumda yenileme çalışmaları yapmak İmar planına dahil edilen ancak alt yapısı olmayan bölgelerde yerleşimden önce alt yapı hizmetlerini götürmeyi planlamak Şehrimizde ilerde çıkabilecek su sıkıntısını önlemek adına mevcut ham su kapasitesini 2011 yılı sonuna kadar 233 lt/sn ye çıkarmak 2013 yılına kadar bütün ham su kaynaklarını tam otomasyon bilgisayar sistemine dahil ederek takip kontrol ve kayıt altına alabilmek Kayıp kaçak oranının azaltılması için etkin çalışmaların yapılması Mevcut su şebeke hatlarının eskime ve yıpranması da dikkate alınarak kent merkezi ve isale hattları su şebeke sisteminin tamamını yenilemek Ekonomik ömrünü dolduran elektrik ve mekanik aksamı yenilemek Halk sağlığı için önemli olan suyun kalitesini sürekli takip etmek ve artırmak Atık Su Arıtma Tesisinin tamamlanmasını sağlamak Ortak (Tek) Sicile geçmek, tüm su abonelerine ait kayıtları yenilemek İmar Müdürlüğünün Müdürlüğümüzce koordineli çalışarak imara açılacak 334

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama bölgelerin daha sağlıklı ve planlı hazırlanmasında katkı sağlamak 17 Abonelerin sayaç ayar-tamir-damga ve muayene işlemlerini yapmak yaptırmak HEDEFLER

YIL

Su Arıtma Tesisinin tam kapasitede çalışmasını sağlamak ve elektrik ,elektronik, mekanik ve laboratuar cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması Seve Barajının tam kapasitede çalışmasını sağlamak ve elektrik ,elektronik, mekanik ve laboratuar cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması Konak Göletinin tam kapasitede çalışmasını sağlamak ve elektrik ,elektronik, mekanik ve laboratuar cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması Afrın Barajının yapımına başlanıp tamamlanması

Genel Politika olarak izlenecektir

Halk sağlığı ve kayıp kaçak oranı dikkate alınarak, mevcut durumda yenileme çalışmaları yapmak İmar planına dahil edilen ancak alt yapısı olmayan bölgelerde yerleşimden önce alt yapı hizmetlerini götürmeyi planlamak Şehrimizde ilerde çıkabilecek su sıkıntısını önlemek adına mevcut ham su kapasitesini 2011 yılı sonuna kadar 233 lt/sn ye çıkarmak 2013 yılına kadar bütün ham su kaynaklarını tam otomasyon bilgisayar sistemine dahil ederek takip kontrol ve kayıt altına alabilmek Kayıp kaçak oranının azaltılması için etkin çalışmaların yapılması

Mevcut su şebeke hatlarının eskime ve yıpranması da dikkate alınarak kent merkezi ve isale hattları su şebeke

PERFORMANS İLGİLİ KRİTERİ BİRİM Rutin denetim

Genel Politika olarak izlenecektir Genel Politika olarak izlenecektir Genel Politika olarak izlenecektir Genel Politika olarak izlenecektir Genel Politika olarak izlenecektir Genel Politika olarak izlenecektir Genel Politika olarak izlenecektir Genel Politika olarak izlenecektir Genel Politika olarak izlenecektir

335

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama sisteminin tamamını yenilemek Ekonomik ömrünü dolduran elektrik ve mekanik aksamı yenilemek

Halk sağlığı için önemli olan suyun kalitesini sürekli takip etmek ve artırmak

Atık Su Arıtma Tesisinin tamamlanması

Ortak (Tek) Sicile geçmek, tüm su abonelerine ait kayıtları yenilemek

İmar Müdürlüğünün Müdürlüğümüzce koordineli çalışarak imara açılacak bölgelerin daha sağlıklı ve planlı hazırlanmasında katkı sağlamak Abonelerin sayaç ayar-tamir-damga ve muayene işlemlerini yapmak yaptırmak

Genel Politika olarak izlenecektir Genel Politika olarak izlenecektir Genel Politika olarak izlenecektir Genel Politika olarak izlenecektir Genel Politika olarak izlenecektir Genel Politika olarak izlenecektir

336

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

IV. BÖLÜM MÜDÜRLÜKLERİN 2011 YILI HEDEF / FAALİYET VE PERFORMANS KRİTERLERİ 1.BAŞKANLIK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET / PROJELER Vatandaş Memnuniyeti Diğer Birimlerin Memnuniyeti Yönetici Değerlendirme Birim içi iş Memnuniyeti Hizmet içi Eğitim Birim içi Toplantı Kıyaslama

Performans Kriteri %85 %85 %90 %85 10 saat/kişi 25 adet 2 adet

Gerçekleşme

Perf. Puanı

Gerçekleşme

Perf. Puanı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET / PROJELER Encümen Kararlarının Bilgisayar Kaydı Meclis Kararlarının Bilgisayar Kaydı Meclis Tutanaklarının Deşifresi Genel Evrak Elektronik Kaydı Evrak Postalama Süresi Gelen Evrakın Birimlere Dağıtım Süresi

Performans Kriteri %100 % 100 % 100 % 100 1 Gün 1 Gün

337

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama Evlendirme İşi Sonuçlandırma Süresi Nikah Akdi Talep Karşılama Oranı Muhtaç Asker Aileleri Yardımı Değerlendirme Seçilmişlerin Özlük İşlemleri Encümen Huzur Hakkı Ödemeleri Meclis Ve Komisyonlara Ait Huzur Hakları Kurye Hizmetleri Elektronik Arşive Geçiş Personel Memnuniyet Anketi Kadro Görev Ve Tanımlarının Hazırlanması Öneri Ödül Sisteminin Kurulması Ve İşletilmesi Özlük Bilgilerinin Dijital Ortamda Saklanması Özlük Bilgilerinin Güncellenmesi Eğitimlere Katılım Oranı Eğitimden Memnuniyet Oranı Personelin Yıllık İzin Çizelgeleri Ve Hasta Rapor Takibi Emekli Olacak Personele Plaket Verilme Töreni Özel Günlerin Kutlanması ( doğum ve evlilik ) Eğitim Programı Düzenlenmesi Personel Eğitimi Personel Servisinden Memnuniyet Oranı Dijital İmzaya Geçiş Kent Bilgi Sistemi Proje Bilgi İşlem Alt Yapısının Yenilenmesi Düz Kullanıcı Eğitimi Müdür-Müd.Yar-Şef Eğitimi Yeni Programların Eğitim Şartlı Alınması Yeni Programların İlgili Birimlerin Değerlendirmeleri Alınarak Alınması Birimlerde Arıza Müdahale Süresi Merkezi Sistemde Arıza Otomasyon Programı Full Beck-Up Alma Web Sayfası Ziyaretçi Sayısında Artış Meclis Kararlarının Web'ten yayını İhalelerin Web'ten Yayını Çocuk Meclisi

2 Gün Saat % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 40 1 Adet / yıl % 100 2 % 100 % 100 % 90 % 90 % 100 % 100

% 100 % 100 1 Adet / 10 saat % 80 %… % 50 tamamlanması % 90 Yenilenme 3 saat / Haftada 3 saat/ Haftada % 100 % 100 Gün içinde En fazla 5 kez Haftada 3 defa % 30 % 100 % 100 Yılda 2 338

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama Kadınlar Meclisi Gençlik Meclisi Sosyal Aktiviteler Ramazan Etkinlikleri Sünnet Şöleninin Düzenlenmesi Futbol Turnuvası Okullarda Sigarasız Yaşam Eğitimleri Seminerler Halk Meclisleri Sergiler Bilgi Edinme Yasası Geri Dönüşleri Sosyal ve kültürel Faaliyetlerin Kamera Ve Fotoğraf hizmetleri ve Arşivlenmesi Tarihi Yayınların Baskısı Basılı Ve Görsel Yayınların Günlük Takibi Arşivlenmesi Web Sayfasının Takibi Ve Güncellenmesi Sağlanması Basın Bülteni İstihdama yönelik Mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi İş arayan ile işverenler arasında koordine Yardıma muhtaç ailelere ayni yardımlar Fakir ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi Sosyal doku haritasının çıkarılması Alkol uyuşturucu sigara ile mücadele programları yapmak Sokak çocuklarının tespit edilerek rehabilitasyon programları yapmak Özürlüler masası oluşturma Ücretsiz geziler düzenlemek STK, meslek odaları, Hemşeri dernekleri ve işadamları ile koordinasyon Yeni doğan çocuklara yönelik çalışmalar Vatandaş Memnuniyeti Diğer Birimlerin Memnuniyeti Birim İçi Yönetici Memnuniyeti Birim İçi İş Memnuniyeti Meslek Kursları Katılımcı Memnuniyeti Birim İçi Değerlendirme Toplantısı

Yılda 2 Yılda 1 1 adet 1 ay boyunca 1 adet / yılda 1 adet / yılda 10 Okul 10 adet / yılda 19 adet / yılda 3 adet 2 Gün % 80 2 adet Her gün Her gün 12 adet 200 öğrenci/ tekstil kursu % 100 3000 aile 300 öğr.giysi yard./ tamamlama 2 seminer /tüm okullarda bilinç.eğitim 50 çocuk tamamlama 10.000 kişi Yılda 4 defa 1 adet proje % 85 % 80 % 90 % 85 % 80 25 adet

339

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

MALİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET / PROJELER Ortak Sicile Geçilmesi Gelir- Gider Dengesi Bütçe Gelir Yönünden Gerçekleşme Oranı Bütçe Gider Yönünden Gerçekleşme Oranı Birimlere Analitik Bütçe Eğitimi Performans Esaslı Bütçe Eğitimi Avans Mutemetlerine Eğitim Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık Ve Yıllık Raporların Hazırlanması Personel Harcama Oranı Cari Giderler Oranı Müteahhit Ödemeleri Personel Maaş Ödemeleri Birim İçi Yönetici Memnuniyeti Birim İçi İş Memnuniyeti Birim İçi Toplantı (Tutanaklı) Diğer Birimlerin Memnuniyeti Birim İçi Eğitim

Performans Kriteri % 100 % 90 % 90 % 90 8 saat 10 saat 2 saat % 100

Gerçekleşme

Perf. Puanı

Gerçekleşme

Perf. Puanı

% 26 % 65 15 gün Her ayın 15.günü % 75 % 60 50 adet % 80 10 saat / kişi

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET / PROJELER Kilit taşı yol yapımı(Kaplama) Bordür Kilit taşı Yağmur Oluğu Yağmur Suyu Kanalı Tretuar Beton Parke Yol Prestij Cadde Asfalt Yama Bordür Onarımı Tretuar Onarımı Beton Parke Yol Onarım Kanalizasyon Onarım Baca Izgara Temizliği Baca Izgara Kapağı Dere Kenarları İşgalden Arındırma Beton Perde Doğal Afetle Mücadele Uygulaması

Performans Kriteri … ton …..m2 … m2 ….mt … mt … m2 … m2 4 adet … ton …. mt … m2 … m2 …m2 2 kez / yıl 200 adet 1 dere … m2 % 100

440

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama Diğer Birim Araç Gereç Ve İşçi Temini Dere ıslah çalışması Fuara Katılım (ziyaret) Hafriyat Toprağı Ve İnşaat / Yıkıntı Atıkları Taşıma izin belgesi(Talebin) Hafriyat Toprağı Ve İnşaat / Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi(Talebin) Yol Genişletme Yeni Yol Açılması Yolların İşgalden Arındırılması Yol Terkleri İşgal Arındırma Diğer Kurumlarla Toplantı Açık Otopark+ Garaj + Kurban Yeri ( 17000 M2) Kazı Ruhsatı İş Bitirme Gelen Şikayetlerin Dönüş Süresi Diğer Kurumlarda Bakım Onarım İş Makinesi Kiralama Stabilize Kırma Taş Ve Kum Tuzlama Refüj Yapımı Demir Korkuluk Yapımı ( Yol Ve Merdiven ) Hizmet Binaları Bakım Ve Onarımı Aceze Vatandaşların Evlerinin Tamir, Bakımı ve malzeme yardımı Metruk bina yıkımı ve temizliği Dere ıslah çalışmaları (DSİ Koordine) Hurda Araç Satışı Motor Tamir Süresi Kaporta Arıza Tamir Süresi Araç Sigorta Periyodik Bakım Planı Hazırlanması Araç Kiralama Araç Takip Sistemi Binek Araç Başı Günlük Ortalama Hizmet sayısı Araç Hizmet Talep Karşılama Süresi Birim İçi Eğitim Birim İçi İş Memnuniyeti Birim İçi Yönetim Değerlendirmesi Birim İçi Toplantı

% 100 1000 mt 2 adet % 100 % 100 50 adet 10 adet % 70 % 90 6 adet / yıl 1 adet 1 gün 2 gün 2 gün 20 adet 3 adet …. M3 … ton …. mt … ton 1 defa 50 adet 100 adet … mt 3 adet 3 gün 12 gün % 100 % 100 20 adet % ….. 5 adet 1 saat 5 saat / kişi % 70 % 85 25 adet

441

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET / PROJELER Yapı Ruhsatı Verilmesi (Eksiksiz Dosya) İmar Durumu Verilmesi Kat İrtifakı ve Mülkiyet Proje Onayları Temel Vizesi Onayları Yapı Denetim Hakediş Kontrolleri Yapı Kullanma Belgesi Verilmesi Şikayet ve Kaçak Yapı Denetimi Kat Vizesi Verilmesi Çatı Vizesi Verilmesi Basman Vizesi Tadilat Ruhsatı Verilmesi ( eksiksiz dosya verilmesi halinde) Şikayet Dilekçelerinin Değerlendirilmesi Şikayetler Dönüş Bitirme Belgesi Koordinasyon Top. Sonuçlarını Uygulamak Kaçak Yapı Kontrolü Resmi Kurumların Taleplerinin Karşılanması Vatandaş Memnuniyeti Müşteri Memnuniyeti Birim İçi Yönetici Değerlendirme Birim İçi İş Memnuniyeti Birim İçi Toplantı Birim İçi Eğitim 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Sayısallaştırma Kadastral Değişikliklerin Sayısallaşması Plan Ve Kentsel Tasarım Koordine Plan Örneği Verilmesi Durum Belgesi (Bilgi Amaçlı-Yazılı) Kesit- İnşaat – İstikamet Şikayet Kontrol 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişiklik Teklifleri Yol Kotu Verilmesi Resmi Kurumların Taleplerinin Karşılanması Yol Profillerinin Çıkarılması Talepleri Plankote Hazırlanması Talepleri Numarataj Tespit Ve Kontrolleri Aplikasyon İşlemleri Talepleri

Performans Kriteri 15 gün 3 gün 1 gün 1 gün 2 adet/gün 1 adet/gün 1 gün 2 gün 2 gün 1 gün 1 gün

Gerçekleşme

Perf. Puanı

%100 2 gün 1 gün % 100 Her gün % 100 % 80 iç % 80 % 80 % 70 50 adet 10 saat / kişi 1000 hektar % 100 % 100 12 adet 1 gün imar 2 gün – Kot. 3 gün % 100 1 ay 2 gün % 100 % 100 % 100 Sürekli % 100

442

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama Kentsel Dönüşüm Alanları Vatandaş Memnuniyeti Birim İçi Yönetici Memnuniyeti Birim İçi İş Memnuniyeti Hizmet İçi Eğitim Birim İçi Toplantı (Tutanaklı) Diğer Birimlerin Memnuniyeti Kira Tahakkuklarının Oluşturulması Gayri Menkullerin Satışı Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması Hazineden Devri Sağlanacak Alan

100 Hektar % 80 % 80 % 70 10 saat / kişi 50 adet % 80 120.000 TL/ Yıl 10.000.000 TL / Yıl 30000 m2 50 adet / Parsel

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET / PROJELER İş Yeri Denetimleri 1608 sayılı Zabıt Varakası uygulaması Gecekondu Şikayetlerine Müdahale ve kontrol Tüm Semt Pazarlarının Denetlenme oranı Seyyar Şikayetinde azalma 4077 Sayılı Tüketici Koruma Kanununa Göre tutulan tutanak 3194 Sayılı İmar Kanunu Göre Düzenlenen İhbar Zaptı 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa Muhalefet tutanak 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Göre tutulan tutanak Hayvan Besleme Şikayetlerinde Azalma (Büyük-Küçük Baş) Açık Alanlardaki Adak Kurban Satış yerlerinin kaldırılması Kaçak Hafriyat Ve Moloz Şikayetlerinin Azaltılması Ruhsatsız Yada Ruhsata Aykırı Faaliyet Şikayetlerinde Azalma Faaliyet Gelir Artışı Kurban Satış Yerlerinin Denetlenmesi Diğer Müdürlüklerin İcraatlarında Kolluk Görevinin yapılması

Performans Kriteri %10 artış 150 adet %100

Gerçekleşme

Perf. Puanı

%100 %20 20 adet 30 adet 30 adet 50 adet %20 %100 %100 %20 %10 %100 %100

443

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

İTFAİYE AMİRLİĞİ FAALİYET / PROJELER Kriz Yönetimi El Kitabının Oluşturulması Afet ve Yangın İle İlgili Kamuoyu Bilinçlendirme çalışmaları Diğer Kurumlarla Koordinasyon Toplantısına katılmak Belediye Vaziyet Planının Çıkarılması Acil Eylem Plan Tatbikatı Sivil Savunma Kıyafetleri Ve İlk Yardım Çantasından Bulunması Gereken Malzemelerin Yenilenmesi Lojistik Destek Merkezi Kurulması

Vatandaş Memnuniyeti Diğer Birimlerin Memnuniyeti Birim İçi Yönetici Memnuniyeti Birim İçi İş Memnuniyeti Birim İçi Eğitim Birim İçi Değerlendirme Toplantısı AK Masa Şikayet Dönüş Mevzuat Eğitim Oranı

Performans Kriteri Tamamlanm ası 2 toplantı / 500 kişi 2 toplantı

Gerçekleşme

Perf. Puanı

Tamamlanm ası 2 adet Tamamlanm ası % 50 tamamlanm ası %60 %90 %80 %90 24 saat / kişi 50 adet 2 gün %50

İKTİSAT VE KÜŞAT MÜDÜRLÜĞÜ (MALİ İŞLERE VEYA ZABITAYA BAĞLANMALI YA DA BELEDİYEDE KURULMASI GEREKLİ) FAALİYET / PROJELER İşyeri Denetimi Ruhsat Sayısı Hafta Sonu Tatil Ruhsatı Gelir Artışı Asansör Muayenesi (İmar Md.Gelen) Elektrik tesisat ısı yalıtım proje onayı İnşaat vize onayı Şikayet Dönüş Süresi İşyeri Ruhsat Verme Süresi ( eksiksiz dosya verilmesi durumunda) - Sıhhi - G.Sıhhi Müessese (Küçük) - Umuma Açık İşyerleri

Performans Kriteri 1000 İşyeri 1000 İşyeri 150 İşyeri % 50 % 100 % 100 1 gün 2 gün

Gerçekleşme

Perf. Puanı

1 gün 1 gün 1 gün 444

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama Geçici Ruhsat Yenileme Basınçlı Kaplar, Vinç V.B Muayene Gıda Sicil ( eksiksiz dosya durumunda ) Birim İçi Yönetici Memnuniyeti Birim İçi İş Memnuniyeti Birim İçi Toplantı (Tutanaklı) Diğer Birimlerin Memnuniyeti Hizmet İçi Eğitim

1 gün 1 gün 1 gün % 80 % 80 50 adet % 80 10 saat / kişi

GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET / PROJELER Ortak Sicile Geçilmesi Kiralarda Üst Üste 2 Ay Ödenmeme Durumunda Ödeme Emri Çıkarılması İcra Servisince Yapılan Tahsilatta Oran Emlak Vergisinde Tahsilat Oranının Artırılması Gelir Artışı Tahakkuk Artışı Ödeme Emri Haciz Varakası Yoklama Tespit Tutanağı 19 Mahallede arazi taraması ( işyeri ve binalar) Mükellef Sayısında Artış Beyan Sayısında Artış Tahakkuk/Tahsilat Oranı Katılım Bedelleri Tahsilatı Beyan Verme Süresi Tahsilat Süresi Vatandaş Memnuniyeti Diğer Birimlerin Memnuniyeti Birim İçi Yönetici Memnuniyeti Birim İçi İş Memnuniyeti Birim İçi Toplantı Birim İçi Eğitim

Performans Kriteri % 100 % 100

Gerçekleşme

Perf. Puanı

% 60 % 75 % 50 Enflasyon + %10 % 15 200 TL üzeri 500 TL üzeri 300 adet % 100 % 10 % 10 % 75 % 90 10 dakika 1 dakika % 80 % 85 % 85 % 70 50 adet 10 saat / Kişi

445

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET / PROJELER Mevzuatın Takibi Ve İlgili Müdürlüklere gönderilmesi Hukuki Mütalaa Verilmesi Dava Sonuçlarının İlgili Birimlere Gönderilmesi Birim İçi İş Memnuniyeti Birim İçi Yönetim Değerlendirmesi Diğer Birimlerin Memnuniyeti Birim İçi Toplantı

Performans Kriteri % 100

Gerçekleşme

Perf. Puanı

% 100 / 1 hafta % 100 % 75 % 80 25 adet

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET / PROJELER Toplanan Çöp Miktarı Haftalık Toplama Sayısı Ana arter Süpürülmesi Pazar Yıkaması Sokak Süpürülmesi Konteyner Dağıtımı Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet Temizlik Şikayetlerinde Azalma Çevre İle İlgili Bilinçlendirme Eğitimleri Tıbbi Atık Toplama Talepleri Moloz Toplama Talepleri Cadde Ve Sokak Yıkaması Talepleri Gelen Şikayetlerin Dönüş Süresi

Ambalaj Atıkları İle İlgili Eğitim

Ev Hanımlarını bilinçlendirme eğitimi Vatandaş Memnuniyeti Birim İçi Yönetim Değerlendirme Birim İçi İş Memnuniyeti

Performans Kriteri … ton / Gün 6 gün / Hafta % 100 % 100 % 100 Her hafta 200 adet % 85 % 25 Anasınıf 1.2.3.4. Sınıflar % 100 % 100 % 100 % 100 2 gün Apartman ce Site Yöneticilerin e % 100 1 defa 1 adet % 90 % 80 % 80

Gerçekleşme

Perf. Puanı

446

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama Birim İçi Eğitim Birim İçi Toplantı Diğer Birimlerin Memnuniyeti

15 saat / kişi 25 adet % 90

PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET / PROJELER Yeni Park Altyapı Hazırlanması Gelen Şikayetlerin Dönüş Süresi Gürültü Şikayeti Değerlendirme İhtiyaç Analizi Yeni Yeşil Alan Park Bakım Onarım Oyun Grubu Bank Alımı Çiçek Dikimi Fidan Ağaç Dikimi Spor Alanı(Basket, Voleybol, Futbol) Ağaç Ve Çalı Grubu Budanması Ağaç Kesimi Oyun Gruplarının Tamir Bakımı Meydan ve Park Aydınlatma Yeni Direk Dikimi Refüj Bakımı Refüj Yapımı Birim İçi Yönetici Değerlendirme Birim İçi İş Memnuniyeti Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Hizmet İçi Eğitim Vatandaş Memnuniyeti Diğer Birimlerin Memnuniyeti

Performans Kriteri 15 adet 2 gün % 100 Yapılacak 30000 m2 % 100 10 Grup 500 adet 100.000 adet 20.000 adet 10 adet 70.000 adet 2000 adet % 100 % 100 25 adet … m2 … m2 % 90 % 80 25 adet 5 saat / kişi % 80 % 80

Gerçekleşme

Perf. Puanı

447

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama

VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET / PROJELER İlaçlama İlaçlamada Şikâyet Azalma Okul Dezenfekte Başıboş Köpek Şikâyeti Azalma Ahır Şikâyetlerine Müdahale Menşei Şahadetnamesi Evcil Hayvan Muayenesi Su Takibi İş Yeri Denetleme Kısırlaştırma Sahipsiz Hayvanların Toplanması Aşılama Kamu Kurumlarında Haşere İlaçlama talebinin karşılanması Vatandaş Bilinçlendirme Eğitimleri Vatandaş Bilinçlendirme Eğitimleri Kurbanlık Hayvanların Muayene Ve Denetimleri Ev Ve İşyerlerinden Gelen ilaçlama taleplerini karşılama Vatandaş Memnuniyeti Diğer Birimlerin Memnuniyeti Birim İçi Yönetici Memnuniyeti Birim İçi İş Memnuniyeti Birim İçi Eğitim Birim İçi Değerlendirme Toplantısı

Performans Kriteri 200.000 Hektar / Yıl % 20 % 100 % 25 % 100 Gün içi % 100 % 100 80 İşyeri 500 adet 650 adet 500 adet % 100

Gerçekleşme

Perf. Puanı

2 adet / yıl 400 kişi/Eğitim % 100 % 100 % 80 % 90 % 100 % 90 15 saat / kişi 5 adet / yıl

448

KİLİS BELEDİYESİ Stratejik Planlama PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTLERİ Birimlerin çalışma hedeflerinde yer alan ve hangi hizmeti ne kadar üreteceğini belirten hedefler sene sonu gerçekleşen hedeflere göre değerlendirilecek ve bulunan oran o hedeflerdeki performans puanı olacaktır Örnek: Kilit taşı üretim hedefi: 100.000 Yıl sonu gerçekleşmesi:110.000 Performans puanı:110.000/100,000 Vatandaş memnuniyeti: Bu memnuniyet ölçümü için değerlendirmeyi yapacak ekip yılın farklı zamanlarında birimlere gelen vatandaşa birimde kendine güler yüzlü karşılanıp karşılanmadıkları kendileri ile ilgilenip ilgilenmediklerini personelin saygısı ile ilgili puan verilmesi istenecek ve ortalama puan birimin vatandaş memnuniyeti hedef puanına oranlanan performans puanı bulunacaktır Örnek: 1-vatandaş :80 2-vatandaş:90 3-vatandaş:60 4-vatandaş :20 5-vatandaş:100 Ortalama:72 puan Performans hedefi:80 Performans puanı: 72/80:90 puan Birim içi yönetici değerlendirmesi: yılsonunda birim çalışanlarına anket dağıtılarak kendi birim idarecilerinin işine gösterdiği hassasiyet astlarına davranış iş takibi yönlendiriciliği gibi konularda not vermeleri istenecek ve verilen not ortalaması vatandaş değerlendirilmesi Birim içi iş memnuniyeti: yılsonunda birim çalışmaları anket dağıtılarak çalıştıkları birimin fiziki ve teknik yönden değerlendirilmesi yapmaları istenecek ve verilen not ortalaması vatandaş performans puanı bulunacaktır Diğer birimlerin memnuniyeti: tüm birim amirlerinin diğer birimlerin belediye faaliyetleri çerçevesinde başarılan ekip çalışmasına verdikleri destek iletişim ve işbirliği çerçevesinde değerlendirmeleri için anket dağıtılacak ve her birim için verilen notların ortalaması vatandaş değerlendirilmesinde olduğu gibi performans hedefine oranlanarak performans puanı bulunacaktır Birim içi toplantı: gerçekleşen toplantı sayısının hedeflenen toplantı sayısına oranı performans puanını oluşturacaktır. Ancak toplantıların yapıldığı nın toplantı tutanakları ile ispatlanması zorunludur Eğitim hedeflerinde de gerçekleşenin hedeflenene oranı performans puanı oluşacaktır ancak katılım bilgileri önceden personel müdürlüğüne verilmemiş olan eğitimler değerlendirmeye alınmayacaktır ORTALAMA PERFORMANS: her birimin tüm performans puanlarının aritmetik ortalaması birim performans puanı olacaktır 449