PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BA...
2 downloads 0 Views 19MB Size
PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK

-SOSYAL BELEDİYECİLİK

-KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK

-EKOLOJİK BELEDİYECİLİK

PERFORMANS PROGRAMI 2012

BAŞKANIN SUNUŞU

3

I. GENEL BİLGİLER

4 6 7

I-A- MİSYON ve VİZYON I-B- İDARİ BİLGİLER 1- Teşkilat Yapısı 2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 3- Bilişim Sistemi 4- Mevzuat I-C-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER I-D-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER I-E- İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR

7 7 8 8

9 10 11 12 13 15

II.PERFORMANS BİLGİLERİ A- STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER B -BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

16 17 33 39 41 48 50 53 55 63 68 70 74 75 78 79

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

81

C- KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012-2013-2014 Bütçe Teklifi

1 Sayfa

İÇİNDEKİLER

PERFORMANS PROGRAMI 2012

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ Tahir AKYÜREK Büyükşehir Belediye Başkanı

Dr. Serdar KALAYCI Meram Belediye Başkanı

Abdürrahim BÜYÜKMATÜR

Ahmet Şaban OKKA

Hüseyin ÇEVİK

Kadir KARABACAK

Mehmet AKDAŞ

Mithat BÜYÜKALİM

Zeliha ÜZÜMCÜ

Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

Fatih YILMAZ

Gürsoy BİLGİN

H.Hüseyin ACAR

Kasım KÜÇÜKTOSUN

Mümin UZMAN

Mustafa KULU

Sıdıka TURGUT

Mehmet Hançerli Karatay Belediye Başkanı

Ethem ÖRGE

Fahrettin ÇAMURCU

Hasan Ali ÜNLÜ

Mustafa KOSTAK

Ömer GÜL

Sayfa

2

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

Memiş KÜTÜKÇÜ

PERFORMANS PROGRAMI 2012

Tahir AKYÜREK Büyükşehir Belediye Başkanı

BAŞKANIN SUNUŞU

3 Sayfa

BAŞKANDAN

Konya Büyükşehir Belediyesinin ilk 5 yıllık Stratejik Planını 2007-2011 yıllarında başarıyla uyguladık. Bu yıl Eylül ayında 20122016 yıllarını kapsayan ikinci 5 yıllık Stratejik Planımızı hazırladık ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisince kabul edildi. Hazırlanan ikinci 5 yıllık Stratejik Planımızla birlikte performans programıda yeniden hazırlandı. Bu Performans Programı yeni stratejik plan göz önüne alınarak hazırlandı. 2007-2011 Stratejik Planı ve buna bağlı olarak hazırlanan Performans Programları belediyeler açısından ilk uygulamalardı. Bu uygulamalardan yararlı sonuçlar çıkardık. 2012-2016 Yılı Stratejik Planı ve buna bağlı olarak hazırlanacak Performans Programları da bu bilgi ve tecrübe çerçevesinde hazırlanmıştır. Planlı kalkınma ve çalışmaların çeşitli kriterlerle ölçülmesi dönemi başlamıştır. Böylece yapılan işlere ait performans kriterleri oluşturulmaktadır. 2012 yılı Performans Programında da bu kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Performans programı hazırlanmasıyla ilgili mevzuat şöyledir. 5393 sayılı Belediye kanununun Stratejik Plan ve Performans programını düzenleyen 41. maddesinin son paragrafında “Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.” denilmektedir. Yine anılan kanunun Faaliyet raporunu düzenleyen 56. maddesinde “Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.” denilmektedir. Yukarıda belirtilen kanun hükümlerine göre Konya Büyükşehir Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı hazırlanmış bulunmaktadır. İlk 5 yıllık icraat dönemimizde pekçok icraat yapılmıştır. 2. Dönemimizde şehrimize büyük yatırımlar planladık ve başladık. Bunları stratejik planımızda ve buna bağlı olarak hazırlanan performans programında da görülmektedir. 2012 yılına ait performans programımızın Belediyemize ve Konya’mıza hayırlı olmasını dilerim.

PERFORMANS PROGRAMI 2012 I. GENEL BİLGİLER KONYA’NIN TARİHÇESİ Konya adının "Kutsal Tasvir" anlamındaki "İkon" sözcüğüne bağlı olduğu iddia edilir. Bu konuda değişik rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan biri; kente dadanan ejderhayı öldüren kişiye şükran ifadesi olarak bir anıt yapılır ve üzerine de olayı anlatan bir resim çizilir. Bu anıta verilen isim, "İkonion" dur. İkonion adı, İcconium'a dönüşürken, Roma döneminde İmparator adlarıyla değişen yeni söyleniş biçimlerine rastlanır. Bunlar; "Claudiconium, Colonia Selie, Augusta İconium" dur. Bizans kaynaklarında "Tokonion" olarak geçen şehrimize yakıştırılan diğer isimler şöyledir: "Ycconium, Conium, Stancona, Conia, Cogne, Cogna, Konien, Konia..." Arapların Kuniya dedikleri güzel kentimiz, selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bir daha değişmeyerek günümüze kadar gelen ismine kavuşmuştur: Konya... Konya İli, M.Ö. 7. bin yılından beri yerleşim yeri olmuş, pek çok medeniyete beşiklik etmiştir. Yazının M.Ö. 3500'de kullanılmaya başladığı hatırlanacak olursa, Konya'nın, ülkemizin en eski yerleşim merkezleri arasında yer aldığı söylenebilir. Çumra Çatalhöyük, sadece ülkemizin değil, Dünya ölçüsünde yemek kültürünün ilk defa başladığı, tarımın yapıldığı, ateşin kullanıldığı, yerleşik hayata geçildiği, vahşi hayvan saldırılarına karşı ortak savunmanın yapıldığı merkez olarak tanınır. Çatalhöyük, Neolitik, Erbaba ve Karahöyük Kalkolitik, Alaeddin Tepesi, Eski Tunç Devri merkezleridir. Tarih devirlerinde Hititler ve Lidyalılar, M.Ö. 6. yüzyılda Persler, M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender, Selevkoslar, Bergama krallığı, M.Ö. 2. yüzyılda Roma, M.S. 395'te Konya ve çevresine hakim oldular. 7. yüzyıl başlarında Sasaniler, bu yüzyılın ortalarında Muaviye komutasındaki Emeviler, şehri geçici olarak işgal ettiler. 10. yüzyıla kadar bir Bizans eyaleti olan Konya; Müslüman Araplar'ın akınlarına maruz kaldı. Malazgirt Zaferi'nden önce Konya'ya ilk gelen, Türk akıncıları Selçuklular oldu. (1069) Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, 1071'de Bizans İmparatoru Romen Diyojen'i Malazgirt' te kesin bir yenilgiye uğratarak, Türkler'e Anadolu'nun Kapılarını açtı. Sultan Alparslan, zaferden sonra komutanlarına Anadolu'nun tamamen fethedilmesi görevini verdi. Konya; Anadolu Fatihi, Selçuklu Kutalmışoğlu Sultan Süleymanşah, tarafından fethedildi. Fetih tarihi hakkında değişik eserlerde farklı görüşlere yer verilmektedir. (1072, 1074, v.b.) Ama şu bir gerçektir ki, Kutalmışoğlu Süleyman Şah I, Konya'yı fethettikten sonra batıya yönelmiş, merkez olarak İznik'i seçerek, Anadolu Selçuklu Devleti'ni 1074 yılında kurmuştur. Buna göre Konya'nın fetih tarihi kesinlikle 1074'ten daha öncedir. Fetihle Şehrimizde Türk-İslam egemenliği dönemi başlamıştır. 1074' te Anadolu Selçuklu devleti, Başkenti İznik olmak üzere kuruldu. 1097'de 1. Haçlı Seferi sırasında İznik kaybedilince Başkent, Konya'ya taşındı. Böylece tarihinde yeni bir sayfa daha açılan Konya, günden güne gelişti, pek çok mimari eserle süslendi ve kısa zamanda Anadolu'nun en mamur şehirlerinden biri oldu. Bu, bizim özelliğimizdir: Atalarımız, fethi, bir yeri "Yaşamaya Açmak" için yapardı. Çünkü kendinden emindir. En adaletli yönetim, Türk ülkesindedir. Öyleyse bu yönetim, neden başka yerlere, başka insan gruplarına taşınmasın! Keyfilikten uzak, herkese eşit muamele uygulayan Türk Devletleri, fethettikleri ülkelere kültürel, ekonomik, sosyal, dini kurumlarıyla gitmişler, yerli kültürler içinde erimemişler, Türk Kültürü'nü hakim kültür yapmışlardır. Kalıcılığın sırrı da işte buradadır. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması da bu siyaset takip

Sayfa

4

GENEL BİLGİLER- Konya’nın Tarihçesi

edilerek sağlanmıştır. İnanç özgürlüğü verilerek, yerli halkın devlete sadakatle bağlanması temin edilmiş, Anadolu mozayiği daha o yıllarda mükemmel görüntü zenginliğine kavuşturulmuştur. 3. Haçlı Seferi'nde Almanya İmparatoru Friedrik Barbarossa, Konya'yı kuşattıysa da (18 Mayıs 1190), 2. Kılınç Arslan'ın savunduğu kaleyi alamadı, beş gün sonra çekilmek zorunda kaldı. Selçuklular'ın düşmesine kadar (1308) Konya, Başkent olarak kaldı. Sonra Karaman- oğulları Beyliği'nin en büyük şehri olarak, Karamanoğulları'nca yönetildi. 1387' de Osmanlı Padişahı 1. Sultan Murad, şehrin önlerine geldi. 1398'de oğlu Yıldırım Beyazıd, şehre girip Karaman Devleti'ne son verdi. Ancak, 1402 Ankara Savaşı felaketinden sonra Karamanoğulları Beyliği yeniden kuruldu. Konya, Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğulları Beyliği'ni ortadan kaldırdığı 1465 yılına kadar Osmalı-Karaman mücadelelerine sahne oldu. Fatih, 1470'te İmparatorluğun Rûmeli (Sofya), Anadolu (Kütahya), Rûm (Tokat) Eyaletlerinden sonra 4. Eyalet olarak Karaman eyaletini, merkezi Konya şehri olmak üzere kurdu. Eyalete ilk zamanlarda, Osmanlı şehzâdeleri vali olarak atandı. Sırasıyla, Fatih'in ortanca oğlu Şehzâde Mustafa, küçük oğlu Şehzâde Cem, 2. Beyazîd'ın büyük oğlu Veliahd Şehzâde Dâmât Abdullah, bunun kardeşi (annesi Karamanoğlu olan) Şehzâde Şehenşah, onun oğlu Şehzâde Mehmet Şâh, 1470'ten 1513'e kadar eyaleti yönettiler. Hanedan dışından ilk beylerbeyi ancak 1513'te atandı. Kanunî devrinde Veliahd Şehzâde 2. Selim de bu görevde bulundu. 17.yüzyılda eyalet 11 sancaklı ve 80.000 km2'ye yakın büyüklükteydi. Tanzimat döneminde eyalet için Karaman adı yerine "Konya" dendi. 1910'da 102.000 km2 büyüklüğündeki Konya eyaletinin nüfûsu 1.380.000'di. 11 ilçeli Konya Merkez, 7 ilçeli Niğde, 2 ilçeli Burdur, 5 ilçeli Teke (Antalya), 5 ilçeli Hamîd (Isparta) sancaklarına (İl) ayrılıyordu. Şehrin nüfusu 1825. Türkiye'nin 11. ve dünyanın 69. şehriydi. Sonra nüfus geriledi; 1875'te 50.000 oldu. 1927'de 47.000 olarak sayılan nüfus, 1960'ta 123.000, 1975'te 247.000, 1980'de ise 329.000'i buldu. 2011 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Kayıt Sistemi verilerine göre toplam nufus 2.013.845 dir. Tarihi eserleri bakımından Türklük'ün sayılı şehirleri arasında yer alan Konya, Selçuklulara iki asırdan fazla başkentlik yapması sebebiyle, Türk mimarisinin gözde eserleri sayılan âbidelerle süslenmiştir. Bu yönden Selçuklu devrinde Konya, Bursa, Edirne ve İstanbul'dan önce "En Muhteşem Türk Şehri" mertebesine yükselmiştir. Konya'da Türk-İslâm döneminden önce yapılan eserlerin günümüze ulaşamadığı söylenir. Yapılan kazılar neticesinde Hitit, Roma ve Bizans kalıntıları bulunmakla beraber, Konya'da ayakta kalan âbidelerin hepsi "Türk Çağı"nda yapılmıştır. Bu eserlerin başında Konya'nın sembolü sayılan Mevlânâ Müzesi gelir. Mimar Bedrettin Tebrizî tarafından yapılan ve Kubbe-î Hadra (En Yeşil Kubbe) denilen 16 dilimli bu muhteşem âbide firuze çinilerle kaplıdır ve bugünkü görüntüsüne Cumhuriyet döneminde kavuşturulmuştur. Alaeddin Camisi, Sahip Ata Külliyesi, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Sırçalı Medrese Selçuklu dönemi eserlerindendir. Selçuklu ve Beylikler dönemine ait pek çok cami, hamam, çeşme, köprü, tekke, kervansaray, hastane, su yolu ve diğer altyapı kuruluşlarına sahip bulunan Konya'da Osmanlı dönemine ait eserlerin en tanınmışı ise Sultan Selim ve Aziziye Camii'leridir. Konya 12. Yüzyılın ilk yarısında Sultan Alaeddin Keykûbat (1219,1236) devri ve sonrasında, Dünyanın ilim ve san'at merkezi özelliğini kazanmıştır. Türk-İslam Dünyası'nın her tarafından gelen bilim ve san'at adamları Konya'da toplanmışlardır. Bahaeddin Veled, Muhyiddin Arabî, ve Mevlânâ Celaleddin Rûmî, Sadreddin Konevî, Şemsî Tebrizî, Kadı Burhaneddin, Kadı Siraceddin, Urmemi gibi bilgin, mutasavvıf ve filozoflar kıymetli eserlerini Konya'da hazırlayarak,

dünyaya ışık tutmuşlardır. "Konya'nın Altın Çağı" denilebilcek bu özelliği, 12. yüzyıl ortalarına kadar devam etmiştir. Bu şahsiyetlerin ve Anadolu'nun yeni sahiplerinin engin hoşgörüleri, bilim, san'at ve teknik alanlardaki üstünlükleri, köklü kültürel ve sosyal yapıları, Anadolu'nun "Ana Yurdumuz" olmasında büyük etken olmuştur. Böylece ne Bizans saldırıları, ne Moğol istilâsı, ne Haçlı orduları, ne İtalyan, ne Yunan işgalleri, Türk'ün Anadolu'daki egemenliğini yok edememiştir. Konya ve millî kültürümüzün manevi mimarları, Mevlânâ Celâleddin Rûmî; yaşama sevinci, dünya görüşü ve hayat felsefesi ile dünyaya ışık tutarken; Nasreddin Hocamız, Türk Mileti'nin hazır cevaplılığını nükteleriyle dile getirmiş; Yunus Emre ise insan ve insanlık sevgisiyle adeta Ortaçağ karanlığındaki Avrupa'ya "medeniyet dersleri" vermiştir. Modros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İtalyanlar, Antalya ve çevresinden başka Konya'yı da işgal ettiler. Ekonomik çıkar sağlamak ve sömürge olarak kullanmak amacında olan İtalyan askerleriyle silahlı mücadele yapılmamıştır. Akşehir'e kadar gelerek devriye görevi üstlenen İtalyan askerleri Konya kent merkezinde kayda değer bir faaliyette bulunmamışlardır. Batı Cephesi'nde Yunanlılar'a karşı İnönü Savaşlarını kazandığımız günlerde İtilaf Devletleriyle anlaşmazlığa düşen İtalya, işgalden vazgeçerek 12 Mart 1920'de Türkiye'den ayrılmaya başlamıştır. 20 Mart 1920'de Konya, işgalden tamamıyla kurtulmuştur.

Anadolu Selçukluları Devrinde Konya Konya'nın 1071 Malazgirt savaşından sonra Selçuklu Türklerinin eline geçmesiyle (1076-1080) kurulan Anadolu Selçukluları Devletinin Başkentliği (1096-1277) döneminde Kültür ve Sanatta altın çağını yaşar. Devrin ünlü Bilginleri, Filozofları, Şairleri, Mutasavvıfları, Hoca, Musikişinas ve diğer sanatkarlarını bağrında toplamıştır. Bahaeddin Veled, Mevlâna Celaleddin başta olmak üzere Kadı Burhaneddin, Kadı Sıraceddin, Sadreddin Konevi, Şahabeddin Sühreverdi gibi bilginler, Muhyiddin Arabî gibi mutasavvıflar Konya'da yerleşmişler, verdikleri eserlerle şehri bir kültür merkezi haline getirmişlerdir.Bilhassa Hz. Mevlâna fikir ve felsefesi ile insanlığı aydınlatmış Mesnevi, Divan-ı Kebir gibi eserleri ile de bu etki halen devam etmektedir. Yine Nasreddin Hoca da güldüren ve düşündüren fıkraları ile Konya'nın kültür ve sosyal hayatının gelişmesinde asırlardır devam eden bir bilge kişidir. Selçuklular dönemi Konyası'nda Kütüphaneler açılmış, bu dönemde Tarih, Edebiyat, Felsefe, Sanat, Tıp, Kozmoğrafya, Hukuk ve Din alanında büyük tarihi ve kültürel atılımlar yapılmış, buna bağlı olarak Medreseler, Camiiler, Kütüphaneler, türbeler, çeşmeler, kaleler, hanlar, hamamlar, çarşı ve bedestenler, köprüler, saraylar yapılmıştır. Karamanoğulları Devrinde Konya Konya da Karamanoğulları (1277) devrinde de bilim ve kültür alanındaki gelişmeler devam etmiş, Ulu Arif Çelebi ve oğulları Adil ve Alim Çelebiler ile

PERFORMANS PROGRAMI 2012 Karamanoğulları Devri Tarihî ve Kültürel Eserler; Ali Gav Zaviye ve Türbesi, Kadı Mürsel Zaviye ve Türbesi, Ebu İshak Kazeruni Zaviyesi, Hasbey Dar-ül Huffazı, Meram Hasbey Mescidi, Şeyh Osman Rûmi Türbesi, Ali Efendi Muallimhanesi, Nasuh Bey Dar-ül Huffaz, Turgutoğulları Türbesi, Kalenderhane Türbesi, Tursunoğlu Camii ve Türbesi, Burhaneddin Fakih Türbesi, Siyavuş Veli Türbesi, Osmanlılar Devrinde Konya Konya, 1467 yılında Osmanlı sınırlarındadır. Doğu seferlerine çıkan Osmanlı Sultanlarından Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman ve II.Murat'ın uğrak yeridir. İlim, kültür ve sanat hareketleri kesintisiz devam eder. Ünlü şairler, bilginler, tarihci ve filozofların toplandığı merkez halindedir. Bu dönemde de mimarî yönden; Camiiler, Çeşmeler, Medreseler v.s eserler meydana getirilir. Osmanlı Devri Tarihî ve Kültürel Eserleri Selimiye Camii, Yusufağa Kitaplığı, Piri Mehmet Paşa Camii, Şerafettin Camii, Kapu Camii, Hacı Fettah Camii, Nakiboğlu ve Aziziye Camiileri, Şeyh Halili Türbesi ile Mevlâna Külliyesi dönemin mimarî eserlerinden bazılarıdır. Osmanlının son döneminde Tanzimat hareketiyle Konya'da da yenileşmeler başlamış Medreselerin yanında İlkokullar (İptidai), Öğretmen Okulu (Darülmualimin) ve Ortaokul (Rüştiye) açılmıştır. İlk Lise (idadi) 1889 yılında, yine aynı yıllarda Konya Sanat Okulu da Vali Ferit Paşa tarafından hizmete açılmıştır. 1900 yılında Konya'daki medrese sayısı ilçeler dahil 530'a ulaşmıştır. Cumhuriyet Devrinde Konya 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile eskilere ilave yeni okullar açılarak, yeni gazete ve dergiler yayınlanmaya başlanır. Yurt genelinde olduğu gibi Konya'da da İlk, orta, Lise ve Yüksek Öğretim devlet yönetimine geçer, okul yapma ve okuma seferberliğine başlanılarak öğretmen yetiştiren okullar ile teknik ve sanat okulları, yüksek okullar memleketin ihtiyacına göre yenilenerek çoğaltılmıştır.

BELEDİYE’NİN TARİHÇESİ Kaynaklarda , Konya'da ilk mahalli teşkilatın 1830 yılında Çarşı Ağalığı (İhtisap Ağalığı) adı altında kurulduğu belirtilmektedir. Bu teşkilatın 1876 yılında belediye teşkilatı haline dönüştürülmesiyle Konya ilk belediyesine sahip olmuştur. Konya belediyesinin kuruluş tarihiyle ilgili olarak bazı kaynaklarda 1868 yılı verilmektedir. Belediye Başkanı olarak Muhasebeci Rahmi Bey'in adı geçmekte olup görevden ayrılış tarihi 1869'dur. 1869 -1876 yılları arasında herhangi bir belediye başkanı kaynakta belirtilmediğinden, Belediye'nin kuruluş tarihini 1876 olarak kabul etmek daha doğru olacaktır. Seyyahlar 1800 ve daha sonraki yıllarda Konya nüfusunu 15.000 20.000 arasında göstermiştir. 1853 yılında Konya'ya gelmiş olan Jeolog P.D. Techihatchef şehrin nüfusunun 22.500, 1890 yılında ise Seyyah M.Gine 44.000 olduğunu yazmaktadır. 1868 yılı salnamesi Konya nüfusunu 16.732 Sille ve Hatunsaray ile birlikte 17.649 olarak göstermektedir. 1884 salnamesine göre nüfus 40.795 kişidir. 1894 salnamesine göre ise, 9.265 hanede 42.318 Müslüman, 1566 Ermeni, 899 Rum olmak üzere toplam 44.762 kişidir. Seyyahnamelerin ve salnamelerin verdiği rakamlar Konya nüfusunun uzun yıllar 20.000 40.000 arasında olduğunu, fazla bir değişiklik göstermediğini, şehrin çeşitli nedenlerle gelişemediğini belirtmektedir. Konya'nın demiryolu ile tanışıklığı 19. yüzyılın sonlarına dayanır. Almanlar tarafından inşaa edilen Anadolu Bağdat Demiryolu'nun 1895 yılında Konya'ya ulaşması ve 1896 yılında trenin hizmete girmesiyle ortaya çıkar. Kent merkezinden İstasyona ulaşım ihtiyacının giderilmesi amacıyla, daha önceleri Konya'da valilikte yapmış olan zamanın sadrazamı Avlonya'lı Ferit Paşa elektrikli tramvay yapılınca Selanik'teki atlı tramvayı söktürerek 1906 yılında Konya'ya naklettirmiştir. Atlı tramvay hükümet meydanı ve eski buğday pazarından iki ayrı hat olarak çıkar, şimdi Atatürk anıtının bulunduğu, zamanın Ziraat Abidesi civarındaki makasla hatlar birleşir ve istasyona ulaşırdı. Bir çift atla çekilen tramvayın bilet ücreti 1906 yılında sadece 2 para idi. Ayrıca Buğday pazarı ile İstasyon arasında buğday taşıyan yük tramvayı da çalışırdı. 1923 yılında Belediye'nin bütçesi, 64.000 TL'dir. Belediye hizmet sahası 110 km² 'dir. Şehirde elektrik yoktur ve içme suyu, Su Komisyonu tarafından işletilmektedir. Bu yıllarda belediye su dağıtım işleriyle ilgilenmemektedir.İçme suyu kaynağı olarak o yıllarda Çayırbağı kaynağı kullanılmaktaydı. 1923 yılında Belediye Teşkilatı ve personel durumu Meclis üyesi :12 Kişi İdari İşler :1 Muhasebeci, 2 Katip Fen İşleri :1 Fen Memuru Sağlık İşleri :1 Doktor, 1 Aşı Memuru, 1 Ebe Temizlik İşleri :1 Memur, 10 Hademe, 1 Bekçi, 1 Ahırcı Zabıta İşleri: :1 Müfettiş, 1 Müfettiş Muavini, 9 Kolcu ( Zabıta Memuru ) 1924 yılında şehre Mukbil ve Beypınarı kaynaklarından içme suları getirilmiştir. 1926 yılında Konya Belediyesi, 831 sayılı kanun gereği şehrin su tesisatını devralmıştır. Yine 1926 yılında Atatürk Anıtı dikilmiştir. 1924 - 1925 yıllarında Belediye itfaiye teşkilatı kurulmuştur. 1929 yılında ise Dere Hidroelektrik Santralı inşa edilmiş ve genel aydınlatma yapılmıştır. Motorlu Ulaşım araçlarının hizmete girmesiyle 1930 ' lu yıllarda atlı tramvay hizmetten kaldırılmış, raylar sökülerek bir kısmı elektrik direği olarak kullanılmıştır. Belediye, 1931 yılında 16200 hektarlık sahada 47.826 kişiye hizmet

vermekteydi. Şehirde 123 mahalle vardı. Belediye Meclisi 30 kişi, hizmet sahası 110 km² idi. 1942'de şehrin ilk planı yapıldı. 1937'de İtfaiye Teşkilatı motorlu araçlarla kısmen teçhiz edilmiştir. Yine bu devirde Belediye Mezbahası inşa edilmiş, Dutlu içme suyu 01.06.1937 tarihinde şehir şebekesine bağlanmıştır. Ayrıca büz fabrikası yapılmıştır. 1945 yılında mahalle muhtarlıkları ihdas olunarak mahalle mümessillikleri kaldırılmış ve mahalle işleri Belediye'den alınmıştır. 1946 yılında 4 otobüs ile İstasyon ve Meram semtlerine şehir içi yolcu nakline başlanmıştır.1946'da Konya Elektrik A.Ş. tasfiye edilerek Konya Belediyesi tarafından katma bütçeli Elektrik, Su, Otobüs, (ESO) İşletmeleri kurulmuştur. 1926'dan 1946'ya kadar Konya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen şehir içme suyu işleri 1946 yılında ESO 'ya devredilmiş, 1949 yılında Eski Meram Yolu'nda dizel elektrik santralı inşa edilerek işletmeye açılmıştır. 1950 yılında asfalt inşaatı başlamış, ilk asfalt yol Meram yolu olmuştur.1952 yılında şehirdeki asfalt yol 28.000 m²'dir. Konya Belediyesi'nin 1953-1962 yılları arasındaki on yıllık bütçesinin toplamı yaklaşık 55 Milyon TL. ve 10 yıllık yatırımın bütçeye oranı % 52'dir. Belediye hizmet alanı 162 km² dir. 1962 yılı sonunda şehir kanalizasyon şebekesinin uzunluğu 16.308 metreye, asfalt yol miktarı 426.403 m²'ye ulaşmıştır. Şehir içinde sondaj kuyuları açılarak içme suyu şebekesine ilave edilmiştir. 1953 yılında Göksu Hidroelektrik santralı, ihale edilmiş ve 14.01.1959 tarihinde birinci kısmı işletmeye açılmıştır. 1958 yılında Alaaddin tepesi üzerine inşa edilen Torance gazinosu 70 'li yıllarda tadilat görerek Nikah ve Düğün Salonuna dönüştürüldü.1989 yılında Alaaddin Keykubat salonu adıyla Konferans, Toplantı, Düğün ve Nişan programlarına tahsis edildi. İkinci geniş kapsamlı tamir ve tadilatını ise 2001 ve 2002 yıllarında gören salon hizmete devam etmektedir. Meram Yeni Yol Alt geçidi, Devlet Demir Yolları ile ortaklaşa bir projeyle, 1960 yılında trafiğe açılmıştır. 10.05.1966 tarihinde yeni şehir imar planı yaptırılmış, bu devrede şehrin çeşitli yerlerine sondaj kuyuları açılarak içme suyu şebekesine dahil edilmiştir. 1965 yılında asfalt şantiye tesisleri kurulmuştur. 1963 yılında İmar Müdürlüğü, 1967 yılında Armoni Mızıkası, 1970 yılında Otogar Müdürlüğü ve Fuar Müdürlüğü, 1971 yılında ise Bahçeler Müdürlüğü Belediye bünyesine katılmıştır. 1970 yılında Yeni otogar hizmete açılmıştır. 1972 yılında Göksu Hidroelektrik Santrali, Türkiye Elektrik Kurumu'na devredilmiştir. 1968 yılında bugünkü Konya Milli Fuarı'nın nüvesini teşkil etmek üzere Kültürpark olarak temeli atılıp inşaatına başlanan Fuar alanı, 1970 yılında tamamlanarak yeni ilavelerle 30 Ağustos 1970 tarihinde 1. Konya Milli Fuarı olarak hizmete açılmıştır. İlkin 45.000 m² lik Fuar alanı, gördüğü rağbet ve halkın büyük ilgisinden dolayı 100.000 m² 'ye çıkarılmıştır. Önceki dönem ile birlikte bu yıllar altyapı yatırımlarına ağırlık verildiği, Gecekondu Önleme Bölgeleri'nin oluşturulmaya başlandığı ve şehrin gelişiminin batıya doğru kayışının hızlandığı yıllardır. 1973 yılında Koyunoğlu Müzesi, Belediye'ye devredilmiştir. Adnan Menderes Toptan Sebze Hali ise Yeni Otogar'ın kuzeyinde, 1977 yılında bitirilerek eski hal denilen şimdiki matbaacılar ve balıkçıların bulunduğu yerden taşınmıştır.Yine aynı yılda Konestaş Ekmek Fabrikası açılmıştır. Konya Kamyon Garajı da (Karatay Sanayi güneyinde) 1978'de hizmete girmiştir. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 25 Eylül 1980 tarihinde kabul edilen 2303 sayılı kanunla bütün belediye meclislerinin feshedilmesi ve belediye başkanlarının da görevinden alınması üzerine Konya Valisi, Belediye Başkanlığı görevini de yürütmeye başlamıştır. Milli Güvenlik Konsey'inin 34 numaralı kararı ile “ülkemizde hızlı nüfus

GENEL BİLGİLER - Belediyenin Tarihçesi

5 Sayfa

Ahmet Eflâkî ve Sarı Yakup gibi bilgin ve Mutasavvıflar yetişmiştir.

PERFORMANS PROGRAMI 2012 artışı ve köyden kente göçün sonucu olarak büyük kentlerimizin yakınlarda teşekkül etmiş olan belediyelerin; aydınlatma, su, kanalizasyon ve ulaştırma gibi hizmetlerini yeterli bir şekilde halkımıza götürmediği ve kontrolün aksamasına neden olduğu” gerekçesiyle bu durumdaki belediyelerin Sıkıyönetim Komutanlıkları'nın emirleri ile belediyelere bağlanmaları öngörülmüştür. Bu şekilde 2. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 25 nolu bildirisi ile uygun bulması sonucu Konya Belediyesi çevresinde bulunan Dere, Sille, Hocacihan belediyeleri ile Kayacık, Tatlıcak, Saraçoğlu, Taşrakaraaslan, Elmacı, Yaylapınar, Hasanköy, Karahüyük, Yeni Kozağaç, Beybes, Hatıp, Köyceğiz, Yazır köyleri Konya Belediyesi'ne bağlanmıştır. Bu yerlerden Dere ve Sille Belediyeleri, Konya Belediyesi'nin Şube Müdürlüğü, diğerleri ise mahallesi haline getirilmiştir. Bu ilhaklarla Belediye hizmet alanı 38 bin 700 hektardan 77 bin 600 hektara (mücavir alanla birlikte 128 bin 600 hektar) çıkmış; merkez nüfus 329 bin 139'dan 353.300 'e yükselmiştir. Milli Güvenlik Konseyi'nin 34 numaralı kararı daha sonra 08.12.1981 gün ve 2561 sayılı “Büyükşehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Ana Belediyelere Bağlanmaları Hakkındaki Kanun” ile kesinleşmiştir. Bu dönemde, 11 Eylül 1982 tarih ve 2705 sayılı yasa gereğince ESO İşletmeleri Müessesesi'nin Elektrik bölümü ile Dere Hidroelektrik santrali 1 Kasım 1982 tarihinde güç kaybı bulunmayan ve 2000 yılına göre hazırlanan elektrik projesinin %90 gerçekleştirilmiş bir elektrik şebekesi olarak TEK'e devredilmiştir. 1973 yılında devralınan Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 1984 yılında yeni binasında hizmete açılmıştır. Mayıs 1986'da Siemens Ağ firmasına, Konya Raylı Sistem Proje'sinin yurtdışı malzeme ve mühendislik hizmetleri işi ihale edilmiştir.Aynı yıl Belediye Sarayı(hizmet binası) hizmete girmiş, halen burada hizmetini sürdürmektedir. Konya Belediyesi, 20.06.1987 tarihinde kabul edilen; 27.06.1987 gün ve 19500 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3399 sayılı kanunla “Büyükşehir Belediyesi” haline dönüştürülmüştür. Kabataş Caddesi ( Denktaş cd.) alt geçidi ile Meram Eski Yol caddesi üst geçidi de 1988 yılında trafiğe açılmıştır.

Sayfa

6

GENEL BİLGİLER - Büyükşehir Belediyesine Geçiş MİSYON - VİZYON - İLKELER

Büyükşehir Belediyesine Geçiş 1989 yılı Mart ayında yapılan mahalli ( yerel) seçimlere Konya Büyükşehir ve üç merkez ilçe (Meram-Selçuklu-Karatay) olarak girilmiş ve artık Konya biri Büyükşehir olmak üzere dört belediye başkanıyla idare edilmeye başlamıştır. 13 Temmuz 1987'de temeli atılan Hafif Raylı Sistem, Eylül 1992'de hizmete girmiştir. 28.09.1989 tarihinde Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuş ve BESO son bulmuştur. BESO'nun su ile ilgili görevleri ve Fen Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon işleri, KOSKİ'ye geçmiştir. BESO'ya ait otobüs işletmesi, Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında faaliyetlerine devam ettikten sonra Eylül 1992'de Hafif Raylı Sistem'in de devreye girmesiyle Toplu Ulaşım İşletmesi adını almıştır. 1993 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi, Japonya'da dünyanın en başarılı on belediyesinden birisi olarak adını dünyaya duyurmuştur. 16.11.1988'de ihale edilen Konya İçme Suyu Arıtma Tesisi 10.04.1995'te hizmete girmiştir. 29 Temmuz 1995'te Selçuklu Belediyesi sınırları dahilinde (İstanbul yoluna) Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin temeli atılmış, 2000 yılında da hizmete açılmıştır. 5 Aralık 1990'da hizmete giren Uygun Satış mağazaları, USAM, alanında yapmış olduğu öncülüğü tamamlaması ve Konya'da marketçiliğin yayılması nedeniyle 28 Kasım 1995'te özelleştirilmiştir. 21 Aralık 1995'te Raylı Sistem'in 2.kısmı (Cumhuriyet Mah. Kampus arası) hizmete açılmıştır. Bugünkü Konya’da 32 adet köprülü kavşak, Mevlana Kültür Merkezi, Gençlik Merkezleri, Hanımlar Lokalleri, Balık Hali, Türkiyenin ilk Bilim Merkezi modern bulvarları, hiper marketleri ile gelişmiş ülkelerde bulunan tüm enstrümanları bulunan modern bir kent olmuştur. Sivil havaalanı ile dünya bağlantısı olan, hızlı tren ile Ankara ve İstanbula ulaşım imkanları gelişmiş, Türkiyenin Doğusu ile batısı arasında bir kavşak noktasıdır Konya.

I.A MİSYON - VİZYON - İLKELER I.A.1 MİSYONUMUZ Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile, adalet ve dürüstlükten ödün vermeme kararlılığı içerisinde, kaynakları planlı, programlı, etkili ve verimli kullanarak,kent ve kent sakinlerinin yerel ortak ihtiyaçlarını gidermek suretiyle, yüksek kalite standartlarında yaşam düzeyi sunarak insanımızı tarihi, kültürel ve ekonomik zenginliklere kavuşturmak.

I.A.2 VİZYONUMUZ Bir dünya kenti olarak gördüğümüz Konya'yı, geçmişi kadar büyük ve görkemli bir geleceğe hazırlayarak yaşanabilir kentler sıralamasında üst sıralara çıkarmaktır.

I.A.3 İLKELER BİLDİRİMİ 1. Adalet ve dürüstlükten ödün vermemek. 2. Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışını, sürdürülebilir kılmak. 3. Karar ve eylemlerde, şeffaflık ve hesap verilebilirliği sürdürmek. 4. Afet ve kriz yönetmek yerine, risk yönetmeyi tercih etmek. 5. Toplumsal değerlere, tarihi mirasa ve kültürel çevreye bağlılık ve duyarlılık içerisinde olmak. 6. Toplumun her kesimine özgü hizmetler üretmek. 7. İlişkilerimizi, liyakat ve güven esasına dayandırmak. 8. Bilimsel yöntemler ve teknolojik imkanlardan yüksek düzeyde yararlanmak. 9. Çalışanların mesleki ve sosyal gelişimini desteklemek, çalışma koşullarını rehabilite etmek. 10.Kurum kültürüne sahip çıkmak ve geliştirici yöntemler üretmek 11.Kaynakların verimli ve rasyonel kullanımına önem vermek 12. Karar ve eylemlerde halkın taleplerini dikkate almak 13. Ekip çalışmasına inanmak. 14. Toplam Kalite Yönetimine uygun yüksek standartlı iş yapmak 15. Yaşanabilirlik kriterlerini en fazla artırmış olmak

PERFORMANS PROGRAMI 2012

I.B.1 Teşkilat Yapısı

I.B.2 Yönetim Yapısı Türkiye'nin idari yapılanmasında, birbirini ikame eden iki sistem vardır. Bunlardan birisi; kamu hizmetlerinin yalnız bir merkezden idare edildiği “ merkezden yönetim” sistemidir. Yasama, yürütme ve yargıya ilişkin genel esaslar ve bu esaslara yönelik yetki ve sorumlulukların kullanıldığı bu sistem “merkezi idare” tarafından işletilir. Diğeri ise; kamu hizmetlerinin yerel yönetim birimleri tarafından görüldüğü “ yerinden yönetim” sistemidir. Yerel hizmetlerin sunumuna ilişkin yetki ve sorumlulukların kullanıldığı bu sistem ise “ yerel yönetimler” tarafından işletilir. Türk kamu yönetimi sistemi, merkeziyetçilik sistemine dayanmaktadır. Ancak, merkezden yönetim ve yerinden yönetim sistemleri ılımlılaştırılarak birleştirilmiş vaziyettedir. Mahalli idarelerin çalışma sistemleri incelendiği zaman, gerek idari ve gerekse icrai faaliyetlerinde hafifleştirilmiş merkezi yönetim etkisi belirgin şekilde hissedilir. Ülkemizde idari yapı, merkezden yönetime ağırlık verilerek örgütlendirilmiştir. Genel yönetimin, mahalli idareler üzerindeki denetimi oldukça ağırdır. Bunun özerklik boyutu hizmetin gerektirdiği ölçüde netleştirilememiştir. Merkezden yönetim ilkesinin yumuşatılmış biçimi “ Yetki Genişliği” ni ortaya çıkarmıştır. Bu ilke sebebiyle ve neticesiyledir ki ; Merkez, taşra kuruluşlarına belli konularda kendiliğinden karar alma yetkisini tanır. Belediyeler, yetki, sorumluluk ve görevleri itibarı ile bir yerel yönetim birimidirler. Kuruluş, yetki, görev ve sorumluluklar kanunla düzenlenir. Örgütlenme de ikili bir yapı gözetlenir. Bunlardan birincisi, “Büyükşehir Belediyesi” sistemidir ki bu sistemde Büyükşehir Belediyelerinin yanında “ Merkez İlçe” “ilk kademe” belediyeleri yer alır. Diğeri ise, “İl Belediyesi” sistemidir ki, bu sistem içerisinde de “il belediyesi”, “ilçe belediyesi” ve “ belde belediyesi” yer alır. Ancak bu belediyeler arasında sadece yapısal bağlılık bulunur. Ararlarında hiyerarşik bir bağdan söz etmek mümkün değildir. Belediyeler. görev, yetki ve sorumluluklarını kanun ve bu kanunlara dayalı ikincil mevzuat düzenlemelerinden alırlar. Bu kapsamda belediyelerin temel kanunu 5393, sayılı “ Belediye Kanunu” dur. Ayrıca Büyükşehir Belediyeleri için temel kanun olarak, 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu” vardır. Belediyelerin görevleri, yerel anlamdaki kentsel, fiziki, kültürel ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik görevlerdir. Belediyeler, görev, yetki ve sorumluluklarını seçilmiş ve atanmış kamu görevlileri eliyle yürütürler. Belediye Meclisi, Belediye encümeni veya belediye başkanı tarafından alınan kararlar, belediye başkanı ve diğer atanmış kamu hizmetlileri eliyle uygulanır. Alınan kararlar ve yapılan uygulamalar, iç ve dış denetim mekanizmalarının denetimine tabidir. Bu denetim bazı noktalarda ağır bir vesayet uygulaması olarak ortaya çıkar.

I.B.3 İç Kontrol Sistemi Konya Büyükşehir Belediyesinin mali kontrol çalışmaları, muhasebe işlemlerinin kontrolü, gelir ve gider işlemlerinin hukuka uygunluğunun araştırılması, harcamalara ilişkin belgelerin doğruluk ve tutarlılığı, mali yönetimi, kaynakların etkin, verimli ve kaliteli kullanılıp kullanılmadığı konularını içermektedir. Mali kontrol çalışmaları, iç kontrol ve dış kontrol olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Üst yönetimin İç kontrol kapsamındaki sorumluluk gerekleri; harcama

İDARİ BİLGİLER - Teşkilat Yapısı Yönetim Yapısı - İç Kontrol Sistemi

7 Sayfa

I.B İDARİ BİLGİLER

PERFORMANS PROGRAMI 2012 yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış Kontrol:Ülkemizde belediyeler üzerindeki mali denetim, belediyelerin gelir ve giderleri ile malları üzerinde TBMM adına denetim yapma yetkisi bulunan Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Bundan başka Belediyeler açısından İçişleri Bakanlığı’nın da belli yetkileri ve sorumlulukları bulunmaktadır. Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak; Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygun olup olmadığının tespiti, Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.

I.B.4 Bilişim Sistemi Büyükşehir Belediye binamızdaki ağ sistemi fiber optik altyapıya dönüştürülmüştür. Fiber altyapısına uygun ağ cihazlarıyla donatılan sistemimiz en hızlı veri transfer gücüne sahiptir. Belediye binamızın dışında hizmet veren 34 adet birimimiz GHDSL ile bağlı olup internet hızımız 20Mbit'tir. Belediye ağ sisteminin güvenlik ve optimizasyonu için ağ yönetim sistemi kurulmuştur. Belediye verilerinin güvenliği ile virus problemlerinin giderilmesi için uygulanan antivirüs sistemi sürekli güncel tutulmaktadır. Belediye otomasyon sistemi, kent bilgi sistemi, elkart otomasyon sistemi, canlı yayın, web sunucusu ve mail sunucularını bulunduran ana sistem odamız, fiziki müdahalelere karşı kartlı giriş sistemi ile korunmakla birlikte, olası yangın olayları için gaz absorbeli otomatik yangın sistemi ile donatılmıştır. Belediye otomasyon sistemimiz, “ Birlikte çalışabilirlilik esaslarına” uygun olarak web tabanlı olarak çalışmaktadır. Belediye otomasyon sistemi ve web sayfamızın ilgili bölümündeki e-belediye sistemi bütünleşik hizmet vermektedir.

BİLGİSAYAR VE GEREÇ DURUMU Ana makine (Server) PC Yazıcı Sinevizyon Kamera Araç telsizi El telsizi Röle merkezi Harita ölçüm aleti

Sayfa

8

Bilişim Sistemi - Mevzuat Analizi

B.ŞEHİR 11 580 325 10 3 159 261 7 2

KOSKİ 19 346 170 6 1 100 160 2 10

I.B.5 Mevzuat Analizi Belediyelere ve/veya belediye başkanlarına çeşitli kanun ve yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Belediyeler bir taraftan kamu hukukuna dayanan işlemler yaparken diğer taratan özel hukuka ait işlemler yaparlar. Bu yönüyle bir taraftan kamu hukuku kurallarına, bir taraftan da özel hukuk kurallarına tabidirler. Yani hem bir özel hukuk tüzel kişisi olarak, alım satım yapmak,kiraya vermek,sözleşme yapmak,vergi mükellefi olmak gibi hak ve yükümlülüklere sahip oldukları gibi, hem de kamulaştırma yapmak ,imar planı yapmak uygulamak, para cezaları vermek,vergi, harç, katılma payı tahsil etmek , gibi kamu hukukunun hak ve yetkilerine sahiptirler. Ayrıca belediyeler bu faaliyetleri bizzat kendi personel ve imkanları yapabildiği gibi ihale ve imtiyaz yöntemi, bağlı kuruluş tesis etmek , işletme kurmak, şirket kurmak, gibi çeşitli yöntemlerle yerine getirdiklerinden tabii oldukları mevzuat da farklılaşmakta ve artmaktadır. Bu çalışmamızda belediyelerin çoğunlukla karşılaştıkları ve sıklıkla icracısı oldukları kanunlara yer verilmiş, bu kanunlara dayanan yönetmeliklere doğal olarak kapsamda olduğu kabulü ile atıf yapılmakla yetinilmiştir.

Kanun Adı

Kanun No

Sivil Müdafaa Kanunu

7126

Harcırah Kanunu

6245

Amme Alac. Tah. Us. Hak. K.

6183

KMYK'un da Değişik. Yapan K.

5436

Türk Ceza Kanunu İl Özel İdare Kanunu

5237 5302

Asker Aileleri Yardım Kanunu

4109

B. G. Kanununda Değişiklik Yapan K.

3914

Mal Bildir. Bul. Rüşvet ve Yols uzlukla.Müc. K. Ölçü ve Ayarlar Kanunu Mesleki Eğitim Kanunu

3628 3516 3308

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası K.

3285

Katma Değer vergisi Kanunu

3065

Kültür Tabiat Var.Kor.K. Merkezî İdare Vergi Gelirleri Tahs. K.

2863-5226 2380

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1593

Su Ürünleri Kanunu

1380

Avukatlık Kanunu Devlet Memurları Kanunu

1136 657

Harçlar Kanunu

492

Damga Vergisi Kanunu

488

Taşıt Kanunu

237

Vergi Usul kanunu

213

Genel Kadro Usulü Kanunu

190

Gelir Vergisi Kanunu

193

Sayıştay Kanunu

6085

PERFORMANS PROGRAMI 2012

Belediyelere ve/veya belediye başkanlarına çeşitli kanun ve yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Bu mevzuat hükümlerinin değil, belki isimlerinin bile sayılması bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Zira belediyeler bir taraftan kamu hukukuna dayanan işlemler yaparken diğer taratan özel hukuka ait işlemler yaparlar. Bu yönüyle bir taraftan kamu hukuku kurallarına, bir taraftan da özel hukuku kurallarına tabidirler. Yani hem bir özel hukuku tüzel kişisi olarak, alım satım yapmak,kiraya vermek,sözleşme yapmak,vergi mükellefi olmak gibi hak ve yükümlülüklere sahip oldukları gibi, hem de kamulaştırma yapmak ,imar planı yapmak uygulamak, para cezaları vermek,vergi, harç, katılma payı tahsil etmek , gibi kamu hukuku hak ve yetkilerine sahiptirler. Ayrıca belediyeler bu faaliyetleri bizzat kendi personel ve imkanları, ihale ve imtiyaz yöntemi, bağlı kuruluş tesisi, işletme kurmak, şirket kurmak, gibi çeşitli yöntemlerle yerine getirdiklerinden tabii oldukları mevzuat da farklılaşmakta ve artmaktadır. Bu çalışmamızda belediyelerin çoğunlukla karşılaştıkları ve sıklıkla icracısı oldukları kanunlara yer verilmiş, bu kanunlara dayanan yönetmeliklere doğal olarak kapsamda olduğu kabulü ile atıf yapılmakla yetinilmiştir. Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Belediyelere ve/veya belediye başkanlarına çeşitli kanun ve yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Ancak temel olarak Büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkileri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesine 11. maddesi ile 5393 sayılı belediye Kanunun 14,15. maddelerinde belirlenmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesi ; Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan

ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.(1) j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek. n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel

hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 11.maddesine göre ; Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir. Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir. Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez. 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve

İÇ POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

9 Sayfa

I.C TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

PERFORMANS PROGRAMI 2012 onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (İptal İkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

(l)bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesine göre; Belediyenin yetkileri ve imtiyazları;

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek,

10

İÇ POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Sayfa

FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

I.D FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Belediyecilik anlayışımız 3 temel ayak üzerine kurulmuştur. Fiziki Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik ve Kültürel Belediyecilik. Yeni dönemde 4. Ayak olarak Ekolojik Belediyecilikte önem kazanmaktadır. 2007-2011 yıllarını kapsayan dönemde fiziki belediyecilikte ulaşımın kesintisiz bir şekilde sağlanmasına yönelik olarak 22 adet köprülü kavşak yatırımı yapılmıştır. Yol standartlarımız yükseltilmiş, kaldırım yükseklikleri AB standardına getirilmiş, işaretlemeler, yön levhaları yoluyla modern bir şehirde olması gereken standartlar yakalanmıştır.100 km üzerinde bisiklet yolları yapılmıştır. Avrupa kentlerinde görülen kartlı bisiklet kullanımına geçilmiştir. Yine standardı yükseltilen yollarımızda özellikle İstanbul Yolu - Beyşehir yolu aksında çok sayıda yaya üst geçidi yapılmıştır. Bu dönemde 17 yaya üst geçidi, 16 Hızlı tren yaya alt geçidi tamamlanarak halkımızın istifadesine sunulmuştur. 10 yıldır raylı sisteme ilave yapılmamışken bu dönemde 4 km ilave edilmiş, modern otobüslerle klimalı ortamda seyyahat imkanı sağlanmıştır. Hanımlar lokali, Gençlik Merkezleri, Hobi Bahçeleri, Mevlana Kültür Merkezi, Balık Hali, Spor Tesisleri gibi pek çok yatırım yapılmıştır. Bu dönemde ağaçlandırmaya önem verilmiş olup 6 milyonun üzerinde fidan toprakla buluşturulmuştur. Yine bu dönemde Konya’nın en büyük parkı (180.000 m2) olan Hadimi parkı hizmete alınmış, Bosna Hersek, İstanbul Yolu tramvay güzergahı, Birlik parkı gibi pek çok büyük park yapılmıştır. Kentimize orjinal bir yapı olan Japon Parkı kazandırılmış ve halkımızın istifadesine sunulmuştur. Tarihe olan saygımızdan pek çok tarihi eserin restorasyonu yapılmıştır. Sokak iyileştirme çalışmaları, yayalaşma çalışmaları, gibi Konya’daki ilkler gerçekleştirilmiştir: Dönemimizde Alo Doğum, Alo Cenaze, Sosyal Kart uygulaması, Hanım lokalleri, KOMEK kursları, Altınbaşak kültür faaliyetleri, 20 Dilde Mesnevi çevirisi, sürekli sema gösterisi gibi pek çok sosyal ve kültürel aktivite yapılmıştır. Türkiye’de ilk defa bir bilim merkezi Konya’da açılacak olup 2012 yılında tamamlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Spor Kompleksleri, yeni park alanları , yeni katlı otoparklar, raylı sisteme ilave hatlar ve raylı sistem rehabilitasyonu, bisiklet yolları, yayalaşma bölgeleri, kentsel dönüşümler planlamaktayız.

PERFORMANS PROGRAMI 2012 I.E İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKALAR I.E.1 İnsan Kaynakları MEMUR PERSONEL Erkek Kadın Toplam İlkokul 12 12 Ortaokul 34 34 Lise 48 5 53 Meslek Lisesi 23 1 24 Meslek Lisesi Üstü 11 2 13 2 Yıllık Yüksek Okul 72 72 3 Yıllık Yüksek Okul 2 2 4 Yıllık Yüksek Okul 166 14 180 6 Yıllık Yüksek Okul 1 1 Genel Toplam

368

23

391

İŞÇİ PERSONEL Erkek Kadın Toplam Okur-Yazar 6 6 İlkokul 251 1 252 Ortaokul 52 52 Lise 24 24 Meslek Lisesi 71 71 2 Yıllık Yüksek Okul 9 9 5 Yıllık Yüksek Okul 5 5 Genel Toplam

418

1

419

SÖZLEŞMELİ PERSONEL Erkek Kadın Toplam 2 Yıllık Yüksek Okul 3 3 4 Yıllık Yüksek Okul 58 21 79 5 Yıllık Yüksek Okul 1 1 Genel Toplam

62

21

Mevlâna Çarşısı 72 adet işyeri 4927 m² Sarraflar Yer Altı Çarşısı 74 adet işyeri 4627 m², Belediye İş Hanı 1 adet işyeri 500 m² kapalı alan, Adnan Menderes Toptancı Hali, Alaaddin Keykubat Sarayı, Kaşgarlı Mahmut, Belediye dükkânları, Yeni Otogar Tesisleri, 130.000 m² alan 11.000 m² kapalı alan, Tatlıcak asfalt, beton elamanları üretim tesisleri 300 m² kapalı 340.000 m² açık alan, S.Eyyubi tepesi 13 ad. Dükkân Kültür park çay bahçesi,Restorant,Trafik eğitim parkı,büfe ve wc ler. Bosna Hersek Mahallesi Tesisleri, 18 adet işyeri 1280 m² kapalı alan, Karatay Otobüs Terminali, 2850 m² kapalı alanlı, Tarihi Selimiye Fırını, Fatih Sultan Mehmet, Karahüyük, Bosna Hersek, S.Eyyubi Tepesi halı sahaları Meram Yeni yol misafir Lojmanı, Huzur Sit.2 ad. Daire Menekşe Sit.1 adet Koyunoğlu Müzesi, Meram Sondurak Çınaraltı Lokantası, KOSKİ Akyokuş Su Arıtma Tesisleri, Akyokuş Verici İstasyon Tesisleri, Melike Hatun Çarşısı, S.Eyyubi, Kozağaç, Meram Dere, Meram Çamlıbel, Tavusbaba koruluğu ve Kayacık tesisleri-Japon Parkı Belediye önü yeraltı çarşısı 28 adet işyeri. Eski garajda kapalı gıda pazarı, Tellal pazarı 34 adet dükkân. Real alış veriş arkası İlköğretim Okulu, eski beso binası 1, 2, 3 katlar ve yurt binası. Saman pazarı sosyal tesisleri, Otopark olarak 188 adet açık otopark ve 5 adet kapalı otopark. Kapalı yüzme havuzu, Mevlana Kültür Merkezi, 10 adet çay bahçesi. Hanımlar lokalleri, Hayvan pazarı konaklama ve lokanta yerleri Bosna Hersek,Aydınlık,Meram İtfaiye Binaları Balıkçı Hali Büro ve İşyerleri Bosna Hersek Gençlik merkezi,KOMEK Eğitim Merkezleri

83

Belediyemizde 391 Memur, 419 İşçi ve 83 adet Sözleşmeli personel olmak üzere toplam 893 personel çalışmaktadır. Ayrıca hizmet alım yöntemiyle Daire Başkanlıklarının talebi çerçevesinde çalışma konuları, çalışma aralığı ve iş yoğunluğuna bağlı olarak muhtelif evsafta personelde istihdam edilmektedir.

I.E.2 Fiziki Kaynaklar Arsalar (2011): 1.994 Adet 14.923.936m² Hizmet Binaları/Tesisler Büyükşehir ve KOSKİ Ana Hizmet Binası: 1985 yılından beri hizmet vermektedir. 20.000 m² alan üzerinde 7 katlıdır. Raylı Sistem Hizmet Binası ve Atölyeleri: 6385 m² Yeni Kamyon Garajı ve İşyerleri

11 Sayfa

İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR

PERFORMANS PROGRAMI 2012 II. PERFORMANS BİLGİLERİ II.A Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

Sayfa

12 PERFORMANS BİLGİLERİ - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

PERFORMANS PROGRAMI 2012

13 Sayfa

PERFORMANS BİLGİLERİ - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

PERFORMANS PROGRAMI 2012 STRATEJİK AMAÇ Stratejik Amaç 14 Stratejik Amaç 15

STRATEJİK AMAÇ

AÇIKLAMA

2012

2013

72.000

YILLAR 2014 2015

2016

TOPLAM

Stratejik Amaç 1

Mali yapının güçlendirilmesi

Stratejik Amaç 2

Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor imkânları sunmak

70.000

Stratejik Amaç 3

Her yaştan vatandaşımıza bilimi sevdirecek ve bilimsel faaliyetlere teşvik edecek hizmetler sunmak

40.000

30.000

20.000

10.000

10.000

110.000

Stratejik Amaç 4

Afet ve felaketlere karşı sürekli hazır olmak ve hızlı, etkin, koordineli müdahale etmek için merkez oluşturmak Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna uygun alt yapının oluşturulması Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak, yeşil alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının mekansal planlama ile bütünleşik yürütülmesi, sosyal belediyecilik kapsamında hizmet seviye ve kapasitesini yükseltmek Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı, düzenli, temiz ve yaşanabilir modern bir kent oluşturmak için fiziki yatırımlar planlamak ve uygulamak Konya’yı Kültür ve Turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek için yeni fiziki mekanlar oluşturmak Yollarda yapılan kazının minimuma indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, AYKOME nin etkinliğinin artırılması Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı düzenli ve modern bir kent oluşturmak Kent içi ulaşım ve güvenlik için tedbirleri almak, bu amaçla bilgi teknolojilerini kullanmak Modern, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmetleri sunmak

4.000

5.000

3.000

2.000

2.000

16.000

51.000

57.000

59.000

62.000

65.000

294.000

29.000

32.000

34.500

34.500

37.000

167.000

12.000

13.300

14.600

16.250

18.000

74.150

21.000

22.200

23.400

24.600

27.700

118.900

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

30.000

6.000

6.000

6.000

7.000

7.000

32.000

25.000

25.500

26.000

32.000

33.000

141.500

11.000

11.000

10.500

11.000

12.000

55.500

61.000 129.000 129.000 129.000 99.000

547.000

Stratejik Amaç 5 Stratejik Amaç 6 Stratejik Amaç 7

Stratejik Amaç 8

Stratejik Amaç 9 Stratejik Amaç 10

Stratejik Amaç 11 Stratejik Amaç 12 Stratejik Amaç 13

50.000

40.000

10.000

YILLAR 2014 2015 19.000 19.000

2012 16.000

2013 17.000

2016 TOPLAM 20.000 91.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

4.000

4.200

3.000

3.500

3.500

18.200

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

22.500

14.000

15.000

16.000

18.000

20.000

83.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

2.500

2.500

2.500

3.000

3.000

13.500

9.000

10.500

10.500

12.000

12.000

54.000

2.500

2.500

2.500

4.000

4.000

15.500

500

500

550

700

1.000

3.250

2.500

2.500

2.700

3.000

3.500

14.200

8.000

10.000

10.000

12.000

12.000

52.000

3.500

3.500

3.400

4.000

4.100

18.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak İtfaiye teşkilatının güçlendirilmesi, etkinliğinin daha da artırılması Stratejik Amaç 16 Bilişim teknolojilerinin kurum içi ve kurum dışı ilişkiler de kullanımını yaygınlaştırmak Stratejik Amaç 17 Taşınır Mal Yönetimi sisteminin iyileştirilmesi ile araç ve çalışma verimliliğin artırılması Stratejik Amaç 18 Konya’nın kültür, sanat ve sosyal alanındaki gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe merkezi haline getirilmesini sağlamak için etkinlikler planlamak ve yapmak Stratejik Amaç 19 Konya’nın Uluslar arası alanda itibarlı ve saygın bir kent haline gelmesi ve Belediyemizin Uluslar arası Projelerden faydalanması Stratejik Amaç 20 Zabıta Hizmetlerini Kesintisiz, Zamanında, Tatmin Edici, Kaliteli, Hızlı ve Sürdürülebilir Şekilde Sunarak; Kent Sakinlerinin Esenlik, Huzur ve Sükûnunu Temin Etmek, Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine Katkı Sağlamak Stratejik Amaç 21 Kentimizin mesleki eğitim İhtiyaçlarını etkin olarak karşılamak için kurslar açmak, kursiyerlere yönelik sosyal faaliyetler düzenlemek Stratejik Amaç 22 Konya’nın Tanıtımın için çalışmalar yapmak Stratejik Amaç 23 Katılımcı Yönetim Anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek Stratejik Amaç 24 Konya’da sağlıklı yaşama şartlarının gelişmesine katkı sağlamak Stratejik Amaç 25 Sosyal Hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak Stratejik Amaç 26 Dezavantajlı Gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak Stratejik Amaç 27 Personel motivasyonunun ve eğitimini artırıcı faaliyetler yapmak Stratejik Amaç 28 Teftiş ve Denetim sisteminin güçlendirilmesi Stratejik Amaç 29 Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari merciilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi Stratejik Amaçlar Toplamı

415.012 494.213 469.664 471.565 428.316 2.268.700

Bütçe

600.000 650.000 675.000 700.000 725.000 3.350.000

KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

14 PERFORMANS BİLGİLERİ - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler Kaynak Dağılım Tablosu

Sayfa

242.000

AÇIKLAMA

Kaynaklar (TL)*1000

2012

2013

2014

2015

2016

Genel Bütçe Özel Bütçe Yerel Yönetimler * Sosyal Güvenlik Kurumları

600 000 -

650 000 -

675 000 -

700 000 -

750 000 -

Bütçe Dışı Fonlar Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak** Diğer (Kaynağı Belirtilecek)

-

(100 000) -

(100 000) -

(100 000) -

(100 000) -

600 000

650 000

675 000

700 000

750 000

TOPLAM***

* Belediye Gelirler Kanunu + Vergi + Harç + İşletme Gelirleri ** Dış Kaynak Raylı Sistem için kullanılacaktır *** Toplam içinde dış kaynak dahildir.

PERFORMANS PROGRAMI 2012

BİRİM PERFORMANS TABLOLARI 2012 Yılı Hedefleri

15 Sayfa

BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS TABLOSU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : 2012 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2012-TL 50.679

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Personel Sayısı 61 Toplam Gelir Bütçe Rakamı 600.000.000 Toplam Gider Bütçe Rakamı 600.000.000 İç Borç Miktarı 65.409.388 Dış Borç Miktarı (Avro) 2.490.119 Faiz Ödemeleri 4.010.000 STRATEJİK AMAÇ 1. Mali Yapının Güçlendirilmesi STRATEJİK HEDEF 1.1 Mali kaynak artırıcı tedbirler almak TANIMLAR MÜDÜRLÜK GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 1.1.1 Gelirlerin tahsilat oranının yükseltmek (%4 tahsil edilemeyen) PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 2016 yılı sonuna kadar tahsil edilemeyen miktarı % 2 ye oranına düşürmek PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Mükellef Sayısı 28.867 PROJELER PROJE ADI 2012-TL MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

DİĞER FAALİYET ve PROJELER

Sayfa

16 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GİDER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.2 Kaynakların tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak Bütçe İçindeki Cari Gider Oranını Her Yıl % 1 Azaltmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Cari Gider Toplamı 284.701.800 Cari Giderin Bütçe İçindeki Oranı 47% Yatırım Gider Toplamı 279.997.200 Yatırım Giderin Bütçe İçindeki Oranı 47% Transfer Gider Toplamı 35.301.000 Transfer Giderlerinin Bütçe İçindeki Oranı 6% PROJE ADI 2012-TL Tasarruf Politikası Uygulamak GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.3 Taşınmaz kiralama işlemlerinin emsal değerler üzerinden yürütmek İhalesi bitenlerin güncellenmesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Taşınmaz adedi 803 Kira Gelir Miktarı 30.500 Bütçe İçinde Kira Gelir Oranı 5% Her Yıl Sonunda Emsal Değerlemesi Yapma Adedi Tamamı PROJE ADI 2012-TL Emsal Değerlendirilmesi Projesi 2012-TL TOPLAM (TL) 50.679 Personel Giderleri (*1000 TL) 1.900 Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) 290 Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) 1.538 Cari Transferler (*1000 TL) 7.950 Sermaye Giderleri (*1000 TL) -

2013-TL

YILLAR 2014-TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

HEDEFLER

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015

2016

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015

2016

2013-TL

2014-TL

2015-TL

2016-TL

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS TABLOSU Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : 2012 2012-TL 272.031 238.000 34.031 2012 - Adet / % 328 1 30 7 36 48 1 1 0 4,36 190.000 0 0,19 6.000.000

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Personel Sayısı (Genel Personel sayısı) Binek Araç Sayısı Kamyon Sayısı Greyder sayısı Yükleyici Sayısı İş makinesi Sayısı Asfalt makinesi Sayısı Bordür Üretim Tesisi Üretilen Bordür Sayısı (yıllık) Bordür Birim Maliyeti Satın Alınan Bordür Sayısı (yıllık) Üretilen Kilitli Taş Sayısı (yıllık) Kilitli Taş Birim Maliyeti Satın Alınan Kilitli Taş Sayısı (yıllık) Kazı Miktarı (yıllık) Dolgu Miktarı (Yıllık) Personel sayısı ( İhale şube Müdürlüğü) 10 İhale Sayısı 120 Teknik Şartname Sayısı 120 İdari Şartname sayısı 120 Yapılan Sözleşme Sayısı 110 Yatırım Programı Hazırlanması İçin Toplantı Sayısı STRATEJİK AMAÇ 2.Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor imkânları sunmak STRATEJİK HEDEF 2.1 Yaşam boyu sporu yaygınlaştırıcı hizmetler sunmak TANIMLAR MÜDÜRLÜK Yapı İşleri Şube Müdürlüğü FAALİYET 2.1.1 Yeni stadyum yapmak PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 2013 yılı sonuna kadar tamamlamak PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) 75 PROJELER PROJE ADI 2012-TL MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2.1.2 Yeni yüzme havuzu yapmak 2013 yılı sonuna kadar tamamlamak AÇIKLAMA İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) PROJE ADI

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2.1.3 Veledroom yapmak 2013 yılı sonuna kadar tamamlamak

2012 - Adet / % 50 2012-TL

2013-TL

YILLAR 2014-TL

2015-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

HEDEFLER

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

17 Sayfa

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Sayfa

18 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AÇIKLAMA İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) PROJE ADI Veledrom yapımı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2.1.4 10.000 kişilik kapalı spor salonu yapmak 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak AÇIKLAMA İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) PROJE ADI 10.000 Kişilik salon yapımı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 2.1.5 10 Okula spor salonu yapmak 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak AÇIKLAMA İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) PROJE ADI

2012 - Adet / % 50 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2012 - Adet / % 70 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2012 - Adet / % 40 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

3.Her yaştan vatandaşımıza bilimi sevdirecek ve bilimsel faaliyetlere teşvik edecek hizmetler sunmak 3.1 Bilimsel faaliyetlerin yapılacağı mekanlar oluşturmak HEDEFLER Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 3.1.1 Bilim merkezi binası yapmak 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak AÇIKLAMA İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) PROJE ADI

2012 - Adet / % 30 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

4.Afet ve felaketlere karşı sürekli hazır olmak ve hızlı, etkin, koordineli müdahale etmek için merkez oluşturmak 4.1 AKOM’un kurulması HEDEFLER Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 4.1.1 AKOM hizmet binası planlanması ve yapılması 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak AÇIKLAMA İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) PROJE ADI

2012 - Adet / % 40 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

5. Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna uygun alt yapının oluşturulması ͮ.1 Yeni araç, bisiklet yolları planlamak, yapmak,yol kalitesini yükseltmek,yeni otoparklar planlamak, engelsiz kent projesi üretmek ve yapmak HEDEFLER Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü, Yol Yapım Şube Müdürlüğü ᮮ.1.1 Hâlihazır yolların kalitesini yükselterek kapasitesini ve kullanılabilirliğini artırmak, uzun süreli ve bakım gerektirmeyen çözümler üretmek 6 cadde/ yıl standardını yükseltmek AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Alaaddin-Adliye arası raylı sistem çevre düzenlemesi inşaatı Ali Ulvi Kurucu Caddesi (Kısmî) Düzenlemesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi (Kısmî) Düzenlemesi Aslım Caddesi 2.Etap Düzenlemesi Beyhekim Caddesi 2.Etap Düzenlemesi Burhandede Caddesi Düzenlemesi

PERFORMANS PROGRAMI 2012

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

2015-TL

2015 - Adet / %

2015-TL

2015 - Adet / %

2015-TL

2015 - Adet / % 2015-TL

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

19 Sayfa

PROJELER

Dr.Ahmet Özcan Caddesi Düzenlemesi Dr.Hulusi Baybal Caddesi Düzenlemesi Dutlu Caddesi 2. Etap Düzenlemesi Ebu Suud Caddesi Düzenlemesi Eski Meram Caddesi 2. Etap Düzenlemesi Feritpaşa Caddesi Düzenlemesi Fetih Caddesi Düzenlemesi Furkandede Caddesi Düzenlemesi Gülistan Caddesi Düzenlemesi İstikamet Caddesi Düzenlemesi Kaş Caddesi Düzenlemesi Kerkük Caddesi 2. Etap Düzenlemesi Larende Caddesi Düzenlemesi Mevlana Caddesi Düzenlemesi Şehir Caddesi Düzenlemesi Şerafettin Bölgesi 2. Etap Düzenlemesi Vatan Caddesi (Çarıklar İlk Kademe Belediyesi) Düzenlemesi Veysel Karani Caddesi (2. Etap) Düzenlemesi Veysel Karani Caddesi Düzenlemesi PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Alaaddin-Adliye arası raylı sistem çevre düzenlemesi yapılması 10.000 Cadde Düzenleme Projeleri 24.000 Yol Yapım Şube Müdürlüğü 5.1.2 Yeni ve alternatif yollar planlamak ve açmak 2012 sonuna kadar 15 yeni yol açmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Alaaddin Kap Caddesi Düzenlemesi Azerbaycan Caddesi 2.Etap düzenlemesi Beyşehir Çevre Yolu Düzenlemesi Bosna Hersek Mahallesi (2 adet) Cadde/Sokak Düzenlemesi Cemil Çiçek Caddesi Düzenlemesi Demiryolu Caddesi 4. ve 5. Etap Düzenlemesi Evliya Çelebi Caddesi Düzenlemesi Mücavir alanlar giriş yolları Yeni Çevre Yolları Düzenlemesi PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 40.000 Yol Yapım Şube Müdürlüğü 5.1.3 Kavşak düzenlemeleri planlamak ve yapmak 2012 yılı sonuna kadar 20 adet kavşak- düzenleme yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Yeni projelendirilen yollar üzerinde 20 adet kavşak düzenlemesi Mevcut kavşak düzenleme sayısı 271 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Kavşak Projeleri 2.000 Yol Yapım Şube Müdürlüğü 5.1.4 Bisiklet yolları planlamak ve yapmak 2012 yılı sonuna kadar 120 km bisiklet yolu ağını tamamlamak ve devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2011 yılı sonu itibariyle 147 km bisiklet yolu düzenlemesi PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Bisiklet yolu düzenleme projeleri 2000

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Sayfa

20 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5.1.5 Otopark yerleri planlamak ve yapmak 2012 yılı sonuna kadar 17 adet yol üstü ve açık otopark tanzim etmek, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Yol üstü açık otopark adedi 32 Yeni yapılacak yol üstü otopark adedi PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Yol üstü otopark yapımı TL Yol Yapım Şube Müdürlüğü 5.1.6 Engelliler için kent genelinde projeler üretmek ve uygulamak գEngelsiz Kent Projesi” kapsamında engelliler ile ilgili planlama yapmak, mevcut altyapıyı 2012 yılı sonuna kadar %60 olmak üzere, 2016 yılına kadar %100’ünü engellilere uygun hale getirmek AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Engelsiz kent için projelendirme yapılması (%) 100 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Bu Şehirde Engel Yok Projesi 5.000 5.2 Tüm ana caddelerde güvenli yaya geçitlerin oluşturulması HEDEFLER Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 5.2.1 Tretuvar ve refüjlere izli demir korkuluk yapılması 750 mt. İzli demir korkuluk / yıl AÇIKLAMA Tretuvarlarda yapılması gereken korkuluk miktarı (mt) Refüjlerde yapılması gereken korkuluk miktarı (mt) PROJE ADI Tretuvar ve refüjlerde izli demir korkuluk yapılması Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 5.2.2 Mevcut korkulukların tamiratları (yeniden yapılması) 500 mt. Korkuluk tamiri / yıl AÇIKLAMA Tretuvarlarda yapılması gereken korkuluk tamiri (mt) Refüjlerde yapılması gereken korkuluk temiri (mt) PROJE ADI Mevcut korkulukların tamiratları (yeniden yapılması) Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 5.3 Tretuvarlarda araç işgalinin önlenmesi için fiziki önlemler alınması

2012 - Adet / % 225 525 2012-TL 75

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2012 - Adet / % 150 350 2012-TL 25

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

HEDEFLER Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 5.3.1 Mevcut dubaların tamiratı ve/veya yeniden yapılması Yılda 400 adet döküm, 20 adet mantar duba AÇIKLAMA Tamiratı yapılacak döküm duba sayısı (adet) Tamiratı yapılacak mantar duba sayısı (adet) PROJE ADI Mevcut dubaların tamiratı ve/veya yeniden yapılması 5.4 Tüm alt ve üst geçitlerde yaya ve araç güvenliğinin sağlanması

2012 - Adet / % 400 20 2012-TL 17

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

HEDEFLER Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 5.4.1 Alt ve üst geçitlerdeki profil korkuluklarda, kaza sonucu meydana gelen hasarların tamiratı 200 mt. profil korkuluk tamiri / yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Tamiratı yapılacak profil korkuluk miktarı (mt) 200

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

PERFORMANS PROGRAMI 2012

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS GÖSTERGELERİ

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJE ADI Alt ve üst geçitlerdeki profil korkuluklarda, kaza sonucu meydana gelen hasarların tamiratı 5.5 Kent içi ulaşım konusunda iyileştirmeler yapmak

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

15

HEDEFLER Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 5.5.1 Kavşak düzenlemeleri planlamak ve yapmak 2013 yılı sonuna kadar 3 adet kavşak- düzenleme yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) 50 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 5.5.2 Yaya alt ve üstgeçitleri planlamak ve yapmak 2013 yılı sonuna kadar 5 adet yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) 40 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 5.5.3 Otopark yerleri planlamak ve yapmak 2013 yılı sonuna kadar 2 adet yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) 40 60 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 6. Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak, yeşil alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak 6.1 Fidan ve süs bitkisi dikimini ve çim ekimini artırmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Toplam Personel Sayısı (memur, işçi, sözleşmeli, müteahhit) 500 Toplam Binek Araç Sayısı (kiralık) 6 Toplam Kamyon Sayısı (kiralık+resmi) 2 Toplam Kazıcı- Yükleyici sayısı (kiralık+resmi) 7 Toplam Kovalı Araç sayısı (kiralık+resmi) 4 Toplam Standart Traktör Sayısı 6 Toplam Bahçe Traktör Sayısı 4 Toplam Pikap ve Çiftkabin Pikap Sayısı (kiralık) 7 Toplam Ağaç Sökme Makinesİ 3 Toplam Kamptır Sayısı 17 Toplam Mini Loder Sayısı (kiralık+resmi) 6 Toplam Kamyonet Sayısı (kiralık+resmi) 12 Toplam Çok Amaçlı Temizlik Aracı (kiralık+resmi) 7 Toplam Motosiklet Sayısı 22 Toplam Bisiklet Sayısı 49 Toplam Servis Otobüsü Sayısı 2 Toplam Arazöz Sayısı (kiralık+resmi) 17 Toplam Vidanjör Sayısı 1 Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 6.1.1 Cadde, kavşak gibi alanlara fidan ve süs bitkisi dikmek 200.000 adet/yılfidan ve süs bitkisi dikmek AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Dikilecek fidan sayısı (adet) 75.000 Dikilecek çalı sayısı (adet) 135.000

2015 - Adet / % 2015-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

21 Sayfa

PROJELER

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PROJELER

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

Sayfa

22 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROJE ADI İstanbul çevre yolu Adana çevre yolu Antalya çevre yolu Okyar caddesi Ankara çevre yolu tamamlama Aksaray çevre yolu tamamlama Hüdai caddesi Çeçenistan caddesi Karaman çevre yolu tamamlama Beyhekim caddesi Aliyaizzetbegoviç caddesi Aslım caddesi Fırat caddesi Arıtma caddesi Genç Osman caddesi Azerbaycan caddesi Bosnahersek mah. Cadde ve sokaklar Demiryolu caddesi Ünen caddesi Prof. Ahmet Ayhan caddesi Akıncılar caddesi

2012-TL

2013-TL

2.475 Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 6.1.2 Kent içinde ve kırsal alanlarda ağaçlandırma alanları tesis etmek 200.000 adet/yılfidan ve süs bitkisi dikmek 2.000.000 m²/yıl ağaçlandırma alanı tesis etmek AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Ağaçlandırma alan miktarı (M²) 2.000.000 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL Atıksu arıtma tesisleri ağaçlandırma sahası Akyokuş ağaçlandırma sahası Sivrituzla tepe ağaçlandırma sahası tamamlama Belenbaşı ağaçlandırma sahası Çatalhöyük mah. Ağaçlandırma sahası Bosna dere yatakları ağaçlandırma sahası tamamlama 1.100 Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 6.1.3 Çim ekimi yapmak 200.000 m²/yıl çim ekimi yapmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Çim ekilecek alan miktarı (M²) 401.500 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL Asgari havaalanı önü (Anka veya Sema) parkı Kardeş şehirler parkı İtfaiye eğitim parkı Konya botanik bahçesi Balkan parkı Özel park (engelliler için) Ecdat parkı Endülüs parkı İstanbul yolu sağ taraf peyzaj düzenlemesi

2014 - TL

2015-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

PERFORMANS PROGRAMI 2012 Şehitlik parkı Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi Meşe park Tavusbaba mesire alanı yapımı Ankara çevre yolu tümosan yanı parkı Dokuz köy parkı Gülistan parkı devamı Adana çevre yolu Yörünge parkı Hizmet parkı Batı bahçeleri parkı

PROJELER

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

2015 - Adet / % 2015-TL

2015 - Adet / % 2015-TL

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

23 Sayfa

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1.455 6.2 İçinde sosyal tesisleri de bulunan park ve piknik alanı sayısını artırmak ve mevcut parkların sürekliliğini sağlamak HEDEFLER Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 6.2.1 Park ve piknik alanı yapmak 2 adet/yıl park ve piknik alanı yapmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Yapılacak park ve piknik alanı adedi (adet) 16 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Askeri havaalanı önü( Anka veya Sema) Parkı Kardeş şehirler parkı İtfaiye eğitim parkı Konya botanik bahçesi Balkan parkı Özel park (engelliler için) Ecdat parkı Endülüs parkı İstanbul yolu sağ taraf peyzaj düzenlemesi Şehitlik parkı Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi Meşe park Ankara yolu Tümosan yanı parkı Tavusbaba mesire alanı yapımı Şefikcan Parkı Batı bahçeleri parkı Dokuz köy parkı 47.350 Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 6.2.2 Mevcut parkların bakımını ve rehabilitasyonunu yaparak sürekliliğini sağlamak % 25/yıl rehabilitasyon AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Rehabilitasyon yapılacak park adedi (adet) 8 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Birlik parkı genişletme çalışması Şekerciler parkı genişletme çalışması Gülistan parkı genişletme çalışması Karaaslan hadimi parkı genişletme çalışması Selahaddin eyyübi parkı revizyon çalışması Tavusbaba koruluğu revizyon çalışması Kayacık parkı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 Kent ormanı revizyon çalışması STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

Sayfa

24 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

16.450 ؅.3 Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların bakımını ve HEDEFLER Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 6.3.1 Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak 2016 Yılına kadar yeni yapılacak yol ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Peyzaj düzenlemesi yapılacak cadde adedi (adet) PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 6.3.2 Mevcut yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yaparak sürekliliğini sağlamak % 25/yıl rehabilitasyon yapmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Rehabilitasyon yapılacak cadde ve kavşak adedi0(adet) 5 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Barış caddesi peyzaj revizyon çalışması Çeçenistan caddesi peyzaj revizyon çalışması Karaman çevre yolu peyzaj revizyon çalışması İstanbul çevre yolu peyzaj revizyon çalışması Ankara çevre yolu peyzaj revizyon çalışması Veysel karani caddesi Büsan kavşakları 650 6.4 Yeşil alanlarımızda otomatik ve damlama sulama yöntemlerini artırmak HEDEFLER Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 6.4.1 Otomatik ve damlama sulama sistemlerini yeşil alanlarda yaygınlaştırmak 200.000 m²/yıl damlama sulama döşemek 200.000 m²/yıl otomatik sulama döşemek AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Döşenecek otomatik sulama alanı (M²) 401.500 Döşenecek otomatik sulama alanı (M²) 1.271.000 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Atıksu arıtma tesisleri yanındaki alan Askeri havaalanı önü(Anka veya Sema) parkı Kardeş şehirler parkı İtfaiye eğitim parkı Konya botanik bahçesi Balkan parkıI Özel park Ecdat parkıI Endülüs parkı İstanbul yolu sağ taraf peyzaj düzenlemesi Şehitlik parkı Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi Meşe park 1.Organize parkı Erkan caddesi Uluyayla caddesi Gülistan parkı devamı

2015 - Adet / % 2015-TL

2015 - Adet / %

2015-TL

PERFORMANS PROGRAMI 2012 Tavusbaba mesire alanı ve koruluğu Adana çevre yolu Antalya çevre yolu Ankara çevre yolu tamamlama Karaman çevre yolu tamamlama Aliyaizzetbegoviç caddesi Aslım caddesi Fırat caddesi Genç osman caddesi Bosna hersek mah. Cadde ve sokaklar Demir yolu Ünen caddesi STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

4.550 6.5 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak

HEDEFLER Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 6.5.1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinin bakımını ve rehabilitasyonunu yaparak sürekliliğini sağlamak % 25/Yıl Rehabilitasyon yapmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Rehabilitasyonu ve bakımı yapılacak yeşil alan miktarı (M²) 500.000 PROJELER PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Müdürlüğümüz sorumluluk alanları 200 STRATEJİK HEDEF ǐ .6 Yeni yapılacak ve mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinin mor şebeke sisteminden besleyerek temiz su tüketimini azaltmak ve atık suyu tekrar TANIMLAR HEDEFLER MÜDÜRLÜK Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü FAALİYET 6.6.1 Yeni yapılacak ve mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinin mor şebeke sisteminden beslemek PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 1.000.000 m²/yıl yeşil alan mor şebekeden beslemek PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Mor şebeke dönüştürelecek alan miktarı (M²) 1.000.000 PROJELER PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Atıksu arıtma tesisleri yanındaki alan Keçili deresi ağaç landırma sahası Aksaray yolu Ankara yolu Adana çevre yolu Ereğli çevre yolu 100  STRATEJİK AMAÇ . Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının mekansal planlama ile bütünleşik yürütülmesi, sosyal belediyecilik kapsamında hizmet seviye ve kapasitesini ‫׼‬ STRATEJİK HEDEF .1 Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının mekânsal planlama ile bütünleşik yürütülmesini sağlaması için; Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve altyapı TANIMLAR HEDEFLER MÜDÜRLÜK  FAALİYET .1.1 Altyapı Koordinasyon Merkezine üye olan kuruluşlar ile toplantı yapılması , gündem oluşturularak kararlar alınması ve bu kararlara uyulmasının sağlamak PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % PROJELER

PROJE ADI

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

MÜDÜRLÜK  FAALİYET .1.2 Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin yasal olarak yapması gereken görevin günümüz teknolojileri ve internet ortamını kullanarak Kent Bilgi Sistemi (KBS) PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Ruhsat sayısı PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / %

25 Sayfa

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PROJELER

PROJE ADI

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

MÜDÜRLÜK ‫׼‬ FAALİYET .1.3 Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Kesin programa uyulmasını oranının artması PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % PROJELER

PROJE ADI

2012-TL

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

7.1.4 Plan tadilatlarında kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu hazırlamak Yılda bir AÇIKLAMA 2012 - Adet / %

PROJELER

PROJE ADI

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

MÜDÜRLÜK ‫׼‬ STRATEJİK HEDEF .2 Altyapı kurumları birbirlerinin hatlarına zarar vermesini ve tekrarlı kazıların yapılmasını engellemek için; Altyapıya ait konum bilgisinin toplanması ve altyapı TANIMLAR HEDEFLER MÜDÜRLÜK FAALİYET 7.2.1 Altyapı kurumlarından mevcut ve yeni yaptığı yatırımların bilgisinin toplamak PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Verilen ruhsatlara göre bilgilerin alınması PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % PROJELER

PROJE ADI

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

7.3 Belediyeye bağlı birimlerin muhtelif büro mobilyaları, elektrik, boya ve kaynak işlerini yapmak

PROJELER

2014 - TL

2015-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2012 - Adet / % 1.750 250 2012-TL 16

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

7.3.2 Elektrik aksamının tamir edilmesi, aydınlatma çalışmalarının yapılması Yılda 50 adet çevre aydınlatma direği yapılması ve muhtelif tamiratlar AÇIKLAMA 2012 - Adet / %

PROJELER

PROJE ADI

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 7.3.3 Bina iç cephe boyalarının ve muhtelif demir aksamın boyanması 2.000 m2 boya / yıl AÇIKLAMA 2 Boya yapılacak muhtelif bina iç cephe miktarı (m ) 2 Boyanacak muhtelif demir miktarı (m ) PROJE ADI Bina iç cephe boyalarının ve muhtelif demir aksamın boyanması

26 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2013-TL

HEDEFLER Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 7.3.1 Genel tamirat işleri, çalışma masaları ve dolapların yapılması Yılda 50 adet masa, 20 adet dolap ve mevcut mobilyaların tamiri/yenilenmesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Tamiratı yapılacak masa ve dolap miktarı (mt) 100 Yeni yapılacak masa ve dolap miktarı (mt) 200 PROJE ADI 2012-TL Genel tamirat işleri, çalışma masaları ve dolapların yapılması 23

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

Sayfa

2012-TL

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PROJELER

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ

Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 7.3.4 Belediye tesislerinde ihtiyaç duyulan her türlü demir, sac imalatın, kaynak işlerinin ve tamiratların yapılması Yılda 15 adet demir kapı yapımı ve tamirat işleri AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Yapılacak demir kapı miktarı (adet) 15 2 150 Her türlü demir tamiratı ve kaynak işleri (m ) PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Belediye tesislerinde ihtiyaç duyulan her türlü demir, saç imalatın, kaynak 10 işlerinin ve tamiratların yapılması 7.4 Yılda ortalama 20 adet eğitim binasında çevre düzenlemesi vb. çalışmalar yapılması HEDEFLER Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 7.4.1 Bahçe duvarı yapmak 2.500 mt. bahçe duvarı /yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Eğitim kurumlarına yapılacak bahçe duvarı miktarı (mt) 2.250 Belediye tesislerine yapılacak bahçe duvarı miktarı (mt) 250 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Belediye tesislerinde ve eğitim binalarında çevre düzenlemesi yapılması 338 Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 7.4.2 Korkuluk ve bahçe demir kapısı yapmak Yılda 5.000 mt. İzli demir korkuluk ve 35 demir kapı AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Eğitim kurumlarına yapılacak izli demir korkuluk miktarı (mt) 5.000 Eğitim kurumlarına yapılacak demir kapı miktarı (adet) 35 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Belediye tesislerinde ve eğitim binalarında çevre düzenlemesi yapılması 518 Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 7.4.3 Parke ve bordür çalışması yapmak 3.000 mt bordür/yıl, 2000 m2 parke/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Eğitim kurumlarına yapılacak bordür miktarı (mt) 3.000 2 2.000 Eğitim kurumlarına yapılacak parke miktarı (m ) PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Belediye tesislerinde ve eğitim binalarında çevre düzenlemesi yapılması 80 Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 7.4.4 Asfalt yapmak 3.500 m2 asfalt /yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Eğitim kurumlarına yapılacak asfalt miktarı (ton) 840 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Belediye tesislerinde ve eğitim binalarında çevre düzenlemesi yapılması 126 Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 7.4.5 Oturma gurubu ve çöp kutusu temin etmek 50 adet oturma gurubu /yıl , 50 adet çöp kutusu/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Yapılacak oturma grubu miktarı (adet) 50 Yapılacak çöp kutusu miktarı (adet) 50 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Oturma grubu ve çöp kutusu temin etmek 12 Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 7.4.6 Kale direği, basketbol potası ve voleybol direği temin etmek Yılda 20 adet kale direği, 20 adet basketbol potası ve 20 adet voleybol direği

2015 - Adet / %

2015-TL

2015 - Adet / %

2015-TL

2015 - Adet / %

2015-TL

2015 - Adet / %

2015-TL

2015 - Adet / % 2015-TL

2015 - Adet / %

2015-TL

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

27 Sayfa

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

2012 - Adet / % 20 20 20 2012-TL 12

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

HEDEFLER Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 7.5.1 Eğitim binalarının dış cephelerin boyanmasını yapmak 4.500 m2 boya/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2 4.500 Boya yapılacak duvar miktarı (m ) PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Belediye tesislerinde ve eğitim binalarında çevre düzenlemesi yapılması 45 Ვ. Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı, düzenli, temiz ve yaşanabilir modern bir kent oluşturmak için fiziki yatırımlar planlamak ve uygulamak 8.1 Halkın ihtiyacı olan sosyal, kültürel, ticari ve sportif aktivite merkezleri oluşturmak HEDEFLER Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 8.1.1 Mevlana meydanı çevre düzenleme projelerini yapmak 2012 – 2016 yılına kadar tamamlanacaktır. AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Mevlana Meydanı çevre düzenleme inşaatı PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Mevlana Meydanı çevre düzenlemesi yapılması 10.000 Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 8.1.2 Tarihi kent meydanı çevre düzenleme projesini yapmak 2012 – 2013 yılına kadar tamamlanacaktır. AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Tarihi kent meydanı yer altı otoparkı ve çevre düzenlemesi inşaatı PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Tarihi kent meydanı çevre düzenleme projesi 10.000 Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 8.1.3 Alaaddin tepesi ve çevresi düzenleme projeleriniyapmak 2012 – 2013 yılına kadar tamamlanacaktır. 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Alaaddin tepesi çevresi düzenleme ve aydınlatılması %50 Alaaddin tepesi çevre düzenlemesi ve aydınlatması ikmal işi Alaaddin WC yapılması PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Alaaddin tepesi çevresi düzenleme ve aydınlatılması 700 Alaaddin tepesi çevre düzenlemesi ve aydınlatması ikmal işi 4.000 Alaaddin WC yapılması 200

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

8.1.4 Muhtelif çevre düzenleme projelerini yapmak İhtiyaca göre yeni planlamalar yapmak AÇIKLAMA

PROJELER

PROJE ADI

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR

8.2 Kültürel ve tarihi değerleri korumak

28 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa

AÇIKLAMA Eğitim kurumlarına yapılacak kale direği miktarı (adet) Eğitim kurumlarına yapılacak basketbol potası miktarı (adet) Eğitim kurumlarına yapılacak voleybol direği miktarı (adet) PROJE ADI Belediye tesislerinde ve eğitim binalarında çevre düzenlemesi yapılması 7.5 Eğitim binalarının dış cephe boyalarını yapmak

2015 - Adet / % 2015-TL

2015 - Adet / % 2015-TL

2015 - Adet / % 2015-TL

2015 - Adet / %

2015-TL

2012 - Adet / %

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

HEDEFLER

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PROJELER

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 8.2.1 Kentimizin tarihi ve kültürel özelliklerinin gelecek nesillere taşınması için gerekli plan ve projelerini yapmak İhtiyaca göre yeni planlamalar yapmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Ebu İshak Kazeruni Zaviyesi Onarımı inşaatı Koyunoğlu Konya Evii Onarımı inşaatı Tescil yapıların restorasyonu veya rekonstrüksiyonu Kızılören Han Restorasyonu İkmal İşi Köycegez Sokak Tarihi Yapının Restorasyonu %30 Tavusbaba Sokak Tuvalet Yapımı ve Çevre Düzenlemesi %30 Selçuklu Medeniyet Anıtı %40 Anıt ve İstasyon arasi tretuvar düzenlemesi Aladdin-İplikci Cami arası tretuvar düzenlemesi %50 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Tescil yapıların restorasyonu veya rekonstrüksiyonu 200 Tavusbaba Sokak Tuvalet Yapımı ve Çevre Düzenlemesi 200 Köycegez Sokak Tarihi Yapının Restorasyonu 300 Kızılören Han Restorasyonu İkmal İşi 1.000 Tescil yapıların restorasyonu veya rekonstrüksiyonu inşaat safasi (Cami, 4.000 Konya tarihi evleri v.s.) Selçuklu Medeniyet Anıtı 140 Anıt ve İstasyon arasi tretuvar düzenlemesi 500 Alaaddin-İplikci cami arası Tretuvar düzenlemesi 400 Ebu İshak Kazeruni Zaviyesi ve Konya Evi Bakım Onarım 260 Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 8.2.2 Bedesten çarşısı sokak sağlıklaştırmasını yapmak 2012 – 2016 yılları arasında tamamlanacaktır. AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Bedesten Çarşısı sokak sağlıklaştırma inşaatı PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Bedesten Çarşısı sokak sağlıklaştırmasını yapmak 12.725 Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 8.2.3 Tarihi Akçeşme mahallesinin sokak iyileştirilmesi yapmak 2012 – 2016 yılları arasında tamamlanacaktır. 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Sokak sağlıklaştırma çalışmaları %50 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Mengüç Caddesi ve civarında sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılması

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ

2015 - Adet / %

2015-TL

2015 - Adet / % 2015-TL

2015 - Adet / % 2015-TL

2.000

8.3 İhtiyaç duyulan her yerde dinlenme alanları sağlamak HEDEFLER Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 8.3.1 Park, cadde vb. yerlere oturma gurubu ve kent mobilyaları yapmak 250 adet bank / yıl AÇIKLAMA Park, Cadde vb. yerlere yapılacak oturma grubu miktarı (adet) PROJE ADI Park, Cadde vb. yerlere oturma grubu ve kent mobilyaları yapmak Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 8.3.2 Deforme olan bankların tamiratını yapmak 50 adet bank / yıl

2012 - Adet / % 250 2012-TL 45

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

29 Sayfa

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

Sayfa

30 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Tamiratı yapılacak oturma bankı sayısı (adet) 50 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL Deforme olan bankların tamiratını yapmak 2 Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü 8.3.3 Korkuluk ve dubaların boyanmasını yapmak Alt ve üst geçit korkuluk ve dubaların boyanması 3.000 mt. korkuluk ve 2.000 döküm dubaların boyanması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Korkuluk boyanmasını yapılması (mt) 3.000 Dubaların boyanmasını yapılması (adet) 2.000 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL Korkuluk ve dubaların boyanmasını yapmak 25 9. Konya’yı Kültür ve Turizm açısından cazibe merkezi haline getirmekiçin yeni fiziki mekanlar oluşturmak 9.1 Kültürel ve sosyal aktivite mekânları oluşturmak

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

HEDEFLER Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü, Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 9.1.1 Hanımlar lokallerinin sayısını arttırmak 2013 yılı sonuna kadar 1 adet yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Engelliler lokali yapılması Hanımlar lokali inşaatı ilerleme yüzdesi PROJE ADI 2012-TL 2013-TL Engelliler lokali yapılması 200 Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 9.1.2 Gençlik merkezlerinin sayısını arttırmak 2013 yılı sonuna kadar 1 adet yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) PROJE ADI 2012-TL 2013-TL Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 9.1.3 Yeni KOMEK binaları yapmak 2014 yılı sonuna kadar 1 adet yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) PROJE ADI 2012-TL 2013-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 9.1.4. Kimsesizler sosyal tesisleri yapmak 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) PROJE ADI

2012 - Adet / % 100 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2012 - Adet / % 20 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 9.1.5. İstinaf Mahkemeleri hizmet binası yapmak 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) PROJE ADI

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 9.1.6. Yeni hayvan park ve pazar tesisleri 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) PROJE ADI

2012 - Adet / % 50 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2012 - Adet / %

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 9.1.7. Meyve ve sebze hali 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) PROJE ADI

10 Yollarda yapılan kazının minimuma indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, AYKOME nin etkinliğinin artırılması ݉0.1 Yol üstyapısı tamamlanan yolların bozulmasını engellemesi, bu yolların daha uzun süre hizmet vermesinin sağlanması, yapılan tretuvar ve asfalt yama harcamaları en aza indirilmesi, yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak HEDEFLER Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü ¬0.1.1 Altyapı Koordinasyon Merkezinin ortak aldığı 2007/7 -005 nolu kararla yeni yapılan yollarda ilk 5 yıl kazı ruhsat izni verilmemesi, yeni yapılan yollarda kazı Yol üst yapısı tamamlanan yollarda kazı ihtiyacının ve abone bağlantısı sayısının azalması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Yeni yollarda verilen kazı ruhsatı (adet) PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü ჽ0.1.2 Stabilize ve toprak yollarda altyapı çalışmalarının tamamlanması ve boş parsellere hizmet bacalarının koyulmasını sağlamak Abone bağlantısı sayısını en aza indirmek AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Toprak ve stabilize yollarda verilen ruhsat (adet) 3.000 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL

2015 - Adet / % 2015-TL

Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü 0.1.3 Yol üst yapısı tamamlanan ve / veya kazı yapılan yerlerde yolun bir daha bozulmasını engellemek amacıyla boş boru atılması sağlanmak Tekrarlı kazı sayısını en aza indirmek AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Boş boru atılması (mtül) 20.000 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL

PROJELER

¬0.2 Altyapı kuruluşlarının çalışmalarını Aykome yönetmeliğindeki şartlara göre yapılmasını ve yeni teknolojilerin kullanılması sağlaması, arazide tam kontrolün sağlanmak için personel sayısını artırılmasını sağlamak HEDEFLER Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü գ0.2.1 Verilen ruhsatlara göre yatırımcı kuruluşların kontrolünün sağlanması, ruhsatsız kazıların tespitini sağlaması ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak Ruhsatsız kazı yapılması sayısının en aza indirilmesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Yapılan ruhsatsız kazı (adet) PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ

Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü 10.2.2 Teknik personel sayısının artırılmasını sağlamak 20 personele ulaşmak

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

31 Sayfa

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Sayfa

32 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AÇIKLAMA Tekniker İşçi Şoför Operatör PROJE ADI

2012 - Adet / % 5 10 3 2 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü գ0.2.3 Arazide ruhsat kontrolünün yapılması, açılan tranşenin durumunun işlenmesi, uygunluk durumunun ve ruhsatsız kazıların tespiti için Pda Türü cihaz ve Yapılan kontrollerin daha sık yapılma ve kayıt alma oranı AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Mobil cihaz alınması (adet) 7 Yazılım alınması (adet) 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Mobil cihaz ve yazılım alınması 50 գ0.3 Kurum ve kuruluşların Altyapı çalışmalarının yaptığı yerlerin için kurumlarla yapılan protokol çerçevesinde kaplama tamiratlarının yapılmasını sağlamak HEDEFLER Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü 10.3.1 Tretuvar tamiratının yapılmasını sağlamak 10000 m2/yıl parke – 3000 m tül/yıl bordür tamiratının yapılması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2 10.000 Tretuvar tamiratı (m ) Bordür tamiratı (mtül) 3.000 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü 10.3.2 Asfalt yama tamiratının yapılmasını sağlamak 40000 ton/yılasfalt yama tamiratının yapılması AÇIKLAMA 3 Kazı yapılması (m ) 3 Dolgu yapılması (m ) Asfalt yapılması (ton) 3 Beton dökülmesi (m ) PROJE ADI Muhtelif tamirat ve asfalt yama Asfalt yol bakım aracı ile yama yaptırılması (1.kısım) Asfalt yol bakım aracı ile yama yaptırılması (2.kısım) Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü 10.3.3 Asfalt Yol Bakım Aracı Alınmasını sağlamak 1 adet AÇIKLAMA Asfalt yol bakım aracı (adet) Yönlendirme ve bilgi levhası Bariyer PROJE ADI Çıplak şase kamyon alınması Kamyon üst yapısının yaptırılması Yönlendirme levhası ve bariyer alınması Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü 10.3.4 Soğuk Asfalt Katkı Maddesi Alımı yapmak 50 ton/yıl AÇIKLAMA Soğuk asfalt katkı maddesi (ton)

2012 - Adet / % 2.000 2.000 60.000 1.000 2012-TL 8.000 500 500

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2012 - Adet / % 1 50 30 2012-TL 100 60 10

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2012 - Adet / % 60

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PROJELER

PROJE ADI Soğuk asfalt katkı maddesi alımı TOPLAM (TL)

DİĞER FAALİYET ve PROJELER

Personel Giderleri (*1000 TL) Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) Cari Transferler (*1000 TL) Sermaye Giderleri (*1000 TL)

2012-TL 300 2012-TL 272.031 7.030 1.190 39.776 20 224.005

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2013-TL

2014-TL

2015-TL

2013-TL

YILLAR 2014-TL

2015-TL

PERFORMANS TABLOSU İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : 2012 2012-TL 30.220 36.000

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % İdari Personel Sayısı 10 Teknik Personel Sayısı 46 İşçi Personel Sayısı 70 Toplam Personel Sayısı 126 Bilgisayar Adedi 81 Yazıcı Adedi 26 Plotter Adedi 3 Total Station Adedi 1 Araç Adedi 8 STRATEJİK AMAÇ 11 Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı düzenli ve modern bir kent oluşturmak STRATEJİK HEDEF Ვ1.1 Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanması ve üst ölçekli planlarda ise revizyona gidilmesi TANIMLAR HEDEFLER MÜDÜRLÜK İmar Planlama Şube Müdürlüğü FAALİYET 11.1.1 Kısmi Nazım İmar Planlarının Yapılması PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Mahalle statüsüne geçen köy yerleşim alanlarının nazım imar planlarının tamamlanması PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Belediye mücavir alan sınırları içerisine dahil olan mahalle statütüsüne 12/ %54 geçen 22 köy yerleşim alanının nazım imar planının hazırlanması Arazi tespit çalışmalarının yapılması (analiz ve sentez çalışmaları ) Kurum ve kuruluş görüşleri Konunun kamuoyu ile paylaşılması Hazırlanan planın imar komisyonları ve mecliste görüşülmesi PROJELER PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2.014 TL Mahalle statüsüne geçen köy yerleşim alanlarının nazım imar planlarının tamamlanması 10 MÜDÜRLÜK İmar Planlama Şube Müdürlüğü FAALİYET 11.1.2 Mevcut 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planının revizyonunun yapılması PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Bilgi toplumu sürecinde değişen ve gelişen kentin 2016 yılına kadar 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında revizyonlara gidilmesi PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Belediye ve Mücavir alan sınırları içersindeki revizyon çalışmaları 10% Kurum ve kuruluş görüşleri Analiz ve sentez çalışmaları (arsa-arazi işlemleri -mülkiyet) Konunun kamuoyu ile paylaşılması

2015 - Adet / %

2015 - Adet / %

2015-TL

2015 - Adet / %

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

33 Sayfa

İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Sayfa

34 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hazırlanan planın imar komisyonları ve mecliste görüşülmesi PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 1/25000 Nazım İmar Planı Revizyonu 10 İmar Planlama Şube Müdürlüğü 11.1.3 Kent bütününde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Hazırlanması 2013 yılına kadar 1/5000 ölçekli Konya Kenti Nazım İmar Planlarının tamamlanması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Büyükşehir Belediye sınırları içersinde 1/5000 ölçekli nazım imar planının 50% hazırlanması Kurum ve kuruluş görüşleri Analiz ve sentez çalışmaları (arsa-arazi işlemleri ,mülkiyet,projeksiyon) Konunun kamuoyu ile paylaşılması Hazırlanan planın imar komisyonları ve mecliste görüşülmesi PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 1/5000 Nazım İmar Planının hazırlanması 10 İmar Planlama Şube Müdürlüğü 11.2 Belediye sınırları içinde tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi

2.014 TL

2015-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2.014 TL

2015-TL

HEDEFLER İmar Planlama Şube Müdürlüğü 11.2.1 Kentsel Dönüşüm Master Planının hazırlanması Dönüşüm alanı ilan edilen bölgelerde 2012 itibariyle etaplar halinde planların hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planlarının hazırlanması 20% Analiz ve sentez çalışmaları Halihazır ve mülkiyet güncelleştirmelerinin yapılması Kurum ve kuruluş görüşleri Konuyu kamuoyu ile paylaşmak PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2.014 TL Kentsel Dönüşüm Master Planlarının yapılması 500 İmar Planlama Şube Müdürlüğü 11.2.2 Konut politikası çerçevesi çizilerek kentsel dönüşüm alanlarında uygulanması Dönüşüm alanlarında arsa ve konut üretiminin kamu yararı ve toplumsal faydalar gözetilerek sağlanması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Konu ile ilgili diger kamu kurum ve kurulusları ile gerektiginde ortak projelerin 20% üretilmesi Dönüşüm projeleriyle yenilenmiş konut alanlarının yanısıra; büyük rekreasyon alanları, kent parkları, kent meydanları, ticaret merkezlerinin de kente kazandırılması. Yalnızca yatırımı yapılan proje üzerinde odaklaşma yerine yatırımın proje alanının çevresine yayılması ve böylelikle kamu yatırımları için kentsel alanların yaratılması PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2.014 TL Arsa ve Konut Üretim Projeleri 500 11.3 Şehrimize yeni alt merkezler oluşturmak HEDEFLER İmar Planlama Şube Müdürlüğü 11.3.1 Planlama çalışmalarının yapılması Alt merkezleşmeye ilişkin kırılamamış olan eğilimin 2012-2016 yılları arasında oluşturulacak planlarla değiştirilmesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Özellikle kentin kuzeyinde mezkez fonksiyonlarının (resmi kurum, ticaret, sosyal ve kültürel merkezler,) geliştirilmesine yönelik plan kararlarının süreçle ilgili alınması ve imar planlarının onaylanması

2015 - Adet / %

2015-TL

2015 - Adet / %

2015-TL

2015 - Adet / %

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2.014 TL Alt Merkez Oluşturma Projesi 500 İmar Planlama Şube Müdürlüğü 11.3.3 Alt merkez kültürü oluşturmak Meslek odası ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projelerin üretilmesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Konunun kamuoyu ile paylaşılması ve Belediyemiz öncülüğünde gerekli süreçle ilgili bütün koşulların sağlanması PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2.014 TL Alt Merkez Oluşturma Projesi 0 11.4 Gecekondusuz şehir hüviyetinin korunması, bu konuda sıkı denetimlerin sağlanması ve projelerin oluşturulması HEDEFLER İmar Planlama Şube Müdürlüğü 11.4.1 Dar gelirli vatandaşlara ucuz arsa temini Her gelir düzeyine yönelik konut talebini karşılayacak projelerin hayata geçirilmesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Kentsel dokunun parsel bazında yapılaşma yerine, proje ve mahalle süreçle ilgili bazında yapılaşma düzeninin oluşturulması, Kent dokularının (sokak, mahalle, semt ve kent ölçeklerinde), fiziksel, sosyal ve ekonomik boyutların iyileştirilmesine yönelik projelerin hazırlanması

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

2015 - Adet / %

2015-TL

2015 - Adet / %

süreçle ilgili

Büyükşehir Belediyesi olarak gereken arsa ve konut üretiminin yapılarak bu konularda yaşanacak olası spekülayonların önüne geçilmesi, kaçak konut ve süreçle ilgili arsa üretiminin engellenmesi, PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2.014 TL Dar gelirli vatandaşlara ucuz arsa temini 250 11.5 Şehir içi araç ve yaya ulaşım problemlerinin çözümü için gerekli planlama ve arsa, arazi düzenlemelerinin yapılması HEDEFLER Eml.Kam.Şb.Müdürlüğü 11.5.1 İmar planıyla tespit edilen ana ulaşım arterlerinin açılması için gerekli uygulamanın veya kamulaştırmanın yapılması Her yıl bütçeye uygun olarak programdaki yol ve diğer alanların kamulaştırılması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Programa Alınan Kamulaştırma Sayısı 3 Programa Alınan Kamulaştırma Alanı (m2) 70.000 Programa Alınan Kamulaştırma Bina Sayısı 200 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014-TL 8.000 11.5.2 Kent merkezi içinde planla belirlenen yayalaştırma projelerinin uygulanmasının hızlandırılması Planlanan alanların 4 yıl içinde gerçekleştirilmesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 25% PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 0

2015-TL

2015 - Adet / %

2015-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2014-TL

2015-TL

MÜDÜRLÜK Œ STRATEJİK HEDEF 1.6 Halkın ihtiyacı olan sosyal, kültürel, ticari ve sportif aktivite merkezlerinin oluşturulmasına yönelik projelerin üretilmesi TANIMLAR HEDEFLER MÜDÜRLÜK İmar Planlama Şube Müdürlüğü Œ FAALİYET 1.6.1 Sosyal, kültürel, spor, eğitim, yeşil alan vb. tesislerin gerçekleşmesi için belediyeye düşen görevlerin yerine getirilmesi PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Sürecte devam edecektir PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının standartlara uygun bir şekilde yer seçiminin sağlanmasına yönelik planların oluşturulması

2015-TL

2015 - Adet / %

süreçle ilgili

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

35 Sayfa

PROJELER

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PROJELER

PROJE ADI

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

11.7 Kültürel ve tarihi değerleri korumak

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ

2013-TL

2.014 TL

2015-TL

HEDEFLER İmar Planlama Şube Müdürlüğü ‫ڧ‬1.7.1 Müze Şehir konumundaki kentimizin tarihi ve kültürel özelliklerinin gelecek nesillere taşınması için gerekli plan ve projelerin yapılması, uygulaması ve Sürecte devam edecektir AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Çatalhöyük Han restorasyon projesinin ve uygulama işinin yapılması 100% II. Kılıçaslan Köşkü rölöve ve restorasyon işinin yapılması 50% Buğday pazarı projelerinin revize edilmesi ve uygulama işinin yapılması 30% DDY istasyon lojmanları rölöve, restorasyon,restitüston ve çevre düzenleme 50% projelerinin ve uygulamasının yapımı PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2.014 TL 2015-TL 180 11.8 Proje ve Planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi HEDEFLER Harita Şube Müdürlüğü 1.8.1 Mahalle statüsüne geçen köylerde imar planı yapılacak köy yerleşim alanlarının 1/5000 ölçekli halihazır haritasının yapılması Sürecte devam edecektir AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 1/5000 ölçekli halihazır harita yapımı 12/ %54 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014-TL 2015-TL Sayısal halihazır harita yapımı 150 1.8.2 Mahalle statüsüne geçen köylerde imar planı yapılacak köy yerleşim alanlarının 1/1000 ölçekli halihazır haritasının yapılması Sürecte devam edecektir AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 1/1000 ölçekli halihazır harita yapımı 12/ %54 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014-TL 2015-TL Sayısal halihazır harita yapımı 150 11.9 İmar Planlarının zemine yansımasının sağlanması HEDEFLER Harita Şube Müdürlüğü ᳢1.9.1 İmar planlarının zemine yansımasının sağlanması amacıyla kentsel dönüşüm alanı ilan edilen sahada yeni yapılacak planlamaya uygun parselasyon Yeni imar planların yapılması ile birlikte uygulamaya başlanacaktır. AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Parselasyon planlarının yapılması PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014-TL 2015-TL 0 Harita Şube Müdürlüğü 11.9.2 5 yıllık imar programına alınan ve kamulaştırılması istenen taşınmazların kamulaştırma haritalarının yapılması 5 kamulaştırma haritası/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Kamulaştırma haritası hazırlanması 5/ %100 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014-TL 2015-TL 0 Harita Şube Müdürlüğü 11.9.3 Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların imar planına göre uygulamaların yapılması 15 imar uygulaması/yıl

36 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa

2012-TL 250

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % İmar uygulama dosyası hazırlanması 15 / %100 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL Tescile esas uygulama dosyası hazırlanması 0 Harita Şube Müdürlüğü 11.9.4 Belediyemizle ilgili projelerde parselasyon işlemlerinin yapılması 5 parselasyon işlemi/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Parselasyon planı hazırlanması 5 / %100 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL Parselasyon planı hazırlanması 0 Harita Şube Müdürlüğü 11.9.5 İlçe Belediyelerinden gelen parselasyon işlemlerinin kontrolünün yapılarak onanması 70 parselasyon işlemi/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Parselasyon dosyası kontrol ve onaması 70/ %100 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL Parselasyon dosyası kontrol ve onaması 0 12 Kent içi ulaşım ve güvenlik için tedbirleri almak, bu amaçla bilgi teknolojilerini kullanmak 12.1 Referans İstasyon ağı kurmak

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2014-TL

2015-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2014-TL

2015-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2014-TL

2015-TL

HEDEFLER Harita Şube Müdürlüğü 12.1.1 Mevcut GNSS sabit Referans İstasyon sayısını artırmak 2016 yılı sonuna kadar istasyon sayısını 3 e çıkarmak AÇIKLAMA Referans istasyonu sayısı PROJE ADI

2012 - Adet / %

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2012-TL 0

2013-TL

2014-TL

2015-TL

12.2 Kent içi trafik güvenliğini sürekli artırmak HEDEFLER Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü 12.2.1 MİGRA sisteminin yenilenmesi Ƹehrimizde altyapı çalışmaları devam eden fiberoptik kablo ağının tamamlanması ile birlikte kavşakların sisteme 3 yıl içerisinde dahil edilmesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Kavşaklar alt yapısı tatamlandıkça sisteme dahil edilecektir. 20/ %22 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014-TL 2015-TL Akıllı Kavşak Yönetimi 1.000 Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü 12.2.2 E.D.S. (Elektronik Denetleme Sisteminin Kurulması) ٖırmızı ışık ihlal tespit sistemi, koridor hız tespit sistemi, park ihlal tespit sistemi, plaka tanıma sistemi. 3 yıl içerisinde kurularak faaliyete geçirilmesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Belirlenecek koridorlara hız tespit sistemi kurulması (toplam 15 koridor, plaka 5/ %33 tanıma sistemi içinde) Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi (toplam 45 kavşak) 15/ %33 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2.014 TL 2015-TL Elektronik Denetleme Sistemi 1.000 Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü 12.2.3 Trafik Yoğunluk haritalarının oluşturulması ƫevcut yol ağının daha verimli kullanılabilmesi amacı ile trafik durumu bilgisinin en kısa zamanda ve en çok sayıda kullanıcıya sorunsuz bir şekilde iletilebilmesi için internet ortamında "Trafik Yoğunluk Haritası" nın 5 yıl içerisinde hazır hale getirilmesi AÇIKLAMA Toplam 30 koridor 3. yılın sonunda sisteme dahil edilecektir.

2012 - Adet / %

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

37 Sayfa

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR

Sayfa

38 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROJE ADI 2012-TL Trafik Yoğunluk Haritaları Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü 12.2.4 Sayısal telsiz haberleşme (TETRA) sisteminin kurulması 4 yıl içinde mevcut sistemin modernizasyonu ve daha verimli hale getirilmesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Merkezi Kontrol Ünitesi 100% Baz İstasyonu Link ve 300 adet Telsiz Araç Takip Sistemi Baz İstasyonu Link ve 300 adet Telsiz Araç Takip Sistemi Baz İstasyonu Link ve 400 adet Telsiz Araç Takip Sistemi PROJE ADI 2012-TL Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemi 1.000 12.3 Kent içi ulaşım konusunda iyileştirmeler yapmak için planlama yapmak

2013-TL

2.014 TL

2015-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2.014 TL

2015-TL

HEDEFLER Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü 12.3.1 Ulaşım master planının kentin gelişimine uygun revize edilmesi 2012 yılında 2020 hedef yılının 2025 yılına uzatılması AÇIKLAMA 2012 yılında proje ihale edilecektir. PROJE ADI

2012 - Adet / % 100% 2012-TL 3.000

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2013-TL

2.014 TL

2015-TL

Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü 12.3.2 Mevcut Aleaddin-Üniversite Tramvay hattının iyileştirilmesine yönelik uygulama projelerinin hazırlanması 2012 yılında projenin tamamlanarak uygulamaya hazır hale getirilmesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Proje ihalesi tamamlanmış, yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. 2012 yılı 100% içerisinde proje tamamlanacaktır. PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2.014 TL 1.372 12.4 Kentimizde acil müdahale ve afetlere müdahale amacıyla bilgi teknolojilerinin kullanılması HEDEFLER Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 12.4.1 Acil müdahale Afet Yönetim Bilgi Sistemi “Beni haritada Gör” 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % İtfaiye Merkezinde ihbar adresinden daha hızlı ulaşımın sağlanması amacı ile Coğrafi Konum ile ilişkilendirmek için Kent Bilgi Sistemi etkinliği 50% sağlayacak yazılım platformunun hazırlanması PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2.014 TL 500 12.5 Kentimizde trafik akışının düzenlenmesi amacıyla bilgi teknolojilerinin kullanılması HEDEFLER Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 12.5.1 Trafik Bilgi Sistemi 2013 yılı sonuna tamamlanması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Akıllı Işık Sisteminin Kent Bilgi Sistemi Platformunda takibini yapacak 30% programın yazılım programının yaptırılması PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 1000 12.6 Kentimizin Üç Boyutlu Genel Haritasının Hazırlanması HEDEFLER

2015 - Adet / %

2015-TL

2015 - Adet / %

2015-TL

2015 - Adet / %

2015-TL

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ

Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 12.6.1 Üç Boyutlu Kent Modeli 2014 yılı sonuna tamamlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

AÇIKLAMA

PROJELER

Oblik Foto veya Lidar Tarama Cihazları temin ederek Turizm faaliyetlerine destek vermek, Kent genelinde yapılan projelerin halka tanıtımında 3 Boyutlu görsel harita altlığı yazılımlarının oluşturulması PROJE ADI

2012 - Adet / %40 2013 - Adet / %30 2014 - Adet / %30 2015 - Adet / %

TOPLAM (TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER

Personel Giderleri (*1000 TL) Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) Cari Transferler (*1000 TL) Sermaye Giderleri (*1000 TL)

2016 - Adet / %

50% 2012-TL 2.000 2012-TL 30.220 1.915 325 5.935

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013-TL

2014-TL

2015-TL

2016-TL

2013-TL

YILLAR 2014-TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

22.045

PERFORMANS TABLOSU Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Raylı Sistem Araç başına düşen personel sayısı Raylı Sistem İşletme gelir-gider oranı Raylı Sistem Taşınan yolcu sayısı Raylı Sistem Yapılan sefer sayısı Raylı Sistem Tramvay filosu yaş ortalaması Raylı Sistem Yapılan kilometre Raylı Sistem Elektrik Sarfiyatı Raylı Sistem Tramvay Sayısı Raylı Sistem Km.başına taşınan yolcu Otobüs Araç başına düşen personel sayısı Otobüs İşletme gelir-gider oranı Otobüs Taşınan yolcu sayısı Otobüs Yapılan sefer sayısı Otobüs Yapılan kilometre Otobüs Otobüs yakıt sarfiyatı Otobüs Otobüs filosu yaş ortalaması Otobüs Otobüs sayısı Otobüs Km.başına taşınan yolcu STRATEJİK AMAÇ 13 Modern, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmetleri sunmak STRATEJİK HEDEF 13.1 Yeni ulaşım araçları alınarak yeni sistemler tesis etmek TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET 13.1.1 Yeni modern, toplu ulaşım araçları almak(Karayolu taşıtı) PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 40 adet otobüs alınarak,gelecek yıllara planlamalar yapmak PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Muhtelif Otobüs Alımı

2012-TL 128.171 61.000 67.171 2012 - Adet / % 4,5 1,75 26.500.000 99.500 49 4.200.000 14.800.000 60 6,50 2,7 0,80 45.000.000 705.000 20.000.000 10.000.000 15 355 2,40

HEDEFLER

2012 - Adet / % 40 % 100

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

39 Sayfa

ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

PROJE ADI Muhtelif Otobüs Alımı

2012-TL 24.500

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

13.1.2 Yeni modern,toplu ulaşım araçları almak(demiryolu taşıtı) 60 adet tramvay vagonu alınarak,gelecek yıllara planlamalar yapmak AÇIKLAMA Tramvay Alımı PROJE ADI Tramvay Alımı

2012 - Adet / % 12 % 20 2012-TL 35.990

2013 - Adet / % 12 % 20 2013-TL

2014 - Adet / % 12 % 20 2014 - TL

2015 - Adet / % 12 % 20 2015-TL

2016 - Adet / % 12 % 20 2016-TL

13.1.3 Duraklara haritalı yolcu bilgilendirme panoları takılması Merkezlerdeki güvenlikli duraklarda uygulamanın başlatılması AÇIKLAMA Duraklara Yolcu Bilgilendirme Panoları yapımı PROJE ADI Duraklara Yolcu Bilgilendirme Panoları yapımı

2012 - Adet / % 15 % 25 2012-TL 150

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / % s 2013-TL 0

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

13.1.4 Tercihli yol uygulaması yapılarak, ekspres ve besleme hatları oluşturulması Ana arterlerin ve yoğun hattın birinde uygulanması AÇIKLAMA 2012 - Adet / %

PROJELER

PROJE ADI

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ

13.1.5 Toplu Ulaşım takip ve kontrol merkezi kurulması Ulaşım filosundaki araçlara araç takip sistemi kurmak, araç revizyonu AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Ulaşım Araçlarına Araç takip ve kontrol merkezi kurmak 150 % 40 PROJE ADI 2012-TL Ulaşım Araçlarına Araç takip ve kontrol merkezi kurmak 300 13.1.6 Toplu Ulaşım araçlarına engelilerin kolay erişimini sağlamak Ulaşım filosuna yeni araç alımlarında alçak tabanlı araçların alımını sağlamak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Alçak tabanlı Otobüs alımı 40 % 70 PROJE ADI 2012-TL Alçak tabanlı Otobüs alımı 0 13.2 Toplu Ulaşımı yaygınlaştırarak tercih edilir hale getirmek

HEDEFLER 13.2.1 Toplu ulaşım memnuniyet anketi yaptırılması Yılda en az 1 defa AÇIKLAMA Toplu Ulaşım Memnuniyet anketi yaptırmak PROJE ADI Toplu Ulaşım Memnuniyet anketi yaptırmak

2012 - Adet / % 1 2012-TL 50

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

13.2.2 Toplu taşımayı cazip hale getirecek bireysel araç kullanımını azaltacak özendirici önlemler almak Toplu taşımayı teşvik eden kampanyalar düzenleyerek,yapılan uygulamadan halkı haberdar etmek

40 ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa

2012-TL

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

AÇIKLAMA T.Ulaşımdaki yeni uygulamalırı afişlerle halka duyurmak PROJE ADI T.Ulaşımdaki yeni uygulamalırı afişlerle halka duyurmak TOPLAM (TL)

DİĞER FAALİYET ve PROJELER

Personel Giderleri (*1000 TL) Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) Cari Transferler (*1000 TL) Sermaye Giderleri (*1000 TL)

2012 - Adet / %

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2012-TL 10 2012-TL 128.171 7.437 1.535 94.754 0 24.445

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013-TL

2014-TL

2015-TL

2016-TL

2013-TL

YILLAR 2014-TL

PERFORMANS TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : 2012 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2015-TL 2016-TL TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Personel sayısı Araç ve iş makinesi sayısı Temizlik alet ve ekipman miktarı STRATEJİK AMAÇ 14. Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak STRATEJİK HEDEF 14.1 Çevresel kirliliğin önlenmesi TANIMLAR HEDEFLER MÜDÜRLÜK ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET Ɨ4.1.1 Konya kenti katı atık yönetimi projesi kapsamında transfer istasyonu, düzenli depolama tesisi, kompost tesisi. ön işlem tesisi, sızıntı suyu arıtma PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 2014 yılına kadar tesisin kurulması tamamlanacaktır PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Depolanan katı atık miktarları/ton 412.500 Atık Kompozisyonun Belirlenmesi % 100 Entegre Katı Atık Tesisi İhalesisin Yapılması % 100 Tesis Projesinin Gerçekleşme Oranı 0 PROJELER PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ O4.1.2 Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için starilizasyon tesisinin günlük kontrolünün yapılması ve Yıl içinde denetimlerin günlük gerçekleştirilmesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Yıllık toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarları 1400 ton Yıllık toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık Oranı % 100 Tıbbi atık toplama aracı sayısı 2 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.1.3 Aslım katı atık depolama sahasının rehabilite edilmesi 2014 yılında rehabilitasyon başlayacaktır Astım Katı Atık Depolama Tesisinin rehabilite edilmesi PROJE ADI

2012 - Adet / % 0 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

41 Sayfa

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2012-TL 16.226 16.000 226 2012 - Adet / % 213 8 7

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4.1.4 Şehir içinde kontrolsüz dökülen hafriyat atıklarının toplanması, hafriyat atıkları geri dönüşüm tesisinin kurulması-işletilmesi 2014 yılına kadar tesisin kurulması tamamlanacaktır AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Hafriyat ve Moloz Eleme tesisi kurulması %30 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.1.5 Atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması 3 ton/yıl pil toplamak AÇIKLAMA Konya' da atık pillerin toplanması, taşınması bertarafı projesi uygulama protokolu PROJE ADI

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

3000 kg 2012-TL

ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ .1.6 Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ilçe belediyeleri tarafından yürütülen kaynağında geri kazanım faaliyetlerinin özendirilmesi ve tüm şehir 5 yıl içerisinde kent geneline yaygınlaştırmak 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Ambalaj atıkları kaynağında geri kazanım faaliyetleri %4 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4.1.7 Aslım katı atık depolama sahasında katı atık kütlesinde meydana gelen depo gazından elektrik enerjisi üretimi tesisinin kurulması-işletilmesi 2012 yılında enerji üretim tesisi faaliyete geçecektir AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Enerji üretim tesisi % 100 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4.1.8 Aslım katı atık depolama sahasında katı atık kütlesinde meydana gelen depo gazından elektrik enerjisi eretimi sırasında jeneratörlerden açığa 2013 yılında sera faaliyete geçecektir 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Sera kurulması % 100 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL 14.2 Sağlık ve temizlik denetimlerinin yapılması ve bu konuda halkın bilinçlendirilmesi HEDEFLER ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.2.1 GSM envanteri çıkarılması ve bunun neticesinde ruhsatsız olarak faaliyette bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması 2014 yılında ruhsat envanteri, 2015 yılında ruhsat bilgi sisteminin kurulması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Ruhsat verilerinin günlük olarak bilgisayara aktarılması % 100 Ruhsat Envanteri çıkarılması %20 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.2.2 Verilen ruhsatların bilgisayar ortamına aktarılarak günlük evrak takibinin yapılması Yıl içinde % 100 ruhsat dosya takibi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Verilen ruhsatların günlük evrak takibi %100 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL

42 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa

2012 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

14.3 Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi HEDEFLER ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ǥ4.3.1 Hava kalitesi izleme ağı istasyonuna NO2 (Azotdioksit) ve O3 (Ozon) izleme sistemi ilavesi ve meterolojiksensör kurulması Ǩlimizde oluşan hava kirliliği seviyelerini kontrol altında tutabilmek, anlık müdahalelerle lokal çözümlerin üretilebilmesi, sürdürülebilir hava kalitesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Selçuklu İstasyonu izlenen parametre sayısı 5 Mevlana İstasyonu izlenen parametre sayısı 2 Meterolojik ölçümler 50% PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL Hava Kalitesi İzleme Ağı Kapasite Artırımı 150 ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.3.2 Hava kirliliğinin önlenmesi, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve denetimi SO2 ve PM ölçüm sonuçlarının sınır değerlerinin altında olmasını ve hedef sınır değerlere ulaşılmasını sağlamak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Hava kirliliği SO2 yıllık ortalama ölçüm sonuçları < 35 μg/m³ Hava kirliliği PM yıllık ortalama ölçüm sonuçları < 80 μg/m³ Hava Kalitesi Değerlendirme Veri Sistemine ilave parametrelerin 50% entegrasyonu ve envanterlerin güncellenmesi Hava kirliliğini önlemek amacıyla eğitim semineri yapılması 2 adet Hava kirliliği ile ilgili yasaya aykırı davranışların azaltılması amacıyla 4000 Adet denetimlerin yapılması PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL GIS Tabanında Hava Kalitesi Yönetim Sistemi Oluşturulması 25% ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.3.3 Yakıt denetimlerinin artırılması, kaliteli yakıt kullanımının sağlanması Ħılda ortalama 2000 adet yakıt numunesinin alınması analizinin yapılması ile kalitesiz ve kaçak yakıt yakılmasının önlenmesi, Doğalgaz hattının AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Katı Yakıt analizi 2000 adet Kömür kullanım oranının düşürülmesi 50% PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.3.4 Konya Kenti Hava Kirliliği haritası ve temiz hava eylem planının hazırlanması ůPS model program kullanılarak şehrin hava kalitesi haritasının oluşturulması ile 1 km x 1km alanlar için şehrin kirlilik yükünün belirlenmesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % OPS Model Program ile SO2, PM Kirlilik Dağılım Haritalarının 100% Oluşturulması OPS Model Program ile NOx, O3 ve CO Kirlilik Dağılım Haritalarının Oluşturulması PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Pasif Örnekleme Metodu ile OPS Model Çıktılarının Karşılaştırılması ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ů4.3.5 Hava kalitesi, meteorolojik sonuç ve tahminlerin online olarak halka duyurulması için şehir merkezindekibilboardların kullanılması Halkın doğru bilgilendirilmesi ve gerekli önlemleri almasını sağlamak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Şehir Merkezine Led Panoların Kurulması 2 adet Bilboradların Kış Sezonu Öncesi Kullanılması 10 adet PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Şehir Merkezine Led Panoların Kurulması 10

2016 - Adet / %

2016-TL

2016 - Adet / %

2016-TL

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

43 Sayfa

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS PROGRAMI 2012 STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

14.4 Gürültü Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi HEDEFLER ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.4.1 Gürültü haritalarının hazırlanması ￿ehrin gürültü dokusunun çıkartılması ile gürültü seviyesi yüksek bölgeler tespit edilerek gürültü seviyelerini kontrol altında tutabilmek gerekli AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Şehir İçİ Ana Arterlerin Gürültü Haritasının Çıkartılması 20% GIS Tabanında Gürültü Yönetim Sistemi Oluşturulması 20% PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL Gürültü Ölçüm Cihazı Alımı * 20.000 TL Gürültü kirliliği haritası Yapılması/ Yaptırılması * ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.4.2 Gürültü izleme ağının kurulması ￿ürültü seviyesinin yüksek olduğu eğlence merkezleri ağırlıklı yerlerde online ölçümlerle gürültü seviyesinin sürekli izlenmesini sağlamak, online AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Eğlence Ağırlıklı Bölgelerde Online Ses Seviyesi İzleme Ağı PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.4.3 Canlı müzik yayın İzni ve gürültü kontrolü ʊğlence merkezleri, düğün salonları ve müzik yayını olan işletmelerin canlı müzik yayın izni alarak faaliyet göstermelerinin sağlanması, yüksek gürültülü AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Gürültü kirliliğini önlemek amacıyla eğitim semineri yapılması 1 Adet Gürültü kirliliği ile ilgili yasaya aykırı davranışların azaltılması amacıyla 100% canlı müzik yayını olan işletmelerin denetimlerin yapılması PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL 14.5 Bitkisel atık yağların kanalizasyona deşarjının önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması HEDEFLER ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.5.1 Bitkisel Atık Yağların Toplanması, geçici depolanması ve geri kazanımının sağlanması ʊitkisel Atık Yağ üreten işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Atık yağ üreten işletme denetimleri 1500 adet Sözleşme yapan işletme sayısı 70% Atık Yağ Toplanan Konutlar 2% PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL Alışveriş Merkezleri Bitkisel Atık Yağ Toplama Ünitesi 25.000 TL 14.6 (ÖTL) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin geri kazanımı HEDEFLER ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.6.1 (ÖTL) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması ʊastik üreticilerinin, satıcılarının ÖTL leri lisanslı toplayıcılarla sözleşme yapmaları sağlanarak geçici depolama, geri kazanım ve bertaraf tesislerine AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Denetimlerle Sözleşme yapan işletme sayısı 70% PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.6.2 (ÖTL) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin geçici depolanması ÖTL’lerin toplanmasında sorumlu olan üreticilerin talebi doğrultusunda geçici depolama alanı yer tahsisi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Geçici depolama alanı yer tahsisi 1 Adet

Sayfa

44 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PROJELER

PROJE ADI

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

14.7 Çevre envanterinin oluşturulması ve elektronik takip sisteminin kurulması

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

HEDEFLER ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.7.1 Çevre Yönetimi Bilgi Sisteminin Kurulması Ωoğrafi bilgi sistemi veritabanlı olarak hava kalitesi, gürültü, atık yönetimi, temizlik hizmetleri ile ilgili tüm envanter bilgilerinin ve yürütülen hizmetlerin AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Emisyon, Gürültü ve Bitkisel Atık envanterlerinin oluşturulması 25% GIS Tabanında Çevre Envanterlerinin İşlenmesi ve Haritalanması 10% PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL 14.8 Halk sağlığını tehdit eden unsurların yok edilmesi

PROJELER

HEDEFLER ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ʊ4.8.1 Çevrenin korunması ve geliştirilmesine halkın katılımının sağlanması amacıyla seminer, panel, açık oturum, CD, broşür, bilboardv.b. etkinlikler ve Halkın çevreye karşı olan bilincin artması ve çevre ile ilgili yapılan etkinliklere katılımın artması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Toplantı, Seminer Sayısı 4 Afiş, Broşür 10.000 Bilboard, CLP 100 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.8.2 “ Çevre Temizlik Denetçisi” ekiplerinin oluşturulması Çevre temizlik kalitesinin yükselmesi, Çevre kirliliğinin azalması, vatandaş şikayetlerinin azalması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / %

PROJELER

PROJE ADI 2012-TL “ Çevre Temizlik Denetçisi” ekiplerinin oluşturulması 150.000 TL 14.9 Laboratuar Hizmetlerinde Sonuçların Uluslararası Kabul Görmesinin Sağlanması

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

2013-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

HEDEFLER ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.9.1 Çevre Analiz Laboratuarının “akreditasyon ve yeterlik” te sürekliliğin sağlanması, kapasite artırılması ʊaboratuvarda yıllık 2000 adet yakıt analizi gerçekleştirmek ve analizlerin uluslararası kapsamda geçerliliği sağlanarak, müşteri memnuniyeti ile hizmet AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Hizmet Kalitesinin Arttırılması % 80 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Kısırlaştırılan hayvan sayısı PROJELER

14.10 Hayvan sağlığı ve refahının sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ

VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.10.2 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında sahipsiz hayvanların tedavilerinin yapılması 800 adet/yıl

HEDEFLER VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.10.1 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında hayvanların kısırlaştırılması 1000 Adet/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması faaliyeti 1.000 PROJE ADI 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

45 Sayfa

PROJELER

2012-TL

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

AÇIKLAMA

Tedavi edilen sahipsiz hayvan sayısı Köpek, kedi ve diğer sahipsiz hayvanlar

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

600

PROJELER

PROJE ADI

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Sahiplendirilen köpek sayısı Sahiplendirilen kedi sayısı PROJELER

VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.10.3 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında hayvanların sahiplendirilmesi 500 adet/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 500 15 PROJE ADI 2012-TL

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.10.4 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında işaretlenerek alındıkları ortama bırakılması 900 adet/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Bırakılan hayvan sayısı adedi 750 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2012-TL

PROJELER

VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.10.5 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı uygulaması 3000 adet/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Yapılan kuduz aşısı adedi 2.500 Antipazariter ilaç uygulamaları 3.750 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.10.6 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması 2500 adet/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / %

Barınağımıza ilçe belediyelerinin getirdiği köpek sayısı

Yapılacak kısırlaştırma faaliyetleri ile sokak hayvanları sayısı düşüş eğilimi gösterecek olup, performan kriteri hayvan sayısı düşüşü esas alınmıştır.

Vatandaşlarımızın getirdiği hayvan sayısı PROJELER

Vatandaş bilincinin artmasına bağlı olarak artış öngörülmüştür. PROJE ADI

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Yeni hayan pazarı kurulumunun tamamlanması PROJELER

VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.10.7 Yeni hayvan park ve pazar tesislerinin yapılması 2012 yılına kadar tesis tamamlanacaktır AÇIKLAMA

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.10.8 Mobil kurban kesim ünitelerinin yaygınlaştırılması Gelen talebe göre yaygınlaştırılacak AÇIKLAMA

Proje ve ihale süreci bitmiştir. PROJE ADI

46 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa

2012 - Adet / %

3.000 125 2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012 - Adet / %

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012 - Adet / %

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

100%

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PROJELER

PROJE ADI

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Afiş adedi Broşür adedi PROJELER

VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.10.9 Kurbanlık hayvan kesimi ile ilgili bilinçlendirme yayımlarının yapılması Yıllık 10.000 adet afiş - broşür yapılması, dağıtılması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 500 5.000 PROJE ADI 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Mevcut alanların güncellenmesi PROJELER

VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Ơ4.10.10 Çevre sağlığının korunmasına yönelik ilaçlama faaliyetlerine yönelik jit (üreme) alanlarının tespitinin güncelleştirilmesi Her yıl güncellemelere devam edilecektir AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Önceden hazırlanan jit haritasına yeni alanların işlenmesi PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ İlaçlanan açık alan miktarı ilaçlama yapılan kapalı alan m2 miktarı PROJELER

VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.10.11 Çevre sağlığının korunmasına yönelik ilaçlama faaliyetlerinde ilaçlanan açık ve kapalı alan miktarı Yıllık 1500 ha açık ve 40.000 m2 kapalı alanın ilaçlanması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 52 mahalle

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.10.12 Hayvanat bahçesi kurulması Çalışmalar, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile koordineli yürütülecektir AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %

PROJELER

PROJE ADI

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.10.13 Yeni geçici hayvan bakım evinin kurulması Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile koordineli yürütülecektir AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / %

PROJELER

PROJE ADI

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Eğitim adedi PROJELER

VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.10.14 Eğitim Çalışmaları Ev ve süs hayvanı satışı yapan iş yeri sahiplerine ve yerel hayvan koruma görevlilerine eğitim verilmesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ

14.11 Mezarlık hizmetlerinin geliştirilerek sağlanması

2016 - Adet / % 2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

40.000 PROJE ADI

2012-TL

2012-TL

2012-TL

2013-TL

2013-TL

2013-TL

2014 - TL

HEDEFLER MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.11.1 Arşiv çalışmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, mezarlık bilgi sisteminin yaygınlaştırılması 2016 Yılında tamamlanması hedeflenmektedir

47 Sayfa

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

AÇIKLAMA Definle ilgili tüm verilerin bilgisayar ortamına aktarılması MEBİS kapsamına alınan mezarlık alanı (m2) MEBİS kapsamına alınan mezarlık sayısı Yıllık defin hizmeti verilen cenaze sayısı PROJE ADI

2012 - Adet / % 100% 2.128.130 110 3.300 2012-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Ǩ4.11.2 Konya’nın mevcut mezarlıklarının fizibilite ve hâlihazır proje çalışmalarını yaparak, geleceğe yönelik mezarlık ihtiyacını ve özelliklerini tespit 2016 Yılına kadar yeni mezarlık alanları planlayarak %10 artırılacaktır AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Toplam mezarlık alanları (da) 2.128.130 2 110.000 Bitkilendirilen alan (m ) Kullanılan ağaç ve çalı sayısı 5.000 Kullanılan çiçek sayısı 100.000 Mevcut bitkilerin bakımı (adet) 725.000 Mezarlıkların bakımsızlığından şikayetlerin azalma oranı 95% PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.11.3 Tarihi mezar taşlarının bakım ve onarımının yapılması 2016 Yılına kadar tarihi mezar taşlarının bakım ve onarımının yapılması hedeflenmektedir. AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Tarihi Mezar Taşlarının Bakım ve Onarımının Yapılması % 10 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL Tarihi Mezar Taşları Sergi Alanı % 100 2012-TL 16.226 1.723 260 8.937

TOPLAM (TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER

2013 - Adet / %

Personel Giderleri (*1000 TL) Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) Cari Transferler (*1000 TL) Sermaye Giderleri (*1000 TL)

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013-TL

2014-TL

2015-TL

2016-TL

2013-TL

YILLAR 2014-TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

5.306

PERFORMANS TABLOSU İtfaiye Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : 2012 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Personel Sayısı Birim Personele Düşen Vaka Sayısı Yangın Söndürme Hizmeti Kurtarma Hizmeti Merdivenli Hizmeti Motopomp (Su Çekme) Hizmeti Yol Sulama Hizmeti

Sayfa

48 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2012-TL 15.791 5.000 10.791 2012 - Adet / % 110 45 5.000 275 450 50 400

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1.200 500 50 VY %100 209 163 hektar 6 dk 2 7 25-40 sn. 70.000 15.000 55.000 60 60 saat %100

HEDEFLER İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 15.1.1 Yeni grup ve müfreze hizmet binalarının planlanması ve hizmete açılması Bina inşaatlarının 2014 sonunda tamamlanması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Hizmete açılacak itfaiye grubu 1 Müfreze sayısı 2 Müfrezedeki araç sayısı 5 Müfrezedeki çalışan sayısı 30 Müdahale sayısı 200 Müdahale cinsi (Kurtarma ,yangın vb) 200 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL Müfreze açılması 2 İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 15.1.2 İtfaiye yangın, afet ve acil durum planlarının hazırlanması, yeterli gerekli ekipmanların alınması Planların 2013 sonunda, ekipmanların alınmasının 2016’ da tamamlanması. AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % İtfaiye araç alımı 9 Kurtarma araç sayısı 2 Yangın araç sayısı 27 Sulama ve Hizmet araçları 15 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL İtfaiye araç alımı 2.500 İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 15.1.3 Diğer kuruluşlarla koordine kurulması 2 toplantı/yıl yapılması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 3.Ana Jet üst komutanlığı ortak eğitim 1 Hava meydanları ile ortak eğitim 1 Konya'daki Askeri birliklere eğitim verilmesi 2 112 Acil Kurtarma ile ortak eğitim 4 İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile ortak eğitim 2 Kurum içinde yapılan toplantı sayısı 4 Kurum Dışında katılınılan toplantı sayısı 3

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

49 Sayfa

STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

İşyeri Kontrol Hizmeti Proje Kontrolleri Yangın Eğitim Hizmeti Müdahale Süresi Uygun Araç ve Personel İle Müdahale Oranı Görev Alanı (km2) Yangın Mahalline Ortalama Ulaşma Süresi Kurtarma Aracı Sayısı Merdivenli Sayısı Birimden Çıkış Süresi Gelen Toplam İhbar Sayısı Gerçek İhbar Adedi Yanlış İhbar Adedi Verilen Eğitim Adedi Verilen Eğitim Süresi Eğitim Alanların Memnuniyet Oranı 15 İtfaiye teşkilatının güçlendirilmesi, etkinliğinin daha da artırılması 15.1 Yeni grup ve müfreze hizmet binalarının kurulması

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

DİĞER FAALİYET ve PROJELER

PROJE ADI Eğitim yapılması 15.2 İtfaiye teşkilatının çağın gereklerine uygun hale getirilmesi

2012-TL 10

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

HEDEFLER İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ é5.2.1 Elimizde yeterli olan mevcut itfaiye araç ve gereçlerimizi Konya ilinin tüm ilçe ve köylerine konuşlandırılacak şekilde takviye etmek ve eğitmek Ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut araçların her yıl aşamalı olarak yenilenmesini sağlamak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Ömrünü tamamlamış araç yaş aralığı 0 - 10 27 Ömrünü tamamlamış araç yaş aralığı 0 - 20 4 Ömrünü tamamlamış araç yaş aralığı >20 13 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL Yeni araç alımı 2.500 İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 15.2.2 Yeni itfaiye merkezleri ve mobil istasyonlar oluşturmak 2012 de 2, 2013 de 1 yeni merkez oluşturulması, devam eden yıllarda planlamasının yapılması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Kaşınhan Grubumuzun Binasının Yenilenmesi 1 ad. Akom binasının ihale ve yapımı 1 ad. Müfreze açılması 2 ad. PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL Müfreze açılması 2 İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 15.2.3 Acil kurtarma ve sualtı kurtarma ekiplerini sürekli eğitimli ve hazır tutmak, tatbikatlar yaptırmak Yılda 3 defa eğitim yapmak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Beyşehir Gölünde eğitim 6 ad. Altınapa Barajında eğitim 6 ad. Diğer Sualtı ekipleri ile ortak eğitim 6 ad. Yapılan Kurum içi Eğitici Toplantılar (Hizmet içi eğitim) 2 Kurum içi mutad kontrol turları 2 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL Eğitim yapılması 10 2012-TL 2013-TL 2014-TL 2015-TL 2016-TL TOPLAM (TL) 15.791 Personel Giderleri (*1000 TL) 5.490 Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) 850 Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) 6.898 Cari Transferler (*1000 TL) 1 Sermaye Giderleri (*1000 TL) 2.552 PERFORMANS TABLOSU Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : 2012

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Personel Sayısı

Sayfa

50 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2012-TL 1.958 4.000

2013-TL

YILLAR 2014-TL

2015-TL

2016-TL

2012 - Adet / %

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

16 Bilişim teknolojilerinin kurum içi ve kurum dışı ilişkiler de kullanımını yaygınlaştırmak 16.1 Bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak HEDEFLER Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 16.1.1 Belediye Hizmetlerini internetten takip imkanı sağlamak Belediyenin halka sunduğu hizmetlerin duyuru ve tanıtımlarının etkili bir biçimde internet üzerinden yapılması. AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Elkart Kullanıcılarına Toplu Mail Sistemi 1 Elkart Kullanıcılarına Toplu SMS Sistemi 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 100

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

16.1.2 Belediye internet sayfası üzerinden sunulan online hizmetlerin arttırılması. éalkın tüm birimlerimize internet üzerinden müracaatının ve işlemlerinin takibinin sağlanması (e-belediye), online ödeme tekniklerinin kullanılarak AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Elkart başvurularının ve ödemelerinin internet üzerinden yapılması 1 Huzur bahçesi online başvuru yazılımı 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL

16.1.3 Belediyenin diğer resmi kurum ve kuruluşlarla bilişim teknolojileri alanlarında işbirliğinin kurulması éevcut yönetmelikler ve yapılacak protokoller çerçevesinde diğer resmi kurumlarla veri paylaşımı yaparak e-devlet hizmetlerine yardımcı olmak, halka AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % MEB ile öğretmen öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı 1 Selçuk Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı 1 MERNİS bilgilerinin aktif olarak kullanılması 1 Anadolu Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı 1 Mevlana Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı 1 Karatay Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı 1 Konya Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL

16.1.4 Belediye hizmet araçlarının dijital ortamda takibi Belediye hizmet araçlarının kullanımında verimlilik ve tasarrufu sağlamak için araç takip sisteminin kurulması ve yönetilmesi. AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Araç kiti 200 Araç izleme yazılımı 1 Sistem sunucusu 1 Toplu ulaşım izleme merkezinin oluşturulması 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL

2016 - Adet / %

2016-TL

16.2 Bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin sağlanması HEDEFLER Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 16.2.1 Sistem sürekliliğinin sağlanmasına yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi Mevcut sistem ve hizmetlerin devamlılığının sağlanması ve çalışır durumda tutulması. AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Elkart sisteminin çalışır durumda tutulması 1 Sistem odası iklimlendirme bakımlarının yapılması 1 Sunucu ve ağ aktif cihazlarının bakımlarının yapılması 1 Sunucu replikasyonlarının yapılması 1

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

51 Sayfa

STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PROJELER

PROJE ADI

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

16.3 Teknolojik altyapıyı geliştirmek

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

HEDEFLER Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 16.3.1 Fiber Optik altyapının genişletilmesi elediyenin dış birimleri ile merkez binamız arasında GigaBit hızında ağ haberleşmesini sağlamak, kurulması planlanan EDS(Elektronik Denetleme AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Yeni güzergahlara alt yapı tesislerinin yapılması 40 km PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL 700 16.3.2 Donanım alt yapısının geliştirilmesi éirimlerin ihtiyaçları doğrultusunda sunucu ve istemci bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. donanım unsurlarının satın alınması ve çalışma ömrünün bitirmiş AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Yeni bilgisyar alınması 100 Yeni çevre birimlerinin alınması 50 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL

16.3.3 Sunucu bilgisayarların sanallaştırılması elediyenin gerek vatandaşlara gerekse diğer kurumlara yönelik sunduğu hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan sunucu bilgisayarların konsolidasyonu AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % 20 adet sunucunun sanal sunucuya dönüştürülmesi 20 3 adet üst düzey sunucu ve 1 adet storage alınması 4 Sanallaştırma yazılımı alınması PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL 250 16.3.4 Yazılım temini Ėirimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yazılımların belediye personelleri tarafından oluşturulması ya da dışarıdan temin edilmesi AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Belediye Otomasyon Sisteminin sürekliliğinin sağlanması 1 Otagar plaka tanıma sistemi 1 Personel elkartının aktif kullanımının arttırılması 1 Yeni validatör yönetim ve raporlama yazılımları 1 Yeni EYC yönetim ve raporlama yazılımı 1 Yeni asansör sistemi yazılımları 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL

2016 - Adet / %

2016-TL

16.4 Güvenlik ve Afet Yönetim sistemlerinin kurulması HEDEFLER Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 16.4.1 Güvenlik kamera sisteminin sağlanması ve geliştirilmesi õelediye hizmet binaları ve alanlarının (parklar, alt geçitler, üst geçitler vb.) içine ve dışına yerleştirilecek kameralar yardımıyla güvenliğin sağlanması. AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Güvenlik Kamerası alımı 80 Turistik amaçlı şehir kameraları alımı 10 Bina içi ve dışı güvenlik kamerası alımı 100 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL 400

52 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa

2012-TL 300

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 16.4.2 Felaket kurtarma ve iş sürekliliği sisteminin kurulması erhangi bir felaket durumunda devreye girecek yedek sistem merkezlerinin kurulması, felaket senaryolarının oluşturulması, felaket durumunda AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Belediye dış birimlerinden birine yedekleme merkezinin kurulması 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL TOPLAM (TL)

DİĞER FAALİYET ve PROJELER

Personel Giderleri (*1000 TL) Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) Cari Transferler (*1000 TL) Sermaye Giderleri (*1000 TL)

2012-TL 1.958 160 50 1.498

2013-TL

2014-TL

2012-TL 11.249 3.153 8.096 2012 - Adet / % 40 2.400 110 1.600 420.000

2013-TL

YILLAR 2014-TL

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

250

PERFORMANS TABLOSU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : 2012 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2015-TL 2016-TL TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Personel Sayısı Gelen Evrak Sayısı Yapılan İhale Sayısı Doğrudan Temin Evrak Sayısı Ambarlarda bulunan taşınır malzemelerin sayısı Yıl sonu itibari ile ambarlarda bulunan demirbaş ve tüketim malzemelerinin 60.970.352 parasal değer toplamı TL Yıllar itibari ile zayi olan ve kullanım miadı dolan malzemelerin ortalama 250.000 değeri TL Atölyelerimizde yapılamayıp Ücreti karşılığında piyasada yaptırılan iş yüzdesi (1 yıl içerisinde arızaya piyasaya gönderilen araç ve makine 20 / %3 gelen tüm araç gereç ve makinelerin toplamına göre) Adet sayısı Belediyemize yeni alınan araç ve Yıllara göre bakımı yapılan araç gereç ve makine sayısındaki artış yüzdesi 56 / %8 gereç sayıları Yıllık çay diğer içecekler tüketim miktarı (adet) Yıllık yapılan traş sayısı (adet) Yıllık kullanılan temizlik malzemesinin parasal değer toplamı (TL) STRATEJİK AMAÇ 17 Taşınır mal yönetimi sisteminin iyileştirilmesi ile araç ve çalışma verimliliğin artırılması STRATEJİK HEDEF 7.1 Demirbaş sınıfındaki araç ve gereçlerin zimmet edindirilmesi ve zimmetten düşürülmesi esnasında ortaya çıkan karmaşıklığın önüne geçmek TANIMLAR HEDEFLER MÜDÜRLÜK FAALİYET 17.1.1 Demirbaş takip sisteminin kurulması PERFORMANS ÖLÇÜTÜ ￿emirbaş sınıfından sayılan tüm araç ve gereçlerin kullanıma alınmasından, kullanım dışı kalmasına kadar geçen süre içerisindeki takibi ve kontrolü PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % PROJE ADI

2015-TL

2016-TL

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR

Ǩ7.2 Personelimizin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliği artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak için hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uygulanması HEDEFLER

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

53 Sayfa

PROJELER

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

17.2.1 Bilgisayar kursu verilmesi Personelimizin bilgisayar kullanım performansını artırılarak azami fayda sağlanacak. AÇIKLAMA 2012 - Adet / %

PROJELER

PROJE ADI

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

17.2.2 Tabi olduğumuz yasaya yönelik eğitim verilmesi Yaptığı işe hakim personel yetiştirilecek. AÇIKLAMA

PROJELER

PROJE ADI

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

17.3 Sürekli gelişme ve iyileşme sağlanması

PROJELER

PROJE ADI

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

17.4 Belediyemiz toplu taşıma araçlarındaki gereğinden fazla duraklamayı veya sapmayı engelleme

PROJELER

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012 - Adet / %

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

HEDEFLER 17.3.1 Satın alma sisteminde iyileştirme yapmak ￿atınalma destek hizmetlerinde toplam kalite uygulamasına geçerek mal ve hizmet alımlarına esneklik ve etkinlik kazandırılacak ve toplu alımlara AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % 2012-TL

2014 - TL

17.4.1 Araç takip sisteminin kurulması Belediyemize ait toplu taşıma araçlarına iki yıl içerisinde araç takip sistemi kurulacak ve aktif hale getirilecek AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 9.000 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

17.5 Belediyemiz araçlarında ortaya çıkan tespit/bakım sürelerinin azaltılması

PROJELER

PROJE ADI

DİĞER FAALİYET ve PROJELER

2013-TL

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

HEDEFLER

HEDEFLER 17.5.1 Özel aparat sistemlerinin kurulması Araç arıza ve bakım süreleri azaltılacak AÇIKLAMA

TOPLAM (TL) Personel Giderleri (*1000 TL) Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) Cari Transferler (*1000 TL) Sermaye Giderleri (*1000 TL)

54 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa

2013 - Adet / %

2012 - Adet / % 4.000 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012-TL 11.249 2.485 380 8.183 3.200 198

2013-TL

2014-TL

2015-TL

2016-TL

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS TABLOSU Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : 2012 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2013-TL

YILLAR 2014-TL

2015-TL 2016-TL TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) 20.000 21.000 23.000 25.000 DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Toplam Personel Sayısı 124 STRATEJİK AMAÇ ￿8 Konya’nın kültür, sanat ve sosyal alanındaki gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe merkezi haline getirilmesini sağlamak için etkinlikler STRATEJİK HEDEF 18.1 Sosyal ve Kültürel aktivite mekanları oluşturulması TANIMLAR HEDEFLER MÜDÜRLÜK KÜLTÜR MERKEZİ ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 18.1.1 Mevlana Kültür Merkezi’nin şehrin aktivite merkezi olarak kullanılması PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Etkinlik sayısını tüm yıla yayarak maksimum kullanımını sağlamak etkinlik/yıl PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Konferans,Sempozyum,Panel 50 Seminer,Sergi PROJELER PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL Yapılacak Aktiviteler 50 MÜDÜRLÜK KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 18.1.2 Kültür Park’ın Sosyal ve Kültürel aktivite mekanı olarak etkin kullanılması PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Altın başak Kültür ve Sanat Festivali Programlarının her yıl düzenlenmesini sağlamak PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Altınbaşak Festivali 1 PROJELER PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL Altın Başak Festivali Düzenlenmesi 300 MÜDÜRLÜK SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 18.1.3 Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nin yıl boyunca gençlere yönelik etkinlikler düzenlemesi PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Ėençlik Merkezi’nin gençlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet merkezi olarak kullanılmasını sağlamak etkinlik/Yıl PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Hobi Kursları açılması - 3000 kişi 9 Branşta Yaz Okulu- (ilköğretim- ortaöğretim )-500 kişi 1 Konya Kültürel Gezi Programı -2.000 kişi 10 Üniversite öğrencileriyle Kamp Programları 250 kişi 15 Seminer Programları-Katılımcı 1.000 kişi 2 Masa Tenis Turnuvası-Katılımcı 90 Kişi 3 Santraç Turnuvası -Katılımcı 200 Kişi 2 Yıl Sonu Sergi Etkinliği 1 Çorba İkramı 162.000/6 ay 1 PROJELER PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL Gençlik Merkezi Etkinlikleri 450 MÜDÜRLÜK KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 18.1.4 İstiklal Harbi Şehitliğinin şehrin tarih bilincinin oluşturulması için ziyaretçi sayısının artırılması PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 1 milyon ziyaretçi / Yıl PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Gelen Ziyaretçi Sayısı (Yıllık) 1.200.000 Tanıtım CD'si Yaptırılması. 50.000 PROJELER PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL Materyal oluşturma Projesi 50

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

55 Sayfa

2012-TL 7.325 19.000

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

MÜZE - KÜTÜPHANELER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.1.5 Koyunoğlu müze ve kütüphanesinin aktif hale getirilmesi Ziyaretçi sayısının 30.000 çıkarmak / Yıl AÇIKLAMA Gelen Ziyaretçi Sayısı Kitap sayısı Web Sayfası PROJE ADI

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.1.6 Zidankale Selçuklu müzesinin teşhir edilmesi ve panoromik sergi alanların oluşturulması 2012 yılına kadar,ziyaretçi/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Diaromik resim yaptırılması 1(Bir) Sergi uniteleri yaptırılması 1(Bir) PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Panoromik Müze yapılması işi 1.500 KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.1.7 Hz. Mevlana‘nın öğreti ve ritüellerinin aslına uygun olarak öğretilmesi amacı ile mevlihane yapılması 2016 yılına kadar AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Mevlevihane 'nin proje çalışması 1 (Bir) PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Proje hazırlanması işi 100 18.2 Kültürel ve Sosyal tanıtım faaliyetleri düzenlemek HEDEFLER KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.2.1 Kültür, Sanat ve Sosyal etkinlikleri düzenlemek. 3 adet / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Sempozyum 3 Sergi 3 Konferans 3 Kongre 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Kültür Sanat Sosyal Etkinlik yapım işi 500 18.2.2 Konserler düzenlemek 6 adet / Yıl AÇIKLAMA Konser düzenlemek PROJE ADI Konser düzenleme işi Sam Şube Müdürlüğü 18.2.3 Yarışmalar düzenlemek 3 adet / Yıl AÇIKLAMA ilköğretim 5.sınıf öğrencilerine bilği ve eğlence programı PROJE ADI Hem Egleniyorum Hem Öğreniyorum.

56 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa

2012 - Adet / % 16.000 45.000

2012 - Adet / % 6 2012-TL 300

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012 - Adet / % 30 2012-TL 180

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Sam Şube Müdürlüğü 18.2.4 Panel, Sempozyum ve Konferanslar düzenlemek 12 adet / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Sivil Toplum Örgütleriyle Panel ve Konferans yapılması 120 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Şehir Konferansları 1 100 SAMM ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ 18.2.5 Tarihi ve Kültürel Mirası tanıtımına yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi 120 adet / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Kültür turları 300 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Kültür turları 30 KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.2.6 Ulusal ve uluslar arası kültür günleri düzenlemek 12 adet / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Uluslar Arası Kültür Günleri org. 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Uluslar Arası Kültür Günleri org.yapım işi 210 Ý8.3 Kültürel bir değer olan Hz. Mevlana’nın ulusal ve uluslar arası platformda tanıtılması ve hoşgörü kültürünün anlaşılmasının sağlanması HEDEFLER KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.3.1 Hz. Mevlana’yı tanıtıcı fikir ve sanat eserlerinin oluşturulması 4 adet / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Konya Prestij Kitabı 1 Klasik Edebiyatta Mevlana Etkisi 1 Mevlana ve Mevlevilik Albümü 1 Mevlana Külliyatı 1 Şeb-i Aruz Tarihçesi 1 Mevlana Hoşgörüsü 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Mevlana Fikir Tanıtım ve yapım işi 500 KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.3.2 Mesnevi’nin Dünya dillerine çevrilmesi 2 adet / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Mesnevi’nin Çevrildiği Dil Sayısı İngilizce Baskı Adedi 2.000 Almanca Baskı Adedi 1.000 İtalyanca Baskı Adedi 1.000 Farsça Baskı Adedi 1.000 Türkçe Baskı Adedi 3.000 İspanyolca 1.000 Türkmence 1.000 Arapça 1.000 Arnavutça 1.000 Boşnakça(1. Cilt) 1.000 Japonca 1.000

2016 - Adet / % 2016-TL

2016 - Adet / % 2016-TL

2016 - Adet / % 2016-TL

2016 - Adet / %

2016-TL

2016 - Adet / %

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

57 Sayfa

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

İscveçce 1.000 Özbekçe 1.000 Boşnakça(6 Ciltli) 2.000 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL çeviri işi yaptırılması 600 KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.3.3 Mevlana ile ilgili ulusal ve uluslar arası panel, toplantı, sema gösterisi ve sempozyum düzenlenmesi 12 adet / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Yurt İçi Sema Gösterisi Adedi 104 Mevlana İle İlgili Panel Sayısı 3 Mevlana İle İlgili Panele Katılan Kişi Sayısı Sultan Veled İle İlgili Sempozyum Sayısı 1 Mevlana İle İlgili Sempozyuma Katılan Kişi Sayısı Mevlana,Konferans ve Sema ile ilğili 104 Mevlana İle İlgili Konferansa Katılan Kişi Sayısı PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL aktiviteler yapım işi 900 AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ 18.3.4 Somut olmayan kültürel miras Sema’nın ulusal ve uluslar arası platformda gösterimi 6 adet / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Yurt Dışı Sema Gösterisi Adedi 4 Yurt Dışında Yayın Adedi 2 Yurt Dışında Yayın Süresi PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL sema gösterisi yapımı 350 KÜLTÜR MERKEZİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.3.5 Sema programlarının haftalık sonlarında periyodik icrası 104 adet / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 52 Hafta Sema Töreni Düzenlemek 52 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL M.K.M sema gösterisi işi 500 18.3.6 Mesnevi’nin Türkçe ve İngilizce seslendirilmesi ve şerhinin yapılması 2012 / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Türkçe-İngilizce Mesnevi Şerhi 1 PROJE ADI 2012-TL Şerh hazırlama işi 30 18.4 Kent Kültürü ve Kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

HEDEFLER SAMM ŞB MÜDÜRLÜĞÜ VE KÜLTÜR SANAT MÜDÜRLÜĞÜ 18.4.1 Halkın her kesiminden kent kültürü ve kentlilik bilincinin oluşturulması 24 program / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Mahalleler Kitabı 2.000 Konya Rehberi 10.000 Konya Fotoğrafları Külliyatı 1.000 Konya Kadı Sicilleri 10

58 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa

2015-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL Kentlilik bilincinin oluşturulması 300 SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ õ8.4.2 Paydaş kurumlarla birlikte Konya’da sosyal olarak dezavantajlı bölgelerde ilköğretim okullarında kent kültürü ve kentlilik bilinci projesinin hayata 100 program / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / %

PROJELER

PROJE ADI

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.4.3 Mahalle günleri düzenlenmesi 12 program / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Şehrimizdeki Mahallelerde halkımıza sosyal aktivitelerin yapılması 20 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL MAHALLE ŞENLİKLERİ 60 SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.4.4 Şehir buluşmaları etkinlikleri 2 program (bisiklet ve uçurtma şenliği) / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Halkımızla beraber bisiklet günü ve uçurtma şenliği 2 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL BİSİKLET GÜNÜ-- UÇURTMA ŞENLİĞİ 15 SAMM ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ 18.4.5 İlköğretim öğrencilerine yönelik kültür gezileri 180 program / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Konyanın tarihi ve turistlik yerlerin gezdirilmesi 180 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL Kentimizi Tanıyalım projesi yapım işi 200 18.5 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması, kültürel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

HEDEFLER AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.5.1 Konya Kültür Elçileri Platformunun oluşturulması 25 Eğitim ve Program / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Yıl boyunca 50 Kişi Şehir Gönüllüsü 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Kültür etkinliği yapım işi 50 SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.5.2 Sosyal olarak dezavantajlı grupların Konya’nın tanıtımına katkı sağlaması amacıyla yapılacak faaliyetler 52 adet / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Konya'da Göç ve Kentleşme 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Kültür tanıtım işi 10 AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.5.3 Ulusal ve Uluslar arası fuarlara katılım 5 Adet / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Uluslar arası Kitap Fuarına katılım 2 uluslar arası Turizm Fuarına katılım

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

59 Sayfa

PROJELER

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Fuar katılım projesi 140 KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.5.4 Konya ansiklopedisinin tamamlanması 2 Adet / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Konya Ansiklopedisi 4 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL ansiklopedi hazırlatma işi 90 KÜLTÜR VE SANAT FAALİTLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ ---SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.5.5 Tarihi ve kültürel mirasın tanıtım faaliyetleri 100 Adet kitap,broşür,CD, etkinlik, gezi/Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Çocuklara Kentçilik Bilincinin oluşturulması 120000 kişi Konya Kent Çocuk Dergisi Konya Türküleri Albümü 2.000 Konya Tanıtım Broşürü 20.000 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Tarihi kültürel miras tanıtım işi 150 SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ Ė8.5.6 Konya Tarihi bakımından değer taşıyan kültürel kimliği yansıtan evlerin restorasyonu konusunda bilinçlendrimesi ve özendirilmesi 2016 yılına kadar / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Emekliler Lokalinin üyelerinin tarihi yerleri tanıması 1 Konya Tarihi ve Mimarisi Yapıları Proje Çalışması 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL kültürel kimliği yansıtan evlerin restorasyonu konusunda bilinçlendrimesi 40 ve özendirilmesi işi 18.6 Kültür ve sanat ve organizasyon çalışmalarının etkinleştirilmesi HEDEFLER AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB . MÜDÜRLÜĞÜ 18.6.1 2016 yılı sonuna kadar Avrupa Kültür Başkentliği Projesine katılım çalışmalarını tamamlamak 1 Adet / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Kültür Başkentliği Projesi 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Kültür Başkenti olmassı için yapılacak çalışmalar 100 KÜLTÜR MERKEZİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.6.2 2012 Yılı sonuna kadar www.mkm.gov.tr web sayfamızda tüm etkinlik bilgilerinin yayınlanması ve güncelleştirilmesi Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Web sayfası güncelleme 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL wep tasarım ve güncelleme 5 AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ - SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 18.6.3 UIusal ve uluslar arası kültürel ve sanatsal organizasyonlar yapmak 6 Adet / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını Kentimizde Dünya 1 çocuklarına tanıtılması Uluslar Arası Organizasyon 5

Sayfa

60 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2016-TL

2016 - Adet / % 2016-TL

2016 - Adet / %

2016-TL

2016 - Adet / %

2016-TL

2016 - Adet / % 2016-TL

2016 - Adet / % 2016-TL

2016 - Adet / %

PERFORMANS PROGRAMI 2012 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 23 Nisan Çocuk Şenliği 1.250 9 Konya’nın uluslararası alanda itibarlı ve saygın bir kent haline gelmesi ve belediyemizin uluslararası projelerden faydalanması 19.1 Uluslararası birliklere üye olmak ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek HEDEFLER AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ 19.1.1 Eurocities, Intercities, İslam Kültür Örgütü, Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler Birliğine üye olunması 2016 yılının sonuna kadar AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Eurociti'e üye olunması 1 I.C.L.E.İ ye üye olunması 1 üyelik aidatları 20 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ ˜9.1.2 Şehrimizin ve belediyemizin yurt dışı organizasyonlarına katılarak şehrin en iyi şekilde temsil edilmesini ve tanıtılmasını sağlamak 2016 yılının sonuna kadar AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Los Angeles Anadolu Yemek ve Kültürleri festivali 1 Londra Türk Günleri Festivali 1 Multikültür Festivali 1 Baltık Türk Günleri Festivali 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL yurt dışı organizasyonlarına katılarak şehrin en iyi şekilde temsil 400 edilmesini ve tanıtılmasını sağlamak AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 19.1.3 Dünya Kültür şehirleri birliğinin oluşturulması 2016 yılının sonuna kadar AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Kültür Şehirler Birliği alt yapısının oluşturulması 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Birlik oluşturma organizasyonu 100 19.2 Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi HEDEFLER AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 19.2.1 Mevcut kardeş şehirler ile ilişkileri yeniden değerlendirmek ve aktif hale getirmek 2012 yılında değerlendirme, devam eden yıllarda kardeş şehirlerin arttırılması AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Pakistan Multan ile İlişkilerin Aktifleştirilmesi 1 Afganistan Belh ile ilişkilerin Aktifleştirlmesi 1 İspanya Cordoba Şehri ile ilişkilerin Aktifleştirilmesi 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Kardeş şehir geliştirme projesi 100 AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 19.2.2 Yeni ilişkiler kurulan yabancı şehirlerle kardeş şehir olunması için çalışmalar yapmak 2016 yılı sonuna kadar 2 adet / yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Litvanya Vilnius ile Kardeş Şehir olunması 1 İran Tebriz ile Kardeş Şehir olunması 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Kardeş şehir organizasyonu 80

2016-TL

2016 - Adet / %

2016-TL

2016 - Adet / %

2016-TL

2016 - Adet / % 2016-TL

2016 - Adet / %

2016-TL

2016 - Adet / %

2016-TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

61 Sayfa

PROJELER

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 19.2.3 Kardeş şehirler ile sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin kurulması 2016 yılı sonuna kadar 4 adet / yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Kardeş Şehirler ile Sosyal Çalışmalar yapma 2 PROJE ADI 2012-TL AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 19.2.4 Kardeşlik günleri organizasyonunun yapılması 2016 yılı sonuna kadar 1 adet / yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Kardeşlik Dış Organizasyon Projelendirilmesi 1 PROJE ADI 2012-TL Organizasyon yapım işi 100 19.3 Ulusal (Mevka) ve Uluslararası (Avrupa Birliği) projeler gerçekleştirmek

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

HEDEFLER AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 19.3.1 Proje çalışma grubunun aktifleştirilmesi 15 Kişi / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Ulusal ve Uluslar arası Proje Ekibinin Kurulması 1 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Proje ekibi eğitimi 50 AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 19.3.2 Avrupa Birliği fonlarından ve kredi imkanlarından maksimum seviyede faydalanılması için çalışmalar yapmak 12 Toplantı / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Brüksel'e ve MFIB-Y Proje sayısı 2 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL AB fonlarını geliştirme projesi 20 AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 19.3.3 Avrupa Birliği 2007 – 2013 Kültür Programı için projeler hazırlamak 2 Adet / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Kültürel proje 2 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Proje hazırlama işi 22 AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 19.3.4 Avrupa Birliği Gençlik Programları için projeler hazırlamak 10 Adet / Yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Gençlik Proje Sayısı 6 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ 19.3.5 Avrupa Gençlik Başkentliği için proje çalışmaları yapmak 1 Adet / Yıl AÇIKLAMA 2015 Yılı başvurusunun yapılması PROJE ADI Başvuru bedeli

62 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa

2013 - Adet / %

2012 - Adet / % 1 2012-TL 6

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ 19.3.6 Avrupa Birliği müktesebat eğitimleri ve proje eğitimleri vermek 2 Adet / Yıl AÇIKLAMA Proje Yazma Eğitimi PCM Yerel Yönetimleri İlgilendiren 10 Mük.Başlığı Eğitimi PROJE ADI TOPLAM (TL)

DİĞER FAALİYET ve PROJELER

Personel Giderleri (*1000 TL) Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) Cari Transferler (*1000 TL) Sermaye Giderleri (*1000 TL)

2012 - Adet / % 2 10 2012-TL 25 2012-TL 7.325 652 110 6.496

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013-TL

2014-TL

2015-TL

2016-TL

2012-TL 3.846 2.500 1.346 2012 - Adet / % 150

2013-TL

YILLAR 2014-TL

2012 - Adet / % 150 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

67

PERFORMANS TABLOSU Zabıta Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : 2012 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2015-TL 2016-TL TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Personel Sayısı Kesilen Ceza Sayısı (1608 ve 5326 Say. Kan. Göre Düzenlenen İdari 5.100 Yaptırım Karar ve Tespit Tutanakları) Denetim Sayısı 10.000 İlgililere Yapılan Tebligat Sayısı 5.500 İhtar Edilen İşyeri Sayısı 2.500 Belediye Malı Hasar Tespit Tutanak Sayısı 700 STRATEJİK AMAÇ õ0 Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükûnunu STRATEJİK HEDEF 20.1 Zabıta hizmetlerini lokalolmaktançıkarıp, kentin geneline yaymak TANIMLAR HEDEFLER MÜDÜRLÜK FAALİYET 20.1.1 Zabıta amirliği sayısını artırmak PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 2014 yılına kadar zabıta amirlik sayısını 10 adet yapmak (Mevcut 6) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % 6 PROJELER PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL

PROJELER

20.1.2 Zabıta memuru sayısını artırmak 2014 yılına kadar norm kadro sayısının 3/2 sine ulaştırmak AÇIKLAMA Personel Sayısı (Genel Personel Sayısı) PROJE ADI

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ

20.1.3 Zabıta hizmet araç sayısını artırmak 2014 yılına kadar özmalaraç sayısını 10 adet yapmak

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

63 Sayfa

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

AÇIKLAMA Büyükşehir Belediyesinin Yetki ve Sorumluluğunda Olan Alanlarda Zabıta Hizmetlerini Yerine Getirmek Üzere Kullanılan Özmal Araç Sayısı

PROJELER

PROJE ADI

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

20.2 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Sayfa

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

8 Adet 2012-TL

HEDEFLER 20.2.1 Vatandaş talep ve şikayetlerinin karşılanma süresi 7 Gün AÇIKLAMA Başkanlığımıza Havale Edilen ve e-Posta Adresine Kent Sakinleri Tarafından Yapılan, Talep ve Şikayetleri Bildirir Müracaatların Değerlendirilmesi PROJE ADI

20.2.2 İşyeri sahiplerinin talep ve şikayetlerinin karşılanma süresi 15 Gün AÇIKLAMA Başkanlığımıza Havale Edilen ve e-Posta Adresine İşyeri Sahipleri Tarafından Yapılan, Talep ve Şikayetleri Bildirir Müracaatların Değerlendirilmesi PROJE ADI

20.2.3 Engellenen kayıt dışı ekonomik faaliyet sayısı İşlem yapılan faaliyet adedi/yıl AÇIKLAMA 5326 SayılıKabahatler Kanunu'nun 38/1.Maddesine Aykırı Olarak Seyyar Satıcılık Yapanlar Hakkında Uygulanan İşlemler 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/m Maddesine Göre Emanete Alınan Malzeme Miktarı (adet) Süresi İçinde Cezası Ödenerek Geri Alınmayan ve Gıda Bankalarına Teslim Edilen Malzeme Miktarı (KG) PROJE ADI

PROJELER

20.2.4 Dilenciliğin önlenmesine yönelik faaliyet sayısı İşlem yapılan şahıs adedi/yıl AÇIKLAMA 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33/1.Maddesine Aykırı Olarak Dilencilik Yaptığı Tespit Edilenler Hakkında Uygulanan İşlemler Dilencilik Yaptığı Tespit Edilenler Hakkında Uygulanan İşlemler 5326 SayılıKabahatler Kanunu'nun 33/2.Maddesine Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesine Karar Verilen İşlem Miktarı PROJE ADI

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ

20.2.5 Otobüs Terminallerindeki İşyerlerinin Denetlenmesi Denetlenen işyeri adedi/Yıl

64 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2012 - Adet / %

2012 - Adet / % 750 Adet

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012 - Adet / % 750 Adet

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012 - Adet / % 1500 Adet

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012 - Adet / %

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

900 Adet _ 2012-TL

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

AÇIKLAMA Şehirlerarası Otobüs Ter. ile Karatay Kırsal Otobüs Ter.de Faaliyet Gösteren İşyerlerinin İlgili Yasal Mevzuata Göre Denetlenmesi İlgili Yasal Mevzuata Aykırı Hareket Ettiği Tespit Edilerek Kapatılan İşyeri Sayısı PROJE ADI

2012 - Adet / %

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

200 Adet _ 2012-TL

20.2.6 Konya Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilen işyerlerinin denetlenmesi Denetlenen işyeri adedi/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile 394 Sayılı Hafta Tatili Kanuna Göre 900 Adet Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Denetlenmesi İlgili Yasal Mevzuata Aykırı Hareket Ettiği Tespit Edilerek Kapatılan İşyeri _ Sayısı PROJE ADI 2012-TL

20.2.7 Konya Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilen ticari taksilerin denetlenmesi Denetlenen taksi adedi/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Denetim Yapılan Ticari Taksi Adedi 350 Denetimlerde Eksiklikleri Tespit Edilen, Cezai İşlem Uygulanan 50 Gerçek/Tüzel Kişilik PROJE ADI 2012-TL

20.2.8 Konya Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilen ticari minibüslerin denetlenmesi Denetlenen minibüs adedi/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Denetim Yapılan Ticari Minibüs Adedi 400 Adet Denetimlerde Eksiklikleri Tespit Edilen, Cezai İşlem Uygulanan 100 Adet Gerçek/Tüzel Kişilik PROJE ADI 2012-TL

20.2.9 Konya Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilen servis araçlarının denetlenmesi Denetlenen servis araç adedi/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Denetim Yapılan Servis Aracı Adedi 350 Adet Denetimlerde Eksiklikleri Tespit Edilen, Cezai İşlem Uygulanan 50 Adet Gerçek/Tüzel Kişilik PROJE ADI 2012-TL 20.3 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek

HEDEFLER 20.3.1 Reklam, ilan ve tanıtım elemanlarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi Tespit edilen-işlem yapılan/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Şehir Estetiği Reklam Tanıtım ve Tabela Yön.liğine Göre Tanıtım Elemanlarının Uygun Hale Getirilmesi/İzin Alınmasının Elemanlarının 450 Adet Uygun Hale Getirilmesi/İzin Alınmasının Sağlanması/Kaldırılması

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

65 Sayfa

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

Şehir Estetiği Reklam Tanıtım ve Tabela Yön.liğine Göre Uygulanan Cezai İşlemler PROJE ADI

2012-TL

2013-TL

20.3.2 Ticari amaçlı el ilanı, broşür, tanıtım standı v.b. materyallerin ücretinin ödenmesinin sağlanması Tespit edilen-işlem yapılan/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Ticari Amaçlı El İlanı, Broşür, Tanıtım Standı v.b.Materyallerden Tespit 110 Adet Edilenlerin Ücretlerinin İkazla İlgili Birime Ödenmesinin Sağlanması Ticari Amaçlı El İlanı, Broşür, Tanıtım Standı v.b.Materyalleri Ödemeyenlerler Hakkında İlgili Yasal Mevzuattan Cezai İşlem 90 Adet Uygulamaları PROJE ADI 2012-TL 2013-TL TOPLAM (TL)

DİĞER FAALİYET ve PROJELER

150 Adet

Personel Giderleri (*1000 TL) Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) Cari Transferler (*1000 TL) Sermaye Giderleri (*1000 TL)

2012-TL 3.846 2.310 340 561 10 625

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2014-TL

2015-TL

2016-TL

PERFORMANS TABLOSU Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : 2012 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YILLAR 2014-TL

2012-TL 2013-TL 2015-TL TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) 9.262 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) 12.000 DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Personel Sayısı 175 Araç Sayısı 1 STRATEJİK AMAÇ Ý1 Kentimizin mesleki eğitim İhtiyaçlarını etkin olarak karşılamak için kurslar açmak, kursiyerlere yönelik sosyal faaliyetler düzenlemek STRATEJİK HEDEF 21.1 Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak TANIMLAR HEDEFLER MÜDÜRLÜK KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET 21.1.1 Özürlülere yönelik mesleki eğitimin verilmesi PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Meslek edinme amaçlı eğitimlere katılan özürlü sayısı PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Verilen eğitim sayısı (Adet) 2 Kurs merkez sayısı 1 PROJELER PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Yeni kurslar açılması. MÜDÜRLÜK FAALİYET 21.1.2 KOMEK Kursiyerleri ve Hanımlar Lokali üyelerine yönelik rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Katılımcı olarak bulunulan seminer,sempozyum,kongre,fuar,iş ziyaretlerinin sayısı PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Verilen seminer ,sempozyum sayısı 15 Katılınan kongre,fuar,iş ziyaretlerinin sayısı 5 PROJELER PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Sosyal faaliyetler düzenlenmesi

Sayfa

66 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2016-TL

2016 - Adet / %

2016 - Adet / %

2016-TL

2016 - Adet / %

2016-TL

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

21.2 Meslek edindirme faaliyetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak HEDEFLER KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 21.2.1 Meslek edindirme kurslarının verilmesi KOMEK kurslarını tamamlayan kursiyer sayısı/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Kursiyer sayısı 18.000 Branş sayısı 100 Kurs merkez sayısı 16 PROJE ADI 2012-TL Kurs merkezlerinin etkinleştirilmesi. KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 21.2.2 Meslek edindirme kurslarındaki branş adedinin artırılması KOMEK bünyesinde kurs verilen branş sayısı/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Öğretici sayısı 95 Branş sayısı 100 PROJE ADI 2012-TL İstihdamın artırılması KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 21.2.3 Meslek edindirme kursiyerlerinin mezuniyet sonrası takibi KOMEK Kursiyerlerinden İstihdam edilenlerin sayısı/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Mesleki eğitim verilen branş sayısı 12 mesleki eğitim alan kursiyer sayısı 700 İstihdama katkı sağlanan sektör sayısı 4 PROJE ADI 2012-TL Spor hizmetlerini çoğaltmak 21.3 KOMEK merkezlerinde ve hanımlar lokallerinde hizmetlere erişebilirliği artırmak

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

HEDEFLER KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 21.3.1 Çeşitli branşlarda spor hizmetlerin sunulması KOMEK ve hanımlar lokallerinde sunulan hizmet sayısı/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Spor alanında verilen branş sayısı 6 Spor branşlarına katılan üye sayısı 1.000 Spor branşlarına katılan kursiyer sayısı 2.500 Spor salon sayısı 6 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Tanıtımların etkinliğini artırmak 22 Konya’nın tanıtımın için çalışmalar yapmak 22.1 Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim ,organizasyon ,tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek HEDEFLER TANITIM VE ORGANİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 22.1.1 2014 yılı sonuna kadar kent içi,ulusal ve uluslar arası fuarlar başta olmak üzere tanıtım programlarına ağırlık vermek Katılınan fuar sayısı/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Katılınan fuar sayısı 2 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

67 Sayfa

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MÜDÜRLÜK STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

TANITIM VE ORGANİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ƃ2.2 Konya’nın kültür ve turizm alanında farkındalığınıartırmak,işbirliğinigüçlendirmek,tanıtım hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek HEDEFLER TANITIM VE ORGANİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 22.2.1 İşbirliği ile tanıtım amaçlı toplantılar yapmak İşbirliği yapılan kurum kuruluş sayısı/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Yapılan toplantı sayısı 10 İşbirliği yapılan kurum kuruluş sayısı 4 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL ȹ2.3 Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması.projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak HEDEFLER BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ȹ2.3.1 Etkin verimli ,kaliteli ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalardan kamuoyunu Çıkan haber sayısı/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Basında çıkan haber sayısı 3850 adet PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL

ȹ2.3.2 Kurumla ilgili haberlerin derlenip günlük rapor haline getirilerek Büyükşehir belediye başkanı ve ilgili birim yöneticilerine dosya halinde dijital Aktarılan haber sayısı/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % Aktarılan haber sayısı 300 adet PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL

22.3.3 Kurum faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı gerçekleştirilen basın toplantılarını düzenlemek Yapılan toplantı sayısı/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Yapılan toplantı sayısı 20 adet PROJE ADI 2012-TL 2013-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

22.3.4 Kurumsal web sitesi geliştirme çalışmalarına haber/film /program kaydı /fotoğraf galerisi çalışmalarıyla katkıda bulunmak Katkıda bulunulan program sayısı/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Katkıda bulunulan program sayısı 580 adet PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL Doğrudan katılım 23 Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek 23.1 Belediye karar ve uygulamalarında halkın katılımının artırılması HEDEFLER HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 23.1.1 Kent konseyini etkinliğinin artırılması Genel kurul karar sayısı/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % Kent konseyi karar sayısı 5 Kent konseyi karar uygulama oranı 3

68 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa

2014 - Adet / %

2016 - Adet / % 2016-TL

2016 - Adet / %

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

PROJE ADI 2012-TL Doğrudan katılım HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 23.1.2 Kadın Meclisinin kurulması Meclis karar sayısı/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Kadın Meclisi karar sayısı 4 Kadın Meclisi karar uygulama oranı 3 Kadın Meclisi katılımcı sayısı 100 PROJE ADI 2012-TL Doğrudan katılım HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 23.1.3 Çocuk Meclisinin kurulması Meclis karar sayısı/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Çocuk Meclisi Karar sayısı 6 Çocuk Meclisi karar uygulama oranı 4 Çocuk Meclis katılımcı sayısı 90 PROJE ADI 2012-TL Doğrudan katılım 23.2 Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile halkla İlişkiler faaliyetlerini etkin yürütmek

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

HEDEFLER HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 23.2.1 Talep/ şikayet ve takip yönetiminin geliştirilmesi Açık kapı personeline verilen eğitimler/yıl AÇIKLAMA Açık Kapı personeline verilen eğitimler PROJE ADI Etkin yürütme HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 23.2.2 Açık Kapı sürecinin analizi ve geliştirilmesi Süreç gözden geçirme ve iyileştirme toplantı sayısı/yıl AÇIKLAMA Süreç gözden geçirme İyileştirme toplantıları PROJE ADI Etkin yürütme HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 23.2.3 Açık kapı sürecinin analizi ve geliştirilmesi Açık Kapı çağrılarının karşılanma oranı %/yıl AÇIKLAMA Açık Kapı çağrılarının karşılanma oranı PROJE ADI Etkin yürütme HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 23.2.4 Açık gezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Gezi kapsamında iletişim kurulan kurum /kuruluş sayısı /yıl AÇIKLAMA İlgili ilçe belediyeleri PROJE ADI Etkin yürütme

2012 - Adet / % 1 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012 - Adet / % 12 5 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012 - Adet / % 100 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012 - Adet / % 3 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

69 Sayfa

PROJELER

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER

HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 23.2.5 Açık gezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Açık Gezi kapsamında iletişim kurulan kişilerin memnuniyet oranı % AÇIKLAMA Kişilerin memnuniyeti PROJE ADI Etkin yürütme TOPLAM (TL)

DİĞER FAALİYET ve PROJELER

Personel Giderleri (*1000 TL) Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) Cari Transferler (*1000 TL) Sermaye Giderleri (*1000 TL)

2012 - Adet / % 100 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012-TL 9.262 1.926 65 7.271

2013-TL

2014-TL

2015-TL

2016-TL

2013-TL

YILLAR 2014-TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

PERFORMANS TABLOSU Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : 2012 SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Daire Başkanlığı Toplam Personel sayısı Doktor sayısı Muayene edilen kişi sayısı İlaç verilen ihtiyaç sahibi hasta sayısı Yemekhane personel sayısı Verilen yemek sayısı Kiralık araç sayısı(Otomobil,Pick-up,Minibüs) Yapılan Km. Alaaddin Keykubat Sarayı personel sayısı Müracat sayısı Alt salon toplamı Üst salon toplamı STRATEJİK AMAÇ 24 Konya’da sağlıklı yaşama şartlarının gelişmesine katkı sağlamak STRATEJİK HEDEF 24.1 Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak TANIMLAR Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak MÜDÜRLÜK Sağlık ve Sosyal Hizmetler daire başkanlığı /Sağlık İşleri Müdürlüğü FAALİYET 24.1.1 Kadınlara yönelik sağlık taramaları yapmak PERFORMANS ÖLÇÜTÜ 5000 kişi/yıl PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Şeker Ölçümü kolestrol ölçümü Genel Kotrol Şeker hastalığı için broşür dağıtılan hasta sayısı kolestrol ile ilgili broşür dağıtımı PROJELER

PROJE ADI Şeker ölçümü,kolestrol ve genel kontro giderleri

Sayfa

70 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2012-TL 22.577 14.000 8.577 2012 - Adet / % 110 1 3.470 500 20 218 73 2.800 11 1.000

HEDEFLER

2012 - Adet / % 100 100 400 Broşür Dağıtılmadı Broşür Dağıtılmadı 2012-TL 500 tl

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sağlık İşleri Müdürlüğü 24.1.2 İhtiyaç sahibi yaşlılara evde sağlık hizmeti sunulması 50 kişi/yıl AÇIKLAMA İhtiyaç sahibi yaşlılara evde bakım hizmeti Yapılan Km. PROJE ADI Yaşlıların evde bakım hizmeti giderleri Sağlık VE Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sağlık İşleri Müdürlüğü 24.1.3 Alo Doğum hizmet seviyesini artırmak 1000 kişi/yıl AÇIKLAMA Personel Sayısı Başvuru Sayısı Ambulans İçinde doğum Başvuruların gerçekleşme oranı Alo Doğum hizmetinde kullanılan araç sayısı Taburcu hasta eve nakil Yapılan Km. PROJE ADI Alo Doğum Hizmeti giderleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sağlık İşleri Müdürlüğü 24.1.4 Alo Cenaze hizmet seviyesini artırmak 1000 kişi/yıl AÇIKLAMA Personel Sayısı Başvuru sayısı Başvuruların gerçekleşme oranı Alo cenaze hizmetlerinde kullanılan araç sayısı Şehir İçi cenaze nakli sayısı Şehir dışı cenaze nakli sayısı Yapılan Km. PROJE ADI Harcama tutarı 25 Sosyal Hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak 25.1 Okullara eğitim, giyim ve kırtasiye konusunda yardımcı olmak

2012 - Adet / % 35 8.800 2012-TL 31

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012 - Adet / % 8 700 10 100% 3 100 15.800 2012-TL 9

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012 - Adet / % 12 2.429 100% 5 2.200 250 105.000 2012-TL 190

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

HEDEFLER Sağlı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 25.1.1 İhtiyaç sahibi öğrencilere ve vatandaşlara kahvaltı ve yemek verilmesi 8 ay – 5000 kişi/ay kahvaltı, 30 000 kişi/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Üniversite öğrencilerine çorba ikramı PROJE ADI 2012-TL Çorba Tutarı 25.1.2 Dar gelirli öğrencilere eğitim ve giyim yardımı yapmak 500 kişi/yıl eğitim, 5 000 kişi/yıl giyim AÇIKLAMA İhtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği ikramı Verilen mahalle sayısı PROJE ADI Yemek bedeli

2012 - Adet / % 45.000 15 2012-TL 280

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

71 Sayfa

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS PROGRAMI 2012 STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

25.2 Çocuklar ve gençler ile ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek HEDEFLER Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 25.2.1 Çocuk şenliği yapmak 1 etkinlik/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Şenliğe katılan çocuk sayısı 10.000 Dağıtılan hediye adedi (10000) 10.000 Kukla, Sanatçı, Yapılan etkinlikler İlizyon gösteriler vs. PROJE ADI 2012-TL Çocuk şenliği organizasyon bedeli 35 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sosyal HizmetlerŞube Müdürlüğü 25.3 İhtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım yapılması

STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

HEDEFLER Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 25.4.1 İhtiyaç sahipleri veri tabanı oluşturulması ve güncel tutulması Her yıl güncelleme 25.5 Belediye Klasik Türk Müziği bandosunun etkin hale getirilmesi HEDEFLER 25.5.1 Bando ve Mehter takımının aktivitelerinin artırılması 250 aktivite/yıl AÇIKLAMA Bando ve Mehter takımının toplam personel sayısı (17) Talep edilen etkinlik sayısı

2012 - Adet / % 17 200 150 il ilçi / 50 il dışı 7.000 2012-TL

Yapılan Km. PROJE ADI Bando ve Mehter takımının harcama tutarı 26 Dezavantajlı Gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak 26.1 Özürlüler veri tabanı oluşturmak

72 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa

2014 - Adet / %

HEDEFLER Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 25.3.1 Sosyal kart aracılığı ile gıda, kırtasiye, temizlik malzemesi yardımı Kişisel sosyal kart ile 2000 kişi *12 ay= 24 000 kişi/yıl , Sosyal kart ile 2000 kişi/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Dağıtılan Kişisel Sosyal Kart sayısı 1.826 PROJE ADI 2012-TL Sosyal kart ihale bedeli 1.472 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 25.3.2 İhtiyaç sahiplerine, muhtaçlara yardım Komisyonu aracılığı ile nakdi yardım 1 000 kişi/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % İhtiyaçlı Adedi 4.000 Nakdi Yardımlar 950 PROJE ADI 2012-TL Nakdi yardım ve fatura yardımı tutarı 125 25.4 Sosyal destek hizmeti birimleri arasında koordinasyonu güçlendirmek

İl içi ve il dışı program sayısı PROJELER

2013 - Adet / %

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

HEDEFLER

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PROJELER STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PROJELER MÜDÜRLÜK

DİĞER FAALİYET ve PROJELER

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 26.1.1 Özürlüler veri tabanı oluşturmak ve güncel tutmak Her yıl güncelleme AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Özürlüler veri tabanı oluşturulması ve güncel tutulması PROJE ADI 2012-TL Özürlüler veri tabanı ile ilgili harcamalar 26.2 Engelliler ile ilgili projeler üretmek

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

HEDEFLER Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Özürlüler Şube Müdürlüğü 26.2.1 Engelliler ile ilgili kültürel projeler üretmek 3 proje/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Kayıtlı Engelli sayısı Yapılan etkinlik sayısı 15 Katılımcı sayısı 26.2.2 Engelliler ile ilgili sosyal projeler üretmek 3 proje/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Engelli sayısı Talep edilen düzenleme sayısı Talep edilen dizenlemeye katılacak kişi sayısı PROJE ADI 2012-TL Engellilerle ilgil harcama tutarı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Özürlüler Şube Müdürlüğü 26.2.3 Engelliler ile ilgili sportif projeler üretmek 3 proje/yıl 26.3 Dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal destek yardımları yapmak

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

HEDEFLER Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Özürlüler Şube Müdürlüğü 26.3.1 Dezavantajlı ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine eğitim yardımı yapılması 1 000 kişi/yıl AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Eğitim yardımı yapılan dezavantajlı öğrenci sayısı 6.501 PROJE ADI 2012-TL Dezavantajlı öğrenciye yapılan yardım miktarı 1.280 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Özürlüler Şube Müdürlüğü 2012-TL TOPLAM (TL) 22.577 Personel Giderleri (*1000 TL) 9.075 Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) 1.650 Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) 5.884 Cari Transferler (*1000 TL) 5.732 Sermaye Giderleri (*1000 TL) 236

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013-TL

2014-TL

2015-TL

2016-TL

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

73 Sayfa

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS TABLOSU İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : 2012 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2012-TL 8.814 1.000 7.814 2012 - Adet / % 26 12.936 25 25 388 102 392 200 882 70 15 35 882 52x5 gün 6000 adet içecek

2013-TL

YILLAR 2014-TL

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Başkanlık Personel Sayısı Yıllık Hazırlanan Bordro Sayısı Nakil Evrak Sayısı Tayin Evrak Sayısı Toplam Memur Sayısı Toplam Sözleşmeli Personel Sayısı Toplam İşçi Sayısı Toplam Hizmet Alım Personel Sayısı Hazırlanan Sicil Dosya Sayısı Emekli İşçi Dosyası Sayısı Emekli Memur Dosyası Sayısı Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı İşçi ve Memur Personel ile T.İ.Sözleşmesi yapmak Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarım işleri Hizmet binasında görevli personele içecek ve ikramlar STRATEJİK AMAÇ 27 Personel motivasyonunun ve eğitimini artırıcı faaliyetler yapmak STRATEJİK HEDEF 27.1 Personel eğitimini artırıcı etkinlikler yapılması TANIMLAR HEDEFLER MÜDÜRLÜK FAALİYET 27.1.1 Çalışan personele yönelik periyodik eğitim seminerleri düzenlemek PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Değişik konularda yılda en az 4 defa PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Yapılacak eğitim semineri adedi 5 Katılacak kişi sayısı 882 PROJELER PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Eğitim semineri 300 MÜDÜRLÜK FAALİYET 27.1.2 Çalışan personelin verimliliğini,moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal faaliyetlerde bulunmak PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Yılda en az 1 defa program yapmak PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Yapılacak sosyal faaliyet sayısı 1 Katılacak kişi sayısı 250 PROJELER PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL Sosyal faaliyet 300 MÜDÜRLÜK FAALİYET 27.1.3 Halkla ilişkide olan personele güler yüzlü ve kaliteli hizmetleri ile ilgili eğitim vermek PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Yılda en az bir defa etkili iletişim ve diksiyon eğitimi vermek PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % İletişim ve diksiyon eğitim sayısı 3 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sayısı 2 Mevzuat Değişikliği ve diğer konularda Eğitim 15 Katılacak kişi sayısı 650

Sayfa

74 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PROJELER

PROJE ADI İletişim ve diksiyon eğitimi

2012-TL 400 2012-TL 8.814 1.008 60 7.046 700

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013-TL

2014-TL

2015-TL

2016-TL

2012-TL 326 326 2012 - Adet / % 2 3 20 gün 30 gün 15 gün

2013-TL

YILLAR 2014-TL

2015-TL

2016-TL

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2015-TL

2016-TL

TOPLAM (TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER

Personel Giderleri (*1000 TL) Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) Cari Transferler (*1000 TL) Sermaye Giderleri (*1000 TL) PERFORMANS TABLOSU Teftiş Kurulu Başkanlığı Bütçe Yılı : 2012

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % Müfettiş Sayısı Müfettiş Yardımcısı Sayısı Kurum İçi Verilen Eğitim Sayısı Kurum Dışı Verilen Eğitim Sayısı Kurum İçi Alınan Eğitim Sayısı Kurum Dışı Alınan Eğitim Sayısı Ön İnceleme Sayısı Ön İnceleme Ortalama Süresi İnceleme Araştırma Rapor Sayısı İnceleme Araştırma Ortalama Süresi Disiplin İncelemesi Sayısı Disiplin İnceleme Ortalama Süresi STRATEJİK AMAÇ 28 Teftiş ve denetim sisteminin güçlendirilmesi STRATEJİK HEDEF 28.1 Teftiş ve denetim için eleman temini, eğitimi ve sistemin kurulması TANIMLAR HEDEFLER MÜDÜRLÜK FAALİYET 28.1.1 Denetim elemanı sayısının artırılması PERFORMANS ÖLÇÜTÜ İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile birlikte planlayarak personel sayısını norm kadroda belirtilen sayıya taşımak PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2 kişi 2 müfettiş yardımcısı almayla ilgili çalışma yapmak 2 PROJELER PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 100% PROJELER

28.1.2 Mesleki eğitim faaliyetleri düzenlemek ve/veya katılmak. 3 program / yıl AÇIKLAMA Belediye Birliklerinin yapacağı eğitim seminerlerine katılmak PROJE ADI

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 100%

28.1.3 Teftiş ve denetim sürecinde ihtiyaç duyulan sistemlerin kurulması 100% AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Mevzuat programlarının güncellenmesi 2

2012 - Adet / % 3 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

75 Sayfa

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PROJELER

PROJE ADI

2012-TL

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 100% PROJELER

28.2 Kurum faaliyetlerinin etkin şekilde denetlenmesi

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

HEDEFLER 28.2.1 Birim denetimleri yapılması 4 adet / yıl AÇIKLAMA 2 müfettişle yıl içerisinde birimlerin teftiş edilmesi PROJE ADI

2012 - Adet / % 4 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

28.2.2 Konu denetimleri yapılması 3 adet / yıl AÇIKLAMA 2 müfettişle, belirlenmiş konuların denetiminin yapılması PROJE ADI

2012 - Adet / % 3 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012 - Adet / % 100% 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

PROJELER

28.2.3 Ön inceleme ve araştırma raporları hazırlanması 100% AÇIKLAMA Yapılan görevlendirme sayısınca inceleme ve araştırma yapılması PROJE ADI

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 100% PROJELER

28.2.4 Disiplin soruşturması raporları hazırlanması 100% AÇIKLAMA Yapılan görevlendirme sayısınca disiplin raporu hazırlanması PROJE ADI

2012 - Adet / % 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012-TL 326 251 40 40 6

2013-TL

2014-TL

2015-TL

2016-TL

2013-TL

YILLAR 2014-TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 100% PROJELER MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

TOPLAM (TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER

Personel Giderleri (*1000 TL) Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) Cari Transferler (*1000 TL) Sermaye Giderleri (*1000 TL) PERFORMANS TABLOSU Hukuk Müşavirliği Bütçe Yılı : 2012

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Toplam Personel Sayısı Avukat Sayısı Bir Önceki Yıldan Devreden Dava Dosya Sayısı Takip Edilen Dava Dosya Sayısı

Sayfa

76 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2012-TL 1.121 0 1.121 2012 - Adet / % 10 6 vy vy

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PROJELER

29.1.1 Birimlerce hazırlanan yönetmelik, yönerge, genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması 100% AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 100 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

29.1.2 Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması 100% AÇIKLAMA

PROJELER

PROJE ADI

STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

29.2 Belediyeye karşı açılan veya belediye tarafından açılan dava ve icra takiplerini etkin ve düzenli şekilde takip etmek HEDEFLER

2012 - Adet / % 100 2012-TL

2016 - Adet / % 2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

PROJELER

Ǩ9.2.1 İcra takibi ve davalarla ilgili (dava açılması, icra takibi yapılması, cevap, cevaba cevap, delil bildirme, duruşma ve keşiflere katılmak, temyiz ve 100% AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / % 100 PROJE ADI 2012-TL 2013-TL 2014 - TL 2015-TL 2016-TL

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

29.2.2 İcra tahsil oranlarını artırmak 75% AÇIKLAMA

PROJELER

PROJE ADI TOPLAM (TL)

DİĞER FAALİYET ve PROJELER

Personel Giderleri (*1000 TL) Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) Cari Transferler (*1000 TL) Sermaye Giderleri (*1000 TL)

2012 - Adet / % 80 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012-TL 1.121 267 50 804 0 0

2013-TL

2014-TL

2015-TL

2016-TL

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

77 Sayfa

STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Toplam Mütalaa Sayısı vy İcra Tahsil Yüzdesi (icra takibine konulan dosyaların) vy Gelen Evrak Sayısı vy Giden Evrak Sayısı vy Toplam Duruşma Sayısı vy Toplam Keşif Sayısı vy İhtarname Sayısı vy ͮ9 Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari merciilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi 29.1 Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması HEDEFLER

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS TABLOSU Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : 2012 YAZI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Toplam Personel Sayısı Yapılan Faaliyet Çeşidi Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı Kayıtların Usulüne Uygun Tanzim Oranı Kayıtların İlgili Makamlara Havale İsabet Oranı Sevk Sürecide İşlem Sayısı Sevk Süresi (Gün) TANIMLAR MÜDÜRLÜK YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Personel Sayısı Gelen Evrak Sayısı PROJELER PROJE ADI Kayıtların Elektronik Ortamda Alımı – Elektronik İmza İle Havalesi ve Kurum İçi - Dışı Gönderimi Kayıtların Usulüne uygun Tanzimi İle Belirlenen İlke ve Süreçlerde Geri Dönüşümünün Sağlanması MÜDÜRLÜK KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA Personel Adedi Encümen Karar sayısı Meclis Karar Sayısı Toplantı Tarihinden Önce Gündemin Hazırlanması (gün) Toplantı Tarihinden Önce Gündemin Duyurulma Süresi (gün) Tutanakların Tanzim Doğruluk Oranı Karar Defterlerinin Tanzim Doğruluk Oranı Karar tasarılarının Hazırlanma Süreci (gün) İmzaların İkmal Süreci (gün) İlgili Birimlere İletme Süresi (gün) Karar Özetlerinin Kurum İçi ve Kurum Dışı İletişime Açılma Süresi (gün) PROJELER PROJE ADI Kararların Usulüne uygun Tanzimi İle Yönetimi (Gündem Hazırlığı ve duyurulması, İmza süreçlerinin işletilmesi, Karar Özetlerinin Duyurulması) MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ

ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sayfa

78 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2012-TL 379 379 2012 - Adet / % 8

2013-TL

YILLAR 2014-TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

18.815(10.ay) 18.354(10.ay) 80% 90% 3 2 HEDEFLER

2012 - Adet / % 4 18.815(10.ay) 2012-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

0 -

2012 - Adet / % 4 982(10.ay) 607(10.ay) 2 4 96% 90% 3 2 1 2 2012-TL -

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PROJELER

AÇIKLAMA Personel Sayısı Malzeme tespit, değerlendirme ve saklama formlarının Hazırlanması Komisyon Raporlarının Hazırlanması ve Onayı Arşiv Alanı (m2) Arşivlenen Belge Çeşidi Arşivlenen Belge Sayısı Arşiv Kaydına Alınma Süresi Arşivlik Malzemenin Usulüne Uygun Muhafaza Oranı PROJE ADI Kayıt ve Kararların Arşiv İlkelerine Göre Yazılı Metin ve/veya Elektronik Ortamda Muhafazasının Temini TOPLAM (TL)

DİĞER FAALİYET ve PROJELER

Personel Giderleri (*1000 TL) Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) Cari Transferler (*1000 TL) Sermaye Giderleri (*1000 TL)

2012 - Adet / % 2 Ocak Ayı Mart Ayı 50 m2 vy vy

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2013-TL

2014-TL

2015-TL

2016-TL

2013-TL

YILLAR 2014-TL

2015-TL

2016-TL

0 2012-TL 379 252 50 76 1 -

PERFORMANS TABLOSU Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : 2012 2012-TL 18.925

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL) STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF TANIMLAR MÜDÜRLÜK HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ Toptancı Hallerini kalite. standart ve sağlık kurallarına uygun işletmek PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA 2012 - Adet / % PROJELER

PROJE ADI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

AÇIKLAMA Personel sayısı Hal Sayısı Hallerde hizmet verenlerin (Toptancı) memnuniyet oranı Hallerden hizmet alanların (Perakende) memnuniyet oranı Hallerin Hizmet alanları (M2) Hallerde Faaliyet Gösteren İşyeri Sayısı Hallerin Rusum gelir miktarı (TL) Hallerin İşgaliye miktarı (TL) Hallere giren mal miktarı / Ton Hallerden çıkan mal miktarı / Ton Hallerde yapılan Yaş meyve Sebze Satış oranı Hallerde Yapılan Denetim faaliyeti / Gün Haller Gelir / Gider oranı (%)

HEDEFLER

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2012-TL

2013-TL

2014 - TL

2015-TL

2016-TL

2012 - Adet / % 49 2 80 80 71.500 125 4.000.000 495.000 290.000 174.000 80 320 20

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

79 Sayfa

KAYNAK GELİŞTİRME ve İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS ÖLÇÜTÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS GÖSTERGELERİ

MÜDÜRLÜK FAALİYET PERFORMANS GÖSTERGELERİ

GARAJLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Görev alanındaki Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığını sevk ve idare etmek AÇIKLAMA 2012 - Adet / % Personel sayısı 95 Terminal Sayısı 2 225.966 Terminallerin Hizmet alanları (M2) Faaliyet Gösteren İşyeri Sayısı 113 Terminallerde hizmet verenlerin (Şirket) memnuniyet oranı 95 Terminallerde hizmet alanların (vatandaş) memnuniyet oranı 95 Terminaller Gelir miktarı 9.500.000 Terminallere Giren ve çıkan araç sayısı 750.000 Terminallere Giren Araçların süresinde çıkış oranı 100 Terminallerin Gelir / Gider oranı 25 Terminallerde Denetim Faaliyeti 320 İŞTİRAKLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyenin görev ve hizmet alanlarında faaliyet göstermek ve iştirakleri karlı hale getirmek AÇIKLAMA 2012 - Adet / % 2013 - Adet / % Personel sayısı 700 İştirak sayısı 7 Kar Eden İştirak Sayısı 5 Zarar Eden İştirak Sayısı 211.500.000 İştiraklerin Toplam Geliri 211.500.000 İştiraklerin Toplam Gideri 209.480.000 Kar Miktarı 2.020.000 Faaliyet Çeşidi KAYNAK GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2012 - Adet / % 1 1 5 18 24

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

AÇIKLAMA Personel sayısı Envanter Çıkarılması Değerlendirilen Menkul, Gayrimenkul ve Hakların Sayısı Değerlendirilmeyle ilgili Toplantı Sayısı Öneri Sayısı

2012 - Adet / % 1 806 85 5 5 2012-TL 18.925 3.075 550 14.737 0 300

2013 - Adet / %

2014 - Adet / %

2015 - Adet / %

2016 - Adet / %

2013-TL

2014-TL

2015-TL

2016-TL

Personel Giderleri (*1000 TL) Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL) Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL) Cari Transferler (*1000 TL) Sermaye Giderleri (*1000 TL)

80 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa

2014 - Adet / %

AÇIKLAMA Personel sayısı Envanter Çıkarılması Değerlendirilen Menkul, Gayrimenkul ve Hakların Sayısı Değerlendirilmeyle ilgili Toplantı Sayısı Öneri Sayısı TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM (TL) DİĞER FAALİYET ve PROJELER

2013 - Adet / %

PERFORMANS PROGRAMI 2012

2012-2013-2014 ÇOK YILLI BÜTÇE TEKLİFİ

Sayfa

81

PERFORMANS PROGRAMI 2012 Konya Büyükşehir Belediyesi 2012 ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ Ekonomi 2012 Yılı Bütçe 2013 Yılı 2014 Yılı AÇIKLAMALAR k Ödeneği (TL) Tahmini (TL) Tahmini (TL) I II Belediye 600.000.000 624.000.000 648.960.023 01 Personel Giderleri 47.648.000 49.553.920 51.536.076 1 Memurlar 16.013.000 16.653.520 17.319.660 2 Sözleşmeli Personel 4.200.000 4.368.000 4.542.720 3 İşçiler 25.040.000 26.041.600 27.083.264 4 Geçici Personel 1.510.000 1.570.400 1.633.216 5 Diğer Personel 885.000 920.400 957.216 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi 7.858.000 8.172.320 8.499.213 1 Memurlar 2.478.000 2.577.120 2.680.205 2 Sözleşmeli Personel 770.000 800.800 832.832 3 İşçiler 4.610.000 4.794.400 4.986.176 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 210.768.600 218.159.344 226.885.736 1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 6.091.500 6.335.160 6.588.567 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 62.046.300 64.528.152 67.109.285 3 Yolluklar 852.700 886.808 922.283 4 Görev Giderleri 3.676.500 3.823.560 3.976.502 5 Hizmet Alımları 111.041.700 112.716.968 117.225.652 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 4.355.000 4.529.200 4.710.368 7 Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 14.680.900 16.994.536 17.674.317 8 Taşınmaz Mal Bakım ve Onarım Giderleri 7.936.000 8.253.440 8.583.577 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 88.000 91.520 95.185 04 Faiz Giderleri 4.010.000 4.170.400 4.337.216 2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 4.010.000 4.170.400 4.337.216 05 Cari Transferler 14.417.200 14.993.888 15.593.645 1 Görev Zararları 1.486.200 1.545.648 1.607.475 2 Hazine Yardımları 70.000 72.800 75.712 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan 2.120.000 2.204.800 2.292.992 4 Hane Halkına Yapılan Transferler 5.731.000 5.960.240 6.198.650 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar 5.010.000 5.210.400 5.418.816 06 Sermaye Giderleri 279.997.200 292.237.088 303.926.575 1 Mamul Mal Alımları 31.064.000 33.346.560 34.680.426 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 5.735.000 5.964.400 6.202.976 3 Gayri Maddi Hak Alımları 1.146.000 1.191.840 1.239.514 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 20.000.000 20.800.000 21.632.000 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 216.147.200 224.793.088 233.784.811 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 50.000 52.000 54.080 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 5.855.000 6.089.200 6.332.768 07 Sermaye Transferleri 300.000 312.000 324.480 1 Yurtiçi Sermaye Transferleri (Teşekkürler) 300.000 312.000 324.480 08 Borç Verme 1.000 1.040 1.082 1 Yurtiçi Borç Verme 1.000 1.040 1.082 09 Yedek Ödenekler 35.000.000 36.400.000 37.856.000 1 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 5.000.000 5.200.000 5.408.000 6 Yedek Ödenek 30.000.000 31.200.000 32.448.000 T O P L A M     1.800.000.000 1.872.000.000 1.946.880.069

Sayfa

82

Konya Büyükşehir Belediyesi 2012 ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ KODU I II  01  3  6  9  03  1  2  4  5  6  9  04  1  2  3  4  5  05  1  2  3  9  06  1  2  3  9  08  1  09

AÇIKLAMALAR

2012 Yılı

 VERGİ GELİRLERİ    DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ    HARÇLAR    BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER  TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ    MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ    MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİ GELİRLERİ    KURUMLAR HASILATI    KURUMLAR KARLARI    KİRA GELİRLERİ    DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ  ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER    YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR    MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARE. ALINAN BAĞIŞ VE YARD.    DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR    KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR    PROJE YARDIMLARI  DİĞER GELİRLER    FAİZ GELİRLERİ    KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR    PARA CEZALARI    DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER  SERMAYE GELİRLERİ    TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ    TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ    MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ    DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ  ALACAKLARDAN TAHSİLAT    YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT  RED VE İADELER T O P L A M    

 19.200.004  5.000.002  14.200.001  1  156.300.022  115.750.000  1  50.007  10.000.009  30.500.004  1  5.500.019  6  5  4  4.500.000  1.000.004  303.599.945  4.300.000  281.799.942  5.000.000  12.500.003  116.400.006  115.250.003  1.150.000  2  1  1.000.004  1.000.004  2.000.000  600.000.000

2013 Yılı TAHMİNİ  19.968.004  5.200.002  14.768.001  1  162.552.022  120.380.000  1  52.007  10.400.009  31.720.004  1  5.720.019  6  5  4  4.680.000  1.040.004  315.743.945  4.472.000  293.071.942  5.200.000  13.000.003  121.056.006  119.860.003  1.196.000  2  1  1.040.004  1.040.004  2.080.000  624.000.000

2014 Yılı TAHMİNİ  20.766.724  5.408.002  15.358.721  1  169.054.102  125.195.200  1  54.087  10.816.009  32.988.804  1  5.948.819  6  5  4  4.867.200  1.081.604  328.373.728  4.650.880  304.794.845  5.408.000  13.520.003  125.898.246  124.654.403  1.243.840  2  1  1.081.604  1.081.604  2.163.200  648.960.023

PERFORMANS PROGRAMI 2012

Sayfa

83

PERFORMANS PROGRAMI 2012

Sayfa

84

Konyayı geçmişi kadar görkemli bir geleceğe hazırlıyoruz. Tahir AKYÜREK