SUFITY PODWIESZANE [Z

n a m i z re a l i z u j e s z s w o j e p o m y s ∏ y . ]

mineralne metalowe drewniane systemy zawieszenia

illustration by k_now

Katalog Sufity podwieszane Armstrong

Asortyment sufitów Armstrong

Na specjalne zamówienie

Metal Ceilings by

Sufity mineralne i mineralne mi´kkie

Podstawowe

Metalowe

Armstrong posiada szeroki asortyment zarówno mineralnych (formowanych na mokro) jak i mineralnych mi´kkich (wata szklana lub we∏na skalna) p∏yt sufitowych. Projektantom zapewniamy szeroki wybór, od faktur g∏adkich do bardziej tradycyjnych, perforowanych, w∏àczajàc w to ró˝ne kraw´dzie, rozmiary, kolory, w∏aÊciwoÊci i wzory. W tym katalogu asortyment firmy Armstrong zosta∏ zaprezentowany wed∏ug: rodzajów faktury powierzchni p∏yt. Mo˝na tu znaleêç: rozwiàzania standardowe (w∏aÊciwoÊci podstawowe), p∏yty dekoracyjne (wzorzyste, geometryczne, kolorowe) sufity o specjalnych w∏aÊciwoÊciach (akustyczne, higieniczne, odporne na uszkodzenia, na wilgoç itd.).

Feria jest p∏ytà o g∏adkiej, delikatnej, piaskowej powierzchni odpowiadajàcej aktualnym trendom w architekturze. Przy stosunkowo niewysokiej cenie zapewnia wysoki wskaênik odbicia Êwiat∏a i dobre parametry akustyczne.

Sufity metalowe wykonane ze stali galwanizowanej, malowane proszkowymi farbami poliestrowymi sà wyjàtkowo trwa∏e. Spe∏niajà najwy˝sze wymagania, w∏àcznie z doskona∏à trwa∏oÊcià i unikalnymi w∏asnoÊciami akustycznymi. Satynowa powierzchnia nadaje sufitowi atrakcyjny i funkcjonalny wyglàd.

P∏yty Tatra i Cortega charakteryzujà si´ poch∏aniajàcà dêwi´k powierzchnià o grubej perforacji szczelinowej. Sufit ten mo˝e byç stosowany w pomieszczeniach o odpornoÊci na wilgotnoÊç wzgl´dnà powietrza do 70%. P∏yty dost´pne sà w wersjach z kraw´dziami Board i Tegular przeznaczonymi do instalacji na konstrukcji noÊnej o szerokoÊci stopki 24 mm.

Ca∏a oferta firmy Armstrong jest tworzona i testowana z uwzgl´dnieniem wymagaƒ dotyczacych reakcji na ogieƒ. Ponadto, wiele p∏yt zamontowanych na konstrukcji naszej firmy tworzy sufit ognioodporny.Tak szeroki asortyment pomo˝e zaspokoiç Paƒstwa potrzeby i wymagania, a dalsze jego wzbogacanie jeszcze bardziej rozszerzy mo˝liwoÊci wyboru wzorów sufitów w przysz∏oÊci.

Drewniane Drewno pomo˝e Paƒstwu stworzyç ciep∏e, oryginalne wn´trza oraz wygodne i przyjazne otoczenie. Dost´pne sà zarówno g∏adkie, jak i perforowane p∏yty, z laminatem drewnopodobnym lub fornirowane. Mo˝na wybraç okreÊlonà faktur´ i kolor najbardziej odpowiedni dla Paƒstwa projektu.

Systemy zawieszenia Armstrong oferuje systemy sufitowe: systemy zawieszenia dostosowane do wybranych przez Paƒstwa p∏yt z okreÊlonà kraw´dzià. Wszystkie systemy sà zaprojektowane tak, aby spe∏niaç oczekiwania dotyczàce w∏aÊciwoÊci, trwa∏oÊci i estetyki. Specjalny ruszt Trulok Peakform zapewni najwy˝szà jakoÊç wykoƒczenia sufitu. Konstrukcja Peakform jest rozwiàzaniem trwa∏ym, ∏atwym w monta˝u i bezpiecznym.

Dzi´ki w∏àczeniu sufitów Gema do oferty, Armstrong mo˝e zaspokoiç wszelkie indywidualne wymagania w zakresie sufitów metalowych. Gema specjalizuje si´ w projektowaniu i produkcji wysokiej klasy sufitów metalowych ∏àczàcych tradycj´ z innowacyjnoÊcià i bezpieczeƒstwo z funkcjonalnoÊcià. Kilka zak∏adów produkcyjnych firmy zarzàdzanych jest przez zespó∏ doÊwiadczonych pracowników gwarantujàcych projektantom najwy˝szy poziom serwisu. Gema zapewnia szerokie mo˝liwoÊci produkcyjne, wysokà jakoÊç i elastyczne podejÊcie do specyficznych wymagaƒ projektowych. Dodatkowe informacje dost´pne sà na ˝yczenie.

i-ceilings panele audio to g∏oÊniki wyglàdajàce jak zwyk∏a p∏yta sufitowa, przez co sà niewidoczne po wmontowaniu w powierzchni´ sufitu. Pozwalajà na nag∏oÊnienie pomieszczeƒ: emisj´ podk∏adu muzycznego i komunikatów w ramach radiow´z∏a. Sufity i-ceilings zapewniajà bardzo wysokà jakoÊç dêwi´ku i nag∏oÊnienie wi´kszej powierzchni, przy jednoczesnym zastosowaniu mniejszej iloÊci g∏oÊników. W pomieszczeniach, gdzie niezb´dne jest utrzymanie prywatnoÊci rozmów, panele audio i-ceilings maskujà rozpraszajàce uwag´ dêwi´ki, kszta∏tujàc bardziej efektywne Êrodowisko pracy. i-ceilings panele antenowe to standardowe p∏yty sufitowe z wbudowanymi, niewidocznymi antenami. Pozwalajà one na bezprzewodowà ∏àcznoÊç w zakresie telefonii komórkowej, jak równie˝ przesy∏ania danych komputerowych. Zwi´kszajà w ten sposób mobilnoÊç pracowników i podnoszà efektywnoÊç stanowisk pracy, zachowujàc równoczeÊnie estetyczny wyglàd sufitu.

Ultima/Optima Vector

Madera MicroLook Perf. A1 na konstrukcji Silhouette BI

Orcal Axal

2

Asortyment sufitów Armstrong mineralne Ultima / Ultima planks

Ultima dB

Optima

Dune Sahara*

Neeva

Cirrus*

Sabbia

metalowe

ORCAL

Axal

Clip-In

Board/Tegular/ Flush Tegular/MicroLook

Planks 3

1 Orcal z ekstra mikroperforacjà 2 Orcal z mikroperforacjà 3 Orcal ze standardowà perforacjà

2 1

Cirrus 75

Cirrus Step

Cirrus Doric

Cirrus Decade

Cirrus Image

Synonymes

Contrast Circles

drewniane

MADERA

Laminaty Contrast Squares

Contrast Linear

Plain*

Graphis Puntos

Graphis Cuadros

Graphis Linear

Graphis Neocubic

Klon

Graphis Diagonal

Graphis Mix A

Graphis Mix B

Casa*

Adria*

Fine Fissured*

Frequence

Perforacja

Bioguard

Bioguard perforowany

Ceramaguard

Mylar

Newtone

Parafon Hygien

V49 / V64 Cellio

ruszty

Forniry Grusza

Lipa

Klon amerykaƒski

WiÊnia

Buk

TRULOK

Colortone Opal (OL)

Carrara (CA)

Platinum (PN)

Naxos (NX )

Toledo (TO)

Blue Mountain (BT)

Jade (JA)

Amber (AB)

Perl (PF)

Cement (CG)

Black (BK)

Board Prelude 24

Tegular Prelude 24

Vector Prelude 24

MicroLook Prelude 15

Silhouette

Interlude

Neeva w kolorach Carrara (CA)

Metal (MT)

Navy (NY)

Bandraster

* Prima

SL2

K2C2

3

Wybór sufitu wed∏ug systemu zawieszenia TRULOK

Ult im Op a / ti U Ne ma ltima e dB Du va (4 ne ) Sa Sa b h Cir bia ara (1 ru ) Cir s (1 ru ) Pla s 75 in Ca (1) s Ad a (1) ri Fin a (1) e Fre Fiss q u Fe uenc red (1 ria e ) Tat ra Co r Bio tega g Ce uard ra My mag la u Ne r ard wt Pa one ra Or fon ca Hy gie Or l n ca Ma l Plan de ks ra

Ilustracje obok przedstawiajà systemy zawieszenia firmy Armstrong zaprezentowane w tym katalogu. Systemy zawieszenia i p∏yty sufitowe z ró˝nymi kraw´dziami zestawiono tak˝e w formie tabeli poni˝ej. Dodatkowych informacji na temat systemów zawieszenia udzieli Paƒstwu lokalny dystrybutor lub przedstawiciel firmy Armstrong.

300/312.5 x 1500 300 x 1720 300 x 1800 312.5 x 1800 300/312.5 x 2500 600 x 600 600 x 1200 600 x 1800 625 x 625 625 x 1250 675 x 675 1200 x 1200 Variable lengths Inne wymiary

Tegular Prelude 24 RUSZT WIDOCZNY 24 MM

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●

● ●

● ●Ult im Op a / ti U Ne ma ltima e dB Du va (4 ne ) Sa Sa b h Cir bia ara (1 ru ) Cir s (1 rus ) Sy Im no a Co nym ge n e Pla trast s Rib in bo n/ Gr (1) ap Me h Ca is lod s y Ad a (1) ria Fin (1) e Fre Fiss q u Fin uenc red (1 e e ) Vis Fiss u u Ce al V4 red S Biollio 9-V6 ekto g 4 r Or uard ca l Or ca Ma l Pla de nks ra

Board

Vector

● ●

600 x 600 625 x 625

●6 ●5

Tegular

600 x 600 600 x 1200 600 x 1800 625 x 625 625 x 1250 675 x 675 1200 x 1200 Variable lengths Inne wymiary

MicroLook ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MicroLook Prelude 15

RUSZT WIDOCZNY 24 MM

●3 ● ●

●6 ●7

RUSZT WIDOCZNY 15 MM

Silhouette 6 mm 300 x 1200 600 x 600 600 x 1200 600 x 1800 625 x 625 625 x 1250 1200 x 1200

●6 ●5

Flush Tegular

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●5

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ●

● ● ●2 ●2 ● ●MicroLook BE Silhouette 3 mm ●

600 x 600 / 625 x 625

SL2

600 x 600 625 x 625

R U S Z T C Z ¢ Â C I O W O U K RY T Y

● ●

Flush MicroLook 300 x 1500/1800/2500 312.5 x 1500/1800/2500 600 x 600● ●

● ●

● ● ●

K2C2

300 x 1500/1800/2500 312.5 x 1500/1800/2500 (1) Prima

Clip-In

● ●

(2) tylko w wersji Visual V49

● ● (3) tylko w wersji Ultima

● ●

● ●

(4) Neeva Board 25 mm mo˝e byç wyprodukowana w du˝ych wymiarach do 2500 mm

● ●

600 x 600 RUSZT CZ¢ÂCIOWO UKRYTY

●7 ●8

600 x 600 / 625 x 625 (5) szczegó∏y na str.33

Interlude

(6) Axal

(7) aby sprawdziç wymiary - patrz str.31

● dost´pne w kolorach

4

Jak korzystaç z katalogu ? Lista ikon Klasa palnoÊci

Katalog zawiera wszystkie standardowe i dodatkowe produkty firmy Armstrong: - Sufity mineralne (formowane na mokro i mi´kkie sufity mineralne), wykonane z we∏ny biorozpuszczalnej - sufity metalowe Orcal - sufity drewniane Madera - Trulok, pe∏na oferta systemów zawieszenia, w∏àczajàc profile Peakform Aby pomóc w szybkim znalezieniu produktów najlepiej odpowiadajàcych Paƒstwa wymaganiom, zawartoÊç niniejszego katalogu przedstawiona zosta∏a na kilka sposobów: - wed∏ug w∏aÊciwoÊci (str.7): aby odnaleêç sufit jakiego potrzebujesz zgodnie z po˝àdanymi w∏aÊciwoÊciami (akustyka, ognioodpornoÊç, odbicie Êwiat∏a, zmywalnoÊç, odpornoÊç na uderzenia, higiena). - wed∏ug systemu zawieszenia (str.4): informacje przedstawione zosta∏y w postaci tablic, w których zestawiono poszczególne rodzaje p∏yt sufitowych z systemami zawieszenia. - wed∏ug zastosowania (str.8-9): podano produkty firmy Armstrong zalecane, zale˝nie od miejsca u˝ytkowania. - wed∏ug produktów wymienionych w porzàdku alfabetycznym (str.5): jest to szybki sposób odnalezienia produktu przez tych, którzy znajà ofert´ firmy Armstrong.

OdpornoÊç na zadrapania Doskona∏a odpornoÊç na zadrapania, wykazana za pomocà testu Hess Rake'a

OdpornoÊç na uderzenia Wysoki poziom odpornoÊci na uderzenia, wykazany za pomocà testu Preston’a

DemontowalnoÊç Natychmiastowy dost´p do przestrzeni mi´dzysufitowej, dzi´ki ∏atwoÊci zdejmowania p∏yt

Trwa∏oÊç Ogólna odpornoÊç na: zmywanie, szorowanie, zadrapania i uderzenia

Kolory Dost´pnoÊç elementów sufitu w kolorach innych ni˝ bia∏e

Ci´˝ar Ârednia waga w kilogramach na metr kwadratowy

ZmywalnoÊç Sporadyczne mycie wilgotnà szmatkà lub gàbkà zmoczonà w wodzie z dodatkiem delikatnego myd∏a lub rozcieƒczonego detergentu

Higiena Sufit odpowiedni w przypadku, gdy zapewnienie higieny jest wa˝nym wymogiem (s∏u˝ba zdrowia, przemys∏ komputerowy, spo˝ywczy, farmaceutyczny)

Antybakteryjny Zapewnienie szczególnej ochrony przeciwko bakteriom, grzybom i pleÊniom

Czyszczenie wodà pod wysokim ciÊnieniem Mo˝liwoÊç czyszczenia sufitu strumieniem wody pod wysokim ciÊnieniem

OdpornoÊç na szorowanie Istotna dla zastosowaƒ, gdzie utrzymanie sufitu w czystoÊci jest szczególnie wa˝ne i p∏yty mogà wymagaç cz´stego czyszczenia

System zawieszenia Zalecany system zawieszenia Trulok

Wymiary D∏ugoÊç i szerokoÊç wyra˝one w milimetrach

Kraw´dê p∏yty Board, Tegular, MicroLook (BE), Vector, SL2 lub K2C2

PrzewodnoÊç cieplna ZdolnoÊç materia∏u do zapobiegania ucieczce ciep∏a

Sufity mineralne firmy Armstrong sklasyfikowane sà jako niezapalne wg PN-B-02874: 1996. Sufity metalowe sklasyfikowane sà jako niepalne wed∏ug normy PN-EN ISO 1716:2002

Spis treÊci

Asortyment Mineralne Adria / Casa Bioguard / Mylar / Parafon Hygien Ceramaguard / Newtone Cirrus / Cirrus 75 Contrast / Cirrus Image Dune Sahara / Sabbia Feria Fine Fissured / Frequence Graphis Neeva Optima Plain Synonymes Tatra / Cortega Ultima Ultima dB Visual / Cellio

Jak wybraç odpowiedni sufit? 22 26 27 17 18 16 24 23 21 15 14 20 19 25 12 13 28

Metalowe Poch∏anianie dêwi´ku 0.45

75 %

0.45w0.65

75%85

0.65

85 %

Zamiana energii fal dêwi´kowych w cieplnà podczas przechodzenia przez lub zderzenia si´ z oÊrodkiem lub w wyniku wprawienia powietrza w rezonans

Odbicie Êwiat∏a Wskaênik podajàcy iloÊç Êwiat∏a odbijanego przez powierzchni´ sufitu wyra˝anà w procentach

IzolacyjnoÊç akustyczna wzd∏u˝na 30 dB

70 %

30dB 35

90 %

95 %

35 dB

100 %

Termin u˝ywany w odniesieniu do przenoszenia dêwi´ku pomi´dzy pomieszczeniami znajdujàcymi si´ pod wspólnym sufitem podwieszanym

OdpornoÊç na wilgoç W∏aÊciwoÊç p∏yt sufitowych dzi´ki której nie ulegajà one ugi´ciu pod wp∏ywem wilgoci

Axal Planks Board, Tegular, Flush Tegular, Clip-In MicroLook Orcal

Biura

S∏u˝ba zdrowia

Edukacja

Handel i rozrywka

Transport

Bandraster / T35 / Konstrukcja Trulok Prelude Sixty Interlude XL / Silhouette XL Prelude XL/TL 24* & 15*

6-7 8-9

10 11

Informacje o produktach 12-28 29-33 34-35 36-39

31 32 29

Informacje techniczne

34 35

Systemy zawieszenia Zastosowanie

5 6

Asortyment sufitów Armstrong Wybór sufitu wed∏ug systemu zawieszenia Jak korzystaç z katalogu Jak dokonaç w∏aÊciwego wyboru Wybór sufitu wed∏ug w∏aÊciwoÊci Wybór sufitu wed∏ug miejsca zastosowania / segmentu rynku Wybór w∏aÊciwego sufitu akustycznego Higiena

30 33

Drewniane Madera Madera SL2 / MicroLook

2-3 4

Mineralne Metalowe - Orcal Drewniane - Madera Systemy zawieszenia Trulok

40 41 42

Monta˝ d∏ugich p∏yt Planks Integracja instalacji Wykoƒczenie sufitu przy Êcianie 43 Wzorcowa specyfikacja 44-47 Instalacja i konserwacja 45-46 S∏ownik poj´ç technicznych

36 39 38 37

* Peakform

5

Jak dokonaç w∏aÊciwego wyboru?

Wybór sufitu wed∏ug w∏aÊciwoÊci

Nale˝y wziàç pod uwag´ ró˝ne kryteria wyboru. Funkcjonalne - z jakim rodzajem pomieszczenia mamy do czynienia? Jak b´dzie eksploatowane? Techniczne - jakie parametry sufitu sà wymagane? Estetyczne - jak osiàgnàç najlepszy efekt wizualny?

Armstrong opracowa∏ szerokà gam´ produktów spe∏niajàcych ró˝norodne wysokie wymagania w zakresie akustyki, odpornoÊci na ogieƒ, odpornoÊci na wilgoç, higieny i odpornoÊci na uderzenia. Armstrong udziela 10-letniej gwarancji odpornoÊci na wilgoç p∏yt Prima i innych z grupy 95 RH.

Zalety Sufity podwieszane maskujà pop´kane, zabrudzone i zniszczone tradycyjne sufity. Mo˝na je ∏atwiej, szybciej i taniej instalowaç, demontowaç i czyÊciç. U∏atwiajà zastosowanie odpowiedniego oÊwietlenia. Pozwalajà optymalizowaç odbicie Êwiat∏a i oszcz´dzaç energi´. Poch∏aniajà dêwi´ki i ograniczajà ha∏as.

Akustyka Ograniczenie ha∏asu poprawia warunki pracy i jej efektywnoÊç. Sufity akustyczne firmy Armstrong zmniejszajà poziom ha∏asu w pomieszczeniach dzi´ki temu, ˝e wykonane sà z materia∏ów poch∏aniajàcych w du˝ym stopniu fale dêwi´kowe. Zapewniajà tak˝e dobrà dêwi´koizolacyjnoÊç pomi´dzy sàsiednimi pomieszczeniami. Pomiary obu parametrów dokonywane sà wed∏ug okreÊlonych kryteriów.

Dost´p do przestrzeni ponad sufitem Zagadnienie to le˝y na styku kwestii estetyki i funkcjonalnoÊci. Sufity podwieszane zas∏aniajà i jednoczeÊnie zapewniajà dost´p do rur i przewodów elektrycznych znajdujàcych si´ powy˝ej, czyli do takich instalacji, jak: telefoniczna, wentylacyjna, grzewcza, natryskowa i wykrywajàca po˝ar.

Trwa∏e kraw´dzie p∏yt Prima Tegular i MicroLook oraz Ultima Nowe p∏yty Ultima oraz Prima Tegular i MicroLook majà o oko∏o 30% mocniejsze kraw´dzie, co mo˝na wyczuç trzymajàc je w r´kach. Daje to instalatorom poczucie wi´kszego zaufania do produktu. P∏yty sà tak˝e mniej podatne na uszkodzenia, gdy je zdejmujemy z rusztu w celu wykonania ró˝nych czynnoÊci instalacyjnych i naprawczych w przestrzeni ponadsufitowej. Lepsza biel obrze˝y poprawia równie˝ efekt estetyczny.

Akustyka Zapewnienie w∏aÊciwej akustyki w pomieszczeniach by∏o pierwotnym celem, dla osiàgni´cia którego zacz´to stosowaç sufity podwieszane. Parametry akustyczne sufitów sà stale poprawiane. Armstrong nieustannie poszukuje nowych sposobów polepszenia ich dêwi´koizolacyjnoÊci i poziomu poch∏aniania dêwi´ku.

OdpornoÊç ogniowa P∏yty sufitowe firmy Armstrong zosta∏y sklasyfikowane w Polsce jako niezapalne lub niepalne. Niektóre z nich zapewniajà zabezpieczenie ogniowe stropów, wymagane przez przepisy budowlane.

Inne wymagania Zasadniczà rzeczà jest precyzyjne okreÊlenie Paƒstwa wymagaƒ. Czy wa˝na jest trwa∏oÊç sufitu? ZmywalnoÊç? A mo˝e akustyka, czy mo˝liwoÊç ∏atwego demonta˝u sà istotniejsze? Aby pomóc Paƒstwu podjàç decyzj´, Armstrong zdefiniowa∏ dziesi´ç kryteriów wyboru. Decyzja zale˝eç b´dzie od zaplanowanych wydatków i preferencji dotyczàcych wzornictwa, ale tak˝e od takich czynników, jak: odpornoÊç na wilgoç i ogieƒ, izolacja termiczna, odbicie Êwiat∏a oraz ∏atwoÊç czyszczenia i trwa∏oÊç sufitu. Szeroki asortyment sufitów oferowanych przez firm´ Armstrong – mineralne, z mi´kkiej we∏ny mineralnej, metalowe i drewniane – pozwoli Paƒstwu podjàç najlepszà decyzj´.

OdpornoÊç na uderzenia Sufity sà cz´sto nara˝one na uszkodzenia, szczególnie w korytarzach. Zapewnienie dost´pu do zamontowanych tam ró˝nych urzàdzeƒ wymaga cz´stego zdejmowania p∏yt z rusztu. Armstrong zwraca szczególnà uwag´ na poziom odpornoÊci na uderzenia i trwa∏oÊç swoich produktów.

OdpornoÊç na wilgoç Sufity podwieszane nara˝one sà na wysokà wilgotnoÊç, gdy montowane sà w takich miejscach, jak: obiekty w trakcie budowy, budynki ogrzewane okresowo, pomieszczenia o wysokiej koncentracji ludzi, otwarte na zewnàtrz itp. Aby sprostaç takim wymaganiom Armstrong oferuje szerokà gam´ produktów, które mo˝na instalowaç w miejscach o wilgotnoÊci wzgl´dnej do 95%, a niektóre nawet w ekstremalnych warunkach 100% wilgotnoÊci wzgl´dnej.

Higiena Wysokie wymagania dotyczàce ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa stwarzajà zapotrzebowanie na sufity dostosowane do przepisów obowiàzujàcych w przemyÊle spo˝ywczym i lecznictwie. Takie dziedziny jak elektronika, optyka, farmacja czy przemys∏ komputerowy wymagajà zapewnienia wysokiej klasy czystoÊci pomieszczeƒ (tzw. klasa 100). Armstrong proponuje rozwiàzania w dziedzinie sufitów higienicznych, które pozwolà sprostaç tym warunkom.

10 lat gwarancji Armstrong World Industries Ltd. gwarantuje, ˝e sprzedawane przez firm´ produkty z serii Prima i 95 % RH nie ulegnà odkszta∏ceniu* (ugi´ciu) w bezpoÊrednim nast´pstwie wad w tworzywie lub wykonaniu przez 10 lat od momentu instalacji sufitu podwieszanego, je˝eli spe∏nione zostanà okreÊlone warunki. Szczegó∏y dost´pne w biurze firmy Armstrong w Warszawie lub na stronie internetowej www.armstrong.pl/sufity. * Maksymalne dopuszczalne odkszta∏cenie (ugi´cie) okreÊlajà odpowiednie normy kraju, w którym sufit zosta∏ zainstalowany, a je˝eli takie nie istniejà – normy brytyjskie.

Odbicie Êwiat∏a Wspó∏czynnik odbicia Êwiat∏a w∏aÊciwy dla danej powierzchni to jej zdolnoÊç do odbijania Êwiat∏a. Mierzony jest stosunkiem Êwiat∏a odbitego do padajàcego na t´ powierzchni´ i wyra˝ony w procentach.

ZmywalnoÊç/sporadyczne czyszczenie P∏yty sufitowe mogà byç czyszczone przy pomocy wilgotnej Êcierki lub gàbki. Do wody mo˝na dodaç ∏agodne myd∏o lub rozcieƒczony detergent.

6

Wybór sufitu wed∏ug w∏aÊciwoÊci

ty duk Promineralne

W

Ultima

0.65(H)

Ultima Vector

e czn sty aku.10) i c Ê str wo Êci atrz W∏a (p NRC

Dncw

0.70

37 dB

✚ ci noÊ pal a s Kla

cia dbi ko k t∏a i n nia n nni wia lnoÊç oÊç rze czy (>) czy Ê oran uderona pó∏ iat∏a spó∏ dbicia mywa p s d W Êw O n St W o Z

ty duk Promineralne Niezapalny (PN-B-02874:1996)

88 %

95 % RH

tak

tak

12

e czn sty aku 0) i c .1 Ê wo str Êci trz W∏a (pacia dbi ko k t∏a i n nia n nni wia lnoÊç oÊç rze czy (>) czy Ê oran uderona pó∏ iat∏a spó∏ dbicia mywa p s d W Êw O n St W o Z

NRC

Dncw

0.60(H)

0.55

34 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

83 %

95 % RH

23

0.60

0.55

40 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

83 %

95 % RH

23

W

Fine Fissured*

sa Kla

♦ ci noÊ pal

0.70(H)

0.75

37 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

88 %

95 % RH

tak

tak

12

Fine Fissured SL2/K2C2*

0.65(H)

0.65

39 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

88 %

95 % RH

tak

tak

12

Frequence

0.70(H)

0.70

35 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

83 %

95 % RH

23

0.50(H)

0.50

38 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

88 %

95 % RH

tak

tak

13

Feria

0.50

0.50

32 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

83 %

90 % RH

24

0.50

0.45

44 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

88 %

95 % RH

tak

tak

13

Tatra

0.55(H)

0.55

34 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

80 %

70 % RH

25

Optima (15 mm)

0.90

0.90

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

85 %

95 % RH

14

Cortega

0.55(H)

0.55

34 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

80 %

70 % RH

25

Optima (20 mm)

0.95

0.95

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

85%

95 % RH

14

Bioguard

0.15(L)

0.15

37 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

90 %

95 % RH

tak

26

Optima (25 mm)

1.00

1.00

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

85 %

95 % RH

14

Bioguard perforowany

0.65

0.60

34 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

83 %

95 % RH

tak

26

Optima Vector

1.00

0.95

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

85 %

95 % RH

14

Mylar

0.10(L)

0.10

36 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

80 %

95 % RH

tak

26

Neeva (18/20/25 mm)

1.00

0.95

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

83 %

95 % RH

15

Parafon Hygien

0.95

0.95

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

84 %

95 % RH

tak

26

Dune Sahara*

0.60

0.55

34 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

83 %

95 % RH

16

Ceramaguard Fine Fissured

0.55(MH)

0.60

39 dB

84 %

100 % RH

tak

27

0.55

0.50

39 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

83 %

95 % RH

16

Newtone

0.10(L)

0.10

37 dB

85 %

100 % RH

tak

Ultima SL2/K2C2Ultima dB Ultima dB K2C2/SL2

Sahara SL2/K2C2*

Sabbia

0.65

0.65

35 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

83 %

95 % RH

16

Cirrus*

0.55(H)

0.50

36 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

83 %

95 % RH

17

Cirrus 75

0.70(H)

0.75

38 dB

83 %

95 % RH

17

Cirrus Image

0.55(H)

0.55

36 dB

70 %

70 % RH

18

Visual V49/V64

0.950.95/0.9070 % RH

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

tak

27 28

metalowe

Contrast Circles, Squares, Linear 0.55

0.50

36 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996) Niezapalny (PN-B-02874:1996)

83 %

95 % RH

Orcal z mikroperforacjà

0.75

Orcal Clip-In z mikroperforacjà

0.75

0.55(H)

0.50

36 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

83 %

70 % RH

0.15(L)

0.15

37 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

90 %

95 % RH

20

dB Niepalny (PN EN ISO 1716:2002)

20

dB Niepalny (PN EN ISO 1716:2002)

20

dB Niepalny (PN EN ISO 1716:2002)

20

dB Niepalny (PN EN ISO 1716:2002)

71 %

90 % RH

tak#

30

90 % RH

tak

#

31

tak

#

0.80

71 %

32

tak

#

32

tak

#

33

90 % RH

19 Orcal Tegular z mikroperforacjà

Plain*

0.80

20 dB Niepalny (PN EN ISO 1716:2002) 71 %

18 Orcal MicroLook z mikroperforacjà 0.75

Synonymes Ribbon, Melody

0.80

0.75

0.80

71 %

90 % RH

20 Orcal Planks Board z mikroperforacjà 0.75

Graphis Puntos, Cuadros

0.15(L)

0.15

36 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

90 %

70 % RH

21

Graphis Linear, Neocubic, Diagonal, Mix A, Mix B

0.15(L)

0.15

36 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

90 %

70 % RH

21

Casa*

0.60

0.55

35 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

83 %

95 % RH

22

Adria*

0.60

0.55

34 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

83 %

95 % RH

22

Atlas

0.35(H)

0.35

34 dB

Niezapalny (PN-B-02874:1996)

83 %

70% RH

25

0.80

71 %

90 % RH

drewniane Madera

0.15(L)

0.15

42 dB

▲ Dane uzyskane z 20 mm wk∏adem z we∏ny mineralnej ✚ informacja w sprawie klasyfikacji ogniowej dostepna na ˝yczenie w biurze fimy Armstrong w Warszawie70 % RH

● z flizelinà akustycznà * Prima # Orcal Bioguard (patrz str.29)

35

♦ SL2/K2C2: Konstrukcja cz´çciowo ukryta (patrz str.4)

7

Wybór sufitu wed∏ug miejsca zastosowania / segmentu rynku Aby wybraç najlepszy sufit podwieszany dla danego pomieszczenia powinniÊmy wziàç pod uwag´ szereg kryteriów. W∏aÊciwoÊci akustyczne sufitu oraz ochrona ogniowa powinny byç zawsze brane pod uwag´. Inne cechy takie, jak wzór sufitu lub jego w∏aÊciwoÊci higieniczne b´dà istotne tylko w przypadku niektórych pomieszczeƒ. Wybór sufitu powinien dokonaç si´ na etapie projektowania, aby uniknàç póêniejszych k∏opotliwych i kosztownych zmian. Na tej i na nast´pnych stronach znajdà Paƒstwo zestawienie wszystkich wa˝niejszych kryteriów wyboru, które powinny zostaç wzi´te pod uwag´ w zale˝noÊci od miejsca zastosowania sufitu podwieszanego.

Biura MIEJSCA ZASTOSOWANIA

KRYTERIA

S∏u˝ba zdrowia ZALECANE PRODUKTY

MIEJSCA ZASTOSOWANIA

KRYTERIA

Edukacja

ZALECANE PRODUKTY

MIEJSCA ZASTOSOWANIA

KRYTERIA

ZALECANE PRODUKTY

CERAMAGUARD

WIATY, SUFITY NA TARASACH

Trwa∏oÊç OdpornoÊç na wilgoç

CERAMAGUARD

ORCAL CLIP-IN PLAIN

Wzornictwo Akustyka

COLORTONE

ULTIMA/OPTIMA

ULTIMA/OPTIMA

POMIESZCZENIA RECEPCYJNE, SALE EKSPOZYCYNE,

Wzornictwo Akustyka Integracja instalacji

ULTIMA/OPTIMA

ULTIMA

WIATY,

CIRRUS 75

SUFITY NA TARASACH

POMIESZCZENIA

MADERA

POMIESZCZENIA RECEPCYJNE,

KORYTARZE, HOLE,

Akustyka Integracja instalacji Mo˝liwoÊç demonta˝u Trwa∏oÊç

ULTIMA dB PLANKS (PRIMA

Wzornictwo Akustyka

SKLEPY

/

ULTIMA

/

ORCAL)

RECEPCYJNE,

COLORTONE VISUAL

CONTRAST MADERA

ORCAL AXAL

ORCAL AXAL

/

OPTIMA

ORCAL AXAL KORYTARZE, HOLE,

CIRRUS 75

BIUROWE

OPTIMA

HOLE

/

NEEVA

BIOGUARD

SABBIA

ULTIMA

MADERA ULTIMA

ULTIMA

/

CONTRAST

ORCAL CLIP-IN

KORYTARZE,

Akustyka Wzornictwo OdpornoÊç na wilgoç

OPTIMA VISUAL

Z EKSTRA MIKROPERFORACJÑ POMIESZCZENIA

ORCAL CLIP-IN PLAIN

ORCAL AXAL

GRAPHIS ORCAL (AXAL, CLIP-IN…)

SKLEPY

PRZEJÊCIA

Trwa∏oÊç OdpornoÊç na wilgoç

Mo˝liwoÊç demonta˝u Trwa∏oÊç OdpornoÊç na uderzenia Integracja instalacji

PRIMA PLANKS

Akustyka Wzornictwo Odbicie Êwiat∏a

PRIMA

Higiena Akustyka Wzornictwo Odbicie Êwiat∏a

BIOGUARD

Higiena ZmywalnoÊç OdpornoÊç na wilgoç

BIOGUARD

PRZEJÊCIA

ORCAL PLANKS ORCAL CLIP-IN

SABBIA

ORCAL AXAL

Mo˝liwoÊç demonta˝u Integracja instalacji Trwa∏oÊç Akustyka OdpornoÊç na uderzenia

PRIMA PLANKS

Akustyka OdpornoÊç na wilgoç Trwa∏oÊç Wzornictwo Mo˝liwoÊç demonta˝u OdpornoÊç na wilgoç (w warunkach zmiennych temperatur)

SABBIA

Akustyka Wzornictwo Mo˝liwoÊç demonta˝u Integracja instalacji

OPTIMA

ULTIMA PLANKS ORCAL PLANKS ORCAL CLIP-IN PLAIN AXAL

CIRRUS 75 ORCAL AXAL

POMIESZCZENIA BIUROWE

SYNONYMES SALE KONFERENCYJNE

Wzornictwo Akustyka Integracja instalacji

KLASY LEKCYJNE

ULTIMA ULTIMA dB

ULTIMA (VECTOR) ULTIMA dB

POMIESZCZENIA S¸U˝BOWE

OPTIMA (VECTOR)

GABINETY LEKARSKIE

ORCAL Z MIKROPERFORACJÑ CIRRUS 75

ULTIMA

dB

ORCAL PLAIN

FREQUENCE NEEVA COLORTONE PRIMA PLANKS PRIMA DUNE SAHARA

MADERA ORCAL AXAL

MYLAR

SALE ZABIEGOWE

Akustyka JEDNOPRZESTRZENNE, Integracja instalacji CENTRA INF. OdpornoÊç na wilgoç

OPTIMA ULTIMA

ORCAL PLAIN

TELEFONICZNEJ

CIRRUS 75

ORCAL BIOGUARD

POMIESZCZENIA

NEEVA

FREQUENCE

AUDYTORIA,

MYLAR

AMFITEATRY,

CERAMAGUARD

BIBLIOTEKI

/

ULTIMA

SABBIA FREQUENCE NEEVA COLORTONE

ORCAL Z PERFORACJÑ LABORATORIA BIURA PODZIELONE

ÊCIANKAMI

Akustyka Integracja instalacji Zachowanie uk∏adu biura

ULTIMA

/

ULTIMA dB

¸AZIENKI, SZATNIE,

PRIMA

POMIESZCZENIA WILGOTNE

/

ULTIMA)

PARAFON HYGIEN

RESTAURACJE,

ORCAL CLIP-IN PLAIN

BARY, STO¸ÓWKI

Higiena ZmywalnoÊç OdpornoÊç na wilgoç

PRIMA

ULTIMA

POCZEKALNIE

ORCAL

BIBLIOTEKI

MYLAR

Akustyka Mo˝liwoÊç demonta˝u Wzornictwo Integracja instalacji

BIOGUARD

/

ULTIMA

SABBIA

COLORTONE

NEEVA CERAMAGUARD

ZmywalnoÊç Higiena OdpornoÊç na wilgoç

PARAFON HYGIEN

Higiena CzystoÊç pomieszczenia ZmywalnoÊç Integracja instalacji

BIOGUARD

ZmywalnoÊç Higiena OdpornoÊç na wilgoç

PRIMA PLANKS

P¸YWALNIE

OdpornoÊç na wilgoç Akustyka

CERAMAGUARD

SZKO¸Y

Trwa∏oÊç Akustyka OdpornoÊç na uderzenia

ORCAL AXAL

KUCHNIE

SABBIA ULTIMA

/

ULTIMA

Akustyka OdpornoÊç na wilgoç

ORCAL CLIP-IN PLAIN ORCAL BIOGUARD

OPTIMA

CIRRUS 75

SALE KOMPUTEROWE,

FREQUENCE

LABORATORIA

ORCAL Z PERFORACJÑ P¸YWALNIE

Akustyka Wzornictwo

OPTIMA VISUAL

NEWTONE STO¸ÓWKI

Akustyka Wzornictwo

ORCAL BIOGUARD

COLORTONE

SALE KONFERENCYJNE

Akustyka Integracja instalacji Mo˝liwoÊç demonta˝u CzystoÊç pomieszczenia

PARAFON HYGIEN

ORCAL

SABBIA

ORCAL SALE KOMPUTEROWE

Higiena ZmywalnoÊç OdpornoÊç na wilgoç

NEEVA

PLANKS (PRIMA

PLANKS PRIMA/ ULTIMA/ORCAL

KUCHNIE

OPTIMA

MYLAR ORCAL PLAIN ORCAL BIOGUARD

CERAMAGUARD NEEVA

¸AZIENKI, SZATNIE,

OPTIMA

POMIESZCZENIA

BIOGUARD

WILGOTNE

CERAMAGUARD

SABBIA CIRRUS 75 COLORTONE

NEEVA

ORCAL Z PERFORACJÑ

8

Transport MIEJSCA ZASTOSOWANIA

KRYTERIA

Rozrywka

ZALECANE PRODUKTY

MIEJSCA ZASTOSOWANIA

ULTIMA/OPTIMA

KRYTERIA

Handel

ZALECANE PRODUKTY

ULTIMA/OPTIMA

POMIESZCZENIA RECEPCYJNE, SALE EKSPOZYCYJNE,

Wzornictwo Mo˝liwoÊç demonta˝u Akustyka

ULTIMA

POMIESZCZENIA

CONTRAST

RECEPCYJNE,

MADERA

Wzornictwo Akustyka

MICROLOOK

/ CLIP-IN / / TEGULAR / BOARD)

POCZEKALNIE, SALE KONFERENCYJNE

Wzornictwo Akustyka Mo˝liwoÊç demonta˝u Integracja instalacji

BARY, STO¸ÓWKI

ULTIMA MADERA OPTIMA

Akustyka Wzornictwo Integracja instalacji Mo˝liwoÊç demonta˝u

NEEVA

CONTRAST

ULTIMA VECTOR CIRRUS 75 OPTIMA

/

NEEVA

Z EKSTRA MIKROPERFORACJÑ ORCAL AXAL

ZmywalnoÊç Mo˝liwoÊç demonta˝u Wzornictwo Akustyka

ORCAL CLIP-IN, TEGULAR

Akustyka Integracja instalacji Mo˝liwoÊç demonta˝u Trwa∏oÊç

ULTIMA

PLANKS (PRIMA

/

ULTIMA

/

GRAPHIS PUNTOS

BARY SZYBKIEJ OBS¸UGI

ORCAL) KORYTARZE, HOLE, PRZEJÊCIA

POMIESZCZENIA BIUROWE

Akustyka OdpornoÊç na wahania temperatur ZmywalnoÊç

ULTIMA

Mo˝liwoÊç demonta˝u Trwa∏oÊç Akustyka

PLANKS (PRIMA

ORCAL AXAL

SALE KONCERTOWE,

Z EKSTRA MIKROPERFORACJÑ

TEATRY,

ORCAL CLIP-IN

KINA

CONTRAST

Wzornictwo Akustyka

COLORTONE

CIRRUS 75

Akustyka Wzornictwo Higiena ZmywalnoÊç (Kuchnie)

ORCAL PLAIN (CLIP-IN NEWTONE CERAMAGUARD

PRZEJÊCIA CENTRA HANDLOWE

Wzornictwo Integracja instalacji

VISUAL PRIMA ORCAL

POMIESZCZENIA TECHNICZNE ZASTOSOWANIA ZEWN¢TRZNE

OdpornoÊç na wilgoç

NEWTONE CERAMAGUARD

WN¢TRZA

OdpornoÊç na wahania temperatur

PRIMA BIOGUARD MYLAR ORCAL AXAL

SALE EKSPOZYCYJNE

Wzornictwo Integracja oÊwietlenia Zawieszanie tablic informacyjnych Akustyka Trwa∏oÊç

ULTIMA OPTIMA SABBIA PRIMA VISUAL ORCAL AXAL RUSZTY DEKORACYJNE

SUPERMARKETY SKLEPY CENTRA HANDLOWE

DemontowalnoÊç Integracja instalacji Wzornictwo Zawieszanie tablic informacyjnych

CIRRUS DUNE SAHARA VISUAL SYNONYMES GRAPHIS SILHOUETTE ORCAL

WEJÊCIA

OdpornoÊç na wahania temperatur Akustyka

PRIMA MYLAR CERAMAGUARD

OdpornoÊç na wilgoç ZmywalnoÊç

MYLAR CERAMAGUARD NEWTONE BIOGUARD ORCAL PLAIN

SALONY FRYZJERSKIE

ZmywalnoÊç Akustyka

ORCAL ULTIMA GRAPHIS

LUKSUSOWE BUTIKI

Wzornictwo Integracja oÊwietlenia punktowego

GRAPHIS SYNONYMES CIRRUS 75 ULTIMA VECTOR MADERA

SALONY MODY

Wzornictwo OÊwietlenie Integracja instalacji

ULTIMA DUNE SAHARA GRAPHIS ORCAL

BANKI

Akustyka Wzornictwo

ULTIMA OPTIMA / NEEVA ORCAL AXAL

CENTRA OGRODNICZE

OdpornoÊç na wahania temperatur Integracja oÊwietlenia Zawieszanie tablic Informacyjnych

SILHOUETTE BIOGUARD ORCAL

PRYSZNICE, ¸AZIENKI PRALNIE CHEMICZNE

OdpornoÊç na wilgoç

PRIMA CERAMAGUARD BIOGUARD MYLAR ORCAL

GRAPHIS

BIOGUARD

/ ORCAL / ULTIMA)

ULTIMA VECTOR

OPTIMA ORCAL MADERA

PRIMA

OBIEKTY SPORTOWE,

ULTIMA

¸AZIENKI, SZATNIE,

CONTRAST

POMIESZCZENIA WILGOTNE

OdpornoÊç na wilgoç ZmywalnoÊç

CERAMAGUARD NEWTONE BIOGUARD ORCAL AXAL PLAIN

MADERA

…)

ORCAL CLIP-IN PLAIN ORCAL BIOGUARD

SALE KOMPUTEROWE, POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Integracja instalacji Mo˝liwoÊç demonta˝u CzystoÊç pomieszczenia Akustyka

ULTIMA MYLAR

P¸YWALNIE

NEWTONE

LODOWISKA

OdpornoÊç na wilgoç ZmywalnoÊç

CERAMAGUARD

DZIA¸Y Z

˝YWNOÊCIÑ

NEWTONE

ORCAL AXAL PLAIN ORCAL CLIP-IN PLAIN ORCAL BIOGUARD

VISUAL

OdpornoÊç na wilgoç WILGOTNE ZmywalnoÊç

AXAL)

NEEVA

BIOGUARD ORCAL (AXAL,

/

NEEVA W KOLORACH

ORCAL AXAL

RESTAURACJE,

OdpornoÊç na temperatury i wahania wilgoci Trwa∏oÊç

PRIMA

Z EKSTRA MIKROPERFORACJÑ

BARY, STO¸ÓWKI

SUFITY NA TARASACH ZASTOSOWANIA ZEWN¢TRZNE MAGAZYNY

MADERA

ORCAL AXAL

PRZEJÊCIA

ZALECANE PRODUKTY

CONTRAST ORCAL

CONTRAST

KORYTARZE, HOLE,

KRYTERIA

MADERA RESTAURACJE,

CENTRA BIZNESU,

ULTIMA ORCAL (AXAL, CLIP-IN…)

SALE EKSPOZYCYJNE

ORCAL (AXAL

SKLEPY

MIEJSCA ZASTOSOWANIA ULTIMA/OPTIMA

¸AZIENKI, SZATNIE,

CERAMAGUARD

POMIESZCZENIA

NEWTONE

VISUAL

BIOGUARD PRIMA ORCAL CLIP-IN PLAIN ORCAL BIOGUARD WIATY, TARASY ZASTOSOWANIA ZEWN¢TRZNE

OdpornoÊç na wahania temperatury Trwa∏oÊç

CERAMAGUARD NEWTONE ORCAL CLIP-IN PLAIN

MAGAZYNY

9

Wybór w∏aÊciwego sufitu akustycznego Ha∏as mo˝e byç bardzo ucià˝liwy, je˝eli nie jest odpowiednio ograniczany (np. ha∏as pochodzàcy z sàsiednich pomieszczeƒ lub z urzàdzeƒ znajdujàcych si´ w przestrzeni mi´dzysufitowej, nadmierny pog∏os, itp.). Aby uniknàç takich niekorzystnych zjawisk nale˝y odpowiednio dobraç materia∏y u˝yte do wykoƒczenia wn´trza bioràc pod uwag´ ich w∏aÊciwoÊci akustyczne tzn. dêwi´koizolacyjnoÊç (izolowanie dêwi´ku przenikajàcego mi´dzy pomieszczeniami) mierzonà w decybelach (Dnc) oraz poch∏anianie dêwi´ku wyra˝one wspó∏czynnikiem poch∏aniania dêwi´ku ( od 0,0 do 1,0). W

Wskaêniki poch∏aniania dêwi´ku i izolacyjnoÊci akustycznej wzd∏u˝nej dla sufitów mineralnych

DèWI¢KOIZOLACYJNOÂå

Nasze tabele pokazujà Êrednie w∏aÊciwoÊci dêwi´koizolacyjne p∏yt sufitowych Armstrong. Liczby te mogà stanowiç podstaw´ do wyboru sufitów odpowiadajàcych konkretnym wymaganiom. Rzeczywisty poziom izolacyjnoÊci akustycznej wzd∏u˝nej zale˝y zarówno od w∏aÊciwego doboru sufitu jak i innych elementów wykoƒczenia wn´trza. Z tego wzgl´du konieczne jest profesjonalne oszacowanie parametrów akustycznych ró˝nych materia∏ów, które zostanà u˝yte.

POCH¸ANIANIE DèWI¢KU

W zale˝noÊci od rodzaju i funkcji pomieszczenia mo˝e si´ okazaç konieczne obliczenie stopnia redukcji ha∏asu lub czasu pog∏osu* wymaganych w tym wn´trzu. Aby umo˝liwiç te szacunki firma Armstrong podaje typowe wskaêniki poch∏aniania dêwi´ku dla wszystkich oferowanych p∏yt sufitowych. Warto zaznaczyç, ˝e coraz cz´stsze u˝ycie mi´kkich mebli i wyk∏adzin w biurach mo˝e powodowaç koniecznoÊç zainstalowania sufitów o umiarkowanym poch∏anianiu dêwi´ku, aby uniknàç efektu „martwego” otoczenia. Wskaênik poch∏aniania dêwi´ku podaje si´ dla pasma cz´stotliwoÊci od 125 do 4000 Hz. Wspó∏czynnik Redukcji Ha∏asu (Noise Reduction Coefficient – NRC) to Êredni poziom poch∏aniania dêwi´ku mierzony dla cz´stotliwoÊci 250, 500, 1000 i 2000 Hz zaokràglony do 0,05. Dla pomieszczeƒ, w których zaleca si´ instalacj´ sufitów o wysokim poch∏anianiu dêwi´ku, Armstrong proponuje ró˝norodne rozwiàzania np. sufity o licu g∏adkim – Ultima, perforowanym – Frequence, z plastycznà fakturà – Cirrus 75 oraz sufity z mi´kkiej we∏ny mineralnej Neeva jak równie˝ sufity Optima z we∏ny szklanej.W

NRC

125

250

500

1000

2000

4000

Optima (Board 25 mm)

1.00

1.00

0.50

0.85

1.00

0.95

1.00

1.00

14

Neeva (Board 25 mm)

1.00

0.95

0.40

0.85

1.00

0.95

1.00

1.00

15

Neeva (Board 18 mm)

1.00

0.95

0.40

0.85

1.00

0.90

1.00

0.95

15

Visual V49 (z wk∏adem akustycznym 20 mm) 0.95

0.95

0.43

0.83

0.85

0.98

1.06

1.01

28

Visual V64 (z wk∏adem akustycznym 20 mm) 0.95

0.90

0.42

0.72

0.90

0.93

1.05

1.08

28

Parafon Hygien

0.95

0.95

0.40

0.85

0.90

0.90

0.95

0.90

Cirrus 75

0.70(H)

0.75

0.35

0.45

0.65

0.85

0.95

1.00

38

17

Frequence

0.70(H)

0.70

0.35

0.50

0.65

0.80

0.85

0.85

35

23

Ultima (Board, Tegular, MicroLook, MicroLook BE)

0.65(H)

0.70

0.25

0.40

0.65

0.80

0.90

0.90

37

12

Ultima (SL2/K2C2)

0.65(H)

0.65

0.30

0.45

0.60

0.75

0.85

0.80

39

12

Sabbia

0.65

0.65

0.35

0.50

0.70

0.75

0.70

0.45

35

16

Bioguard perforowany

0.65

0.60

0.35

0.45

0.60

0.75

0.70

0.60

34

26

0.60(H)

0.55

0.30

0.40

0.50

0.65

0.70

0.75

34

23

Casa

0.60

0.55

0.35

0.40

0.50

0.60

0.60

0.55

35

22

Dune Sahara

0.60

0.55

0.35

0.40

0.55

0.60

0.55

0.55

34

16

Adria

0.60

0.55

0.35

0.40

0.60

0.70

0.60

0.55

34

22

0.55(MH)

0.60

0.25

0.30

0.50

0.80

0.85

0.75

39

27

0.55(H)

0.50

0.40

0.35

0.45

0.55

0.70

0.75

36

19

0.55

0.50

0.40

0.40

0.45

0.55

0.60

0.65

36

18

Cirrus

0.55(H)

0.50

0.40

0.35

0.45

0.55

0.70

0.75

36

17

Cirrus Image

0.55(H)

0.55

0.35

0.40

0.45

0.60

0.75

0.85

36

18

Colortone

0.55

0.50

0.40

0.40

0.55

0.55

0.50

0.45

35

16

Sahara (SL2/K2C2)

0.55

0.50

0.35

0.40

0.50

0.60

0.55

0.40

39

16

0.50(H)

0.50

0.25

0.30

0.45

0.55

0.75

0.80

38

13

0.50

0.45

0.30

0.35

0.40

0.50

0.60

0.55

44

13

Typ p∏yty

Fine Fissured

Ceramaguard (600 x 1200) Synonymes Contrast

Ultima dB (Board, Tegular, MicroLook, MicroLook BE) Ultima dB (SL2/K2C2) Visual V64

Dncw

Strona

26

0.40

0.71

0.21

0.26

0.46

0.74

1.01

Graphis

0.15(L)

0.15

0.35

0.20

0.10

0.10

0.15

0.25

36

28 21

Bioguard nieperforowany

0.15(L)

0.15

0.30

0.20

0.15

0.10

0.20

0.25

37

26

Plain

0.15(L)

0.15

0.30

0.25

0.15

0.10

0.15

0.25

37

20

Mylar

0.10(L)

0.10

0.25

0.15

0.10

0.10

0.10

0.15

36

26

Newtone

0.10(L)

0.10

0.25

0.15

0.10

0.10

0.10

0.05

37

27

* Czas pog∏osu = czas, w którym nat´˝enie dêwi´ku maleje o 60 dB.

10

Higiena Armstrong proponuje nast´pujàce sufity spe∏niajàce najwy˝sze wymagania w zakresie higieny: Mylar (opis na stronie 26) posiada lico ze zmywalnej folii poliestrowej odpornej na osiadanie kurzu; spe∏nia wymagania tzw. klasy czystoÊci 100. Przeprowadzone testy laboratoryjne dowodzà, ˝e p∏yty Bioguard ograniczajà rozwój bakterii. Ponadto, Parafon Hygien - sufit z mi´kkiej we∏ny mineralnej - zmywalny, równie˝ wodà pod wysokim ciÊnieniem (patrz strona 26).

Testy laboratoryjne przeprowadzone w Niemczech wykaza∏y, ˝e sufity o fakturach Casa, Cirrus, Adria, Dune, Cortega i Tatra nie stwarzajà drobnoustrojom sprzyjajàcych warunków do rozwoju i mogà byç ∏atwo zdezynfekowane odpowiednimi Êrodkami. Sufity firmy Armstrong spe∏niajà tak˝e wymagania klasy A (materia∏y budowlane o niskiej emisji) wed∏ug szwedzkiej normy dotyczàcej emisji lotnych organicznych zwiàzków chemicznych. Mogà byç wi´c stosowane w pomieszczeniach, w których wymagany jest wysoki stopieƒ czystoÊci. Wyniki testów dost´pne sà na ˝yczenie. Oferta sufitów metalowych zosta∏a rozszerzona o p∏yty Orcal Bioguard (patrz str.29), które spe∏niajà najwy˝sze wymagania pod wzgl´dem higieny.

Bioguard - nowy sufit higieniczny ZMYWALNOÂå Test na zmywalnoÊç ASTM D-4828 sprawdza wp∏yw wielokrotnego mycia na trwa∏oÊç powierzchni sufitu. W czasie testu mierzy si´ odpornoÊç powierzchni sufitu na wielokrotne zmywanie za pomocà gàbki i myd∏a. Wynik testu albo stwierdza, ˝e nie uleg∏a ona przetarciu po 500 cyklach zmywania albo okreÊla stopieƒ tego przetarcia.

Zwyk∏y sufit

Bioguard

Zdj´cia ilustrujà bardzo wysokà odpornoÊç sufitu Bioguard na wielokrotne zmywanie w porównaniu ze zwyk∏ymi sufitami.

ODPORNOÂå NA ZABRUDZENIA Test ten wykazuje doskona∏à odpornoÊç powierzchni sufitu na poplamienie. Do jego przeprowadzenia wykorzystuje si´ trzy popularne p∏yny: herbat´, kaw´ i col´, których kilka kropli nanosi si´ na powierzchni´ sufitu, a nast´pnie po 30-60 sekundach wyciera za pomocà wilgotnej Êciereczki. Stopieƒ poplamienia okreÊla si´ w skali od 1 (plama niewidoczna) do 5 (plama bardzo widoczna).

Zwyk∏y sufit

Wybrane atesty higieniczne Nutrition and Food Research Institute Bioguard

Lebensmittel-Labor Dr Weßling GmbH Basic and Prima

Testy przeprowadzone przez TNO Nutrition and Food Research Institute wykaza∏y, ˝e p∏yty sufitowe Adria firmy Armstrong World Industries nie sprzyjajà rozwojowi mikroorganizmów.

Testy przeprowadzone przez Lebensmittel-Labor Dr Wessling GmbH wykaza∏y, ˝e sufity firmy Armstrong (Casa, Adria, Dune, Cirrus) mogà byç stosowane w szpitalach.

Bioguard

Zdj´cie ilustruje podwy˝szonà odpornoÊç sufitu Bioguard na zabrudzenie w porownaniu ze zwyk∏ym sufitem.

TNO V97.339 Nutrition and Food Research Institute Parafon Hygien Testy przeprowadzone przez TNO Nutrition and Food Research Institute wykaza∏y, ˝e p∏yty sufitowe Parafon Hygien nie sprzyjajà rozwojowi mikroorganizmów.

ODPORNOÂå NA WSIÑKANIE WODY Test ten okreÊla odpornoÊç powierzchni sufitu na wsiàkanie wody. Kilka kropli wody nanosi si´ na p∏yt´ sufitowà. Kszta∏t kropli Êwiadczy o tym, w jakim stopniu powierzchnia p∏yty jest odporna na wsiàkanie, a tym samym przeciwdzia∏a penetracji wody.

Zwyk∏y sufit

Bioguard

Zdj´cie ilustruje podwy˝szonà odpornoÊç sufitu Bioguard na wsiàkanie wody w porównaniu ze zwyk∏ym sufitem.

11

m

U LT I M A

r ine

aln

en

e

d g∏a

kie

k de

ne alne j cyj ora spec &

ULTIMA

ULTIMA

BOARD

TEGULAR

MICROLOOK

VECTOR

Prelude XL/TL 24 mm

Prelude XL/TL 24 mm

Prelude XL/TL 15 mm Silhouette/Interlude

Prelude XL/TL 24 mm

5mm

9.5mm 19mm

19mm

3mm

8mmUltima

19mm 8mm

600 x 600 x 19 mm . . . . .9536 M . . . . . . . . . . . . .9538 M . . . . . . . . . . . . . .9843 M . . . . . . . . . . . . .1920 M . . . 625 x 625 x 19 mm . . . . .9536 D . . . . . . . . . . . . . .9538 D . . . . . . . . . . . . . .9843 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 x 1200 x 19 mm . . . .9537 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 x 1250 x 19 mm . . . .9537 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PL

Hz

Niezapalny (PN-B-02874: 1996)Ultima + ruszt Interlude

NRC

125 250 500 1000 2000 4000

0.65(H) 0.70

0.25 0.40 0.65 0.80 0.90 0.90

W

Ultima Vector 0.70(H) 0.75

0.35 0.40 0.70 0.90 0.90 0.85 Hz125 250 500 1000 2000 4000

Board/Tegular/MicroLook BE Dncw = 37 dB 19.3 28.0 31.2 38.6 43.1 47.6 Board/Tegular/MicroLook BE z nak∏adkà izolacyjnà Dncw = 42 dB 21.3 32.6 46.3 66.2 69.9 66.7 Ultima Vector Dncw = 37 dB 18.7 28.1 30.5 39.5 44.9 45.2

Ultima + ruszt Silhouette 6 mmDost´pne równie˝ w wersji d∏ugich p∏yt typu Planks. Szczegó∏y dost´pne w biurze firmy Armstrong w Warszawie. Ultima + ruszt Silhouette 3 mm

λ = 0.052 - 0.057 W/m°K Ultima Vector

88 %

95 % RH

 5.2 kg/m2

12

U LT I M A d B

ne mi

ra

lne

d g∏a

kie

u ak

sty

ULTIMA dB

czn

e

ULTIMA dB

BOARD

TEGULAR

MICROLOOK BE

Prelude XL/TL 24 mm

Prelude XL/TL 24 mm

Prelude XL/TL 15 mm Silhouette/Interlude 5mm

9.5mm 19mm

19mm

3mm8mm

19mm 8mm

Ultima dB

600 x 600 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 2038 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2040 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2041 M. . . . . . . . . 625 x 625 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 2038 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2040 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2041 D . . . . . . . . . 600 x 1200 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . . . 2039 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 x 1250 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . . . 2039 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PL

Hz

Niezapalny (PN-B-02874: 1996)NRC

125 250 500 1000 2000 4000

0.50(H) 0.50

0.25 0.30 0.45 0.55 0.75 0.80

W

Hz 125 250 500 1000 2000 4000

Board/Tegular/MicroLook BE/MicroLook Dncw = 38 dB

19.5 28.4 31.7 40.0 44.7 47.5

K2C2/SL2 Dncw = 44 dB

21.2 37.2 40.9 47.9 54.1 54.8

Dost´pne równie˝ w wersji d∏ugich p∏yt typu Planks. Szczegó∏y dost´pne w biurze firmy Armstrong w Warszawie.

λ = 0.052 - 0,057 W/m°K

88 %

95 % RH

 8.3 kg/m2

Ultima dB Planks 13

k de

ne alne j cyj ora spec &

OPTIMA

BOARD

TEGULAR

MICROLOOK

VECTOR

Prelude XL/TL 24 mm

Prelude XL/TL 24 mm

Prelude XL/TL 15 mm Silhouette

Prelude XL/TL 24 mm

4.5mm

9.5mm

8mm

575

15/20/25mm

8mm

15/20/25mm

6

593586 575

6 2

15/20/25mm

22

OPTIMA

kie

14

d g∏a

22 14 10

lne

22

ra

10

OPTIMA

ne mi

593

OPTIMA 15 mm 600 x 600 x 15 mm . . . . . . . 2327 M . . . . . . . . . . . . . 2329 M. . . . . . . . . . . . . . . 2331 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 x 625 x 15 mm . . . . . . . 2327 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 x 1200 x 15 mm . . . . . . 2328 M . . . . . . . . . . . . . 2330 M. . . . . . . . . . . . . . . 2332 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 x 1250 x 15 mm . . . . . . 2328 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPTIMA 20 mm 600 x 600 x 20 mm . . . . . . . 2335 M . . . . . . . . . . . . . 2349 M. . . . . . . . . . . . . . . 2363 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 x 625 x 20 mm . . . . . . . 2335 D. . . . . . . . . . . . . . 2349 D . . . . . . . . . . . . . . . 2363 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 x 1200 x 20 mm . . . . . . 2336 M . . . . . . . . . . . . . 2350 M. . . . . . . . . . . . . . . 2364 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 x 1250 x 20 mm . . . . . . 2336 D. . . . . . . . . . . . . . 2350 D . . . . . . . . . . . . . . . 2364 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPTIMA 22 mm 600 x 600 x 22 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2387 M . . . 625 x 625 x 22 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2387 D . . . OPTIMA 25 mm 600 x 600 x 25 mm . . . . . . . 2379 M . . . . . . . . . . . . . 2381 M. . . . . . . . . . . . . . . 2383 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 x 1200 x 25 mm . . . . . . 2380 M . . . . . . . . . . . . . 2382 M. . . . . . . . . . . . . . . 2384 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Optima

PL

Hz

Niezapalny (PN-B-02874: 1996)W

NRC

125 250 500 1000 2000 4000

Board/Tegular/MicroLook 15 mm 0.90

0.90

0.35 0.75 1.00 0.80 0.90 0.95

Board/Tegular/MicroLook 20 mm 0.95

0.95

0.40 0.80 1.00 0.85 1.00 1.00

Board/Tegular/MicroLook 25 mm 1.00

1.00

0.50 0.85 1.00 0.95 1.00 1.00

Vector 22 mm 1.00

0.95

0.35 0.80 1.00 0.90 1.00 1.00

Dost´pne równie˝ w wersji d∏ugich p∏yt typu Planks. Szczegó∏y dost´pne w biurze firmy Armstrong w Warszawie.

85 % Optima MicroLook

95 % RH

15 mm: 1.8 kg/m2 20 mm: 2.3 kg/m2 25 mm: 2.8 kg/m2 Vector: 2.9 kg/m2 14

ne mi

N E E VA

ra

lne

d g∏a

kie

k de

ne alne j cyj ora spec &

N E E VA

BOARD

TEGULAR

MICROLOOK

Prelude XL/TL 24 mm

Prelude XL/TL 24 mm

Prelude XL/TL 15 mm 5mm

9.5mm 18/20/25mm

18mm

18mm

Carrara (CA)

Jadejadeitowy (JA)

Amberbursztynowy (AB)

Neeva8mm

Perlper∏owy (PF)

8mm

NEEVA 18 mm 600 x 600 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . 2404 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2414 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2423 M . . . . . . . 625 x 625 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . 2404 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2414 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2423 D . . . . . . . 600 x 1200 x 18 mm . . . . . . . . . . . . 2405 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2415 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2424 M . . . . . . . 625 x 1250 x 18 mm . . . . . . . . . . . . 2405 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 x 1200 x 18 mm . . . . . . . . . . . 2406 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2416 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2425 M . . . . . . . 600 x 1800 x 18 mm . . . . . . . . . . . . 2407 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 x 1800 x 18 mm . . . . . . . . . . . . 2408 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEEVA 25 mm 600 x 600 x 25 mm . . . . . . . . . . . . . 2447 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 x 1200 x 25 mm . . . . . . . . . . . . 2448 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 x 1200 x 25 mm . . . . . . . . . . . 2449 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 x 1800 x 25 mm . . . . . . . . . . . . 2450 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEEVA w kolorach 20 mm 600 x 600 x 20 mm . . . . . . . . . . . . 2432 M▲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 x 625 x 20 mm. . . . . . . . . . . . . 2432 D▲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 x 1200 x 20 mm . . . . . . . . . . . 2433 M▲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 x 1250 x 20 mm. . . . . . . . . . . . 2433 D▲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲

Neeva w kolorach: Black-czarny (BK), Navy-granatowy (NY), Metal (MT), Cement (CG), Perl-per∏owy (PF), Carrara (CA), Amber-bursztynowy (AB), Jade-jadeitowy (JA) Hz

PLNiezapalny (PN-B-02874: 1996)

w

NRC

125 250 500 1000 2000 4000

Neeva Board 18 mm 1.00 Cement (CG)

Metal (MT)

0.95

0.40 0.85 1.00 0.90 1.00 0.95

Neeva Tegular/MicroLook 18 mm 0.90

0.85

0.35 0.40 0.50 0.60 0.60 0.55

Neeva w kolorach Board 20 mm 1.00

0.95

0.45 0.90 1.00 0.95 1.00 1.00

Navygranatowy (NY)

Neeva Board 25 mm 1.00

Blackczarny (BK)

λ = 0.036 W/m°K Neeva Tegular

83 %

95 % RH

0.95

0.40 0.85 1.00 0.95 1.00 1.00

Board (18 mm) 1.6 kg/m2 Board (20 mm) 1.80 kg/m2 Board (25 mm) 2.25 kg/m2 Tegular & MicroLook (18 mm) 2.52 kg/m2 15

PRIMA Dune SAHARA SABBIA

m

r ine

aln

e

g∏a

ie dk

ra e ha ln sa ecja e p n s du &PRIMA Dune SAHARA / SABBIA

PRIMA Dune SAHARA

BOARD

TEGULAR

MICROLOOK BE

SABBIA

MICROLOOK

Prelude XL/TL 24 mm Prelude XL/TL 24 mm Prelude XL/TL 15 mm Prelude XL/TL 15 mm Silhouette/Interlude Silhouette

Prima Dune SAHARA

5mm

9.5mm

15/18mm 15mm

3mm

15mm 15/18mm 18mm M=6.5mm D =7.5mm

8mm

4.5mm 15mm

15mm 15/18mm 8mm 18mm

PRIMA Dune SAHARA600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . .2516 M▲ . . . . . . . . .2518 M▲ . . . . . . . . . . 2524 M . . . . . . . . . . . .2519 M▲ . . . . . 625 x 625 x 15 mm . . . . . . . . . . . . .2516 D . . . . . . . . . .2518 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2519 D . . . . . . 600 x 1200 x 15 mm . . . . . . . . . . . .2517 M▲ . . . . . . . . .2522 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 625 x 1250 x 15 mm . . . . . . . . . . . .2517 D . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Sabbia

Dost´pne równie˝ w wersji d∏ugich p∏yt typu Planks. Szczegó∏y dost´pne w biurze firmy Armstrong w Warszawie.

SABBIA

Opal (OL)

600 x 600 x 18 mm . . . . . . . . . . . . .2103 M 625 x 625 x 18 mm . . . . . . . . . . . . .2103 D 600 x 1200 x 18 mm . . . . . . . . . . . .2104 M 625 x 1250 x 18 mm . . . . . . . . . . . .2104 D

. . . . . . . . . .2260 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2260 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .2261 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2261 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Carrara (CA)

Kolory: ▲Opal (OL), Carrara (CA), Platinum (PN), Naxos (NX), Toledo (TO), Blue Mountain (BT) Hz PLNiezapalny (PN-B-02874: 1996)

NRC

W

125 250 500 1000 2000 4000

Dune SAHARA Platinum (PN)

Naxos (NX)

0.60

0.55 0.35 0.40 0.55 0.60 0.55 0.55

Sabbia 0.65

0.65 0.35 0.50 0.70 0.75 0.70 0.45

Dncw = 34 dB (Dune SAHARA) Toledo (TO)

Dncw = 35 dB (Sabbia)

Blue Mountain (MT)

λ = 0.052 - 0.057 W/m°K Prima Dune SAHARA MicroLook

83 %

95 % RH

 3,9 kg/m2

(Dune Sahara) 4,16 kg/m2

(Sabbia)

16

PRIMA CIRRUS CIRRUS 75

mi

ne

ra

lne

g∏a

dk

ie

Ci

rr

k i a us

us

tyc

zn

e

PRIMA CIRRUS

BOARD

TEGULAR

C I R R U S 75

MICROLOOK BE

MICROLOOK

Prelude XL/TL 24 mm Prelude XL/TL 24 mm Prelude XL/TL 15 mm Prelude XL/TL 15 mm Silhouette/Interlude Silhouette 9,5/10mm 9.5mm 3mm

15/22mm 15mm

15mm5mm

Prima Cirrus

8mm

4.5mm 15mm

8mm

15mm

M=6.5mm D =7.5mm

CIRRUS 600 x 600 x 15 mm . . . . . . . 9619 M . . . . . . . . . . . . . 9620 M . . . . . . . . . . . . 9622 M . . . . . . . . . . . . . 9621 M . . . . . . 625 x 625 x 15 mm . . . . . . . 9619 D . . . . . . . . . . . . . 9620 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9621 D. . . . . . . CIRRUS 75 600 x 600 x 22 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9290 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hz PLNiezapalny (PN-B-02874: 1996)

NRC

125 250 500 1000 2000 4000

0.55(H) 0.50

0.40 0.35 0.45 0.55 0.70 0.75

WCirrus Cirrus 75

Cirrus 75 0.70(H) 0.75

0.35 0.45 0.65 0.85 0.95 1.00

Hz 125 250 500 1000 2000 4000 Cirrus Dncw = 36 dB 20.2 26.9 29.5 37.3 46.1 53.6

Cirrus 75 Dncw = 38 dB 18.7 28.0 31.9 41.5 44.7 45.8

λ = 0.052 - 0.057 W/m°K

83 %

95 % RH

Cirrus 4,0 kg/m2 Cirrus 75 6,5 kg/m2

Prima Cirrus MicroLook 17

CONTRAST CIRRUS IMAGE

ne mi

ra

lne

d g∏a

kie

k decyj

ne

CONTRAST CIRRUS IMAGE Circles - Squares - Linear

CONTRAST Squares

Circles Contrast Circles

ora

6mm Ø

15mm

40mmCIRRUS IMAGE Linear 15mm

16.5mm

51.6mm

39.5mm

MICROLOOK

MICROLOOK

Prelude XL/TL 15 mm

Prelude XL/TL 15 mm

Contrast Squares

4.5 mm

8mm

15mm

4.7mm 52mm

15mm

15mm5mm

Contrast Linear

6.5mm

CONTRAST Circles Squares Linear 600 x 600 x 15 mm . .9902M . . . . . . . . . . .9903M . . . . . . . . . . .9904M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIRRUS IMAGE 600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8406M . . . . . . . . . . . . . . HzPLNiezapalny (PN-B-02874: 1996)

W

NRC

125 250 500 1000 2000 4000

0.50

0.40 0.35 0.45 0.55 0.60 0.65

Contrast

Cirrus Image

0.55

Cirrus Image 0.55(H) 0.55

0.35 0.40 0.45 0.60 0.75 0.85

Dncw = 36 dB

Cirrus Image

λ = 0.052 - 0.057 W/m°K

Contrast: 83 % Cirrus Image: > 70 %

70 % RH

 4,0 kg/m2

Contrast Circles 18

SYNONYMES

ne mi

ra

lne

d g∏a

kie

k de

ora

cyj

ne

SYNONYMES Ribbon - Melody

SYNONYMES

MICROLOOK

Prelude XL/TL 15 mm 4.5 mm

8mmRIBBON

A

B

15mm

C

D

PLAIN

Ribbon

600 x 600 x 15 mm . . 2022 M . . . . . . . . 2023 M. . . . . . . . 2024 M . . . . . . . 2025 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2034 M . .

MELODY

PLAIN600 x 600 x 15 mm. . . 2021 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2034 M . . Hz

Melody

PLNiezapalny (PN-B-02874: 1996)

NRC

125 250 500 1000 2000 4000

0.55(H) 0.50

0.40 0.35 0.45 0.55 0.70 0.75

W

Dncw = 36 dB

Synonymes Melody

λ = 0.052 - 0.057 W/m°K

83 %

70 % RH

 4 kg/m2

Synonymes Ribbon 19

PRIMA PLAIN

ne mi

ra

lne

g∏a

PRIMA PLAIN

dk

ie

pla

in

PRIMA PLAIN

BOARD

TEGULAR

MICROLOOK

Prelude XL/TL 24 mm

Prelude XL/TL 24 mm

Prelude XL/TL 15 mm Silhouette 5mm9.5mm

Prima Plain 3mm

15mm

15mm

8mm

15mm

M=6.5mm D =7.5mm

600 x 600 x 15 mm . . . . 9587 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9589 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9590 M. . . . . . . . 625 x 625 x 15 mm . . . . 9587 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9589 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9590 D . . . . . . . . 600 x 1200 x 15 mm . . . 9588 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 x 1250 x 15 mm . . . 9588 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hz PLNiezapalny (PN-B-02874: 1996)

NRC

125 250 500 1000 2000 4000

0.15(L) 0.15

0.30 0.25 0.15 0.10 0.15 0.25

W

Dncw = 37 dB

λ = 0.052 - 0.057 W/m°K

90 %

95 % RH

 4,0 kg/m2

Prima Plain Tegular Supermarket (Niemcy) 20

GRAPHIS Puntos - Cuadros Linear - Neocubic Diagonal - Mix A Mix B

ne mi

ra

lne

d g∏a

kie

k de

ora

cyj

ne

GRAPHIS Puntos - Cuadros - Linear Neocubic - Diagonal - Mix A -Mix B

GRAPHIS

Puntos

Cuadros 5mm Ø

15mm30mm

39.5mm

MICROLOOK

MICROLOOK

Prelude XL/TL 15 mm

Prelude XL/TL 15 mm

Puntos

4mm R 6.5mm

4mm R 6.5mm

17mm 6.5mm

17mm 6.5mmPuntos Cuadros 600 x 600 x 17 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9900 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9901 M . . . . . . . . . . . . . . . Linear Neocubic Diagonal Mix A Mix B 600 x 600 x 17 mm . . . . . . . .9220 M . . . . . . . .9221 M . . . . . . . . . . .9222 M . . . . . . . . .9223 M . . . . . . . .9224 M

Cuadros

PLNiezapalny (PN-B-02874: 1996)

W

NRC

Linear

0.15(L) 0.15

Neocubic

Hz

Mix B

Diagonal125 250 500 1000 2000 4000 Mix A

Dncw = 36 dB 19.2 29.6 31.2 37.4 40.0 39.5

λ = 0.052 - 0.057 W/m°K

90 %

70 % RH

 6,0 kg/m2

Graphis Cuadros 21

PRIMA ADRIA PRIMA CASA

m

r ine

aln

e

pe

ro rfo

wa

ne ad

ria

PRIMA ADRIA, PRIMA CASA

&

ca

sa

PRIMA ADRIA

PRIMA CASA

BOARD

TEGULAR

MICROLOOK

Prelude XL/TL 24 mm

Prelude XL/TL 24 mm

Prelude XL/TL 15 mm 4.5mm

9.5mm 15mm15mm

8mm

15mm

M=6.5mm D =7.5mm

Prima Adria

PRIMA ADRIA 600 x 600 x 15 mm . . . . . . . .9244 M . . . . . . . . . . . . . . . . . .9246 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9250 M . . . . . . . . . . 625 x 625 x 15 mm . . . . . . . .9244 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9246 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9250 D . . . . . . . . . . 600 x 1200 x 15 mm . . . . . . .9245 M . . . . . . . . . . . . . . . . . .9686 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 x 1250 x 15 mm . . . . . .9245 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRIMA CASA* 600 x 600 x 15 mm . . . . . . . .9649 M . . . . . . . . . . . . . . . . . .9654 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9658 M . . . . . . . . . . 625 x 625 x 15 mm . . . . . . . .9649 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9654 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9658 D . . . . . . . . . . 600 x 1200 x 15 mm . . . . . . .9650 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 x 1250 x 15 mm . . . . . . .9650 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Dost´pne równie˝ w wersji d∏ugich p∏yt typu Planks. Prosz´ skontaktowaç si´ z biurem w Warszawie, aby otrzymaç 

szczegó∏owe informacje.

Hz

Prima Casa

PLNiezapalny (PN-B-02874: 1996)

W

NRC

125 250 500 1000 2000 4000

0.55

0.35 0.40 0.60 0.70 0.60 0.55

0.55

0.35 0.40 0.50 0.60 0.60 0.55

Adria 0.60 Casa 0.60

Dncw = 34 dB (Adria) Dncw = 35 dB (Casa)

Prima Casa Tegular 

λ = 0.052 - 0.057 W/m°K

83 %

95 % RH

Adria 4,0 kg/m2 Casa 3,5 kg/m2

Prima Adria Board 22

PRIMA FINE FISSURED FREQUENCE

m

r ine

aln

e

p

or erf

ow

an

e

ne zne c wa ro usty fo r k pe i a PRIMA

PRIMA FINE FISSURED, FREQUENCE

FINE FISSURED

BOARD

FREQUENCE

TEGULAR

MICROLOOK

Prelude XL/TL 24 mm Prelude XL/TL 24 mm Prelude XL/TL 15 mm Silhouette 4.5mm

9.5mm

15/18mm 15mm

15/18mm 15mm

8mm

15mm

M=6.5mm D =7.5mmPrima Fine Fissured*

PRIMA FINE FISSURED* 600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9121 M . . . . . . . . . . . . . . 9122 M . . . . . . . . . . . . . . 9202 M. . . . . . 625 x 625 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9121 D . . . . . . . . . . . . . . . 9122 D. . . . . . . . . . . . . . . 9202 D. . . . . . 600 x 1200 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9120 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 x 1250 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9120 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRIMA FREQUENCE 600 x 600 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9544 M . . . . . . . . . . . . . . 9546 M . . . . . . . . . . . . . . 9547 M . . . . . 625 x 625 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9544 D . . . . . . . . . . . . . . . 9546 D. . . . . . . . . . . . . . . 9547 D. . . . . . 600 x 1200 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9545 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 x 1250 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9545 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Dost´pne równie˝ w wersji d∏ugich p∏yt typu Planks. Prosz´ skontaktowaç si´ z biurem w Warszawie, aby otrzymaç szczegó∏owe informacje. 

Frequence

Hz PLNiezapalny (PN-B-02874: 1996)

W

NRC

125 250 500 1000 2000 4000

Fine Fissured * Dost´pne równie˝ w wersji SecondLook

0.60(H) 0.55

0.30 0.40 0.50 0.65 0.70 0.75

Frequence 0.70(H) 0.70

0.35 0.50 0.65 0.80 0.85 0.85

Dncw = 34 dB (Fine Fissured) Dncw = 35 dB (Frequence)

Frequence MicroLook 

λ = 0.052 - 0.057 W/m°K

83 %

95 % RH

 3,5 kg/m2

(Fine Fissured) 4,5 kg/m2

Prima Fine Fissured Tegular

(Frequence)

23

ne mi

FERIA

ra

lne

g∏a

dk

ie

ba

sic

FERIA

FERIA

BOARD

TEGULAR

Prelude XL/TL 24 mm

Prelude XL/TL 24 mm9.5mm 14mm 12/14mm

Feria

14mm M=6.5mm D=7.5mm

FERIA 600 x 600 x 14 mm . . . . . . . . . . . . . . . 2105 M 625 x 625 x 14 mm . . . . . . . . . . . . . . . 2105 D 600 x 1200 x 14 mm . . . . . . . . . . . . . . 2106 M 625 x 1250 x 14 mm . . . . . . . . . . . . . . 2106 D

PL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2107 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2107 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................... .......................................................Niezapalny (PN-B-02874: 1996)

W

NRC

0.50

0.50

Dncw = 32 dB

λ = 0.052 - 0.057 W/m°K

83 %

90 % RH

 3,48 kg/m2

Feria Board 24

AT L A S TAT R A / C O R T E G A

mi

ne

ra

lne

g∏a

dk

ie

ba

sic

ATLAS, TATRA, CORTEGA

AT L A S

TAT R A

BOARD

TEGULAR

Prelude XL/TL 24 mm

Prelude XL/TL 24 mm

CORTEGA

9.7mm 12/15mm 12/15mm

15mm M=6.5mm

ATLAS 600 x 600 x 12 mm . . . . . . . . . . . . . . . 9844 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TATRA 600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . 0756 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0705 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 x 1200 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . 0755 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORTEGA 600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . 0770 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0704 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 x 1200 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . 0769 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tatra

PLNiezapalny (PN-B-02874: 1996)

W

NRC

0.55(H) 0.55 0.35(H) 0.35 (Atlas)Cortega

Dncw = 34 dB*

* Dotyczy p∏yt o gruboÊci 15 mm.

Tatra 

λ = 0.052 - 0.057 W/m°K Cortega

80 % 83 % (Atlas)

70 % RH

 3,5 kg/m2 2,7 kg/m2 (Atlas) 25

BIOGUARD MYLAR PA R A F O N H Y G I E N

m

r ine

aln

e

ne e wa zn ie rforo enic k d pe i a g ∏ i g h i BIOGUARD

BIOGUARD, MYLAR, PARAFON HYGIEN

MYLAR

PA R A F O N H Y G I E N

BOARD

TEGULAR

MICROLOOK

Prelude XL/TL 24 mm

Prelude XL/TL 24 mm

Prelude XL/TL 15 mm SilhouetteBioguard

5mm

9.5mm

15/18mm 18/20/25mm

15/18mm 18mm

15/18mm 18mm

8mm

8mmBioguard perforowany

BIOGUARD 600 x 600 / 625 x 625 x 15 mm . . . . . . . . 2221 M/D. . . . . . . . . . . . . . 2223 M/D . . . . . . . . . . . . . . . . 2224 M/D . . . . . 600 x 1200 / 625 x 1250 x 15 mm. . . . . . . . 2222 M/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BIOGUARD PERFOROWANY 600 x 600 / 625 x 625 x 15 mm . . . . . . . . 2241 M/D. . . . . . . . . . . . . . 2243 M/D . . . . . . . . . . . . . . . 2244 M/D . . . . . 600 x 1200 / 625 x 1250 x 15 mm . . . . . . . 2242 M/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MYLAR 600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9527 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 x 1200 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 9529 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PARAFON HYGIEN 600 x 600 / 625 x 625 x 18 mm . . . . . . . . 9702 M/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 x 1200 / 625 x 1250 x 18 mm . . . . . . 9703 M/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mylar

PLNiezapalny (PN-B-02874: 1996)

Hz W

NRC

125 250 500 1000 2000 4000

Bioguard 0.15(L) 0.15 Bioguard perforowany 0.65 0.60 0.35 0.45 0.60 0.75 0.70 0.60 Mylar 0.10(L) 0.10 0.10 0.25 0.15 0.10 0.10 0.15 Parafon Hygien 0.95 0.95 0.40 0.85 0.90 0.90 0.95 0.90

Dncw = 34 dB (Bioguard perforowany) Dncw = 37 dB (Bioguard) Dncw = 36 dB (Mylar)Parafon Hygien Bioguard 

Mylar Board

Bioguard λ = 0.052 - 0.057 W/m°K Mylar: λ = 0.067 W/m°K Parafon: λ = 0.036 W/m°K

Bioguard: 90 % Mylar: 80 % Parafon: 84%

95 % RH

Class 100 (Mylar)

Bioguard 4,5 kg/m2 Mylar 5 kg/m2 Parafon 1,3 kg/m2 26

CERAMAGUARD NEWTONE

m

r ine

aln

e

ne e wa zn ie rforo enic k d pe i a g ∏ i g h i

Ceramaguard

CERAMAGUARD

NEWTONE

Newtone

CERAMAGUARD, NEWTONE

BOARD

Prelude TL* 24 mm * konstrukcja antykorozyjna

15mm 6/15mmCeramaguard Fine Fissured

CERAMAGUARD 600 x 600 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 x1200 x 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEWTONE 600 x 600 x 6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 x 1200 x 6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hz 

Newtone

PL

Niezapalny (PN-B-02874: 1996)W

NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Ceramaguard 0.55(MH) 0.60 0.25 0.30 0.50 0.80 0.85 0.75 Newtone 0.10 (L) 0.10

Dncw = 39 dB (Ceramaguard) Dncw = 37 dB (Newtone)

Ceramaguard Fine Fissured Board 

Newtone Board

Ceramaguard λ = 0.052 - 0.057 W/m°K Newtone λ = 0.017 - 0.057 W/m°K

Ceramaguard: 84 % Newtone: 85 %

100 % RH

Ceramaguard 7 kg/m2 20 kg/m2 gdy nasiàkni´ty wodà Newtone 6 kg/m2 27

VISUAL CELLIO

m

r ine

aln

e v

a isu

l &

ce

llio

k de

VISUAL, CELLIO

ora

cyj

ne

VISUAL

Visual V49 8580 M A/58 mm B/15 mm C/6.50 mm

A B

Visual V64 Powierzchnia otwarta: 45.6 % Kàt przeÊwitu: 18°

A B

C 8580 D A/61.50 mm B/15 mm C/6.50 mm

CELLIO

C 8581 M A/47.20 mm Powierzchnia B/15 mm otwarta: 39.6 % C/6.35 mm Kàt przeÊwitu: 22°

Powierzchnia otwarta: 47.4 % Kàt przeÊwitu: 17°Visual V49

MICROLOOK

MICROLOOK

Prelude XL/TL 15 mm

Prelude XL/TL 15 mm

4.5mm

10mmVisual V64

4.5mm

19mm

10mm

19mm

VISUAL 600 x 600 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . . 8850 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8851 M. . . . . . . . . . . . . . 625 x 625 x 19 mm . . . . . . . . . . . . . . 8580 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CELLIO C64 C49 C36 C25 C16 C9 600 x 600 x 37 mm . . . . . . . . . . . . . .9002 M . . . .9003 M . . . .9004 M . . . .9005 M . . . . . .9006 M . . . .9007 M . Hz PLNiezapalny (PN-B-02874: 1996)

W

NRC 125 250 500 1000 2000 4000

Visual V49 (20 mm z nak∏adkà izolacyjnà) 0.95

0.95 0.43 0.83 0.85 0.98 1.06 1.01

Visual V64 -Cellio

0.40 0.17 0.21 0.26 0.46 0.74 1.01

Visual V64 (20 mm z nak∏adkà izolacyjnà) 0.95

Visual λ = 0.052 - 0.057 W/m°K Visual V49/Cirrus Step

Visual: 83 %

0.90 0.42 0.72 0.90 0.93 1.05 1.08

Visual: 70 % RH

Visual 4 kg/m2 28

me

ORCAL

Sufity Orcal dost´pne sà w szerokiej gamie p∏yt, równie˝ d∏ugich paneli typu Planks: - P∏yty standardowe instalowane na typowych rusztach sufitowych - Panele Planks o d∏ugoÊci dostosowanej do technicznych i estetycznych potrzeb projektu budowlanego - P∏yty dost´pne w kolorze Global White odpowiadajàcym odcieniowi bia∏ej konstrukcji sufitowej Trulok firmy Armstrong.

tal

ow

e

ORCAL

MATERIA¸

WYKO¡CZENIE POWIERZCHNI

P∏yty Orcal wykonane sà z ocynkowanej stali. Jej gruboÊç dostosowana jest do typu p∏yt, ich wymiarów i kszta∏tu.

P∏yty pokryte sà elektrostatycznie trwa∏à poliestrowà farbà proszkowà.

KOLOR

Standardowe kolory RAL 9010 bia∏e (20% po∏ysku), Global White (20% po∏ysku) Kolory dost´pne na ˝yczenie RAL 9001, 9002, 9016 bia∏e; RAL 9006, 9007 srebrno-szare Kolory specjalne Inne kolory z palety RAL dost´pne sà na ˝yczenie

WSPÓ¸CZYNNIK ODBICIA ÂWIAT¸A

Wykoƒczenie p∏yty G∏adka nieperforowana Ekstra mikroperforacja z czarnà flizelinà Mikroperforacja z czarnà flizelinà Standardowa perforacja z czarnà flizelinà

ORCAL BIOGUARD Powierzchnia p∏yty Orcal Bioguard pomalowana jest farbà o w∏aÊciwoÊciach bakteriobójczych, dzi´ki czemu mo˝e byç u˝ywana w pomieszczeniach o podwy˝szonych wymaganiach higienicznych. P∏yty Orcal Bioguard dost´pne sà we wszystkich kraw´dziach i wymiarach standardowych dla rodziny p∏yt Orcal.

RAL 9010 87% 85% 71% 75%

Global White 77% 76% 63% 68%

Pomiaru dokonano zgodnie z normà ASTM 1477-98

PERFORACJE

W¸AÂCIWOÂCI OGNIOWE I AKUSTYCZNE

Wszystkie p∏yty oferowane sà w wersjach: g∏adkiej (nieperforowanej), ze standardowà perforacjà, z mikroperforacjà i z ekstra mikroperforacjà. Sufity ze standardowà perforacjà i z mikroperforacjà z wyjàtkiem p∏yt Board posiadajà 10-milimetrowy nieperforowany margines. P∏yty z ekstra mikroperforacjà sà perforowane na ca∏ej powierzchni.

Sufity Orcal posiadajà atest niepalnoÊci Zak∏adu Badaƒ Ogniowych ITB, a tak˝e potwierdzone testami europejskimi okreÊlone parametry w zakresie poch∏aniania dêwi´ku i izolacyjnoÊci akustycznej wzd∏u˝nej, podane na nast´pnych stronach. Wszystkie p∏yty z ekstra mikroperforacjà dostarczane sà razem z instalowanymi fabrycznie wk∏adami lub flizelinà akustycznà.

MONTA˚

Wszystkie sufity Orcal montuje si´ ∏atwo i ekonomicznie na standardowych rusztach sufitowych lub na specyficznych systemach zawieszenia. NORMY TECHNICZNE

Wszystkie sufity metalowe Orcal spe∏niajà lub przekraczajà wymogi normy TAIM (Technical Associacion of Industrial Metal Ceiling Manufactures).

ORCAL PREMIUM Standardowa perforacja Ârednica otworów 2.5 mm – pow. otwarta 16%

Mikroperforacja Ârednica otworów 1.5 mm – pow. otwarta 22%

Szeroki wybór wk∏adów akustycznych stosowanych razem z p∏ytami metalowymi Orcal opracowanych w celu uzyskania wysokich parametrów akustycznych: poch∏aniania dêwi´ku do w = 0.65, izolacyjnoÊci akustycznej wzd∏u˝nej do 47 dB. Pe∏na informacja dost´pna jest na ˝yczenie.

Metal Ceilings by

Gema oferuje kompletne systemy sufitów metalowych na zamówienie dostosowane do indywidualnych projektów. Pe∏na informacja dost´pna jest na ˝yczenie.

Ekstra mikroperacja Ârednica otworów 0.7 mm – pow. otwarta 1%

Orcal Axal

29

me

ORCAL Axal

- Estetyczna 6 mm szczelina pomi´dzy p∏ytami - ¸atwy monta˝ i demonta˝ bez u˝ycia narz´dzi - Zdejmowanie p∏yt z rusztu w dó∏ - Mocne kraw´dzie odporne na zniszczenie - Idealne przy wymianie sufitu na nowy - Monta˝ na standardowym ruszcie Prelude 24 - Cz´Êciowo zakrywa stare, zniszczone profile rusztu

tal

ow

e ax

al

(1)

AXAL

Ekstra mikroperforacjaMikroperforacja

Perforacja

G∏adkie

600 x 600 x 19mm . . . . . . . 2118 M. . . . . . . . . . . . . . . 9420 M . . . . . . . . . . . 9419 M . . . . . . . . . . . . 9418M . . . . . .

B+L

A1 & M1

Typowe wielkoÊci poch∏aniania dêwi´ku

D

Klasse A (DIN 4102)

Standardowa perforacja z flizelinà akustycznà

E

M0F

M0 (par nature)

Mikroperforacja z flizelinà akustycznà

I

Classe 0 per definizionesecondo il DM del 14/01/85

Ekstra mikroperforacja z flizelinà akustycznà

0.70 (L)

W

0.75

W

Klasse 1PL

Niepalny (PN-EN ISO 1716:2002)

G∏adka bez flizeliny akustycznej

RUS

Hard combustible (G1):GOST 30244-94; V1 NPB 244-97

Typowe wielkoÊci izolacyjnoÊci akustycznej wzd∏u˝nej

UK

Class 0/Class 1 (BS 476)

NL

Orcal Axal

ORCAL Axal

0.55 (L)

W

0.10 (L)

W

z flizelinà akustycznà

z wk∏adem Premium B15

Standardowa perforacja i mikroperforacja 20 dB Ekstra mikroperforacja 30 dB G∏adka 40 dB

41 dB 40 dB 47 dBPlain 1. Kraw´dê ze spr´˝ynà 2. Kraw´dê dost´pu 2

2. Kraw´dê dost´pu 10 mm 2.5 mm

13.5 mm

4. Blokada

10 mm 2.5 mm

3

7 mm 15 mm

10 mm 15 mm1 Orcal z ekstra mikroperforacjà* 2 Orcal z mikroperforacjà 3 Orcal z perforacjà standardowà

4. Blokada

3. Kraw´dê schodkowa Tegular

Spr´˝yna 1. Kraw´dê ze spr´˝ynà Szczelina m´dzy p∏ytami

3. Kraw´dê schodkowa Tegular

4. Blokada

10 mm 10 mm

1

* Niedost´pna w wersji Orcal Board

P∏yt´ Orcal Axal ∏atwo si´ montuje i demontuje bez u˝ycia narz´dzi

Obie blokady boczne nale˝y zagiàç na stopk´ profilu, je˝eli p∏yty przyÊcienne zosta∏y przyci´te. (1) Dla p∏yt malowanych z obu stron. Szeroki asortyment wk∏adów akustycznych pozwalajàcych uzyskaç wymagane parametry akustyczne dost´pny jest na ˝yczenie. Szczegó∏owe informacje – na ˝yczenie.

30

me

ORCAL Clip-in

- Do wyboru: 3 lub 5 mm faza - G∏adka, monolityczna powierzchnia sufitu - Dwa systemy zawieszenia - Szeroki wybór wymiarów p∏yt - ¸atwe czyszczenie - Dost´pne p∏yty opuszczane Swing Down w wersji z 3 mm fazà

tal

ow

e cli

p-

in

ORCAL Clip-in

(1)

CLIP-IN

System zawieszenia z profilem Spring Tee 1800

System zawieszenia Orcal 3000

G∏adkie

Mikroperforacja

Standardowa perforacja

Ekstra mikroperforacja

Typ Q Clip-In 3mm Bevel (faza 3mm) - (ukryty profil Spring A) System zawieszenia Orcal 3000 600 x 600 x 33 mm . . . . . . . . . . . 2056 M . . . . . . . . . . . . . 2067 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2076 M . . . . . . . . . . . . . . . . 2083 M . . . . 625 x 625 x 33 mm . . . . . . . . . . . 2056 D. . . . . . . . . . . . . . 2067 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2076 D . . . . . . . . . . . . . . . . 2083 D . . . . 300 x 600 x 33 mm . . . . . . . . . . . 2058 M . . . . . . . . . . . . . 2068 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2077 M . . . . . . . . . . . . . . . . 2085 M . . . . 312,5 x 625 x 33 mm. . . . . . . . . . 2058 D. . . . . . . . . . . . . . 2068 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2077 D . . . . . . . . . . . . . . . . 2085 D . . . . 300 x 1200 x 33 mm . . . . . . . . . . 2061 M . . . . . . . . . . . . . 2070 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2079 M . . . . . . . . . . . . . . . . 2089 M . . . . 600 x 1200 x 33 mm . . . . . . . . . . 2062 M . . . . . . . . . . . . . 2071 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2080 M . . . . . . . . . . . . . . . . 2087 M . . . . 400 x 1800 x 33 mm . . . . . . . . . . 2063 M . . . . . . . . . . . . . 2072 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2081 M . . . . . . . . . . . . . . . . 2090 M . . . . Typ Q Clip-In i Clip-In Swing Down Square Edge (p∏yta uchylna) – (ukryty profil Spring A) System zawieszenia Orcal 3000 600 x 600 x 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2094 M . . . . 625 x 625 x 33 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2094 D. . . . . Typ S Clip-In 3mm Bevel (faza 3mm) - (ukryty profil Spring A) System zawieszenia Orcal 3000 600 x 600 x 33 mm . . . . . . . . . . . 2055 M . . . . . . . . . . . . . 2064 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2073 M . . . . . . . . . . . . . . . . 2082 M . . . . 300 x 600 x 33 mm . . . . . . . . . . . 2057 M . . . . . . . . . . . . . 2065 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2074 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 x 1200 x 33 mm . . . . . . . . . . 2060 M . . . . . . . . . . . . . 2066 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2075 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ S Clip-In 3mm Bevel (faza 3mm) Swing Down (p∏yta uchylna) – (ukryty profil Spring A) System zawieszenia Orcal 3000 600 x 600 x 33 mm . . . . . . . . . . . 2091 M . . . . . . . . . . . . . 2092 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2093 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clip-In 5mm Bevel (faza 5mm) – (ukryty profil Spring T) System 1800 600 x 600 x 33 mm . . . . . . . . . . . 9300 M . . . . . . . . . . . . . 9308 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9337 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 x 600 x 33 mm . . . . . . . . . . . 4330 M . . . . . . . . . . . . . 4331 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4332 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 x 1200 x 33 mm . . . . . . . . . . 9304 M . . . . . . . . . . . . . 9312 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9430 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 x 1500 x 33 mm . . . . . . . . . . 9305 M . . . . . . . . . . . . . 9313 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9431 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 x 1200 x 33 mm . . . . . . . . . . 4314 M . . . . . . . . . . . . . 4315 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4316 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dost´pnoÊç produktów mo˝e si´ ró˝niç w zale˝noÊci od kraju. W sprawie szczegó∏owej informacji prosz´ si´ zwróciç do przedstawicieli firmy Armstrong.Orcal Clip-In

PL 

Plain

3

2

Niepalny (PN-EN ISO 1716:2002)

Typowe wielkoÊci poch∏aniania dêwi´ku Standardowa perforacja z flizelinà akustycznà W 0.70 (L) Mikroperforacja z flizelinà akustycznà W 0.75 Ekstra mikroperforacja z flizelinà akustycznà W 0.55 (L) G∏adka bez flizeliny akustycznej W 0.10 (L)

1

Typowe wielkoÊci izolacyjnoÊci akustycznej wzd∏u˝nej 

1 Orcal z ekstra mikroperforacjà* 2 Orcal z mikroperforacjà 3 Orcal z perforacjà standardowà * Niedost´pna w wersji Orcal Board

Orcal Clip-In

z flizelinà akustycznà

Standardowa perforacja i mikroperforacja 20 dB Ekstra mikroperforacja 30 dB G∏adka 40 dB (1) Dla p∏yt malowanych z obu stron. Szeroki asortyment wk∏adów akustycznych pozwalajàcych uzyskaç wymagane parametry akustyczne dost´pny jest na ˝yczenie. Szczegó∏owe informacje – na ˝yczenie.

z wk∏adem Premium B15

41 dB 40 dB 47 dB 31

me

ORCAL Tegular Flush Tegular MicroLook Board - ¸atwy demonta˝ p∏yt - P∏yty MicroLook i Tegular opuszczone sà o 8 lub16 mm poni˝ej poziomu konstrukcji - Flush Tegular - efekt zrównania poziomu p∏yty z poziomem konstrukcji - Board - zalety sufitów metalowych i umiarkowana cena - P∏yty MicroLook mogà byç montowane na rusztach: Prelude 15 lub Silhouette - Tegular i Board - instalowane sà na ruszcie Prelude 24 - Wszystkie wersje dost´pne w kolorze bia∏ym Global white odpowiadajàcym kolorowi rusztu Trulok Prelude firmy Armstrong

tal

ow

e

, lar gu d Te o a r h B lus k, , F oo lar roL u c g i Te M

ORCAL Tegular Flush Tegular MicroLook Board

(1)

TEGULAR

FLUSH TEGULAR

MICROLOOK

BOARD

ruszt 24 mm ruszt 24 mm ruszt 24 mm 16 mm obni˝enie 8 mm obni˝enie 11 mm obni˝enie

ruszt 24 mm

ruszt 15 mm ruszt 15 mm

ruszt 24 mm

Flush Tegular

8 mm obni˝enie 16 mm obni˝enie

Ekstra mikroperforacja 600 x 600 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2174 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2184 M . . . . . . . .2211 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 x 625 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2145 D . . . . . . . . . . 2174 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikroperforacja 600 x 600 mm . . . . . . . . 9682 M . . . . . . . . 9685 M . . . . . . . .2150 M . . . . . . .9444 M/2171M* . .9324 M/2182 M* .4702 M/2209 M* .9427 M/2133 M* 625 x 625 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2150 D . . . . . . . . . .2171 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2133 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 x 1200 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2132 M/2134 M* Perforacja 600 x 600 mm . . . . . . . . 9681 M . . . . . . . . 9684 M . . . . . . . . 2149 M . . . . . . 9443 M/2172 M* . .9339 M/2179 M* .4701 M/2206 M* .9335 M/2126 M* 625 x 625 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2149 D . . . . . . . . . . 2172 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2126 D . . . . 600 x 1200 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2125 M/2127 M* G∏adkie 600 x 600 mm . . . . . . . . 9680 M . . . . . . . . 9683 M . . . . . . . . 2147 M . . . . . . 9442 M/2168 M* . .9320 M/2175 M* .4700 M/2189 M* . .9334 M/2119 M* 625 x 625 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2147 D . . . . . . . . . . 2168 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2119 D . . . . 600 x 1200 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2123 M/2124 M* * Dost´pnoÊç produktów mo˝e si´ ró˝nic w zale˝noÊci od kraju. W sprawie szczegó∏owej informacji prosz´ si´ zwrócic do przedstawicieli firmy Armstrong.

PLPlain

3

2

1

Niepalny (PN-EN ISO 1716:2002)

Typowe wielkoÊci poch∏aniania dêwi´ku Standardowa perforacja z flizelinà akustycznà W 0.70 (L) Mikroperforacja z flizelinà akustycznà W 0.75 Ekstra mikroperforacja z flizelinà akustycznà W 0.55 (L) G∏adka bez flizeliny akustycznej W 0.10 (L)

Typowe wielkoÊci izolacyjnoÊci akustycznej wzd∏u˝nej z flizelinà akustycznà1 Orcal z ekstra mikroperforacjà* 2 Orcal z mikroperforacjà 3 Orcal z perforacjà standardowà * Niedost´pna w wersji Orcal Board

Orcal MicroLook

Standardowa perforacja i mikroperforacja 20 dB Ekstra mikroperforacja 30 dB G∏adka 40 dB

z wk∏adem Premium B15

41 dB 40 dB 47 dB

z ekstra mikroperforacjà na konstrukcji Silhouette

(1) Dla p∏yt malowanych z obu stron. Szeroki asortyment wk∏adów akustycznych pozwalajàcych uzyskaç wymagane parametry akustyczne dost´pny jest na ˝yczenie. Szczegó∏owe informacje – na ˝yczenie.

32

me

ORCAL Planks

ow

e pla

nk

s

ORCAL Planks

(1)

ORCAL PLANKS

Bandraster

Prelude 24 mm

Profil C

Dost´pne sà cztery typy paneli Orcal Planks w nast´pujàcych wersjach: D∏ugie kraw´dzie p∏yt

Kraw´dê prostokàtna o wysokoÊci 25 mm 25mm

5mm

300mm

P¸YTY TYPU “SE” - Lay-in (BOARD)

P¸YTY TYPU “TE 8”

P¸YTY TYPU “TE 16”

P¸YTY TYPU “TE 30”

Kraw´dê Tegular 8 mm

Kraw´dê Tegular 16 mm

Kraw´dê Tegular 30 mm

8mm

20mm

Kraw´dê prostokàtna o wysokoÊci 20 mm

8mm

30mm

Krótkie kraw´dzie p∏yt

16mm

- Cztery typy kraw´dzi: SE, TE8, TE16 - D∏ugoÊci na zamówienie od 900 do 2000 mm - ¸atwe w monta˝u i demonta˝u - Instalowane na widocznym ruszcie Prelude 24 mm lub na profilach typu Bandraster - Wszystkie wersje dost´pne w kolorze bia∏ym Global White odpowiadajàcym kolorowi rusztu Trulok Prelude firmy Armstrong

tal

8mm

8mm

Perforacje: Orcal Planks oferowane sà w wersji g∏adkiej lub z mikroperforacjà z g∏adkim obrze˝em (patrz rysunki poni˝ej).

SzerokoÊç: 300 mm

PL

Nominalnie 10 mm

TYPY TE 8, TE 16 ORAZ TE 30 Nominalnie 12 mm

TYP SE

SzerokoÊç g∏adkich obrze˝y na obu krótkich kraw´dziach p∏yt jest zawsze równa, lecz waha si´ od 10,5 do 14,7 mm w zale˝noÊci od d∏ugoÊci p∏yty.

D∏ugoÊç: od 900 mm do 2000 mm z przyrostem co 1 mm

Niepalny (PN-EN ISO 1716:2002)

Typowe wielkoÊci izolacyjnoÊci akustycznej wzd∏u˝nej z flizelinà akustycznà

Standardowa perforacja i mikroperforacja 20 dB Ekstra mikroperforacja 30 dB G∏adka bez flizeliny 40 dB

z wk∏adem Premium B15

41 dB 40 dB 47 dB

Typowe wielkoÊci izolacyjnoÊci akustycznej wzd∏u˝nej z flizelinà akustycznà

Standardowa perforacja i mikroperforacja 20 dB Ekstra mikroperforacja 30 dB G∏adka 40 dB Orcal Planks

(1) Dla p∏yt malowanych z obu stron. Szeroki asortyment wk∏adów akustycznych pozwalajàcych uzyskaç wymagane parametry akustyczne dost´pny jest na ˝yczenie. Szczegó∏owe informacje – na ˝yczenie.

z wk∏adem Premium B15

41 dB 40 dB 47 dB 33

MADERA

w dre

nia

ne ma

de

ra

MADERA

OPIS P¸YTDREWNO: najpi´kniejszy materia∏ naturalnego pochodzenia, który mo˝na u˝yç do wykoƒczenia wn´trza, znajdziesz w ofercie firmy Armstrong. Drewno pozwoli Ci zaprojektowaç wn´trza o najbardziej oryginalnym i ciep∏ym wystroju. Mo˝esz wybraç produkt spe∏niajàcy wymagania Twojego projektu: p∏yty g∏adkie i perforowane, pokryte laminatem lub fornirem, w kolorach odpowiadajàcych ró˝nym gatunkom drewna.

Madera MicroLook z konstrukcjà Silhouette w czarnym kolorze

Sufity drewniane firmy Armstrong dost´pne sà w wymiarach 600 x 600 mm i 625 x 625 mm w wersjach MicroLook i SL2 (ruszt ukryty). Wykonane sà z p∏yty MDF lub z p∏yty wiórowej. Oferowane sà wersje: g∏adka i perforowana z czarnym welonem akustycznym. Sà ∏atwe w ci´ciu i instalacji. Warunki instalacji P∏yty sufitowe Madera powinny byç sk∏adowane w nierozpakowanych pude∏kach w zamkni´tym i suchym pomieszczeniu. P∏yty powinny byç wyjmowane ze szczególnà uwagà. Zaleca si´, aby przed instalacjà otworzyç pude∏ka z p∏ytami i pozostawiç je w pozycji poziomej przez 3 do 8 dni w pomieszczeniu, w którym b´dà instalowane w celu przyzwyczajenia ich do istniejàcych warunków. Dopuszczalne odchylenia z powodu zmian wilgotnoÊci powietrza sà typowe dla p∏yt drewnopochodnych t.j. wahajà si´ w granicach do 5 mm/m (porównanie dla warunków o najwy˝szej i najni˝szej wilgotnoÊci). Instalacja p∏yt powinna mieç miejsce w ostatniej fazie robót w ju˝ zamkni´tym, a nawet cz´sto ogrzewanym pomieszczeniu. Po zainstalowaniu sufitu, nie powinno si´ podejmowaç ˝adnych prac, które potencjalnie mog∏yby zwi´kszyç wilgotnoÊç w pomieszczeniu (beton i p∏yty g-k muszà byç suche). W pomieszczeniach, w których wilgotnoÊç wzgl´dna w temperaturze 20°C przekracza 80% sufit Madera nie powinien byç instalowany. Optymalne warunki do instalacji istniejà, gdy temperatura powietrza waha si´ pomi´dzy 12 a 24°C.

WYBÓR RUSZTU

MicroLook: aby lepiej skoordynowaç faktury p∏yt z rusztem zalecamy zastosowanie konstrukcji Prelude 15 mm w kolorach czarnym, aluminium lub bràzowym. Zastosowanie czarnego rusztu typu Silhouette jest opcjà o szczególnych walorach estetycznych i dodatkowej zalecie ∏atwego ∏àczenia ze Êciankami dzia∏owymi. SL2: sufit Madera z rusztem ukrytym i ∏atwym dost´pem do przestrzeni ponadsufitowej (sufit rozbieralny); p∏yty oferowane sà w tych samych wersjach kolorystycznych. Madera MicroLook + Silhouette

dla wilgotnoÊci wzgl´dnej pomi´dzy 45 a 70%. W pomieszczeniach, w których wzgl´dna wilgotnoÊç kszta∏tuje si´ poni˝ej 45% lub powy˝ej 70% zaleca si´ szczególnà ostro˝noÊç przy instalacji sufitu. Zalecenia dotyczàce monta˝u Sufit Madera wytwarzany jest z naturalnego fornirowanego drewna. Z tego te˝ wzgl´du jego struktura i kolor mo˝e si´ ró˝niç w ró˝nych partiach towaru. Aby osiàgnàç jak najbardziej dekoracyjny efekt, sugerujemy: 1) wyjàç i roz∏o˝yç wszystkie p∏yty przed ich instalacjà; 2) u∏o˝yç je kierujàc si´ estetykà zgodnie z wzorami s∏ojów i odcieniem; 3) zamontowaç p∏yty zgodnie z u∏o˝onym wzorem. Aby zwi´kszyç prawdopodobieƒstwo dok∏adnego dopasowania wzoru p∏yt do siebie, zaleca si´ zamawianie kilku dodatkowych sztuk p∏yt. W przypadku zamawiania p∏yt w póêniejszym terminie, prawdopodobieƒstwo otrzymania podobnych p∏yt jest niewielkie. Dodatkowe mo˝liwoÊci Na specjalne ˝yczenie istnieje mo˝liwoÊç fabrycznego wykonania wyci´ç i otworów. Zarówno p∏yty fornirowane, jak i laminowane dost´pne sà w innych rodzajach drewna. Zastosowanie Drewno, b´dàc naj∏adniejszym materia∏em naturalnego pochodzenia uznawane jest za idealne rozwiàzanie w projektowaniu szczególnie ekskluzywnych wn´trz takich jak: sale konferencyjne, biura, restauracje, specjalistyczne sklepy, poczekalnie, czy sale muzyczne.

W¸AÊCIWOÊCI AKUSTYCZNE

Podwy˝szone w∏aÊciwoÊci akustyczne mo˝na uzyskaç stosujàc p∏yty perforowane. Dost´pne sà perforacje o ró˝nej wielkoÊci i uk∏adzie otworów. Udzia∏ powierzchni perforowanej mo˝e byç zmienny. Sufity Madera mo˝na zestawiaç z kolorowymi p∏ytami mineralnymi Neeva i Dune Colortone umieszczonymi np. wzd∏u˝ Êcian. Taka kombinacja odbijajàcych dêwi´k g∏adkich p∏yt Madera i poch∏aniajàcych dêwi´k p∏yt mineralnych umo˝liwia uzyskanie optymalnego dla danego pomieszczenia czasu pog∏osu.

34

w dre

MADERA LAMINATY

nia

ne ma

de

ra

MADERA

FORNIRY

MADERA Klon (CM)

Grusza (PH)

WiÊnia (UC)

MICROLOOK

SL2

Klon amerykaƒski (UM)

Prelude XL/TL 15 mm bia∏y, czarny, aluminium lub bràzowy

Prelude XL/TL 15 mm Silhouette

Prelude XL/TL 24 mm 10mm

5 mm 4.95mm

Lipa (LM)

Buk (BH)

8mm

10mm

16mm/17mm

12mm/13mm 600mm

10°

PERFORACJE

G∏adkie

A2

A1

A8

A10

A11

A12

A13

MADERA MDF (MICROLOOK) 600 x 600 x 12 mm (1) . . . . . 9774 M. . . 9775 M . . 9776 M . . 9924 M . . 9925 M . . . .9926 M . .9927 M . .9928 M . 600 x 600 x 13 mm (2) . . . . . 9777 M. . . 9778 M . . 9779 M . . 9930 M . . 9931 M . . . .9932 M . .9933 M . .9934 M . MADERA P¸YTA WIÓROWA (SL2) 600 x 600 x 16 mm (1) . . . . . 9936 M. . . 9937M . . 9938 M . . 9939 M . . 9940 M . . .9941 M . .9942 M . .9943 M . 600 x 600 x 17 mm (2) . . . . . 9945 M . . 9946 M . . 9947 M . . 9948 M . . 9949 M . . . .9950 M . .9951 M . .9952 M . A8 (5.3% powierzchnia otwarta)

A10 (6.3% powierzchnia otwarta)

A11 (8.4% powierzchnia otwarta)

A2 (0.8% powierzchnia otwarta)

A12 (9.5% powierzchnia otwarta)

A13 (6.9% powierzchnia otwarta)

A1 (4.6% powierzchnia otwarta)

MONTA˝ P¸YT SL2

Prelude 24 Peakform Profil G∏ówny

(1) Laminaty: dost´pne w kolorach CM, PH, LM (2) Forniry: dost´pne w kolorach UC, UM, BH

Laminaty Klon (CM) Grusza (PH) Lipa (LM)

Forniry WiÊnia (UC) Buk (BH) Klon amerykaƒski (UM)

Laminaty Klon 74% Grusza 36% Lipa 55%

Forniry WiÊnia 25% Buk 39% Klon amerykaƒski 62%

Listwa dystansowa (BP CA5733)

600 mm 1500 mm max.

D E F I UK

Klasse B2 (DIN 4102) M1 (NFP 92-501) M1 (NFP 92-501) Classe 1 (D.M. 26/06/84) Class 1 (BS476)

λ = 0.12 W/m°K (MDF) λ = 0.14 W/m°K (P∏yta wiórowa)

Hz NRC 125 250 500 1000 2000 4000 Perforacja A2 (Ø6) 0.15(L) 0.15 0.30 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 Perforacja A1 (Ø8) 0.45(L) 0.45 0.50 0.50 0.45 0.45 0.35 0.30 Przybli˝one wskaêniki poch∏aniania dêwi´ku (wartoÊci teoretyczne) A8 W: 0.30 - 0.35 A10 W: 0.35 - 0.40 A11 W: 0.40 - 0.45 A12 W: 0.45 - 0.50 A13 W: 0.45 - 0.50W

Dncw = 42 dB (G∏adkie)

70% RH Laminaty Forniry

MDF 10 kg/m2 10.5 kg/m2

P∏yta wiórowa 11.5 kg/m2 11.5 kg/m2 35

systemy zawieszenia

TRULOK ASORTYMENT

Trulok to pe∏en asortyment systemów zawieszenia spe∏niajàcych ró˝norodne wymagania: ruszty 15 i 24 mm, rozwiàzania dekoracyjne, bandrastry i ruszty 35 mm, systemy z widocznà i ukrytà konstrukcjà, systemy samonoÊne i szeroki asortyment akcesoriów. Wiele typów rusztu oferujemy równie˝ w wymiarach niestandardowych. Dost´pne sà tak˝e ruszty Prelude 24 do sufitów ognioodpornych. Oferujàc ró˝ne systemy ∏àczenia profili: na zaczep (TL) i na zatrzask (XL) wychodzimy naprzeciw zró˝nicowanym preferencjom instalatorów. Trulok to system s∏u˝àcy do podwieszenia ró˝nych typów sufitów firmy Armstrong: mineralnych, z mi´kkiej we∏ny mineralnej, metalowych i drewnianych. Do systemu konstrukcji Trulok w∏àczono równie˝ innowacyjny uniwersalny profil g∏ówny o nazwie Peakform z zamkiem Superlock dost´pny zarówno w wersji o szerokoÊci stopki 15mm, jak i 24mm. W wersji Peakform dost´pne sà równie˝ standardowe profile poprzeczne d∏ugie profile typu Prelude 24XL oraz Prelude 15XL.

TRULOK

KOMPLETNA LISTA AKCESORIÓW I LISTEW PRZYÂCIENNYCH

System zawieszenia sufitów Trulok uzupe∏niony jest o szeroki zestaw najcz´Êciej stosowanych akcesoriów i listew przyÊciennych.

PEAKFORM

Peakform to innowacyjne rozwiàzanie zastosowane zarówno dla profili g∏ównych, jak i poprzecznych. Zosta∏y one zaprojektowane tak, aby zapewniç mocniejszy, bardziej stabilny system zawieszenia, zapewniajàc równoczeÊnie ∏atwy i szybki monta˝. Superlock to specjalny klips zapewniajàcy ciaÊniejsze i mocniejsze spi´cie profili; charakterystyczne klikni´cie Êwiadczy o prawid∏owym spi´ciu profili. Profile g∏ówne mogà byç ∏atwo roz∏àczone nawet w miejscach trudno dost´pnych rozszczepia si´ je w p∏aszczy˝nie prostopad∏ej do osi profilu.

PRELUDE TL

ÂCIEG

Wszystkie profile Prelude posiadajà specjalne wzmocnienie pionowego ramienia. Dwie warstwy blachy tworzàce szyjk´ profilu zostajà mechanicznie ze sobà spi´te w procesie produkcyjnym. Powsta∏e wg∏´bienia blachy tworzàce wzór Êciegu zwi´kszajà odpornoÊç profili Prelude na skr´canie i ich ogólnà sztywnoÊç.

PROFIL G¸ÓWNY 2 PRELUDE XL

3

KOLORY

Podstawowe profile systemu Trulok produkowane sà w szerokiej gamie kolorów, w tym Global White (odcieƒ bieli), który odpowiada barwie p∏yt mineralnych firmy Armstrong. Szczegó∏owà informacj´ otrzymasz od przedstawiciela firmy Armstrong.

1

1 PRELUDE XL2 ¸ÑCZENIE NA ZATRZASK

2 PROFIL G¸ÓWNY (NOÂNY) PRELUDE

3 PRELUDE TL ¸ÑCZENIE NA ZACZEP

Profile poprzeczne Prelude XL (zarówno 24 mm, jak i 15 mm) posiadajà nowoczesny system zatrzaskowy, który zapewnia ka˝dorazowo ich mocne i trwa∏e ∏àczenie. ¸àczniki profili wykonane sà precyzyjnie z oddzielnego kawa∏ka stali wysokiej jakoÊci, co zapewnia wi´kszà dok∏adnoÊç i pozwala obni˝yç koszty w porównaniu z konwencjonalnym rozwiàzaniem: formowaniem koƒcówek profili. ¸àczniki przeciwleg∏ych poprzeczek umieszcza si´ w szczelinie profila g∏ównego na prawo od siebie. Z charakterystycznym „klikni´ciem” zapadajà one na swoje miejsce.

Do uniwersalnego profilu g∏ównego Prelude przy∏àczyç mo˝na zarówno poprzeczki typu TL (z uformowanym zaczepem), jak i typu XL2 (z przynitowanym ∏àcznikiem zatrzaskowym), co pozwala ograniczyç zapasy profili noÊnych. Odnosi si´ to zarówno do profili o szerokoÊci 24 mm, jak i 15 mm. Szczeliny s∏u˝àce do wpi´cia profili Prelude TL lub XL2 zapewniajà skuteczny i precyzyjny monta˝.

Profile poprzeczne TL (zarówno 24 mm, jak i 15 mm) posiadajà zaczepy ∏àczàce uformowane na ich koƒcach. Ten popularny system zawieszenia preferowany przez instalatorów z powodu ∏atwoÊci monta˝u i precyzji ∏àczenia „na styk”, oferowany jest przez firm´ Armstrong od ponad 20 lat. Koƒcówki przeciwleg∏ych poprzeczek umieszcza si´ ze swojej prawej strony, co zapewnia Prelude u∏o˝enie ich w jednej linii po zamontowaniu.

36

m mi e ) nia 24 m y i e s z e lude i n a l n e t sys zaw pre (n o m

PRELUDE 24

-

m mi e ) nia 15 m y i e s z e lude i n a l n e t sys zaw pre (n o m

RUSZT WIDOCZNY 24 MM (WYMIAR NOMINALNY)

PRELUDE 15

-

TRULOK

RUSZT WIDOCZNY 15 MM (WYMIAR NOMINALNY) - Uniwersalny profil g∏ówny - ¸àczenie poprzeczek na zaczep lub zatrzask - Pe∏ny zakres modu∏ów

- Uniwersalny profil g∏ówny - ¸àczenie poprzeczek na zaczep lub zatrzask - Ruszt zapewniajàcy odpornoÊç ogniowà sufitu (TL) - Pe∏ny zakres modu∏ów

Profil poprzeczny 15 TL Profil poprzeczny 24 TL

Uniwersalny Profil g∏ówny 24 Peakform z zamkiem Superlock

Uniwersalny Profil g∏ówny 15 Peakform rm z zamkiem Superlock Profil poprzeczny 15 XL Peakform

Profil poprzeczny 24 XL Peakform

Prelude 15 Uniwersalny Profil g∏ówny Peakform

Prelude 24 Uniwersalny Profil g∏ówny Peakform

d∏ugoÊç (mm) wysokoÊç (mm)

3600 3750 3375 3000 Prelude 24 TL Profil poprzeczny (¸àczenie na zaczep)

d∏ugoÊç (mm) wysokoÊç (mm)

1200 1250 1350 1000 1500 1800 600 625 675 500 300 312.5

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Prelude 24 XL Profil poprzeczny (¸àczenie na zatrzask) Peakform

d∏ugoÊç (mm) wysokoÊç (mm)

1200 1250 1000

38 38 38

d∏ugoÊç (mm) wysokoÊç (mm)

43 43 43 43

3600 3750 3375

Prelude 24 XL Profil poprzeczny (¸àczenie na zatrzask)

d∏ugoÊç (mm) wysokoÊç (mm)

1800 300

35 35

Chcàc otrzymaç wi´cej informacji - prosz´ skontaktowaç si´ z biurem firmy Armstrong w Warszawie. Wszystkie podane wymiary sà nominalne.

Prelude 24 XL Profil poprzeczny (¸àczenie na zatrzask)

d∏ugoÊç (mm) wysokoÊç (mm)

1200 600 625 500

30 30 30 30

Prelude 15 XL Profil poprzeczny (¸àczenie na zatrzask) Peakform

d∏ugoÊç (mm) wysokoÊç (mm)

1200 1250 1350 1500 600 625 675 300 312.5

38 38 38 38 38 38 38 38 38

43 43 43

Prelude 15 TL Profil poprzeczny (¸àczenie na zaczep)

d∏ugoÊç (mm) wysokoÊç (mm)

1200 1250 1000 600 625 500

38 38 38 38 38 38

37

15 ) XL nia ne te alnie j t e y y z e c ou omin t e mw i e s zty kora h s s l y i u n s s r ( za de

ia XL ne y zen de cyj rlu t e mw i e s zty kora e s s t y u n s r i za de

mm

TRULOK

INTERLUDE XL 15 MM (WYMIAR NOMINALNY)

SILHOUETTE XL 15 MM (WYMIAR NOMINALNY) RUSZTY DEKORACYJNE

Konstrukcja dekoracyjna Interlude XL z wypuk∏ym Êrodkiem stopki jest dost´pna w kolorze Global White.

Konstrukcja dekoracyjna typu Silhouette z 6 mm szczelinà dost´pna jest w trzech wersjach kolorystycznych: Global White, Global White z czarnà szczelinà (BI) oraz w kolorze czarnym (BK).

Silhouette Profil poprzeczny z 3 mm szczelinà Peakform

Interlude Profil g∏ówny Silhouette Profil g∏ówny z 6 mm szczelinà

Interlude Profil poprzeczny

Silhouette Profil g∏ówny z 3 mm szczelinà

Interlude XL Profil g∏ówny

d∏ugoÊç (mm) 3600

wysokoÊç (mm) 44

Interlude XL Profil poprzeczny (¸àczenie na zatrzask)

Silhouette XL Profil g∏ówny z 6 mm szczelinà

d∏ugoÊç (mm) 1200 600 300

d∏ugoÊç (mm) 3600 3125 2700 3500

wysokoÊç (mm) 44 44 44

wysokoÊç (mm) 44 44 44 44

Konstrukcja Silhouette z 3mm szczelinà produkowana jest w kolorze bia∏ym RAL 9010 (WR). Silhouette XL Profil g∏ówny z 3 mm szczelinà

d∏ugoÊç (mm) 3600

Chcàc otrzymaç wi´cej informacji - prosz´ skontaktowaç si´ z biurem firmy Armstrong w Warszawie. Wszystkie podane wymiary sà nominalne.

wysokoÊç (mm) 44

Silhouette XL Profil poprzeczny z 6 mm szczelinà Peakform (¸àczenie na zatrzask)

d∏ugoÊç (mm) 1200 1250 1350 1000 600 625 675 500 300

wysokoÊç (mm) 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Silhouette XL Profil poprzeczny z 3 mm szczelinà Peakform (¸àczenie na zatrzask)

d∏ugoÊç (mm) 1200 600

wysokoÊç (mm) 44 44

38

r ia ste y zen ra t e mw i e s nd s a y b s za

ia y zen t e mw i e s 5 s 3 y T s za

T35

BANDRASTER

- System Bandraster jest kompatybilny zarówno z profilami poprzecznymi typu 24 XL jak i 24 TL - Dost´pny w wersji z i bez otworów

- 35 MM

Pr

d elu

e

Six

ty

TRULOK

WIDOCZNY SYSTEM ZAWIESZENIA (WYMIAR NOMINALNY)

- dost´pny w 3 wariantach: T35 standardowy, bia∏y T35 karbowany do p∏yty kartonowo-gipsowej T35 galwanizowany

- Stopki profili zachodzàce na stopki profili prostopad∏ych

T35 Profil g∏ówny d∏ugoÊç (mm) wysokoÊç (mm) 38mm

3600 3520

38 38

35mm

Zaleca si´ stosowanie dwóch klipsów do ∏àczenia górnej i dolnej cz´Êci noniusza

T35 Profil poprzeczny d∏ugoÊç (mm) wysokoÊç (mm)

(wymiary nominalne)

Profile Bandraster (wymiary nominalne) szczeliny w odleg∏oÊci co

d∏ugoÊç (mm) wysokoÊç (mm) 3600 3600 3600 3600 3600 3750 AKCESORIA DO BANDRASTRA

1800 1500 1320 1200 900 750 660 600

50 75 100 125 150 100

(mm) 300 lub 100 300 lub 100 300 lub 100 300 lub 100 300 lub 100 312.5

Dost´pne tak˝e w wersji bez szczelin ∏àcznikowych, oprócz 3750 x 100 mm

38 38 38 38 38 38 38 38

=

=

LONGSPAN - KONSTRUKCJA SAMONOÊNA (WYMIAR NOMINALNY)

PRELUDE SIXTY

- Profile g∏ówne Prelude Sixty zbudowane sà z dwóch p∏aszczyzn galwanizowanej stali z ˝ebrem usztywniajàcym

- Kompatybilne z profilami poprzecznymi Prelude XL - Armstrong Global White (odcieƒ bieli)

Prelude Sixty Profile G∏ówne d∏ugoÊç (mm) wysokoÊç (mm)

uchwyt do wieszaka

wieszak noniuszowy

∏àcznik wzd∏u˝ny

∏àcznik poprzeczny

element mocujàcy do Êcian

∏àcznik krzy˝akowy

Chcàc otrzymaç wi´cej informacji - prosz´ skontaktowaç si´ z biurem firmy Armstrong w Warszawie. Wszystkie podane wymiary sà nominalne.

3600 3720

60 60

39

M O N TA ˚ S U F I T Ó W P L A N K S

Sufity Planks

Board, Tegular (Prelude 24) 1 2 3 4 5

System cz´Êciowo ukryty SL2/K2C2 (Profile g∏ówne Trulok 24)

Profil g∏ówny Profil poprzeczny d∏ugi Wieszak Listwa przyÊcienna P∏yta Plank

1 Profil g∏ówny 2 Profil Z (rozpi´toÊç do 1800 mm) lub podwójny profil Z* (rozpi´toÊç do 2500 mm) 3 Listwa dystansowa 4 Wieszak 5 Listwa przyÊcienna 6 P∏yta Plank

Board, Tegular, MicroLook*

System cz´Êciowo ukryty SL2/K2C2

(Bandraster)

(Bandraster)

*Do instalacji na ruszcie typu Bandraster (ze szczelinami ∏àcznikowymi) nale˝y zamówiç specjalne profile poprzeczne o szerokoÊci stopki 15mm. Aby uzyskaç pe∏nà informacj´, nale˝y skontaktowaç si´ z przedstawicielem firmy Armstrong. 1 2 3 4 5 6 7

1 Bandraster 2 Profil Z (rozpi´toÊç do 1800 mm) lub podwójny profil Z* (rozpi´toÊç do 2500 mm) 3 Wieszak noniuszowy 4 Pr´t gwintowany o Êrednicy 6 mm 5 Listwa przyÊcienna 6 P∏yta Plank

Profil typu Bandraster ¸àcznik wzd∏u˝ny Profil poprzeczny d∏ugi Wieszak noniuszowy Listwa przyÊcienna Element mocujàcy do Êciany P∏yta Plank

* Wymaga stosowania razem z profilem g∏ównym C i klipsem ∏àczàcym

40

MO˚LIWOÂCI PROJEKTOWE

Integracja instalacji Rysunki zamieszczone w tym rozdziale pokazujà, ˝e w struktur´ sufitu podwieszanego z ∏atwoÊcià mo˝na wbudowaç elementy ró˝nych instalacji. W celu uzyskania informacji na temat sposobów zintegrowania z sufitem innych, nie pokazanych tu urzàdzeƒ prosimy kontaktowaç si´ z naszym biurem w Warszawie. Zraszacze/czujniki dymu

Wentylatory Zraszacze

Wentylatory

Nale˝y pami´taç o tym, ˝e p∏yty sufitowe instalowane wczeÊniej, w celu umo˝liwienia monta˝u zraszaczy, czujników dymu itp., winny pochodziç z tej samej partii towaru, co reszta sufitu

Wentylatory winny zawsze posiadaç niezale˝ne zawieszenie lub inne zabezpieczenie przewidziane w konstrukcji sufitu podwieszanego.

Wentylatory modu∏owe 

Zraszacze instalowane nad sufitami otworowym Europejskie przepisy dotyczàce zraszaczy wymagajà, aby otwarta przestrzeƒ stanowi∏a 70% powierzchni sufitów otworowych oraz, aby g∏owica zraszacza umieszczona by∏a co najmniej 800 mm powy˝ej sufitu.

Zraszacz i czujnik dymu zamontowany w p∏ycie Fine Fissured

Patrz uwagi dotyczàce ciàgów oÊwietleniowych.

Wiszàce tablice i inne elementy mocowane do rusztu Zawieszanie tablic informacyjnych Tablice informacyjne mogà byç mocowane pod rusztem, lecz nale˝y zwróciç uwag´ na to, by nie dopuÊciç do jego przecià˝enia. Zastosowanie zaczepu do wieszaków BPA 7898 pozwala na podwieszenie tablic bezpoÊrednio do stropu.

Czujniki dymu Czujniki dymu mo˝na z ∏atwoÊcià wmontowaç we wszystkie rodzaje sufitów firmy Armstrong. Sà one wa˝nym czynnikiem zwi´kszajàcym bezpieczeƒstwo po˝arowe budynków (patrz: zraszacze).

Elementy mocowane pod rusztem Silhouette 

Uwaga: W zale˝noÊci od wagi elementów instalacji konieczne mo˝e si´ okazaç u˝ycie p∏yty wsporczej, dzi´ki której ca∏y ci´˝ar zostanie przeniesiony na ruszt sufitowy.

OÊwietlenie

Tablica informacyjna pod profilem Silhouette

Oprawy oÊwietleniowe Oprawy oÊwietleniowe winny byç dodatkowo podwieszone od strony przeciwleg∏ej w stosunku do profilu g∏ównego celem unikni´cia nadmiernego obcià˝enia rusztu mogàcego spowodowaç jego ugi´cie lub/i skr´cenie.

Elementy mocowane pod widocznymi teownikami Dopuszczalne obcià˝enie – patrz komentarz dotyczàcy tablic. Nale˝y zamówiç elementy monta˝owe: BPA935 dla rusztu Trulok 24 i BPATW15 dla rusztu Trulok 15.Ciàgi oÊwietleniowe Nale˝y rozwa˝yç dodatkowe podwieszenie profili poprzecznych, jak równie˝ zastosowanie pe∏nych p∏yt po obu stronach ciàgów oÊwietleniowych.

OÊwietlenie punktowe w suficie Visual V64 Universalny profil g∏ówny Prelude 24

Âcianki dzia∏owe ¸àczenie teowników ze Êciankami dzia∏owymi

OÊwietlenie opuszczone pod sufitem podwieszanym

Je˝eli wymagana jest ochrona ogniowa lub dobra izolacja akustyczna, sufit podwieszany musi ÊciÊle przylegaç do wierzcho∏ka Êcianki dzia∏owej lub winna ona wznosiç si´ ponad poziom sufitu podwieszanego.

Patrz komentarz dotyczàcy elementów mocowanych pod rusztem Trulok 24 i 15 mm.OÊwietlenie punktowe

OÊwietlenie punktowe w suficie Graphis

Uniwersalny ∏àcznik do Êcian dzia∏owych 

Punktowe êród∏a Êwiat∏a mogà byç z ∏atwoÊcià wmontowane w sufit firmy Armstrong lecz wymagajà dodatkowego podwieszenia lub oparcia na p∏ycie wsporczej nad p∏ytami, aby zapewniç d∏ugookresowà stabilnoÊç.

Profile Silhouette ze szczelinà 6 mm wzd∏u˝ osi sà doskona∏à platformà, do której mo˝na mocowaç przenoÊne Êcianki dzia∏owe, podwieszane pod sufitem êród∏a Êwiat∏a i tablice informacyjne

Âcianka dzia∏owa po∏àczona z profilem Silhouette

Pozwala przymocowaç górny profil prowadzàcy Êcianki dzia∏owej do profili sufitu podwieszanego. Dostosowanie do rusztu 15 mm lub 24 mm poprzez odwrócenie o 180°. 41

MO˚LIWOÂCI PROJEKTOWE

Dzi´ki zastosowaniu p∏yt o ró˝nych kraw´dziach, np. Board i Tegular oraz ró˝nych rodzajów kàtowników przyÊciennych mo˝liwe sà alternatywne sposoby wykoƒczenia sufitu na obrze˝u, ró˝niàce si´ kszta∏tem, wysokoÊcià, efektami cienia itp.

klamra mocujàca do sufitu Kàtownik lakierowany

Kàtownik „F” Niesymetryczne „U” Kàtownik schodkowy

19 x 19 st´˝enie poprzeczne

19 x 19 kàtowniki monta˝owe

st´˝enie

13 x 38 x 13 ceownik monta˝owy

wieszaki

Kàtownik z nak∏adkà lakierowanà

profil g∏ówny profil g∏ówny

Wykoƒczenie sufitu przy Êcianie

600 max.

Prezentujemy kilka sposobów zakoƒczenia sufitu podwieszanego w miejscu styku ze Êcianà. profil “F”

➜ 50 x.4 ma

Kàtownik z drewnianà listwà*

Niesymetryczny kàtownik

Symetryczny kàtownik

klamra mocujàca do sufitu600 max. kàtownik19 x 19

50 x.4 ma

profil “F” Profil „C” z drewnianà listwà*

Profil „C”

p∏yta sufitowa lub inna

➜ 50 x.4 ma

19 x 19 kàtownik monta˝owy 19 x 19 st´˝enie poprzeczne 600 max.

profil “F”

Profil „schodkowy” do p∏yty MicroLook*

Profil „schodkowy” do p∏yty Tegular*

* Nie zapewnia sufitowi odpornoÊci ogniowej

Niesymetryczny profil “U”*

profil “F” mocowany do profili g∏ównych wkr´tami do blachy w celu zapewnienia rozbieralnoÊci

42

WZORCOWA SPECYFIKACJA

Do ka˝dego produktu przedstawionego w tym katalogu ma zastosowanie jedna z ponumerowanych wzorcowych specyfikacji podanych poni˝ej. Numery te umieszczone sà przy ka˝dym produkcie, co umo˝liwia ∏atwà i szybkà identyfikacj´. Ruszt widoczny 24 mm Wzorcowa specyfikacja nr 1 dla p∏yt o kraw´dziach prostych (prostokàtnych).

24mm

Prelude 24 Board XL/TL P∏yty sufitowe: firmy Armstrong o prostych kraw´dziach (nazwa p∏yty), (rodzaj powierzchni), wymiary p∏yt (600 x 600 mm lub 1200 x 600 mm), kolor ( ), nr ref. ( ). System zawieszenia: Trulok 24 firmy Armstrong – ruszt widoczny z teowników ze stopkà 24 mm, usztywnionych pó∏perforacjà, w kolorze ( ). Monta˝: profile g∏ówne w rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych wieszaków rozmieszczonych w odst´pach nie wi´kszych ni˝ 1200 mm i nie dalej ni˝ 150 mm od miejsca ∏àczenia profili g∏ównych. Ostatni wieszak na koƒcu ka˝dego profilu g∏ównego powinien znajdowaç si´ nie dalej ni˝ 600 mm od przyleg∏ej Êciany. Profile poprzeczne o d∏ugoÊci 1200 mm z zaczepami nale˝y umieÊciç pomi´dzy profilami g∏ównymi w odst´pach co 600 mm tak, by utworzyç modu∏y 1200 x 600 mm. Przyci´te profile poprzeczne d∏u˝sze ni˝ 600 mm wymagajà niezale˝nego podparcia. Modu∏y 600 x 600 mm tworzy si´ poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z zaczepami pomi´dzy profile 1200 mm w po∏owie ich d∏ugoÊci. Listwa przyÊcienna: kàtownik lub ceownik Trulok firmy Armstrong, nr ref. ( ), kolor ( ) zamocowany do Êcian maksymalnie co 450 mm. Niniejsza wzorcowa specyfikacja winna byç czytana ∏àcznie z uwagami o monta˝u ze str. 41 (numery ref. mo˝na uzyskaç od lokalnego przedstawiciela firmy Armstrong). W szczególnych przypadkach rozstaw wieszaków mo˝e byç zwi´kszony do 1800 mm (patrz biuletyn techniczny RAED/04/95).

Ruszt widoczny 15 mm Wzorcowa specyfikacja nr 2 dla p∏yt typu Tegular i SecondLook.

24mm

Prelude 24 Tegular SecondLook XL/TL P∏yty sufitowe: firmy Armstrong o prostych kraw´dziach (nazwa p∏yty), (rodzaj powierzchni), wymiary p∏yt (600 x 600 mm lub 1200 x 600 mm), kolor ( ), nr ref. ( ). System zawieszenia: Trulok F24 firmy Armstrong – ruszt widoczny z teowników ze stopkà 24 mm, usztywnionych pó∏perforacjà, w kolorze ( ). Monta˝: profile g∏ówne w rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych wieszaków rozmieszczonych w odst´pach nie wi´kszych ni˝ 1200 mm i nie dalej ni˝ 150 mm od miejsca ∏àczenia profili g∏ównych. Ostatni wieszak na koƒcu ka˝dego profilu g∏ównego powinien znajdowaç si´ nie dalej ni˝ 600 mm od przyleg∏ej Êciany. P∏yty SecondLook: profile poprzeczne o d∏ugoÊci 1200 mm z zaczepami nale˝y umieÊciç pomi´dzy profilami g∏ównymi w odst´pach co 600 mm tak, by utworzyç modu∏y 1200 x 600 mm. Przyci´te profile poprzeczne d∏u˝sze ni˝ 600 mm wymagajà niezale˝nego podparcia. P∏yty Tegular: profile poprzeczne o d∏ugoÊci 1200 mm z zaczepami nale˝y umieÊciç pomi´dzy profilami g∏ównymi w odst´pach co 600 mm tak, by utworzyç modu∏y 1200 x 600 mm. Przyci´te profile poprzeczne d∏u˝sze ni˝ 600 mm wymagajà niezale˝nego podparcia. Modu∏y 600 x 600 mm tworzy si´ poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z zaczepami pomi´dzy profile 1200 mm w po∏owie ich d∏ugoÊci. Listwa przyÊcienna: kàtownik lub ceownik Trulok firmy Armstrong, nr ref.( ), kolor ( ) zamocowany do Êcian maksymalnie co 450 mm. Niniejsza wzorcowa specyfikacja winna byç czytana ∏àcznie z uwagami o monta˝u ze str.41 (numery ref. mo˝na uzyskaç od lokalnego przedstawiciela firmy Armstrong). W szczególnych przypadkach rozstaw wieszaków mo˝e byç zwi´kszony do 1800 mm (patrz biuletyn techniczny RAED/04/95).

Wzorcowa specyfikacja nr 3 dla p∏yt z kraw´dzià MicroLook.

Wzorcowa specyfikacja nr 4 dla p∏yt z kraw´dziami MicroLook zawieszonych na ruszcie typu Silhouette/Interlude (profile ze szczelinà).

Wzorcowa specyfikacja nr 5 dla p∏yt typu Plank o kraw´dziach K2C2 i SL2 zawieszonych na rusztach cz´Êciowo ukrytych.

szczelina 6 mm / szczelina 3 mm

15mm

Prelude 15 XL/TL

Ruszt cz´Êciowo ukryty

MicroLook

P∏yty sufitowe: Armstrong (nazwa p∏yty), (rodzaj powierzchni), wymiary p∏yt (600 x 600 lub 1200 x 600 mm), kolor ( ), nr ref. ( ). System zawieszenia: Trulok 15 firmy Armstrong ruszt widoczny z teownikami ze stopkà 15 mm, w kolorze ( ). Monta˝: profile g∏ówne (noÊne) w rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych wieszaków rozmieszczonych w odst´pach nie wi´kszych ni˝ 1200 mm i nie dalej ni˝ 150 mm od miejsca ∏àczenia profili g∏ównych. Ostatni wieszak na koƒcu ka˝dego profilu g∏ównego powinien znajdowaç si´ nie dalej ni˝ 600 mm od przyleg∏ej Êciany. Profile poprzeczne o d∏ugoÊci 1200 mm z zaczepami nale˝y umieÊciç pomi´dzy profilami g∏ównymi w odst´pach co 600 mm tak, by utworzyç modu∏y 1200 x 600 mm. Przyci´te profile poprzeczne d∏u˝sze ni˝ 600 mm wymagajà niezale˝nego podparcia. Modu∏y 600 x 600 mm tworzy si´ poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z zaczepami pomi´dzy profile 1200 mm w po∏owie ich d∏ugoÊci. Listwa przyÊcienna: kàtownik lub ceownik Trulok firmy Armstrong nr ref. ( ), kolor ( ) zamocowany do Êcian maksymalnie co 450 mm. Niniejsza wzorcowa specyfikacja winna byç czytana ∏àcznie z uwagami o monta˝u ze str.41 (numery ref. mo˝na uzyskaç od lokalnego przedstawiciela firmy Armstrong).

Silhouette/Interlude

MicroLook na ruszcie Silhouette/Interlude P∏yty sufitowe: Armstrong (nazwa p∏yty), (rodzaj powierzchni), wymiary p∏yt, kolor ( ), nr ref. ( ). System zawieszenia: Trulok Silhouette firmy Armstrong - ruszt z teowników z 15 mm stopkà posiadajàcà wzd∏u˝ osi 3 lub 6 mm szczelin´. Kolor (teownik ca∏y bia∏y, ca∏y czarny lub bia∏y z czarnà szczelinà). Profile poprzeczne i g∏ówne systemu Silhoutte posiadajà Êci´te ukoÊnie zakoƒczenia i odpowiadajàce im wr´by umo˝liwiajàce ukoÊne po∏àczenie krzy˝owe. Monta˝: profile g∏ówne w rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych wieszaków rozmieszczonych w odst´pach nie wi´kszych ni˝ 1200 mm i nie dalej ni˝ 150 mm od miejsca ∏àczenia profili g∏ównych. Ostatni wieszak na koƒcu ka˝dego profilu g∏ównego powinien znajdowaç si´ nie dalej ni˝ 600 mm od przyleg∏ej Êciany. Profile poprzeczne o d∏ugoÊci 1200 mm nale˝y umieÊciç pomi´dzy profilami g∏ównymi w odst´pach co 600 mm tak, by utworzyç modu∏y 1200 x 600 mm. Profile poprzeczne d∏u˝sze ni˝ 600 mm wymagajà niezale˝nego podparcia. Modu∏y 600 x 600 mm tworzy si´ poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm pomi´dzy profile 1200 mm w po∏owie ich d∏ugoÊci. Profile poprzeczne o d∏ugoÊci 1200 mm posiadajà na Êrodku ukoÊne wr´by umo˝liwiajàce wstawianie poprzeczek 600 mm. Listwa przyÊcienna: kàtownik lub ceownik Trulok firmy Armstrong nr ref. ( ),kolor, ( ) zamocowany do Êcian maksymalnie co 450 mm.

K2C2 SL2 Podwójny profil Z dla kraw´dzi SL2 P∏yty sufitowe: Armstrong (nazwa p∏yty), (rodzaj powierzchni) z kraw´dziami (K2C2 lub SL2), wymiary p∏yt, nr ref. ( ). System zawieszenia: Armstrong odpowiedni dla wymienionych w specyfikacji typów i wymiarów p∏yt. Z uwagi na du˝à ró˝norodnoÊç typów i wielkoÊci p∏yt oraz zró˝nicowane wymagania w indywidualnych projektach prosimy w sprawie szczegó∏owej specyfikacji kontaktowaç si´ z lokalnym przedstawicielem firmy Armstrong. Niniejsza wzorcowa specyfikacja winna byç czytana ∏àcznie z uwagami o monta˝u ze str.41 (numery ref. mo˝na uzyskaç od lokalnego przedstawiciela firmy Armstrong).

Niniejsza wzorcowa specyfikacja winna byç czytana ∏àcznie z uwagami o monta˝u ze str.41 (numery ref. mo˝na uzyskaç od lokalnego przedstawiciela firmy Armstrong).

43

Z A L E C E N I A D O T Y C Z Ñ C E M O N TA ˚ U I K O N S E R W A C J I

Warunki w miejscu monta˝u OdpowiedzialnoÊç za to, aby materia∏y dostarczone na miejsce monta˝u by∏y zabezpieczone od momentu ich zakupu do czasu oddania gotowego sufitu, spoczywa na wykonawcy. Aby uzyskaç najlepsze rezultaty, nale˝y pami´taç o spe∏nieniu warunków opisanych poni˝ej.

Magazynowanie Magazynowanie i transport na miejsce instalacji sà na ogó∏ w gestii wykonawcy robót budowlanych. Powinien on byç poinformowany o wymogu sk∏adowania w miejscu równym, suchym, czystym i bezpiecznym. Folia termokurczliwa zabezpieczajàca palety z towarem nie jest wodoodporna. Od momentu opuszczenia fabryki do momentu monta˝u karton jest poddawany 8-10 operacjom. Nieostro˝ne obchodzenie si´, toczenie lub upuszczanie kartonów na kraw´dzie mo˝e spowodowaç uszkodzenie produktu.

Monta˝ Zaleca si´ przycinanie p∏yt sufitowych i ok∏adzin Êciennych ostrym no˝em. Je˝eli do ci´cia u˝ywane sà urzàdzenia mechaniczne, nale˝y, zgodnie z przepisami BHP, zapewniç miejscowà wentylacj´ (odpylanie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Wed∏ug norm brytyjskich, je˝eli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 w∏ókna/ml (Êrednio w ciàgu 8 godzin), pracownicy winni u˝ywaç masek chroniàcych drogi oddechowe.

Warunki monta˝u Sufity podwieszane i ok∏adziny Êcienne firmy Armstrong sà elementami wyposa˝enia wn´trz. Warunki w czasie instalacji winny ten fakt odzwierciedlaç. Oferowany asortyment zapewnia mo˝liwoÊç wyboru spoÊród wyrobów o ró˝nych w∏aÊciwoÊciach. Prima i inne sufity 95% RH posiadajà gwarancj´ jakoÊci, gdy sà montowane i pozostajà zawieszone w warunkach wilgotnoÊci wzgl´dnej do 95% (patrz strona 6). Ten podwy˝szony standard sufitów zapewnia wi´kszà elastycznoÊç w wyborze kolejnoÊci robót budowlanych i wi´kszy margines bezpieczeƒstwa, gdyby warunki podczas lub po instalacji niespodziewanie zmieni∏y si´. Tatra, Cortega i sufity ozdobne oferowane sà nadal w wersji 70% RH b´dàcej podstawowym standardem w budownictwie od ponad 30 lat. Sufity winny byç sk∏adowane w miejscu instalacji przez 24 godziny przed monta˝em.

Mogà byç instalowane w temperaturze od 11°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w powy˝szych granicach jest bardzo wa˝ne. Konsekwencjà znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wzgl´dnej wilgotnoÊci (% RH), który mo˝e niekorzystnie wp∏ynàç na stan p∏yt sufitowych zamontowanych jak i niezamontowanych. W niskich temperaturach, szczególnie poni˝ej 11°C, niewielki spadek temperatury powoduje nieproporcjonalnie wysoki wzrost poziomu wilgotnoÊci wzgl´dnej (tym wi´kszy im bli˝ej 0°C). Wymagana stabilnoÊç warunków w miejscu monta˝u mo˝e byç osiàgni´ta tylko, je˝eli budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, ca∏kowicie oszklony i ogrzewany w czasie miesi´cy zimowych. W celu sch∏odzenia budynku nadmiernie nagrzanego przez operujàce w czasie dnia promienie s∏oneczne nale˝y zastosowaç skutecznà wentylacj´. Nadmiernà wilgotnoÊç powietrza w pomieszczeniu nale˝y obni˝yç przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwil˝aczy. Nie zaleca si´ bezpoÊredniego spalania gazów ziemnych takich, jak butan i propan, poniewa˝ z ka˝dych 500 g spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosowaç suche êród∏a ciep∏a takie, jak elektrycznoÊç lub ogrzewanie poÊrednie goràcym powietrzem oraz odwil˝acze, w celu obni˝enia poziomu wilgotnoÊci, której êród∏em jest sam budynek. Nowe budynki na ogó∏ nie zawierajà zapasu ciep∏a wch∏oni´tego przez konstrukcj´, wi´c w czasie dni wolnych od pracy temperatura w ich wn´trzu mo˝e gwa∏townie spaÊç i spowodowaç skroplenie si´ pary wodnej. Nale˝y rozwa˝yç monta˝ sufitu podwieszanego po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zostanie w∏àczone. Je˝eli b´dzie to niemo˝liwe, wyjÊciem z sytuacji mo˝e byç wykonanie w oddzielnych terminach prac zwiàzanych z instalacjà rusztu i zawieszeniem p∏yt wype∏niajàcych. Takie rozwiàzanie mo˝e byç jednak bardziej kosztowne i zwiàzane z ryzykiem uszkodzenia rusztu przez inne ekipy monta˝owe w czasie tej wymuszonej przerwy w instalacji sufitu.

Po zawieszeniu sufitu Czasami budynki pozostajà nie u˝ytkowane po zakoƒczeniu prac budowlanych. W takich przypadkach budynek ogrzewany jest tylko w minimalnym stopniu zapobiegajàcym jego degradacji. W temperaturach poni˝ej 11°C ryzyko kondensacji

znacznie wzrasta. Aby zapewniç wyrównanie warunków panujàcych pod i ponad sufitem cz´Êç p∏yt winna zostaç zdj´ta. Takie rozwiàzanie nie b´dzie mo˝liwe, je˝eli sufit ma zapewniç budynkowi biernà ochron´ po˝arowà. Nale˝y zapobiegaç nadmiernemu nagrzaniu pomieszczenia promieniami s∏onecznymi, co mog∏oby spowodowaç niebezpieczeƒstwo kondensacji po zmierzchu. Specjalnà uwag´ nale˝y poÊwi´ciç sytuacjom, w których dodatkowa izolacja umieszczona na suficie podwieszanym lub w stropie powoduje zmian´ gradientu temperatury w budynku, a tym samym przesuni´cie punktu rosy. Monta˝ sufitu nale˝y poprzedziç odpowiednimi szacunkami i w przypadku ryzyka kondensacji zapewniç skutecznà wentylacj´ przestrzeni ponadsufitowej. Konieczne mo˝e si´ okazaç zastosowanie bariery dla pary wodnej lub pomiar wilgotnoÊci pomi´dzy sufitem podwieszanym i izolacjà cieplnà.

Konserwacja Wszelkie czynnoÊci zwiàzane z konserwacjà sufitu podwieszanego winny byç poprzedzone rozwa˝eniem ich wp∏ywu na spe∏niane przez niego funkcje (szczególnie zapewnienia odpornoÊci ogniowej i parametrów akustycznych). W razie wàtpliwoÊci prosimy skontaktowaç si´ z lokalnym przedstawicielem firmy Armstrong, który udzieli rad i oceni wp∏yw planowanych czynnoÊci na sufit podwieszany. Sufity mineralne firmy Armstrong nie wymagajà wi´kszych zabiegów konserwacyjnych ni˝ sufity malowane. Jednak, je˝eli remont sufitu jest konieczny, nale˝y kierowaç si´ okreÊlonymi zasadami, aby zapewniç utrzymanie jego wysokich parametrów i atrakcyjnego wyglàdu.

Czyszczenie Najpierw nale˝y usunàç z powierzchni sufitu kurz przy pomocy mi´kkiej szczotki. Âlady o∏ówka i plamy mogà byç usuni´te przy pomocy zwyk∏ej gumki do Êcierania. Innà metodà czyszczenia jest u˝ycie wilgotnej Êcierki lub gàbki nasàczonej wodà z dodatkiem ∏agodnego myd∏a lub rozcieƒczonego detergentu. Gàbka powinna zawieraç tak ma∏o wody, jak to jest tylko mo˝liwe. Nie wolno zamoczyç sufitu. Po umyciu, warstwa myd∏a winna byç wytarta przy pomocy wilgotnej szmatki lub gàbki. - Nie wolno u˝ywaç do czyszczenia Êciernych materia∏ów czyszczàcych. - Sufity Ceramaguard sà ca∏kowicie odporne na

wilgoç i mo˝na je zmoczyç, nie powodujàc negatywnych skutków. - Parafon Hygien mo˝na wielokrotnie myç, równie˝ przy pomocy ∏agodnych detergentów i Êrodków bakteriobójczych. - Wyspecjalizowane firmy oferujà us∏ugi czyszczenia stosujàc Êrodki chemiczne. Je˝eli b´dà zastosowane takie metody czyszczenia, zaleca si´ ich wczeÊniejsze przetestowanie i dokonanie oceny spodziewanego efektu koƒcowego. Takà prób´ nale˝y przeprowadziç w pomieszczeniu o drugorz´dnym znaczeniu.

Wymiana zamontowanego sufitu Drobne uszkodzenia p∏yt sufitowych mogà byç zreperowane przy pomocy dost´pnych na rynku wype∏niaczy. Rzadko jednak udaje si´ otrzymaç ten sam odcieƒ koloru. Je˝eli uszkodzenie powierzchni p∏yty jest znaczne, nale˝y wziàç pod uwag´ wymian´ zniszczonych p∏yt. Wymiana zainstalowanych p∏yt sufitowych nie jest skomplikowana, jednak monta˝ nowych wyrobów mo˝e spowodowaç wystàpienie ró˝nic kolorów. Ten niekorzystny efekt mo˝na znacznie ograniczyç poprzez wymian´ wszystkich p∏yt sufitowych lub zawieszenie nowych p∏yt w mniej reprezentacyjnych miejscach, a odzyskanymi w ten sposób starymi p∏ytami uzupe∏niç braki w pomieszczeniach wa˝niejszych. Z powodu kurzu, który zbiera si´ na suficie podwieszanym w czasie wymiany p∏yt, mo˝e okazaç si´ konieczne zastosowanie Êrodków ochrony dróg oddechowych. Takie zabezpieczenie jest konieczne, je˝eli zapylenie przekroczy, wed∏ug norm brytyjskich, 5 mg/m3 lub 2 w∏ókna/ml (Êrednio w ciàgu 8 godzin pracy).

Uwaga Produkty winny byç montowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami obowiàzujàcymi w kraju instalacji.

Renowacja Aby u∏atwiç konserwacj´ sufitów, wszystkie p∏yty firmy Armstrong posiadajà oznakowanie na odwrocie. Ta identyfikacja u∏atwia wymian´ kilku zniszczonych p∏yt lub wymian´ ca∏ego sufitu z zachowaniem tego samego wzoru.

44

S¸OWNIK POJ¢å TECHNICZNYCH

akustyka dB(A)

ogieƒ

Poziom dêwi´ku A w decybelach. Zmierzony poziom ciÊnienia akustycznego skorygowany w taki sposób, aby odpowiada∏ on w przybli˝eniu subiektywnej reakcji ucha ludzkiego na s∏yszany dêwi´k.

Poch∏anianie dêwi´ku Zamiana energii fal dêwi´kowych w cieplnà (w wyniku tarcia) podczas przechodzenia przez lub zderzenia si´ z oÊrodkiem lub w wyniku wprawienia powietrza w rezonans.

Cz´stotliwoÊç

IzolacyjnoÊç akustyczna wzd∏u˝na

Wyra˝ona w hercach (Hz) liczba okreÊlajàca, ile razy na sekund´ powtarzajà si´ cykliczne zmiany w fali dêwi´kowej generowanej przez êród∏o dêwi´ku.

Termin u˝ywany w odniesieniu do przenoszenia dêwi´ku pomi´dzy pomieszczeniami znajdujàcymi si´ pod wspólnym sufitem podwieszanym.

Herc (Hz)

Dêwi´koizolacyjnoÊç

Jednostka miary cz´stotliwoÊci. Jeden cykl na sekund´ to jeden herc.

Ogólne poj´cie odnoszàce si´ do odseparowania dêwi´ku rozchodzàcego si´ w powietrzu przez barier´ dzielàcà przestrzeƒ na dwie cz´Êci.

NRC (Noise Reduction Coefficient) Wspó∏czynnik absorpcji akustycznej - wyra˝ony przy pomocy jednej liczby, opisuje poch∏anianie fal dêwi´kowych padajàcych na powierzchni´ w sposób przypadkowy. Zdefiniowany przez norm´ ASTM 423 90a, jest arytmetycznà Êrednià zaokràglonà do 0,05 wspó∏czynników poch∏aniania dêwi´ku zmierzonych dla fal o cz´stotliwoÊci 250, 500, 1000 i 2000 Hz w paÊmie o szerokoÊci 1/3 oktawy.

Pog∏os Dêwi´k wybrzmiewajàcy w zamkni´tym pomieszczeniu po ustaniu emisji pierwotnego êród∏a dêwi´ku, na skutek wielokrotnych odbiç fal dêwi´kowych od powierzchni (Êcian, sufitu, pod∏ogi itd.). Pog∏os ma istotny wp∏yw na jakoÊç i poziom dêwi´ku w zamkni´tym pomieszczeniu.

Wskaênik poch∏aniania dêwi´ku, w Wyra˝ony przy pomocy jednej liczby wskaênik opisujàcy poch∏anianie fal dêwi´kowych padajàcych na powierzchni´ w sposób przypadkowy, zdefiniowany przez norm´ EN ISO 11654. W metodzie tej z wartoÊci zmierzonych zgodnie z normà ISO 20354 dla cz´stotliwoÊci tercjowych oblicza si´ dla pasma szerokoÊci oktawy 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz praktyczny wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku p, jako Êrednià arytmetycznà z pasm tercjowych i zapisuje w postaci wykresu. Na wykres zostaje nast´pnie naniesiona krzywa wzorcowa i przybli˝ana stopniowo do krzywej wynikajàcej z pomiarów. Gdy suma odchyleƒ krzywej rzeczywistej od wzorcowej b´dzie 0,1, na osi pionowej odczytuje si´ wartoÊç dla cz´stotliwoÊci 500 Hz i podaje si´ z dok∏adnoÊcià do 0,05. WartoÊç ta b´dzie si´ zawieraç przedziale od 0,00 do 1,00.

Wa˝ony wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej od dêwi´ków powietrznych, Rw (Weighted Sound Reduction Index) Wyra˝ony przy pomocy jednej liczby, wynikajàcy z pomiarów laboratoryjnych wskaênik obni˝enia poziomu ciÊnienia akustycznego po przejÊciu przez przegrod´, zdefiniowany przez norm´ EN ISO 717-1 i wyznaczany na podstawie wyników pomiarów wykonanych zgodnie z normà EN 20140-3 dla pasma o szerokoÊci 1/3 oktawy w zakresie cz´stotliwoÊci od 100 do 3150 Hz. Wa˝ony znormalizowany wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej wzd∏u˝nej sufitu podwieszanego, Dncw (Weighted Suspended Ceiling Normalised Level Difference) Wyra˝ony przy pomocy jednej liczby, wynikajàcy z pomiarów wskaênik okreÊlajàcy obni˝enie poziomu ciÊnienia akustycznego dêwi´ku przenoszonego nad sufitem pomi´dzy pomieszczeniami posiadajàcymi wspólny sufit podwieszany. Wyznaczany on jest zgodnie z normà EN ISO 717-1 na podstawie wyników pomiarów wykonanych wg normy EN 20140-9 dla pasma o szerokoÊci 1/3 oktawy w zakresie cz´stotliwoÊci od 100 do 3150 Hz.

Reakcja na ogieƒ Klasyfikacja materia∏u odnoszàca si´ do skutków oddzia∏ywania na niego ognia, okreÊlona na podstawie testów laboratoryjnych badajàcych np. stopieƒ palnoÊci, powierzchniowe rozprzestrzenianie ognia, emisj´ dymu i gazów itp.

OdpornoÊç ogniowa W∏aÊciwoÊci sufitu stanowiàcego poziomà barier´ ogniowà albo samodzielnà albo w po∏àczeniu z innymi barierami.

Niepalny Definicja klasy palnoÊci zdefiniowana przez specyficznà metod´ badawczà. Materia∏y nie spe∏niajàce tego warunku okreÊla si´ jako palne.

Strukturalna ochrona ogniowa Wykorzystanie przetestowanych produktów w celu zapewnienia ochrony stropów m.in betonowych na belkach stalowych przed wysokimi temperaturami wytwarzanymi przez po˝ar.

Strukturalna odpornoÊç ogniowa Wykorzystanie przetestowanych produktów w celu zapewnienia dodatkowej odpornoÊci ogniowej stropowi, który samodzielnie posiada niewystarczajàcà odpornoÊç.

W

Czas pog∏osu Jest to czas mierzony w sekundach, w którym dêwi´k podlegajàcy odbiciom w zamkni´tym pomieszczeniu os∏abnie do jednej milionowej (o 60 dB) swej pierwotnej mocy po ustaniu emisji dêwi´ku. Czas pog∏osu zale˝y od cz´stotliwoÊci fal i na ogó∏ mierzony jest dla 1/3 lub 1 oktawy.

45

S¸OWNIK POJ¢å TECHNICZNYCH

inne definicje

systemy/kraw´dzie p∏yt/monta˝

Ârodek z bio-blokadà (bioblock)

Higiena - czyszczenie pod wysokim ciÊnieniem

Bandraster

SL2

Farba z bio-blokadà zawiera specjalny Êrodek grzybobójczy, który zapobiega lub hamuje rozwój pleÊni i grzybów na pomalowanej powierzchni.

Zastosowanie wysokiej jakoÊci specjalnej okleiny z w∏ókna szklanego na powierzchni p∏yt Parafon Hygien umo˝liwia czyszczenie ich za pomocà wody pod wysokim ciÊnieniem (do 80 barów). Spe∏nione muszà byç nast´pujàce warunki: strumieƒ wody winien byç szeroki, o kàcie rozwarcia minimum 30°, minimalna odleg∏oÊç wylotu strumienia wody od powierzchni p∏yty - 300 mm, nachylenie strumienia wody do powierzchni p∏yty - 45°.

Widoczny system zawieszenia szerszy od standardowego, stosowany w celu stworzenia liniowych, kwadratowych lub prostokàtnych modu∏ów sufitu podwieszanego. Profile typu Bandraster wyznaczajà tak˝e usytuowanie Êcianek dzia∏owych.

Sufit podwieszany z rusztem cz´Êciowo ukrytym i p∏ytami ze specjalnymi niesymetrycznymi kraw´dziami (SL2) zapewniajàcymi szybki i ∏atwy dost´p do przestrzeni ponadsufitowej.

Board

Podci´ta kraw´dê p∏yty sufitowej montowanej na 24 mm widoczym ruszcie. W efekcie uzyskujemy powierzchni´ sufitu opuszczonà poni˝ej poziomu rusztu.

Klasa 100 Klasa 100 odnosi si´ do Êrodowiska zdefiniowanego jako „czyste pomieszczenie” (clean room), w którym iloÊç czàsteczek wi´kszych od 0,5 mikrona na stop´ szeÊciennà powietrza nie przekracza 100 (wg standardów US Fed Standard 209D i BS 5295).

Czyste pomieszczenie Pomieszczenie produkcyjne lub zwiàzane z ochronà zdrowia, w którym istotna jest wysoka jakoÊç powietrza tj. niska zawartoÊç kurzu, drobin i drobnoustrojów chorobotwórczych. Wn´trza takie posiadajà zwykle g∏adkie powierzchnie, aby zapobiec zbieraniu si´ kurzu, a tak˝e filtry i urzàdzenia stràcajàce zanieczyszczenia, aby utrzymaç poziom kurzu, drobin itp. na okreÊlonym, niskim poziomie.

Sufity laminowane Mineralne p∏yty sufitowe, których powierzchnia pokryta zosta∏a laminatami np. z folii metalowej, poliestrowej, welonem z w∏ókna szklanego.

Odbicie Êwiat∏a Wspó∏czynnik odbicia Êwiat∏a w∏aÊciwy dla danej powierzchni to jej zdolnoÊç do odbijania Êwiat∏a. Mierzony jest stosunkiem Êwiat∏a odbitego do padajàcego na t´ powierzchni´ i wyra˝ony w procentach.

Trwa∏oÊç

OdpornoÊç na szorowanie/cz´ste czyszczenie

Wysoka odpornoÊç na zniszczenie. OdpornoÊç p∏yt sufitowych na energiczne czyszczenie, szorowanie, drapanie i uderzenia.

W przypadku zastosowania sufitu podwieszanego w pomieszczeniach, w których utrzymanie go w czystoÊci ma podstawowe znaczenie, p∏yty sufitowe mogà byç poddawane cz´stemu i dok∏adnemu czyszczeniu. W takich przypadkach najlepiej jest zastosowaç sufity o specjalnym licu np. winylowym, które mo˝na poddawaç intensywnemu i cz´stemu czyszczeniu. Sufity metalowe równie˝ nadajà si´ do takich zastosowaƒ.

OdpornoÊç na wilgoç W∏aÊciwoÊç p∏yt sufitowych, która sprawia, ˝e nie ulegajà one ugi´ciu pod wp∏ywem wilgoci. Standardowe p∏yty sufitowe przeznaczone sà do instalacji w normalnych warunkach: w temperaturze od 11 do 35°C i wilgotnoÊci wzgl´dnej do 70%. Je˝eli spodziewamy si´, ˝e temperatura lub wilgotnoÊç powietrza przekroczà te poziomy, nale˝y zastosowaç sufity o odpornoÊci do 95% lub 100% wilgotnoÊci wzgl´dnej.

Higiena - Êrodek bakteriobójczy Tam, gdzie ÊciÊle kontrolowanym wymogiem higienicznym jest zapewnienie wyjàtkowej czystoÊci powietrza, nale˝y zastosowaç p∏yty sufitowe zawierajàce specjalne substancje chemiczne hamujàce rozwój pleÊni, grzybów i bakterii.

Sufity z mi´kkiej we∏ny mineralnej P∏yty sufitowe produkowane z takich materia∏ów, jak we∏na skalna, wata szklana i lepiszcza z dekoracyjnymi okleinami.

Prosta kraw´dê p∏yty montowanej na 24 mm widocznym ruszcie. W efekcie uzyskujemy g∏adkà powierzchni´ sufitu.

Tegular

Profile poprzeczne Profile pomocnicze ∏àczone z profilem g∏ównym, dzi´ki którym mo˝na uzyskaç modu∏y o ró˝nych wymiarach.

K2C2 Dwie d∏ugie kraw´dzie ze szczelinà, dwie krótkie typu Board.

Szczelina Rowek w kraw´dzi p∏yty, w którym umieszczamy/chowamy element systemu zawieszenia.

Profil g∏ówny Profil noÊny widocznego systemu zawieszenia, który jest podwieszany do istniejàcego stropu.

MicroLook Podci´ta kraw´dê p∏yty sufitowej montowanej na 15 mm widoczym ruszcie. W efekcie uzyskujemy powierzchni´ sufitu opuszczonà poni˝ej poziomu rusztu.

Profil przyÊcienny Kàtownik lub profil schodkowy mocowany do Êciany na obwodzie sufitu, na którym oparte sà koƒce profili i p∏yt.

PrzewodnoÊç cieplna () W∏aÊciwoÊç materia∏u polegajàca na ograniczonym przewodzeniu ciep∏a. Im ni˝szy jest ten wspó∏czynnik, tym izolacyjnoÊç termiczna materia∏u jest wy˝sza.

ZmywalnoÊç/sporadyczne czyszczenie P∏yty sufitowe mogà byç czyszczone przy pomocy wilgotnej Êcierki lub gàbki. Do wody mo˝na dodaç ∏agodne myd∏o lub rozcieƒczony detergent.

46

Z A L E C E N I A D O T Y C Z Ñ C E M O N TA ˚ U I K O N S E R W A C J I

Ogólne zalecenia Poni˝sze informacje zosta∏y podane po to, aby u∏atwiç Paƒstwu okreÊlenie swoich potrzeb. Nast´pujàce elementy winny byç wzi´te pod uwag´ przed z∏o˝eniem zamówienia. - Uk∏ad sufitu zwyczajowo projektuje si´ w ten sposób, aby p∏yty przycinane na obrze˝ach by∏y równej wielkoÊci i nie mniejsze ni˝ po∏owa pe∏nej p∏yty. P∏yty winny byç przyci´te na miar´. - W przypadku p∏yt 600 mm x 1200 mm i p∏yt typu Plank kierunek ich instalacji winien byç podany w projekcie sufitu. Zaleca si´ monta˝ p∏yt kwadratowych ze wzorem kierunkowym „w szachownic´” tj. zmieniajàc kierunek u∏o˝enia wzoru co drugà p∏yt´. - Zadaniem rusztu jest utrzymanie ci´˝aru p∏yt wype∏niajàcych tj. 4-6,5 kg/m2 oraz le˝àcych na nich materia∏ów izolacyjnych. Przy takim obcià˝eniu ugi´cie profili rusztu pomi´dzy punktami podparcia jest ca∏kowicie niezauwa˝alne. Dla systemów zawieszenia Prelude 24 (profil g∏ówny Peakform i profile poprzeczne o wyskoÊci 30 i 35mm) z profilami g∏ównymi podpartymi co 1200 mm maksymalne obcià˝enie nie powinno przekraczaç 14 kg/m2. Dla systemów zawieszenia Prelude 15 (profil g∏ówny Peakform i profile poprzeczne o wysokoÊci 38mm) z profilami g∏ównymi podpartymi co 1200mm maksymalne obcià˝enie nie powinno przekraczaç 12kg/m2. Takie obcià˝enie spowoduje ugi´cie profilu pomi´dzy punktami podparcia do ok. 3 mm, co jest zgodne z normà brytyjskà BS 8290:1991. Bli˝sze informacje podane sà w katalogu Trulok firmy Armstrong. W uzgodnieniu z firmà instalujàcà mo˝na dopuÊciç wi´ksze obcià˝enia rusztu pod warunkiem dokonania zmian w u∏o˝eniu sufitu albo zastosowania dodatkowych wieszaków. Najlepiej, jeÊli oprawy oÊwietleniowe i kratki wentylacyjne sà niezale˝nie podwieszone, aby uniknàç przecià˝enia sufitu podwieszanego, co mog∏oby spowodowaç nadmierne ugi´cie lub skr´cenie profili, a nawet uszkodzenie p∏yt. Jednak˝e dopuszcza si´ tak˝e oparcie lekkich elementów na wierzcho∏kach profili g∏ównych i poprzeczkach o pe∏nej wysokoÊci, pod warunkiem dostosowania si´ do zaleceƒ firmy Armstrong. W ˝adnym wypadku nie wolno obcià˝aç punktowo profili poprzecznych lekkich lub o niepe∏nej wysokoÊci. Tylko bardzo lekkie elementy, do 3 kg, mogà sie opieraç na stopce profili. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci prosimy kontaktowaç si´ z przedstawicielami firmy Armstrong.

- Profile g∏ówne i przyÊcienne opierajàce si´ na listwach przyÊciennych powinny byç podwieszone nie dalej ni˝ 600 mm od kàtownika, aby uniknàç jego nadmiernego obcià˝enia. Odleg∏oÊç t´ nale˝y zmniejszyç do 450 mm lub poni˝ej, je˝eli sufit przy Êcianie jest dodatkowo obcià˝ony przez np. urzàdzenia serwisowe, itp. Poni˝sze uwagi winny byç przeczytane razem ze wzorcowà specyfikacjà. 1 Standardowe kolory okreÊlone sà za pomocà nazwy podanej w tekÊcie i dwóch liter lub cyfr dodanych po numerze referencyjnym produktów w kolorze bia∏ym. Np. dla Carrara MicroLook profil g∏ówny T15 (15 mm) Trulok zmienia si´ z BP304033A na BP304033A CA. Oznaczenia kolorów: patrz strona 16. 2 Pe∏ne dane do specyfikacji dla ka˝dego produktu zamieszczonego w tym katalogu mo˝na otrzymaç od lokalnego przedstawiciela firmy Armstrong. 3 Zalecane jest szczegó∏owe okreÊlenie rodzaju stropu, do którego b´dà zamocowane wieszaki. 4 System zawieszenia Trulok produkowany jest z elementów ocynkowanych na goràco z pow∏okà cynku o gruboÊci nie mniejszej ni˝ 100 g/m2, zgodnie z brytyjskà normà EN 10142. 5 Wszystkie wymogi dotyczàce zapewnienia przez sufit podwieszany odpornoÊci ogniowej elementom konstrukcyjnym budynku winny byç uwzgl´dnione w specyfikacji. Sufity spe∏niajàce ten warunek wymienione sà w tabeli na stronie 7. Przed ich uwzgl´dnieniem w specyfikacji nale˝y zapoznaç si´ z pe∏nymi wynikami badaƒ ogniowych. Kopie tych atestów wraz z dodatkowymi poradami mo˝na otrzymaç u przedstawicieli firmy Armstrong. P∏yty sufitowe firmy Armstrong ró˝nych typów zaprojektowane sà i wykonane tak, aby montowaç je wraz z odpowiednim systemem zawieszenia Trulok firmy Armstrong. W przypadku, gdy przewidziane jest u˝ycie innych systemów zawieszenia ni˝ oferowane przez firm´ Armstrong World Industries Ltd.,

projektanci i firmy instalujàce sufit winni si´ upewniç, czy wszystkie wymagane cechy funkcjonalne sufitu zostanà zachowane. W wielu przypadkach specyfikacje odwo∏ujà si´ do zaleceƒ producenta. Poni˝sze informacje stanowià list´ podstawowych zaleceƒ. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci dodatkowe informacje mo˝na otrzymaç od lokalnego przedstawiciela firmy Armstrong. 1 O ile nie zaznaczono inaczej, p∏yty Tegular i MicroLook przycinane do wykorzystania na obrze˝ach powinny mieç w∏aÊciwe dla siebie kraw´dzie uformowane przy pomocy r´cznych narz´dzi. 2 JeÊli przyci´te kraw´dzie p∏yt Tegular i MicroLook sà widoczne, nale˝y je r´cznie pomalowaç. W przypadku p∏yt brzegowych nie jest to na ogó∏ konieczne, je˝eli trudno jest dostrzec niepomalowanà kraw´dê. 3 Listwy przyÊcienne winny byç estetycznie po∏àczone na wszystkich zewn´trznych i wewn´trznych rogach. Akceptowanà metodà osiàgni´cia tego celu jest monta˝ „na zak∏adk´”. Je˝eli wymagane sà z∏àcza ukoÊne „na styk”, nale˝y to podaç w specyfikacji. 4 Je˝eli kàtowniki przyÊcienne mocowane sà do powierzchni podatnych na kurczenie si´ takich, jak np. listwy drewniane, nale˝y podjàç kroki przeciwdzia∏ajàce ryzyku deformacji kàtownika. 5 Armstrong zaleca, aby p∏yty skrajne by∏y nie mniejsze ni˝ po∏owa pe∏nej p∏yty. W przypadku trudnoÊci ze spe∏nieniem tego warunku decyzja nale˝y do projektanta. 6 Z wyjàtkiem sufitów spe∏niajàcych rol´ przegrody ogniowej, zastosowanie klipsów dociskajàcych p∏yty do rusztu nie jest konieczne, o ile nie uwzgl´dniono ich dodatkowo w specyfikacji. 7 Drut do podwieszenia sufitu nale˝y zawsze rozprostowaç przed u˝yciem. Jego Êrednica nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 2 mm.

8 Maksymalna d∏ugoÊç drutu do podwieszenia wieszaków zale˝y od mo˝liwoÊci jego rozprostowania. 9 Stosujàc do podwieszenia drut, po utworzeniu p´tli nale˝y go okr´ciç co najmniej 3 razy tak, aby utworzyç ciasny splot. 10 Wieszaki winny byç umieszczone pionowo lub prawie pionowo tam, gdzie to mo˝liwe. Mo˝na jednak˝e zastosowaç par´ wieszaków nachylonych do pionu maksymalnie pod kàtem 45° umieszczonych po przeciwleg∏ych stronach profilu. Kàtowniki wzmacniajàce, u˝yte w celu zapewnienia konstrukcji sztywnoÊci bocznej, winny byç nachylone do poziomu pod kàtem mniejszym ni˝ 45°. 11 Punktowe êród∏a Êwiat∏a nie mogà opieraç si´ wy∏àcznie na p∏ytach wype∏niajàcych. O ile producent oÊwietlenia nie wska˝e inaczej, nale˝y zastosowaç dodatkowe podwieszenie lub oparcie. 12 JeÊli wilgotnoÊç wzgl´dna cz´sto przekracza 95% lub Êrodowisko bardzo sprzyja korozji nale˝y zastosowaç ruszt nierdzewny. 13 P∏yty Ceramaguard sà higroskopijne. 14 JeÊli zamawiajàcy nie zdecyduje inaczej, nity i g∏ówki Êrub winny pozostaç niewidoczne. 15 JeÊli zajdzie potrzeba przemalowania sufitów podwieszanych firmy Armstrong prosimy skontaktowaç si´ z lokalnym przedstawicielem, który udzieli rady odnoÊnie rodzaju farby, sposobu malowania: natryskiem, p´dzlem czy wa∏kiem oraz niezb´dnych Êrodków ostro˝noÊci. 16 Podstaw´ zaleceƒ firmy Armstrong stanowi norma EN 13964:2004. 17 Firma Armstrong stworzy∏a program partnerski OMEGA, do którego zaproszono firmy instalatorskie zapewniajàce najwy˝szà jakoÊç us∏ug. Szczegó∏y programu oraz lista rekomendowanych firm dost´pna jest w biurze firmy Armstrong w Warszawie oraz na stronie www.armstrong.pl/sufity. 47

Przedstawicielstwo firmy Armstrong w Polsce:

Wspó∏praca z dystrybutorami: tel: (22) 337 86 10; faks: (22) 337 86 12 [email protected] tel: (22) 337 86 11 faks: (22) 337 86 12 [email protected]

Europa Centralna (AL/BA/BG/CZ/EE/H/HR/IS/LT/LV/MD/MK/ PL/RO/SCG/SK/SL) Armstrong Building Products BV Sp.z.o.o. Oddzia∏ w Polsce ul. Domaniewska 37 02-672 Warszawa Poland Tel: (+48) 0 22 337 86 10/ 86 11 Fax: (+48) 0 22 337 86 12 e-mail: [email protected] Czech Republic www.armstrong.cz Hungary www.armstrong.co.hu Latvia www.armstrong.lv Lithuania www.armstrong.lt Poland www.armstrong.pl/sufity Romania www.armstrong.ro Slovakia www.armstrong.sk Slovenia www.armstrong.si

Designed by

Wspó∏praca z projektantami (Polska Po∏udniowa) tel: 0 605 368 448 faks: (32) 234 68 03 [email protected]

Doradztwo techniczne: tel: 0 601 232 211 faks: 0 601 230 285 [email protected]

PX 2414

Armstrong Building Products

R.C.S. Besançon B 784 131 575

Wspó∏praca z projektantami (Polska Centralna) tel: 0 601 398 108 faks: (22) 337 86 12 [email protected]

Wspó∏praca z projektantami (Polska Pó∏nocna i Wielkopolska) tel: 0 604 191 611 faks: (58) 346 72 57 [email protected]

Printed in E.C.

Armstrong Building Products B.V. Sp.z o.o. Oddzia∏ w Polsce ul. Domaniewska 37 02-672 Warszawa tel.: (22) 337 86 10 faks: (22) 337 86 12 www.armstrong.pl

Wszystkie dane dotyczàce produktów mogà ulec zmianie bez wczeÊniejszego uprzedzenia.