i Mevzuat Dizisi No. 71

ISTANBUL TICARET ODASı iMevzuat Dizisi No. TEŞKiLAT VE PERSONEL YÖNETMELIGi ISTANBUL - 1981 71 TEŞKİLÂT VE PERSONEL YÖNETMELİĞİ İstıınbul Ti...
Author: Berker Celal
4 downloads 0 Views 3MB Size
ISTANBUL TICARET ODASı

iMevzuat

Dizisi No.

TEŞKiLAT VE PERSONEL

YÖNETMELIGi

ISTANBUL - 1981

71

TEŞKİLÂT VE PERSONEL YÖNETMELİĞİ

İstıınbul Ticaret Odasındırn İst~l:ıuı

Ticaret Odası Teşkilat Ve Personel Yönetmeli!ıi

YöNETMELİCİN

MAKSADI

Madde 1- İşbu Yönetmelik Odımın İdari kuruluşunu, mubtelif ünitelerin görevlerini teşkilatta vazife alan peı:scmelin görev ve yetkilerini ve Oda Personelinin statüsünü tanzim eder.

KISIM i

İDARI TEŞKİLAT

Madde 2- İdari Teşkilat aşağıda yazılı ünitelcre bölünür, -Geneı Sekreterlik -Şube Müdürllikleri GENEL SEKRETERLİK Madde 3- Genel Sekreterilk, Gene! Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Grup MUdürlerinden terekkiip edeE. Genel Sekreterlik, görevlerinin ifasmda Mi.işavirler kullanabilir. Müşavirler teşkilata ilmi ve teknik bakımdıın yardımcı olarak vazife gören mütehassıs elemaıılardu, ŞUBE MüDüRLüKLERİ

Madde 4- Şubeler, mahiyetleri itibariyle birbirlerine benzeyen veya birbirini tamamla· yan çeşitli işleri yürütmekle vazifeli en büyük idari teşkilat iiniteleiidir. Şubelerİn başında müdürler J:ıulumu.Ş uJ:ıeler doğrudan l doğruya Genel Sekretediğe bağlıdır. Şubele.! servislere bölünür. Her servisin başında bir şef ve işin ehemmiyetlne ve hacmine göre bir veya müteaddit raportör bulunur. Seırvisleı- mas",lıım bölünür. Masıı.l",rda, işin ehemmiyetme göre raportöder veya memur· lar vazife görür. KISIM: II İDARİ TEŞKİLATIN KURULUŞU

FASIL-I GENEL SEKRETERİN V ASIFLARI Madde 5- Genel Sekreter: Genel Sekreterin, İktisat Fakültesi, İktisadi ve Ticari İlirnler Akademisi, İşletme FakiiItes., Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi veya bunlara mu adil seviyede iktiliıııt ve hukuk kÜıtijr',i veren've muadeleti Milli Eğitim.Bakailbğınca tasdik edilmiş olan yabancı falriiltelerin birinden mezun olması ve Fransızca, İngilizce veya Almanya dillerinden en az birini iyi bilmesi şarttır. GENEL SEKRETERİl'ii HUKUKİ DURUMU Madde 6- Genel Sekreter, idari teşkilatın amiridir. Oda Meclisinde ve Yönetim Kurulunda oy sahibidi~_ Genel Sekrete~, Oda Meclisi veya Yönetim Kurulu seçimlerinde oy ku.llanamaz oya katılmamak şartıyla Meslek Komiteleri toplantılarına iştirak edebilir. GENEL SEKRETERİN GöREVLERI Madde 7- Genel Sekreter 5590 sayılı Kanunun 23 ve bu Kan1.mun tatbik şeklini gösteren Tüzüğün 21. maddesinde sııyılıuı görevlerden başka Kanunun 20. maddesi ile Tiizüğiin 21. maddesinin "h" bendi ve temellıedenere uygun şekilde aşağıda gösterilen görevleri de yürütür. a) Tacirlerin, yardımcılanmn ve Oda personelinin bilgi seviyelerini yükseltmeye mııtuf her tiil'lü kanu ve tedbirin alınması hususımda Yönetim Kuruluna teklifte bu.lmmr. Kurslarm aksamadan yürütülmesini ve faydalı olmasım temin eder. Oda neşir vıı.sıtalanmn özlü ve faydalı bilgileri zamanımla yınyınlamıısmı sağlar, a]'aştınlmasmda fayda millahaza edileı,ı. mevzuları ve bunlara ait planları hazırlar ve Yönetim Kuruluna arz eder ve bunlann hazır­ lanan plan dairesind", tetkik edilmesini ve araştıl'llmaslnı temin eder. bL İşlerin daha stir'aUe intacı için Yönetim Kurulunun yetkileriilden bir kısırum kendisi ne devretmesini sağlamak iizere bir rapor tanzim ederek Yöneırın Kunıh.ına takdim eder. Yönetim Kurulunun kendisıne devretmeyi kabul ettiği yetkileri kullanır. Haiz olduğu yetkileriri bir kısmını, imzayayetkili kıldığı personele devrejiebilir,

1

GENEL 1S~KR~TERI1'i YETKİLER! Madde 8- Genel Sekreterin yetkileri şunlardır: a) Oda Meclisi ve Yönetim Kumlu Toplantılarmda seçimler hariç oy sahibi olmak, lı) Meslek Komiteleri toplantılarına oy sahibi olmamak üzere katılmak, !ıu toplantılar­ da telmik izahat vermek, c) Yönetim Kurulu Başkanlığı ile istişare ederek Yönetim Kurulu toplantı göndemini hazırlamak,

ç) Odaya mali bir rniikellefiyet tahrnil etmeyecek mevzularda Odayı temsil etmek, d) Oda 'dan çıkan her türlü evrak ve vesaiki 5590 sayılı Kanunun tan1dığı esaslar ve Yönetim Kurulunun verdiği selahiyetler dahilinde imzalamak,

e} Yetkisi dahilinde bulunmayıın miistaceliyeti haiz olan işleri Yönetim Kurulu ile istişare ede~k intaç etmek, mümkün olmadığı takdirde re 'sen intaç ederek ilk Yönetim Kumlu toplantısında tasvibe arz etmek, iL 100.- liraya kadar (100.- dahil) re'sen 10.000.- liraya kadar (10.000.- dahil) Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekillerinden birinin miişterek imzası ile her türlii öneme yapmak, gL Oda personelini başladığı. veya müstacel olan bir işin tamamlanması için mesai Başkanı

saatleıi dışında çalıştwmak,

h) Personele izin vermek,

i) Oda Personelini bir üniteden diğer bir üniteye nakletmek, j) Oda personeli için Personel Değerlendirme föyii tanzim ve muhafa;;;a etmek,

k) O'la personeli hakkında tahkikat yapmak ve yaptırmak, I) Oda personeline disiplin cezası verilmesi hususıında Yönetim Kuruluna öneride bulımmak,

YETKİDEVRİ

Madde 9- Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun muvafakatini alarak yetkilerinden bil" kısmını alt kademelere devredebilir. -Y'3tkiler devredilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilir. "Yetkiyi devredenin adı ve soyadı, görevi, yetkisinin dayanağı, ,Yetki devredilenin adı ve soyadı, görevi, , -Devredilen yetkinin konusu, kullanılma müddeti, dayandığı mevzuat, başkasına devredilip edilemeyeceği, hangi tarihten itibar'm mer'! olacağı ve Teşkilata ne şekilde duyumlacağ'ı,

GENEL SEKRETERİN SORUMLULUGU Madde 10-- Genel Sekreter kendisine mevou vazifelerin ifa edilmemesinden veya eksik, . yanlış veya geç lfa edilmesinden, tediyelerin usıı.lline uygun yapılmamıısmdım, iş sahiplerine kötü muamele edilmesinden sorumludur. FASI[,-

;!.

GENEL SEKRETER YARDIMCısı GENEL SEKRETER YARDIMCISININ SıFATı Madde 11-- Genel Belaeter Yardımcısı Genel Sekreterden sonra idari teşkilatın en yüksek amiridir. GENEL SEKRETER YARDIMCISININ VASIFLARI Madde 12-- Genel Sekreter Yardımcısında aranacak vasınar Gene! Sekreterde aranan vasıfların aynıdır.

GENEL SEKRETER YARDIMCISININ GöREV VE YETKİLERİ Madde 13- Genel Sekreter Yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır: aL ('..enel Sekreterin vazitede bulunmadığı zamanıa~ kendisine vekaJet etmek, lı) Meclis '\Te Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmak, cl Grup Müdürleri ile daimi temas halinde bulunarak işlerin en iyi bir şekilde sür'atle ve mevzuat hü!ı:iimleri dairesinde yiirurulmesini temin etmek, ç) Personeli bir üniteden diğerine nakletmek, d) Personeli müstaeel olan veya başladığı bir işin tamamlanması için mesai saatleri dışında çalıştırmak,

e) Personele fevkalade mazeret izni vermek, haklarıda gerekli tahkikatı yapmak ve yaptırmak, g) Kendisine bağlı personelhakkında Personel Değerlendirme Föyü tanzim etmek, h) Genel Sekreterin verdiği vazifeleri yapmak ve tamelığ' yetkileri ku!lanmak, GENEL SEKRETER YARDIMCISININ SORUMLULUGU Madde 14- Genel Sekreter Yardımcısmm sorumluluğu Genel Sekreterin soruınluluğu­ nun aynıdır_ f) Oda personeli

2

FASTL-3

GRUP MÜDÜRLERİ GRUP M ü P ü R L ü K L E R l M a d d e 1 5 — G r u p Müdürleri, m u h t e l i f ş u b e ve müşavirlerin d o ğ r u d a n d o ğ r u y a bağlı bu­ lundukları idari teşkilat kademesidir. . GRUP MÜDÜRLERİNİN VASIFLARI Madde 1 6 — G r u p Müdürlerinde a r a n a c a k vasıflar Genel S e k r e t e r d e a r a n a n vasıfların a y ­ nıdır. GRUP MÜDÜRLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 1 7 — G r u p müdürlerinin görev ve yetkileri ş u n l a r d ı r : a ) Genel S e k r e t e r Y a r d ı m c ı s ı n ı n vazifede b u l u n m a d ı ğ ı z a m a n l a r d a kendisine v e k a l e t etmek, b ) Genel S e k r e t e r ile Genel S e k r e t e r Y a r d ı m c ı s ı n ı n vazifede b u l u n m a d ı ğ ı z a m a n l a r d a Genel Sekreterin alacağı k a r a r a g ö r e her ikisine v e k a l e t e t m e k . c ) Kendilerine b a ğ l ı ş u b e ve müşavirlerin işlerini e n iyi şekilde, süratle v e m e v z u a t hü­ kümleri dairesinde yürütülmesini t e m i n e t m e k , işlerin, yürüyüşünü ve akışını devamlı o l a r a k t e t k i k e d e r e k rasyonellik v e verimlilik b a k ı m ı n d a n ikmallerinin s a ğ l a n m a s ı n a yönelik t e k ­ liflerde b u l u n m a k , ç ) İ ş sahiplerine iyi m u a m e l e yapılmasını s a ğ l a m a k , d ) Kendilerine bağlı t e ş k i l a t ünitelerinde ç a l ı ş a n personelin bilgi seviyesini y ü k s e l t m e k i ç i n h e r türlü tedbirleri a l m a k ve bunlar hakkında gizli sicil varakası t a n z i m e t m e k , e ) Genel Sekreterin g e r e k gördüğü hallerde, Y ö n e t i m K u r u l u n d a m ü z a k e r e l e r e k a t ı l m a k v e ç e ş i t l i konuların raportörlüğünü y a p m a k , f ) Genel Sekreterlik İş talimatının ve Genel S e k r e t e r i n verdiği vazifeleri y a p m a k ve tanı­ dığı yetkileri k u l l a n m a k . GRUP MÜDÜRLERİ ARASINDA İŞ BÖLÜMÜ: M a d d e 1 8 — O d a d a ü ç g r u p müdürlüğü vardır. H e r grup müdürlüğüne bağlı olan t e ş k i l a t ünitelerini Genel S e k r e t e r i n teklifi ile Y ö n e t i m K u r u l u tayin e d e r . GRUP MÜDÜRLERİNİNSORUMLULUĞU M a d d e 1 9 — G r u p Müdürlerinin s o r u m l u l u ğ u Genel Sekreterin s o r u m l u l u ğ u n u n aymdu:. ŞUBE MÜDÜRLERİ M a d d e 2 0 — H e r ş u b e n û ı b a ş ı n d a bir müdür b u l u n u r . VASIFLARI • M a d d e 2 1 — Ş u b e müdürlerinin vasıflan 7 2 . m a d d e d e gösterilmiştir. GÖREVLERİ M a d d e 2 2 — Ş u b e müdürlerinin görevleri ş u n l a r d ı r , a ) Ş u b e n i n işlerini k a n u n , tüzük, işbu Y ö n e t m e l i k ve i ş talimatları vesair m e v z u a t hü­ kümleri ile Genel S e k r e t e r l i k t a m i m l e r i n e göre y ü r ü t m e k , b ) E m r i n d e k i personelin m e v z u a t ve disipline u y g u n bir ş e k i l d e ç a h s m a l a n n ı s a ğ l a m a k , c ) İş sahiplerine iyi m u a m e l e e t m e k ve e t t i r m e k ve islerin süratle, suhuletle ve o b j e k t i f o l a r a k bir n e t i c e y e b a ğ l a n m a s ı n ı t e m i n e t m e k ve e t t i r m e k , ç ) Personeli O d a i ç i n h e r b a k ı m d a n faydalı o l a c a k şekilde y e t i ş t i r m e k , d ) G e n e l S e k r e t e r l i ğ e intikal e t t i r i l e c e k d o s y a l a n ve y a z ı l a c a k yazıları e n iyi şekilde ek­ siksiz olarak h a z ı r l a t m a k , e ) Şubesindeki p e r s o n e l h a k k ı n d a Personel D e ğ e r l e n d i r m e F ö y ü t a n z i m e t m e k , f ) Üstün b a s a n g ö s t e r e n v e y a disipline v e m e v z u a t a aykırı h a r e k e t e d e n personeli G e n e l S e k r e t e r l i ğ e bildirmek v e h a k l a r ı n d a gereken teklifte b u l u n m a k , g ) îş talimatları hükümlerinin tatbikatını devamlı o l a r a k m ü ş a h a d e a l t ı n d a bulundur­ m a k , t a t b i k a t ı n a r z u l a n a n ş e k i l d e yürütülmesine engel teşkil eden hükümlerin tadili v e y a ilgası teklifinde b u l u n m a k , h ) H e r m e m u r a v e y a r a p o r t ö r e , kendisine m e v d u işlerin neler o l d u ğ u n u ve b u n l a n n ne şekilde yürütüleceğini b i l d i r m e k ve işlerin akışını t e m i n e t m e k , i ) P e r s o n e l h a k k ı n d a vaki sorulara belirtilen m ü d d e t içersinde cevap v e r m e k , YETKİLERİ M a d d e 2 3 — Ş u b e Müdürlerinin yetkileri ş u n l a r d ı r : a ) Ş u b e t a r a f ı n d a n O d a d ı ş m d a yazılacak y a z ı l a n p e r a f e e t m e k , G e n e l S e k r e t e r l i k ç e yetkili k ı l ı n d ı ğ ı hallerde i m z a l a m a k , . b ) Genel S e k r e t e r l i ğ e v e y a d i ğ e r teşkilat ünitelerine g ö n d e r i l e c e k y a z ı l a n i m z a l a m a k , c ) Y ö n e t i m i n d e k i p e r s o n e l e vazifenin gerektirdiği şekilde emir vernıek, b u n l a n n eksik v e y a yanlış y a p t ı k l a n v e y a y a p m a d ı k l a n , işler h a k k ı n d a ilgililerden hesap s o r m a k , ç ) İÇ Y ö n e t m e l i ğ i n 5 . m a d d e s i n i n son fıkrası g e r e ğ i n c e sirküler hazırlaması ve b u n l a n n t a d i l ve ilgası i ç i n G e n e l S e k r e t e r l i ğ e teklifte b u l u n m a k , d ) İ c a b ı n d a y e r i n e v e k a l e t e d e c e k servis şefini tesbit e t m e k üzere G e n e l S e k r e t e r l i ğ e teklifte b u l u n m a k , e ) Mesai saatleri i ç i n d e gerektiğinde y ö n e t i m i n d e k i personele m a z e r e t izni vermek.

SORUMLULUĞU M a d d e 2 4 — Müdürler, kendi p a r a f ve imzalarını t a ş ı y a n yazılardan v e y a vesaikten ve işlerin ifa e d i l m e m e s i n d e n v e y a eksik, y a n l ı ş v e y a g e ç ifa edilmesinden, e m r i n d e k i p e r s o ­ nelin gerekli m e v z u a t bilgisine sahip o l m a m a s ı n d a n , iş sahiplerine k ö t ü m u a m e l e y a p ı l m a ­ sından s o r u m l u d u r l a r . , • EMİR V E TALİMAT ALMA M a d d e 2 5 — Müdürler görevleri ile ilgili h e r türlü e m i r v e talimatı s a d e c e Genel Sekre­ t e r l i k t e n alırlar. FASIL - 5 I ' MÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLERİN SIFATLARI M a d d e 2 6 — Müşavirler, O d a teşkilatına ilmi ve teknik b a k ı m d a n y a r d ı m c ı o l a r a k vazife g ö r e n mütehassıs elemanlardır. MÜŞAVİRLERİN ADEDİ VE GÖREVLERİ M a d d e 2 7 — O d a ' d a istihdam edilecek müşavir adedi ve görevleri Genel Sekreterin t e k l i f t ü e Y ö n e t i m K u r u l u tarafından tesbit ve tayin edilir ve k a d r o y a b u n a göre dahil edilir. Müşavirlere a y n c a Genel Sekreterlik a ş a ğ ı d a yazıh vazifeleri de verebilir. -İhtisasları dahilindeki k o n u l a r d a etüd v e a r a ş t ı r m a l a r y a p m a k , -Bildikleri dillerde t e r c ü m e l e r y a p m a k , YAPILACAK ETÜDLERİN NETİCELERİ M a d d e 2 8 — Müşavirlerin y a p a c a k l a r ı h e r türlü etüd v e a r a ş t ı r m a l a r ı n neticeleri O d a y a ait o l u p , bunlar üzerinde h i ç b i r h a k iddia edilemez. FASIL- 6 SERVİS Ş E F L E R İ M a d d e 2 9 — Ş u b e l e r e bağlı servislerin b a ş ı n d a bir servis şefi b u l u n u r . VASIFLARI M a d d e 3 0 — Servis Şeflerinin vasıflan 7 2 . m a d d e d e gösterilmiştir. GÖREVLERİ M a d d e 3 1 — Servis Şeflerinin görevleri ş u n l a r d ı r : , a ) Servise ait görevleri m e v z u a t hükümleri ve bağlı o l d u ğ u Ş u b e Müdürünce verilen t a l i m a t dairesinde ifa e t m e k , b ) Ş u b e Müdürüne görevi b a ş ı n d a b u l u n m a d ı ğ ı z a m a n l a r d a Genel Sekreterliğin tasvibiyle vekalet e t m e k , c ) E m r i n d e k i personelin m e v z u a t ve disipline u y g u n bir ş e k i l d e çalışmasını s a ğ l a m a k ç ) İ ş sahiplerine iyi m u a m e l e e t m e k ve e t t i r m e k ve işlerin süratle, suhuletle ve ob­ j e k t i f olarak s o n u ç l a n m a s ı n ı t e m i n e t m e k ve e t t i r m e k , d ) Personeli O d a y a h e r b a k ı m d a n f a y d a h o l a c a k şekilde y e t i ş t i r m e k , e ) Müdürlüğe intikal e t t i r i l e c e k dosyaları ve yazıları e n iyi şekilde ve eksiksiz o l a r a k hazırlatmak, . ' f ) Üstün b a s a n g ö s t e r e n v e y a disipline aykırı h a r e k e t eden personeli müdürlüğe bil­ d i r m e k ve h a k l a r ı n d a teklifte b u l u n m a k , g ) İş talimatı hükümlerinin tatbikatını devamlı o l a r a k m ü ş a h a d e altında b u l u n d u r m a k t a t b i k a t ı n a r z u l a n a n şekilde yürütülmesine .engel teşkil eden hükümlerinin tadili v e y a ilgası teklifinde b u l u n m a k , h ) H e r m e m u r a v e y a r a p o r t ö r e , kendisine m e v d u işlerin neler o l d u ğ u n u ve bunların n e şekilde yürütüleceğini b e l i r t e n n o t l â r - v e r m e k , YETKİLERİ M a d d e 3 2 — Servis Şeflerinin yetkileri ş u n l a r d ı r : a ) E m i r l e r i n d e k i personelin bilgi seviyesini y ü k s e l t m e k ve eldeki işleri z a m a n ı n d a s o n u ç l a n d ı r m a k i ç i n her türlü tedbiri a l m a k ve b u m a k s a t l a personeli m ü s t a c e l olan v e y a b a ş l a d ı ğ ı bir işin t a m a m l a n m a s ı için m e s a i saatleri dışında ç a h ş t ı r m a k , b ) Servis personelinin k a n u n a , tüzüğe, işbu Y ö n e t m e l i k ve iş t a l i m a t l a r ı y l a sair m e v z u a t hükümlerine r i a y e t etmelerini s a ğ l a m a k ve bu m a k s a t l a gerekli emirleri v e r m e k c ) S e r v i s ç e hazırlanan yazıları parafe e t m e k , ç ) İş talimatı hükümlerinin tatbikatını devamlı o l a r a k m ü ş a h a d e altında b u l u n d u r m a k , t a t b i k a t ı n a r z u l a n a n şekilde yürütülmesine engel teşkil eden hükümlerin tadili v e y a ilgası teklifinde b u l u n m a k , • , SORUMLULUĞU M a d d e 3 3 — Servis Şeflerinin s o r u m l u l u ğ u , müdürlerin s o r u m l u l u ğ u n u n a y n ı d ı r . EMİR V E TALİMAT A L M A M a d d e 3 4 — Servis, Şefleri müdürlerinden e m i r ve t a l i m a t alırlar. Genel S e k r e t e r l i k t e n e m i r ve t a l i m a t alan şefler, k e y f i y e t t e n derhal müdürlerini h a b e r d a r ederler.

FASIL-7 UZMAN V E UZMAN YARDIMCILARI M a d d e 35— ü l k e e k o n o m i s i ve özel sektörün i h t i y a ç ve geleceği ile ilgili h e r türlü e k o n o m i k , ticari, m a l i , hukuki ve diğer ihtisas gerektiren k o n u l a r d a a r a ş t ı r m a ve incelemeler y a p m a k üzere, i h t i y a ç duyulan servislerde u z m a n ve u z m a n y a r d ı m c ı l a r ı bulu­ nur. VASIFLARI M a d d e 36— U z m a n v e U z m a n Yardımcılarının vasıflan 72. m a d d e d e g ö s t e r i l m i ş t i r . GÖREVLERİ M a d d e 37— U z m a n ve U z m a n Yardımcılarının görevleri ş u n l a r d ı r : a ) U z m a n l ı k dalını ilgilendiren her türlü o l a y , tedbir ve m e v z u a t ı i z l e y e r e k b u n l a r d a n ö z e l sektörü ilgilendirenleri etüd e t m e k ve önerileri k a p s a y a n bir r a p o r h a z n l a m a k , b ) U z m a n h k dalı ile ilgili h e r türlü m e v z u a t ı n uygulamasını i z l e m e k ve bunların aksak­ lıklarını o r t a y a k o y m a k , c ) İlgili u z m a n h k d a h y l a ilgili m e v z u a t taşanları h a z ı r l a m a k v e y a h a z ı r l a n a n t a s a n l a r hakkında mütalaa serdetmek, ' d ) t ş p r o g r a m l a r ı g e r e ğ i n c e kendisine tevdi edilen k o n u l a r d a i n c e l e m e , e t ü d ve a r a ş t ı r ­ maları y a p m a k , FASIL-8 RAPORTÖRLER M a d d e 38— R a p o r t ö r l e r , Ş u b e Müdürlüğünce v e y a servis şefliğince kendilerine verilen tetkik v e y a a r a ş t ı r m a l a n ve Meslek Komitelerinin, K o m i t e ve K o m i s y o n l a n n r a p o r t ö r l ü ğ ü ­ nü y a p m a k l a vazifeli O d a personelidir. . " • • VASIFLARI M a d d e 39— R a p o r t ö r l e r i n vasıflan 72. m a d d e d e gösterilmiştir. GÖREVLERİ M a d d e 40— R a p o r t ö r l e r i n görevleri ş u n l a r d ı r : a ) Müdürler v e y a servis şefleri tarafından verilen t e t k i k v e y a a r a ş t ı r m a işlerini y a p m a k ve r a p o r l a n n ı h a z ı r l a m a k , b ) Raportörlüğünü y a p t ı ğ ı K o m i t e ve K o m i s y o n l a n n t o p l a n t ı gündemlerine dahil m e v zuları t e t k i k e t m e k , gerekli dokümanları hazırlamak, K o m i t e v e y a K o m i s y o n l a r d a izahat v e r e r e k karar istihsalinde y a r d ı m c ı o l m a k , m ü z a k e r e tutanaklarını t u t m a k ve r a p o r ­ ları h a z ı r l a m a k , c ) Meslek K o m i t e l e r i n i n meslekleri ile ilgili hususlarda a l a c a k l a n k a r a r l a n usulüne u y g u n o l a r a k h a z ı r l a m a k ve O d a idari organlarına intikalini s a ğ l a m a k , ç ) G ö r e v sahalarına ait m e v z u a t t a yapılan değişikliklerden, d e ğ i ş t i r m e y e m ü t e v e c c i h hazırlıklardan, beynelmilel İktisadi münasebetlerde vaki değişikliklerden müdürlüğü h a b e r ­ dar e t m e k v e bu k o n u d a g e r e k e n tekliflerde b u l u n m a k , FASIL-9 " • ^ SEKRETERLER M a d d e 41— S e k r e t e r l e r , B a ş k a n h k ve Genel Sekreterlik İşleri Ş u b e s i Müdürlüğüne bağ­ lı olarak ç a l ı ş a n . Meclis v e Y ö n e t i m Kurulu B a ş k a n l ı ğ ı ile Genel Sekreterliğin p r o t o k o l ve ö z e l büro işlerinin yürütülmesinde kendilerine y a r d ı m c ı olan personeldir. VASIFLARI VE GÖREVLERİ M a d d e 42— Sekreterlerin vasıflan 72. m a d d e d e gösterilmiştir. S e k r e t e r l e r i n görevleri B a ş k a n l ı k ve Genel Sekreterlik İşleri Şubesi İş T a l i m a t m d a gösterilmiştir.

FASIL-10 MEMURLAR M a d d e 43— Ö d a n m m u h t e l i f teşkilat ünitelerinde gündelik işleri yürüten p e r s o n e l d i r , MEMURLARIN GÖREV VE YETKİLERİ M a d d e 44— M e m u r l a n n görev ve yetkileri ç a h ş t ı k l a r ı teşkilat ünitesinin iş t a l i m a t ı n d a gösterilir. D a k t i l o bilen m e m u r l a r a , gerektiğinde yazı makinası ile yazı yazdırılabilir.

FASIL-11 DAKTİLOLAR M a d d e 45— Daktilolar, O d a y a a i t yazılan yazı makinası ile y a z a n , y a z ı l m ı ş evrakı gere­ ken hallerde tasnif e d e n ve d o s y a l a y a n ve bu gibi evrakı p o s t a l a n m a k üzere hazırlayan O d a personelidir. G e r e k t i ğ i hallerde daktilolara m e m u r l a n n görevi yaptırılabilir.

FASrL-12 • ŞUBELER M a d d e 46— O d a İdari teşkilatı i ç i n d e y e r alan Ş u b e Müdürlükleri ş u n l a r d ı r : - B a ş k a n h k ve Genel S e k r e t e r i i k İşleri Şubesi Müdürlüğü, -Meslek K o m i t e l e r i Ş u b e s i Müdürlüğü, - E t ü d ve A r a ş t ı r m a Ş u b e s i Müdürlüğü, -Dış Münasebetler ve T u r i z m Şubesi Müdürlüğü,

- N e ş r i y a t Ş u b e s i Müdürlüğü, - İ ç T i c a r e t Şubesi Müdürlüğü - D ı ş T i c a r e t Ş u b e s i Müdürlüğü -Hesap işleri Ş u b e s i Müdürlüğü, -Tescil Ş u b e s i Müdürlüğü, ' -İstihbarat Ş u b e s i M ü d ü r l ü p - S a n a y i Ş u b e s i Müdürlüğü, - E v r a k ve D o s y a Ş u b e s i Müdürlüğü, -İdari H i z m e t l e r Ş u b e s i Müdürlüğü -Bilgi İ ş l e m Şubesi Müdürlüğü, -Kütüphane ve D o k ü m a n t a s y o n Ş u b e s i Müdürlüğü, BAŞKANLIK VE GENEL SEKRETERLİK İŞLERİ ŞUBESİ M a d d e 4 7 — B a ş k a n l ı k v e Genel Sekreterlik işleri Ş u b e s i Müdürlüğünün görevleri ş u n ­ lardır: a ) O d a Meclisi ve Y ö n e t i m K u r u l u toplantılarına ait her türlü işleri y a p m a k , b ) Meclîs t o p l a n t ı zabıtlarmı t u t m a k , kararları y a z m a k , s a k l a m a k ve kfendilerine ait kıs ı m l a n ilgililere u l a ş t ı r m a k , c ) Meclis ve Y ö n e t i m K u r u l u B a ş k a n h ğ ı n ı n resmi işleri ile u ğ r a ş m a k , ç ) Y ö n e t i m Kurulu kararlarını y a z m a k , i m z a l a t m a k , s a k l a m a k , ilgililere d u y u r m a k , d ) Y ö n e t i m Kurulu k a r a r l a n n m alakalı ş u b e l e r c e yerine getirilip getirilmediğinin v e müddetli kararların, m ü d d e t i i ç i n d e gereğinin y a p ı l ı p yapılmadığının takibi ile b u k o n u d a t a n z i m edilecek a y l ı k cetvelleri Y ö n e t i m K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı n a tevdi edilmek üzere Genel S e k r e t e r l i ğ e v e r m e k , e ) Meclis müzakereleri sırasında yapılması v e y a ele a l m m a s m a lüzum görülen hususları e n g e ç bir h a f t a i ç i n d e Y ö n e t i m K u r u l u n a g e t i r m e k üzere. G e n e l Sekreterliğe s u n m a k , f ) Meclis ve Y ö n e t i m K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı ile Genel Sekreterliğin S e k r e t e r l i k hizmetlerini ifa e t m e k , g ) Ş e h r i m i z Sanayi Odası, T i c a r e t Borsası ve M a r m a r a v e T r a k y a O d a l a n ile m ü ş t e r e k toplantıların tertibi ile ilgili formaliteleri yerine getirmek, h ) Gümrük Daimi E k s p e r l e r K u r u l u n a gelen d o s y a ve yazıların kaydını t u t m a k , i ) Bunları m u h a f a z a e t m e k , j ) K u r u l u n v e y a eksperlerin talebi üzerine tetkiki ıçın dosyaları ilgililere tevdi e t m e k , k ) T e k e m m ü l e d e n dosyaları Gümrük ve Tekel B a k a n l ı ğ m a g ö n d e r m e k , 1) M e z k u r Kurul B a ş k a n h ğ ı n c a verilen sair işleri ifa e t m e k , . M E S L E K KOMİTELERİ Ş UBESİ M a d d e 4 8 — M e s l e k K o m i t e l e r i Ş u b e s i Müdürlüğünün görevleri ş u n l a r d ı r : • a ) Meslek K o m i t e l e r i t o p l a n t ı l a n r i m gündemleri ile t o p l a n t ı gün ve saatlerini k o m i t e b a ş k a n l a r m m n e z a r e t ve direktifleri ile tesbit e d e r e k usuiüne g ö r e ilgililere bildirmpV ^ b ) T o p l a n t ı l a r d a r a p o r t ö r l ü k y a p m a k , gündeme dahil mevzular hakkında K o m i t e y e iza­ h a t v e r e r e k k a r a r istihsalinde y a r d ı m c ı o l m a k , m ü z a k e r e zabıtlarını t u t m a k , k a r a r l a n h a z ı r l a m a k , saklamak ve suretlerini ilgililere, intikalini s a ğ l a m a k üzere. Genel S e k r e t e r l i ğ e sunmak, • ' . ' . • c ) K o m i t e l e r i n meslekleriyle ilgili hususlarda a l a c a k l a n kararları usulüne u y g u n o l a r a k hazırlamak v e İdare o r g a n l a n n a intikalini s a ğ l a m a k üzere Genel Sekreterliğe s u n m a k , ETüD VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ M a d d e 4 9 — E t ü d ve A r a ş t ı r m a Ş u b e s i Müdürlüğünün görevleri şunlardır : a ) İktisadi faaliyetlerle ilgili, k a n u n , tüzük, k a r a r n a m e , k a r a r , sirküler, tebliğ gibi h u k u k i metinleri günü g ü n i n e takip e t m e k , b u n l a n n O d a y a görev yükleyen v e y a tacirleri d o ğ r u d a n d o ğ r u y a v e y a dolayısıyla ilgilendiren hükümlerini tesbit ve k e y f i y e t t e n G e n e l Sekreterliği h a b e r d a r e t m e k , bunların n e şekilde incelenmesi lazım geldiği h a k k ı n d a tek­ liflerde b u l u n m a k , ş u b e c e incelenmesi mümkün olanlarını t e t k i k e t t i r m e k , b ) M e m l e k e t i m i z i ilgilendiren milletlerarası a n l a ş m a ve a n d l a ş m a l a r ı ve milletlerarası iktisadi h a r e k e t v e gelişmeleri t a k i p e t m e k , k e y f i y e t t e n Genel Sekreterliğe bilgi v e r m e k , b u n l a n n n e şekilde takibi v e y a incelenmesi lazım geleceği h a k k ı n d a tekliflerde b u l u n m a k Ş u b e c e incelenmesi m ü m k ü n o l a n l a n n ı t e t k i k e t t i r m e k , c ) A y h k p i y a s a k o n j o n k t ü r r a p o r u hazırlayıp y a y ı n l a m a k , ç ) O d a bölgesindeki bir yılhk iktisadi faaliyetler h a k k m d a r a p o r h a z ı r l a m a k d ) E v v e l c e hazırlanan bir p r o g r a m ve plan dahilinde m ü t e a k i p t a k v i m yılı i ç i n d e ikti­ sadi m e v z u l a r d a a r a ş t ı r m a l a r y a p m a k v e y a y a p t ı r m a k (hazırlanan iş p r o g r a m ı n ı v e planı gösterir r a p o r d a araştırılacak m e v z u l a r , araştırıcıların kimler o l d u ğ u ve t a h m i n i a r a ş t ı r m a m ü d d e t i ve a r a ş t ı r m a masrafları belirtilir) • e ) E n d e k s l e r ve istatistikler h a z ı r l a m a k f ) İstanbul şehri dalilinde cari ticari teamüllerin tesbiti ile ilgili ç a l ı ş m a l a r v a o m a k . g ) G e r e k tacirlerin v e gerekse idari teşkilatın diğer ünitelerinin sordukları s o r u l a r l a il­ gili tetkikleri y a p m a k .

h ) Muhtelif ü n i t e l e r için faydalı yayınları takip v e bunları m e m l e k e t l e r e v e m e v z u l a r a göre t a s n i f ve m u h a f a z a e t m e k , p e r i y o d i k bültenler ç ı k a r m a k s u r e t i y l e keyfiyetten îlgiliîere m a l u m a t v e r m e k , i) Hazırlanan raporları y a y ı n l a m a k üzere n e ş r i y a t şubesine v e r m e k , y a y ı n l a n m a s ı n d a f a y d a mülahaza olunan bilgileri derhal n e ş r i y a t şubesine intikal e t t i r m e k , j ) İstanbul ş e h i r dahilindeki tacirlerin v e personelinin e ğ i t i m i h t i y a ç l a r ı n ı tespit e t m e k b u i h t i y a ç lan karşılayarak teklifleri etûd v e teklif e t m e k , DIŞ M Ü N A S E B E T L E R V E T U R İ Z M Ş U B E S İ M a d d e 5 0 — Dış münasebetler ve T u r i z m şubesi müdürlüğünün görevleri ş u n l a r d ı r : a ) Tacirlerin odanın iştigal m e v z u n a dahil meselelere ait s o r u l a n n ı c e v a p l a n d ı r m a k , m ü r a c a a t sahiplerine işlerini hangi t e ş k i l a t ünitesinde ve n e şekilde takip e d e c e k l e r i hak­ kında bilgi v e r m e k , b ) İ ç ve dış piyasalar ve iş teklifleri h a k k ı n d a tacirleri a y d ı n l a t m a k , c ) İ h r a ç m a l l a n n a yeni piyasalar b u l m a k üzere Dış T i c a r e t Ş u b e s i ile işbirliği y a p a r a k iç ve dış piyasalara ait ç e ş i t l i bilgileri t o p l a m a k v e ilgililerin istifadesine s u n m a k , ç ) İ ç ve dış sergi ve fuarlar h a k k ı n d a etüdler v e m u h a b e r e l e r l e topladığı bilgileri ilgili­ lere u l a ş t ı r m a k ve bu sergi v e fuarlara iştirak e t m e k i s t e y e n l e r e k o l a y h k l a r s a ğ l a m a k d ) T u r i z m i n geliştirilmesi için her ç e ş i t faaliyette b u l u n m a k , e ) A d r e s kitabını hazırlamak, b a s t ı r m a k ve d a ğ ı t m a k , f ) Z i y a r e t ç i ve misafirlerin ağırlanması işleri ile meşgul olmak. g) Basınla olan münasebetleri düzenlemek ve f a y d a h k o n u l a r l a lüzumlu k o n f e r a n s l a r verilmesini s a ğ l a m a k , NEŞRİYAT ŞUBESİ M a d d e 5 1 — N e ş r i y a t Ş u b e s i Müdürlüğünün görevleri ş u n l a r d ı r : a ) O d a Gazetesinin ve M e c m u a s m m y a z ı ve t e k n i k işleri ile u ğ r a ş m a k , b u n l a n n Oda­ y a y a k ı ş ı r bir m ü k e m m e l i y e t t e ve t a m z a m a n ı n d a y a y m l a n m a l a n n ı s a ğ l a m a k , b ) O d a c a hazırlanan v e y a hazırlatılan E t ü d ve a r a ş t ı r m a l a r ı . Oda faaliyetlerini Oda Gazetesinde v e y a M e c m u a s ı n d a y a y ı n l a m a k , gerektiği hallerde bunları a y n basılar halinde de n e ş r e t m e k , c ) Y e r l i ve y a b a n c ı basın m e n s u p l a n ile daimi t e m a s halinde o l m a k , Oda ile ilgili işler h a k k ı n d a bunlara bilgi v e r m e k , Ç) O d a yavınlarının a b o n e , ilan ve d a ğ ı t m a işleri ile m e ş g u l o l m a k , ÎÇ T İ C A R E T Ş U B E S İ M a d d e 5 2 — İ ç T i c a r e t Ş u b e s i Müdürlüğünün görevleri ş u n l a r d ı r : a ) E k s p e r t i z y a p t ı r m a k v e bununla ilgili işleri tedvir e t m e k b ) M ü r a c a a t üzerine hale v e y a m a z i y e ait r a y i ç f ı y a t l a n bildirmek^ f a t u r a tasdik e t m e k m u h a m m e n bedelleri tesbit e t m e k , c ) İ h r a c a t ç ı firmalar ile i t h a l a t ç ı firmalar arasındaki münasebetleri g ö s t e r e n vesikalar ile y e d i v a h i t ve t e k imalatçılık belgesi v e r m e k , d ) İ ç ticareti düzenleyen mesleki kararlara göre bu k a r a r l a n n uygulanmasını takip e t m e k v e gerekli belgeleri v e r m e k , e ) F i r e v e z a y i a t nisbetlerinin tespiti i ç i n gerekli ç a l ı ş m a l a r ı y a p m a k f ) M a h k e m e l e r , R e s m i Daireler, tacirler v e y a ş a h ı s l a n n , diğer şubelerin meşgaleleri a r a s m d a s a y ı l m a y a n k o n u l a r d a k i t a l e p ve soruları ile ilgili işlemleri y a p m a k , g ) Gümrüklere gelen m a l l a n n bedelsiz ithali ile ilgili belgeleri vermek ( n u m u n e , reklam ve hediyelik e ş y a , evvelce usulüne u y g u n olarak ithal edilmiş bulunan malların ticari teamüller g e r e ğ i n c e bedelsiz olarak gönderilen p a r ç a l a r ı n ı n ithali, yine evvelce n o r m a l y o l l a r d a ithal edilmiş bulunan makinelerin u n u t u l a n v e y a a n z a h çıkan p a r ç a l a n yerine bedelsiz gönderilen y e n i l e r i n i n ithali ile ilgili belgeler) h ) B a ş k a ünitelerin iştigal m e v z u l a r m a girmeyen m e v z u l a r l a ilgili her ç e ş i t belgeyi ver­ m e k ( m ü c b i r sebep belgeleri) Türkiye'de t a m i r i m ü m k ü n o l m a y a n m a k i n a ve c i h a z l a n n y u r t d ı ş ı n d a t a m i r ettirilmesinin zaruri o l d u ğ u n a dair belge, t e k n i k yeterlilik belgesi gibi) DIŞ TİCARET ŞUBESİ: M a d d e 5 3 — D ı ş T i c a r e t Ş u b e s i Müdürlüğünün görevleri ş u n l a r d ı r : a ) Dış t i c a r e t l e ilgili rejimleri incelemek, tasnifli bir şekilde t u t m a k , b ) Dış t i c a r e t rejimleri t a t b i k a t ı n m T ü r k i y e ' d e ve b a ş k a m e m l e k e t l e r d e k i tesir ve sonuçları hakkında incelemelerde bulunmak, c ) Diş t i c a r e t rejimleriyle ilgili teklif ve t e m e n n i l e r d e b u l u n m a k , ç ) D ı ş t i c a r e t ile ilgili d u r u m l a n n tahlilini y a p m a k , d ) Dış t i c a r e t ile ilgili r a p o r l a r ı tanzim e t m e k , e ) Dış t i c a r e t ile ilgili m e v z u a t ı incelemek, tekliflerde b u l u n m a k , f ) Dıs t i c a r e t ile ilgili istatistik bilgilerini derlemek, tasnifli bir şekilde t u t m a k ,

g) M e n ş e ş a h a d e t n a m e s i v e r m e k , h ) İ h r a ç m a l l a n n m f i y a t tescilim v e fiyat kontrolünü y a p m a k , , ı) İ h r a ç r u h s a t n a m e l e r i ile ilgili işleri yürütmek, 1) İ t h a l a t l a ilgili ticari m u a m e l e l e r i ifa e t m e k , j ) Ticari m u a m e l e l e r l e ilgili ihtisas k o m i s y o n l a r m m raportörlüğünü y a p m a k , k ) B ö l g e itibariyle i h r a c a t m a l l a n üzerinde etüdler y a p m a k v e bunlan y a y m l a m a k , 1) İ h r a c a t t a engelleri tesbit v e b u n l a n n giderilmesi tedbirlerini teklif ve kabul edilen tedbirlerin sonuçlandırılmasını takip e t m e k , m ) İ h r a c a t ı teşvik edici tedbirleri teklif e t m e k , n ) İ h r a c a t k o n u s u n d a eğitici seminerler v e kurslar t e r t i p l e m e k , 0 ) İ h r a ç maddeleri v e ülkeler itibariyle d o s y a l a r ve istatistikler t u t m a k ve y a y ı n l a m a k , p ) T I R karnesi v e r m e k v e T I R m e v z u a t ı ile ilgili ç a l ı ş m a l a r y a p m a k , HESAP İŞLERİ ŞUBESİ: M a d d e 5 4 — Hesap İşleri Ş u b e s i Mü dürlü günün 'görevleri ş u n l a r d ı r : a ) O d a gelirlerinin t a h a k k u k ettirilip tahsil edilmesini s a ğ l a m a k , b ) Sarfiyatın b ü t ç e y e v e m e v z u a t hükümlerine u y g u n şekilde yapılmasını temin e t m e k c ) O d a Bütçesinin hazırlık ç a h ş m a l a n n ı y a p m a k , ç ) A y l ı k mizanları h a z ı r l a m a k , yıl s o n u n d a b i l a n ç o ve kesin hesap ç ı k a r m a k , d ) S e n e i ç i n d e tahsisatı biten b ü t ç e fasıl ve maddeleri arasında münakale teklifinde bu­ lunmak, e ) H e r gün v e z n e n i n hesabi kontrolünü y a p m a k , f) O d a y a b o r ç l u o l d u k l a n m e b l a ğ l a n ö d e m e y e n l e r v e y a O d a c a p a r a c e z a l a r ı n a ç a r p t ı r ı ­ lanlar h a k k ı n d a i c r a t a k i b a t ı y a p m a k , g ) M u h a s e b e kayıtlarını m u n t a z a m bir şekilde t u t m a k , h ) O d a personelinin t a y i n i , terfii, tecziyesi, vazifesine s o n verilmesi ve Sigorta ve E m e k ­ lilik Sandığı ile münasebetlerine ait h e r türlü işi y a p m a k ve bu işlere ait d o s y a l a n t u t m a k , 1) O d a personelinin devamlarını k o n t r o l e t m e k ve izinlerine müteallik idari m u a m e ­ lelerle m e ş g u l o l m a k , j ) M e m u r l a n n eğitimi v e a ç ı l a c a k k u r s l a n n idare işlerini takip e t m e k , k ) O d a M e m u r v e hizmetlilerinin s a ğ l ı k işleriyle u ğ r a ş m a k , 1) O d a personelinin O d a ile ilişkilerini, sosyal i h t i y a ç l a n n ı takip e t m e k , bu ilişkilerin ve i h t i y a ç l a r ı n iyi bir şekilde karşılanması i m k a n l a n n ı a r a ş t ı r a r a k tedbirler teklif e t m e k , TESCİL ŞUBESİ M a d d e 5 5 — Tescil Ş u b e s i Müdürlüğünün görevleri ş u n l a r d ı r : a ) O d a üyelerinin O d a y a k a y ı t muamelelerini y a p m a k , b ) ü y e l e r i n sicil dosyalarını t a n z i m e t m e k , t a m a m l a m a k ve s a k l a m a k , c ) ü y e l e r i n hüviyet varakası v e i t h a l a t belgesi ile ilgili gerekli işlemleri y a p m a k , ç ) Sicil k a y ı t suretleri v e r m e k , i m z a tasdik vesikası v e r m e k , d ) F i r m a l a n n sicil k a y ı t l a n n a a i t s o r u l a n c e v a p l a n d ı r m a k , e ) O d a y a kayıtlı firm a l a n m u h t e l i f bakımlardan tasnife tabi t u t m a k , f ) Sicil k a y ı t l a n n a d a y a n a r a k ticari i m z a ve k e f a l e t tasdik e t m e k , c ) A d r e s makinasını m a k s a d a u y g u n şekilde k u l l a n m a k , h ) T i c a r e t Sicili M e m u r l u ğ u ile işbirliği y a p m a k , i ) F i r m a l a n n d u r u m l a n n d a k i değişiklikleri t a k i p e t m e k , j ) İflas v e k o n k o r d a t o l a n takip e t m e k , k a r t o n a i ş l e m e k ve isimlerinin O d a G a z e t e s i n d e neşrini t e m i n e t m e k , k ) B a ğ - K u r ' l a ilgili işlemleri y ü r ü t m e k , İSTİHBARAT ŞUBESİ M a d d e 5 6 — İ s t i h b a r a t Ş u b e s i Müdürlüğünün görevleri ş u n l a r d ı r : a ) Y e n i k a y d o l a n f i r m a l a n n bir b i l a n ç o devresini m ü t e a k i p istihbaratını y a p m a k v e i s t i h b a r a t k a r t o n u n u h a z ı r l a m a k v e derecelerini t a y i n e t m e k , b ) K a y ı t l ı azanın i s t i h b a r a t tahkikatını y a p m a k , b u n a istinaden i s t i h b a r a t k a r t o n u n u t a n z i m e t m e k ve derecelerini tayin e d e r e k Genel K a t i p l i ğ e teklifte b u l u n m a k , c ) Resen kayıt tahkikatı yapmak, ç ) S e r m a y e değişikliklerini takip e t m e k , d ) D e r e c e itirazlarını t e t k i k e d e r e k Ş u b e görüşünü h a z ı r l a m a k ve Genel K a t i p l i ğ e arzetmek, 'cj A d r e s tahkikatı y a p m a k , f ) T e ş k i l a t ı n diğer ünitelerinden vaki s o r u l a n c e v a p l a n d ı r m a k üzere t a h k i k v e tetkikler yapmak, g ) Mevzuatın müsaadesi n i s b e t i n d e p r o t e s t o listelerini t a k i p ve tasnif e t m e k ve p r o t e s tolan istihbarat kartonuna işlemek, h ) İ s t i h b a r a t hususunda derlediği bilgileri m a h r e m i y e t k a y d ı n a r i a y e t e d e r e k a z a m i dikkatle m u h a f a z a e t m e k , i) Y a p ı l a c a k her türlü tahkikatı, t a h k i k a t föyüne g e ç i r m e k ,

SANAYİ ŞUBESİ: M a d d e 5 7 ~ S a n a y i Ş u b e s i M ü d ü r l ü p n ü n görevleri ş u n l a r d ı r : a ) O d a y a sanayici sıfatıyla kayıtlı bulunanlann i h t i y a ç lan ile ilgilenmek ve o n l a n n m a k i n a , h a m m a d d e , işletme m a l z e m e s i ve y e d e k p a r ç a i h t i y a ç l a n n ı n temini ile ilgili çalışmalan yapmak, b ) B u n l a r a ait tahsislerin tevziatını y a p m a k , c ) O d a y a kayıtlı " K ü ç ü k Sanayici"lerin kapasitelerini tesbit e t m e k , ç ) Y a t m m i ç i n vaki m ü r a c a t l a n incelemek, alakalı mercilere a k s e t t i r m e k ve takip etmek, d ) Ş u b e faaliyetleri h a k k ı n d a istatistikler t u t m a k , e ) K ü ç ü k s a n a y ü ilgilendiren ç e ş i t l i mevzularla m e ş g u l olmak, b u sanayii kalkındırma­ ğ a m a t u f etüdler y a p m a k , küçük sanayicileri tenvir e t m e k , dertleri ile ilgilenmek ve bunl a n n hal ç a r e l e r i n i a r a m a k , f) İlk kuruluş anında O d a ' y a kayıtlı olan sanayicilerin işlerini y a p m a k , E V R A K VE DOSYA ŞUBESİ M a d d e 5 8 — E v r a k ve D o s y a Ş u b e s i Müdürlüğünün görevleri ş u n l a r d ı r : a ) O d a y a gelen evrakı k a y d e d e r e k ilgililere g ö n d e r m e k , b ) O d a c a resen ve c e v a b e n y a z ı l a n y a z ı l a n k a y d e d e r e k ilgililere g ö n d e r m e k , c ) Odanın d i ğ e r t e ş k i l a t ünitelerindeki yazıları takip v e n o r m a l d e n fazla k a l m ı ş olan evrakın, h e r a y ve h e r yıl s o n u n d a listesini ç ı k a r a r a k ilgililere g ö n d e r m e k , ç ) İşi biten evrakı d o s y a l a n n a y e r l e ş t i r m e k ve s a k l a m a k , d ) D a ğ ı t ı m ve p o s t a l a m a işleri ile meşgul olmak, e ) M e v z u a t a g ö r e s a k l a m a süresi b i t e n evrakın imhasını s a ğ l a m a k İDARÎ HİZMETLER ŞUBESİ M a d d e 5 9 — İdari H i z m e t l e r Ş u b e s i M ü d ü r l ü p n ü n görevleri ş u n l a r d ı r : V- a ) Yıllık i h t i y a ç ve m u b a y a a p r o g r a m ı n ı hazırlayıp Genel S e k r e t e r l i ğ e t a k d i m e t m e k b ) O d a için lüzumlu e ş y a ve kırtasiyeyi satın a l m a k ve bunları usulüne göre d a ğ ı t m a k ' c ) O d a demirbaşlarının tescilini y a p m a k , kayıtlannı t u t m a k , miadını d o l d u r a n demirb a ş l a o n usulüne göre k a y d ı n ı s i l m e k , ç ) O d a ve d e m i r b a ş l a r ı n t a m i r a t ve a n z a giderilmesi işleriyle u ğ r a ş m a k , d ) O d a ' d a c a n ve m a l e m n i y e t i n i s a ğ l a m a k üzere gerekli tedbirleri a r a ş t m p Genel S e k r e t e r l i ğ e teklif e t m e k v e bu h u s u s t a alınmış tedbirlerin a k s a m a d a n yürütülmesini sağla­ mak, e ) Odanın temizlik'işlerini y ü r ü t m e k ,

"

^

.

.

.

f) Odacıların ç a l ı ş m a l a r ı ile m e ş g u l o l m a k , g— G ü n l ü k ^ m ü t e f e r r i k ' i h t i y a ç ve hizmetleri avans ile karşılamak, h ) Y e m e k h a n e hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, k ) Sivil a v u n m a hizmetlerini y ü r ü t m e k .

BİLGİ İ Ş L E M ŞUBESİ M a d d e 6 0 — Bilgi İ ş l e m Ş u b e s i n i n görevleri şunlardır: a) ü y e l e r e ait Bilgi D e p o s u n u n tesisi ve bu-deponun a y n ı halde t u t u l m a s ı , istenildiğin­ d e ç e ş i t l i tasniflerde dökümlerinin yapılması, b ) Ü y e l e r e a i t Parasal d e p o n u n tesisi, c ) O d a personelinin, ç e ş i t l i i s t i h k a k l a n n a a i t hesaplar y a p m a k , d ) T i c a r e t Gazetesi a d r e s d e p o s u n u k u r m a k , e ) ü c r e t l i l e r G e ç i n m e v e ' T o p t a n E ş y a F i y a t l a r ı indekslerini hazırlamak, f) Mikrofilm arşivi ile ilgili bilgi deposunu h a z ı r l a m a k , g) Genel Sekreterliğin b u ş u b e d e n talep e d e c e ğ i sair hizmetleri y a p m a k , KÜTÜPHANE V E DOKÜMANTASYON ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ M a d d e 6 1 — K ü t ü p h a n e ve D o k ü m a n t a s y o n Şubesinin görevleri ş u n l a r d ı r : a ) O d a y a alınacak kitaplarla ilgili h e r türlü işleri y a p m a k , b ) Alınan k i t a p l a n m u h t e l i f b a k ı m l a r d a n smıflardırarak n u m a r a l a m a k ve s a k l a m a k c ) O d a y a gelen gazete, k i t a p vesair n e ş r i y a t ı n teşkilat ünitelerine dağıtımı işi ile uğraş mak, d ) K i t a p ve gazeteleri c i l t l e t m e k , e-) O k u n m a k üzere usulüne g ö r e alınmış kitapların geri verilmesini s a ğ l a m a k , f ) K ü t ü p h a n e d e m e v c u t kitapların sicillerini t u t m a k , g) K ü t ü p h a n e y e gelen n e ş r i y a t a ait haftalık bülten ç ı k a r m a k , h ) Gerekli belge ve d ö k ü m a n l a n n mikrofilme alınmasını s a ğ l a m a k ve mikrofilmleri m u ­ hafaza e t m e k i) Mikrofilme alınan belge ve dokümanların fihristinin hazırlanması için Bilgi İ ş l e m Ş u ­ besi ile i ş b i r l i ğ i y a p m a k , ŞUBELERİN ÇALIŞMAESASLARI M a d d e 6 2 — Ş u b e l e r i n i ç bünyeleri ve ç a l ı ş m a esasları, şubeler İ ç T a l i m a t ı n d a gösterilir.

KISIM I I I K U R U L U Ş T A DEĞİŞİKLİK YAPILMASI M a d d e 6 3 — F a a l i y e t yılı i ç i n d e i ş i n İ c a p e t t i r d i ğ i hallerde m e v c u t k u r u l u ş t a gerekli de­ ğ i ş i k l i k yapılabilir. B u değişiklik yeni bir ünitenin ihdası, m e v c u t bir ünitenin ilgası v e y a bir ünitenin d i ğ e r bir ü n i t e y e ilhakı şeklinde yapılır ve bu hususlarda İ ç Y ö n e t m e l i ğ i n 4 5 . maddesi hükümleri n a z a r a alınır. Bu tadilin yürürlüğe k o n m a s ı Meclisin tasdikini müteakip yapılır. Y E N İ B İ R Ü N İ T E İHDASI: M a d d e 6 4 — O d a y a ilgili B a k a n h k l a r c a y e n i bir vazife tevdi edildiği v e y a böyle bir vazifenin tevdiinin düşünüldüğü v e y a işin i c a p ettirdiği hallerde Genel S e k r e t e r l i k ç e en g e ç bir a y i ç i n d e şu hususlar incelenir. Vazifenin m a h i y e t i ve m a k s a d ı , Odanın kuruluş maksadı ile ne d e r e c e y e k a d a r telifi m ü m k ü n o l d u ğ u , vazifenin devamlılığı, vazifenin icap ettirdiği p e r s o n e l , y e r v e O d a y ı tahmil e t t i ğ i mali yük, Bu vazifenin ifası i ç i n k u r u l a c a k ünetinin adı ve i ç bünyesi v e görevleri. O d a y a tahmil edilen h i z m e t l e r d e n dolayı y e n i d e n h a r ç alınması düşünüldüğü t a k d i r d e , a h n a c a k harcın nisbeti ile tahmini gelirinin tesbiti, TETKİK NETİCESİNİN BİR R A P O R L A YÖNETİM K U R U L U N A ARZI M a d d e 6 5 — Genel S e k r e t e r l i k ç e yapılan inceleme neticesinde varılan s o n u ç l a n ve teklifleri ihtiva eden r a p o r Y ö n e t i m K u r u l u n a t a k d i m olunur. K u r u l c a tekliflerin a y n e n v e y a tadil edilmek suretiyle kabulü, halinde derhal yeni ünitenin k u r u l m a s ı ç a l ı ş m a l a n n a başlanır. • Kısa vadeli işlerde y e n i ü n i t e d e ç a h ş t m l a c a k personel d i ğ e r ünitelerden almır. Devamlı bir m a h i y e t arzeden işlerde O d a y a yeni personel alınır. Y e n i t e ş k i l a t ünitesi faaliyete g e ç m e d e n ö n c e iş talimatı hazırlanır. Bu hususlarda iç Y ö n e t m e l i ğ i n 4 5 . maddesi hükümleri g ö z ö n ü n d e t u t u l a r a k h a r e k e t edilir. MEVCUT BİR ÜNİTENİN İLGASI M a d d e 6 6 — M e v c u t bir ünitenin iş hacminin azalması dolayısıyla f a a l i y e t t e b u l u n m a s ı n d a f a y d a mülahaza edilmediği hallerde Genel S e k r e t e r l i k ç e bir r a p o r hazırlana­ r a k Y ö n e t i m K u r u l u n a t a k d i m edilir. Raporda: -Vazifenin m a h i y e t i ve m a k s a d ı , Odanın k u r u l u ş maksadı ile n e d e r e c e y e k a d a r telif edilebileceği, -Vazifenin n e z a m a n d a n beri ifa edildiği, -İşin bugünkü h a c m i ve e h e m m i y e t i , -Bu i ş t e n t a m a m e n sarfınazar edilip, e d i l m e y e c e ğ i , -Vazgeçilmesi mümkün değilse, ünitenin ilgası halinde bu işi hangi t e ş k i l a t ünitesinin göreceği, -Ünitenin ilgası halinde personelin d u r u m u , -İlganın mali faydasının n e o l d u ğ u belirtilir. . M E V C U l ^ B İ R Ü N İ T E N İ N D İ Ğ E R B İ R Ü N İ T E ÎLE B İ R L E Ş T İ R İ L M E S İ M a d d e 6 7 — M e v c u t iki ünitenin birleştirilip bir ünite haline getirilmek suretiyle f a a l i y e t t e bulunması u y g u n görüldüğü t a k d i r d e . Genel S e k r e t e r l i k ç e bir r a p o r hazırlanarak Y ö n e ­ t i m K u r u l u n a t a k d i m edilir. Raporda: -İlhakın sebepleri, , . - Y e n i ünitenin adı, -İlhaktan u m u l a n f a y d a , -Personel tasarrufu olup o l m a d ı ğ ı , gibi hususlar belirtilir. MEVZUUN YÖNETİM KURULUNCA İNCELENMESİ M a d d e 6 8 — M e v c u t bir ünitenin ilgası v e y a ünitelerin birleştirilmesi ile ilgili teklif Y ö n e t i m K u r u l u n c a kabul o l u n d u ğ u t a k d i r d e , ünitenin en kısa z a m a n d a tasfiye edilmesinegeçilir. Daimi m e m u r l a r ile i s t i h d a m l a n n d a f a y d a görülen sözleşmeli ve g e ç i c i p e r s o n e l b a ş k a ünitelere verilir.. İşlerin diğer bir ü n i t e y e devri halinde, o ünitenin i ş t a l i m a t ı n d a derhal gerekli düzeltmeler yapılır. KISIM IV TEŞKİLAT VE PERSONEL ŞEMASI VE ÜCRET BAREMLERİ ODA PERSONELİNİN STATÜSÜ M a d d e 6 9 — Oda hizmetleri daimi m e m u r l a r , sözleşmeli personel, geçici personel eliyle yürütülür. . a ) D a i m i m e m u r l a r , asıl ve sürekli hizmetleri y a p a n k a d r o l u p e r s o n e l d i r . b ) Sözleşmeli personel, z o r u n l u ve a y n k h d u r u m l a r d a ö z e l bir m e s l e k bilgisine v e uz­ manlığa gereksinme g ö s t e r e n işlerde, g e ç i c i sürelerde s ö z l e ş m e ile ç a l ı ş tınlan personeldir. Ancak s ö z l e ş m e ile Genel S e k r e t e r çalıştırılabilir.

c ) G e ç i c i personel, bir yıldan az süreli işlerde s ö z l e ş m e ile ç a l ı ş t ı r ı l a n p e r s o n e l d i r . ODA P E R S O N E L İ N İ N Ü C R E T V E Ö D E N E K L E R İ M a d d e 7 0 — Genel Sekreterin sözleşmeli olması halinde, s ö z l e ş m e hükümlerine göre i ş l e m yapılır. A n c a k , s ö z l e ş m e ile ç a h ş t ı n l a n Genel S e k r e t e r e ö d e n e b i l e c e k a y l ı k ü c r e t 5 5 9 0 sayılı K a n u n a ilişkin Tüzüğün 9 3 . m a d d e s i n d e y e r a l a n g ö s t e r g e cetvelinin birinci de­ recesinin son kademesinde bulunan m e m u r l a n n alabileceği aylık v e ö d e n e k t o p l a m ı n a % 5 0 eklenmesi suretiyle b u l u n a c a k m e b l a ğ ı g e ç e m e z . Daimi m e m u r l a n n ayhk ücretti 5 5 9 0 sayılı k a n u n a ilişkin Tüzüğün 9 3 . m a d d e s i n d e y e r alan gösterge cetvelinde b u l u n d u k l a n d e r e c e ve k a d e m e d e k i gösterge s a y ı l a n n ı n b ü t ç e k a n u n u ile Devlet m e m u r l a r ı için kabul edilen katsayıyla ç a r p ı l m a s ı y o l u y l a bulunur. B u t a b l o d a gösterilen d e r e c e l e r e göre hizmetin gerektirdiği k a d r o l a r , b ü t ç e olanakları d a g ö z ö n ü n d e bulundurularak Y ö n e t i m K u r u l u n u n önerisi üzerine O d a Meclisince s a p t a ­ nır. Daimi M e m u r l a r a , Y ö n e t i m K u r u l u n u n önerisi üzerine O d a Meclisince a y l ı k l a n n m 2 / 3 ünü g e ç m e m e k üzere ö d e n e k verilebilir. A n c a k , bu ö d e m e l e r m e m u r l a r i ç i n yükselme ve i l e r l e m e d e kazanılmış h a k sayılmaz. Sözleşmeli personele ö d e n e c e k a y h k ü c r e t , Tüzüğünn 9 3 . üncü m a d d e s i n d e y e r alan g ö s t e r g e cetvelinin birinci derecesinin s o n k a d e m e aylığını g e ç e m e z . S ö z l e ş m e ile ç a h ş a n personelin terfileri 5 5 9 0 sayılı K a n u n a ilişkin 7 / 1 5 7 1 8 sayılı k a r a r la yürürlüğe konulan Tüzük hükümleri ç e r ç e v e s i i ç i n d e s ö z l e ş m e l e r i n d e yazılı esaslara göre yapılır. A y n c a Genel S e k r e t e r gerektiğinde ücretinin arttırılması h u s u s u n d a Y ö n e t i m K u r u l u n a teklifte bulunabilir. B u teklifte sözleşmenin u z a t ı l a n süresi, işin m a h i y e t i ve O d a i ç i n ö n e m i , personelin n e nisbette verimli o l d u ğ u hususlan belirtilir. ^ , DAİMİ M E M U R L A R İ N S T A T ü S ü DAİMİ M E M U R L A R D A A R A N A N G E N E L Ş A R T L A R M a d d e 7 1 — Daimi M e m u r olabilmek i ç i n , a ) Türk v a t a n d a ş ı olmak, b) Y a ş ı 1 8 d e n küçük, 3 5 t e n büyük o l m a m a k (Genel S e k r e t e r i ç i n 3 5 y a ş k o ş u l u aran­ maz.) c ) E n az o r t a o k u l m e z u n u o l m a k ( o r t a o k u l m e z u n u b u l u n m a d ı ğ ı t a k d i r d e ilkokul m e z u n l a n d a alınabilir) d) K a m u haklanndan yoksun bulunmamak, ' e ) A ğ ı r hapis v e y a kasıtlı bir s u ç tan dolayı 6 a y d a n fazla hapis y a h u t affa u ğ r a m ı ş ol­ salar bile z i m m e t , ihtilas, i r t i k a p , rüşvet, hırsızlık, d o l a n d ı n c ı h k , sahtecilik, i n a n c ı k ö t ü y e k u l l a n m a , dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir s u ç t a n dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulun­ mamak, f) Askerlikle ilgili o l m a m a k v e y a askerlik ç a ğ ı n a g e l m e m i ş b u l u n m a k , askerlik ç a ğ m a gelmiş ise eylemli askerlik h i z m e t i n i y a p m ı ş v e y a e r t e l e n m i ş y a h u t y e d e k sınıfına geçiril­ miş olmak, g) Görevini devamlı y a p m a s ı n a engel olabilecek v ü c u t v e y a akıl hastalığı v e y a vücut sakatlığı ile özürlü b u l u n m a m a k , DAİMİ M E M U R L A R D A A R A N A N HUSUSİ Ş A R T L A R M a d d e 7 2 — D a i m i m e m u r l a r d a aranan hususi ş a r t l a r ş u n l a r d ı r : -Genel S e k r e t e r i n , • -Genel S e k r e t e r yardımcısının - G r u p Müdürlerinin İ k t i s a t F a k ü l t e s i , İktisadi ve Ticari İlimler A k a d e m i s i , İ ş l e t m e Fakültesi, Siyasal Bilim­ l e r Fakültesi, H u k u k Fakültesi v e y a Milli E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı n c a bunlara m u a d i l ol­ d u ğ u tasdik edilmiş bulunan milli özel ve y a b a n c ı bir fakülte, y ü k s e k m e k t e p v e y a aka­ d e m i d e n birinden m e z u n o l m a l a n şarttır. Genel S e k r e t e r , Genel S e k r e t e r Y a r d ı m c ı s ı , Grup Müdürleri ile E t ü d ve A r a ş t ı r m a , Dış M ü n e s e b e t l e r ve T u r i z m , N e ş r i y a t , Dış T i c a r e t , İ ç T i c a r e t v e S a n a y i Şubeleri Müdürlerinin İngilizce, F r a n s ı z c a , A l m a n c a ve İ t a l y a n c a dillerinden e n az birini iyi bilmeleri ş a r t t ı r . . E t ü d ve A r a ş t ı r m a , Dış Münasebetler ve T u r i z m ve N e ş r i y a t Ş u b e s i Şefleri ile r a p o r t ö r ­ leri y u k a n d a y a z ı h ö ğ r e t i m k u r u m l a r ı n d a n birinden m e z u n olmalı v e y i n e y u k a n d a yazılı dillerden e n az birini iyi bilmelidir. İ ç T i c a r e t , Dış T i c a r e t Ş u b e s i Ş e f ve R a p o r t ö r l e r i n i n y i n e y u k a n d a y a z ı h ö ğ r e t i m k u r u m l a n n d a n birinden m e z u n o l m a l a n , d i ğ e r servis şefleri ile r a p o r t ö r l e r i n i n asgari lise m e z u n u o l m a l a n ş a r t t ı r . Ş e f l i ğ e terfi e d e c e k l e r a r a s ı n d a y u k a n d a yazılı y a b a n c ı dillerden birini bilenler tercih edilir. U z m a n ve u z m a n y a r d ı m c ı l a n y u k a n d a y a z ı h ö ğ r e t i m k u r u m l a n n d a n birinden m e z u n olmalı v e y i n e y u k a n d a yazılı dillerden en az birini iyi bilmelidir. U z m a n l a r ı n d o k t o r a y a p m ı ş o l m a l a n v e u z m a n l ı k a l a n l a n n d a en az beş yıllık bir t e c r ü b e y e sahip o l m a l a n gereklidir.. U z m a n y a r d ı m c ı l a n n ı n ise, e n az iki yıllık t e c r ü b e y e sahip olmaları ş a r t ı aranır.

S e k r e t e r l e r i n asgari lise m e z u n u olmaları, daktilo, s t e n o ve ingilizce, F r a n s ı z c a , Alman­ c a v e y a İ t a l y a n c a dillerinden en a z birini bilmeleri ş a r t t ı r . B u hükümler müktesep h a k l a n ihlal e t m e z . . O d a ' d a bir vazifede o n yıl h i z m e t edenlerin yeni bir göreve tayinlerinde y u k a r ı d a yazılı vasıflardan biri ihmal edilebilir O D A Y A PERSONEL ALINMASI M a d d e 7 3 — Genel S e k r e t e r : O d a Genel S e k r e t e r i , Y ö n e t i m K u r u l u n u n inhası ile Oda Meclisi t a r a f m dan tayin olunur. ODANIN DİĞER P E R S O N E L İ M a d d e 7 4 — Odanın diğer personeli M e m u r l a r Komitesinin inceleme s o n u ç l a r ı n a müs­ t e n i d e n Genel Sekreterliğin inhası v e Y ö n e t i m K u r u l u n u n kararı ile t a y i n olunur. M e m u r l a r K o m i t e s i Genel S e k r e t e r ve Genel S e k r e t e r Y a r d ı m c ı s ı v e Grup Müdürlerin­ den teşekkül eder. DIŞARDAN ATAMA M a d d e 7 5 — O d a m e m u r l a n a r a s m d a a ç ı k olan görevi y a p a b i l e c e k y e t e n e k t e ve 5 5 9 0 sayılı K a n u n u n uygulamasına ilişkin tüzükte yazılı koşulları taşıyan daimi m e m u r bulun­ d u k ç a d ı ş a r d a n bu göreve a t a m a y a p ı l a m a z G Ö R E V E Y E N İ ALINAN DAİMİ M E M U R L A R D A N İSTENECEK B E L G E L E R M a d d e 7 6 — G ö r e v e yeni alınan daimi m e m u r l a r d a n i s t e n e c e k belgeler ş u n l a r d ı r : a ) N o t e r d e n tasdikli nüfus cüzdanı sureti, b ) N o t e r d e n tasdikli ö ğ r e n i m belgesi, c ) Askerlik belgesi, d ) Savcılıktan s u ç s u z l u k belgesi e ) O d a c a belirtilen h a s t a n e d e n alınacak sağlık kurulu r a p o r u . f) V a r s a h i z m e t belgesi, g) 2 a d e t f o t o ğ t a f , h) Taahhütname, ı) Mal b e y a n n a m e s i ,

O D A Y A A L I N A C A K DAİMİ M E M U R L A R I N İMTİHANI M a d d e 7 7 — B i d a y e t t e n daimi m e m u r i y e t e a h n a c a k l a r m ehliyet ve i c a b ı n d a müsabaka i m t i h a n ı n a girip k a z a n m a l a r ı ş a r t t ı r . . . Y ü k s e k E k o n o m i v e T i c a r e t Okulu (İktisadi ve T i c a r i ilimler A k a d e m i s i ) iktisat. H u k u k v e Siyasal Bilgiler Fakülteleriyle ticaret liselerinden m e z u n olanlar ehliyet i m t i h a n ı n a tabi değildirler. A n c a k a ç ı k bulunan k a d r o i h t i y a c ı üstünde b a ş v u r u o l d u ğ u t a k d i r d e , adaylarla yapıla­ c a k m ü l a k a t s o n u c u n a göre, a d a y l a r arasında bir s e ç i m yapılır. M ü s a b a k a i m t i h a n l a n n ı n ş a r t l a n , günü, i m t i h a n d a s o r u l a c a k sorular M e m u r l a r K o m i t e ­ since t a y i n v e imtihan tarihi asgari on gün ö n c e gazetelerle ilan olunur. İ m t i h a n Kağıtl a n M e m u r l a r K o m i t e s i tarafından tetkik edilir v e n o t l a r y i n e bu K o m i t e tarafından verilir O d a y a herhangi bir vazife i ç i n daimi m e m u r alınmak ü z e r e , yapılan m ü s a b a k a imtihan^ l a n n d a b a ş a r ı g ö s t e r e n şahıslann â y n c a a t a n a c a k l a n vazife için, gerek h e r türlü vasfı haiz olduklarına M e m u r l a r K o m i t e s i n c e k a n a a t hasıl edildiği takdirde, t a y i n l e r i ç i n Y ö n e t i m K u r u l u n a teklifte bulunulur. T a y i n l e r i n usulüne u y g u n olarak tebliğ tarihinden itibaren o n b e ş gün i ç i n d e m a z e r e t ­ siz o l a r a k işe b a ş l a m a y a n peroselin tayinleri iptal olunur. B u n l a r herhangi bir h a k iddiasında b u l u n a m a z l a r . DAİMİ M E M U R L U Ğ A İ L K D E F A G İ R E C E K L E R İ N T A Y İ N E D İ L E C E K L E R İ . ^ DERECELER M a d d e 7 8 — G ö r e v e ilk kez alınacaklar, giriş ve yükselme dereceleri, 5 5 9 0 sayılı K a n u ­ nu ilişkin Tüzüğün 9 5 ' i n c i maddesi hükümlerine g ö r e s a p t a n ı r . ADAYLIK SÜRELERİ M a d d e 7 9 — O d a y a ilk kez a t a n a n l a r altı aylık adaylık süresi geçirirler. A d a y l ı k süresi Y ö n e t i m Kurulu Kararı ile 2 yıla k a d a r uzatılabilir. B u sürenin s o n u n d a o l u m l u sicil alan­ ların m e m u r l u klan onanır. ^ A d a y h k süresi i ç i n d e t u t u m ve davranışlarında m e m u r l u k l a b a ğ d a ş m a y a c a k d u r u m ­ ları, d e v a m s ı z h k l a n , bilgi ve iş y a p m a y ö n ü n d e n yetersizlikleri s a p t a n a n l a r l a , bu süre s o n u n d a olumlu sicil a l a m a y a n l a n n görevlerine s o n verilir. KADEME İLERLEMESİ VE DERECE YÜKSELMESİ M a d d e 8 0 — Daimi M e m u r u n , a ) K a d e m e ilerlemesi i ç i n b u l u n d u ğ u k a d e m e d e 1 yıl ç a h ş m a s ı , b u l u n d u ğ u dere­ cede ilerleyebileceği bir k a d e m e b u l u n m a s ı ve o l u m l u sicil alması, b ) D e r e c e yükselmesi için, üst d e r e c e d e a ç ı k k a d r o bulunması, b u l u n d u ğ u d e r e c e n i n 3 . k a d e m e aylığının bir yıl almış olması ve s o n ü ç sicilinden biri son sicil o l m a k üzere ikisinin o l u m l u bulunması ş a r t t ı r .

Y ü k s e l m e işleminin g e r ç e k l e ş m e s i için Personel Servisi, a y n ı k a d e m e d e bir yıllık h i z m e t süresini t a m a m l a y a c a k olan ve terfnnin ertelenmesini g e r e k t i r e n bir d u r u m u , bulun­ m a y a n daimi m e m u r u n sicil dosyasını bu h i z m e t süresinin t a m a m l a n a c a ğ ı tarihe tekadüm e d e n ayın ilk haftası i ç i n d e M e m u r l a r K o m i t e s i n e tevdi e d e r . K o m i t e m e m u r u n sicil d o s y a s m ı inceler v e terfi ettirilmesini Genel Sekreterlik kanalıyla Y ö n e t i m K u r u l u n u n o n a y ı n a sunar. Y ö n e t i m K u r u l u n c a terfileri karara bağlanan daimi m e m u r a verilen k a d e m e ilerlemesi v e y a d e r e c e yükselmesi, bir yıllık h i z m e t süresinin bittiği günü izleyen a y b a ş m d a n itibaren ödenir. İ Ş T E N Ç I K A R I L M A V E DAİMÎ M E M U R L U Ğ U N SONA E R M E S İ M a d d e 8 1 — İ ş t e n ç ı k a n i m a v e daimi m e m u r l u ğ u n s o n a e r m e s i halleri a ş a ğ ı d a göste­ rilmiştir. • a ) 5 5 9 0 sayılı K a n u n a ilişkin Tüzüğün 9 2 . m a d d e s i n d e y a z ı h k o ş u l l a r d a n birinin taşın­ madığının s o n r a d a n anlaşılması v e y a b u n l a n n s o n r a d a n yitirilmesi, b ) İki yıl üst üste olumsuz sicil a l ı n m a s ı ve bu halin m e m u r u n işten ç ı k a n i m a s ı n ı gerektirdiğinin Sicil Y ö n e t m e l i ğ i hükümlerine göre k a r a r a b a ğ l a n m ı ş olması c ) Disiplin y ö n ü n d e n i ş e s o n verilmiş olması d ) 6 5 yaşını d o l d u r m u ş olması. Genel S e k r e t e r , Y ö n e t i m K u r u l u n u n teklifi v e Meclis K a r a r ı d i ğ e r personel ise Y ö n e t i m K u r u l u n u n kararı ile işten ç ı k a n l ı r . GİZLİ SİCİLLERİN D O L D U R U L M A S I SİCİL A M İ R L E R İ V E SİCİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ M a d d e 8 2 — Gizli sicillerin doldurulması sicil amirleri v e sicillerin d e ğ e r l e n d i r i l m e k 5 5 9 0 sayılı k a n u n a ilişkin Tüzüğün 9 9 . m a d d e s i n d e öngprülen Sicil Y ö n e t m e l i ğ i hükümle­ ri esaslanna göre yürütiilür, KISIM V ODA P E R S O N E L İ N E AİT M ü Ş T E R E K H Ü K Ü M L E R ÇALIŞMA SAATLERİ M a d d e 8 3 — Odanın ç a l ı ş m a gün ve saatleri Y ö n e t i m K u r u l u n c a saptanır. A n c a k Genel S e k r e t e r , işin m a h i y e t i n e g ö r e bazı personelin, n o r m a l mesai süresini a ş m a m a k k a y d ı y l a işe b a ş l a m a ve bitirme saatlerini ç a l ı ş m a saatlerinin dışında da tesbit edebilir. Genel S e k r e t e r ç a l ı ş m a saatleri ve günleri dışında fazla mesai verilmesi ş a r t ı ile O d a Personelini ç alıştırabilir. NÖBET M a d d e 8 4 ) N ö b e t , Oda personelinin n o r m a l mesai saatleri v e y a günleri dışında O d a i ç i n d e v e y a dışında Genel S e k r e t e r l i k ç e t a y i n edilecek m ü d d e t l e münavebe ile vazife b a ş ı n d a olmalandır. ' - G e c e v e y a tatil n ö b e t ç i l i ğ i n o r m a l vazife o l d u ğ u n d a n n ö b e t s a y ı l m a z . N ö b e t ç i p e r s o n e 1in y a p m a k l a mükellef o l d u ğ u işler Genel S e k r e t e r l i k ç e tesbit edilir ve yazılı v e y a sözlü o l a r a k ilgili personele bildirilir. F A Z L A MESAİ M a d d e 8 5 — O d a n ı n n o r m a l ç a l ı ş m a saatleri v e y a n o r m a l ç a u ş m a günleri d ı ş ı n d a , vazi­ feli o l m a d ı ğ ı h a l d e çalıştırılan O d a personeline fazla mesai ücreti ö d e n i r . P e r s o n e l e fazla mesai ü c r e t i verilebilmesi, için fazla mesaiyi i c a p e t t i r e n halin m u c i p sebepleri anlatılmak v e süreceği z a m a n belirtilmek suretiyle alakalı Ş u b e Müdürlerinin yazılı olarak ö n c e d e n Genel S e k r e t e r d e n müsaade almaları şarttır. B e h e r s a a t i ç i n ö d e n e c e k fazla mesai ü c r e t i ilgili personelin bir aylık m a a ş ı n ı n 1 4 6 y a bölünmesi suretiyle bulunur. Genel S e k r e t e r e Genel S e k r e t e r Y a r d ı m c ı s ı n a fazla mesai ücreti ö d e n m e z .

AYLIK ÜCRET A Y L I K ÜCRETİN ÖDENMESİ M a d d e 8 6 — M e m u r l a n n a y h k ücretleri h e r a y b a ş ı n d a p e ş i n ö d e n i r . İstifa eden daimi m e m u r l a r a ö d e n e n a y h k ücretin i s t i r d a t edilmemesi için 1 5 gün ç a l ı ş ­ m ı ş olmalan şarttır. E m e k l i y e a y n M a v e y a ö l ü m hallerinde o a y a ait p e ş i n ö d e n e n aylık geri a l ı n m a z . Sözleşmeli ve g e ç i c i p e r s o n e l i n aylık ücretleri a n l a ş m a ş a r t l a n n a göre ö d e n i r . İstifa e d e n p e r s o n e l e a y i ç i n d e ç a h ş ü k l a n günlere göre ö d e m e yapılır. Sözleşmeli personelin is­ tifası halinde, s ö z l e ş m e n i n b u k o n u d a k i hükmü uygulanır. . KIYAFET • M a d d e 8 7 — O d a personeli. O d a i ç i n d e , u m u m i e d e p ve t e r b i y e kaidelerine u y g u n bir k ı y a f e t taşır. İdari t e ş k i l a t bu l a z i m e y e riayeti temin e d e r .

ODA PERSONELİNİN İTİNA EDECEĞİ HUSUSLAR M a d d e 8 8 — O d a personelinin iş sahiplerine a z a m i n e z a k e t göstermesi, problemlerine hal ç a r e s i b u l a r a k işlerini süratle neticelendirmesi v e vazifelerini eksiksiz y a p m a l a n esastır. O d a personeli amirlerine'hürmeti, d e d i k o d u d a n k a ç ı n m a y ı , h i y e r a r ş i kaidelerine riayeti d e vazife bilmelidir. PERSONELİN BİLGİ SEVİYESİNİN Y Ü K S E L T İ L M E S İ İÇİN KURSLAR AÇILMASI MAKSAT M a d d e 8 9 — Kurslar, o d a d a vazife gören personelin mesleki bilgi v e görgülerini geliştir­ m e k , i ş l e r d e v u k u f v e ihtisas sahibi kılmak suretiyle müesseseye v e üyelerine d a h a yararlı hale g e t i r m e k m a k s a d ı y l a lüzum halinde ihdas olunabilir. K u r s l a r a d e v a m fazla mesai ü c r e t i n i g e r e k t i r m e z . K U R S L A R I N İHDASI V E İ D A R E Ş E K L İ M a d d e 9 0 — Kurslar İ ç Y ö n e t m e l i ğ i n verdiği y e t k i y e istinaden Y ö n e t i m Kurulu tarafın­ dan i h d a s o l u n u r v e a ş a ğ ı d a k i esaslar dairesinde ( K u r s İ d a r e K o m i t e s i ) tarafından sevk ve idare edilir. K U R S İ D A R E KOMİTESİNİN T E Ş E K K Ü L Ü M a d d e 9 1 — K u r s İdare K o m i t e s i , Genel S e k r e t e r i n b a ş k a n l ı ğ ı n d a Genel S e k r e t e r Y a r d ı m c ı s m d a n teşekkül e d e r . K o m i t e n i n raportörlüğünü personel servisi şefi y a p a r . KOMİTENİN G Ö R E V V E Y E T K İ L E R İ M a d d e 9 2 — K u r s İdare K o m i t e s i n i n görev v e yetkileri ş u h l a r d ı r : a ) K o m i t e a ç ı l a c a k kursların ç e ş i d i n i , müddetini, yerini, ders saatlerini, kimlerin kurs­ lara d e v a m e d e c e ğ i n i t a y i n ve Y ö n e t i m K u r u l u n u n tasvibine a r z e d e r . '' b ) D e r s müfredatını ve p r o g r a m ı n ı planlar, . c ) K u r s l a r a a h n a c a k personel adedini tesbit e d e r , ç ) Kursların t e r t i p ve tanzimi için mütehassıs elemanlarla istişarelerde bulunur. L ü z u m gördüğü ahvalde bu e l e m a n l a r a kursların ç a l ı ş m a eseslarma a i t plan v e p r o g r a m l a r yaptırır. d ) Kurslar i ç i n lüzmlu ö ğ r e t m e n l e r i s e ç e r v e bunlara verilecek ücretleri tesbit ile tayin­ lerinin tekemmülü i ç i n Y ö n e t i m K u r u l u n a teklifte bulunur e ) P e r s o n e ü n kurslara devamlarını k o n t r o l e d e r f) B i r k u r s devresinde b a s a n g ö s t e r e m e y e n personelin, ikinci bir k u r s a tabi t u t u l m a l a n v e y a t u t u l m a m a l a n hususunda. Y ö n e t i m K u r u l u n a tekliftebulunur. g) K u r s l a r d a üstün b a s a n g ö s t e r e n personelin m ü k a f a t i a n d ı n i m a l a n v e y a y e t e r ilgi ve g a y r e t g ö s t e r m e y e r e k b a ş a n s ı z l ı ğ a u ğ r a y a n personelin t e c z i y e l e r i hususunda Y ö n e t i m K u r u l u n a gerekli tekliflerde bulunur. KOMİTENİN S O R U M L U L U Ğ U M a d d e 9 3 — K u r s İ d a r e K o m i t e s i , k u r s l a n n sevk v e idaresinin i ş b u Y ö n e t m e l i ğ i n ilgili hükümlerine u y g u n bir t a r z d a yürütülmesinden Y ö n e t i m K u r u l u n a k a r ş ı s o r u m l u d u r . KURSLARIN ÇEŞİTLERİ M a d d e 9 4 — Personelin yetiştirilmeleri i ç i n lisan v e lüzumlu bilgi d a l l a n n d a kurslar a ç ı ­ lır. KURSLARIN MÜFREDAT PROGRAMLARI M a d d e 9 5 — Kursların m ü f r e d a t p r o g r a m l a r ı , o kurs devresine münhasır o l m a k üzere, kurs ö ğ r e t m e n l e r i ile istişare edilerek K o m i t e tarafından yapılır. Müteakip kurs devresinde p r o g r a m ı n a y n e n v e y a i h t i y a c a göre tadilen tatbikine K u r s İdare K o m i t e s i k a r a r verir. KURSLARA DEVAM EDECEKLERİN MİKTARI M a d d e 9 6 — Kurslar asgari b e ş , a z a m i y i r m i b e ş kişiden terekküp e d e r . İ ş t i r a k edecekle­ rin sayısı y i r m i b e ş i n üstünde o l d u ğ u hallerde kurs m e v c u d u ikiye bölünür. K U R S L A R A DEVAM M a d d e 9 7 — Kurslara devam m e c b u r i d i r . M u a y y e n bir kurs devresine nzası ile iştirak edenler kursu t e r k e d e m e y e c e k l e r i gibi, d e v a m s ı z h k t a d a b u l u n a m a z l a r . D e v a m keyfiyeti kurs ö ğ r e t m e n i n i n h e r ders başında y a p a c a ğ ı y o k l a m a ile tesbit olu­ nur. K u r s a devam e t m e y e n l e r e disiplin cezaları verilir. K u r s devresi zarfında derslerin d ö r t t e b i r i n e d e v a m e t m e m i ş olanlar, devre s o n u n d a i m t i h a n a alınamazlar. İMTİHAN Ş E K L İ M a d d e 9 8 — Kursların devamı sırasında ö ğ r e t m e n l e r lüzum gördükleri z a m a n l a r d a kurs ö ğ r e n c i l e r i n i n y e t i ş t i r m e imkanlarını ö l ç m e ve derslerin seyrini takip b a k ı m ı n d a n yazılı v e y a sözlü y o k l a m a l a r yapabilirler. K u r s u n h i t a m ı n d a ö ğ r e n c i l e r evvela yazılı sonra sözlü o l m a k ü z e r e iki i m t i h a n a tabi tutulur. Y a z ı l ı ve sözlü i m t i h a n l a r dersleri o k u t a n ö ğ r e t m e n l e r tarafından yapılır. A n c a k , ö ğ r e t ­ m e n l e r a r z u ettikleri t a k d i r d e yazılı i m t i h a n l a r d a yardımcı n e z a r e t ç i , sözlülerde de müşa­ hit bulundurabilirler.

İMTİHAN K A G I T L A E I • • M a d d e 9 9 - Y a z ı l ı imtihanlar i ç i n K u r s İdare K o m i t e s i t a r a f ı n d a n hazırlatılan hususi kağıtlar kullanılır. B u kağıtların sol üst köşelerinde isim yeri bulunur, ö ğ r e n c i l e r b u r a y a a d l a n n ı y a z d ı k t a n s o n r a k ö ş e y i k a p a t a r a k yapıştırırlar v e kağıdı ö ğ r e t m e n e k a p a l ı olarak verirler. K ö ş e s i a ç ı k bırakılan k a ğ ı t l a r n a z a n itibara a h n m a z . ö ğ r e t m e n k a ğ ı t l a n o k u y a r a k n o t u n u r a k a m ve yazı ile y a z a r v e p a r a f m ı k o y a r , isim köşelerini kapalı olarak k o m i t e y e verir. • Sözlü i m t i h a n l a r d a ö ğ r e n c i l e r ü ç e r kişilik gruplar halinde i m t i h a n a alınır. İ m t i h a n sırasında ö ğ r e t m e n ile d a v e t ettiği m ü ş a h i t v e y a m ü ş a h i t l e r v e Y ö n e t i m K u r u l u n d a n arzu e d e n ü y e l e r ile K u r s K o m i t e s i m e n s u p l a n n d a n başkaları hazır b u l u n a m a z l a r . D a k t i l o . s t e n o gibi teknik v e p r a t i k kurslann i m t i h a n l a r ı u m u m i s t a n d a r t l a r ve kurs ö ğ r e t m e n l e r i n i n tavsiye e d e c e ğ i sistemler dahilinde yapılır. D a k t i l o ve s t e n o kurs­ larında gösterilen d i ğ e r derslerin i m t i h a n l a n da yukarıdaki esaslara tabidir. İMTİHAN N O T L A R I M a d d e 1 0 0 - Y a z ı l ı ve sözlü i m t i h a n l a r d a t a m n o t o n d u r . Y a z ı l ı v e sözlü i m t i h a n l a r a ait n o t l a r ı n toplamının o r t a l a m a s ı m e z u n i y e t n o t u n u teşkil e d e r . B e ş t e n a ş a ğ ı n o t g e ç ­ m e z . A n c a k , o r t a l a m a n ı n hesabı neticesinde y a n m n o t l a r ö ğ r e n c i lehine bir'e iblağ edilir ve m e z u n i y e t derecesi bu o r t a l a m a y a istinaden tesbit o l u n u r . D a k t i l o ve s t e n o gibi teknik v e pratik bilgilerin m e z u n i y e t imtihanı tatbikidir. Bunlar­ d a i m t i h a n a n m d a k i b a s a n alınır, v ^ a t i n o t sistemi u y g u l a n a m a z . ö ğ r e t m e n l e r i m t i h a n n o t l a n n ı m a t b u bir cetvele r a k a m ve y a z ı ile g e ç i r e r e k i m z a eder­ ler. B u n o t cetvelini i m t i h a n ı n bitimini müteakip Kurs İ d a r e K o m i t e s i n e tevdi e d e r l e r . İMTİHAN N E T İ C E L E R İ ' M a d d e 1 0 1 — İ m t i h a n n e t i c e l e r i , i m t i h a n l a n n t a m a m l a n m a s ı n ı t a k i p eden ü ç gün zar­ fında bir liste halinde ilan olunur. ^ K u r s s o n u n d a e n yüksek m e z u n i y e t derecesini t u t t u r a n l a r d a n sırası ile ü ç ü , kursun birincisi, ikincisi, v e üçüncüsü ilan edilir. İ m t i h a n neticeleri ilan edildikten s o n r a ilgililerin i m t i h a n k a ğ ı t l a r ı ve n o t l a n ile devam cetvelleri evrakı müsbite olarak v e terfilerinde nazarı itibare a h n m a k üzere sicil dosyalan n a konur. 9 7 . m a d d e d e belirtilen şartları y e r i n e g e t i r e m e m i ş o l a n l a r v e k u r s t a başarı g ö s t e r e m e ­ y e n personelin bu b a ş a r ı s ı z l ı ğ ı siciline kaydedilir. ODA DIŞINDAKİ K U R S L A R A ELEMAN GÖNDERİLMESİ M a d d e 1 0 2 — O d a c a d o ğ r u d a n kurslar a ç ı l m a d ı ğ ı hallerde, Oda personeli ö z e l v e k a m u k u r u l u ş l a n n c a a ç ı l a n kurslara gönderilebilir ve kurs ücreti O d a c a karşılanır. İZİNLER M a d d e 1 0 3 — O d a personeline: a ) Y ı l h k izin, b ) S a ğ l ı k izni, c ) E v l e n m e izni, d ) Süt izni, , e ) M a z e r e t izni, f ) F e v k a l a d e m a z e r e t izni, g) Ü c r e t s i z izin verilir B u n l a n n m a h i y e t i , m ü d d e t i v e izin v e r m e y e yetkili o l a n l a r a ş a ğ ı d a k i m a d d e l e r d e göste­ rilmiştir. , Y I L L I K İZİN M a d d e 1 0 4 — Y ı l l ı k izin. O d a personeline h e r yıl m u t l a k bir h a k o l a r a k verilen izindir. O d a personeli senelik iznini k u l l a n m a ğ a m e c b u r d u r R i r s*»n#»ni?i iy.ni h i ç b i r sebeole di|;er bir senenin izni ile birleştirilemez. Senesi i ç i n d e k u l l a n ı l m a y a n izin s o n r a d a n kullanıl­ m a z . A n c a k idari bir z a r u r e t dolayısıyla iznin k u U a n d ı n l m a m a s ı halinde iki s e n e n i n izni birleşebilir. G e l e c e k senenin izni ö n c e d e n kullanılamaz. A n c a k zaruri sebeplere istinaden Y ö n e t i m Kurulu m ü s a a d e edebilir. Senelik izin verilmesi yetkisi G e n e l S e k r e t e r l i ğ e aittir. İzinler h i ç bir şekilde h a f t a n ı n m u a y y e n günlerinde gelmek, m u a y y e n günlerinde gel­ m e m e k s u r e t i y l e aralıklı olarak kullanılmaz, ancak Genel S e k r e t e r i n müsaadesiyle izinler iki d e f a d a kullanılabilir. Senelik izne h a k k a z a n a b i l m e k için O d a d a bilfiil bir sene ç a h ş m ı ş olması ş a r t t ı r . Ü ç senesini d o l d u r m a m ı ş olan personele yirmi gün, Ü ç s e n e y i d o l d u r a n l a r a d a bir a y izin verilir. O d a n ı n h a f t a tatili, resmi tatil günleri gibi n o r m a l olarak kapalı olduğu günler ile i ç b ü n y e y e a i t bir s e b e p t e n d o l a y ı kapalı bulunduğu günler izne dahildir.

S A Ğ L I K tZNÎNÎN M A H İ Y E T İ M a d d e 1 0 5 — H a s t a l ı ğ ı n e d e n i y l e , i ş e g e l e m e y e c e ğ i n i bildiren, O d a p e r s o n e l i n i n b e l i r t e ­ c e ğ i adrese O d a d o k t o r u giderek gerekli m u a y e n e y i yapabilir. Sağlık izni üç güne kadar Odanın d o k t o r u tarafından, ü ç günden s o n r a d a E s n a f Hastahanesi v e y a resmi bir sağlık k u r u m u tarafından t a n z i m edilen r a p o r a m ü s t e n i d e n O d a personeline verilen izindir. A n c a k g e ç i c i personele 4 5 günden fazla sağlık izni v e r i l e m e z . MÜDDETİ M a d d e 1 0 6 — Sağlık izninin m ü d d e t i a ş a ğ ı d a gösterilmiştir. a ) H i z m e t süresi b e ş yılı g e ç m e y e n ( b e ş yıl dahil) personele v e r i l e c e k sağlık izni ü ç a y d a n fazla o l a m a z . İ c a b ı n d a bu süre ü ç a y d a h a uzatılabilir. b ) H i z m e t süresi b e ş yıldan ç o k , o n yıldan a z ( o n yıl dahil) O d a personeline altı a y a kadar sağlık izni verilebilir İ c a b ı n d a bu süre altı a y d a h a uzatılabilir. c ) H i z m e t süresi on yıldan fazla olan personele gerektiği t a k d i r d e bir yıl daha u z a t ı l m a k suretiyle bir yıl s a ğ h k izni verilebilir. SAĞLIK İZNİ A L A N L A R I N A Y L I K Ü C R E T L E R İ M a d d e 1 0 7 — Sağlık izni süresince p e r s o n e l e aylık ücretleri t a m o l a r a k ö d e n i r . E V L E N M E İZNİ M a d d e 1 0 8 — E v l e n e n p e r s o n e l e verilecek izin bir h a f t a d a n fazla o l a m a z . E ş l e r d e n her ikisinin de O d a d a ç a h ş m a s ı halinde izin a y n ı t a r i h t e b a ş l a r ve aynı t a r i h t e biter. H a f t a d a n m a k s a t . C u m a r t e s i , P a z a r ve resmi tatil günleri dahil yedi gündür. DOĞUM İZNİ: M a d d e 1 0 9 — D o ğ u m y a p a n p e r s o n e l e d o ğ u m izni verilir. A n c a k bu sebeple r a p o r l u ol­ d u ğ u günler ve o y ı l k i senelik izni dahil o l m a k üzere bu m ü d d e t c e m ' a n ü ç ayı g e ç e m e z . SÜT İZNİ M a d d e 1 1 0 — D o ğ u m y a p a n k a d ı n personele d o ğ u m tarihinden itibaren altı a y süre ile günde bir s a a t süt izni verilir. B u izin m e m u r u n yazılı m ü r a c a a t ı üzerine y a sabah mesaisine bir s a a t g e ç gelmek, y a da ö ğ l e d e n s o n r a mesaisine bir s a a t e r k e n son v e r m e k ş e k l i n d e uygulanır. M A Z E R E T İZNİ M a d d e 1 1 1 — Mesai saatleri i ç i n d e Ş u b e Müdürleri ve Genel S e k r e t e r l i ğ e d o ğ r u d a n bağlı d i ğ e r personele Genel S e k r e t e r l i k ç e , Ş u b e personeline ş u b e müdürlerince belirli s a a t l e r i ç i n m a z e r e t izni verilebilir. A n c a k bu m a z e r e t izinlerinin t o p l a m ı 8 s a a t bir gün hesabıyla ü ç günlük fevkalade m a z e r e t izni süresini a ş a m a z . B u ü ç günlük süre t a m a m l a n d ı ğ ı takdirde fevkalade m a z e r e t izni d e kullanılmış sayılır. M a z e r e t izinlerinin t o p l a m ı fevkalade m a z e r e t izni süresini a ş ­ tığı t a k d i r d e fazlası yıllık izne m a h s u p edilir. Y ı l l ı k izin daha ö n c e d e n kullanılmış ise, f a z l a l ı k bir sonraki yılın yılhk iznine m a h s u p edilir. M a z e r e t izni personel i ç i n hak: değildir. M a z e r e t izni kullanmak i s t e y e n Oda Personeli, talep edilen izin saatleri ile fiilen işe dönüş saatini gösterir. " M a z e r e t izni f o r m u ^ n u d o l d u r a r a k Personel Servisine tevdi e d e r ve d ö n ü ş t e imzalar. F E V K A L A D E M A Z E R E T İZNİ M a d d e 1 1 2 — Y ı l l ı k izin d ı ş ı n d a , takdir edilecek zaruri sebeplere istinaden personele Genel S e k r e t e r v e y a Genel S e k r e t e r Y a r d ı m c ı s ı tarafından yılda e n ç o k ü ç gün izin verile­ bilir. F a z l a s ı Yıllık izne m a h s u p edilir. Yıllık izin kullanılmışsa fazlalık bir sonraki yıl iz­ nine m a h s u p edilir. F e v k a l a d e m a z e r e t izni p e r s o n e l i ç i n h a k değildir. T e d r i s müesseselerinde ö ğ r e t m e n l i k y a p m a l a n n a müsaade olunan personele imtihan günleri i ç i n verilen izin fevkalade m a z e r e t izni a d d o l u n u r ve bu izni t a n z i m e d e n hükümle­ re tabi tutulur. Ü C R E T S İ Z İZİN M a d d e 1 1 3 — F e v k a l a d e m a z e r e t i b u l u n d u ğ u n u belge ile tevsik e d e n v e bu m a z e r e t i n i n fevkaladelik a r z e t t i ğ i Y ö n e t i m K u r u l u n c a kabul edilen O d a personeline ücretsiz izin verilebilir. . . B u m ü s a a d e süresince a y l ı k ilerleme, yükselme h a k l a n i ş l e m e z . EMEKLİLİK SİGORTA V E E M E K L İ SANDIĞI M a d d e 1 1 4 — O d a personelinin sigorta v e emeklilik sandığı tesis senedi hükümlerine . g ö r e , emeklilik işlemleri yapılır. . EMEKLİLİK M a d d e 1 1 5 — 5 0 6 Sayılı K a n u n u n g e ç i c i 2 0 . m a d d e s i n e istinaden k u r u l a n T ü r k i y e O d a ­ lar, B o r s a l a r ve B i r l i k Personeli S i g o r t a ve Emeklilik Sandığı V a k ı f Senedinin 2 1 . maddesi­ nin A , B v e C fıkralarında öngörülen sigortalılık süresi ile y a ş hadlerini d o l d u r a n O d a per­ soneli emekliliğe h a k k a z a m r . E n a z 1 5 yıl h i z m e t ederek 6 5 y a ş ı n ı d o l d u r a n O d a personelinin de emeklilik i ş l e m i n e t â b i k ı l ı n m a k üzere O d a ile ilişkileri kesilir.

PERSONELİN MÜRACAAT EDECEĞİ MERCİLER ODA P E R S O N E L İ N İ N Ş İ K A Y E T E D E C E Ğ İ M E R C İ L E R M a d d e 1 1 6 — Oda personeli âmirleri t a r a f m d a n kendilerine u y g u l a n a n idari m u a m e l e ­ lerden d o l a y ı hiyerarşi kaidelerine r i a y e t ederek ş i k â y e t t e bulunabilir. TAZMİNAT MAKAM TAZMİNATI M a d d e 1 1 7 — Odanın mali imk ânlarının elverdiği ö l ç ü d e , h e r y ı l m B ü t ç e s i n e k o n u l a c a k m a k a m t a z m i n a t l a r ı tahsisatından, Genel S e k r e t e r Y a r d ı m c ı s ı , G r u p Müdürleri, Müdürler ve Ş e f l e r e , m a k a m l a r ı ve çalışmaı* şartları n a z a r a alınarak a y r ı a y r ı o l m a k üzere, Y ö n e t i m K u r u l u n c a s a p t a n a c a k m i k t a r l a r d a m a k a m t a z m i n a t ı ödenebilir. B u t a z m i n a t l a r , m e m u r lehine müktesep hak t e ş k i l e t m e z . VEKALET TAZMİNATI M a d d e 1 1 8 — Münhal k a d r o l a r a Y ö n e t i m K u r u l u k a r a r ı ile 6 ayı g e ç m e m e k üzere vekâ­ leten a t a n a n daimi m e m u r l a r a , 5 5 9 0 sayılı K a n u n u n u y g u l a m a s ı n a ilişkin Tüzük'ün 9 3 ' ü n cü maddesinde d e r p i ş edilen a y l ı k ücretlerinin 1 / 2 sini g e ç m e m e k üzere. Y ö n e t i m K u r u ­ lunca s a p t a n a c a k m i k t a r d a vekalet t a z m i n a t ı ö d e n i r . İHTİSAS TAZMİNATI M a d d e 1 1 9 — Daimi m e m u r statüsünde b u l u n a n uzmüan ve u z m a n y a r d ı m c ı l a r ı n a , 1 1 7 inci m a d d e d e değinilen esaslara g ö r e . Y ö n e t i m K u r u l u n c a s a p t a n a c a k m i k t a r l a r d a İhtisas t a z m i n a t ı ödenebilir B u t a z m i n a t , m e m u r lehine m ü k t e s e p hak t e ş k i l e t m e z . KASA TAZMİNATI M a d d e 1 2 0 — D o ğ r u d a n d o ğ r u y a para tahsil, t e d i y e ve m u h a f a z a e d e n veznedar ve t a h . sildarlara, m u h t e m e l açıklarını k a r ş ı l a m a k üzere h e r yıl O d a B ü t ç e s i n d e gösterilen m i k t a r ­ d a , kasa t a z m i n a t ı ö d e n i r . ODADAN A Y R I L A N P E R S O N E L E V E R İ L E C E K TAZMİNAT M a d d e 1 2 1 — Y a ş haddi, emeklilik, malullük, ölüm nedenleriyle m e m u r l u ğ u s o n a eren­ lere v e y a cezaen o l m a m a k üzere i ş t e n çıkarılanlara; O d a ' d a g e ç e n h e r t a m h i z m e t yılı için. yıldan a r t a n süreler d e a y n ı o r a n üzerinden h e s a p l a n m a k ve bağlı bulundukları V a k ı f Sene­ di hükümlerine g ö r e alacakları emekli ikramiyesi indirilmek suretiyle, fiilen a l m a k t a ol dukları son aylık üzerinden a y r ı l m a t a z m i n a t ı ö d e n i r . B u t a z m i n a t m e m u r u n s o n aylık t u ­ tarının o t u z k a t ı n d a n ç o k o l a m a z . G ö r e v d e iken ölenlerin a y r ı l m a t a z m i n a t ı , k a n u n i mirasçılarına ödenir. YARDIMLAR PERSONELE YAPILACAK YARDIMLAR M a d d e 1 2 2 — O d a personeline aşağıdaki m a d d e l e r d e yazılı esaslar dairesinde ç o c u k y a r d ı m ı , sağlık y a r d ı m ı , d o ğ u m y a r d ı m ı , ölüm y a r d ı m ı ve d i ğ e r sosyal y a r d ı m l a r yapılır. ÇOCUK YARDIMI M a d d e 1 2 3 — O d a personeline b a k m a k l a mükellef o l d u ğ u her ç o c u ğ u için aylık istih­ k a k ı n a ilâveten yüz lira ç o c u k y a r d ı m ı ( ç o c u k z a m m ı ) yapılır. Personelin b a k m a k l a mükellef o l d u ğ u üvey ç o c u k l a r i ç i n b u ç o c u k z a m m ı verilir. K a r ı ve k o c a n ı n a y n ı z a m a n d a O d a d a ç a l ı ş m a s ı halinde ç o c u k z a m m ı k o c a y a verilir. ÇOCUK YARDIMI YAPILMAYACAK HALLER M a d d e 1 2 4 — A ş a ğ ı d a k i hallerde ç o c u k yardımı yapılmaz: a ) Ç o c u k l a r ı n evlenmesi h a l i n d e , b ) E r k e k ç o c u k l a r ı n ( 1 8 ) y a ş ı n ı k ı z ç o c u k l a r ı n d a ( 2 5 ) y a ş ı n ı d o l d u r m a l a r ı halinde. 1 9 y a ş ı n ı d o l d u r a n e r k e k ç o c u k l a n n yüksek tahsile d e v a m etmeleri halinde tahsilleri­ nin devamı m ü d d e t i n c e y a r d ı m yapılır. A n c a k , ç o c u k 2 5 y a ş ı n ı d o l d u r d u k t a n s o n r a y a r d ı m kesilir. c ) Ç o c u k l a n n h i z m e t e g i r m i ş o l m a l a r ı halinde. SAĞLIK YARDIMININ MAHİYETİ V E YARDIMDAN İSTİFADE E D E C E K L E R M a d d e 1 2 5 — M e m u r l a n n hastalanmaları halinde tedavileri, a m e l i y a t ve ilaç masrafları ile bunların eşlerinin ve ç o c u k z a m m ı verilen ç o c u k l a r ı n ı n tedavileri, ameliyat v e i l â ç ı m s - • rafları O d a c a karşılanır. M e m u r l a r ı n b a k m a k l a yükümlü o l d u ğ u n u tevsik e t t i ğ i a n a ve babalarının, m u a y e n e ve tedavi m a s r a f l a n n m % 2 0 ' s i p e r s o n e l % 80*ni O d a t a r a f ı n d a n karşılanır. ODADA MUAYENE V E TEDAVİ M a d d e 1 2 6 — O d a d o k t o r u O d a d a saat 9 . 0 0 - 1 6 . 0 0 ' y a k a d a r personelin m u a y e n e l e r i n i yapar. MUAYENE USULÜ M a d d e 1 2 7 — H a s t a p e r s o n e l ile sıhhi y a r d ı m d a n istifade e d e n ailesi efradı O d a T a b l b l i ğine m ü r a c a a t e d e c e k t i r . Ç a l ı ş m a a a t l e r i i ç i n d e ve f a k a t d o k t o r u n O d a d a b u l u n m a d ı ğ ı z a m a n l a r d a v u k u a gelecek hastalık hallerinde h a s t a l a r , p e r s o n e l servisi tarafından t a n z i m edilecek m u a y e n e fişi v e y a bir y a z ı ile E s n a f H a s t a h a n e s i n e v e y a resmi bir h a s t a h a n e y e m u a y e n e y e gönderilirler. M u a y e n e için O d a y a g e l e m i y e c e k k a d a r h a s t a olanların evlerine O d a hekimleri gönderilpbilir

ÖZEL DOKTORLARA MÜRACAAT VE VÎZÎTE ÜCRETLERİ M a d d e 1 2 8 — Ani o l a r a k h a s t a l a n a n ve O d a d o k t o r u n c a d e r h a l m u a y e n e ve tedavilerine imkân b u l u n m a y a n m e m u r l a n n ve b u n l a n n ailesi e f r a d m m bir d o k t o r a m ü r a c a a t l a tedavi­ lerini y a p t ı r m a l a r ı caizdir. A c i l ve zaruri haller h a r i ç ihtisası gerektiren h a s t a h k l a r ı i ç i n . O d a personeH v e b a k m a k ­ la yükümlü o l d u ğ u ailesi efradı Genel S e k r e t e r ve O d a d o k t o r u n d a n ö n izin a l m a k suretiy' le ö z e l d o k t o r l a r a b a ş v u r a r a k tedavilerini yaptırabilirler. B u suretle h a r i ç t e n bir d o k t o r d a n alınacak r e ç e t e l e r i n bedeli ve d o k t o r ücreti Genel S e k r e t e r i n müsaadesiyle O d a t a r a f ı n d a n ödenir, RESMİ SIHHAT MÜESSESELERİNDE TEDAVİ M a d d e 1 2 9 — D o k t o r t a r a f ı n d a n h a s t a h a n e y e k a l d ı n i m a s ı n a lüzum gösterilen h a s t a per­ sonel ile sıhhi y a r d ı m d a n istifade e d e n ailesi efradının E s n a f Hastahanesinde v e y a istedik­ leri t a k d i r d e resmi h a s t a h a n e l e r d e tedavileri yapılır ve tedavinin gerektirdiği masraflar O d a t a r a f ı n d a n karşılanır. HUSUSİ SIHHAT MÜESSESELERİNDE TEDAVİ M a d d e 1 3 0 — T e d a v i n i n gecikmesinde tıbbi m a h z u r m e v c u t o l d u ğ u ve hastalığın nevi­ nin hususi bir ihtisası icab ettirdiği fevkalâde hallerde m e v c u t d u r u m a göre hasta Y ö n e t i m K u r u l u ' n u n müsaadesi ile hususi bir sağlık müessesesinde tedavi edilir. R e s m i h a s t a h a n e l e r l e , hususi sağlık müesseselerinde t e d a v i o l u n a n O d a personelinin t e ­ davi masrafları, b u müesseseler t a r a f ı n d a n t a n z i m o l u n a n faturalara müsteniden ödenir. B u müesseselerde b u l u n m a y a n ve gösterilen lüzum üzerine ilgili tarafından alınan ilave vesair tedavi v e teşhis maddelerinin bedeli O d a y a tevdi o l u n a c a k faturalara müsteniden ödenir. KAPLICA TEDAVİSİ ' M a d d e 1 3 1 — E s n a f H a s t a h a n e l e r i Sağlık K u r u l u v e y a r e s m i hastahaneler t a r a f ı n d a n lü­ z u m g ö s t e r i l m e k ş a r t ı y l a , resmi hastahanelerin fizikterapi bölümlerinde v e y a k a p l ı c a l a r d a r o m a t i z m a siyatik ve b u n a mümasil h a s t a h k l a r için yapılan tedavilerin masrafı O d a c a karşıiaiiır DIŞ MEMLEKETLERDE TEDAVİ M a d d e 1 3 2 — T a m teşekküllü ve yetkili bir h a s t a h a n e n i n sıhhi h e y e t i t a r a f ı n d a n verile­ cek r a p o r a müsteniden m e m l e k e t dahilinde tedavisine i m k â n o l m a d ı ğ ı anlaşılan ve m e m ­ leket d ı ş ı n d a tedavi g ö r m e s i n d e z a r u r e t m ü t a l â a edilen hastalar dış m e m l e k e t l e r e gönderi­ lebilir. B u n l a n n y o l ve t e d a v i masrafları k a m b i y o idaresince kabul edilen limit i ç i n d e kal­ m a k ş a r t i y l e O d a c a karşılanabilir. Dış m e m l e k e t l e r d e vazifeli b u l u n d u ğ u sırada h a s t a l a n a n O d a personelinin tedavi masraflarının ödenebilmesi i ç i n ilgili vesaikin K o n s o l o s l u ğ u m u z c a o n a n m ı ş olması ş a r t t ı r . SAĞLIK MÜESSESESİNDE SINIFLAR M a d d e 1 3 3 — Sağlık müesseselerinde y a p ı l a n t e d a v i l e r d e : a ) Ş e f ve u z m a n l a r dahil d a h a y u k a r ı k a d e m e d e k i O d a personeli ile b u n l a n n sağlık yar­ d ı m ı n d a n istifade eden eşleri a n n e , b a b a ve ç o c u k l a n bir y a t a k l ı o d a d a , b ) O d a c ı l a r ve gece b e k ç i l e r i ile bunların sağlık y a r d ı m ı n d a n istifade eden eşleri ve ç o ­ cukları d ö r t y a t a k h o d a d a , b u n u n dışında kalan O d a personeli ile bunların sağlık yardı­ m ı n d a n istifade eden e ş v e ç o c u k l a n ile anne ve babaları iki ve ü ç y a t a k l ı o d a d a tedavi gö­ receklerdir. O d a personelinin t â b i oldukları sınıflarda y a t a k b u l u n m a d ı ğ ı ve tedavinin gecikmesinde d e t ı b b i bir m a h z u r m ü t a l â a edildiği t a k d i r d e üst sınıflarda tedavileri caizdir. D İ Ş T E D A V İ L E R İ V E D İ Ğ E R SIHHİ A R A Ç V E G E R E Ç L E R İ M a d d e 1 3 4 — Diş etleri hastahklarının tedavisi ile d i ş ç ı k a r m a ve d i ş d o l d u r m a masraf­ ları O d a t a r a f ı n d a n ö d e n i r . T a k m a d i ş , el, p a r m a k , g ö z , b a c a k , vs. ile k o l t u k d e y n e ğ i , bel k o r s a s ı , a y a k t a b a n ı , yük­ sek ö k ç e l i o r t o p e d i k a y a k k a b ı , gözlük, varis ç orabı gibi p r o t e z a r a ç ve gereçlerin t a k ı l m a ­ sı, yenilenmesi ve o n a r ı l m a s m d a a ş a ğ ı d a k i esaslar t a t b i k edilir. a ) O d a d o k t o r u n u n yazılı o l a r a k lüzum göstermesi. b ) İhtisası d ı ş ı n d a o l a n bir h u s u s i ç i n O d a d o k t o r u n u n evvelden t a y i n e d e c e ğ i mütehas­ sıs t a r a f ı n d a n , yazılı, o l a r a k lüzum gösterilmiş olması. c ) B u y a r d ı m ı n u y g u l a n m a s ı n d a , y a r d ı m d a n f a y d a l a n a c a k p e r s o n e ü n k e n d i n e , e ş i n e ve b a k m a k l a mükellef b u l u n d u ğ u ç o c u k l a r ı n a ait olanlar dahil bir t a k v i m yılı i ç i n d e yapıla­ c a k y a r d ı m parasının kişi b a s m a 1 0 . 0 0 0 . - lirayı g e ç m e m e s i . d ) B u y a r d ı m dolayısıyla a l ı n a c a k h e r türlü a r a ç ve gereçlerin faturalarının ilgiliye ö d e nebilmesi i ç i n , G e n e l S e k r e t e r l i k t e n p e ş i n e n müsaade istenmesi. e ) U z a k ve yakın gözlüğü kullanan O d a personeline beher gözlüğü i ç i n 1 0 0 0 . - lira ç e r ç e v e bedeli a y r ı c a r e ç e t e s i n e g ö r e gözlük c a m bedellerinin t a m a m ı ö d e n i r . Gözlük nu­ m a r a l a r ı n d a bir değişiklik yapıldığı t a k d i r d e r e ç e t e bedelleri ö d e n i r . Gözlük ç e r ç e v e l e r i ­ nin m i a d ı üç yıldır. B u m ü d d e t s o n u n d a ç e r ç e v e l e r kınidığı takdirde y e n i d e n gözlük ç e r ­ ç e v e bedelleri ö d e n i r .

SAĞLIK YARDIMI YAPILMIYACAK HALLER M a d d e 1 3 5 — O d a m a ğ l ı k y a r d ı m ı y a p ı l m ı y a c a k haller ş u n l a r f ı r : a ) P e r s o n e l i n v e y a a ğ l ı k y a r d ı m ı n d a n istifade « i e n l e r i n b u fasıldaki h ü k ü m l e r e ria- • y e t etmeksizin yaptıkları m u a y e n e v e tedavilere ait masraflar b ) E s t e t i k m a k s a t l a r l a yapılan tıbbi ve cerrahi müdahalelerin masrafları DOĞUM M A S R A F L A R I M a d d e 1 3 6 — K a d ı n m e m u r l a r l a erkek m e m u r l a r ı n eşlerinin d o ğ u m l a r ı E s n a f H a s t a h a n e â n d e v e y a resmi bir sağlık müessesesinde yapılır. D o ğ u m sırasında v e d o ğ u m d a n s o n r a tedavinin gerektirdiği bütün giderler O d a c a kar­ şılanır. ODADA ECZA DOLABI M a d d e 1 3 7 — O d a d a ilk tedavileri k a r ş ı l a y a c a k bir e c z a dolabı b u l u n u r . B u d o l a p t a d o k t o r l a r ı n lüzum g ö s t e r e c e ğ i a l k o l , t e n t ü r d i y o t , p a m u k , sergi bezi, g a z b e z i , e n j e k t ö r ve uilkanfre vs. gibi ilk y a r d ı m m a d d e l e r i ve m a l z e m e s i b u l u n u r . YANLIŞ BEYANDA BULUNANLAR VEYA BUNA TEŞEBBÜS EDENLER M a d d e 1 3 8 — E ş i ile b a k m a k l a mükellef b u l u n d u ğ u ç o c u k l a r ı ile a n n e ve b a b a s ı n d a n b a ş k a s ı n a a i t tedavi masraflarım O d a y a ö d e t e n l e r v e y a ö d e t m e y e t e ş e b b ü s edenler t e c z i ­ ye edilir. DOĞUM YARDIMI M a d d e 1 3 9 — Ç o c u ğ u d ü n y a y a gelen daimi m e m u r ve daimi hizmetlilere 5 0 0 0 . - l i r a n e t d o ğ u m y a r d ı m ı yapılır. ÖLÜM YARDIMI M a d d e 1 4 0 — E ş i v e y a ç o c u ğ u ile b a k m a k l a yükümlü o l d u ğ u a n n e ve babası ö l e n l e r e yapılacak y a r d ı m a ) E ş i v e y a h e r a y ç o c u k y a r d ı m ı yapılan ç o c u ğ u ile b a k m a k l a yükümlü o l d u ğ u a n n e ve babası ölen p e r s o n e l e n e t yirmibin T L . ölüm y a r d ı m ı yapılır. b ) O d a personelinin ölümü halinde s a ğ l ı ğ m d a bildiri ile gösterdiği ş a h s a , e ğ e r b ö y l e bir bildiri v e r m e m i ş s e , e ş i ve ç o c u k l a r m a , b u n l a r y o k s a a n a ve babasına, b u n l a r d a y o k s a kar­ d e ş l e r i n e , b u n l a r d a y o k s a i s t a n b u l T i c a r e t Odası M e m u r l a r ı Y a r d ı m l a ş m a D e r n e ğ i n e c e ­ n a z e masrafı o l a r a k net yirmibin lira ölüm y a r d ı m ı yapılır,

S O S Y A L Y A R D I M L A R I N SINIRI M a d d e 1 4 1 — î ş b u Y ö n e t m e l i ğ i n çeşitli m a d d e l e r i n d e O d a m ı z p e r s o n e l i n e t a n m a n sos­ yal hak ve y a r d ı m l a r , Odamız personelinin tâbi b u l u n d u ğ u S i g o r t a ve Emeklilik Sandığın­ c a k a r ş ı l a n m a d ı ğ ı n i s b e t t e u y g u l a n ı r . S a n d ı k ç a t a m a m e n karşılandığı ahvalde Y ö n e t m e l i k hükmü u y g u l a n m a z . S i g o r t a ve Emeklilik S a n d ı ğ m m b a h s e t t i ğ i h a k l a r Y ö n e t m e l i ğ e naza­ ran noksanlık a r z e d e r s e farkı ikmâl v e i t m a m o l u n u r . YİYECEK YARDIMI M a d d e 1 4 2 — O d a personeline her yıl O d a bütçesindeki tahsisat m i k t a r ı n d a v e O d a bi­ nasında h a z ı r l a n a r a k t ü k e t i l m e k k a y d i y l e y i y e c e k y a r d ı m ı yapılır. GİYECEK YARDIMI M a d d e 1 4 3 — Görevleri a ş a ğ ı d a gösterilen personele münhasıran vazifede giyilmek v e y a k u l l a n ı l m a k ü z e r e a ş a ğ ı d a k i cetvellerde nevileri, m i k t a r l a n ve miadları yazılı zati e ş y a veri­ lir. T a h s i l d a r , T e v z i a t ç ı , Odacı, gece bekçisi EŞYANIN CİNSÎ Y a z h k elbise ( G e c e b e k ç i l e r i için yazlık üniforma e n g e ç Mayıs a y ı b a ş ı n a k a d a r teslim e d i l e c e k t i r . ) K ı ş h k elbise ( G e c e b e k ç i l e r i i ç i n kışlık ü n i f o r m a e n g e ç Kasım a y ı b a ş ı n a k a d a r teslim e d i l e c e k t i r . ) Palto ' Ayakkabı Gömlek Kravat Ç a n t a (Odacı ve gece bekçilerine verilmez) Bilfiil O d a d ı ş ı n d a d o l a ş a r a k görev y a p a n m e m u r l a r

ADEDİ

1 1 1 2 2 2 1

'

^ MİADI

1 yıl 1 yıl 4 yıl 2 yıl 1 yıl lyıl 4 yıl

EŞYANIN CİNSÎ

ADEDİ

MİADI

Ayakkabı 2 2 yıl Palto ' 1 4 yıl Çanta 1 4 yıl Bilfiil kalorifer v e teksir işlerinde ç a l ı ş a n personel ile Tescil ile E v r a k v e D o s y a Ş u b e s i n de çalışan Dosya memurları EŞYANIN CİNSİ

ADEDİ

İ ş gömleği İş p a n t o l o n u

1 1

M a d d e 1 4 4 — Kendilerine giymeğe mecburdur.

MECBURİYET giyecek e ş y a s ı verilen

personel

MİADI 2 yıl 2 yıl

bunları vazife

başında

ASKERE ALINANLAR M U V A Z Z A F V E İHTİYAT ASKERLİK HİZMETİ _ _ M a d d e 1 4 5 — İlk defa askere alınanların O d a ile ilişiği kesilir. Askerlik h i z m e t i n i n biti­ m i n d e Oda bunlara vazife v e r m e ğ e m e c b u r değildir. A n c a k , k a d r o imkanları müsait olduğu t a k d i r d e , kazanılmış h a k l a n da n a z a r a a h n a r a k askerlik hizmetini bitiren personel y e n i d e n göreve alınabilir. İ h t i y a t askerlik vazifesini g ö r m e k üzere silah altına alınanların, aylık istihkakı a n t a m olarak verilir. A n c a k , r ü t b e m a a ş l a r ı D e v l e t ç e ödendiği t a k d i r d e aylık istihkaklanndan bu m i k t a r d a kesinti yapılır. ODA PERSONELİNİNM E Ş G U L OLAMAYACAĞI İ Ş L E R M a d d e 1 4 6 — O d a personeli siyasi partilere ü y e o l a m a z v e siyasi faaliyette b u l u n a m a z . M e m u r l a r , Y a s a l a r a göre tacir v e y a esnaf s a y ı l m a l a n n ı g e r e k t i r e c e k u ğ r a ş ı l a r d a buluna­ m a z , t i c a r e t ve sanayi kuruluşlarında görev a l a m a z , ticari mümessil v e y a ticari vekil v e y a kollektif ş i r k e t l e r d e o r t a k v e y a k o m a n d i t şirketlerde k o m a n d i t e o r t a k o l a m a z l a r . (Görevli oldukları kuruluşun iştiraklerinde, k u r u l u ş l a n n ı t e m s ü e n alacakları görevler ile g e n ç l i k ve s p o r hizmetlerinde v e r i l e c e k görevler h a r i ç ) M e m u r l a r ı n üyesi b u l u n d u k l a n yapı, kalkınma, v e tüketim k o o p e r a t i f l e r i ile K a n u n l a k u r u l m u ş y a r d ı m s a n d ı k l a n n m y ö n e t i m ve d e n e t i m kurulları üyelikleri görevleri ile ö z e l k a n u n l a r d a belirtilen görevler bu y a s a k l a m a n m dışındadır. E ş l e r i , r e ş i t o l m a y a n v e y a m a h c u r olan ç ocukları, yasaklanan u ğ r a ş l a r d a bulunan m e m u r l a r , bu d u r u m u 1 5 gün i ç i n d e Y ö n e t i m K u r u l u n a bildirmekle yükümlüdürler. O d a personeli. Y ö n e t i m K u r u l u n u n müsaadesi ile tedris müesseselerinde h o c a olarak vazife görebilir. O d a personeli, siyasi m a h i y e t t e yazı y a z a m a z . Siyasi n e ş r i y a t t a b u l u n a m a z . DİSİPLİN C E Z A L A R I M a d d e 1 4 7 — O d a personeli h a k l a r ı n d a 5 5 9 0 sayıh K a n u n a ilişkin Tüzük v e Sicil Y ö n e t meUğinin öngördüğü cezai hükümler uygulanır. TAZMİNAT DAVASI M a d d e 1 4 8 — B u disiplin c e z a l a n n d a n m a a d a gerektiği ahvalde s u ç l u personel a l e y h i n e z a r a r v e y a z i y a n v e t a z m i n a t davaları a ç m a k hususunda O d a n ı n k a n u n i hakları mahfuzdur. U m u m i v e y a hususi c e z a k a n u n l a n n ı n tatbikini icap e t t i r e n bir fiilin m e v c u d i y e t i halin­ d e k e y f i y e t C. Savcılığına bildirilir. DİĞER HÜKÜMLER ADRES BİLDİRİMİ M a d d e 1 4 9 — H e r yıl b a ş ı n d a personelin ev adresleri tespit edilir. P e r s o n e l ev adresini v e bu a d r e s t e m e y d a n a gelecek değişiklikleri varsa telefon n u m a r a s m ı personel servisine bildirmek zorundadır. , BONSERVİS VERİLMESİ M a d d e 1 5 0 — O da'dan a y n i an h e r personelin talebi üzerine bir bonservis verilebilir. Y Ü R Ü R L Ü Ğ E GİRDİĞİ T A R İ H M a d d e 1 5 1 — T e ş k i l a t v e P e r s o n e l Y ö n e t m e l i ğ i 1 2 . 2 . 1 9 8 1 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. , YÜRÜTME M a d d e 1 5 2 — İ ş b u Y ö n e t m e l i k hükümlerini Y ö n e t i m K u r u l u 3mmtür. G e ç i c i M a d d e : 1 ~ 8 2 inci m a d d e d e değinilen Sicil Y ö n e t m e l i ğ i yürürlüğe girene k a d a r 1 4 . 1 1 . 1 9 7 4 tarihinde bazı maddeleri değiştirilen 1 4 . 9 . 1 9 6 9 tarihinde yürürlüğe k o n u l a n T e ş k i l a t v e P e r s o n e l Y ö n e t m e l i ğ i n i n , Personel D e ğ e r l e n d i r m e E s a s l a n n a ilişkin 6 4 , 6 5 . ve 6 6 . ıncı maddeleri ile M e m u r Sicillerine ilişkin 8 3 , 8 4 , 8 5 , 8 6 , 8 8 inci maddeleri uygulanır