Aspects of Sri Lanka s Footprints of the Buddha

764 l=,;s,l l=udrisxy - úpdrdjf,dalkh" Kulatilaka Kumarasinghe - CriticalGaze kej;;a fjk;a mßj¾;lhka úiska kej; isxy, nig mßj¾;kh fldg fj...
12 downloads 2 Views 490KB Size